5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim"

Transkript

1 Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar lhan POLAT Tamer VARLI Hukuk Dan flmanlar : Av. fiengül KARSLI Av. Özgür K P Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: Çaml ca/üsküdar/ ST. Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Gsm web Yerel Süreli Yay n Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir Serhat Kültür Ç NDEK LER 5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti Sait KÜÇÜK 2 de On Afl k Ka zman da Konser Verdi Sait KÜÇÜK 3 de Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Av. Halis ÖZDEM R 4 de Azerbaycan Kültürevi Azerbaycan ve Türkiye den Çeflitli Sivil Toplum Kurulufllar n A rlad Gökmen KILIÇO LU 6 da Tabiat n Ac mas zl g na m, Devletin Yöreye Dönük lgisizligine mi ve de Ömrünün Bahar nda Yaz nda Yaflam Kaybedenlerine mi Yanal m, Gelde Böyle Bir Kadere syan Etme hsan ÖZKÖSEL 8 de Kars-Ardahan-I d r Kalk nma Vakf "Nevruz fiöleni" 10 da Kars a Yak flan Üniversite, Üniversiteye Yarafl r Rektör Nefle DOSTER 12 de Herfley Asl nda Olumlu Düflüncede Bafllar Nevzat ERDA 13 de Kalp Hastalar S caklara Dikkat Etmeli Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ 14 de lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi Aç ld 15 de "Sevgi, Bar fl ve Kardeflli in Bayram Nevruz" 16 da Karadeniz in K y s nda Dost Bir Ülke brahim ARISOY 19 da 2010 Ümit KAFTANCIO LU Öykü Yar flmas Ödülleri ve Anma Gecesi 20 de Kars m z n Afl k Veysel i; Mevlüt hsani Hikmet AKSU 22 de De erlerimiz Cafer AKYOL 24 de Âfl k fieref Tafll ova n n Baflar larla Dolu Hayat Hikâyesi 27 de nsan Yaflay fl na Dayal Felsefi Düflünceler Av. Akay BEfiMART 28 de Gönül Penceresinden Bir Nefes 29 da 23 Nisan Çocuk Bayram Coflkuyla Kutland 30 da hmal nkâr Do urur lhan POLAT 32 de Serhat lleri Kars-Ardahan-I d r E itim Kültür ve Dayan flma Derne i Gecesi Coflkulu Geçti 33 de Ozan Zafer KARABAY Ömer Ekinci M C NG RT 34 de Nevruz, Ö retmen Harun Reflit lkö retim Okulu nda Coflkulu Bir fiekilde Kutland 36 da Çok Devletli Tek Millet Veya Kendini Türk Hissetmek-1 Dr. Yaflar KALAFAT 38 de Çocuklar m zdan Mesajlar; Can m Elif Ö retmenim e Gözde ERDA 40 da Çocuklar m zdan fiiirler Ekonominin De erleri Olcay KARSLIO LU Tutunmak (Öykü) Erkan KARAGÖZ 40 da 41 de 42 de Yaln z Selvi, Muhacir Köy, Ümraniye Kasabas Ve Ümraniye lçemiz Tamer VARLI 44 de lk Yard m Temel Uygulamalar Sevda AKYOL 46 da Okuyucu fiiirleri 47 de Özlü Sözler - K ssadan Hisseler 48 de Kapak Tasar m: Handan ERDA Kapak Foto raflar : fieref TAfiLIOVA, Orhan DEM R, Hikmet AKSU, Cafer AKYOL

2 2 Serhat Kültür May s - Haziran Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti Haber: Sait KÜÇÜK GÜN süren yar flmalara ran, 3Gürcistan, Azerbaycan ile Türkiye den 100 ün üzerinde afl k kat ld Kars Belediyesi nin düzenledi i Afl klar Bayram na yurdun birçok yöresinden 100 afl k ile ran, Azerbaycan ve Gürcistan da halk ozanlar kat ld. Afl k ve Afl kl k Edebiyat - n n de iflmez gösterilerinden olan At flma, Muamma, Halk Hikayesi, Divan, Dudak De mez dallar nda yap lan yar flmaya kat lan Afl klar, birbirinden güzel de ifllerle kat l mc lara doyumsuz bir flölen yaflatt lar. Afl k Murat Çobano lu nun Asri Mezarl ktaki kabri bafl nda an lmas yla 3 gün önce start alan yar flmalar, afl klar n Murat Çobano lu heykelinin bulundu u Faikbey Caddesi üzerinden Kortej eflli inde türküler söyleyerek Halk E itim Merkezi Çok Amaçl Salon una gelmesiyle bafllad. 3 gün boyunca sabah da bafllayan ve gece geç saatlere kadar süren yar flmalar büyük ilgi gördü. Salon sürekli t kl m t kl m doldu ve geç saatlere kadar sürdü. Coflkulu ve heyecanl geçen final gecesinde afl klar birer birer sahne ald - lar ve de iflleriyle flölene ayr bir renk katt lar. Kafkas ülkelerinden gelen ozanlar n mini konserleri ise büyük ilgi gördü. Yar flmalar n sonunda l Düzenleme Kurulu Üyeleri, Teknik Kurul ve Jüri Üyelerinin ödülleri takdim edildi ard ndan da 5 dalda dereceye giren 22 afl a madalyalar verildi. ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN AfiIKLAR VE ÖDÜL ALDIKLARI DALLAR Ali R za Ezgi: Divan ve Hikayeli Türkü Sabri Yokufl: Divan, Hikayeli Türkü, Lep De mez S tk Emen: Divan, Hikayeli Türkü, At flma Mehmet Köse: Hikayeli Türkü, Muamma Osman Erten: Hikayeli Türkü, Lep de mez Ensar fiahbazo lu: Hikayeli Türkü, Lep De mez Bilal Esrar : Hikayeli Türkü, At flma Yakup Temel: Divan, Hikayeli Türkü Cemal Alper: Divan, Hikayeli Türkü, At flma, Lep De mez Orhan Karada o lu: Hikayeli Türkü, At flma lgar Çiftçio lu: Hikayeli Türkü, At flma Mustafa Ayd n: Hikayeli Türkü, Muamma Zafer Kazanc : Divan, Lep De mez

3 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 3 Temel fiahin: Divan, Hikayeli Türkü, At flma, Lep De mez Saim stek: Divan, At flma Fuat Çerkezo lu: Divan, At flma Kemal Gümüfl: Divan, Muamma Erol fiahiner: Divan, At flma, Muamma Veli Akbulak: At flma, Lep De mez, Muamma Murat Tanr verdi: Hikayeli Türkü, at flma, Lep De mez Yunus Tömen: At flma, Lep De mez, Muamma Bayram Denizo lu: At flma, Lep De mez Ödül Törenine; Vali yard mc s Turgut Gülen, Belediye Baflkan Nevzat Bozkufl, AK Parti Milletvekilleri Zeki Karabay r, Mahmut Esat Güven, Kültür ve Turizm Bakanl E itim ve Araflt rma Genel Müdürü Mahmut Evkuran, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Kültür ve Turizm l Müdürü Hakan Do- anay, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Ö retim üyesi Ali Kafkasyal, Koçköy Belde Belediye Baflkan Esat Ayd n, AK Parti l Baflkan Av. Ensar Erdo du ve çok say da Karsl vatandafl kat ld. Kars Afl klar Balram n n 4. günü (bugün) de Sar kam fl ve Ka zman ilçeleri ziyaret edildi. Bu ilçelerde de afl klar kahvehane ve sokaklarda de ifller söyleyerek vatandafllarla bulufltu. (Ölçek Gazetesi) On Afl k Ka zman da Konser Verdi May s 2010 tarihlerinde yap - lan 5. Uluslararas Kars Afl klar Bayram sona erince program dahilinde olan Selim ve Ka zman ilçesinde 10 kiflilik gruplar halinde iki konser daha tertip edildi. Kültür Bakanl görevlilerinden Timur Y lmaz n organize etti i Ka zman Afl klar Konseri ne on afl k kat ld. Bahattin Y ld zo lu, Enser fiahbazo lu, Emrah Nero lu, Sabri Yokufl, Mahmut Karatafl, Sefer Akyüzo lu, Pafla Susano lu, Erdal Bal k, Bayram Denizo lu ve Celal Abbas Gürer den oluflan afl klar ekibi Ka zman Belediye Dü ün Salonunda 10 May s 2010 Pazartesi günü saat: de bir konser verdi. Konsere kat lan afl klar n tümü Kars do umlu olup Celal Abbas Gürer ise Urfa n n K sas köyünden, ünlü halk ozan Dertli Divani nin köylüsü olarak kat ld. Afl klar, Ka zman ilçesinde yetiflmifl olan Cemal Hoca, H fz, Laç n Alada l ve Sad k Miskini nin türkülerinden örnekler verdikten sonra birer türkü de kendilerinden okuyup sonra da at flma gerçeklefltirdi. Duyurusu Pazartesi günü ö len civarlar nda yap lan konseri yeterince duyamayan halk n kat l m çok az say da oldu. Pafla Susano lu H fz n n Sefil Baykufl a t n hem H fz n n a z ndan hem amcas k z Ziyade nin a z ndan karfl l kl olarak sundu. Erdal Bal k ise Afl k Laç n a ait olan bir türküyü hikayesi ile birlikte anlatarak seslendirdi. Sabri Yokufl ile Enser fiahbazo lu tafllama niteli inde bir at flma yaparak izleyicilerin yüzünü güldürdü. Mesai saatlerini içeren konsere daire amirleri ve memurlar kat lamad. Afl klar son olarak Ka zman a Ismarlad m Nar Gele adl türküyü koro halinde söyleyerek konserlerini bitirip karsa döndüler.

4 4 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Av. Halis ÖZDEM R stanbul Barosu Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yaz ya fiiirle, fiair Nedim le bafllayal m. Mevsim tam lâle zaman, Geçtim bir akflam sâdabat tan, Koltu umda Nedim Divan. Sorma ne kalm fl o hayattan? Ne def i gam eyleyen flarap, Ne mesti-naz... Sâdabat harap. Sâdabat de il, Ka thane; Çingenin fal bakt yer; Lâle devri ancak efsane. Koca Nedim, noldu o günler? Dilde lezzet bunca m sra n, Söylemiyor nerde mezar n. C. S tk TARANCI KARS Ortaokulundan s n f arkadafl m bir han mefendi, birkaç gün önce telefonla, Halis önümüzdeki Cuma günü, Dr. Budak DEM RAL, efli ve ayn s n ftan bir bayan arkadafl m z bana gelecekler, seni de beklerim dedi; olumlu cevap erdim ve Cuma saat 14 ü iple çektim. Sab rs zlan yorum. Han mefendi Asiye HAKSEVEN, di eri de Kars Lisesinin son s n f Almanca flubesinden Zeytune. Bizleri evinde misafir edecek olan Asiye, daha önce de bir dergide de inmifltim;asiye Lise s n flar nda Kars dan ayr l p, Hazine Avukat olan babas ile Van a gitti. Y l 1939, Van da Lise yok. Bu güzel arkadafl m z Van da görevli bir Savc uçurmufl, evlenmifller. Dr. Budak, Zeytune ve ben 1941 Lise mezunuyuz. Daha sonras nda Budak stanbul T bbiyesinden sonra sviçre de yine okumufl, alt y l kalm fl ve ihtisas yapm fl; Dahiliyeci. Sonraki y llarda senelerini Memleketi olan Kars da, Kars l lara ve çevreye sa l k hizmetleri vermifl arkadafl m z... sviçre den evlenmifl ki de çocu u var. Zeytune de Kars da bir arkadafl - m z olan Tüccar brahim le evlendi, y llar n ev han m olarak geçirmifl. Biraz sab rs z m, Asiye ye misafir olarak randevu saatinden önce gitti imde Zeytune ve yine Kars da y llarca avukatl k yapan Kamuran ERENGÜÇ orada idiler. Bir saat kadar sonra Dr. Budak, efli ve bunlarla birlikde s n f arkadafl m z Ziya AYRIM da geldiler. Ziya politika da zannederim birkaç devre Senatörlük yapt. Laf bollu una dald k, rahmetli hocalar m z, unutulmayan, sa oldukça unutulmayacak da olan arkadafllar m z da özlemle and k.bol, bol rahmet okuduk. Kalanlara da sa l k diledik. Kelaynaklar kadar birkaç kifli kalm fl z. Kalanlar da, da lardan yuvarlan p gittikleri kadar giden tafllar gibiyiz; Kenar köfleden kay plar var. Yafllar aras. Bunlara itiraz m z yok, olsa ne ç - kar? Fakat, y l sonra bir araya gelip de o günleri anmak kucak,kucak mutluluklar; B RAZ DA O GÜNLER N KARS INDAN BAHSEDEL M Dr. Budak, ben ve Asiye ile di er arkadafllar m z ders y l nda Kars Lisesi Ortaokulu birinci s n f C flubesinde kayd m z yapt rd k. A-C-D flubeleri vard birinci s n fta. A flubesinde Frans zca, C flubesinde ngilizce, D flubesinde de Almanca okutulurdu. Ortaokulun birinci s n flar na kay tlar m z yapt rd m zda Lise de son s n f ö rencileri vard. Yani Kars Lisesi ilk mezunlar n y l nda verdi. Lisenin kuruluflu da ders y l. Kuzey Do uda, Kars-Erzurum ve Trabzon Liselerinin yetiflti i ö renciler Türkiye nin kaderinde yap c oldular. stanbul Teknik Üniversitesi, T p, Hukuk ve daha gözde Üniversiteler bu Liselerin mezun etti i ö rencilerle dolup taflarlard. Matematik, Felsefe, Edebiyat ve Sosyal bölüm derslerine unutulmayacak hocalar m z gelirdi. S -

5 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 5 n flar da otuz,otuzbefl kadar ö rencilerden oluflurdu. Lisemizde güçlü bir disiplin uygulan rd. Gömlek, Kravat, Kasket tam efendi giysisi idiler. Felsefe derslerine gelen Lise Müdürümüz Samih ATADEM R görününce toparlan r ve eksikli imiz var m diye korkulara kap l rd k. Mutad m olmad halde, bir ö le sonras can m s k ld, s n fdan bahçeye ç kt m. Dersimiz bofltu. Eski Liseyi bilenler varsa an msarlar; bahçenin etraf bir metre yükseklikte tafl duvarlarla çevrili.bir metre yükseklikte de a aç parmakl klarla çevrilmifl. fieytan kafama girdi ve ç k flu duvardan yak - n ndaki evine git uyu dedi. Uydum fleytana, duvara ç kt m, oradan da a aç parmakl klara kedi gibi t rman nca, bir baca m d flar da, öteki de içerde, onu da d flar çekmek için çaba gösterirken Okul Müdürü Samih Bey arkadan ceketimden tutup, in afla dedi; indim. Sa dan, soldan iki flamar yedim, gözlerimden atefl ç kt. Süt dökmüfl kediler gibi s n fa döndüm. Mevsim sonras k flda, Ardahan dan k zakc lar gelmifller... Tan d klar var. O gece de tiyatro toplulu u gelmifl, flehrin tek sinemas nda oynayacaklar. Misafir k zakç lardan yünbafll k, deri kürk al p, tiyatroya gittim. Vakit gece. Tiyatrocular daha sahneye ç kmadan, salon hizmetcisi bir çocuk gelerek Müdür Bey burada, salonu terk etmeni istiyor... dedi Durulur mu? Ç kaca m, fakat salonun d fl na fuayeye ç kt mda muhakkak Müdürle karfl laflmam dedimse de,tam d fl kap n n yan nda bekleyen, ilk bak flda görünmeyen Müdür önümü keserek, yine mi sen dedi, nasibimiz iki flamar daha yedik, Rahmetli Samih Bey ( Samih ATADEM R) benim için de il, herkes için öyleydi. fiapkay kafl - n n üzerine y kan dahi disipline veririlirdi,yahut en ucuzu daya yerdi, sokak ortas nda olsa dahi. Ya flimdi? Liselerin veya afla s - n flar n önünden geçti inizde neleri görürsünüz? Ö rencilerin beyaz gömlekleri ceketlerinin arkalar ndan, popolar n n alt na kadar pantolonun üstünde, hepsinin boynunda kravat. Ama nas l? Kravat n dü ümü göbeklerinin alt nda. Saçlar na bakarsan z dimdik. Çocuklar tam bir palyaço. Disiplin çocu u ezermifl; Yukar makam böyle istiyorlarm fl. Kafalar bofl. Üniversite s navlar ndan belli. Daha önceki zamanlarda, bizler, bizlerden önce veya sonra, liseyi bitiren ö renciler üniversitelere gitmek için OLGUNLUK s - navlar vard. Onu da verdinmi, yaydan ç kan ok gibi Üniversiteler de biterdi;gerçek ö renci idik, donan ml yd k. Yukar da de indi im sözde disiplin hangimizi ezdi de okuyamad k? Hem bizi devlet okutuyordu; yani kafam z s n fdaki hocalar dolduruyorlard. Y llard r d flar da sermaye s n f n n düzeni kurslar yoktu. Posof taki, fiavflat taki, veya bunlara benzer güneydo u il veya ilçelerdeki liselerden mezun olanlar bu kurslara gitme olanaklar n bulabiliyorlar m? Bir de Anayasada, bireylere eflit ifllemler yap l r denmifl? Hadi can m sende!

6 6 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Gökmen KILIÇO LU Azerbaycan Kültürevi Azerbaycan ve Türkiye den Çeflitli Sivil Toplum Kurulufllar n A rlad STANBUL Azerbaycan Kültürevi bölgesinde ve yurtd fl nda bir çekim merkezi haline gelmek ve di er sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i içerisine girme hedefine uygun olarak hem Türkiye den hem de Azerbaycan dan çeflitli derneklerle ortak organizasyonlar gerçeklefltirmeye devam etmektedir. Azerbaycan Kültürevi, Nevruz Bayram n da vesile ederek Mart ay n n son haftas nda yo un bir faaliyet içerisine girmifltir. Kültürevi yetkilileri 20 Mart günü dernek merkezinde Nahç van dan ve Bakü den gelen misafirleri ile Kaz m Karabekir Pafla nn k z say n Timsal Karabekir han mefendiyi a rlad. Turan Cavid Kad n Merkezi Baflkan Sevda Caferova ve dernek üyeleri, Azerbaycanl lar ve Di er Türk Dilli Halklar Emekdafll k Merkezi (ATXEM) Baflkan lham smay lov ve dernek üyeleri, Azerbaycan Cumhurbaflkanl çtimaî- Siyasi fiubesi Diaspora Bölüm Müdürü Gafar Aliyev in yan s ra Azerbaycan ve Türkiye den birçok akademisyen ve sanatç Azerbaycan Kültürevi nde bir araya geldiler. Tan flma ve iflbirli i toplant s flehitlerimiz ve Türk millet için hayatlar n adam fl tüm kaybettiklerimiz için sayg duruflu ard ndan er iki ülkenin milli marfllar n n okunmas ile bafllad. stanbul Azerbaycan Kültürevi Baflkan Erol Göllü, böyle de erli misafirleri a rlamaktan onur duydu unu ifade etti i aç l fl konuflmas nda daha s k bir araya gelmeyi arzulad klar n belirtti.atxem ile Bakü de imzalad klar iflbirli i protokolünün meyvelerinin vermeye bafllad n söyleyen Göllü, Azerbaycan ve Türkiye aras nda her türlü iliflkinin özellikle kültürel iliflkilerin artmas ndan mutluluk duyuyorum, bu ba lamda Kültürevi olarak küçük de olsa katk sa layabilirsek ne mutlu bize dedi. ATXEM Baflkan lham SMAY LOV, Azerbaycan Kültürevi Yetkilileri ile yeniden görüflmekten ve stanbul da olmaktan mutluluk duyduklar n söyledi. Erol Bey in daha s k görüflme ve daha s k iflbirli i yapma düflüncesine kat ld klar n belirtti. Nevruz un önemli bir bayram oldu- unu, bu bayramda evlerinden uzakta olman n biraz zor oldu unu ancak burada kendi evlerinde gibi hissetmeleri ile rahatlad klar n söyledi. Azerbaycan ve Türkiye aras ndaki kardefllik ve dostlu un önemine de inen smayilov, Türk dünyas nda birlik ve beraberli in bir çok ortak sorunumuzu çözmemizi kolaylaflt raca n ifade etti. Türkçe nin önemli oldu unu, Türk dünyas n n daha iyi anlaflabilmesi için ortak noktalar öne ç karan bir Türkçe kullan m na gidilmesi gerekti ini belirtti. Diaspora dan sorumlu Gafar AL - YEV bey, Nevruz da evinde olmayan n sonraki 7 sene içindeki nevruzlarda da evinde geçiremeyece i inan fl n n Azerbaycan da mevcut oldu unu, kendilerinin de bafl na bu durumun gelmesinden korktuklar n söyledi. Ancak burada böyle de erli insanlarla bir arada olunca endiflelerini att klar n söyleyen Aliyev, çeflitli ülkelerde yaflayan Türklerin birliklerini muhafaza etmelerinin önemine de indi. Çeflitli Avrupa ülkelerinde gerçeklefltirdikleri faali-

7 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 7 yetlerden örnekler veren Aliyev, Ermeni yalanlar na karfl ancak yurt d fl ndaki Azerbaycanl Türkiyeli veya baflka bir Türk devletinin vatandafl olmas na ba l olmadan birlikte hareket etmelerinin sonuç verece ini belirtti. Turan Cavid Kad n Merkezi Baflkan Sevda Caferova, çeflitli vesileler ile daha önce Türkiye de bulunduklar - n ancak bu defakinin ayr bir önemi oldu unu söyledi. Daha önce akademik ve resmi organizasyonlar için burada olduklar n, bu gün ise halkla iç içe olmaktan, ayr ca Azerbaycan kökenli insanlarla birarada olmaktan mutluluk duyduklar n bildirdi. Nevruz u birlikte kutlaman n ve ard ndan birlikte Hüseyin Cavid i anma program n düzenlemenin heyecan verici oldu unu söyledi. Kaz m Karabekir Pafla n n k z ve Kaz m Karabekir Vakf Baflkan Timsal Karabekir, stanbul da böyle bir derne in faaliyet göstermesine sevindi ini ifade etti. Ayr ca Azerbaycan dan gelen misafirlerle birlikte olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Azerbaycan ve Azerbaycanl larla ilgili hem kendi hem de babas n n an lar n paylaflt. Kültürevi Baflkan Erol Göllü ve yönetim kurulu üyeleri misafirlerin yakalar na Azerbaycan ve Türkiye Bayraklar ndan oluflan rozetler takt lar. Misafir gruplar ve Kültürevi yetkilileri karfl l kl hediyelerini sundular. Azerbaycan dan gelen konuk sanatç lar kat l mc lara k sa bir müzik ziyafeti sundular. Azerbaycan Kültürevi yöneticileri ve di er sivil toplum kuruluflu temsilcileri daha sonra, iflbirli i yap labilecek alanlar ve son dönemki Türk dünyas ile ilgili geliflmeleri müzakere etmifllerdir. 22 Mart ta Azerbaycan Kültür Evi, Kaz m Karabekir Vakf ve Turan Cavid Kad n Merkezi, Kültür Evi Merkezinde Hüseyin Cavid ve Kaz m Karabekir Dostlu u- Ertu rul Hat ra Günü bafll kl program düzenlendi. Program panel, resim ve foto raf sergisi ve konserden olufluyordu. Program n aç l fl konuflmalar n yapan Erol Göllü ve Sevda Caferova dan sonra Azerbaycan Televizyonu elemanlar ndan Telli Penahk - z, Slavyan Üniversitesi Hüseyn Cavid ve Kazim Karabekir araflt rmac - s Prof. Dr Tahire Memed, Timsal Karabekir, Ankara Üniversitesi Doktora ö rencisi Jale Babaflova Hüseyin Cavid ve Kaz m Karabekir i çeflitli yönleri ile ele alan konuflmalar yapt lar. Sunuculu unu Gökmen K - l ço lu nun yapt program Kaz m Karabekir in Türk Y lmaz marfl baflta olmak üzere Ertu rul Cavid in ve Bestekar Raflit fiafak n besteledi i Hüseyin Cavid eserlerinin seslendirilmesi ile devam etti. Ulviyye Novruz un seslendirdi i eserlere piyano ile Gülsüm Abdulla ve Raflid fiafak efllik ettiler. Kültür Evi merkezinde Kaz m Karabekir ve Hüseyin Cavid ile ilgili resim ve fotograf sergisi gerçeklefltirildi.

8 8 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 hsan ÖZKÖSEL Emekli Bankac Tabiat n Ac mas zl g na m, Devletin Yöreye Dönük lgisizligine mi ve de Ömrünün Bahar nda Yaz nda Yaflam Kaybedenlerine mi Yanal m, Gelde Böyle Bir Kadere syan Etme KARS ve Karsl y llarca adeta ülke genelinden tecrit edilmifl bir anlay flla kaderiyle bafl bafla b rak lmaya lay k de ildi. Zira Karsl n n devlete olan ba l l, yasalara olan sayg s, ülke ve insan sevgisinin; farkl bir ayr cal vard r. Bilhassa Karsl n n en güçlü yönü, kaderde, tasada ve k vançta çok duyarl bir dan flma içerisinde olmas d r. Cenazelere olan sayg s takdire flayand r. Ayr ca misafirperverlik, Karsl lar için kaç n lmas mümkün olmayan, en önemli hasletlerimizin bafl nda gelir. Karsl her türlü güçlüklere gö üs gererek, isyan etmeden, y lmadan katland fadakarl klar; herhalde bizlerden önce yaflant lar n sürdüren insanlar m z n ve o süreçte ülkeyi yönetenlerin istifamlar nda gerçek de erlerini bulmufltur. O y llarda yaflam n sürdüren insanlar - m z n çekmifl olduklar çilenin unutulmas mümkün de ildir. O günlerde neredeyse Kars ülke genelinden adeta tecrit edilmifl bir yöre olarak iki talihsizli i bir arada yaflam flt r ne yaz k ki. Ac hat ralar haf zalarda derin izler b rakm flt r. Her türlü olumsuzlu a ve sorumsuzlu a ra men Karsl ülke sevgisi, insan sevgisi, cennet vatan m - za olan müspet tutkusundan ve de meflru ve makül mücadele azminden taviz vermeden övgüye lay k ve takdire de er nitelikte kadirflinasl k örne i vermifltir. Dostlar m Kars bizlerin; do up büyüdü ümüz, ac ve tatl hat ralarla yaflam m z sürdürdü ümüz en de- erli ve en güzel y llar m z, her türlü talihsizli e ra men srarla yaflama tutunmaya çal flt m z vatan topra m zd r. nsan yaflam mutlaka er geç birgün sona erecektir. Zira bafllang c olan her yolun tabiî ki bir sonu olacakt r ama ne yaz k ki ömrünün bahar nda ve yaz nda yaflama doymadan kaybetti imiz de erler yüreklerimizi yakt. Bu insanlar n dünyada b rakt klar hat ralar unutulmad ve unutulmayacak. Hay rla, rahmetle yad edilecektir. fiu fani dünyada zaman n silemedi- i hiçbir hat ra, ölümün sona erdiremedi i hiçbir zd rap yoktur. Sonuçta hepimiz ilahi bir kudretin s r dolu iradesiyle dünyaya geliyor belirli bir süre yaflad ktan sonra, türlü flekillerde ne zaman gelece i belli olmayan ölüme çaresiz bir flekilde boyun e erek yaflama veda edece iz. Her ak ll ve duyarl insan n bu gerçe e kay ts z kalmas mümkün de ildir. Zira üç gün önce befl gün sonra her insan bu akibetle karfl karfl yad r. Ne yaz kki insanlar; adeta gaflet ve delalet içerisinde, bu gerçekten yoksun, yaflama s ms k ba lanm fl sanki hiçbir gün bu akibetle karfl - laflmayaca gerçe ini bir tarafa b rakarak renkli yaflam n sürdürmeye devam etmektedir. Oysa ki ak ll her insan, ölümü yaflam boyu bir arkadafl olarak görürse, bu dünyada ki yaflam n n bir gün sona erece ini bilinci içerisinde fazlaca y k ma u ramayacakt r. Zira Allah n Peygamberlerine bile nasip olan ölümü, her insan bir gün tadacakt r. fiu an Kars ta veya türlü nedenlerle Kars tan ayr larak, ülkemizin de iflik illerinde bilhassa stanbul da yaflam n sürdüren insanlar m zdan son y l içerisinde yaflama veda eden hemflerilerimizi yazmaya kalksam dergimizin sayfalar na s mas mümkün de ildir. Ancak benden bir dönem önce, benim jenerasyonumda ve de benden bir dönem sonra Kars ta spor yapan insanlar m zdan; bilhassa ömürlerinin bahar nda ve yaz nda yaflama yenik düflen insanlar m z rahmetle yad ediyorum. Tüm hemflerilerimize ve bu aziz insanlar m -

9 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 9 z n geride kalan aile fertlerine, sevenlerine, bir kez daha sab r ve metanet diliyorum. Bu vesile ile yak n gelecekte; yaflam n kaybeden Akümüz ailesinden; de erli ifl adam Atilla Akümüz e de Kars m z n gururu, sevgili Nefle - mizin flahs nda, Akümüz ailesine mensup de erli hemflerilerimiz ve dostlar m za bafl sa l dileklerimi sunar m. nsan n akibeti er geç buysa; nedir bu afl r h rs ve ihtiras. flte bu de- erli insanlar, yaflama doymad lar. Bizden bir dönem önce Karsta spor yapanlar Dr. Cengiz ASKERAN Behsat SELÇUK Toyit EK NC R fat DOSTER Habib A AO LU Kemal ÜNSAL Kemal ERTEM Zeynelabidin GÜZELDERE Methi GÖKÇAY Ahmet YAZICI Mehmet YAZICI Vahit KARAO LU Muharrem YENAL Tahir ÜNSAL Cemal KAYTARAN Ali ULU Hasan ÜNSAL Settar GÖKÇAY Ertu rul Mösyö HAL S Muhlis KALEL Abbas Benim akranlar m olarak spor yapanlar: Yaflar DEM RAL smail AfiAN Mevlüt SELÇUK Muzaffer SELÇUK Dr. Rahmi YILDIRIM Hüseyin DEM RLER Musa TÜRKMAYAK lhan TÜRKMAYAK Kalemder BABAEKEN Yusuf ÖNDER smail PEKER Settar KAYA Vabis AZ Z Gurtcepe ÇAPAN Tacettin ASLAN Seyfi ASLAN Nihat UÇAN Naf z T RYAK brahim BORA Necati BAK Ayhan BAK U ur ERSOY Davut GÖDEK Osman YÜCE Ziya fieramet Do an ARASLI Turgut KAZAK Fahrettin Ö ÜNLÜ Oktay DEM RA Ramazan ZAMAN Ayd n I DIR Orhan ve lhan Kardefller Eski Kars B.T. Bölge Müd. Ekrem beyin çocuklar Muhtar TAfiDELEN Benden bir dönem sonra spor yapanlar: Cafer TAfiDELEN Turgut TAfiDELEN Nizmettin ÖLÇER Tekin KAZAK smail KANBUR Nejdet BAYRAMPAfiALI Topçu- polis Merdan DEM R Süreyya COfiKUN Yusuf Pekoz Erdinç SARIKAMIfi Bayram APAYDIN

10 10 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Kars-Ardahan-I d r Kalk nma Vakf "Nevruz fiöleni" SERHAT KÜLTÜR HABER ARS-ARDAHAN-I DIR Kalk n- Vakf 21 Mart 2010 Pazar Kma günü Türker nano lu Kültür Merkezi nde Nevruz fiöleni düzenledi. Kalabal k hemfleri toplulu unun kat l m yla Sevgi Bar fl ve Kardeflli in Bayram Nevruz coflkuyla kutland. Aç l fl konuflmas n yapan Kars-Ardahan-I d r Kalk nma Vakf baflkan Turan Çelik özetle flunlar söyledi: Nevruz Bayram Birleflmifl Milletler taraf ndan da uluslar aras kutlamalar listesine al nan önemli gelene imizdir. Bu bayram Vakf - m z çat s alt nda hemflerilerimizle birlikte kutlamaktan onur duyuyorum. Tüm kat l mc lara teflekkür ediyorum. Nevruz fiölenine yo un kat l m sa land. Bölge milletvekililer, belediye baflkanlar bilim adamlar, sivil toplum örgütü yöneticileri, Yurtd fl ndan ve baflka illerden çok say da hemfleri toplulu u kat ld. Gelenek ve göreneklerin sergilendi i biri birinden güzel etkinlikler; Azerbaycan halk âfl klar, Türk Halk müzi i sanatç lar, halk oyunlar gösterileri, halk ozanlar, orta oyun, folklor ve dört unsur tiplemesiyle hem göze ve de kula a hitap ederek, Nevruzun özünü ortaya koyup gönülleri fethettiler. Vak f baflkan Turan Çelik in flahs nda yönetim kuruluna ve bu organizasyona eme i geçen herkesi kutlar dünya bar fl ve kardefllikten yana nice böyle güzel anlaml Nevruz Bayramlar dileriz.

11 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 11

12 12 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Nefle DOSTER E itimci -Yazar Kars a Yak flan Üniversite, Üniversiteye Yarafl r Rektör fi ve kurumlar var eden, gelece e K tafl yan, kuflaktan kufla a aktaran, fark edilir, güvenilir k lan ilkeleri, durufllar, hizmet anlay fllar oldu u kadar, baz zaman dilimlerinde s n rlar zorlayan özel duyarl l klar d r. Ben bu girifli niye yapt m? Biraz sabrederseniz aç klayay m. Kars merak eden, Kars n kültürünü yak ndan tan mak isteyen bir grup sanatsever dostum, sanatç arkadafl m ve stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar Lise Korosuyla birlikte Nisan da Kars a gittik. Daveti aylar önce Kars Kafkas Üniversitesinin de erli rektörüyle yaz flarak çözmenin, gezi program n n ayr nt lar n ö renmenin rahatl içinde 35 kiflilik ekibimizle Kars uça na bindik. Orkestra üyeleri ilk kez Kars a gitmenin heyecan, ben say s - n unuttu um konuk a rlaman n rahatl içinde idik. Uçak uçak olal ilk kez böyle bir konsere tan k oldu bana göre. Koromuz dopdolu olan uçakta yolculara unutamayacaklar bir konser verdiler hem de yerden binlerce kilometre yukar larda ve de bulutlar n aras nda. Yolcular yer yer alk fllayarak, yer yer kat - larak efllik ettiler bu coflkulu koroya. Koro elemanlar daha önce Almanya, Azerbaycan, Prag vb. çok baflar l konserlere imza atan deneyimli bir ekip oldu undan Mozart tan Schubert e, Bach tan Tcha- kovsky e, Ulvi Cemal Erkin den Muammer Sun a havada verdi i konserle karada verece i konserin ilk iflaretlerini verdi ve alk fllarla yere indik. Havaalan nda bizi bekleyen Kars Kafkas Üniversitesinin otobüsüyle küçük bir flehir turu at p, kalaca m z sosyal tesislere geldik. Kap da rektörün efli Aysel Güven taraf ndan karfl land k, yeme imizi yiyip, odalar m za yerlefltik. Gördü ümüz ilgi, memleketimin insan kucaklayan, saran, kavrayan havas anlat lmaya da, görülmeye de de erdi do rusu. Konser ve benim yapaca m konuflma o akflam üniversitemizin büyük salonunda yap laca ndan, hemen Kars merkezde bulunan Konservatuar binas n görme e, sonra da prova yapmak için salona dönmeye karar verdik. Gezimiz boyunca inan lmaz ilgisi ve alçak gönüllü üyle bize efllik eden Aysel Güven, aslen üniversitede Fizik doçenti olan ve fakat konservatuar n müdürlü ünü de yürüten Gülçin Cengiz, piyano hocas Olga Hasano lu ndan son derece ilginç bilgiler al p, binay gezdik. Daha sonra de- erli hemflerimiz rahmetli Tuncer Güvensoy a ait Kar s Otel ve yine onun yapt rd - Antik Evi görüp, mini bir flehir turu atarak konserin verilece i salona döndük. Salonda bizi rektör Sn. Abamüslüm Güven, rektör yard mc lar, ö retim üyeleri, ö renciler ve kalabal k bir davetli grubu karfl lad. 12 bin ö rencisi, 400 e yak n ö retim eleman yla bölgemizin de, yüre- imizin de bafl tac olan üniversitemizin çok k sa sürede gerek fizik koflullar, gerek baflar aç s ndan ald yol bir baflka yaz m z n konusu olaca ndan bu yaz da konsere yo unlaflal m. O gece o büyük salonu dolduranlar öncelikle memleket özlemini gözlerine ve sözlerine yükleyen bir hemflerilerinden Kars n tafl na, topra na, havas na, suyuna, saz na, sözüne özgü bir hasret türküsü dinlediler. O gece o büyük salonu dolduranlar stanbul dan gelen korodan Klasik Bat Müzi i ve Ça dafl Türk Bestecilerinden örnekler dinlediler. Özellikle konserin sonuna do ru okunan Ayr l k, Ay G z, Ay Laç n ve Hofl Gelifller Ola Mustafa Kemal Pafla parçalar bizden olan n anlat m olunca coflku ve alk fl doru a ç kt. Büyük slam Bilgini bn-i Sina der ki; lim ve sanat iltifat görmedi i ülkeyi terk eder. Eskiler derler ki; Yi idin hakk n yi- ide vermek gerekir. O gece memleketimizde bize düflen de ilim ve sanat n ülkeyi terk etmemesi için gayret gösteren yi- itleri bulmuflken, haklar n vermek, daha do rusu yememek ve teflekkür borçlar - m z ödemek oldu. Kimlere mi? S ralayal m. Kald m z iki gün boyunca her zaman ki hoflgörüsüyle bize efllik eden Sezai Yaz - c ya inan lmaz bilgi ve görgüsünü konuflturdu u için teflekkür borcum var, ödüyorum. Bizi yeni yap lan ve son derece fl k olan Azerbaycan Konsoloslu u binas nda a rlayan konsolos yard mc lar Sn. Günay Ramazanova ve Sn. Mikail Yusifov a ortak paydalar m z ve esprilerimiz eflli indeki Özel Çay Destgahlar için yürekten teflekkür ediyorum. Konuklar m z Ani Harabeleri ne, Sar kam fl a, kaleye götüren genifl bilgisi ve esprileriyle Karsl l n konuflturan Ersin Avc ve Muharrem Ç nar a teflekkür etmemeyi haks zl k say yorum. Kars a gelmeyi özendiren ve cazip hale getiren yerel tatlar m z n ustas Han meli Restoran n sahibesi Dilek Ad güzel ve ekibine o inan lmaz Kars yemekleri için Elleriniz dert görmesin, tencerelerinizde dert de il et kaynas n diyorum Karanl n ola an, fl n istisna oldu u bir dönemde bizi baba evimizde a rlayan ve u urlayan, duyarl ve de erli kimlikleriyle ev sahipli ini üstlenen üniversitemizin de erli rektörüne, efline, ö retim üyelerimize, konservatuar n de erli yöneticilerine ö rencilerimize Karsl ve ev sahibi yan mla teflekkürlerimi sunuyorum. Gelelim konuklar m za, lim ve sanat n iltifat görmesi için elinden geleni esirgemeyen sanatç dostlar m, Orkestran n de erli flefi Keysudar Sever i, piyanist Nazan Ak n, okul müdürü Hakan Abit i, Lale Yüzügüldü yü, Zehra Oral, Mustafa Sever i ve yar nlar m z n büyük sanatç lar olacak koro üyelerini memleketimde verdikleri bu özel konser için yo- un duygularla selaml yorum. Minnet Notu: Her seferinde müthifl bir coflkuyla geldi im memleketimden yine, çarp c, flafl rt c, insan büyüleyen, gülümseten, kahreden, düflündüren, bilgilendiren an larla döndüm. Gözüm de, gönlüm de, genzim de yand. Tüm hemflerilerime kucak dolusu selamlar. Sitem Notu: Bu arada Karsl ve meslektafl kimli imle bir de küçük sitem ve serzenifl. Yerel bas n m z n tüm duyurulara ra men ilgi göstermeyiflini konuklar m za nas l aç klayabilirim? Foto raf: Orhan DEM R

13 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 13 Herfley Asl nda Olumlu Düflüncede Bafllar AMANI kullanamam, az olan vaktimi Zbofl geçiriyor olma gibi bir durum içindeyim. Yaln z, kendime olan güvenle, zamana hükmedece ime, zaman kendi lehime çevirece ime inan yorum. Hayat seven, hayata güvenen kiflinin yüreklice bu ifli oynad takdirde, istedi i her fleyi ama her fleyi baflaraca na, her iste inin öyle yada böyle yerine gelece inin bilincindeyim. Kendim, hayat velhas l her fleyi seviyorum. Peki olumsuzluklar varken, sen durmufl hayat seviyorum diyorsun.? Diyebilirsiniz flimdi Olumsuzluklar her yerde, her fleyde var biliyorum. Ve insan, samimiyetle ve sevgiyle yüre ini ortaya koyarsa istedi i her fley onun önünde aç l r ve de istedi i her fleye kavuflur diyorum. nanmak, hayal etmek ve hedefine ulaflmak için çal flmak,yüre ini her fleyini koymak bir ifle. Ne kadar zor insan n yaflant s esnas nda flans n n olmad na inanarak yaflamas, kendine güveni az olmas flimdi ve sonras ndaki yaflant s için bu inanc n de ifltirmek istemesi. Neden zor, çünkü arkada güçlü bir ordu var, kendisinin flanss z oldu una inanan. En ufak aksilik, benzeri durumda, hay r da olsa olumsuzlu a vuran. Zor dostum zor hayat merdivenleri, sa lam ve güvenilir düflüncelere sahip de ilsen.. Her an senin iyili in, güzelli in için bunu unutma. Yaradan var, hayat var, sen kendi kötülülü ünü istemedikten sonra unutma ki, hayatta, yaratan da senin kötülü- ünü istemez. Sen ne düflünürsen, ne hayal edersen olsun diye hayk r yor içimdeki ses. Evrenin en büyük gücüne sahibiz. Bu güç düflüncedir. Yaflam m z yöneten fley asl nda düflünme biçimimizdir. Psikojenez (düflünce+bafllang ç) her fley düflüncede bafllar demektir. Her birimiz evrensel zeka n n birer fikri ürünüyüz. ster hofllanal m ister hofllanmayal m, yaflad - m z dünya zihinsel bir dünyad r. Düflünce sonsuzdur. Düflüncenin insan beyniyle s n rl oldu unu düflünmek bizi yan lt r. nsan evrensel ak lla birlikte kendi hayat - n yarat r.her fley düflüncede bafllar. Kendimiz için yaratt m z dünyadan hofllanm yorsak, hofllanabilece imiz yeni olaylar bafllatabilecek bir dünya yaratma hakk bize verilmifltir. Düflünce hem yönetici hem üreticidir. Hayat n erkek boyutu, hepimizin içindeki bilinçli ve yönetici düflüncedir. Difli boyutu ise bilinçalt ndan gelen al c ve yarat c yollard r. Düflünme biçimimiz bizi baflar dan baflar ya ya da tam bir baflar s zl a götürebilir, bize sevgi ve mutluluk ya da yaln zl k ve sefil bir yaflam verebilir nsan n önünde gerçekten yeni bir ufuk açan bilgeli ini kullanabilmesi benli i s n rlayan düflünce kal plar n ortadan kald racak, baflar s zl ola anüstü bir baflar ya dönüfltürecek bilgiyi ortak bilinçten nas l elde edebilece ini ö retiyor. Evet hayat m z, gelece imizi düflüncelerimizle yarat yoruz. Sevgi ve zenginlik birbirini tamamlar.hepimizin hayat nda her fleyin kötüye gitti i zamanlar vard r; planlar ters gider, umutla beklenen kararlar gerçekleflmez, hastal k ve kazalar günlük hayat n ak fl n aksat r. Böyle zamanlarda hepimiz dayanacak bir fleyler arar z, güvenebilece imiz iç kaynaklar bulmaya çal fl r z. fller ters gitti inde gerçe i kan tlama ve hayat - m zdaki gücü gösterme f rsat na sahip oluruz. Var olan koflullarda neyin neden oldu u gerçekten önemli de il. Samanl k yan yorsa yang n neyin bafllatt n n ne önemi var. Sorulmas gereken soru Yang n söndürmek için ne yapmal y m olmal. nand m z, kabullendi imiz ve güvenle bekledi imiz her fleye sahip oluruz.bu hayat taraf ndan doldurulmak üzere elimizde tuttu umuz kal pt r. Yaratan seni yaratm fl, ak l verilmifl sana, düflünce biçimi verilmifl, önünde sonsuz say da insan n hayat var, bir o kadar kitaplar var ve en önemlisi geçmiflten gelen, yokluktan gelen beynin var, düflüncen var. durum ve flartlar ne olursa olsun, ne yaflam fl oluyorsan ve olacaksan ol, hepsi ama hepsi senin düflüncelerinin inançlar n n ortaya dökülüflüdür. Kimse kimsenin yaflam ndan sorumlu de ildir. Her insan n içinde bir yürek, sa duyu denen bir varl k vard r. Ve o varl k, insan koruma veya olaylar n içine atmak gibi bir güce sahiptir. O varl k, biz kendimize veya onun gücüne inand m z takdirde o varl n sürdürür. nanm yorsak sürdürmez. fiayet, flanss z oldu umuza inan - yorsak o varl k, bizim flanss z m dedirten cümleler kurdurmak için gereken durum ve flartlar karfl m za ç kart r. fiansl oldu- una inan yorsan, yürekten, kalpten inan yorsan, bunu sürdürürsen, flansl s n dedirtecek kelimeleri, hayat n sana kulland racak olay ve durumlar karfl na ç - kart r. Ve ister inan, ister inanma her durum ve flart, karfl m za gelen her ama her durum, içinde hayr da bar nd r r, hay rs z Nevzat ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar durumlar da. Bunlardan hangisinin hayat nda yer bulaca, senin inanc na ba l d r, bu hay r konusundaki düflüncene ba l d r.yürekten, her iflte hay r vard r cümlesine inan yorsan ne mutlu sana. Bazen mutlusundur, o durumdan sana hay r getirmez, bazen önce seni üzer o durum, fakat sonu hay r ile biter. Asl nda insanda öyle bir güç vard r ki, her durumdan hay r tereya ndan tel çeker gibi çekebilir. Hay rs z taraflar n ise, gücü yetiyorsa, hay ra çevirip kendi lehinde kullanabilir insano lu.yeter ki, her fleyde olumlu, güzel yan görebilsin Yeter ki düflünmesini bilsin, düflünmesini bilsin, düflünmesini bilsin, düflünceden güç alabilsin, inans n ve o bilinç sayesinde di er insanlar üzerinde güç kurabilme yetisine sahip olsun. Ve kim ne derse desin dindeki ibadetlerin en önemli amac, insan Allah a daha yaklaflt r p, her fleyin Allah tan oldu u kavram n insan n bilincine oturtmakt r bence. Buna inan nca da, Allah n güzellikleri verece ine içten bir flekilde, gerçekten inanmakt r. Çünkü, inand n her daim gerçek olma yolunda ilerler. Her fley insan için, insan n iyili i, güzelli- i için, bunu bilmeli insan.ve flu da bir gerçek ki; her insan n belli bir yap s, alg lamas var.bu alg lamayla çeliflkiye düflmekte pek çok kifli, yapt ile düflüncesi uymuyor, çevresini ve ço u zaman kendisini de kand r yor pek çok zaman. çine söz dinletemedi inden, kendini zorla inand rmak istese de baz fleylere, gönlü inanm yor bir kez ve çeliflkilerle sürdürüp, gerçek mutlulu u bulamamakta insan. Herkes ayn yoldan giderek, inanamaz herhangi bir fleye Allah herkese bir yap vermifltir ve herkesin yap s baflkad r, alg lamas baflkad r. Ve son cümle olarak dostlar diyorum ki; her fley olumlu düflünce ile bafllar Kendimiz için yaratt m z dünyadan hofllanm - yorsak, hofllanabilece imiz yeni olaylar bafllatabilecek bir dünya yaratma hakk bize verilmifltir. Biz de düflünceyi düflüncemizin havan na koyarak, baflka bir zaman ezene kadar üzerinde düflünmek üzere deyip yaz m bitiriyorum. Yar n m z bugünden ve her geçen gün, her günden çok, çok iyi olacak, çünkü ben,siz bunu hak ediyoruz. Ve Hayata, Allah ma her fley için ama her fley için çok, çok teflekkür ediyorum.

14 14 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan Kalp Hastalar S caklara Dikkat Etmeli ALP ve damar sisteminin mevsimlere Kgöre reaksiyonu farkl d r. K fl n so uk havalar gibi yaz n da havalar n s nmas, kalp hastalar n ciddi flekilde etkiler. Bahar ve yaz aylar nda havalar n s nmas ile birlikte kalp hastalar n kulland klar ilaçlar n bir kardiyolog taraf ndan yaz ayar n n yap lmas sa l kl bir yaz geçirebilmek için gereklidir. Kalp ilaçlar n n yaz s caklar na göre ayarlanmas ki grup kalp hastas farkl nedenlerle yaz s caklar ndan etkilenmektedir. Bunlardan biri; korner kalp hastalar, bypass olmufl hastalar di eri de kapak hastalar d r. Kapak hastalar n n yazdan olumsuz etkilenme nedeni; bu hastalar n ço unlukla idrar söktürücü ilaç kullanmalar ndan kaynaklanmaktad r Kapak hastalar, vücutlar nda bulunan fazla tuzun at lmas n sa layan idrar söktürücü ilaçlar almaktad r. Bu ilaçlar ile vücutlar ndan fazla miktarda su idrar ile at l r. Ancak yaz aylar nda afl r terleme ile de tuz ve su at m olaca ndan bu durum halsizlik, bitkinlik ve ritim bozuklu una yol açabilir. O nedenle yaz n bir otomobilin nas l karbüratör ve klima ayarlar yapt r l yorsa, kapak hastalar n n da doktorlar na dan flarak idrar söktürücü ilaç dozunu k fla göre azaltmalar gerekmektedir. Baz yaz meyvelerinin Coumadin gibi kan suland r c ilaçlar ile etkileflimi olabilece- i için doz ayar n n k fl aylar na göre daha s k yap lmas gereklidir. Ayr ca çok su kayb kan n daha çabuk p ht laflmas na neden olaca da hiç ak ldan ç kar lmamal d r. Koroner kalp hastalar bol su içmeli Koroner kalp hastalar ve bypass ameliyat olanlarda kan n ak flkanl çok önemlidir. Bu nedenle bu hastalar m z mutlaka aspirin daha ileri durumlarda clopidogrel gibi ilaçlar kullan rlar. Ancak koroner kalp hastalar yaz aylar nda ter yoluyla çok fazla su kaybederlerse kanlar koyulaflarak ak flkanl azalmakta ve p ht laflma riski artmaktad r. Bu tablo, normalde kritik olmad için sorun yaratmayan bir darl kta bile oluflabilecek bir p ht, hiç beklenmeyen bir enfarktüse neden olabilir. Bu nedenle koroner kalp hastalar afl r s caklardan kesinlikle kaç nmal, güneflin dik konumda olmad sabah erken ve akflam üzeri saatlerinde denize girmeli ve bol bol su içmelidir. çilecek suyun miktar terleme ile kaybedilenden fazla olmal d r. Bu da genellikle günlük 2,5 litre olmaktad r.. Kalp hastalar günefl alt nda durmaktan kaç nmal Kapak ve koroner bypass olmufl hastalar kesinlikle güneflin dik konumda oldu- u saatlerde d flar ç kmamal d r. Özellikle yüksek tansiyon sorunu olan hastalar günefl alt nda alkol almamal, az az s k s k yemeli, a r ve ya l beslenmekten kaç nmal d r saatleri aras nda güneflin alt nda spor yapmamal, yürüyüfl için de sabah erken ya da güneflin batmak üzere oldu u saatler tercih edilmelidir. Günü a r ve ya l yemekler yerine sebze ve meyve ile geçirmek kalp sa l aç s ndan yararl olacakt r. Her iki hasta grup da k sa süreli olarak denize girip dinlenmek için tekrar gölgelik alanlar tercih etmelidirler. olmal d r. * nce, aç k renk, bol giysiler giyilmelidir. Giysilerin günefl fl ndan koruyucu etkileri olmas na ve terletip su kaybettirmeyecek kumafltan yap lm fl olmas na dikkat edilmelidir. * Genifl kenarl flapka kullan lmal ve yüzün do rudan günefl alt nda olmamas - na dikkat edilmelidir. * S k s k l k dufl yap lmal d r. * Kapal ve park edilmifl araç içinde uzun süre kal nmamal d r. * S cak çarpmas sonucu ortaya ç kan bitkinlik, bafl a r s, flxuur kayb gibi belirtiler ortaya ç karsa derhal hastaneye müracaat edilmeli ve doktora kullan lan ilaçlar hakk nda bilgi verilmelidir. Yaz s ca nda sadece insanlar düflünmeyelim; sokak hayvanlar bir hafta açl - a dayanabilirler ama yaz s ca nda 48 saatten fazla susuzlu a dayanamazlar. Lütfen kap n z n önüne bir yo urt kab içine iki bardak su koyunuz. Kalp hastalar için s ca n zararl etkilerinden korunma yollar : * Kapal alanlar n havaland r lmas na, yeterli bir hava ak m sa lanmas na özen gösterilmelidir. * Bol s v ve mineral içeren içecekler tüketilmelidir. Kalp hastal veya yüksek tansiyonu olup tuz k s tlamas olanlar ise s v ve tuz kayb yönünden çok dikkatli

15 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 15 SERHAT KÜLTÜR HABER lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi Aç ld STANBUL Azerbaycan Kültürevi Yönetim Kurulu üyeleri ve eflleri stanbul da aç lan lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi nin aç l fl kokteyline kat ld lar. Azerbaycan Kültürevi Yönetim Kurulu üyeleri ve eflleri stanbul da aç lan lhame Guliyeva Azerbaycan Kültür Merkezi nin aç l fl kokteyline kat ld lar. Sözbir Otelde düzenlenen kokteyle sanat, kültür ve sivil toplum temsilcileri ifltirak ettiler. Genel Müdürlü ü nü Azerbaycan gösteri dünyas n n tan nm fl isimlerinden Serkan Keremo lu nun yapt merkez, Azerbaycan sanat n Türkiye ve Türk Dünyas nda daha iyi tan tacak faaliyetler yapmay hedefliyor. Gecede ifltirak eden Azerbaycan baflkonsolosu Sayyad Aran, lhame han m n Azerbaycan kültüründeki yeri ve sanat dünyas na verdi i hizmetlerden, lhame han m n unutulmaz eserlerinden bahsetti. Gece ye kat lan Türk dünyas n n müzi ini dünya kamuoyuna tan tmakla gündemde özel yeri bulunan TMB (Türk Müzik Birli i) Kanal n n sahibi ve Genel Yay n yönetmeni Naim Burak Elçi, Ulu önder Atatürk ün Hepiniz milletvekili olabilirsiniz... Bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaflkan olabilirsiniz... Fakat sanatç olamazs - n z sözleri ile salona hitap ederek, lhame Guliyeva gibi sanatç lar n toplumda yeri üzerinde durdu. Elçi, Türk Dünyas nda sanat ve sanatç lar n TMB kanal vas tas yla Dünyaya tan t - m hakk nda bilgiler verdi. Gecede Azerbaycan ve Türk kültürüne gönül vermifl kiflilerin Merkezin aç lmas ve lhame han m ile ilgili bir çok konuflmalar oldu. stanbul Azerbaycan Kültürevi Baflkan Erol Göllü ve Genel Sekreteri Gökmen K l ço lu da yürek sözlerini konuklarla paylaflanlar aras ndayd. Erol Göllü Bey, stanbul da böyle bir merkezin aç lmas ndan duydu u memnuniyeti ve bu merkezden beklentilerini dile getirdi. lhame Guliueva ad na Azerbaycan Kültür Merkezinin yönetici heyetine baflar lar diledi ini ve yaln z Azerbaycan n de il tüm Türk dünyas n n kültür ve sanat n n tan t lmas nda önemli yerinin olmas n arzu ettiklerini bildirdi. Gökmen K l ço lu ise bu kültür merkezinin aç lmas ile stanbul un 2010 Avrupa kültür baflkenti ünvan n n bir kez daha taçland n belirtti. K l ço lu, Azerbaycan kökenli bir Türkiye cumhuriyeti vatandafl olarak iki ülke aras ndaki kültür köprülerinin sa lamlaflt racak böyle bir merkezin aç lmas ndan duydu u gururu dile getirdi. Gece lhame han m n kendi a z ndan onu hayat hikâyesinin dinlenilmesi ve seslendirdi i güzel eserlerle son buldu.

16 16 Serhat Kültür May s - Haziran 2010 "Sevgi, Bar fl ve Kardeflli in Bayram Nevruz" SERHAT KÜLTÜR HABER STANBUL Azerbaycan Kültürevi Nevruz Bayram n dernek üyelerinin ve Azerbaycan dan kat lan misafirlerinin kat l m yla Sevgi, Bar fl ve kardeflli in Bayram n Nevruz coflkulu bir flekilde kutlad lar. Gecenin sunumunu yapan Yönetim Kurulu üyesi, emekli ö retmen Tuna GÜVENÇ program sunarken nevruz bayram n flu cümlelerle anlatt : Nevruz sevgi günüdür. Bar fl dostluk ve kardefllik günüdür. Milletimizin ortak kültür günüdür. Atalar m - z n demir da lar eriterek özgürlü- e kavufltuklar gündür. Geceyle gündüzün eflitlendi i yeniden do- ufl bafllang ç canlanma ve dirilme günüdür. En eski Türk bayram d r. Demir dövme pars bayram d r. Sönmeyecek atefltir. Bayram n z kutlu olsun. Daha sonra; stanbul Azerbaycan Kültürevi Baflkan Erol GÖLLÜ günün önemini anlatan konuflmas nda özetle flunlar söyledi: De erli konuklar k ymetli misafirlerimiz Azerbaycan kültür evi olarak bugün sizlerle nevruzun hem güzelli ini yaflayaca z coflkun bir gece haz rlad k. Hepinize kat l mlar n zdan dolay teflekkür ederken hofl geldiniz diyoruz. K ymetli konuklar bugün Azerbaycan m zdan çok de erli sanatç lar - m z aram zda var. Çok iddial y z hakikatten bu coflkuyu hep birlikte kat l m n zla yaflayaca z. Aziz misafirle, aram zda çok de er verdi- imiz uzaklardan gelen konuklar - m z var müsadenizle bunlar sizlere taktim etmek istiyorum. Azerbaycan m zda Cumhurbaflkanl diaspora müdürü say n Gaffar AL YEV, yine Azerbaycan m zdan Dernekler masas baflkan ATXEM baflkan say n lhan SMA LOV yine Azerbaycan m zdan Turan Cavid Kad n Merkezi baflkan say n Sevda CAFEROVA ve Türkiye mizden o bizim oldu u için söyleyece im. Kaz m KARABEK R Paflam z n k z Say n Timsal Han m ve yine Azerbaycan m za gönül vermifl hizmet etmifl çok de erli büyüklerimizi bugün aram zda görüyoruz çok mutluyuz büyük fleref duyuyoruz. De erli konuklar malumunuz üzere nevruz 21 martta kutlan yor ve bölgelerine göre kendi özellikleriyle kutlan yor. Yumurta boyan yor, semeniler yetifltiriliyor atefller yak - l p üzerinden atlan l yor bu tabi co rafi koflullara göre de ifliyor. Malümunuz üzere nevruz bayram ülkemizde kutlan ld gibi Azerbaycan da baflta olmak üzere tüm Türkiye Cumhuriyetlerinde,

17 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 17 ran da, Afganistan da Pakistan a kadar uzayan çok büyük bir co rafyada binlerce y ld r kutlanmaktad r. Bu bayram bolluk bereket, sevdi bayram d r bende bu dileklerle, nevruz bayram n z mübarek Nevruz bayram n z kutlarken Nevruzun ülkemize, Türk dünyas na ve tüm insanl a güzellikler sevgi bolluk bereket getirmesini diliyor, hepiniz sevgilerimle sayg lar mla kucakl yorum. Daha sonra söz alan Azerbaycan Cumhurbaflkanl diaspora müdürü say n Gaffar AL YEV konuflmas nda söyle dedi: Han mlar beyler sizin han n z n tüm Türk dünyas n n mukaddes bayram olan norvuz bayram, bahar bayram münasebetiyle sizleri yürekten tebrik eliyirem. Türk Dünyas n n ad na yaz lm fl yegane milli bayramd novruz bayram bu bayram Azeri Türklerinin en kedim bayram d r Azeri Türklerinin dünyaya verdi i toyfedir. UNESCO Novruz Bayram n dünya geneline yayd eziz dostlar novruz bayram Türk dünyas n n birli ini muhteflemli inin bar z görüntüsüdür.bu bayram n bugünde tün dünyan n her yerinde devam ettiriliyor. Hepinizin bu güzel bayram n z kutluyorum diyerek sözlerine son verdi. Azerbaycanl lar n ve di er türk Dilli Halklar n Emekdafll k Merkezi (AT- XEM) nin Baflkan lham smailov konuflmas nda Nevruz un Türk dünyas n n ortak ve en büyük bayram oldu unu belirtti. Nevruz un birlik bayram oldu unu, Nevruzda insanlar n birbirlerine misafir giderek dostluklar n pekifltirdiklerini, ateflin etraf na toplan p muhabbet ettiklerini kendilerinin de bu düflünceyle burada olduklar n ancak burada kendilerini misafir de il evlerinde hissettiklerini söyledi. Türkiye de yaflayan Azerbaycan kökenlilerin ve di er Türklerle birlikte olman n heyecan n yaflad klar n ifade ettiler. Dünyan n belkide en güzel flehri olan stanbul da bulunmaktan çok memnun olduklar n ekledi. Bu gibi çal flmalar n Türk birli i yolunda al - nacak mesafelere katk s oldu una inand n söyledi. smayilov sözlerini Tanr Türk e Yar olsun diyerek bitirdi. Timsal Karabekir han m, sevgi ve sayg lar ile selamlad misafirlerin bayram n kutlad. Burada bu güzel insanlarla birlikte bayram kutlamaktan sevinç duyuyorum. dedi. Turan Cavid Kad n Merkezi baflkan say n Sevda Caferova konuflmas na, De erli dostlar m z bugün biz de burda Turan Cavid Kad n Merkezi ad na herbirinizi kutluyor güzel Nevruz flenli i geçirmemizi diliyorum. Bugün bu nevruz flenli i ile ananelerimizi yeniden yaflatt - m za inan yorum. diyerek bafllad. Ad n tafl d klar Turan Cavid in büyük flair ve Türkçü olan Hüseyin Cavid in k z oldu unu hat rlatan baflkan, Merkezimiz bu flölenin Türklük için çok u urlu bir çal flma oldu una inan yor dedi ve konuklar n bayram n kutlad.

18 18 Serhat Kültür May s - Haziran 2010

19 2010 May s - Haziran Serhat Kültür 19 Karadeniz in K y s nda Dost Bir Ülke brahim ARISOY E itimci fiubat 1994, dostlar m be- yolcu ettiklerinde; son 23ni yolculu uma ç km fl m da bir daha hiç kavuflam yacakm fl m gibi bir duyguya kap lm flt m. Sarp s n r ndan geçip Acara bölgesine girdi- imde kendimi çok farkl bir dünyada sand m. K rm z daml, dar balkonlu evler yerini; çinko daml, genifl balkonlu, büyük bahçeli evlere b rakm flt. Yol levhalar nda anlamad m bir yaz sistemi kullan l yordu.birden bire kendimi okuma yazma bilmiyormufl gibi hissettim. Batum a gitmek için bindi im taksinin floförünün Türkçe bilmesi beni bir nebze rahatlatt. Sarp köyünün Acara taraf nda oturuyormufl, Türkiye k sm nda akrabalar varm fl, Türkçe bildikleri için geçmiflte bunlara hep flüpheyle bak lm fl, flimdi durum daha iyiymifl. Yol boyunca farkl bir ülkede olman n flaflk nl ve kayg s devam etti. Batum a yaklaflt kça Karadeniz in yeflilli i geniflliyerek devam ediyordu. Türk Baflkonsoloslu- u na vard mda özgüvenim artt. Gün geçtikçe ben de bu bölge insanlar ndan birisi oldum. Acara, 7. yüzy lda Kartli Krall - n n bir eyaletiymifl, 1570 lerde Osmanl lar n eline geçmifl, Afla Acara ve Yukar Acara diye iki sanca a ayr larak Ç ld r Eyaleti ne ba lanm fl, Osmanl -Rus Savafl nda Rusya topraklar na kat lm fl, bugünki yönetsel konumunu 16 Temmuz 1921 de kazanm fl. Batum, Acara Özerk Cumhuriyeti nin baflkenti. Ömrümün befl y l bu güzel flehirde geçti. Elektrik yoktu, su yoktu, yoksulluk vard, ama görebilene mutlu olabilecek o kadar çok fley vard ki: Do al bir yaflam, uçsuz bucaks z bir kumsal, kumsala paralel yeflilliklerle dolu genifl bir bulvar, her köflesi sanat eserleri ile süslü cadde ve parklar, en önemlisi de s cak insan iliflkileri. Orada kald m sürece kendimi do du um, büyüdü üm yerlerde hissettim. Türk toplumu olarak hep konukseverli imizle övünürüz. fiehirleflmenin etkisiyle bunu biraz unuttuk ama çocuklu umda evimizde hiç konuk eksik olmazd. Bir yer ki bambaflka! Güneflin ilk fl klar vurur P r l p r l odama. O p r lt lar Al r beni tatl rüyalar mdan Çeker yaflam n canl l na. Bir yer ki bambaflka! Güneflin ilk fl klar yla beraber C v l c v l kufllar, Yedisinden yetmifline kadar Genç, ihtiyar O güzelim yeflillikler içinde güne bafllar. Batum da gitti im evlerde çok s - cak karfl land m, kat ld m toplant larda baflköfleye oturtuldum. Bu güzel insanlarla iyi günlerinde de, kötü günlerinde de beraber olduk. Sofra geleneklerine hayran kald m. Ziyafetlerde yaln zl k duyulmuyor. Zengin yiyeceklerle donat lm fl sofrada sayg n bir kifli tamatal k yap yor. Tamata, yemek süresince güzel konuflmalar ile disiplini ve dostlu u sa l yor, herkese s rayla söz hakk veriyor. Ziyafeti veren ailenin, toplumsal de- erlerin ve kat lanlar n her birinin onuruna kadehler kalk yor ve haklar nda güzel konuflmalar yap l - yor. Batum u ve Batumlu dostlar m hep özleyece im. (16/11/2002) BATUM DA SABAH Bir yer ki bambaflka! Güneflin ilk fl klar yla Büyülenirken ufuklar Ifl ldayan dalgalar nda Gittikçe canlan yor an lar. Bir yer ki bambaflka! Ya cennet, ya da rüya. Da lar, denizleri aflarak Kokunu getiren rüzgar, Sabah, s t rken günefl ruhumu Bambaflka duygular sarar. (03/06/1997)

20 20 Serhat Kültür May s - Haziran Ümit KAFTANCIO LU Öykü Yar flmas Ödülleri ve Anma Gecesi Öztürk TATAR (e-posta: N SAN 2010 Cumartesi gecesi 10Bak rköy Yunus Emre Kültür Merkezi nde Kaftanc o lu ad na dolu dolu bir gece yafland na inan yorum. Ümit Kaftanc o lu Öykü Yar flmas ve Anma gecesinin heyecan yaln zca stanbul da yaflanmad. Yurt içinden ve yurt d fl ndan yüzlerce mesaj ulaflt... Bir Garip... adl belgeselin fragman n (internet üzerinden) binlerce insan izledi ve paylaflt. Kaftanc o lu nun yürekli ve sad k dostu Oktay Akbal, hiç unutmad köflesinde her y l yazd.) * * * Ümit Kaftanc o lu Öykü Yar flmas Sonuçlanm flt. ( Bu y l 6 yafl nda idi. Benim olmazsa olmaz m.) 2- Bir Garip... adl belgeselin haz rl k aflamas ve heyecan. (Y llarca bu çal flmay yapman n zaman n ve imkân n kollad m. Benim için bir dünyaya bedel.) 3- Kültür sanat n nefeslenece i bir gece olmas idi. (Bir Garip ve Öykü aflk - na yak flan bir gece olmas. Bu ilkede bizim olmazsa olmazlar m zdand.) * * * B R GAR P ÖLMÜfi D YELER Ümit Kaftanc o lu (Garip Tatar), yaflam n direnmek oldu u k tl k y llar ndan 1935 de Ardahan n Hanak ilçesine ba l Koyunp nar köyünde, yedi çocuklu yoksul bir ailenin beflinci çocu u olarak merhaba demifl hayata. Daha ilkokula bafllamadan, okuma yazmay ö renerek, köyün mektupçusu ve köy odalar n n kitap okuyucusu olmufltur de aç aç k ilkokula bafllama hevesini flöyle ifade ediyor:... lkokula gidecek giyimim yoktur. Diz boyu, adam boyu kar yal n ayak çi nedim. Üstelik karn m da açt. Yolda yorulup kald mda baflkalar n n yard m yla ad m att - m çok iyi bilirim. Üç ay sonra da okula gidecek gücüm kalmad ndan b rakt m. Ertesi y l yeniden gider ilkokula ve aral ks z devam ederek baflar yla bitirir. Ama el kap s nda bulur kendini, çobanl k yapar l y llarda yoksul köy çocuklar için kurulan Köy Enstitüleri ni kurtulufl kap s olarak görür. lkokulu bitirir bitirmez tek kap m z Köy Enstitüsü ne C lavuz a (Susuz/Kars) baflvurduk. Kaftanc o lu C lavuz Köy Enstitüsü nü baflar yla bitirir ve Mardin in Derik ilçesine ö retmen olarak atan r. Güneyi tan ma f rsat, Derik te ö retmen olarak unutulman n ac s n azda olsa unutturur ona. Mardin de kald üç y lda a al k düzenini, halk n sefaletini ve kurflun seslerini daha da yak n hisseder yüre inde. Y l 1961 Kaftanc o lu Bal kesir Necati E itim Enstitüsü nün edebiyat bölümünü bitirerek Rize nin Pazar ilçesi ortaokulunda Türkçe ö retmenli ine bafllar. Fakat uzun sürmez. Ö retmenlikten ayr larak yedek subay olarak askere gider. Askerlik dönüflü hayat nda yeni bir sayfa aç l r. TRT nin açt s nav kazanarak Köy yay nlar bölümünde göreve bafllar. TRT stanbul Radyosu nda Av Bizim Avlak Bizim ve Dilden Dile gibi programlarla halk kültürünü, halk afl klar n, halk n eksi ini ve s k nt lar n mikrofona tafl r. Gerçek edebiyat n halk n a z nda, dilinde oldu unu bilmeliyiz. Halk n sözlü edebiyat n yaz ya geçirecek, de erlendirecek olanlar da halk çocuklar d r. der. Bu gözlemlerini do rularcas na, Anadolu yu gezerek derlemelerle halk n sözlü edebiyat n ve halk

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı