International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD KURU IN TURKISH OF TURKEY AND TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1 Funda TOPRAK 2 & Nurdan BESLİ 3 ABSTRACT The Word kuru, which is an archaic word in the old and rich Turkish vocabulary, attracts attention with regard to its meaning diversity and homonymy feature. This Word, that we scrutinized it in both old and modern Turkish dialects, suffered semantic enrichment by obtaining side and metaphoric meanings, as well as it protects its first and essential meaning. In this work, we tried to put forth meaning enrichment of the Word kuru, in both historical and contemporary dialects. We determined deficiency of the meanings of the word kuru, which have been given in the Turkish Dictionary published by the Turkish Language Association. The word kurumak wasn t added into work. Kuru is a word that can be used as a noun, adjective and adverb in terms of types of words. Kuru has been widely used as a adjective, as well as a adverb in a variety of idioms, proverbs and reiteratives. This word, which bears a meaning enrichment in both of Turkish dialects just as in the Turkish of Turkey, is keeping its real and methaporic meanings. This work was carried out by classifying of the datas in terms of meaning and structure. These datas have been obtained with qualitative research methods, browsing dictionaries and sources. At the and of this study, the polysemic peculiarity of the word kuru was determined and was realized that it has spent a similar development process in the contemporary Turkish dialects. Key Words: The word kuru, polycemy, kuru in terms of types of words. ÖZET Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan kuru sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine uğramıştır. Bu çalışmada kuru sözcüğünün hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerindeki anlam zenginliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türk Dil Kurumu nun yayımladığı son Türkçe Sözlük te kuru sözcüğü için verilen anlamların eksikliği de tespit edilmiştir. Çalışmaya kurumak fiili dahil edilmemiştir. Kuru sözcüğü, sözcük türü açısından bakıldığında hem ad, hem sıfat hem zarf olarak kullanabilen bir sözcüktür. Bir sözcüğün sözcük türündeki çeşitlenmeleri ve mecaz anlam yüküyle donatılması sözcüğün eskiliğini gösteren ölçütlerden birisidir. Kuru sözcüğü pek çok deyim, atasözü ve ikilemede de hem sıfat hem zarf olarak yaygın kullanım kazanmıştır. Türk lehçelerinde de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi anlam zenginliği taşıyan bu sözcük hem mecaz hem de gerçek anlamlarıyla yaşamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle taranan sözlük ve eserlerden elde edilen verilerin hem anlam hem de yapı açısından tasnifiyle oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda kuru sözcüğünün polisemik özelliği tespit edilmiş; ayrıca çağdaş Türk lehçelerinde de sözcüğün benzer bir gelişim süreci geçirdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kuru Sözcüğü, Polisemi, Sözcük Türkleri Açısından Kuru Sözcüğü. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 3 Arş. Gör. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

2 1002 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ GİRİŞ Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan kuru sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine uğramıştır. Kullanıldığı coğrafyalar ve kazandığı anlamlarla kuru, Türk dilinde eskiden beri işlek olarak kullanılan arkaik sözcüklerden yalnızca bir tanesidir. Bir sözcüğün temel anlamı dışında sahip olduğu tüm yan anlamlar o sözcüğün çokanlamlı yapısına işaret etmektedir. Zeynep Korkmaz a göre anlam çeşitlerinden biri olan polisemi, bir sözcüğün bir ya da birden çok yan anlam a sahip olmasını ifade etmektedir. Bir sözcükte temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanmasıdır (Korkmaz 2007: 61). Doğan Aksan a göre başlangıçta tek bir kavramın simgesi olan göstergenin, genellikle kolay ve etkili anlatım eğilimiyle, aktarmalarla ve kullanım sıklığının artmasıyla her dilde, ilişkili yeni kavramlarla da anlatır duruma gelmesi çok anlamlılıktır. (Aksan 2006:70). Ludwig Wittgenstein e göre sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır (Aksan 2009: 46) bu durumda dildeki kullanım amaçları arttıkça sözcük çok anlamlılığa doğru gitmektedir. Sözcüğün çok anlamlığının artmasının kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla olduğu kadar sözcüğün yaşıyla da ilgisi vardır. Bu bakımdan çalışmamıza konu olarak aldığımız kuru sözcüğünün Türkçenin en eski sözcüklerinden olduğunu düşünmekteyiz. Sözcükler çeşitli anlam hadiseleri ile çokanlamlı bir karakter kazanmaktadır. Aktarmalar, benzetmeler, anlam iyileşmesi-kötüleşmesi somutlaştırma vb. anlam olayları sözcüklere yan anlamlılık dolayısıyla çokanlamlılık kazandırmaktadır. Çok anlamlılık incelenirken farklı anlamlandırma yollarının bilinmesi gerekir. Bu yolları şöyle özetlemek mümkündür : 1.Dilbilim-dışı ölçütler : Sözcüğün farklı anlamları, dış dünyada bazen farklı nesne ve gerçekleri ifade eder. Mesela kavrulmuş kahve taneleri ile bu tanelerden elde edilmiş içecek aynı sözcükle ifade edilir. Burada sözcük aynı kalmakta, ancak bir sözcükle iki farklı nesne ifade edilmektedir. Kuru sözcüğü bağlamında baktığımızda kuru «ıslak olmayan, nemli karşıtı» ile kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011) dilbilimi ölçütleri dışında anlamlandırılma yoluyla oluşmaktadır. 2. Seçme Ekseni ölçütleri (Critère paradigmatique) : Bir seçme ekseninde yer alan sözcükler, eşanlamlılık ve / yahut karşıtanlamlılık (antonymes ) ilişkisi içine girerler : Bu durumda sözcüğün, seçme ekseninde yer alan farklı sistem sayısınca farklı anlamı ortaya çıkar. Kuru sözcüğünü bu bağlamda seçme ekseni eksenine göre şöyle bir sınıflandırmayla örnekleyebiliriz. Eş anlamlısı Karşıt anlamlısı Anlamlandırma kuru gürültü boş, nafile önemli, gerekli önemsiz, gerçek dışı kuru soğuk sert, keskin sıcak, ılık sert, keskin soğuk

3 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1003 kuru öksürük salgısı olmayan balgamlı öksürük salgısı olmayan öksürük kuru gövde canlılığını yitirmiş canlı ölü, canlı değil 3. Sıralama ekseni ölçütleri (Critère syntaxique ou syntagmatique) : Kuru sözcüğü hem ad ve sıfat hem zarf olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir fiildir. Bir sıralama ekseni düşünüldüğünde karşımıza şöyle bir yapı çıkar. Ad olarak DSVIII-3011) Sıfat olarak Zarf olarak Fiil olarak : kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. : kurupara: faizsiz, ana para (Samsun, DS VIII-3012) : Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746) :kurumak, kuru hale gelmek 4. Anlam Bilimi Ölçütleri ( Critère sémantique) Kuru sözcüğü özellikle sıfat durumunda bağlı olduğu ada tamamladığı varlığa göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Sıfatın bağlı olduğu isim Anlamlandırma Kuru fasulye fasulye (bitki) kurutulmuş Kuru çay çay (içecek) yiyeceksiz, katıksız Eski metinlerde kurug şeklinde karşımıza çıkan kuru sözcüğü 8. yüzyılda belirli bir konu üzerine yazılmış ve yazı sistemi dolayısıyla sınırlılık gösteren Orhun kitabelerinde yer almamaktadır. İlk şekillerine Eski Uygur Türkçesi döneminde rastladığımız sözcük, kurug şeklinde kuru, boş, gerçekliği olmayan; safi, yalnız, sırf anlamlarında kullanılmıştır (Doğan, Usta 2014: 210). Sir Gerhard Clauson, kurug sözcüğünün kuru, boş, yok etmek, amaçsızlık vb. anlamlarında kullanıldığını belirtmiştir (Clauson 1972: ). Drevneturkskıy Slovar da da yine benzer şekilde kuru, asılsız, temeli olmayan; faydasız; boş, etkisiz; içi boşalmış olan; yokluk anlamlarında kullanılmıştır. (1969: ). Reşid Rahmeti Arat kuzey burkancılarının yokluk ve boşluk nazariyesinin Uygurlarda kurug sözcüğüyle ifade edildiğini belirtir. (Arat 1987:378) Bu anlamda Uygur Türkçesinde yok sözcüğüyle ikilemeli olarak kullanılmıştır. t(e)ŋrim siz körü y(a)rlıkap.. (AY 334/13) tınl(ı)g titmeniŋ b(e)lgülerin :: alku (AY 334/14) [u][ġ]urın barçanı.. yok kur[u][ġ] tėp (AY 334/15) ol üdün ol kam[a][ġ] ul[u][ġ] terin kuvr[a][ġ] (AY 371/2) tükel bilge t(e)ŋri t(e)ŋrisi burkan-(ay 371/3)-tın bo mont[a][ġ] tütrüm teriŋ yörüglüg (AY 371/4) yok kur[u][ġ] nom tözin eşidü teginip.. Yine Uygur Türkçesinde kurug sözcüğü kuru anlamında ıslak, nemli anlamındaki öl sözcüğüyle zıt anlam oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca Altun Yaruk ta (AY

4 1004 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ 466/19) yer alan kurug yala kuru iftira sözcüğü kurug sözcüğünün işlek kullanımına bağlı olarak mecazlaştığını ve anlam zenginleşmesine uğradığını göstermektedir kuruġ yėrig suvayu (I-3) öl yėrig tarıyu ḳuş ḳuzġun (I-4) suḳar yulıyur sansız tümen (I-5) özlüg ölürür (Hamilton, 1998: 11). Ötrü ol tözünler oglı tözünler kızı köp türlüg korkınç ayınçlartın ozar kurtulur: kurug yala kelmez.. (Kaya 1994: 261). Kurug sözcüğünün yanı sıra eski metinlerde kuru anlamında kullanılan kurḳaġ/kurġaḳ 4 (Gabain 2007: 284; Clauson 1972: 467), ku:r (Atalay 2006: 379) sözcükleri de bulunmaktadır. Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig de kurug şeklinde yer alan sözcük otuz beş yerde geçer. Bu otuz beş yerdeki anlam dağılımları şu şekildedir: 1. Kurug: boş kalmak/boş olmak: KB-108, KB-1576; KB-467; KB-1626; KB-2452;KB- 2472; KB-2547; KB-2552; KB-3375;KB-3653; KB-3656; KB-3998; KB-6411; 2. Kurug: Boş, nafile gereksiz: (KB-5712) Kutadgu Bilig de kokuz sözcüğü de kuru sözcüğü ile birlikte boş anlamında ikilemeli olarak kullanılmaktadır. Ata bardı ornı kurug hem kokuz Kokuz tolguka kördüm oglın ked uz (KB 1626) Kutadgu Bilig de kurug sözcüğü sıfat olarak kep kalıp, vücut, forma ; sır kalıp, vücut sözcüklerinin tamlayanı durumundadır. Köngülsüz kişiler kurug kep bolur Köngül birle yalnguk kamug iş kılur (KB 2472) Bilgsiz kişi ol kurug sır bediz Biliglig kişi ornı kökte ediz (KB 2452) 3.Kurug : gereksiz, etkisi ve sonucu olmayan (KB-467) 4.Kurug: canlılığını yitirmiş bitki, toprak veya insan (KB ) (KB-3626) (KB- 3726) (KB 4626) (KB-6435) 5.kurug yimiş: kurutulmuş meyve (KB-2889)(KB-2904) (KB-4660) 6.elgi kurug: cömert olmayan cimri (KB-5075) 7. Kutadgu Bilig de birkaç örnekte kurug sözcüğünü zarf olarak buluruz. Kal- kel-, ıd-, sözle- fiilleriyle kullanılmıştır. Bu fiillerin hepsinin olumsuz olması dikkat çekicidir. Kurug kalma-: canlanıp bitki vermek, insan için yetişmek, diğerlerinden farkı olmak (KB2189) Ukuşluk kişi urgı edgü urug Kopar kayda bolsa bu kalmaz kurug (KB2189) Kurug ıdma- : eli boş göndermemek, yedirip içirmek, karnını doyurmak 4 Modern lehçelerde kuru anlamının genellikle kurġaḳ sözcüğüyle karşılandığı görülmektedir. DLT de (Atalay 2006: 379) yer alan kuru anlamındaki ku:r sözcüğü ve kurumak anlamındaki (391) ku:zı-/ku:rı- ; kutkud- (susuzluktan zayıflamak) (Gabain 2007: 285), örnekleri bizleri farazi bir *ku:- sözcüğüne götürebilir. Talat Tekin Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler isimli eserinde ku:rı- eyleminin uzun ünlülü olduğunu belirtmiştir (Tekin 1995: 179). Tarihi ve modern lehçelerde yer alan ve kuru ve (kurgak<)kurak anlamına gelen sözcük kurug sözcüğüyle aynı kökten geldiği düşünüldüğü için çalışmada yer almıştır.

5 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1005 Yitürse içürse todırsa karın Kurug ıdmasa birse özde barın (KB2560) Kurug kelme-:boş gelmemek Katıglan anı keldür emdi maña Kurug kelme ansız maña ay tona (KB 3277) Kurug sözleme-:boş konuşmamak, düşünerek konuşmak (KB-3423); (KB-3348); (KB-4301) Kişide öñin boldum erse kalı Kurug sözlemezmen ne ʻaybet tili (KB3348) Divanü Lugati t Türk te kuru, asılsız, boş (DLT I,12-24, DLT II-82-14) anlamlarında olan kurug sözcüğü Angar kurug yala yalaldı O, kuru töhmetle töhmetlendi (DLT III-82), Bugün Anadaoluda hala kullanılmakta olan Allah kuru iftiradan saklasın sözündeki boş ve asılsız anlamının aynen sürdürmekte ve Kurug yıgaç egilmes kurmış kiriş tügülmes kuru ağaç eğilmez, kurulu kiriş düğülmez (DLT I-198); kuruk kaşuk agızka yaramas, kurug söz kulakka yakışmas kuru akşık ağıza yaraşmaz, kuru söz kulağa yakışmaz (DLT I-383) atasözlerinde kuru, boş ve asılsız anlamlarını taşımaktadır. Kurug isminden gelişmiş bazı fiil teşkilleri (kurugla- kuru olarak kullanmak (DLT III-336), kuruglan- kuru bulmak (DLT II- 268), kurugsı- kurumaya yüz tutmak (DLT III-334) de yine Divanü Lugati t Türk te bulunmaktadır. Harezm Türkçesi metinlerinde kurug kuru şeklinde karşımıza çıkan sözcüğün kuru, boş anlamı yanında mecaz anlamlarının sayısında ve çeşitliliğinde artış görülür. Harezm Türkçesi metinlerinde kuru da vi kıl- gerçek olmayan fikirlerin peşinde koşmak (MM368/3); kuru ot teg erür kuru ot gibi işe yaramaz olmak (MM 271/14) gibi kullanımları bulmaktayız. Yine Harezm Türkçesi döneminde Nehcü l Feradis te sözcüğün Arapça yakın anlamlı bir sözcükle ikilemeli olarak kullanılmaya başlanmasına da tanık oluruz: kurug hālī kuru boş (NF 331/15), bugün Türkiye Türkçesinde de görülen kurumak zayıflamak anlamını da ilk defa Harezm Türkçesi metinlerinde bulmak mümkündür: kurug terilig bol- zayıflamak, derinin zayıflıktan kuru gibi olması, kemiklere yapışması (ME 238/6). Yine Harezm Türkçesi metinlerinden Kısasü l Enbiya da Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de tespit edilen kuru ifadesi yalnız sadece anlamında baş sözcüğünün sıfatı durumunda kullanılmaktadır. imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(ke 103R19-21) Türkiye Türkçesinde ve Çağdaş Türk Lehçelerinde kuru Sözcüğünün Anlamları Türkçe Sözlükte kuru sözcüğü on iki anlamlı bir sözcük olarak verilmektedir. Bu anlamları Anadolu ağızları ve çağdaş Türk lehçelerinde takip etmek mümkündür. Ayrıca sözlükte verilen bu anlamlara ek olarak farklı anlamlar da tespit edilmiştir. Şemsettin Sami Kamûs-ı Türkî de sözcüğün on bir anlamını verir. Bu onbir anlamın

6 1006 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ dışında kuru havz gemilerin tamiri ve karinelerinin tathiri için su kıldıkları havz ki gemi girdikten sonra suyu tulumba ile alınıp gemi kızakta kalır ; kuruda kalmak cezr vuku uyla gemi oturmak ; kuru direk fırtınalı havada yelkensiz olarak rüzgarın sevkine tabi olma şeklinde terim anlamları da verilir. Ayrıca sözcüğün yalnız, tek anlamı kuru başına yalnız, bîkes sözcüğüyle açıklanır. Yine Şemsettin Sami, tuzu kuru deyimini işi sağlam, şüphe götürür hali olmayan ve kuru kuruya boş boşuna, büsbütün nafile ikilemeli yapısını da aynı maddede vermektedir. Şemsettin Sami de kuru gecik uyuz illeti şeklinde bir hastalık adı da zikr edilmiştir (Kamûs-ı Türkî: ) Kuru sözcüğü Türkçeden başka dilerle de geçmiş bir sözcüktür. Farsça, Balkan dilleri ve Macarcaya da çeşitli anlamlarını taşımıştır. Bu da sözcüğün yaygınlığının ve eskiliğinin bir göstergesidir. Far. Kuruk kuru, kurak ; kurukluk kurak, susuz yer Mac.Kóró kuru, gevremiş, kamış, düdük, kaval veya kaval yapılan bitki Rom. Curuluc kuruluk Bul. Kursakíe kuru sıkı, kurşunsuz ; kuruluk kuruluk kuru gyurultíya gereksiz telaş, boş yere koşuşturma ; kurudan otı verem otu, kurutan otu; kuruiel kuru ve soğuk yel, ayaz ; kurusu yağmur ve karsız kuru soğuk, ayaz. Srıp. Koróman askerlere verilen kuru ekmek, peksimet Mak.koriya kuru, kuruluk ; koroman büyük ekmek parçası Yun. Kurúğiağnin yağsız yahni yemeği (Karaağaç 2008: ). Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük ü esas alınarak yapılan anlamlandırmada aşağıdaki başlıklar tespit edilmiştir. I. Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı (TS,1536): Sözcüğün bu en eski ve yaygın anlamını hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerinde tanıklayabiliyoruz. Anadolu ağızlarında aynı kökten gelen kurgaz kuru sözcüğü de kullanılmaktadır.(ds VIII,3007) Kuru yaz: tavlı nemli olmayan toprak (Antalya, DS VIIII-3013) Alt. kurgak1. ıslak olmayan, kurumuş; kurgak kolartkış: kuru havlu (RAS 1964:734) suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) Yakutça: kuraanah, kuraan; kuranaah mas: kuru odun, kuraan sayın: kuru yaz, (Rusça Yakutça Sözlük, Moskova 1968, s) Karakalpak: kurgak: kurgak sülgi: kuru havlu, (R K S, 1967: 989) Türkm: gurı, gurak, guratılan; gurı esgi: kuru bez), (Rusça Türkmence Sözlük, Moskova 1956, 753.s) II.Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan(ts,1536): Kuru: kuru toprak (DS VIII-3011) Karakalpak: kurgak cay: nemsiz, kuru mekan; kuvrak putak: kuru budak, (Rusça Karakalpakça sözlük, Moskova 1967, 989.s) Kırg. kurgak/kuu 1. kurgak otun: kuru odun kuu otun, kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla. Tula'da küz ayları kurgak bolot: Tula'da sonbahar ayları yağışsız olur. (KDAS 2010:825) Hakas: hurug; hurug çaygı: kuru, yağışsız yaz, hurug salaa: kuru budak;(rusça

7 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1007 Hakasça Sözlük, Moskova 1961, 838.s) Kaz. kurgak; kurgak ava: kuru hava, kurgak jer, kurgak nan (RKazS 1981:401) III. Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar.(ts 1536) Anadolu ağızlarında aynı kökten türetilmiş kuruluk kış için kurutulan sebze (DS VIII,3012) ve kurut meyve kurusu, kurutulmuş yoğurt (DS VIII, 3013) sözcükleri de bulunmaktadır. Özb. kuruk meva: kuru yemiş,, (Rusça Özbekçe Sözlük, Taşkent 1955, 290.s) T.T.kuru kayış: pişirildikten sonra ipe dizilip kurutulan kestane (DS VIII,3011) IV.Canlılığını yitirmiş bitki ve insan Ne sormak gerek halim andan gerü Ki cansız kalan gövde kalır kuru (Süh.XIV.116, Tar.S.2744) Kırg. kuu otun, kuru odun kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla.( (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) V. Salgısı olmayan: kuru öksürük, kuru egzama Alt: kuru jödül: kuru öksürük (durmadan öksürme) (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) Kaz. kurgak jötel: kuru öksürük. (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s) VI.Döşenmemiş çıplak Salih reis, dört kuru duvardan ibaret fukara kapısından gördüğü mavi denize baka baka ölmek istiyordu. (TS:1536) VII. Katıksız yanında başka bir şey olmayan yiyecek Kuru çayla karın doyar mı? (TS:1536) Kırg.:kuru çay: boş (yiyeceksiz) çay (Yudahin 1998:525) VIII. Etkisi ve sonucu olmayan Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler. (TS:1536) Kuru gürültü: gereksiz önemsiz sonu alınamayacak söz ya da davranış (TS 1537) Alt. kuru sös :boş söz (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126) Kırg. boş, nafile, saçma; kurgak söz: boş laf, kurgak kıyal: boş hayal(kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) IX. Zayıf, çelimsiz, sıska, kaknem Kara kuru bir kızdı. Kuru bacaklarıyla kuru elleriyle açlığın pençesindeymiş gibi duruyordu. X. Heyecanı tadı olmayan tekdüze : kuru, zevksiz bir hayat Hayatına anlam katan eşini kaybettikten sonraki hayatını tek kelimeyle kuru diye tanımlardı. Kırg. Kuu can sıkıcı, bıktırıcı ; kuu düynö: fani dünya, kuu ömür, kuu turmuş: kahpe felek,

8 1008 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ zor hayat anlamındadır. (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) XI. Akıcı olmayan duygudan yoksun Şiirlerinde ifade tarzı kuruydu. Kuru anlatım tarzından kurtulmalısın. XII. kuru fasulye Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ayrı madde olarak alınmış kuru fasulye başlığı da yer alır. Belki bir yemek çeşidi olarak düşünüldüğünden anlam genişlemesine uğramış bir sözcüktür. Hem fasulyenin kurutulmuş biçimini hem de bununla yapılan yemeğin adını ifade eden bu sözcük kuru sözcüğünün adlaşmasına da örnektir. Tarihi ve çağdaş metinleri incelediğimizde yeni anlamlar da tespit edilmiştir. Yukarıda Türk Dil Kurumu Sözlüğünde verilen anlamların dışında aşağıdaki anlamlarında eklenmesi gerekir. XIII. kara, toprak yer (Tar.S.2742) Kerem komuş senin zatında halık Dirilür kuruda lutf ile balık (Işk.XIV , Tar.S.2742) Kaz. kurgak jol: kara yolu, (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s) XIV. Sert, yoğun, soğuk Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011) XV. Topuk, ayağın alt arka bölümü Kuru şemik: topuk kemiği (Burdur, DS VIII-3012) XVI: Yalnızca, yalnız başına tek başına Bu anlam Türkmen Türkçesinde tespit edilmiştir. Kuru sözcüğü sadece ve yalnız başına anlamında kullanılmıştır. Firaki Dünya düştür Düş görsen dibi hiçtir Cihanda yaman iştir Kuru gelip boş gitmek (H.Biray (1992), Mahtumkulu Firaki Divanı, 519) Mahtumkulu işim kıyl ü kal boldu Şum ayrılık bile aklım lal oldu Bilmedim ne sevda niçik hal boldu Can tenden ayrıldı kuru leş kaldı (H.Biray(1992), Mahtumkulu Divanı, 513) XVII. Yapmacık, doğal olmayan Bu anlam Altay Türkçesinde terim anlamıyla tespit edilmiştir. Kurgak : yapmacık hikaye Deyimler Kuru sözcüğü hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem de Çağdaş Türk lehçelerinde mecazlaşmaya doğru anlamını oldukça genişletmiş ve fiillerle birleşerek deyimleşmiştir. Tespit ettiğimiz deyimler şunlardır: kuru başına kalmak: hayatında ve yanında kimsesi kalmamak, kimsesiz yalnız kalmak (TS1536) Alt. kuru kal- tek başına kalmak; ; kuru can- boş dönmek (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126) Kırg. kuru kal-: boş elle kalmak, hiçbir şeye nail olmamak; kuru bar-: boş elle gitmek; kuru kol kaldı: boş elle kaldı (hiçbir şeye nail olmadı) (Yudahin 1998:)

9 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1009 Karç.Mal.: kuru kal-: mahrum olmak (Tavkul 2009: 282) Sudan kuru çıkar-: Alt. suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) kuru hasır/kilim üstünde kalmak: aç, parasız evsiz kalmak (TS 1537) kuru tahtada kalmak: eşyası elinden gitmek, çıplak evde oturma durumunda kalmak kuru gürültüye pabuç bırakmamak: bir durum karşısında telaşsız, korkusuz dilediğince davranmak (TS 1637) kuruya kalmak: şaşıp kalmak (Kıbrıs, DS VIII-3013) kuru ağaçtan düdük çıkarmak: çok becerikli olmak (BAAD2004:358) kuru ağaç gölgesi kadar gölgesi olmamak: kimseye faydası olmamak (BAAD2004:151) kuru yerde sele uğramak: (BAAD2004:151) kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151) Atasözleri Kuru sözcüğü atasözleri içersinde de boş, nafile, kurumuş, kurutulmuş anlamlarıyla yer almaktadır. Tespit edilen örnekler şunlardır: kuru laf karın doyurmaz: boş sözlerle olumlu iş yapılamaz (STA 2008:560) kurunun yanında yaş da yanar: beğenilmeyen tutumlarından dolayı cezalandırılan kişiler yanında suçsuzlar da suçlular gibi hırpalanırlar (TS 1537) kuru ağacın gölgesinde oturan olmaz: (BAAAD 2004:71) kuru ağaçtan boru çıkmaz (BAAD2004:168) kuru üzümden pekmez sıkılmaz (BAAD2004:168) kuru bakla kuru çanağa yapışmaz: (BAAD2004:71) kuru ağaç gölgesine sığınılmaz: kendini zor geçindiren kimselerden yardım umulmaz (STA 2008:633) kuru gayret çarık eskitir: amaçsız ve bilinçsiz işler insanı boşuna yorar (STA 2008:206) Sözcük Türü Açısından Kuru 1. Ad olarak kullanılması 1.1.Doğrudan ad yapan kuru Sözcüğü Kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. DSVIII-3011) 1.2. Birleşik adlar içinde kuru Sözcüğü Kuruali :Balıkçıl (İstanbul, DS VIII-3011) Kurubacak: tavuk (Zonguldak, DS VIII-3011) Kurubakı: bir çeşit kartal (Burdur, DS VIII-3011) Kuru takırdak: ceviz (Ankara, DS VIII-3013) Kuru kavşak: kuru yemiş, kestane (İzmir, DS VIII-3011) Kuru sancı: hayvanlarda karın ağrısı (Isparta, DS VIII-3012) Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011) 2. Terim olarak kullanılması 2.1. Tek başına terim yapan kuru Sözcüğü

10 1010 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ Kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011) 2.2. Birleşik Ad Biçimindeki terimlerde kuru Sözcüğü Guruyel: romatizma (DS VI-2201) kurupara: faizsiz ana para (Samsun, DS VIII-3012) kuruburu: dizanteri (Niğde, DS VIII-3011) kuru duvar: harç kullanmadan yalnız taştan örülen duvar (İçel, DS VIII-3011) gurubaş: çocuğu olmayan (DSVI-2201) 2.3 Eylem Yapısında terimler kuruda kalmak: deniz alçaldığında gemi karaya oturmak kuruya çekmek: atı çayırdan çekip ahırda samanla beslemek (Amasya, DS VIII-3013) 3. Sıfat olarak kullanılması kuru düş: boş hayal Seni şişirdi halkın kuru düşü İnanma kim yalan söyler öğüşü (Ruşeni, XV, 233,Tar.S.2745) kuru umu: boş umut (Yeni Tarama Sözlüğü, 148) kuru kayıp: iz bırakmadan kaybolan şey (Trabzon, DS VIII-3011) 4. Zarf olarak kullanılması: Gelmek, göndürmek, gitmek fiillerinin zarfı olarak kullanımı tespit edilmiştir. Bu kullanım biçimi Kutadgu Bilig de de karşımıza çıkmaktadır. Fiillerin zarfı durumunda kullanılan kuru sözcüğünün Kutadgu Bilig de olumsuz fiillerle kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Dedi nite kaçtınız ü noldu, Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746) Malını terket yüzün döndürmegil Geleni hoş tut kuru göndürmegil (Ga.XIV.323,Tar.S.2746) Sordular kim tahıl bulmadın mı kuru geldin (Güzide,XV,76,Tar.S.2746) Biriñ hil at u aş u nān u ta ām Kurug kalmasun bende u has u ām (CHN909) 5. Edat olarak kullanılması: Bu durumda sözcük yalnız, sadece anlamıyla edat görevinde kullanılmıştır. Heman kuru başıyle kaçtılar (Hamza. XIV, 13,130, Tar.S.2746) Mal ki anun ahirete faidesi olmaya kuru vebal olur (Maarif, XV,213, Tar.S.2745) Eger kaçavan bir kuru baş ile Çavum neng ile aleme yayıla (Süheyl ü Nevbahar, 2732)

11 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1011 imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(ke 103R19-21) 6. İkilemeli kullanımı: SONUÇ Guru gatı : iyi kötü, tatlı tatsız anlamında kullanılır. guru gatı olsun bir ekmek yiyelim (Acıpayam, DSVI-2201) kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151) kuru kuru kurban olim yaş yaş gadan alim: (Erzurum Yöresi) Kuru yaş: iyi kötü değerli değersiz (YTS, 149) Eski Uygur Türkçesi metinlerinden başlamak üzere varlığı tespit edilen kuru<kurug, kurgak sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde temel anlamı olan kuru dışında yan anlamlar kazanmış ve zenginleşerek bağlam içinde yeni kavramları ifade eder duruma gelmiştir. Kurug sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde kullanımı bakımından kazandığı yan ve mecaz anlamlarla oldukça zengindir. Sözcüğün kazandığı her yeni anlam sözcüğün ve dilin işlek olarak kullanıldığını ispat etmektedir. Kuru sözcüğü sözcük türü açısından bakıldığında ad, sıfat, zarf, edat olmak üzere çeşitlenmiştir. Bu çalışma kuru sözcüğü ile sınırlandırılmış kurumak fiili eklenmemiştir. Kuru sözcüğü sıfatken kalıplaşmış ada dönüşmüş daha sonra ise terim anlamı kazanmıştır. En son aşamada ise deyimleştiği hem çağdaş hem de tarihi metinlerden takip edilebilmektedir. KAYNAKLAR Aksan, D. (2006). Anlambilim Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yay. Arat, R.R (1987), Makaleler, TKAE Yay, Ankara. (2007), Kutadgu Bilig I Metin, Ankara: TDK Yay. (1975). Kutadgu Bilig III İndeks, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Arıkoğlu Ekrem, Kuular Klara (2005). Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Ata, Aysu (1997). Kısasü l-enbiya, I (Giriş-Metin- İnceleme), Ankara: TDK Yay. (1997). Kısasü l-enbiya, I (Dizin- Sözlük), Ankara: TDK Yay. (1998). Nehcü l Feradis III (Dizin-Sözlük), Ankara: TDK Yay. Atalay, Besim (1986). Divānü Lugat-it Türk Tercümesi I-III, Ankara: TDK Yay. (2006), Divānü Lugat-it Türk Dizini IV, Ankara: TDK Yay. Berdak, Yusuf (1993) Türkçe Özbekçe- Özbekçe-Türkçe Sözlük, Özbek-Remeksa Ortak Şirketi Biray, Himmet (1992 ), Mahtumkulu Divanı, Metin-Dizin, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara.

12 1012 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ Clauson, Sir Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thiteenth-Century Turkish, Oxford: Oxford University Press. Dilçin, Cem (1983). Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Derleme Sözlüğü (1993), Ankara: TDK Yay. Derbisali, Ebsattar Hacı (2006), Cahan-name, Almatı Bilim Yay. Kazakistan Gabain, A. Von (1988) Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: TDK Yay. Hamilton, j. Russel (1998). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Vedat Köken (çev.), Ankara: Türk Dil Kurumu. Karaağaç, Günay (2008).Türkçe Verintiler Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Kaya, Ceval (1994). Uygurca Altun Yaruk Giriş Metin ve Dizin, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2007), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Nadelyayev, V.M., D. M. Nasilov, E.R. Tenişev, A.M. Şçerbak, (1969). Drevnetyurkskiy Slovar, Leningrad: Akademiya Nauk SSSR İnstitut Yazıkoznaniya. Naskali Gürsoy, Emine; Duranlı, Muvaffak (1999). Altayca- Türkçe Sözlük, TDK Yay. Mahtumkulu Divanı (2014), Türkmenistan Bilimler Akademisi Milli El Yazmaları Enstitüsü,Yayına hazırlayan Annagurban Aşırov, Türksoy Yay.Ankara. Pikarsky E. K (1945). Yakut Dili Sözlüğü, İstanbul: Ebüzziya Matbaası Şemsettin Sami (1998). Kamûs-ı Türkî, Alfa Yay. İstanbul. Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları 212/II, (1996), Ankara. Tavkul, Ufuk (2009). Karaçay- Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Tekin, Talat (1995). Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara: Simurg Toparlı, R, Argunşah, M. (2008). Mu înü l- Mürid, Ankara: TDK Yay. Yuhadin, K.K (1998). Kırgız Sözlüğü, TDK Yay. Yurtbaşı, Metin (2008).Sınıflandırılmış Türk Atasözleri, Seçkin Yay.Ankara (STA) Yüce, Nuri (2000). Mukaddimetü l- Edeb Harezm Türkçesi ile Tercümeli Şuster Nüshası (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks), (2. Baskı), Ankara: TDK Yay. Kırgız Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, (2010), Bişkek. Rusça Yakutça Sözlük (1968), Moskova. Rusça Altayca Sözlük (1964), Moskova. Rusça Hakasça Sözlük (1961), Moskova. Rusça Türkmence Sözlük, (1956), Moskova Rusça Karakalpakça Sözlük, (1967), Moskova Rusça Özbekçe Sözlük, (1955), Taşkent. Rusça Kazakça Sözlük, (1981), Almatı.

HİKÂYET- İ ASHÂBİ L- KEHİF TEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKILAR. Ayşe Nur *

HİKÂYET- İ ASHÂBİ L- KEHİF TEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKILAR. Ayşe Nur * HİKÂYET- İ ASHÂBİ L- KEHİF TEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKILAR Ayşe Nur * Özet Bir dilin örgüsünü oluşturan sözcükler, sadece birtakım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler olarak

Detaylı

Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları

Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Engin Çetin Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ecetin@cu.edu.tr Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin

Detaylı

AHMET HAMDİ TANPINAR IN ESERLERİNDE ne... ne (de)... BAĞLACI. Erkan SALAN *

AHMET HAMDİ TANPINAR IN ESERLERİNDE ne... ne (de)... BAĞLACI. Erkan SALAN * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 4 Sayı : 7 Aralık 2011 AHMET HAMDİ TANPINAR IN ESERLERİNDE ne... ne (de)... BAĞLACI Erkan SALAN * Özet Bu makalede, Ahmet Hamdi

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DÜĞÜN GELENEKLERİMİZDEN TOHUMKAVUT UN İŞLEVİ, ANLAMI VE KÖKENİ HAKKINDA *

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DÜĞÜN GELENEKLERİMİZDEN TOHUMKAVUT UN İŞLEVİ, ANLAMI VE KÖKENİ HAKKINDA * UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DÜĞÜN GELENEKLERİMİZDEN TOHUMKAVUT UN İŞLEVİ, ANLAMI VE KÖKENİ HAKKINDA * Dr. Muharrem ÖÇALAN * Sakarya Üniversitesi Türk Dili Bölümü * İletişim adresleri: Elmek: ocalan@sakarya.edu.tr,

Detaylı

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU *

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU * Leyla Karahan, Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi İçindeki Durumu, Uluslar Arası Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, Dil Araştırmaları, Sayı:1, Ankara 2007, s. 39-48. SONRA,

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

ISSN 1305-5992. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ. Bahar 2006. Sayı 4

ISSN 1305-5992. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ. Bahar 2006. Sayı 4 ISSN 1305-5992.. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ i i-.. Sayı 4 Bahar 2006 TÜRKÇEDE Ö-, ÖG, ÖGÜR, ÖGREN-, ÖGRET- KELİMELERİ Vahit TÜRK Özet Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde

Detaylı

TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME An Assessment on the Vocabulary of Turkish Tales Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ* ÖZ Halk edebiyatı ürünleri arasında bulunan, söz varlığının zenginliğiyle

Detaylı

İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme

İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme Serdar YAVUZ * Burak TELLİ ** Özet Dilimizin zengin söz varlığı içerisinde yer alan ikilemeler, genellikle anlamı pekiştirmek,

Detaylı

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU?

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? Özet Eski Türkçe döneminin son halkası olan Karahanlı Türkçesi, X-XIII. yüzyıllarda hüküm süren Karahanlı Devletinin yazı dilidir. Karahanlı Türkçesi,

Detaylı

TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * ÖZET

TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 309-336, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * Muharrem DAŞDEMİR ** ÖZET Dillerde sınırlı

Detaylı

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 57 Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 A Contribition to Derleme Sözlüğü from Velimeşe Dialect Nursel ÖZDARENDELİ * ÖZET Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları

Detaylı

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar * 1

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar * 1 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 16 Bahar 2015, 133-161 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Türkçe Sözlük Birimlerinin

Detaylı

Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin Lütuf ve Şükran İfadesi Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı- * 1

Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin Lütuf ve Şükran İfadesi Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı- * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 199-223 ss. Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin Lütuf ve Şükran İfadesi Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı- * 1 Zeynep

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

ETYMOLOGY OF YARAT- TO CREATE

ETYMOLOGY OF YARAT- TO CREATE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1415-1423, ANKARA-TURKEY YARAT- YARATMAK, HALK ETMEK FİİLİNİN ETİMOLOJİSİ Galip GÜNER

Detaylı

MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE

MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE Türkbilig, 2007/14: 3-21. MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE Ferruh AĞCA Özet: Bu yazıda, Uygurlardan kalan Maniheist ve Budist çevrelere ait Türkçe metinlerde

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ ÖZET TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ Semra ALYILMAZ * Türkçe dil bilgisi kitaplarında ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda Türkçede fiillerin olumsuz şekillerinin yapımında kullanılan

Detaylı

Eski Türkçeden Günümüze Eksiz Ad Tamlaması Meselesi

Eski Türkçeden Günümüze Eksiz Ad Tamlaması Meselesi Dil Araştırmaları Sayı: 15 Güz 2014, 9-38 ss.... Eski Türkçeden Günümüze Eksiz Ad Tamlaması Meselesi Hacer Tokyürek * 1 Çetin Pekacar ** 2 Özet: Yıllardan beri tahta kaşık, cam bardak, Adana kebap, Kadıköy

Detaylı

BİL- TASVİR FİİLİNİN İŞLEVLERİ 1 Funda KARA

BİL- TASVİR FİİLİNİN İŞLEVLERİ 1 Funda KARA - International Periodical For The Languages, Literature, p. 1381-1397, TURKEY BİL- TASVİR FİİLİNİN İŞLEVLERİ 1 Funda KARA ÖZET Türkçede birleşik fiiller genel olarak dört şekilde incelenir: Bunlar, isim

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ-

YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ- YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ- Çeviren: Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol ÖZEZEN * Bu makale, modern Türkçedeki durumlara kaynaklık eden tarihsel gelişimleriyle, Türk dillerindeki

Detaylı

NE KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, sayı: 1, ss.73-86

NE KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, sayı: 1, ss.73-86 NE KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, sayı: 1, ss.73-86 Bilge ÖZKAN NALBANT Summary: In this study, We investigated a one conjunction ne which meaning of this conjunction

Detaylı

TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER

TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özet Dillerin söz varlığı değişik katmanlardan oluşur. Bu nedenle söz varlığı deyince

Detaylı

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ The Insane People and Their Narrations in Urban Culture: Example of Giresun Mustafa AÇA* ÖZ Köy monografilerinden başlamak üzere, kırsal

Detaylı

DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE KULLANILAN GÜN ADLARI * Ufuk Deniz AŞÇI * THE NAMES OF THE DAYS USED AT DERLEME SÖZLÜĞÜ

DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE KULLANILAN GÜN ADLARI * Ufuk Deniz AŞÇI * THE NAMES OF THE DAYS USED AT DERLEME SÖZLÜĞÜ ÖZET DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE KULLANILAN GÜN ADLARI * Ufuk Deniz AŞÇI * Mehmet YASTI ** Dillerin kelime hazineleri incelendiğinde insanoğlunun zaman ve mekan kavramlarını adlandırmada farklı yaklaşımlar izlediğini

Detaylı

TÜRK DİLİNDE +DIR BİLDİRME EKİ VE +DIR BİLDİRME EKİYLE YAPILAN BELİRSİZLİK KELİMELERİ

TÜRK DİLİNDE +DIR BİLDİRME EKİ VE +DIR BİLDİRME EKİYLE YAPILAN BELİRSİZLİK KELİMELERİ U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 9, Sayı: 14, 2008/1 TÜRK DİLİNDE +DIR BİLDİRME EKİ VE +DIR BİLDİRME EKİYLE YAPILAN BELİRSİZLİK KELİMELERİ ÖZET Hülya SAVRAN * Bu çalışma iki bölümden

Detaylı