BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor"

Transkript

1 BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad HRACATTA LK 100 F RMA Dosya: De iflen dünyan n yeni pazarlama yöntemleri stanbul 2010 Kültür Baflkenti JTR Mücevher Tasar m Yar flmas bafllad

2 BAfiKAN DAN YEN UMUTLARLA DOLU YEN B R YIL Umut ve heyecanla girdi imiz 2010 y l n n baylar ndayken; geride b rakt m z 2009 y l n n k sa bir de erlendirmesini yapmak istiyorum. MAM ALTINBAfi JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan 2009 y l her fleye ra men, ihracatç lar m z bir çat alt nda toplayan JTR nin hedeflerini gerçeklefltirme yolunda büyük ad mlar att bir y l oldu. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak, dünyay sarsan küresel krize ra men moralimizi bozmad k, Türk Mücevherciler Birli i olarak elele verip krizi f rsata dönüfltürmek için çaba harcad k. Sektörümüz dinamizminden kaynaklanan bir refleksle yeni pazarlara yöneldi ve kay plar n n bir k sm n telafi etti. Böylelikle sektörümüz kriz döneminde di er sektörlere nazaran daha az olumsuzluk yaflad diyebiliriz. Yine 2009 da sektörümüzün tarihi ve kültürel gücünü arkam za alarak, küresel piyasada Türkiye yi marka ülke yapmak için, dev bir ad m att k. Dünya Mücevher Konfederasyonu'nun önemli ve prestijli organizasyonu 2009 Dünya Mücevher Kongresi'nin (CIBJO) ilk defa Türkiye'de, stanbul'da düzenlenmesini sa lad k. Baflbakan m z Say n Tayyip Erdo an n aç l fl n yapt kongreye mücevher dünyas n n uluslararas alandaki kanaat önderlerinin kat lmas n sa layarak; dünyan n Türkiye ve Türk mücevher sektörüyle ilgili alg s n n de iflmesine katk da bulunduk. Yap lan seçimle, ilk kez Dünya Mücevher Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na girdik. Art k küresel standartlar n oluflturulmas nda biz de aktif rol alma flans na sahibiz. Y l boyunca ayr ca dünyan n en büyük mücevher fuarlar nda milli kat mlarla ülkemizi temsil ettik ve sektörümüzün önünü açacak yasalar n ve vergi düzenlemelerinin yap labilmesi için mücadeleye devam ettik da tüm zorluklar paylaflt m z JTR Yönetim Kurulu ndaki de erli arkadafllar ma ve büyük özveriyle çal flan profesyonel ekibimize de gönülden teflekkür ediyorum y l için beklentilerimi de sizlerle paylaflmak istiyorum. Uzmanlar 2010 y l n n ortalar ndan itibaren ekonomik aktivitede toparlanma görülece i konusunda hemfikir görünüyor. Alt n fiyatlar ndaki dalgalanmalar n daha az olmas ve ons fiyat n n 1000 dolar veya biraz alt nda seyretmesi halinde sektörümüze bekledi imiz canl l k beklenenden önce gelecektir. Yeni pazarlara girmek için çal flmalar m z sürdürece imiz 2010 da, sektörümüzün içinden ç kan Yeni Oluflum Grubu nun önderli inde yap lacak olan Goldistanbul Fuar n n da 2010 y l ndaki hareketlili e önemli katk s olacakt r. Dinamik iç pazar ve çevre ülkelerin artan talebi nedeniyle, önümüzdeki y llarda stanbul'un dünya alt n piyasas n n merkezlerinden biri olaca na inanc m sonsuz. Bu ayn zamanda Türkiye nin de cazibe merkezi olma sürecine katk da bulunacak bir geliflme olacakt r. Sektörümüz üretim kalitesi, yüksek kapasitesi, gerçekçi fiyatlar ve tasar mdaki geliflimiyle, istikrarl bir büyüme trendi içindedir. Türkiye, uluslararas mücevher da t m n n dev üslerinden biri olmay baflaracakt r da bu hedeflerimize ulaflmak için yine var gücümüzle çal flaca z da tüm insanl a ve sektörümüze alt n p r lt s nda günler diliyorum. mam Alt nbafl 3

3 Ç NDEK LER stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i ad na mtiyaz Sahibi MEHMET ZEREN YAYIN KURULU mam Alt nbafl, Efrin Ba, lyas Genço lu, Mehmet Zeren, Ifl l Kuru, Figen Kumru Akflit GENEL YAYIN YÖNETMEN Figen Kumru Akflit SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Mehmet Zeren GÖRSEL YÖNETMEN Metin Özkan BAfiKAN DAN / MAM ALTINBAfi 3...Yeni umutlarla dolu, yeni bir y l GOLD STANBUL FUARI 6 AYDA BÜYÜK BAfiARI YAKALADI 6...Fuara az bir zaman kala, Türk mücevher sektörünün öncüleri bir araya geldi. SÖYLEfi : TÜYAP CRA KURULU BAfiKANI SERDAR YALÇIN 10...Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 REKORTMENLER N AÇIKLADI hracatta ilk 100 firman n listesi 14 6 TAR H PEK YOLU CANLANIYOR Türkiye Çin ticaretinde yeni bir dönem bafll yor DOSYA: DE fien DÜNYADA YEPYEN PAZARLAMA YÖNTEMLER Dünyada en çok satanlar aras na giren ve kitaplar 33 dile çevrilen Seth Godin den 13 yeni pazarlama trendi MARKA OLMAK ST YORSANIZ CESUR YÜREK OLUN! Marmara Üniversitesi Reklamc l k ve Tan t m Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Funda Savafl Gün, Ça yakalay n, sabredin ve korkmay n diyor HABER MERKEZ Yi it Ünsay YÖNET M YER VE ADRES stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat:2 Çobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler stanbul / TÜRK YE STANBUL 2010 KÜLTÜR BAfiKENT 14...JTR 2010 Mücevher Tasar m Yar flmas na baflvurular bafllad SEKTÖR MENSUPLARI 2009 ve 2010 u DE ERLEND RD Kuyumculuk sektörü 2009 da iki kriz birden yaflad ancak 2010 dan umutlu. HRACATÇI REHBER 21...Yurtd fl fuar destekleri de ifltirildi. 40 PAZARLAMA ARTIK PAZAR DE L, TÜKET C ODAKLI Shark Reklam Ajans Baflkan Cüneyt K rdar, reklam ve pazarlamada yarat c l k ve farkl laflman n önemini anlatt PR, T BAR YÖNET M YAPAR VE TÜKET C DAVRANIfiLARINI BEL RLER Mese letiflim Dan flmanl Genel Müdürü Nedim Özkan, Halkla liflkiler pazarlama faaliyetlerinin üzerindedir, çünkü markan ntüm alg s n yönetir diyor Telefon: (0212) Faks: (0212) Web: BASILDI I YER Elma Bilgisayar ve Bas m Halkal Caddesi No: 164 B/ Blok Sefaköy-Küçükçekmece / stanbul Telefon: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli JTR BÜLTEN JTR- Türk Mücevhercileri Birli i nin ücretsiz yay n d r. çerideki yaz ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek kullan labilir. SÖYLEfi : JTR YÖNET M KURULU ÜYES MÜN R ÜÇKARDEfi Elmastaki ÖTV sektörün legalleflmesinin önüne geçiyor. VICENZA FUARI SEKTÖRE UMUT VERD talya da düzenlenen Vicenza Fuar bu y l oldukça hareketli geçti. 2. ALTIN Z RVES NDE HÜKÜMETE ÖTV ÇA RISI YAPILDI 26...JTR Baflkan mam Alt nbafl, vergilendirme anlay fl n n de iflmesini istedi HOLLANDA YLA DIfi T CARET HACM HEDEF 20 M LYAR DOLAR D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Ça layan baflkanl nda düzenlenen ticaret heyeti gezisinde 150 Hollandal firmayla ikili görüflme yap ld ÜLKE RAPORU: HOLLANDA Türkiye nin 2008 de 132 milyar dolarl k ihracat ve 202 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirdi i Hollanda, Türkiye nin d fl ticaretindeki ilk on ülke aras nda HRACAT RAPORLARI 2009 un son döneminde ihracat raporlar

4 FUAR GOLD STANBUL FUARI 6 AYDA BÜYÜK BAfiARI YAKALADI Gold stanbul Fuar na az bir zaman kala fuar n gerçekleflmesinde katk da bulunan Türk mücevher sektörünün öncü kurumlar n n temsilcileri, 12 fiubat ta Ataköy Sheraton Otel de ekonomi bas n ile bir araya geldi. Gold stanbul 2010 un 6 ay gibi k sa bir sürede geldi i hat r say l r noktay ve fuar hakk ndaki önemli geliflmeleri Türkiye Kuyumculuk Meclisi Baflkan Yard mc s mam Alt nbafl, stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Alaattin Kamero lu, stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i Baflkan Alper Hazar ve TÜYAP Fuarc l k cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n anlatt. mam Alt nbafl Türkiye Kuyumculuk Meclisi Baflkan Yard mc s Türk mücevhercili i dünyada marka olacak Türk kuyumculuk sektörüne dünyada ses getirecek bir fuarc l k anlay - fl kazand rma düflüncesiyle bafllatt - m z oluflum; dünyada önemli al c - lar n, önemli oyuncular n benimseyecekleri profesyonellikte bir fuar n hayata geçmesi aflamas na geldi. Bu noktada, Türk kuyumculuk sektörünün birlikte hareket edince neleri baflarabilece inin alt n bir kez daha çizmek istiyorum. Bugün stanbul Sanayi Odas nda 56 meslek grubu var, biz 56 nc s raday z. Odalar Borsalar Birli i nde bir sürü meslek grubu var, biz yine orada son meslek grubuyuz. hracatç lar Birli i nde de öyle. Kuyumculuk sektörünün bu durumda olmas n n nedeni, sektörün bugüne dek birlikte hareket edememesidir. Bizim oluflturdu umuz Yeni Oluflum Grubu gerçekten önemli bir misyona sahip. Dünyaya Türk kuyumculu unun önemini, tasar m n, büyüklü ünü kabul ettirebilmemiz için bizim içeride birlikte hareket edebilmemiz gerekiyor. Daha önceki fuarlar herkesin hat r ndad r. Burada birilerine ifl yapt rarak, para kazand rarak; gerekli lobi çal flmalar n n yap lmad, sektörün gerekti i gibi dünyaya tan t lmad, fuar n para kazanma mecras olarak görüldü ü bir anlay fl nedeniyle istedi imiz geliflmeyi fuarc l k anlam nda sa layamad k. Umuyorum ki, stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i ile TÜYAP el birli iyle bu fuar dünyada ses getirecek bir büyüklü e ulaflt racaklar. Alt n sadece iyi tasarlamak, iyi üretmek yetmiyor. Otellerimizin iyi olmas, ambalaj m - z n iyi olmas, taksicilerimizin nazik olmas, polislerimizin düzenli olmas, hukuk düzenimizin sa l kl çal flmas ve bunlara benzer birçok fleyin sa l kl çal flmas gerekiyor ki, Türk mücevherinin marka oldu unu dünya kabul etsin. Fuarlar firmalar m - z n kendilerini anlatt, görücüye ç kt klar yer gibi kabul etmemiz laz m. Bizim içeride birbirimizi anlamam z, birbirimize hoflgörüyle yaklaflmam z gerekiyor. Sudan s k nt larla birbirimizden kopup uzaklaflmamam z gerekiyor. Suyun gücü birlikte akmas ndan gelir. Yoksa bir damla suyun ne gücü var? Oysa su bir araya geldi inde, o sab rl su önünde ne baraj ne da dayan yor. Bizim de mücevheri dünyaya tan tabilmemizin yolu; sab rl bir flekilde çal fl p, birbirimizi anlay p, birlikte bir güç oluflturmam za ba l. fli do ru yapabilmemiz için profesyonel ekiplerle çal flmam z laz m. Baflar l fuarc l k yapmak için ekibiyle, teflkilat yla, düzeniyle, tan t m yla, dünyadaki ofisleriyle hizmet verecek bir yerden bu hizmeti almam z gerekiyordu. Biz de TÜYAP seçtik. 6 ayl k bir çal flmadan sonra, Gold stanbul 2010 a 20 civar nda ülkeden firmalar geliyor. Afla yukar 50 ülkeden al c geliyor. Biz hizmeti gerçekten ifli bu olanlardan almal y z ve öyle de yap yoruz. Gücümüzü birlefltirerek uzmanlardan hizmet almam z gerekiyor ki, Türkiye marka ülke olsun. Bizim bir iddiam z var: Türkiye yi mücevherde dünya markas yapmak. Bu da ancak içeride birlikte hareket ederek olur. Bir tarafta stanbul Kuyumcular Odas, di er tarafta Yeni Oluflum Hareketi nin kurdu u derne imiz, TÜYAP, ticaret ve sanayi odalar ndaki arkadafllar m z, Kuyumcukent yönetimi hep birlikte güç birli i yapt k. Alt n fuarc l deyince Türkiye nin akla gelmesini sa layacak baflar l bir fuar yaflayaca z diye düflünüyorum. Alaattin Kamero lu stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Birlik olursak aflamayaca m z sorun yok 2004 y l nda ikinci bir fuar n gerekli oldu una inand m zdan dolay sektörün ve kat l mc lar n menfaatlerini korumak, sektörü dünyaya biraz daha açmak ve yeni pazarlar bulmak için TÜYAP la beraber bir fuar düzenlemifltik. Çünkü mevcut fuar düzenli ve baflar l de ildi. Sektör içerisinden baz lokomotif firmalar muhalif olmas na ra men biz buna gö- üs germifl ve baflar yla bu fuar gerçeklefltirmifltik. Ancak o zaman fuar alafla edilmiflti. Tekelcilik yarat lm flt. O günden bu güne de bu anlay fl devam ediyordu. Demek ki tekelcili in sonu yok. Bu anlay fl n ülkeye ve sektöre bir faydas olmayaca anlafl l nca ak llar bafla geldi. Dedik ki; sektörün bir fuar olsun. Yeni Oluflum Grubu ve kurulan dernek sayesinde bugünlere geldik. fiimdiden fuar n sektöre hay rl olmas n diliyorum. E er biz sektör olarak bir aileysek, bu aile mutlu olmak istiyorsa; önce aile bireylerinin tamam dürüst, sayg l, birbirine kenetlenmifl ve fikir- 6 7

5 FUAR lere sayg l olmal. ç birli imizi çok iyi sa lamal y z. Bu güç bütün sorunlar n üstesinden gelir. Bu güçle baflaramayaca m z hiç bir ifl yoktur. Bu fuarc l k organizasyonu bunlardan sadece biridir. Gold stanbul 2010 Fuar bütün sektörün sahip ç kmas gereken trenin son vagonudur. Alper Hazar stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i Baflkan Gold stanbul 2010 ülkemize ve sektörümüze çok faydal olacak Dünya ticaretindeki güncel gerçeklerin sektör taraf ndan anlafl lmas gerekiyor. Bu noktada Gold stanbul 2010 Fuar bu anlay fla önemli katk - da bulunacak. stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i çok genç bir dernek. As l amaçlar ndan biri Türk Kuyumculuk Vakf n oluflturmak. Vak f oluflana kadar geçen süre içerisinde de amac m z fuar m z sektörümüze en yararl hale getirmek. Sektörümüzün önde gelen ve yurtd fl tecrübesi olan bir ekibiyle bir araya gelip, derne i kurduk. Bu noktaya gelmemizdeki etken; mevcut fuar n bizi memnun etmemesi ve gelecek vaat etmemesiydi. Bu düflüncede olan 100 firma bir araya geldi ve Yeni Oluflum Grubu nu kurdu. San yorum Türkiye de daha önce hiç olmam fl bir flekilde bu grubumuzla TÜ- YAP n profesyonel ekibini haftada iki, bazen üç kere bir araya getirip fuar ad na tüm yap lanlar ve neler yap labilece ini tart flarak, gerekti inde sektörümüzün di er kurumlar n n deste ini de alarak bugünlere geldik. Ben bu fuar n sektörümüze ve ülkemize çok faydal olaca n düflünüyorum. Sadece kuyumculuk sektörü olarak olaya bakmamak laz m. Biz ülke olarak ileri medeniyetler seviyesine gelmek istiyorsak; bunun yolu tasarlamak, üretmek, pazarlamak ve marka olmaktan geçiyor. Ülke olarak da marka olmak zorunday z, ihracat yapmak zorunday z. Yurtd fl nda sadece fuarc l kla ekonomisini ayakta tutan flehirler var. Biz bu fuarc l a gerekli önemi verirsek; bu durum Türkiye nin gelir seviyesinin artmas - na, d fl ticaret aç n n azalmas na ve pastan n adaletli da lmas na neden olur. Art k ev kad nlar bile d fl ticaret aç n takip eder hale geldi. Demek ki, hepimiz ülkemizi düflünmeliyiz. Bu anlay flla hep beraber Türk kuyumculuk sektörünü dünyada birinci s raya ç kartmak için elimizden geleni yapmak zorunday z. Bunun için çal fl yoruz. nflallah sektör birlik olur ve sorunlar n üstesinden gelir. Baflar s z olmak gibi bir flans m z yok. Bu fuar n sektörümüze ve ülkemize hay rl olmas n diliyorum. Serdar Yalç n TÜYAP Fuarc l k cra Kurulu Baflkan 6 ayda 600 bin pazarlama gönderimi yap ld Bu fuar toplu pazarlama ad na, dünyada sektörün tan t lmamas için geçmifl dönemlerden kalan bir isyan n n sonucudur. Bunun alt n çizmek laz m. Dünyada sert bir rekabet var. Bütün ülkeler d fl pazarlara aç lmaya çal fl yor. Unutulmamas gereken bir iç pazar da var. Bu bütünselli in do ru de erlendirilip, do ru bir pazarlama stratejisinin kurulmas gerekiyor. Bu noktada da sektörün bir bütün halinde tarafs z, topluca izlenebilir, mukayese edilebilir bir sergileme ortam nda ürünlerini teflhir etmesi gerekiyor. Bunun da tek yeri iyi haz rlanm fl, nitelikli, deneyimli ve donan ml fuar alanlar d r. Ülkemizin talihsizli i; geçmiflte bu konuda do ru hamlelerin yap lamamas olmufl. Sektör yeni bir oluflum aray fl içerisinde 6 ay önce bize görev verdi. Riskliydi ama deneyimli ve donan ml oldu umuz için bu sorumlulu u üzerimize ald k. Bir fuara 6 ayda haz rlanmak son derece özgün, kararl, srarl ve takipçi bir çal flmay gerektiriyordu. Biz de 450 kiflilik kadromuzla, yurtiçindeki 10 merkezimizle, yurtd fl nda Türkiye yi saran Balkan havzas, Karadeniz havzas, Hazar havzas, ran, Orta Do u ve Afrika Bölgesi nde tabiri caizse kufl uçurtmayacak flekilde oradaki ofislerimizle iflbirli i içerisinde bu fuar n tan t m yapt k. Fuar haz rl klar na sektörle bereber oluflturulan komiteyle bafllad k. Hiçbir fleyin tek bafl - na olmayaca n, fleffaf olmadan yap lamayaca n iyi biliyorduk. Bütün stratejiyi sektörle birlikte oluflturduk. Hedef ülkeleri seçtik. Ülkemizin sektörümüzün etkili oldu u ülkeleri ön plana ald k. Hemen bunun ard ndan da gelifltirilmesi istenen ve ikinci derecede önemli bulunan hedef ülkeleri de çal flma yap lacak pazar k sm na dahil ettik. 6 ay içerisinde yaklafl k 600 bin pazarlama gönderisi yap ld. Bu pazarlama gönderileri Türkçe, ngilizce, Farsça, Rusça, Çince, Gürcüce, Arapça ve Makedonca lisanlar nda yap ld. Gönderilerin bir k sm makale fleklinde, bir k sm ilan fleklinde, bir k sm editoryal yaz larla desteklenmifl olarak, bir k sm internet duyurular fleklinde bir k sm da do rudan kifliye özel gönderiler olarak yap ld. Yurtiçinde 99 sivil toplum örgütünü kendi ofislerinde ziyaret ederek fuar hakk nda bilgilendirdik. 60 ülkede kuyumculuk mesle iyle u raflan sivil toplum örgütleri ziyaret edildi. nternetteki önemli sitelerde fuara dair geliflmeler bas na ve sektöre duyuruldu. Ülkemizdeki 181 ticaret odas yla do rudan temas kurularak fuar ziyaret etmeleri yönünde davetler yap ld. Bu 600 bin gönderinin 20 binin üzerinde çok önemli ziyaretçiyi fuar alan na çekmesini bekliyoruz. Bu 20 bin kiflinin 3 bini yurtd - fl konfirmasyondan olufluyor. Bu da fuarc l k ad na k sa bir sürede elde edilen, ticarete renk katacak bir unsur. Bunlar n d fl nda fuara Türkiye den 50 nin üzerinde kuyumculuk odas baflkan kat lacak ve fuarda sektörü tart flacak. Bu çaba kat l mc, ziyaretçi, tasar mc, sanatç ve bas n n önemli bir buluflmas olarak görülmeli. Yaklafl k 60 ülkeden bas n mensuplar Gold stanbul a gelecek. A rl kl olarak sektör bas n n kat ld bir grup bu. Bu bir gelenek olarak önümüzdeki fuarlarda da devam edecek. Bu çal flmalar kapsam nda 46 sektörel dergide fuarla ilgili çal flmalar ve hedefler hakk nda ilan ve editorial yaz lara yer verildi. Fuar m z n önemli özelliklerinden biri de Dünya Mücevherciler Birli i Baflkan n n ziyaret edecek olmas. Ayr ca Suriye, Irak, Yunanistan ve ran dan üst düzey sektör yöneticileri fuarda olacak. Fuarda Osmanl dan günümüze mücevher gelene imizin geliflimini anlatan befl sergi de ziyaretçilerle buluflacak. Bütün bu çal flmalar sürdürdü ümüz süre içerisinde ne istedi ini kararl ve net bir flekilde ortaya koyan, geçmiflte yetersiz bulduklar unsurlar bize çok aç k bir flekilde belirten ve bizi destekleyen KMD ye, Mücevherciler Meclisi ne, stanbul Kuyumcular Odas na, Kuyumcukent e, tüm sektör mensuplar na ve sivil toplum kurulufllar n n baflkan ve üyelerine bir kez daha huzurlar n zda flükranlar m sunuyorum. Bunun büyük bir bafllang ç oldu unu, bu deneyimin devam nda bu kadar sürede bunlar baflar l yorsa gelecek süreçte çok daha genifl pazarlama imkanlar yarat larak ülkemiz kuyumculuk sektörünün iç ve d fl pazarda geliflmesine katk da bulunaca m za inanc m belirtmek istiyorum. Zaman Tüneli Gold stanbul Fuar nda Zaman Tüneli isimli çok özel bir proje hayata geçirilecek. Figür Kuyumculuk un kurucular ndan smail Hakk Karatoprak, Zaman Tüneli hakk nda JTR Bülten e bilgi verdi: Türkiye nin geçmiflten beri sahip oldu u geleneksel el sanatlar yla u raflan ve tak üzerine çal flan bölgelerimiz var. Mesela Trabzon da bu konuyla ilgili kazan ustalar var, Trabzon has r var. Urfa da h fl r var, ak tma var. Erzurum da oltu tafl tak da kullan l yor. Telkari var. Mersin bölgesinin kendine özgü tak lar ver. Böyle örnekler ülkemizde çok. Biz bu fuar için bir organizasyon yapt k. Fuarda Zaman Tüneli projesi kapsam nda kurdu umuz özel standlarda Türkiye de geleneksel tak larla u raflan kiflilere yer verece iz. Zaman Tüneli Projesi nde, Osmanl da veya di er uygarl klarda kullan lan tak lar n foto raflar n müzelerden tedarik ederek fuarda bir koridor oluflturaca z. Projenin bir aflamas nda da bunlardan esinlenerek üretilen eserler sergilenecek. Di er bir aflamada da dünyada 2010 trendlerini belirleyen renkler ve motifler foto raflan p, belirleniyor. Louis Vitton çantalar nda ne kullanm fl, Channel ne kullan yor bunlar tespit ediliyor. Bununla beraber 2010 trendlerinin tak ya nas l yans d sergilenecek. Bizim as l bu iflin mutfa nda çal flan ve ekonomik durumlar yetmedi inden fuarlara pek kat lmayan sadekarlar m z var. Biz bu fuarda çok cüzi rakamlarla sadekarlar m za yer verdik. Yaklafl k 20 civar nda sadekar fuara kat lacak. Bunlar ürünlerini teflhir edecekler ve tan nacaklar. Geleneksel el sanatlar yla u raflanlar da ayn bölümde olacak ve dünyayla buluflacak. stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i ilk genel kurulunu yapt KMD Genel Kurulu nda yap lan seçimlerle derne in yönetim kadrosu belirlendi. Yeni Oluflum Grubu kurucular ndan Alper Hazar, KMD baflkan seçildi. stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne i ( KMD), 19 Aral k ta stanbul Kuyumcular Odas binas nda ilk genel kurulunu düzenledi. fiu ana dek sektörden yaklafl k 150 firman n üye oldu u derne in yönetim ve denetim kurulu üyeleri yap lan seçimler sonucu belirlendi. Baflkan seçilen Alper Hazar seçimlerden sonra k sa bir konuflma yapt. Hazar; Türk mücevher sektörünün her konuda demokratik bir flekilde kendi kendisini yönetebilmesi için ilk ad mlar dernekle att klar n söyledi, Yak n gelecekte kuyumculuk vakf n da hayata geçirip sektörümüzü çok daha baflar l günlere tafl may hedefliyoruz dedi. Alper Hazar 8 9

6 RÖPORTAJ TÜYAP cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor stanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derne i ( KMD) ve TÜYAP iflbirli iyle fiubat 2010 tarihleri aras nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan Gold stanbul Fuar n n haz rl klar na ve tan t m çal flmalar na son h zla devam ediliyor. Sektörde yeni bir heyecan dalgas yaratan fuara 20 ülkeden 315 firma ve temsilcili in kat l m kesinleflti. Son geliflmeleri TÜYAP Fuarc l k cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n ile konufltuk. TÜYAP eylül ay ndan bu yana Gold stanbul Fuar çal flmalar n sürdürüyor. Sektörün bu yeni fuara ilgisi nas l? Gold stanbul 2010 Fuar n n haz rl klar n büyük bir heyecan ve coflkuyla sürdürüyoruz. Yapt m z tan t m çal flmalar n n yurtiçi ve yurtd fl ndaki sektör temsilcileri ve medya kurulufllar taraf ndan büyük bir ilgiyle karfl land n mutlulukla görüyoruz. flbirli i yapt - m z kifli, kurum ve kurulufllardan ald m z destekle birlikte, ilk günden itibaren planlad m z ve gelifltirdi imiz yolda büyük bir h zla ilerlemeye devam ediyoruz. Gold stanbul 2010 Fuar sadece yurtiçinde de il yurtd fl nda da bir marka olarak yerleflecek. 450 kiflilik dev TÜYAP ekibinin yaratt sinerji sayesinde 20 ülkeden 315 firma ve temsilcilikle kat l mc olarak sözleflme imzalad k. Fuar n bafllang ç hedef ve beklentilerinin üzerinde gerçekleflen bu say n n daha da yukar lara t rmanmas için özveriyle çal fl yoruz. Gold stanbul Fuar n uluslararas platformda tan tmak için neler yap - yorsunuz? Birleflik Arap Emirlikleri, ABD, Almanya, Rusya, Irak, Libya, Azerbaycan, Kazakistan, srail, talya, Belçika, Ukrayna, Yunanistan, Suudi Arabistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve ngiltere yi sektörün öncelik verdi i hedef ülkeler olarak belirledik. Yurtd fl nda 57 ülkede bu- lunan TÜYAP ofis ve temsilciliklerimizin deste iyle: bu ülkelerin ticaret ve sanayi odalar na, sektörel temsilcilerine, kuyum ve mücevher merkezi haline gelmifl noktalar na yo un ziyaretler yaparak tan t m etkinliklerimizi h zland rd k. Y llar n getirdi i bir tecrübe ve birikim sonucu oluflan TÜYAP bilgi bankas arac l yla hedef kitleye yönelik tan t m etkinliklerimizi ve sektörel olarak belirlenen yaklafl k 30 bin kifliye gönderilen elektronik posta iletiflimini düzenli olarak sürdürüyoruz. Aral k ay itibar yla da bu hedef kitleye davetiye göndermeye bafllayaca z. Ülkemizin ve sektörün ticari bilinirli ini art rmaya yönelik fark ndal k yaratacak alternatif çal flmala- r gündemimize tafl yarak faaliyetlerimizi h zland rd k. Hedefledi imiz ülkelerde sektöre yön veren kifli ve kurulufllarla olan iletiflim ba lar - m z güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu do rultuda sürdürdü ümüz etkinlikler sonucunda Gold stanbul 2010 Fuar n n yurtd fl nda da en az ülkemizde oldu u kadar heyecanla beklendi ini görmek bizi ayr ca mutlu ediyor. Gold stanbul 2010 Fuar n n yurtd fl tan t m çal flmalar konusunda Tüyap olarak yurtd fl ndaki ofis ve temsilciliklerimizin büyük deste iyle dünya mücevher sektörünün takip etti i sektörel yay n yapan 32 dergide reklam ve tan t m çal flmas gerçeklefltirdik. Yurtd fl ndaki sektör mensuplar na yönelik olarak flu ana kadar 400 bin pazarlama duyurusu yapt k. 49 farkl ülkeden 1000 in üzerinde kifliyle al m heyeti rezervasyonlar organize ettik. Yurtd fl - na yönelik olarak üzerinde yaflad - m z co rafyan n sektörün do du- u topraklar oldu u mesaj yla fuar n bilinirli ini art rmay ve fark ndal k yaratmay amaçlad k. Bununla da yetinmeyerek, kullan lacak bas l yay nlar n çeflitlendirilmesi konusundaki Ar-Ge çal flmalar m z büyük bir h zla ve özenle sürdürüyoruz. flbirli i yap lan ve yurtd - fl ndaki sektör temsilcileri taraf ndan son derece yak ndan takip edilen söz konusu yay nlar n reklam ve tan t m çal flmalar n n yan s ra, fuar haberlerine de y l boyunca yer vermelerini amaçl yoruz. Bunu sa lamak üzere bu dergilerin editörlerini fuar s ras nda TÜ- YAP olarak a rlayaca z. Ülke çap ndaki tan t m çal flmalar n z hangi aflamada? Yurtiçindeki TÜYAP ofislerimizin deste iyle, yak n co rafya kadar iç pazar n da canland r lmas, sektörün olanak ve yeteneklerinin geliflmesine katk sa lamak amac yla perakende noktalar n n en yo un oldu u 15 il baflta olmak üzere tüm yurtta sektöre yönelik tan t m çal flmalar yapt k. Hedefledi imiz illerdeki Ticaret ve Sanayi Odalar, kuyumculuk ve mücevher sektörü ile ilgili kurulufllar n temsilcileri ve bu illerin kanaat önderlerini ziyaret ederek, iflbirli ine yönelik ortak çal flmalar n uygulama esaslar n belirledik. Yurtiçindeki binlerce perakende noktas na ulaflarak, sektörün Gold stanbul 2010 Fuar ndan tüm beklentilerine ulaflmalar n hedefliyoruz. Gold stanbul Fuar n n yurtiçi lansman yap ld anda, do rudan sektör temsilcilerine ulaflan birçok medya kuruluflundan heyecan verici görüfller ve destek ald k. Bu do rultuda; gazeteler, dergiler, televizyon kanallar, radyolar ve internet sitelerine yönelik tan t m, reklam ve haber çal flmalar n yapmaya devam ediyoruz. Dalaman, Gaziantep, Adana, Trabzon ve Samsun havalimanlar nda elektronik ekranlarda ve THY uçak içi ekranlarda Gold stanbul 2010 Fuar reklam uygulamalar yer al yor. Hedef illerde yer alan bilboard, raket pano, üstgeçit gibi mecralarda da fuar tan t mlar m z sürüyor. TÜYAP envanterinde kay tl yurtiçindeki sektör üyelerine yaklafl k 200 bin pazarlama duyurusu yap ld. Medya kurulufllar n n verdi- i destekten do an olumlu yans - malar tan t m çal flmalar n n gelifltirilmesinde kullanarak; gerek fuar n markalaflmas, gerekse fuardan beklenen tüm sonuçlar n baflar yla al nmas için tüm kararl l m z ve tecrübemizle iç pazardaki çal flmalar m z sürdürüyoruz. Gold stanbul un genelde ülkemiz ekonomisine, özelde de sektöre büyük katk sa layaca- na inan yoruz

7 HRACAT DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad HRACATTA LK 100 F RMA Türk kuyumculuk sektörü küresel ekonomik krize ra men 128 ülkeyi kapsayan genifl ihracat a yla dünyadaki a rl n hissettirmeye devam ediyor. hracat a Orta Do u, Ön Asya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa ya kadar uzanan Türk kuyumculu unun 2009 y l ihracat rekortmenlerinin listesi flöyle: 1 ARPAfi HRACAT THALAT 2 STOR ALTIN MÜCEVHERAT 3 SÜRER KUYUMCULUK DER C L K 4 COfiKUN MELENG Ç KUYUMCULUK 5 Ç FTÇ LER KUYUMCULUK 6 SÖZER KUYUMCULUK 7 BO AZ Ç HED YEL K EfiYA 8 M DAS PAZARLAMA 9 BAG KUYUMCULUK 10 MAYA D ZAYN REKLAM VE KUYUMCULUK 11 ATASAY KUYUMCULUK 12 ALTINBAfi KUYUMCULUK 13 SHAKO LU KUYUMCULUK 14 ANADOLU KUYUMCULUK 15 M DAS HED YEL K EfiYA 16 GÜNER KUYUMCULUK 17 ITALGOLD KUYUMCULUK 18 ARAL KUYUMCULUK 19 MIORO ALTIN 20 MED-ART SA LIK H Z. VE KUYUMCULUK 21 AK-YÜN MENSUCAT 22 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK 23 FAVOR KUYUMCULUK 24 ALTINBAfi MÜCEVHERAT 25 GÜLAYLAR ULUSLARARASI KUYUMCULUK 26 KAYA KUYUMCULUK 27 SARKUYSAN SANAY 28 ALBA KUYUMCULUK 29 GOLDMAS KUYUMCULUK 30 SÜMER ALTIN VE KIYMETL TAfi 31 MIORO HED YEL K EfiYA 32 EM R KUYUMCULUK SANAY 33 CESAR KUYUMCULUK 34 NAD R METAL RAF NER 35 YETERO LU KUYUMCULUK 36 BILLY GOLD DIfi T CARET 37 M NA KUYUMCULUK 38 DORA KUYUMCULUK 39 EKTUR TUR ZM 40 SARA KUYUMCULUK 41 SADE- fi KUYUMCULUK 42 AYDO AN KUYUMCULUK 43 CETAfi KUYUMCULUK 44 ON MÜCEVHERAT 45 SEZG N MÜCEVHERAT 46 KASAB KUYUMCULUK 47 LARA KUYUMCULUK 48 CENK DIfi T CARET 49 DEAL KUYUMCULUK 50 MERT KUYUMCULUK 51 REGOLD KUYUMCULUK 52 TAMfiAN KUYUMCULUK 53 AHLATÇI KUYUMCULUK 54 S M KUYUMCULUK 55 LARA KUYUMCULUK 56 PEK YOLU KUYUMCULUK 57 ITALSILVER TAKI 58 AKGÜN KUYUMCULUK 59 CARMENKAYA KUYUMCULUK 60 MURAT MIHCI 61 MARK Z DIfi T CARET 62 ÖZCAN MÜCEVHERAT 63 KARAKAfi KUYUMCULUK 64 BAYRAK ALYANS KUYUMCULUK 65 ASTUR VE BEDO KUYUMCULUK 66 EL T RAK PS Z ALTIN MÜCEVHERATIM 67 H RA HED YEL K EfiYA 68 LCO K YMETL MADENLER 69 ÖZCAN GÜMÜfi 70 MERAL KUYUMCULUK GARO MERAL 71 AYDIN KUYUMCULUK 72 SAM KUYUMCULUK 73 POLAT KUYUMCULUK 74 HASPOLAT KUYUMCULUK 75 TOPALO LU KUYUMCULUK 76 MAB KUYUMCULUK 77 DA KUYUMCULUK 78 ROYAL GOLD DIfi T CARET 79 EYUBO LU KUYUMCULUK 80 CLARTE HED YEL K EfiYA 81 ALTINGÜL KARDEfiLER KUYUMCULUK 82 HERCA KUYUMCULUK 83 ÖNDER KUYUMCULUK 84 F BULA MÜCEVHERAT 85 HEMERA KUYUMCULUK 86 FMB KUYUMCULUK 87 EMIRINO KUYUMCULUK 88 LER KUYUMCULUK 89 HAS KUYUMCULUK 90 AKHAS HED YEL K EfiYA 91 DORSA KUYUMCULUK 92 GARNI KUYUMCULUK 93 GOLDAY KUYUMCULUK 94 SEZER MÜCEVHERAT 95 SAM SERKAN MEHT O LU 96 INTERGOLD KUYUMCULUK 97 OROMAS HED YEL K EfiYA 98 ALORT HED YEL K EfiYA 99 EGEM N KUYUMCULUK JEWELRY KUYUMCULUK 12 13

8 YARIfiMA JTR 2010 Mücevher Tasar m Yar flmas na baflvurular bafllad stanbul 2010 Kültür Baflkenti Tasar m konusunda e itim alm fl ya da almakta olan herkese aç k olan yar flman n bu y lki temas, stanbul 2010 Kültür Baflkenti. Yar flma için son baflvuru tarihi ise 2 Nisan. JTR 2010 MÜCEVHER TASARIM YARIfiMASI fiartnames 1- B Ç M: stanbul 2010 Kültür Baflkenti temal yar flmaya, de erli maden ve de- erli tafllardan imal edilebilecek flekilde tasarlanm fl tasar m baflvurular kabul edilecektir. 2- AMAÇ Türk tasar mlar na fl k tutarak, kendi kültürümüzü modern çizgilerle dünyaya tan tmak ve sektör ile ö rencilerin iflbirli ini sa lamakt r. 3- TEMA: Yar flman n temas stanbul 2010 Kültür Baflkenti olarak belirlenmifltir. stanbul'un kültürel de erlerini kaynak alarak oluflturulacak tasar mlar n, geleneksel motifleri günümüz ça dafl yaflam na uyarlama amac çerçevesinde ortaya konulmas ve üretilebilir, sat labilir, kullan labilir niteliklerde olmas gerekmektedir. d. Yar flmaya kat lan her tasar m n özgün, daha önce baflka bir yerde üretilmemifl, yay nlanmam fl veya baflka bir yar flmada ödül almam fl olmas gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yar flmadan diskalifiye edilir; ödül kazand ysa MM B Genel Sekreterli i'nce ödülü geri al n r. Ayr ca, yar flmaya gönderilen eserin özgün bir çal flma olmamas, aksine bir iddia olmas ve üçüncü kiflilerin tasar m üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yar flmac ya ait olacakt r. MM B personeli, görevden çekilmifl olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yar flma raportörleri ile bunlar n birinci dereceden yak nlar yar flmaya kat lamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yar flmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmiflse, MM B Genel Sekreterli i nce ödülü geri al n r. Yar flmay kazanan kiflilerden gerekli görüldü ü takdirde tasar mlar n jüri önünde çizmeleri istenebilir. Türk mücevher sektöründe; tasar m gücünün geliflmesine, genç tasar mc lar n teflvik edilmesine ve firmalarla tasar mc lar n tan flmas na ve iflbirli ine olanak sa lamak için JTR-Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan düzenlenen Türkiye nin tek mücevher tasar m yar flmas n n bu y lki temas stanbul 2010 Kültür Baflkenti olarak belirlendi. Her y l düzenlenen Mücevher Tasar m Yar flmas bu y l da 2 Y ll k, 4 Y ll k ve Profesyonel kategorilerinde düzenleniyor. 2 Y ll k kategoriye, 2 y ll k Meslek Yüksekokulu Tak Tasar m, Kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan ö renciler; 4 Y ll k kategoriye, 4 y ll k üniversitelerin ilgili bölümünden tak tasar m dersi alm fl olan ö renciler ve Profesyonel kategorisine tasar m ö renimi görmüfl ve/veya tasar m sertifika programlar na kat lm fl kifliler baflvuruda bulunabiliyor. Türk mücevher sektörünün önde gelen firmalar n n temsilcileri ve üniversitelerin ilgili birimlerinden akademisyenlerin jürisinde yer ald yar flmada, dereceye giren genç tasar mc lara para ödülünün yan s ra e itim ve yurtiçi staj imkan, yurtd fl fuar ziyaretleri gibi geliflimlerine katk sa layacak çeflitli ödüller verilecek. Sonuçlar web sitesinden 13 Nisan 2010 tarihinde ilan edilecek. Yar flma Takvimi 09 fiubat- 02 Nisan 2010: Elektronik kay t (www.jtr.org.tr) 07 Nisan 2010: Proje teslim tarihi 10 Nisan 2010: Ön eleme jüri seçimleri 11 Nisan 2010: Final jüri seçimleri 17 Nisan 2010: Ödül töreni 4- ORGAN ZASYON Yar flma; stanbul De erli Maden ve Metaller hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i nce (JTR) düzenlenmektedir. 5- KATILIM KOfiULLARI Kat l mc lar n T.C vatandafl olmas ve yurt d fl na ç k fl engeli bulunmamas yar flman n ön flart d r. a. Tasar mlar n daha önce baflka bir yar flmaya kat lmam fl, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemifl olmas gerekmektedir. Benzer ya da al nt oldu u belirlenen projeler yar flma d fl b rak l r. b. Eserlerde; a rl kl olarak de erli maden ve yan nda istenilen farkl materyal kullan labilecektir. Fildifli, kaplumba a kabu u gibi soyu tehlike alt nda olan hayvanlara ait parçalar kullan lamaz. c. Yar flma 2 YILLIK, 4 YILLIK ve PROFESYONEL kategorilerii olmak üzere üç kategori halinde düzenlenecektir. 2 YILLIK bafll kl kategori; 2 y ll k Meslek Yüksek Okulu Tak Tasar m,kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan ö rencilerin kat l - m na aç kt r. 4 YILLIK bafll kl kategori; tak tasar m dersi alm fl olan 4 y ll k üniversitelerin ilgili bölüm ö rencilerinin kat l m na aç kt r. PROFESYONEL bafll kl kategori; tasar m ö renimi görmüfl ve / veya tasar m sertifika programlar na kat lm fl kiflilere aç kt r. Yar flmaya kat lanlar yar flma koflullar n kabul etmifl olurlar. Her kat l mc sadece bir ürün tasar m yla yar flmaya kat lma hakk na sahiptir. (Ürünler set olmayacakt r.) 6- KATILIM FORMATI: Yar flmaya afla daki yönergeler izlenerek kay t yap lmas gerekmektedir: A Online Baflvuru: Yar flma kat l mc lar, adresinde yer alan linkten, yar flma baflvuru formunu online olarak dolduracaklard r. Kat l mc lara, sistem taraf ndan her bir baflvuru için; kat l m tipine göre özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Tasar mlar bu rumuzlar tafl yan zarflarla yar flma kuruluna iletilecek, yar flmac lar bu yolla yar flmaya kat lacaklard r. Online baflvurusunu, süresi içinde yapmayanlar n eserleri yar flmaya kabul edilmeyecektir. B Baflvuru Formu: Online baflvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce oluflturulan baflvuru formunun yaz c ç kt s kat l mc taraf ndan al nmal ve imzalanmal d r. C Sunum: Tasar mlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacakt r. Kal nl 5 mm'yi aflmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan: 1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftas olacakt r. 2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yap ld, teknik üretim 14 15

9 YARIfiMA yöntemlerinin belirtildi i ve ba lant ya da kilit sistemlerinin çözümlenmifl olarak sunuldu u pafta olacakt r. 8- TAKV M Yar flma Duyurusu : fiubat lik ödülü: Yurtd fl fuar ziyareti, yurtiçi staj imkan, TL para ödülü Ödül ve mansiyon kazanan projelerin telif haklar proje sahibi tasar mc - lara aittir. 3. pafta: Tasar m n ç k fl noktas n n anlat ld hikaye panosuna bu k s mda yer verilecektir. Paftalar n arka sa üst köflesine online baflvurudan al nan rumuzlar n yaz lmas gerekmektedir. Tasar m destekleyen yukar daki maddelere ek olarak her türlü sunum ö esi kabul edilecektir. Ayr ca bir CD'ye yüklenecek ve baflvuru zarf nda baflvuru adresine gönderilecektir. D Baflvuru Zarf : Online baflvuru formu doldurulduktan sonra oluflturulan kat l mc rumuzunu da içeren zarf etiketi, herhangi bir A3 büyüklü ündeki zarf n üzerine yap flt r larak baflvuru zarf haline getirilecektir. Baflvuru zarf nda bir tane kategori ad bildirilecektir, baflka iflaret bulunmayacakt r. Baflvuru zarf içine bir adet kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulundu u kimlik zarf, bir adet pafta zarf ve cizimlerin yer ald CD konulacakt r. Online baflvuru formu hem kimlik hem de pafta zarf - na yap flt r lacakt r. E Tasar m Ölçütleri: Seçici Kurul de erlendirmesinde tasar mlar n konuya ba l l k, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini tafl y p tafl mad klar öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yap ve estetik kriterleri aranacakt r. 7- KATILIM BELGELER A Yar flma Baflvuru Formu: Online baflvuru formunun imzalanm fl ç kt s B stenen belgeler: Nüfus cüzdanlar n n fotokopisi, Kiflinin özgeçmifli, Ba l oldu u üniversiteden verilmifl ö renci belgesi, Ba l oldu u üniversiteden verilmifl transkript belgesi, Profesyonel kategorisi için tasar m sertifikas ya da ilgili üniversite ve meslek yüksekokulu tasar m bölümlerinden mezuniyeti gösterir belge, diploma fotokopisi. Bu belgeler kimlik zarf n n içinde yer almal d r. C Baflvuru zarf : Tasar m paftalar n n bululundu u sunum dosyas n n ve kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulundu u kimlik zarf n n, kategoriler belirtilmifl flekilde 8 N SAN 2010 tarihine kadar, JTR - STANBUL DE ERL MADEN VE MÜCEVHER HRACATÇI B R- L KLER GENEL SEKRETERL Cobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2 Yenibosna STANBUL adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. Elektronik kay t tarihleri : 09 fiubat N SAN 2010 Proje teslim tarihi Ön Eleme Jürisi : 10 N SAN 2010 Final Jürisi : 11 N SAN 2010 Ödül töreni : 17 N SAN 2010 : 07 N SAN 2010, saat 17.00'ye kadar * Ödül töreni ile ilgili detayl bilgiler duyurulacakt r. Sonuçlar web sitesinden 13 Nisan 2010 tarihinde ilan edilecektir. ww.jtr.org.tr 9- ÖDÜLLER Her kategoride ilk 3'e girenler ödüllendirilecektir. Finale kalan tasar mc lar mansiyon ile ödüllendirilecektir. 2007/3 say l E itim ve Dan flmanl k Yard m Hakk nda Tebli hükümleri çerçevesinde yar flmam za ayr lacak kontenjana istinaden seçici kurul taraf ndan belirlenen ödüle aday kat l mc veya kat l mc lar bir y l süre ile uluslararas düzeyde kabul görmüfl yurt d fl ndaki e itim merkezlerinde e itime gönderilebilecek olup, e itim giderleri ve bu döneme iliflkin yaflam giderleri an lan tebli çerçevesinde DF F (Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu) kaynaklar ndan karfl lanacakt r. E itim imkan ndan yararland r lacak kat l mc lar n seçimine iliflkin olarak seçici kurul söz konusu tebli in getirdi i düzenleme kapsam nda yetki sahibidir. An lan seçim ifllemine yönelik nihai karar verecek merci 2007/3 say l E itim ve Dan flmanl k Yard m Hakk nda Tebli e iliflkin uygulama usül ve esaslar n n getirdi i düzenleme ile belirlenecektir. Seçilecek kat l mc lar n uluslararas düzeyde kabul görmüfl yurt d fl ndaki e itim merkezlerinin gerektirdi i ö renci kabul koflullar n sa lamas gerekmektedir. 2 YILLIK KATEGOR S, 4 YILLIK KATEGOR S, PROFESYONEL KATEGOR S B R NC L K ÖDÜLLER Tüm kategorilerin seçilen birincileri aras ndan birinci (1.1), ikinci (1.2) ve üçüncü (1.3) seçilecektir lik ödülü: Alan nda yurtd fl e itim imkan 1.3. lük ödülü: Yurtd fl fuar ziyareti, yurtiçi staj mkan, 2000 TL para ödülü K NC L K ÖDÜLLER kinciler, tüm kategorilerin seçilen ikincileridir. Yurtd fl fuar ziyareti, 1500 TL para ödülü ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLER Üçüncüler, tüm kategorilerin seçilen üçüncüleridir Yurtd fl fuar ziyareti,1000 TL para ödülü 10- SEÇ C KURUL DMM B taraf ndan seçilecektir ve duyurusu yap lacakt r. JTR nin zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde de ifliklik yapma hakk sakl d r. 11- DE ERLEND RME SONUÇLARI: Finale kalan tasar mlar, stanbul De erli Maden hracatç lar Birli i yay nlar ve aktivitelerinde tasar mc s n n detaylar yla birlikte yer alarak mücevher tak üreticilerine duyurulacakt r. 12- ESERLER N ADES : Sonuçlar belirlendikten sonra, JTR 1 ay içinde geri al nmayan eserleri saklamakla yükümlü de ildir. 13- YARIfiMA SEKRETARYASI VE LET fi M B LG LER letiflim adresi Yar flma ile ilgili tüm iletiflimlerde; JTR - STANBUL DE ERL MADEN VE MÜCEVHER HRACATÇI B R- L KLER GENEL SEKRETERL Cobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2. Mücevher Tan t m A.fi. Yenibosna STANBUL Tel: D: 1888 Faks: adresi kullan lacakt r. 14- D ER HUSUSLAR Yar flma flartnamesine uygun olmayan eserler, jüri de erlendirmesine sunulmayacakt r. JTR, gerekli görülen hallerde kat l mc lardan baflvuru s ras nda verilen belgelerin as llar n isteyebilecektir. Yar flma kapsam nda JTR taraf ndan teslim al nan proje ve belgeler iade edilmeyecektir. JTR, yar flmac lar taraf ndan aksi talep edilmedi i takdirde, kat l mc lara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yay nlayabilir. stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i bünyesindeki birliklere üye firmalar uygun bulduklar projeleri sat n alabilir. Bu nedenle JTR üyesi firmalar n ödül alan projeler üzerinde yar flma sonuçlar n n aç klanmas ndan itibaren 3 ay süreli bir ön al m hakk olacakt r. JTR yar flmaya kat lan tüm projeleri yay mlamak, arflivlemek ve yurtiçi ve yurt fl nda sergilemek haklar na süresiz sahip olacakt r. Vize masraflar kazanan kiflilere aittir. E itim hakk kazan kiflinin belgeleri yeterli olmad takdirde ödül idm- M B taraf ndan kayd r labilir. YARIfiMA fiartnames NDE BEL RT LEN fiartlari KABUL ED - YOR; STANBUL DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT ihracatçi- LARI B RL (JTR) TARAFINDAN DÜZENLENEN JTR 2010 MÜCEV- HER TASARIM YARIfiMASI YARIfiMASI NA KATILIYORUM/ESERLE- R M TESL M ED YORUM. Tasar mc ad : Rumuz : Tarih : mza : rtibat adresi ve telefonlar : E-posta : Mobil Telefon : 16 17

10 SEKTÖR Sektör mensuplar 2009 u ve 2010 u de erlendirdi 2009 da sektör iki kriz birden yaflad 2009 u hem küresel kriz, hem de alt n fiyatlar ndaki art fl n kriziyle geçiren mücevher sektörü, 2010 a tedbirli giriyor. Beklentilerini yüksek tutmayan sektör, y l ortalar na do ru toparlanma bekliyor. lyas Genço lu JTR Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 2010 da ihracat m z yaklafl k % 20 artar 2009, Türk mücevher sektörü aç s ndan sizce nas l bir y ld? 2009 y l sektörümüz için ekonomik olumsuzluklar n yafland zor bir y l oldu. Sat fllar m z geçen y la oranla oldukça düflük performans gösterdi. Türk mücevher sektörü üretiminin %70 lik k sm ihraç ediliyor. Bu oran kuyumculuk sektörünün uluslararas platformda göstermifl oldu u geliflimin sonucudur. Dünyan n içinde bulundu u ekonomik krizden ihracat m z olumsuz yönde etkilendi y l n n ikinci yar s nda ABD de bafllayan ve Avrupa y sarsarak büyüyen küresel ekonomik kriz, yo un sat fl yap lan piyasalar olan ABD, Bat ve Do u Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya co rafyas n ciddi anlamda etkiledi. Sayd m ülkelere olan ihracat geçen y la göre %50 ile %70 oran nda azald. Sektörümüz kendi dinamizmi ile yeni pazarlara ürün satmaya yo unlaflt ve kay plar n n bir k sm n telafi etti. Ekonomik kriz iç piyasa sat fllar m z da olumsuz etkiledi. Alt n ve gümüfl fiyatlar 2009 y l nda afl r de er kazanmaya devam edince, bu durum talebi olumsuz etkiledi. Tüm bu olumsuzluklar n neticesinde sektörün ifl hacmi 2009 y l nda maalesef % oran nda düflüfl kaydetti. Türk mücevher sektörünün 2010 y - l na dair beklentileri nelerdir? Mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar m z 2009 y l nda yeniden yap lanma sürecine girdi. Stratejik kriz yönetimi oluflturduk ve içinde bulundu umuz zorlu süreci en hafif flekilde atlatmaya çal - fl yoruz y l n n ortalar ndan itibaren toparlanma görülece ini düflünüyorum. Alt n fiyatlar ndaki dalgalanmalar n daha az olmas ve ons fiyat n n 1000 dolar veya biraz alt nda seyretmesi halinde sektöre bir canl l k gelece ini söyleyebiliriz. Yeni pazarlara girmek için çal flmalar devam ediyor. Organizatörlü ünü TÜYAP n üstlendi i, Yeni Oluflum Grubu nun önderli inde yap lacak olan Gold stanbul Fuar n n da faydal olaca n ve sat fllar m z n 2009 y l na göre %20 civar nda daha yukar da olaca n düflünüyorum y l için sektöre vermek istedi iniz mesajlar nelerdir? Sektörümüz, geçmifli çok eskilere dayanan köklü bir sektördür. Son 25 y lda çok büyük hamlelerle ça yakalayarak, üretim yönünü dünyaya kabul ettirmifltir. Bugün yaflad - m z süreçte ise firmalar m z kendilerini yeniden yap land rmal d r. Tasar ma ve markalaflmaya daha çok önem vererek, katma de eri daha yüksek tak lar üretip, ihraç ederek; ülkemizin ihracat na katk da bulunmam z gerekti inin önemini vurgulamak isterim. Fatih Kemahl / Arpafl CEO su % 70 kapasiteyle çal flt k Sizden Türk mücevher sektörü aç - s ndan 2009 y l na dair bir de erlendirme alabilir miyiz? 2009 un en önemli gündemi olan krizin 2008 y l n n ikinci döneminde, özellikle Christmas döneminde ilk ciddi etkilerini gözlemledik. fiu anda dünyada ileri giden, büyüyen hiçbir pazar yok. Dünya fakirleflti. Bu fakirleflen k s m da daha çok orta s n ftan olufluyor. Türkiye nin kuyumculukta üretti i ürünlerin yüzde 90 orta s n f tüketiciye yönelik ürünler. Maalesef Türk ihracatç lar ve Türk kuyum sektörü genç oldu undan büyük markalaflmalar, lüks markete yönelik markalaflmalar henüz baflarabilmifl de iliz. D - flar daki nihai müflterilerimiz orta s n fa denk geliyor. Onlar n fakirleflmesinden tabii biz de etkileniyoruz. Bunun yan nda alt n fiyatlar n n 1200 dolar civar na ç km fl olmas yla, tam bir talep yok olmas yaflan yor y l n n ilk 6 ay asl nda çok kötü de ildi. Çok kötü beklentiler de yoktu. Hatta beklentileri biraz aflan bir sat fl vard. Özellikle Rus turistler para harcamad. D flar ya, yani ihracata bakacak olursak; zaten 2008 Christmas döneminde az al m yapan toptanc lar, taze al mlarla stoklar n tazeledikleri için 2009 un ilk 3-4 ay nda ciddi düflüfller görmedik Türk kuyum üreticisinin di er sektörlerde oldu u gibi tam kapasite çal flamad, %70 kapasitelerde ancak çal flabildi i bir sene oldu da sektörü neler bekliyor? Bizim sektörümüz iki bafll bir kriz geçiriyor. Bunlardan biri alt n fiyatlar na ba l olan kriz, di eri de tüm dünyay saran küresel kriz da önce hangisinin bafl n n kesilece ini henüz bilmiyoruz. O yüzden beklentilerimizi biraz daha makul seviyelerde tutmam z gerekiyor. lk çeyrek için çok negatif bir beklentimiz bu sebeple yok. Ama ikinci çeyrekten sonra da ne olaca n iyi görebildi imizi söyleyemeyece im. Muhammet Ali fiengül / Mamufl Kuyumculuk S k nt sürecek, çok çal flmal y z 2009 ve 2010 de erlendirmenizi alabilir miyiz? Alt n fiyatlar n n çok yüksek olmas ndan dolay 2009 u s k nt l geçirdik da bu sürecin aynen devam edece ini düflünüyorum. Ancak kendimizi çok iyi denetleyerek, hesaplar m z do ru yaparak ve ihracata yönelerek bu s k nt lar aflabilece imize inan yorum

11 SEKTÖR Hasan Gülaçt / Gülaçt Kuyumculuk May s tan sonra yukar t rman fl bafllar 2009 y l Türk mücevher sektörü aç s ndan nas l geçti? 2009 y l di er sektörler aç s ndan da mücevher sektörü aç s ndan da pek iç aç c geçmedi y l nda kay tl olan 1,5 milyar dolar civar nda bir ihracat varken bu rakam 1 milyar dolara düflmüfl. Bu demektir ki % 50 gibi bir düflüfl var. Zaten herkes kendi firmas ndan ve di er rakamlar takip ederek bu durumu gözlemleyebiliyor. Küçülme oldu u bir gerçek. Yaflananlar iç piyasada da geçerli. Ekonomik kriz dönemlerinde insanlar n hareket tarzlar biraz de iflir. lk etapta en lüks olan ya da pahal olan fleylere bir fren koyarlar. Di er yandan, alt na kriz nedeniyle duyulan güvensizlikten dolay emtiadaki art fl da bu duruma etken y l ndan beklentileriniz neler? 2010 Ocak ay itibar yla 2009 a göre daha iyileflti diyebiliriz. Yukar t rman fl May s ay ndan itibaren görünür diye düflünüyoruz. Tabi ticarette hiçbir fley kesin de ildir. fiu anda hala Euro bölgesinde sorunlar var. Bu sorunlar çözülmeden hiçbir fleyden emin olmak mümkün de il. HRACATÇI REHBER Yurtd fl fuar desteklerinde de ifliklik yap ld Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 23 Aral k 2009 tarihli karar do rultusunda Yurtd fl fuar kat l mlar n n desteklenmesi ile ilgili yeni düzenlemeler yap ld tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Yurt D fl nda Gerçeklefltirilen Fuar Kat l mlar n n Desteklenmesine liflkin 2009/5 say l Tebli e web sayfas ndan ulaflabilirsiniz. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ Kategori 2004/6 2009/5 Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli Fuar başlamadan önce yapılması yeterliydi. Fuar başlamadan en az 15 gün önce başvurunun yapılması gerekiyor Sinan Araç / Özcan Gümüfl 2010 iyi bir y l olacak 2009 sektör aç s ndan nas l geçti? 2009 y l asl nda 2008 in bir uzant - s yd. Sektör çok ciddi s k nt lar yaflad ; hem alt nc lar hem gümüflçüler. hracatç firmalar n en büyük pazar olan Avrupa da yang n bizdekinden çok daha büyüktü. Bu bizim ifllere de yans d. Biz ne yapt k bu süre içerisinde; hiçbir zaman kabu- umuza çekilmedik, hep yeni bir fleyler üretme ad na çal flt k. Çünkü sat fl n destekleyici unsuru yeniliktir. fiu anda piyasalarda hala çok büyük bir hareket olmamas na ra men mevcut ürünlerle rakabet etmenin çok zor olaca n biliyorduk. Bu nedenle yeni konseptler belirledik. En az ndan s - k nt lar biraz daha ötelemeye çal flt k de erlendirmeniz nedir? 2010 ile alakal flu anda çok ciddi umutlar m var. Çünkü flu an piyasalardaki bütün al c lar 2008 in ikinci alt ay ve 2009 y l boyunca minimum stok politikas na gittiler. Bu da belli bir yere kadar. fiu anda piyasadaki al c lar n ellerinde ciddi miktarda ürün olmad n biliyoruz y l biraz canlanma ve krizi unutturacak ufak iyileflmelerle bafllad. Ocak ay kendisini iyi gösterdi. smail Hakk Karatoprak Figür Kuyumculuk K sa zaman içinde talya y geçece iz 2009 ve 2010 y l hakk nda mücevher sektörü aç s ndan de erlendirmeleriniz nelerdir? Bizim sektörde hep Eyvah, kriz var! fleklinde bir alg var. Bence bu genifl aç dan bakt n z zaman gerçe i yans tm yor. Türkiye çok önemli bir alanda ve bence yak n bir zamanda da talya n n elindeki o cazibeyi elinden alacak. Çünkü stanbul u merkez alarak bakt m z zaman 2,5 saatlik uçak mesafesiyle 1,5 milyar insan kapsayan, tak yla u raflan, kültüründe tak olan bir pazara kolayca ulafl yorsunuz. Biz ülke olarak kendimizi çok hafife al yoruz, olaya kompleksli bak yoruz. Bizde her ne kadar s - k nt l olsa bile üretim maliyetleri asl nda düflük. stihdamdaki vergilere ra men hala Avrupa dan çok daha ucuzuz. Bu yüzden de tak üretimi bizde yap labilir bir üretim. Türkiye de hem tasar m hem üretim maliyetleri yönünden avantaj oldu- unu, yak n zamanda talya y geçece imizi düflünüyorum. Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi Sektörel Nitelikli Uluslar Arası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi Ürün Teşhir Şartı Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar desteği Bu sektörler ilave $ Nakliye desteğinden yararlanamıyordu. Organizatörün anlaştığı nakliyeci hariç nakliyecilerle yapılan nakliyelerde faturanın organizatöre kesilmesi halinde nakliye destek alabiliyordu. Boş Yer + Nakliye Dektekleniyordu Böyle bir destek yoktu. Hedef Ülkelerde %50 destek oranı + %10 (ilave destek) Ayr nt l Bilgi çin rtibat: Bireysel Fuarlar:Nilhay Usta /1942 Milli Fuarlar: Bayram Sa r / İlave $ Nakliye desteğinden yat limanı, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektörleri de yararlandırıldı Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir. Boş Yer ve/veya Standart Donanımlı Stand Kirası + Nakliye Destekleniyor Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 9 m2 üzerinden desteklenirler. Hedef Ülkelerde %50 destek oranı + %20 (ilave destek) Sadece 2010 yılı içinde gerçekleştirilen fuarlara %50 destek oranı + %10 ilave destek 20 21

12 SÖYLEfi JTR Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üçkardefl ÖTV Elmastaki tan da yo unlaflmaya bafllad ve Belçika bu iflten çekildi. Türkiye deki karmafl k vergi sorunu çözülürse bölgenin elmas kesim merkezi olabiliriz ancak yap lacak yeni düzenlemelerde, hükümetin yap lan de iflikliklerin kal c olaca na dair güvence vermesi gerekir. Elmastaki %20 ÖTV, geriye dönüflü olmayan bir maliyet gibi mala yans yor. ÖTV ödendi i zaman bu mal ihraç edildi- inde KDV sistemi gibi mahsup edilemedi i için üreticinin üzerinde kal yor. Alt n üzerine elmas, p rlanta sektörün legalleflmesinin önüne geçiyor stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üçkardefl, Türk mücevher sektörüne dair önemli aç klamalar yapt. Üçkardefl, Kimse elmastaki vergiyi kefen beziyle, deterjan beziyle kar flt rmamal. Elmastaki % 20 lik ÖTV yüzünden kimse do ru dürüst ithalat n gerçeklefltiremiyor, ihracat yapam yor dedi. Türk mücevher sektörü, çözüm bekleyen % 20 lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sorunu ile ilgili sesini yükseltmeye devam ediyor. Dünyada bir baflka örne i olmayan bu durum, iki boyutlu bir haks z rekabet ortam yarat yor. Birinci boyutta, yüksek vergi oran yüzünden hammadde ithalat n kaçak yapan firmalar n kay tl çal flan firmalara karfl iç pazarda elde ettikleri avantajlar yer al yor. kinci boyutta ise sektörün dünya pazarlar nda kendisinden çok daha rahat koflullarda ifl yapan rakipleri karfl s ndaki durumu söz konusu. DMM B Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üçkardefl, yapt son aç klamalarla sektörün bu konudaki beklentilerini net bir biçimde dile getirdi. ÖTV, Türk mücevher sektörünün s rt nda özellikle dünya ile rekabetin söz konusu oldu u d fl pazarda, ciddi bir yük olarak duruyor. Uygulanan %20 lik ÖTV oran sektöre nas l etki ediyor? Türkiye de elmasta uygulanan % 20 oran ndaki ÖTV nedeniyle sektörün legalleflmesinin önüne geçiliyor. Biz sektör olarak legalleflmek istiyoruz ancak mevcut vergi sistemi ciddi flekilde gayr resmi çal flmay yarat yor. Son dönemde Avrupa daki para takibi uygulamalar n n yo unlaflmas üzerine elmas kesim iflleri Hindisbezenerek üretilen ürünün KDV ve ÖTV si çok farkl kalemlerde hesaplan yor. ÖTV olan üründe KDV yoktur, KDV olan üründe ÖTV yoktur. Alt n n iflçili inde KDV vard r. P rlantada ÖTV vard r. Totalinin iflçili- inde KDV vard r. Bu karmafl k vergi düzeni yüzünden kimse do ru dürüst fatura yazamamaktad r. Bu konuda defterdarl k bile tam bir detayl fatura yapt rmak durumuna gelemiyor. Çünkü, çok karmafl k bir sistem. Bu ÖTV yerine bütün de erli tafllarda bir KDV sistemi uygulan- sa ve bu belli bir oranda tutulsa, hem mahsup yap labilecek hem iflleyifli daha kolay olacak. Bir de, mala maliyet olarak binmedi i için yurt d fl ndan gelenler düflük maliyetle alma imkan sahip olacak. Böyle bir maliyet, dünyan n hiçbir yerinde yok. Uygulanan ÖTV yi hiçbir esnaf geri alam yor, alamad gibi de maliyete bindiriyor. Bu kangren yüzünden hiç kimse do ru dürüst ithalat - n gerçeklefltiremiyor. Dolay s yla biz sektör olarak legalleflmek istiyoruz, vergimizi vermek istiyoruz ve her fleyimizi evraka dayal ifllemek istiyoruz. Ama maalesef bu sistem ciddi flekilde gayr resmi çal flmay yarat yor. VERG ORANI %4-6 OLURSA LEGALLEfiME SA LANIR Türk mücevher sektörünün önerdi i vergi düzenlemesi nas l olmal? P rlanta, ceplere konularak ülkeye rahatl kla getirilebiliyor. Bunu engellemek maalesef mümkün de il. Sektördeki kay p/kaçak oranlar çok ciddi boyutlarda ve devlet bu sistem yüzünden milyar dolarla ifade edilebilecek çok ciddi vergi geliri kay plar na u ruyor. Elmasta ÖTV kald - r l p daha makul oranda KDV uygulan rsa, bu kaçakç l k önlenir. Yapt - m z sektör toplant lar nda % 4-6 civar nda bir vergi oran n n legalleflmeyi sa layaca n konufluyoruz. Umar m ki, böyle bir düzenleme yap ls n ve sektör kendini legalize edilebilsin. Çünkü sektör haks z rekabet yafl yor. Bu düzenleme, hem ihracat verilerine hem de vergi kay t verilerine yans yacakt r. Devletin bugüne kadar de erli tafl ticaretinden ald ÖTV tahminen 4 milyon dolar geçmemektedir. Bu çok komik bir rakamd r. Ama bu düzenleme yap l rsa tahsis edilen KDV tutar 100 milyon dolara ulaflabilir. ÖTV kald r l p düflük bir KDV oran uygulan rsa yat r mc lar di er ülkelerle Kimse Türkiye de fazladan %20 vergi ödemek istemiyor. Al c Hong Kong'da % 5-10 kar marj yla mal al yor. Kalan paras ile tatil yap yor. Türkiye'de ise ifllenen üründe, iflçilikte KDV, kar marjlar nda KDV, ÖTV var. Bunlar da toplamda çok ciddi rakamlara ulafl yor. Bu maliyetle insanlar niye gelsin? rekabet de edebilecek. Kuyumculuk sektöründeki firmalar alt n, arac bankalar ve kurulufllar ile ithal ediyor, iflleyip sat yor. thalat n serbest oldu u p rlantada ise ÖTV nin iflleyifl tarz nedeniyle kay tl ithalat oldukça düflük. Asl nda Türkiye bu alanda ciddi yat r mlar yapabilir ve ciddi istihdam rakamlar na ulaflabilir. Mevcut vergi sisteminin basit bir yap ya kavuflturulmas laz md r. TÜRK YE BÖLGEN N ELMAS KES M L DER OLAB L R Vergi indirimi sa lan rsa Türkiye yi uluslararas platformda ne gibi f rsatlar bekliyor? Küresel kriz nedeniyle Türkiye nin ifllenmifl alt n, elmas p rlanta ihracat nda % 45 gerileme yafland ancak bu rakamlar gerçe i yans tm yor. ÖTV sorunu halledilirse; elmas, p rlanta kesim iflinde, Dubai, Hindistan ve Belçika'dan boflalan yerin Türkiye taraf ndan doldurulmas mümkün. Maliyetlerdeki art fl nedeniyle Belçika'da kesim iflleri azald, tafleronluk Hindistan'a kayd. Türkiye, bölgedeki bu bofllu u kesinlikle doldurabilir, elmas kesim üssü olabilir. Tek engel % 20 ÖTV'dir. Elmasta kesim bilgisayar deste iyle ve tamamen insan çabas yla yap l r. Hindistan 10 binlerce insan bu alanda istihdam ediyor. Hindistan; Güney Afrika'dan, Angola'dan ithal edilen elmas kesiyor. Bizde de firmalar bu konuda ciddi yat r mlar yap p, binlerce insan istihdam edebilir. Ancak, yat r mc n n ÖTV'de yap lacak de ifliklikten 6 ay veya 2 y l sonra geri dönülmeyece ine emin olmas laz m. Piyasa çok hassast r, çok s cak dönmektedir. 6 ay sonra yasa de iflir endiflesiyle her an için tetikte bekler. Elmas kesim ifli tamamen tecrübe meselesi. Makineler çok fazla tutmaz, temel olan insand r. Sanayi vergi konusunda böyle bir fl k yakalarsa, bu insanlar k sa sürede yetifltirilir. Yeter ki bizim sektörü, kefen bezi ile deterjan ile çamafl r suyu ile, baflka bir tüketim maddesi ile karfl laflt rmas nlar. Çünkü suyun ak fl n durduramazs - n z. Bu su akarken, pay almak varken, niye kaç ral m? F rsat kaç rmayal m. Biz bulundu umuz yer itibar yla, ürünlerimizi, etraf m zdaki bütün ülkelere çok rahat satabiliriz. Hong Kong'da düzenlenen fuara, milyonlarca dolar nakit para ile al - ma gelen al c lar vard. Kimse bu kadar yüksek de erdeki ürünlere Türkiye de fazladan %20 vergi ödemek istemiyor. 100 bin dolarl k bir yüzü e ayr ca 20 bin dolar ödemek istemiyor. Masrafla birlikte, fazladan ödenen miktar 25 bin dolara ç k - yor. Al c Hong Kong'da % 5-10 kar marj yla mal al yor. Kalan paras ile tatil yap yor. S k nt çekmeden d flar ç kar yor. Türkiye'de ise ifllenen üründe, iflçilikte KDV, kar marjlar nda KDV, ÖTV var. Bunlar da toplamda çok ciddi rakamlara ulafl yor. Bu maliyetle insanlar niye gelsin? 20 bin dolarl k yüzük için 4 bin dolar daha niye versin? Al c, paras n cebine koyup, Dubai'den çok daha düflük fiyatla elmas al p, kalan paras ile de 5 y ld zl otelde ailece tatil yapar. Bu düzenlemelerin bir an önce gerçekleflmesini bekliyoruz. Kamuoyu bu sektörü bilmiyor ve vergi düzenlemelerine tepki gösteriyor

13 SEKTÖR Vicenza Fuar sektöre umut verdi talya da düzenlenen ve y l boyunca yaflanacak sektörel geliflmelerin habercisi olarak görülen Vicenza Fuar, bu y l oldukça hareketli geçti. Fuar yönetimi Türkiye yi En iyi temsil edilen ülkeler aras nda gösterdi. talya n n Vicenza kentinde Ocak tarihleri aras nda düzenlenen Vicenzaoro Fuar yaklafl k 1500 firman n kat l m yla gerçekleflti. 31 ülke ve talya n n 55 bölgesinden fuara gelen firmalar, dünya mücevher sektörünün her yeni y lda ilk kez bir araya geldi i bu önemli fuarda en yeni tasar mlar n ziyaretçilere sundu. Vicenza Fuar her sene oldu- u gibi bu sene de mücevher dünyas n n son trendlerini belirleyecek olan yeni koleksiyonlar n sergilendi i bir fuar oldu. Türkiye en iyi temsil edilen ülkeler aras nda 2011 y l için sektörün haz rl k yapmas na yard mc olacak seminerlerin TJF Group ve Dünya Alt n Konseyi taraf ndan gerçeklefltirildi i fuarda, mücevher ve de erli tafl ifllemecili ini ve konunun uzmanlar n yak ndan ilgilendiren son dönem teknik geliflmelere dair sertifikal e itimler düzenlendi. Ayr ca, fuar süresince bu y l alt nc s düzenlenen Mücevher Teknoloji Forumu yap ld. Forumda sanatsal durufl ve bu konudaki araflt rmalar ile gümüfl ve mücevher ifllemecili inin son teknolojileri hakk nda bilgiler paylafl ld. Vicenza Fuar bu y l özellikle kolay anlafl l r ve yarat c l destekleyici küçük programlarla süslenmifl bir flekilde organize edildi. Organizasyon sonras nda Vicenza 2010 fuar - n n resmi sitesinden yay nlanan rapora göre Türkiye; Fransa, Almanya, Yunanistan, spanya ve ABD ile birlikte en baflar l temsil edilen ülkeler aras nda gösterildi. Ayr ca fuara akredite olmufl uzman ve operatör say s 17 bin 969 olarak aç kland. Bu rakam 2009 da 13 bin 154 tü. Ekonomik krizin bafl gösterdi i 2008 y l ndan bu yana en hareketli günlerini yaflayan fuar sektör mensuplar na 2010 y l için umut verdi. Hasan Gülaçt /Gülaçt Kuyumculuk 2009 a göre 2010 Ocak Vicenza Fuar biraz daha hareketliydi. Herkes flöyle ya da böyle 2009 a göre daha iyi siparifl ald diyebiliriz. Tasar mlar aç s ndan ise önceki y llara göre çok fazla bir de ifliklik gözlemlemedik. Sinan Araç /Özcan Gümüfl Vicenza sektörün iyileflme trendine girdi inin belirtilerini tafl yordu. Sektör olarak flöyle düflünüyoruz. Ocak Vicenza Fuar o y l n performans n afla yukar belirliyor. Vicenza Fuar nda bir fl k göründü. Rusya y da bu ay içerisinde ziyaret ettik. Orada da benzer sinyalleri ald k. Bu süreçte üretim ve kadro eksikliklerimizi de tamamlad k y l n n kendi firmam ve sektörümüz aç s ndan çok iyi olaca na inan yorum. Tasar m ö rencileri VICENZA dayd JTR Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan organize edilen Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu bafll kl tasar m yar flmas nda dereceye giren tasar m ö rencilerine ödül olarak verilen yurtd fl fuar ziyaretleri devam ediyor. KÜBRA YORGANCI stanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasar m Bölümü JTR-Türk Mücevhercileri Birli i arac l ile kat ld m 2010 Vicenzaoro Fuar nda dünya kuyumculuk sektörünün önde gelen tak ve mücevher firmalar n n haz rlad yeni ürün ve koleksiyon tasar mlar n görme flans m oldu. Karfl laflt m mücevher-tak ürün gamlar ; farkl kullan c kitlesi ve pazarlar n tasar m kimliklerini sunmaya yönelikti. Bu sunum tasar mc y ve pazar, mevcut trend e ilimlerini ve üretim metodlar ndaki yelpazeyi tan mlamam sa lad. S BEL PARACIKO LU stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Program Organizasyon güzeldi, fuar çok büyüktü, çok detayl gezebilme imkan m oldu. Birçok ünlü firman n ve tasar mc lar n ürünlerini yak ndan görme flans na sahip oldum. Bu fuar gezisi benim için çok yararl oldu. JTR ye tasar m ö rencilerini bu tür yar flmalarla motive etti i ve yurt d fl nda fuar görme imkan tan - d için çok teflekkür ederim. ECE PINAR DEM REL Dokuz Eylül Moda Aksesuar Tasar m Program Vicenza Fuar tahminimden çok büyük bir fuar olmakla birlikte birçok firmayla ilgili izlenim oluflturmama yard mc oldu. Farkl mücevher çeflitleri, yeni trendler, mücevherin yan s ra gümüfl, saat, de erli tafllar hakk nda da fikir sahibi oldum. Fuarda ülkelere göre farkl l k gösteren tasar mlar en çok ilgimi çeken k sm oluflturdu. Bu f rsat bana sa layan JTR'ye teflekkür ederim

14 SEKTÖRDEN 2. Alt n Zirvesi nde hükümete ÖTV ça r s yap ld Bu y l ikincisi düzenlenen Uluslararas Alt n Zirvesi nde, Türk mücevher sektörünün en önemli sorunlar tart fl ld. En çok de inilen konu, ç plak tafllara uygulanan yüksek ÖTV oran oldu. mam Alt nbafl Türkiye k ymetli maden sektöründe son dönemde yaflanan geliflmeler, dalgalanmalar halen süren ekonomik krizin sektöre etkileri ve gelece e yönelik beklentilerin konufluldu u 2. Uluslararas Alt n Zirvesi nde en önemli tart flma konusu, ÖTV ve yükselen alt n fiyatlar yd. Sponsorlu unu JTR Türk Mücevhercileri Birli i, Kuveyt Türk, M- M B, Kaloti Jewellery, Alt n Madencileri Derne i ve stanbul Kuyumcular Odas n n yapt ve Active Academy taraf ndan düzenlenen zirveye hava muhalefeti nedeniyle telekonferans sitemiyle kat lan Maliye Bakan Mehmet fiimflek, sektörle ilgili rakamsal bilgiler verdikten sonra Sizlerden ricam, kay t içine girme konusunda her zamankinden fazla çaba sarf etmenizdir dedi. JTR Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl ise konuflmas nda özellikle sektörün ÖTV sorununu dile getirdi. Alt nbafl, Türk Mücevherciler Birli i olarak ekonomik krizin ilk günlerinde dahi krizi de il krizin sektöre sunaca- f rsatlar konuflmay görev bildiklerini, bulunduklar her platformda mücevher sektörünün gerek ulusal gerek küresel sorunlar - n dile getirdiklerini, çözüm arad klar n söyledi. Baflkan Alt nbafl Türkiye ve stanbul un dünya alt n piyasas ndaki merkezlerden biri olmas kaç - n lmazd r. Türk mücevher sektörü bugün üretim kalitesi, kapasite, fiyat ve tasar mda kaydetti i geliflmelerle sürdürülebilir bir büyüme trendi içindedir. Tüm bunlar n yan nda bulundu u konum itibar yla uluslararas da - t m için de dev bir üs olma özelli- ine sahiptir dedi. Türk Mücevhercileri Birli i yönetimi olarak en önemli misyonlar n n sektörün önünü açacak düzenlemelerin takipçisi olmak oldu unu da söyleyen Alt nbafl, Sektörümüzün dünya liderli i yolunda elimizi kolumuzu ba layan yasal ve vergisel düzenlemelerin bir an önce iyilefltirilmesi için mücadelemizi sürdürece iz. En önemli sorun, de erli tafllardaki ÖTV sorunudur. Düzenlemelerin gerçeklefltirilmemesi sebebiyle stanbul önemli bir f rsat kaç rmaktad r. Da lan Belçika Borsas n n yerini alabilecek olan stanbul, maalesef vergi engeli nedeniyle Avrasya da lider olacak k ymetli tafl borsas n oluflturamamaktad r. Bu y ll k 12 milyar dolar n Türkiye ye girmesinden vazgeçmek demektir. Türkiye nin böyle bir lüksü olmamal diye konufltu. Dünya Elmas Borsalar Federasyonu Baflkan Avi Paz ise yapt konuflmada Uluslararas deneyimler, elmas endüstrisinin hükümet politikalar n n yüksek vergilendirme yaklafl m yla asla geliflemedi ini göstermektedir dedi. Türkiye - Çin ticaretinde yeni dönem bafll yor Tarihi pek Yolu canlan yor stanbul da düzenlenen Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Ticari, Ekonomik ve Yat r m flbirli i Forumu nda iki ülkenin ticaret bakanlar bir araya geldi. 280 Türk firmas yla 120 Çinli ifl adam n n ikili görüflme yapt forumda, Devlet Bakan Zafer Ça layan var olan ticari iliflkilerin ekonomik entegrasyona dönüfltürülmesi yolunda çal fl ld n ifade etti. 8 Ocak ta stanbul Conrad Otel de düzenlenen Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Ticari, Ekonomik ve Yat r m flbirli i Forumu, iki ülke aras ndaki ticari faaliyetlerin art r lmas na yönelik önemli ad mlara ev sahipli i yapt. Devlet Bakan Zafer Ça layan n Çin Ticaret Bakan Chen Deming ile beraberindeki özel ve kamu sektörü temsilcileriyle bir araya geldi i forumda; al m, iflbirli i ve kredi anlaflmalar imza töreni gerçeklefltirildi. 280 Türk firmas yla 120 Çinli ifl adam n n yapt ikili görüflmeler s ras nda, 516,5 milyon dolarl k anlaflmalara imza at ld. Anlaflmalar tamamland - nda. 1 milyar dolarl k bir hacme ulaflacak. Forumda konuflma yapan Bakan Ça layan, Türkiye de bir Çin yat - r m bölgesi, bir ticaret bölgesi veya sanayi bölgesi yapma konusunda Çin Ticaret Bakan Chen Deming ile mutabakata vard klar n n müjdesini verdi. Çin ve Türkiye aras nda siyasi ve ekonomik iliflkilerin her geçen gün artaca bir strateji oluflturuldu unu ifade eden Ça layan, Çin'le önümüzdeki dönemde yapaca m z tüm çal flmalar, art k ticari de il ekonomik iliflkiler, bir nevi ekonomik entegrasyon üzerine kuracak bir anlay fl içine girdik dedi. Devlet Bakan Zafer Ça layan, iki ülke aras nda iliflkileri: Çinli yat r mc - lar n Türkiye'yi bir s çrama tahtas olarak görece i ve Türk firmalar yla beraber AB baflta olmak üzere Afrika, Kafkaslar ve dünyan n her yerine beraber ticaret yapaca bir eksene getirmek istediklerini ifade etti. fiu anda iki ülke aras nda, Türkiye aleyhine dengesiz bir ticaret yap s bulundu unu belirten Ça layan, bu konuda geliflme için sadece Çin'den baz fleyler beklemenin yetersiz olaca n, Türkiye'nin Çin'de yeterince tan t lamamas n n da önemli bir etken oldu- unu anlatt. Dünyan n ikinci büyük ihracatç s olan Çin'in 2008 y l ihracat n n 1,4 trilyon dolar oldu unu, buna karfl l k da 1,2 trilyon dolarl k ithalat gerçeklefltirdi ini vurgulayan Ça layan, Türkiye'nin bu 1,2 trilyon dolar içinde sadece 1,5 milyar dolar pay ald n belirtti. Bakan Ça layan, Do uyla Bat aras nda çok önemli bir ülke olan Türkiye, Çin'in 1,2 trilyon dolarl k ithalat pastas ndan de il 1,5 milyar dolar; en az 51,5 milyar dolar, 100 milyar dolar pay alacak bir ülkedir dedi. Çinli yat r mc lara Türkiye'ye yat r m yapma ça r s nda bulunan Zafer Ça layan, böylelikle Gümrük Birli i anlaflmas sayesinde Avrupa ülkelerine s f r gümrükle mal satma flans na sahip olacaklar n belirtti. Bakan Ça layan sözlerine flöyle devam etti: Çin firmalar - n n Türkiye'de yat r m yapabilece i bir Çin yat r m bölgesi, bir ticaret bölgesi veya sanayi bölgesi yapma konusunda say n Bakanla mutabakat sa lad k. Bu çerçevede Çinli firmalar hangi alanlarda yat r m yapabileceklerini, Türkiye'nin neresine yat r m yapmalar n n uygun olaca n de erlendirecekler. Biz de Türkiye deki yat r m f rsatlar konusunda gereken bilgileri verece iz. Yapt aç klamada Çin ile Türkiye aras ndaki d fl ticaret hacminin 2008'de 17,1 milyar dolar, 2009'un ilk 11 ay nda ise 14 milyar dolar oldu unu belirten Ça layan, Geçen y l n tamam nda bizim Çin'e ihracat m z 1.5 milyar dolard. fiimdi biz bu rakam ilk 11 ayda yakalad k. Türkiye olarak genelde yüzde 23 lük bir gerilemenin oldu u ihracat m z n Çin ile artarak devam etmesi önemli bir geliflme. Buna karfl l k Çin den olan ithalat m z azalm flt r diye konufltu. Ça layan, Bank of Chine'nin Türkiye de bir flube açmas için banka yetkililerinin Türkiye'de çal flmalar na devam etti ini ifade ederek, yak n bir zamanda bununla ilgili bir haberi de paylaflaca n söyledi. 27

15 DOSYA flte günümüz pazarlamas n n en önemli trendleri: Kitaplar 33 dile çevrilen Seth Godin den De iflen dünyada yepyeni pazarlama yöntemleri H zla geliflen teknoloji; pazarlama, halkla iliflkiler ve reklam gibi ticaretin olmazsa olmaz unsurlar n n yap s n da de ifltirdi. Art k hem müflterilerin ürüne ulaflmaya çal fl rken izledikleri yollar, hem de firmalar n potansiyel ve var olan müflterilerine sunmalar gerekenler çok farkl. Bu de iflimi yakalayarak yeni dünyada ayakta kalabilmenin yolu ise yeni pazarlaman n dilini anlamaktan geçiyor. Yaflad m z bilgi ça nda, geliflen teknolojiyle birlikte de iflen dünyada piyasalara aç lmak, pazar elde etmek ve inovasyonla kabuk de ifltirip yenilenmenin anahtar, eskiden oldu u gibi yine pazarlama kavram n n içinde sakl. Fakat bu yeni dünyada baflar n n s rr da yeni pazarlama dilini iyi anlamak ve kullanmaktan geçiyor. Say s z miktardaki yeni medya alternatifleri, firmalara art k her ö esi birbirine bir t k kadar yak n olan pazarlara kolayca ulaflma flans sa l yor. Ancak iletiflim ve etkileflimin bu denli yo un oldu u bir ortamda do ru sorular sormak ve yeni trendlere uygun ad mlar atmak son derece önemli. Çünkü internet bloglar, a zdan a za pazarlama gibi yepyeni mecralardan oluflan bu kalabal k ve renkli dünyada sesinizin kaybolup gitmesi de mümkün. Yeni pazarlama, yenilenen medyay pazarlama konusunda en etkin flekilde kullanabilmenin s rlar n tafl yor. Bugüne dek kitaplar tüm dünyada en çok satanlar listesine giren ve 33 dile çevrilen Seth Godin, Elma Yay nevi taraf ndan Türkçe ye kazand r lan Köfte Üstü Krem fianti adl kitab nda, yeni pazarlaman n takip edilmesi gereken trendlerini okuyucular yla paylafl yor. Trend 1 E-POSTA: TÜKET C YLE DO RUDAN LET fi M KURUN Firmalar tüketicilerden çok miktarda geri bildirim al rlar ve arac kurumlar devreden ç kararak tüketicilere do rudan sat fl yapabilirler. Olas müflterilere ürünlerini do rudan pazarlamaya imkan verecek bir izinli pazarlama sistemi oluflturabilirler. Hepsinden daha iyisi; ürünleri için müflteri aramak yerine, müflterilerin isteklerine uygun ürün yaratabilirler. Gerçek hayatta müflterileri bekletmenin f rsatlar n uçup gitmesi anlam na geldi ini ticaretle u raflanlar çok iyi bilir. E- posta kutular n kendilerine zaman kazand rmaya yarayan bir tampon gibi görmeye al flm fl firmalar, art k bunun bir ifle yaramad n n fark na vard. Müflteriye geri dönmek ya da bir soruna çözüm getirmek için eskiden birkaç gün hatta birkaç hafta bile bekleyebilirdiniz. Ama bir t kla al flveriflin mümkün oldu u bugünlerde müflteriler art k ne istedi- ini çok iyi biliyor; gerçekten ifl yapacak ve ifli en k sa sürede yapacak kifliyle çal flmay tercih ediyor. Günümüzde müflteriye verilen söz son derece aç k: Saniyeler içinde size geri dönece iz. Dönemezsek diledi iniz her yere girmekte serbestsiniz. Tüketici merkezli iletiflim h zl olmay gerektirir. Eskiden herkesin oyunu kurallar çerçevesinde oynad, bütün tedarikçi firmalar n fiyat marjlar n korumak ve ürün ak fl n devam ettirmek amac yla tüketiciyle aras ndaki mesafeyi korumay uygun gördü ü dönemlerde kullan lan sistem, en az ndan sat c lar için mükemmeldi. Ancak sektördeki oyunculardan herhangi birinin tüketiciyle do rudan temas kurmas yla birlikte oyunun kurallar herkes için de iflti. Gerçe i inkar edemezsiniz. Birlikte çal flt n z kifliler; müflteriler, çal flanlar, müflteri adaylar ve di- erleri seslerini duyurmak istiyor. Tipik bir do rudan postalama kampanyas n n geri dönüfl oran yüzde 1 dir. Gönderdi iniz her yüz mektuba karfl l k yaln zca bir ifl talebi al rs n z. Bu arada gönderilen her mektubun maliyeti bir dolar bulur. Ama bir e-posta kampanyas na alaca n z cevap say s mektup kampanyas na alaca- n z cevap say s ndan 20 ya da 30 kat fazla olur. Di er bir deyiflle; sa lam bir e-posta iliflkisinin getirisi postan n olas getirisinden iki bin kat daha fazlad r. Özenle oluflturulmufl bir izinli e- posta sistemi, bir firman n gidiflat na her fleyiyle yeniden yön vermek için büyük olas l kla yeterli olacakt r. Trend 2 MEMNUN MÜfiTER N N EL NE MEGAFON VER N Herkesin elefltirmen oldu u bir dünyada, bu elefltirmenlere hitap edecek ve onlar memnun edecek ürünler ortaya koymak aciliyet kazan yor. Sat fl sonras süreçle ilgili kalite ve hizmet anlay fl için de durum pek farkl de il. Kitlesel pazarlama yapanlar, geçti- imiz yüzy l boyunca bireysel tüketicileri görmezden geldiler. Bu dönemde firmalar paraya, sermayeye, da t m a lar na ve fabrikalara sahip olman n kendilerine sa lad gücün fark ndayd lar. Durumdan hoflnut olmayan birkaç tüketicinin ne önemi vard ki? Bu bizim flirket politikam z yaklafl m, yak - nan müflterilere o günlerde verilebilecek uygun bir cevap olarak kabul ediliyordu. Gerçek flu ki art k internet sayesinde her an kay t alt ndas n z ve art k herkes bir elefltirmen. Üstelik web de yaz lanlar bir daha asla silinmiyor. Art k firma olarak yapman z gereken bas n bildirileri yay nlamak, reklam vermek de il sadece. Yapman z gereken fley, ürünlerinize olan ilgiyi art rmak için iletiflime geçmeyi baflard n z müflterileri online ortamda harekete geçirmek olmal. Her iflte hevesli, memnun ve sad k müflteriler vard r. % 1 oran nda olsalar da bu insanlar tüm dünyaya sizden ve yapt klar n zda söz etme

16 DOSYA Herkese Medya seçeneklerindeki patlama öylesine al p yürüdü ki, bu patlaman n izleyicilerin ve reklamc lar n üzerinde ne gibi bir etki b rakt kolayl kla ak llardan ç kabilir. Birkaç yüzbin dolar karfl l nda hedef kitlesi özenle seçilmifl bir TV reklam yapt rman z mümkün. Di er taraftan hedefi on ikiden vuracak bir online reklam sat n almak size her t k için on sente mal olur. 10 y l önce insanlar n ilgisini birkaç dakikal na çekebilmek için harcad - n z parayla bugün çekebilece iniz ilgi ancak birkaç saniyelik oluyor. Medyaya karfl h zl silah çekme yaklafl m n benimsemeniz önem tafl yor. Önemli olan raftaki ürününüzün kiflili i. Tüketiciyle olan her türlü etkilefliminiz, tüketiciye getirdi iniz tamam ya da devam anlam na gelen bir öneri. Ö renme e risine göre hareket etme flans na sahip de ilsiniz. Kullan c n n bafllanye haz rd r. Tek yapman z gereken, bu insanlar n eline megafon vererek, piyasa hakk ndaki görüfl ve düflüncelerinizi, ilginin üstte ve sat fl n altta yer ald dikey bir huniden, fikirlerin müflteri adaylar aras nda kolayca yay ld yatay olana çevirmek. Böylece güncel olan n tercih edildi i yeni dünyan n baflar l firmalar ndan biri olman z mümkün olabilir. Günümüzde yay lan gerçekler de il, hikayelerdir. nsanlar normalde gerçekleri de il olaylar hat rlama e ilimindeler. nizi kullanan gündemdeki bir ikon isimle mi sa layaca n z ise size kalm fl. Eflsiz bir hikaye yarat n ve b rak n ortak bellekte dolafls n. Size yeni müflterilerle geri dönecektir. Trend 4 MEDYAYA KARfiI HIZLI S LAH ÇEKME YAKLAfiIMINI BEN MSEY N Tüketicilere sunulan seçeneklerin bollu u ve izinsiz pazarlama ya muru, kitlesel pazarlaman n sonunu haz rlad. Sonuç olarak karmafl k mesajlar hedefe nadiren ulafl yor. Trend 3 EfiS Z B R H KAYE YARATIN Tüketiciler flirketlerle ilgili bilgiyi tek kaynaktan de il, pek çok kaynaktan edinir. Bu yüzden hikayenizi do ru düzgün anlatman z gerekiyor. Söyledi inizle yapt n z ayn olmazsa kaybedersiniz. Çünkü foyan z mutlaka bir gün ortaya ç kar. Günümüzde pazarlaman n en aktif alan olan internet hiçbir fleyi unutmuyor. Böyle bir ortak kurumsal bellek daha önce hiç görülmemiflti. Art k herhangi bir flirketteki çal - flanlar n her birinin ne kadar popüler oldu unu ya da ünlü bir y ld z n yüz gerdirme operasyonu öncesinde neye benzedi ini kolayl kla görebiliyoruz. Günümüzde yay lan gerçekler de il, hikayelerdir. nsanlar normalde gerçekleri de il olaylar hat rlama e ilimindedir. Böyle bir dünyada iz b rakan bir firma olmak için müflteriler aras nda yank uyand ran eflsiz hikayelere ihtiyac - n z var. Bu hikayeleri para harcad - n z sosyal projelerle mi, ürünlerig çtaki hoflnutsuzlu unu atlatmas - n bekleme lüksüne de. Trend 5 ÇOK SEÇENEK SUNUN Sükseli ürünlerle pazara hakim olma devri art k kapan yor. Tüketiciler art k kim daha çok seçenek sunuyorsa onu tercih ediyor. Ürün yaratma ve satma ekonomisi tamamen de iflti. Piyasa hiçbir zaman bir ya da iki lidere tak l p kalm yor. Piyasada günümüzün s n rs z özgürlük anlay fl hakimken, pazarda liderlik kal c olmuyor. Piyasada yine de herhangi bir ürün bir numara olabilir ancak günümüzde pazar çok daha küçük. Çünkü yeterli seçene e sahip müflteriler size karfl çok daha seçici olmaya bafllayacaklard r. Uzun Kuyruk kavram fluna dayan yor: nsanlara ne kadar seçenek sunarsan z, onlar hep daha fazlas n ister. Herhangi bir piyasada tüketiciye ne kadar çok seçenek sunarsan z kazanc n z da o oranda artmaya bafllar. Dolay s yla piyasalar bu yönde bölünmekte. Bu bölünmelerin yeniden bütünleflti i alan ise web ortam d r. Yapman z gereken üç zorlu fley var: Henüz keflfedilmemifl bir pazar bulun, öyle fleyler ortaya ç kar n ki, o pazardaki insanlar kendilerini sizi bulmaya zorunlu hissetsinler ve bu pazarlardan yeteri kadar - n kullanarak bir ifl sahas yarat n. ulaflmaya çal flmak ve büyük kitlelere hitap eden jenerik ürünler üretmek yerine, bugün ürün ve hizmetlerinizle çok yak ndan ilgilenen kesime ulaflabilirsiniz. Trend 6 DIfi KAYNAK KULLANIN Günümüzde sizin için bir fleyler yapacak, üretecek ya da ortaya ç - karacak birilerini bulmak olas l k olmaktan ç kt. Bu ifl flimdi çok kolay. Mal ve hizmetlerin üretim yöntemleri art k co rafi özelliklere de- il, beceri ve verimlili e dayan yor. flletmenizde s kça yenilenen ve kal plaflm fl görevler için d fl kaynak kullan n ya da makinelefltirin. D fl kayna a verilemeyecek türden görevleri iflletmenizde birilerine yapt r n ve bu kiflilere o iflleri yapabilmeleri için gereken özgürlük, üstünlük ve yöneticilik s fat n verin. Rakipleriniz sizin ucuza mal etmeye çal flt n z hizmetleri tafleron firmalara devrederek maliyetlerini k smakla meflguller. Unutmay n e er bir ifl sistematik hale getirilebiliyorsa çok daha düflük bir bedel karfl l nda taflerona devredilebilir. Trend 7 GOOGLE: HER fiey KÜÇÜK PARÇALARA BÖLÜN Google ve di er arama motorlar dünyay küçük parçalara böldüler. Art k hiç kimse bir web sitesinin ana sayfas n ziyaret etmiyor. Herkes Google n yönlendirdi i arka kap dan içeri giriyor. Google dünyay atomlar na ay r yor ve ço u iflletme taraf ndan sunulan bütüncül çözüm yollar n yerle bir ediyor. Yerine titizlikle seçilmifl bileflenlere dayal çözümler sunuyor. Neredeyse tüm iflletme ve organizasyonlar bir araya getiren fley, her fleyi birlefltirip tek bir paket halinde piyasaya sunmakt r. Online arama devri bafllad ktan sonra paket ürün sat fl gereksizleflmeye bafllad. Art k standart paketlere ihtiyaç duymad - m z gibi bu ürünleri istemiyoruz da. Çünkü paket ürün sat fl as l ihtiyac m z olan fleyi ararken h z m z azalt yor. Ayn zamanda paket ürünler genelde daha pahal ya mal oluyor. Çünkü sat n ald m z ürünün yan nda arzu etmedi imiz baflka bir ürünü de almak istemiyoruz. Önemli olan ne yapaca n tam olarak bilemeyen müflteri aday na do ru ürünü do ru yer ve zamanda sunmakt r. Ço u iflletmenin iflleyifl biçimi, bir ürünün bir di erini sübvanse edebilece i fikri üzerine kurulmufltur. Ço u iflletme, arac kurumlara ait bilgileri, ürün hatlar n ya da raf olanaklar n birlefltirerek büyük baflar lara imza atabilir. Ama günümüzde, bambaflka bir iflletme tarz meyveleri topluyor. Paket ürün sat fl na ve arac kurum hizmetlerine fazla de er verilmiyor. Trend 8 BEN ODAKLI MEDYAYA YÖNEL N Piyasada neredeyse tam bir kaos yaflan yor. Bu kadarla kalsa keflke! Durum daha da kötüye gidece e benzer. Kaotik dünyam zda her gün yeni yay n, iletiflim ve etkile- flim biçimleri ortaya ç k yor. Baz organizasyonlar büyüyen bu kaostan daha da güçlenerek ç k yor, baz lar haz rl ks z yakalan yor, baz - lar ise belki bir süre karfl koyabiliyor ama sonuçta kaybediyor. Tüketicinin herhangi bir karar verebilmesi için iki fleyin gerçekleflmesi gerekir. Bunlardan ikincisi, harcayaca zaman, para ve ald riske de ece ine karar verebilmesidir. Birincisi ve daha önemlisi, f rsatlardan haberdar olabilmesidir. Medya seçeneklerinde meydana gelen art fl sonucu art k tüketiciye yönelik gönderimlerde son derece seçici olabiliyorsunuz. Herkese ulaflmaya çal flmak ve büyük kitlelere hitap eden jenerik ürünler üretmek yerine, bugün pazar n çok küçük bir dilimine, yani ürün ve hizmetlerinizle çok yak ndan ilgilenen kesimine ulaflabilirsiniz. Satt n z ürünlere ilgi duyan herkese ulaflman z mümkün olmayabilir. Ancak yine de bu kitlede yer alan kiflilere ulaflma flans n z var. Hatta art k bu kiflilere hiç olmad kadar ucuza ulaflabilirsiniz. Günümüzde firmalar, d fl güçlere eskiden oldu u kadar bel ba lam yor. Yapt klar tek fley pazarlama faaliyetini ürünün kendisi ile özdefllefltirmek. Firmalar y llar boyunca kitlelerle iletiflim kurabilme, çok say da insana hitap edebilecek mesajlar tasarlayabilme becerilerini gelifltirme u rafl içinde oldular. Ama flimdi, birdenbire ben odakl medyaya yönelik müthifl bir talep ortaya ç kt. Hedef kitle

17 DOSYA lere ve o kitlelerin o anda istedi i ve bekledi i fleylere odakl e-posta gönderimi günümüzde oldukça popüler. Trend 9 TÜKET C LER ARASINDA DO RUDAN LET fi M VE T CARET Pazarda tüketiciler aras nda ba lant kurma iflini ilk bafllatan ebay oldu. Sosyal a lar güçlendikçe, tüketicilerin birbirleri üzerindeki etkisi daha da yo unlaflacakt r. Yaflant lar hakk nda birbirlerini bilgilendirmekle kalmayacak, kitleleri bir araya getirerek iflletmeler üzerinde beklentilerine yönelik bask oluflturacaklard r. nternetin hakim oldu u günümüz dünyas nda tüketici konumundan üretici konumuna geçmek art k çok kolay. Trend 10 AZLIKTAN YARAR SA LAYIN flletmenizin temel amac, azl ktan yarar sa lamak olmal. Az bulunur bir fleyler üretip sat n. Kazanc n z öyle büyük olacakt r ki... Ama, az bulunur fleyler kolay bulunur, çok bulunanlarsa bulunmaz oldu unda bütün gün yapt n z ifli de ifltirmeniz gerekir. Eskiden temel ihtiyaçlar n - z n d fl ndaki fleyler, bilgisayarlar n zdaki sabit disk alan, iflgücü, 24 saat içinde mal sevkiyat, radyo ya da TV de reklamlara ayr - lan süre, ürünler için rafta ayr - lan yer, flehirleraras telefon hizmeti ve di er insanlar hakk nda bilgi azd. Bu say lanlara ulaflmak oldukça zordu. Oysa flimdi herkes zor bulunan üretmeye Kararl bir flekilde takip edilen basit bir fikir milyonlarca dolarl k pazar pay n bir firmadan di erine tafl mak için yeterli olabilir. bafllad ndan azlar çok oldu. fiimdinin az geçmiflte bol bulunan fleyler. Eskiden bol olan fleyler; bofl zaman, ilgi, sonuçlar na ald rmadan çevreyi kirletebilme, güven, yeterli e itim alm fl çal - flanlar, bofl arazi, temiz su ve di- er do al kaynaklard. fiimdinin az n firman z n bünyesinde bir araya getirmeye çal fl n. Aza yaklaflt n z her an baflar n z daha da yükselecek. Trend 11 BÜYÜK F K RLER N ZAFER Üretime dayal organizasyonlarda küçük fikirler baflar n n en önemli anahtar d r. Etkililik ve tasar mda meydana gelecek küçük geliflmeler verimlili i art rabilir ve ürünün biraz daha çekici hale gelmesini sa layabilir. Hengamenin hakim oldu u bir pazarda yeni pazarlama yöntemi için gerekli olan fley, insanlar aya a kald racak ve dikkat kesilmelerini sa layacak fikirlerdir. Kayna herhangi bir ürün ya da hizmet olan büyük fikir ile kayna reklam dünyas olan büyük fikir birbirinden farkl d r. Altm fll ve yetmiflli y llardaki büyük fikir, reklam anlay fl n n alt nda yatan s rd. Reklamc l n bu anlamda revaçta oldu u y llarda büyük reklam fikirleri çok büyük baflar lara imza att. Yelpazenin oldukça dar, müflteri say s n nsa son derece fazla oldu u bir dönemde sahne güzel bir gösteriyi sergilemek için oldukça elveriflliydi. Gösteri güzel oldu u oranda can al c oluyor ve böylece daha çok kazanç elde edilebiliyordu. Reklamc lar n büyük fikirleri pek ifle yaram yor art k. Günümüzde büyük fikirlerin, ürünün kendisiyle iç içe olmas gerekiyor. Bir kez daha vurgulayal m: Önceleri reklamc l k ya da pazarlama olarak düflündü ümüz fleyler, bugün organizasyonun iflleyiflinde daha etkili hale geldi. Büyük fikirlerin var oldu u bir gerçek. Ancak bu fikirlerin dayand nokta art k sadece reklam de il. E er piyasada lider konumundaki bir firma oraya eski pazarlama anlay fl yla ulaflt ysa, büyük bir olas l kla üretim ve da t m alanlar nda belli avantajlara sahipti. Eskiden sahip olunan bu avantajlar daha kolay gelifltirebiliyor ve y llar boyu koruyabiliyordu. Ama da- t m, günümüzde daha etkileflimli ve daha kolay. Daha genifl kitlelere daha kolay ulaflabiliyorsunuz. Üretim ise bir avantaj olmaktan çok bir engel. Büyük fikirler son derece genifl bir alana öylesine h zl bir flekilde yay l r ki, pazar n lideri bile buna engel olamaz. Kararl bir flekilde takip edilen basit bir fikir ise milyonlarca dolarl k pazar pay n bir firmadan di erine tafl mak için yeterli olabilir. Trend 12 KAÇ TANE? YER NE K M? D YE SORUN Pazarlama genellikle bir huniye benzer. Dikkatler huninin üst taraf na yo unlaflm flt r ama sat fl n gerçekleflti i yer huninin alt taraf d r. Bu süreç, sap ile saman, di er bir deyiflle sat n alma olas l olanlarla ürünle hiç ilgisi olmayanlar ve sa- t n alma gücüne sahip olmayanlar birbirinden ay r r. Bütün tüketicilerin üç afla befl yukar birbiriyle ayn oldu unu varsay yorsan z ya da aralar ndaki fark göremiyorsan z, kitle odakl olman - z anlamak mümkün olabilir. Mesele flu ki, tüketicilerin hepsi ayn de- il ve aralar ndaki fark n ay rt edilebilmesi de mümkün. Pazarlamac lar art k mesajlar n kimlerin duydu una ve ürünleri hakk nda kimlerin konufltu una odaklan yor, kitleyi figüran olarak kullanm yor. Yeni pazarlaman n ortaya ç kard - gerçeklerden biri de kitlelere ulaflman n eskisi kadar kolay olmad d r. Daha da önemlisi, kitlelerle u raflmay art k kimse arzu etmiyor. Web sayfam z kimler ziyaret ediyor, ma azam za kimler geliyor, reklamlar m z kimler izliyor ya da hangi ilan onlara nas l ulafl yor, bunu art k çok iyi biliyoruz. Bu durumda neyi, neden söyleyece imiz konusunda daha seçici olabiliriz. Yeni pazarlamada esas pazarlamac lar n ilgili kiflileri harekete geçirebilece i ve ola anüstü ürünleriniz için seferber olabilece i bir süreç yarat l r. Kitleleri zorlamay b rak p insanlar nas l cezbedece iniz konusunda daha s k çal flmaya bafllay n. Trend 13 YEN KAPI KOLLAYICILAR Büyük iflletmelerin daha da büyümelerini sa layan, di er büyüklerle hareket etmeleri olmufltur. Ürününüzü büyük perakendecilere ulaflt rabilmek eskiden çok önemliydi. Televizyonlara ç k p boy gösterebilmek ya da bir derginin sayfalar nda size özel yer ay rmas çok fley ifade ediyordu. Büyük firmalar, di- er büyüklerle çal flmay istiyorlard. Böylece büyüklerin daha da büyümesi mümkün oluyordu. Televizyon, gazete, dergi gibi eski tip kap kollay c lar n n çekicili i fluradan geliyordu: Hedef gayet netti ve seçilebilme süreci uzun soluklu olsa bile hemen ifle koyuluvermek son derece basitti. Sektörünüze odaklanm fl dev medya kanal nda ad n zdan söz edilmesi iflletme planlar n za dahil edebilece iniz stratejinin temelini oluflturuyordu. Seth Godin Gruplar bireylerden güçlüdür Yeni pazarlamay tek bir fikirle özdefllefltirecek olsak, o fikir flu olurdu: Gruplar arac l yla yay lan fikirler, bireylere iletilen fikirlerden çok daha güçlüdür. Sosyal de iflim, e itim, piyasaya sürülen yeni ürünler, dini ak mlar vb. fark etmez, hikaye ayn. Ak mlar de iflim ve büyümenin özünü oluflturur. Bir ak m, toplum içinde tutkuyla yay lan ve de iflime neden olan bir fikir, herhangi bir reklamdan çok daha güçlüdür. Ak mlar ço u zaman, küçük flirketler ya da tutkulu bireyler sayesinde birdenbire ortaya ç k verir. Bunun nedeni yeni pazarlaman n gerektirdi i ifli yapmak için daha nitelikli olmalar de ildir. Asl nda ço u durumda nitelikli de ildirler. Büyük organizasyonlar n tökezlemelerinin nedeni, bu konuda bir taahhütte bulunamamalar d r. Hem stratejileri kullanmak istiyorlar, hem de köfte üstü Web ortam insanl k tarihinin en büyük saman y n na benziyor. Siz de bu y n n içinde minicik bir i ne gibisiniz. Son derece zeki ve ak ll olabilirsiniz. Ama birilerinin yard m olmadan, insanlar n web sayfan za ilgi göstermesini bekleyemezsiniz. Multi-multi milyar dolarl k bir flirkete sahip olman n en iyi yolunun bir web sitesi kurmaktan geçece i kimin akl na gelirdi? Popüler bloglar, a günlükleri sizi flafl rtacak derecede iflinizi yükseltebilir. Yeni kap kollay c lar n göz ard etmeyin. krem flanti yap yorlar. Yanl fl yap yorlar. Burada önemli bir f rsat söz konusu, belki de mesleki aç dan en büyük f rsat. Eski tip organizasyon ile güçlü bir ak m aras ndaki fark fark etme f rsat. Her iki seçim de ifle yarayabilir. Yeter ki seçimi yapan kifli siz olun ve kendinizi bu ifle verin

18 DOSYA/SÖYLEfi Prof. Dr. Funda Savafl Gün: Marka olmak istiyorsan z, CESUR YÜREK olun Amac n z ülke d fl ndaki pazarlar n ihtiyaçlar n saptamak ve karfl lamak olarak tan mlarsan z yeni pazarlar bulabilir, yeni ihraç ürünleri gelifltirir, reklam ve tan t m çal flmalar ile onlar d fl pazarlara kal c bir flekilde yerlefltirebilirsiniz. Marmara Üniversitesi Reklamc l k ve Tan t m Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Funda Savafl Gün baflar l bir pazarlama stratejisinin art k internet ortam n etkin kullanmadan yarat lamayaca n söylüyor: Ça yakalay n, vizyonunuzu geniflletin, sabredin ve korkmay n. yi pazarlama, iyi reklam ne demektir? Baflar l halkla iliflkiler nas l yarat l r? Bugün iletiflim, yönetimlere; çal - flanlar, ortaklar, tedarikçiler, müflteriler, rakipler, bürokrasi, sivil toplum kurulufllar gibi birçok sosyal paydafl ile sürekli bilgi paylaflmak, bu iliflkileri taze tutmak ve gelifltirmek gibi bir sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle üst yönetimin iletiflime zaman ve kaynak ay rmas gereklidir. Yönetim ve pazarlama amaçl iletiflim çal flmalar bir bütün olarak de erlendirilmelidir. Baflar için firmalar n oluflturulmak istenen alg s n n tek bir ses halinde birbiriyle uyumlu yönetilmesi ve stratejik çözümler üretilerek uygulanmas önemlidir. Marka için yap - lacak çal flmalar n amac tüm paydafllar ile ortak de er alan yaratmakt r. nal medyan n yayg nlaflmas gibi koflullardan ne flekilde etkilendi ve nas l de iflti? Küreselleflme ve internetten sonra mallar n, hizmetlerin, paran n, teknolojinin, fikirlerin, enformasyonun, kültürün ve halklar n h zl ve sürekli biçimde bulunduklar s n rlar n ötesine akt bir ça a girildi. Rekabet stratejileri de iflirken internet üzerinden ifl yapan ve büyük paralar kazanan küresel flirket say s artt. Bu firmalar, farkl ülkelerde yerel ofisler aç p, ortakl klar kurdu. Yerli bir ekiple ifl gelifltirme süreçlerine girdi. fl yap fl biçimimiz de iflti. Merkez ofisle uzaktan çal flma gibi yöntemler geliflti. letiflim araçlar ve yöntemleri tümüyle de iflti verileri ile dünyada 1 milyar 340 milyon internet kullan c s ile karfl m zda büyük bir pazar var. Eskiden bilgiye ulaflmak için ticari fuarlar, konferanslar, sektörel ya- Günümüz pazarlama, reklam ve tan t m anlay fllar küreselleflme, say nlar ve bültenler; hatta tavsiyeler daha öncelikliydi. Bugün, sosyal a lardan blog sistemine, mobil teknolojilerden kullan c taraf ndan üretilen içeri e ve mekana ba ml olmadan her yerde görüntülü mobil telefonlarla internete ulaflabildi- imiz baflka bir döneme girildi. nternet üzerinden kullan c forumlar, bloglar daha önem kazand. nsanlar art k içerik okuyucusu olmak yerine içerik yarat c lar na dönüfltü. Tüketen tüketici üreten tüketici kimli i kazanmaya bafllad. Bugüne kadar hep rakiplerin meydan okumas yla karfl laflan firmalar n karfl s nda yeni meydan okuyucular olarak tüketiciler öne geçiyor. Sosyal web in markan z, ürününüz, servisiniz ve flirketiniz için pazarlama, reklam ve tan t m plan yaparken aktif bir araç olarak kullan lmas art k bir zorunluluk haline geliyor. Yeni medyan n araçsal özellikleri, tüketici - marka aras ndaki etkileflim ve deneyim boyutu ile reklam n farkl yorumlanmas n zorunlu k l yor. Bununla birlikte reklamc l gelifltirdi ini de kabul etmek laz m. Reklama yüklenen fark ndal k yaratma, konumland rma, marka kimli i oluflturma ve markan n sat fl na destek sa lama gibi temel geleneksel ifllevleri de iflmedi. Bununla birlikte reklam; tüketici taraf ndan kullan fll, çekici ve yararl bulunan Etkileflim yaratmak gibi yeni bir ifllev üstleniyor. Geleneksel medya tarz kampanyalar n yan nda, tüketicilerle iletiflime geçebilecek ve kurduklar iletiflimle marka etraf nda elektronik bir topluluk yarat p, bu toplulu a yönelik marka kiflili ine ve marka kimli ine uygun e lenceli etkileflimli çal flmalar ortaya koyuluyor. Türkiye yeni pazarlama, reklam ve tan t m konusunda dünya ölçe inde ne kadar geliflkin? Toplam internet reklam çal flmalar na bakt m zda ülkemizde pazar pay yüzde 2 civar nda. Avrupa daki baz ülkelerde bu oran yüzde 6 ile yüzde 10 aras nda, srail de yüzde 15, ngiltere de yüzde 20 civar nda. Farkl ülkelerde farkl dinamikler söz konusu olsa da, Ulaflt rma Bakanl 2013 internet kullan - c say s n 50 milyon kifli olarak öngörüyor. Yani internet reklamc l ülkemizde büyümeye devam edecek. Bu anlamda kullan c odakl, daha bölünmüfl ve daha basit tasar ml sitelerin artaca öngörülüyor Ekim ay nda IAB Türkiye nin kurulmas yla birlikte sosyal medya pazarlamas ndaki eriflim ve etkiyi ölçümlemeye yaracak standartlar belirlendi. Cep telefonlar ana internet eriflim arac olacak Müflteri bilgisi alma, strateji gelifltirme ve medya planlama konusunda rol alan ajanslar n medya plan ndan sosyal medya topluluklar n n a haritas na kadar daha ayr nt l çal flmalara ihtiyaç duyulacak, global medya ajanslar n n uzant s olan internet medya flirketleri ile küçük yap l interaktif ajanslar aras nda rekabet önem kazanacak, interaktif reklam ve pazarlama iletifliminde insan odakl süreç yo- unlaflacak ve sosyal medya dinamiklerine hakim ve markay anlayabilecek ifl gücü önemli olacak. Uzman bir akademisyen olarak reklam ve pazarlaman n tüketici davran fl üzerindeki etkilerinin giderek artt görüflüne kat l yor musunuz? Evet kat l yorum. nternetin özellikle son 10 y lda devreye girip hayat n vazgeçilmez unsuru olmas yla tüketici al flkanl klar nda ve sat n alma süreçlerinde çok ciddi de ifliklikler oldu. Tüketici istekleri çok kiflisellefltirilmifl, mikro e ilimler haline gelmeye bafllad. Dolay s yla pazarlama ve reklam uygulamalar de iflen koflullara uyum sa layarak yeni yöntemler deniyor ve kendini gelifltiriyor. Kifliye özel mesajlar profilleri ve davran fl verilerine dayanarak iletmek önem tafl yor. Tüketicileri reklama bo mak yerine, onlarla do rudan konuflabilen, hedefe yönelik mesajlar n verilmesi ve haz rlanan içeriklerin net, samimi ve gerçekçi olmas günümüzde tercih edilen yol. Markalaflma sorunu yaflayan firmalar n ne yapmas gerekir? Bafllang ç olarak kendiniz ve tüketiciler için markan n anlam n keflfetmeye çal flmak iyi bir yoldur. Bunun için önce hedef kitlenizi tan y n, onlar dinleyin. Sadece size söylediklerini de il sizin için baflkalar na ne söyledi ini de dinleyin. Bunun için sosyal a lar, bloglar kullan n. Pazarlama stratejinizi ve markan z onlardan gelecek tepkilere göre yönlendirin, yönetin. Markan zla birlikte tüketiciye verece iniz sözünüzün arkas nda olun. Marka bir bütündür. Markan z tan madan onu görünür k lamazs n z. KOB ler aç s ndan bak ld nda bu noktada öncelikle KOB nin ne oldu unun anlafl lmas na yönelik çal flmalar n yap lmas kan m zca bir gerekliliktir. Çal flan say s yla orant l tan mlar farkl d r. Sermaye yap s, sat fl miktar, çal flma alan n n büyüklü ü, kullan lan ham madde ve üretim çeflidi gibi de iflik dinamiklere göre farkl bir KOB alg s olan bir pazara yönelmek markalaflma sürecinin istenilen h zda olmas n engelleyecektir. Yap lan araflt rmalar KOB lerin sadece üçte birinin bilgisayar ve interneti kulland n gösteriyor. Marka yolculu undaki ikinci ad m, firman n markalaflt r labilecek özelliklerini anlamak ve kurum içinde paylaflmakt r. Bu süreçte interneti etkin kullanmak KOB lerin sadece ifl süreçlerine de il, iletiflim ve doküman standartlar n n oluflturulmas nda ve kurum kültürünün paylafl m nda da yarar sa layacakt r. Daha sonra hedef kitlenizle iletiflime geçin. Dinleyen, konuflan ve etkileflim içinde olan bir varl a dönüflün. Bunun için tek bir formül öneremem. Birçok yolu var

19 DOSYA/SÖYLEfi Cüneyt K rdar: Pazarlama art k PAZAR de il, TÜKET C odakl Shark Reklam Ajans Baflkan Cüneyt K rdar, bilgiye ulaflman n bu kadar kolaylaflt ve h zland günümüzde art k sürat çok önemli diyor ve ekliyor: Ne yöneticilerin, ne iletiflimcilerin ne de yarat c lar n fazla zaman yok. Uzun uzad ya haz rlanan stratejiler geçmiflte kald. Sak n yanl fl anlafl lmas n stratejiler gereksizdir demiyorum, tam tersine günümüzde çok daha önemli, ama çok zekice haz rlanm fl ve gereksiz bölümlerinden ay klanm fl olarak. Burada da iflin içine yarat c l k ve farkl laflma giriyor. K rdar JTR Bülten in sorular n cevaplad. Günümüzün pazarlama anlay fl bundan 10 y l öncesine göre ne kadar de iflti? Bu de iflimin yafland önemli noktalar nelerdir? Kahvelerin cafelere, bakkallar n marketlere dönüfltü ü günümüzde, pazarlama anlay fl n n da tüketici e ilimlerini merkeze yerlefltirmesi çok do al. Pazar art k tamamen tüketici taraf ndan belirleniyor. Moda bile art k lüks olmaktan ç k p bir ihtiyaca dönüfltü, insanlar n kiflisel be enileri öne ç kt. K saca pazarlama art k pazar odakl de il tüketici odakl. tiyor, heyecan duymak istiyor. Tabi bunlar n yan nda teknolojinin de en üst düzeyde kullan lmas n istiyor. Daha bilinçli ve küçük tüketici gruplar n n önceleri zaman zaman beliren ve flimdilerde gittikçe artan bir flekilde duyarl olduklar çevre, geri dönüflüm, iklim de- iflimi gibi konular var. Bu da ilerde daha büyük tüketici gruplar n ve dolay s yla pazarlama dünyas n etkileyecektir. Pazarlama kavram n n içinde reklam çok önemli bir yer tutuyor. Reklamc l k bafll alt nda son y llarda yaflanan mecra, anlay fl ve firmalardan gelen talep baz ndaki de iflikliklerle ilgili k sa bir de erlendirme alabilir miyiz? Bilgiye ulaflman n bu kadar kolaylaflt ve h zland günümüzde Yaflanan bu de iflim pazarlama konusunda müflterilerinizin taleplerini ne yönde de ifltirdi? Bence anahtar kelime yarat c l k. Tüketici yarat c l k istiyor, farkl - l k istiyor, kendisine özel fleyler isart k sürat çok önemli. Ne yöneticilerin, ne iletiflimcilerin ne de yarat c lar n fazla zaman yok. Uzun uzad ya haz rlanan stratejiler geçmiflte kald. Sak n yanl fl anlafl lmas n stratejiler gereksizdir demiyorum, tam tersine günümüzde çok daha önemli, ama çok zekice haz rlanm fl ve gereksiz bölümlerinden ay klanm fl olarak. Burada da iflin içine yarat c l k ve farkl - laflma giriyor. Yeni mecralar keflfetmemiz laz m ki, yap l yor; gerilla marketing çok önemli oldu, viral pazarlama da öyle. Tüketiciyi flafl rtmak laz m. Zaten pazarlamaya önem veren, art k ayn kartvizit üzerinde Sat fl ve pazarlama eleman ünvan n kullanmayan firmalar n talepleri de bu do rultuda. Son y llarda özellikle ad geçen viral pazarlama ve di er yeni nesil pazarlama teknikleri gibi teknikler Türkiye de ne derecede uygulan yor? Asl nda viral pazarlama yeni bir yöntem de il, a zdan a za pazarlama ad üzerinde her zaman yap - l yordu. nternetin devreye girmesi ile bu iflin internet kullan larak yap lmas na bu ad verildi. Tabi bu pazarlama yönteminin bu kadar revaçta olmas n n en önemli nedeni, pazarlama ortamlar n n yüksek maliyetlere gelmesi ve karl l klar n bu ticari ortamda, geleneksel pazarlama maliyetlerini karfl layamamas - d r. Amazon, Google, Hotmail gibi markalar geleneksel pazarlamaya hiç ihtiyaç duymadan sadece viral pazarlama kullanarak çok baflar l olmufllar ve olmaktad rlar. Asl nda böylece internetin hayat m z n her noktas nda nas l önemini art rd - n ve marka yaratma konusundaki önemini de görüyoruz. Bu Türkiye için de farkl de il, internet kullan - m n n artmas yla birlikte viral pazarlama yöntemleri de geliflecektir. fiu anda demin örne ini verdi im gibi sadece viral pazarlama ile baflar l olmak Türkiye için erken. Unutulmamas gereken en önemli fley hedef kitlenin do ru belirlenmesidir. Internete uzak olan, belli bir yafl grubu veya e itimsiz bir hedef kitleye sahip markalar n da dikkatli olmas gerekir. Do ru bir strateji bize nas l bir pazarlama yapaca - m z zaten gösterir. Bir firman n pazarlama stratejisini iyi kurmas, reklama dair gerekli ad mlar atmas ona neler kazand - r r? Zaten ilk yap lmas gereken fley budur. Ama bunu markalara anlatmakta zorluk çekiyoruz. Biraz bu iflin önemini kavramaya bafllayan firmalar n da yeterli bir pazarlama ekipleri olmuyor. O zaman ço u kez reklam ajanslar, hiç iflleri olmad halde oturup pazarlama stratejisi de yaz yorlar müflterileri için. Asl nda iletiflimcilerin yapmas gereken, markan n pazarlama ekibinin haz rlad pazarlama stratejisi üzerine bir iletiflim stratejisi kurmakt r. letiflim, pazarlaman n bir alt dal d r, bizler pazarlamac larla birlikte çal flmal y z ve bizim baflar m z hizmet verdi imiz markan n pazar pay n art rmas ve para kazanmas yla ölçülmelidir. Bu da markalaflmak ve marka de erini art rmakla mümkündür. Günümüzde sizce pazarlama, halkla iliflkiler ve reklam n tüketici davran fl üzerindeki etkisi ne kadar büyük? Bütünleflik pazarlama iletiflimini oluflturan reklam ve halkla iliflkiler amaçlar n gerçeklefltirebilmek için hedef kitle üzerinde etki yaratacak stratejiler uygulamal lar. Zaten pazarlama ve pazarlama iletifliminin tüketici üzerinde oluflturaca tutumlar sat n alma sürecini do rudan etkiler. Bak n bir gözlemimi aktaray m: Hiç marketlerde ürün seçerken etiket okuyan, içeriklerine bak p ürünleri k yaslayan tüketiciler gördünüz mü? Ben Türkiye de görmedim, Avrupa da tüketici e ilimi tam tersidir, reklamdan etkilense de kendi de erlendirmesi, ihtiyaçlar ön plandad r. Oysa burada bilinçli tüketici fazla olmad için genelde insanlar reklama teslim olmufl durumdad r. Ama burada biraz da ülkemize özgü bir durum var. Yani pazarlama ve iletiflim tüketici davran fllar n etkilerken, dünyadaki e ilim demin de söyledi im gibi daha çok tüketici e ilimlerinin dikkate al nmas yönünde. Bir reklam/pazarlama flirketi bir markaya ne vaat etmeli, bir marka veya firma reklam/pazarlama flirketinden ne talep etmelidir? Reklam/pazarlama dendi i zaman bir yanl fl var gibi geliyor bana, pazarlama flirketi denen fley asl nda ya reklamverenin bir departman ya da kendisidir. Reklam flirketi reklamverene hizmet sunar. Ama demin dedi im gibi yeterli pazarlama birikimi olmayan firmalar reklam ajanslar n reklam/pazarlama flirketi gibi görüyorlar. Biz reklamc lar için bir sorun yok, zaten pazarlamay biliyoruz ve bu deste i reklamverene vermeye haz r z. Tek sorun birlikte çal flmaya bafllar bafllamaz bizden kendi firmalar n kendileri gibi tan mam z bekliyorlar. Bu bir süreç meselesi, zaten onun için bir firma kendi pazarlama ekibini kurmal ve iletiflim çözümleri için reklam ajans yla çal flmal d r. Bize yeterli bilgi ak fl sa land ve zaman verildi inde firmalara pazarlama çözümü de üretiriz, bunun iletiflimini de yapar z. Her durumda reklamc lar pazarlamay çok iyi bilmek zorundalar. Ben kendi ajans mda bu deste i kendi reklamverenlerime veriyorum. Reklamveren ve reklam ajans aras nda bir win-win modeli oluflturulmal d r ki herkes kazançl ç ks n

20 DOSYA/SÖYLEfi Nedim Özkan: Halkla iliflkiler itibar yönetimi yapar ve TÜKET C DAVRANIfiINI yüzde yüz belirler Mese letiflim Dan flmanl flirketinin Genel Müdürü Nedim Özkan, pazarlaman n bir kolu olarak do an halkla iliflkilerin bugünün dünyas ndaki de iflen fonksiyonunu JTR Bülten e anlatt. Özkan, halkla iliflkiler art k pazarlama faaliyetlerinin de üzerinde yer al yor. Çünkü markan n tüm alg s n yönetir ve tüketiciye ne giymesi, ne okumas, ne yemesi, ne takmas gerekti ini söyler diyor. Halkla iliflkiler pazarlama faaliyetlerinin devam m d r? Halkla iliflkiler faaliyetleri 80 lerin ortalar nda pazarlama faaliyetlerinin bir fonksiyonu olarak do mufltur. Bir ürünün reklam d fl nda da tan - t lmas ihtiyac nedeniyle; genel marka alg s n, güvenilirli i ve itibar temsil eden bir meslek kolu olarak do mufltur. Halkla iliflkilerin tek amac pazarlamaya hizmet etmek de ildir. As l amac, markan n tüm alg s n yönetmektir. Bu amaçla da halkla iliflkiler, do uflundan bu yana pazarlaman n mant na göre de iflerek üç farkl aflama geçirmifltir. 80 lerde daha çok pazarlaman n temel fonksiyonu olarak hizmet veren, 90 larda ciddi organizasyonlarla desteklenen, halkla iliflkiler 2000 li y llardan itibaren ise itibar yönetmek yolunda bir dönüflüm geçirdi. Günümüzde medya iliflkileri, pazarlama iletiflimi, organizasyonlar ve sponsorluklar gibi alt kollarla çal flmakla birlikte halkla iliflkilerin esas amac ; herhangi bir kurumun, kiflinin ya da markan n toplam itibar n yönetmektir. Yaflad m z dünyan n kurallar na uygun olarak halkla iliflkiler pazarlama faaliyetlerinin de üzerine ç km flt r ve bugün, ürünün tan t m ndan öte markan n, kurumun ya da kiflinin toplam alg - s n yönetme noktas na gelmifltir. Halkla iliflkiler günümüz dünyas nda, temel tüketici davran fl n belirleyen as l iflkoludur. Sat n alaca n üründen yemek yiyece in restorana, okuyaca n kitaptan seyahat edece in mekana kadar her fleyi art k halkla iliflkiler faaliyetleri belirliyor. K sacas Halkla iliflkileri günümüzün en büyülü mesle i olarak tan mlayabiliriz. Son y llarda yaflanan mecra ve anlay fl fark n nas l de erlendiriyorsunuz? Günümüzde internet, 80 lerin sonuna ve 90 lar n bafl na göre bilginin yay lma h z n 64 kat daha art rm fl durumda. Geçmiflte bilgiye eriflmek için kütüphaneye gidiyor, TV izliyor, radyo dinliyor ya da ertesi gün gazeteden, haftal k ya da ayl k dergilerden yararlan yorduk. Oysa günümüzde geniflbant h zl internetle eriflilen h zl bilgi ak fl, bireyi 24 saat her an her fleyle ilgili bilgi sahibi olma noktas na getirdi. Elimizdeki cep telefonlar bile art k birer bilgisayar ve tüm bilgileri içeren sonsuz büyüklükte bir depo. Bu internet sayesinde oldu ve özellikle pazarlama ve halkla iliflkilerde dijital pazarlama ve dijital PR olarak yeni alanlar yaratt. nternet üzerinden bilgi geometrik olarak yay l yor. Yani 1, 2, 3, 4 diye de il, 2, 4, 8, 16, 32 gibi, kendi çarpan yla yay l yor. Dolay s yla bir videonun yüz milyon insana ulaflabilmesi için 2 saat yeterli hale geliyor. Bu da interneti yepyeni bir mecra olarak, pazarlama, e-sat fl ve halkla iliflkiler için önemli bir mecra hale getiriyor. Bu yüzden flirketler djital PR a önemli yat r mlar yap yor. Kon- vansiyonel dedi imiz tematik web sitelerinin varl ya da yeni sosyal a lar yaratan web 2.0 uygulamas olarak Dijital PR da ikiye ay rmak gerekir. Web 2.0 uygulamas facebook, twitter gibi yeni sosyal a lar yaratt. Youtube gibi video blog paylafl m siteleri çok popüler. fiu anda aktif olarak tüm dünyada sadece 1 milyar n üzerinde youtube ve yine 1 milyar n üzerinde facebook kullan c s var. Bu alan çok de erli. Burada yap lacak olan; çok iyi, seyredilebilir içerikli video bültenler, video tan t m klipleri yapmak. Bu mecra flimdilik genç bir kitle üzerinde de olsa çok etkili hale geldi. Tüm TV lere ayn anda verdi iniz reklamlar 24 saatte birkaç milyona ulafl rken, e er çok etkili, insanlar n sevebilece i türden bir video yapt ysan z, birkaç saat içerisinde tüm dünyada yüz milyon insana ulaflabilirsiniz. Bu da bize bu alana yat r m yapmam z, pazarlama ve pazarlama iletiflimi aç s ndan bu alanlar do ru biçimde kullanmam z gerekti ini gösteriyor. Somutlayacak olursak; nelere yap - labilir bu alanda? Video klipler çok önemli. Seeding dedi imiz forumlara girerek markalar ad na yorum yapmak, advergame dedi imiz sanal oyunlar yaratmak çok önemli. Sanal alemde markalar n ma azalar n yap yorsun de iflik oyunlar yarat yorsun, kullan c lar oyuna girip tasar m yaparak kendi ürünlerini satabiliyor. Facebook gibi sitelerde duvarlara yaz yaz p markan tan tabiliyorsun. Foto raf n gönderebiliyorsun. Sanal karakterler yarat yorsun. Bu sanal karakterler tak m tutuyor, belli bir karakteri var, politikas var. Özellikle mücevher gibi nifl bir sektörde bu mecra ola anüstü önem tafl yor. Burada sonsuz bir tan t m imkan var, üstelik son derece efektif bütçelerle. Mesela Almanya da T-Mobile bir video yapt. Bir tren istasyonunda üç kifli flark söyleyip dans ediyor. Daha sonra 50 kifli kat l yor bu kurgusal dansa. Bir süre sonra bak yorsunuz istasyondaki herkes dansediyor ve çevredekiler telefonlar yla bu durumu çekiyor. Reklam, bu dans T-Mobile telefonlar yla çekiliyor diyor, Hayata de er katar diyor. Üstelik de bu reklamlar çok ekonomik. 100 bin dolara mal etti iniz reklam 5 bin dolara yay - yorsunuz. Ama burada flart olan seyredilebilir bir video yapmak. Bir firman n pazarlama stratejisini iyi kurmas, reklam ve halkla iliflkilere dair gerekli ad mlar atmas ona neler kazand r r? Mevcut hedeflerine kolayl kla ulaflmas n sa lar, markas n n de erini art r r, kurumun itibar n art r r, bilinirli ini art r r. Markayla ilgili imaj do ru oturtaca için de gelirini art - r r ve büyümenin yolunu açar. Günümüzde herhangi bir firma çok lokal kalmay p büyümek istiyorsa, pazarlama faaliyetleriyle birlikte halkla iliflkiler yapmak zorunda. Günümüzde halkla iliflkilerin tüketici davran fl üzerindeki etkisi ne kadard r? Yüzde yüzdür. Yüz y l önce stanbul da yaflayan birinin alg s flundan ibaretti: Komflusu, kedisi, köpe i, efli, çocuklar ve iflyerindeki arkadafllar n n görüntüsü ve sesleri. Besleyiciler alg sal olarak bunlard ve dünyay buradan kurarlard. Günümüzde çok önemli besleyiciler var. nternet, televizyon, radyo, dergi, gazete, cep telefonu. Bunlar her an hayat - m zda. Dolay s yla günümüz insan - n n tüketim davran fllar, alg lar çok farkl. Art k iyi bir ürünün ne oldu- unu ve nerede oldu unu her an her yerden duyuyorlar. Alg y yöneten çok önemli kanallar var art k. Kentli orta s n f vatandafl n durumu flu: Konaklama, ulafl m, kültür, dekorasyon, g da ve giyinme giderleri var. Bu giderlerin, ev d fl ndaki di er beflinde yüzde yüz etkileyici olan hakla iliflkiler faaliyetleridir. Çünkü onlar n hangi filme gidece ini, hangi kitab okuyaca n, hangi yüzü ü alaca n medya belirliyor. Bir halkla iliflkiler flirketi bir firmaya ne vaat etmeli, bir firma bir halkla iliflkiler flirketinden ne talep etmeli? Bir halkla iliflkiler flirketi toplam imaj yönetmeyi vaat etmeli. Müflteri de flirketten ayn fleyi istemeli. Mücevher sektörüne bakt m zda; günümüzde alt anlay fllar var. Örne in, alt n n ç kar l fl biçimi için çevreye zarar veren maden alg s yüksektir. Kanl elmas alg s var. Zencilerin ölümüne çal flt r lmas, kaçak tafl iflçili inin savafl körüklemesi gibi alg lar var. Bunlar çok h zl yay l yor. Bu durum sektörü öldürmüyor ama sektörün markadan ba ms z olarak kendisini çevreyle, do ayla, insanla, modayla uyumlu oldu unu daha iyi anlatmas laz m. Sektördeki kurumlar n ve firmalar n sadece ürünlerini tan tmalar yetmez, sektörden bafllayarak anlatmalar, alg y de ifltirmeleri laz m. Bunu da onlar ad na halkla iliflkiler firmalar n n yapmas ve itibar yükseltmesi gerekir

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher.

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher. MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN KONUSU : Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher. Herhangi bir tema ile sınırlandırılmayacak olan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN KONUSU VE KATEGORİLER : Altından ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher. Yarışmamızın teması METAMORFOZ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI TEMA Yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan, Antalya ve yöresinin sahip olduğu tarihsel tüm zenginliklerin, el sanatlarının ve kültür birikimini özgün yorumlar ile mücevher ve takıya

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İSG Avrasya 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı. 28-30 Nisan 2016. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI

İSG Avrasya 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı. 28-30 Nisan 2016. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI İSG Avrasya 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 28-30 Nisan 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI İFO İstanbul Fuar Hizmetleri, İSGDER İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 4C MÜHENDİSLİK II. MÜCEVHER VE TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ- 2015

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 4C MÜHENDİSLİK II. MÜCEVHER VE TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ- 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 4C MÜHENDİSLİK II. MÜCEVHER VE TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ- 2015 1- YARIŞMANIN KONUSU: Yarışmamızın teması KAPILARIN ARDINDAN olarak

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/22381 Konu : TFF Uluslar arası Etkinlikler Yaratıcı Ajans İhalesi Son Başvuru tarihi: 21 Ekim 2011 Cuma günü Saat 15.00 TFF Tarafından aşağıdaki konularda hizmet

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı