GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk"

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye yi temsil edecek olan Hadise, Bat Trakya ya geliyor. Hadise, 7 Nisan Pazar günü Yass köy deki Astrea dü ün salonunda 5 te konser verecek. Süt üreticileri yeni çareler ar yor V VART A Süt Fabrikas (eski Delta süt fabrikas ) Rodop ilinde 50 nin üzerinde süt üreticisiyle iflbirli ini durdurdu. 18 de Uydu dan az nl bölme politikas ç kt BAKAN Stilianidis in Mehrikoz ziyaretiyle ilgili bakanl ktan yap lan yaz l aç klamada, bölge Pomakohoria (Pomak köyleri) olarak nitelendirildi. 3 te 10,11 Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk BATI Trakya Kad n Platformu, Mart tarihlerinde önemli bir organizasyona imza att. 13 kad n derne i ve kad n kollar taraf ndan oluflturulan Bat Trakya Kad n Platformu, Türkiye den çok say da davetliyi a rlad. Gümülcine ye gelen kalabal k heyette Türk sinemas n n efsane ismi Hülya Koçyi it de vard. Ünlü sanatç yo un ilgisiyle karfl laflt. B L M DÜNYA KADIN-SA LIK Manken robot podyuma ç kmaya haz r 9 da AB, Miss ve Mrs i yasaklad 14 te 6 ve 7 de Yeni evlilerin yapt 6 hata 12 de Gümülcine S. Müftülü ü ile B. Trakya Camileri Din Görevlileri Derne i, mevlit kandili nedeniyle muhteflem bir etkinlik düzenledi. 18 Mart Çarflamba akflam Gümülcine de düzenlenen programa yaklafl k kifli kat ld. Tayinli Din Adam tart flmalar n n yap ld bir dönemde B. Trakya Türklerinin kendi oylar yla seçti i müftülü ün etkinli ine ak n etmesi dikkat çekti. Etkinlikte, Türk toplumunun seçti i müftülere ve oluflturdu u müftülüklere sahip ç - k ld mesaj çok net bir flekilde verilmifl oldu. 8 de Mc Dougall raporuna Yunanistan dan cevap... YUNAN STAN, Birleflmifl Milletler Az nl klar Ba ms z Uzman Gay McDougall n geçti imiz günlerde aç klad Yunanistan daki Az nl klar raporuna cevap verdi. Yunanistan n Birleflmifl Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Frangiskos Verros, 10 Mart Sal günü nsan Haklar Konseyi nde konufltu. Yunanistan verdi i yan tta Trakya daki Müslüman az nl k n üç farkl gruptan olufltu unu defalarca belirttiklerini hat rlatt. Yunanistan ülkedeki Makedon az nl n varl n ise bir kez daha inkar etti. 2 de SPOR Fenerbahçe model oldu 19 da

2 HABER 2 Mc Dougall raporuna Yunanistan dan cevap YUNAN STAN, Birleflmifl Milletler Az nl klar Ba ms z Uzman Gay McDougall n geçti imiz günlerde aç klad Yunanistan daki Az nl klar raporuna cevap verdi. Yunanistan n Birleflmifl Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Frangiskos Verros, 10 Mart Sal günü nsan Haklar Konseyi nde konufltu. M LL K ML K KONUSUNDA ÇEL fik DEVAM ED YOR! Büyükelçi Verros, Yunanistan n ülkede tek az nl k tan d n, onun da Müslüman az nl k oldu unu söyledi. Büyükelçi Verros McDougall raporuna verdi i yan tta Bat Trakya daki az nl n Türk az nl k oldu- unu inkar ederken, bu az nl kendi içinde üçe (Türk Pomak Çingene) bölüyor. Böylece Yunanistan bir yandan az nl n Türklü- BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: ünü inkar ediyor, di er yandan da az nl a üç alt etnik kimlik empoze ederek bir kez daha çeliflkiye düflüyor. Yunanistan verdi i yan tta Trakya daki Müslüman az nl k n üç farkl gruptan olufltu unu defalarca belirttiklerini hat rlatt. Yunanistan ülkedeki Makedon az nl n varl n ise bir kez daha inkar etti. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ Ü Büyükelçi Verros verdi i yan tta dernek kurma özgürlü ü konusunda 2008 y l nda Bat Trakya da baz Müslüman az nl k derneklerinin kuruldu una at fta bulunuyor. Verros, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin dernek kurma özgürlü ü ile ilgili Yunanistan mahkum etti i üç dava hakk nda ise Yunan Hükümetinin sözkonusu kararlar n uygulanmas için araç ve yollar göz önünde bulundurdu unu kaydetti. McDougall n raporuna Yunanistan taraf ndan verilen cevapta müftülükler konusuna da de inildi. Devlet taraf ndan tayin edilen müftülerin tayin edilmesi s ras nda Müslümanlar n önde gelen kiflilerine ve ilahiyat profesörlerine dan fl ld iddia edildi. Ayr ca Müftülerin fier i hükümlerden kaynaklanan miras ve aile hukuku alan ndaki yetkileri nedeniyle bu prosedürün gerekli oldu u öne sürüldü. Müftülük sorununun az nl n yaln zca bir bölümünün kat ld ve Yunan hukukuna ayk r olarak belirli kifliler taraf ndan organize edilen seçimler nedeniyle son birkaç y lda bir probleme dönüfltü ü de ifade edildi. E T M Yunanistan n BM Daimi Temsicisi Verros, az nl k okullar n n Lozan Antlaflmas na uygun olarak faaliyet göstermesini teflvik etti ini iddia etti. Verros az nl k mensuplar n n çocuklar n devlet okullar na kay t oran - n n artt n belirterek, Yunan devletinin bu talebe yan t vermek zorunda oldu unu kaydetti. Az nl k e itiminin di er ciddi sorunlar na ise herhangi bir cevap verilmedi. Tar m, hayvanc l k ve AB programlar konufluldu BATI Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Tar m ve Hayvanc l k kolu, 13 Mart Cuma günü bir söylefli düzenledi. Gökçeler Belediyesi ile ortaklafla düzenlenen ve Rodop Vali Yard mc s, Veteriner Hekim Mehmet Devecio lu nun konuflmac olarak kat ld söylefliye bölge halk yo un ilgi gösterdi. Devecio lu söyleflide ta- r m, hayvanc l k ve Avrupa BAfiSA LI I Birli i programlar hakk nda bilgi verdi. Gökçeler Belediye Baflkan Birol ncemehmet ve meclis üyelerinin de kat ld söyleflide Devecio lu konuyla ilgili soydafllar n sorular n yan tlad. BTAYTD Tar m ve Hayvanc l k kolu üyeleri bu tür bilgilendirme toplant lar n n önümüzdeki günlerde de devam edece ini söyledi. Emekli ö retmen, yeri doldurulamaz Araflt rmac -Yazar de erli insan smail BIÇAKÇI, 6 mart 2009 Cuma akflam stanbul da vefat etmifltir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine, yak nlar na ve dostlar na baflsa l dileriz. BATI TRAKYA TÜRK AZINLI I DANIfiMA KURULU

3 HABER 3 Uydu dan az nl bölme politikas ç kt Mehrikoz Nahiyesi nde uydu ba lant l internet sisteminin aç l fl n yapan Ulaflt rma ve letiflim Bakan Evripidis Stilianidis in ziyaretinden sonra yap lan bas n aç klamas nda bölge Pomakohoria (Pomak köyleri) olarak nitelendirildi. Bakanl n bu aç klamas na az nl k temsilcileri tepki gösterdi. Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: BATI Trakya Müslüman Türk Az nl n bölme politikas bu defa Mehrikoz da hortlad. Rodop iline ba l Mehrikoz Nahiyesi ne uydu ba lant l internet sistemi yerlefltiren Ulaflt rma Bakanl, haz rlad bas n bülteninde bölgeyi Pomakohoria (Pomak köyleri) olarak nitelendirdi. Olay, Rodop Milletvekili Evripidis Stilianidis in bakanl k yapt Ulaflt rma Bakanl nda yafland. Ulaflt rma Bakan ve Rodop Milletvekili Evripidis Stilianidis, 13 Mart Cuma günü Mehrikoz Nahiyesi ni ziyaret etti. Bakanl k bürokratlar yla, Do u Makedonya Trakya Bölge Genel Sekreteri Dimitris Stamatis in de efllik etti i bakan Stilianidis, Mehrikoz da uydu ba lant l internet sisteminin aç l fl n yapt. Nahiye binas na konan uydu anten sayesinde Mehrikoz sakinleri h zl internet ba lant s na kavuflacak. Sistemin 150 metrelik kapsama alan na sahip oldu u ifade edildi. BÖLGE POMAKOHOR A OLARAK N TELEND R LD Bu arada ayn gün Ulaflt rma Bakanl n n Bas n Bürosu ndan yap lan aç klamada; Bat Trakya Müslüman Türk Az nl n üç parçaya bölme politikas n n bir yans mas görüldü. Bir bakanl n resmi bas n bülteninde az nl n kabul etmedi i adland rman n (Pomakohoria) yine kullan ld görüldü. Bakan Evripidis Stilianidis ve beraberindeki bürokratlar n Rodop iline ba l Pomak köylerini (Pomakohoria) ziyaret etti. ifadesinin kullan lmas dikkat çekti. NAH YE MÜDÜRÜ ABDÜLKAD R HAFIZ HOCA: B R TEK AZINLIK VARDIR. O DA TÜRK AZINLIK TIR Rodop Milletvekili Evripidis Stilianidis in bakanl k yapt Ulaflt rma Bakanl - ndan yap lan sözkonusu bas n aç klamas az nl k yetkililerinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili olarak GÜN- DEM in sorular n yan tlayan Mehrikoz Nahiye Müdürü Abdülkadir Haf z Hoca flöyle konufltu: E er bölgemiz hakk nda böyle bir isimlendirme olmuflsa çok yanl fl yap lm flt r. Bat Trakya daki az nl k tektir. O da Bat Trakya Türk az nl d r. Bize kimse kendinizi nas l tan mlars n z diye sormad. Bunu soranlara çekinmeden Türküz deriz. Bundan da hiç kimsenin korkmamas, çekinmemesi laz m. Art k bu sorunu aflmak gerekiyor. DANIfiMA KURULU BAfiKANI METE: BATI TRAKYA TÜRKLER B R BÜTÜNDÜR Konuyu gazetemize de- erlendiren Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete, aç klaman n son derece yanl fl ve talihsiz bir aç klama oldu unu vurgulad. Az nl bölmeye yönelik bu tür aç klamalar n son bulmas gerekti ini ifade eden Mete, Yunan devleti az nl m z ne zamana kadar parçalamaya çal flacak do rusu merak ediyoruz. Bu devlet kendi vatandafllar n, kendi halk n ne zamana kadar rencide edecek hep birlikte görece iz. Böyle söylemler yanl flt r ve biz bu söylemleri garipsiyoruz. Bat Trakya Müslüman Türk Toplumu bir bütündür. Kim isterse istesin bunu parçalayamaz, yok edemez. Tekrarl yorum; bu tür hareketler yanl flt r ve son bulmal d r. RODOP M LLETVEK L HACIOSMAN: BU TÜR AÇIKLAMALARI KINIYORUM Konuyla ilgili olarak e bir aç klama yapan Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman, Bat Trakya Türk ünü bölmeye yönelik aç klamalar k nad - n söyledi. Hac osman, Bakanl n böyle bir aç klama yapmas gerçekten üzücü bir durumdur. Bölgeye bir yat r m yapmak istiyorsunuz ve böyle bir ayr mc l k yap yorsunuz. Oradaki insanlar m za hakaret ediyorsunuz. Onlar rencide ediyorsunuz. Halk m z n Türk az nl oldu unu bugüne kadar defalarca söyledik. Bu tür aç klamalar ve isimlendirmeler çok yanl flt r. Bunun art k afl lmas gerekiyor. Böyle bir aç klaman n yap lmas n da çok yanl fl buluyorum. diye konufltu. Mehrikoz Nahiye Müdürü Abdülkadir Haf z Hoca nternet ba lant s n bekliyorduk UYDU ba lant l internet sistemi için Ulaflt rma Bakanl na daha önce baflvurduklar n hat rlatan Mehrikoz Nahiye Müdürü Abdülkadir Haf z Hoca, önümüzdeki günlerde vericinin monte edilmesiyle sistemin normal bir flekilde faaliyete geçece ini söyledi. Kadir Hoca Bu bizim için son derece önemli bir geliflmeydi dedi. Önümüzdeki dönemde ayn sistemi Hebilköy e de getirmek istediklerini anlatan nahiye müdürü Haf z Hoca, gazetemizin di er altyap problemleriyle ilgili sorular n da yan tlad. Su sorununa 2009 y l nda noktay koymaya haz rland klar n kaydeden Abdülkadir Haf z Hoca fiu ana kadar 67 kilometreye yak n su borusu döfledik. fiu anda bu problemi önemli ölçüde aflt k y l nda da noktay koyuyoruz. dedi. Ulafl m alan nda hala baz sorunlar n yafland - na dikkat çeken Mehrikoz nahiye müdürü Ne yaz k ki Hebilköy yolunun asfaltlanmas tamamlanmad. 8 milyon euroluk bir proje. Ne yaz k ki üçüncü destek program na dahil edilmedi. Önümüzdeki dönemde ES- PA program na dahil etmeyi planl yoruz. Bunun d fl nda üç ayr proje var. Sal ncak Seçek, Manast r Türk Mezar ve Çuka yolu projeleri var. Bunlar da ESPA program na dahil etmek istiyoruz da asfaltlama çal flmalar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu amaçla toplant yapaca z. Ayr ca köy içinde asfaltlama çal flmalar için de proje haz rlad k. Mehrikoz, Örpek, Manast r, Sal ncak ve Beflikli köylerinde yap lacak çal flmalar için kullan lacak bu proje.

4 HABER 4 Cemil KABZA TERS AÇI Bu telafl niye? Uluslararas insan ve az nl k haklar kurum ve kurulufllar ile baz devletlerin yay nlad raporlar n, Atina y oldukça rahats z etti ine flahit oluyoruz. Siyasi partiler her ne kadar Bat Trakya da yaflayan Müslümanlar bütün haklardan istifade ediyor, Müslümanlar ile H ristiyanlar bölgede bar fl ve huzur içinde yafl yor ve bu huzuru baz d fl güçler bozmaya çal fl yor mesaj - n vermeye çal flsa da, bu iddialar n gerçekleri örtbas etmeye yönelik aldat c söylemler oldu u aç kça ortadad r. Bu raporlar da onu belgeliyor. Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiseri Tommas Hammerberg ve Birleflmifl Milletler Az nl klar Ba ms z Uzman Gay Mc Dougall n haz rlad klar raporlar yay nlan r yay nlanmaz, Atina n n huzursulu unu, D fliflleri Bakanl sözcüsü Kumuçakos un yapt k sa, keskin aç klamalar ndan ö rendik. Derken hemen ard ndan ABD insan haklar raporu da geldi. Her üç raporda da yer alan baz gerçek ifadeler, Atina n n ve özellikle baz afl r uçlar n uykular n kaç rd. Hani Bat Trakya daki Müslüman az nl k bütün haklardan yararlan yordu, hani sorun yoktu? Yoksa bu raporlar yazan insanlar hayal mi görüyor? Yoksa az nl k temsilcileriyle de görüflen bu ba ms z uzmanlar kafadan m at yor? flin gerçe i ne biliyormusunuz? Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Bu raporlar da Bat Trakya da baz sorunlar n hala var oldu unu ve çözümlenmesi gerekti ini belgelemektedir. Az nl k bunlar söyledi i zaman güdümlü, çatlak sesler olarak de erlendiriliyor. Peki! ya ba ms z uzmanlar da m öyle? D fliflleri Bakan Dora Bakoyanni taraf ndan afl r olarak tan mlanan LA- OS partisi Baflkan Yorgos Karacaferis in teklifi üzerine meclis, 12 Mart Perflembe günü, Özel gündemle parti baflkanlar nezdinde d fl politikadaki geliflmeleri de erlendirmek üzere topland. Toplanma teklifini yapan Karacaferis, gözlerini yumdu ve (partisinin bast rd afifllerde de görüldü ü gibi) boks eldivenini takarak, sald r ya bafllad. Anamuhalefet partisi baflkan Yorgo Papandreu ya birkaç yumruk indirdikten sonra, s ra Dora Bakoyanni ye geldi. O da nasibini ald ktan sonra kapa Karamanlis e att sa l sollu yumruklarla koydu. Karacaferis, hem Papandreu, hem Bakoyanni hem de Karamanlis i milli meseleler konusunda FYROM un ismi, az nl k v.s konular nda esnek davranmakla suçlad. Yunanistan daki insan ve az nl k haklar ihlalleriyle ilgili yay nlanan üç rapordan en çok rahats z olan Karacaferis, hükümeti d fl politika ve milli meseleleri elinden kaç rmakla suçlad. Karacaferis ringe ç kar da Çetin Mandac y es mi geçer? Yan ld n z! Karacaferis Mandac ya Türk az nl kurtarmak için Türkiye yi davet ediyor. suçlamas n yaparak, PASOK tan hala neden ihraç edilmedi ini sordu. Karacaferis öyle bir h z alm flt ki, süresi bitmesine ra men, meclis baflkan onu kürsüden zor indirebildi. Papariga ve Alavanos meseleyi daha da genelleyerek, olup bitenlerden iki büyük partinin sorumlu oldu unu (her zamanki gibi) söylediler. Karacaferis konuflacak da di er parti liderleri ve özellikle Dora Bakoyanni susacakm yd? Susmad lar. Papandreu ve Bakoyanni k sa ve yuvarlak kelimelerle Karacaferis in söylediklerinin ütopya dan ibaret oldu unu izah eden birer konuflma yapt. Meseleyi toparlamak yine Karamanlis e kalm flt. Karamanlis her zamanki söyleyeceklerinden emin uslübuyla Yunanistan n demokratik, insan ve az nl k haklar na sayg l bir ülke oldu unu hat rlatt ve Trakya daki Müslümanlar n günlük hayatlar n n iyilefltirilmesi için büyük ad mlar n at ld n söyledi. Karamanlis, vak f idare heyetlerinin yönetim ve vergi borçlar ile imam tayinleri meselesini hallettiklerini söyledi. Bildi im kadar yla atamal vak f heyetlerine vergi borcu miktarlar yak nda tebli edilmifl. (verilen sözlerin tutulmad n kan tlayan belgeler var!). mamlar n tayini meselesi ise çözüm de il, sorun oldu. Say n Baflbakan! size gerçekleri çarp tmak yak flmaz! ABD D fliflleri Bakanl raporunu bürokratik bir çal flma olarak tan mlayan Karamanlis, ABD D fliflleri Bakanl, Mc Dougall ve Hammerberg in haz rlad klar raporlarda yer alan yanl fl lar n düzeltilmesi için hükümetin gere ini yerine getirece ini söyledi. Bu da herhalde sorunlar n varl n kabul etmek olsa gerek. Bize sadece flunu söylemek kal yor! Madem Türk ve Makedon az nl k yok, madem sorun yok bu telafl niye? Engelli vatandafllar için yak t yard m Rodop Valili inden yap lan aç klamada, Rodop bölgesinde yaflayan engelli vatandafllar için yak t yard m yap laca bildirildi. Buna göre yard m talep edecek kiflilerin 17 Mart Sal günü itibariyle Rodop Valili i Sosyal Yard m Merkezi ne dilekçe sunmalar gerekiyor. Yak t yard m n n kifli bafl na 200 euro oldu u ifade edildi. Ayr ca, engelli vatandafllar n dilekçe ile baflvuru yaparken ve yard m al rken, kimlik kart, (taftotifa) sa l k karnesi ve prim kart n yanlar nda bulundurmalar gerekiyor. Rodop Valili i Sosyal Yard m Merkezi nin, valilik binas birinci katta 103 ile 122 numaral odalarda bulundu u ve ifllemlerin saat 09:00-14:00 aras nda yap ld belirtildi. Öte yandan Rodop Valisi Aris Yannakidis, konuyla ilgili olarak yapt aç klamada il genelinde yaklafl k 3 bin kiflinin sözkonusu yard m alaca ve ödenecek miktar n 571 bin euro civar nda oldu unu söyledi.

5 HABER 5 HAD SE geliyor RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas na Türkiye yi temsil edecek olan Hadise, Bat Trakya ya geliyor. K sa zamanda tüm Avrupa da ün kazanan Hadise, 7 Nisan Pazar günü Yass - köy deki Astrea dü- ün salonunda konser verecek. Gümülcine de yay nlanan Birlik gazetesinin ikinci y ldönümü nedeniyle Astrea da düzenlenen etkinlikte sahne alacak olan Hadise, bölgemizde sab rs zl kla bekleniyor. Yass köy deki konser için bilet sat fllar n n bafllad - bildirildi. Bilet rezervasyonu yapt rmak isteyenlerin veya numaral telefonlar arayarak bilgi alabilecekleri ifade edildi. Hadise nin 7 Nisan Pazar günkü konserinin iletiflim sponsorlu unu Gündem, Birlik, Paratiritis ve Hronos gazeteleriyle Radio City ve Joy FM yap yor. Ünlü flark c Hadise Aç kgöz, 16 May s 2009 Pazar günü Moskova da yap lacak Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye yi temsil edecek. Türkiye 2003 y l nda Letonya n n HAD SE baflkenti Riga da düzenlen flark yar flmas nda Sertap Erener in seslendir i Every way that I can adl flark s yla birinci olmufltu. Bu y lk Eurovision flark yar flmas na Yunanistan Sakis Ruvas ile kat l yor. Yunanistan daha önce Elena Paparizu nun seslendirdi i My number one adl flark s yla birinci olmufltu. 54 üncü Eurovision fiark Yar flmas na toplam 42 ülke kat l yor. B Z BURADAYIZ Biz Buraday z'' program n n Balkanlar'daki yolculu u devam ediyor. Bu hafta zmir'den Gümülcine'ye ve son olarak Razgrad'a uzan yoruz. Program m z n ilk bölümünde 8 Mart Dünya Kad nlar Günü'nde Balkan kad nlar n n zmir buluflmas na tan kl k ettik. Giriflimci Balkan Kad nlar Derne i'nin düzenledi i buluflmada, Balkanlardan gelen temsilcilerle ülkelerindeki kad n sorunlar n konufltuk. Gümülcine'de Türk ve Yunan çocuklar n n birarada bar fl içinde renkleri paylaflt Füsun Süka Resim Kursu'nu ziyaret ettik. Son bölümümüzde ise Bulgaristan'daki tek Türkçe yay n yapan televizyon kurumu olan Deli Orman TV'ye konuk olduk. Kanal n yöneticisi Ahmet Kulici'den Deli Orman TV ile ilgili bilgi ald k. Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRT-INT'te Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN HAZ RAN DA SEÇ M VAR!... Önümüzdeki Haziran ay bafl nda sand k bafl na gidiyoruz. Hay r, hay r erken seçim de il. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sand a gidiyoruz. Evet Haziran ay nda Avrupa Birli i üyesi 27 ülkede 375 milyonun üzerinde Avrupal yla birlikte Bat Trakya Türk ü de oy kullanacak. Avrupa vatandafll ndan do an yükümlülü ümüzü yerine getirece iz. 28 y ld r üyesi oldu umuz Avrupa Birli i nin parlamentosunu oluflturacak 736 milletvekili, AB vatandafllar n n kullanaca oylarla belirlenecek. Bizler ise Yunanistan n Avrupa Parlamentosu na gönderece i 22 AP milletvekilinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü oyumuzu kullanaca z. Avrupa Birli i nin ortak para birimi EURO nun günlük yaflant m za girene kadar Avrupa Birli i olgusuna büyük ölçüde yabanc olan Bat Trakya Türk ü, flimdiye kadar Avrupa Birli i nin ça dafl de erlerinden de pek nasibini alamad dersek yalan olmaz herhalde. Bugünkü ad yla Avrupa Birli i ne üye oldu umuz dönemlerde Bat Trakya Türk Az nl bas k c ve ay r mc, hatta göçe zorlama politikalar yla karfl karfl ya b rak ld. Türk toplumu aleyhine iflleyen bask lar bölgenin ekonomik olarak geri kalmas na, y llard r yat r mlar n yap lmamas na ve bunun sonucunda da Bat Trakya bölgesinin Avrupa Birli i nin en geri kalm fl bölgesi olarak tescil edilmesi durumunu do urdu. Asl nda bu yüzkaras durum, Bat Trakya daki antidemokratik bask - c uygulamalar n ve tarihte kara bir leke olarak kalacak dönemin tescilidir! Az nl k insan na yap lan bask lar ve ay r mc politikalar o derece ilerlemiflti ki, kendi kimli ini ifade etme özgürlü ü bile elinden al nm flt. Az nl k haklar n n yan s ra, vatandafll k haklar da az nl k toplumuna çok görününce bölgedeki durum içinden ç k lmaz bir hal ald. Bu tür uygulamalar Avrupa Birli i nin de erleriyle, prensipleriyle elbette ki çat flmakta ve bölgeyi Avrupa de erlerinden, Avrupa de- erlerini de bölgeden ve bölge halk ndan uzaklaflt r yordu. Demokrasi ad na büyük bir ay p teflkil eden bu durum, do al olarak az nl k toplumu ile devlet aras nda bir güvensizli in do mas na ve bu güvensizli in zaman geçtikçe güçlenmesine yol açm flt r. Bat Trakya Türklerinin bask lar karfl s nda verdi i mücadeleler sonucunda vatandafll k haklar nda gerçekleflen düzelmeler ise önemli bir kazan m olmas na ra men, az nl k toplumunun güvensizli ini ortadan kald rmaya yetmedi i gibi, az nl k toplumunun uluslararas ve ikili anlaflmalarla garanti alt na al nan haklar - n n da tam anlam yla iadesi anlam na gelmiyordu. Peki bugün ne de iflti? Bat Trakya Türk ü üyesi oldu u Avrupa Birli i nin prensipleri, de erleri oldu una inan lan demokrasi, hoflgörü, ifade özgürlü ü, örgütlenme özgürlü ü ve di er birçok haktan istedi i gibi yararlanabiliyor mu? Bat Trakya Türk toplumunun yaflant s ça dafl bir AB üyesi ülkede olmas gibi mi? bu soruya gönül rahatl yla evet diyebilen varsa beri gelsin! Çünkü ben evet diyemiyorum. Toplum olarak hala; e itim sisteminden, milli kimli e, kültüre din ve vicdan özgürlü üne kadar dayatmalarla, yasaklarla karfl karfl ya kal yorsa burada AB normlar ndan bahsetmek de il, ancak sakatlanm fl bir demokrasi anlay fl ndan bahsedebiliriz. AP seçimleri tüm AB üyesi ülkelerde Avrupa Parlamentosu na temsilci seçmekten çok ülke iktidar na, ülkedeki siyasi sisteme mesaj gönderme seçimi gibidir. Vatandafllar normal milletvekili seçimlerindeki gibi de il de daha rahat ve daha esnek bir flekilde oylar n kullan rlar. Yani AP seçimleri bir mesaj verme, tepki gösterme seçimleridir önemli ölçüde. Tabii bir de AP seçimlerine hiç kat lmayan AB vatandafllar var y l nda yap lan son seçimlerde Avrupa Parlamentosu için oy kullanmayanlar, oy kullananlardan daha fazlayd. Avrupa Birli i nin bu sorunu ayr ca kendi içinde düflünmesi ve tart flmas gerekir. Bat Trakya Türkleri olarak ikibuçuk ay sonra sand k bafl na gidece imiz zaman ne yapaca m z tart flmam z gerekir diye düflünüyorum. Ülkemizdeki siyasi partiler özellikle iki büyük iktidar partisi- az nl k oylar na bir oy deposu gibi bakagelmifltir. Ça dafl Az nl k Politikas paketini aç klayan bugünkü iktidar, befl y l sonra bu paketin içinin bofl oldu unu kan tlam flt r. kibuçuk ay sonra önümüzde konacak sand k haks zl klar duyurmak için bir f rsat olabilir. Önümüzde iki seçenek var. Bat Trakya Türk az nl, 9 Haziran da bugüne kadar uygulanan ve Avrupal l a ve AB ye hiç yak flmayan; haks zl klara ve antidemokratik uygulamalara karfl bir mesaj verme? seçene i ile normal, s - radan, son derece ola an bir seçim ifllemi aras nda tercihini kullanmas gerekiyor. Anlaml ve tabii ki zor olan birinci seçenektir.

6 HABER 6 Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Bat Trakya Kad n Platformu, Mart tarihlerinde önemli bir organizasyona imza att. 13 kad n derne i ve kad n kollar taraf ndan oluflturulan Bat Trakya Kad n Platformu, Türkiye den çok say da davetliyi a rlad. Gümülcine ye gelen kalabal k heyette Türk sinemas n n efsane ismi Hülya Koçyi it de vard. Ünlü sanatç Bat Trakyal hayranlar n n yo un ilgisiyle karfl laflt. ki gün boyunca Bat Trakya da kalan ve merhum Dr. Sad k Ahmet in efli Ifl k Ahmet le birlikte Gümülcine ye gelen konuk heyette Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baflkan Köksal Toptan n efli ve Türkiye Özürlüler Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Saime Toptan, Türkiye Kad n ve Gençlik Platformu Baflkan Rüveyde Akbal, eski devlet bakanlar ndan Ifl lay Sayg n, Türkiye de ö retim üyeli i yapan Azerbaycanl Prof. Han m Halilova, Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün ün efli Mine Aygün, stanbul, Tekirda ve K rflehir valilerinin eflleriyle baz sivil toplum kurulufllar yöneticileri yer ald. TÜRK YEL konuklar 17 Mart Sal günü, Kipi gümrük kap s nda Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve efli Esin Sarn ç ile B. Trakya Kad n Platformu üyeleri taraf ndan karfl land. Bayan konuklar ilk olarak 17 Mart Sal akflam Kad n Platformu tarafindan Gümülcine de gerçeklefltirilen Geleneksel Türk K yafetler Sergisi nin aç l fl na kat ld. Gümülcineliler Kulübü ndeki serginin aç l fl n Türkiye den gelen heyet üyeleri yapt. Etkinlikte özellikle sinema y ld z Hülya Koçyi it, davetlilerin ve bas n n yo un ilgisiyle karfl laflt. Bat Trakyal soydafllar Koçyi it le hat ra foto raf çektirmek için birbiriyle yar flt. Serginin aç l fl nda konuflan Bat Trakya Kad n Platformu Baflkan Sevtap Hint, 13 kad n derne i ve kad nlar kolunun meydana getirdi i platformun, Türk az nl k kültürünün önemli bir parças n oluflturan geleneksel k yafetleri sergilemenin mutlulu unu yaflad klar n söyledi. Etkinlikte Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Saime Toptan, Rodop Evros Geniflletilmifl Bölge Valisi Yorgos Minopulos, Rodop Valisi Aris Yannakidis ve Gümülcine Belediye Baflkan Dimitris Koçakis birer konuflma yapt. Konuflmalarda kültürel etkinliklerin, Türk ve Yunan halklar aras ndaki yak nlaflmaya olumlu katk yapt belirtildi. Yunanl yetkililer ise özellikle Hülya Koçyi it in ziyaretinden duyduklar memnuniyeti dile getirdiler. Türkiyeli ve Bat Trakyal kad nlar 17 Mart Sal akflam Yass köy deki yeme e kat ld. KADIN HAKLARI KONFERANSI Bat Trakya Kad n Platformu taraf ndan düzenlenen Kad n Haklar Konferans 18 Mart Çarflamba günü Gümülcine deki Chris&Eve otelinde yap ld. Konferansa 500 ün üzerinde kifli kat ld. Kad n Platformu Baflkan Sevtap Hint in aç l fl konuflmas yla bafllayan etkinlik Ifl k Ahmet in selamlamas yla devam etti. Ifl k Ahmet, bugüne kadar Türkiyeli yetkilileri görnek için Bat Trakyal lar n Türkiye ye gitti ini, bugün art k Türkiyeli yetkililerin Bat Trakya ya gelmeye bafllad - n söyledi. Ifl k Ahmet, Daha güzel günler görmek dile iyle hepinizi sevgiyle selaml yorum. diyerek sözlerini tamamlad. Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç k sa konuflmas nda Yunanistan daki kad n kurumlar yla, Türkiye deki kurumlar aras nda iflbirli inin önemine de- indi. Gümülcine Belediye Baflkan Dimitris Koçakis ad na konuflan belediye baflkan yard mc s Felini Kazaku kad nlar n topluma çok önemli hizmetler verdi ini ve bundan sonra da hizmet edece- ini belirtti. Rodop Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu da kad nlar olarak kad nlara destek vermek zorunday z diye konufltu. Protokol konuflmalar ndan sonra Kad n Haklar Konfe-

7 HABER 7 rans bafllad. Konferans n oturum baflkanl n Kad n ve Gençlik Platformu Baflkan Prof. Rüveyde Akbal yapt. Akbal bundan sonra iki ülkedeki bayanlar olarak ortak çal flmalar yapmaya çal flacaklar n söyledi. PERV N HAYRULLAH Konferans n ilk konuflmac s B. Trakya Kad n Platformu üyesi Pervin Hayrullah oldu. Hayrullah, kad nlar n toplum içindeki rolünün önemine dikkat çekerek Hayat bizi bir de il, iki kez azimli olmaya itiyor. Bundan sonra yapaca m z çal flmalarda sizlerin de önerilerinizi, isteklerinizi bekliyoruz. Kendimizin ve büyük ölçüde toplumumuzun gelece i bizim elimizde. HÜLYA KOÇY T Ünlü sanatç Hülya Koçyi- it, mesle ini yaparken y llarca Türk kad n n tan maya çal flt n anlatt. Bat Trakya ya ilk kez geldi ini kaydeden Koçyi it, Bunun için hem mahçubum, hem de sevinçliyim. De erli bayanlar birlik olal m. Evet biliyorum sorunlar m z var. Ciddi sorunlar m z var. Ben asl nda sizlerle çok daha uzun görüflmek ve tan flmak isterdim. Ancak bunun bir bafllang ç olaca n ve devam n n gelece ini ümit ediyorum. Kad n sorunu asl nda bir insan sorunudur. Buna kad n sorunu diyerek daha bir ön plana ç kar lmak amaçlanm fl. Sizin sorunlar n z dinlerken yüre- imize gözyafl düfltü. Ama flimdi a lamak zaman de- ildir, çal flma zaman d r, harekete geçme zaman d r. HANIM HAL LOVA Türkiye de ö retim üyeli i yapan Azeri Prof. Han m Halilova konuflmas yla etkinli e kat lan 500 kifliyi etkiledi. Halilova, Rus ve Ermeni iflgaline karfl verdi i mücadeleyi anlat rken, samimi ve etkili konuflmas yla izleyenlerin takdirini toplad. Azeri Türkçesiyle konuflan Halilova Canlar m menim, ben bir Azerbaycan Türküyem, hepinizi ba r ma bas ram diyerek söze bafllad. Prof. Han m Halilova, De erli kardefllerim karfl n zda konuflan ben ve benim milletimin dini ve milli kimli i, Sovyetler zaman nda yasaklanm flt. Ezan sesi susturulmufltu. Ancak biz yaflad k. Y llarca mücadele verdik. Milleti, millet yapan onun kültürüdür. Dün onu gördük burada. Geleneksel k yafetler sergisinde onu gördük. Eminim ki siz beni çok iyi anl yorsunuz. dedi. Türk kad n n n tarihten bu yana her zaman toplum içinde çok önemli ve büyük hizmetler sundu unu anlatan Halilova, Erkek, kad n yla birlikte devleti yönetmifltir. Bunu asla unutmay n. Rus tanklar Bakü ye girince erkekleri beklemedim. Yollara ç kt m. Befl bin kad n n kat ld yürüyüfl yapt k. Ermeniler topraklar m z iflgal etti- inde kefenimi boynuma sar p mücadele ettim. Kad n taburu kurdum. Görüyorum ki siz tarihinizi unutmam fls - n z. dedi. IfiILAY SAYGIN Türkiye Cumhuriyeti eski devlet bakanlar ndan Ifl lay Sayg n konuflmas nda kendi ailesinin Serez den geldi ini ifade etti. Milletvekili ve bakanl k yapt dönemde merhum Dr. Sad k Ahmet le arkadafl olduklar n hat rlatan Sayg n, 120 nin üzerinde kad n örgütüyle çal flt n söyledi. Atatürk ün ilk millet meclisine 18 kad n n seçilmesini sa lad n anlatarak Türk kad n, Atatürk sayesinde seçme ve seçilme hakk na 1930 larda kavufltu. Avrupal bayanlar bu hakka çok daha geç kavufltu. Yunanistan da 1950 lerde olmufltur. Fakat ne yaz k ki buna ra men Türkiye de befl kad nlan biri okuma yazma bilmiyor. Bunu söylerken çok üzülüyorum. Ve bunu söylerken de ne kadar çok çal flmam z gerekti ini bir kez daha hat rl yorum. Kad nlar pes etmemeli. Gözü kara olmal d r. ifadelerini kulland. SA ME TOPTAN Son konuflmac olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Köksal Toptan n efli ve Türkiye Özürlüler Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Saime Toptan konuflmas nda kad n haklar konsundaki tarihi geliflmeleri anlatt. Toptan flöyle konufltu: 1913 y - l nda Celal Nuri adl bir yazar bak n ne söylemifl: Bir toplumda kad n baflka, erkek baflka olamaz. Bir milletin uygarl n görmek isterseniz, o halk n kad nlar - na bakmak gerekir. Bu topraklarda do an ve milletimize önder olan Atatürk cephede savafltayken kad nlar n toplum içindeki konumunu ve bu alanda yap lacak fleyleri düflünüyor. Bununla ilgili yaz l bilgiler elimizde. Cumhuriyet in kurulufluyla kad n haklar alan nda önemli geliflmeler yaflan yor. flte bu yap lanlar sayesinde 1935 y l nda ilk kez toplanan Uluslararas Kad n Konferans, Türkiye de yap labiliyor. Saime Toptan konuflmas n daha önce Gümülcine yi ziyaret etti i s rada yazd uzaktaki yak nlar - m z adl fliirini okuyarak tamamlad. SÖNMEYEN YILDIZ HÜLYA KOÇY T E KONUfiTU Türk sinemas n n efsane ismi Hülya Koçyi it Gümülcine ziyareti s ras nda GÜN- DEM in sorular n yan tlad. Bat Trakya y ilk kez ziyaret etti ini belirten Koçyi it Çok yak n olmam za ra men bugüne kadar buralara gelme f rsat m z olmad. K smet bugüneymifl. Ancak insanlar n s cakl ndan ve gösterdikleri yak nl ktan, sevgiden etkilenmedik dersek yalan söylemifl oluruz. Buradaki insanlar n size gösterdi i ilgi ve sevgiyi bekliyormuydunuz fleklindeki soruyu ünlü sanatç flöyle yan tlad : Aç kça söylemek gerekirse beklemiyordum dersem do ruyu söylemifl olmam. Evet bekliyordum. Çünkü d fl Türklerin, Türkiye deki sanatç lara, politikac lara nas l bakt n, ne kadar ilgi gösterdi ini biliyorum. Bunu y llarca yurtd fl na ç kt m z zaman gördük. D flar daki soydafllar m z n, Türklü ü nas l yaflad n biliyorum. Onlar n bu konuda ne kadar hassas olduklar n biliyorum. Kültürlerini, kimliklerini nas l yaflad klar n biliyorum. Türk Yunan halkklar n n yak nlaflmas n n önemine de de inen Hülya Koçyi it, Sanat n ve sanatç n n halklar n birbine yaklaflmas na nas l büyük katk yapt klar n hepimiz gördük. Asl nda bu iki ulus birbirine çok benzeyen iki halk. Yemeklerimiz, adetlerimiz, yaflam biçimimiz, hatta evlerimiz bile birbirine çok benziyor. Ortak noktalar çok fazla. nan yorum ki sanat ve sanatç iki ülke bar fl - na ve yak nlaflmas na bundan sonra da çok fazla katk yapacak ve yapmal d r. Geleneksel Türk K yafetler Sergisi nin haz rlanmas nda eme i geçen Lütfiye Nihato lu ve Mediha Bekiro lu (solda) Kad n Platformu Baflkan Sevtap Hint

8 HABER 8 Halk burada, tayinliler nerede? GÜMÜLC NE Seçilmifl Müftülü ü ile Bat Trakya Camileri Din Görevlileri Derne i, mevlit kandili nedeniyle muhteflem bir etkinlik düzenledi. Hz. Muhammed in do umu dolay s yla 18 Mart Çarflamba akflam Gümülcine deki Chris&Eve otelinde düzenlenen programa Bat Trakya genelinden yaklafl k kifli kat ld. Tayinli Din Adam tart flmalar n n yap ld bir dönemde Bat Trakya Türklerinin kendi oylar yla seçti i müftülü ün etkinli ine ak n etmesi dikkat çekti. Etkinlikte Türk toplumunun seçti i müftülere ve oluflturdu u müftülüklere sahip ç k ld mesaj çok net bir flekilde verilmifl oldu. Gümülcine ve skeçe seçilmifl müftülüklerine ba l din adamlar ve çok say da soydafl n kat ld etkinli in onur konu u stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça r - c yd. Ça r c, verdi i konferansta yaklafl k bir buçuk saat konufltu. slam dininin evrensel boyutuna dikkat çeken Prof. Ça r c, Hz. Muhammed in yaflam n anlatt. Etkinlik Sirkeli köyü din görevlisi Mustafa Kara Hüseyin taraf ndan Kuran okunmas yla bafllad. GÜMÜLC NE MÜFTÜSÜ BRAH M fier F Gümülcine Seçilmifl Müftülü ü ve Din Görevlileri Derne i nin düzenledi i etkinli in sunuculu unu Gümülcine Müftü Yard mc s Fehim Ahmet yapt. Program n aç l fl konuflmas n Gümülcine Müftüsü brahim fierif yapt. stanbul Müftüsü Mustafa Ça r c y Bat Trakya ya davet ettiklerinde kendisinin bunu memnuniyetle karfl lad n anlatan müftü fierif, Peygamberimizin do- umu tüm slam aleminde oldu u gibi Türk dünyas nda da an lmaktad r. Büyük Türk milletinin bir parças olan Bat Trakya Türkleri de yol gösterici olarak Hz. Muhammed in (S.A.V) kutlu do umunu anmaktay z. dedi. Bat Trakya da yaflayan bir toplum olarak milli ve dini kimli imizle ve bunlar özgürce ö renerek yaflamak istiyoruz diyen brahim fierif, her köye Kuran Kursu açmak istediklerini belirterek, Kuran n ilk emrinin Oku oldu unu hat rlatt. BAfiKONSOLOS MUSTAFA SARNIÇ Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç gördü ü kalabal ktan etkilendi ini belirterek konuflmas na bafllad. Toplant ya kat lanlar n ço unlu unun bayanlardan oluflmas n n memnuniyet verici oldu u kaydeden Sarn ç, Çok güzel bir konferans olaca na inan yorum. Az nl n her zaman birlik beraberlik içinde hareket etmesi çok önemlidir. Ben inan yorum ki az nl n yar n, bugünden çok daha güzel olacakt r. diye konufltu. Etkinli in devam nda Gümülcine Müftülü ü Tasavvuf Musi i Korosu taraf ndan ilahiler okundu. Hz. Muhammed in hayat yla ilgili olarak sinevizyon gösterisi yap ld. STANBUL MÜFTÜSÜ MUSTAFA ÇA RICI Mevlit Kandili Özel Program nda bir konferans veren stanbul Müftüsü Mustafa Ça r c yaklafl k bir buçuk saat süren bir konuflma yapt. Konuflmas na Hz. Muhammed in (S.A.V) hayat n anlatarak bafllayan stanbul Müftüsü Mustafa Ça r c, Peygamberimizin genç yafltan itibaren her anlamda örnek bir insan oldu unu söyledi. Ticaretle u raflan Hz. Muhammed in dürüstlü ünden dolay kendisine güvenilir anlam na gelen Emin dendi ini hat rlatan Ça r c, Peygamberimizin tüm alemlere rahmet olarak gönderildi ini unutmamam z laz m. Bundan 1438 y l önce do an Hz. Muhammed, hiçbir zaman putlara tapmam fl ve Allah n birli ine inanm flt r. Miladi 610 y l nda kendisine peygamberlik verildi ve oku ayeti olarak bildi- imiz ayet gelmifltir. Bundan sonra slam tarihinin çok önemli bir dönemi bafllam fl oluyordu. dedi. Peygamberimiz bundan sonra insanlar Allah n dinine ve birli ine davet ediyordu. Ça r c konuflmas na flöyle devam etti: Hz. Muhammed, Peygamberli inin 13. y l nda Mekke den Medine ye hicret eder. Medineliler, Mekkelilerin aksine Peygamberimize kucak açt lar ve onu büyük bir sevgiyle karfl lad lar. Medine deki 10 y l aflk n hayat boyunca her zaman onun yan nda oldular, destek verdiler. Mekkeliler yine Müslümanlara sald rd lar fakat her defas nda yenilgiye u rad - lar. 630 y l nda Peygamber efendimiz 10 bin kiflilik bir Müslüman ordusuyla do du- u yer olan Mekke ye girdi ve bir damla kan akmadan Mekke yi fethetti. Kendisine kasteden, karfl gelen Mekkeli putperestleri bile affetti. Hz. Muhammed in veda hutbesine de de inen stanbul Müftüsü Ça r c, 632 y l nda Peygamberimiz Hacca gitti. Arafat ta 120 bin Müslüman a hitap etti. Bizim Veda Hutbesi diye bildi imiz konuflmas n yapt. Asl nda bu dünyan n ilk insan haklar beyannamesi ydi. Putperestli e son verdi. Her türlü çirkin uygulamalara son verdi ini aç klad. Bütün insanlar n Adem in çocuklar oldu unu, hiçbir rk n, hiçbir milletin di er bir rka, millete üstünlü ünün olmad n vurgulad. Bunlar bundan kusur y l önce söylenmifl fleylerdir. Kad nlar n erkekler üzerinde, erkeklerin de kad nlar n üzerinde haklar oldu unu söyledi. Dünya tarihinde ilk defa kad n n haklara sahip olan, de erli bir varl k oldu u ifade edildi. Bu son derece önemli bir olayd r. Dünyan n belki de ilk anayasas ortaya konmufl oldu bu flekilde. slam dininin evrensel de- erlerine vurgu yapan Ça r c, Bizim dinimiz son derece eflitlikçidir. Ne diyor Hz. Peygamber; Nehir kenar nda abdest alsan bile israf etme diyor. Baflka ne diyor? Yar n k yametin kopaca n bilsen bile, bugün bir fidan dik diyor. flte bugünün çevrecili i, do a sevgisi. Tabiat n nimetlerinin k ymetini bilme bilinci. flte bu anlay fl bugün dünyam zda hakim olsayd, küresel s nma diye bir sorun olmazd. nsan, insana kul olmaktan kurtaran bir medeniyet b rakt Hazreti Peygamberimiz. flte o yüce Peygamberimizin izinde giden atalar m z, dünyada ço ulculu un, çokkültürlülü ün, hoflgörünün ne demek oldu unu yüzy llarca dünyaya gösteren muhtuflem bir medeniyet yaratt lar. Müslümanlar fethettikleri topraklardaki insanlar n dinine, örf ve adetlerine dokunmad - lar. Bir gün sokakta bir çocu- un üzgün bir flekilde oturdu unu gören Peygamberimiz kendisine s k nt s n n sebebini sorar. Arkadafl n n hasta oldu unu ö renir. Fakat bu çocu un arkadafl bir Yahudi çocu udur. Peygamberimiz çocu u elinden tutar ve hasta olan Yahudi arkadafl na ziyarete giderler. Bu bir örnektir ama çok anlam yüklüdür. slam da Aile konusuna da de inen Ça r c, Dinimiz aile mefhumuna çok büyük önem vermektedir. Evlili- i teflvik etmektedir. Çoluk, çocuk sahibi olmay teflvik eder. Bak n z, bat daki afl r bireycilik ve afl r özgürlükçülük bugün aile kurumunu y pratm flt r. nsanlar aile sahibi, çocuk sahibi olmay, kendi özgürlüklerinin, kendi haklar n n k s tlanmas olarak alg l yorlar. Almanya da boflanma oran yüzde 50 oran ndad r. Belçika da daha da yüksektir. Türkiye de boflanma oran binde bir civar ndad r. diye konufltu. Türk halk n n slam dinine çok önemli hizmetlerde bulundu unu ifade eden Ça r - c, Hz. Muhammed Arap milletindendir ama Türkler kadar Muhammed muhabbetini dile getiren baflka bir millet yoktur. Türkçe nin Müslüman dünyas nda çok daha yayg n olmas gerekirdi. Çünkü Türkçe kadar güzel bir medeniyet dili yok. dedi. ÇANAKKALE fieh TLER ANILDI Mustafa Ça r c n n konuflmas ndan sonra Çanakkale flehitlerini anmak amac yla haz rlanan sinevizyon gösterisi izlendi. Gümülcine Müftü Yard mc s Fehim Ahmet ise, flair Mehmet Akif Ersoy un Çanakkale fiehitlerine adl fliirini okudu. Gümülcine S. Müftülü ü ve Din Görevlileri Derne i taraf ndan organize edilen etkinlik Tasavvuf Müzi i Korosu ndan okunan ilahilerle sona erdi. Gümülcine Müftüsü brahim fierif, etkinli e onur konu u olarak kat lan stanbul Müftüsü Mustafa Ça r c ya Gümülcine Yeni Cami ve Saat Kulesi nin bir tablosunu hediye etti. Etkinli e kat lmak isteyen baz soydafllar n afl r kalabal k nedeniyle salona giremedi i görüldü.

9 B L M-TEKN K 9 Manken robot, podyuma ç kmaya haz r JAPONLAR, ö retmen robotun ard ndan manken robot da gelifltirmeyi baflard. HRP-4C kod adl robotun 42 hareket motoru ve vücudunun çeflitli yerlerine yerlefltirilmifl alg lay c lar bulunuyor. Japonya daki leri Sanayi Teknolojileri Enstitüsünden uzmanlar n gelifltirdi i 1,58 metre boyunda, 43 kilo a rl ndaki HRP-4C, defilelerin y ld z olmaya aday. Yap m için 1,6 milyon euro harcanan manken robot podyumlara ilk ad m n yak nda atacak. Uzman ekip, HRP-4C nin prototipi için, araflt rma verilerine dayanarak, yafl ndaki Japon kad nlar n yap s n inceledi. Gelifltirilmesi 3 y l alan insans robot, verilen sesli komutlar az çok yerine getirebiliyor. Manken robot, Japonca ad n ne, kaç kilosun gibi sorular yan tlayabiliyor. Gümüfl renkli bir vücudu, manga karelerinden f rlam fl gibi görülen bir yüze sahip olan prototip, görüntü olarak yafl aral nda bulunan Japon kad nlar n and r yor. Robotun tasar mc lar ndan Shuji Kajita, Merhaba millet, ben sibernetik insan HRP-4C diyebilen robotlar n n gerçek bir insan olmas durumunda oldukça esrarengiz bir kad n olaca n ifade ediyor. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? Yataktan düflerek ölme olas l iki milyonda birdir. Ünlu çizgi film kahraman Temel Reis, 1919 y l nda Elzie Crisler Segar taraf ndan yarat ld. lk çamafl r makinesi 1907 y l nda Hurley Machine Co. taraf ndan pazarland. Türkçe de k ta isimlerinin hepsi ayn harfle bafllay p ayn harfle biter. Herhangi bir okyanusun en uzak oldu u nokta Çin'dir. K fl aylar nda, Moskova'daki buz pateni pistleri 250 bin metrekarelik bir alan kaplar. Rusya'da do udan bat ya do ru seyahat edilirse, yedi saat kufla geçilir. B U L M A C A SOLDAN SA A 1) A açlar n kabu undan s zarak p ht laflan besi suyu. -Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boflluk. -(tarih) Eski Macar prensi. 2)(Yunan) Halk meydan. -Bir yerde toplanan kalabal k, halk. 3) c r. -(tiyatro) Antrakt. -Piflmifl s cak yemek. 4)Binek hayvan. -(farsça) Temiz. -Deriden s zan tuzlu s v. 5)Satrançta yenilgi. -Dürtüflmek, itiflmek. 6)Kad n ziynet eflyas. - spanyolca, yafla. 7)Tombul, iri yap l, genç irisi. -Soysuz. 8) nce bükülmüfl urgan. -Tarihte, Do u Roma. -Lütesyum un simgesi. 9)Belli bir örne e benzetme. -Motor güç birimi. 10-Rubidyum un simgesi. -Fide dikilen yer. -Saç dökülmüfl bafl. 11)Boyun e en. -(zooloji) T rpana. 12)Yang n bombas n n doldurulmas nda kullan lan madde. -Telli bal kç l. 13)(halkdili) Bel kemi i. -Yard m amac yla toplanan para. - Radon un simgesi. 14)Ekip. - lgi. YUKARIDAN AfiA IYA 1)Baklagillerden, odunundan k rm z boya ç kar lan bir a aç. -Ad, unvan. -K sa hat rlatma yaz s. 2)Bir parçan n canl çal naca n anlat r. -(halkdili) dare. 3)Bir tür tuzsuz beyan peynir. -Yol. -Çok ak. 4)Ayak sesi. - nce a aç levha. 5)Galyum un simgesi. - Co rafyada, debi. - ridyum un simgesi. - Küçük limon. 6) (halkdili) A abey. -Artmas n sa lama, ço altma. 7)Donarak ya an su buhar. -Mevzu. - lgi eki. -Sodyum un simgesi. 8)Duvar berkitmek için tafllar n aras na yatar olarak yerlefltirilen direk. - Mendelevyum un simgesi. -H ristiyan yortusu. 9)Baryum um simgesi. -(zooloji) Bir organizman n yap ve karakter toplulu u. -Adan lan fley, nezir. 10)Tehlike iflareti. -Bal k avlamada kullan lan oyuk. -istek, dilek. -Nefesli çalg. Robotun e lence endüstrisi için gelifltirildi ini belirten Kajita, ürünün flimdilik sat fla sunulmas yönünde planlar n n olmad n belirtti. Japon bilim adamlar k sa süre önce de yoklama yapan, gülümseyen ve azarlayan robot ö retmen gelifltirmiflti. Tokyo da okullarda denenmeye bafllayan Saya adl ö retmen robotun sadece yoklama ve sessiz olun gibi uyar lar yapt n belirten uzmanlar, Saya n n gerçek ö retmenlerin yerini almas için henüz erken oldu unu söylemifllerdi nternet te 224 milyondan fazla web sitesi var BEDAVA site ve blog hizmeti veren platformlar sayesinde, nternet te kendisine site ve e-günlük (blog) açanlar n say s ç gibi art yor. nternet araflt rma flirketi Netcraft n yapt bir aflt rmaya göre Mart 2009 itibar yla nternet te yay n yapan web sitesi say s 224,749,695 milyon adedi aflt. fiubat 2008 de bu rakam yaklafl k 160 milyondu. Dünyadaki blog say s n n da 100 milyonu geçti i tahmin ediliyor. Bu geliflmenin en önemli nedeni olarak alan ad (domain) ve bar nd rma (hosting) hizmetlerinin ucuzlamas ve ücretsiz olarak site / e-günlük (blog) açma hizmeti veren platformlar n ço- almas gösteriliyor GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan sa a: 1) blis, Deyim. 2)Nar, Tavun, Ce. 3)Al, Tebligat. 4)Katana, Kat. 5)Kay, Tali. 6)Yan, Cephe. 7)Aç, Ak m, Av. 8)Sinara, Erk. 9)Tl, Tabaka. 10)Eti, Af, Ski. 11)Ak, Plaster. 12)Falaka, Li. 13)Ac mak, Dren. 14)Çolak, Yanma. Yukar dan afla ya: 1) nak, Kast, A aç. 2)Balak, Çilek, Co. 3)Lr, Tay n, T f l. 4)Taya, Ati, Ama, 5)Sten, Nara, Plak. 6)Abat, Kabalak. 7)Dul, Ac, Afak. 8)Eniklemek, Sada. 9)Gaip, Rast, Rn. 10) cat, Hak, Kelem. 11)Met, Dev, Pirina

10 BUKET 10 Sevgili Dostlar m, Biz kad nlar, eve kad n, anne, çal flan kad n, genç, orta yafll ya da yafll olal m, içimide duygular doya doya yaflar z. Bu yüzden genellikle daha yumuflak ve daha l ml karakterlere sahibizdir. Bize do an n yükledi i görevlerin üstesinden gelebilmek için ise, ayn derecede güçlü ve sa lam olmam z gerekmektedir. çimizdeki gücü sürekli k lmak için öncelikle kendimizle bar fl k bireyler olmam z gerekir. Kendimizi sevmeli ve kendimizle yaflamaktan zevk almal y z. Uzun ya da k sa, sar fl n ya da esmer, zay f ya ada fliflman, güzel ya da çirkin; bunlar n hepsi göreceli kavramlard r. Biz kendimizi gördü ümüz gibiyiz. E er hayat n bize yükledi i görevleri yerine getirdi imizden, kendimize dikkat etti imizden, varsa çocuklar m z iyi yetifltirdi imizden eminsek, dünyan n en güzel kad nlar oluruz. Bu insan n kendisi ile bar fl k olmas anlam na gelir. Bizler kad n olarak, yuvam z n dirlik ve düzenini, omuzlar m zla yüklenen varl klar z. Bizim ruh ve beden sa l m z n yerinde olmas, huzurumuzun korunmas bir ayna gibi ailemizin ruh ve beden sa l ile huzuruna yans yacakt r. Kendimizden memnun olmam z ufak tefak konulara dikkat etmemiz ve her gün düzenli olarak kendimize bir iki dakika ay rmam z yeterli olacakt r. Unutmayal m ki biz kad nlar, kendi hayat düzenimizle yetifltirdi imiz çocuklara her zaman örnek olmak zorunday z. Topluma sa l kl ve huzurlu bireyler yetifltirmek bizim elimizde. Bu görevi lay k yla yerine getirmeliyiz. Hepinize mutlu, huzurlu ve sa l kl günler diliyorum. Feride... CACIK MALZEMES 1 kilogram yo urt 1 bafl sarm sak Yar m demet dereotu Yar m demet taze nane Yar m çay barda s zma zeytinya 200 gram semizotu ki dal paz 5-6 sap spanak 1 küçük kereviz Tercihe göre tuz HAZIRLANIfiI Yo urt, zeytinya eklenerek, yaklafl k on dakika boyunca iyice ç rp l r. Sar msak, ince rendeden geçirilip, yo urda eklenir. Semizotu, paz, spanak; ince ince k y l p, yo urda eklenir. Salatal k ve kerevizler, rendelenerek kar fl ma ilave edilir. Az tuz koyup, bir bardak su ile kar flt r l p, so uk bir yerde 30 dakika bekletlir. Daha sonra, çorba kaseleri ile servis edilir. Servis Önerileri: Baharat sevenler için, köri ve kimyon ekilirse; lezzete lezzet kat l r.

11 BUKET 11 fiems YE Sevgili okurlar... Bundan üç-dört y l öncesine kadar alüminyum ve bak r yaprak çal flmalar çok ra betteydi. Sizlere, bu say m zda foto rafta da gördü ünüz gibi flemsiyenin, çal flma safhalar n anlatmaya çal flaca m. KULLANACA INIZ MALZEMELER 1-Üç metre alüminyum folyö (sanayide sat landan 2-Bir flemsiye iskeleti. ( skeleti iyi durumda eskimifl flemsiyenizi kullanabilirsiniz.) 3-Lastik uçlu kabartma kalemi 4-Sivri uçlu (kurflunsuz) ahflap kalem 5-Siyah mürekkep 6-Silikon tabancas. fiemsiyenizden kesti iniz bir dilim kumafl kal p olarak folyonun üzerine koyarak kesin. Daha sonra, tercihen, genifl taç yapraklar olan bir desen tasarlayarak, folyonun üzerine geçirin. Yumuflak bir zemin üzerinde ( ki kat havlu da olabilir) lastik uçlu kalem ile deseni hafifçe bast rarak çukurlaflt r n. Desenin tamam n çal flt ktan sonra, bofl kalan k s mlar siuri uçlu ahflap kalem ile t kt klay n veya küçük makas ile desen aral klar n kesin. Bu ifllem bittikten sonra desenin yüz taraf ndan ahflap kalemi ile çiçek ve yapraklar n etraf na kontür geçin. Elinize alaca n z bir parça pamuk ile alüminyum yapra n yüz taraf n tamamen mürekkep ile boyay n ve bir dakika sonra da baflka bir parça temiz pamuk ile deseni silin. Kontür aralar nda kalan mürekkep folyomuza çok güzel eskimifl havas verecektir. Ayn flekilde di er dilimleri de çal flarak silikon yard m ile flemsiyenin iskeletine yap flt r n. Bu güzel flemsiyeyi ayn flekilde bak r yapra atefl alevinde gezdirip renk vererek de çal flabilirsiniz. Baflar lar. Biçki Dikifl-Nak fl ö retmeni Lütfiye Nihato lu C DD HASTALIK BEL RT LER Vücudumuz sa l m z n bozuldu unu, ciddi bir durum oldu unu a r larla göstermeye çal fl r. flte vücudunuzla ilgili dikkat etmeniz gerekenler.. 1. Kollar ya da bacaklar n hisssizleflmesi, uyuflukluk, diken diken batma hissi, düzensizlik, titreme, çift görme, konufltu unun anlafl lmamas, halsizlik, özellikle yüzün ya da sol kolun hissizleflmesi. Bu tür belirtiler sizde varsa beyninize yeterince oksijen gitmiyor demektir. Beyin damarlar ndan büyük bir k sm hasar görürse bu vücudun büyük bir k sm nda sorun ortaya ç kmas na neden olur. Yukar da belirtilen belirtiler sizde varsa ihmal etmeden doktora görünmelisiniz. Beyinle ilgili sorunlarda zamanlama önemlidir. 2. Gö üs a r lar ya da kollarda, çene ve boyunda s k nt, ekstra halsizlik, mide bulant s, s k s k nefes alma gibi belirtiler kalp krizi olabilir. Bu durumda hemen doktora baflvurun. Uzmanlar bu tür riskli hastalara kriz an nda kalbi korumak için alerjileri yoksa düzenli olarak aspirin çi nemelerini öneriyor. Her kalp krizi geçiren insanda bu tür a r belirtileri olmayabilir. Özellikle yafll ve diabetik kad nlarda a r s z kalp krizi görülebilir. A r s z kalp krizlerinda halsizlik, terleme, kalp çarp nt s, s k s k nefes alma, mide bulant s, bafl dönmesi hisleri ortaya ç kabilir. 3. Baca n alt k sm nda gerginleflme ve a r, gö üs a r s, nefes darl.. Bacaklardaki varis sebebiyle bu belirtiler ortaya ç kar. Özellikle oturarak çal flanlarda daha s k gözlenir. Kan sürekli oturuyorsan z ya da uzun süre ayakta kal yorsan z kan rahat dolaflamad için ayaklar - n z flifler. Çok oturuyorsan z arada yürümeli, çok yürüyorsan z arada oturmal s n z. E er birden gö üs a r s ya da nefes darl çekiyorsan z baca n zdaki kan p ht s vücudunuzda dolafl yor olabilir. Bu durumlarda varisiniz varsa acilen doktora baflvurman zda yarar var. 4. A r duymadan idrar n zda kan gördü ünüzde doktora baflvurun. Böbrek tafllar, idrar veya prostat enfeksiyonu idrarda kan görülmesine neden olabilir. Ancak bu problem genellikle a r l ve rahats z edici bir flekilde ortaya ç kar. drarda kan gördü ünüzde hiç a r sorununuz olmayabilir ancak böbrek kanseri, enfeksiyon, prostat, üreter kanamaya neden olabilir. A r n z olsun ya da olmas n idrarda kan gördü ünüzde doktora baflvurmal s n z. 5. Ast m belirtileri h r lt l ve zor nefes alma fleklinde görülür. E er ast m ataklar kontrol alt na al nmazsa ciddi gö üs kas yorgunlu u ve ölüme sebep olabilir. Ast m ata geldi inde kiflinin nefes aç c ilaçlar kullanmas, temiz haval ortamlarda bulunmas gerekir. Bu tür bir rahats zl - n z varsa mutlaka doktor kontrolünde olman z ya da dikkat etmeniz gerekir. 6. Depresyon ve intihar düflünceleri. Baz insanlar bir ortama girmek istemez, girdiklerinde nefes alamaz, depresyonda olabilir. Depresyon insan intihara kadar götürebilen ciddi bir rahats zl kt r. Baz insanlar depresyonda olduklar nda çok ciddi fleyler yapabilirler. Depresyon belirtileri üzüntü, yorgunluk, ilgisizlik, anksiyete, uyku al flkanl klar de ifliklikleri ve ifltah kayb olarak s ralanabilir. E er bu tür düflünceleriniz varsa bir psikiyatrist ile görüflmeniz yararl olabilir.

12 KADIN -SA LIK 12 Yeni evlilerin yapt 6 hata Evlili in ilk zamanlar ve balay geçtikten sonra sorunlar ç kmaya bafll yor. flte para, arkadafllar, programlar konusunda çiftlerin düflmemeleri gereken hatalar Para Para Para... YEN evli çiftler için önemli bir konu. Üzerinde anlafl lamad nda boflanmalara neden olur. E er birkaç y l içinde ev almak istiyorsan z para daha çok önem kazan r. Paray de erlendirme ve birikim konusundaki düflüncelerinizi konuflun. Gelece inizle ilgili para planlamas yap n. 2 - Arkadafllardan uzaklaflmak Evlendikten sonra ço u çift arkadafllar n ikinci plana atar. Baflar l evliliklerde arkadafllar n z, çevrenizi hayat n zda tutmal s n z. yilik dolu kalbinizi evlilik adan zda gizlemeyin. Arkadafllardan uzaklaflma yeni evliyken gelmemelerini istememe evlilikle ilgili onlar zorlama, eflinizin her zaman yan n zda olmas n isteme gibi flekillerde bafl gösterir. Arkadafllar n z n sizden uzaklaflmamas için hep beraber vakit geçirebilece iniz keyifli ortamlar oluflturun. 3 - Kilo almak Yeni evliler balay ndan sonra azar azar kilo almaya bafllar. Evlendi iniz gibi kalmak için neye dikkat etmelisiniz? Birbirinizin kilo hedeflerine sayg duyarak beslenme ve egzersiz plan yapman z, kilo almad n z zaman kendinizi ödüllendirmeniz ya da birbirinizi motive ederek cesaretlendirmeniz yeterli olabilir. 4 - Ebeveynlerin kar flmas Çiftlerin yüzde 50si anne, baba veya kardeflleriyle ilgili evlilik problemleri yafl yor. Bu durumda ne yapmal s n z? Öncelikle yeni kurdu unuz birliktelikle ilgili s n rlar n z iyi çizin. Eflinizin ailesinin hatalar ndan ötürü onu suçlamay n. Ailenizle ilgili baflkas ndan duymak istemeyeceklerinizi baflkas na söylemeyin. Evlili inizle ilgili s rlar n z ailenizle paylaflmay n. 5 - Adilce tart fl n Evlendikten sonra her fleyi yapabilece inizi ve söyleyebilece inizi düflünmeyin. Anlaflamad n z konular her zaman olacakt r. Nas l adilce tart fl rs n z? Hangi konu hakk nda tart flaca n z belirleyin, konuyu da tmay n. Gerçekten sinirlenmeye bafllad n zda kalk p yürüyün, birkaç dakika sakinlefltikten sonra devam edin. Daha sonra piflmanl k duyaca n z fleyler düflünmeyin. Yap c hareket edin. 6 - Bebek sahibi olma tak nt lar Yeni evliler bebek sahibi olma konusunda çok düflündükleri için yaflamlar ndan zevk almayabilirler. Ço u çift evlendikten 3 y l sonra bebek sahibi olmak ister. Evlili in ilk zamanlar bebek için erken olabilir. Bu durumda iliflkinize odaklanmal s n z. Ayn evde olman n keyfini ç kar n, bebek için uygun zaman belirleyin. Çocu unuza meyve suyu haz rlay n ÇOCU UNUZA vermeyi uygun buldu unuz meyvenin önce kabu unu soyun, varsa çekirdeklerini ç kar n. Çekirdeksiz ve kabuksuz duruma getirdi iniz meyveyi daha sonra küçük parçalara bölüp preste s k n ya da rendeleyip bir tülbentin içine koyun. Tül bentten s karak ç karaca n z meyve suyunun çok olmamas na özellikle özen gösterin. Çünkü meyve içindeki vitaminler durunca özelliklerini kaybederler. Bebe inize ikinci ayda elma, portakal, fleftali ve havuç suyu verebilirsiniz. GÜMÜLC NE 20 Mart Cuma Fahrettin Haflim H. Trikupi Tel: Mart Cumartesi Haliyannis Platia rinis 12 Tel: Mart Pazar Mustafa Süleyman H.Trikupi 61 Tel: Mart Pazartesi Stambulidu Kilkis 17 Tel: NÖBETÇ ECZANELER 24 Mart Sal Rossidis L. roon 4 Tel: Mart Çarflamba Ksenodohidis rodotu 7 Tel: Mart Perflembe Karras Dimokritu 33 Tel: Mart Cuma Moidu Dim. Agora Tel: SKEÇE 20 Mart Cuma Vagia Volovotsi Anderu Dimitriu 3 Tel: Mart Cumartesi Yannis Papamakrakis P.Tsaldari 16 Tel: Mart Pazar Petros Petru M.Revmatos 2 Tel: Mart Pazartesi Andonis Andoniadis 28.Oktomvriu 12 Tel: Mart Sal Nikos Leontis 40. Eklision 3 Tel: Mart Çarflamba Grigoris Diudis Brokumi 1 Tel: Mart Perflembe Yorgos Petru M.Revmatos2 Tel: Mart Cuma Eleni Athanasiadu 28. Oktomvriu 354 Tel: BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Ak lc olmal ve hakk n z korumal s n z. Bunun için gerekli zeka ve yetenek sizde mevcut. Sevdi inizle uzun bir yola ç kabilirsiniz. Cinsellik ön planda. Sevdi inizle bu konuda anlaflacak ve birlikte hofl vakit geçireceksiniz. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Fiziksel p r lt n z da dorukta. Bu sayede yeni flörtler ve romantizm dolu iliflkiler yaflaman z kaç n lmaz. Yaflam n her alan nda flans n z yüksek gözüküyor. Siz bu flans özellikle duygusal ba lamda kullanmaktan yanas n z. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Önümüzdeki günlerde çok daha keyifli olaylar n gerçekleflti ine tan k olabilirsiniz. Aflkta da bir karar arifesindesiniz. Karar n z gelecek günleri etkileyebilir. Ailenizle ilgilenseniz iyi olur. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Gelece inizle ilgili önemli kararlar alaca n z bir döneme giriyorsunuz. Sevdi inizle baz sorunlar ç kabilir. Onun da fikirlerine önem verin. Uyar lar n dikkatle dinleyin. Elde edece iniz kazançlar yüzünüzü güldürebilir. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos fl hayat n zda bundan sonraki günlerde oluflacak tats zl klar gidermek için haz rl kl olmal s n z. Sevgilinizle mesafeli bir iliflkiniz var. Bunu daha s cak ve yak n bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun için çaba harcamal s n z. BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Baflkalar na emir vermekten çok hofllan yorsunuz ve herkesi sizin kurallar n za uymaya zorluyorsunuz. E er ifl arkadafllar n zla aran zda büyük bir kavga ç kmas n istemiyorsan z, yaln z çal flmal s n z. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) Fikirleriniz çevreniz taraf ndan takdirle karfl lan yor. Sevildi inizi bilin ve ona göre davran n. Gereksiz kuruntulara kap lmay n. Al flverifl yaparken biraz daha eli aç k davranabilirsiniz. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Uzun süredir yaflad n z sa l k problemlerinizi dost ve yak nlar n z n deste i sayesinde atlatt n z. Yaln z günlük kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. rili ufakl paralar alacaks n z. Yaln z paran z iyi saklamal ve de erlendirmelisiniz. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Kat laca n z bir arkadafl toplant s nda çok e lenecek ve uzun zamand r birlikte olmad n z arkadafllar n zla birlikte olma f rsat bulacaks n z. Çal flma ve gayretleriniz takdir ediliyor, be eniliyor. Sevdi inizle birlikteli iniz uyumlu devam edecek. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Etrafta hayranl k uyand ran birisiniz ve hiç tan - mad n z kifliler size yak nlaflmak istiyor. Bu yüzden özel hayat n zda yeni dostluklar yeni bir aflk sizi bekliyor olabilir. Baz insanlarla sorun yaflayabilirsiniz. Çok k r c olmamaya dikkat edin. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) Baz arkadafllar n z performans n z k skan yor. Kendinize inanacak ve güveneceksiniz. Yoldan haber alacaks n z. Bu haber olumlu geliflmelere neden olacak. Seviyor ve seviliyorsan z aran zdaki bütün sorunlar halledebilirsiniz. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Yaflam n za çok önemli biri girebilir. Yaln z bu insan sizin kadar ba ms zl na düflkün ve yine sizin gibi otoriter. Anlaflabilmeniz için Karfl l kl özveride bulunman z gerekiyor. Karar n z iyi düflünerek vermelisiniz.

13 REKLAM 13

14 DÜNYA 14 AB, Miss ve Mrs i yasaklad AVRUPA Birli i cinsiyetçi oldu u gerekçesiyle Miss ve Mrs hitaplar n n yasaklanmas na karar verdi. ngiltere de yay nlanan Daily Mail gazetesinin haberine göre, evli ve bekar kad nlar ay rmak için kullan lan bu hitap tarzlar n siyaseten yanl fl bulan AB liderleri, Toplumsal cinsiyet aç s ndan yans z bir dil oluflturmak için rehber yay mlad. Rehberde, Avrupal politikac lardan kad nlar n medeni durumlar n belirten bu kelimeleri kullanmaktan kaç nmalar istendi. Buna göre çeflitli dillerde evli ve bekar kad nlar farkl bir flekilde tan mlayan Madame ve Mademoiselle, Frau ve Fraeulein, Senora ve Senorita gibi kelimeler art k kullan lmayacak. Bu standart kelimeler yerine Avrupal milletvekillerinden, kad nlara isimleriyle hitap etmeleri istendi. Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterli i taraf ndan gönderilen yeni rehberde ayr ca, sonuna cinsiyeti belli eden sözcüklerin eklendi i kelimelerin de kullan lmamas istendi. Bunlar aras nda devlet adam anlam na gelen statesman ve sonunda erkek anlam na gelen bir ek bulunan sportmen kelimeleri bulunuyor. Rehberde, devlet adam yerine siyasi lider sözünün kullan lmas önerilirken, cinsiyeti belli eden policeman ve policewoman yerine sadece polis görevlisi sözünün kullan lmas tavsiye ediliyor. Hostes yerine uçufl görevlisi tabirinin kullan lmas rehberde tavsiye edilen kelimeler aras nda. Almanya daki Türklerin tercihi: SPD ALMANYA da yap lan bir araflt rma, bu ülkede yaflayan Türklerin ço unun Sosyal Demokrat Parti ye (SPD) oy vermek istedi ini ortaya koydu. Berlin deki Data 4 U adl araflt rma enstitüsü taraf ndan 3-8 Mart 2009 tarihleri aras nda, 18 yafl ndan büyük ve yaklafl k üçte biri Alman vatandafl olan toplam 2 bin 999 Türk aras nda telefonla yap lan bir araflt rman n sonuçlar na göre, Almanya da yaflayan Türklerin yüzde 55.5 i SPD ye oy vermek istiyor. Araflt rmada Yefliller Partisi nin de Türklerin yüzde 23,3 ünün oyunu ald -, buna karfl n bugün seçim olmas durumunda Birlik partilerinin (CDU/CSU) Türklerin yüzde 10,1 inin, Hür Demokrat Parti nin de (FDP) sadece yüzde 0,9 ununoyunu alaca belirtildi. Almanya da do rudan baflbakan seçilebilse Türklerin yüzde 25,1 inin Yefliller Partisi Efl Baflkan Cem Özdemir e oy vermek istedi i, Özdemir i yüzde 20,2 yle SPD nin baflbakan aday olan Almanya D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier in ve yüzde 7,5 ile Birlik partilerinin baflbakan aday olan Almanya Baflbakan Angela Merkel in izledi i kaydedildi. Data 4 U enstitüsünün yöneticilerinden Umut Karakafl, Özdemir in Türkler aras nda bu ölçüde desteklenmesinin, bir göçmenin Almanya da neler yapabilece ini göstermesinden kaynakland n söyledi. Araflt rma enstitüsünün Alman yöneticisi Joachim Schulte de, ço u Türk ün, muhafazakar olmalar na ra men tercihleriyle SPD ve Yefliller partilerinin uyum sürecine sa lad katk lar takdir ettiklerini gösterdiklerini ifade etti. ltica baflvurusunda bulunan Türkler azal yor Bu arada Almanya da iltica baflvurusunda bulunan Türklerin say s azal yor. çiflleri Bakanl aç klamas na göre, Ocak ay nda iltica baflvurusundabulunan Türklerin say s 130 ile en fazla iltica baflvurusunda bulunanlar aras nda 4. s rada yer ald. Türkler flubat ay nda ise 87 baflvuruyla 5. s raya düfltü. Almanya da fiubat ay nda en fazla iltica talebinde bulunanlar n bafl nda 533 kifliyle Irakl lar gelirken, Irakl lar 208 kifliyle Afganlar, 101 kifliyle Vietnaml lar ve 95 kifliyle Kosoval lar izledi. Y l n ilk iki ay nda iltica baflvurular - n n ço u toplam 1261 kifliyle yine Irakl lardan geldi. Irakl lar n ard ndan 450 kifliyle Afganlar, 245 kifliyle Vietnaml - lar ve 219 kifliyle Türkler yer ald. AB den Obama ya Guantanamo sorular AVRUPA Birli i, Obama yönetimine Guantanamo daki tutukevi konusunda bir dizi kapsaml soru iletti. ABD nin, tutukevi kapat ld ktan sonra tutsaklardan baz lar n kabul etmeleri yönündeki iste ini de erlendiren AB üyesi ülkeler ad na AB Komisyonu nun Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Baflkan Yard mc s Jacques Barrot ve dönem baflkan Çek Cumhuriyeti nin çiflleri Bakan Ivan Langer, ABD Adalet Bakan Eric Holder a bir dizi kapsaml soruyu içeren dosyay sundu. ABD nin bir daha Guantanamo tarz bir tutukevi açmay düflünüp düflünmedi i, ABD nin di- er gözalt merkezlerinin durumu, güvenlik riskleri ve tutsaklar hakk ndaki detayl bilgiler de sorular aras nda bulunuyor. Barrot, görüflmelerin, ABD yönetiminin geçmiflteki uygulamalar ndan net bir flekilde vazgeçme niyetinde oldu unu gösterdi ini söyledi. Langer, Amerikal yetkililerin AB ülkelerinin tutsaklar kabul etmesi için ABD nin yapmas gerekenleri belirtmedi ine dikkati çekerken Barrot, Holder a net bir mesaj verdik. Buraya dinlemeye ve gerekiyorsa yard m eli uzatmaya geldik diye konufltu. Langer, Tutsaklar kabul etme En tehlikeli mafya babalar yakaland karar n AB de il, ülkelerin kendileri verecektir dedi, ancak üye ülkelerden 23 ünde pasaportsuz geçifl yap ld n hat rlatarak, AB genelinde oluflabilecek güvenlik risklerine iflaret etti. Her iki yetkilinin, ABD D fliflleri Bakan Yard mc s James Steinberg ile görüfltü ü ve Steinberg in kendilerine, terörle mücadele için iflbirli i belgesinin oluflturulmas önerisini sundu u belirtildi. ABD baflkan Barack Obama, Ocak ay nda, tart flmal tutukevinin bir y l içinde kapat laca n ve tutsaklar n büyük bölümünü, kendi ülkeleri d fl ndaki ülkelere göndermek istediklerini aç klam flt. 11 Eylül sald r lar ndan sonra George Bush yönetimi döneminde aç lan Guantanamo daki tutukevinde yaklafl k 250 tutsak bulunuyor. TALYA n n Calabria bölgesindeki mafyan n ünlü isimlerinden Giovanni Strangio ve kay nbiraderi Francesco Romeo, polisin Amsterdam da düzenledi i bir operasyonla yakaland. Almanya da 2007 y l nda bir talyan restoran na düzenlenen kanl bask n n tetikçisi oldu u ileri sürülen Strangio, 1997 den bu yana k rm z bültenle aranmaktayd. Strangio ve Romeo, haklar nda tutuklama emri ç kar lm fl tehlikeli 30 mafya babas listesinde yer alan isimler aras nda yer almaktayd. talya da Mafyayla Mücadele Savc l n n Baflsavc s Pietro Grasso, Strangio nun kay nbiraderi Romeo ile birlikte dün gece Amsterdam da yakaland n aç klad. Grasso, san klar n izine telefon dinleme suretiyle ulafl lmas n n ard ndan, Hollanda ve Almanya daki emniyet birimleriyle iflbirli iyle düzenlenen operasyonda Reggio Calabria ve Roma kentlerindeki polislerin kilit rol oynad n da belirtti. Strangio nun yakaland s rada efli ve çocu uyla birlikte bulundu u da kaydedildi. Strangio, 15 A ustos 2007 de Almanya n n Düisburg kentinde Da Bruno adl talyan restoran na düzenlenen kanl bask n n tetikçisi olmakla da suçlan yor.

15 skeçe bölgesinde hatim etkinlikleri bafll yor SKEÇE Müftülü ü ne ba l Kuran Kurslar n n y l sonu hatim etkinlikleri tarihleri belli oldu. Hatim törenleri 29 Mart Pazar günü bafll yor. lk etkinlik skeçe nin ova bölgesi köylerinden Beyköy de yap lacak. skeçe deki hatim etkinliklerinin tarihleri flöyle: 29 Mart Pazar: Beyköy. 5 Nisan Pazar: K ra Afla Mahalle. 12 Nisan Pazar: Zümbülmahalle, Çay Mahalle, Basaykova. 18 Nisan Cumartesi: Il ca Afla Mahalle. 19 Nisan Pazar: Elmal, Agnila. 26 Nisan Pazar: Yass ören, K ra Yukar Mahalle. 3 May s Pazar: Karaçanlar, skeçe Aren Mahalle, Sal ncak, Gökçep nar, 11 NC Uluslararas Selanik Belgesel Film Festivali inde ünlü Türk sanatç Turan Selçuk un sergisi yer ald. Turan Selçuk a ait 32 eser ilk defa Yunanistan da sergilenmifl oldu. Türkiye nin Selanik Baflkonsoloslu u nun da katk lar yla düzenlenen Asl festivalde Turan Selçuk a ait 32 eser segi- Selçuk lendi. Selanik Milos Gösteri Merkezi nin Donopulos Uluslararas Güzel Sanatlar galerisinde düzenlenen festival, Mart tarihleri aras nda gerçekleflti. Sa l k sorunlar yüzünden festivale kat lamayan Turan Selçuk u k z Asl Selçuk temsil etti. Sergi aç l fl nda k sa bir konuflma yapan Asl Selçuk, babas n n çok istemesine ra men, ilerlemifl yafl ve sa l k sorunlar yüzünden aç l fla kat lamad n belirterek, Turan Selçuk un hayat ve çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Daha sonra söz alan Selanik Belgesel Film Festivali Artistik Direktörü Dimitris Eipidis, Turan Selçuk gibi usta bir sanatç n n eserlerine ev sahipli i yapman n büyük gurur ve mutluluk kayna oldu unu söyledi. Eipidis flöyle dedi. HABER Il ca Yukar Mahalle. 10 May s Pazar: skeçe Sünne Mahalle, Ketenlik, Sinikova Merkez. 17 May s Pazar: skeçe Karfl Mahalle, Yass ören, smail Mahalle. 24 May z Pazar: Kireççiler. skeçe Müftülü ü ne ba l di er Kuran Kurslar n n hatim törenleri tarihleri belli oldukça duyurulacak. Film festivalinde Turan Selçuk sergisi Dimitris Eipidis Hakan Abac T.C. Selanik Baflkonsoloslu unun de- erli katk lar yla büyük sanatç ve bilgin Turhan Selçuk un eserlerinin Selanik te sergilenmesinden dolay büyük gurur duyuyorum. Turhan Selçuk un eserlerinin efli benzeri yoktur ve bu eserleri Yunanistan da ilk kez Selanik halk izleyebilecek. Son olarak konuflan Türkiye nin Selanik Baflkonsolosu Hakan Abac, Türkiye de 3 jenerasyon Turhan Selçuk un eserleriyle büyüdü. Turhan Selçuk un karikatürleriyle olaylara elefltirici bir gözle bakmay ö rendik ifadesini kulland. Aç l fl etkinli ini sonunda Mehmet Canpolat n yazd metin okundu ve Turhan Selçuk, Ça dafl Türk karikatürünün babas ve Karikatürün Picasso su olarak tan t ld. Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM KÜLTÜR CO RAFYAMIZDA HZ. MUHAMMED 15 De erli okuyucular m, Bu haftaki köflemde 7 8 Mart 2009 tarihlerinde Türkiye nin Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi nde gerçeklefltirilen Kültür Co rafyam zda Hz.Muhammed konulu uluslararas sempozyumdan izlenimlerimi sizlere aktarmaya çal flaca m. Sempozyumda; Türkiye deki üniversitelerin yan s ra Rusya, Azerbaycan, K rg zistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kosova ve Bulgaristan dan birçok bilim adam kat ld. Bat Trakya dan da ben kat ld m. Halka aç k yap lan bu iki günlük sempozyumda 12 oturum gerçekleflti. Ben de kapan fl ve de erlendirme oturumunda yer ald m. Bat Trakya y anlatt m. Sizlerden selâm götürdüm. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) i nas l and m z ; gerçeklefltirdi imiz mevlid törenleriyle siz de erli Bat Trakya l kardefllerimizin Peygamberimize karfl olan sevgi ve ba l l n z dilimin döndü ü ölçüde anlatmaya çal flt m. Burada bulundu um iki günlük süre zarf nda eski dostlar m, hocalar m görmem ve Türkiye içinden ve d fl nda gelen daha birçok de erli ilim sahibi insanlarla tan flmam benim için gerçekten çok büyük mutluluk ve sevinç vesilesi olmufltur. Adeta yirmi y l öncesine döndüm. Bir daha gördüm ve bizzat yaflad m ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizim için gerçekten birlik ve beraberlik vesilesi olmaktad r. Onun etraf nda birleflenler, asla kaybetmemifllerdir ve bundan sonra da kaybetmeyeceklerdir. Hem bu dünyada, hem ahirette gerçek mutlulu u tadm fl olacaklard r. Çünkü Onun etraf nda birleflmek demek, Kur an- Kerim i yaflamak demektir. nsan insan yapan, bütün de erlerin ve erdemlerin kendisinde topland Hz. Muhammad son peygamber olarak gönderilmifltir. O, hayat boyunca Yüce Yarat c ya iman edip onu içtenlikle sevmeyi, ona ba lanarak ibadetlerle hayat m z anlaml k lmay, dürüstlü ü, emaneti korumay, insan haklar na uymay ve sayg y, zay f ve muhtaçlara yard m etmeyi, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi, herkesin ve her fleyin hakk n gözetmeyi iyilikte yar flmay, yararl olmay yaflayarak ö retmifltir. Bu sempozyumda, Kafkasya dan Orta Asya ya, Anadolu dan Balkanlara kadar Peygamber Efendimiz in hangi izleri b rakt n, yans malar n ortaya koyan konuflmac lardan flu ortak noktada birlefltiklerini gördüm: slâm Türk Dünyas nda Türk milletinin Peygamberimize derin bir aflkla ba l oldu u, Onu; yaz lan fliirlerle, naatlarla ve özellikle Süleyman Çelebi nin yazd mevlid-i flerif diye an lan Vesiletü'n Necat isimli fliirle en güzel sözlerle övdü ü ve Ona gönülden muhabbet besleyip büyük bir özlem duydu u vurguland. Türk milleti Peygamberine karfl duydu u bu sevgisini her zaman her yerde göstermektedir. Sempozyumda ayr ca Süleyman Çelebi'nin kaleme ald Vesiletü'n Necat isimli fliirin, Kafkasya dan Orta Asya ya, Anadolu dan Balkanlara kadar her bölgede Mevlid ad yla, sevinçli ve üzüntülü anlarda, do umda, ölümde okunagelmesi ve bu gelene in bugün de canl bir flekilde devam etmesi, Peygamber sevgisi etraf nda teflekkül eden millî ruhun aç k bir ifadesidir. Türk Dünyas Mevlidi, Türk kültürünün sa lam bir mesnedi, milletimizi birlik ve bütünlük içinde ayd nl k gelece e tafl yacak sa lam bir gelenek olarak görüldü ü ortaya konuldu. Bu nedenle gerek evlilik ve sünnet dü ünleri gibi sevinçli anlar m zda gerekse ölülerimizi anmak gibi üzüntülü anlar m zda ve daha birçok etkinlikte mevlidi okutmakla Peygamberimizi büyük sayg yla and m z göstermifl olmaktay z. Bu nedenle bu gelene imizi sürdürmemiz, birlik ve beraberlik aç s ndan çok büyük önem arz ediyor. K saca diyebiliriz ki; Millî ve Dinî de erlerimizin yaflat lmas, birlik ve bütünlü ümüzün yaflat lmas Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) e ba l l ktan geçmektedir. Merhum Ali Saraço lu nun Peygamberimiz hakk nda yazd benim de sempozyumda okudu um smi Güzel, Cismi Güzel Muhammed adl fliirin son k tas yla sizleri baflbafla b rak yorum. "Gözümüzü aç nca bafllar dâr- bekâya sefer, Hak yolunda mücadele etmelidir her bir nefer, Fakat bu Ozan, sevab m z az! Günah m z çok der, S k flt m zda Sen imdad m za gel Muhammed Ümidimizsin, ismi güzel, cismi güzel Muhammed."

16 EKONOM 16 Yolsuzlu u kabul etti, 150 y l hapis kap da AB, Nabucco'ya onay vermedi Bernard Madoff WALL Street tarihinin en büyük yolsuzlu unu yapmakla suçlanan Bernard Madoff, suçunu kabul etti. Madoff un 150 y l hapis cezas na çarpt r labilece i belirtiliyor. Hakk ndaki 50 milyar dolarl k yolsuzluk suçlamas yla mahkemeye ç kan Madoff, mahkeme yarg c Denny Chin in, suçunu kabul ediyor musun sorusuna, evet suçluyum yan t n verdi. Ponzi Oyunu (bir nevi borçla borç ödeme) ile yat r mc lar doland rmakla itham edilen Madoff, yarg ca, doland r c l k yapt için derin üzüntü duydu unu söyledi. Bu oyuna 1990 l y llarda bafllad n ifade eden Madoff, kamuoyuna, suçlar mla ilgili aç klama f rsat verilmesinden ötürü minnettar m. Derin üzüntü duyuyorum ve utan yorum dedi. Yolsuzlu a bafllad nda bunun k sa süreli olaca na ve kendini bu durumdan kurtarabilece ine inand - n ifade eden Madoff, y llar geçtikçe, ald m riskin fark na vard m ve bugün kaç n lmaz flekilde geldi çatt. fllemedi im suçlar yüzünden ne kadar üzgün oldu umu ifade etmem olanaks z diye konufltu. Madoff u, yolsuzluk, yalan beyan, personel sosyal yard m sand klar ndan h rs zl k, ABD Sermaye Piyasas Kurulu na (SEC) sahte evrak vermek ve uluslararas kara para aklama olmak üzere 11 ayr suçla itham eden savc lar, 70 yafl ndaki Madoff un 150 y l hapis cezas na çarpt r labilece ini söylediler. Eski Nasdaq Borsas Baflkan Madoff, geçen y l 11 Aral k ta doland - r c l k suçlamas yla gözalt na al nd ktan sonra yaklafl k üç ayd r Manhattan daki evinde ev hapsinde tutuluyordu. Washington da, y llarca bir dizi düzenleyici kurallar konusunda tavsiye isteyen piyasa düzenleyici kurumlar taraf ndan aranan bir uzman olan ve 2000 y l nda, yat r mc lar korumak için kurulan Piyasa Enformasyon Dan flma Komitesi nde hizmet veren Madoff un, küçük- büyük herkesi doland rd ortaya ç km flt. Finansal uzmanlar n, biri 1999 y l n n bafl nda Madoff un Ponzi Oyunu yönetti i suçlamas yla SEC e yaz lan bir mektup olmak üzere, son 10 y lda Madoff un faaliyetleri hakk nda s k s k kayg lar n dile getirdi- i, ancak SEC in, yapt yolsuzluk ortaya ç k ncaya kadar Madoff un yat r mlar na iliflkin rutin bir inceleme yapmad da belirlenmiflti. Bu arada yarg ç, suçunu kabul eden Madoff un cezaevine sevkine karar verdi. Madoff ile ilgili mahkumiyet karar 16 Haziran da aç klanacak. MADOFF UN KURBANLARI Madoff un kurbanlar aras nda Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa da hedge fonlar, bankalar, Yahudi vak flar n n yan s ra zengin ve küçük yat r mc lar bulunuyor. Floridal emeklilerle birlikte aktörler Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick ile Nobel Bar fl Ödülü sahibi Elie Wiesel de, Madoff a para kapt ranlardand. Madoff un yapt yolsuzlu un ortaya ç kt dönemde di er potansiyel kaybedenler ve kay plar ise flöyle s ralanm flt : Japonya da Aozora bankas 137 milyon dolar. Dan flmanl k flirketi Fairfield Greenwich Group 7,5 milyar dolar. spanya dan Santander bankas 3 milyar 200 milyon dolar. ngiliz HSBC 1 milyar dolar. Frans z Natixis bankas 617 milyon dolar. ngiliz RSB bankas 612 milyon dolar. Frans z BNP Paribas bankas 480 milyon dolar. spanya BBVA bankas 452 milyon dolar. Yat r m grubu Man Group 360 milyon dolar. sviçreli Reichmuth bankas 332 milyon dolar. Japon Nomura Holdings 304 milyon dolar. talyan Unicredit 103 milyon dolar. sviçreli Union Bancaire Privee bankas yüzmilyonlarca dolar. sviçreli Benedict Hentsch & Cie bankas 48,3 milyon dolar. Fairfield kenti çal flanlar 41,9 milyon dolar. Emlak zengini Mortimer Zuckerman 30 milyon dolar. Phoenix Holdings 15 milyon dolar. Sigorta ve finansal hizmetler flirketi Harel 14,3 milyon dolar. Frans z Societe Generale bankas 13,7 milyon dolar. Frans z Credit Agricole bankas 13,7 milyon dolar. Robert I. Lappin Vakf 8 milyon dolar. Nordea 6,6 milyon dolar. sviçreli Neue Privat bankas 5,25 milyon dolar. Bunlardan baflka Madoff a para kapt ran ancak, miktar bilinmeyenler ise Senatör Frank Lautenberg in aile vakf, ünlü yönetmen Steven Spielberg in Wunderkinder Vakf, Robert I. Lappin Vakf, ABD Milli Futbol Ligi ndeki Philadelphia Eagles tak m n n eski sahibi Norman Braman, beyzbol tak m New York Mets in sahibi Fred Wilpon ve GMAC Financial Services in baflkan J. Ezra Merkin den olufluyor. KÜRES L krizle mücadele kapsam nda AB ortak bütçesinde önceki y llarda kullan lmayan 5 milyar euroluk ödene in 3,5 milyar eurosuyla enerji projelerini destekleme karar alan AB Komisyonu'nun stratejik önemde gördü ü Nabucco projesi için ay rd 250 milyon euroya, üye ülkeler onay vermedi. Edinilen bilgiye göre, AB ödene inin üye ülkeler aras nda daha dengeli da l m için önce 200 milyon euroya indirilen Nabucco deste inden, özellikle Almanya'n n itiraz nedeniyle tamamen vazgeçildi. Yap - m na bafllanmas için hükümetleraras ve ev sahibi ülke anlaflmalar n bekleyen Nabucco'nun 8 milyar euroya ulaflan finansman, AB'den gelecek 250 milyon euronun risk sermayesi olarak kullan lmas yla kolaylaflacakt. Azerbaycan baflta olmak üzere Hazar ve Orta Do- u'dan temin edilecek do al gaz Türkiye'den bafllayarak Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya'ya ulaflt racak Nabucco'yu, ticari aç dan Balt k denizinin alt ndan Rusya ve Almanya'y birbirine ba layacak Kuzey Ak m projesine rakip gören Berlin yönetimi, AB'nin destekleme konusunda, ya her 2 proje, ya da hiçbiri anlay fl nda olmas görüflünü savunuyor. AB Komisyonu ise Kuzey Ak m 'n n aksine do al gazda Avrupa'n n Rusya'ya ba ml l n azaltacak Nabucco'yu stratejik önemde görüyor. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER - RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER - SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

17 ARAfiTIRMA - YORUM 17 HAFTANIN SOHBET R za KIRLIDÖKME SMA L BIÇAKÇI Muhterem hemflerilerim; Bu haftaki sohbetimiz 6 Mart Cuma gecesi saat 24:00 s ralar nda ebediyyen aram zdan ayr lan eflsiz insan, emekli ö retmen araflt rmac yazar smail BIÇAKÇI n n hayat hikayesi olacakt r. Esas nda bu sohbetimizi daha geçen hafta yapmam z icap ediyordu. Ancak, çok sevgili arkadafl m z aziz dostumuz alelacele sanki bizden kaçarm fl gibi bizi b rakmas na hala inanamam fl olmam z geçen hafta onun hakk nda elimiz kalem tutmad. Kafam zda onun hakk nda hiçbir fley yokmufl gibi aptal olmufltuk. Aziz dostumuz, smail beyin aram zdan ayr lmas n bu notlar düfltü- ümüz anda dahi hep telefon etsek Alo diyecek, veya ziyaretine gitsek evin kap s n açacakm fl gibi haleti ruhiyesi içindeyiz. Ancak, yavaflta olsa ilahi gücün zaman geldi inde YETER buyurunca dönülmeyen ufkun yolculu una kendimizi al flt rmaya bafllad k. SMA L BIÇAKÇI LE DOSTLU UMUZ smail BIÇAKÇI y ilk defa 1969 y l nda o zaman skeçe de Reflit beyin soka nda ticaret ve turizm iflleri ile u raflt m z yaz hanemizde tan flm flt k. Bat Trakya Türklerinin mümtaz flahsiyetlerinden üstad Nuri efendinin bizim yaz hanemizde bir masas vard. Bizim iflimize hiç kar flmadan misafirimiz idi. Tan d klar n da burada kabul ediyordu. Üstad Nuri efendi zannediyorum 1963 y l nda Kahire yi ziyaretinde smail bey ona rehberlik etmifl. Dolay s yla bir daha görüflmek üzere üstad Nuri efendiyi ziyarete gelmiflti. Üstad Nuri efendi smail B çakç çok iyi bir insand r. Gümülcine ye gitti inde kendisi ile s k s k görüfl, ileride size iyi bir arkadafl olur. demiflti. Bu olaydan sonra smail BIÇAKÇI ile birçok vesilelerle görüfltük. Esas arkadafll m z Bat Trakya da Türkçe Bas n, eski Türkçe den yeni Türkçe ye çevirme iliflkisi bizi birbirimize ba lad. Tam s k arkadafll m z, dostlu umuz, onun Türk mimari eserleri sevdal s, bizim de Bat Trakya da Türkçe bas na aflk m z, birbirimizi daha iyi tan maya, beraber çal flmaya, dipsiz kuyu diyebilece imiz araflt rma olay na girmemize vesile oldu. smail BIÇAKÇI yukar da da zikretti imiz gibi eski Türkçe yi ve Arapça y çok iyi bildi i için biz ondan çok istifade ettik. Çok çal flkan biriydi. Disiplinli çal flmas bize hep rehber oldu. Biz mi ona ne verdik? Bilemiyoruz. Çünkü o hiç fikrini beyan etmezdi. Onun bildi i bir fley vard. Dakik, disiplinli çal flmak ve do ru yolda yürümek. MÜfiTEREK ÇALIfiMA PROJEM Z Muhterem hemflerilerim; Bundan kaç y l önce oldu unu hat rlam yoruz. Müflterek bir dostumuz, stanbul da bir kahve sohbetinde. Arkadafllar her ikinizin elinde BATI TRAKYA DA TÜRK M MAR ESERLER için malzemeniz oldu unu biliyorum. Bu malzemeleri müflterek olarak ortaya koyun ve de erlendirin. E er kendinizi Bat Trakyal hissediyorsan z. dedi. Bu müflterek dostumuzun hat rlatmas ndan da önce biz iki arkadafl bunu zaten konuflmufltuk. Bu hat rlatma bizi biraz daha h zl hareket etmeye sevk etti. Bu konuyu smail beyle bir iki defa konufltuktan sonra EVET deyip ifle koyulduk. O ana kadar elimizde olan foto raf, kroki ve yaz l metinleri gözden geçirdik. Eski olanlar bugünkü elektronik uygulamaya göre yenilemeyi kararlaflt rd k. Üç y ld r bazen çok s k, bazen de fas lalarla MER Ç ile KARASU aras nda ayakta kalan veya harabe fleklinde olan bütün TÜRK M MAR ESERLER N foto raflar n tamamlamak üzere iken aziz dostumuz, kardeflimiz smail BIÇAKÇI bizden ayr ld. Yak nda smail beyin muhterem efli ve o lu ile stanbul a gibi görüflece iz. Onlar nda fikrini ald ktan sonra smail beyin ruhu flad olsun diye bu y l n sonuna kadar: BATI TRAKYA DA TÜRK M MAR ESERLE- R kitab n tamamlamak niyetindeyiz. Tanr izin verirse. SMA L BIÇAKÇI K MD? smail bey 1928 y l nda Gümülcine nin fiehreküstü mahallesinde dünyaya geldi. Gümülcine deki köklü bir ailenin çocu uydu. Dededen, babaya intikal eden b çakç l k mesle ini icra ettikleri için BIÇAKÇI soyadan tafl yordu y l nda fiehreküstü mahallesi ilkokulunu bitirdi ikinci Bulgar istilas esnas nda Gümülcine de , ders y l nda fiumnu Nüvap a ba l Medresetül Aliye ad nda ortaokul seviyesinde olan okula devam etti de Kahire Ezher Üniversitesi nin ortaokulunu 1956 da, lise k sm n 1959 da bitirmifltir. Ayn üniversitenin slam hukuku fakültesini 1964 te tamamlad ktan sonra ayn flehirdeki Ayn- fiems Üniversitesinin edebiyat fakültesindeyken Türk sanat tarihine de devam etmifltir. Buradan ald ilham ile TÜRK M MAR ESER- LER afl olmufltur. Ezher Üniversitesinde pedagojik dersleri ald için 1966 da Gümülcine ye döndü ünde Hayriye Medresesi nde slam hukuku ve ngilizce ö retmeni olmufltur y l nda da emekli olmufltur. Aziz dostumuz SMA L BIÇAKÇI y yakinen yaflamam fl ve tan mam fl olanlara anlatmak mümkün de il. smail BIÇAKÇI, ça dafl bir beyefendi, her hali ile örnek bir insand. fiatafat sevmeyen, sade ve insanc l duygulara sahipti. Otuz befl y ll k dostlu umuzun sürecinde bundan birkaç ay önce bir hadisenin d fl nda sinirli halini hiç hat rlam yoruz. Yüzlerce yetifltirdi i talebeler onu hayatlar nda hep örnek alm fllard r. smail BIÇAKÇI n n her Bat Trakyal n n gururla örnek gösterece i yukar da kapa n gördü ünüz YU- NAN STAN DA TÜRK M MAR ESERLER kitab d r. Aziz dostumuz sizi hem beyefendili inizi, hem bize b rakt n z efli olmayan kitab n zla, babacan hoflgörünüzle hep anaca z. Ruhun flad olsun, nur içinde uyu.

18 HABER 18 Fabrika süt al m n durduraca n aç klad Süt üreticileri yeni çareler ar yor Emine TABAK AHMET E T MC GÖZÜYLE V VART A Süt Fabrikas (eski Delta süt fabrikas ) Rodop ilinde 50 nin üzerinde süt üreticisiyle iflbirli ini durdurdu. Y llard r fabrikaya süt veren hayvan besicileri ekonomik krizle karfl karfl - ya. Delta fabrikas geçti imiz günlerde üreticilere 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren sütlerinin al nmayaca n bildirdi. Yeni bir sorunla karfl karfl ya kalan hayvan besicileri 16 Mart Pazartesi günü Rodop Valili i nde vali Aris Yannakidis ve Rodop Çiftçi Kooperatifleri Birli i (EAS) Baflkan Nikos Skopianos la biraraya geldi. Görüflmede Rodop Vali Yard mc s Mehmet Devecio lu da haz r bulundu. Toplant da süt üreticilerinin sorununa çare arand. VAL AR S YANNAK D S Vali Aris Yannakidis toplant dan sonra gazetecilere yapt aç klamada Vivartia, yani eski Delta fabrikas n n süt üreticileriyle anlaflmas n durdurdu u haberini ald klar n belirterek, Nisan ay sonunda üreticilerden süt almay durduyor. Bunu duyar duymaz ilk araflt rmam z yapt k ve Rodop Çiftçi Kooperatifleri Birli i (EAS) baflkan Nikos Skopianos la konufltuk. Bugün de say n Skopianos un ve hayvan besicilerinin kat ld bir toplant yapt k. EAS n bu sütü sat n alma olas l n de erlendirdik. Böylece hayvan besicileri bir anlamda ortak olduklar bir kurumla iflbirli ine gidecekler. Bu iflbirli i sonucunda üreticilerimizin kendi ürünü bölge piyasas na ç - kabilir ve yerel ekonomiye bir katk sa lanabilir. dedi. EAS BAfiKANI N KOS SKOP ANOS Rodop Çiftçi Kooperatifleri Birli i (EAS) Baflkan Nikos Skopianos ise sorunun ortaya ç kt günden beri bununla ciddi bir flekilde ilgilendiklerini söyledi. Skopianos flöyle konufltu: Çok say da süt üreticisi ve özellikle de inek sütü üreticisi aç kta kal yor. Bu aflamada büyük flirketlerin özellikle kar olay - n düflündü ünü görüyoruz. lk aflamada sütün ne yap - laca konusunda çözüm bulmam z laz m. EAS olarak bu süt miktar n al p yerel pazara yerli bir mal sürebiliriz. Amac m z bütün pazar ele geçirmek de il, soruna çözüm bulmakt r. Umut ediyorum ki bu iflbirli i olumlu sonuçlar verir ve ortaya ç - kan s k nt lar da afl l r. Valili i ziyaret eden ve yetkililerle görüflen süt üreticilerini temsilen gazetecilere konuflan Pashalis Arvanitidis de flunlar kaydetti:?bugüne kadar sütümüzü verdi imiz fabrika art k bu sütü almayaca n bize bildirdi. Sütün kilosu 0,35 0,45 euro civar nda sat l yor. Tabii herkesin üretti i miktara ba l. Fabrika 30 Nisan dan sonra sütümüzü almayaca n duyurdu. fiu anda Rodop ilinde ma dur olan süt üreticisi var. Fakat ö reniyoruz ki tüm kuzey Yunanistan da ma dur olan hayvan besicileri var. Son ayr nt lar kendi aram zda konuflup EAS la masaya oturmay planl yoruz. ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ στην οδο ΡΩΣΣΙΔΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και στην οδο ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ SATILIK DÜKKAN VE DA RELER KAT KARfiILI I ARSALAR ARSALAR SATIN ALINIR ÇOCU UN CEZALANDIRMA fiekl NASIL OLMALI? Anne baba olarak hepimizin hedefi çocuklar m za iyi bir e itim verebilmektir. Çocuklar n iyi davran fllar kazanmas için onlar yönlendirmemiz gerekir. Anne baban n davran fll çocuklar için çok önemlidir. Aile içindeki iliflki çocu un bütün hayat n etkiler. 6 ayl k bir bebek bile iyi bir fley yapt nda, anne babadan gülümsemelerini bekler, ya da anne babas n n kafllar n n çat ld nda kendisinin yanl fl bir fley yapt n anlayabilir. Baz durumlarda çocuklar yanl fl yapt klar zaman, anne babalar n tepkisiz kalmalar o yanl fl devam etmesine sebep olmaktad r. Çocu un hatas na zaman nda müdahale etmezsek, o yanl fl davran fl devam edecektir. Bazen de anne baban n yersiz ya da afl r tepki göstermesi veya çocu u tutars z bir flekilde cezaland rmas, çocukta yeni yanl fllar n oluflmas na neden olacakt r. Ayr ca, devaml kontrol alt nda tutulan ve bunu hisseden çocuklarda da psikolojik sorunlar ortaya ç kabilir. Bunun için de, cezaland rma flekli çok önemlidir. Çocu un yapt ilk hata, e er çok kötü sonuç vermeyecekse, onu uyarmak yeterlidir. E er yapt hata, s k s k tekrarlan yorsa ve kötü sonuçlar do urabilecekse, onunla yafl na uygun bir flekilde konuflulmal d r. Yapt fleyin yanl fl oldu u, do rusunu ö reterek çocu a anlat lmal d r. Yap lan hatan n devam etmesi durumunda, hatan n büyüklü ü ne olursa olsun, anne baba, tekrar çocu u ile l ml ve sevecen bir flekilde konuflarak, bu davran fl n tekrarland nda ne gibi cezalar alabilece ini çocu a söylemelidir. Çocu umzla konuflup, ceza alabilece ini söyledi- imiz halde, bu yanl fl davran fl tekrarlan yorsa art k ona cezay vermemiz gerekecektir. Baz durumlarda çocu a ceza verdi im halde, baz hafifletici sebeplerle onu affedebiliriz. Örne in, e er ceza onu parka götürmemekse, kendisine odas n toplad takdirde, cezas n kald rabilece imizi ve parka gidebilece imizi söyleyebiliriz. Biz e itimci olarak hiç bir zaman kat cezalar uygulama taraftar de iliz. Önerebilece imiz cezalar gelellikle çocu un çok sevdi i fleylerden mahrum edilmesi; örne in televizyon izleme, bilgisayar oynama, sokakta oynama gibi. Ya da k sa bir süre odas na kapat p d flar ç kmas n yasaklamak veya gece erken yat rmak gibi cezalar olabilir. Kesinlikle çocu a fliddet uygulanmamal d r. Dayak çocu a verilebilecek en büyük zarard r. Dayak yiyen bir çocu un, anne babas yla olan iliflkisi zedelenir ve psikolojik sorunlar ortaya ç kabilir. Dayak yiyen çocu un özgüveni zedelenir, gururu k r l r. Son olarak, çocu a uygulanacak ceza durumlar nda, anne baba aras nda tutarl l k olmal, ikisi anlaflarak çocu- a kaflr ayn davran fl ve tutumu sergilemelidirler. Baban n verdi i cezay annenin bozmas, ya ada bunun tersi oldu u durumlarda verilen cezan n hiçbir önemi kalmaz.

19 Fenerbahçe model oldu! BREZ LYA n n Terra gazetesi yapt araflt rmada sar - lacivertli ekibin ekonomik aç dan Avrupa n n en güçlü 10 tak m aras nda yer ald - n, finansal aç dan güçlü baflkan n bunda büyük rol oynad n yazd. Fenerbahçe nin dünya y kas p kavuran ekonomik krizde futbolcular na zaman nda ödeme yapan 4-5 kulüpten biri oldu u aç kland. Brezilya n n Terra gazetesi taraf ndan yap lan araflt rmada, sar -lacivertli kulübün krizde dalga geçen Avrupa n n 10 kulübü aras nda yer ald belirtilirken, Bunun nedeni de arkas nda finans yönünden çok güçlü bir baflkan var ifadesi kullan ld. Fenerbahçe nin ekonomik aç dan Manchester United, Liverpool, Inter, Milan, Juventus, Chelsea, Shakhtar Donetsk, CSKA Moskova ve Manchester City gibi güçlü oldu una de inilen haberde, sar -lacivertli ekibin bu dev kulüplerle yar fl haline girdi- i kaydedildi. TÜRK YE N N EN GÜÇLÜSÜ Türkiye nin en güçlü kulübünün Fenerbahçe oldu u belirtilen araflt rmada, sar - lacivertli kulübün, televizyon, sponsor ve forma sat fl gelirlerinin Avrupa ile boy ölçüflecek düzeye geldi i bildirildi. Haberde Fenerbahçe nin di- er kulüplere model olma konusunda büyük bir ilerleme kaydetti inin de alt çizildi. Araflt rmada, futbol kulüplerine krizden kurtulmak için her an para koyacak baflkanlar seçmeleri önerilirken, kurumsallaflman n mutlaka maddi aç dan güçlü baflkanlar taraf ndan yap lmas gerekti i belirtildi. Haberde paras olmayan baflkanlar n yönetti i kulüplerin yaflanan bu ekonomik krizde batmas - n n kaç n lmaz oldu u da vurguland. ngiliz kulüplerinin genellikle paral yabanc baflkanlarla ayakta kald na iflaret edilirken, krizdeki kulüplerin yerli baflkan bulam yorsa, paral yabanc lara yönelmesinin gerekti i de ifade edildi. BAfiSA LI I Bat Trakya Az nl 6 Mart 2009 Cuma akflam saat 11:30 da de erli bir bilim adam n daha kaybetti. Araflt mac -yazar en önemlisi de ö retmen olan merhum smail B çakç Hocam z bu kutsal göreviyle Az nl k e itimine büyük katk larda bulunmufltur. Az nl n çocuklar n 25 y l boyunca gelece e yönelik günün flartlar na uyum sa layan, bilgili, sayg ve sevgi dolu bireyler olarak yetifltirmifl ve bu topluma faydal insalar olarak kazand rm flt r. Üzerimizde büyük eme i olan Merhum smail B çakç Hocam z n ölümü camiam z derinden üzmüfltür. Hocam - za Yüce ALLAH'tan (C.C'dan) Rahmet, baflta tüm ailesine, yak nlar na ve sevenlerine sab r diliyor, ac lar n en kalbi duygularla paylafl yor ve yürekten yafl yoruz... Sevgili Hocam z, Ruhunuz flad, mekan n z cennet olsun!!! RODOP-EVROS LLER SÖPA MEZUNU Ö RETMENLER DERNE Yönetim Kurulu ad na Baflkan Genel Sekreter Mehmet DERD MAN Mehmet fier F SPOR 19 Feldkamp istemiyorum GALATASARAY n eski Baflkan Özhan Canayd n, 2000 ruhunun yeniden canlanmaya bafllad n belirterek, O dönemle çok benzerlikler var. UEFA Kupas nda flampiyonlu un gelece ini hissediyorum dedi. Canayd n, Teknik Direktör Bülent Korkmaz a destek verirken, Teknik Dan flman Feldkamp a karfl oldu unu söyledi. Özhan Canayd n, Feldkamp n tak mda olmas n istemiyorum ancak baflkan, onu dan flman olarak tutuyor, buna sayg duyuyorum. Adnan baflkan n insanl çok ileri derecededir. Feldkamp k rmak istemiyor. Fakat Feldkamp n yerinde olsam, giderdim. Geçen sezon b rak p gitmesi bize katk sa lad. Kenetlendik ve Denizli: Nobre yi sak n b rakmay n BEfi KTAfi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Nobre bizim için çok önemli bir oyuncu. Katk sa l yor. Transferi ifline yans tmayacak kadar da profesyonel. Kaybetmek istemem dedi. ÖVGÜ YA DIRDI Befliktafl ta sözleflmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yönetimle anlaflma sa layamayan Mert Nobre ye Mustafa Denizli den övgü dolu sözler. Siyah-beyazl teknik adam, Brezilyal golcünün kendileri için çok önemli bir oyuncu oldu unu ifade ederek, Onun yeri ayr. Befliktafl a büyük katk sa l yor. Kendisini her zaman tak m mda görmek isterim dedi. KARAR BAfiKANIN Denizli, bu konuda son karar n yönetimin inisiyatifinde oldu unun alt n çizerek, Güzel olan, sözleflme konusunun Nobre için sorun teflkil etmemesi. O, bu tür fleyleri performans na yans tmayacak kadar profesyonel diye konufltu. Tecrübeli hocan n Nobre yi öven sözleri, baflkan Demirören e Bu oyuncu ile bir an önce anlafl n mesaj olarak yorumland. Gözler Zidane de COR NTH AS Ronaldo dan Sonra Zidane a Talip Oldu! Brezilya n n köklü futbol kulüplerinden Corinthians n hayalinin di er bir Real Madrid efsanesini kadrolar - na katmak oldu u söyleniyor. Real Madrid, Zinedine Zidane n n Santiago Bernabeu ya dönmesini umarken, Corinthians transfer tarihinin en büyük sürprizlerinden biri için çal fl yor. El Correo Digital n haberine göre Corinthians, emeklili- ini aç klayan Zidane kadrosuna kat p Ronaldo ile birlikte görmeyi hayal ediyor. Ama kulüp direktörü çok fazla umutlanmamalar n söylüyor. Gazeta Esportiva ya konuflan Mario Gobbi, Zidane imkans z bir hayal ama Ronaldo da öyleydi. dedi. Benim düflünceme göre iki hayali ayn sezon içerisinde gerçeklefltirmek çok zor olacak. Ayr ca haberlerde belirtilene göre Corinthians flu an sponsoru olan Frans z hipermarket zinciri Carrefour ile görüflmelere devam ediyor. YATIRIM TEKL F flampiyonluk geldi. Ben olsam Feldkamp kulübün yan na yaklaflt rmazd m diye konufltu. Tuncay hariç hepsi! Taraftar n tak mlar nda hangi futbolculardan nefret etti ini yazan ngiliz Daily Mail gazetesi, Middlesbrough için Tuncay fianl hariç hepsi ifadesini kulland. OLAY OLMUfiTU... ngiltere Premier Ligi nde kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough da taraftar n Tuncay fianl ya olan sevgisi s n r tan m yor. K rm z -Beyazl lar n Portsmouth la 1-1 berabere kal p, çok önemli 2 puan kaybetti i maç n ard ndan tüm tak m protesto eden taraftarlar, Bir tek oyuncumuz var, o da Tuncay fleklinde tezahürat yapm flt. Teknik direktör Southgate de Tuncay n bu övgüyü haketti ini ama yap lan n do ru bir tav r olmad n söylemiflti. B RÇOK YILDIZ VAR Daily Mail gazetesi, taraftarlar n tak mlar nda hangi futbolculardan nefret etti ini belirledi i de erlendirmede, Middlesbrough için Tuncay hariç hepsi diye yazd. Di er isimler flöyle: Liverpool-Lucas, M.City-Vassell, M.United- Ferdinand (Sözleflme görüflmeleri s ras nda), Tottenham-Gilberto, Arsenal- Bendtner, Chelsea-Deco, Fulham-Zamora, A.Villa- Agbonlahor. SKEÇE nin merkezinde, yo un geçiflli yola s n rdafl, eski kasaba manzaral, Belediye Meclisi taraf ndan onayl, süresiz tarihli kendine özgü 170 metrekare düzenli meydan, 80 metrekare depolama alan ve mahzeni, 250 metrekare alan olan iki katl koruma alt ndaki yap ya sahip, CAFE-RESTAURANT niteli indeki iflletme devren sat l kt r. Yaln z ciddi teklifler dikkate al nacakt r. lgilenenler no lu telefona baflvurabilir.

20 Μ ίεέφ g P:: ϋ ϊ ς :LJJS::::::::::::::::::::::::::::::: œφί Φ :: ό Φ ::::::::::: ύ ζ T:PLJ:::::::ύ ωt:jhrj χ

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı