International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD KURU IN TURKISH OF TURKEY AND TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1 Funda TOPRAK 2 & Nurdan BESLİ 3 ABSTRACT The Word kuru, which is an archaic word in the old and rich Turkish vocabulary, attracts attention with regard to its meaning diversity and homonymy feature. This Word, that we scrutinized it in both old and modern Turkish dialects, suffered semantic enrichment by obtaining side and metaphoric meanings, as well as it protects its first and essential meaning. In this work, we tried to put forth meaning enrichment of the Word kuru, in both historical and contemporary dialects. We determined deficiency of the meanings of the word kuru, which have been given in the Turkish Dictionary published by the Turkish Language Association. The word kurumak wasn t added into work. Kuru is a word that can be used as a noun, adjective and adverb in terms of types of words. Kuru has been widely used as a adjective, as well as a adverb in a variety of idioms, proverbs and reiteratives. This word, which bears a meaning enrichment in both of Turkish dialects just as in the Turkish of Turkey, is keeping its real and methaporic meanings. This work was carried out by classifying of the datas in terms of meaning and structure. These datas have been obtained with qualitative research methods, browsing dictionaries and sources. At the and of this study, the polysemic peculiarity of the word kuru was determined and was realized that it has spent a similar development process in the contemporary Turkish dialects. Key Words: The word kuru, polycemy, kuru in terms of types of words. ÖZET Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan kuru sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine uğramıştır. Bu çalışmada kuru sözcüğünün hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerindeki anlam zenginliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türk Dil Kurumu nun yayımladığı son Türkçe Sözlük te kuru sözcüğü için verilen anlamların eksikliği de tespit edilmiştir. Çalışmaya kurumak fiili dahil edilmemiştir. Kuru sözcüğü, sözcük türü açısından bakıldığında hem ad, hem sıfat hem zarf olarak kullanabilen bir sözcüktür. Bir sözcüğün sözcük türündeki çeşitlenmeleri ve mecaz anlam yüküyle donatılması sözcüğün eskiliğini gösteren ölçütlerden birisidir. Kuru sözcüğü pek çok deyim, atasözü ve ikilemede de hem sıfat hem zarf olarak yaygın kullanım kazanmıştır. Türk lehçelerinde de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi anlam zenginliği taşıyan bu sözcük hem mecaz hem de gerçek anlamlarıyla yaşamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle taranan sözlük ve eserlerden elde edilen verilerin hem anlam hem de yapı açısından tasnifiyle oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda kuru sözcüğünün polisemik özelliği tespit edilmiş; ayrıca çağdaş Türk lehçelerinde de sözcüğün benzer bir gelişim süreci geçirdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kuru Sözcüğü, Polisemi, Sözcük Türkleri Açısından Kuru Sözcüğü. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 3 Arş. Gör. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

2 1002 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ GİRİŞ Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan kuru sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine uğramıştır. Kullanıldığı coğrafyalar ve kazandığı anlamlarla kuru, Türk dilinde eskiden beri işlek olarak kullanılan arkaik sözcüklerden yalnızca bir tanesidir. Bir sözcüğün temel anlamı dışında sahip olduğu tüm yan anlamlar o sözcüğün çokanlamlı yapısına işaret etmektedir. Zeynep Korkmaz a göre anlam çeşitlerinden biri olan polisemi, bir sözcüğün bir ya da birden çok yan anlam a sahip olmasını ifade etmektedir. Bir sözcükte temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanmasıdır (Korkmaz 2007: 61). Doğan Aksan a göre başlangıçta tek bir kavramın simgesi olan göstergenin, genellikle kolay ve etkili anlatım eğilimiyle, aktarmalarla ve kullanım sıklığının artmasıyla her dilde, ilişkili yeni kavramlarla da anlatır duruma gelmesi çok anlamlılıktır. (Aksan 2006:70). Ludwig Wittgenstein e göre sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır (Aksan 2009: 46) bu durumda dildeki kullanım amaçları arttıkça sözcük çok anlamlılığa doğru gitmektedir. Sözcüğün çok anlamlığının artmasının kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla olduğu kadar sözcüğün yaşıyla da ilgisi vardır. Bu bakımdan çalışmamıza konu olarak aldığımız kuru sözcüğünün Türkçenin en eski sözcüklerinden olduğunu düşünmekteyiz. Sözcükler çeşitli anlam hadiseleri ile çokanlamlı bir karakter kazanmaktadır. Aktarmalar, benzetmeler, anlam iyileşmesi-kötüleşmesi somutlaştırma vb. anlam olayları sözcüklere yan anlamlılık dolayısıyla çokanlamlılık kazandırmaktadır. Çok anlamlılık incelenirken farklı anlamlandırma yollarının bilinmesi gerekir. Bu yolları şöyle özetlemek mümkündür : 1.Dilbilim-dışı ölçütler : Sözcüğün farklı anlamları, dış dünyada bazen farklı nesne ve gerçekleri ifade eder. Mesela kavrulmuş kahve taneleri ile bu tanelerden elde edilmiş içecek aynı sözcükle ifade edilir. Burada sözcük aynı kalmakta, ancak bir sözcükle iki farklı nesne ifade edilmektedir. Kuru sözcüğü bağlamında baktığımızda kuru «ıslak olmayan, nemli karşıtı» ile kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011) dilbilimi ölçütleri dışında anlamlandırılma yoluyla oluşmaktadır. 2. Seçme Ekseni ölçütleri (Critère paradigmatique) : Bir seçme ekseninde yer alan sözcükler, eşanlamlılık ve / yahut karşıtanlamlılık (antonymes ) ilişkisi içine girerler : Bu durumda sözcüğün, seçme ekseninde yer alan farklı sistem sayısınca farklı anlamı ortaya çıkar. Kuru sözcüğünü bu bağlamda seçme ekseni eksenine göre şöyle bir sınıflandırmayla örnekleyebiliriz. Eş anlamlısı Karşıt anlamlısı Anlamlandırma kuru gürültü boş, nafile önemli, gerekli önemsiz, gerçek dışı kuru soğuk sert, keskin sıcak, ılık sert, keskin soğuk

3 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1003 kuru öksürük salgısı olmayan balgamlı öksürük salgısı olmayan öksürük kuru gövde canlılığını yitirmiş canlı ölü, canlı değil 3. Sıralama ekseni ölçütleri (Critère syntaxique ou syntagmatique) : Kuru sözcüğü hem ad ve sıfat hem zarf olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir fiildir. Bir sıralama ekseni düşünüldüğünde karşımıza şöyle bir yapı çıkar. Ad olarak DSVIII-3011) Sıfat olarak Zarf olarak Fiil olarak : kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. : kurupara: faizsiz, ana para (Samsun, DS VIII-3012) : Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746) :kurumak, kuru hale gelmek 4. Anlam Bilimi Ölçütleri ( Critère sémantique) Kuru sözcüğü özellikle sıfat durumunda bağlı olduğu ada tamamladığı varlığa göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Sıfatın bağlı olduğu isim Anlamlandırma Kuru fasulye fasulye (bitki) kurutulmuş Kuru çay çay (içecek) yiyeceksiz, katıksız Eski metinlerde kurug şeklinde karşımıza çıkan kuru sözcüğü 8. yüzyılda belirli bir konu üzerine yazılmış ve yazı sistemi dolayısıyla sınırlılık gösteren Orhun kitabelerinde yer almamaktadır. İlk şekillerine Eski Uygur Türkçesi döneminde rastladığımız sözcük, kurug şeklinde kuru, boş, gerçekliği olmayan; safi, yalnız, sırf anlamlarında kullanılmıştır (Doğan, Usta 2014: 210). Sir Gerhard Clauson, kurug sözcüğünün kuru, boş, yok etmek, amaçsızlık vb. anlamlarında kullanıldığını belirtmiştir (Clauson 1972: ). Drevneturkskıy Slovar da da yine benzer şekilde kuru, asılsız, temeli olmayan; faydasız; boş, etkisiz; içi boşalmış olan; yokluk anlamlarında kullanılmıştır. (1969: ). Reşid Rahmeti Arat kuzey burkancılarının yokluk ve boşluk nazariyesinin Uygurlarda kurug sözcüğüyle ifade edildiğini belirtir. (Arat 1987:378) Bu anlamda Uygur Türkçesinde yok sözcüğüyle ikilemeli olarak kullanılmıştır. t(e)ŋrim siz körü y(a)rlıkap.. (AY 334/13) tınl(ı)g titmeniŋ b(e)lgülerin :: alku (AY 334/14) [u][ġ]urın barçanı.. yok kur[u][ġ] tėp (AY 334/15) ol üdün ol kam[a][ġ] ul[u][ġ] terin kuvr[a][ġ] (AY 371/2) tükel bilge t(e)ŋri t(e)ŋrisi burkan-(ay 371/3)-tın bo mont[a][ġ] tütrüm teriŋ yörüglüg (AY 371/4) yok kur[u][ġ] nom tözin eşidü teginip.. Yine Uygur Türkçesinde kurug sözcüğü kuru anlamında ıslak, nemli anlamındaki öl sözcüğüyle zıt anlam oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca Altun Yaruk ta (AY

4 1004 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ 466/19) yer alan kurug yala kuru iftira sözcüğü kurug sözcüğünün işlek kullanımına bağlı olarak mecazlaştığını ve anlam zenginleşmesine uğradığını göstermektedir kuruġ yėrig suvayu (I-3) öl yėrig tarıyu ḳuş ḳuzġun (I-4) suḳar yulıyur sansız tümen (I-5) özlüg ölürür (Hamilton, 1998: 11). Ötrü ol tözünler oglı tözünler kızı köp türlüg korkınç ayınçlartın ozar kurtulur: kurug yala kelmez.. (Kaya 1994: 261). Kurug sözcüğünün yanı sıra eski metinlerde kuru anlamında kullanılan kurḳaġ/kurġaḳ 4 (Gabain 2007: 284; Clauson 1972: 467), ku:r (Atalay 2006: 379) sözcükleri de bulunmaktadır. Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig de kurug şeklinde yer alan sözcük otuz beş yerde geçer. Bu otuz beş yerdeki anlam dağılımları şu şekildedir: 1. Kurug: boş kalmak/boş olmak: KB-108, KB-1576; KB-467; KB-1626; KB-2452;KB- 2472; KB-2547; KB-2552; KB-3375;KB-3653; KB-3656; KB-3998; KB-6411; 2. Kurug: Boş, nafile gereksiz: (KB-5712) Kutadgu Bilig de kokuz sözcüğü de kuru sözcüğü ile birlikte boş anlamında ikilemeli olarak kullanılmaktadır. Ata bardı ornı kurug hem kokuz Kokuz tolguka kördüm oglın ked uz (KB 1626) Kutadgu Bilig de kurug sözcüğü sıfat olarak kep kalıp, vücut, forma ; sır kalıp, vücut sözcüklerinin tamlayanı durumundadır. Köngülsüz kişiler kurug kep bolur Köngül birle yalnguk kamug iş kılur (KB 2472) Bilgsiz kişi ol kurug sır bediz Biliglig kişi ornı kökte ediz (KB 2452) 3.Kurug : gereksiz, etkisi ve sonucu olmayan (KB-467) 4.Kurug: canlılığını yitirmiş bitki, toprak veya insan (KB ) (KB-3626) (KB- 3726) (KB 4626) (KB-6435) 5.kurug yimiş: kurutulmuş meyve (KB-2889)(KB-2904) (KB-4660) 6.elgi kurug: cömert olmayan cimri (KB-5075) 7. Kutadgu Bilig de birkaç örnekte kurug sözcüğünü zarf olarak buluruz. Kal- kel-, ıd-, sözle- fiilleriyle kullanılmıştır. Bu fiillerin hepsinin olumsuz olması dikkat çekicidir. Kurug kalma-: canlanıp bitki vermek, insan için yetişmek, diğerlerinden farkı olmak (KB2189) Ukuşluk kişi urgı edgü urug Kopar kayda bolsa bu kalmaz kurug (KB2189) Kurug ıdma- : eli boş göndermemek, yedirip içirmek, karnını doyurmak 4 Modern lehçelerde kuru anlamının genellikle kurġaḳ sözcüğüyle karşılandığı görülmektedir. DLT de (Atalay 2006: 379) yer alan kuru anlamındaki ku:r sözcüğü ve kurumak anlamındaki (391) ku:zı-/ku:rı- ; kutkud- (susuzluktan zayıflamak) (Gabain 2007: 285), örnekleri bizleri farazi bir *ku:- sözcüğüne götürebilir. Talat Tekin Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler isimli eserinde ku:rı- eyleminin uzun ünlülü olduğunu belirtmiştir (Tekin 1995: 179). Tarihi ve modern lehçelerde yer alan ve kuru ve (kurgak<)kurak anlamına gelen sözcük kurug sözcüğüyle aynı kökten geldiği düşünüldüğü için çalışmada yer almıştır.

5 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1005 Yitürse içürse todırsa karın Kurug ıdmasa birse özde barın (KB2560) Kurug kelme-:boş gelmemek Katıglan anı keldür emdi maña Kurug kelme ansız maña ay tona (KB 3277) Kurug sözleme-:boş konuşmamak, düşünerek konuşmak (KB-3423); (KB-3348); (KB-4301) Kişide öñin boldum erse kalı Kurug sözlemezmen ne ʻaybet tili (KB3348) Divanü Lugati t Türk te kuru, asılsız, boş (DLT I,12-24, DLT II-82-14) anlamlarında olan kurug sözcüğü Angar kurug yala yalaldı O, kuru töhmetle töhmetlendi (DLT III-82), Bugün Anadaoluda hala kullanılmakta olan Allah kuru iftiradan saklasın sözündeki boş ve asılsız anlamının aynen sürdürmekte ve Kurug yıgaç egilmes kurmış kiriş tügülmes kuru ağaç eğilmez, kurulu kiriş düğülmez (DLT I-198); kuruk kaşuk agızka yaramas, kurug söz kulakka yakışmas kuru akşık ağıza yaraşmaz, kuru söz kulağa yakışmaz (DLT I-383) atasözlerinde kuru, boş ve asılsız anlamlarını taşımaktadır. Kurug isminden gelişmiş bazı fiil teşkilleri (kurugla- kuru olarak kullanmak (DLT III-336), kuruglan- kuru bulmak (DLT II- 268), kurugsı- kurumaya yüz tutmak (DLT III-334) de yine Divanü Lugati t Türk te bulunmaktadır. Harezm Türkçesi metinlerinde kurug kuru şeklinde karşımıza çıkan sözcüğün kuru, boş anlamı yanında mecaz anlamlarının sayısında ve çeşitliliğinde artış görülür. Harezm Türkçesi metinlerinde kuru da vi kıl- gerçek olmayan fikirlerin peşinde koşmak (MM368/3); kuru ot teg erür kuru ot gibi işe yaramaz olmak (MM 271/14) gibi kullanımları bulmaktayız. Yine Harezm Türkçesi döneminde Nehcü l Feradis te sözcüğün Arapça yakın anlamlı bir sözcükle ikilemeli olarak kullanılmaya başlanmasına da tanık oluruz: kurug hālī kuru boş (NF 331/15), bugün Türkiye Türkçesinde de görülen kurumak zayıflamak anlamını da ilk defa Harezm Türkçesi metinlerinde bulmak mümkündür: kurug terilig bol- zayıflamak, derinin zayıflıktan kuru gibi olması, kemiklere yapışması (ME 238/6). Yine Harezm Türkçesi metinlerinden Kısasü l Enbiya da Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de tespit edilen kuru ifadesi yalnız sadece anlamında baş sözcüğünün sıfatı durumunda kullanılmaktadır. imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(ke 103R19-21) Türkiye Türkçesinde ve Çağdaş Türk Lehçelerinde kuru Sözcüğünün Anlamları Türkçe Sözlükte kuru sözcüğü on iki anlamlı bir sözcük olarak verilmektedir. Bu anlamları Anadolu ağızları ve çağdaş Türk lehçelerinde takip etmek mümkündür. Ayrıca sözlükte verilen bu anlamlara ek olarak farklı anlamlar da tespit edilmiştir. Şemsettin Sami Kamûs-ı Türkî de sözcüğün on bir anlamını verir. Bu onbir anlamın

6 1006 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ dışında kuru havz gemilerin tamiri ve karinelerinin tathiri için su kıldıkları havz ki gemi girdikten sonra suyu tulumba ile alınıp gemi kızakta kalır ; kuruda kalmak cezr vuku uyla gemi oturmak ; kuru direk fırtınalı havada yelkensiz olarak rüzgarın sevkine tabi olma şeklinde terim anlamları da verilir. Ayrıca sözcüğün yalnız, tek anlamı kuru başına yalnız, bîkes sözcüğüyle açıklanır. Yine Şemsettin Sami, tuzu kuru deyimini işi sağlam, şüphe götürür hali olmayan ve kuru kuruya boş boşuna, büsbütün nafile ikilemeli yapısını da aynı maddede vermektedir. Şemsettin Sami de kuru gecik uyuz illeti şeklinde bir hastalık adı da zikr edilmiştir (Kamûs-ı Türkî: ) Kuru sözcüğü Türkçeden başka dilerle de geçmiş bir sözcüktür. Farsça, Balkan dilleri ve Macarcaya da çeşitli anlamlarını taşımıştır. Bu da sözcüğün yaygınlığının ve eskiliğinin bir göstergesidir. Far. Kuruk kuru, kurak ; kurukluk kurak, susuz yer Mac.Kóró kuru, gevremiş, kamış, düdük, kaval veya kaval yapılan bitki Rom. Curuluc kuruluk Bul. Kursakíe kuru sıkı, kurşunsuz ; kuruluk kuruluk kuru gyurultíya gereksiz telaş, boş yere koşuşturma ; kurudan otı verem otu, kurutan otu; kuruiel kuru ve soğuk yel, ayaz ; kurusu yağmur ve karsız kuru soğuk, ayaz. Srıp. Koróman askerlere verilen kuru ekmek, peksimet Mak.koriya kuru, kuruluk ; koroman büyük ekmek parçası Yun. Kurúğiağnin yağsız yahni yemeği (Karaağaç 2008: ). Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük ü esas alınarak yapılan anlamlandırmada aşağıdaki başlıklar tespit edilmiştir. I. Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı (TS,1536): Sözcüğün bu en eski ve yaygın anlamını hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerinde tanıklayabiliyoruz. Anadolu ağızlarında aynı kökten gelen kurgaz kuru sözcüğü de kullanılmaktadır.(ds VIII,3007) Kuru yaz: tavlı nemli olmayan toprak (Antalya, DS VIIII-3013) Alt. kurgak1. ıslak olmayan, kurumuş; kurgak kolartkış: kuru havlu (RAS 1964:734) suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) Yakutça: kuraanah, kuraan; kuranaah mas: kuru odun, kuraan sayın: kuru yaz, (Rusça Yakutça Sözlük, Moskova 1968, s) Karakalpak: kurgak: kurgak sülgi: kuru havlu, (R K S, 1967: 989) Türkm: gurı, gurak, guratılan; gurı esgi: kuru bez), (Rusça Türkmence Sözlük, Moskova 1956, 753.s) II.Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan(ts,1536): Kuru: kuru toprak (DS VIII-3011) Karakalpak: kurgak cay: nemsiz, kuru mekan; kuvrak putak: kuru budak, (Rusça Karakalpakça sözlük, Moskova 1967, 989.s) Kırg. kurgak/kuu 1. kurgak otun: kuru odun kuu otun, kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla. Tula'da küz ayları kurgak bolot: Tula'da sonbahar ayları yağışsız olur. (KDAS 2010:825) Hakas: hurug; hurug çaygı: kuru, yağışsız yaz, hurug salaa: kuru budak;(rusça

7 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1007 Hakasça Sözlük, Moskova 1961, 838.s) Kaz. kurgak; kurgak ava: kuru hava, kurgak jer, kurgak nan (RKazS 1981:401) III. Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar.(ts 1536) Anadolu ağızlarında aynı kökten türetilmiş kuruluk kış için kurutulan sebze (DS VIII,3012) ve kurut meyve kurusu, kurutulmuş yoğurt (DS VIII, 3013) sözcükleri de bulunmaktadır. Özb. kuruk meva: kuru yemiş,, (Rusça Özbekçe Sözlük, Taşkent 1955, 290.s) T.T.kuru kayış: pişirildikten sonra ipe dizilip kurutulan kestane (DS VIII,3011) IV.Canlılığını yitirmiş bitki ve insan Ne sormak gerek halim andan gerü Ki cansız kalan gövde kalır kuru (Süh.XIV.116, Tar.S.2744) Kırg. kuu otun, kuru odun kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla.( (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) V. Salgısı olmayan: kuru öksürük, kuru egzama Alt: kuru jödül: kuru öksürük (durmadan öksürme) (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) Kaz. kurgak jötel: kuru öksürük. (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s) VI.Döşenmemiş çıplak Salih reis, dört kuru duvardan ibaret fukara kapısından gördüğü mavi denize baka baka ölmek istiyordu. (TS:1536) VII. Katıksız yanında başka bir şey olmayan yiyecek Kuru çayla karın doyar mı? (TS:1536) Kırg.:kuru çay: boş (yiyeceksiz) çay (Yudahin 1998:525) VIII. Etkisi ve sonucu olmayan Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler. (TS:1536) Kuru gürültü: gereksiz önemsiz sonu alınamayacak söz ya da davranış (TS 1537) Alt. kuru sös :boş söz (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126) Kırg. boş, nafile, saçma; kurgak söz: boş laf, kurgak kıyal: boş hayal(kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) IX. Zayıf, çelimsiz, sıska, kaknem Kara kuru bir kızdı. Kuru bacaklarıyla kuru elleriyle açlığın pençesindeymiş gibi duruyordu. X. Heyecanı tadı olmayan tekdüze : kuru, zevksiz bir hayat Hayatına anlam katan eşini kaybettikten sonraki hayatını tek kelimeyle kuru diye tanımlardı. Kırg. Kuu can sıkıcı, bıktırıcı ; kuu düynö: fani dünya, kuu ömür, kuu turmuş: kahpe felek,

8 1008 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ zor hayat anlamındadır. (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s) XI. Akıcı olmayan duygudan yoksun Şiirlerinde ifade tarzı kuruydu. Kuru anlatım tarzından kurtulmalısın. XII. kuru fasulye Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ayrı madde olarak alınmış kuru fasulye başlığı da yer alır. Belki bir yemek çeşidi olarak düşünüldüğünden anlam genişlemesine uğramış bir sözcüktür. Hem fasulyenin kurutulmuş biçimini hem de bununla yapılan yemeğin adını ifade eden bu sözcük kuru sözcüğünün adlaşmasına da örnektir. Tarihi ve çağdaş metinleri incelediğimizde yeni anlamlar da tespit edilmiştir. Yukarıda Türk Dil Kurumu Sözlüğünde verilen anlamların dışında aşağıdaki anlamlarında eklenmesi gerekir. XIII. kara, toprak yer (Tar.S.2742) Kerem komuş senin zatında halık Dirilür kuruda lutf ile balık (Işk.XIV , Tar.S.2742) Kaz. kurgak jol: kara yolu, (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s) XIV. Sert, yoğun, soğuk Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011) XV. Topuk, ayağın alt arka bölümü Kuru şemik: topuk kemiği (Burdur, DS VIII-3012) XVI: Yalnızca, yalnız başına tek başına Bu anlam Türkmen Türkçesinde tespit edilmiştir. Kuru sözcüğü sadece ve yalnız başına anlamında kullanılmıştır. Firaki Dünya düştür Düş görsen dibi hiçtir Cihanda yaman iştir Kuru gelip boş gitmek (H.Biray (1992), Mahtumkulu Firaki Divanı, 519) Mahtumkulu işim kıyl ü kal boldu Şum ayrılık bile aklım lal oldu Bilmedim ne sevda niçik hal boldu Can tenden ayrıldı kuru leş kaldı (H.Biray(1992), Mahtumkulu Divanı, 513) XVII. Yapmacık, doğal olmayan Bu anlam Altay Türkçesinde terim anlamıyla tespit edilmiştir. Kurgak : yapmacık hikaye Deyimler Kuru sözcüğü hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem de Çağdaş Türk lehçelerinde mecazlaşmaya doğru anlamını oldukça genişletmiş ve fiillerle birleşerek deyimleşmiştir. Tespit ettiğimiz deyimler şunlardır: kuru başına kalmak: hayatında ve yanında kimsesi kalmamak, kimsesiz yalnız kalmak (TS1536) Alt. kuru kal- tek başına kalmak; ; kuru can- boş dönmek (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126) Kırg. kuru kal-: boş elle kalmak, hiçbir şeye nail olmamak; kuru bar-: boş elle gitmek; kuru kol kaldı: boş elle kaldı (hiçbir şeye nail olmadı) (Yudahin 1998:)

9 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1009 Karç.Mal.: kuru kal-: mahrum olmak (Tavkul 2009: 282) Sudan kuru çıkar-: Alt. suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa) kuru hasır/kilim üstünde kalmak: aç, parasız evsiz kalmak (TS 1537) kuru tahtada kalmak: eşyası elinden gitmek, çıplak evde oturma durumunda kalmak kuru gürültüye pabuç bırakmamak: bir durum karşısında telaşsız, korkusuz dilediğince davranmak (TS 1637) kuruya kalmak: şaşıp kalmak (Kıbrıs, DS VIII-3013) kuru ağaçtan düdük çıkarmak: çok becerikli olmak (BAAD2004:358) kuru ağaç gölgesi kadar gölgesi olmamak: kimseye faydası olmamak (BAAD2004:151) kuru yerde sele uğramak: (BAAD2004:151) kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151) Atasözleri Kuru sözcüğü atasözleri içersinde de boş, nafile, kurumuş, kurutulmuş anlamlarıyla yer almaktadır. Tespit edilen örnekler şunlardır: kuru laf karın doyurmaz: boş sözlerle olumlu iş yapılamaz (STA 2008:560) kurunun yanında yaş da yanar: beğenilmeyen tutumlarından dolayı cezalandırılan kişiler yanında suçsuzlar da suçlular gibi hırpalanırlar (TS 1537) kuru ağacın gölgesinde oturan olmaz: (BAAAD 2004:71) kuru ağaçtan boru çıkmaz (BAAD2004:168) kuru üzümden pekmez sıkılmaz (BAAD2004:168) kuru bakla kuru çanağa yapışmaz: (BAAD2004:71) kuru ağaç gölgesine sığınılmaz: kendini zor geçindiren kimselerden yardım umulmaz (STA 2008:633) kuru gayret çarık eskitir: amaçsız ve bilinçsiz işler insanı boşuna yorar (STA 2008:206) Sözcük Türü Açısından Kuru 1. Ad olarak kullanılması 1.1.Doğrudan ad yapan kuru Sözcüğü Kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. DSVIII-3011) 1.2. Birleşik adlar içinde kuru Sözcüğü Kuruali :Balıkçıl (İstanbul, DS VIII-3011) Kurubacak: tavuk (Zonguldak, DS VIII-3011) Kurubakı: bir çeşit kartal (Burdur, DS VIII-3011) Kuru takırdak: ceviz (Ankara, DS VIII-3013) Kuru kavşak: kuru yemiş, kestane (İzmir, DS VIII-3011) Kuru sancı: hayvanlarda karın ağrısı (Isparta, DS VIII-3012) Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011) 2. Terim olarak kullanılması 2.1. Tek başına terim yapan kuru Sözcüğü

10 1010 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ Kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011) 2.2. Birleşik Ad Biçimindeki terimlerde kuru Sözcüğü Guruyel: romatizma (DS VI-2201) kurupara: faizsiz ana para (Samsun, DS VIII-3012) kuruburu: dizanteri (Niğde, DS VIII-3011) kuru duvar: harç kullanmadan yalnız taştan örülen duvar (İçel, DS VIII-3011) gurubaş: çocuğu olmayan (DSVI-2201) 2.3 Eylem Yapısında terimler kuruda kalmak: deniz alçaldığında gemi karaya oturmak kuruya çekmek: atı çayırdan çekip ahırda samanla beslemek (Amasya, DS VIII-3013) 3. Sıfat olarak kullanılması kuru düş: boş hayal Seni şişirdi halkın kuru düşü İnanma kim yalan söyler öğüşü (Ruşeni, XV, 233,Tar.S.2745) kuru umu: boş umut (Yeni Tarama Sözlüğü, 148) kuru kayıp: iz bırakmadan kaybolan şey (Trabzon, DS VIII-3011) 4. Zarf olarak kullanılması: Gelmek, göndürmek, gitmek fiillerinin zarfı olarak kullanımı tespit edilmiştir. Bu kullanım biçimi Kutadgu Bilig de de karşımıza çıkmaktadır. Fiillerin zarfı durumunda kullanılan kuru sözcüğünün Kutadgu Bilig de olumsuz fiillerle kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Dedi nite kaçtınız ü noldu, Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746) Malını terket yüzün döndürmegil Geleni hoş tut kuru göndürmegil (Ga.XIV.323,Tar.S.2746) Sordular kim tahıl bulmadın mı kuru geldin (Güzide,XV,76,Tar.S.2746) Biriñ hil at u aş u nān u ta ām Kurug kalmasun bende u has u ām (CHN909) 5. Edat olarak kullanılması: Bu durumda sözcük yalnız, sadece anlamıyla edat görevinde kullanılmıştır. Heman kuru başıyle kaçtılar (Hamza. XIV, 13,130, Tar.S.2746) Mal ki anun ahirete faidesi olmaya kuru vebal olur (Maarif, XV,213, Tar.S.2745) Eger kaçavan bir kuru baş ile Çavum neng ile aleme yayıla (Süheyl ü Nevbahar, 2732)

11 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM 1011 imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(ke 103R19-21) 6. İkilemeli kullanımı: SONUÇ Guru gatı : iyi kötü, tatlı tatsız anlamında kullanılır. guru gatı olsun bir ekmek yiyelim (Acıpayam, DSVI-2201) kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151) kuru kuru kurban olim yaş yaş gadan alim: (Erzurum Yöresi) Kuru yaş: iyi kötü değerli değersiz (YTS, 149) Eski Uygur Türkçesi metinlerinden başlamak üzere varlığı tespit edilen kuru<kurug, kurgak sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde temel anlamı olan kuru dışında yan anlamlar kazanmış ve zenginleşerek bağlam içinde yeni kavramları ifade eder duruma gelmiştir. Kurug sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde kullanımı bakımından kazandığı yan ve mecaz anlamlarla oldukça zengindir. Sözcüğün kazandığı her yeni anlam sözcüğün ve dilin işlek olarak kullanıldığını ispat etmektedir. Kuru sözcüğü sözcük türü açısından bakıldığında ad, sıfat, zarf, edat olmak üzere çeşitlenmiştir. Bu çalışma kuru sözcüğü ile sınırlandırılmış kurumak fiili eklenmemiştir. Kuru sözcüğü sıfatken kalıplaşmış ada dönüşmüş daha sonra ise terim anlamı kazanmıştır. En son aşamada ise deyimleştiği hem çağdaş hem de tarihi metinlerden takip edilebilmektedir. KAYNAKLAR Aksan, D. (2006). Anlambilim Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yay. Arat, R.R (1987), Makaleler, TKAE Yay, Ankara. (2007), Kutadgu Bilig I Metin, Ankara: TDK Yay. (1975). Kutadgu Bilig III İndeks, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Arıkoğlu Ekrem, Kuular Klara (2005). Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Ata, Aysu (1997). Kısasü l-enbiya, I (Giriş-Metin- İnceleme), Ankara: TDK Yay. (1997). Kısasü l-enbiya, I (Dizin- Sözlük), Ankara: TDK Yay. (1998). Nehcü l Feradis III (Dizin-Sözlük), Ankara: TDK Yay. Atalay, Besim (1986). Divānü Lugat-it Türk Tercümesi I-III, Ankara: TDK Yay. (2006), Divānü Lugat-it Türk Dizini IV, Ankara: TDK Yay. Berdak, Yusuf (1993) Türkçe Özbekçe- Özbekçe-Türkçe Sözlük, Özbek-Remeksa Ortak Şirketi Biray, Himmet (1992 ), Mahtumkulu Divanı, Metin-Dizin, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara.

12 1012 Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ Clauson, Sir Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thiteenth-Century Turkish, Oxford: Oxford University Press. Dilçin, Cem (1983). Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Derleme Sözlüğü (1993), Ankara: TDK Yay. Derbisali, Ebsattar Hacı (2006), Cahan-name, Almatı Bilim Yay. Kazakistan Gabain, A. Von (1988) Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: TDK Yay. Hamilton, j. Russel (1998). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Vedat Köken (çev.), Ankara: Türk Dil Kurumu. Karaağaç, Günay (2008).Türkçe Verintiler Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Kaya, Ceval (1994). Uygurca Altun Yaruk Giriş Metin ve Dizin, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2007), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Nadelyayev, V.M., D. M. Nasilov, E.R. Tenişev, A.M. Şçerbak, (1969). Drevnetyurkskiy Slovar, Leningrad: Akademiya Nauk SSSR İnstitut Yazıkoznaniya. Naskali Gürsoy, Emine; Duranlı, Muvaffak (1999). Altayca- Türkçe Sözlük, TDK Yay. Mahtumkulu Divanı (2014), Türkmenistan Bilimler Akademisi Milli El Yazmaları Enstitüsü,Yayına hazırlayan Annagurban Aşırov, Türksoy Yay.Ankara. Pikarsky E. K (1945). Yakut Dili Sözlüğü, İstanbul: Ebüzziya Matbaası Şemsettin Sami (1998). Kamûs-ı Türkî, Alfa Yay. İstanbul. Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları 212/II, (1996), Ankara. Tavkul, Ufuk (2009). Karaçay- Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay. Tekin, Talat (1995). Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara: Simurg Toparlı, R, Argunşah, M. (2008). Mu înü l- Mürid, Ankara: TDK Yay. Yuhadin, K.K (1998). Kırgız Sözlüğü, TDK Yay. Yurtbaşı, Metin (2008).Sınıflandırılmış Türk Atasözleri, Seçkin Yay.Ankara (STA) Yüce, Nuri (2000). Mukaddimetü l- Edeb Harezm Türkçesi ile Tercümeli Şuster Nüshası (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks), (2. Baskı), Ankara: TDK Yay. Kırgız Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, (2010), Bişkek. Rusça Yakutça Sözlük (1968), Moskova. Rusça Altayca Sözlük (1964), Moskova. Rusça Hakasça Sözlük (1961), Moskova. Rusça Türkmence Sözlük, (1956), Moskova Rusça Karakalpakça Sözlük, (1967), Moskova Rusça Özbekçe Sözlük, (1955), Taşkent. Rusça Kazakça Sözlük, (1981), Almatı.

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * EXAMINATION OF THE WORDS DESCRIBING DATE IN TERMS OF SYNTAX IN TURKEY TURKISH Sedat BALYEMEZ ** Özet:

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872 TÜRKÇEDE ALIŞMAK ANLAMLI KELİMELER YAPILARI VE ANLAM İLKİŞKİLERİ Vahit Türk * ÖZET Türkçenin eklemeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ I. YARIYIL III.YARIYIL V. YARIYIL VII.YARIYIL P Gramer IA RDE109Fonetik

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER

TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER Vahit TÜRK * ÖZET Bu yazıda Türkçenin en eski ürünlerinde geçen ancak Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmayan bazı arkaik kelimelerin ve gramer unsurlarının halk türkülerinde

Detaylı

DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008

DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008 DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008 Dr. Mustafa Altun * GİRİŞ Türkiye Türkçesinin sesleri, dil bilgisi kaynaklarının birçoğunda farklı sınıflandırmalara

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DEDE KORKUT KİTABI NDA tur- FİİLİ

DEDE KORKUT KİTABI NDA tur- FİİLİ DEDE KORKUT KİTABI NDA tur- FİİLİ Ali AKAR * ÖZET Batı Oğuzcasının en önemli ortak metinlerinden sayılan Dede Korkut Kitabı, pek çok yönüyle Türk dili, edebiyatı ve kültürünün kaynak kitabı olma özelliğine

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER 1 TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER Cahit BAŞDAŞ * Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

Eçi den Ağa ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik

Eçi den Ağa ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 43-49 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Eçi den Ağa ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik Rıdvan Öztürk * 1 Özet: Bir dilin

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE

SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 369-378, July 2012 SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE ABOUT SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM WORDS

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EŞ ANLAMLILIK İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR Mustafa SARI ÖZET SOME PROBLEMS ON SYNONYMY IN TURKEY TURKISH ABSTRACT

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EŞ ANLAMLILIK İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR Mustafa SARI ÖZET SOME PROBLEMS ON SYNONYMY IN TURKEY TURKISH ABSTRACT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 533-538, TURKEY TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EŞ ANLAMLILIK İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR Mustafa SARI ÖZET Türkçede anlam

Detaylı

Divanü Lügati t-türk te Geçen baδram ~ bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine. Mustafa ARGUNŞAH Galip GÜNER

Divanü Lügati t-türk te Geçen baδram ~ bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine. Mustafa ARGUNŞAH Galip GÜNER Uluslararası Doğumunun 1000. Yıl Dönümünde Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati t-türk Bilgi Şöleni (Türk Dil Kurumu - Çin Halk Cumhuriyeti Merkezî Milliyetler Üniversitesi, 24-27 Kasım 2008, PEKĐN) Divanü

Detaylı

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler SINAV KAYGISI Kaygı, stresli bir durum karşısında hepimizin yaşadığı uyarılmışlık halidir. Ancak kaygının belli bir miktarda yaşanmasının olumlu işlevleri de vardır. Bir miktar kaygı günlük hayatta bizi

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya da bir yanda obeziteyle mücadele yapılırken diğer tarafta açlıktan ölme noktasına gelen insanlara

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

+SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR?

+SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR? +SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR? Münir ERTEN * ÖZET Son zamanlarda bazı dilbilgisi kitapları ve dershane kaynaklarının birçoğunda siz eki için olumsuzluk eki terimi kullanılmaktadır. Bu ek, kullanılış ve

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Öğretim Üyesi: CANAN TÜRKOĞLU Ofis: SOS 136 Ofis Saatleri: Salı 09.00-10.00; Perşembe 09.00-10.00 E-mail: cturkoglu@ku.edu.tr Telefon:

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

+sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE

+sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE +sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU ÖZ: Eklemeli dillerden olan Türkçe, kelime türetmede kullanılan yapım ekleri bakımından bir hayli zengindir.

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DĪVĀNÜ LUĠĀTİ

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ E-mail: gungorelda@hotmail.com RESİM ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör Tel: 04543101000 Dahili: 1585 Kişisel web sayfası linki:gungorname.com GENEL BİLGİLER Doğum Yeri Alaca/

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

DİVANÜ LÜGÂTİ T-TÜRK TE GEÇEN UÇ ŞEHRİNİN YERİ VE ANLAMI

DİVANÜ LÜGÂTİ T-TÜRK TE GEÇEN UÇ ŞEHRİNİN YERİ VE ANLAMI Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 DİVANÜ LÜGÂTİ T-TÜRK TE GEÇEN UÇ ŞEHRİNİN YERİ VE ANLAMI Dr. İbrahim ŞAHİN Kırgızistan-Türkiye Manas Üni., Fen-Edebiyat Fak., Türkoloji Bölümü e-adres: miharbisahin@hotmail.com

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30

Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30 Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30 2/30 İçerik Menünün Tanımı Menünün Tarihçesi Menün İşlevleri 3/30 Menünün Tanımı Latincede küçük-az anlamına gelen Minutus sözcüğünden türeyerek Fransızcaya geçmiştir. Yemek

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Adjectives in Turkish Language. . Abstract

Adjectives in Turkish Language. . Abstract [433] Adjectives in Turkish Language Abstract Adjectives in Turkish Language come before the nouns An adjective is known by the word which explains the meanings of nouns, its characteristics and things

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyum ve Uygulama Atölyesi Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Maltepe Üniversitesi - İstanbul 31 Mart 05 Nisan 2009 2 Sempozyum; 13 Şubat 2009

Detaylı

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir İLHAN İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail : nadirilhan@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

Sleeping eauty. by DesleeClama Uyuyan Güzel - Doğanın güzellik sırlarından esinlenmiş yatak kumaşları

Sleeping eauty. by DesleeClama Uyuyan Güzel - Doğanın güzellik sırlarından esinlenmiş yatak kumaşları Uyuyan Güzel - Doğanın güzellik sırlarından esinlenmiş yatak kumaşları Doğanın güzelliği bir yatakta Uyuyan güzel yatak uygulamaları koleksiyonu, sizi doğanın güzellik ürünlerini keşfederek, dünya çapında

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Dil ailelerini açıklayabilecek, Lehçe, ağız, şive gibi dil

Detaylı

Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8

Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8 Dil Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2012, 222-226 ss. Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8 Gökçen Bilgin *

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı