K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?"

Transkript

1 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik durumu uygun olan Ankaral lar n daha çok kayak merkezleri, yurt d fl ya da Antalya gibi e lencenin s n r tan mad - yerlere giderken, orta gelir grubuna sahip olanlar n n tercihleri Ankara daki e lence merkezleri olacak. [4 te] Türkü nün gülen yüzü: Sabahat Akkiraz Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 29 Aral k Cuma 2006 Say : 78 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Her sabah ifle giderken, soka a ç karken karfl laflt m z, tehlike olarak gördü ümüz, kimsesiz yüzlerce çocuk. Sakarya Caddesi nde, Tunal Hilmi'de, Güvenpark'ta 7.Cadde'de, hemen kentin her yerinde K rm z fl kta dururken, sokakta yürürken srarla bir fleyler satmaya çal fl rlar bize. Öyle çok srar ederler ki arkam zdan, onlar görmezlikten gelmek elde de il. [8-9 da] Cihan dan 2007 de erlendirmesi n Bülent Ar nç Cumhurbaflkan seçilecek. n Melih Gökçek in o lu Osman Gökçek milletvekili olacak. n Hülya Avflar evlenecek. n Fenerbahçe flampiyon olacak. n Falc Cihan n yorumlar [13 de] Sahnede deyifl ve türküleri söylerken, a tlar yakarken bütün nefesler tutuluyor. Çünkü gözleri sevgi ile bakan Türk Halk Müzi i nin usta sesinin a z ndan ç kan türküler yürekleri s t yor. Sanat n n yan s ra sahnedeki sakinli iyle, sürekli güler yüzüyle, durufluyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Akkiraz, sahnede bir eliyle ba lamaya iflaret ediyor bir eliyle de izleyenlerine Akkiraz ba lama ile halk aras nda türkü adeta köprü kuruyor. [6 da] K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? YEN YILINIZ VE KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

2 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 2 2 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Bald z Ankara y sevdi Ünlü sanatç Tarkan n bald z Berna Öztürk, geçti imiz hafta aç lan yeni bir mekanda DJ lik yapt. S kl kla Ankara ya gelerek sevenleriyle buluflan Berna n n hayranlar aras nda Bilkentliler ço- unluktayd. Seçkinlerin son dura : DEM DEM y llard r, seçkinli inden ve damak tad ndan ödün vermiyor. Rezervasyonla kabul etti i müflterileri de Ankara n n elit kesiminden. Dost ve samimi bir ortamda yemek yiyip, fas l dinleyece iniz DEM, her zaman doldu u gibi hafta sonu da t kl m t kl md. Kap dan dönmek istemiyorsan z, mutlaka alo deyin Bilkent Üniversitesi ö rencisi Seçil ile arkadafllar danslar yla geceyi renklendirdi. HIMM ODTÜ lüleri coflturdu ODTÜ ö rencileri, Himmet (HIMM) liderli indeki organizasyonda bulufltular. Laila ve Maydonoz daki organizasyonlar yla dikkatleri üzerine çeken HIMM, OD- TÜ ö rencilerini de coflturarak, s nav yorgunlu unu üzerinden atmalar na yard mc oldu. Anatolia Çiçek Sancak Mah. 1. Cad Sok No:2/A Y ld z- Çankaya/ANKARA Tel: Tel-Fax: Cep: kentyaflam Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... Hergün Saatleri Aras kinci Alkollü çkiniz Bizden Elpaso Bahçelievler 3. Cadde de geçerlidir. ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Bahçelievler 3. Cadde No:12/A % Elpaso Bahçelievler 2. Cadde de geçerlidir. Bahçelievler 2. Cadde No:31/B % ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Meşhur Sivas Köftesi Çankaya lezzetleri Mesnevi Sokak 43/C A.Ayrancı tel: Mesa Plaza No:37 Çayyolu tel: Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

3 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 3 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 3 Dünden bugüne Ankara foto raflar Cumhuriyet döneminin ilk günlerinden bu yana, Ankara n n de iflik yerlerinden çekilmifl foto raflar n, ayn yerlerden çekilen yeni halleriyle eski-yeni karelerin yan yana yer ald Dünden Bugüne Ankara Foto raflar sergisi, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek taraf ndan aç ld Ankara Büyükflehir Belediyesi BELYA fiirketi taraf ndan düzenlenen sergi, Baflkent te, Ulus tan K z lay a, S hhiye den Opera ya kadar Cumhuriyet dönemine ait de iflik yer ve aç lardan çekilen foto raflar n, ayn yer ve görünümü baz al narak çekilen foto raflar yer al yor. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin projeleri ve yat r mlar yla bambaflka bir çehreye kavuflan, Cumhuriyet döneminden bu yana da de iflen Baflkent teki fark n daha iyi anlafl lmas n da sa layacak 100X127 santimetre ebatlar nda 170 foto raf n yer ald sergi, Zafer Çarfl s Sanat Galerisi nde, 15 Ocak 2007 Pazartesi gününe kadar aç k kalacak. Yeni y la moral depolad lar Remax n Ankara ofisleri yemekte bir araya gelerek 2006 y l n u urlarken, 2007 merhaba dediler Remaxc lar n Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesislerindeki restauranttaki akflam yeme ine 200 yak n broker ve çal flan kat ld. Ancyra Gazetesi nin sorular n yan tlayan 2007 dönem Baflkan S tk Ç - nar, Remax' n Dünyadaki liderli ini Ankara'ya tafl ma amac nda olduklar n, bunu gerçeklefltirmek için de moral ve motivasyon aç - s ndan bu buluflmalar s kça yapacaklar n söyledi. Remax Ankara'da 22 ofis ve 200'den fazla çal flan yla emlak piyasas n n önemli bir bölümüne hakim bulunuyor. Gece boyunca halaylar ve oyunlar eflli inde e lenen remaxc lar sanatç larada efllik ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde köçek oynatan emlakç lar, finali Türk Sanat Müzi iyle yapt lar. Liman Limitsiz yerli içki P YANO EfiL NDE YEMEK MÜZ ve GRUP E&S ORDOVR TABA I CEV ZL EZME, ÇERKEZ TAVU U, PATLICAN SALATA, RUS SALATASI, YO URTLU SEM ZOTU, 2 ÇEfi T PEYN R ve DOMATES SALATALIK ARA SICAK SAFRANLI KÖFTE - MUSKA BÖRE SALATA VINAGRET SOSLU ILIK SALATA ANA YEMEK FÜME ED LM fi H ND DOLMA KESTANEL P LAV LE TATLI BROWN fikembe ÇORBASI - SICAK fiarap- KÖZDE KESTANE YEN YIL H ND N Z Liman DAN EV N ZE (1 Hafta öncesine kadar siparifl al n r 120 Ytl) C NNAH CAD. AHENK SOK. NO: 2 ÇANKAYA l tel: Kentin gürültüsünden uzak, do ayla iç içe bir ortam. Zengin menü seçenekleriyle. Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesisleri Çiftlik Cad. No:34 Befltepe/ANKARA tel: fax: % Meyhane Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

4 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 4 4 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Ankara y lbafl na haz r Yeni y l ve Kurban Bayram n Ankara da geçirecek Ankaral lar, e lence ve al flverifl merkezleri de yeni y l için tüm haz rl klar n tamamlad. Asena ve Demet Akal n yeni y lda Ankaral larla olacak. haber Ankara; bu y l bafl nda kayak merkezlerinin bulundu u Uluda, Palandöken, Kartalkaya yada e lencenin merkezi stanbul ve Antalya kadar hareketlilik yaflamasa da e lence ve al flverifl merkezleri yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik durumu uygun olan Ankaral lar n daha çok kayak merkezler, yurt d fl ya da Antalya gibi e lencenin s n r tan mad yerlere giderken, orta gelir grubuna sahip olanlar n n tercihleri Ankara daki e lence merkezleri olacak. E lence merkezleri Oryantal müzi in baflar l ismi Asena ile y ld z gider yükselen sanatç Demet Akal n yeni y lda Ankaral lar olacak. Asena, Ankaral sevenleriyle Laila'da buluflacak, Demet Akal n da MYDONOSE Plaza da hayranlar yla buluflacak. Büyük Anadolu Oteli nin bu y lki y lbafl program oldukça zengin Türk Sanat Müzi i nin sevilen sesi Umut Akyürek, Metin Arolat ve Piyanist fiantör Onur ile Oryantal Sahra, Stand Upc Orhan fieref Ayça Büyük Anadolu Oteli nde sahne alacaklar. GOP taki SA- LATA da Sedat Yüce, Desen Y ld z, Grup MUBU, DJ Berk nal, SA- LATA MESA da ise Levent ve Gözde canl performanslar yla müflterilerini e lendirecekler. Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesisleri de y lbafl na hareketli giriyor; Nefle, skender ve Bu ra ile Oryantal Köçek geceye renk katacaklar. Ankara da özellikle siyasetçilerin u rak yeri olan Planet, y lbafl partisini Barbekü, Bahçede mangal ve havai fiflek gösterileriyle s cak flarap eflli- inde renklendirecek. Hotel Etap Alt nel ve 'Le Chalet' Etap Alt nel'in galeri kat nda bulunan Ankara'n n hatta Avrupa'n n en fl k restoranlar aras nda yer alan "Le Chalet" Ankara'daki üst düzey bürokratlar n, diplomatlar n, bakan ve milletvekillerinin tercih etti i bir mekan. Hotel Etap Alt nel, 2007 ye bu çok özel restaurantta, yine çok özel bir mönü ile giriyor. Liman Restaurant: GRUP E&S in sahne alaca y lbafl gecesinde Piyano ve yemek müzi i eflli inde çok özel bir mönü sunuyor, müflterilerine Hacettepe Park Restaurant: Hacettepe Hastanesi 5 No'lu Otopark çinde yer alan restoran ta Özel y lbafl Park Orkestras n n yan s ra, Oryantal da geceyi renklendirecek. Meze: GOP ta 7 y ld r hizmet veren Meze özel sürprizlere haz rlan yor. Al flverifl Merkezleri Gelin gibi süslenerek yeni y l ve bayram karfl lamaya haz rlanan Ankara'n n büyük al flverifl merkezlerinden olan Atakule, Karum, Ankamall, Mesa Plaza, Arcadium, Armada, OPT - MUM gibi Ankara'n n en gözde al flverifl merkezleri fl l fl l. Yeni y l dekorlar, süsleri ve fl kland rmalar yla Ankaral lar n be enisini kazanan al flverifl merkezleri yeni y la sürprizlerle girecekler. noel babalar hediye da t rken, ma azalarda indirimler ve cazip taksit avantajlar ile Ankaral lara kaç r lmayacak f rsatlar sunuyor. Ankara'n n ilk al flverifl merkezi Atakule yeni y l ve bayram boyunca hofl süprizler yapmay planlarken, Ankara n n en büyük al flverifl merkezi olan Ankamall'de ise flüt, gitar, keman ve viyolonselden oluflan bir müzik ziyafeti Ankaral lar bekliyor. Çayyolu ve çevresindeki Ankaral lar n çekim merkezi olan Mesa Plaza ve Arcadium da bayraml klar n giymifl yeni y l ve Kurban Bayram n bekliyor. Arcadium'a giderseniz flans çemberine u ramadan geçmeyin, herkesin hediyesi orada. Karum müzik dinletisi eflli inde bekliyor Ankaral - lar Optimum ise bu y l Çark felek ile ziyaretçilerini hediye ya muruna tutacak. Armada çeflitli etkinliklerine yan s ra al flverifl yapan Ankaral lara bir de 2007 model BMW 5.20d kazanma flans sa l yor.

5 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 5 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 5 Kondu baz istasyonuna protesto Çayyolu Konutkent-2'nin arkas ndaki Atatürk Orman 'na hava karard ktan sonra gizlice baz istasyonun temeli at ld. Bir gecede dikilen gecekondu uygulamalar na benzer bir flekilde temeli at lan baz istasyonuna karfl Çayyollu halk ayakland. Çayyolu Platformu Baflkan Engin Uç, Bilinçli örgütlülü ümüz karfl s nda çekindikleri için ifli gizli yap yorlar dedi. Çayyolu halk, yine herkese örnek olacak bir davran flla, bölgelerinde baz istasyonunun kurulmas n önlemek için ayakland. Daha önce Do a Sitesi nin yan nda kurulan baz istasyonunu mahkeme karar yla kald rtan bölge halk - n n tepkisinden çekinen bir GMS firmas, hava karard ktan sonra gizlice Konutkent-2'nin arkas ndaki Atatürk Orman 'na baz istasyonu kurmak üzere temel att. Gecekondu uygulamalar n ça r flt ran bir çal flmayla, baz istasyonun temelini gece atan firmaya karfl Çayyolu ndaki site baflkanlar n n ald karar do rultusunda Çayyolu Platformu öncülü ünde miting yap ld. Çayyolu Platformu Baflkan Engin Uç mitingde yapt konuflmada, evrensel kabul görmüfl insan haklar aras nda, sa l kl bir çevrede yaflama hakk n n da bulundu unu, bu haklar n korumak için bir araya geldiklerini söyledi. Sa l - m z riske edecek baz oluflumlar karfl s nda tepkimizi dile getirmek en do al hakk m zd r diyen Uç, flunlar söyledi: Orman Bakanl ile Turkcell firmas anlafl p, Çayyolu halk n görmezden gelerek Konutkent-2'nin ard ndaki Atatürk Orman 'na baz istasyonu kuruyorlar. Bizden çekindikleri içinde hava karard ktan sonra temelini att lar. Bu sa l kl bir çevrede yaflama hakk m z hiçe saymakt r. Çevremizde risk yaratan baz istasyonlar n istememek, reddetmek de en do al hakk m zd r. ÇEKOD Baflkan Ramazan Öngöre de Türkiye de ilk kez bir baz istasyonunun sökümü için yarg da karar ald klar - n belirterek, Yarg tay dan da olumlu sonuç geldi inde, bu karar tüm bu durumlara bir emsal oluflturacakt r dedi. Çayyolu Platformu Dan flma Kurulu Üyesi, Milli E itim eski Bakanlar ndan Metin Bostanc o lu da baz istasyonlar - n n sökülerek yerine daha ileri teknolojilerin kullan lmas gereklili ine iflaret etti.

6 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 6 6 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Türküyle caz ve elektronik müzi i buluflturdu. S rada ne var? Türkü nün gülen yüzü: Sabahat Akkiraz Sahnede deyifl ve türküleri söylerken, a tlar yakarken bütün nefesler tutuluyor. Çünkü gözleri sevgi ile bakan Türk Halk Müzi i nin usta sesinin a z ndan ç kan türküler yürekleri s t yor. Sanat n n yan s ra sahnedeki sakinli iyle, sürekli güler yüzüyle, durufluyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Akkiraz, sahnede bir eliyle ba lamaya iflaret ediyor bir eliyle de izleyenlerine Akkiraz ba lama ile halk aras nda türkü adeta köprü kuruyor. Röportaj: Erhan K l ç röportaj Brezilya'n n Sao Paolo kentinde iki konser vererek türküleri ilk defa Güney Amerika'ya yani okyanus ötesine tafl d. Frans zbelçika ortak yap m çal flmayla hayat ve müzi i belgesel yap ld ve bu belgesel Mezzo ve Muzzik adl TV kanallar nda yay nland. Albümlerinde ço unlukla kendi derledi i türküleri, deyiflleri ve uzun havalar seslendirirken, 1996 y l nda London Jazz Festivali'ne davet edilerek "Anadolu'dan Yans malar" projesini haz rlad. Caz ve türkü içerikli çok say da konsere imza att. Elektronik müzi i Do u'yla buluflturarak Orient Ekspressions un ortak projesi olan "Külliyat adl albümünü de geçti imiz aylarda müzikseverlerin be enisine sundu. Son olarak Sezen Aksu ile birlikte yapt albümü ise önümüzdeki günlerde türkü severlerle buluflacak. Olarca albüme imza atan, yürekleri s tan duru sesiyle söyledi i türküleri yediten yetmifle her kesime sevdirmeyi baflaran Türk Halk Müzi i Sanatç s Sabahat Akkiraz bütün bu baflar lar n flu iki sözcükle anlat yor: "Anadolu insan y m." lk 45'lik pla n daha 13 yafl nda iken Arif Sa ve Orhan Gencebay n sazlar eflli inde Mahmut Erdal ile ç - kararak türküyle olan yolculu una bafllayan sanatç Sabahat Akkiraz konserden konsere koflturuyor. Hem yurtiçi hem de yurt d fl nda çok say da konser veriyor. "Dinleyenler de seçici" dedi i kitlesiyle bulufltu u konserlerde türküleri yorumlayan Akkiraz, gerek sahnedeki duruflu gerekse ince ve mütevazi konuflmas yla herkesi etkiliyor. Sahnede deyifl ve türküleri söylerken, a tlar yakarken bütün nefesler tutuluyor. Çünkü gözleri sevgi ile bakan kad n n a z ndan ç kan türküler yürekleri s t - yor. Sanat n n yan s ra sahnedeki sakinli iyle, sürekli güler yüzüyle, durufluyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Akkiraz, bir eliyle ba lamaya iflaret ediyor bir eliyle de izleyenlerini; adeta ba lama ile halk aras nda türküden köprü kuruyor Sabahat Akkiraz ile Migros Sanatolia Sahnesi'nde "Gönül gönüleyiz, can canay z. çok oldu Ankara'ya gelmeyeli. Ben de sizleri özledim" dedi i konser öncesi sizler için konufltuk. Türkü gelin Akkiraz; Afl k Veysel, Muhlis Akarsu, Mahsuni fierif gibi ustalar and konserinde hem gözleri doldurdu hem de yüzleri güldürdü. Akkiraz, Ancyra için verdi i röportajda yeni projelerini de anlatt. n Sahnede görüntünüzle, özel yaflam n zla de il de sesinizle vars n z. Popüler kültüre hitap etmedi iniz için de sizi popüler TV programlar nda veya farkl platformlarda göremiyoruz. Ama arkan zda Türkiye'den dünyan n di er bir ucuna kadar büyük bir hayran kitlesi var. Bunu nas l de erlendiriyorsunuz? Ben söyleyen olarak Anadolu kültürünü aktarmaya çal fl yorum. Gelenekten gelece e bir aktar c y m. Dinleyenler de seçiciler. Bana özeller. Tabiki takip ediyorlar. Onlara her zaman, her yerde, her konserimde rastl yorum. n Konserlerinizde; türkü, a t, deyifl söylerken duruflunuz, gülüflünüz, mütevazi ve zarifli inizle izleyenlerinizi etkiliyorsunuz? Bunu halk de erlendirir. Ama ben Anadolu insan y m. çimden geldi i gibi, gördüklerimi yaflad klar m sahnede paylaflmaya çal fl yorum. n Albümlerinizde ço unlukla kendi derledi iniz türküleri, deyiflleri ve uzun havalar seslendiriyorsunuz. Ancak 1996 y l nda London Jazz Festivaline davet edilerek Anadolu'dan yans malar projesini haz rlay p çok say - da konser de verdiniz. Elektronik müzi i Do u'yla buluflturan Orient Ekspressions un ortak projesi olan "Külliyat albümünü de geçti imiz aylarda yay mlad n z. Türküyle di er müzik dallar n buluflturmaktaki amac - n z neydi? fiimdi türküden her fley olur. Araç ne olursa olsun ben türkülerimi caz formunda da söylüyorum. Elektronik olarak da böyle ara bir çal flmam z yapt k. Asl nda bu çal flmalar biraz yurtd fl na yönelikti. Amerikal lara yapm flt k. Genç insanlar istedi. Hem alt yap s Bat formatl hem de bizim çalg lar m zla türkü tad nda çal flmalar oldu. n Yurtiçinin yan s ra yurtd - fl nda Avusturya'dan Hollanda ve sviçre'ye kadar birçok Avrupa ülkesinde konserlere gidiyorsunuz. Önümüzdeki konser takviminizde Singapur ve Meksika da var. Nas l bir ilgi görüyorsunuz. Ayr ca orada yaflayanlar ba lama eflli indeki Türkü'yü nas l buluyorlar? Çok büyük bir ilgi var. Caz ve elektronik müzik format nda yapt - m z albümler çok sevildi. Hatta salonlar t kl m t kl m oluyordu. Ama ba lamay tan mayanlar çok ç k yor. Soruyorlar ne diye ben de anlatmaya çal - fl yorum. n Türkiye'de yap lan di er müzik dallar yla ilgileniyor musunuz, onlar nas l de erlendiriyorsunuz? Ben türkülerle do dum. Türkülerle yetifltim. Türküyle dolu hayat m devam ediyor. Ama az önce de bahsetti im gibi de iflik müzik türlerini de, mesala caz dinliyor ve yorumluyorum. n Ankara'da büyüyen bir sanatç olarak burada konser verdikten sonra nas l duygularla ayr l yorsunuz? Ben Ankara'da büyüdüm. Her fleyden önce Ankaral y m ben. Ankara çok özeldir benim için. Ankaral dinleyicilerimin ilgilerini de 20 sene boyunca hep yan mda hissettim. Hep mutlu ayr ld m. n Daha 13 yafl nda Arif Sa ve Orhan Gencebay n sazlar eflli inde ilk 45 lik pla n z ç - kard n z ve çal flmalar n za devam ediyorsunuz. Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Sezen Aksu ile birlikte ortak bir çal flmaya haz rlad k. Çok güzel ve keyifli bir albüm oldu. Yak nda dinleyenler ile buluflacak. Ayr ca konserlerimizi tüm h z yla devam ediyor. 2007'de yurtd fl nda yo un bir program m z var fiubat tarihleri aras nda Hollanda'da, May s 2007'de Singapur ve Temmuz 2007'de Meksika'da da konser verece iz. Ayr ca adl bir internet sitemiz var. Forumda türkü severlerle buluflarak duygu ve düflüncelerimizi yaz lar m zla paylafl yoruz. n Hasta olman za ra men bize vakit ay rd n z için teflekkür ediyoruz. Ben teflekkür ederim.

7 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 7 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 7 BUNLARI n Bir çift sine in sadece nisan-may s aylar nda b rakt klar yumurtalar n tamam ndan sinek ç ksa idi, dünyay 14 metre kal nl nda bir sinek tabakas n n kaplayaca n... n Ku ular n vücudunun yüzde 28'ini hava torbalar n n meydana getirdi ini ve bu sayede büyüklü üne oranla a rl n n azald n. n Sinekkufllar saniyede altm fl kez kanat ç rparlar. B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Araba hatal üretilmiflse, zaman afl m olmaz Bu say da ay pl mal hakk nda bir tüketici flikâyetimiz var. Ay pl mal; ambalaj nda, etiketinde, tan tma ve kullanma k lavuzunda ya da reklâm ve ilanlar nda yer alan veya sat c taraf ndan bildirilen veya standard nda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteli i etkileyen niceli ine ayk r olan ya da tahsis veya kullan m amac bak m ndan de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydalar azaltan veya ortadan kald ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallard r. Ay pl mal konusu 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 4 üncü maddesinde düzenlenmifltir. n Üç y l önce 0 km araba ald m. Ancak arabam n fren sistemindeki hatadan dolay befl kez fren balatalar n de ifltirmek zorunda kald m. Her defas nda arabam yetkili servise götürmeme ve hatan n bir daha tekrarlanmayaca söylenmesine ra men tamir ifllemlerinden belli süre sonra arabam ayn ar zay tekrarlamaya devam etti. Arabam n yenisiyle de ifltirilmesi için sat n ald m firmaya gitti imde ise garanti süresinin doldu u söylendi. Haklar m neler ve ne yapmam gerekir? Öncelikle tüketici arabas n birden fazla kez yetkili servise götürmesi nedeniyle iflinde uzman olarak kabule edilen yetkili servisin araçtaki ar zan n tamir ile giderilemeyece ini ve üretimden kaynakland n bilmesi gerekir. Bu bilginin tüketiciden saklanmas, ar zan n gizlenmesi tüketiciyi oyalama say lmakla birlikte zaman afl m n kesmektedir. Yani bu gibi durumlarda zaman afl m ifllemez. Dolay s ile mahkemede hakk n z araman z durumunda araban z de ifltirmenizin önünde bir engel bulunmamaktad r. Konuyla ilgili olarak örnek olayda ise Yarg tay 4.Hukuk Dairesi tarihinde zaman afl m n iflletmemifltir. Yeni ald arac ile sorunlar yaflayan tüketicilerimize duyurulur. SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheraton Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Taflç kona-, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 8 8 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Umudu sokakta arayanla SOKAK COCUKLAR Onlar ki; bedenleri, ruhlar, ahlaki geliflmeleri ve dahas, flahsi güvenlikleri çok ac mas z tehlike içinde. Onlar ki; sokakta yaflayan, sokakta çal flt r lan; simit satan, ka- t mendil satan, ayakkab boyayan çocuklar Haber: fienay Y lmaz Her sabah ifle giderken, soka a ç karken karfl - laflt m z, tehlike olarak gördü ümüz, kimsesiz yüzlerce çocuk. Sakarya Caddesi nde, Tunal Hilmi'de, Güvenpark'ta 7.Cadde'de, hemen kentin her yerinde K rm z fl kta dururken, sokakta yürürken srarla bir fleyler satmaya çal fl rlar bize. Öyle çok srar ederler ki arkam zdan, onlar görmezlikten gelmek elde de il. 1950'li y llarda köyden kente göçle geldiler gündeme. O y llarda "köprüalt çocuklar " diyorduk, flimdi ise sokak çocuklar diyoruz Peki, kimdir bu sokak çocuklar? 24 saat sokakta yaflayan, ailesi ile iliflkisi kopuk olup, geçimini sokaktan sa layan, zaman zaman suça bulafl p, zaman zaman da tiner, bali gibi uçucu maddeler kullanan çocuklard r, bunlar... Sokakta çal flan çocuklar ise, ailesinin geçimine katk da bulunmak ya da kendi masraflar n karfl lamak için günün belli bir bölümünü sokakta çal flarak geçiren çocuklard r. Genelde madde ba- ml l klar yoktur. Say lar her geçen gün art yor Baflbakanl k Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Umut Çocuklar Vakf, Ankara Sokak Çocuklar Derne i, Türkiye statistik Kurumu ve Ankara Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl n n verilerinden derledi imiz bilgilere göre, bugün Türkiye'de 7000, Ankara'da ise 2282 sokak çocu u bulunuyor. Çocuklar n ço unlu u ergenlik öncesi ya da ergenli ça n n ilk dönemini yafl yorlar. Ankara'da sokakta çal flan çocuklar n yüzde 57'si yafl aral nda. Bunlar n ancak yüzde 65'i okula gidebiliyor, gerisinin bu flans yok. Yüzde 76's erkek, yüzde 24 ünü k z çocuklar n n oluflturdu u bu çocuklar n ço u yoksulluk, yoksunluk ve fliddetin yo un oldu u ailelerden geliyor. Sevgiden ve e itimden uzak büyüyorlar; büyük bölümünü göç nedeniyle Do u ve Güneydo u Anadolu dan gelen ailelerin çocuklar oluflturuyor. Sokak çocuklar için yetkili tek kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. SHÇEK 40 bin çocu u bar nd r yor. Yetkililer, olanaks zl klar nedeniyle daha çok sokak çocu una sahip ç - kamad klar n söylüyorlar. SHÇEK yetkililerine göre, bu sorunun çözümü çok yönlü bir iflbirli i ve çal flma gerektiriyor; buna karfl n sadece UN CEF ten destek geliyor. UN CEF, bu çocuklara e itimlerini sürdürebilmeleri için sa lanan burs olanaklar n n yan s ra, koruyucu aile bularak yada sivil toplum örgütlerine destek vererek yatacak yer imkan da sa lamaya çal fl yor. haber Baz lar daha flansl Baz çocuklar Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin Sokakta Çal flan Çocuklar Koruma Merkezi nde kal yorlar. 1992'den bu yana faaliyet gösteren merkezde bugüne kadar 6000 çocuk kalm fl, fluan ise 620 çocuk yafl yor, bu merkezde Okula gidiyorlar, oyun oynuyorlar, bilgisayar kullan yorlar.

9 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 9 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 9 lar: RI! Hepsi halinden memnun. Pek ço- u judo ve karete ö rendi i için yeni y ldan beklentileri de yar flmalarda derece almak. Konufltu umuz sokak çocuklar sokakta tehlike'de olduklar n, sokak mafyas n n kendilerini tehdit etti ini, yard m beklediklerini ve en önemlisi de okula gitmek istediklerini söylüyor. Tek dile i ders çal flmak DEN Z (12 ): Ankara'n n en ifllek caddelerinden birinde mendil sat yor. Dedi ine göre ilkö retim 4. s n fta okuyor. Soruyoruz niye sokaktas n diye utand r yor bizi. "Ailemin paras yok, kardefllerim çok küçük, çal fl p süt ve ekmek al yorum eve. Çok param olursa fleker de al yorum kardefllerime. Evimiz uzak. Siteler'den K z lay a yürüyorum. Bu yüzden yoruluyorum, ders çal flam yorum diyor. Yeni y ldan ise tek beklentisi derslerini çal flabilmek. Kar ya sa da MEHMET (11) : Urfa'l. Ayakkab boyac s. Okulu b rakmak zorunda kalm fl. Babas z, annesi ve kardefllerine o bak yor. "Biliyorum çocuklar çal flmamal ama kaderimiz bu abla" diyor. En büyük s k nt s ise simitçi amca n n kula n çekmesi. Onun yeni y ldan beklentisi ise kar ya mas, o zaman daha çok müflterisi oluyormufl. Montum olsa HIDIR (9): Haymanal. 3 kardefli var, lkö retim 2.s n fta. Babas varm fl ama eve gelmiyormufl."2 y ld r boyac l k yap yorum, derslerimde iyi say l r ama üflüyoruz, montum olsa keflke" diyor. Yeni y lda tek iste i bir mont sadece. Annesi için doktor olacak HARUN( 10): 4 kardefller, Yenido- an'da oturuyorlarm fl. Simit sat yor, eskiden çok sat yormufl, flimdi dükkanlar yüzünden ifller kesatm fl. "Büyüyünce doktor olup annemin öksürü ünü geçirece im" diyor. Yeni y ldan sa l k diliyor, kendisi için de il ama, annesi için. Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

10 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Yeni y l n trendleri Y lbafl ve bayram al flverifli bir arada olunca hediye seçmek oldukça zor ve bir o kadarda keyifli... Ankara'n n seçkin mekanlar nda vitrinleri süsleyen albenisi fazla olan hediye seçenekleri... lkürklü giyinmeyi sevenlere krem rengi ve ayn zamanda spor bir mont. moda&trend Kalc ve kifliye özel bir hediye: SAAT Y lbafl ve bayramlarda hediye seçmekte hep zorlan r z. Günlerce önceden bafllar z ne alal m diye düflünmeye Baz hediyeler vard r; hem kal c d r, hem de alaca n z kifliyi tan mlar veya onunla bütünleflir. Zaman m z n sayac olan saatte böyle bir hediyedir. Seçilen saat kiflinin sosyal yaflam n ve tarz n yans t r. E er hediye alaca n z kifli özelse veya her defas nda sizi an msamas n istiyorsan z muhakkak hediyeniz fl k bir saat olmal d r. Saat deyince Ankara da akla gelen birkaç seçkin markadan biri olan Talip M zrak Saatçili e gittik bu konuda sizin için Atakule'deki ma azan n müdürü Ercan Bulduk'un önerilerin ald k: 2007'de saatlerde trend hangi marka? 2007 'ye güzel ve fl k girmek isteyenlerin tercihi cerrut marka saat. Hem baylara, hem de bayanlara önerebilece imiz oldukça fazla modeli olan bir marka. Tafl ifllemeli modeller bayanlar n zarafetini süsler nitelikte. Erkekler için daha ilginç ve bir o kadarda çekici alt n kaplama modeller revaçta. l K rm z renk, deri, sivri burunlu çizme. Hem hem spor, hem de abiyeyle rahatl kla tercih edilebilir bir model. ldaha fazlas n arayanlar için vitrinleri dolaflmak ayr bir heyecan. le er tercihiniz bir çanta ise. lk fl aylar n düflünerek e er bir hediye seçmek istiyorsan z, rahat ve farkl tasar m yla gömlek üzerine giyebilece iniz fermuar yakal kazak erkek müflterilerin ilgisini çekiyor. le er hediyeniz bir bayana ise spor ve ayn zamanda kullan fll l yla günlük de giyebilece iniz bir model.

11 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi Baflusta Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma11 Birlikten do an güç: Durflen Sandalye ankara n n markalar güç do ar diye çok özlü bir atasözümüz var Birlikten Bu atasözümüzü en güzel ve özgün kan tlar ndan biri de Durflen Mobilya Hamza ve Mehmet Durflen kardefller güçlerini birlefltirerek 1970 y l nda kurduklar Durflen Sandalye Mobilya ve Tasar m fiirketi, çeyrek as r aflan bir zamand r, mobilya sektörüne damgas n vuruyor. Bugün babalar ndan devir ald klar ifllerini daha ça dafl bir anlay flla, günümüz rekabet koflullar na uygun biçimde sürdüren iki kuzen H.Koray Durflen ve brahim Durflen in hedefleri ise ülkemizin say l markalar aras nda kal c bir yere sahip olmak Mobilya sektöründe genifl bir üretim yelpazesine sahip olan Durflen Sandalye, Mobilya ve Tasar m fiirketi, onlarca modelde her zevke uygun sandalye, masa, tabure, mutfak masa ve sandalyeleri üretiyor. Birbirinden farkl de iflik zevklere hitap eden 100 model sandalye, 50 model masa, onlarca model bar sandalyesi, tabure ve köfle mutfak üretilmesi de seçene in ne kadar zengin oldu unu göstermeye yetiyor. Otel, restaurant, cafe ve benzeri iflletmeleri anahtar teslim ifl yapan firma, iç pazar kadar d fl pazarda da iddial. Baflta sviçre ve Almanya'ya olmak üzere Avrupa Birli i ne üye baz ülkelere ihracat yapan firman n amac, önümüzdeki y llarda daha çok ülkeye mal satmak. Özel siparifllere uygun olarak da üretim yapan Dursen Mobilya, markalaflma çal flmalar n n ard ndan Türkiye genelinde bayilikler vermeye haz rlan yor. Uluslararas kalite belgesine uygun üretimi yapan firma, sektörde genifl bir Pazar pay na sahip bulunuyor. Ad m z güvencemizdir diyen kuzenler H.Koray Durflen ve brahim Durflen in hayalleri, sektörlerinde Bir numara olmak

12 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Farkl tatlar n buluflma noktas : restaurant Baz tatlar var, sadece Anadolu ya özgü, baz lar sadece Çin, Fransa yada dünyan n bir baflka ülkesinin mutfaklar na özgüdür Baz mutfaklar var ki, dünyan n birçok tad n bir arada sunuyor misafirlerine Bu ayr cal kl tatlar sunan restorantlardan biri de Elizinn Patisserie Restaurant. Sadece Anadolu nun tatlar n sunmuyor Elizinn Patisserie Restaurant, tan nm fl dünya mutfaklar ndan farkl tatlar n bulufltu u bir adres ayn zamanda. Elizinn Patisserie Restaurant, 2006 y l n n bafllar nda Baflkentimizin gözde mekanlar ndan Tunali Hilmi Caddesi nde faaliyete geçti. Girifl kat nda 70, üst salonda 70 ve yazl k bahçesinde 60 kifli olmak üzere 200 kifliye hizmete verme kapasitesine sahip olan Elizinn Patiserie Restaurant, dünya ve Türk mutfa ndan seçilmifl zengin mönüsü, ev tipi pastane çeflitleri, farkl atmosfer ile Ankaral lara de iflik bir alternatif sunuyor. Elizinn Patisserie Restaurant ta zengin kahvalt seçenekleriyle güne bafllayabilirsiniz. Zengin aromal kahve seçiminizle çok özel bir ö len yeme inin tad n ç karabilirsiniz. Akflam yeme inizde, Anadolu mutfa ndan yada Frans z, talyan Meksika mutfa ndan seçim yapabilir, evinize giderken de size özel haz rlanm fl yafl pastan z siparifl verebilirsiniz. Elizinn özel günleriniz içinde iddial bir yer; yafl gününüzü, niflan n z yada yak n dostlar aras nda düflünüyorsan z dü ününüzü özel olarak tasarlanm fl üst kat salonlar nda yapabilirsiniz. Sabah kahvalt s, ö len ve akflam yemekleri için birer mönü seçtik, örnek olsun diye Zevkler ve renkler farkl oldu una göre, sizin seçiminiz farkl olabilir. flte bizim seçtiklerimiz: Mandra Kahvalt Ezine beyaz peyniri, Erzincan cevizli tulum peyniri, örgü peyniri, süzme bal, incir ve çilek reçeli, tereya, k r k siyah zeytin, sigara böre i, sahanda sucuklu yumurta, domates, salatal k, taze portakal suyu yan nda çay veya kahve. Frans z Usulü Biberli Bonfile Taze biberler ile marine edilmifl bonfile, mantar sos, spanak sotesi ve sebze türlüsü ve patates kulesi ile Combo Fajitas Salsa sos ve baharat kar fl m ile marine edilmifl zgara bonfile, tavuk, sote sebzeler, sote so an, üzerine dilimlenmifl biber ve domates, k zg n tavada önünüze gelmesine ne dersiniz. Tabi yan ndada s cak tortilla, guacomole ve Meksika fasulyesi. Ege Salatas Iceberg parçalar ve Mesculen üzerine tatl biber ve koyun peyniri, siyah ve yeflil zeytin, cherry domates, salatal k, ceviz parçalar, ve üzerine dökülmüfl s zma zeytin ya

13 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page 13 Cihan dan 2007 de erlendirmesi n Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in o lu Osman Gökçek siyasete at lacak ve milletvekili olacak. n Cumhurbaflkanl seçiminde Bülent Ar nç 11. Cumhurbaflkan seçilecek. Say : 78 Tarih: 29 Aral k 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER n 2007 y l Türkiye için bafllarda s k nt l bir dönem olarak geçecekse de ülkemiz için ferah ve baflar l bir dönemin kap lar aç lacak. Ekonomi ile alakal özellikle ngiltere ve Amerika dan destekler gelecek. n Avrupa Birli i sürecinde geri ad m at lmayacak. Görüflmeler Türkiye nin lehinde geçecek. n 2007 de flampiyon bu sefer Fenerbahçe olacak. n Hülya Avflar 2007 de evlenecek n 2006 y l içinde hamile kalaca yorumunu yapt m Gülben Ergen yeni y l n bafllar nda kova burcuna mensup bir erkek çocuk dünyaya getirecek. n Geçirece i önemli bir rahats zl k sebebiyle Bülent Ersoy bir süre hastanede kalacak. Sevgili Diva bu durumu atlat p eski sa l na kavuflacak. BAfiKET BªŞKENT SÜRÜCÜ KURSLARI Hafta sonu grubu: Sadece nüfus cüzdan n zla kay t yapt rabilirsiniz Selanik Cad. 19/7 K z lay Tel: Faks: Tel: Faks: Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal burçlar FATURA LI Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l do um tarihi bilgilerini iletmeleri Bu hafta ifl hayat n zda hareketli bir dönem yaflaycaks n z. Yeni at l mlar yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. ve projelerle ilgilenebilirsiniz. fllerinizin yo un oldu u dönemlerde sakin olman z lehinize olacakt r. Aflk hayat n zda beklentilerinizin gerçekleflti ini göreceksiniz. Ailevi iliflkilerde dikkat göstermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Huzursuzluklar n z ve flüphelerinizi ifade ederken dikkatli olun. BO A: (20 Nisan- 20 May s) fllerinizde bu hafta pozitif enerjinizle dikkat çekiyorsunuz. Zaman zaman karamsarl klar kap l p, zorluklarla karfl laflsan z da iflleriniz olumlu yönde ilerleyecek. Aflk hayat n zda mant ks z davran fllar sergileyebilirsiniz. Ani ç k fllardan sak nmal s n z bu dönem. Sa l n za dikkat edin, afl r yorgunlu a ba l bafl a r lar n z olabilir. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) Bu hafta ifl alan zda önemli de ifliklikler gündemde. Kariyerinizde arzulad n z hedeflere ulaflabilirsiniz. Bu dönem stikrarl olman zda fayda var. Aflk hayat n z olumlu bir dönem. Sevdi iniz insanla daha çok beraber vakit geçirmeye gayret edin. Bu hem sizi hem de sevdi iniz kifliyi mutlu edecek. Bu hafta maddi bir sorun yaflayabilirsiniz, ancak k sa sürede bu sorununuzu çözeceksiniz. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu hafta iflleriniz sorunsuz geçecek. Ancak ifl çevrenizde tart flmalardan uzak durmal s n z. Hafta sonuna do ru aflk hayat n za daha fazla dikkat sarf etmeniz gerekiyor. Acele yarg lardan ve suçlamalardan kaç n n. Maddi yönden rahat bir dönem olsa da harcamalar n za dikkat etmelisiniz. Sa l n zda mide a r lar na dikkat edin. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde bu hafta oldukça baflar l olacaks n z. Ancak ufak ayr nt lara girerek zaman kaybetmemelisiniz. Ani kararlar almaktan kaç n n. fl yaflant n zdaki baflar y aflk hayat n zda ve sosyal hayat n zda yaflamak için beklemelisiniz. Aflk hayat n zda tart flmalardan uzak durman z lehinize olacakt r. BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) fllerinizde sonuçlanmas n bekledi iniz konular bu dönem mutlu bir flekilde nihayete eriyor. Ancak bu hafta ifl aç s ndan oldukça yo un geçecek. Kendinizi çok yormamaya dikkat edin. Aflk hayat n zda tart flmalar veya ayr l klar yaflanabilir, dikkatli olun. So uk alg nl na ba l rahats zl klara dikkat edin. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) flleriniz bu hafta geçen dönemlere göre daha durgun geçebilir. Hafta sonuna do ru ifllerinizle ilgili seyahatler gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla bu dönem daha çok görüflerek hofl vakitler geçirebilirsiniz. Bu da üzerinizdeki yorgunlu u ve isteksizli i atman za yard mc olacak. Aflk hayat n zda olumlu bir dönem yaflayacaks n z. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Bu hafta ifllerinizde olumlu geliflmeler yüzünüzü güldürecek, yeni at l mlarda büyük baflar sa layacaks n z. Ancak aflk hayat n zda dikkatli olman z gereken bir dönem. natç davran fllarda sak nmal s n z. natç tutumunuz tart flmalara neden olabilir. Maddi durumunuzda olumlu yönde düzelmeler olacak. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Moralinizin yükselece i ve kendinize olan güveninizin artaca bir dönemdesiniz. Bu yüzden ifl hayat n zda yaflad n z problemler de çözmeye bafll yorsunuz. Aflk hayat n zda aceleci iniz zaman zaman tart flmalara sebep olabilir, sab rl olun. Bu hafta çevrenizdeki insanlar n sürprizleri sizi sevindirecek. Fazla alkol almamaya dikkat edin. Midenizde problemlerine neden olabilir. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Yapt n z baz ifllerden memnun de ilsiniz. Bu olumsuzluklar n de iflmesini istiyorsan z, sab rl olun. Çevrenizde sizi destekleyen insanlar n tavsiyelerini göz ard etmeyin. Karfl n za ç kacak ifl f rsatlar n iyi de erlendirirseniz, bir süre sonra maddi ve manevi aç dan rahatlayacaks n z. Bu dönem yak n bir yerlere gidip dinlenmek size iyi gelebilir. Mide ve s rt a r - lar n za dikkat edin. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Bu hafta duygusal aç dan oldukça s cak geçecek. kili iliflkilerde flüpheci davranmaman z size ve iliflkinize yeni bir boyut getirecek. Bu durum üzerinizdeki a r yükleri hafifletecek. Yapaca n z planlarda olumlu neticeler sizi bekliyor. Bencil davran fllardan uzak durun. zira sevdiklerinizle aran z n aç lmas na neden olabilir. fllerinizdeki durgunluk bu hafta yerini yo un ve kazançl bir döneme b rakacak. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) Bu hafta ifl konusunda sab rs z davranabilir ve bunun için önemli ayr nt lar gözden kaç rabilirsiniz. Size önerim, biraz dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü kendinizi son derece yoruyorsunuz. Bu da motivasyonunuzun düflmesine sebep oluyor. kili iliflkilerde olaylara tarafs z bakman z sizin lehinize olacak. Sizi üzen ayr nt lara fazla girmezseniz aflk hayat n zda olumlu düzelmeler olacak.

14 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Sanatç gözüyle Medya Hedef Sapt r yor! "Köprüdeki Adam Hayat n karmaflas ndan b k p intihar etmek için köprüye gelen bir adam ve yine hayat n devam ettirebilmek için köprüye haber yapmaya gelen bir gazeteci Toplum birey iliflkisini irdeleyen traji komik bir oyun. Mustafa flekercio lu kültürsanat Senaryo yaz m ve Foto rafc l k kursu Çeflitli sanat alanlar nda kurslar düzenleyen Fotograf Sinema Ankara (FSA) ocak ay nda senaryo yaz m teknikleri ve uygulamal foto rafç l k kurslar açt. Senaryo yaz m teknikleri kurs 14 Ocak 200 Pazar günü bafllayacak, 6 hafta sürecek. Kurs Burak Tamdo an ve O uz Çiçek taraf ndan verilecek kursun süresi 6 hafta olacak. Uygulamal fotografa girifl kursu ise 9 Ocak 2007 de bafllayacak. Sal ve Perflembe günleri devam edecek kursun süresi dört hafta. Guy Fo ssy'in yazd, Mustafa flekercio lu'nun yönetti i oyunun baflrollerini Abdullah Ceran ve Levent Çelmen paylafl yor. Oyun hayatta tutunamayan umutsuz bir adam n yaflam n n son yolculu una ç kmak için gitti i köprüde haber peflinde koflan bir gazeteci taraf ndan durdurulmas n anlat yor. Gazeteci iyi bir haberle patronunun karfl s na ç kmak için adam ikna etmeye u rafl rken, ölümü seçen adam ise bütün yaflad klar n n hesab n gazeteciden ç karmaya çal fl yor. Medya'n n elefltirildi i oyunda, toplumsal bunal m trajik bir flekilde sergileniyor... Oyun, ocak ay ndan itibaren Ankara Devlet Tiyatrolar Oda Tiyatrosunda seyirci ile buluflacak. "Köprüdeki Adam n bas n toplant s nda konufltu umuz Abdullah Ceran ve Levent Çelmen, oyunda oldu u gibi medyay elefltiri ya muruna tuttular. 30 y ll k arkadafll klar n bu kez tiyatroya tafl yan Çelmen ve Ceran söyleyiflimizde, medyaya iliflkin görüfllerinin yan s ra yaflad klar s k nt lar da anlatt lar. n Abdullah Ceran: Mutsuzluk topluma yönelik, toplumdan geliyor. Medya toplumu oyuncak haline getirdi, gündemi gereksiz haberlerle geçifltirip, dikkatimizi da t yor. Türk Medyas 4.güç olarak toplumunu, özellikle de gençlerimizi yanl fl yönlendiriyor. Televizyonun magazin ve dizilerle halk uyuttu u bir dönemdeyiz. Böylece as l düflünülmesi gerekenleri unutturuyorlar. n Levent Çelmen ise çok daha sert bir dille anlat yor medya hakk nda düflüncelerini: Dizilerden özellikle uzaktay m, izlemek istemiyorum. Günlük e lence haline gelen diziler, tiyatroya ve sanata zarar veriyor. Ben bu suçlulukta yokum, tiyatroday m, sahnedeyim. Tabii bir de yaflad m z hayat n bir gerçe i var: maafllar m z komik, rezil durumday z. Birey olarak kötü günler geçiriyoruz, ülke olarak kötü günler geçiriyoruz. Bizler 50 yafl na gelmifl insanlar z. Geçimimizi sa lamak için mecbur televizyonlardaki dizilerde yer al yoruz. Zor durumda oldu umuz için eme imizi dizilerde harcad k, sanat m z satmak zorunda kald k. Oyunun yönetmeni Mustafa fiekercio lu'nun da medyaya iliflkin görüflleri Çelmen ve Ceran dan farkl de il Gün be gün dizilerin ve magazinin esiri haline gelindi ini, gerçek sanata de er verilmedi ini, tiyatrolar n ço u zaman oyuncu bulamad n söylüyor, fiekercio lu ve ekliyor: "Eskiden sanat deyince akla tiyatro gelirdi, oyunlar kalabal k seyircileri sunulurdu, art k evde herkes dizi izliyor, ba- ml l k derecesine ulaflt diziler, bu yüzden oyuncular m z dizilere kapt r yoruz" Türk Cumhuriyetleri buluflturan konser Türk Cumhuriyetleri aras ndaki sosyal ve kültürel bafllar güçlendirmek amac yla kurulan dostluk derne i, Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri nde büyük bir kalabal Ankara Resim ve Heykel Müzesi nde verdi i bir konserde buluflturdu.konserde kat l mc lara haf zalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sunulurken, geceye çeflitli kesilmeden genifl bir kat l m oldu.

15 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page 15 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma15 Yeni y l n ilk oyunlar Yeni y lda devam eden oyunlar n yan s ra üç yeni oyuna prömiyer yapacak olan Ankara Devlet Tiyatrosu, Erzurum, Bursa ve Sivas Devlet Tiyatrolar ndaki üç oyunu da Ankaral sanatseverlerin be enisine sunacak. 10 sahnede, 31 oyuna 186 kez perde diyecek olan Ankara Devlet Tiyatrosu nun Ocak 2007 program nda yer alan oyunlar ile sahneleri ise flöyle: fi NAS SAHNES n Aziz Nesin in yazd, Osman Özkan n oyunlaflt rd -, Coflkun Irmak n yönetti i TEK YOL 3-7; Ocak 2007 tarihleri aras nda sahnelenecek. KEND - ME KIYAMAM adl oyunun seyirci ile buluflma tarihleri 9-14; 30, 31 ocak aras. n KELO LAN-KELEfiO LAN adl Çocuk Oyunu 10, 11, 17, 18 Ocak 2007 tarihlerinde küçük izleyiciler ile buluflacak. n William Saroyan n yazd, Ece Ero lu nun dilimize çevirdi i ve Kemal Baflar n yönetmenli ini yapt HAYATI YAfiAMAK 3-6; Ocak ta 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. AKÜN SAHNES n Bernard-Marie Koltes in yazd, Hamdi Tuncer in dilimize çevirdi i, Philip Boulay n yönetti i ORMANLAR- DAN HEMEN ÖNCEK GECE 7, 14, 21 Ocak 2007 tarihlerinde sahnelenecek. n SANDALIM KIYIYA BA LI 9-13 Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. n YAfiAMAK MI YOKSA ÖLMEK M nin yazar Melchior Lengyel. Jan Mendell in oyunlaflt rd, Yücel Erten in dilimize çevirip, yönetmenli ini de yapt oyun Ocak 2007 tarihleri aras nda seyirciyle buluflacak. n 16 Kas m 2006 prömiyer yapan; Semih Sergen in yazd, Haluk Cömert in yönetti i SON KUfiLAR 4-7; Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. n J.S. Sinistera n n yazd, Yalç n Baykul un dilimize çevirdi i, brahim fiahin in yönetmenli ini yapt ; Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu AY CARMELA 9-14 Ocak 2007 tarihleri aras nda Ankaral sanatseverler ile buluflacak. n Oktay Aray c n n yazd, Coflkun Irmak n yönetmenli ini yapt ; Sivas Devlet Tiyatrosu oyunu RU- MUZ GONCAGÜL Ocak 2006 tarihleri aras nda. n Faik Ertener in yazd ve Ak n Erozan n yönetti i Çocuk Oyunu S Z NE DERS N Z 21 Ocak 2007 tarihinde küçük izleyicilerle buluflacak. n 31 Ocak 2007 Çarflamba günü ALTINDA T YATRO- SU nda prömiyer yapacak olan Çetin Altan n yazd, Yunus Emre Bozdo an n yönetti i 7. KÖPEK sahnelenecek. MAH R CANOVA SAHNES n Faik Ertener in yazd ve Ak n Erozan n yönetti i Çocuk Oyunu S Z NE DERS N Z 9, 10, 17, 18, 23, 24 Ocak 2007 tarihlerinde küçük seyircilere merhaba diyecek. n 11, 14, 21, 25, 28 Ocak 2007 tarihlerinde Fikret Terzi nin yazd, Osman Nuri Ercan n rejisörlü ünü yapt Çocuk Oyunu GÖL- GEN N CANI küçük seyircilerimiz taraf ndan izlenebilecek. KÜÇÜK T YATRO n A AÇLAR AYAKTA ÖLÜR 3-7 Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. Hr sto Boyçev in yazd, Hüseyin Mevsim in dilimize çevirdi i, Tayfun Orhon un yönetti i ALBAYIN KARISI 9-14 Ocak 2007 tarihleri aras nda gösterimde olacak. n 8 Kas m 2006 tarihinde prömiyer yapan Claude Magnier in yazd, Asude Zeybeko lu nun dilimize çevirdi i, Ali Hürol un yönetmenli ini yapt EYVAH! Y NE KARIfiTI Ocak 2007 tarihleri aras nda. Ulviye Bursa n n yaz p - yönetti i KELO LAN-KELEfiO LAN adl Çocuk Oyunu 21 Ocak 2007 tarihinde sahnelenecek. Dennis McINTYRE nin yazd, Y ld r m Türker in dilimize çevirdi i, Bar fl Eren in yönetti i MODIGLIANI (IfiI IN VE HÜZNÜN RESSAMI ) 30, 31 Ocak 2007 tarihlerinde sanatseverlerle buluflacak. BÜYÜK T YATRO n 8 Aral k 2006 tarihinde prömiyer yapan; Sad k fiendil in yazd, Kaz m Akflar n rejisörlü ünü yapt KANLI N GAR 5, 7, 16, 19, 23, 26, 28 Ocak, Turgut Özakman n yazd, Prof. Dr. Özdemir Nutku nun yönetmenli ini yapt ; Erzurum Devlet Tiyatrosu oyunu RES ML OSMANLI TAR H 9, 12, 14 Ocak tarihlerinde Ankaral sanatseverler ile buluflacak MUHS N ERTU RUL SAHNES Semih Sergen in yazd, Haluk Cömert in yönetti i SON KUfiLAR Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. Fikret Terzi nin yazd, Osman Nuri Ercan n rejisörlü ünü yapt Çocuk Oyunu GÖLGEN N CANI 17, 18, 19, 20 Ocak 2007 tarihlerinde küçük seyirciler taraf ndan izlenebilecek. Mustafa Ahmet Yuvanç n yazd, Tolga Çiftçi nin yönetti i, SELAN K TEN ANITKAB R E 24, 25, 26, 27 Ocak 2007 tarihleri aras nda. RFAN fiah NBAfi ATÖLYE SAHNES n Güngör Dilmen in yazd ve Ayfle Emel Mesci nin yönetti i KURBAN 4, 6 Ocak 2007 tarihlerinde sanatseverlerle buluflacak. n 11 Ocak 2007 Perflembe günü RFAN fiah NBAfi ATÖ- LYE SAHNES nde prömiyer yapacak olan Aristophanes in yazd, Azra Erhat ve Sabahattin Eyübo lu nun dilimize çevirdi i, Coflkun Irmak n yönetti i LYS STRATA 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 Ocak 2007 tarihlerinde ayn sahnede izlenebilecek. ODA T YATROSU n KÖPEK- KADIN- ERKEK adl oyun 9-13 Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. Oyunu, Sibylle Berg yazd, Sibel Arslan Yeflilay dilimize çevirdi, rejisörlü ünü ise Hakan Çimenser yapt. n Ionesco nun yazd, Ülkü Tamer in dilimize çevirdi i, Yunus Emre Bozdo an n yönetti i K K fi L K HIRGÜR Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. n 26 Aral k 2006 tarihinde ODA T YATROSU nda prömiyer yapan Guy Foissy in yazd, Olcay Poyraz n dilimize çevirdi i CANLI YAYIN n rejisörü Faruk Günu ur. Oyun Ocak 2007 tarihleri aras nda ayn yerde sahnelenecek. Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312)

16 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page 16 Yeni yıla yeni teknolojiyle girin 2006 y l daha önceki y llarda oldu u gibi tüketici elektroni i ve donan m konusunda h zl de iflimlere sahne oldu y l nda bu alandaki geliflmelerin daha h zl olaca anlafl l yor. fllemci Kategorisi Bu kategoride tavsiye etti imiz ürünlerde dikkat edilmesi gereken nokta önerilen ifllemcinin elinizdeki sistem (özellikle anakart) ile uyumlu olup olmad d r. Ürünleri sat n almadan önce anakart n - z n marka ve modelini sat fl yetkilileriyle paylaflman z uyumsuz bir ürün alman z engelleyecektir. n Üst Seviye: Intel Core 2 Duo E6600 Teknik Özellikleri: Socket 775, 2.4 GHz, 4 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB, Dual Core Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 560 YTL Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 29 Aral k Cuma 2007 Say : 78 Haftal k Ücretsiz Gazete Bellek Kategorisi DDR belleklere göre piyasada yeni olan DDR2 bellekler aras ndan do ru olan seçmek çok ta kolay de il. Yine de bütçenize göre bir ürün bulmak için bize güvenebilirsiniz. n Üst Seviye: 2 GB Team Xtreem DDR2 PC-6400 (2 x 1GB) Teknik Özellikleri: 800 MHz DDR2, zamanlama, V Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 505 YTL n Üst-Orta Seviye: 2 GB Kingston HyperX DDR2 PC-6000 (2 x 1GB) Teknik Özellikleri: 750 MHz DDR2, zamanlama, 1.9V Ekran Kart Kategorisi S ürekli de iflim ve ilerleme zaten yüksek teknolojiye dayal ürünler söz konusu oldu unda art k kan ksad m z bir olgu. Bu sebepten 2006 y l nda üreticiler taraf ndan piyasaya sunulan yeni ürünlerin flok etkisinin çok ta kal c olmamas bir sürpriz olarak karfl lanmamal kan m zca. Yine de bu ürünler içinde biz bilgisayar kullan c lar na keyifli vakit geçirtecek, farkl bütçelere uygun ve param z n karfl - l n bize fazlas yla verecek ürünleri sizin için bulduk ve bunlar farkl bütçe s n flar içerisinde de erlendirdik. Umar z bu ufak rehber, yeni y lda karfl s nda uzun ve keyifli saatler geçirece iniz bir bilgisayar sahibi olman z ya da elinizde bulunan bilgisayar n z güncellemeniz aç s ndan sizlere yard mc olacakt r. Yeni y lda monitörlerinizin bafl nda keyifli saatler geçirmeniz dilekleriyle... Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 440 YTL Haz rlayan: Ufuk Polat n Orta Seviye: 1 GB Kingston DDR2 PC4200 (2 x 512MB) Teknik Özellikleri: 533 MHz DDR2, CL 4 zamanlama, 1.8V Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 195 YTL n DDR Orta Seviye Alternatif: 1 GB Twinmos DDR PC3200 (2 x 512MB) Teknik Özellikleri: 400 MHz DDR, CL 2.5 zamanlama, 2.5V Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 200 YTL Anakart Kategorisi n Orta Seviye: Intel Core 2 Duo E6300 Teknik Özellikleri: Socket 775, 1.83 GHz, 2 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB, Dual Core Piyasa Fiyat (KDV Dahil) : 320 YTL n Alternatifler: Orta seviyedeki ürün bollu u bizi alternatifler sunmaya mecbur b rak yor adeta... Intel Pentium D 915: Socket 775, 2.8 GHz, 2x2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, Dual Core: 220 YTL AMD Opteron 165: Socket 939, 1.8 GHz, 2x1 MB L2 Cache, 2000 MHz HTT, Dual Core Piyasa Fiyat (KDV dahil): 305 YTL n Alt seviye: AMD Athlon Teknik Özellikleri: Socket 939, 2.2 GHz, 1 MB L2 Cache, 2000 MHz HTT Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 165 YTL Bu kategoriyi PCI-Express ve AGP olarak ikiye ay rd k. Daha yeni sistemlere sahip kullan - c lar düflünürken, eski sistemlerinden vazgeçemeyen kullan c lar da unutmam fl olduk. PCI-Express: n Üst Seviye: 768MB Leadtek GeForce 8800GTX Teknik Özellikleri: 1800 MHz 384-bit GDDR3, 128 Kaplama Çekirde i, 575 MHz Çekirdek h z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 1130 YTL n Üst-Orta Seviye: 256MB Sapphire Radeon X1950XT Teknik Özellikleri: 1800 MHz 256-bit GDDR3, 16 fl Hatt (48 Kaplama), 625 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 575 YTL n Orta Seviye: 256MB MSI Radeon X1950 Pro Teknik Özellikleri: 1400 MHz 256-bit GDDR3, 12 fl Hatt (36 Kaplama), 580 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 330 YTL n Orta-Alt Seviye: 256 MB XFX GeForce 7600 GT XXX Edition Teknik Özellikleri: 1600 MHz 128-bit GDDR3, 12 fl Hatt, 590 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 250 YTL AGP: n Üst Seviye: 512 MB Sapphire Radeon X1950 Pro Teknik Özellikleri: 1400 MHz 256-bit GDDR3, 12 fl Hatt (36 Kaplama), 580 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 475 YTL (Sapphire Marka) n Orta Seviye: 256 MB XFX GeForce 7600 GT Teknik Özellikleri: 1400 MHz 128-bit GDDR3, 12 fl Hatt, 560 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 330 YTL Bu kategoride Core 2 Duo destekli anakartlara a rl k verdik. Çünkü yeni bir anakart alan ço u kullan c n n sistem yükseltme amac tafl yor. Yeni ve gelece e yönelik bir sistem alanlara da önerimiz Core 2 Duo olacakt r. n Üst Seviye: Abit AW9D Max Teknik Özellikleri: Socket 775, 975X/ICH7-R, 2x pci-e 16x, FSB1066, Core 2 Duo, DDR2 Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 365 YTL n Orta Seviye: Asus P5B Teknik Özellikleri: Socket 775, P965/ICH8, pci-e 16x, FSB1066, Core 2 Duo, DDR2 Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 205 YTL n Orta Seviye Socket 939 Alternatif: DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D Teknik Özellikleri: Socket 949, NForce 4 Ultra, pci-e 16x, HTT2000, Athlon64/X2/Opteron DDR Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 235 YTL n Alt Seviye: Asrock 775 Dual VSTA Teknik Özellikleri: Socket 775, PT880Pro/Vt8237A Çipset, agp+pci-e 16x, FSB1066, Core 2 Duo, DDR+DDR2 Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 105 YTL SONUÇ: Y lbafl n f rsat bilerek bu durumu bilgisayar n z oluflturan ana bileflenlerin en önemlilerini bar nd ran bir al flverifl listesi haz rlayarak de erlendirdik. Umar z size sundu umuz listeden yararlanarak bütçenize uygun bileflenleri bir araya getirebilir, bilgisayar n zdan ifl ya da e lence amaçl ald n z verimi yükseltebilirsiniz. Haz rlad m z liste yeni bilgisayar alacaklar n ifline daha çok yarayacak olsa da, eski sisteminin ömrünü uzatmak isteyenlerin de bu listeden yararlanmas mümkün. Sonuç olarak Ancyra Gazetesi ad na herkese yeni y lda teknolojiden uzak kalmay n dileklerimizi iletiyor, nice mutlu y llara diyoruz.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU ŞARTNAMESİ

KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU ŞARTNAMESİ KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Belediyemizce düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin organizasyonu işi aşağıdaki

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı