ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir mutabakattan. ABD ile Türkiye'nin mutabakatýný madde madde bilmek savaþýn bedelini ödeyen toplumun hakký... ANALÝZCÝ VE DÝPLOMATLARIN ÝFADESÝ TSK'nin Kuzey Irak'taki sýnýr ötesi operasyonu 4'üncü gününe girer ve ölüm haberleri ana babalarýn içini yakarken, soðukkanlý analizci ve diplomatlar ABD ile Türkiye'nin yeni bir balayýnda olduðunu, harekâtýn geniþ bir mutabakat çerçevesinde yapýldýðýný açýkça söylüyor. YOÐUN TRAFÝK VE ARDINDAN HAREKÂT Harekât öncesinde Ankara ve Washington arasýnda askeri ve meral salman Bugünün küçükleri yarýnýn büyükleri Cizre de 15 yaþýndaki Yahya Menekþe panzer altýnda ezilerek öldürüldü, Kýzýltepe de 12 yaþýndaki Uður Kaymaz, çatýþmaya katýldýðý iddiasýyla babasýyla birlikte evlerinin önünde kurþuna dizilerek öldürülmüþtü Binlerce, on binlerce çocuk her gün açlýkla, yoksullukla, þiddetle ve ölümle terbiye edilerek büyüyor. *** Yýllar öncesinden aç Kürt çocuklarýnýn hikâyelerini duymaya baþlamýþtýk. Diyarbakýr da lokantalarda tabaklarda kalan artýk yemekleri yiyorlardý, mendil satýyorlardý, para istiyorlardý, þehir aç çocuklarla dolup taþýyordu. Adana nýn terminalinde minicik çocuklar sakýz, su satýyorlardý, aç çocuklar sokaklardaydý. 3 DE Hasan Kankal Ziyafet sofrasý KREMALI MANTARLI TAS KEBAP 4 Kiþilik Hazýrlama süresi: 20 dakika. Piþirme süresi: 15 dakika. Malzemeler: 500 Gr. Dana þinitzel eti Adet orta boy kuru soðan Diþ sarýmsak Yemek kaþýðý zeytinyaðý Yemek kaþýðý un Çay kaþýðý tuz, karabiber Gr. Taze mantar, ( Konserve mantarda olabilir) 6 DA siyasi yeddliler yoðun bir tur attý. Ve bu yoðun trafiðin ardýndan ABD'nin bilgisi dahilinde TSK, Kuzey Irak'a girdi. Þimdi savaþýn acý ve tedirginliðini yaþayan yurttaþlar ABD ile hangi konularda mutabýk kalýndýðýný bilmek istiyor.'ýran'a AMBARGO GELÝYOR, DELÝNMEMELÝ' ABD'nin Türkiye'ye harekât vizesi ve istihbari bilgi vermesindeki en önemli etkenin Ýran'ý sýkýþtýrmak olduðunda birçok politika analisti hemfikir. Önümüzdeki kýsa dönemde Ýran'a sýký bir ambargo uygulanacak. Özellikle enerji konusunda Türkiye'nin ambargoyu delmemesi istendi. 7 DE 12 Tekel iþçisi gözaltýna alýndý Tekel Sigara'nýn özelleþtirilmesi Türkiye'nin çeþitli yerlerindeki sigara fabrikalarýnda çalýþan iþçiler tarafýndan protesto edildi. Ýhaleyi protesto eden Ýstanbul'daki Tekel iþçilerine müdahale eden polis, 12 kiþiyi gözaltýna aldý. Tekel iþçileri, özelleþtirmeyi ve 12 iþçinin gözaltýna alýnmasýný protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapmak istedi. Ancak yoðun güvenlik önlemi alan polis, iþçilere biber gazýyla müdahale etti. Müdahale sýrasýnda yaþanan arbedede bir polis yaralanýrken, 12 kiþi gözaltýna alýndý. Yüksek tansiyonu olduðu öðrenilen bir kadýn iþçi gazdan etkilenerek baygýnlýk geçirdi. Bazý kadýn iþçiler ise, sinir krizi geçirdi. Müdahalede polisin yangýn söndürme tüpü kullanmasý ve trabzanlarýn koparýlmasý dikkat çekti. Müdahalenin ardýndan AKP önünde oturma eylemi yapan iþçiler, gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlacaðýnýn söylenmesi üzerine eyleme son verdi. 2 DE Küreselleþme ve Siyasal Ýslam Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (3) Sosyal politikalar sermaye birikim sürecinin yoksul ve emekçi kesimler üzerinde açtýðý sarih ve örtük yaralarý tedavi etmenin, toplumsal dýþlanmýþlýklarý azaltmanýn bir aracý olarak kurgulanýr. Bunu saðlayacak enstrümanlarý elinde tutan aktör ise devlettir. Ancak, AKP optiðinden baktýðýmýzda AKP'nin temsil ettiði Ýslami taþra sermayesinin ve metropolitan burjuva sermayesinin temsilcileri sermaye birikim sürecinde peydahlanan eþitsizlikleri devletin çözmesi taraftan deðil. Bunun yerine önerilen, gönüllü kuruluþlarýn, yardým kuruluþlarýnýn ve sivil toplumun yardýmlarýdýr. AKP, uyguladýðý neoliberal politikalarýn diyetini yoksul ve emekçi kesime hayýrseverlik yaklaþýmýna dayalý, klientalist iliþkilerin hâkim olduðu cema-atimsi bir faaliyet olarak ödüyor. 4 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Kýrþehirliler Keme'ye hazýrlanýyor Kýrþehir'de geçtiðimiz yýllarda bulunan ve Araplarýn büyük ilgi gösterdiði Keme bitkisinin, yaðmur ve kar yaðýþýnýn bolluðu sebebiyle bu yýl daha verimli olacaðý bildirildi. Kýrþehir'in Akçaaðýl Köyü yakýnlarýnda bulunan Keme bitkisinin, son bir aydýr etkili olan kar ve yaðmur yaðýþlarý sebebiyle, daha verimli olacaðý kaydedildi. 6 DA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 PKK'nýn direnci kýrýldý Kuzey Irak'ta aðýr kýþ koþullarýnda operasyon yürüten Mehmetçik, dört ayrý bölgede PKK'lýlarla sýcak çatýþmaya girdi. Çatýþmalardan üçü geç saatlere kadar sürdü. Üç bölgede sýcak temas?sürüyor. Dünkü çatýþmalarda lider kadrodan isimler dahil 33 PPK'lý öldürüldü, 63 hedef imha edildi. Yerel güçlerden, kaçan PKK'lýlarý himaye etmemeleri istendi Radikal - ANKARA - Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki hava destekli kara operasyonunun üçüncü gününde 33 PKK'lý daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen PKK'lýlarýn sayýsý 112'ye yükseldi. Dünkü operasyonlarda 12 hedef grubundaki 63 hedefi havadan bombalayan TSK, dört ayrý bölgede de PKK'lýlarla sýcak çatýþmaya girdi. Genelkurmay'dan dün yapýlan açýklamada, bu bölgelerden üçünde sýcak çatýþmanýn sürdüðü, bir helikopterin bilinmeyen bir nedenle düþtüðü, sekiz askerin de þehit olduðu duyuruldu. 'PKK'nýn mukavemetinin kýrýldýðýný' belirten Genelkurmay, güneye kaçan teröristlerin Kuzey Irak þehirlerinde barýnmamasý için de Iraklý Kürt yetkilileri uyardý. Genelkurmay Baþkanlýðý dün operasyonlara iliþkin yeni görüntü ve bilgileri internet sitesinden duyurdu. Açýklamada þöyle denildi: PKK mevzileri daðýtýldý: Irak'ýn kuzeyinde PKK terör örgütüne karþý icra edilen sýnýr ötesi harekâtýn 3'üncü günü olan 24 Þubat 2008 tarihinde, dört ayrý bölgede teröristlerle saðlanan sýcak temas aralýklarla devam etmiþtir. Dün gece ve bugün gündüz boyunca devam eden harekât esnasýnda, önceden hazýrlanmýþ tahkim edilmiþ mevzilerden oluþan ve bazý aðýr silahlarla desteklenen terörist yuvalarý; uçaklar, silahlý helikopterler ve kara ateþ destek vasýtalarý ile yoðun ve etkili bir þekilde ateþ altýna alýnarak daðýtýlmýþtýr. Ýlerleme istikametleri üzerindeki terörist unsurlar, birliklerimizin etkili manevralarý ve çok yakýn mesafeli çatýþmalarla saf dýþý býrakýlmýþtýr. Yatacak yerleri yok: Harekât ilerledikçe tespit edilen çok sayýda terörist barýnma ve lojistik tesisi, içlerindeki silah, mühimmat ve malzeme ile birlikte tahrip edilmiþtir. Geçilen bölgelerde terörist altyapýyý teþkil eden doðal ve yapay tüm tesisler, kýsa sürede yeniden onarýlamayacak þekilde kullanýlamaz hale getirilmektedir. Birbirlerine düþtüler: Her birinde teröristlerin bulunduðu kesin olarak tespit edilmiþ, derinlikteki 12 hedef grubu (63 hedef) Hava Kuvvetleri uçaklarý ile etkili bir þekilde vurulmuþtur. Harekât bölgesinde elde edilen hassas kaynak istihbaratýndan, çaresizlik içindeki örgüt mensuplarýnýn birbirini ajanlýkla suçladýklarý, bir kýsmýnýn Türk Silahlý Kuvvetleri'ne karþý koymak istemediði; bazý gruplar arasýnda çýkan iç çatýþmalarda ise ölen ve yaralananlar olduðu öðrenilmiþtir. Mukavemetleri kýrýldý: Bugün saat 16:00 FOTOÐRAF, TSK'NIN ÝNTERNET SÝTESÝNDEN ALINMIÞTIR Genelkurmay'a göre öldürülen PKK'lý sayýsý 100'ü aþtý itibarýyla harekât bölgesindeki mukavemetleri büyük oranda kýrýlan teröristler, çatýþmalarda ölen arkadaþlarýnýn cesetlerini tuzaklamak ve ilerleme yollarýna el yapýmý patlayýcý ve mayýn döþemek suretiyle zaman kazanmaya ve yer yer panik halinde güneye doðru kaçmaya çalýþmaktadýrlar. Peþmergeye 'Aranýza almayýn' uyarýsý: Iraklý yerel gruplardan, bölgesel barýþ ve istikrarýn en büyük düþmaný olan PKK terör örgütü mensuplarýnýn bölgelerine girmelerine ve orada himaye görmelerine mani olmalarý beklenmektedir. 5 cesette bubi tuzaðý: 24 Þubat 2008 tarihinde terör örgütü mensuplarýyla çýkan çatýþmalarda, içlerinde sözde lider kadrolarýn da bulunduðu deðerlendirilen 33 terörist etkisiz hale getirilmiþtir. Bu teröristlerden beþinin cesetlerinin patlayýcýlarla tuzaklanmýþ olduðu tespit edilmiþtir. 112 PKK'lý etkisiz: Son rakamlarla birlikte harekâtýn baþlangýcýndan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayýsý 112'dir. Bu sayýya, uçaklar, silahlý helikopter ve uzun menzilli ateþ destek vasýtalarý ile tesirsiz hale getirilen terörist miktarlarý dahil deðildir. Bunlar daha sonra istihbarat vasýtalarý ile deðerlendirilecektir. Helikopter düþtü, sekiz þehit var: Gün boyunca meydana gelen çatýþmalarda sekiz personelimiz þehit olmuþ; bir helikopterimiz, bilinmeyen bir nedenle, sýnýrýmýza yakýn bölgede kýrýma uðramýþtýr. Helikopter, olay yerinde ilgili teknisyenler tarafýndan incelenmektedir. Üç bölgede çatýþma: Sýcak temas durumu üç ayrý bölgede halen sürmekte olup; çetin hava ve arazi þartlarýnda ilerleyen birliklerimizin harekâtý, planlanan hedeflere ulaþýlýncaya kadar ayný kahramanlýk ve kararlýlýkla devam ettirilecektir. Binbaþý da þehit Operasyon bölgesinden gelen þehit haberlerine dün bir binbaþý ile bir üsteðmen de eklendi. Ankaralý Binbaþý Zafer Kýlýç Kuzey Irak'ta þehit oldu. Ýstanbullu Uzman Çavuþ Murat Bogatur, Kýrýkkaleli komando er Ýbrahim Ülger ve Kayserili komando er Yusuf Özmen de dün þehit olan askerler arasýndaydý. Bu arada, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Üsteðmen Serkan Çakal'ýn Irak topraklarýndan açýlan ateþle þehit edildiði öðrenildi. ( 25/02/2008 ) 12 Tekel iþçisi gözaltýna alýndý Tekel Sigara'nýn özelleþtirilmesi Türkiye'nin çeþitli yerlerindeki sigara fabrikalarýnda çalýþan iþçiler tarafýndan protesto edildi. Ýhaleyi protesto eden Ýstanbul'daki Tekel iþçilerine müdahale eden polis, 12 kiþiyi gözaltýna aldý. Tekel iþçileri, özelleþtirmeyi ve 12 iþçinin gözaltýna alýnmasýný protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapmak istedi. Ancak yoðun güvenlik önlemi alan polis, iþçilere biber gazýyla müdahale etti. Müdahale sýrasýnda yaþanan arbedede bir polis yaralanýrken, 12 kiþi gözaltýna alýndý. Yüksek tansiyonu olduðu öðrenilen bir kadýn iþçi gazdan etkilenerek baygýnlýk geçirdi. Bazý kadýn iþçiler ise, sinir krizi geçirdi. Müdahalede polisin yangýn söndürme tüpü kullanmasý ve trabzanlarýn koparýlmasý dikkat çekti. Müdahalenin ardýndan AKP önünde oturma eylemi yapan iþçiler, gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlacaðýnýn söylenmesi üzerine eyleme son verdi. EKONOMÝK BAÐIMSIZLIÐA DARBE Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, TekePin özelleþtirmesine karþý çýktýklarýný belirterek "Bu özelleþtirme Türkiye'nin ekonomik baðýmsýzlýðýna yeni bir darbe daha vurulmasýdýr" dedi.koramaz, "Daha birkaç yýl önce kamu iþletmeciliði, kamu maliyesine 20,4 katrilyon net gelir aktarýyordu. Türk Telekom, yýlda 2,3 katrilyonluk kâr transferi ile bu toplamýn yüzde ýo'undan fazlasýný aktarmaktaydý. TÜPRAÞ bir yýl içindeki vergi ve fonlarýn yüzde 20'sini, TEKEL'me birlikte yüzde 42'sini karþýlýyordu. Kurumlar Vergisinin yüzde 53'ü de bu kuruluþlarca karþýlanmaktaydý. Bu maddi kayýplarýn öneminin yaný sýra bugün izlenen ekonomik programlar ve tüketilen ekonomik birikimler itibarýyla Türkiye ERDEMÝR, PETKÝM, TÜPRAÞ ve TEKEL'i bir daha 26 Þubat 2008 Salý kuramayacaktýr" diye konuþtu.koramaz, birçok özel kuruluþun yabancý sermayenin eline geçmesiyle birlikte yabancýlaþtýrma ve yeni bir sömürgecilik döneminin baþladýðýný söyledi. Zehra Þahindokuyucu Nakliyat-Ýþ'ten Koç Holding'e mesaj ARÇELÝK direniþi iþçileri Nakliyat-Ýþ sendikasý üyeleri, Divan Otelin önünde yaptýklarý basýn açýklama-sýnra Koç Holding'in taþeronlaþma politikalarýna boyun eðmeyeceklerini bildirdi. Taksim Gezi Parký'nda toplanan DÝSK e baðlý Nakliyat Ýþ üyeleri, Koç Holding-Arçelik iþvereninin yarattýðý taþeronlaþmaya dikkat çekmek için sloganlar eþliðinde Divan Oteli'ne kadar yürüdüler. Divan Oteli'nin önünde iþçiler adýna basýn açýklamasý yapan Nakliyat-Ýþ Genel Baþkaný Ali Rýza Küçü-kosmanoðlu, 50 gündür iþçilerin emeklerine ve sendikalarýna sahip çýkmak için kar kýþ, yaðmur çamur demeden Çayýrova'da bulunan Arçelik tesisleri önünde mücadele ettik-lerini belirterek, seslerini duyulmasýný istemeyen patronlara karþý sonuna kadar direneceklerini vurguladý. Koç-Holding Arçelik patronlarýnýn yasadýþý uygulamalarý devam etirdiðine de deðinen Küçükosma-noðlu, "üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik saldýrýlardan bir türlü vazgeçilmiyor" dedi.basýnýn duyarsýzlýðýndan da yakýnan Nakliyat-Ýþ Genel Baþkaný Küçükosman- oðlu "sizin iþiniz bizim sesimizi duyurmaktýr ama nedense Koç"tan çekindiðiniz için sesiniz çikmýyor, sizin sesiniz çikmasa da biz susmayacaðiz, sizi bize destek olmaya davet ediyorum" diyerek, bu mücadeleyi kazanana kadar sürdüreceklerini vurguladý. Zeynep Kuray Birgün 23/02/2008 SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý satýlýktýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 638m2 634m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Tel: HACIBEKTAÞ 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

3 26 Þubat 2008 Salý Cizre de 15 yaþýndaki Yahya Menekþe panzer altýnda ezilerek öldürüldü, Kýzýltepe de 12 yaþýndaki Uður Kaymaz, çatýþmaya katýldýðý iddiasýyla babasýyla birlikte evlerinin önünde kurþuna dizilerek öldürülmüþtü Binlerce, on binlerce çocuk her gün açlýkla, yoksullukla, þiddetle ve ölümle terbiye edilerek büyüyor. *** Yýllar öncesinden aç Kürt çocuklarýnýn hikâyelerini duymaya baþlamýþtýk. Diyarbakýr da lokantalarda tabaklarda kalan artýk yemekleri yiyorlardý, mendil satýyorlardý, para istiyorlardý, þehir aç çocuklarla dolup taþýyordu. Adana nýn terminalinde minicik çocuklar sakýz, su satýyorlardý, aç çocuklar sokaklardaydý. Diyarbakýr da, Adana da, Mersin de, Ýstanbul da ve daha pek çok þehirde bu çocuklar birdenbire ortaya çýkmadý elbette, bunca insan ve onlarýn çocuklarý köyleri boþaltýldýðý, evlerinden göç ettirildiði, evsiz, iþsiz, çaresiz kaldýðý için büyük þehirlere daðýldý. *** Þimdilerde gazetelerde, gösterilerde çocuklarýn en önde olduðu haberlerini okuyunca ve taþ atan çocuklara muz daðýtan, ayakkabý veren, sinemaya götüren þefkatli polis haberlerini okuyunca, okuduklarýmdan çýkardýðým sadece aymaz bir ikiyüzlülük oluyor. Ne de olsa bildik bir hikâyedir bu, önce sefaleti yaratýp, sonra da bu sefalette hak olduklarý çoktan unutturulmuþ olanlarý lütuf gibi daðýtmak. Oysa SATILIK EV meral salman Bugünün küçükleri yarýnýn büyükleri 103 Evler de 470 m2 arsa içerisinde 100 m2 ev (havuzlu) ve Tandýr Evi sahibinden uygun fiyata satýlýktýr. MÜRACAAT Tel: Çep: sevgi, þefkat, ilgi, daðýtýlan meyve ve ayakkabýlar lütuf olamaz çünkü çocuklarýn bunlardan mahrum durumda olmasý, o çocuklarýn haklarýnýn çoktan gasp edildiðinin göstergesidir sadece. Dolayýsýyla, çocuklarýn gösterilerde en ön saflarda olmasýnýn, muz, ayakkabý vb. karþýlýðýnda ellerindeki taþlarý býrakýp büyüyünce polis olacaðýný söylemesinin, muhtemelen bir sonraki gösteride de eline tekrar taþ alacak olmasýnýn tuhaf bir yaný yok. Evsiz, aç, yoksul ama en önemlisi de geleceksiz ve çaresiz bu çocuklarýn yapmasý olasý olan hiçbir þeyde tuhaf bir yan yok. 3 *** Çünkü tuhaf olan, bu çocuklarýn can güvenliðinden bile yoksun olmasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn barýnacak doðru dürüst evlerinin bile olmamasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn aç olmasý, üstlerine giyecek kýyafetlerinin, ayaklarýna giyecek ayakkabýlarýnýn olmamasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn ölümü ve þiddetin her türlüsünü tanýyor olmasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn hastalanýnca doktora gidemiyor olmasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn eðitimden yoksun olmasý, onlarý bekleyen geleceðin acýyla, ölümle, þiddetle, açlýkla ve sefaletle dolu olmasý. Tuhaf olan panzer altýnda ezilince, kurþuna dizilince, mayýnla parçalanýnca yaralanmalarýnýn ve ölümlerinin, kendi çocuklarýnýn kýlýna zarar gelmesine dayanamayacak pek çok ana babanýn yüreðinde ufacýk bir sýzý bile yaratmýyor olmasý BAÞSAÐLIÐI Zir Mahallesinden Zehra ÖZCAN Hakka Yürmüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. BELEDÝYENÝN ÖNCÜLÜÐÜNDE MÜZÝK EÐÝTÝM KURSLARI BAÞLADI Sulucakarahöyük - NEVÞEHÝR Nevþehir de eðitimde önemli hizmetlere imza atan Nevþehir Belediyesi,müzik eðitimi alanýnda da becerileri olan kiþileri müzik alanýnda daha bilgili hale getirebilmek amacýyla çalýþmalar yapýyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde Nevþehir Belediyesi Sosyal Ýþler ve Kültür Müdürlüðü,Kapadokya Eðitim Merkezi ve Nevþehir Belediyesi Musiki Cemiyeti Nevþehir Eðitimciler Derneði nin Etkinliði Sulucakarahöyük-NEVÞEHÝR Nevþehir Eðitimciler Derneði (NeDer) Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde 23 Þubat 2008 Cumartesi günü saat 19:30 da Yahyalýlý Hacý Hasan Efendi yi anlatan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Yahyalýlý Hacý Hasan tarafýndan düzenlenen Ney,Gitar,Baðlama Kanun ve Halk Oyunlarý kurslarýnda yeni eðitim dönemi baþladý. 300 ü aþkýn kiþinin 3 ay süre ile devam edeceði kurslar uzman eðiticilerin gözetiminde gerçekleþtiriliyor. Müzik aletleri kullanma konusunda becerileri olan kiþilerin eðitiminin yaný sýra,ses yeteneklerinin de geliþtirilmesine çaba harcayan kiþilerinde yoðun olarak ilgi gösterdiði Çocuk ve Gençlik Koro larýnýn eðitimleri haftanýn 3 günü toplam 6 saat üzerinden yapýlýyor. DÝNÇ in yaþamýný anlatan slayt gösterimi, Ali Ýbiþ in konuþmasýnýn ardýndan yönetmen Mesut UÇAKAN ýn filme çektiði Gönül Dosta Gider adlý Yahyalýlý Hacý Hasan Efendi yi anlatan bilimsel drama izletildi. Salonun hýnca hýnç dolu olduðu, merdivenlere oturulup boþluklarýn ayakta doldurulduðu salonda kadýn ve erkeklerin ayrý bölümlere oturtulmalarý ile etkinliðe lüks ve son model arabalarý ile gelenlerin çokluðu dikkat çekti. Bini aþkýn insanýn izlediði tahmin edilen etkinlikte Yeni Dünya Dergisi ile Hanýmefendi ve Beyza Dergileri ücretsiz daðýtýlýp kitap, VCD, CD, ve kaset satýþlarý yapýldý. Etkinlik 21:30 da sona erdi. Belgesel dramýnýn tümüyle Ýslami terbiye, yaþam tarzý ve disiplini içinde geçip film boyunca gösterilen yazý ve mektuplarýn Arapça olmasý dikkat çekti.

4 Sizlerden gelen katký ve yorumlar:yoksulsever AKP! Yoksullar, emekçiler ölümüne bekletilip sýtmaya razý ediliyor. Üstelik AKP, mevcut sosyal politika anlayýþýyla, kamu finansmanýný azaltmasý için devamlý surette soðuk nefesini ensesinde hissettiði Uluslararasý Para Fonu (IMF)'nu da hoþ tutmuþ oluyor Sosyal politikalar sermaye birikim sürecinin yoksul ve emekçi kesimler üzerinde açtýðý sarih ve örtük yaralarý tedavi etmenin, toplumsal dýþlanmýþlýklarý azaltmanýn bir aracý olarak kurgulanýr. Bunu saðlayacak enstrümanlarý elinde tutan aktör ise devlettir. Ancak, AKP optiðinden baktýðýmýzda AKP'nin temsil ettiði Ýslami taþra sermayesinin ve metropolitan burjuva sermayesinin temsilcileri sermaye birikim sürecinde peydahlanan eþitsizlikleri devletin çözmesi taraftan deðil. Bunun yerine önerilen, gönüllü kuruluþlarýn, yardým kuruluþlarýnýn ve sivil toplumun yardýmlarýdýr. AKP, uyguladýðý neoliberal politikalarýn diyetini yoksul ve emekçi kesime hayýrseverlik yaklaþýmýna dayalý, klientalist iliþkilerin hâkim olduðu cema-atimsi bir faaliyet olarak ödüyor. Burada sosyal politika devlet için kamusal bir yükümlülük, vatandaþ için ise sosyal ve devredil(e)meyecek bir hak olmaktan çýkýyor. HAYIRSEVER POLÝTÝKALAR 1980'lerin, Amerika'da Reagan, Ýngiltere'de Thatc-her'la özdeþleþen yeni saðcý muhafazakâr anlayýþýnýn, sosyal politikayý ve yardýmý tamamýyla devletin kontrol ve görev alanýndan çýkarýp gönüllü kuruluþlara (örneðin kilise), sivil toplum örgütlerine ve yardým kuruluþlarýna býrakan 'sosyal politika' anlayýþý 'AKP'nin hayýrsever sosyal politika' yaklaþýmýyla taban tabana örtüþüyor. Böyle bir politika bir taraftan yoksul ve emekçi kesimleri AKP'ye bað(ým)h kýlarken diðer taraftan da piyasa ekonomisinin, global kapitalizmin ve küresel kapitalist rekabetin dinamiklerini yeniden üretip onu her daim canlý ve zihinde tutuyor. AKP'nin cemaatçi yapý arz eden hayýrseverliðe dayalý bu sosyal politika yaklaþýmý kurumsal ve programatik bir içeriðe sahip. Örneðin AKP'nin Muhafazakâr Demokrasi belgesinde bu yaklaþýmýn önemli izdüþümlerini görmek mümkün. Bu belgede þu ifadeler yer alýyor: "Devletin özellikle maðdur ve muhtaç kesimler üzerinde sosyal politikalar sürdürmesi gerekliliðine inanýlmakla birlikte, özel sektör, gönüllü kuruluþlar ve sivil toplum kuruluþlarý ön plana çýkarýlýyor" (AKP Muhafazalar Demokrasi belgesi, Küreselleþme ve Siyasal Ýslam SITMAYA RAZI ETMEK Görüldüðü üzere özel sektör, gönüllü kuruluþlar (Deniz Feneri, Kimse Yok mu ve ÝHH), sermayenin temsil edildiði mekânsal düzlem olarak belediyeler AKP'nin sosyal politika yaklaþýmýnýn payandalarýný oluþturuyor. Çaðýmýzýn 'yeni Leivata-ný' olan küresel kapitalizmin ve Adam Smith'in kurguladýðý serbest pazardan bile daha serbest olan piyasanýn yoksul emekçiler üzerinde yarattýðý derin eþitsizlikler ve gelir daðýlýmdaki büyüyen fay hatlarý karþýsýnda, yukarýda bahsettiðimiz aktörlerin yardýmýyla yoksul emekçilere nefes almasý için saðlanan kýsa erimli oksijen tüpü bu kesimlere hayat vermekle birlikte; piyasanýn çeliþkilerini gizleyip bu kesimleri bu tüpe baðýmlý kýlýyor. Dolayýsýyla AKP böyle bir sosyal politika yaklaþýmýyla yoksul emekçi yýðýnlarý, kent yoksullarýný ve lümpenleri yoksullukta ve lümpenlikte tutarak; bu kesimlerden oy saðýyor. Yani yoksullar, emekçiler ölümüne bekletilip sýtmaya razý ediliyor. Üstelik AKP, bu sosyal politika anlayýþýyla kamu finansmanýný azaltmasý için soðuk nefesini ensesinde hissetiði IMF'yi de hoþ tutmuþ oluyor. Deyim yerindeyse AKP bir taþla iki kuþ vurup "seçeneksizliðin seçeneði" olduðu gerçeðini bir kez daha hatýrlatýyor. Bu kertede sola düþen görevler var. Piyasanýn savunmasýz býraktýðý emekçileri ve yoksullarý AKP'nin hayýrsever sosyal politikalarýna teslim etmemek için, solun dayanýþmacý, özgürlükçü ve eþitlikçi veçhelerini siyasal bir program dahilinde söze deðil, eyleme dökmesi gerekiyor. Ümit KURT Boðaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi, Doktora * * * Ne yapmalý? Öncelikle yazý dizinizin oldukça yararlý bulunduðumu belirtmek isterim. Sorunu olanca açýklýðý ile ortaya koymuþsunuz. Gerçekten de bugün AKP, dini kullanarak yoksullarýn isyan etmesini engelliyor. Böylece kapitalizme olan baðýmlýlýklarý artýyor. Ýlericilerle emekçilerin buluþmasýný oldukça önemsiyorum. Ancak bunun nasýl olacaðýna dair soru iþaretlerim giderilebilmiþ deðil. Mevcut durumu ortaya Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (3) sermiþ, analiz etmiþsiniz. Ama ne yapmak gerektiði hâlâ daha muðlak. Emekçilerle sol nasýl buluþacak? Onlarý gericiliðin pençesinden nasýl kurtaracak. Bu konularda da aydýnlanmak istiyoruz. Belki sosyal devletin yýkýldýðý bir ortamda sol da yoksul mahallelerde dayanýþma aðlarý örgütlemeli. Tabii bunu bir hayýr iþi gibi yapmamalý. Sizin de söylediðiniz gibi bu sadaka kültürü tam da kapitalizmin istediði þey. Dayanýþma aðlarý hem mücadeleyi hem de örgütlenmeyi he-deflemeli. Basit bir sadaka þeklinde deðil, karþýlýklý dayanýþma iliþkilerinin geliþeceði, umut ettiðimiz baþka dünyanýn nüvelerinin atýlabileceði bir dayanýþma pratiði olabilir mi? Ancak burada da kafama takýlan soru, bu pratiklerin iktidarý alma kaygýsýný ortadan kaldýrýp kaldýrmayacaðý... Bu aðlarla yetinip mücadeleci yönünü yitirir mi gibi bir soru var kafamda. Solun hep sloganlarla kendisini ifade ettiðini söylemiþti bir hocamýz. Ben de böyle düþünüyorum. Basit sloganlardan kurtulup somut projeler koymalý artýk sol. Ben mevcut sosyal demokrat partilerden umudu deðilim. Yine burada görev sosyalisdere düþüyor bence. Ama sol çok yara aldý. Darbeler, iþkenceler gördü. Gerçekten de düzen sistemli bir þekilde solu ezdi ve yerine Ýslamcý ve milliyetçi örgütlenmeleri geçirdi. Ben milliyetçiliðe ve gericiliðe eþit oranda karþý çýkýlmasý gerektiðini düþünüyorum.bazý aydýnlarýmýz gericiliðe karþý mücadele etmeyi erteliyor. Bu konuda ben farklý düþünüyorum. Örneðin Cihangir'de bir gericilik sorunu olmayabilir ama benim oturduðum mahallede gerçekten de gericilik baskýsý yoðun bir biçimde yaþanýyor. Etrafýmda buna tepki duyan insanlar var ama onlar da sinmiþ bir durumda. Bir süre sonra insan ister istemez baskýya boyun eðiyor ve onu normal bir þeymiþ gibi görüyor. Ýþte, bu geri dönüþü olmayan bir yol bence... Ramazanda býrakýn dýþarýda yemek yemeði lokantada yemek yiyen insan bile bulmak imkânsýz. Ben türbaný da bu muhafazakârlaþmanýn bir aracý olarak görüyorum. Basit bir özgürlük sorunu olarak görürsek toplumdaki bu dinci gericileþme olgusunu kaçýrýrýz diye düþünüyorum. Akýl ve bilim yolu ile düþünmeyen bu kiþilerin solun hegemonyasý altýna girmesi giderek zorlaþýyor. Bu konularda solun daha fazla kafa yormasý gerekiyor. Belki biraz da mücadele yöntemini tartýþmalýsýnýz. Bu gericileþmeyi nasýl aþacaðýz, darbecilerden medet ummadan nasýl sol bir seçenek yaratacaðýz. Keþke biraz da bunlara deðinseydiniz. Yine de çalýþmanýzý baþarýlý bulduðumu belirtmek istiyorum. Elinize saðlýk. Ýyi ki BirGün var. Gözde DUYGULU * * * Küreselleþme, siyasal Ýslam ve AKP Herkesi taraf olmaya zorlayacak 'vahþilik'te' bir emek-sermaye, zengin-yoksul kavgasý süreci örgütlenmeden 'sol', emekçi ve yoksul kitlelerle buluþamaz... Siyasal Ýslam kökenleri'ni ý8-ý9.yüzyýlda "Batý" karþýsýnda geri kalan, sömürgeleþen Müslüman toplum önderlerinin çözüm arayýþlarýndan alýr.bu akým 1060'h yýllarda kýsmen "sosyalizm"den de etkilense de Müslüman toplumlarýndaki "milliyetçi" ve "sol" akýmlarýn emperyalizm (ve özel baðlamda Ýsrail) karþýsýndaki baþarýsýzlýðý zemininde dini kökenlere yeniden dönüþ içinde 26 Þubat 2008 Salý þekillendi.emperyalist güçler, sol ve bazý antiem-peryalist ulusal güçler karþýsýnda "yeþil kuþak" yaklaþýmý içinde bu akýmý destekledi. Sovyetlerin zayýflama süreci ve çöküþü, tek kutuplu küresel kapitalist süreç içinde yükselen kapitalizm ve emperyalist egemenlik koþullarýnda siyasal Ýslam Müslüman toplumlardaki yoksul kitleler ve egemen blok dýþýndaki kesimler için tek kimlik ve "direniþ" alternatifi olarak kaldý. Emperyalist -Kapitalist güçler, kitleler üzerindeki ideolojik -kültürel egemenliklerini eþitsizliðin ve adaletsizliðin kol gezdiði ve sosyal devletin kýrýntýlarýnýn da yýkýldýðý yeni koþullarda kitlelerle baðlarý büyük ölçüde zayýflamýþ geleneksel liberal sað -sol veya milliyetçi akýmlarla kuramazdý.bizzat Ýslam zihniyeti içinde ideolojik olarak düzene onay üretmesi gerekirdi. Ýþte "Washington Cemaati" olarak adlandýrabileceðimiz Fethullahçý anlayýþ ve AKP çizgisi ile kendine gösteren "Ilýmlý Ýslam" bu onayýn adýdýr. ÝLERÝLÝK-GERÝLÝK Türkiye'de siyasal kimlikler kitlelerin algýsýnda esas olarak "ezen - ezilen" veya "emek-sermaye" kavgasý temelinden kök almadý. Önceleri "ilerici-gerici", sonralarý saðsol eksenindeki ana siyasal bölünme daha çok modernleþme ve batýlýlaþtýrma/batýlýlaþma etrafýndaki taraflýlýklardan kaynaklandý. Yani esas olarak kültürel temelliy-di döneminde gerek sendikal hak talepleri ve gerekse gençliðin antiemperyalist söylem etrafýndaki mücadelesi ile "sol" belirli ölçülerde yoksul kitleler arasýnda kitle tabaný yakalasa da esas olarak aydýn-orta sýnýflarýn hareketi olarak kaldý."sol" emekçi sýnýflar ve yoksul halk içinde karþýlýðýný ancak kendini Sünni çoðunluk karþýsýnda tehdit altýnda hisseden Aleviler arasýnda karþýlýk buldu.12 Eylül askeri darbesi döneminde ise gerek uluslararasý geliþmeler gerekse sendikal mücadelenin iyice gerilemesi ile gelinen bu noktada "sol" un Türkiye'nin çoðunluðunu oluþturan Sünni yoksul kileler içinde hemen hiçbir etkisi kalmamýþtýr. SOL, EMEKÇÝLERLE BULUÞMALI Sol'un yeni bir çýkýþ yapabilmesi ancak Türkiye' deki "sol" un emekçi ve yoksul kitlelerin gözünde yeniden tanýmlanabileceði bir mücadele süreci ile mümkündür. Bu mücadele süreci gerek içerik olarak gerekse kitlelerin gözündeki "imajý" ile iþçilerin-patronlara, emeðin sermayeye, yoksullarýn zenginlere, ve bütün coðrafyamýzla birlikte bu topraklarýn emperyalist egemenliðe karþý mücadelesi olmalýdýr. Sol ne anti-emperyalizmi "ulusalcý" kesime, ne de özgürlük, demokratik hak taleplerini "liberal" kesime teslim etmelidir. "Sol"u bu iki yöne doðru kaymalardan kurtaracak en saðlam zemin sýnýf mücadelesi ve net antikapitalist tutumdur. Öyle bir "vahþi" sýnýf mücadelesi, yoksul-zengin kavgasý örgütlemeliyiz ki siyasi kimlikler ve sol bu kavga içinde yeniden inþa edilsin. O zaman liberallerin "demokrat","özgürlükçü" hatta "sol", ulusalcýlarýn da antiemperyalist cilalarýnýn silinmesi kolay olacak ve bizzat Ýslam zihniyeti içindeki emekçi kitleler arasýnda da bu yeni saflaþmanýn siyasal karþýlýðý ortaya çýkabilecektir. Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN Ýþçi Kardeþliði Partisi (ÝKP) Genel Baþkaný Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi (Devam edecek)

5 26 Þubat 2007 Salý Kalbinizdeki turna avazý: Zeynep Karababa Zeynep Karababa Gül Yüzlüm isimli albümüyle sekiz yýl aradan sonra tekrar dinleyicileriyle buluþtu Kaynaktan gelen bir ses olarak onu ilk defa 2000 yýlýnda Ada Müzik ten çýkardýðý Yaz-Bahar albümüyle dinlemiþtik. Yetiþtiði, Sivas ýn Çamþýhý bölgesinin halk müziðinde ayný adla anýlan aðzýyla söylediði türküler, hem beslendiði kaynaðý hem de az bulunan alto sesine uygun parçalarý seslendirmesiyle kýsa sürede yaþlýsýndan gencine kemik denilebilecek bir dinleyici kitlesi oluþturdu. Babasý ve aile çevresinde kimi uluslararasý üne kavuþmuþ ozanlarýn deyiþ ve türkülerini kendine has otantik seslendirmesiyle Alevi- Bektaþi kesiminin de dýþýna taþan, özellikle gençliðin hayranlýðýný kazandý. Diðer bir özelliði ise emek mücadelesi için, eþitlik ve özgürlük için her türlü toplumsal mücadeleye sesiyle, gücüyle destek veren sanatçýlarýmýzdan biri olmasýdýr. Bu ay içinde Kalan Müzik etiketiyle çýkan Gül Yüzlüm albümünün kartonetini okuduðumuzda bu çabasýný anlýyoruz. Zeynep Karababa dan söz ediyorum. 8 yýl sonra ikinci albümüyle karþýmýzda. Bunca yýllýk gecikmenin sebebini sorduðumda, bir dokun bin ah iþit babýndan içini döküyor. Söyledikleri biz emekçiler için yürüttüðümüz mücadelenin sanatçýlarý da kapsadýðýný bir kez daha kanýtlýyor: Söylem-eylem, istek-olanak, yetenek-imkan, emek-sonuç arasýndaki farký iyi kavramak gerekiyor. Bir þeyi istemek, bir þey için koþmak, bir þeye emek vermek... Ve yetenekli olmak bazen yeterli olmuyor. Çünkü hepimizin bildiði gibi bazý þeyler elimizde deðil; bizlerin dýþýnda geliþiyor ve bizleri çoðu zaman etkiliyor. Önemli olan bütün olanlara raðmen bir þeyi yapmak. Sanatta zaten özellikle maddi beklentiler insaný yönlendiriyorsa sanatsal üretim söz konusu olamaz. Sanata gönül veren bir kiþi parasýz olsa bile sanatsal varlýðýný sürdürür. Para, paranýn ve þöhretin sözde gücü, ön plana çýkmasý sanatsal varlýðý tüketebilir, bitirebilir. Ýnsanýn sanatýyla -týpký emeðini ortaya koyan her iþgücünde olduðu gibi- para kazanmasý elbette mümkün olmalýdýr. Daha önemli olan ise insana dair bir yaþamýn olmasýdýr. Her insan -simit satan, ayakkabý boyayan, öðretmen, ev kadýný- emeðinin karþýlýðýný alabilmeli; en azýndan emeðe saygýlý olmalýyýz. Emeðin çiðnendiði bir düzende sanat çoktan piyasanýn, popüler kültürün, insanlarý uyutmanýn bir koþulu olarak ileri sürülüyor. Buna itiraz eden sanatçýlar gücünü ancak derdini seslendirdiði kesimden alýyor. Albüm yapmak ise kendi çabalarýyla mümkün olabiliyor. Emekçi bir kardeþiniz olarak bu olanaðý yeni bulabildim. Elbette ki bu olanak albümümü dinleyicilerime ulaþtýran firmamýn katkýsýdýr. Ýzninizle bir kez daha teþekkür etmek istiyorum. Susup yeniden albüm kapaðýna dönüyorum. Bu albüm ile Kalan Müzik arþivini zenginleþtirdi diyen Ahmet Say, Zeynep Karababa nýn gelenekseli yetkinlikle temsil ettiði yorumunu yapýyor. Kitap Tanýtýmý : Fuat Bozkurt - Semahlar Fikret Otyam ise Güzel geleneklerden, güzel insanlardan bir yadigardýr bize diyerek girdiði söze Mehmet Ali Karababa ve Feyzullah Çýnar ý anýp Sivas katliamýnda kaybedilen canlarýn sýzýsýný anýmsatarak bu albüm için Zeynep e verdiði parçalarý helali hoþ ediyor. Söze kaynaktan gelen bir ses diye baþlamýþtým. Zeynep Karababa nýn ilk albümü Pir Sultan dan baþlayýp günümüz ozanlarýna uzanan bir repertuvar oluþturmuþtu. Bu albümünde de çizgiyi günümüze çekerek, halk müziðinin ozanlýk geleneðini sürdüren yeni isimlere yer vererek; Hüsnü Ýyidoðan dan, Kul Ahmet ten, Zerayi mahlasýný kullanan Dr. Hüseyin Zeray dan aldýðý eserleri okuyor. Kadýn aðzýndan yazýlan Latife parçasýnýn, geriye itilmiþ, günümüzde özgürlük diye sunulan türban tartýþmalarý nedeniyle geçmiþe özlem duyanlar için tokat gibi bir etki yaratacaðý umulabilir. Albümün kapanýþ parçasý tam bir vefa duygusudur. Babasý Mehmet Ali Karababa nýn plak kayýtlarýndan alýp sesinin yanýna sesini katarak söylediði parça tekrar tekrar dinlenecek gibi görünüyor. Ayrýca genç arkadaþlarýmýn dikkatine sunmak isterim ki bu parça, yýllar önce Yýlmaz Güney in bir filminde de fon müziði olarak kullanýlmýþtý. Yeni bir dünyayý inþa etmenin aciliyetini her geçen an yeniden duyduðumuz bugünlerde, týpký Ahmet Say ýn tespitinde olduðu gibi geleneði en iyi biçimde ifade eden Zeynep Karababa nýn kalbimize býraktýðý turna avazý her daim canlý kalmalý. A. Galip / EVRENSEL - 24 Þubat 2008 Fuat Bozkurt : Semahlar "Semah" sözü Arapça "sema" ya da "sima" köküne dayanýr. "Ýþitmek, güzel ve iyi þöhreti, anlayýþý duymak" anlamýna gelir. Terim olarak müzik ezgilerini dinlemek, dinlerken vecde gelip devinmek, kendinden geçip oynayýp dönmek demektir. Müziðe ve müzik ezgilerine uyup düzenli ya da coþkun hareketlerde bulunmak, ezgilere uygun sesler çýkarmak, kendinden geçip nara atmak insanlýðýn geçmiþi ile koþuttur. Bir tek topluma özgü olmayýp tümüyle toplumlararasý bir olaydýr. Semahlar, kentlerde kadýnýn baský ve peçe altýnda tutulduðu dönemlerde bile, kadýn erkek birlikte oynanýr. Bu doða ile insanýn zorunlu uyumundan kaynaklanýr. Semahlar kökende göçebe toplumun dinsel oyunudur. Göçebe toplumlarda ise kadýn erkek ayrýmý yerleþiklerdeki gibi katý kurallarla ayrýlmaz. Doða, kiþiyi günlük yaþamýn her kesiminde ve dinsel törenlerde eþit kýlar. Fuat Bozkurt, bu çalýþmasýnda Anadolu kültürünün vazgeçilmez öðesi semahlarý ayrýntýlý bir biçimde anlatýrken, pek çok deyiþi yazýya geçiriyor ve onlarý yazýnýn belleðine kaydediyor. Fuat Bozkurt : Semahlar Kapý Yayýnlarý - Ýstanbul, Ocak sayfa Fiyatý : 8 YTL Yazar Alevi Haber Ajansý

6 26 Þubat 2008 Salý Kýrþehirliler Keme'ye hazýrlanýyor Buzlanma kazalara yol açtý! Kamil ÖNTAÞ - KIRÞEHÝR Kýrþehir'de geçtiðimiz yýllarda bulunan ve Araplarýn büyük ilgi gösterdiði Keme bitkisinin, yaðmur ve kar yaðýþýnýn bolluðu sebebiyle bu yýl daha verimli olacaðý bildirildi. Kýrþehir'in Akçaaðýl Köyü yakýnlarýnda bulunan Keme bitkisinin, son bir aydýr etkili olan kar ve yaðmur yaðýþlarý sebebiyle, daha verimli olacaðý kaydedildi. Geçtiðimiz yýllarda birçok vatandaþýn Keme bulabilmek akýn ettiði Akçaaðýl Köyünde, bu yýl daha fazla Keme bitkisi olacaðý tahmin ediliyor. Suriyeli aracýlar vasýtasýyla Birleþik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen Keme bitkisi, geçen yýl kilosu 20 ila 50 YTL arasýnda alýcý bulduðu bildirildi. Keme bitkisinin bu yýl daha verimli olmasý sebebiyle fiyatýnýn 40 ila 80 YTL arasýnda deðiþebileceði öðrenilirken, topraðýn altýndan çýkarýlan bitkinin özellikle tansiyon hastalýðýna iyi geldiði Hasan Kankal Ziyafet sofrasý KREMALI MANTARLI TAS KEBAP 4 Kiþilik Hazýrlama süresi: 20 dakika. Piþirme süresi: 15 dakika. Malzemeler: 500 Gr. Dana þinitzel eti Adet orta boy kuru soðan Diþ sarýmsak Yemek kaþýðý zeytinyaðý Yemek kaþýðý un Çay kaþýðý tuz, karabiber Gr. Taze mantar, ( Konserve mantarda olabilir) Su bardaðý sýcak su Su bardaðý hazýr süt kremasý Adet orta boy patates Demet maydanoz HAZIRLANIÞI: Þinitzel etlerini ayrýca, fýndýk enerjisine alternatif olduðu kaydedildi. Keme bitkisini Araplara satýþta aracý durumunda olan Doðan Aydýn, geçen yýl Kýrþehir genelinde yaklaþýk 100 ton Keme bitkisi satýldýðýný belirterek, "Keme bitkisi Ýç Anadolu'da ve özellikle Kýrþehir'de çok fazla. Baþka yerlerde olmuyor. Geçen yýl 25 YTL'ye kadar sattýk. Geçen yýl Keme satýþýndan dolayý araba alanlar var ve sadece biz 12 ton Keme sattýk. Kýrþehir genelinde yaklaþýk 100 ton Keme satýþý yapýldý. Çoluk çocuk herkes bu iþi yapýyor. Bir sezonda bin YTL para kazanan var" dedi. Keme bitkisi toplayarak tansiyon hastalýðýndan kurtulduðunu öne süren Mustafa Yapan isimli vatandaþta, güz yaðmurlarýyla Keme bitkisinin bu yýl bol olacaðýna dikkat çekerek, "Ekim, kasým ve eylül aylarýnda yaðan yaðmur ve son 2 haftadýr etkili olan kar yaðýþý, keme bitkisinin daha verimli olmasýný saðlayacak. Bu sene Kýrþehir'de Keme patlamasý yaþanacak. Akçaaðýl Köyü yakýnlarýnda çok fazla bulunuyor. Ýnsanlarýmýz ailece Keme arýyor. Geliri çok yüksek" þeklinde konuþtu. Keme bitkisi satýþýndan dolayý 2007 yýlýnda Kýrþehir'e yaklaþýk 5 milyon dolar para girdiði kaydedilirken, bu rakamýn 2008'in Mart ve Nisan aylarýnda 200 ton olacaðý ve gelirinin ise 10 milyon dolara ulaþacaðý tahmin ediliyor. þerit þeklinde doðrayýn.( Dana bonfile etini yarým santimlik þeritler halinde kasabýnýza da dilimletip kullanabilirsiniz.) Soðaný yemeklik olarak incecik doðrayýp, sarýmsaklarý pirinç tanesi büyüklüðünde dilimleyin. Taze mantarlarý yýkadýktan sonra uzunlamasýna incecik doðrayýn. Zeytinyaðýný teflon tencereye ya da Çinlilerin ünlü wok tavasýnda kýzdýrýn. Etleri tavaya aktarýp, tahta kaþýkla karýþtýrarak orta ateþte üç dakika kavurun. Üzerine unu serpiþtirip mantarý ilave edin. Soðan ve sarýmsaklarý ekleyip üç dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip bir su bardaðý sýcak suyu tencereye aktarýn. Suyu kaynamaya baþlayýncaya kadar piþirip kremayý katýn. Ocaðýn altýný kýsýp, yemeði kýsýk ateþte sýk sýk karýþtýrmaya devam ederek et iyice yumuþayýncaya kadar en az on dakika daha piþirin. Üzerine kibrit çöpü formunda doðrayýp, kýzarttýðýnýz patatesleri ve incecik kýyýlmýþ maydanozu ilave edin. Karýþtýrýp, sýcak halde pilav, püre ya da makarna yanýnda servise sunun. Toki 2.Etap 14.Blok Güney cepheli 2.Kat 6 Nolu Daire Sahibinden satlýktýr Tel: Sulucakarahöyük - NEVÞEHÝR Nevþehir'de þehir içerisindeki yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle hafta sonu çok sayýda maddi hasarlý kaza meydana Günün Sözü Ýyilik severlik daima eþit olmayanýn iki tarafýn varlýðýný gerektirir. F. BERKTAY geldi. Soðuk havalarýnýn etkisini sürdürdüðü Nevþehir'de, þehir içerisinde buzlanan yollar, sürücülere zor anlar yaþatýyor. Buzlanma ile birlikte, dikkatsiz sürücüler kazalara sebep olurken, kazalarýn birisin de Ticaret Borsasý önünde meydana geldi. Akþam saatlerinde meydana gelen kazada, bir halk otobüsü, bir kamyon ve 3 taksi zincirleme kaza yaptý. Kazada can kaybý olmazken, araçlarda büyük çaplý maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle þehir içi ulaþým bir süre aksarken, kazanýn ardýndan belediye ekipleri yolda tuzlama çalýþmasý yaptý. Dev buz sarkýtlarý ekiplerce temizlendi Sulucakarahöyük: NEVÞEHÝR Nevþehir'de soðuk ve yaðýþlý havalarýn ardýndan çatýlarda oluþan buz sarkýtlar, belediye ekipleri tarafýndan temizlendi. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, etkili olan kar yaðýþý ve gece yaþanan don olaylarý sonrasýnda, yüksek binalarýn çatý saçaklarýnda oluþan buz sarkýklarýnýn kýrýlmasý için çalýþma yaptý. Ana caddeler üzerinde bulunan apartman ve iþ hanlarýnýn çatýlarýnda oluþan ve boylarý 1 metreye varan dev buz sarkýklarýnýn, kaldýrýmlarda yürüyen vatandaþlar ve iþyeri sahiplerine tehlike oluþturmamasý için harekete geçen itfaiye ekipleri, itfaiye aracý merdiveni ve uzun tahtalar ile buzlarý kýrdý. Ýtfaiye merdiveninin yeterli olmadýðý binalarda, itfaiye erleri, üst katlardaki iþyerlerinin penceresinden sarkarak ellerindeki 10 metre uzunluðundaki tahta ve demir çubuklarla buzlarý temizledi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 26 Þubat 2008 Salý ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir mutabakattan. ABD ile Türkiye'nin mutabakatýný madde madde bilmek savaþýn bedelini ödeyen toplumun hakký... ANALÝZCÝ VE DÝPLOMATLARIN ÝFADESÝ TSK'nin Kuzey Irak'taki sýnýr ötesi operasyonu 4'üncü gününe girer ve ölüm haberleri ana babalarýn içini yakarken, soðukkanlý analizci ve diplomatlar ABD ile Türkiye'nin yeni bir balayýnda olduðunu, harekâtýn geniþ bir mutabakat çerçevesinde yapýldýðýný açýkça söylüyor. YOÐUN TRAFÝK VE ARDINDAN HAREKÂT Harekât öncesinde Ankara ve Washington arasýnda askeri ve siyasi yeddliler yoðun bir tur attý. Ve bu yoðun trafiðin ardýndan ABD'nin bilgisi dahilinde TSK, Kuzey Irak'a girdi. Þimdi savaþýn acý ve tedirginliðini yaþayan yurttaþlar ABD ile hangi konularda mutabýk kalýndýðýný bilmek istiyor. 'ÝRAN'A AMBARGO GELÝYOR, DELÝNMEMELÝ' ABD'nin Türkiye'ye harekât vizesi ve istihbari bilgi vermesindeki en önemli etkenin Ýran'ý sýkýþtýrmak olduðunda birçok politika analisti hemfikir. Önümüzdeki kýsa dönemde Ýran'a sýký bir ambargo uygulanacak. Özellikle enerji konusunda Türkiye'nin ambargoyu delmemesi istendi. TÜRKÝYE'YE NÜKLEER VE FÜZE KALKANI Pentagon'un füze savunma kurumu baþkaný Obering, hedeflerinin Türkiye'de kalkan kurmak olduðunu söylerken, ABD, Türkiye'nin Afganistan'a daha fazla asker göndermesini istiyor. Diðer taraftan ABD, Türkiye'yi nükleer üssü ve uranyum zenginleþtirme merkezi haline getirmek istiyor. Pazarlýklarýn 'ötesi'nde ne var? ABD onayýyla baþlatýlan kara harekâtý sonrasý, ABD ve Türkiye arasýnda hangi pazarlýklarýn yapýldýðý konusu tartýþýlmaya baþlandý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD ziyaretine beraberinde Enerji Bakaný Hilmi Güler'i götürmesi enerji pazarlýðýný gündeme getirmiþti. Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Ergin Saygun'un uzun ABD ziyaretinde de "hassas" pek çok konunun konuþulduðu düþünülüyor.bazý uzmanlar bu pazarlýklar çerçevesinde Ýran konusunun baþat olduðunu düþünüyor. Enerji konusunda ve ticari konularda Ýran'a sýký ambargolar gelebilir. Öte yandan Afganistan'da Türk askeri sayýsýnýn artmasý, Türkiye'ye füze konuþlandýrýlmasý gibi konularýn da gündeme gelebileceði söyleniyor. ÝRAN PAZARLIÐI ANF ajansýna yazan Nuri Fýrat, "ABD'nin mevcut durumda en temel hesabý Ýran üzerinedir. Bu konuda geliþtirilmiþ bir ittifak cephesi, ABD için temel bir stratejidir ve pazarlýklar da bunun üzerinden geliþtirilmektedir" diyor. Gerçekten de ABD'nin bölgesel çýkarlarýnda Türkiye önemli bir rol oynuyor. Ýran'a karþý hem askeri yönden hem de Ilýmlý bir Ýslam devleti projesi ile siyasi olarak Türkiye önemli bir pozisyonda gözüküyor. El Cezire konu ile ilgili haberinde, "ABD ileride Türkiye'ye ihtiyacý olabileceðini düþünerek, uzun vadeli planlar yapýyor. Türkiye de bunu bir fýrsat penceresi olarak görüyor" demiþti. ABD'nin Kuzey Irak'ta Barzani özerkliðini resmileþtirmek ve Türkiye'nin ateþini küllendirmek gibi bir amacýnýn olduðu da konuþuluyor. ENERJÝ TAVÝZÝ ABD'nin Ýran'ý sýkýþtýrma planlarý içerisinde enerjinin önemli bir yeri var. Burada da Türkiye'nin Ýran'la iliþkileri kesmesi önemli... Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Kemal Ulusaler, konuyla ilgili gazetemize verdiði demeçte, "ABD Ýran'la iliþkimiz koparmak istiyor. Enerji konusunda kendisine daha baðýmlý hale getiriyor. 'Petrolü Ortadoðu'dan verelim' diyor ancak ortada boru hattý yok" diye belirtti. Enerji Bakaný Hilmi Güler'in ABD gezisinde enerji baðýmlýlýðýnýn perçinlendiði düþünülüyor. Nitekim bu gezinin olduðu gün Ýran Türkiye'ye verdiði doðalgazý kesmiþ, sonra yeniden serbest býrakmýþtý. 7 Öte yandan ABD'nin Türkiye'yi nükleer üssü planý olduðu da biliniyor. Geçtiðimiz aylarda Türkiye'nin, "uranyum zenginleþtirme merkezi" haline getirileceði yönündeki haberlere iliþkin sorularý yanýtlayan Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler ile ABD Enerji Bakaný Sam Bodman'ýn, Türkiye'de nükleer enerji konusunu, son görüþmelerinde ele aldýklarýný belirtirken, "Türkiye'nin barýþçý nükleer enerji elde etmesiyle biz çok ilgiliyiz ve bunun destekçisiyiz" dedi. ASKER VE KALKAN ÝSTEÐÝ ABD ile yapýlan pazarlýk malzemelerinden birinin de Afganistan'a daha fazla Türk askerinin gönderilmesi konusu olduðu tartýþýlýyor. Nitekim iþgal kuvvetlerinin Afganistan'da zor durumda olduðun biliniyor. Eski general James Jones baþkanlýðýnda ABD Atlantik Konseyi tarafýndan hazýrlanan raporda gereken önlemlerin alýnmamasý halinde Afganistan'ýn "yok olma" riskiyle karþý karþýya olduðu vurgulanmýþtý. Bunun dýþýnda geçtiðimiz hafta Aviation Week dergisinin düzenlediði savunma teknolojisi konferansýnda konuþan Pentagon'un füze savunma kurumunun baþkaný olan Hava Kuvvetleri Generali Henry Obering, "Türkiye'ye de kalkan kurmak istiyoruz" dedi. Diplomatlar da ABD'nin nihai planýnýn radarý Türkiye'ye, Ýran sýnýrý yakýnlarýna koymak, savunma füzelerini Kafkasya'ya, büyük bir ihtimalle de Azerbaycan'a yerleþtirmeyi planladýðýný kaydediyorlar. Birgün Dýþ Haberler 25/02/2008 YÖK: Türbanlýyý alýn Anayasa deðiþikliðinin onaylanmasýndan sonra ilk ders bugün. YÖK Baþkaný Özcan: Türbanlýlarý kampüse alýn RADÝKAL - ANKARA Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün türban deðiþikliðini onaylamasýnýn ardýndan bugün ders baþý yapan üniversiteleri kaos bekliyor. Rektörlerin hukukçulara danýþarak aldýklarý karar doðrultusunda açýkladýklarý, "Üniversitede türban için anayasa deðiþikliði yeterli deðil. Yasa hazýrlanmalý" görüþüne karþýn, YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde türbanýn serbest olduðunu açýkladý. Rektörlerin hemen hemen hepsinin, üniversitede türban için anayasa düzenlemesinin tek baþýna yeterli olmayacaðýný, mutlaka Ek 17'nci maddenin de deðiþmesi gerektiðini belirtmesine karþýn, Bilkent, Boðaziçi, Bilecik, Selçuk ve Sabancý gibi üniversitelerinin türbana daha sýcak baktýðý belirtiliyor. Önceki gün Radikal'e açýklamada bulunan 14 üniversitenin rektörü, anayasa deðiþikliðinin yeterli olmadýðýný, üniversitelere türbanla girilebilmesi için YÖK Kanunu'nun Ek 17. maddesinin deðiþtirilmesi gerektiðini savundu. Bu tartýþmalar devam ederken YÖK Baþkaný Özcan dün üniversitelere bir yazý gönderdi. Özcan, üniversitede türban serbestliði için anayasa deðiþikliðinin yeterli olduðunu, ayrýca bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmadýðýný açýkladý. Özcan þöyle dedi: "Söz konusu anayasa deðiþikliði göz önünde bulundurulmak suretiyle uygulama yapýlmasý, kamu görevi ifa eden yükseköðretim kurumlarýnýn yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluðunda olduðu izahtan varestedir. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü halen yürürlükte olan kanunlarda da hangi kýyafetlerin toplumsal ortamda giyilemeyeceðine dair açýk düzenlemeler yer almaktadýr. Anayasa'nýn 174'üncü maddesiyle koruma altýna alýnan inkýlap kanunlarýndan birini oluþturan 2596 sayýlý Bazý Kisvelerin Giyilemeyeceðine Dair Kanun bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu bakýmdan Anayasa'nýn 10 ve 42. maddeleri hükümleri karþýsýnda ancak kimliði teþhis edilemeyecek bir durumda bulunan kiþilerin yükseköðretim kurumlarýnýn bina, eklenti ve yerleþke alanlarýna alýnmamasý yönünde tedbirler alýnabilir." Rektöre disiplin tehditi YÖK'ün türbanlý öðrencilerin üniversitelere alýnmasý gerektiði yönündeki kararý üzerine, türban için anayasa düzenlemesinin yeterli olmadýðýný dile getiren rektörler YÖK'ün açacaðý disiplin soruþturmalarýyla da karþý karþý kalabilecek. Ancak, rektörler, YÖK'ün türbana vize veren açýklamasýna yönelik, "Biz yasalara göre hareket ederiz. Hukukçularýmýz, anayasa düzenlemesinin türban serbestisi için yeterli olmadýðýný belirtti. YÖK bize türbanlý öðrenciyi üniversiteye al diyemez" açýklamasýnda bulunuyor. Rektörler, Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK) çatýsý altýnda 7 Mart'ta yapacaklarý toplantýda, türban için ikinci bir bildiri yayýnlamaya hazýrlandýklarýný belirtiyorlar. Gerilen ortam nedeniyle üniversiteler ise kapýlarýndaki güvenlikleri artýrdýlar. Özcan'a göre yasa deðiþikliði gereksiz. 'Türbana hayýr' eylemlerinin yaþandýðý üniversitelerde, gerginliðin çatýþmaya dönüþmemesi için güvenlik güçlerinden de yardým isteneceði öðrenildi. CHP, deðiþikliðe iliþkin iptal baþvurusunu çarþamba günü yapacak. Radikal 25/02/2008

8 Valilik AKP'ye laf ettirmedi Ýstanbul da su sýkýntýsý ihtimali Valilik AKP'ye laf ettirmedi TKP'nin öncülüðünde 2 Mart'ta düzenlenecek "AKP'yi istemiyoruz" baþlýklý mitinge çaðrý amacýyla hazýrlanan bildiri ve afiþler Ýstanbul Valiliði engeline takýldý. Valiliðin, bez afiþlere izin vermeyip bildirilerden "yobaz" kelimesinin çýkarýlmasýný istemesi TKP'lilerin tepkisine neden oldu. 'YOBAZ' KELÝMESÝNE TAKILDILAR Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) öncülüðünde 2 Mart'ta Kadýköy'de düzenlenecek, "AKP'yi Ýstemiyoruz" mitingi öncesi TKP tarafýndan hazýrlanan afiþ ve bildiriler Ýstanbul Valiliði tarafýndan, "uygun görülmedi." Mitinge çaðrý amacýyla daðýtýlmak istenen bildirilerdeki, "Türkiye'yi kara çarþafa sokup adaletsiz sömürü düzenini garanti altýna almayý düþünen yobazlarý istemiyoruz" ifadelerinin çýkarýlmasýný isteyen Ýstanbul Valiliði, kent geneline asýlmak istenen, "AKP'yi Ýstemiyoruz" baþlýklý bez afiþlere de izin vermedi. VALÝLÝÐÝN TUTUMU HUKUKSUZ Valiliðin tutumunu protesto eden TKP yönetimi, Valiliðin bu tutumunun hukuksuz olduðunu belirterek, "Valiliðin, bir siyasi partinin faaliyetlerini engelleme yetkisi bulunmamaktadýr. Valiliðin verdiði bu kararýn herhangi bir gerekçesi de bulunmamaktadýr. Bu tutum, hükümet ve devlet kurumlarýnýn da hukuk kurallarýyla baðlý olduðu bu çaða deðil, ortaçaðýn padiþahlýk - halifelik sistemine özgüdür ve AKP gericiliðinin geldiði noktayý göstermektedir" denildi. Ýstanbul Valiliði'nin bu tutumunun siyasi olduðunu ifade eden TKP yönetimi, tüm duyarlý kesimleri 2 Mart'ta Kadýköy'de düzenlenecek mitinge katýlmaya çaðýrdý. Birgün - 24 Þubat 2008 Yaðmur bombasý uygulamasý durduruldu. Projeyi yöneten Prof. Dr. Orhan Þen: "Geçen yýldan daha ciddi su sýkýntýsý çekeceðiz" dedi.. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn kentin su sorununu çözmek için büyük umutlar baðladýðý yaðmur bombalarýndan sonuç alýnamadý. Geçtiðimiz kasým ayýnda uygulanmasýna baþlanan "Ýklim deðiþikliklerinin Ýstanbul su kaynaklarýna etkisi" adlý projenin bombalama safhasýnýn 3 Þubat tarihi itibariyle sona erdirildiði açýklandý. ÝTÜ Meteoroloji Mühendisliði'nin Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'yle birlikte yürüttüðü çalýþmanýn baþýnda bulunan Prof. Dr. Orhan Þen, SABAH'a önemli açýklamalarda bulundu: "Kasým'dan bu yana civarýnda yaðmur bombasý attýk. Havzalarýn üzerinde uçakla dolaþtým, çok fazla kar yoktu. Istýranca Daðlarý'nýn üzerinde bayaðý kar varken Terkos'ta göremedim. Kar yaðýþýndan sonra buharlaþma meydana geldi." Prof. Dr. Orhan Þen, eldeki verilere göre, Ýstanbul'un su probleminin geçen yaza göre daha aðýr yaþanacaðýný söyledi. Þen, "Tahminlerime göre haziran baþýna yüzde 37 dolulukla gireriz. Geçen haziran baþýnda bu oran yüzde 58'di. Dilim varmýyor ama bu yýl çok ciddi su sýkýntýsý çekeceðiz" dedi. Amaç Yaðmur Deðildi Þen, beklenen yaðýþý gerçekleþtiremeyen ve toplam maliyeti 2.5 milyon dolara çýkan projeyi "Bir yýl sürecek bu çalýþmanýn temel amacý yaðmur yaðdýrmak deðil, bulutlarýn yapýsýný anlamak, havadaki partiküllerin bulut içinde yaðýþa ne gibi etki yarattýðýný araþtýrmak" sözleriyle savundu. Belediye Baþkaný Topbaþ, 16 Kasým 2007'de yaptýðý açýklamada "Yaðýþ artýrýmý, bulut özelliðine göre yüzde civarýnda mümkün olabiliyor. 100 günlük suya 20 günlük su daha ilave etmiþ oluyorsunuz" demiþti. Kadir Topbaþ, 28 Ocak 2008'deki konuþmasýnda ise "Diðer bölgelerde metrekareye kilogram yaðýþ düþerken, denemenin yapýldýðý bölgeye kilogram yaðýþ düþtü. Yüzde gibi bir artýþtan bahsedilirken, burada ciddi bir artýþ görüldü'' müjdesini Ýstanbullulara vermiþti. Sabah 25 Þubat 2008 KIRÞEHÝR BU FIRSAT KAÇMAZ birey DERSHANELERÝ 5,6,7 inci Sýnýflar ve Lise Sýnýflara ÖZEL KAMPANYA 2. DÖNEM Dershanemize ÜCRETSÝZ GELMEK ÝSTERMÝSÝNÝZ? Müracat KIRÞEHÝR Cacabey Cd. Cacabey Ýþmerkezi No:5

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı