International Journal of Languages Education and Teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD KURU IN TURKISH OF TURKEY AND TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1 Funda TOPRAK 2 & Nurdan BESLİ 3 ABSTRACT The Word kuru, which is an archaic word in the old and rich Turkish vocabulary, attracts attention with regard to its meaning diversity and homonymy feature. This Word, that we scrutinized it in both old and modern Turkish dialects, suffered semantic enrichment by obtaining side and metaphoric meanings, as well as it protects its first and essential meaning. In this work, we tried to put forth meaning enrichment of the Word kuru, in both historical and contemporary dialects. We determined deficiency of the meanings of the word kuru, which have been given in the Turkish Dictionary published by the Turkish Language Association. The word kurumak wasn t added into work. Kuru is a word that can be used as a noun, adjective and adverb in terms of types of words. Kuru has been widely used as a adjective, as well as a adverb in a variety of idioms, proverbs and reiteratives. This word, which bears a meaning enrichment in both of Turkish dialects just as in the Turkish of Turkey, is keeping its real and methaporic meanings. This work was carried out by classifying of the datas in terms of meaning and structure. These datas have been obtained with qualitative research methods, browsing dictionaries and sources. At the and of this study, the polysemic peculiarity of the word kuru was determined and was realized that it has spent a similar development process in the contemporary Turkish dialects. Key Words: The word kuru, polycemy, kuru in terms of types of words. ÖZET Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan kuru sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine uğramıştır. Bu çalışmada kuru sözcüğünün hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerindeki anlam zenginliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türk Dil Kurumu nun yayımladığı son Türkçe Sözlük te kuru sözcüğü için verilen anlamların eksikliği de tespit edilmiştir. Çalışmaya kurumak fiili dahil edilmemiştir. Kuru sözcüğü, sözcük türü açısından bakıldığında hem ad, hem sıfat hem zarf olarak kullanabilen bir sözcüktür. Bir sözcüğün sözcük türündeki çeşitlenmeleri ve mecaz anlam yüküyle donatılması sözcüğün eskiliğini gösteren ölçütlerden birisidir. Kuru sözcüğü pek çok deyim, atasözü ve ikilemede de hem sıfat hem zarf olarak yaygın kullanım kazanmıştır. Türk lehçelerinde de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi anlam zenginliği taşıyan bu sözcük hem mecaz hem de gerçek anlamlarıyla yaşamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle taranan sözlük ve eserlerden elde edilen verilerin hem anlam hem de yapı açısından tasnifiyle oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda kuru sözcüğünün polisemik özelliği tespit edilmiş; ayrıca çağdaş Türk lehçelerinde de sözcüğün benzer bir gelişim süreci geçirdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kuru Sözcüğü, Polisemi, Sözcük Türkleri Açısından Kuru Sözcüğü. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 3 Arş. Gör. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

2 1002 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ GİRİŞ Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan kuru sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine uğramıştır. Kullanıldığı coğrafyalar ve kazandığı anlamlarla kuru, Türk dilinde eskiden beri işlek olarak kullanılan arkaik sözcüklerden yalnızca bir tanesidir. Bir sözcüğün temel anlamı dışında sahip olduğu tüm yan anlamlar o sözcüğün çokanlamlı yapısına işaret etmektedir. Zeynep Korkmaz a göre anlam çeşitlerinden biri olan polisemi, bir sözcüğün bir ya da birden çok yan anlam a sahip olmasını ifade etmektedir. Bir sözcükte temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanmasıdır (Korkmaz 2007: 61). Doğan Aksan a göre başlangıçta tek bir kavramın simgesi olan göstergenin, genellikle kolay ve etkili anlatım eğilimiyle, aktarmalarla ve kullanım sıklığının artmasıyla her dilde, ilişkili yeni kavramlarla da anlatır duruma gelmesi çok anlamlılıktır. (Aksan 2006:70). Ludwig Wittgenstein e göre sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır (Aksan 2009: 46) bu durumda dildeki kullanım amaçları arttıkça sözcük çok anlamlılığa doğru gitmektedir. Sözcüğün çok anlamlığının artmasının kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla olduğu kadar sözcüğün yaşıyla da ilgisi vardır. Bu bakımdan çalışmamıza konu olarak aldığımız kuru sözcüğünün Türkçenin en eski sözcüklerinden olduğunu düşünmekteyiz. Sözcükler çeşitli anlam hadiseleri ile çokanlamlı bir karakter kazanmaktadır. Aktarmalar, benzetmeler, anlam iyileşmesi-kötüleşmesi somutlaştırma vb. anlam olayları sözcüklere yan anlamlılık dolayısıyla çokanlamlılık kazandırmaktadır. Çok anlamlılık incelenirken farklı anlamlandırma yollarının bilinmesi gerekir. Bu yolları şöyle özetlemek mümkündür : 1.Dilbilim-dışı ölçütler : Sözcüğün farklı anlamları, dış dünyada bazen farklı nesne ve gerçekleri ifade eder. Mesela kavrulmuş kahve taneleri ile bu tanelerden elde edilmiş içecek aynı sözcükle ifade edilir. Burada sözcük aynı kalmakta, ancak bir sözcükle iki farklı nesne ifade edilmektedir. Kuru sözcüğü bağlamında baktığımızda kuru «ıslak olmayan, nemli karşıtı» ile kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011) dilbilimi ölçütleri dışında anlamlandırılma yoluyla oluşmaktadır. 2. Seçme Ekseni ölçütleri (Critère paradigmatique) : Bir seçme ekseninde yer alan sözcükler, eşanlamlılık ve / yahut karşıtanlamlılık (antonymes ) ilişkisi içine girerler : Bu durumda sözcüğün, seçme ekseninde yer alan farklı sistem sayısınca farklı anlamı ortaya çıkar. Kuru sözcüğünü bu bağlamda seçme ekseni eksenine göre şöyle bir sınıflandırmayla örnekleyebiliriz. Eş anlamlısı Karşıt anlamlısı Anlamlandırma kuru gürültü boş, nafile önemli, gerekli önemsiz, gerçek dışı kuru soğuk sert, keskin sıcak, ılık sert, keskin soğuk

3 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1003 kuru öksürük salgısı olmayan balgamlı öksürük salgısı olmayan öksürük kuru gövde canlılığını yitirmiş canlı ölü, canlı değil 3. Sıralama ekseni ölçütleri (Critère syntaxique ou syntagmatique) : Kuru sözcüğü hem ad ve sıfat hem zarf olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir fiildir. Bir sıralama ekseni düşünüldüğünde karşımıza şöyle bir yapı çıkar. Ad olarak DSVIII-3011) Sıfat olarak Zarf olarak Fiil olarak : kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. : kurupara: faizsiz, ana para (Samsun, DS VIII-3012) : Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746) :kurumak, kuru hale gelmek 4. Anlam Bilimi Ölçütleri ( Critère sémantique) Kuru sözcüğü özellikle sıfat durumunda bağlı olduğu ada tamamladığı varlığa göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Sıfatın bağlı olduğu isim Anlamlandırma Kuru fasulye fasulye (bitki) kurutulmuş Kuru çay çay (içecek) yiyeceksiz, katıksız Eski metinlerde kurug şeklinde karşımıza çıkan kuru sözcüğü 8. yüzyılda belirli bir konu üzerine yazılmış ve yazı sistemi dolayısıyla sınırlılık gösteren Orhun kitabelerinde yer almamaktadır. İlk şekillerine Eski Uygur Türkçesi döneminde rastladığımız sözcük, kurug şeklinde kuru, boş, gerçekliği olmayan; safi, yalnız, sırf anlamlarında kullanılmıştır (Doğan, Usta 2014: 210). Sir Gerhard Clauson, kurug sözcüğünün kuru, boş, yok etmek, amaçsızlık vb. anlamlarında kullanıldığını belirtmiştir (Clauson 1972: ). Drevneturkskıy Slovar da da yine benzer şekilde kuru, asılsız, temeli olmayan; faydasız; boş, etkisiz; içi boşalmış olan; yokluk anlamlarında kullanılmıştır. (1969: ). Reşid Rahmeti Arat kuzey burkancılarının yokluk ve boşluk nazariyesinin Uygurlarda kurug sözcüğüyle ifade edildiğini belirtir. (Arat 1987:378) Bu anlamda Uygur Türkçesinde yok sözcüğüyle ikilemeli olarak kullanılmıştır. t(e)ŋrim siz körü y(a)rlıkap.. (AY 334/13) tınl(ı)g titmeniŋ b(e)lgülerin :: alku (AY 334/14) [u][ġ]urın barçanı.. yok kur[u][ġ] tėp (AY 334/15) ol üdün ol kam[a][ġ] ul[u][ġ] terin kuvr[a][ġ] (AY 371/2) tükel bilge t(e)ŋri t(e)ŋrisi burkan-(ay 371/3)-tın bo mont[a][ġ] tütrüm teriŋ yörüglüg (AY 371/4) yok kur[u][ġ] nom tözin eşidü teginip.. Yine Uygur Türkçesinde kurug sözcüğü kuru anlamında ıslak, nemli anlamındaki öl sözcüğüyle zıt anlam oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca Altun Yaruk ta (AY

4 1004 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ 466/19) yer alan kurug yala kuru iftira sözcüğü kurug sözcüğünün işlek kullanımına bağlı olarak mecazlaştığını ve anlam zenginleşmesine uğradığını göstermektedir kuruġ yėrig suvayu (I-3) öl yėrig tarıyu ḳuş ḳuzġun (I-4) suḳar yulıyur sansız tümen (I-5) özlüg ölürür (Hamilton, 1998: 11). Ötrü ol tözünler oglı tözünler kızı köp türlüg korkınç ayınçlartın ozar kurtulur: kurug yala kelmez.. (Kaya 1994: 261). Kurug sözcüğünün yanı sıra eski metinlerde kuru anlamında kullanılan kurḳaġ/kurġaḳ 4 (Gabain 2007: 284; Clauson 1972: 467), ku:r (Atalay 2006: 379) sözcükleri de bulunmaktadır. Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig de kurug şeklinde yer alan sözcük otuz beş yerde geçer. Bu otuz beş yerdeki anlam dağılımları şu şekildedir: 1. Kurug: boş kalmak/boş olmak: KB-108, KB-1576; KB-467; KB-1626; KB-2452;KB- 2472; KB-2547; KB-2552; KB-3375;KB-3653; KB-3656; KB-3998; KB-6411; 2. Kurug: Boş, nafile gereksiz: (KB-5712) Kutadgu Bilig de kokuz sözcüğü de kuru sözcüğü ile birlikte boş anlamında ikilemeli olarak kullanılmaktadır. Ata bardı ornı kurug hem kokuz Kokuz tolguka kördüm oglın ked uz (KB 1626) Kutadgu Bilig de kurug sözcüğü sıfat olarak kep kalıp, vücut, forma ; sır kalıp, vücut sözcüklerinin tamlayanı durumundadır. Köngülsüz kişiler kurug kep bolur Köngül birle yalnguk kamug iş kılur (KB 2472) Bilgsiz kişi ol kurug sır bediz Biliglig kişi ornı kökte ediz (KB 2452) 3.Kurug : gereksiz, etkisi ve sonucu olmayan (KB-467) 4.Kurug: canlılığını yitirmiş bitki, toprak veya insan (KB ) (KB-3626) (KB- 3726) (KB 4626) (KB-6435) 5.kurug yimiş: kurutulmuş meyve (KB-2889)(KB-2904) (KB-4660) 6.elgi kurug: cömert olmayan cimri (KB-5075) 7. Kutadgu Bilig de birkaç örnekte kurug sözcüğünü zarf olarak buluruz. Kal- kel-, ıd-, sözle- fiilleriyle kullanılmıştır. Bu fiillerin hepsinin olumsuz olması dikkat çekicidir. Kurug kalma-: canlanıp bitki vermek, insan için yetişmek, diğerlerinden farkı olmak (KB2189) Ukuşluk kişi urgı edgü urug Kopar kayda bolsa bu kalmaz kurug (KB2189) Kurug ıdma- : eli boş göndermemek, yedirip içirmek, karnını doyurmak 4 Modern lehçelerde kuru anlamının genellikle kurġaḳ sözcüğüyle karşılandığı görülmektedir. DLT de (Atalay 2006: 379) yer alan kuru anlamındaki ku:r sözcüğü ve kurumak anlamındaki (391) ku:zı-/ku:rı- ; kutkud- (susuzluktan zayıflamak) (Gabain 2007: 285), örnekleri bizleri farazi bir *ku:- sözcüğüne götürebilir. Talat Tekin Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler isimli eserinde ku:rı- eyleminin uzun ünlülü olduğunu belirtmiştir (Tekin 1995: 179). Tarihi ve modern lehçelerde yer alan ve kuru ve (kurgak<)kurak anlamına gelen sözcük kurug sözcüğüyle aynı kökten geldiği düşünüldüğü için çalışmada yer almıştır.

5 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1005 Yitürse içürse todırsa karın Kurug ıdmasa birse özde barın (KB2560) Kurug kelme-:boş gelmemek Katıglan anı keldür emdi maña Kurug kelme ansız maña ay tona (KB 3277) Kurug sözleme-:boş konuşmamak, düşünerek konuşmak (KB-3423); (KB-3348); (KB-4301) Kişide öñin boldum erse kalı Kurug sözlemezmen ne ʻaybet tili (KB3348) Divanü Lugati t Türk te kuru, asılsız, boş (DLT I,12-24, DLT II-82-14) anlamlarında olan kurug sözcüğü Angar kurug yala yalaldı O, kuru töhmetle töhmetlendi (DLT III-82), Bugün Anadaoluda hala kullanılmakta olan Allah kuru iftiradan saklasın sözündeki boş ve asılsız anlamının aynen sürdürmekte ve Kurug yıgaç egilmes kurmış kiriş tügülmes kuru ağaç eğilmez, kurulu kiriş düğülmez (DLT I-198); kuruk kaşuk agızka yaramas, kurug söz kulakka yakışmas kuru akşık ağıza yaraşmaz, kuru söz kulağa yakışmaz (DLT I-383) atasözlerinde kuru, boş ve asılsız anlamlarını taşımaktadır. Kurug isminden gelişmiş bazı fiil teşkilleri (kurugla- kuru olarak kullanmak (DLT III-336), kuruglan- kuru bulmak (DLT II- 268), kurugsı- kurumaya yüz tutmak (DLT III-334) de yine Divanü Lugati t Türk te bulunmaktadır. Harezm Türkçesi metinlerinde kurug kuru şeklinde karşımıza çıkan sözcüğün kuru, boş anlamı yanında mecaz anlamlarının sayısında ve çeşitliliğinde artış görülür. Harezm Türkçesi metinlerinde kuru da vi kıl- gerçek olmayan fikirlerin peşinde koşmak (MM368/3); kuru ot teg erür kuru ot gibi işe yaramaz olmak (MM 271/14) gibi kullanımları bulmaktayız. Yine Harezm Türkçesi döneminde Nehcü l Feradis te sözcüğün Arapça yakın anlamlı bir sözcükle ikilemeli olarak kullanılmaya başlanmasına da tanık oluruz: kurug hālī kuru boş (NF 331/15), bugün Türkiye Türkçesinde de görülen kurumak zayıflamak anlamını da ilk defa Harezm Türkçesi metinlerinde bulmak mümkündür: kurug terilig bol- zayıflamak, derinin zayıflıktan kuru gibi olması, kemiklere yapışması (ME 238/6). Yine Harezm Türkçesi metinlerinden Kısasü l Enbiya da Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de tespit edilen kuru ifadesi yalnız sadece anlamında baş sözcüğünün sıfatı durumunda kullanılmaktadır. imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(ke 103R19-21) Türkiye Türkçesinde ve Çağdaş Türk Lehçelerinde kuru Sözcüğünün Anlamları Türkçe Sözlükte kuru sözcüğü on iki anlamlı bir sözcük olarak verilmektedir. Bu anlamları Anadolu ağızları ve çağdaş Türk lehçelerinde takip etmek mümkündür. Ayrıca sözlükte verilen bu anlamlara ek olarak farklı anlamlar da tespit edilmiştir. Şemsettin Sami Kamûs-ı Türkî de sözcüğün on bir anlamını verir. Bu onbir anlamın

6 1006 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ dışında kuru havz gemilerin tamiri ve karinelerinin tathiri için su kıldıkları havz ki gemi girdikten sonra suyu tulumba ile alınıp gemi kızakta kalır ; kuruda kalmak cezr vuku uyla gemi oturmak ; kuru direk fırtınalı havada yelkensiz olarak rüzgarın sevkine tabi olma şeklinde terim anlamları da verilir. Ayrıca sözcüğün yalnız, tek anlamı kuru başına yalnız, bîkes sözcüğüyle açıklanır. Yine Şemsettin Sami, tuzu kuru deyimini işi sağlam, şüphe götürür hali olmayan ve kuru kuruya boş boşuna, büsbütün nafile ikilemeli yapısını da aynı maddede vermektedir. Şemsettin Sami de kuru gecik uyuz illeti şeklinde bir hastalık adı da zikr edilmiştir (Kamûs-ı Türkî: ) Kuru sözcüğü Türkçeden başka dilerle de geçmiş bir sözcüktür. Farsça, Balkan dilleri ve Macarcaya da çeşitli anlamlarını taşımıştır. Bu da sözcüğün yaygınlığının ve eskiliğinin bir göstergesidir. Far. Kuruk kuru, kurak ; kurukluk kurak, susuz yer Mac.Kóró kuru, gevremiş, kamış, düdük, kaval veya kaval yapılan bitki Rom. Curuluc kuruluk Bul. Kursakíe kuru sıkı, kurşunsuz ; kuruluk kuruluk kuru gyurultíya gereksiz telaş, boş yere koşuşturma ; kurudan otı verem otu, kurutan otu; kuruiel kuru ve soğuk yel, ayaz ; kurusu yağmur ve karsız kuru soğuk, ayaz. Srıp. Koróman askerlere verilen kuru ekmek, peksimet Mak.koriya kuru, kuruluk ; koroman büyük ekmek parçası Yun. Kurúğiağnin yağsız yahni yemeği (Karaağaç 2008: ). Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük ü esas alınarak yapılan anlamlandırmada aşağıdaki başlıklar tespit edilmiştir. I. Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı (TS,1536): Sözcüğün bu en eski ve yaygın anlamını hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerinde tanıklayabiliyoruz. Anadolu ağızlarında aynı kökten gelen kurgaz kuru sözcüğü de kullanılmaktadır.(ds VIII,3007) Kuru yaz: tavlı nemli olmayan toprak (Antalya, DS VIIII-3013) Alt. kurgak1. ıslak olmayan, kurumuş; kurgak kolartkış: kuru havlu (RAS 1964:734) suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) Yakutça: kuraanah, kuraan; kuranaah mas: kuru odun, kuraan sayın: kuru yaz, (Rusça Yakutça Sözlük, Moskova 1968, s) Karakalpak: kurgak: kurgak sülgi: kuru havlu, (R K S, 1967: 989) Türkm: gurı, gurak, guratılan; gurı esgi: kuru bez), (Rusça Türkmence Sözlük, Moskova 1956, 753.s) II.Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan(ts,1536): Kuru: kuru toprak (DS VIII-3011) Karakalpak: kurgak cay: nemsiz, kuru mekan; kuvrak putak: kuru budak, (Rusça Karakalpakça sözlük, Moskova 1967, 989.s) Kırg. kurgak/kuu 1. kurgak otun: kuru odun kuu otun, kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla. Tula'da küz ayları kurgak bolot: Tula'da sonbahar ayları yağışsız olur. (KDAS 2010:825) Hakas: hurug; hurug çaygı: kuru, yağışsız yaz, hurug salaa: kuru budak;(rusça

7 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1007 Hakasça Sözlük, Moskova 1961, 838.s) Kaz. kurgak; kurgak ava: kuru hava, kurgak jer, kurgak nan (RKazS 1981:401) III. Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar.(ts 1536) Anadolu ağızlarında aynı kökten türetilmiş kuruluk kış için kurutulan sebze (DS VIII,3012) ve kurut meyve kurusu, kurutulmuş yoğurt (DS VIII, 3013) sözcükleri de bulunmaktadır. Özb. kuruk meva: kuru yemiş,, (Rusça Özbekçe Sözlük, Taşkent 1955, 290.s) T.T.kuru kayış: pişirildikten sonra ipe dizilip kurutulan kestane (DS VIII,3011) IV.Canlılığını yitirmiş bitki ve insan Ne sormak gerek halim andan gerü Ki cansız kalan gövde kalır kuru (Süh.XIV.116, Tar.S.2744) Kırg. kuu otun, kuru odun kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla.( (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) V. Salgısı olmayan: kuru öksürük, kuru egzama Alt: kuru jödül: kuru öksürük (durmadan öksürme) (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) Kaz. kurgak jötel: kuru öksürük. (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s) VI.Döşenmemiş çıplak Salih reis, dört kuru duvardan ibaret fukara kapısından gördüğü mavi denize baka baka ölmek istiyordu. (TS:1536) VII. Katıksız yanında başka bir şey olmayan yiyecek Kuru çayla karın doyar mı? (TS:1536) Kırg.:kuru çay: boş (yiyeceksiz) çay (Yudahin 1998:525) VIII. Etkisi ve sonucu olmayan Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler. (TS:1536) Kuru gürültü: gereksiz önemsiz sonu alınamayacak söz ya da davranış (TS 1537) Alt. kuru sös :boş söz (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126) Kırg. boş, nafile, saçma; kurgak söz: boş laf, kurgak kıyal: boş hayal(kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) IX. Zayıf, çelimsiz, sıska, kaknem Kara kuru bir kızdı. Kuru bacaklarıyla kuru elleriyle açlığın pençesindeymiş gibi duruyordu. X. Heyecanı tadı olmayan tekdüze : kuru, zevksiz bir hayat Hayatına anlam katan eşini kaybettikten sonraki hayatını tek kelimeyle kuru diye tanımlardı. Kırg. Kuu can sıkıcı, bıktırıcı ; kuu düynö: fani dünya, kuu ömür, kuu turmuş: kahpe felek,

8 1008 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ zor hayat anlamındadır. (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) XI. Akıcı olmayan duygudan yoksun Şiirlerinde ifade tarzı kuruydu. Kuru anlatım tarzından kurtulmalısın. XII. kuru fasulye Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ayrı madde olarak alınmış kuru fasulye başlığı da yer alır. Belki bir yemek çeşidi olarak düşünüldüğünden anlam genişlemesine uğramış bir sözcüktür. Hem fasulyenin kurutulmuş biçimini hem de bununla yapılan yemeğin adını ifade eden bu sözcük kuru sözcüğünün adlaşmasına da örnektir. Tarihi ve çağdaş metinleri incelediğimizde yeni anlamlar da tespit edilmiştir. Yukarıda Türk Dil Kurumu Sözlüğünde verilen anlamların dışında aşağıdaki anlamlarında eklenmesi gerekir. XIII. kara, toprak yer (Tar.S.2742) Kerem komuş senin zatında halık Dirilür kuruda lutf ile balık (Işk.XIV , Tar.S.2742) Kaz. kurgak jol: kara yolu, (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s) XIV. Sert, yoğun, soğuk Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011) XV. Topuk, ayağın alt arka bölümü Kuru şemik: topuk kemiği (Burdur, DS VIII-3012) XVI: Yalnızca, yalnız başına tek başına Bu anlam Türkmen Türkçesinde tespit edilmiştir. Kuru sözcüğü sadece ve yalnız başına anlamında kullanılmıştır. Firaki Dünya düştür Düş görsen dibi hiçtir Cihanda yaman iştir Kuru gelip boş gitmek (H.Biray (1992), Mahtumkulu Firaki Divanı, 519) Mahtumkulu işim kıyl ü kal boldu Şum ayrılık bile aklım lal oldu Bilmedim ne sevda niçik hal boldu Can tenden ayrıldı kuru leş kaldı (H.Biray(1992), Mahtumkulu Divanı, 513) XVII. Yapmacık, doğal olmayan Bu anlam Altay Türkçesinde terim anlamıyla tespit edilmiştir. Kurgak : yapmacık hikaye Deyimler Kuru sözcüğü hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem de Çağdaş Türk lehçelerinde mecazlaşmaya doğru anlamını oldukça genişletmiş ve fiillerle birleşerek deyimleşmiştir. Tespit ettiğimiz deyimler şunlardır: kuru başına kalmak: hayatında ve yanında kimsesi kalmamak, kimsesiz yalnız kalmak (TS1536) Alt. kuru kal- tek başına kalmak; ; kuru can- boş dönmek (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126) Kırg. kuru kal-: boş elle kalmak, hiçbir şeye nail olmamak; kuru bar-: boş elle gitmek; kuru kol kaldı: boş elle kaldı (hiçbir şeye nail olmadı) (Yudahin 1998:)

9 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1009 Karç.Mal.: kuru kal-: mahrum olmak (Tavkul 2009: 282) Sudan kuru çıkar-: Alt. suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) kuru hasır/kilim üstünde kalmak: aç, parasız evsiz kalmak (TS 1537) kuru tahtada kalmak: eşyası elinden gitmek, çıplak evde oturma durumunda kalmak kuru gürültüye pabuç bırakmamak: bir durum karşısında telaşsız, korkusuz dilediğince davranmak (TS 1637) kuruya kalmak: şaşıp kalmak (Kıbrıs, DS VIII-3013) kuru ağaçtan düdük çıkarmak: çok becerikli olmak (BAAD2004:358) kuru ağaç gölgesi kadar gölgesi olmamak: kimseye faydası olmamak (BAAD2004:151) kuru yerde sele uğramak: (BAAD2004:151) kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151) Atasözleri Kuru sözcüğü atasözleri içersinde de boş, nafile, kurumuş, kurutulmuş anlamlarıyla yer almaktadır. Tespit edilen örnekler şunlardır: kuru laf karın doyurmaz: boş sözlerle olumlu iş yapılamaz (STA 2008:560) kurunun yanında yaş da yanar: beğenilmeyen tutumlarından dolayı cezalandırılan kişiler yanında suçsuzlar da suçlular gibi hırpalanırlar (TS 1537) kuru ağacın gölgesinde oturan olmaz: (BAAAD 2004:71) kuru ağaçtan boru çıkmaz (BAAD2004:168) kuru üzümden pekmez sıkılmaz (BAAD2004:168) kuru bakla kuru çanağa yapışmaz: (BAAD2004:71) kuru ağaç gölgesine sığınılmaz: kendini zor geçindiren kimselerden yardım umulmaz (STA 2008:633) kuru gayret çarık eskitir: amaçsız ve bilinçsiz işler insanı boşuna yorar (STA 2008:206) Sözcük Türü Açısından Kuru 1. Ad olarak kullanılması 1.1.Doğrudan ad yapan kuru Sözcüğü Kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. DSVIII-3011) 1.2. Birleşik adlar içinde kuru Sözcüğü Kuruali :Balıkçıl (İstanbul, DS VIII-3011) Kurubacak: tavuk (Zonguldak, DS VIII-3011) Kurubakı: bir çeşit kartal (Burdur, DS VIII-3011) Kuru takırdak: ceviz (Ankara, DS VIII-3013) Kuru kavşak: kuru yemiş, kestane (İzmir, DS VIII-3011) Kuru sancı: hayvanlarda karın ağrısı (Isparta, DS VIII-3012) Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011) 2. Terim olarak kullanılması 2.1. Tek başına terim yapan kuru Sözcüğü

10 1010 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ Kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011) 2.2. Birleşik Ad Biçimindeki terimlerde kuru Sözcüğü Guruyel: romatizma (DS VI-2201) kurupara: faizsiz ana para (Samsun, DS VIII-3012) kuruburu: dizanteri (Niğde, DS VIII-3011) kuru duvar: harç kullanmadan yalnız taştan örülen duvar (İçel, DS VIII-3011) gurubaş: çocuğu olmayan (DSVI-2201) 2.3 Eylem Yapısında terimler kuruda kalmak: deniz alçaldığında gemi karaya oturmak kuruya çekmek: atı çayırdan çekip ahırda samanla beslemek (Amasya, DS VIII-3013) 3. Sıfat olarak kullanılması kuru düş: boş hayal Seni şişirdi halkın kuru düşü İnanma kim yalan söyler öğüşü (Ruşeni, XV, 233,Tar.S.2745) kuru umu: boş umut (Yeni Tarama Sözlüğü, 148) kuru kayıp: iz bırakmadan kaybolan şey (Trabzon, DS VIII-3011) 4. Zarf olarak kullanılması: Gelmek, göndürmek, gitmek fiillerinin zarfı olarak kullanımı tespit edilmiştir. Bu kullanım biçimi Kutadgu Bilig de de karşımıza çıkmaktadır. Fiillerin zarfı durumunda kullanılan kuru sözcüğünün Kutadgu Bilig de olumsuz fiillerle kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Dedi nite kaçtınız ü noldu, Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746) Malını terket yüzün döndürmegil Geleni hoş tut kuru göndürmegil (Ga.XIV.323,Tar.S.2746) Sordular kim tahıl bulmadın mı kuru geldin (Güzide,XV,76,Tar.S.2746) Biriñ hil at u aş u nān u ta ām Kurug kalmasun bende u has u ām (CHN909) 5. Edat olarak kullanılması: Bu durumda sözcük yalnız, sadece anlamıyla edat görevinde kullanılmıştır. Heman kuru başıyle kaçtılar (Hamza. XIV, 13,130, Tar.S.2746) Mal ki anun ahirete faidesi olmaya kuru vebal olur (Maarif, XV,213, Tar.S.2745) Eger kaçavan bir kuru baş ile Çavum neng ile aleme yayıla (Süheyl ü Nevbahar, 2732)

11 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1011 imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(ke 103R19-21) 6. İkilemeli kullanımı: SONUÇ Guru gatı : iyi kötü, tatlı tatsız anlamında kullanılır. guru gatı olsun bir ekmek yiyelim (Acıpayam, DSVI-2201) kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151) kuru kuru kurban olim yaş yaş gadan alim: (Erzurum Yöresi) Kuru yaş: iyi kötü değerli değersiz (YTS, 149) Eski Uygur Türkçesi metinlerinden başlamak üzere varlığı tespit edilen kuru<kurug, kurgak sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde temel anlamı olan kuru dışında yan anlamlar kazanmış ve zenginleşerek bağlam içinde yeni kavramları ifade eder duruma gelmiştir. Kurug sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde kullanımı bakımından kazandığı yan ve mecaz anlamlarla oldukça zengindir. Sözcüğün kazandığı her yeni anlam sözcüğün ve dilin işlek olarak kullanıldığını ispat etmektedir. Kuru sözcüğü sözcük türü açısından bakıldığında ad, sıfat, zarf, edat olmak üzere çeşitlenmiştir. Bu çalışma kuru sözcüğü ile sınırlandırılmış kurumak fiili eklenmemiştir. Kuru sözcüğü sıfatken kalıplaşmış ada dönüşmüş daha sonra ise terim anlamı kazanmıştır. En son aşamada ise deyimleştiği hem çağdaş hem de tarihi metinlerden takip edilebilmektedir. KAYNAKLAR Aksan, D. (2006). Anlambilim Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yay. Arat, R.R (1987), Makaleler, TKAE Yay, Ankara. (2007), Kutadgu Bilig I Metin, Ankara: TDK Yay. (1975). Kutadgu Bilig III İndeks, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Arıkoğlu Ekrem, Kuular Klara (2005). Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Ata, Aysu (1997). Kısasü l-enbiya, I (Giriş-Metin- İnceleme), Ankara: TDK Yay. (1997). Kısasü l-enbiya, I (Dizin- Sözlük), Ankara: TDK Yay. (1998). Nehcü l Feradis III (Dizin-Sözlük), Ankara: TDK Yay. Atalay, Besim (1986). Divānü Lugat-it Türk Tercümesi I-III, Ankara: TDK Yay. (2006), Divānü Lugat-it Türk Dizini IV, Ankara: TDK Yay. Berdak, Yusuf (1993) Türkçe Özbekçe- Özbekçe-Türkçe Sözlük, Özbek-Remeksa Ortak Şirketi Biray, Himmet (1992 ), Mahtumkulu Divanı, Metin-Dizin, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara.

12 1012 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ Clauson, Sir Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thiteenth-Century Turkish, Oxford: Oxford University Press. Dilçin, Cem (1983). Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Derleme Sözlüğü (1993), Ankara: TDK Yay. Derbisali, Ebsattar Hacı (2006), Cahan-name, Almatı Bilim Yay. Kazakistan Gabain, A. Von (1988) Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: TDK Yay. Hamilton, j. Russel (1998). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Vedat Köken (çev.), Ankara: Türk Dil Kurumu. Karaağaç, Günay (2008).Türkçe Verintiler Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Kaya, Ceval (1994). Uygurca Altun Yaruk Giriş Metin ve Dizin, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2007), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Nadelyayev, V.M., D. M. Nasilov, E.R. Tenişev, A.M. Şçerbak, (1969). Drevnetyurkskiy Slovar, Leningrad: Akademiya Nauk SSSR İnstitut Yazıkoznaniya. Naskali Gürsoy, Emine; Duranlı, Muvaffak (1999). Altayca- Türkçe Sözlük, TDK Yay. Mahtumkulu Divanı (2014), Türkmenistan Bilimler Akademisi Milli El Yazmaları Enstitüsü,Yayına hazırlayan Annagurban Aşırov, Türksoy Yay.Ankara. Pikarsky E. K (1945). Yakut Dili Sözlüğü, İstanbul: Ebüzziya Matbaası Şemsettin Sami (1998). Kamûs-ı Türkî, Alfa Yay. İstanbul. Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları 212/II, (1996), Ankara. Tavkul, Ufuk (2009). Karaçay- Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Tekin, Talat (1995). Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara: Simurg Toparlı, R, Argunşah, M. (2008). Mu înü l- Mürid, Ankara: TDK Yay. Yuhadin, K.K (1998). Kırgız Sözlüğü, TDK Yay. Yurtbaşı, Metin (2008).Sınıflandırılmış Türk Atasözleri, Seçkin Yay.Ankara (STA) Yüce, Nuri (2000). Mukaddimetü l- Edeb Harezm Türkçesi ile Tercümeli Şuster Nüshası (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks), (2. Baskı), Ankara: TDK Yay. Kırgız Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, (2010), Bişkek. Rusça Yakutça Sözlük (1968), Moskova. Rusça Altayca Sözlük (1964), Moskova. Rusça Hakasça Sözlük (1961), Moskova. Rusça Türkmence Sözlük, (1956), Moskova Rusça Karakalpakça Sözlük, (1967), Moskova Rusça Özbekçe Sözlük, (1955), Taşkent. Rusça Kazakça Sözlük, (1981), Almatı.

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE

KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE Mustafa YILDIZ * ÖZET Türk dilinin çeşitli devir ve dönemlerinde isim+fiil şeklinde kurulan

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ Özet Ağızlar bir dilin ölçünlü dilden ayrılan konuşma biçimleridir. Ölçünlü dilden farklı olarak ses bilgisi, şekil

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE

ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ [TAED], 58, ERZURUM 2017, 289-294 ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE Öz Arzu Sema ERTANE BAYDAR * Geliş Tarihi : 19.10.2016 Kabul Tarihi : 29.12.2016

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Eski Türkçe kı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki kı/gı Ünlemiyle Karşılaştırılması 1

Eski Türkçe kı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki kı/gı Ünlemiyle Karşılaştırılması 1 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2007) Mak. #25, ss. 146-151 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Detaylı

KIŞ WINTER 2011 SAYI NUMBER 3 SAYFA PAGE ÖZET

KIŞ WINTER 2011 SAYI NUMBER 3 SAYFA PAGE ÖZET KIŞ WINTER 2011 SAYI NUMBER 3 SAYFA PAGE 53-58 BETER SÖZCÜĞÜNÜN FARKLI BİR KULLANIMI Gülsel SEV * ÖZET Zarfların çeşitlerinden biri olan azlık çokluk zarfları, bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

AHMET TURAN SİNAN, TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S.

AHMET TURAN SİNAN, TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S. AHMET TURAN SİNAN, TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S. Yavuz TANYERİ * Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği 1 olarak

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Kuban SEÇKİN 1. Doç. Dr. Serkan Şen in Öz Geçmişi 09.04.1976 Samsun doğumlu olan Şen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 15 Güz 2014, 121-159 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Kur an da Geçen zevc ve imrae

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Galip GÜNER 1. Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH ın Öz Geçmişi Prof. Dr. Mustafa Argunşah 1961 yılında Tokat ta dünyaya gelmiştir. İlk,

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE BALKAN AĞIZLARINDA. KAÇAN SORU SÖZCÜĞÜ * Yeter TORUN *

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE BALKAN AĞIZLARINDA. KAÇAN SORU SÖZCÜĞÜ * Yeter TORUN * KAÇAN SORU SÖZCÜĞÜ * Yeter TORUN * KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 47-53 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE BALKAN AĞIZLARINDA ÖZET Kaçan soru sözcüğü Türkiye Türkçesi ağızlarında farklı fonetik şekillerde yer

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 131-142 Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Halit DURSUNOĞLU (*) Özet: Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 49, ERZURUM 2013, 67-72

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 49, ERZURUM 2013, 67-72 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 49, ERZURUM 2013, 67-72 ŞEYYÂD HAMZA NIN YÛSUF U ZELİHÂ SINDA YANLIŞ ALGILANAN BİR KELİME ÜZERİNE In The Şeyyâd Hamza s Yûsuf u Zelihâ Incorrectly

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum. C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Seyfullah TÜRKMEN ÖZ: Türkçenin söz varlığı tam olarak ele alınıp değerlendirilmiş değildir. Bu yazıda bir tıp terimi olan kurlugan kelimesi üzerinde durulmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * EXAMINATION OF THE WORDS DESCRIBING DATE IN TERMS OF SYNTAX IN TURKEY TURKISH Sedat BALYEMEZ ** Özet:

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Türk Dili I El Kitabı

Türk Dili I El Kitabı Türk Dili I El Kitabı Editörler Osman Gündüz Osman Mert Yazarlar Sıddık Bakır Yasin Mahmut Yakar Osman Mert Kürşad Çağrı Bozkırlı Erhan Durukan Nurşat Biçer Oğuzhan Yılmaz M. Abdullah Arslan Osman Gündüz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAŞ IN TÜRK DİLİNDE YANIŞ (MOTİF) ADLARI -ANADOLU SAHASI- ADLI ESERİ ÜZERİNE

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAŞ IN TÜRK DİLİNDE YANIŞ (MOTİF) ADLARI -ANADOLU SAHASI- ADLI ESERİ ÜZERİNE YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAŞ IN TÜRK DİLİNDE YANIŞ (MOTİF) ADLARI -ANADOLU SAHASI- ADLI ESERİ ÜZERİNE Ceyhun SARI 1. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş ın Öz Geçmişi: 16.08.1977 tarihinde Rize nin Çamlıhemşin

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

Türkçe dönemleri ve Türk yazı dilinin tarihi gelişimiyle birlikte Türkçenin değişim çizgisini takip edeceğiz.

Türkçe dönemleri ve Türk yazı dilinin tarihi gelişimiyle birlikte Türkçenin değişim çizgisini takip edeceğiz. ÖZET : Bu bölümde, Türk dilinin tarihi dönemlerinden Orta Türkçe, Yeni Türkçe ve Modern Türkçe dönemleri ve Türk yazı dilinin tarihi gelişimiyle birlikte Türkçenin değişim çizgisini takip edeceğiz. TÜRK

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

ET-TUHFETÜ Z-ZEKİYYE Fİ L-LUGATİ T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI

ET-TUHFETÜ Z-ZEKİYYE Fİ L-LUGATİ T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI ... ET-TUHFETÜ Z-ZEKİYYE Fİ L-LUGATİ T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI,ةفحتلا,الزكية فياللغة ةيكرتلا التركية ةغللايف ةيكزلا التحفة Çarıýew, Guwanç (2005), Türkmen Diline Nepis Sowgat Aşgabad: Miras,

Detaylı

TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER

TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER Vahit TÜRK * ÖZET Bu yazıda Türkçenin en eski ürünlerinde geçen ancak Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmayan bazı arkaik kelimelerin ve gramer unsurlarının halk türkülerinde

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872 TÜRKÇEDE ALIŞMAK ANLAMLI KELİMELER YAPILARI VE ANLAM İLKİŞKİLERİ Vahit Türk * ÖZET Türkçenin eklemeli

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI 1. SINIF

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI 1. SINIF 1. SINIF TDE115 Divan Edebiyatına Giriş I TDE111 Osmanlı Türkçesi I YAKUT TDE117 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı * TDE105 Türk Halk Edebiyatı Tarih Okt. Aziz Aşan Dikkat: Bu sınav, 25 Kasım da yapılacak

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...5 KISALTMALAR...9 1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kalıplaşmış Söz Birliklerindeki Fosil Kelimeler...11 1.1.1. Kalıplaşmış Söz Birlikleri...12 1.1.1.1. Atasözleri ve Tekerlemeler...13

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANABİLİM DALI 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı?

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türk

Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türk Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türk Sözlükçülüğü Araştırmaları konulu İç Anadolu Bölgesi Dilcileri

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008

DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008 DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008 Dr. Mustafa Altun * GİRİŞ Türkiye Türkçesinin sesleri, dil bilgisi kaynaklarının birçoğunda farklı sınıflandırmalara

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE

GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE Özcan TABAKLAR* ÖZET Bugün Türkiye Türkçesinde -dan beri anlamıyla kullanılan Alı zarf-fiil eki, Eski Türkçede gali şeklinde karşımıza çıkar. Göktürk harfli yazıtlarda

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ I. YARIYIL III.YARIYIL V. YARIYIL VII.YARIYIL P Gramer IA RDE109Fonetik

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

Eçi den Ağa ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik

Eçi den Ağa ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 43-49 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Eçi den Ağa ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik Rıdvan Öztürk * 1 Özet: Bir dilin

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı