LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu"

Transkript

1 LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

2 Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným uyarýlarý Teknik veriler Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Sepetlerin doldurulmasý, 5 Alt sepet Çatal Kaþýk Sepeti Üst sepet Çalýþtýrma ve kullanma, 6 Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý Deterjan doldurulmasý Yýkama seçenekleri Programlar, 7 Program çizelgesi Parlatýcý ve yenileyici tuz, 8 Parlatýcý doldurulmasý Bulaþýk makinesi tuzu doldurulmasý Bakým ve temizlik, 9 Elektrik þebekesinin ve su tesisatýnýn devre dýþý býrakýlmasý Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Püskürtme kollarýnýn temizlenmesi Filtrelerin temizlenmesi Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Önlemler ve öneriler, 10 Genel güvenlik uyarýlarý Tasarruf ve çevreye saygý Arýza ve onarým, 11 Teknik Servis, 12 Servis aramadan önce

3 Montaj Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için bu kitapçýðýn cihazla birlikte kalmasýný saðlayýnýz. Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir. Taþýma halinde cihazýn dik tutulmasý, ya da gerekli olduðu takdirde arka tarafa doðru yatýrýlmasý gerekmektedir. Yerleþtirme ve seviye ayarlama 1. Cihazýn ambalajýný çýkarýn ve cihazda nakliyat sýrasýnda hasar meydana gelip gelmediðini kontrol edin. Hasarlý ise, cihazý baðlamadan hemen Teknik Servise baþvurunuz. 2. Makinenin arka tarafý yada yanlarý duvara yada yanýndaki mobilyalara dayanacak þekilde yerleþtiriniz. Cihaz mutfak tezgahýnýn altýna ankastre edilebilir (Montaj bölümüne bakýnýz* ). 3. Bulaþýk makinesini düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz. Ayarlanabilir ayaklarý gevþeterek ya da sýkarak cihazýn zemine tamamen oturmasýný saðlayýnýz (en fazla 2 derece eðilebilir). Cihazýn seviyesinin dikkatlice ayarlanmasý makinenin titremesini, ses çýkarmasýný ve yerinden oynamasýný engeller. Elektrik ve su baðlantýlarý Bu cihazýn montajý sýrasýnda her tür elektrik ve su baðlantý iþleminin sadece vasýflý personel tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bulaþýk makinesi elektrik kablolarý veya borularý üzerine yerleþtirimemelidir. Bulaþýk makinesinin su baðlatý borularý yeni olmalýdýr. Eski borularý kullanmayýnýz. Montajý kolaylaþtýrmak için, su besleme hortumu (A), atýk su boþaltma hortumu (B) ve elektrik besleme kablosu saða veya sola döndürülebilir (aþaðdaki sekile bakýnýz ). Su besleme hortumunun baðlantýsý Soðuk su giriþine baðlanmasý: Su besleme hortumunu 3/4 inç yivli musluða iyice baðlayýnýz. Hortumu musluða vidalamadan önce suyun içindeki atýklarýn muluðu týkamamasý için suyu temiz oluncaya kadar akýtmanýz gerekir. Sýcak su giriþine baðlanmasý: merkezi ýsýtma sistemi söz konusu ise; bulaþýk makinesi sýcak suya baðlý olarak çalýþabilir, ancak suyun sýcaklýðý 60 C'yi geçmemelidir. Hortumu, soðuk su giriþine baðlanmasý bölümünde açýklandýðý gibi musluða vidalayýnýz. Su besleme hortumunun uzunluðu montaj için yeterli deðilse yetkili bir maðazaya ya da teknisiyene baþvurmanýz gerekir (Teknik Servise bakýnýz). Suyun basýncý Teknik Veriler kýsmýnda belirtilen sýnýr kapsamýnda olmalýdýr. (aþaðýya bakýnýz). Hortum kývrýlmamalý, bükülmemeli veya sýkýþmamalýdýr. Su kaçaklarýna karþý emniyet sistemi Bulaþýk makinesi, su basmasýný önlemek için - herhangi bir ariza ya da su kaybý olmasý durumunda su giriþini durdurma sistemine sahiptir. - Ayrýca bazý modellerde yer alan Acqua Stop* emniyetine sahiptir. Ýç hortum hasar gördüðünde bile kaçak engellenir. DÝKKAT: AÞIRI VOLTAJ Hiçbir þekilde su giriþi borularýnýn kesilmemesi gerekmektedir. Borunun iç yapýsýnda elektrikli parçalar bulunmaktadýr. * Sadece bazý modellerde mevcuttur.

4 Atýk su boþaltma hortumunun baðlantýsý Atýk su boþaltma hortumunu, kývýrmadan iç çapý en az 4 cm olan bir boþaltma kanalýna baðlayýnýz veya bir kuvvetin ya da lavabonun kenarýna yatýrýn. Atýk su boþaltma hortumunun ucu suyun içinde olmamalýdýr. Özel kavisli plastik kýlavuz* kullanýlarak hortumun yerleþtirilmesi kolaylaþir: özel kavisli plastik kýlavuzu duvara sabitleyiniz: böylece hortumun yerinden oynamasý ve dolayýsýyla suyu dýþarý akýtamasý engellenir. Hortumun A harfiyle belirtilen kýsmý 40 cm ile cm arasýndaki bir yükseklikte olmalýdýr (Þekile bakýnýz). Uzatma hortumlarýnýn kullanýlmamasý tavsiye edilir. Buðu önleyici bant* Bulaþýk makinesinin montajýndan sonra, kapaðýný açýn ve þeffaf yapýþkanlý bandý olasý buðulanmadan korumak için ahþap rafýn altýna yapýþtýrýn. Ýlk kullaným uyarýlarý Bulaþýk makinesi monte edildikten sonra, ilk kez kullanýlmadan önce tuz haznesini su ile doldurun ve yaklaþýk 1 Kg. tuz ilave edin (Parlatýcý ve bulaþýk makinesi tuzu bölümüne bakýnýz): suyun akmasý normaldir. Tuz doldurulduktan sonra da TUZ EKSÝKLÝÐÝ* uyarý lambasýnýn birkaç devir için yanýp sönmesi normaldir. Bul. makinesi tuzu doldurulmadýðý takdirde su yumuþatýcýsý ve ýsýtma parçalarý zarar görebilir. Elektrik baðlantýsý Cihazýn fiþini bir elektrik prizine takmadan önce aþaðýdaki noktalarý kontrol edin: priz topraklý tesisata sahip ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; elektrik prizi özellik etiketinde belirtilen maksimum yükü taþýyabilmedir (Cihazýn tanýmý bölümüne bakýnýz); besleme gerilimi özellik plakasýnda belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr; priz ve fiþ birbiriyle uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz. Cihaz monte edildikten sonra besleme kablosuna ve elektrik prizine kolayca ulaþýlabilmelidir. Kablo kývrýlmamalý ve sýkýþtýrýlmamalýdýr. Kablonun periyodik olarak kontrol edilmesi ve sadece yetkili personel tafarýndan deðiþtirilmesi gerekir (Teknik Servis bölümüne bakýnýz). Üretici firma yukarýdaki normlarýn dikkate alýnmamasý durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Teknik veriler Boyutlar Kapasite Þebeke suyu basýncý Besleme gerilimi Toplam güç: Sigorta geniþlik cm 59.5 yükseklik cm 82 derinlik cm yer ayarý 0,05 1Mpa (0,5 10 bar) 4,3 psi 145 psi Özellikler etiketine bakýn Özellikler etiketine bakýn Özellikler etiketine bakýn Bu cihaz aþaðýdaki AB Yönergeleri ile uyumludur: -19/02/73 tarihli EAT 73/23 (Düþük Voltaj Yönergesi) ve sonraki deðiþiklikler; -03/05/89 tarihli EAT 89/336 (Elektromanyetik Uyum Yönergesi) ve sonraki deðiþiklikler; -97/17/AT (etiket ket Yönergesi) -2002/96/CE * Sadece bazý modellerde mevcuttur.

5 Cihazýn tanýtýmý Genel görünüm Üst sepet Üst püskürtme kolu Raflar Sepet yükseklik ayarý Alt sepet Alt püskürtme kolu Çatal kaþýk sepeti Yýkama filtresi Tuz haznesi Deterjan kutusu ve parlatýcý haznesi Özellikler plakasý Kontrol paneli*** Kontrol paneli Program Seçimi Tuz Eksikliði Lambasý ON/OFF Düðmesi Program Takip Lambalarý ON/OFF Uyarý lambasý Parlatýcý Eksikliði Lambasý * Sadece bazý modellerde mevcuttur. *** Sadece Tam ankastre bulaþýk makinelerinde mevcuttur.

6 Sepetlerin doldurulmasý Sepetleri doldurmadan önce büyük yemek artýklarýný dökünüz, tencerelerdeki yanmýþ yemek atýklarýný yumuþatýnýz, dolu bardaklarý ve fincanlarý boþaltýnýz. Sepetleri doldurduktan sonra püskürtme kollarýnýn serbest bir þekilde dönebilmesini saðlayýnýz. Bulaþýklarý daha kolay yerleþtirebilmek için üst sepet yüksek yada alçak konuma ayarlamak mümkündür. Ayarlama sepet boþken yapýlmalýdýr. Alt Sepet Her zaman sepetin iki yaný birden yükseltilip alçaltýlmalýdýr. Kaldýrýlabilir raflarý* kullanarak ve Sepet Yerleþtirme örneðini dikkate alarak çok kirli bulaþýklarý yerleþtiriniz*. Servis tabaklarý ve büyük kapaklar: sepet kenarýna dayayýnýz. Tencereler, salata kaseleri: her zaman aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Derin kap-kaçak: çapraz duracak þekilde yerleþtiriniz. Yýkama ve kurulama sonucunun iyi olmasýný saðlamak için alt sepetin yüzeyi üstekinden daha pürüzlüdür. Üst sepetin yükseklik ayarý. üst sepetin ön kýlavuz tahditlerini dýþ tarafa doðru çekiniz ve sepeti dýþarý çýkarýnýz; sepeti daha alçak ya da yüksek bir konuma takýn tamamen girene kadar kýlavuz üzerine kaydýrýnýz ve ön kýlavuz tahditlerini iç tarafa doðru çekerek kapatýnýz (sekile bakýnýz). Sepet klik klak* kulplu ise (þekle bakýnýz), aþaðýya ya da yukarýya doðru çekilerek sepetin yüksekliði ayarlanabilir. Üst sepet yerleþtirme örneði. Çatal-Kaþýk Sepeti Çatal-kaþýk sepeti bulaþýk makinesinin modeline göre deðiþebilir. Býçaklar ve keskin uçlu gereçler çatal-kaþýk sepetine uçlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtirilmelidir. Sepetini ikiye ayýrmak için*: sapýný çýkarýnýz. Sepetin iki yan mandalý çýkarýlabilir ve üst ya da alt sepete takýlabilir. Ýki plastik ýzgara* çatal kaþýk takýmýlarýný birbirlerinden ayýr tutmak için sepetin üstüne konur: çatal-kaþýk saplarý aþaðýya gelecek þekilde, birer birer sepetin yuvalarýna yerleþtirilir Çatal-Býçak sepeti Yerleþtirme Örnekleri Üst sepet Üst sepete hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz: bardaklar, çay ve kahve fincanlarý, normal ve küçük tabaklar, fazla çukur olmayan salata kaseleri, fazla çukur ve çok kirli olmayan tavalar, tencereler, kaplar Sepet Yerleþtirme örneði dikkate alýnarak yerleþtirilir. Hafif bulaþýk: hafif bulaþýklarý su püskürmesinde savrulmayacak þekilde yerleþtiriniz. Bardak ve fincanlar: raflara yerleþtiriniz**. Uzun ve keskin býçaklar, kepçe gibi parçalar: raflara yerleþtiriniz**. Alt sepet yerleþtirme örneði Aþaðýdaki bulaþýklar bu makinede yýkanmak için uygun deðildir. Ahþap, fildiþi ve boncuk saplý ahþap takýmlarý. Paslanabilir çelik, bakýr, pirinç, beyaz maden veya alaþýmlý maddeler. Isý yalýtýmlý olmayan plastik maddeler. Antik ya da resmi elle yapýlmýþ porselen. Antik gümüþler. Antik olmayan gümüþler hafif bir program kullanýlarak yýkanabilir. Önemli olan makinede baþka madenlerle temasa geçmemesidir. Bulaþýk ve çatal býçak satýn alýndýðýnda bulaþýk makinesinde yýkamaya uygun olup olmadýðýný kontrol edin. Kulplarýn yýkanmasý* Üst ve alt sepetin kulplarýný yýkamak için: ufak babitleme baþlýklarýný çýkarýnýz, kulplarý da çýkarýnýz çeþme suyu ile yýkadýktan sonra yine ayný baþlýklarý sepete tekrar takýnýz. * Sadece bazý modellerde mevcuttur. ** Sayýsý ve pozisyonu deðiþebilir.

7 Çalýþtýrma ve kullanma Çamaþýr makinesinin çalýþtýrýlmasý 1. Su musluðunu açýnýz. 2. AÇMA-KAPAMA tuþuna basýnýz: kýsa bir uyarý sesi duyacaksýnýz ve uyarý lambasý birkaç saniye yanacaktýr. 3. Makinenin kapaðýný açýnýz ve deterjan haznesine yeterli miktarda deterjan koyunuz (aþaðýya bakýnýz). 4. Sepetleri doldurunuz (Sepetlerin doldurulmasý bölümüne bakýnýz) ve kapaðý kapatýnýz. 5. Yýkanacak bulaþýk ve kir seviyesine göre PROGRAM SEÇÝMÝ düðmesine basýnýz ve istenilen programý seçiniz (program çizelgesine bakýnýz). Birkaç saniye geçtikten sonra program devreye girer, PROGRAM TAKÝP uyarý lambasý hangi programýn seçildiðini gösterir. 6. Makinenin kapaðýný kapatarak yýkamayý baþlatabilirsiniz. Birkaç saniye sonra uzun bir bip sesinden sonra yýkama baþlayacaktýr. 7. Ýki kýsa ve bir uzun bip sesi yýkamanýn bittiðini belirtir ve ilgili programa ait ýþýk yavaþça yanýp sönecektir. AÇMA-KAPAMA tuþuna basarak cihazý kapattýnýz, su musluðunu kapattýnýz ve elektrik þebekesinden fiþi çekiniz. 8. Makinenin kapaðýný açýnýz ve sýcak buharla yanmamak için bulaþýklarý çýkarmadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Alt septeten baþlayarak sepetleri boþaltýnýz. Çalýþmakta olan programýn deðiþtirilmesi Yanlýþ programýn seçilmesi durumunda makine çalýþtýrýldýktan belli bir süre içerisinde deðiþtirilebilir. makineden çýkan sýcak buhardan kaçýnarak kapaðý dikkatlice açýnýz ve ON/OFF tuþunu basýlý tutunuz, uzun bir bip sesi ile makine kendini kapatacaktýr. Makineyi tekrar baþlatmak için ON/OFF tuþuna basýnýz ve istenilen programý seçiniz. Yýkama kapak kapatýlýnca baþlayacaktýr. Baþka bulaþýklarýn yerleþtirilmesi Makinenin elektriðini kesmeden, makineden çýkan sýcak buhardan kaçýnarak kapaðý dikkatlice açýnýz ve bulaþýklarý yerleþtiriniz. Kapaðý kapattýktan sonra program kaldýðý yerden tekrar baþlayacaktýr. Makinenin yanlýþlýkla durdurulmasý Yýkama sýrasýnda kapak açýlmasý veya elektrik akýmý kesilmesi durumunda program duracaktýr. Kapak kapatýldýðý veya elektrik akýmý döndüðü zaman durdurulduðu yerden çalýþmaya devam edecektir. Deterjan doldurulmasý Yýkama sonucunun olumsuz etkilenmemesi için deterjan kutusu üzerindeki üreticinin dozaj tavsiyelerine uyunuz. Doðru miktardan fazla deterjan kullanmak yýkama sonucunun olumsuz etkilemesine ve çevre kirlenmesine neden olur. Sadece bulaþýk makineleri için tasarlanmýþ deterjanlarý kullanýn. Elle bulaþýk yýkama sývýlarýný asla kullanmayýn. Fazla deterjan kullanmak bulaþýklarýnýzýn üzerinde köpük izleri kalmasýna neden olabilir. Tablet deterjanlarýn kullanýmý sadece MULTI- FONKSIYONEL TABLET seçenekli modellerde önerilir. Yýkama ve kurutma aþamalarý esnasýnda en iyi sonucu alabilmek için deterjan, parlatýcý ve tuz beraber kullanýlmalýdýr. A haznesi: Yýkama deterjaný B haznesi: Ön yýkama deterjaný 1. D düðmesine basarak C kapaðýný açýnýz. 2. Program çizelgesine bakarak deterjan dozajýný ayarlayýnýz: toz þeklinde ise: A ve B haznesine yerleþtirilmelidir. tablet þeklinde ise: A haznesine ve makinenin dibine yerleþtirilmelidir. Açýkçasý; programa göre 1 tablet gerekirse A haznesine, 2 tablet gerekirse makinenin dibine yerleþtirilecektir. 3. Deterjan kalýntýlarýný tamamen temizleyiniz, kapaðý kapatýn ve yerine iyice oturuncaya kadar bastýrýnýz. * Sadece bazý modellerde mevcuttur.

8 Programlar Bulaþýklar az kirli veya yýkamadan önce sudan geçirilmiþse, kullanacaðýnýz deterjan miktarýný belirli ölçüde azaltýnýz. Program sayýsý ve tipi çamaþýr makinesinin modeline göre deðiþir. Program seçmek için gereken bilgiler Program Deterjan (A)= A haznesi (B)= B haznesi Toz Sývý Tablet Kurutma Program süresi (tolerans ±10% ) Çok kirli bulaþýk ve tencere (hassas bulaþýk uygun deðil). Yoðun 1 (A) 1 makinenin dibinde Normal kirler. Bulaþýk ve tencere. Standart günlük programý. Normal Ön yýkama Makine sonraki yýkamada tamamen doldurulacak Durulama Düþük enerji tükemli ekonomik yýkama programý. Bulasýk ve tencere. Eco Az kirli bulaþýk için ekonomik ve hýzlý yýkama programý. Bulaþýk hemen kirlendikten sonra kullanýlabilir Hýzlý Yüksek ýsýya dayanamayan hassas bulaþýklar için ekonomik ve hýzlý yýkama Kristal Deterjan dozunu ayarlamaya yardýmcý olmasý için aþaðýdakilerin dikkate alýnmasý gerekir: 1 yemek kaþýðý = 15 gram toz = yaklaþýk 15 ml deterjan 1 tatlý kaþýðý = 5 gram toz = yaklaþýk 5 ml deterjan *Eco yýkama; yýkama süresi olarak daha uzun sürmesine raðmen EN þarlarýna baðlý olarak daha az enerji kullanýr ve doðaya daha az zararlýdýr.

9 Parlatýcý ve bulaþýk makinesi tuzu Sadece bulaþýk makinesi içinde kullanýma uygun olarak imal edilmiþ deterjanlarý kullanýnýz. Endüstriyel ya da yemek tuzu kullanmayýnýz. Su sertliði Seçici ayarý Kombi deterjanlarý (2'si1, 3'ü1, 4'ü1, etc... arada) kullanýldýðýnda parlatýcýnýn kullanýlmasýna gerek kalmaz, ama özellikle su sertlik seviyesi yüksek ise tuz doldurulmasý tavsiye edilir. Tuz ve parlatýcý doldurulmadýðý sürece TUZ EKSÝKLÝÐÝ* ve PARLATICI EKSÝKLÝÐÝ* uyarý lambalarýnýn yanýp sönmesi normaldir. Parlatýcý doldurulmasý Parlatýcý bulaþýk üzerinden suyun akmasýný saðlayarak bulaþýklarýn kurumasýný kolaylaþtýrýr ve böylece su lekesi kalmaz. Parlatýcý haznesi aþaðýdaki durumlarda doldurulmalýdýr: (H) uyarý lambasýndan parlatýcý haznesinin boþ olduðunu görünce. Uyarý lambasý açýk renk ise: parlatýcý ekleyiniz; uyarý lambasý koyu renk ise: Parlatýcý yeterlidir; Panelde PARLATICI EKSÝKLÝÐÝ uyarý lambasý yanýp söndüðü zaman: 1. (G) kapaðý saatin tersi yönünde çevirerek parlatýcý haznesini açýnýz. 2. Parlatýcýyý dýþarý akýtmadan dökünüz. Dýþarý akmasý durumunda hemen bir süngerle temizleyiniz. 3. Kapaðý çevirerek kapatýnýz. ASLA PARLATICIYI MAKÝNENÝN ÝÇ KABÝNÝNE DÖKMEYÝN! Parlatýcý dozajýnýn ayarlanmasý Elde edilen yýkama ve kurutma sonuçlarýna göre parlatýcýnýn dozunu ayarlayýnýz. 6 konum seçici düðmesini (F) tornavida vasýtasýyla çevirerek ayarlayýnýz (dozaj, fabrikada 4. konuma ayalanmýþtýr): Yýkanmýþ bulaþýklarda beyaz çizgiler oluþmasý durumunda, dozaj alçak (1-3) konuma ayarlanmalýdýr. Bulaþýklarýn üstünde su damlacýklarý yada kireç lekesi oluþmasý durumunda, dozaj yüksek konuma (4-6) ayarlanmalýdýr.! Kombi deterjanlarý (2'si1, 3'Ü1,4'Ü1, etc... arada) kullanýrken daha iyi bir kurutma elde etmek istendiðinde hazne doldurulmalý ve 2. konuma ayarlanmalýdýr. Yenileyici tuz doldurulmasý Daima iyi yýkama sonuçlarý elde etmek için tuz haznesi hiçbir zaman boþ olmamalýdýr. Yenileyici tuz sudaki kireci çözerek bulaþýk üstünde kirecin kalmasýný engeller. Tuz haznesi bulaþýk makinesinin alt kýsmýnda bulunur ve (Cihazýn tanýmý bölümüne bak/n/z)aþaðýdaki durumlarda doldurulmalýdýr: Tuz dozajýnýn ayarlanmasý* Bulunduðunuz yerdeki su sertliðine göre tuz ayarlamasýný yapmak mümkündür. Sular idaresi su sertlik seviyesi hakkýnda sizi bilgilendirebilir. 1.Kapaðý açýn, ON/OFF tuþuna basarak makineyi çalýþtýrýn. 2.P tuþuna basýn ve 5 saniye kadar basýlý tutun. Ýki kýsa bip sesinden sonra su sertlik derecesi göstergede yavaþça yanacaktýr(fabrika çýkýþý 3. Seviye olarak ayarlanmýþtýr) 3. P tuþuna basarak istenilen seviyeye (Bakýnýz. Su sertliði tablosu) getirin. 4. Bu özelliði kapatmak için 30 saniye kadar bekleyin ve makineyi ON/OFF tuþuna basarak kapatýn. Tablet deterjan kullanýrken bile tuz bölmesi dolu olmalýdýr. 1. Alt sepeti çýkarýnýz ve saatin tersi yönünde çevirerek tuz haznesinin kapaðýný açýnýz. 2. Sadece ilk yýkama için: hazneyi kenara kadar su ile doldurunuz. 3. Makine ile birlikte verilen huni vasýtasýyla (sekile bakýnýz) hazneyi tamamen dolduracak kadar tuzu koyunuz. Suyun azcýk taþmasý normaldir. 4. Huniyi çýkarýp diþli kýsmýndaki tuz kalýntýlarýný temizleyiniz ve yýkama sýrasýnda deterjan girmeyecek þekilde ( kireç çözücü ayarý tamamen bozulabilir) kapaðý kapatýnýz. Tuz doldurulduðunda korozyon olmamasý amacýyla taþmýþ olan tuzu gidermek için bulaþýk yerleþtirmeden makineyi çalýþtýrýnýz. * Sadece bazý modellerde mevcuttur.

10 Bakým ve temizlik Elektrik þebekesinin ve su tesisatýnýn devre dýþý býrakýlmasý Kaçak tehlikesini engellemek için her yýkamadan sonra su musluðunu kapatýnýz. Makinenin temizlik ve bakým iþleminden önce elektirik fiþini çekiniz. Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Makinenin dýþ yüzeylerini ve kontrol panelini sabunlu ve nemli yumuþak bir bezle temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz. Leke olmasý durumunda makinenin iç kýsmýný az sirkeli ve nemli yumuþak bir bezle temizleyiniz. Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Ýstenmeyen kokularýn oluþmasýný önlemek için makine kapaðý her zaman aralýk býrakýlmalýdýr. Makine kapaðýnýn ve deterjan haznesinin etrafýndaki contalarý düzenli olarak nemli bir bezle silmeye özen gösteriniz. Böylelikle kötü kokularýn oluþmasýna sebep olan yemek artýklarýnýn kalmasý engellenir. Püskürtme kollarýnýn temizlenmesi Bazen yemek artýklarý püskürtme kollarýnýn üstüne yapýþýp geçici de olsa su çýkýþ deliklerini týkayabilir: bu yüzden arada sýrada temizlenmesi gerekir. Bunun için metal telli olmayan bir fýrçadan faydalanýlmasý tavsiye edilir. Filtrelerin temizlenmesi Filtre sayesinde yýkama suyu, yiyecek artýklarýndan arýndýrýlýr ve tekrar tertemiz olarak devreye girer: iyi yýkama sonuçlarý elde etmek için filtre grubunun temizlenmesi gerekir. Filtrelerin düzenli olarak metal telli olmayan bir fýrça ile temizlenmesi gerekir. Temizlik iþleminden sonra filtrenin tamamen oturup oturmadýðýný kontrol ediniz. Bulaþýk makinesi filtresiz kullanýlmamalýdýr. 1. Filtreyi yerinden çýkarmak için Silindir þeklindeki filtre C'yi saat yönünün tersine çevirip çýkarýn. 2. Kap filtresi B'yi kulakçýklarýn yanlarýna düþük bir kuvvetle bastýrarak çýkartýn. 3. Paslanmaz çelik filtreyi sürükleyerek çýkartýn. 4. Týkanýklýðý bulun ve yemek artýklarýný temizleyin. ASLA YIKAMA POMPASINI (4üncü resimdeki siyah ayrýntý) SÖKMEYÝN. Üst püskürtme kolunu çýkarmak için kilitleme kancasýný saat yönünün tersine çevirin. Üst püskürme kolunu tekrar yerine yerleþtirirken su deliklerinin üste bakmasý gerekmektedir. Alt püskürtme kolunu çýkarmak için kilitleme kancasýnýn yanlarýna bastýrýnve püskürtme kolunu yukarýya çekin. Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Makineyi bulaþýk koymadan bir kere çalýþtýrýnýz. Elektrik ve su baðlantýlarýný kesiniz. Makine kapaðýný aralýk býrakýnýz.

11 Önlemler ve öneriler Bulaþýk makinesi, uluslararasý güvenlik normlarýna uygun olarak tasarlanýp üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler, güvenliði saðlamak amacýyla verilmiþtir. Bu yüzden dikkatlice okunmasý gerekir. Genel güvenlik uyarýlarý Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. Cihaz sadece bulaþýk yýkamak için, yetiþkinler tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde kullanýlmalýdýr. Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir. Cihazý ayaklarýnýz çýplakken kullanmayýnýz. Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin kendisinden tutarak çekiniz. Temizlik ve bakým iþleminden önce su musluðu kapatýlmalý ve fiþ elektrik þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Rezistansa asla dokunmayýnýz. Makine kapaðý açýkken kapak üzerine oturmayýnýz ve dayanmayýnýz: Cihaz devrilebilir. Cihazýn kapaðýný açýk býrakmayýnýz. Deterjaný ve parlatýcýyý çocuklarýn eriþemeyeceði yerde muhafaza ediniz. Ambalaj çocuk oyuncaðý deðildir Tasarruf ve çevreye saygý Su ve enerj tasarrufu Bulaþýk makinesini sadece tamamen doluyken çalýþtýrýniz. Makinenin doldurulmasýný beklerken istenmeyen kokularý önlemek amacýyla Durulama programýný (Program bölümüne bakýnýz)çalýþtýrýnýz. Program çizelgesini dikkate alarak bulaþýk türüne ve kirlilik seviyesine uygun bir program seçiniz: - Eco yýkama programý, düþük enerji ve az su tüketimli, normal kirlilikte bulaþýklara uygundur. - makine tamamen dolu olmadýðý zaman Yarým Yük programýný çalýþtýrýnýz (Çalýþtýrýma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Eðer elektrik kullanýmý kontratýnýz, belirli gün ve saatlerde enerji tasarrufunu öngörüyorsa, yýkamalarýnýzý indirimli tarifede yapýnýz. Geciktirmeli Baþlatma* seçeneðini (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz) indirimli tarifelere göre makineyi programlamak için faydalý olabilir. Fosfatsýz, klorsuz ve enzimli deterjanlar Fosfatsýz ve klorsuz deterjanlarýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu deterjanlar çevre korumasý için en uygun deterjanlardýr. Enzim yaklaþýk 50 C de çok verimli bir etki gösterir, bu yüzden enzim içeren deterjanlar kullanýldýðýnda alçak derecelerde 65 C'deki etki elde edilebilir. Deterjan dozajý üreticinin talimatlarýna, su sertliðine, kir seviyesine ve bulaþýk miktarýna uygun olmalýdýr. Parçalanabilmesine raðmen deterjanlar doðanýn dengesini bozan maddeler içermektedir.

12 Arýza ve onarým Makinenin çalýþmasýnda ariza olmasý durumunda Teknik Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmadan önce aþaðýdakileri kontrol etmeniz gerekir. Arýza: Bulaþýk makinesi çalýþmýyor. Bulaþýk makinesi su alamýyor. Olasý sebep/çözüm: Fiþ prize takýlý deðil veya evdeki elektrik akýmý kesik. Bulaþýk makinesinin kapaðý tam kapalý deðil. Geciktirmeli Baþlatma programý ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Þebekeden su akmýyor. Su besleme hortumu kývrýlmýþ (Montaj bölümüne bakýnýz). Bulaþýk makinasý atýk sularý boþaltamýyor. Bulaþýk makinesi ses yapýyor. Program bitmemiþ. Atýk su hortumu kývrýlmýþ (Montaj bölümüne bakýnýz). Lavabonun tahliye borusu týkalý. Filtre yemek artýklarý ile týkanmýþ. Bulaþýklar birbirine veya püskürtme kollarýna çarpýyor. Bulaþýk ve bardaklar üzerinde kireç kalýntýlarý ve beyaz bir satýh oluþuyor. Bulaþýk ve bardaklar üzerinde çizgi gibi veya mavi bir satýh oluþuyor. Bulaþýklar tam kurumamýþ. Yenileyici tuz eksik veya su sertliðine uygun bir þekilde ayarlanmamýþ (Parlatýcý ve tuz bölümüne bakýnýz). Tuz haznesinin kapaðý tam kapalý deðil. Parlatýcý bitti veya dozajý yeterli deðil. Bulaþýklar yapýþmaz tabanlýdýr. Parlatýcý dozajý fazla. Parlatýcý bitti veya dozajý yeterli deðil (Parlatýcý ve tuz bölümüne bakýnýz). Parlatýcý dozajý uygun deðil. Kurutmasýz bir program seçilmiþ. Bulaþýklar temiz deðil. Sepetler fazlasýyla doldurulmuþ (Sepetlerin doldurulmasý bölümüne bakýnýz). Bulaþýklar iyi yerleþtirilmemiþ. Püskürtme kollarý serbestçe dönemiyor. Çok hafif bir yýkama programý seçilmiþ (Program bölümüne bakýnýz). Deterjan dozajý uygun miktarda ayarlanmamýþ veya deterjan tipi uygun deðil (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Filtre kirli veya týkalý (Bakým ve temizlik bölümüne bakýnýz). Yenileyici tuz eksik (Parlatýcý ve tuz bölümüne bakýnýz). Musluk kapalý alarmý (kýsa bip sinyali duyulur) * Sadece bazý modellerde mevcuttur. (aþaðdaki 2. ve 3. PROGRAM TAKÝP uyarý lambasý ). Filtreler týkalý alarmý (asaðdaki 1. ve 3.. PROGRAM TAKÝP uyarý lambasý) Musluðu açýnýz: birkaç dakika sonra makine tekrar çalýþmaya baþayacaktýr. Bip sinyali* verilince müdahale edilmediði için cihaz durmuþ. AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak makineyi kapatýnýz, musluðu açýnýz ve 20 saniye sonra ayný düðmeye basarak makineyi çalýþtýrýnýz. Tekrar makineyi programlayýp çalýþtýrýnýz. AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak makineyi kapatýnýz, filtreyi temizleyiniz (Bakým bölümüne bakýnýz) ayný düðmeye basarak makineyi açýnýz. Tekrar makineyi programlayýp çalýþtýrýnýz. Su besleme hortumunun elektrosupabý bozuk alarmý (asaðdaki 2. PROGRAM TAKÝP uyarý lambasý). AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak makineyi kapatýnýz ve 1 dakika sonra tekrar açýnýz. Eðer alarm hala devam ediyorsa, önce su basma riskini önlemek için su musluðunu kapatýnýz, sonra da ceryaný kesip teknik servisi çaðýrýnýz.

13 Teknik Servis Servis aramadan önce: Arýzayý kendiniz çözüp çözemeyeceðinize bakýnýz (bkz. Arýzalar ve telafileri). Programý tekrar baþlatarak, sorunun çözülüp çözülmediðini görünüz. Aksi takdirde, garanti belgesinde belirtilen telefon numaralarýndan teknik servisi arayýnýz. Kesinlikle, yetkili olmayan tamircilere müracaat etmeyiniz. Bildiriniz: arýza tipini makinenin modelini (Mod.) seri numarasýný (S/N) Makinanýn inox kapýsýnýn yan tarafýnda bulabileceðiniz modelini ve seri numarasýný (bkz.cihazýn tanýtýmý). Cihazýn ömrü 10 yýldýr.

14 Üretici Firma: Indesit Company viale Aristide Merloni, Fabriano Italy tel www. aristonchannel.com Ýthalatçý Firma: Indesit Company Beyaz Eþya San. ve Tic. A.Þ. Indesit Company Beyaz Eþya Paz. A.Þ. Balmumcu Cad. Karahasan Sok. No: Balmumcu Beþiktaþ-Ýstanbul Tel: (0.212.)

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

DPG 15 IX. Ankastre Bulaşık Makinası. İçindekiler. Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları. İlk kullanım uyarıları

DPG 15 IX. Ankastre Bulaşık Makinası. İçindekiler. Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları. İlk kullanım uyarıları DPG 15 IX Ankastre Bulaşık Makinası İçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su bağlantıları İlk kullanım uyarıları Teknik veriler Cihazın tanımı, Genel görünüm Kontrol paneli Sepetlerin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

1 PANTONE BLACK C 3 A5 A4, A5 4 REV (SILVERLINE)( )

1 PANTONE BLACK C 3 A5 A4, A5 4 REV (SILVERLINE)( ) 1 PANTONE BLACK C 2 3 A5 A4, A5 4 (BM 9170)(JJ J7309C ) 6710006273 (SILVERLINE)( ) REV. 01 105 1 1 1 2 model: BM 9170 ( Yarý Ankastre ) TR EN Bulaþýk Makinesi Kullaným Kýlavuzu Dishwasher User Manual MODEL:

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ankastre. Bulaşık Makinesi BM 1201

Ankastre. Bulaşık Makinesi BM 1201 Ankastre Bulaşık Makinesi BM 20 Sayın Müşteri, Bu ürün evlerde ve aşağıda ki benzer yerlerde kullanılması için uygundur : - Dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarının personel mutfaklarında, -

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Ýçindekiler Türkçe, 1 K6M4S / T K6G4 /T K6G4 S/T K6G40S / T K6M40S/ T Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý

Detaylı