TÜRKĠYE-ĠTALYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE-ĠTALYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TÜRKĠYE-ĠTALYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ A. TÜRKĠYE-ĠTALYA DIġ TĠCARETĠ Türkiye ile Ġtalya arasındaki ticaret rakamları aģağıdaki tabloda verilmiģ olup, 2002 yılında 6,5 milyar $ olan toplam dıģ ticaret hacmi %170 oranında artıģ kaydederek 2007 yılında 17,4 milyar $ a ulaģmıģtır yılında 7,5 milyar $ a yakın ihracatımıza karģılık, söz konusu ülkeden 10 milyar $ a yakın ithalatımız bulunmaktadır. Ġtalya ile dıģ ticaretimiz genel alarak ülkemiz aleyhine açık vermekte olup, 2007 yılında Ġtalya ya olan ihracatımız %10,8 artarken, Ġtalya dan ithalatımız %15,1 lik artıģ sergilemiģtir. Türkiye-Ġtalya DıĢ Ticareti (Milyon $) Ġhracat % DeğiĢim Ġthalat % DeğiĢim Toplam Ticaret Hacmi DıĢ Ticaret Dengesi Ġhracat Ġthalat , , , , , , , , , , * * , , *(Ocak-Haziran) verileri kullanılmıştır. Kaynak: TUĠK verileri Ġki ülke arasında dıģ ticaretin daha yakından incelenmesi amacıyla mal grupları bazında verilere bakıldığında; 2007 yılında Türkiye nin Ġtalya ya yaptığı toplam ihracat içinde en büyük paya sahip olan ürün 2,2 milyar $ ile motorlu kara taģıtları kalemidir. Onu 495 milyon $ ile 84. fasılda yer alan makine ve aksamları izlemekte, mineral yakıtlar ise 458 milyon $ ile 3. sırada yer almaktadır yılında Türkiye nin Ġtalya dan ithalatında birinci sırayı 2,9 milyar $ lık değeriyle makine ve aksamları almıģtır. Onu sırasıyla motorlu kara taģıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri ile elektrikli makine ve cihazlar takip etmiģtir. 1

2 Türkiye'nin Ġtalya'ya Ġhraç Ettiği BaĢlıca Mallar ($) GTĠP MADDE ADI MOTORLU KARA TAġITLARI, TRAKTÖR, BĠSĠKLET, MOTOSĠKLET VE DĠĞERLERĠ DEĞĠġĠM (%) ,2 84 MAKĠNE VE AKSAMLARI ,8 27 MĠNERAL YAKITLAR, MĠNERAL YAĞLAR VE MÜSTAH., MUMLAR ,1 61 ÖRME GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI ,0 08 YENĠLEN MEYVALAR, KABUKLU YEMĠġLER, TURUNÇGĠL VE KAVUN KABUĞU ,7 72 DEMĠR VE ÇELĠK ,3 85 ELEKTRĠKLĠ MAKĠNE VE CĠHAZLAR, AKSAM VE PARÇALARI ,1 52 PAMUK ,1 62 ÖRÜLMEMĠġ GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI ,2 60 ÖRME EġYA ,4 DĠĞERLERĠ ,1 TOPLAM ,8 Kaynak: TUĠK verileri Türkiye'nin Ġtalya'dan Ġthal Ettiği BaĢlıca Mallar ($) GTĠP MADDE ADI DEĞĠġĠM (%) 84 MAKĠNE VE AKSAMLARI ,2 87 MOTORLU KARA TAġITLARI, TRAKTÖR, BĠSĠKLET, MOTOSĠKLET VE DĠĞERLERĠ ,2 85 ELEKTRĠKLĠ MAKĠNE VE CĠHAZLAR, AKSAM VE PARÇALARI ,0 39 PLASTĠK VE PLASTĠKTEN MAMUL EġYA ,0 72 DEMĠR VE ÇELĠK ,5 27 MĠNERAL YAKITLAR,MĠNERAL YAĞLAR VE MÜSTAH., MUMLAR ,3 30 ECZACILIK ÜRÜNLERĠ ,5 71 ĠNCĠLER, KIYMETLĠ TAġ VE METAL MAMULLERĠ, MADENĠ PARALAR ,1 73 DEMĠR VEYA ÇELĠKTEN EġYA ,4 90 OPTĠK, FOTOĞRAF, SĠNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR CĠHAZLARI, TIBBĠ ALET ,5 DĠĞERLERĠ ,4 TOPLAM ,1 Kaynak: TUĠK verileri 2

3 B. ĠTALYA NIN MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ Makine ihracatında önemli tedarikçi ülkelerden biri olan Ġtalya nın 2007 yılı itibarıyla makine ihracatı 105 milyar $ dır ve bir önceki seneye göre %21,8 oranında artıģ göstermiģtir. Ġtalya nın makine ihraç ettiği ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa, Ġspanya ve ABD dir. Türkiye ise Ġtalya nın makine ihraç ettiği ülkeler arasında 9. sırada yer almaktadır. Ġtalya'nın Ülkelere Göre Makine Ġhracatı ($) Fasıl SIRA ÜLKE ADI DEĞĠġĠM (%) 1 Almanya ,2 2 Fransa ,8 3 Ġspanya ,7 4 ABD ,0 5 Ġngiltere ,6 6 Rusya Federasyonu ,5 7 Çin ,3 8 Polonya ,4 9 Türkiye ,9 10 Belçika ,5 Diğer ,1 TOPLAM ,8 Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler Ġtalya nın makine ve aksamları ihracatında ilk sırayı 7,8 milyar $ ile Muslukçu, Borucu EĢyası, Basınç DüĢürücü-Termostatik Valf Dahil (Vana) kalemi almaktadır. Dörtlü GTĠP bazında ilk on kalem Ġtalya nın makine ihracatının %45 ini, diğer bir deyiģle yarısını oluģturmaktadır. Ġtalya'nın Makine ve Aksamları Ġhracatındaki BaĢlıca Kalemler (2007) GTĠP MADDE ADI DEĞER ($) 8481 MUSLUKÇU, BORUCU EġYASI-BASINÇ DÜġÜRÜCÜ, TERMOSTATIK VALF DAHĠL KENDINE ÖZGÜ FONKSIYONLU MAKĠNE VE CĠHAZLAR YIKAMA, TEMĠZLEME, KURUTMA, DOLDURMA VB. ĠġLER ĠÇĠN MAKĠNE VE CĠHAZLAR HAVA-VAKUM POMPASI, HAVA/GAZ KOMPRESÖRÜ, VANTĠLATÖR, ASPĠRATÖR SIVILAR ĠÇĠN POMPALAR, SIVI ELEVATÖRLERĠ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR, DĠĞER SOĞUTUCU VE DONDURUCU CĠHAZLAR ISI DEĞĠġĠKLĠĞĠ YOLUYLA ÇALIġAN LABORATUVAR CĠHAZLARI VE 8430 NOLU MADDELERĠN AKSAM VE PARÇALARI TURBOJETLER, TURBOPROPELLERLER, GAZ TRĠBÜNLERĠ TRANSMĠSYON MĠLLERĠ, KRANKLAR, YATAK KOVANLARI, DĠġLĠLER, ÇARKLAR Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler 3

4 Ġtalya nın 84. fasıl bazında makine ithalatı 2007 yılında bir önceki seneye göre %20,8 oranında artıģ göstererek 50 milyar $ a yükselmiģtir. Almanya, Hollanda, Fransa, Çin ve ABD Ġtalya nın makine ithal ettiği baģlıca ülkelerdir. Türkiye ise Ġtalya nın makine ithal ettiği ülkeler arasında 18. sırada yer almaktadır. Ġtalya nın Ülkelere Göre Makine Ġthalatı ($) Fasıl SIRA ÜLKE ADI DEĞĠġĠM (%) 1 Almanya ,3 2 Hollanda ,3 3 Fransa ,7 4 Çin ,3 5 ABD ,0 6 Belçika ,1 7 Ġngiltere ,9 8 Japonya ,7 9 Ġsviçre ,8 10 Çek Cum ,9 Diğer ,5 TOPLAM ,8 Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler Ġtalya nın makine ve aksamları ithalatındaki baģlıca kalemler arasında ilk sırayı otomatik bilgi iģlem makineleri almaktadır. Dörtlü GTĠP bazında makine ithalatındaki ilk on kalem Ġtalya nın toplam makine ithalatının %49 unu oluģturmaktadır. Ġtalya nın Makine ve Aksamları Ġthalatındaki BaĢlıca Kalemler (2007) GTĠP MADDE ADI DEĞER ($) 8471 OTOMATĠK BĠLGĠ ĠġLEM MAKĠNELERĠ VE BUNLARA AĠT BĠRĠMLER, MANYETĠK VE OPTĠK OKUCULAR VB DĠĞER BASKI, KOPYALAMA VE FAKS MAKĠNELERĠ HAVA-VAKUM POMPASI, HAVA/GAZ KOMPRESÖRÜ, VANTĠLATÖR, ASPĠRATÖR MUSLUKÇU, BORUCU EġYASI-BASINÇ DÜġÜRÜCÜ, TERMOSTATIK VALF DAHĠL MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARI SIKIġTIRMAYLA ATEġLEMELĠ ĠÇTEN YANMALI PĠSTONLU MOTORLAR (DĠZEL VE YARI DĠZEL) VE 8430 NOLU MADDELERĠN AKSAM VE PARÇALARI KLĠMA CĠHAZLARI YAZI VE DĠĞER BÜRO MAKĠNELERĠ AKSAM VE PARÇALARI SIVILAR ĠÇĠN POMPALAR, SIVI ELEVATÖRLERĠ Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler 4

5 C. TÜRKĠYE ĠLE ĠTALYA NIN MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ 2007 yılında Türkiye nin Ġtalya ya OAĠB iģtigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracatı, bir önceki yıla kıyasla %19,2 artarak 228 milyon $ olarak gerçekleģmiģtir. Türkiye nin sektör ihracatından %3,9 luk pay alan Ġtalya, Türkiye nin sektör ihracatı yaptığı 6. ülke konumunda yer almıģtır. OAĠB ĠĢtigal Alanı Ġtibariyle Türkiye'nin Makine ve Aksamları Ġhracatındaki BaĢlıca Ülkeler ($) ÜLKE ADI (%) Pay (%) Pay 1 Almanya ,4 10,8 2 ABD ,4 7,1 3 Ġngiltere ,7 6,6 4 Rusya Fed ,0 5,4 5 Fransa ,8 4,3 6 Ġtalya ,7 3,9 7 Romanya ,2 3,3 8 Kazakistan ,3 2,8 9 Ġran ,5 2,7 10 Irak ,3 2,7 Diğerleri ,9 50,3 TOPLAM Kaynak: TÜĠK Verileri Ġhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre; 2008 yılı ilk 9 ayında Türkiye nin Ġtalya ya toplam ihracatı %7 artıģla 6,4 milyar $, OAĠB iģtigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracatı da %33,3 artıģla 235 milyon $ seviyesinde kaydedilmiģtir. OAĠB ĠĢtigal Alanı Ġtibariyle Türkiye'nin Makine ve Aksamları Ġhracatındaki Ġlk 10 Ülke ÜLKE ADI 2007 Ocak-Eylül 2008 Ocak-Eylül DEĞĠġĠM (%) 1 Almanya , ,98 11,89 2 Rusya Fed , ,93 34,39 3 ABD , ,94 26,68 4 Ġngiltere , ,38-8,27 5 Ġtalya , ,88 33,34 6 Fransa , ,74 25,08 7 Romanya , ,27 14,16 8 Ġran , ,58 45,74 9 Azerbaycan-Nah , ,37 52,81 10 Irak , ,96-1,90 Diğer , ,01 26,19 Toplam , ,03 23,10 Kaynak: Tüm Ġhracatçı Birlikleri kayıtları 5

6 Türkiye ile Ġtalya Arasındaki Makine ve Aksamları DıĢ Ticareti (Milyon $ -84. Fasıl) Ocak-Aralık Ocak-Haziran Ġtalya ya Ġhracatımız Ġtalya'dan Ġthalatımız DıĢ Ticaret Hacmi DıĢ Ticaret Dengesi Ġhracat DeğiĢim (%) 19,0 21,9 35,4 20,8 13,1 29,9 25,6 Ġthalat DeğiĢim (%) 28,7 42,9 18,6 9,8 14,9 12,2 11,7 Kaynak: TUĠK verileri 84. fasıl itibariyle Ġtalya ile Türkiye arasındaki makine ve aksamları dıģ ticaret hacmi son yıllarda artıģ gösterirken, dıģ ticaret açığı da artmaktadır. Son yedi yılda, Ġtalya ya makine ihracatımız 3,5 kat artarken, Ġtalya dan makine ithalatımız 3 kat artıģ göstermiģtir. Yine son yedi yılda, en fazla ihracat artıģı 2004 yılında, en fazla ithalat artıģı da 2003 yılında kaydedilmiģtir. Türkiye ile Ġtalya arasında Makine ve Aksamları DıĢ Ticareti (milyon $-84. Fasıl) İhracatımız İthalatımız Kaynak: TÜĠK Verileri 6

7 1. ĠHRACAT TÜĠK verilerine göre Ġtalya ya yönelik olarak OAĠB iģtigal alanına; 84. fasılda olup, OAĠB iģtigal alanında bulunmayan GTĠP lerin eklenmesiyle oluģturulan makine sektörü toplamı ihracatı, 2007 yılında bir önceki yıla göre yaklaģık %28,8 artarak 513 milyon $ a ulaģmıģtır yılında Ġtalya ya yönelik makine sektör toplamı ihracatında, 107 milyon $ lık ihracatı ile motorlar aksam ve parçaları mal grubunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Motorlar, aksam ve parçalarını, 97 milyon $ ile klima ve soğutma makineleri, 89 milyon $ ile kurutma, yıkama makineleri takip etmiģtir yılında ihracatında en fazla ihracat artıģ gerçekleģen mal grubu ise büro makineleri olmuģtur. Türkiye ile Ġtalya Arasında Makine Sektör Toplamı Ġthalat ve Ġhracat Rakamları ($) Değer ($) İHRACAT İTHALAT (%)Değişim İHR İTH MOTORLAR, AKSAM VE PARÇALARI ,8 4,3 KLİMALAR VE SOĞUTMA MAK ,5 41,5 KURUTMA, YIKAMA MAK.AKS.PRÇ ,1 0,7 İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLAN. MAK. AKS. PÇ ,4 6,7 POMPALAR VE KOMPRESÖRLER ,9 13,6 DİĞER MAKİNELER, AKSAM VE PARÇALAR ,5 20,1 REAKTÖRLER VE KAZANLAR ,3-21,6 HADDE VE DÖKÜM MAK., KALIPLAR, AKS. VE PARÇ ,3 53,6 SİLAH VE MÜHİMMAT ,5 26,7 TAKIM TEZGAHLARI ,3 11,4 VANALAR ,1 14,4 GIDA SAN. MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ ,4 24,9 ISITICILAR VE FIRINLAR ,2 14,5 RULMANLAR ,1-4,3 TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAK., AKS.,PÇ ,4-25,3 TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ ,5 14,6 7

8 AMBALAJ MAKİNELERİ, AKSAM-PARÇALARI ,2-9,2 TÜRBİNLER- TURBOJETLER, AKSAM VE PARÇALAR ,5 275,2 KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAK ,4 19,0 BÜRO MAKİNELERİ ,1-17,4 KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME VE İMALİ MAK ,4 4,6 DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ ,9 28,5 YÜK KALDIRMA,TAŞIMA VE İSTİFLEME MAK.,AKS.,PÇ ,9 36,5 TOPLAM ,8 11,1 Kaynak: TÜĠK Verileri 84. fasıl itibariyle sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler arasında; en yüksek ihracat artıģı 8414 nolu GTĠP de yer alan Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü, Vantilatör- Aspiratör kaleminde kaydedilmiģ olup, bu kalemin ihracat değeri yaklaģık 6 milyon $ dan 25 milyon $ a ulaģmıģtır. Bu kalemin içinde de özellikle Aspiratörü olan Filtreli Davlumbazlara Ait Aksam ve Parçalar ın ihracatı dikkat çekmektedir. Ġtalya ya Makine ve Aksamları Ġhracatımızda BaĢlıca Kalemler (84.Fasıl-$) DÖRTLÜ GTĠP GTĠP TANIMI ĠÇTEN YANMALI, PĠSTONLU MOTORLARIN AKSAM-PARÇALARI BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, ISI POMPALARI DeğiĢim % , , ÇAMAġIR YIKAMA MAKĠNELERĠ , AĞIR Ġġ MAKĠNE VE CĠHAZLARININ AKSAMI, PARÇALARI HAVA-VAKUM POMPASI, HAVA/GAZ KOMPRESÖRÜ, VANTĠLATÖR, ASPĠRATÖR YIKAMA, TEMĠZLEME, KURUTMA, DOLDURMA VB. ĠġLER ĠÇĠN MAKĠNE, CĠHAZ BUHAR KAZANLARI DIġINDA KALAN MERKEZĠ ISITMA KAZANLARI MUSLUKÇU, BORUCU EġYASI-BASINÇ DÜġÜRÜCÜ, TERMOSTATĠK VALF DAHĠL METAL DÖKÜMÜ IÇIN KASALAR, PLAKALAR, KALIP MODELLERĠ , , , , , , HER NEVĠ RULMANLAR , METALLERĠ DÖVME, IġLEME, KESME, SATAFLAMA PRESLERĠ, MAKĠNELERĠ SANTRĠFÜJLE ÇALIġAN KURUTMA, FĠLTRE, ARITMA CĠHAZLARI , ,5 8

9 TRANSMĠSYON MĠLLERĠ, KRANKLAR, YATAK KOVANLARI, DĠġLĠLER, ÇARKLAR , ISI DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNTEMI ĠLE MADDELERĠ ĠġLEMEK ĠÇĠN CĠHAZLAR , TOHUMLARI TEMĠZLEME, AYIRMA, ÖĞÜTME, ĠġLEME MAKĠNE VE CĠHAZLARI , HASAT, HARMAN, BĠÇME; ÜRÜNLERĠ AYIRMA, TEMĠZLEME MAKĠNE, CĠHAZLARI , KENDĠNE ÖZGÜ FONKSĠYONLU MAKĠNE VE CĠHAZLAR , METALLERĠ HADDELEME MAKĠNELERĠ, BUNLARIN SĠLĠNDĠRLERĠ , SIVILAR ĠÇĠN POMPALAR, SIVI ELEVATÖRLERI , DOKUMA MADDELERĠNĠ YIKAMA, KURUTMA, ÜTÜLEME MAKĠNE VE ,7 CĠHAZLARI DĠĞERLERĠ ,4 TOPLAM ,8 Kaynak: TÜĠK Verileri 2. ĠTHALAT Makine sektör toplamı itibariyle Türkiye nin Ġtalya dan ithalatı, 2007 yılında bir önceki yıla göre %11,1 lik artıģla 3 milyar 110 milyon $ olarak gerçekleģtirmiģtir. Ġtalya dan en fazla ithal edilen mal grubu, 298 milyon $ ile takım tezgahları olurken en fazla ithal edilen ikinci mal grubu ise, 288 milyon $ lık ithalat ile motorlar, aksam ve parçaları olmuģtur yılında makine sektör toplamı ithalatında en fazla artıģ, türbinler-turbojetler, aksam ve parçalar mal grubunda gerçekleģmiģtir yılında Türkiye nin Ġtalya dan 84. fasıl itibariyle en fazla ithal ettiği mal grubu, 182 milyon $ ile Kendine Özgü Fonksiyonlu Makineler olurken, onu 159 milyon $ ile Yıkama, Temizleme, Kurutma, Doldurma vb. ĠĢler Ġçin Makine ve Cihazlar, 152 milyon $ ile Dizel, Yarı Dizel Motorlar (Hava Basıncı ile AteĢlenen, Pistonlu) takip etmiģtir. Sektör ithalatında en yüksek ithalat artıģı %204 ile metalleri haddeleme makineleri, bunların silindirleri nde yaģanmıģtır. Ġtalya dan Makine ve Aksamları Ġthalatımızda BaĢlıca Kalemler (84.Fasıl-$) DÖRTLÜ GTĠP GTĠP TANIMI DeğiĢim % KENDINE ÖZGÜ FONKSIYONLU MAKINE VE CIHAZLAR YIKAMA, TEMIZLEME, KURUTMA, DOLDURMA VB. ISLER IÇIN MAKINE, CIHAZ DIZEL, YARI DIZEL MOTORLAR (HAVA BASINCI ILE ATESLENEN, PISTONLU) MUSLUKÇU, BORUCU ESYASI-BASINÇ DÜSÜRÜCÜ, TERMOSTATIK VALF DAHIL BUHAR KAZANLARI DISINDA KALAN MERKEZI ISITMA KAZANLARI , , , , ,0 9

10 HAVA-VAKUM POMPASI, HAVA/GAZ KOMPRESÖRÜ, VANTILATÖR, ASPIRATÖR , SIVILAR IÇIN POMPALAR, SIVI ELEVATÖRLERI , KAUÇUK, PLASTIK ESYA IMAL VE ISLEME MAKINE VE CIHAZLARI , SANTRIFÜJLE ÇALISAN KURUTMA, FILTRE, ARITMA CIHAZLARI , METAL DÖKÜMÜ IÇIN KASALAR, PLAKALAR, KALIP MODELLERI , BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR, SOGUTUCULAR, ISI POMPALARI , DOKUMA TEZGAHLARI (MAKINELERI) , Kaynak: TÜĠK Verileri TRANSMISYON MILLERI, KRANKLAR, YATAK KOVANLARI, DISLILER, ÇARKLAR METALLERI HADDELEME MAKINELERI, BUNLARIN SILINDIRLERI ĠÇTEN YANMALI, PISTONLU MOTORLARIN AKSAM- PARÇALARI ÖRGÜ TEZGAHLARI, GIPÜR, TÜL, DANTELA, FILE IMALI MAKINE, CIHAZLARI ALTERNATIF-ROTATIF KIVILCIM ATESLEMELI, IÇTEN YANMALI MOTORLAR KALDIRMA, ISTIFLEME, YÜKLEME, BOSALTMA MAKINE VE CIHAZLARI ISI DEGISIKLIGI YÖNTEMI ILE MADDELERI ISLEMEK IÇIN CIHAZLAR TOPRAK, TAS, METAL CEVHERI VB. AYIKLAMA, ELEME VB. IÇIN MAKINELER , , , , , , , ,1 DĠĞERLERĠ ,6 TOPLAM ,2 10

TÜRKİYE-ALMANYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE-ALMANYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE-ALMANYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ A. TÜRKİYE-ALMANYA DIŞ TİCARETİ Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret rakamları aģağıdaki tabloda verilmiģ olup, 2002 yılında 12,9 milyar $ olan

Detaylı

TÜRKĠYE-ĠNGĠLTERE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ

TÜRKĠYE-ĠNGĠLTERE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ TÜRKĠYE-ĠNGĠLTERE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ A. TÜRKĠYE-ĠNGĠLERE DIġ TĠCARETĠ Türkiye ile Ġngiltere arasındaki ticaret rakamları aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2002 yılında yaklaşık 5,5

Detaylı

TÜRKİYE-LİBYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE-LİBYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE-LİBYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ A. TÜRKİYE-LİBYA DIŞ TİCARETİ Türkiye ile Libya arasındaki ticaret rakamları aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2002 yılında yaklaşık 919 milyon $ olan

Detaylı

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB Ülkelerinin Fasıllar Bazında İhracatı (bin $) GTIP GTIP TANIMI 2009 2010 2011 11/10 84 MAKİNE VE AKSAMLARI 680.508.049 735.445.549 859.562.932 16,9

Detaylı

TÜRKĠYE-GÜNEY AFRĠKA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE-GÜNEY AFRĠKA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TÜRKĠYE-GÜNEY AFRĠKA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ Afrika kıtasının en güney ucunda bulunan, batısı, güneyi ve doğusu okyanusla çevrili olan Güney Afrika, sahip olduğu stratejik konumu ile

Detaylı

TÜRKĠYE-BREZĠLYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE-BREZĠLYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TÜRKĠYE-BREZĠLYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ Güney Amerika nın yaklaģık yarısını kaplayan Brezilya, dünyanın en geniģ ülkelerinden biri sayılmakta (dünyanın 5. büyük yüzölçümü) ve 189 milyonu

Detaylı

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır.

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ B ulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye İran Irak Ermenistan Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. Orta

Detaylı

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa nın güneybatısında

Detaylı

FRANSA ÜLKE NOTU Ülke Kimliği. (Cumhuriyet) Yarı Başkanlık Resmi Dili

FRANSA ÜLKE NOTU Ülke Kimliği. (Cumhuriyet) Yarı Başkanlık Resmi Dili FRANSA ÜLKE NOTU Ülke Kimliği Devletin Adı Fransa Cumhuriyeti Başkenti Paris Yönetim Biçimi (Cumhuriyet) Yarı Başkanlık Resmi Dili Fransızca Dini Hristiyan Para Birimi Avro ( ) Yıllık Ortalama Döviz Kuru

Detaylı

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ I. SEKTÖRÜN DÜNYA TĠCARETĠ A. ĠTHALAT 24 yılında 1.2 trilyon $ olan dünya makine ve aksamları sektörü ithalatı (84. fasılın tamamı) beģ yıl içerisinde % 32,5 oranında

Detaylı

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 TÜRKİ CUMHURİYETLER İN GENEL

Detaylı

TÜRKĠYE-HOLLANDA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE-HOLLANDA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TÜRKĠYE-HOLLANDA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ Kuzey Denizi kıyısında ve Ren Nehri deltası üzerinde yer alan ve topraklarının %20 si denizin doldurulması ya da bataklıkların kurutulması yoluyla

Detaylı

UKRAYNA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

UKRAYNA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ UKRAYNA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ Ukrayna 24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığın ilanından sonra geçen dönemde ülkedeki ekonomik yapının serbest piyasa

Detaylı

ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Çek Cumhuriyeti, AB ye 2004 yılında üye olan 10 ülke içinde en fazla yabancı sermaye alan ve sahip olduğu potansiyel itibarıyla gelişme şansı

Detaylı

ĠRAN ÜLKE RAPORU. Ġran ın en büyük ihraç pazarı olan Çin e ihracatı, 2007 yılında %13 katına çıkarak 13,3 milyar $ a ulaşmıştır.

ĠRAN ÜLKE RAPORU. Ġran ın en büyük ihraç pazarı olan Çin e ihracatı, 2007 yılında %13 katına çıkarak 13,3 milyar $ a ulaşmıştır. ĠRAN ÜLKE RAPORU Genel olarak ekonomisinde ve ülke yönetiminde merkezi otoritenin hakim olduğu Ġran, 70 milyonu aşan nüfusu barındırmaktadır. 2007 yılında 256 milyar $ düzeyindeki GSYĠH rakamı ve %5,5

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1 Milyar Dolar DÜNYA MAKİNE TİCARETİ 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 2010 2011 2012 2013 DÜNYA MAKİNE İHRACATI 1.794 2.058 2.049 2.003 DÜNYA

Detaylı

MAKEDONYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

MAKEDONYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ MAKEDONYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Makedonya, Orta ve Doğu Avrupa yı Güney ve Güneydoğu Avrupa ile bağlayan önemli ulaşım yollarının kesiştiği bir noktada bulunan ve Dünya Bankası tanımlamalarına

Detaylı

VİETNAM ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

VİETNAM ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ VİETNAM ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Resmi Adı Resmi Dili Yönetim Biçimi Dini Etnik Yapı Başkenti Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Vietnamca Tek

Detaylı

Almanya Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) ALMANYA ÜLKE NOTU

Almanya Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) ALMANYA ÜLKE NOTU ALMANYA ÜLKE NOTU 81,7 milyon nüfus ve 357 bin km2'lik yüzölçümüyle Almanya, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır.

Detaylı

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ D.RUSYA NIN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ İHRACAT Rusya nın 2012 yılı makine ihracatı bir önceki yıla göre % 43 artarak 7,6 milyar $ gerçekleşmiştir. Makine

Detaylı

TÜRKĠYE-SURĠYE DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE-SURĠYE DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TÜRKĠYE-SURĠYE DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ 20 milyona yakın nüfusa ve 185 bin km² yüzölçümüne sahip olan Suriye de 2007 yılında bölgesel talebin güçlü olması ve dünya petrol fiyatlarındaki

Detaylı

MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Mısır ekonomisi, 2009 yılında tüm dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen büyümesini sürdürmüş ve 2009 yılında % 4.7 büyüyerek 190 milyar

Detaylı

SLOVAKYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

SLOVAKYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ SLOVAKYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Slovakya, kuzeyde Polonya, kuzeybatıda Çek Cumhuriyeti, batıda Avusturya, güneyde Macaristan ve doğuda Ukrayna ile komşudur. Yüzey şekilleri: Karpat

Detaylı

ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Ülke Profili

ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Ülke Profili ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Genel Bilgiler Ülke Profili 8 Ağustos 1967 yılında, ASEAN (Bangkok) Deklarasyonu ile kurulan ASEAN" Güneydoğu

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

KAZAKİSTAN ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ KAZAKİSTAN ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Ülke Profili Nüfus : 16,4 milyon ( 2011 itibarı ile, tahmini) Yüzölçümü : 2.724.900 km2 Başkent : Astana Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 11.264 Dolar(PPP)

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI TÜRKİYE'NİN SEKTÖREL BAZDA İHRACAT VERİLERİ (1 OCAK-30 HAZİRAN)-MİLYON $ Değişim 13.970 11.970 9.970 7.970 10.488 11.720 8.156

Detaylı

AFRİKA ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Kıta Profili

AFRİKA ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Kıta Profili AFRİKA ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Kıta Profili BM tarafından tanınan Afrika Kıtası Ülkeleri ; Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,

Detaylı

KANADA ÜLKE NOTU Ülke Kimliği. Kanada Başkenti. Ottava Yönetim Biçimi. Anayasal parlamenter monarşi Resmi Dili. İngilizce-Fransızca Dini

KANADA ÜLKE NOTU Ülke Kimliği. Kanada Başkenti. Ottava Yönetim Biçimi. Anayasal parlamenter monarşi Resmi Dili. İngilizce-Fransızca Dini KANADA ÜLKE NOTU Ülke Kimliği Devletin Adı Kanada Başkenti Ottava Yönetim Biçimi Anayasal parlamenter monarşi Resmi Dili İngilizce-Fransızca Dini Hristiyan Para Birimi Kanada doları Yıllık Ortalama Döviz

Detaylı

ALMANYA. Almanya nın dış ticaret fazlası 2011 yılında %6 arttı...

ALMANYA. Almanya nın dış ticaret fazlası 2011 yılında %6 arttı... ALMANYA 81,7 milyon nüfus, 357 bin km² yüzölçüme sahip olan Almanya, dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Ülkede ekonominin temelini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli

Detaylı

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış Türk Makine Sektörünün Hedefleri Türk Makine Sektörünün Avantajları... 3

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış Türk Makine Sektörünün Hedefleri Türk Makine Sektörünün Avantajları... 3 İçindekiler Türk Makine Sektörüne Genel Bakış... 2 Türk Makine Sektörünün Hedefleri... 3 Türk Makine Sektörünün Avantajları... 3 Türkiye nin Makine İhracatında Başlıca Ürün Grupları (İlk 10) (%)... 5 Alt

Detaylı

FİLİPİNLER ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

FİLİPİNLER ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ FİLİPİNLER ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Filipinler 880 inde yerleşim bulunan 7107 ada ve adacıktan oluşmaktadır. Ülkenin kuzeyde Manila nın da bulunduğu Luzon, orta kesimde Visayas ve güneyinde

Detaylı

MEKSİKA ÜLKE NOTU. Genel Bilgiler (2008) Meksika Birleşik Devletleri. Yüzölçümü km kişi

MEKSİKA ÜLKE NOTU. Genel Bilgiler (2008) Meksika Birleşik Devletleri. Yüzölçümü km kişi MEKSİKA ÜLKE NOTU Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı Meksika Birleşik Devletleri Yönetim Biçimi Federal Cumhuriyet Resmi Dili İspanyolca Başkenti Meksiko Yüzölçümü 1.964.375 km 2 Nüfusu 109.955.400 kişi Para

Detaylı

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibarıyla 2010 yılında en fazla makine ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,

Detaylı

TÜRK MAKİNECİSİ GÜNEY AMERİKA YI KEŞFETTİ

TÜRK MAKİNECİSİ GÜNEY AMERİKA YI KEŞFETTİ TÜRK MAKİNECİSİ GÜNEY AMERİKA YI KEŞFETTİ Ülkemizin Güney Amerika ya makine ihracatı üç yılda iki katına çıktı. 2011 yılında ise makine ihracatımızın yüzde 16,4 oranında arttığı ülkelerin makine ithalatında;

Detaylı

AVUSTRALYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AVUSTRALYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AVUSTRALYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Genel olarak ekonomik yapıya bakıldığında, yüksek kişi başına düşen milli geliri ile başarılı bir ekonomiye sahip olan Avustralya nın, doğal kaynaklar

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN KAUÇUK, PLASTĠK, LASTĠK ĠġLEME VE ĠMALATINA AĠT MAKĠNELER SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE NĠN KAUÇUK, PLASTĠK, LASTĠK ĠġLEME VE ĠMALATINA AĠT MAKĠNELER SEKTÖRÜ TÜRKĠYE NĠN KAUÇUK, PLASTĠK, LASTĠK ĠġLEME VE ĠMALATINA AĠT MAKĠNELER SEKTÖRÜ Türk plastik sanayisinin dünya plastik sektörü içindeki payı % 1,6 düzeyindedir. Türkiye, plastik işleme sektöründe yıllık

Detaylı

Ocak-Aral 2011-2012 2012 Verileri

Ocak-Aral 2011-2012 2012 Verileri Ocak-Aral Aralık k Dönemi D 2011-2012 2012 Verileri Makine ve Aksamları Đhracatçıları Birliği Đştigal Alanı Đtibari ile Đhracat Kayıt Rakamları 1 OCAK-31 ARALIK 2011 1 OCAK-31 ARALIK 2012 % Değişim MAL

Detaylı

ÇİN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

ÇİN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER ÇİN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER 2007 yılında küresel gayri safi yurtiçi hasılaya olan katkısı hızla artan Çin in dünya ekonomisinin güçlü motoru haline geldiği belirtilmektedir.

Detaylı

Temel Sosyal Göstergeler

Temel Sosyal Göstergeler GÜNEY KORE ÜLKE NOTU Temel Sosyal Göstergeler Resmi Adı Kore Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi Resmi Dili Korece Din %26.3 Hıristiyan (%19,7 Protestan, %6,6 Katolik), %23,2 Budist,

Detaylı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Arapça (resmi), Farsça, İngilizce, Hintçe, Urduca

Detaylı

Singapur Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) SİNGAPUR ÜLKE NOTU

Singapur Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) SİNGAPUR ÜLKE NOTU SİNGAPUR ÜLKE NOTU 1. GENEL BİLGİLER Devletin Adı : Singapur Cumhuriyeti Başkent : Singapur Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Diller : İngilizce, Çince (Mandarin), Malay ve Tamil Dinler : Budizm

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

ARJANTİN ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ ARJANTİN ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler: Resmi Adı: Arjantin Cumhuriyeti Yönetim Biçimi: Federal Cumhuiyet Başkenti: Buenos Aires Resmi Dil: İspanyolca Para Birimi:

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT 3,4 milyon nüfusu (1 milyon Kuveytli, Diğerleri göçmen), 115 milyar dolar GSYĠH

Detaylı

TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ

TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ Teknoloji, günümüz dünyasında çok hızlı yayıldığı gibi bir o kadar da önemli ve pahalıdır. Türkiye gibi belli bir sanayileşmeyi yakalamış ülkeler için teknolojinin önemi yadsınamaz,

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

proje tanıtım dokümanı

proje tanıtım dokümanı tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Seçilmiş Makine Sektörlerinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi proje tanıtım dokümanı Seçilmiş Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi,

Detaylı

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU 2012 yılında, pompa ve vana sektörü toplamında ihracat %11 artışla 842 milyon $ a ulaşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2011 yılında %41 iken 2012

Detaylı

AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Türkiye de son yıllarda ambalaj sanayi hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. Ambalaj sanayinin hızlı gelişimi ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimle birlikte bu ilerleme

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI TÜRKİYE'NİN SEKTÖREL BAZDA İHRACAT VERİLERİ (1 OCAK-29 ŞUBAT)-MİLYON $ Değişim 3970 3470 3.431 3.499 2970 2.648 2.746 2470

Detaylı

2012-2013 2013 Verileri

2012-2013 2013 Verileri Ocak- Aralık k Dönemi D 2012-2013 2013 Verileri 1 MAKĐNE VE AKSAMLARI SEKTÖR TAMAMI ĐTĐBARĐYLE ĐHRACAT KAYIT RAKAMLARI 1 OCAK-31 ARALIK 2012 1 OCAK-31 ARALIK 2013 (%) Değişim MAL GRUBU ADI Miktar (ton)

Detaylı

V E S E R A M İ K S E K T Ö R Ü B İ L G İ N O T U

V E S E R A M İ K S E K T Ö R Ü B İ L G İ N O T U ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ H İ N D İ S T A N V E S E R A M İ K S E K T Ö R Ü B İ L G İ N O T U E Y L Ü L - 2 0 1 1 HĠNDĠSTAN ÜLKE RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA GENEL BĠLGĠLER 2 GENEL

Detaylı

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmakta olup, bu kullanılan gazların taşınması

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü SUNUM PLANI Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler Bu sunum 31/12/2013 tarihli TÜİK haber bülteni ve TÜİK dış ticaret istatistikleri veri tabanı kullanılarak

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

POLONYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

POLONYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ POLONYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ Polonya nın 2004 yılında AB üyeliği ile birlikte imalat sanayiine yönelik yabancı sermaye yatırımları ve AB fonlarıyla desteklenen kapsamlı alt yapı

Detaylı

TÜRKĠYE-ENDONEZYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE-ENDONEZYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TÜRKĠYE-ENDONEZYA DIġ TĠCARETĠ VE MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ Endonezya nın GSYĠH sı 2001-2008 yılları arasında üç katına çıkarak 2008 yılında 490,4 milyar $ a ulaģmıģ, GSYĠH daki artıģ hızı da son yıllarda

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler * Bu çalışmada yer alan 2011 ve 2012 yılına ait tüm bilgiler geçicidir.

Detaylı

RL NEM HRACAT RAKAMLARI

RL NEM HRACAT RAKAMLARI MAK NE VE AKSAMLARI HRACATÇILARI B RLB RL 2015 OCAK-KASIM KASIM DÖNEMD NEM HRACAT RAKAMLARI Makine hracatç lar Birli i tigal Alan tibari ile hracat Kay t Rakamlar 2013 2014 1 OCAK-30 KASIM 2013 1 OCAK-30

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

Yeni Zelanda Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) YENİ ZELANDA ÜLKE NOTU

Yeni Zelanda Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) YENİ ZELANDA ÜLKE NOTU YENİ ZELANDA ÜLKE NOTU Güney Pasifik Okyanusunda ılıman iklimin hakim olduğu Yeni Zelanda da nüfusun 90 ı şehirlerde yaşamakta olup, başkenti Wellington Dünya da en güneyde yer alan başkenttir. Yeni Zelanda

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

AYDIN TĠCARET BORSASI

AYDIN TĠCARET BORSASI AYDIN TĠCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 AYDIN DIġ TĠCARET BÜLTENĠ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 1 PLASTĠK HAMMADDE Plastik Hammadde Üretimi : TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 2010 yılının ilk 2 ayında plastik hammadde üretiminin 111.667

Detaylı

Fas Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır)

Fas Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) FAS ÜLKE NOTU Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan

Detaylı

KATAR A ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası

KATAR A ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KATAR A ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası Genel Hatları Ġtibariyle Katar 1,6 milyon nüfusu (%15 Katarlı, %75 Diğer), 113 milyar dolar

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Piyasadan yaş, salamura veya tuzlu kuru olarak toplanan derilerin işlenmesi ve her türlü deri konfeksiyon mamüllerinin yapımında kullanılmaya hazır hale getirilmesi

Detaylı

YÜK KALDIRMA, TAġIMA VE ĠSTĠFLEME MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

YÜK KALDIRMA, TAġIMA VE ĠSTĠFLEME MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU YÜK KALDIRMA, TAġIMA VE ĠSTĠFLEME MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri tarım, sanayi ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere tüm iktisadi alanlarda kullanılmaktadır. Sektör

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Detaylı

Malezya Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) MALEZYA ÜLKE NOTU

Malezya Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) MALEZYA ÜLKE NOTU MALEZYA ÜLKE NOTU Devletin Adı Yönetim Biçimi Başkenti Coğrafi Konumu Diller Para Birimi Ülke Kimliği ve Sosyal Göstergeler Malezya Federasyonu Federatif Anayasal Monarşi Kuala Lumpur. Putrajaya - İdari

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada arıtma sistemleri ve filtreler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 842121 SUYUN FİLTRE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Tayvan Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır)

Tayvan Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) TAYVAN ÜLKE NOTU 1949 yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti'nden bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdüren Tayvan, uygulanan ekonomik programlar sayesinde mucizevi olarak nitelendirilen bir gelişme göstermiştir.

Detaylı

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür. Sektörde

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 1

ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 1 ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLB RLĐĞĐ 1 2 2013 yılı verilerine göre Türkiye, dünya makine ihracatı sıralamasında 26. sıradadır. 3 * 2013 yılı verilerine göre Türkiye, dünya makine

Detaylı

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmakta olup, bu kullanılan gazların taşınması

Detaylı

MAKİNA SEKTÖRÜ RAPORU

MAKİNA SEKTÖRÜ RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MAKİNA SEKTÖRÜ RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2010/2 Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 1 Şekiller Listesi... 1 Kısaltmalar

Detaylı

ÇİMENTO MAKİNELERİ SEKTÖR NOTU

ÇİMENTO MAKİNELERİ SEKTÖR NOTU ÇİMENTO MAKİNELERİ SEKTÖR NOTU Bu çalışmada çimento makineleri sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTİP GTİP TANIMI 840219900019 DİĞER BUHAR ÜRETEN KAZANLAR

Detaylı

POMPA VE VANA SEKTÖR RAPORU

POMPA VE VANA SEKTÖR RAPORU POMPA VE VANA SEKTÖR RAPORU Pompalar ve vanalar, akışkanları, kendilerinden veya enerjilerinden yararlanmak üzere, lazım oldukları yere aktaran sistemlerin ana unsurlarıdırlar. Akışkanların transferi,

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ ĠHRACAT BÜLTENĠ

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ ĠHRACAT BÜLTENĠ ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ ĠHRACAT BÜLTENĠ Temmuz, 2016 SEKTÖREL BAZDA ĠHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ 1-30 HAZIRAN 1 OCAK - 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK DeğiĢim ('16/'15) Pay(16) (%) 2015

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2014 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU. Parlementer Demokrasi Dini Budist (%90) Müslüman (%6), Şaman ve Hıristiyan (%4) Para Birimi

MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU. Parlementer Demokrasi Dini Budist (%90) Müslüman (%6), Şaman ve Hıristiyan (%4) Para Birimi MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİĞİ Devletin Adı Moğolistan Başkenti Ulan Bator Yönetim Biçimi Parlementer Demokrasi Dini Budist (90) Müslüman (6), Şaman ve Hıristiyan (4) Para Birimi Tugrik (MNT) Yüzölçümü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 31/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER Firma Sayısı : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Plastik ambalaj sektöründe 1.152 firma mevcut olup, firmaların

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 1- GENEL BĠLGĠLER TABLOSU (2010) RESMĠ ADI Lübnan Cumhuriyeti BAġKENTĠ Beyrut RESMĠ DĠL Arapça (resmi dil), Fransızca, Ġngilizce, Ermenice BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 22 Kasım 1943 DEVLET BAġKANI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU Aralık 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 31/01/2017 tarihinde 2016 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Aralık ayında; İhracat

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖR NOTU

BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖR NOTU BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖR NOTU Bağlantı elemanları sektörü, özellikle vida, civata, somun, pul, rondela, perçin vb. sanayi ürünlerinin bir araya getirilerek bütünleştirilmesinde kullanılan ve sadece sanayi

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 N2 İSA N *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana

Detaylı

İhracat Değişim % Genel İhracata Oranı % İthalat Değişim % Genel İthalata Oranı % İhracat $ / Bin. Denge $ / Bin. Hacim $ / Bin. İthalat $ / Bin.

İhracat Değişim % Genel İhracata Oranı % İthalat Değişim % Genel İthalata Oranı % İhracat $ / Bin. Denge $ / Bin. Hacim $ / Bin. İthalat $ / Bin. TÜRKİYE İLE TİCARET Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. 2013 yılında Almanya önceki

Detaylı

Lübnan Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) LÜBNAN ÜLKE NOTU. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1

Lübnan Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) LÜBNAN ÜLKE NOTU. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 LÜBNAN ÜLKE NOTU Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 RESMĠ ADI BAġKENTĠ YÖNETĠM BĠÇĠMĠ RESMĠ DĠLĠ DĠNĠ PARA BĠRĠMĠ ORTALAMA DÖVĠZ KURU ÜYESĠ OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUġLAR COĞRAFĠ VE

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/25

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/25 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/25 Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler Bu sunum 29/06/2012 tarihli TÜİK haber bülteni ve TÜİK dış

Detaylı

İthalat Değişim % İthalat $ / Bin

İthalat Değişim % İthalat $ / Bin TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. 2013 yılında Almanya

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 28/11/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı