ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir mutabakattan. ABD ile Türkiye'nin mutabakatýný madde madde bilmek savaþýn bedelini ödeyen toplumun hakký... ANALÝZCÝ VE DÝPLOMATLARIN ÝFADESÝ TSK'nin Kuzey Irak'taki sýnýr ötesi operasyonu 4'üncü gününe girer ve ölüm haberleri ana babalarýn içini yakarken, soðukkanlý analizci ve diplomatlar ABD ile Türkiye'nin yeni bir balayýnda olduðunu, harekâtýn geniþ bir mutabakat çerçevesinde yapýldýðýný açýkça söylüyor. YOÐUN TRAFÝK VE ARDINDAN HAREKÂT Harekât öncesinde Ankara ve Washington arasýnda askeri ve meral salman Bugünün küçükleri yarýnýn büyükleri Cizre de 15 yaþýndaki Yahya Menekþe panzer altýnda ezilerek öldürüldü, Kýzýltepe de 12 yaþýndaki Uður Kaymaz, çatýþmaya katýldýðý iddiasýyla babasýyla birlikte evlerinin önünde kurþuna dizilerek öldürülmüþtü Binlerce, on binlerce çocuk her gün açlýkla, yoksullukla, þiddetle ve ölümle terbiye edilerek büyüyor. *** Yýllar öncesinden aç Kürt çocuklarýnýn hikâyelerini duymaya baþlamýþtýk. Diyarbakýr da lokantalarda tabaklarda kalan artýk yemekleri yiyorlardý, mendil satýyorlardý, para istiyorlardý, þehir aç çocuklarla dolup taþýyordu. Adana nýn terminalinde minicik çocuklar sakýz, su satýyorlardý, aç çocuklar sokaklardaydý. 3 DE Hasan Kankal Ziyafet sofrasý KREMALI MANTARLI TAS KEBAP 4 Kiþilik Hazýrlama süresi: 20 dakika. Piþirme süresi: 15 dakika. Malzemeler: 500 Gr. Dana þinitzel eti Adet orta boy kuru soðan Diþ sarýmsak Yemek kaþýðý zeytinyaðý Yemek kaþýðý un Çay kaþýðý tuz, karabiber Gr. Taze mantar, ( Konserve mantarda olabilir) 6 DA siyasi yeddliler yoðun bir tur attý. Ve bu yoðun trafiðin ardýndan ABD'nin bilgisi dahilinde TSK, Kuzey Irak'a girdi. Þimdi savaþýn acý ve tedirginliðini yaþayan yurttaþlar ABD ile hangi konularda mutabýk kalýndýðýný bilmek istiyor.'ýran'a AMBARGO GELÝYOR, DELÝNMEMELÝ' ABD'nin Türkiye'ye harekât vizesi ve istihbari bilgi vermesindeki en önemli etkenin Ýran'ý sýkýþtýrmak olduðunda birçok politika analisti hemfikir. Önümüzdeki kýsa dönemde Ýran'a sýký bir ambargo uygulanacak. Özellikle enerji konusunda Türkiye'nin ambargoyu delmemesi istendi. 7 DE 12 Tekel iþçisi gözaltýna alýndý Tekel Sigara'nýn özelleþtirilmesi Türkiye'nin çeþitli yerlerindeki sigara fabrikalarýnda çalýþan iþçiler tarafýndan protesto edildi. Ýhaleyi protesto eden Ýstanbul'daki Tekel iþçilerine müdahale eden polis, 12 kiþiyi gözaltýna aldý. Tekel iþçileri, özelleþtirmeyi ve 12 iþçinin gözaltýna alýnmasýný protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapmak istedi. Ancak yoðun güvenlik önlemi alan polis, iþçilere biber gazýyla müdahale etti. Müdahale sýrasýnda yaþanan arbedede bir polis yaralanýrken, 12 kiþi gözaltýna alýndý. Yüksek tansiyonu olduðu öðrenilen bir kadýn iþçi gazdan etkilenerek baygýnlýk geçirdi. Bazý kadýn iþçiler ise, sinir krizi geçirdi. Müdahalede polisin yangýn söndürme tüpü kullanmasý ve trabzanlarýn koparýlmasý dikkat çekti. Müdahalenin ardýndan AKP önünde oturma eylemi yapan iþçiler, gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlacaðýnýn söylenmesi üzerine eyleme son verdi. 2 DE Küreselleþme ve Siyasal Ýslam Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (3) Sosyal politikalar sermaye birikim sürecinin yoksul ve emekçi kesimler üzerinde açtýðý sarih ve örtük yaralarý tedavi etmenin, toplumsal dýþlanmýþlýklarý azaltmanýn bir aracý olarak kurgulanýr. Bunu saðlayacak enstrümanlarý elinde tutan aktör ise devlettir. Ancak, AKP optiðinden baktýðýmýzda AKP'nin temsil ettiði Ýslami taþra sermayesinin ve metropolitan burjuva sermayesinin temsilcileri sermaye birikim sürecinde peydahlanan eþitsizlikleri devletin çözmesi taraftan deðil. Bunun yerine önerilen, gönüllü kuruluþlarýn, yardým kuruluþlarýnýn ve sivil toplumun yardýmlarýdýr. AKP, uyguladýðý neoliberal politikalarýn diyetini yoksul ve emekçi kesime hayýrseverlik yaklaþýmýna dayalý, klientalist iliþkilerin hâkim olduðu cema-atimsi bir faaliyet olarak ödüyor. 4 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Kýrþehirliler Keme'ye hazýrlanýyor Kýrþehir'de geçtiðimiz yýllarda bulunan ve Araplarýn büyük ilgi gösterdiði Keme bitkisinin, yaðmur ve kar yaðýþýnýn bolluðu sebebiyle bu yýl daha verimli olacaðý bildirildi. Kýrþehir'in Akçaaðýl Köyü yakýnlarýnda bulunan Keme bitkisinin, son bir aydýr etkili olan kar ve yaðmur yaðýþlarý sebebiyle, daha verimli olacaðý kaydedildi. 6 DA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 PKK'nýn direnci kýrýldý Kuzey Irak'ta aðýr kýþ koþullarýnda operasyon yürüten Mehmetçik, dört ayrý bölgede PKK'lýlarla sýcak çatýþmaya girdi. Çatýþmalardan üçü geç saatlere kadar sürdü. Üç bölgede sýcak temas?sürüyor. Dünkü çatýþmalarda lider kadrodan isimler dahil 33 PPK'lý öldürüldü, 63 hedef imha edildi. Yerel güçlerden, kaçan PKK'lýlarý himaye etmemeleri istendi Radikal - ANKARA - Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki hava destekli kara operasyonunun üçüncü gününde 33 PKK'lý daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen PKK'lýlarýn sayýsý 112'ye yükseldi. Dünkü operasyonlarda 12 hedef grubundaki 63 hedefi havadan bombalayan TSK, dört ayrý bölgede de PKK'lýlarla sýcak çatýþmaya girdi. Genelkurmay'dan dün yapýlan açýklamada, bu bölgelerden üçünde sýcak çatýþmanýn sürdüðü, bir helikopterin bilinmeyen bir nedenle düþtüðü, sekiz askerin de þehit olduðu duyuruldu. 'PKK'nýn mukavemetinin kýrýldýðýný' belirten Genelkurmay, güneye kaçan teröristlerin Kuzey Irak þehirlerinde barýnmamasý için de Iraklý Kürt yetkilileri uyardý. Genelkurmay Baþkanlýðý dün operasyonlara iliþkin yeni görüntü ve bilgileri internet sitesinden duyurdu. Açýklamada þöyle denildi: PKK mevzileri daðýtýldý: Irak'ýn kuzeyinde PKK terör örgütüne karþý icra edilen sýnýr ötesi harekâtýn 3'üncü günü olan 24 Þubat 2008 tarihinde, dört ayrý bölgede teröristlerle saðlanan sýcak temas aralýklarla devam etmiþtir. Dün gece ve bugün gündüz boyunca devam eden harekât esnasýnda, önceden hazýrlanmýþ tahkim edilmiþ mevzilerden oluþan ve bazý aðýr silahlarla desteklenen terörist yuvalarý; uçaklar, silahlý helikopterler ve kara ateþ destek vasýtalarý ile yoðun ve etkili bir þekilde ateþ altýna alýnarak daðýtýlmýþtýr. Ýlerleme istikametleri üzerindeki terörist unsurlar, birliklerimizin etkili manevralarý ve çok yakýn mesafeli çatýþmalarla saf dýþý býrakýlmýþtýr. Yatacak yerleri yok: Harekât ilerledikçe tespit edilen çok sayýda terörist barýnma ve lojistik tesisi, içlerindeki silah, mühimmat ve malzeme ile birlikte tahrip edilmiþtir. Geçilen bölgelerde terörist altyapýyý teþkil eden doðal ve yapay tüm tesisler, kýsa sürede yeniden onarýlamayacak þekilde kullanýlamaz hale getirilmektedir. Birbirlerine düþtüler: Her birinde teröristlerin bulunduðu kesin olarak tespit edilmiþ, derinlikteki 12 hedef grubu (63 hedef) Hava Kuvvetleri uçaklarý ile etkili bir þekilde vurulmuþtur. Harekât bölgesinde elde edilen hassas kaynak istihbaratýndan, çaresizlik içindeki örgüt mensuplarýnýn birbirini ajanlýkla suçladýklarý, bir kýsmýnýn Türk Silahlý Kuvvetleri'ne karþý koymak istemediði; bazý gruplar arasýnda çýkan iç çatýþmalarda ise ölen ve yaralananlar olduðu öðrenilmiþtir. Mukavemetleri kýrýldý: Bugün saat 16:00 FOTOÐRAF, TSK'NIN ÝNTERNET SÝTESÝNDEN ALINMIÞTIR Genelkurmay'a göre öldürülen PKK'lý sayýsý 100'ü aþtý itibarýyla harekât bölgesindeki mukavemetleri büyük oranda kýrýlan teröristler, çatýþmalarda ölen arkadaþlarýnýn cesetlerini tuzaklamak ve ilerleme yollarýna el yapýmý patlayýcý ve mayýn döþemek suretiyle zaman kazanmaya ve yer yer panik halinde güneye doðru kaçmaya çalýþmaktadýrlar. Peþmergeye 'Aranýza almayýn' uyarýsý: Iraklý yerel gruplardan, bölgesel barýþ ve istikrarýn en büyük düþmaný olan PKK terör örgütü mensuplarýnýn bölgelerine girmelerine ve orada himaye görmelerine mani olmalarý beklenmektedir. 5 cesette bubi tuzaðý: 24 Þubat 2008 tarihinde terör örgütü mensuplarýyla çýkan çatýþmalarda, içlerinde sözde lider kadrolarýn da bulunduðu deðerlendirilen 33 terörist etkisiz hale getirilmiþtir. Bu teröristlerden beþinin cesetlerinin patlayýcýlarla tuzaklanmýþ olduðu tespit edilmiþtir. 112 PKK'lý etkisiz: Son rakamlarla birlikte harekâtýn baþlangýcýndan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayýsý 112'dir. Bu sayýya, uçaklar, silahlý helikopter ve uzun menzilli ateþ destek vasýtalarý ile tesirsiz hale getirilen terörist miktarlarý dahil deðildir. Bunlar daha sonra istihbarat vasýtalarý ile deðerlendirilecektir. Helikopter düþtü, sekiz þehit var: Gün boyunca meydana gelen çatýþmalarda sekiz personelimiz þehit olmuþ; bir helikopterimiz, bilinmeyen bir nedenle, sýnýrýmýza yakýn bölgede kýrýma uðramýþtýr. Helikopter, olay yerinde ilgili teknisyenler tarafýndan incelenmektedir. Üç bölgede çatýþma: Sýcak temas durumu üç ayrý bölgede halen sürmekte olup; çetin hava ve arazi þartlarýnda ilerleyen birliklerimizin harekâtý, planlanan hedeflere ulaþýlýncaya kadar ayný kahramanlýk ve kararlýlýkla devam ettirilecektir. Binbaþý da þehit Operasyon bölgesinden gelen þehit haberlerine dün bir binbaþý ile bir üsteðmen de eklendi. Ankaralý Binbaþý Zafer Kýlýç Kuzey Irak'ta þehit oldu. Ýstanbullu Uzman Çavuþ Murat Bogatur, Kýrýkkaleli komando er Ýbrahim Ülger ve Kayserili komando er Yusuf Özmen de dün þehit olan askerler arasýndaydý. Bu arada, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Üsteðmen Serkan Çakal'ýn Irak topraklarýndan açýlan ateþle þehit edildiði öðrenildi. ( 25/02/2008 ) 12 Tekel iþçisi gözaltýna alýndý Tekel Sigara'nýn özelleþtirilmesi Türkiye'nin çeþitli yerlerindeki sigara fabrikalarýnda çalýþan iþçiler tarafýndan protesto edildi. Ýhaleyi protesto eden Ýstanbul'daki Tekel iþçilerine müdahale eden polis, 12 kiþiyi gözaltýna aldý. Tekel iþçileri, özelleþtirmeyi ve 12 iþçinin gözaltýna alýnmasýný protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapmak istedi. Ancak yoðun güvenlik önlemi alan polis, iþçilere biber gazýyla müdahale etti. Müdahale sýrasýnda yaþanan arbedede bir polis yaralanýrken, 12 kiþi gözaltýna alýndý. Yüksek tansiyonu olduðu öðrenilen bir kadýn iþçi gazdan etkilenerek baygýnlýk geçirdi. Bazý kadýn iþçiler ise, sinir krizi geçirdi. Müdahalede polisin yangýn söndürme tüpü kullanmasý ve trabzanlarýn koparýlmasý dikkat çekti. Müdahalenin ardýndan AKP önünde oturma eylemi yapan iþçiler, gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlacaðýnýn söylenmesi üzerine eyleme son verdi. EKONOMÝK BAÐIMSIZLIÐA DARBE Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, TekePin özelleþtirmesine karþý çýktýklarýný belirterek "Bu özelleþtirme Türkiye'nin ekonomik baðýmsýzlýðýna yeni bir darbe daha vurulmasýdýr" dedi.koramaz, "Daha birkaç yýl önce kamu iþletmeciliði, kamu maliyesine 20,4 katrilyon net gelir aktarýyordu. Türk Telekom, yýlda 2,3 katrilyonluk kâr transferi ile bu toplamýn yüzde ýo'undan fazlasýný aktarmaktaydý. TÜPRAÞ bir yýl içindeki vergi ve fonlarýn yüzde 20'sini, TEKEL'me birlikte yüzde 42'sini karþýlýyordu. Kurumlar Vergisinin yüzde 53'ü de bu kuruluþlarca karþýlanmaktaydý. Bu maddi kayýplarýn öneminin yaný sýra bugün izlenen ekonomik programlar ve tüketilen ekonomik birikimler itibarýyla Türkiye ERDEMÝR, PETKÝM, TÜPRAÞ ve TEKEL'i bir daha 26 Þubat 2008 Salý kuramayacaktýr" diye konuþtu.koramaz, birçok özel kuruluþun yabancý sermayenin eline geçmesiyle birlikte yabancýlaþtýrma ve yeni bir sömürgecilik döneminin baþladýðýný söyledi. Zehra Þahindokuyucu Nakliyat-Ýþ'ten Koç Holding'e mesaj ARÇELÝK direniþi iþçileri Nakliyat-Ýþ sendikasý üyeleri, Divan Otelin önünde yaptýklarý basýn açýklama-sýnra Koç Holding'in taþeronlaþma politikalarýna boyun eðmeyeceklerini bildirdi. Taksim Gezi Parký'nda toplanan DÝSK e baðlý Nakliyat Ýþ üyeleri, Koç Holding-Arçelik iþvereninin yarattýðý taþeronlaþmaya dikkat çekmek için sloganlar eþliðinde Divan Oteli'ne kadar yürüdüler. Divan Oteli'nin önünde iþçiler adýna basýn açýklamasý yapan Nakliyat-Ýþ Genel Baþkaný Ali Rýza Küçü-kosmanoðlu, 50 gündür iþçilerin emeklerine ve sendikalarýna sahip çýkmak için kar kýþ, yaðmur çamur demeden Çayýrova'da bulunan Arçelik tesisleri önünde mücadele ettik-lerini belirterek, seslerini duyulmasýný istemeyen patronlara karþý sonuna kadar direneceklerini vurguladý. Koç-Holding Arçelik patronlarýnýn yasadýþý uygulamalarý devam etirdiðine de deðinen Küçükosma-noðlu, "üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik saldýrýlardan bir türlü vazgeçilmiyor" dedi.basýnýn duyarsýzlýðýndan da yakýnan Nakliyat-Ýþ Genel Baþkaný Küçükosman- oðlu "sizin iþiniz bizim sesimizi duyurmaktýr ama nedense Koç"tan çekindiðiniz için sesiniz çikmýyor, sizin sesiniz çikmasa da biz susmayacaðiz, sizi bize destek olmaya davet ediyorum" diyerek, bu mücadeleyi kazanana kadar sürdüreceklerini vurguladý. Zeynep Kuray Birgün 23/02/2008 SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý satýlýktýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 638m2 634m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Tel: HACIBEKTAÞ 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

3 26 Þubat 2008 Salý Cizre de 15 yaþýndaki Yahya Menekþe panzer altýnda ezilerek öldürüldü, Kýzýltepe de 12 yaþýndaki Uður Kaymaz, çatýþmaya katýldýðý iddiasýyla babasýyla birlikte evlerinin önünde kurþuna dizilerek öldürülmüþtü Binlerce, on binlerce çocuk her gün açlýkla, yoksullukla, þiddetle ve ölümle terbiye edilerek büyüyor. *** Yýllar öncesinden aç Kürt çocuklarýnýn hikâyelerini duymaya baþlamýþtýk. Diyarbakýr da lokantalarda tabaklarda kalan artýk yemekleri yiyorlardý, mendil satýyorlardý, para istiyorlardý, þehir aç çocuklarla dolup taþýyordu. Adana nýn terminalinde minicik çocuklar sakýz, su satýyorlardý, aç çocuklar sokaklardaydý. Diyarbakýr da, Adana da, Mersin de, Ýstanbul da ve daha pek çok þehirde bu çocuklar birdenbire ortaya çýkmadý elbette, bunca insan ve onlarýn çocuklarý köyleri boþaltýldýðý, evlerinden göç ettirildiði, evsiz, iþsiz, çaresiz kaldýðý için büyük þehirlere daðýldý. *** Þimdilerde gazetelerde, gösterilerde çocuklarýn en önde olduðu haberlerini okuyunca ve taþ atan çocuklara muz daðýtan, ayakkabý veren, sinemaya götüren þefkatli polis haberlerini okuyunca, okuduklarýmdan çýkardýðým sadece aymaz bir ikiyüzlülük oluyor. Ne de olsa bildik bir hikâyedir bu, önce sefaleti yaratýp, sonra da bu sefalette hak olduklarý çoktan unutturulmuþ olanlarý lütuf gibi daðýtmak. Oysa SATILIK EV meral salman Bugünün küçükleri yarýnýn büyükleri 103 Evler de 470 m2 arsa içerisinde 100 m2 ev (havuzlu) ve Tandýr Evi sahibinden uygun fiyata satýlýktýr. MÜRACAAT Tel: Çep: sevgi, þefkat, ilgi, daðýtýlan meyve ve ayakkabýlar lütuf olamaz çünkü çocuklarýn bunlardan mahrum durumda olmasý, o çocuklarýn haklarýnýn çoktan gasp edildiðinin göstergesidir sadece. Dolayýsýyla, çocuklarýn gösterilerde en ön saflarda olmasýnýn, muz, ayakkabý vb. karþýlýðýnda ellerindeki taþlarý býrakýp büyüyünce polis olacaðýný söylemesinin, muhtemelen bir sonraki gösteride de eline tekrar taþ alacak olmasýnýn tuhaf bir yaný yok. Evsiz, aç, yoksul ama en önemlisi de geleceksiz ve çaresiz bu çocuklarýn yapmasý olasý olan hiçbir þeyde tuhaf bir yan yok. 3 *** Çünkü tuhaf olan, bu çocuklarýn can güvenliðinden bile yoksun olmasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn barýnacak doðru dürüst evlerinin bile olmamasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn aç olmasý, üstlerine giyecek kýyafetlerinin, ayaklarýna giyecek ayakkabýlarýnýn olmamasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn ölümü ve þiddetin her türlüsünü tanýyor olmasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn hastalanýnca doktora gidemiyor olmasý. Tuhaf olan bu çocuklarýn eðitimden yoksun olmasý, onlarý bekleyen geleceðin acýyla, ölümle, þiddetle, açlýkla ve sefaletle dolu olmasý. Tuhaf olan panzer altýnda ezilince, kurþuna dizilince, mayýnla parçalanýnca yaralanmalarýnýn ve ölümlerinin, kendi çocuklarýnýn kýlýna zarar gelmesine dayanamayacak pek çok ana babanýn yüreðinde ufacýk bir sýzý bile yaratmýyor olmasý BAÞSAÐLIÐI Zir Mahallesinden Zehra ÖZCAN Hakka Yürmüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. BELEDÝYENÝN ÖNCÜLÜÐÜNDE MÜZÝK EÐÝTÝM KURSLARI BAÞLADI Sulucakarahöyük - NEVÞEHÝR Nevþehir de eðitimde önemli hizmetlere imza atan Nevþehir Belediyesi,müzik eðitimi alanýnda da becerileri olan kiþileri müzik alanýnda daha bilgili hale getirebilmek amacýyla çalýþmalar yapýyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde Nevþehir Belediyesi Sosyal Ýþler ve Kültür Müdürlüðü,Kapadokya Eðitim Merkezi ve Nevþehir Belediyesi Musiki Cemiyeti Nevþehir Eðitimciler Derneði nin Etkinliði Sulucakarahöyük-NEVÞEHÝR Nevþehir Eðitimciler Derneði (NeDer) Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde 23 Þubat 2008 Cumartesi günü saat 19:30 da Yahyalýlý Hacý Hasan Efendi yi anlatan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Yahyalýlý Hacý Hasan tarafýndan düzenlenen Ney,Gitar,Baðlama Kanun ve Halk Oyunlarý kurslarýnda yeni eðitim dönemi baþladý. 300 ü aþkýn kiþinin 3 ay süre ile devam edeceði kurslar uzman eðiticilerin gözetiminde gerçekleþtiriliyor. Müzik aletleri kullanma konusunda becerileri olan kiþilerin eðitiminin yaný sýra,ses yeteneklerinin de geliþtirilmesine çaba harcayan kiþilerinde yoðun olarak ilgi gösterdiði Çocuk ve Gençlik Koro larýnýn eðitimleri haftanýn 3 günü toplam 6 saat üzerinden yapýlýyor. DÝNÇ in yaþamýný anlatan slayt gösterimi, Ali Ýbiþ in konuþmasýnýn ardýndan yönetmen Mesut UÇAKAN ýn filme çektiði Gönül Dosta Gider adlý Yahyalýlý Hacý Hasan Efendi yi anlatan bilimsel drama izletildi. Salonun hýnca hýnç dolu olduðu, merdivenlere oturulup boþluklarýn ayakta doldurulduðu salonda kadýn ve erkeklerin ayrý bölümlere oturtulmalarý ile etkinliðe lüks ve son model arabalarý ile gelenlerin çokluðu dikkat çekti. Bini aþkýn insanýn izlediði tahmin edilen etkinlikte Yeni Dünya Dergisi ile Hanýmefendi ve Beyza Dergileri ücretsiz daðýtýlýp kitap, VCD, CD, ve kaset satýþlarý yapýldý. Etkinlik 21:30 da sona erdi. Belgesel dramýnýn tümüyle Ýslami terbiye, yaþam tarzý ve disiplini içinde geçip film boyunca gösterilen yazý ve mektuplarýn Arapça olmasý dikkat çekti.

4 Sizlerden gelen katký ve yorumlar:yoksulsever AKP! Yoksullar, emekçiler ölümüne bekletilip sýtmaya razý ediliyor. Üstelik AKP, mevcut sosyal politika anlayýþýyla, kamu finansmanýný azaltmasý için devamlý surette soðuk nefesini ensesinde hissettiði Uluslararasý Para Fonu (IMF)'nu da hoþ tutmuþ oluyor Sosyal politikalar sermaye birikim sürecinin yoksul ve emekçi kesimler üzerinde açtýðý sarih ve örtük yaralarý tedavi etmenin, toplumsal dýþlanmýþlýklarý azaltmanýn bir aracý olarak kurgulanýr. Bunu saðlayacak enstrümanlarý elinde tutan aktör ise devlettir. Ancak, AKP optiðinden baktýðýmýzda AKP'nin temsil ettiði Ýslami taþra sermayesinin ve metropolitan burjuva sermayesinin temsilcileri sermaye birikim sürecinde peydahlanan eþitsizlikleri devletin çözmesi taraftan deðil. Bunun yerine önerilen, gönüllü kuruluþlarýn, yardým kuruluþlarýnýn ve sivil toplumun yardýmlarýdýr. AKP, uyguladýðý neoliberal politikalarýn diyetini yoksul ve emekçi kesime hayýrseverlik yaklaþýmýna dayalý, klientalist iliþkilerin hâkim olduðu cema-atimsi bir faaliyet olarak ödüyor. Burada sosyal politika devlet için kamusal bir yükümlülük, vatandaþ için ise sosyal ve devredil(e)meyecek bir hak olmaktan çýkýyor. HAYIRSEVER POLÝTÝKALAR 1980'lerin, Amerika'da Reagan, Ýngiltere'de Thatc-her'la özdeþleþen yeni saðcý muhafazakâr anlayýþýnýn, sosyal politikayý ve yardýmý tamamýyla devletin kontrol ve görev alanýndan çýkarýp gönüllü kuruluþlara (örneðin kilise), sivil toplum örgütlerine ve yardým kuruluþlarýna býrakan 'sosyal politika' anlayýþý 'AKP'nin hayýrsever sosyal politika' yaklaþýmýyla taban tabana örtüþüyor. Böyle bir politika bir taraftan yoksul ve emekçi kesimleri AKP'ye bað(ým)h kýlarken diðer taraftan da piyasa ekonomisinin, global kapitalizmin ve küresel kapitalist rekabetin dinamiklerini yeniden üretip onu her daim canlý ve zihinde tutuyor. AKP'nin cemaatçi yapý arz eden hayýrseverliðe dayalý bu sosyal politika yaklaþýmý kurumsal ve programatik bir içeriðe sahip. Örneðin AKP'nin Muhafazakâr Demokrasi belgesinde bu yaklaþýmýn önemli izdüþümlerini görmek mümkün. Bu belgede þu ifadeler yer alýyor: "Devletin özellikle maðdur ve muhtaç kesimler üzerinde sosyal politikalar sürdürmesi gerekliliðine inanýlmakla birlikte, özel sektör, gönüllü kuruluþlar ve sivil toplum kuruluþlarý ön plana çýkarýlýyor" (AKP Muhafazalar Demokrasi belgesi, Küreselleþme ve Siyasal Ýslam SITMAYA RAZI ETMEK Görüldüðü üzere özel sektör, gönüllü kuruluþlar (Deniz Feneri, Kimse Yok mu ve ÝHH), sermayenin temsil edildiði mekânsal düzlem olarak belediyeler AKP'nin sosyal politika yaklaþýmýnýn payandalarýný oluþturuyor. Çaðýmýzýn 'yeni Leivata-ný' olan küresel kapitalizmin ve Adam Smith'in kurguladýðý serbest pazardan bile daha serbest olan piyasanýn yoksul emekçiler üzerinde yarattýðý derin eþitsizlikler ve gelir daðýlýmdaki büyüyen fay hatlarý karþýsýnda, yukarýda bahsettiðimiz aktörlerin yardýmýyla yoksul emekçilere nefes almasý için saðlanan kýsa erimli oksijen tüpü bu kesimlere hayat vermekle birlikte; piyasanýn çeliþkilerini gizleyip bu kesimleri bu tüpe baðýmlý kýlýyor. Dolayýsýyla AKP böyle bir sosyal politika yaklaþýmýyla yoksul emekçi yýðýnlarý, kent yoksullarýný ve lümpenleri yoksullukta ve lümpenlikte tutarak; bu kesimlerden oy saðýyor. Yani yoksullar, emekçiler ölümüne bekletilip sýtmaya razý ediliyor. Üstelik AKP, bu sosyal politika anlayýþýyla kamu finansmanýný azaltmasý için soðuk nefesini ensesinde hissetiði IMF'yi de hoþ tutmuþ oluyor. Deyim yerindeyse AKP bir taþla iki kuþ vurup "seçeneksizliðin seçeneði" olduðu gerçeðini bir kez daha hatýrlatýyor. Bu kertede sola düþen görevler var. Piyasanýn savunmasýz býraktýðý emekçileri ve yoksullarý AKP'nin hayýrsever sosyal politikalarýna teslim etmemek için, solun dayanýþmacý, özgürlükçü ve eþitlikçi veçhelerini siyasal bir program dahilinde söze deðil, eyleme dökmesi gerekiyor. Ümit KURT Boðaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi, Doktora * * * Ne yapmalý? Öncelikle yazý dizinizin oldukça yararlý bulunduðumu belirtmek isterim. Sorunu olanca açýklýðý ile ortaya koymuþsunuz. Gerçekten de bugün AKP, dini kullanarak yoksullarýn isyan etmesini engelliyor. Böylece kapitalizme olan baðýmlýlýklarý artýyor. Ýlericilerle emekçilerin buluþmasýný oldukça önemsiyorum. Ancak bunun nasýl olacaðýna dair soru iþaretlerim giderilebilmiþ deðil. Mevcut durumu ortaya Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (3) sermiþ, analiz etmiþsiniz. Ama ne yapmak gerektiði hâlâ daha muðlak. Emekçilerle sol nasýl buluþacak? Onlarý gericiliðin pençesinden nasýl kurtaracak. Bu konularda da aydýnlanmak istiyoruz. Belki sosyal devletin yýkýldýðý bir ortamda sol da yoksul mahallelerde dayanýþma aðlarý örgütlemeli. Tabii bunu bir hayýr iþi gibi yapmamalý. Sizin de söylediðiniz gibi bu sadaka kültürü tam da kapitalizmin istediði þey. Dayanýþma aðlarý hem mücadeleyi hem de örgütlenmeyi he-deflemeli. Basit bir sadaka þeklinde deðil, karþýlýklý dayanýþma iliþkilerinin geliþeceði, umut ettiðimiz baþka dünyanýn nüvelerinin atýlabileceði bir dayanýþma pratiði olabilir mi? Ancak burada da kafama takýlan soru, bu pratiklerin iktidarý alma kaygýsýný ortadan kaldýrýp kaldýrmayacaðý... Bu aðlarla yetinip mücadeleci yönünü yitirir mi gibi bir soru var kafamda. Solun hep sloganlarla kendisini ifade ettiðini söylemiþti bir hocamýz. Ben de böyle düþünüyorum. Basit sloganlardan kurtulup somut projeler koymalý artýk sol. Ben mevcut sosyal demokrat partilerden umudu deðilim. Yine burada görev sosyalisdere düþüyor bence. Ama sol çok yara aldý. Darbeler, iþkenceler gördü. Gerçekten de düzen sistemli bir þekilde solu ezdi ve yerine Ýslamcý ve milliyetçi örgütlenmeleri geçirdi. Ben milliyetçiliðe ve gericiliðe eþit oranda karþý çýkýlmasý gerektiðini düþünüyorum.bazý aydýnlarýmýz gericiliðe karþý mücadele etmeyi erteliyor. Bu konuda ben farklý düþünüyorum. Örneðin Cihangir'de bir gericilik sorunu olmayabilir ama benim oturduðum mahallede gerçekten de gericilik baskýsý yoðun bir biçimde yaþanýyor. Etrafýmda buna tepki duyan insanlar var ama onlar da sinmiþ bir durumda. Bir süre sonra insan ister istemez baskýya boyun eðiyor ve onu normal bir þeymiþ gibi görüyor. Ýþte, bu geri dönüþü olmayan bir yol bence... Ramazanda býrakýn dýþarýda yemek yemeði lokantada yemek yiyen insan bile bulmak imkânsýz. Ben türbaný da bu muhafazakârlaþmanýn bir aracý olarak görüyorum. Basit bir özgürlük sorunu olarak görürsek toplumdaki bu dinci gericileþme olgusunu kaçýrýrýz diye düþünüyorum. Akýl ve bilim yolu ile düþünmeyen bu kiþilerin solun hegemonyasý altýna girmesi giderek zorlaþýyor. Bu konularda solun daha fazla kafa yormasý gerekiyor. Belki biraz da mücadele yöntemini tartýþmalýsýnýz. Bu gericileþmeyi nasýl aþacaðýz, darbecilerden medet ummadan nasýl sol bir seçenek yaratacaðýz. Keþke biraz da bunlara deðinseydiniz. Yine de çalýþmanýzý baþarýlý bulduðumu belirtmek istiyorum. Elinize saðlýk. Ýyi ki BirGün var. Gözde DUYGULU * * * Küreselleþme, siyasal Ýslam ve AKP Herkesi taraf olmaya zorlayacak 'vahþilik'te' bir emek-sermaye, zengin-yoksul kavgasý süreci örgütlenmeden 'sol', emekçi ve yoksul kitlelerle buluþamaz... Siyasal Ýslam kökenleri'ni ý8-ý9.yüzyýlda "Batý" karþýsýnda geri kalan, sömürgeleþen Müslüman toplum önderlerinin çözüm arayýþlarýndan alýr.bu akým 1060'h yýllarda kýsmen "sosyalizm"den de etkilense de Müslüman toplumlarýndaki "milliyetçi" ve "sol" akýmlarýn emperyalizm (ve özel baðlamda Ýsrail) karþýsýndaki baþarýsýzlýðý zemininde dini kökenlere yeniden dönüþ içinde 26 Þubat 2008 Salý þekillendi.emperyalist güçler, sol ve bazý antiem-peryalist ulusal güçler karþýsýnda "yeþil kuþak" yaklaþýmý içinde bu akýmý destekledi. Sovyetlerin zayýflama süreci ve çöküþü, tek kutuplu küresel kapitalist süreç içinde yükselen kapitalizm ve emperyalist egemenlik koþullarýnda siyasal Ýslam Müslüman toplumlardaki yoksul kitleler ve egemen blok dýþýndaki kesimler için tek kimlik ve "direniþ" alternatifi olarak kaldý. Emperyalist -Kapitalist güçler, kitleler üzerindeki ideolojik -kültürel egemenliklerini eþitsizliðin ve adaletsizliðin kol gezdiði ve sosyal devletin kýrýntýlarýnýn da yýkýldýðý yeni koþullarda kitlelerle baðlarý büyük ölçüde zayýflamýþ geleneksel liberal sað -sol veya milliyetçi akýmlarla kuramazdý.bizzat Ýslam zihniyeti içinde ideolojik olarak düzene onay üretmesi gerekirdi. Ýþte "Washington Cemaati" olarak adlandýrabileceðimiz Fethullahçý anlayýþ ve AKP çizgisi ile kendine gösteren "Ilýmlý Ýslam" bu onayýn adýdýr. ÝLERÝLÝK-GERÝLÝK Türkiye'de siyasal kimlikler kitlelerin algýsýnda esas olarak "ezen - ezilen" veya "emek-sermaye" kavgasý temelinden kök almadý. Önceleri "ilerici-gerici", sonralarý saðsol eksenindeki ana siyasal bölünme daha çok modernleþme ve batýlýlaþtýrma/batýlýlaþma etrafýndaki taraflýlýklardan kaynaklandý. Yani esas olarak kültürel temelliy-di döneminde gerek sendikal hak talepleri ve gerekse gençliðin antiemperyalist söylem etrafýndaki mücadelesi ile "sol" belirli ölçülerde yoksul kitleler arasýnda kitle tabaný yakalasa da esas olarak aydýn-orta sýnýflarýn hareketi olarak kaldý."sol" emekçi sýnýflar ve yoksul halk içinde karþýlýðýný ancak kendini Sünni çoðunluk karþýsýnda tehdit altýnda hisseden Aleviler arasýnda karþýlýk buldu.12 Eylül askeri darbesi döneminde ise gerek uluslararasý geliþmeler gerekse sendikal mücadelenin iyice gerilemesi ile gelinen bu noktada "sol" un Türkiye'nin çoðunluðunu oluþturan Sünni yoksul kileler içinde hemen hiçbir etkisi kalmamýþtýr. SOL, EMEKÇÝLERLE BULUÞMALI Sol'un yeni bir çýkýþ yapabilmesi ancak Türkiye' deki "sol" un emekçi ve yoksul kitlelerin gözünde yeniden tanýmlanabileceði bir mücadele süreci ile mümkündür. Bu mücadele süreci gerek içerik olarak gerekse kitlelerin gözündeki "imajý" ile iþçilerin-patronlara, emeðin sermayeye, yoksullarýn zenginlere, ve bütün coðrafyamýzla birlikte bu topraklarýn emperyalist egemenliðe karþý mücadelesi olmalýdýr. Sol ne anti-emperyalizmi "ulusalcý" kesime, ne de özgürlük, demokratik hak taleplerini "liberal" kesime teslim etmelidir. "Sol"u bu iki yöne doðru kaymalardan kurtaracak en saðlam zemin sýnýf mücadelesi ve net antikapitalist tutumdur. Öyle bir "vahþi" sýnýf mücadelesi, yoksul-zengin kavgasý örgütlemeliyiz ki siyasi kimlikler ve sol bu kavga içinde yeniden inþa edilsin. O zaman liberallerin "demokrat","özgürlükçü" hatta "sol", ulusalcýlarýn da antiemperyalist cilalarýnýn silinmesi kolay olacak ve bizzat Ýslam zihniyeti içindeki emekçi kitleler arasýnda da bu yeni saflaþmanýn siyasal karþýlýðý ortaya çýkabilecektir. Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN Ýþçi Kardeþliði Partisi (ÝKP) Genel Baþkaný Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi (Devam edecek)

5 26 Þubat 2007 Salý Kalbinizdeki turna avazý: Zeynep Karababa Zeynep Karababa Gül Yüzlüm isimli albümüyle sekiz yýl aradan sonra tekrar dinleyicileriyle buluþtu Kaynaktan gelen bir ses olarak onu ilk defa 2000 yýlýnda Ada Müzik ten çýkardýðý Yaz-Bahar albümüyle dinlemiþtik. Yetiþtiði, Sivas ýn Çamþýhý bölgesinin halk müziðinde ayný adla anýlan aðzýyla söylediði türküler, hem beslendiði kaynaðý hem de az bulunan alto sesine uygun parçalarý seslendirmesiyle kýsa sürede yaþlýsýndan gencine kemik denilebilecek bir dinleyici kitlesi oluþturdu. Babasý ve aile çevresinde kimi uluslararasý üne kavuþmuþ ozanlarýn deyiþ ve türkülerini kendine has otantik seslendirmesiyle Alevi- Bektaþi kesiminin de dýþýna taþan, özellikle gençliðin hayranlýðýný kazandý. Diðer bir özelliði ise emek mücadelesi için, eþitlik ve özgürlük için her türlü toplumsal mücadeleye sesiyle, gücüyle destek veren sanatçýlarýmýzdan biri olmasýdýr. Bu ay içinde Kalan Müzik etiketiyle çýkan Gül Yüzlüm albümünün kartonetini okuduðumuzda bu çabasýný anlýyoruz. Zeynep Karababa dan söz ediyorum. 8 yýl sonra ikinci albümüyle karþýmýzda. Bunca yýllýk gecikmenin sebebini sorduðumda, bir dokun bin ah iþit babýndan içini döküyor. Söyledikleri biz emekçiler için yürüttüðümüz mücadelenin sanatçýlarý da kapsadýðýný bir kez daha kanýtlýyor: Söylem-eylem, istek-olanak, yetenek-imkan, emek-sonuç arasýndaki farký iyi kavramak gerekiyor. Bir þeyi istemek, bir þey için koþmak, bir þeye emek vermek... Ve yetenekli olmak bazen yeterli olmuyor. Çünkü hepimizin bildiði gibi bazý þeyler elimizde deðil; bizlerin dýþýnda geliþiyor ve bizleri çoðu zaman etkiliyor. Önemli olan bütün olanlara raðmen bir þeyi yapmak. Sanatta zaten özellikle maddi beklentiler insaný yönlendiriyorsa sanatsal üretim söz konusu olamaz. Sanata gönül veren bir kiþi parasýz olsa bile sanatsal varlýðýný sürdürür. Para, paranýn ve þöhretin sözde gücü, ön plana çýkmasý sanatsal varlýðý tüketebilir, bitirebilir. Ýnsanýn sanatýyla -týpký emeðini ortaya koyan her iþgücünde olduðu gibi- para kazanmasý elbette mümkün olmalýdýr. Daha önemli olan ise insana dair bir yaþamýn olmasýdýr. Her insan -simit satan, ayakkabý boyayan, öðretmen, ev kadýný- emeðinin karþýlýðýný alabilmeli; en azýndan emeðe saygýlý olmalýyýz. Emeðin çiðnendiði bir düzende sanat çoktan piyasanýn, popüler kültürün, insanlarý uyutmanýn bir koþulu olarak ileri sürülüyor. Buna itiraz eden sanatçýlar gücünü ancak derdini seslendirdiði kesimden alýyor. Albüm yapmak ise kendi çabalarýyla mümkün olabiliyor. Emekçi bir kardeþiniz olarak bu olanaðý yeni bulabildim. Elbette ki bu olanak albümümü dinleyicilerime ulaþtýran firmamýn katkýsýdýr. Ýzninizle bir kez daha teþekkür etmek istiyorum. Susup yeniden albüm kapaðýna dönüyorum. Bu albüm ile Kalan Müzik arþivini zenginleþtirdi diyen Ahmet Say, Zeynep Karababa nýn gelenekseli yetkinlikle temsil ettiði yorumunu yapýyor. Kitap Tanýtýmý : Fuat Bozkurt - Semahlar Fikret Otyam ise Güzel geleneklerden, güzel insanlardan bir yadigardýr bize diyerek girdiði söze Mehmet Ali Karababa ve Feyzullah Çýnar ý anýp Sivas katliamýnda kaybedilen canlarýn sýzýsýný anýmsatarak bu albüm için Zeynep e verdiði parçalarý helali hoþ ediyor. Söze kaynaktan gelen bir ses diye baþlamýþtým. Zeynep Karababa nýn ilk albümü Pir Sultan dan baþlayýp günümüz ozanlarýna uzanan bir repertuvar oluþturmuþtu. Bu albümünde de çizgiyi günümüze çekerek, halk müziðinin ozanlýk geleneðini sürdüren yeni isimlere yer vererek; Hüsnü Ýyidoðan dan, Kul Ahmet ten, Zerayi mahlasýný kullanan Dr. Hüseyin Zeray dan aldýðý eserleri okuyor. Kadýn aðzýndan yazýlan Latife parçasýnýn, geriye itilmiþ, günümüzde özgürlük diye sunulan türban tartýþmalarý nedeniyle geçmiþe özlem duyanlar için tokat gibi bir etki yaratacaðý umulabilir. Albümün kapanýþ parçasý tam bir vefa duygusudur. Babasý Mehmet Ali Karababa nýn plak kayýtlarýndan alýp sesinin yanýna sesini katarak söylediði parça tekrar tekrar dinlenecek gibi görünüyor. Ayrýca genç arkadaþlarýmýn dikkatine sunmak isterim ki bu parça, yýllar önce Yýlmaz Güney in bir filminde de fon müziði olarak kullanýlmýþtý. Yeni bir dünyayý inþa etmenin aciliyetini her geçen an yeniden duyduðumuz bugünlerde, týpký Ahmet Say ýn tespitinde olduðu gibi geleneði en iyi biçimde ifade eden Zeynep Karababa nýn kalbimize býraktýðý turna avazý her daim canlý kalmalý. A. Galip / EVRENSEL - 24 Þubat 2008 Fuat Bozkurt : Semahlar "Semah" sözü Arapça "sema" ya da "sima" köküne dayanýr. "Ýþitmek, güzel ve iyi þöhreti, anlayýþý duymak" anlamýna gelir. Terim olarak müzik ezgilerini dinlemek, dinlerken vecde gelip devinmek, kendinden geçip oynayýp dönmek demektir. Müziðe ve müzik ezgilerine uyup düzenli ya da coþkun hareketlerde bulunmak, ezgilere uygun sesler çýkarmak, kendinden geçip nara atmak insanlýðýn geçmiþi ile koþuttur. Bir tek topluma özgü olmayýp tümüyle toplumlararasý bir olaydýr. Semahlar, kentlerde kadýnýn baský ve peçe altýnda tutulduðu dönemlerde bile, kadýn erkek birlikte oynanýr. Bu doða ile insanýn zorunlu uyumundan kaynaklanýr. Semahlar kökende göçebe toplumun dinsel oyunudur. Göçebe toplumlarda ise kadýn erkek ayrýmý yerleþiklerdeki gibi katý kurallarla ayrýlmaz. Doða, kiþiyi günlük yaþamýn her kesiminde ve dinsel törenlerde eþit kýlar. Fuat Bozkurt, bu çalýþmasýnda Anadolu kültürünün vazgeçilmez öðesi semahlarý ayrýntýlý bir biçimde anlatýrken, pek çok deyiþi yazýya geçiriyor ve onlarý yazýnýn belleðine kaydediyor. Fuat Bozkurt : Semahlar Kapý Yayýnlarý - Ýstanbul, Ocak sayfa Fiyatý : 8 YTL Yazar Alevi Haber Ajansý

6 26 Þubat 2008 Salý Kýrþehirliler Keme'ye hazýrlanýyor Buzlanma kazalara yol açtý! Kamil ÖNTAÞ - KIRÞEHÝR Kýrþehir'de geçtiðimiz yýllarda bulunan ve Araplarýn büyük ilgi gösterdiði Keme bitkisinin, yaðmur ve kar yaðýþýnýn bolluðu sebebiyle bu yýl daha verimli olacaðý bildirildi. Kýrþehir'in Akçaaðýl Köyü yakýnlarýnda bulunan Keme bitkisinin, son bir aydýr etkili olan kar ve yaðmur yaðýþlarý sebebiyle, daha verimli olacaðý kaydedildi. Geçtiðimiz yýllarda birçok vatandaþýn Keme bulabilmek akýn ettiði Akçaaðýl Köyünde, bu yýl daha fazla Keme bitkisi olacaðý tahmin ediliyor. Suriyeli aracýlar vasýtasýyla Birleþik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen Keme bitkisi, geçen yýl kilosu 20 ila 50 YTL arasýnda alýcý bulduðu bildirildi. Keme bitkisinin bu yýl daha verimli olmasý sebebiyle fiyatýnýn 40 ila 80 YTL arasýnda deðiþebileceði öðrenilirken, topraðýn altýndan çýkarýlan bitkinin özellikle tansiyon hastalýðýna iyi geldiði Hasan Kankal Ziyafet sofrasý KREMALI MANTARLI TAS KEBAP 4 Kiþilik Hazýrlama süresi: 20 dakika. Piþirme süresi: 15 dakika. Malzemeler: 500 Gr. Dana þinitzel eti Adet orta boy kuru soðan Diþ sarýmsak Yemek kaþýðý zeytinyaðý Yemek kaþýðý un Çay kaþýðý tuz, karabiber Gr. Taze mantar, ( Konserve mantarda olabilir) Su bardaðý sýcak su Su bardaðý hazýr süt kremasý Adet orta boy patates Demet maydanoz HAZIRLANIÞI: Þinitzel etlerini ayrýca, fýndýk enerjisine alternatif olduðu kaydedildi. Keme bitkisini Araplara satýþta aracý durumunda olan Doðan Aydýn, geçen yýl Kýrþehir genelinde yaklaþýk 100 ton Keme bitkisi satýldýðýný belirterek, "Keme bitkisi Ýç Anadolu'da ve özellikle Kýrþehir'de çok fazla. Baþka yerlerde olmuyor. Geçen yýl 25 YTL'ye kadar sattýk. Geçen yýl Keme satýþýndan dolayý araba alanlar var ve sadece biz 12 ton Keme sattýk. Kýrþehir genelinde yaklaþýk 100 ton Keme satýþý yapýldý. Çoluk çocuk herkes bu iþi yapýyor. Bir sezonda bin YTL para kazanan var" dedi. Keme bitkisi toplayarak tansiyon hastalýðýndan kurtulduðunu öne süren Mustafa Yapan isimli vatandaþta, güz yaðmurlarýyla Keme bitkisinin bu yýl bol olacaðýna dikkat çekerek, "Ekim, kasým ve eylül aylarýnda yaðan yaðmur ve son 2 haftadýr etkili olan kar yaðýþý, keme bitkisinin daha verimli olmasýný saðlayacak. Bu sene Kýrþehir'de Keme patlamasý yaþanacak. Akçaaðýl Köyü yakýnlarýnda çok fazla bulunuyor. Ýnsanlarýmýz ailece Keme arýyor. Geliri çok yüksek" þeklinde konuþtu. Keme bitkisi satýþýndan dolayý 2007 yýlýnda Kýrþehir'e yaklaþýk 5 milyon dolar para girdiði kaydedilirken, bu rakamýn 2008'in Mart ve Nisan aylarýnda 200 ton olacaðý ve gelirinin ise 10 milyon dolara ulaþacaðý tahmin ediliyor. þerit þeklinde doðrayýn.( Dana bonfile etini yarým santimlik þeritler halinde kasabýnýza da dilimletip kullanabilirsiniz.) Soðaný yemeklik olarak incecik doðrayýp, sarýmsaklarý pirinç tanesi büyüklüðünde dilimleyin. Taze mantarlarý yýkadýktan sonra uzunlamasýna incecik doðrayýn. Zeytinyaðýný teflon tencereye ya da Çinlilerin ünlü wok tavasýnda kýzdýrýn. Etleri tavaya aktarýp, tahta kaþýkla karýþtýrarak orta ateþte üç dakika kavurun. Üzerine unu serpiþtirip mantarý ilave edin. Soðan ve sarýmsaklarý ekleyip üç dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip bir su bardaðý sýcak suyu tencereye aktarýn. Suyu kaynamaya baþlayýncaya kadar piþirip kremayý katýn. Ocaðýn altýný kýsýp, yemeði kýsýk ateþte sýk sýk karýþtýrmaya devam ederek et iyice yumuþayýncaya kadar en az on dakika daha piþirin. Üzerine kibrit çöpü formunda doðrayýp, kýzarttýðýnýz patatesleri ve incecik kýyýlmýþ maydanozu ilave edin. Karýþtýrýp, sýcak halde pilav, püre ya da makarna yanýnda servise sunun. Toki 2.Etap 14.Blok Güney cepheli 2.Kat 6 Nolu Daire Sahibinden satlýktýr Tel: Sulucakarahöyük - NEVÞEHÝR Nevþehir'de þehir içerisindeki yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle hafta sonu çok sayýda maddi hasarlý kaza meydana Günün Sözü Ýyilik severlik daima eþit olmayanýn iki tarafýn varlýðýný gerektirir. F. BERKTAY geldi. Soðuk havalarýnýn etkisini sürdürdüðü Nevþehir'de, þehir içerisinde buzlanan yollar, sürücülere zor anlar yaþatýyor. Buzlanma ile birlikte, dikkatsiz sürücüler kazalara sebep olurken, kazalarýn birisin de Ticaret Borsasý önünde meydana geldi. Akþam saatlerinde meydana gelen kazada, bir halk otobüsü, bir kamyon ve 3 taksi zincirleme kaza yaptý. Kazada can kaybý olmazken, araçlarda büyük çaplý maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle þehir içi ulaþým bir süre aksarken, kazanýn ardýndan belediye ekipleri yolda tuzlama çalýþmasý yaptý. Dev buz sarkýtlarý ekiplerce temizlendi Sulucakarahöyük: NEVÞEHÝR Nevþehir'de soðuk ve yaðýþlý havalarýn ardýndan çatýlarda oluþan buz sarkýtlar, belediye ekipleri tarafýndan temizlendi. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, etkili olan kar yaðýþý ve gece yaþanan don olaylarý sonrasýnda, yüksek binalarýn çatý saçaklarýnda oluþan buz sarkýklarýnýn kýrýlmasý için çalýþma yaptý. Ana caddeler üzerinde bulunan apartman ve iþ hanlarýnýn çatýlarýnda oluþan ve boylarý 1 metreye varan dev buz sarkýklarýnýn, kaldýrýmlarda yürüyen vatandaþlar ve iþyeri sahiplerine tehlike oluþturmamasý için harekete geçen itfaiye ekipleri, itfaiye aracý merdiveni ve uzun tahtalar ile buzlarý kýrdý. Ýtfaiye merdiveninin yeterli olmadýðý binalarda, itfaiye erleri, üst katlardaki iþyerlerinin penceresinden sarkarak ellerindeki 10 metre uzunluðundaki tahta ve demir çubuklarla buzlarý temizledi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 26 Þubat 2008 Salý ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir mutabakattan. ABD ile Türkiye'nin mutabakatýný madde madde bilmek savaþýn bedelini ödeyen toplumun hakký... ANALÝZCÝ VE DÝPLOMATLARIN ÝFADESÝ TSK'nin Kuzey Irak'taki sýnýr ötesi operasyonu 4'üncü gününe girer ve ölüm haberleri ana babalarýn içini yakarken, soðukkanlý analizci ve diplomatlar ABD ile Türkiye'nin yeni bir balayýnda olduðunu, harekâtýn geniþ bir mutabakat çerçevesinde yapýldýðýný açýkça söylüyor. YOÐUN TRAFÝK VE ARDINDAN HAREKÂT Harekât öncesinde Ankara ve Washington arasýnda askeri ve siyasi yeddliler yoðun bir tur attý. Ve bu yoðun trafiðin ardýndan ABD'nin bilgisi dahilinde TSK, Kuzey Irak'a girdi. Þimdi savaþýn acý ve tedirginliðini yaþayan yurttaþlar ABD ile hangi konularda mutabýk kalýndýðýný bilmek istiyor. 'ÝRAN'A AMBARGO GELÝYOR, DELÝNMEMELÝ' ABD'nin Türkiye'ye harekât vizesi ve istihbari bilgi vermesindeki en önemli etkenin Ýran'ý sýkýþtýrmak olduðunda birçok politika analisti hemfikir. Önümüzdeki kýsa dönemde Ýran'a sýký bir ambargo uygulanacak. Özellikle enerji konusunda Türkiye'nin ambargoyu delmemesi istendi. TÜRKÝYE'YE NÜKLEER VE FÜZE KALKANI Pentagon'un füze savunma kurumu baþkaný Obering, hedeflerinin Türkiye'de kalkan kurmak olduðunu söylerken, ABD, Türkiye'nin Afganistan'a daha fazla asker göndermesini istiyor. Diðer taraftan ABD, Türkiye'yi nükleer üssü ve uranyum zenginleþtirme merkezi haline getirmek istiyor. Pazarlýklarýn 'ötesi'nde ne var? ABD onayýyla baþlatýlan kara harekâtý sonrasý, ABD ve Türkiye arasýnda hangi pazarlýklarýn yapýldýðý konusu tartýþýlmaya baþlandý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD ziyaretine beraberinde Enerji Bakaný Hilmi Güler'i götürmesi enerji pazarlýðýný gündeme getirmiþti. Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Ergin Saygun'un uzun ABD ziyaretinde de "hassas" pek çok konunun konuþulduðu düþünülüyor.bazý uzmanlar bu pazarlýklar çerçevesinde Ýran konusunun baþat olduðunu düþünüyor. Enerji konusunda ve ticari konularda Ýran'a sýký ambargolar gelebilir. Öte yandan Afganistan'da Türk askeri sayýsýnýn artmasý, Türkiye'ye füze konuþlandýrýlmasý gibi konularýn da gündeme gelebileceði söyleniyor. ÝRAN PAZARLIÐI ANF ajansýna yazan Nuri Fýrat, "ABD'nin mevcut durumda en temel hesabý Ýran üzerinedir. Bu konuda geliþtirilmiþ bir ittifak cephesi, ABD için temel bir stratejidir ve pazarlýklar da bunun üzerinden geliþtirilmektedir" diyor. Gerçekten de ABD'nin bölgesel çýkarlarýnda Türkiye önemli bir rol oynuyor. Ýran'a karþý hem askeri yönden hem de Ilýmlý bir Ýslam devleti projesi ile siyasi olarak Türkiye önemli bir pozisyonda gözüküyor. El Cezire konu ile ilgili haberinde, "ABD ileride Türkiye'ye ihtiyacý olabileceðini düþünerek, uzun vadeli planlar yapýyor. Türkiye de bunu bir fýrsat penceresi olarak görüyor" demiþti. ABD'nin Kuzey Irak'ta Barzani özerkliðini resmileþtirmek ve Türkiye'nin ateþini küllendirmek gibi bir amacýnýn olduðu da konuþuluyor. ENERJÝ TAVÝZÝ ABD'nin Ýran'ý sýkýþtýrma planlarý içerisinde enerjinin önemli bir yeri var. Burada da Türkiye'nin Ýran'la iliþkileri kesmesi önemli... Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Kemal Ulusaler, konuyla ilgili gazetemize verdiði demeçte, "ABD Ýran'la iliþkimiz koparmak istiyor. Enerji konusunda kendisine daha baðýmlý hale getiriyor. 'Petrolü Ortadoðu'dan verelim' diyor ancak ortada boru hattý yok" diye belirtti. Enerji Bakaný Hilmi Güler'in ABD gezisinde enerji baðýmlýlýðýnýn perçinlendiði düþünülüyor. Nitekim bu gezinin olduðu gün Ýran Türkiye'ye verdiði doðalgazý kesmiþ, sonra yeniden serbest býrakmýþtý. 7 Öte yandan ABD'nin Türkiye'yi nükleer üssü planý olduðu da biliniyor. Geçtiðimiz aylarda Türkiye'nin, "uranyum zenginleþtirme merkezi" haline getirileceði yönündeki haberlere iliþkin sorularý yanýtlayan Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler ile ABD Enerji Bakaný Sam Bodman'ýn, Türkiye'de nükleer enerji konusunu, son görüþmelerinde ele aldýklarýný belirtirken, "Türkiye'nin barýþçý nükleer enerji elde etmesiyle biz çok ilgiliyiz ve bunun destekçisiyiz" dedi. ASKER VE KALKAN ÝSTEÐÝ ABD ile yapýlan pazarlýk malzemelerinden birinin de Afganistan'a daha fazla Türk askerinin gönderilmesi konusu olduðu tartýþýlýyor. Nitekim iþgal kuvvetlerinin Afganistan'da zor durumda olduðun biliniyor. Eski general James Jones baþkanlýðýnda ABD Atlantik Konseyi tarafýndan hazýrlanan raporda gereken önlemlerin alýnmamasý halinde Afganistan'ýn "yok olma" riskiyle karþý karþýya olduðu vurgulanmýþtý. Bunun dýþýnda geçtiðimiz hafta Aviation Week dergisinin düzenlediði savunma teknolojisi konferansýnda konuþan Pentagon'un füze savunma kurumunun baþkaný olan Hava Kuvvetleri Generali Henry Obering, "Türkiye'ye de kalkan kurmak istiyoruz" dedi. Diplomatlar da ABD'nin nihai planýnýn radarý Türkiye'ye, Ýran sýnýrý yakýnlarýna koymak, savunma füzelerini Kafkasya'ya, büyük bir ihtimalle de Azerbaycan'a yerleþtirmeyi planladýðýný kaydediyorlar. Birgün Dýþ Haberler 25/02/2008 YÖK: Türbanlýyý alýn Anayasa deðiþikliðinin onaylanmasýndan sonra ilk ders bugün. YÖK Baþkaný Özcan: Türbanlýlarý kampüse alýn RADÝKAL - ANKARA Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün türban deðiþikliðini onaylamasýnýn ardýndan bugün ders baþý yapan üniversiteleri kaos bekliyor. Rektörlerin hukukçulara danýþarak aldýklarý karar doðrultusunda açýkladýklarý, "Üniversitede türban için anayasa deðiþikliði yeterli deðil. Yasa hazýrlanmalý" görüþüne karþýn, YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde türbanýn serbest olduðunu açýkladý. Rektörlerin hemen hemen hepsinin, üniversitede türban için anayasa düzenlemesinin tek baþýna yeterli olmayacaðýný, mutlaka Ek 17'nci maddenin de deðiþmesi gerektiðini belirtmesine karþýn, Bilkent, Boðaziçi, Bilecik, Selçuk ve Sabancý gibi üniversitelerinin türbana daha sýcak baktýðý belirtiliyor. Önceki gün Radikal'e açýklamada bulunan 14 üniversitenin rektörü, anayasa deðiþikliðinin yeterli olmadýðýný, üniversitelere türbanla girilebilmesi için YÖK Kanunu'nun Ek 17. maddesinin deðiþtirilmesi gerektiðini savundu. Bu tartýþmalar devam ederken YÖK Baþkaný Özcan dün üniversitelere bir yazý gönderdi. Özcan, üniversitede türban serbestliði için anayasa deðiþikliðinin yeterli olduðunu, ayrýca bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmadýðýný açýkladý. Özcan þöyle dedi: "Söz konusu anayasa deðiþikliði göz önünde bulundurulmak suretiyle uygulama yapýlmasý, kamu görevi ifa eden yükseköðretim kurumlarýnýn yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluðunda olduðu izahtan varestedir. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü halen yürürlükte olan kanunlarda da hangi kýyafetlerin toplumsal ortamda giyilemeyeceðine dair açýk düzenlemeler yer almaktadýr. Anayasa'nýn 174'üncü maddesiyle koruma altýna alýnan inkýlap kanunlarýndan birini oluþturan 2596 sayýlý Bazý Kisvelerin Giyilemeyeceðine Dair Kanun bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu bakýmdan Anayasa'nýn 10 ve 42. maddeleri hükümleri karþýsýnda ancak kimliði teþhis edilemeyecek bir durumda bulunan kiþilerin yükseköðretim kurumlarýnýn bina, eklenti ve yerleþke alanlarýna alýnmamasý yönünde tedbirler alýnabilir." Rektöre disiplin tehditi YÖK'ün türbanlý öðrencilerin üniversitelere alýnmasý gerektiði yönündeki kararý üzerine, türban için anayasa düzenlemesinin yeterli olmadýðýný dile getiren rektörler YÖK'ün açacaðý disiplin soruþturmalarýyla da karþý karþý kalabilecek. Ancak, rektörler, YÖK'ün türbana vize veren açýklamasýna yönelik, "Biz yasalara göre hareket ederiz. Hukukçularýmýz, anayasa düzenlemesinin türban serbestisi için yeterli olmadýðýný belirtti. YÖK bize türbanlý öðrenciyi üniversiteye al diyemez" açýklamasýnda bulunuyor. Rektörler, Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK) çatýsý altýnda 7 Mart'ta yapacaklarý toplantýda, türban için ikinci bir bildiri yayýnlamaya hazýrlandýklarýný belirtiyorlar. Gerilen ortam nedeniyle üniversiteler ise kapýlarýndaki güvenlikleri artýrdýlar. Özcan'a göre yasa deðiþikliði gereksiz. 'Türbana hayýr' eylemlerinin yaþandýðý üniversitelerde, gerginliðin çatýþmaya dönüþmemesi için güvenlik güçlerinden de yardým isteneceði öðrenildi. CHP, deðiþikliðe iliþkin iptal baþvurusunu çarþamba günü yapacak. Radikal 25/02/2008

8 Valilik AKP'ye laf ettirmedi Ýstanbul da su sýkýntýsý ihtimali Valilik AKP'ye laf ettirmedi TKP'nin öncülüðünde 2 Mart'ta düzenlenecek "AKP'yi istemiyoruz" baþlýklý mitinge çaðrý amacýyla hazýrlanan bildiri ve afiþler Ýstanbul Valiliði engeline takýldý. Valiliðin, bez afiþlere izin vermeyip bildirilerden "yobaz" kelimesinin çýkarýlmasýný istemesi TKP'lilerin tepkisine neden oldu. 'YOBAZ' KELÝMESÝNE TAKILDILAR Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) öncülüðünde 2 Mart'ta Kadýköy'de düzenlenecek, "AKP'yi Ýstemiyoruz" mitingi öncesi TKP tarafýndan hazýrlanan afiþ ve bildiriler Ýstanbul Valiliði tarafýndan, "uygun görülmedi." Mitinge çaðrý amacýyla daðýtýlmak istenen bildirilerdeki, "Türkiye'yi kara çarþafa sokup adaletsiz sömürü düzenini garanti altýna almayý düþünen yobazlarý istemiyoruz" ifadelerinin çýkarýlmasýný isteyen Ýstanbul Valiliði, kent geneline asýlmak istenen, "AKP'yi Ýstemiyoruz" baþlýklý bez afiþlere de izin vermedi. VALÝLÝÐÝN TUTUMU HUKUKSUZ Valiliðin tutumunu protesto eden TKP yönetimi, Valiliðin bu tutumunun hukuksuz olduðunu belirterek, "Valiliðin, bir siyasi partinin faaliyetlerini engelleme yetkisi bulunmamaktadýr. Valiliðin verdiði bu kararýn herhangi bir gerekçesi de bulunmamaktadýr. Bu tutum, hükümet ve devlet kurumlarýnýn da hukuk kurallarýyla baðlý olduðu bu çaða deðil, ortaçaðýn padiþahlýk - halifelik sistemine özgüdür ve AKP gericiliðinin geldiði noktayý göstermektedir" denildi. Ýstanbul Valiliði'nin bu tutumunun siyasi olduðunu ifade eden TKP yönetimi, tüm duyarlý kesimleri 2 Mart'ta Kadýköy'de düzenlenecek mitinge katýlmaya çaðýrdý. Birgün - 24 Þubat 2008 Yaðmur bombasý uygulamasý durduruldu. Projeyi yöneten Prof. Dr. Orhan Þen: "Geçen yýldan daha ciddi su sýkýntýsý çekeceðiz" dedi.. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn kentin su sorununu çözmek için büyük umutlar baðladýðý yaðmur bombalarýndan sonuç alýnamadý. Geçtiðimiz kasým ayýnda uygulanmasýna baþlanan "Ýklim deðiþikliklerinin Ýstanbul su kaynaklarýna etkisi" adlý projenin bombalama safhasýnýn 3 Þubat tarihi itibariyle sona erdirildiði açýklandý. ÝTÜ Meteoroloji Mühendisliði'nin Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'yle birlikte yürüttüðü çalýþmanýn baþýnda bulunan Prof. Dr. Orhan Þen, SABAH'a önemli açýklamalarda bulundu: "Kasým'dan bu yana civarýnda yaðmur bombasý attýk. Havzalarýn üzerinde uçakla dolaþtým, çok fazla kar yoktu. Istýranca Daðlarý'nýn üzerinde bayaðý kar varken Terkos'ta göremedim. Kar yaðýþýndan sonra buharlaþma meydana geldi." Prof. Dr. Orhan Þen, eldeki verilere göre, Ýstanbul'un su probleminin geçen yaza göre daha aðýr yaþanacaðýný söyledi. Þen, "Tahminlerime göre haziran baþýna yüzde 37 dolulukla gireriz. Geçen haziran baþýnda bu oran yüzde 58'di. Dilim varmýyor ama bu yýl çok ciddi su sýkýntýsý çekeceðiz" dedi. Amaç Yaðmur Deðildi Þen, beklenen yaðýþý gerçekleþtiremeyen ve toplam maliyeti 2.5 milyon dolara çýkan projeyi "Bir yýl sürecek bu çalýþmanýn temel amacý yaðmur yaðdýrmak deðil, bulutlarýn yapýsýný anlamak, havadaki partiküllerin bulut içinde yaðýþa ne gibi etki yarattýðýný araþtýrmak" sözleriyle savundu. Belediye Baþkaný Topbaþ, 16 Kasým 2007'de yaptýðý açýklamada "Yaðýþ artýrýmý, bulut özelliðine göre yüzde civarýnda mümkün olabiliyor. 100 günlük suya 20 günlük su daha ilave etmiþ oluyorsunuz" demiþti. Kadir Topbaþ, 28 Ocak 2008'deki konuþmasýnda ise "Diðer bölgelerde metrekareye kilogram yaðýþ düþerken, denemenin yapýldýðý bölgeye kilogram yaðýþ düþtü. Yüzde gibi bir artýþtan bahsedilirken, burada ciddi bir artýþ görüldü'' müjdesini Ýstanbullulara vermiþti. Sabah 25 Þubat 2008 KIRÞEHÝR BU FIRSAT KAÇMAZ birey DERSHANELERÝ 5,6,7 inci Sýnýflar ve Lise Sýnýflara ÖZEL KAMPANYA 2. DÖNEM Dershanemize ÜCRETSÝZ GELMEK ÝSTERMÝSÝNÝZ? Müracat KIRÞEHÝR Cacabey Cd. Cacabey Ýþmerkezi No:5

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı