5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim"

Transkript

1 Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar lhan POLAT Tamer VARLI Hukuk Dan flmanlar : Av. fiengül KARSLI Av. Özgür K P Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: Çaml ca/üsküdar/ ST. Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Gsm web Yerel Süreli Yay n Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir Serhat Kültür Ç NDEK LER 5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti Sait KÜÇÜK 2 de On Afl k Ka zman da Konser Verdi Sait KÜÇÜK 3 de Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Av. Halis ÖZDEM R 4 de Azerbaycan Kültürevi Azerbaycan ve Türkiye den Çeflitli Sivil Toplum Kurulufllar n A rlad Gökmen KILIÇO LU 6 da Tabiat n Ac mas zl g na m, Devletin Yöreye Dönük lgisizligine mi ve de Ömrünün Bahar nda Yaz nda Yaflam Kaybedenlerine mi Yanal m, Gelde Böyle Bir Kadere syan Etme hsan ÖZKÖSEL 8 de Kars-Ardahan-I d r Kalk nma Vakf "Nevruz fiöleni" 10 da Kars a Yak flan Üniversite, Üniversiteye Yarafl r Rektör Nefle DOSTER 12 de Herfley Asl nda Olumlu Düflüncede Bafllar Nevzat ERDA 13 de Kalp Hastalar S caklara Dikkat Etmeli Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ 14 de lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi Aç ld 15 de "Sevgi, Bar fl ve Kardeflli in Bayram Nevruz" 16 da Karadeniz in K y s nda Dost Bir Ülke brahim ARISOY 19 da 2010 Ümit KAFTANCIO LU Öykü Yar flmas Ödülleri ve Anma Gecesi 20 de Kars m z n Afl k Veysel i; Mevlüt hsani Hikmet AKSU 22 de De erlerimiz Cafer AKYOL 24 de Âfl k fieref Tafll ova n n Baflar larla Dolu Hayat Hikâyesi 27 de nsan Yaflay fl na Dayal Felsefi Düflünceler Av. Akay BEfiMART 28 de Gönül Penceresinden Bir Nefes 29 da 23 Nisan Çocuk Bayram Coflkuyla Kutland 30 da hmal nkâr Do urur lhan POLAT 32 de Serhat lleri Kars-Ardahan-I d r E itim Kültür ve Dayan flma Derne i Gecesi Coflkulu Geçti 33 de Ozan Zafer KARABAY Ömer Ekinci M C NG RT 34 de Nevruz, Ö retmen Harun Reflit lkö retim Okulu nda Coflkulu Bir fiekilde Kutland 36 da Çok Devletli Tek Millet Veya Kendini Türk Hissetmek-1 Dr. Yaflar KALAFAT 38 de Çocuklar m zdan Mesajlar; Can m Elif Ö retmenim e Gözde ERDA 40 da Çocuklar m zdan fiiirler Ekonominin De erleri Olcay KARSLIO LU Tutunmak (Öykü) Erkan KARAGÖZ 40 da 41 de 42 de Yaln z Selvi, Muhacir Köy, Ümraniye Kasabas Ve Ümraniye lçemiz Tamer VARLI 44 de lk Yard m Temel Uygulamalar Sevda AKYOL 46 da Okuyucu fiiirleri 47 de Özlü Sözler - K ssadan Hisseler 48 de Kapak Tasar m: Handan ERDA Kapak Foto raflar : fieref TAfiLIOVA, Orhan DEM R, Hikmet AKSU, Cafer AKYOL

2 2 Serhat Kültür May s - Haziran Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti Haber: Sait KÜÇÜK GÜN süren yar flmalara ran, 3Gürcistan, Azerbaycan ile Türkiye den 100 ün üzerinde afl k kat ld Kars Belediyesi nin düzenledi i Afl klar Bayram na yurdun birçok yöresinden 100 afl k ile ran, Azerbaycan ve Gürcistan da halk ozanlar kat ld. Afl k ve Afl kl k Edebiyat - n n de iflmez gösterilerinden olan At flma, Muamma, Halk Hikayesi, Divan, Dudak De mez dallar nda yap lan yar flmaya kat lan Afl klar, birbirinden güzel de ifllerle kat l mc lara doyumsuz bir flölen yaflatt lar. Afl k Murat Çobano lu nun Asri Mezarl ktaki kabri bafl nda an lmas yla 3 gün önce start alan yar flmalar, afl klar n Murat Çobano lu heykelinin bulundu u Faikbey Caddesi üzerinden Kortej eflli inde türküler söyleyerek Halk E itim Merkezi Çok Amaçl Salon una gelmesiyle bafllad. 3 gün boyunca sabah da bafllayan ve gece geç saatlere kadar süren yar flmalar büyük ilgi gördü. Salon sürekli t kl m t kl m doldu ve geç saatlere kadar sürdü. Coflkulu ve heyecanl geçen final gecesinde afl klar birer birer sahne ald - lar ve de iflleriyle flölene ayr bir renk katt lar. Kafkas ülkelerinden gelen ozanlar n mini konserleri ise büyük ilgi gördü. Yar flmalar n sonunda l Düzenleme Kurulu Üyeleri, Teknik Kurul ve Jüri Üyelerinin ödülleri takdim edildi ard ndan da 5 dalda dereceye giren 22 afl a madalyalar verildi. ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN AfiIKLAR VE ÖDÜL ALDIKLARI DALLAR Ali R za Ezgi: Divan ve Hikayeli Türkü Sabri Yokufl: Divan, Hikayeli Türkü, Lep De mez S tk Emen: Divan, Hikayeli Türkü, At flma Mehmet Köse: Hikayeli Türkü, Muamma Osman Erten: Hikayeli Türkü, Lep de mez Ensar fiahbazo lu: Hikayeli Türkü, Lep De mez Bilal Esrar : Hikayeli Türkü, At flma Yakup Temel: Divan, Hikayeli Türkü Cemal Alper: Divan, Hikayeli Türkü, At flma, Lep De mez Orhan Karada o lu: Hikayeli Türkü, At flma lgar Çiftçio lu: Hikayeli Türkü, At flma Mustafa Ayd n: Hikayeli Türkü, Muamma Zafer Kazanc : Divan, Lep De mez

3 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 3 Temel fiahin: Divan, Hikayeli Türkü, At flma, Lep De mez Saim stek: Divan, At flma Fuat Çerkezo lu: Divan, At flma Kemal Gümüfl: Divan, Muamma Erol fiahiner: Divan, At flma, Muamma Veli Akbulak: At flma, Lep De mez, Muamma Murat Tanr verdi: Hikayeli Türkü, at flma, Lep De mez Yunus Tömen: At flma, Lep De mez, Muamma Bayram Denizo lu: At flma, Lep De mez Ödül Törenine; Vali yard mc s Turgut Gülen, Belediye Baflkan Nevzat Bozkufl, AK Parti Milletvekilleri Zeki Karabay r, Mahmut Esat Güven, Kültür ve Turizm Bakanl E itim ve Araflt rma Genel Müdürü Mahmut Evkuran, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Kültür ve Turizm l Müdürü Hakan Do- anay, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Ö retim üyesi Ali Kafkasyal, Koçköy Belde Belediye Baflkan Esat Ayd n, AK Parti l Baflkan Av. Ensar Erdo du ve çok say da Karsl vatandafl kat ld. Kars Afl klar Balram n n 4. günü (bugün) de Sar kam fl ve Ka zman ilçeleri ziyaret edildi. Bu ilçelerde de afl klar kahvehane ve sokaklarda de ifller söyleyerek vatandafllarla bulufltu. (Ölçek Gazetesi) On Afl k Ka zman da Konser Verdi May s 2010 tarihlerinde yap - lan 5. Uluslararas Kars Afl klar Bayram sona erince program dahilinde olan Selim ve Ka zman ilçesinde 10 kiflilik gruplar halinde iki konser daha tertip edildi. Kültür Bakanl görevlilerinden Timur Y lmaz n organize etti i Ka zman Afl klar Konseri ne on afl k kat ld. Bahattin Y ld zo lu, Enser fiahbazo lu, Emrah Nero lu, Sabri Yokufl, Mahmut Karatafl, Sefer Akyüzo lu, Pafla Susano lu, Erdal Bal k, Bayram Denizo lu ve Celal Abbas Gürer den oluflan afl klar ekibi Ka zman Belediye Dü ün Salonunda 10 May s 2010 Pazartesi günü saat: de bir konser verdi. Konsere kat lan afl klar n tümü Kars do umlu olup Celal Abbas Gürer ise Urfa n n K sas köyünden, ünlü halk ozan Dertli Divani nin köylüsü olarak kat ld. Afl klar, Ka zman ilçesinde yetiflmifl olan Cemal Hoca, H fz, Laç n Alada l ve Sad k Miskini nin türkülerinden örnekler verdikten sonra birer türkü de kendilerinden okuyup sonra da at flma gerçeklefltirdi. Duyurusu Pazartesi günü ö len civarlar nda yap lan konseri yeterince duyamayan halk n kat l m çok az say da oldu. Pafla Susano lu H fz n n Sefil Baykufl a t n hem H fz n n a z ndan hem amcas k z Ziyade nin a z ndan karfl l kl olarak sundu. Erdal Bal k ise Afl k Laç n a ait olan bir türküyü hikayesi ile birlikte anlatarak seslendirdi. Sabri Yokufl ile Enser fiahbazo lu tafllama niteli inde bir at flma yaparak izleyicilerin yüzünü güldürdü. Mesai saatlerini içeren konsere daire amirleri ve memurlar kat lamad. Afl klar son olarak Ka zman a Ismarlad m Nar Gele adl türküyü koro halinde söyleyerek konserlerini bitirip karsa döndüler.

4 4 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Av. Halis ÖZDEM R stanbul Barosu Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yaz ya fiiirle, fiair Nedim le bafllayal m. Mevsim tam lâle zaman, Geçtim bir akflam sâdabat tan, Koltu umda Nedim Divan. Sorma ne kalm fl o hayattan? Ne def i gam eyleyen flarap, Ne mesti-naz... Sâdabat harap. Sâdabat de il, Ka thane; Çingenin fal bakt yer; Lâle devri ancak efsane. Koca Nedim, noldu o günler? Dilde lezzet bunca m sra n, Söylemiyor nerde mezar n. C. S tk TARANCI KARS Ortaokulundan s n f arkadafl m bir han mefendi, birkaç gün önce telefonla, Halis önümüzdeki Cuma günü, Dr. Budak DEM RAL, efli ve ayn s n ftan bir bayan arkadafl m z bana gelecekler, seni de beklerim dedi; olumlu cevap erdim ve Cuma saat 14 ü iple çektim. Sab rs zlan yorum. Han mefendi Asiye HAKSEVEN, di eri de Kars Lisesinin son s n f Almanca flubesinden Zeytune. Bizleri evinde misafir edecek olan Asiye, daha önce de bir dergide de inmifltim;asiye Lise s n flar nda Kars dan ayr l p, Hazine Avukat olan babas ile Van a gitti. Y l 1939, Van da Lise yok. Bu güzel arkadafl m z Van da görevli bir Savc uçurmufl, evlenmifller. Dr. Budak, Zeytune ve ben 1941 Lise mezunuyuz. Daha sonras nda Budak stanbul T bbiyesinden sonra sviçre de yine okumufl, alt y l kalm fl ve ihtisas yapm fl; Dahiliyeci. Sonraki y llarda senelerini Memleketi olan Kars da, Kars l lara ve çevreye sa l k hizmetleri vermifl arkadafl m z... sviçre den evlenmifl ki de çocu u var. Zeytune de Kars da bir arkadafl - m z olan Tüccar brahim le evlendi, y llar n ev han m olarak geçirmifl. Biraz sab rs z m, Asiye ye misafir olarak randevu saatinden önce gitti imde Zeytune ve yine Kars da y llarca avukatl k yapan Kamuran ERENGÜÇ orada idiler. Bir saat kadar sonra Dr. Budak, efli ve bunlarla birlikde s n f arkadafl m z Ziya AYRIM da geldiler. Ziya politika da zannederim birkaç devre Senatörlük yapt. Laf bollu una dald k, rahmetli hocalar m z, unutulmayan, sa oldukça unutulmayacak da olan arkadafllar m z da özlemle and k.bol, bol rahmet okuduk. Kalanlara da sa l k diledik. Kelaynaklar kadar birkaç kifli kalm fl z. Kalanlar da, da lardan yuvarlan p gittikleri kadar giden tafllar gibiyiz; Kenar köfleden kay plar var. Yafllar aras. Bunlara itiraz m z yok, olsa ne ç - kar? Fakat, y l sonra bir araya gelip de o günleri anmak kucak,kucak mutluluklar; B RAZ DA O GÜNLER N KARS INDAN BAHSEDEL M Dr. Budak, ben ve Asiye ile di er arkadafllar m z ders y l nda Kars Lisesi Ortaokulu birinci s n f C flubesinde kayd m z yapt rd k. A-C-D flubeleri vard birinci s n fta. A flubesinde Frans zca, C flubesinde ngilizce, D flubesinde de Almanca okutulurdu. Ortaokulun birinci s n flar na kay tlar m z yapt rd m zda Lise de son s n f ö rencileri vard. Yani Kars Lisesi ilk mezunlar n y l nda verdi. Lisenin kuruluflu da ders y l. Kuzey Do uda, Kars-Erzurum ve Trabzon Liselerinin yetiflti i ö renciler Türkiye nin kaderinde yap c oldular. stanbul Teknik Üniversitesi, T p, Hukuk ve daha gözde Üniversiteler bu Liselerin mezun etti i ö rencilerle dolup taflarlard. Matematik, Felsefe, Edebiyat ve Sosyal bölüm derslerine unutulmayacak hocalar m z gelirdi. S -

5 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 5 n flar da otuz,otuzbefl kadar ö rencilerden oluflurdu. Lisemizde güçlü bir disiplin uygulan rd. Gömlek, Kravat, Kasket tam efendi giysisi idiler. Felsefe derslerine gelen Lise Müdürümüz Samih ATADEM R görününce toparlan r ve eksikli imiz var m diye korkulara kap l rd k. Mutad m olmad halde, bir ö le sonras can m s k ld, s n fdan bahçeye ç kt m. Dersimiz bofltu. Eski Liseyi bilenler varsa an msarlar; bahçenin etraf bir metre yükseklikte tafl duvarlarla çevrili.bir metre yükseklikte de a aç parmakl klarla çevrilmifl. fieytan kafama girdi ve ç k flu duvardan yak - n ndaki evine git uyu dedi. Uydum fleytana, duvara ç kt m, oradan da a aç parmakl klara kedi gibi t rman nca, bir baca m d flar da, öteki de içerde, onu da d flar çekmek için çaba gösterirken Okul Müdürü Samih Bey arkadan ceketimden tutup, in afla dedi; indim. Sa dan, soldan iki flamar yedim, gözlerimden atefl ç kt. Süt dökmüfl kediler gibi s n fa döndüm. Mevsim sonras k flda, Ardahan dan k zakc lar gelmifller... Tan d klar var. O gece de tiyatro toplulu u gelmifl, flehrin tek sinemas nda oynayacaklar. Misafir k zakç lardan yünbafll k, deri kürk al p, tiyatroya gittim. Vakit gece. Tiyatrocular daha sahneye ç kmadan, salon hizmetcisi bir çocuk gelerek Müdür Bey burada, salonu terk etmeni istiyor... dedi Durulur mu? Ç kaca m, fakat salonun d fl na fuayeye ç kt mda muhakkak Müdürle karfl laflmam dedimse de,tam d fl kap n n yan nda bekleyen, ilk bak flda görünmeyen Müdür önümü keserek, yine mi sen dedi, nasibimiz iki flamar daha yedik, Rahmetli Samih Bey ( Samih ATADEM R) benim için de il, herkes için öyleydi. fiapkay kafl - n n üzerine y kan dahi disipline veririlirdi,yahut en ucuzu daya yerdi, sokak ortas nda olsa dahi. Ya flimdi? Liselerin veya afla s - n flar n önünden geçti inizde neleri görürsünüz? Ö rencilerin beyaz gömlekleri ceketlerinin arkalar ndan, popolar n n alt na kadar pantolonun üstünde, hepsinin boynunda kravat. Ama nas l? Kravat n dü ümü göbeklerinin alt nda. Saçlar na bakarsan z dimdik. Çocuklar tam bir palyaço. Disiplin çocu u ezermifl; Yukar makam böyle istiyorlarm fl. Kafalar bofl. Üniversite s navlar ndan belli. Daha önceki zamanlarda, bizler, bizlerden önce veya sonra, liseyi bitiren ö renciler üniversitelere gitmek için OLGUNLUK s - navlar vard. Onu da verdinmi, yaydan ç kan ok gibi Üniversiteler de biterdi;gerçek ö renci idik, donan ml yd k. Yukar da de indi im sözde disiplin hangimizi ezdi de okuyamad k? Hem bizi devlet okutuyordu; yani kafam z s n fdaki hocalar dolduruyorlard. Y llard r d flar da sermaye s n f n n düzeni kurslar yoktu. Posof taki, fiavflat taki, veya bunlara benzer güneydo u il veya ilçelerdeki liselerden mezun olanlar bu kurslara gitme olanaklar n bulabiliyorlar m? Bir de Anayasada, bireylere eflit ifllemler yap l r denmifl? Hadi can m sende!

6 6 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Gökmen KILIÇO LU Azerbaycan Kültürevi Azerbaycan ve Türkiye den Çeflitli Sivil Toplum Kurulufllar n A rlad STANBUL Azerbaycan Kültürevi bölgesinde ve yurtd fl nda bir çekim merkezi haline gelmek ve di er sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i içerisine girme hedefine uygun olarak hem Türkiye den hem de Azerbaycan dan çeflitli derneklerle ortak organizasyonlar gerçeklefltirmeye devam etmektedir. Azerbaycan Kültürevi, Nevruz Bayram n da vesile ederek Mart ay n n son haftas nda yo un bir faaliyet içerisine girmifltir. Kültürevi yetkilileri 20 Mart günü dernek merkezinde Nahç van dan ve Bakü den gelen misafirleri ile Kaz m Karabekir Pafla nn k z say n Timsal Karabekir han mefendiyi a rlad. Turan Cavid Kad n Merkezi Baflkan Sevda Caferova ve dernek üyeleri, Azerbaycanl lar ve Di er Türk Dilli Halklar Emekdafll k Merkezi (ATXEM) Baflkan lham smay lov ve dernek üyeleri, Azerbaycan Cumhurbaflkanl çtimaî- Siyasi fiubesi Diaspora Bölüm Müdürü Gafar Aliyev in yan s ra Azerbaycan ve Türkiye den birçok akademisyen ve sanatç Azerbaycan Kültürevi nde bir araya geldiler. Tan flma ve iflbirli i toplant s flehitlerimiz ve Türk millet için hayatlar n adam fl tüm kaybettiklerimiz için sayg duruflu ard ndan er iki ülkenin milli marfllar n n okunmas ile bafllad. stanbul Azerbaycan Kültürevi Baflkan Erol Göllü, böyle de erli misafirleri a rlamaktan onur duydu unu ifade etti i aç l fl konuflmas nda daha s k bir araya gelmeyi arzulad klar n belirtti.atxem ile Bakü de imzalad klar iflbirli i protokolünün meyvelerinin vermeye bafllad n söyleyen Göllü, Azerbaycan ve Türkiye aras nda her türlü iliflkinin özellikle kültürel iliflkilerin artmas ndan mutluluk duyuyorum, bu ba lamda Kültürevi olarak küçük de olsa katk sa layabilirsek ne mutlu bize dedi. ATXEM Baflkan lham SMAY LOV, Azerbaycan Kültürevi Yetkilileri ile yeniden görüflmekten ve stanbul da olmaktan mutluluk duyduklar n söyledi. Erol Bey in daha s k görüflme ve daha s k iflbirli i yapma düflüncesine kat ld klar n belirtti. Nevruz un önemli bir bayram oldu- unu, bu bayramda evlerinden uzakta olman n biraz zor oldu unu ancak burada kendi evlerinde gibi hissetmeleri ile rahatlad klar n söyledi. Azerbaycan ve Türkiye aras ndaki kardefllik ve dostlu un önemine de inen smayilov, Türk dünyas nda birlik ve beraberli in bir çok ortak sorunumuzu çözmemizi kolaylaflt raca n ifade etti. Türkçe nin önemli oldu unu, Türk dünyas n n daha iyi anlaflabilmesi için ortak noktalar öne ç karan bir Türkçe kullan m na gidilmesi gerekti ini belirtti. Diaspora dan sorumlu Gafar AL - YEV bey, Nevruz da evinde olmayan n sonraki 7 sene içindeki nevruzlarda da evinde geçiremeyece i inan fl n n Azerbaycan da mevcut oldu unu, kendilerinin de bafl na bu durumun gelmesinden korktuklar n söyledi. Ancak burada böyle de erli insanlarla bir arada olunca endiflelerini att klar n söyleyen Aliyev, çeflitli ülkelerde yaflayan Türklerin birliklerini muhafaza etmelerinin önemine de indi. Çeflitli Avrupa ülkelerinde gerçeklefltirdikleri faali-

7 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 7 yetlerden örnekler veren Aliyev, Ermeni yalanlar na karfl ancak yurt d fl ndaki Azerbaycanl Türkiyeli veya baflka bir Türk devletinin vatandafl olmas na ba l olmadan birlikte hareket etmelerinin sonuç verece ini belirtti. Turan Cavid Kad n Merkezi Baflkan Sevda Caferova, çeflitli vesileler ile daha önce Türkiye de bulunduklar - n ancak bu defakinin ayr bir önemi oldu unu söyledi. Daha önce akademik ve resmi organizasyonlar için burada olduklar n, bu gün ise halkla iç içe olmaktan, ayr ca Azerbaycan kökenli insanlarla birarada olmaktan mutluluk duyduklar n bildirdi. Nevruz u birlikte kutlaman n ve ard ndan birlikte Hüseyin Cavid i anma program n düzenlemenin heyecan verici oldu unu söyledi. Kaz m Karabekir Pafla n n k z ve Kaz m Karabekir Vakf Baflkan Timsal Karabekir, stanbul da böyle bir derne in faaliyet göstermesine sevindi ini ifade etti. Ayr ca Azerbaycan dan gelen misafirlerle birlikte olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Azerbaycan ve Azerbaycanl larla ilgili hem kendi hem de babas n n an lar n paylaflt. Kültürevi Baflkan Erol Göllü ve yönetim kurulu üyeleri misafirlerin yakalar na Azerbaycan ve Türkiye Bayraklar ndan oluflan rozetler takt lar. Misafir gruplar ve Kültürevi yetkilileri karfl l kl hediyelerini sundular. Azerbaycan dan gelen konuk sanatç lar kat l mc lara k sa bir müzik ziyafeti sundular. Azerbaycan Kültürevi yöneticileri ve di er sivil toplum kuruluflu temsilcileri daha sonra, iflbirli i yap labilecek alanlar ve son dönemki Türk dünyas ile ilgili geliflmeleri müzakere etmifllerdir. 22 Mart ta Azerbaycan Kültür Evi, Kaz m Karabekir Vakf ve Turan Cavid Kad n Merkezi, Kültür Evi Merkezinde Hüseyin Cavid ve Kaz m Karabekir Dostlu u- Ertu rul Hat ra Günü bafll kl program düzenlendi. Program panel, resim ve foto raf sergisi ve konserden olufluyordu. Program n aç l fl konuflmalar n yapan Erol Göllü ve Sevda Caferova dan sonra Azerbaycan Televizyonu elemanlar ndan Telli Penahk - z, Slavyan Üniversitesi Hüseyn Cavid ve Kazim Karabekir araflt rmac - s Prof. Dr Tahire Memed, Timsal Karabekir, Ankara Üniversitesi Doktora ö rencisi Jale Babaflova Hüseyin Cavid ve Kaz m Karabekir i çeflitli yönleri ile ele alan konuflmalar yapt lar. Sunuculu unu Gökmen K - l ço lu nun yapt program Kaz m Karabekir in Türk Y lmaz marfl baflta olmak üzere Ertu rul Cavid in ve Bestekar Raflit fiafak n besteledi i Hüseyin Cavid eserlerinin seslendirilmesi ile devam etti. Ulviyye Novruz un seslendirdi i eserlere piyano ile Gülsüm Abdulla ve Raflid fiafak efllik ettiler. Kültür Evi merkezinde Kaz m Karabekir ve Hüseyin Cavid ile ilgili resim ve fotograf sergisi gerçeklefltirildi.

8 8 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 hsan ÖZKÖSEL Emekli Bankac Tabiat n Ac mas zl g na m, Devletin Yöreye Dönük lgisizligine mi ve de Ömrünün Bahar nda Yaz nda Yaflam Kaybedenlerine mi Yanal m, Gelde Böyle Bir Kadere syan Etme KARS ve Karsl y llarca adeta ülke genelinden tecrit edilmifl bir anlay flla kaderiyle bafl bafla b rak lmaya lay k de ildi. Zira Karsl n n devlete olan ba l l, yasalara olan sayg s, ülke ve insan sevgisinin; farkl bir ayr cal vard r. Bilhassa Karsl n n en güçlü yönü, kaderde, tasada ve k vançta çok duyarl bir dan flma içerisinde olmas d r. Cenazelere olan sayg s takdire flayand r. Ayr ca misafirperverlik, Karsl lar için kaç n lmas mümkün olmayan, en önemli hasletlerimizin bafl nda gelir. Karsl her türlü güçlüklere gö üs gererek, isyan etmeden, y lmadan katland fadakarl klar; herhalde bizlerden önce yaflant lar n sürdüren insanlar m z n ve o süreçte ülkeyi yönetenlerin istifamlar nda gerçek de erlerini bulmufltur. O y llarda yaflam n sürdüren insanlar - m z n çekmifl olduklar çilenin unutulmas mümkün de ildir. O günlerde neredeyse Kars ülke genelinden adeta tecrit edilmifl bir yöre olarak iki talihsizli i bir arada yaflam flt r ne yaz k ki. Ac hat ralar haf zalarda derin izler b rakm flt r. Her türlü olumsuzlu a ve sorumsuzlu a ra men Karsl ülke sevgisi, insan sevgisi, cennet vatan m - za olan müspet tutkusundan ve de meflru ve makül mücadele azminden taviz vermeden övgüye lay k ve takdire de er nitelikte kadirflinasl k örne i vermifltir. Dostlar m Kars bizlerin; do up büyüdü ümüz, ac ve tatl hat ralarla yaflam m z sürdürdü ümüz en de- erli ve en güzel y llar m z, her türlü talihsizli e ra men srarla yaflama tutunmaya çal flt m z vatan topra m zd r. nsan yaflam mutlaka er geç birgün sona erecektir. Zira bafllang c olan her yolun tabiî ki bir sonu olacakt r ama ne yaz k ki ömrünün bahar nda ve yaz nda yaflama doymadan kaybetti imiz de erler yüreklerimizi yakt. Bu insanlar n dünyada b rakt klar hat ralar unutulmad ve unutulmayacak. Hay rla, rahmetle yad edilecektir. fiu fani dünyada zaman n silemedi- i hiçbir hat ra, ölümün sona erdiremedi i hiçbir zd rap yoktur. Sonuçta hepimiz ilahi bir kudretin s r dolu iradesiyle dünyaya geliyor belirli bir süre yaflad ktan sonra, türlü flekillerde ne zaman gelece i belli olmayan ölüme çaresiz bir flekilde boyun e erek yaflama veda edece iz. Her ak ll ve duyarl insan n bu gerçe e kay ts z kalmas mümkün de ildir. Zira üç gün önce befl gün sonra her insan bu akibetle karfl karfl yad r. Ne yaz kki insanlar; adeta gaflet ve delalet içerisinde, bu gerçekten yoksun, yaflama s ms k ba lanm fl sanki hiçbir gün bu akibetle karfl - laflmayaca gerçe ini bir tarafa b rakarak renkli yaflam n sürdürmeye devam etmektedir. Oysa ki ak ll her insan, ölümü yaflam boyu bir arkadafl olarak görürse, bu dünyada ki yaflam n n bir gün sona erece ini bilinci içerisinde fazlaca y k ma u ramayacakt r. Zira Allah n Peygamberlerine bile nasip olan ölümü, her insan bir gün tadacakt r. fiu an Kars ta veya türlü nedenlerle Kars tan ayr larak, ülkemizin de iflik illerinde bilhassa stanbul da yaflam n sürdüren insanlar m zdan son y l içerisinde yaflama veda eden hemflerilerimizi yazmaya kalksam dergimizin sayfalar na s mas mümkün de ildir. Ancak benden bir dönem önce, benim jenerasyonumda ve de benden bir dönem sonra Kars ta spor yapan insanlar m zdan; bilhassa ömürlerinin bahar nda ve yaz nda yaflama yenik düflen insanlar m z rahmetle yad ediyorum. Tüm hemflerilerimize ve bu aziz insanlar m -

9 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 9 z n geride kalan aile fertlerine, sevenlerine, bir kez daha sab r ve metanet diliyorum. Bu vesile ile yak n gelecekte; yaflam n kaybeden Akümüz ailesinden; de erli ifl adam Atilla Akümüz e de Kars m z n gururu, sevgili Nefle - mizin flahs nda, Akümüz ailesine mensup de erli hemflerilerimiz ve dostlar m za bafl sa l dileklerimi sunar m. nsan n akibeti er geç buysa; nedir bu afl r h rs ve ihtiras. flte bu de- erli insanlar, yaflama doymad lar. Bizden bir dönem önce Karsta spor yapanlar Dr. Cengiz ASKERAN Behsat SELÇUK Toyit EK NC R fat DOSTER Habib A AO LU Kemal ÜNSAL Kemal ERTEM Zeynelabidin GÜZELDERE Methi GÖKÇAY Ahmet YAZICI Mehmet YAZICI Vahit KARAO LU Muharrem YENAL Tahir ÜNSAL Cemal KAYTARAN Ali ULU Hasan ÜNSAL Settar GÖKÇAY Ertu rul Mösyö HAL S Muhlis KALEL Abbas Benim akranlar m olarak spor yapanlar: Yaflar DEM RAL smail AfiAN Mevlüt SELÇUK Muzaffer SELÇUK Dr. Rahmi YILDIRIM Hüseyin DEM RLER Musa TÜRKMAYAK lhan TÜRKMAYAK Kalemder BABAEKEN Yusuf ÖNDER smail PEKER Settar KAYA Vabis AZ Z Gurtcepe ÇAPAN Tacettin ASLAN Seyfi ASLAN Nihat UÇAN Naf z T RYAK brahim BORA Necati BAK Ayhan BAK U ur ERSOY Davut GÖDEK Osman YÜCE Ziya fieramet Do an ARASLI Turgut KAZAK Fahrettin Ö ÜNLÜ Oktay DEM RA Ramazan ZAMAN Ayd n I DIR Orhan ve lhan Kardefller Eski Kars B.T. Bölge Müd. Ekrem beyin çocuklar Muhtar TAfiDELEN Benden bir dönem sonra spor yapanlar: Cafer TAfiDELEN Turgut TAfiDELEN Nizmettin ÖLÇER Tekin KAZAK smail KANBUR Nejdet BAYRAMPAfiALI Topçu- polis Merdan DEM R Süreyya COfiKUN Yusuf Pekoz Erdinç SARIKAMIfi Bayram APAYDIN

10 10 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Kars-Ardahan-I d r Kalk nma Vakf "Nevruz fiöleni" SERHAT KÜLTÜR HABER ARS-ARDAHAN-I DIR Kalk n- Vakf 21 Mart 2010 Pazar Kma günü Türker nano lu Kültür Merkezi nde Nevruz fiöleni düzenledi. Kalabal k hemfleri toplulu unun kat l m yla Sevgi Bar fl ve Kardeflli in Bayram Nevruz coflkuyla kutland. Aç l fl konuflmas n yapan Kars-Ardahan-I d r Kalk nma Vakf baflkan Turan Çelik özetle flunlar söyledi: Nevruz Bayram Birleflmifl Milletler taraf ndan da uluslar aras kutlamalar listesine al nan önemli gelene imizdir. Bu bayram Vakf - m z çat s alt nda hemflerilerimizle birlikte kutlamaktan onur duyuyorum. Tüm kat l mc lara teflekkür ediyorum. Nevruz fiölenine yo un kat l m sa land. Bölge milletvekililer, belediye baflkanlar bilim adamlar, sivil toplum örgütü yöneticileri, Yurtd fl ndan ve baflka illerden çok say da hemfleri toplulu u kat ld. Gelenek ve göreneklerin sergilendi i biri birinden güzel etkinlikler; Azerbaycan halk âfl klar, Türk Halk müzi i sanatç lar, halk oyunlar gösterileri, halk ozanlar, orta oyun, folklor ve dört unsur tiplemesiyle hem göze ve de kula a hitap ederek, Nevruzun özünü ortaya koyup gönülleri fethettiler. Vak f baflkan Turan Çelik in flahs nda yönetim kuruluna ve bu organizasyona eme i geçen herkesi kutlar dünya bar fl ve kardefllikten yana nice böyle güzel anlaml Nevruz Bayramlar dileriz.

11 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 11

12 12 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Nefle DOSTER E itimci -Yazar Kars a Yak flan Üniversite, Üniversiteye Yarafl r Rektör fi ve kurumlar var eden, gelece e K tafl yan, kuflaktan kufla a aktaran, fark edilir, güvenilir k lan ilkeleri, durufllar, hizmet anlay fllar oldu u kadar, baz zaman dilimlerinde s n rlar zorlayan özel duyarl l klar d r. Ben bu girifli niye yapt m? Biraz sabrederseniz aç klayay m. Kars merak eden, Kars n kültürünü yak ndan tan mak isteyen bir grup sanatsever dostum, sanatç arkadafl m ve stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar Lise Korosuyla birlikte Nisan da Kars a gittik. Daveti aylar önce Kars Kafkas Üniversitesinin de erli rektörüyle yaz flarak çözmenin, gezi program n n ayr nt lar n ö renmenin rahatl içinde 35 kiflilik ekibimizle Kars uça na bindik. Orkestra üyeleri ilk kez Kars a gitmenin heyecan, ben say s - n unuttu um konuk a rlaman n rahatl içinde idik. Uçak uçak olal ilk kez böyle bir konsere tan k oldu bana göre. Koromuz dopdolu olan uçakta yolculara unutamayacaklar bir konser verdiler hem de yerden binlerce kilometre yukar larda ve de bulutlar n aras nda. Yolcular yer yer alk fllayarak, yer yer kat - larak efllik ettiler bu coflkulu koroya. Koro elemanlar daha önce Almanya, Azerbaycan, Prag vb. çok baflar l konserlere imza atan deneyimli bir ekip oldu undan Mozart tan Schubert e, Bach tan Tcha- kovsky e, Ulvi Cemal Erkin den Muammer Sun a havada verdi i konserle karada verece i konserin ilk iflaretlerini verdi ve alk fllarla yere indik. Havaalan nda bizi bekleyen Kars Kafkas Üniversitesinin otobüsüyle küçük bir flehir turu at p, kalaca m z sosyal tesislere geldik. Kap da rektörün efli Aysel Güven taraf ndan karfl land k, yeme imizi yiyip, odalar m za yerlefltik. Gördü ümüz ilgi, memleketimin insan kucaklayan, saran, kavrayan havas anlat lmaya da, görülmeye de de erdi do rusu. Konser ve benim yapaca m konuflma o akflam üniversitemizin büyük salonunda yap laca ndan, hemen Kars merkezde bulunan Konservatuar binas n görme e, sonra da prova yapmak için salona dönmeye karar verdik. Gezimiz boyunca inan lmaz ilgisi ve alçak gönüllü üyle bize efllik eden Aysel Güven, aslen üniversitede Fizik doçenti olan ve fakat konservatuar n müdürlü ünü de yürüten Gülçin Cengiz, piyano hocas Olga Hasano lu ndan son derece ilginç bilgiler al p, binay gezdik. Daha sonra de- erli hemflerimiz rahmetli Tuncer Güvensoy a ait Kar s Otel ve yine onun yapt rd - Antik Evi görüp, mini bir flehir turu atarak konserin verilece i salona döndük. Salonda bizi rektör Sn. Abamüslüm Güven, rektör yard mc lar, ö retim üyeleri, ö renciler ve kalabal k bir davetli grubu karfl lad. 12 bin ö rencisi, 400 e yak n ö retim eleman yla bölgemizin de, yüre- imizin de bafl tac olan üniversitemizin çok k sa sürede gerek fizik koflullar, gerek baflar aç s ndan ald yol bir baflka yaz m z n konusu olaca ndan bu yaz da konsere yo unlaflal m. O gece o büyük salonu dolduranlar öncelikle memleket özlemini gözlerine ve sözlerine yükleyen bir hemflerilerinden Kars n tafl na, topra na, havas na, suyuna, saz na, sözüne özgü bir hasret türküsü dinlediler. O gece o büyük salonu dolduranlar stanbul dan gelen korodan Klasik Bat Müzi i ve Ça dafl Türk Bestecilerinden örnekler dinlediler. Özellikle konserin sonuna do ru okunan Ayr l k, Ay G z, Ay Laç n ve Hofl Gelifller Ola Mustafa Kemal Pafla parçalar bizden olan n anlat m olunca coflku ve alk fl doru a ç kt. Büyük slam Bilgini bn-i Sina der ki; lim ve sanat iltifat görmedi i ülkeyi terk eder. Eskiler derler ki; Yi idin hakk n yi- ide vermek gerekir. O gece memleketimizde bize düflen de ilim ve sanat n ülkeyi terk etmemesi için gayret gösteren yi- itleri bulmuflken, haklar n vermek, daha do rusu yememek ve teflekkür borçlar - m z ödemek oldu. Kimlere mi? S ralayal m. Kald m z iki gün boyunca her zaman ki hoflgörüsüyle bize efllik eden Sezai Yaz - c ya inan lmaz bilgi ve görgüsünü konuflturdu u için teflekkür borcum var, ödüyorum. Bizi yeni yap lan ve son derece fl k olan Azerbaycan Konsoloslu u binas nda a rlayan konsolos yard mc lar Sn. Günay Ramazanova ve Sn. Mikail Yusifov a ortak paydalar m z ve esprilerimiz eflli indeki Özel Çay Destgahlar için yürekten teflekkür ediyorum. Konuklar m z Ani Harabeleri ne, Sar kam fl a, kaleye götüren genifl bilgisi ve esprileriyle Karsl l n konuflturan Ersin Avc ve Muharrem Ç nar a teflekkür etmemeyi haks zl k say yorum. Kars a gelmeyi özendiren ve cazip hale getiren yerel tatlar m z n ustas Han meli Restoran n sahibesi Dilek Ad güzel ve ekibine o inan lmaz Kars yemekleri için Elleriniz dert görmesin, tencerelerinizde dert de il et kaynas n diyorum Karanl n ola an, fl n istisna oldu u bir dönemde bizi baba evimizde a rlayan ve u urlayan, duyarl ve de erli kimlikleriyle ev sahipli ini üstlenen üniversitemizin de erli rektörüne, efline, ö retim üyelerimize, konservatuar n de erli yöneticilerine ö rencilerimize Karsl ve ev sahibi yan mla teflekkürlerimi sunuyorum. Gelelim konuklar m za, lim ve sanat n iltifat görmesi için elinden geleni esirgemeyen sanatç dostlar m, Orkestran n de erli flefi Keysudar Sever i, piyanist Nazan Ak n, okul müdürü Hakan Abit i, Lale Yüzügüldü yü, Zehra Oral, Mustafa Sever i ve yar nlar m z n büyük sanatç lar olacak koro üyelerini memleketimde verdikleri bu özel konser için yo- un duygularla selaml yorum. Minnet Notu: Her seferinde müthifl bir coflkuyla geldi im memleketimden yine, çarp c, flafl rt c, insan büyüleyen, gülümseten, kahreden, düflündüren, bilgilendiren an larla döndüm. Gözüm de, gönlüm de, genzim de yand. Tüm hemflerilerime kucak dolusu selamlar. Sitem Notu: Bu arada Karsl ve meslektafl kimli imle bir de küçük sitem ve serzenifl. Yerel bas n m z n tüm duyurulara ra men ilgi göstermeyiflini konuklar m za nas l aç klayabilirim? Foto raf: Orhan DEM R

13 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 13 Herfley Asl nda Olumlu Düflüncede Bafllar AMANI kullanamam, az olan vaktimi Zbofl geçiriyor olma gibi bir durum içindeyim. Yaln z, kendime olan güvenle, zamana hükmedece ime, zaman kendi lehime çevirece ime inan yorum. Hayat seven, hayata güvenen kiflinin yüreklice bu ifli oynad takdirde, istedi i her fleyi ama her fleyi baflaraca na, her iste inin öyle yada böyle yerine gelece inin bilincindeyim. Kendim, hayat velhas l her fleyi seviyorum. Peki olumsuzluklar varken, sen durmufl hayat seviyorum diyorsun.? Diyebilirsiniz flimdi Olumsuzluklar her yerde, her fleyde var biliyorum. Ve insan, samimiyetle ve sevgiyle yüre ini ortaya koyarsa istedi i her fley onun önünde aç l r ve de istedi i her fleye kavuflur diyorum. nanmak, hayal etmek ve hedefine ulaflmak için çal flmak,yüre ini her fleyini koymak bir ifle. Ne kadar zor insan n yaflant s esnas nda flans n n olmad na inanarak yaflamas, kendine güveni az olmas flimdi ve sonras ndaki yaflant s için bu inanc n de ifltirmek istemesi. Neden zor, çünkü arkada güçlü bir ordu var, kendisinin flanss z oldu una inanan. En ufak aksilik, benzeri durumda, hay r da olsa olumsuzlu a vuran. Zor dostum zor hayat merdivenleri, sa lam ve güvenilir düflüncelere sahip de ilsen.. Her an senin iyili in, güzelli in için bunu unutma. Yaradan var, hayat var, sen kendi kötülülü ünü istemedikten sonra unutma ki, hayatta, yaratan da senin kötülü- ünü istemez. Sen ne düflünürsen, ne hayal edersen olsun diye hayk r yor içimdeki ses. Evrenin en büyük gücüne sahibiz. Bu güç düflüncedir. Yaflam m z yöneten fley asl nda düflünme biçimimizdir. Psikojenez (düflünce+bafllang ç) her fley düflüncede bafllar demektir. Her birimiz evrensel zeka n n birer fikri ürünüyüz. ster hofllanal m ister hofllanmayal m, yaflad - m z dünya zihinsel bir dünyad r. Düflünce sonsuzdur. Düflüncenin insan beyniyle s n rl oldu unu düflünmek bizi yan lt r. nsan evrensel ak lla birlikte kendi hayat - n yarat r.her fley düflüncede bafllar. Kendimiz için yaratt m z dünyadan hofllanm yorsak, hofllanabilece imiz yeni olaylar bafllatabilecek bir dünya yaratma hakk bize verilmifltir. Düflünce hem yönetici hem üreticidir. Hayat n erkek boyutu, hepimizin içindeki bilinçli ve yönetici düflüncedir. Difli boyutu ise bilinçalt ndan gelen al c ve yarat c yollard r. Düflünme biçimimiz bizi baflar dan baflar ya ya da tam bir baflar s zl a götürebilir, bize sevgi ve mutluluk ya da yaln zl k ve sefil bir yaflam verebilir nsan n önünde gerçekten yeni bir ufuk açan bilgeli ini kullanabilmesi benli i s n rlayan düflünce kal plar n ortadan kald racak, baflar s zl ola anüstü bir baflar ya dönüfltürecek bilgiyi ortak bilinçten nas l elde edebilece ini ö retiyor. Evet hayat m z, gelece imizi düflüncelerimizle yarat yoruz. Sevgi ve zenginlik birbirini tamamlar.hepimizin hayat nda her fleyin kötüye gitti i zamanlar vard r; planlar ters gider, umutla beklenen kararlar gerçekleflmez, hastal k ve kazalar günlük hayat n ak fl n aksat r. Böyle zamanlarda hepimiz dayanacak bir fleyler arar z, güvenebilece imiz iç kaynaklar bulmaya çal fl r z. fller ters gitti inde gerçe i kan tlama ve hayat - m zdaki gücü gösterme f rsat na sahip oluruz. Var olan koflullarda neyin neden oldu u gerçekten önemli de il. Samanl k yan yorsa yang n neyin bafllatt n n ne önemi var. Sorulmas gereken soru Yang n söndürmek için ne yapmal y m olmal. nand m z, kabullendi imiz ve güvenle bekledi imiz her fleye sahip oluruz.bu hayat taraf ndan doldurulmak üzere elimizde tuttu umuz kal pt r. Yaratan seni yaratm fl, ak l verilmifl sana, düflünce biçimi verilmifl, önünde sonsuz say da insan n hayat var, bir o kadar kitaplar var ve en önemlisi geçmiflten gelen, yokluktan gelen beynin var, düflüncen var. durum ve flartlar ne olursa olsun, ne yaflam fl oluyorsan ve olacaksan ol, hepsi ama hepsi senin düflüncelerinin inançlar n n ortaya dökülüflüdür. Kimse kimsenin yaflam ndan sorumlu de ildir. Her insan n içinde bir yürek, sa duyu denen bir varl k vard r. Ve o varl k, insan koruma veya olaylar n içine atmak gibi bir güce sahiptir. O varl k, biz kendimize veya onun gücüne inand m z takdirde o varl n sürdürür. nanm yorsak sürdürmez. fiayet, flanss z oldu umuza inan - yorsak o varl k, bizim flanss z m dedirten cümleler kurdurmak için gereken durum ve flartlar karfl m za ç kart r. fiansl oldu- una inan yorsan, yürekten, kalpten inan yorsan, bunu sürdürürsen, flansl s n dedirtecek kelimeleri, hayat n sana kulland racak olay ve durumlar karfl na ç - kart r. Ve ister inan, ister inanma her durum ve flart, karfl m za gelen her ama her durum, içinde hayr da bar nd r r, hay rs z Nevzat ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar durumlar da. Bunlardan hangisinin hayat nda yer bulaca, senin inanc na ba l d r, bu hay r konusundaki düflüncene ba l d r.yürekten, her iflte hay r vard r cümlesine inan yorsan ne mutlu sana. Bazen mutlusundur, o durumdan sana hay r getirmez, bazen önce seni üzer o durum, fakat sonu hay r ile biter. Asl nda insanda öyle bir güç vard r ki, her durumdan hay r tereya ndan tel çeker gibi çekebilir. Hay rs z taraflar n ise, gücü yetiyorsa, hay ra çevirip kendi lehinde kullanabilir insano lu.yeter ki, her fleyde olumlu, güzel yan görebilsin Yeter ki düflünmesini bilsin, düflünmesini bilsin, düflünmesini bilsin, düflünceden güç alabilsin, inans n ve o bilinç sayesinde di er insanlar üzerinde güç kurabilme yetisine sahip olsun. Ve kim ne derse desin dindeki ibadetlerin en önemli amac, insan Allah a daha yaklaflt r p, her fleyin Allah tan oldu u kavram n insan n bilincine oturtmakt r bence. Buna inan nca da, Allah n güzellikleri verece ine içten bir flekilde, gerçekten inanmakt r. Çünkü, inand n her daim gerçek olma yolunda ilerler. Her fley insan için, insan n iyili i, güzelli- i için, bunu bilmeli insan.ve flu da bir gerçek ki; her insan n belli bir yap s, alg lamas var.bu alg lamayla çeliflkiye düflmekte pek çok kifli, yapt ile düflüncesi uymuyor, çevresini ve ço u zaman kendisini de kand r yor pek çok zaman. çine söz dinletemedi inden, kendini zorla inand rmak istese de baz fleylere, gönlü inanm yor bir kez ve çeliflkilerle sürdürüp, gerçek mutlulu u bulamamakta insan. Herkes ayn yoldan giderek, inanamaz herhangi bir fleye Allah herkese bir yap vermifltir ve herkesin yap s baflkad r, alg lamas baflkad r. Ve son cümle olarak dostlar diyorum ki; her fley olumlu düflünce ile bafllar Kendimiz için yaratt m z dünyadan hofllanm - yorsak, hofllanabilece imiz yeni olaylar bafllatabilecek bir dünya yaratma hakk bize verilmifltir. Biz de düflünceyi düflüncemizin havan na koyarak, baflka bir zaman ezene kadar üzerinde düflünmek üzere deyip yaz m bitiriyorum. Yar n m z bugünden ve her geçen gün, her günden çok, çok iyi olacak, çünkü ben,siz bunu hak ediyoruz. Ve Hayata, Allah ma her fley için ama her fley için çok, çok teflekkür ediyorum.

14 14 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan Kalp Hastalar S caklara Dikkat Etmeli ALP ve damar sisteminin mevsimlere Kgöre reaksiyonu farkl d r. K fl n so uk havalar gibi yaz n da havalar n s nmas, kalp hastalar n ciddi flekilde etkiler. Bahar ve yaz aylar nda havalar n s nmas ile birlikte kalp hastalar n kulland klar ilaçlar n bir kardiyolog taraf ndan yaz ayar n n yap lmas sa l kl bir yaz geçirebilmek için gereklidir. Kalp ilaçlar n n yaz s caklar na göre ayarlanmas ki grup kalp hastas farkl nedenlerle yaz s caklar ndan etkilenmektedir. Bunlardan biri; korner kalp hastalar, bypass olmufl hastalar di eri de kapak hastalar d r. Kapak hastalar n n yazdan olumsuz etkilenme nedeni; bu hastalar n ço unlukla idrar söktürücü ilaç kullanmalar ndan kaynaklanmaktad r Kapak hastalar, vücutlar nda bulunan fazla tuzun at lmas n sa layan idrar söktürücü ilaçlar almaktad r. Bu ilaçlar ile vücutlar ndan fazla miktarda su idrar ile at l r. Ancak yaz aylar nda afl r terleme ile de tuz ve su at m olaca ndan bu durum halsizlik, bitkinlik ve ritim bozuklu una yol açabilir. O nedenle yaz n bir otomobilin nas l karbüratör ve klima ayarlar yapt r l yorsa, kapak hastalar n n da doktorlar na dan flarak idrar söktürücü ilaç dozunu k fla göre azaltmalar gerekmektedir. Baz yaz meyvelerinin Coumadin gibi kan suland r c ilaçlar ile etkileflimi olabilece- i için doz ayar n n k fl aylar na göre daha s k yap lmas gereklidir. Ayr ca çok su kayb kan n daha çabuk p ht laflmas na neden olaca da hiç ak ldan ç kar lmamal d r. Koroner kalp hastalar bol su içmeli Koroner kalp hastalar ve bypass ameliyat olanlarda kan n ak flkanl çok önemlidir. Bu nedenle bu hastalar m z mutlaka aspirin daha ileri durumlarda clopidogrel gibi ilaçlar kullan rlar. Ancak koroner kalp hastalar yaz aylar nda ter yoluyla çok fazla su kaybederlerse kanlar koyulaflarak ak flkanl azalmakta ve p ht laflma riski artmaktad r. Bu tablo, normalde kritik olmad için sorun yaratmayan bir darl kta bile oluflabilecek bir p ht, hiç beklenmeyen bir enfarktüse neden olabilir. Bu nedenle koroner kalp hastalar afl r s caklardan kesinlikle kaç nmal, güneflin dik konumda olmad sabah erken ve akflam üzeri saatlerinde denize girmeli ve bol bol su içmelidir. çilecek suyun miktar terleme ile kaybedilenden fazla olmal d r. Bu da genellikle günlük 2,5 litre olmaktad r.. Kalp hastalar günefl alt nda durmaktan kaç nmal Kapak ve koroner bypass olmufl hastalar kesinlikle güneflin dik konumda oldu- u saatlerde d flar ç kmamal d r. Özellikle yüksek tansiyon sorunu olan hastalar günefl alt nda alkol almamal, az az s k s k yemeli, a r ve ya l beslenmekten kaç nmal d r saatleri aras nda güneflin alt nda spor yapmamal, yürüyüfl için de sabah erken ya da güneflin batmak üzere oldu u saatler tercih edilmelidir. Günü a r ve ya l yemekler yerine sebze ve meyve ile geçirmek kalp sa l aç s ndan yararl olacakt r. Her iki hasta grup da k sa süreli olarak denize girip dinlenmek için tekrar gölgelik alanlar tercih etmelidirler. olmal d r. * nce, aç k renk, bol giysiler giyilmelidir. Giysilerin günefl fl ndan koruyucu etkileri olmas na ve terletip su kaybettirmeyecek kumafltan yap lm fl olmas na dikkat edilmelidir. * Genifl kenarl flapka kullan lmal ve yüzün do rudan günefl alt nda olmamas - na dikkat edilmelidir. * S k s k l k dufl yap lmal d r. * Kapal ve park edilmifl araç içinde uzun süre kal nmamal d r. * S cak çarpmas sonucu ortaya ç kan bitkinlik, bafl a r s, flxuur kayb gibi belirtiler ortaya ç karsa derhal hastaneye müracaat edilmeli ve doktora kullan lan ilaçlar hakk nda bilgi verilmelidir. Yaz s ca nda sadece insanlar düflünmeyelim; sokak hayvanlar bir hafta açl - a dayanabilirler ama yaz s ca nda 48 saatten fazla susuzlu a dayanamazlar. Lütfen kap n z n önüne bir yo urt kab içine iki bardak su koyunuz. Kalp hastalar için s ca n zararl etkilerinden korunma yollar : * Kapal alanlar n havaland r lmas na, yeterli bir hava ak m sa lanmas na özen gösterilmelidir. * Bol s v ve mineral içeren içecekler tüketilmelidir. Kalp hastal veya yüksek tansiyonu olup tuz k s tlamas olanlar ise s v ve tuz kayb yönünden çok dikkatli

15 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 15 SERHAT KÜLTÜR HABER lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi Aç ld STANBUL Azerbaycan Kültürevi Yönetim Kurulu üyeleri ve eflleri stanbul da aç lan lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi nin aç l fl kokteyline kat ld lar. Azerbaycan Kültürevi Yönetim Kurulu üyeleri ve eflleri stanbul da aç lan lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi nin aç l fl kokteyline kat ld lar. Sözbir Otelde düzenlenen kokteyle sanat, kültür ve sivil toplum temsilcileri ifltirak ettiler. Genel Müdürlü ü nü Azerbaycan gösteri dünyas n n tan nm fl isimlerinden Serkan Keremo lu nun yapt merkez, Azerbaycan sanat n Türkiye ve Türk Dünyas nda daha iyi tan tacak faaliyetler yapmay hedefliyor. Gecede ifltirak eden Azerbaycan baflkonsolosu Sayyad Aran, lhame han m n Azerbaycan kültüründeki yeri ve sanat dünyas na verdi i hizmetlerden, lhame han m n unutulmaz eserlerinden bahsetti. Gece ye kat lan Türk dünyas n n müzi ini dünya kamuoyuna tan tmakla gündemde özel yeri bulunan TMB (Türk Müzik Birli i) Kanal n n sahibi ve Genel Yay n yönetmeni Naim Burak Elçi, Ulu önder Atatürk ün Hepiniz milletvekili olabilirsiniz... Bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaflkan olabilirsiniz... Fakat sanatç olamazs - n z sözleri ile salona hitap ederek, lhame Guliyeva gibi sanatç lar n toplumda yeri üzerinde durdu. Elçi, Türk Dünyas nda sanat ve sanatç lar n TMB kanal vas tas yla Dünyaya tan t - m hakk nda bilgiler verdi. Gecede Azerbaycan ve Türk kültürüne gönül vermifl kiflilerin Merkezin aç lmas ve lhame han m ile ilgili bir çok konuflmalar oldu. stanbul Azerbaycan Kültürevi Baflkan Erol Göllü ve Genel Sekreteri Gökmen K l ço lu da yürek sözlerini konuklarla paylaflanlar aras ndayd. Erol Göllü Bey, stanbul da böyle bir merkezin aç lmas ndan duydu u memnuniyeti ve bu merkezden beklentilerini dile getirdi. lhame Guliueva ad na Azerbaycan Kültür Merkezinin yönetici heyetine baflar lar diledi ini ve yaln z Azerbaycan n de il tüm Türk dünyas n n kültür ve sanat n n tan t lmas nda önemli yerinin olmas n arzu ettiklerini bildirdi. Gökmen K l ço lu ise bu kültür merkezinin aç lmas ile stanbul un 2010 Avrupa kültür baflkenti ünvan n n bir kez daha taçland n belirtti. K l ço lu, Azerbaycan kökenli bir Türkiye cumhuriyeti vatandafl olarak iki ülke aras ndaki kültür köprülerinin sa lamlaflt racak böyle bir merkezin aç lmas ndan duydu u gururu dile getirdi. Gece lhame han m n kendi a z ndan onu hayat hikâyesinin dinlenilmesi ve seslendirdi i güzel eserlerle son buldu.

16 16 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 "Sevgi, Bar fl ve Kardeflli in Bayram Nevruz" SERHAT KÜLTÜR HABER STANBUL Azerbaycan Kültürevi Nevruz Bayram n dernek üyelerinin ve Azerbaycan dan kat lan misafirlerinin kat l m yla Sevgi, Bar fl ve kardeflli in Bayram n Nevruz coflkulu bir flekilde kutlad lar. Gecenin sunumunu yapan Yönetim Kurulu üyesi, emekli ö retmen Tuna GÜVENÇ program sunarken nevruz bayram n flu cümlelerle anlatt : Nevruz sevgi günüdür. Bar fl dostluk ve kardefllik günüdür. Milletimizin ortak kültür günüdür. Atalar m - z n demir da lar eriterek özgürlü- e kavufltuklar gündür. Geceyle gündüzün eflitlendi i yeniden do- ufl bafllang ç canlanma ve dirilme günüdür. En eski Türk bayram d r. Demir dövme pars bayram d r. Sönmeyecek atefltir. Bayram n z kutlu olsun. Daha sonra; stanbul Azerbaycan Kültürevi Baflkan Erol GÖLLÜ günün önemini anlatan konuflmas nda özetle flunlar söyledi: De erli konuklar k ymetli misafirlerimiz Azerbaycan kültür evi olarak bugün sizlerle nevruzun hem güzelli ini yaflayaca z coflkun bir gece haz rlad k. Hepinize kat l mlar n zdan dolay teflekkür ederken hofl geldiniz diyoruz. K ymetli konuklar bugün Azerbaycan m zdan çok de erli sanatç lar - m z aram zda var. Çok iddial y z hakikatten bu coflkuyu hep birlikte kat l m n zla yaflayaca z. Aziz misafirle, aram zda çok de er verdi- imiz uzaklardan gelen konuklar - m z var müsadenizle bunlar sizlere taktim etmek istiyorum. Azerbaycan m zda Cumhurbaflkanl diaspora müdürü say n Gaffar AL YEV, yine Azerbaycan m zdan Dernekler masas baflkan ATXEM baflkan say n lhan SMA LOV yine Azerbaycan m zdan Turan Cavid Kad n Merkezi baflkan say n Sevda CAFEROVA ve Türkiye mizden o bizim oldu u için söyleyece im. Kaz m KARABEK R Paflam z n k z Say n Timsal Han m ve yine Azerbaycan m za gönül vermifl hizmet etmifl çok de erli büyüklerimizi bugün aram zda görüyoruz çok mutluyuz büyük fleref duyuyoruz. De erli konuklar malumunuz üzere nevruz 21 martta kutlan yor ve bölgelerine göre kendi özellikleriyle kutlan yor. Yumurta boyan yor, semeniler yetifltiriliyor atefller yak - l p üzerinden atlan l yor bu tabi co rafi koflullara göre de ifliyor. Malümunuz üzere nevruz bayram ülkemizde kutlan ld gibi Azerbaycan da baflta olmak üzere tüm Türkiye Cumhuriyetlerinde,

17 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 17 ran da, Afganistan da Pakistan a kadar uzayan çok büyük bir co rafyada binlerce y ld r kutlanmaktad r. Bu bayram bolluk bereket, sevdi bayram d r bende bu dileklerle, nevruz bayram n z mübarek Nevruz bayram n z kutlarken Nevruzun ülkemize, Türk dünyas na ve tüm insanl a güzellikler sevgi bolluk bereket getirmesini diliyor, hepiniz sevgilerimle sayg lar mla kucakl yorum. Daha sonra söz alan Azerbaycan Cumhurbaflkanl diaspora müdürü say n Gaffar AL YEV konuflmas nda söyle dedi: Han mlar beyler sizin han n z n tüm Türk dünyas n n mukaddes bayram olan norvuz bayram, bahar bayram münasebetiyle sizleri yürekten tebrik eliyirem. Türk Dünyas n n ad na yaz lm fl yegane milli bayramd novruz bayram bu bayram Azeri Türklerinin en kedim bayram d r Azeri Türklerinin dünyaya verdi i toyfedir. UNESCO Novruz Bayram n dünya geneline yayd eziz dostlar novruz bayram Türk dünyas n n birli ini muhteflemli inin bar z görüntüsüdür.bu bayram n bugünde tün dünyan n her yerinde devam ettiriliyor. Hepinizin bu güzel bayram n z kutluyorum diyerek sözlerine son verdi. Azerbaycanl lar n ve di er türk Dilli Halklar n Emekdafll k Merkezi (AT- XEM) nin Baflkan lham smailov konuflmas nda Nevruz un Türk dünyas n n ortak ve en büyük bayram oldu unu belirtti. Nevruz un birlik bayram oldu unu, Nevruzda insanlar n birbirlerine misafir giderek dostluklar n pekifltirdiklerini, ateflin etraf na toplan p muhabbet ettiklerini kendilerinin de bu düflünceyle burada olduklar n ancak burada kendilerini misafir de il evlerinde hissettiklerini söyledi. Türkiye de yaflayan Azerbaycan kökenlilerin ve di er Türklerle birlikte olman n heyecan n yaflad klar n ifade ettiler. Dünyan n belkide en güzel flehri olan stanbul da bulunmaktan çok memnun olduklar n ekledi. Bu gibi çal flmalar n Türk birli i yolunda al - nacak mesafelere katk s oldu una inand n söyledi. smayilov sözlerini Tanr Türk e Yar olsun diyerek bitirdi. Timsal Karabekir han m, sevgi ve sayg lar ile selamlad misafirlerin bayram n kutlad. Burada bu güzel insanlarla birlikte bayram kutlamaktan sevinç duyuyorum. dedi. Turan Cavid Kad n Merkezi baflkan say n Sevda Caferova konuflmas na, De erli dostlar m z bugün biz de burda Turan Cavid Kad n Merkezi ad na herbirinizi kutluyor güzel Nevruz flenli i geçirmemizi diliyorum. Bugün bu nevruz flenli i ile ananelerimizi yeniden yaflatt - m za inan yorum. diyerek bafllad. Ad n tafl d klar Turan Cavid in büyük flair ve Türkçü olan Hüseyin Cavid in k z oldu unu hat rlatan baflkan, Merkezimiz bu flölenin Türklük için çok u urlu bir çal flma oldu una inan yor dedi ve konuklar n bayram n kutlad.

18 18 Serhat Kültür May s - Haziran 2010

19 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 19 Karadeniz in K y s nda Dost Bir Ülke brahim ARISOY E itimci fiubat 1994, dostlar m be- yolcu ettiklerinde; son 23ni yolculu uma ç km fl m da bir daha hiç kavuflam yacakm fl m gibi bir duyguya kap lm flt m. Sarp s n r ndan geçip Acara bölgesine girdi- imde kendimi çok farkl bir dünyada sand m. K rm z daml, dar balkonlu evler yerini; çinko daml, genifl balkonlu, büyük bahçeli evlere b rakm flt. Yol levhalar nda anlamad m bir yaz sistemi kullan l yordu.birden bire kendimi okuma yazma bilmiyormufl gibi hissettim. Batum a gitmek için bindi im taksinin floförünün Türkçe bilmesi beni bir nebze rahatlatt. Sarp köyünün Acara taraf nda oturuyormufl, Türkiye k sm nda akrabalar varm fl, Türkçe bildikleri için geçmiflte bunlara hep flüpheyle bak lm fl, flimdi durum daha iyiymifl. Yol boyunca farkl bir ülkede olman n flaflk nl ve kayg s devam etti. Batum a yaklaflt kça Karadeniz in yeflilli i geniflliyerek devam ediyordu. Türk Baflkonsoloslu- u na vard mda özgüvenim artt. Gün geçtikçe ben de bu bölge insanlar ndan birisi oldum. Acara, 7. yüzy lda Kartli Krall - n n bir eyaletiymifl, 1570 lerde Osmanl lar n eline geçmifl, Afla Acara ve Yukar Acara diye iki sanca a ayr larak Ç ld r Eyaleti ne ba lanm fl, Osmanl -Rus Savafl nda Rusya topraklar na kat lm fl, bugünki yönetsel konumunu 16 Temmuz 1921 de kazanm fl. Batum, Acara Özerk Cumhuriyeti nin baflkenti. Ömrümün befl y l bu güzel flehirde geçti. Elektrik yoktu, su yoktu, yoksulluk vard, ama görebilene mutlu olabilecek o kadar çok fley vard ki: Do al bir yaflam, uçsuz bucaks z bir kumsal, kumsala paralel yeflilliklerle dolu genifl bir bulvar, her köflesi sanat eserleri ile süslü cadde ve parklar, en önemlisi de s cak insan iliflkileri. Orada kald m sürece kendimi do du um, büyüdü üm yerlerde hissettim. Türk toplumu olarak hep konukseverli imizle övünürüz. fiehirleflmenin etkisiyle bunu biraz unuttuk ama çocuklu umda evimizde hiç konuk eksik olmazd. Bir yer ki bambaflka! Güneflin ilk fl klar vurur P r l p r l odama. O p r lt lar Al r beni tatl rüyalar mdan Çeker yaflam n canl l na. Bir yer ki bambaflka! Güneflin ilk fl klar yla beraber C v l c v l kufllar, Yedisinden yetmifline kadar Genç, ihtiyar O güzelim yeflillikler içinde güne bafllar. Batum da gitti im evlerde çok s - cak karfl land m, kat ld m toplant larda baflköfleye oturtuldum. Bu güzel insanlarla iyi günlerinde de, kötü günlerinde de beraber olduk. Sofra geleneklerine hayran kald m. Ziyafetlerde yaln zl k duyulmuyor. Zengin yiyeceklerle donat lm fl sofrada sayg n bir kifli tamatal k yap yor. Tamata, yemek süresince güzel konuflmalar ile disiplini ve dostlu u sa l yor, herkese s rayla söz hakk veriyor. Ziyafeti veren ailenin, toplumsal de- erlerin ve kat lanlar n her birinin onuruna kadehler kalk yor ve haklar nda güzel konuflmalar yap l - yor. Batum u ve Batumlu dostlar m hep özleyece im. (16/11/2002) BATUM DA SABAH Bir yer ki bambaflka! Güneflin ilk fl klar yla Büyülenirken ufuklar Ifl ldayan dalgalar nda Gittikçe canlan yor an lar. Bir yer ki bambaflka! Ya cennet, ya da rüya. Da lar, denizleri aflarak Kokunu getiren rüzgar, Sabah, s t rken günefl ruhumu Bambaflka duygular sarar. (03/06/1997)

20 20 Serhat Kültür May s - Haziran Ümit KAFTANCIO LU Öykü Yar flmas Ödülleri ve Anma Gecesi Öztürk TATAR (e-posta: N SAN 2010 Cumartesi gecesi 10Bak rköy Yunus Emre Kültür Merkezi nde Kaftanc o lu ad na dolu dolu bir gece yafland na inan yorum. Ümit Kaftanc o lu Öykü Yar flmas ve Anma gecesinin heyecan yaln zca stanbul da yaflanmad. Yurt içinden ve yurt d fl ndan yüzlerce mesaj ulaflt... Bir Garip... adl belgeselin fragman n (internet üzerinden) binlerce insan izledi ve paylaflt. Kaftanc o lu nun yürekli ve sad k dostu Oktay Akbal, hiç unutmad köflesinde her y l yazd.) * * * Ümit Kaftanc o lu Öykü Yar flmas Sonuçlanm flt. ( Bu y l 6 yafl nda idi. Benim olmazsa olmaz m.) 2- Bir Garip... adl belgeselin haz rl k aflamas ve heyecan. (Y llarca bu çal flmay yapman n zaman n ve imkân n kollad m. Benim için bir dünyaya bedel.) 3- Kültür sanat n nefeslenece i bir gece olmas idi. (Bir Garip ve Öykü aflk - na yak flan bir gece olmas. Bu ilkede bizim olmazsa olmazlar m zdand.) * * * B R GAR P ÖLMÜfi D YELER Ümit Kaftanc o lu (Garip Tatar), yaflam n direnmek oldu u k tl k y llar ndan 1935 de Ardahan n Hanak ilçesine ba l Koyunp nar köyünde, yedi çocuklu yoksul bir ailenin beflinci çocu u olarak merhaba demifl hayata. Daha ilkokula bafllamadan, okuma yazmay ö renerek, köyün mektupçusu ve köy odalar n n kitap okuyucusu olmufltur de aç aç k ilkokula bafllama hevesini flöyle ifade ediyor:... lkokula gidecek giyimim yoktur. Diz boyu, adam boyu kar yal n ayak çi nedim. Üstelik karn m da açt. Yolda yorulup kald mda baflkalar n n yard m yla ad m att - m çok iyi bilirim. Üç ay sonra da okula gidecek gücüm kalmad ndan b rakt m. Ertesi y l yeniden gider ilkokula ve aral ks z devam ederek baflar yla bitirir. Ama el kap s nda bulur kendini, çobanl k yapar l y llarda yoksul köy çocuklar için kurulan Köy Enstitüleri ni kurtulufl kap s olarak görür. lkokulu bitirir bitirmez tek kap m z Köy Enstitüsü ne C lavuz a (Susuz/Kars) baflvurduk. Kaftanc o lu C lavuz Köy Enstitüsü nü baflar yla bitirir ve Mardin in Derik ilçesine ö retmen olarak atan r. Güneyi tan ma f rsat, Derik te ö retmen olarak unutulman n ac s n azda olsa unutturur ona. Mardin de kald üç y lda a al k düzenini, halk n sefaletini ve kurflun seslerini daha da yak n hisseder yüre inde. Y l 1961 Kaftanc o lu Bal kesir Necati E itim Enstitüsü nün edebiyat bölümünü bitirerek Rize nin Pazar ilçesi ortaokulunda Türkçe ö retmenli ine bafllar. Fakat uzun sürmez. Ö retmenlikten ayr larak yedek subay olarak askere gider. Askerlik dönüflü hayat nda yeni bir sayfa aç l r. TRT nin açt s nav kazanarak Köy yay nlar bölümünde göreve bafllar. TRT stanbul Radyosu nda Av Bizim Avlak Bizim ve Dilden Dile gibi programlarla halk kültürünü, halk afl klar n, halk n eksi ini ve s k nt lar n mikrofona tafl r. Gerçek edebiyat n halk n a z nda, dilinde oldu unu bilmeliyiz. Halk n sözlü edebiyat n yaz ya geçirecek, de erlendirecek olanlar da halk çocuklar d r. der. Bu gözlemlerini do rularcas na, Anadolu yu gezerek derlemelerle halk n sözlü edebiyat n ve halk

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı