BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor"

Transkript

1 BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad HRACATTA LK 100 F RMA Dosya: De iflen dünyan n yeni pazarlama yöntemleri stanbul 2010 Kültür Baflkenti JTR Mücevher Tasar m Yar flmas bafllad

2 BAfiKAN DAN YEN UMUTLARLA DOLU YEN B R YIL Umut ve heyecanla girdi imiz 2010 y l n n baylar ndayken; geride b rakt m z 2009 y l n n k sa bir de erlendirmesini yapmak istiyorum. MAM ALTINBAfi JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan 2009 y l her fleye ra men, ihracatç lar m z bir çat alt nda toplayan JTR nin hedeflerini gerçeklefltirme yolunda büyük ad mlar att bir y l oldu. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak, dünyay sarsan küresel krize ra men moralimizi bozmad k, Türk Mücevherciler Birli i olarak elele verip krizi f rsata dönüfltürmek için çaba harcad k. Sektörümüz dinamizminden kaynaklanan bir refleksle yeni pazarlara yöneldi ve kay plar n n bir k sm n telafi etti. Böylelikle sektörümüz kriz döneminde di er sektörlere nazaran daha az olumsuzluk yaflad diyebiliriz. Yine 2009 da sektörümüzün tarihi ve kültürel gücünü arkam za alarak, küresel piyasada Türkiye yi marka ülke yapmak için, dev bir ad m att k. Dünya Mücevher Konfederasyonu'nun önemli ve prestijli organizasyonu 2009 Dünya Mücevher Kongresi'nin (CIBJO) ilk defa Türkiye'de, stanbul'da düzenlenmesini sa lad k. Baflbakan m z Say n Tayyip Erdo an n aç l fl n yapt kongreye mücevher dünyas n n uluslararas alandaki kanaat önderlerinin kat lmas n sa layarak; dünyan n Türkiye ve Türk mücevher sektörüyle ilgili alg s n n de iflmesine katk da bulunduk. Yap lan seçimle, ilk kez Dünya Mücevher Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na girdik. Art k küresel standartlar n oluflturulmas nda biz de aktif rol alma flans na sahibiz. Y l boyunca ayr ca dünyan n en büyük mücevher fuarlar nda milli kat mlarla ülkemizi temsil ettik ve sektörümüzün önünü açacak yasalar n ve vergi düzenlemelerinin yap labilmesi için mücadeleye devam ettik da tüm zorluklar paylaflt m z JTR Yönetim Kurulu ndaki de erli arkadafllar ma ve büyük özveriyle çal flan profesyonel ekibimize de gönülden teflekkür ediyorum y l için beklentilerimi de sizlerle paylaflmak istiyorum. Uzmanlar 2010 y l n n ortalar ndan itibaren ekonomik aktivitede toparlanma görülece i konusunda hemfikir görünüyor. Alt n fiyatlar ndaki dalgalanmalar n daha az olmas ve ons fiyat n n 1000 dolar veya biraz alt nda seyretmesi halinde sektörümüze bekledi imiz canl l k beklenenden önce gelecektir. Yeni pazarlara girmek için çal flmalar m z sürdürece imiz 2010 da, sektörümüzün içinden ç kan Yeni Oluflum Grubu nun önderli inde yap lacak olan Goldistanbul Fuar n n da 2010 y l ndaki hareketlili e önemli katk s olacakt r. Dinamik iç pazar ve çevre ülkelerin artan talebi nedeniyle, önümüzdeki y llarda stanbul'un dünya alt n piyasas n n merkezlerinden biri olaca na inanc m sonsuz. Bu ayn zamanda Türkiye nin de cazibe merkezi olma sürecine katk da bulunacak bir geliflme olacakt r. Sektörümüz üretim kalitesi, yüksek kapasitesi, gerçekçi fiyatlar ve tasar mdaki geliflimiyle, istikrarl bir büyüme trendi içindedir. Türkiye, uluslararas mücevher da t m n n dev üslerinden biri olmay baflaracakt r da bu hedeflerimize ulaflmak için yine var gücümüzle çal flaca z da tüm insanl a ve sektörümüze alt n p r lt s nda günler diliyorum. mam Alt nbafl 3

3 Ç NDEK LER stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i ad na mtiyaz Sahibi MEHMET ZEREN YAYIN KURULU mam Alt nbafl, Efrin Ba, lyas Genço lu, Mehmet Zeren, Ifl l Kuru, Figen Kumru Akflit GENEL YAYIN YÖNETMEN Figen Kumru Akflit SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Mehmet Zeren GÖRSEL YÖNETMEN Metin Özkan BAfiKAN DAN / MAM ALTINBAfi 3...Yeni umutlarla dolu, yeni bir y l GOLD STANBUL FUARI 6 AYDA BÜYÜK BAfiARI YAKALADI 6...Fuara az bir zaman kala, Türk mücevher sektörünün öncüleri bir araya geldi. SÖYLEfi : TÜYAP CRA KURULU BAfiKANI SERDAR YALÇIN 10...Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 REKORTMENLER N AÇIKLADI hracatta ilk 100 firman n listesi 14 6 TAR H PEK YOLU CANLANIYOR Türkiye Çin ticaretinde yeni bir dönem bafll yor DOSYA: DE fien DÜNYADA YEPYEN PAZARLAMA YÖNTEMLER Dünyada en çok satanlar aras na giren ve kitaplar 33 dile çevrilen Seth Godin den 13 yeni pazarlama trendi MARKA OLMAK ST YORSANIZ CESUR YÜREK OLUN! Marmara Üniversitesi Reklamc l k ve Tan t m Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Funda Savafl Gün, Ça yakalay n, sabredin ve korkmay n diyor HABER MERKEZ Yi it Ünsay YÖNET M YER VE ADRES stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat:2 Çobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler stanbul / TÜRK YE STANBUL 2010 KÜLTÜR BAfiKENT 14...JTR 2010 Mücevher Tasar m Yar flmas na baflvurular bafllad SEKTÖR MENSUPLARI 2009 ve 2010 u DE ERLEND RD Kuyumculuk sektörü 2009 da iki kriz birden yaflad ancak 2010 dan umutlu. HRACATÇI REHBER 21...Yurtd fl fuar destekleri de ifltirildi. 40 PAZARLAMA ARTIK PAZAR DE L, TÜKET C ODAKLI Shark Reklam Ajans Baflkan Cüneyt K rdar, reklam ve pazarlamada yarat c l k ve farkl laflman n önemini anlatt PR, T BAR YÖNET M YAPAR VE TÜKET C DAVRANIfiLARINI BEL RLER Mese letiflim Dan flmanl Genel Müdürü Nedim Özkan, Halkla liflkiler pazarlama faaliyetlerinin üzerindedir, çünkü markan ntüm alg s n yönetir diyor Telefon: (0212) Faks: (0212) Web: BASILDI I YER Elma Bilgisayar ve Bas m Halkal Caddesi No: 164 B/ Blok Sefaköy-Küçükçekmece / stanbul Telefon: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli JTR BÜLTEN JTR- Türk Mücevhercileri Birli i nin ücretsiz yay n d r. çerideki yaz ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek kullan labilir. SÖYLEfi : JTR YÖNET M KURULU ÜYES MÜN R ÜÇKARDEfi Elmastaki ÖTV sektörün legalleflmesinin önüne geçiyor. VICENZA FUARI SEKTÖRE UMUT VERD talya da düzenlenen Vicenza Fuar bu y l oldukça hareketli geçti. 2. ALTIN Z RVES NDE HÜKÜMETE ÖTV ÇA RISI YAPILDI 26...JTR Baflkan mam Alt nbafl, vergilendirme anlay fl n n de iflmesini istedi HOLLANDA YLA DIfi T CARET HACM HEDEF 20 M LYAR DOLAR D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Ça layan baflkanl nda düzenlenen ticaret heyeti gezisinde 150 Hollandal firmayla ikili görüflme yap ld ÜLKE RAPORU: HOLLANDA Türkiye nin 2008 de 132 milyar dolarl k ihracat ve 202 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirdi i Hollanda, Türkiye nin d fl ticaretindeki ilk on ülke aras nda HRACAT RAPORLARI 2009 un son döneminde ihracat raporlar

4 FUAR GOLD STANBUL FUARI 6 AYDA BÜYÜK BAfiARI YAKALADI Gold stanbul Fuar na az bir zaman kala fuar n gerçekleflmesinde katk da bulunan Türk mücevher sektörünün öncü kurumlar n n temsilcileri, 12 fiubat ta Ataköy Sheraton Otel de ekonomi bas n ile bir araya geldi. Gold stanbul 2010 un 6 ay gibi k sa bir sürede geldi i hat r say l r noktay ve fuar hakk ndaki önemli geliflmeleri Türkiye Kuyumculuk Meclisi Baflkan Yard mc s mam Alt nbafl, stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Alaattin Kamero lu, stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i Baflkan Alper Hazar ve TÜYAP Fuarc l k cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n anlatt. mam Alt nbafl Türkiye Kuyumculuk Meclisi Baflkan Yard mc s Türk mücevhercili i dünyada marka olacak Türk kuyumculuk sektörüne dünyada ses getirecek bir fuarc l k anlay - fl kazand rma düflüncesiyle bafllatt - m z oluflum; dünyada önemli al c - lar n, önemli oyuncular n benimseyecekleri profesyonellikte bir fuar n hayata geçmesi aflamas na geldi. Bu noktada, Türk kuyumculuk sektörünün birlikte hareket edince neleri baflarabilece inin alt n bir kez daha çizmek istiyorum. Bugün stanbul Sanayi Odas nda 56 meslek grubu var, biz 56 nc s raday z. Odalar Borsalar Birli i nde bir sürü meslek grubu var, biz yine orada son meslek grubuyuz. hracatç lar Birli i nde de öyle. Kuyumculuk sektörünün bu durumda olmas n n nedeni, sektörün bugüne dek birlikte hareket edememesidir. Bizim oluflturdu umuz Yeni Oluflum Grubu gerçekten önemli bir misyona sahip. Dünyaya Türk kuyumculu unun önemini, tasar m n, büyüklü ünü kabul ettirebilmemiz için bizim içeride birlikte hareket edebilmemiz gerekiyor. Daha önceki fuarlar herkesin hat r ndad r. Burada birilerine ifl yapt rarak, para kazand rarak; gerekli lobi çal flmalar n n yap lmad, sektörün gerekti i gibi dünyaya tan t lmad, fuar n para kazanma mecras olarak görüldü ü bir anlay fl nedeniyle istedi imiz geliflmeyi fuarc l k anlam nda sa layamad k. Umuyorum ki, stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i ile TÜYAP el birli iyle bu fuar dünyada ses getirecek bir büyüklü e ulaflt racaklar. Alt n sadece iyi tasarlamak, iyi üretmek yetmiyor. Otellerimizin iyi olmas, ambalaj m - z n iyi olmas, taksicilerimizin nazik olmas, polislerimizin düzenli olmas, hukuk düzenimizin sa l kl çal flmas ve bunlara benzer birçok fleyin sa l kl çal flmas gerekiyor ki, Türk mücevherinin marka oldu unu dünya kabul etsin. Fuarlar firmalar m - z n kendilerini anlatt, görücüye ç kt klar yer gibi kabul etmemiz laz m. Bizim içeride birbirimizi anlamam z, birbirimize hoflgörüyle yaklaflmam z gerekiyor. Sudan s k nt larla birbirimizden kopup uzaklaflmamam z gerekiyor. Suyun gücü birlikte akmas ndan gelir. Yoksa bir damla suyun ne gücü var? Oysa su bir araya geldi inde, o sab rl su önünde ne baraj ne da dayan yor. Bizim de mücevheri dünyaya tan tabilmemizin yolu; sab rl bir flekilde çal fl p, birbirimizi anlay p, birlikte bir güç oluflturmam za ba l. fli do ru yapabilmemiz için profesyonel ekiplerle çal flmam z laz m. Baflar l fuarc l k yapmak için ekibiyle, teflkilat yla, düzeniyle, tan t m yla, dünyadaki ofisleriyle hizmet verecek bir yerden bu hizmeti almam z gerekiyordu. Biz de TÜYAP seçtik. 6 ayl k bir çal flmadan sonra, Gold stanbul 2010 a 20 civar nda ülkeden firmalar geliyor. Afla yukar 50 ülkeden al c geliyor. Biz hizmeti gerçekten ifli bu olanlardan almal y z ve öyle de yap yoruz. Gücümüzü birlefltirerek uzmanlardan hizmet almam z gerekiyor ki, Türkiye marka ülke olsun. Bizim bir iddiam z var: Türkiye yi mücevherde dünya markas yapmak. Bu da ancak içeride birlikte hareket ederek olur. Bir tarafta stanbul Kuyumcular Odas, di er tarafta Yeni Oluflum Hareketi nin kurdu u derne imiz, TÜYAP, ticaret ve sanayi odalar ndaki arkadafllar m z, Kuyumcukent yönetimi hep birlikte güç birli i yapt k. Alt n fuarc l deyince Türkiye nin akla gelmesini sa layacak baflar l bir fuar yaflayaca z diye düflünüyorum. Alaattin Kamero lu stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Birlik olursak aflamayaca m z sorun yok 2004 y l nda ikinci bir fuar n gerekli oldu una inand m zdan dolay sektörün ve kat l mc lar n menfaatlerini korumak, sektörü dünyaya biraz daha açmak ve yeni pazarlar bulmak için TÜYAP la beraber bir fuar düzenlemifltik. Çünkü mevcut fuar düzenli ve baflar l de ildi. Sektör içerisinden baz lokomotif firmalar muhalif olmas na ra men biz buna gö- üs germifl ve baflar yla bu fuar gerçeklefltirmifltik. Ancak o zaman fuar alafla edilmiflti. Tekelcilik yarat lm flt. O günden bu güne de bu anlay fl devam ediyordu. Demek ki tekelcili in sonu yok. Bu anlay fl n ülkeye ve sektöre bir faydas olmayaca anlafl l nca ak llar bafla geldi. Dedik ki; sektörün bir fuar olsun. Yeni Oluflum Grubu ve kurulan dernek sayesinde bugünlere geldik. fiimdiden fuar n sektöre hay rl olmas n diliyorum. E er biz sektör olarak bir aileysek, bu aile mutlu olmak istiyorsa; önce aile bireylerinin tamam dürüst, sayg l, birbirine kenetlenmifl ve fikir- 6 7

5 FUAR lere sayg l olmal. ç birli imizi çok iyi sa lamal y z. Bu güç bütün sorunlar n üstesinden gelir. Bu güçle baflaramayaca m z hiç bir ifl yoktur. Bu fuarc l k organizasyonu bunlardan sadece biridir. Gold stanbul 2010 Fuar bütün sektörün sahip ç kmas gereken trenin son vagonudur. Alper Hazar stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i Baflkan Gold stanbul 2010 ülkemize ve sektörümüze çok faydal olacak Dünya ticaretindeki güncel gerçeklerin sektör taraf ndan anlafl lmas gerekiyor. Bu noktada Gold stanbul 2010 Fuar bu anlay fla önemli katk - da bulunacak. stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i çok genç bir dernek. As l amaçlar ndan biri Türk Kuyumculuk Vakf n oluflturmak. Vak f oluflana kadar geçen süre içerisinde de amac m z fuar m z sektörümüze en yararl hale getirmek. Sektörümüzün önde gelen ve yurtd fl tecrübesi olan bir ekibiyle bir araya gelip, derne i kurduk. Bu noktaya gelmemizdeki etken; mevcut fuar n bizi memnun etmemesi ve gelecek vaat etmemesiydi. Bu düflüncede olan 100 firma bir araya geldi ve Yeni Oluflum Grubu nu kurdu. San yorum Türkiye de daha önce hiç olmam fl bir flekilde bu grubumuzla TÜ- YAP n profesyonel ekibini haftada iki, bazen üç kere bir araya getirip fuar ad na tüm yap lanlar ve neler yap labilece ini tart flarak, gerekti inde sektörümüzün di er kurumlar n n deste ini de alarak bugünlere geldik. Ben bu fuar n sektörümüze ve ülkemize çok faydal olaca n düflünüyorum. Sadece kuyumculuk sektörü olarak olaya bakmamak laz m. Biz ülke olarak ileri medeniyetler seviyesine gelmek istiyorsak; bunun yolu tasarlamak, üretmek, pazarlamak ve marka olmaktan geçiyor. Ülke olarak da marka olmak zorunday z, ihracat yapmak zorunday z. Yurtd fl nda sadece fuarc l kla ekonomisini ayakta tutan flehirler var. Biz bu fuarc l a gerekli önemi verirsek; bu durum Türkiye nin gelir seviyesinin artmas - na, d fl ticaret aç n n azalmas na ve pastan n adaletli da lmas na neden olur. Art k ev kad nlar bile d fl ticaret aç n takip eder hale geldi. Demek ki, hepimiz ülkemizi düflünmeliyiz. Bu anlay flla hep beraber Türk kuyumculuk sektörünü dünyada birinci s raya ç kartmak için elimizden geleni yapmak zorunday z. Bunun için çal fl yoruz. nflallah sektör birlik olur ve sorunlar n üstesinden gelir. Baflar s z olmak gibi bir flans m z yok. Bu fuar n sektörümüze ve ülkemize hay rl olmas n diliyorum. Serdar Yalç n TÜYAP Fuarc l k cra Kurulu Baflkan 6 ayda 600 bin pazarlama gönderimi yap ld Bu fuar toplu pazarlama ad na, dünyada sektörün tan t lmamas için geçmifl dönemlerden kalan bir isyan n n sonucudur. Bunun alt n çizmek laz m. Dünyada sert bir rekabet var. Bütün ülkeler d fl pazarlara aç lmaya çal fl yor. Unutulmamas gereken bir iç pazar da var. Bu bütünselli in do ru de erlendirilip, do ru bir pazarlama stratejisinin kurulmas gerekiyor. Bu noktada da sektörün bir bütün halinde tarafs z, topluca izlenebilir, mukayese edilebilir bir sergileme ortam nda ürünlerini teflhir etmesi gerekiyor. Bunun da tek yeri iyi haz rlanm fl, nitelikli, deneyimli ve donan ml fuar alanlar d r. Ülkemizin talihsizli i; geçmiflte bu konuda do ru hamlelerin yap lamamas olmufl. Sektör yeni bir oluflum aray fl içerisinde 6 ay önce bize görev verdi. Riskliydi ama deneyimli ve donan ml oldu umuz için bu sorumlulu u üzerimize ald k. Bir fuara 6 ayda haz rlanmak son derece özgün, kararl, srarl ve takipçi bir çal flmay gerektiriyordu. Biz de 450 kiflilik kadromuzla, yurtiçindeki 10 merkezimizle, yurtd fl nda Türkiye yi saran Balkan havzas, Karadeniz havzas, Hazar havzas, ran, Orta Do u ve Afrika Bölgesi nde tabiri caizse kufl uçurtmayacak flekilde oradaki ofislerimizle iflbirli i içerisinde bu fuar n tan t m yapt k. Fuar haz rl klar na sektörle bereber oluflturulan komiteyle bafllad k. Hiçbir fleyin tek bafl - na olmayaca n, fleffaf olmadan yap lamayaca n iyi biliyorduk. Bütün stratejiyi sektörle birlikte oluflturduk. Hedef ülkeleri seçtik. Ülkemizin sektörümüzün etkili oldu u ülkeleri ön plana ald k. Hemen bunun ard ndan da gelifltirilmesi istenen ve ikinci derecede önemli bulunan hedef ülkeleri de çal flma yap lacak pazar k sm na dahil ettik. 6 ay içerisinde yaklafl k 600 bin pazarlama gönderisi yap ld. Bu pazarlama gönderileri Türkçe, ngilizce, Farsça, Rusça, Çince, Gürcüce, Arapça ve Makedonca lisanlar nda yap ld. Gönderilerin bir k sm makale fleklinde, bir k sm ilan fleklinde, bir k sm editoryal yaz larla desteklenmifl olarak, bir k sm internet duyurular fleklinde bir k sm da do rudan kifliye özel gönderiler olarak yap ld. Yurtiçinde 99 sivil toplum örgütünü kendi ofislerinde ziyaret ederek fuar hakk nda bilgilendirdik. 60 ülkede kuyumculuk mesle iyle u raflan sivil toplum örgütleri ziyaret edildi. nternetteki önemli sitelerde fuara dair geliflmeler bas na ve sektöre duyuruldu. Ülkemizdeki 181 ticaret odas yla do rudan temas kurularak fuar ziyaret etmeleri yönünde davetler yap ld. Bu 600 bin gönderinin 20 binin üzerinde çok önemli ziyaretçiyi fuar alan na çekmesini bekliyoruz. Bu 20 bin kiflinin 3 bini yurtd - fl konfirmasyondan olufluyor. Bu da fuarc l k ad na k sa bir sürede elde edilen, ticarete renk katacak bir unsur. Bunlar n d fl nda fuara Türkiye den 50 nin üzerinde kuyumculuk odas baflkan kat lacak ve fuarda sektörü tart flacak. Bu çaba kat l mc, ziyaretçi, tasar mc, sanatç ve bas n n önemli bir buluflmas olarak görülmeli. Yaklafl k 60 ülkeden bas n mensuplar Gold stanbul a gelecek. A rl kl olarak sektör bas n n kat ld bir grup bu. Bu bir gelenek olarak önümüzdeki fuarlarda da devam edecek. Bu çal flmalar kapsam nda 46 sektörel dergide fuarla ilgili çal flmalar ve hedefler hakk nda ilan ve editorial yaz lara yer verildi. Fuar m z n önemli özelliklerinden biri de Dünya Mücevherciler Birli i Baflkan n n ziyaret edecek olmas. Ayr ca Suriye, Irak, Yunanistan ve ran dan üst düzey sektör yöneticileri fuarda olacak. Fuarda Osmanl dan günümüze mücevher gelene imizin geliflimini anlatan befl sergi de ziyaretçilerle buluflacak. Bütün bu çal flmalar sürdürdü ümüz süre içerisinde ne istedi ini kararl ve net bir flekilde ortaya koyan, geçmiflte yetersiz bulduklar unsurlar bize çok aç k bir flekilde belirten ve bizi destekleyen KMD ye, Mücevherciler Meclisi ne, stanbul Kuyumcular Odas na, Kuyumcukent e, tüm sektör mensuplar na ve sivil toplum kurulufllar n n baflkan ve üyelerine bir kez daha huzurlar n zda flükranlar m sunuyorum. Bunun büyük bir bafllang ç oldu unu, bu deneyimin devam nda bu kadar sürede bunlar baflar l yorsa gelecek süreçte çok daha genifl pazarlama imkanlar yarat larak ülkemiz kuyumculuk sektörünün iç ve d fl pazarda geliflmesine katk da bulunaca m za inanc m belirtmek istiyorum. Zaman Tüneli Gold stanbul Fuar nda Zaman Tüneli isimli çok özel bir proje hayata geçirilecek. Figür Kuyumculuk un kurucular ndan smail Hakk Karatoprak, Zaman Tüneli hakk nda JTR Bülten e bilgi verdi: Türkiye nin geçmiflten beri sahip oldu u geleneksel el sanatlar yla u raflan ve tak üzerine çal flan bölgelerimiz var. Mesela Trabzon da bu konuyla ilgili kazan ustalar var, Trabzon has r var. Urfa da h fl r var, ak tma var. Erzurum da oltu tafl tak da kullan l yor. Telkari var. Mersin bölgesinin kendine özgü tak lar ver. Böyle örnekler ülkemizde çok. Biz bu fuar için bir organizasyon yapt k. Fuarda Zaman Tüneli projesi kapsam nda kurdu umuz özel standlarda Türkiye de geleneksel tak larla u raflan kiflilere yer verece iz. Zaman Tüneli Projesi nde, Osmanl da veya di er uygarl klarda kullan lan tak lar n foto raflar n müzelerden tedarik ederek fuarda bir koridor oluflturaca z. Projenin bir aflamas nda da bunlardan esinlenerek üretilen eserler sergilenecek. Di er bir aflamada da dünyada 2010 trendlerini belirleyen renkler ve motifler foto raflan p, belirleniyor. Louis Vitton çantalar nda ne kullanm fl, Channel ne kullan yor bunlar tespit ediliyor. Bununla beraber 2010 trendlerinin tak ya nas l yans d sergilenecek. Bizim as l bu iflin mutfa nda çal flan ve ekonomik durumlar yetmedi inden fuarlara pek kat lmayan sadekarlar m z var. Biz bu fuarda çok cüzi rakamlarla sadekarlar m za yer verdik. Yaklafl k 20 civar nda sadekar fuara kat lacak. Bunlar ürünlerini teflhir edecekler ve tan nacaklar. Geleneksel el sanatlar yla u raflanlar da ayn bölümde olacak ve dünyayla buluflacak. stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i ilk genel kurulunu yapt KMD Genel Kurulu nda yap lan seçimlerle derne in yönetim kadrosu belirlendi. Yeni Oluflum Grubu kurucular ndan Alper Hazar, KMD baflkan seçildi. stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i ( KMD), 19 Aral k ta stanbul Kuyumcular Odas binas nda ilk genel kurulunu düzenledi. fiu ana dek sektörden yaklafl k 150 firman n üye oldu u derne in yönetim ve denetim kurulu üyeleri yap lan seçimler sonucu belirlendi. Baflkan seçilen Alper Hazar seçimlerden sonra k sa bir konuflma yapt. Hazar; Türk mücevher sektörünün her konuda demokratik bir flekilde kendi kendisini yönetebilmesi için ilk ad mlar dernekle att klar n söyledi, Yak n gelecekte kuyumculuk vakf n da hayata geçirip sektörümüzü çok daha baflar l günlere tafl may hedefliyoruz dedi. Alper Hazar 8 9

6 RÖPORTAJ TÜYAP cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor stanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derne i ( KMD) ve TÜYAP iflbirli iyle fiubat 2010 tarihleri aras nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan Gold stanbul Fuar n n haz rl klar na ve tan t m çal flmalar na son h zla devam ediliyor. Sektörde yeni bir heyecan dalgas yaratan fuara 20 ülkeden 315 firma ve temsilcili in kat l m kesinleflti. Son geliflmeleri TÜYAP Fuarc l k cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n ile konufltuk. TÜYAP eylül ay ndan bu yana Gold stanbul Fuar çal flmalar n sürdürüyor. Sektörün bu yeni fuara ilgisi nas l? Gold stanbul 2010 Fuar n n haz rl klar n büyük bir heyecan ve coflkuyla sürdürüyoruz. Yapt m z tan t m çal flmalar n n yurtiçi ve yurtd fl ndaki sektör temsilcileri ve medya kurulufllar taraf ndan büyük bir ilgiyle karfl land n mutlulukla görüyoruz. flbirli i yapt - m z kifli, kurum ve kurulufllardan ald m z destekle birlikte, ilk günden itibaren planlad m z ve gelifltirdi imiz yolda büyük bir h zla ilerlemeye devam ediyoruz. Gold stanbul 2010 Fuar sadece yurtiçinde de il yurtd fl nda da bir marka olarak yerleflecek. 450 kiflilik dev TÜYAP ekibinin yaratt sinerji sayesinde 20 ülkeden 315 firma ve temsilcilikle kat l mc olarak sözleflme imzalad k. Fuar n bafllang ç hedef ve beklentilerinin üzerinde gerçekleflen bu say n n daha da yukar lara t rmanmas için özveriyle çal fl yoruz. Gold stanbul Fuar n uluslararas platformda tan tmak için neler yap - yorsunuz? Birleflik Arap Emirlikleri, ABD, Almanya, Rusya, Irak, Libya, Azerbaycan, Kazakistan, srail, talya, Belçika, Ukrayna, Yunanistan, Suudi Arabistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve ngiltere yi sektörün öncelik verdi i hedef ülkeler olarak belirledik. Yurtd fl nda 57 ülkede bu- lunan TÜYAP ofis ve temsilciliklerimizin deste iyle: bu ülkelerin ticaret ve sanayi odalar na, sektörel temsilcilerine, kuyum ve mücevher merkezi haline gelmifl noktalar na yo un ziyaretler yaparak tan t m etkinliklerimizi h zland rd k. Y llar n getirdi i bir tecrübe ve birikim sonucu oluflan TÜYAP bilgi bankas arac l yla hedef kitleye yönelik tan t m etkinliklerimizi ve sektörel olarak belirlenen yaklafl k 30 bin kifliye gönderilen elektronik posta iletiflimini düzenli olarak sürdürüyoruz. Aral k ay itibar yla da bu hedef kitleye davetiye göndermeye bafllayaca z. Ülkemizin ve sektörün ticari bilinirli ini art rmaya yönelik fark ndal k yaratacak alternatif çal flmala- r gündemimize tafl yarak faaliyetlerimizi h zland rd k. Hedefledi imiz ülkelerde sektöre yön veren kifli ve kurulufllarla olan iletiflim ba lar - m z güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu do rultuda sürdürdü ümüz etkinlikler sonucunda Gold stanbul 2010 Fuar n n yurtd fl nda da en az ülkemizde oldu u kadar heyecanla beklendi ini görmek bizi ayr ca mutlu ediyor. Gold stanbul 2010 Fuar n n yurtd fl tan t m çal flmalar konusunda Tüyap olarak yurtd fl ndaki ofis ve temsilciliklerimizin büyük deste iyle dünya mücevher sektörünün takip etti i sektörel yay n yapan 32 dergide reklam ve tan t m çal flmas gerçeklefltirdik. Yurtd fl ndaki sektör mensuplar na yönelik olarak flu ana kadar 400 bin pazarlama duyurusu yapt k. 49 farkl ülkeden 1000 in üzerinde kifliyle al m heyeti rezervasyonlar organize ettik. Yurtd fl - na yönelik olarak üzerinde yaflad - m z co rafyan n sektörün do du- u topraklar oldu u mesaj yla fuar n bilinirli ini art rmay ve fark ndal k yaratmay amaçlad k. Bununla da yetinmeyerek, kullan lacak bas l yay nlar n çeflitlendirilmesi konusundaki Ar-Ge çal flmalar m z büyük bir h zla ve özenle sürdürüyoruz. flbirli i yap lan ve yurtd - fl ndaki sektör temsilcileri taraf ndan son derece yak ndan takip edilen söz konusu yay nlar n reklam ve tan t m çal flmalar n n yan s ra, fuar haberlerine de y l boyunca yer vermelerini amaçl yoruz. Bunu sa lamak üzere bu dergilerin editörlerini fuar s ras nda TÜ- YAP olarak a rlayaca z. Ülke çap ndaki tan t m çal flmalar n z hangi aflamada? Yurtiçindeki TÜYAP ofislerimizin deste iyle, yak n co rafya kadar iç pazar n da canland r lmas, sektörün olanak ve yeteneklerinin geliflmesine katk sa lamak amac yla perakende noktalar n n en yo un oldu u 15 il baflta olmak üzere tüm yurtta sektöre yönelik tan t m çal flmalar yapt k. Hedefledi imiz illerdeki Ticaret ve Sanayi Odalar, kuyumculuk ve mücevher sektörü ile ilgili kurulufllar n temsilcileri ve bu illerin kanaat önderlerini ziyaret ederek, iflbirli ine yönelik ortak çal flmalar n uygulama esaslar n belirledik. Yurtiçindeki binlerce perakende noktas na ulaflarak, sektörün Gold stanbul 2010 Fuar ndan tüm beklentilerine ulaflmalar n hedefliyoruz. Gold stanbul Fuar n n yurtiçi lansman yap ld anda, do rudan sektör temsilcilerine ulaflan birçok medya kuruluflundan heyecan verici görüfller ve destek ald k. Bu do rultuda; gazeteler, dergiler, televizyon kanallar, radyolar ve internet sitelerine yönelik tan t m, reklam ve haber çal flmalar n yapmaya devam ediyoruz. Dalaman, Gaziantep, Adana, Trabzon ve Samsun havalimanlar nda elektronik ekranlarda ve THY uçak içi ekranlarda Gold stanbul 2010 Fuar reklam uygulamalar yer al yor. Hedef illerde yer alan bilboard, raket pano, üstgeçit gibi mecralarda da fuar tan t mlar m z sürüyor. TÜYAP envanterinde kay tl yurtiçindeki sektör üyelerine yaklafl k 200 bin pazarlama duyurusu yap ld. Medya kurulufllar n n verdi- i destekten do an olumlu yans - malar tan t m çal flmalar n n gelifltirilmesinde kullanarak; gerek fuar n markalaflmas, gerekse fuardan beklenen tüm sonuçlar n baflar yla al nmas için tüm kararl l m z ve tecrübemizle iç pazardaki çal flmalar m z sürdürüyoruz. Gold stanbul un genelde ülkemiz ekonomisine, özelde de sektöre büyük katk sa layaca- na inan yoruz

7 HRACAT DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad HRACATTA LK 100 F RMA Türk kuyumculuk sektörü küresel ekonomik krize ra men 128 ülkeyi kapsayan genifl ihracat a yla dünyadaki a rl n hissettirmeye devam ediyor. hracat a Orta Do u, Ön Asya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa ya kadar uzanan Türk kuyumculu unun 2009 y l ihracat rekortmenlerinin listesi flöyle: 1 ARPAfi HRACAT THALAT 2 STOR ALTIN MÜCEVHERAT 3 SÜRER KUYUMCULUK DER C L K 4 COfiKUN MELENG Ç KUYUMCULUK 5 Ç FTÇ LER KUYUMCULUK 6 SÖZER KUYUMCULUK 7 BO AZ Ç HED YEL K EfiYA 8 M DAS PAZARLAMA 9 BAG KUYUMCULUK 10 MAYA D ZAYN REKLAM VE KUYUMCULUK 11 ATASAY KUYUMCULUK 12 ALTINBAfi KUYUMCULUK 13 SHAKO LU KUYUMCULUK 14 ANADOLU KUYUMCULUK 15 M DAS HED YEL K EfiYA 16 GÜNER KUYUMCULUK 17 ITALGOLD KUYUMCULUK 18 ARAL KUYUMCULUK 19 MIORO ALTIN 20 MED-ART SA LIK H Z. VE KUYUMCULUK 21 AK-YÜN MENSUCAT 22 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK 23 FAVOR KUYUMCULUK 24 ALTINBAfi MÜCEVHERAT 25 GÜLAYLAR ULUSLARARASI KUYUMCULUK 26 KAYA KUYUMCULUK 27 SARKUYSAN SANAY 28 ALBA KUYUMCULUK 29 GOLDMAS KUYUMCULUK 30 SÜMER ALTIN VE KIYMETL TAfi 31 MIORO HED YEL K EfiYA 32 EM R KUYUMCULUK SANAY 33 CESAR KUYUMCULUK 34 NAD R METAL RAF NER 35 YETERO LU KUYUMCULUK 36 BILLY GOLD DIfi T CARET 37 M NA KUYUMCULUK 38 DORA KUYUMCULUK 39 EKTUR TUR ZM 40 SARA KUYUMCULUK 41 SADE- fi KUYUMCULUK 42 AYDO AN KUYUMCULUK 43 CETAfi KUYUMCULUK 44 ON MÜCEVHERAT 45 SEZG N MÜCEVHERAT 46 KASAB KUYUMCULUK 47 LARA KUYUMCULUK 48 CENK DIfi T CARET 49 DEAL KUYUMCULUK 50 MERT KUYUMCULUK 51 REGOLD KUYUMCULUK 52 TAMfiAN KUYUMCULUK 53 AHLATÇI KUYUMCULUK 54 S M KUYUMCULUK 55 LARA KUYUMCULUK 56 PEK YOLU KUYUMCULUK 57 ITALSILVER TAKI 58 AKGÜN KUYUMCULUK 59 CARMENKAYA KUYUMCULUK 60 MURAT MIHCI 61 MARK Z DIfi T CARET 62 ÖZCAN MÜCEVHERAT 63 KARAKAfi KUYUMCULUK 64 BAYRAK ALYANS KUYUMCULUK 65 ASTUR VE BEDO KUYUMCULUK 66 EL T RAK PS Z ALTIN MÜCEVHERATIM 67 H RA HED YEL K EfiYA 68 LCO K YMETL MADENLER 69 ÖZCAN GÜMÜfi 70 MERAL KUYUMCULUK GARO MERAL 71 AYDIN KUYUMCULUK 72 SAM KUYUMCULUK 73 POLAT KUYUMCULUK 74 HASPOLAT KUYUMCULUK 75 TOPALO LU KUYUMCULUK 76 MAB KUYUMCULUK 77 DA KUYUMCULUK 78 ROYAL GOLD DIfi T CARET 79 EYUBO LU KUYUMCULUK 80 CLARTE HED YEL K EfiYA 81 ALTINGÜL KARDEfiLER KUYUMCULUK 82 HERCA KUYUMCULUK 83 ÖNDER KUYUMCULUK 84 F BULA MÜCEVHERAT 85 HEMERA KUYUMCULUK 86 FMB KUYUMCULUK 87 EMIRINO KUYUMCULUK 88 LER KUYUMCULUK 89 HAS KUYUMCULUK 90 AKHAS HED YEL K EfiYA 91 DORSA KUYUMCULUK 92 GARNI KUYUMCULUK 93 GOLDAY KUYUMCULUK 94 SEZER MÜCEVHERAT 95 SAM SERKAN MEHT O LU 96 INTERGOLD KUYUMCULUK 97 OROMAS HED YEL K EfiYA 98 ALORT HED YEL K EfiYA 99 EGEM N KUYUMCULUK JEWELRY KUYUMCULUK 12 13

8 YARIfiMA JTR 2010 Mücevher Tasar m Yar flmas na baflvurular bafllad stanbul 2010 Kültür Baflkenti Tasar m konusunda e itim alm fl ya da almakta olan herkese aç k olan yar flman n bu y lki temas, stanbul 2010 Kültür Baflkenti. Yar flma için son baflvuru tarihi ise 2 Nisan. JTR 2010 MÜCEVHER TASARIM YARIfiMASI fiartnames 1- B Ç M: stanbul 2010 Kültür Baflkenti temal yar flmaya, de erli maden ve de- erli tafllardan imal edilebilecek flekilde tasarlanm fl tasar m baflvurular kabul edilecektir. 2- AMAÇ Türk tasar mlar na fl k tutarak, kendi kültürümüzü modern çizgilerle dünyaya tan tmak ve sektör ile ö rencilerin iflbirli ini sa lamakt r. 3- TEMA: Yar flman n temas stanbul 2010 Kültür Baflkenti olarak belirlenmifltir. stanbul'un kültürel de erlerini kaynak alarak oluflturulacak tasar mlar n, geleneksel motifleri günümüz ça dafl yaflam na uyarlama amac çerçevesinde ortaya konulmas ve üretilebilir, sat labilir, kullan labilir niteliklerde olmas gerekmektedir. d. Yar flmaya kat lan her tasar m n özgün, daha önce baflka bir yerde üretilmemifl, yay nlanmam fl veya baflka bir yar flmada ödül almam fl olmas gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yar flmadan diskalifiye edilir; ödül kazand ysa MM B Genel Sekreterli i'nce ödülü geri al n r. Ayr ca, yar flmaya gönderilen eserin özgün bir çal flma olmamas, aksine bir iddia olmas ve üçüncü kiflilerin tasar m üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yar flmac ya ait olacakt r. MM B personeli, görevden çekilmifl olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yar flma raportörleri ile bunlar n birinci dereceden yak nlar yar flmaya kat lamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yar flmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmiflse, MM B Genel Sekreterli i nce ödülü geri al n r. Yar flmay kazanan kiflilerden gerekli görüldü ü takdirde tasar mlar n jüri önünde çizmeleri istenebilir. Türk mücevher sektöründe; tasar m gücünün geliflmesine, genç tasar mc lar n teflvik edilmesine ve firmalarla tasar mc lar n tan flmas na ve iflbirli ine olanak sa lamak için JTR-Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan düzenlenen Türkiye nin tek mücevher tasar m yar flmas n n bu y lki temas stanbul 2010 Kültür Baflkenti olarak belirlendi. Her y l düzenlenen Mücevher Tasar m Yar flmas bu y l da 2 Y ll k, 4 Y ll k ve Profesyonel kategorilerinde düzenleniyor. 2 Y ll k kategoriye, 2 y ll k Meslek Yüksekokulu Tak Tasar m, Kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan ö renciler; 4 Y ll k kategoriye, 4 y ll k üniversitelerin ilgili bölümünden tak tasar m dersi alm fl olan ö renciler ve Profesyonel kategorisine tasar m ö renimi görmüfl ve/veya tasar m sertifika programlar na kat lm fl kifliler baflvuruda bulunabiliyor. Türk mücevher sektörünün önde gelen firmalar n n temsilcileri ve üniversitelerin ilgili birimlerinden akademisyenlerin jürisinde yer ald yar flmada, dereceye giren genç tasar mc lara para ödülünün yan s ra e itim ve yurtiçi staj imkan, yurtd fl fuar ziyaretleri gibi geliflimlerine katk sa layacak çeflitli ödüller verilecek. Sonuçlar web sitesinden 13 Nisan 2010 tarihinde ilan edilecek. Yar flma Takvimi 09 fiubat- 02 Nisan 2010: Elektronik kay t (www.jtr.org.tr) 07 Nisan 2010: Proje teslim tarihi 10 Nisan 2010: Ön eleme jüri seçimleri 11 Nisan 2010: Final jüri seçimleri 17 Nisan 2010: Ödül töreni 4- ORGAN ZASYON Yar flma; stanbul De erli Maden ve Metaller hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i nce (JTR) düzenlenmektedir. 5- KATILIM KOfiULLARI Kat l mc lar n T.C vatandafl olmas ve yurt d fl na ç k fl engeli bulunmamas yar flman n ön flart d r. a. Tasar mlar n daha önce baflka bir yar flmaya kat lmam fl, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemifl olmas gerekmektedir. Benzer ya da al nt oldu u belirlenen projeler yar flma d fl b rak l r. b. Eserlerde; a rl kl olarak de erli maden ve yan nda istenilen farkl materyal kullan labilecektir. Fildifli, kaplumba a kabu u gibi soyu tehlike alt nda olan hayvanlara ait parçalar kullan lamaz. c. Yar flma 2 YILLIK, 4 YILLIK ve PROFESYONEL kategorilerii olmak üzere üç kategori halinde düzenlenecektir. 2 YILLIK bafll kl kategori; 2 y ll k Meslek Yüksek Okulu Tak Tasar m,kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan ö rencilerin kat l - m na aç kt r. 4 YILLIK bafll kl kategori; tak tasar m dersi alm fl olan 4 y ll k üniversitelerin ilgili bölüm ö rencilerinin kat l m na aç kt r. PROFESYONEL bafll kl kategori; tasar m ö renimi görmüfl ve / veya tasar m sertifika programlar na kat lm fl kiflilere aç kt r. Yar flmaya kat lanlar yar flma koflullar n kabul etmifl olurlar. Her kat l mc sadece bir ürün tasar m yla yar flmaya kat lma hakk na sahiptir. (Ürünler set olmayacakt r.) 6- KATILIM FORMATI: Yar flmaya afla daki yönergeler izlenerek kay t yap lmas gerekmektedir: A Online Baflvuru: Yar flma kat l mc lar, adresinde yer alan linkten, yar flma baflvuru formunu online olarak dolduracaklard r. Kat l mc lara, sistem taraf ndan her bir baflvuru için; kat l m tipine göre özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Tasar mlar bu rumuzlar tafl yan zarflarla yar flma kuruluna iletilecek, yar flmac lar bu yolla yar flmaya kat lacaklard r. Online baflvurusunu, süresi içinde yapmayanlar n eserleri yar flmaya kabul edilmeyecektir. B Baflvuru Formu: Online baflvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce oluflturulan baflvuru formunun yaz c ç kt s kat l mc taraf ndan al nmal ve imzalanmal d r. C Sunum: Tasar mlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacakt r. Kal nl 5 mm'yi aflmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan: 1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftas olacakt r. 2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yap ld, teknik üretim 14 15

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı