K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?"

Transkript

1 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik durumu uygun olan Ankaral lar n daha çok kayak merkezleri, yurt d fl ya da Antalya gibi e lencenin s n r tan mad - yerlere giderken, orta gelir grubuna sahip olanlar n n tercihleri Ankara daki e lence merkezleri olacak. [4 te] Türkü nün gülen yüzü: Sabahat Akkiraz Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 29 Aral k Cuma 2006 Say : 78 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Her sabah ifle giderken, soka a ç karken karfl laflt m z, tehlike olarak gördü ümüz, kimsesiz yüzlerce çocuk. Sakarya Caddesi nde, Tunal Hilmi'de, Güvenpark'ta 7.Cadde'de, hemen kentin her yerinde K rm z fl kta dururken, sokakta yürürken srarla bir fleyler satmaya çal fl rlar bize. Öyle çok srar ederler ki arkam zdan, onlar görmezlikten gelmek elde de il. [8-9 da] Cihan dan 2007 de erlendirmesi n Bülent Ar nç Cumhurbaflkan seçilecek. n Melih Gökçek in o lu Osman Gökçek milletvekili olacak. n Hülya Avflar evlenecek. n Fenerbahçe flampiyon olacak. n Falc Cihan n yorumlar [13 de] Sahnede deyifl ve türküleri söylerken, a tlar yakarken bütün nefesler tutuluyor. Çünkü gözleri sevgi ile bakan Türk Halk Müzi i nin usta sesinin a z ndan ç kan türküler yürekleri s t yor. Sanat n n yan s ra sahnedeki sakinli iyle, sürekli güler yüzüyle, durufluyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Akkiraz, sahnede bir eliyle ba lamaya iflaret ediyor bir eliyle de izleyenlerine Akkiraz ba lama ile halk aras nda türkü adeta köprü kuruyor. [6 da] K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? YEN YILINIZ VE KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

2 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 2 2 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Bald z Ankara y sevdi Ünlü sanatç Tarkan n bald z Berna Öztürk, geçti imiz hafta aç lan yeni bir mekanda DJ lik yapt. S kl kla Ankara ya gelerek sevenleriyle buluflan Berna n n hayranlar aras nda Bilkentliler ço- unluktayd. Seçkinlerin son dura : DEM DEM y llard r, seçkinli inden ve damak tad ndan ödün vermiyor. Rezervasyonla kabul etti i müflterileri de Ankara n n elit kesiminden. Dost ve samimi bir ortamda yemek yiyip, fas l dinleyece iniz DEM, her zaman doldu u gibi hafta sonu da t kl m t kl md. Kap dan dönmek istemiyorsan z, mutlaka alo deyin Bilkent Üniversitesi ö rencisi Seçil ile arkadafllar danslar yla geceyi renklendirdi. HIMM ODTÜ lüleri coflturdu ODTÜ ö rencileri, Himmet (HIMM) liderli indeki organizasyonda bulufltular. Laila ve Maydonoz daki organizasyonlar yla dikkatleri üzerine çeken HIMM, OD- TÜ ö rencilerini de coflturarak, s nav yorgunlu unu üzerinden atmalar na yard mc oldu. Anatolia Çiçek Sancak Mah. 1. Cad Sok No:2/A Y ld z- Çankaya/ANKARA Tel: Tel-Fax: Cep: kentyaflam Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... Hergün Saatleri Aras kinci Alkollü çkiniz Bizden Elpaso Bahçelievler 3. Cadde de geçerlidir. ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Bahçelievler 3. Cadde No:12/A % Elpaso Bahçelievler 2. Cadde de geçerlidir. Bahçelievler 2. Cadde No:31/B % ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Meşhur Sivas Köftesi Çankaya lezzetleri Mesnevi Sokak 43/C A.Ayrancı tel: Mesa Plaza No:37 Çayyolu tel: Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

3 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 3 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 3 Dünden bugüne Ankara foto raflar Cumhuriyet döneminin ilk günlerinden bu yana, Ankara n n de iflik yerlerinden çekilmifl foto raflar n, ayn yerlerden çekilen yeni halleriyle eski-yeni karelerin yan yana yer ald Dünden Bugüne Ankara Foto raflar sergisi, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek taraf ndan aç ld Ankara Büyükflehir Belediyesi BELYA fiirketi taraf ndan düzenlenen sergi, Baflkent te, Ulus tan K z lay a, S hhiye den Opera ya kadar Cumhuriyet dönemine ait de iflik yer ve aç lardan çekilen foto raflar n, ayn yer ve görünümü baz al narak çekilen foto raflar yer al yor. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin projeleri ve yat r mlar yla bambaflka bir çehreye kavuflan, Cumhuriyet döneminden bu yana da de iflen Baflkent teki fark n daha iyi anlafl lmas n da sa layacak 100X127 santimetre ebatlar nda 170 foto raf n yer ald sergi, Zafer Çarfl s Sanat Galerisi nde, 15 Ocak 2007 Pazartesi gününe kadar aç k kalacak. Yeni y la moral depolad lar Remax n Ankara ofisleri yemekte bir araya gelerek 2006 y l n u urlarken, 2007 merhaba dediler Remaxc lar n Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesislerindeki restauranttaki akflam yeme ine 200 yak n broker ve çal flan kat ld. Ancyra Gazetesi nin sorular n yan tlayan 2007 dönem Baflkan S tk Ç - nar, Remax' n Dünyadaki liderli ini Ankara'ya tafl ma amac nda olduklar n, bunu gerçeklefltirmek için de moral ve motivasyon aç - s ndan bu buluflmalar s kça yapacaklar n söyledi. Remax Ankara'da 22 ofis ve 200'den fazla çal flan yla emlak piyasas n n önemli bir bölümüne hakim bulunuyor. Gece boyunca halaylar ve oyunlar eflli inde e lenen remaxc lar sanatç larada efllik ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde köçek oynatan emlakç lar, finali Türk Sanat Müzi iyle yapt lar. Liman Limitsiz yerli içki P YANO EfiL NDE YEMEK MÜZ ve GRUP E&S ORDOVR TABA I CEV ZL EZME, ÇERKEZ TAVU U, PATLICAN SALATA, RUS SALATASI, YO URTLU SEM ZOTU, 2 ÇEfi T PEYN R ve DOMATES SALATALIK ARA SICAK SAFRANLI KÖFTE - MUSKA BÖRE SALATA VINAGRET SOSLU ILIK SALATA ANA YEMEK FÜME ED LM fi H ND DOLMA KESTANEL P LAV LE TATLI BROWN fikembe ÇORBASI - SICAK fiarap- KÖZDE KESTANE YEN YIL H ND N Z Liman DAN EV N ZE (1 Hafta öncesine kadar siparifl al n r 120 Ytl) C NNAH CAD. AHENK SOK. NO: 2 ÇANKAYA l tel: Kentin gürültüsünden uzak, do ayla iç içe bir ortam. Zengin menü seçenekleriyle. Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesisleri Çiftlik Cad. No:34 Befltepe/ANKARA tel: fax: % Meyhane Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

4 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 4 4 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Ankara y lbafl na haz r Yeni y l ve Kurban Bayram n Ankara da geçirecek Ankaral lar, e lence ve al flverifl merkezleri de yeni y l için tüm haz rl klar n tamamlad. Asena ve Demet Akal n yeni y lda Ankaral larla olacak. haber Ankara; bu y l bafl nda kayak merkezlerinin bulundu u Uluda, Palandöken, Kartalkaya yada e lencenin merkezi stanbul ve Antalya kadar hareketlilik yaflamasa da e lence ve al flverifl merkezleri yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik durumu uygun olan Ankaral lar n daha çok kayak merkezler, yurt d fl ya da Antalya gibi e lencenin s n r tan mad yerlere giderken, orta gelir grubuna sahip olanlar n n tercihleri Ankara daki e lence merkezleri olacak. E lence merkezleri Oryantal müzi in baflar l ismi Asena ile y ld z gider yükselen sanatç Demet Akal n yeni y lda Ankaral lar olacak. Asena, Ankaral sevenleriyle Laila'da buluflacak, Demet Akal n da MYDONOSE Plaza da hayranlar yla buluflacak. Büyük Anadolu Oteli nin bu y lki y lbafl program oldukça zengin Türk Sanat Müzi i nin sevilen sesi Umut Akyürek, Metin Arolat ve Piyanist fiantör Onur ile Oryantal Sahra, Stand Upc Orhan fieref Ayça Büyük Anadolu Oteli nde sahne alacaklar. GOP taki SA- LATA da Sedat Yüce, Desen Y ld z, Grup MUBU, DJ Berk nal, SA- LATA MESA da ise Levent ve Gözde canl performanslar yla müflterilerini e lendirecekler. Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesisleri de y lbafl na hareketli giriyor; Nefle, skender ve Bu ra ile Oryantal Köçek geceye renk katacaklar. Ankara da özellikle siyasetçilerin u rak yeri olan Planet, y lbafl partisini Barbekü, Bahçede mangal ve havai fiflek gösterileriyle s cak flarap eflli- inde renklendirecek. Hotel Etap Alt nel ve 'Le Chalet' Etap Alt nel'in galeri kat nda bulunan Ankara'n n hatta Avrupa'n n en fl k restoranlar aras nda yer alan "Le Chalet" Ankara'daki üst düzey bürokratlar n, diplomatlar n, bakan ve milletvekillerinin tercih etti i bir mekan. Hotel Etap Alt nel, 2007 ye bu çok özel restaurantta, yine çok özel bir mönü ile giriyor. Liman Restaurant: GRUP E&S in sahne alaca y lbafl gecesinde Piyano ve yemek müzi i eflli inde çok özel bir mönü sunuyor, müflterilerine Hacettepe Park Restaurant: Hacettepe Hastanesi 5 No'lu Otopark çinde yer alan restoran ta Özel y lbafl Park Orkestras n n yan s ra, Oryantal da geceyi renklendirecek. Meze: GOP ta 7 y ld r hizmet veren Meze özel sürprizlere haz rlan yor. Al flverifl Merkezleri Gelin gibi süslenerek yeni y l ve bayram karfl lamaya haz rlanan Ankara'n n büyük al flverifl merkezlerinden olan Atakule, Karum, Ankamall, Mesa Plaza, Arcadium, Armada, OPT - MUM gibi Ankara'n n en gözde al flverifl merkezleri fl l fl l. Yeni y l dekorlar, süsleri ve fl kland rmalar yla Ankaral lar n be enisini kazanan al flverifl merkezleri yeni y la sürprizlerle girecekler. noel babalar hediye da t rken, ma azalarda indirimler ve cazip taksit avantajlar ile Ankaral lara kaç r lmayacak f rsatlar sunuyor. Ankara'n n ilk al flverifl merkezi Atakule yeni y l ve bayram boyunca hofl süprizler yapmay planlarken, Ankara n n en büyük al flverifl merkezi olan Ankamall'de ise flüt, gitar, keman ve viyolonselden oluflan bir müzik ziyafeti Ankaral lar bekliyor. Çayyolu ve çevresindeki Ankaral lar n çekim merkezi olan Mesa Plaza ve Arcadium da bayraml klar n giymifl yeni y l ve Kurban Bayram n bekliyor. Arcadium'a giderseniz flans çemberine u ramadan geçmeyin, herkesin hediyesi orada. Karum müzik dinletisi eflli inde bekliyor Ankaral - lar Optimum ise bu y l Çark felek ile ziyaretçilerini hediye ya muruna tutacak. Armada çeflitli etkinliklerine yan s ra al flverifl yapan Ankaral lara bir de 2007 model BMW 5.20d kazanma flans sa l yor.

5 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 5 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 5 Kondu baz istasyonuna protesto Çayyolu Konutkent-2'nin arkas ndaki Atatürk Orman 'na hava karard ktan sonra gizlice baz istasyonun temeli at ld. Bir gecede dikilen gecekondu uygulamalar na benzer bir flekilde temeli at lan baz istasyonuna karfl Çayyollu halk ayakland. Çayyolu Platformu Baflkan Engin Uç, Bilinçli örgütlülü ümüz karfl s nda çekindikleri için ifli gizli yap yorlar dedi. Çayyolu halk, yine herkese örnek olacak bir davran flla, bölgelerinde baz istasyonunun kurulmas n önlemek için ayakland. Daha önce Do a Sitesi nin yan nda kurulan baz istasyonunu mahkeme karar yla kald rtan bölge halk - n n tepkisinden çekinen bir GMS firmas, hava karard ktan sonra gizlice Konutkent-2'nin arkas ndaki Atatürk Orman 'na baz istasyonu kurmak üzere temel att. Gecekondu uygulamalar n ça r flt ran bir çal flmayla, baz istasyonun temelini gece atan firmaya karfl Çayyolu ndaki site baflkanlar n n ald karar do rultusunda Çayyolu Platformu öncülü ünde miting yap ld. Çayyolu Platformu Baflkan Engin Uç mitingde yapt konuflmada, evrensel kabul görmüfl insan haklar aras nda, sa l kl bir çevrede yaflama hakk n n da bulundu unu, bu haklar n korumak için bir araya geldiklerini söyledi. Sa l - m z riske edecek baz oluflumlar karfl s nda tepkimizi dile getirmek en do al hakk m zd r diyen Uç, flunlar söyledi: Orman Bakanl ile Turkcell firmas anlafl p, Çayyolu halk n görmezden gelerek Konutkent-2'nin ard ndaki Atatürk Orman 'na baz istasyonu kuruyorlar. Bizden çekindikleri içinde hava karard ktan sonra temelini att lar. Bu sa l kl bir çevrede yaflama hakk m z hiçe saymakt r. Çevremizde risk yaratan baz istasyonlar n istememek, reddetmek de en do al hakk m zd r. ÇEKOD Baflkan Ramazan Öngöre de Türkiye de ilk kez bir baz istasyonunun sökümü için yarg da karar ald klar - n belirterek, Yarg tay dan da olumlu sonuç geldi inde, bu karar tüm bu durumlara bir emsal oluflturacakt r dedi. Çayyolu Platformu Dan flma Kurulu Üyesi, Milli E itim eski Bakanlar ndan Metin Bostanc o lu da baz istasyonlar - n n sökülerek yerine daha ileri teknolojilerin kullan lmas gereklili ine iflaret etti.

6 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 6 6 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Türküyle caz ve elektronik müzi i buluflturdu. S rada ne var? Türkü nün gülen yüzü: Sabahat Akkiraz Sahnede deyifl ve türküleri söylerken, a tlar yakarken bütün nefesler tutuluyor. Çünkü gözleri sevgi ile bakan Türk Halk Müzi i nin usta sesinin a z ndan ç kan türküler yürekleri s t yor. Sanat n n yan s ra sahnedeki sakinli iyle, sürekli güler yüzüyle, durufluyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Akkiraz, sahnede bir eliyle ba lamaya iflaret ediyor bir eliyle de izleyenlerine Akkiraz ba lama ile halk aras nda türkü adeta köprü kuruyor. Röportaj: Erhan K l ç röportaj Brezilya'n n Sao Paolo kentinde iki konser vererek türküleri ilk defa Güney Amerika'ya yani okyanus ötesine tafl d. Frans zbelçika ortak yap m çal flmayla hayat ve müzi i belgesel yap ld ve bu belgesel Mezzo ve Muzzik adl TV kanallar nda yay nland. Albümlerinde ço unlukla kendi derledi i türküleri, deyiflleri ve uzun havalar seslendirirken, 1996 y l nda London Jazz Festivali'ne davet edilerek "Anadolu'dan Yans malar" projesini haz rlad. Caz ve türkü içerikli çok say da konsere imza att. Elektronik müzi i Do u'yla buluflturarak Orient Ekspressions un ortak projesi olan "Külliyat adl albümünü de geçti imiz aylarda müzikseverlerin be enisine sundu. Son olarak Sezen Aksu ile birlikte yapt albümü ise önümüzdeki günlerde türkü severlerle buluflacak. Olarca albüme imza atan, yürekleri s tan duru sesiyle söyledi i türküleri yediten yetmifle her kesime sevdirmeyi baflaran Türk Halk Müzi i Sanatç s Sabahat Akkiraz bütün bu baflar lar n flu iki sözcükle anlat yor: "Anadolu insan y m." lk 45'lik pla n daha 13 yafl nda iken Arif Sa ve Orhan Gencebay n sazlar eflli inde Mahmut Erdal ile ç - kararak türküyle olan yolculu una bafllayan sanatç Sabahat Akkiraz konserden konsere koflturuyor. Hem yurtiçi hem de yurt d fl nda çok say da konser veriyor. "Dinleyenler de seçici" dedi i kitlesiyle bulufltu u konserlerde türküleri yorumlayan Akkiraz, gerek sahnedeki duruflu gerekse ince ve mütevazi konuflmas yla herkesi etkiliyor. Sahnede deyifl ve türküleri söylerken, a tlar yakarken bütün nefesler tutuluyor. Çünkü gözleri sevgi ile bakan kad n n a z ndan ç kan türküler yürekleri s t - yor. Sanat n n yan s ra sahnedeki sakinli iyle, sürekli güler yüzüyle, durufluyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Akkiraz, bir eliyle ba lamaya iflaret ediyor bir eliyle de izleyenlerini; adeta ba lama ile halk aras nda türküden köprü kuruyor Sabahat Akkiraz ile Migros Sanatolia Sahnesi'nde "Gönül gönüleyiz, can canay z. çok oldu Ankara'ya gelmeyeli. Ben de sizleri özledim" dedi i konser öncesi sizler için konufltuk. Türkü gelin Akkiraz; Afl k Veysel, Muhlis Akarsu, Mahsuni fierif gibi ustalar and konserinde hem gözleri doldurdu hem de yüzleri güldürdü. Akkiraz, Ancyra için verdi i röportajda yeni projelerini de anlatt. n Sahnede görüntünüzle, özel yaflam n zla de il de sesinizle vars n z. Popüler kültüre hitap etmedi iniz için de sizi popüler TV programlar nda veya farkl platformlarda göremiyoruz. Ama arkan zda Türkiye'den dünyan n di er bir ucuna kadar büyük bir hayran kitlesi var. Bunu nas l de erlendiriyorsunuz? Ben söyleyen olarak Anadolu kültürünü aktarmaya çal fl yorum. Gelenekten gelece e bir aktar c y m. Dinleyenler de seçiciler. Bana özeller. Tabiki takip ediyorlar. Onlara her zaman, her yerde, her konserimde rastl yorum. n Konserlerinizde; türkü, a t, deyifl söylerken duruflunuz, gülüflünüz, mütevazi ve zarifli inizle izleyenlerinizi etkiliyorsunuz? Bunu halk de erlendirir. Ama ben Anadolu insan y m. çimden geldi i gibi, gördüklerimi yaflad klar m sahnede paylaflmaya çal fl yorum. n Albümlerinizde ço unlukla kendi derledi iniz türküleri, deyiflleri ve uzun havalar seslendiriyorsunuz. Ancak 1996 y l nda London Jazz Festivaline davet edilerek Anadolu'dan yans malar projesini haz rlay p çok say - da konser de verdiniz. Elektronik müzi i Do u'yla buluflturan Orient Ekspressions un ortak projesi olan "Külliyat albümünü de geçti imiz aylarda yay mlad n z. Türküyle di er müzik dallar n buluflturmaktaki amac - n z neydi? fiimdi türküden her fley olur. Araç ne olursa olsun ben türkülerimi caz formunda da söylüyorum. Elektronik olarak da böyle ara bir çal flmam z yapt k. Asl nda bu çal flmalar biraz yurtd fl na yönelikti. Amerikal lara yapm flt k. Genç insanlar istedi. Hem alt yap s Bat formatl hem de bizim çalg lar m zla türkü tad nda çal flmalar oldu. n Yurtiçinin yan s ra yurtd - fl nda Avusturya'dan Hollanda ve sviçre'ye kadar birçok Avrupa ülkesinde konserlere gidiyorsunuz. Önümüzdeki konser takviminizde Singapur ve Meksika da var. Nas l bir ilgi görüyorsunuz. Ayr ca orada yaflayanlar ba lama eflli indeki Türkü'yü nas l buluyorlar? Çok büyük bir ilgi var. Caz ve elektronik müzik format nda yapt - m z albümler çok sevildi. Hatta salonlar t kl m t kl m oluyordu. Ama ba lamay tan mayanlar çok ç k yor. Soruyorlar ne diye ben de anlatmaya çal - fl yorum. n Türkiye'de yap lan di er müzik dallar yla ilgileniyor musunuz, onlar nas l de erlendiriyorsunuz? Ben türkülerle do dum. Türkülerle yetifltim. Türküyle dolu hayat m devam ediyor. Ama az önce de bahsetti im gibi de iflik müzik türlerini de, mesala caz dinliyor ve yorumluyorum. n Ankara'da büyüyen bir sanatç olarak burada konser verdikten sonra nas l duygularla ayr l yorsunuz? Ben Ankara'da büyüdüm. Her fleyden önce Ankaral y m ben. Ankara çok özeldir benim için. Ankaral dinleyicilerimin ilgilerini de 20 sene boyunca hep yan mda hissettim. Hep mutlu ayr ld m. n Daha 13 yafl nda Arif Sa ve Orhan Gencebay n sazlar eflli inde ilk 45 lik pla n z ç - kard n z ve çal flmalar n za devam ediyorsunuz. Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Sezen Aksu ile birlikte ortak bir çal flmaya haz rlad k. Çok güzel ve keyifli bir albüm oldu. Yak nda dinleyenler ile buluflacak. Ayr ca konserlerimizi tüm h z yla devam ediyor. 2007'de yurtd fl nda yo un bir program m z var fiubat tarihleri aras nda Hollanda'da, May s 2007'de Singapur ve Temmuz 2007'de Meksika'da da konser verece iz. Ayr ca adl bir internet sitemiz var. Forumda türkü severlerle buluflarak duygu ve düflüncelerimizi yaz lar m zla paylafl yoruz. n Hasta olman za ra men bize vakit ay rd n z için teflekkür ediyoruz. Ben teflekkür ederim.

7 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 7 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 7 BUNLARI n Bir çift sine in sadece nisan-may s aylar nda b rakt klar yumurtalar n tamam ndan sinek ç ksa idi, dünyay 14 metre kal nl nda bir sinek tabakas n n kaplayaca n... n Ku ular n vücudunun yüzde 28'ini hava torbalar n n meydana getirdi ini ve bu sayede büyüklü üne oranla a rl n n azald n. n Sinekkufllar saniyede altm fl kez kanat ç rparlar. B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Araba hatal üretilmiflse, zaman afl m olmaz Bu say da ay pl mal hakk nda bir tüketici flikâyetimiz var. Ay pl mal; ambalaj nda, etiketinde, tan tma ve kullanma k lavuzunda ya da reklâm ve ilanlar nda yer alan veya sat c taraf ndan bildirilen veya standard nda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteli i etkileyen niceli ine ayk r olan ya da tahsis veya kullan m amac bak m ndan de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydalar azaltan veya ortadan kald ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallard r. Ay pl mal konusu 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 4 üncü maddesinde düzenlenmifltir. n Üç y l önce 0 km araba ald m. Ancak arabam n fren sistemindeki hatadan dolay befl kez fren balatalar n de ifltirmek zorunda kald m. Her defas nda arabam yetkili servise götürmeme ve hatan n bir daha tekrarlanmayaca söylenmesine ra men tamir ifllemlerinden belli süre sonra arabam ayn ar zay tekrarlamaya devam etti. Arabam n yenisiyle de ifltirilmesi için sat n ald m firmaya gitti imde ise garanti süresinin doldu u söylendi. Haklar m neler ve ne yapmam gerekir? Öncelikle tüketici arabas n birden fazla kez yetkili servise götürmesi nedeniyle iflinde uzman olarak kabule edilen yetkili servisin araçtaki ar zan n tamir ile giderilemeyece ini ve üretimden kaynakland n bilmesi gerekir. Bu bilginin tüketiciden saklanmas, ar zan n gizlenmesi tüketiciyi oyalama say lmakla birlikte zaman afl m n kesmektedir. Yani bu gibi durumlarda zaman afl m ifllemez. Dolay s ile mahkemede hakk n z araman z durumunda araban z de ifltirmenizin önünde bir engel bulunmamaktad r. Konuyla ilgili olarak örnek olayda ise Yarg tay 4.Hukuk Dairesi tarihinde zaman afl m n iflletmemifltir. Yeni ald arac ile sorunlar yaflayan tüketicilerimize duyurulur. SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheraton Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Taflç kona-, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 8 8 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Umudu sokakta arayanla SOKAK COCUKLAR Onlar ki; bedenleri, ruhlar, ahlaki geliflmeleri ve dahas, flahsi güvenlikleri çok ac mas z tehlike içinde. Onlar ki; sokakta yaflayan, sokakta çal flt r lan; simit satan, ka- t mendil satan, ayakkab boyayan çocuklar Haber: fienay Y lmaz Her sabah ifle giderken, soka a ç karken karfl - laflt m z, tehlike olarak gördü ümüz, kimsesiz yüzlerce çocuk. Sakarya Caddesi nde, Tunal Hilmi'de, Güvenpark'ta 7.Cadde'de, hemen kentin her yerinde K rm z fl kta dururken, sokakta yürürken srarla bir fleyler satmaya çal fl rlar bize. Öyle çok srar ederler ki arkam zdan, onlar görmezlikten gelmek elde de il. 1950'li y llarda köyden kente göçle geldiler gündeme. O y llarda "köprüalt çocuklar " diyorduk, flimdi ise sokak çocuklar diyoruz Peki, kimdir bu sokak çocuklar? 24 saat sokakta yaflayan, ailesi ile iliflkisi kopuk olup, geçimini sokaktan sa layan, zaman zaman suça bulafl p, zaman zaman da tiner, bali gibi uçucu maddeler kullanan çocuklard r, bunlar... Sokakta çal flan çocuklar ise, ailesinin geçimine katk da bulunmak ya da kendi masraflar n karfl lamak için günün belli bir bölümünü sokakta çal flarak geçiren çocuklard r. Genelde madde ba- ml l klar yoktur. Say lar her geçen gün art yor Baflbakanl k Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Umut Çocuklar Vakf, Ankara Sokak Çocuklar Derne i, Türkiye statistik Kurumu ve Ankara Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl n n verilerinden derledi imiz bilgilere göre, bugün Türkiye'de 7000, Ankara'da ise 2282 sokak çocu u bulunuyor. Çocuklar n ço unlu u ergenlik öncesi ya da ergenli ça n n ilk dönemini yafl yorlar. Ankara'da sokakta çal flan çocuklar n yüzde 57'si yafl aral nda. Bunlar n ancak yüzde 65'i okula gidebiliyor, gerisinin bu flans yok. Yüzde 76's erkek, yüzde 24 ünü k z çocuklar n n oluflturdu u bu çocuklar n ço u yoksulluk, yoksunluk ve fliddetin yo un oldu u ailelerden geliyor. Sevgiden ve e itimden uzak büyüyorlar; büyük bölümünü göç nedeniyle Do u ve Güneydo u Anadolu dan gelen ailelerin çocuklar oluflturuyor. Sokak çocuklar için yetkili tek kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. SHÇEK 40 bin çocu u bar nd r yor. Yetkililer, olanaks zl klar nedeniyle daha çok sokak çocu una sahip ç - kamad klar n söylüyorlar. SHÇEK yetkililerine göre, bu sorunun çözümü çok yönlü bir iflbirli i ve çal flma gerektiriyor; buna karfl n sadece UN CEF ten destek geliyor. UN CEF, bu çocuklara e itimlerini sürdürebilmeleri için sa lanan burs olanaklar n n yan s ra, koruyucu aile bularak yada sivil toplum örgütlerine destek vererek yatacak yer imkan da sa lamaya çal fl yor. haber Baz lar daha flansl Baz çocuklar Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin Sokakta Çal flan Çocuklar Koruma Merkezi nde kal yorlar. 1992'den bu yana faaliyet gösteren merkezde bugüne kadar 6000 çocuk kalm fl, fluan ise 620 çocuk yafl yor, bu merkezde Okula gidiyorlar, oyun oynuyorlar, bilgisayar kullan yorlar.

9 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 9 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma 9 lar: RI! Hepsi halinden memnun. Pek ço- u judo ve karete ö rendi i için yeni y ldan beklentileri de yar flmalarda derece almak. Konufltu umuz sokak çocuklar sokakta tehlike'de olduklar n, sokak mafyas n n kendilerini tehdit etti ini, yard m beklediklerini ve en önemlisi de okula gitmek istediklerini söylüyor. Tek dile i ders çal flmak DEN Z (12 ): Ankara'n n en ifllek caddelerinden birinde mendil sat yor. Dedi ine göre ilkö retim 4. s n fta okuyor. Soruyoruz niye sokaktas n diye utand r yor bizi. "Ailemin paras yok, kardefllerim çok küçük, çal fl p süt ve ekmek al yorum eve. Çok param olursa fleker de al yorum kardefllerime. Evimiz uzak. Siteler'den K z lay a yürüyorum. Bu yüzden yoruluyorum, ders çal flam yorum diyor. Yeni y ldan ise tek beklentisi derslerini çal flabilmek. Kar ya sa da MEHMET (11) : Urfa'l. Ayakkab boyac s. Okulu b rakmak zorunda kalm fl. Babas z, annesi ve kardefllerine o bak yor. "Biliyorum çocuklar çal flmamal ama kaderimiz bu abla" diyor. En büyük s k nt s ise simitçi amca n n kula n çekmesi. Onun yeni y ldan beklentisi ise kar ya mas, o zaman daha çok müflterisi oluyormufl. Montum olsa HIDIR (9): Haymanal. 3 kardefli var, lkö retim 2.s n fta. Babas varm fl ama eve gelmiyormufl."2 y ld r boyac l k yap yorum, derslerimde iyi say l r ama üflüyoruz, montum olsa keflke" diyor. Yeni y lda tek iste i bir mont sadece. Annesi için doktor olacak HARUN( 10): 4 kardefller, Yenido- an'da oturuyorlarm fl. Simit sat yor, eskiden çok sat yormufl, flimdi dükkanlar yüzünden ifller kesatm fl. "Büyüyünce doktor olup annemin öksürü ünü geçirece im" diyor. Yeni y ldan sa l k diliyor, kendisi için de il ama, annesi için. Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

10 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Yeni y l n trendleri Y lbafl ve bayram al flverifli bir arada olunca hediye seçmek oldukça zor ve bir o kadarda keyifli... Ankara'n n seçkin mekanlar nda vitrinleri süsleyen albenisi fazla olan hediye seçenekleri... lkürklü giyinmeyi sevenlere krem rengi ve ayn zamanda spor bir mont. moda&trend Kalc ve kifliye özel bir hediye: SAAT Y lbafl ve bayramlarda hediye seçmekte hep zorlan r z. Günlerce önceden bafllar z ne alal m diye düflünmeye Baz hediyeler vard r; hem kal c d r, hem de alaca n z kifliyi tan mlar veya onunla bütünleflir. Zaman m z n sayac olan saatte böyle bir hediyedir. Seçilen saat kiflinin sosyal yaflam n ve tarz n yans t r. E er hediye alaca n z kifli özelse veya her defas nda sizi an msamas n istiyorsan z muhakkak hediyeniz fl k bir saat olmal d r. Saat deyince Ankara da akla gelen birkaç seçkin markadan biri olan Talip M zrak Saatçili e gittik bu konuda sizin için Atakule'deki ma azan n müdürü Ercan Bulduk'un önerilerin ald k: 2007'de saatlerde trend hangi marka? 2007 'ye güzel ve fl k girmek isteyenlerin tercihi cerrut marka saat. Hem baylara, hem de bayanlara önerebilece imiz oldukça fazla modeli olan bir marka. Tafl ifllemeli modeller bayanlar n zarafetini süsler nitelikte. Erkekler için daha ilginç ve bir o kadarda çekici alt n kaplama modeller revaçta. l K rm z renk, deri, sivri burunlu çizme. Hem hem spor, hem de abiyeyle rahatl kla tercih edilebilir bir model. ldaha fazlas n arayanlar için vitrinleri dolaflmak ayr bir heyecan. le er tercihiniz bir çanta ise. lk fl aylar n düflünerek e er bir hediye seçmek istiyorsan z, rahat ve farkl tasar m yla gömlek üzerine giyebilece iniz fermuar yakal kazak erkek müflterilerin ilgisini çekiyor. le er hediyeniz bir bayana ise spor ve ayn zamanda kullan fll l yla günlük de giyebilece iniz bir model.

11 78.sayi 12/29/06 1:22 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi Baflusta Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma11 Birlikten do an güç: Durflen Sandalye ankara n n markalar güç do ar diye çok özlü bir atasözümüz var Birlikten Bu atasözümüzü en güzel ve özgün kan tlar ndan biri de Durflen Mobilya Hamza ve Mehmet Durflen kardefller güçlerini birlefltirerek 1970 y l nda kurduklar Durflen Sandalye Mobilya ve Tasar m fiirketi, çeyrek as r aflan bir zamand r, mobilya sektörüne damgas n vuruyor. Bugün babalar ndan devir ald klar ifllerini daha ça dafl bir anlay flla, günümüz rekabet koflullar na uygun biçimde sürdüren iki kuzen H.Koray Durflen ve brahim Durflen in hedefleri ise ülkemizin say l markalar aras nda kal c bir yere sahip olmak Mobilya sektöründe genifl bir üretim yelpazesine sahip olan Durflen Sandalye, Mobilya ve Tasar m fiirketi, onlarca modelde her zevke uygun sandalye, masa, tabure, mutfak masa ve sandalyeleri üretiyor. Birbirinden farkl de iflik zevklere hitap eden 100 model sandalye, 50 model masa, onlarca model bar sandalyesi, tabure ve köfle mutfak üretilmesi de seçene in ne kadar zengin oldu unu göstermeye yetiyor. Otel, restaurant, cafe ve benzeri iflletmeleri anahtar teslim ifl yapan firma, iç pazar kadar d fl pazarda da iddial. Baflta sviçre ve Almanya'ya olmak üzere Avrupa Birli i ne üye baz ülkelere ihracat yapan firman n amac, önümüzdeki y llarda daha çok ülkeye mal satmak. Özel siparifllere uygun olarak da üretim yapan Dursen Mobilya, markalaflma çal flmalar n n ard ndan Türkiye genelinde bayilikler vermeye haz rlan yor. Uluslararas kalite belgesine uygun üretimi yapan firma, sektörde genifl bir Pazar pay na sahip bulunuyor. Ad m z güvencemizdir diyen kuzenler H.Koray Durflen ve brahim Durflen in hayalleri, sektörlerinde Bir numara olmak

12 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Farkl tatlar n buluflma noktas : restaurant Baz tatlar var, sadece Anadolu ya özgü, baz lar sadece Çin, Fransa yada dünyan n bir baflka ülkesinin mutfaklar na özgüdür Baz mutfaklar var ki, dünyan n birçok tad n bir arada sunuyor misafirlerine Bu ayr cal kl tatlar sunan restorantlardan biri de Elizinn Patisserie Restaurant. Sadece Anadolu nun tatlar n sunmuyor Elizinn Patisserie Restaurant, tan nm fl dünya mutfaklar ndan farkl tatlar n bulufltu u bir adres ayn zamanda. Elizinn Patisserie Restaurant, 2006 y l n n bafllar nda Baflkentimizin gözde mekanlar ndan Tunali Hilmi Caddesi nde faaliyete geçti. Girifl kat nda 70, üst salonda 70 ve yazl k bahçesinde 60 kifli olmak üzere 200 kifliye hizmete verme kapasitesine sahip olan Elizinn Patiserie Restaurant, dünya ve Türk mutfa ndan seçilmifl zengin mönüsü, ev tipi pastane çeflitleri, farkl atmosfer ile Ankaral lara de iflik bir alternatif sunuyor. Elizinn Patisserie Restaurant ta zengin kahvalt seçenekleriyle güne bafllayabilirsiniz. Zengin aromal kahve seçiminizle çok özel bir ö len yeme inin tad n ç karabilirsiniz. Akflam yeme inizde, Anadolu mutfa ndan yada Frans z, talyan Meksika mutfa ndan seçim yapabilir, evinize giderken de size özel haz rlanm fl yafl pastan z siparifl verebilirsiniz. Elizinn özel günleriniz içinde iddial bir yer; yafl gününüzü, niflan n z yada yak n dostlar aras nda düflünüyorsan z dü ününüzü özel olarak tasarlanm fl üst kat salonlar nda yapabilirsiniz. Sabah kahvalt s, ö len ve akflam yemekleri için birer mönü seçtik, örnek olsun diye Zevkler ve renkler farkl oldu una göre, sizin seçiminiz farkl olabilir. flte bizim seçtiklerimiz: Mandra Kahvalt Ezine beyaz peyniri, Erzincan cevizli tulum peyniri, örgü peyniri, süzme bal, incir ve çilek reçeli, tereya, k r k siyah zeytin, sigara böre i, sahanda sucuklu yumurta, domates, salatal k, taze portakal suyu yan nda çay veya kahve. Frans z Usulü Biberli Bonfile Taze biberler ile marine edilmifl bonfile, mantar sos, spanak sotesi ve sebze türlüsü ve patates kulesi ile Combo Fajitas Salsa sos ve baharat kar fl m ile marine edilmifl zgara bonfile, tavuk, sote sebzeler, sote so an, üzerine dilimlenmifl biber ve domates, k zg n tavada önünüze gelmesine ne dersiniz. Tabi yan ndada s cak tortilla, guacomole ve Meksika fasulyesi. Ege Salatas Iceberg parçalar ve Mesculen üzerine tatl biber ve koyun peyniri, siyah ve yeflil zeytin, cherry domates, salatal k, ceviz parçalar, ve üzerine dökülmüfl s zma zeytin ya

13 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page 13 Cihan dan 2007 de erlendirmesi n Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in o lu Osman Gökçek siyasete at lacak ve milletvekili olacak. n Cumhurbaflkanl seçiminde Bülent Ar nç 11. Cumhurbaflkan seçilecek. Say : 78 Tarih: 29 Aral k 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER n 2007 y l Türkiye için bafllarda s k nt l bir dönem olarak geçecekse de ülkemiz için ferah ve baflar l bir dönemin kap lar aç lacak. Ekonomi ile alakal özellikle ngiltere ve Amerika dan destekler gelecek. n Avrupa Birli i sürecinde geri ad m at lmayacak. Görüflmeler Türkiye nin lehinde geçecek. n 2007 de flampiyon bu sefer Fenerbahçe olacak. n Hülya Avflar 2007 de evlenecek n 2006 y l içinde hamile kalaca yorumunu yapt m Gülben Ergen yeni y l n bafllar nda kova burcuna mensup bir erkek çocuk dünyaya getirecek. n Geçirece i önemli bir rahats zl k sebebiyle Bülent Ersoy bir süre hastanede kalacak. Sevgili Diva bu durumu atlat p eski sa l na kavuflacak. BAfiKET BªŞKENT SÜRÜCÜ KURSLARI Hafta sonu grubu: Sadece nüfus cüzdan n zla kay t yapt rabilirsiniz Selanik Cad. 19/7 K z lay Tel: Faks: Tel: Faks: Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal burçlar FATURA LI Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l do um tarihi bilgilerini iletmeleri Bu hafta ifl hayat n zda hareketli bir dönem yaflaycaks n z. Yeni at l mlar yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. ve projelerle ilgilenebilirsiniz. fllerinizin yo un oldu u dönemlerde sakin olman z lehinize olacakt r. Aflk hayat n zda beklentilerinizin gerçekleflti ini göreceksiniz. Ailevi iliflkilerde dikkat göstermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Huzursuzluklar n z ve flüphelerinizi ifade ederken dikkatli olun. BO A: (20 Nisan- 20 May s) fllerinizde bu hafta pozitif enerjinizle dikkat çekiyorsunuz. Zaman zaman karamsarl klar kap l p, zorluklarla karfl laflsan z da iflleriniz olumlu yönde ilerleyecek. Aflk hayat n zda mant ks z davran fllar sergileyebilirsiniz. Ani ç k fllardan sak nmal s n z bu dönem. Sa l n za dikkat edin, afl r yorgunlu a ba l bafl a r lar n z olabilir. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) Bu hafta ifl alan zda önemli de ifliklikler gündemde. Kariyerinizde arzulad n z hedeflere ulaflabilirsiniz. Bu dönem stikrarl olman zda fayda var. Aflk hayat n z olumlu bir dönem. Sevdi iniz insanla daha çok beraber vakit geçirmeye gayret edin. Bu hem sizi hem de sevdi iniz kifliyi mutlu edecek. Bu hafta maddi bir sorun yaflayabilirsiniz, ancak k sa sürede bu sorununuzu çözeceksiniz. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu hafta iflleriniz sorunsuz geçecek. Ancak ifl çevrenizde tart flmalardan uzak durmal s n z. Hafta sonuna do ru aflk hayat n za daha fazla dikkat sarf etmeniz gerekiyor. Acele yarg lardan ve suçlamalardan kaç n n. Maddi yönden rahat bir dönem olsa da harcamalar n za dikkat etmelisiniz. Sa l n zda mide a r lar na dikkat edin. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde bu hafta oldukça baflar l olacaks n z. Ancak ufak ayr nt lara girerek zaman kaybetmemelisiniz. Ani kararlar almaktan kaç n n. fl yaflant n zdaki baflar y aflk hayat n zda ve sosyal hayat n zda yaflamak için beklemelisiniz. Aflk hayat n zda tart flmalardan uzak durman z lehinize olacakt r. BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) fllerinizde sonuçlanmas n bekledi iniz konular bu dönem mutlu bir flekilde nihayete eriyor. Ancak bu hafta ifl aç s ndan oldukça yo un geçecek. Kendinizi çok yormamaya dikkat edin. Aflk hayat n zda tart flmalar veya ayr l klar yaflanabilir, dikkatli olun. So uk alg nl na ba l rahats zl klara dikkat edin. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) flleriniz bu hafta geçen dönemlere göre daha durgun geçebilir. Hafta sonuna do ru ifllerinizle ilgili seyahatler gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla bu dönem daha çok görüflerek hofl vakitler geçirebilirsiniz. Bu da üzerinizdeki yorgunlu u ve isteksizli i atman za yard mc olacak. Aflk hayat n zda olumlu bir dönem yaflayacaks n z. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Bu hafta ifllerinizde olumlu geliflmeler yüzünüzü güldürecek, yeni at l mlarda büyük baflar sa layacaks n z. Ancak aflk hayat n zda dikkatli olman z gereken bir dönem. natç davran fllarda sak nmal s n z. natç tutumunuz tart flmalara neden olabilir. Maddi durumunuzda olumlu yönde düzelmeler olacak. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Moralinizin yükselece i ve kendinize olan güveninizin artaca bir dönemdesiniz. Bu yüzden ifl hayat n zda yaflad n z problemler de çözmeye bafll yorsunuz. Aflk hayat n zda aceleci iniz zaman zaman tart flmalara sebep olabilir, sab rl olun. Bu hafta çevrenizdeki insanlar n sürprizleri sizi sevindirecek. Fazla alkol almamaya dikkat edin. Midenizde problemlerine neden olabilir. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Yapt n z baz ifllerden memnun de ilsiniz. Bu olumsuzluklar n de iflmesini istiyorsan z, sab rl olun. Çevrenizde sizi destekleyen insanlar n tavsiyelerini göz ard etmeyin. Karfl n za ç kacak ifl f rsatlar n iyi de erlendirirseniz, bir süre sonra maddi ve manevi aç dan rahatlayacaks n z. Bu dönem yak n bir yerlere gidip dinlenmek size iyi gelebilir. Mide ve s rt a r - lar n za dikkat edin. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Bu hafta duygusal aç dan oldukça s cak geçecek. kili iliflkilerde flüpheci davranmaman z size ve iliflkinize yeni bir boyut getirecek. Bu durum üzerinizdeki a r yükleri hafifletecek. Yapaca n z planlarda olumlu neticeler sizi bekliyor. Bencil davran fllardan uzak durun. zira sevdiklerinizle aran z n aç lmas na neden olabilir. fllerinizdeki durgunluk bu hafta yerini yo un ve kazançl bir döneme b rakacak. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) Bu hafta ifl konusunda sab rs z davranabilir ve bunun için önemli ayr nt lar gözden kaç rabilirsiniz. Size önerim, biraz dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü kendinizi son derece yoruyorsunuz. Bu da motivasyonunuzun düflmesine sebep oluyor. kili iliflkilerde olaylara tarafs z bakman z sizin lehinize olacak. Sizi üzen ayr nt lara fazla girmezseniz aflk hayat n zda olumlu düzelmeler olacak.

14 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma Sanatç gözüyle Medya Hedef Sapt r yor! "Köprüdeki Adam Hayat n karmaflas ndan b k p intihar etmek için köprüye gelen bir adam ve yine hayat n devam ettirebilmek için köprüye haber yapmaya gelen bir gazeteci Toplum birey iliflkisini irdeleyen traji komik bir oyun. Mustafa flekercio lu kültürsanat Senaryo yaz m ve Foto rafc l k kursu Çeflitli sanat alanlar nda kurslar düzenleyen Fotograf Sinema Ankara (FSA) ocak ay nda senaryo yaz m teknikleri ve uygulamal foto rafç l k kurslar açt. Senaryo yaz m teknikleri kurs 14 Ocak 200 Pazar günü bafllayacak, 6 hafta sürecek. Kurs Burak Tamdo an ve O uz Çiçek taraf ndan verilecek kursun süresi 6 hafta olacak. Uygulamal fotografa girifl kursu ise 9 Ocak 2007 de bafllayacak. Sal ve Perflembe günleri devam edecek kursun süresi dört hafta. Guy Fo ssy'in yazd, Mustafa flekercio lu'nun yönetti i oyunun baflrollerini Abdullah Ceran ve Levent Çelmen paylafl yor. Oyun hayatta tutunamayan umutsuz bir adam n yaflam n n son yolculu una ç kmak için gitti i köprüde haber peflinde koflan bir gazeteci taraf ndan durdurulmas n anlat yor. Gazeteci iyi bir haberle patronunun karfl s na ç kmak için adam ikna etmeye u rafl rken, ölümü seçen adam ise bütün yaflad klar n n hesab n gazeteciden ç karmaya çal fl yor. Medya'n n elefltirildi i oyunda, toplumsal bunal m trajik bir flekilde sergileniyor... Oyun, ocak ay ndan itibaren Ankara Devlet Tiyatrolar Oda Tiyatrosunda seyirci ile buluflacak. "Köprüdeki Adam n bas n toplant s nda konufltu umuz Abdullah Ceran ve Levent Çelmen, oyunda oldu u gibi medyay elefltiri ya muruna tuttular. 30 y ll k arkadafll klar n bu kez tiyatroya tafl yan Çelmen ve Ceran söyleyiflimizde, medyaya iliflkin görüfllerinin yan s ra yaflad klar s k nt lar da anlatt lar. n Abdullah Ceran: Mutsuzluk topluma yönelik, toplumdan geliyor. Medya toplumu oyuncak haline getirdi, gündemi gereksiz haberlerle geçifltirip, dikkatimizi da t yor. Türk Medyas 4.güç olarak toplumunu, özellikle de gençlerimizi yanl fl yönlendiriyor. Televizyonun magazin ve dizilerle halk uyuttu u bir dönemdeyiz. Böylece as l düflünülmesi gerekenleri unutturuyorlar. n Levent Çelmen ise çok daha sert bir dille anlat yor medya hakk nda düflüncelerini: Dizilerden özellikle uzaktay m, izlemek istemiyorum. Günlük e lence haline gelen diziler, tiyatroya ve sanata zarar veriyor. Ben bu suçlulukta yokum, tiyatroday m, sahnedeyim. Tabii bir de yaflad m z hayat n bir gerçe i var: maafllar m z komik, rezil durumday z. Birey olarak kötü günler geçiriyoruz, ülke olarak kötü günler geçiriyoruz. Bizler 50 yafl na gelmifl insanlar z. Geçimimizi sa lamak için mecbur televizyonlardaki dizilerde yer al yoruz. Zor durumda oldu umuz için eme imizi dizilerde harcad k, sanat m z satmak zorunda kald k. Oyunun yönetmeni Mustafa fiekercio lu'nun da medyaya iliflkin görüflleri Çelmen ve Ceran dan farkl de il Gün be gün dizilerin ve magazinin esiri haline gelindi ini, gerçek sanata de er verilmedi ini, tiyatrolar n ço u zaman oyuncu bulamad n söylüyor, fiekercio lu ve ekliyor: "Eskiden sanat deyince akla tiyatro gelirdi, oyunlar kalabal k seyircileri sunulurdu, art k evde herkes dizi izliyor, ba- ml l k derecesine ulaflt diziler, bu yüzden oyuncular m z dizilere kapt r yoruz" Türk Cumhuriyetleri buluflturan konser Türk Cumhuriyetleri aras ndaki sosyal ve kültürel bafllar güçlendirmek amac yla kurulan dostluk derne i, Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri nde büyük bir kalabal Ankara Resim ve Heykel Müzesi nde verdi i bir konserde buluflturdu.konserde kat l mc lara haf zalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sunulurken, geceye çeflitli kesilmeden genifl bir kat l m oldu.

15 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page 15 Ancyra 29 Aral k 2006 Cuma15 Yeni y l n ilk oyunlar Yeni y lda devam eden oyunlar n yan s ra üç yeni oyuna prömiyer yapacak olan Ankara Devlet Tiyatrosu, Erzurum, Bursa ve Sivas Devlet Tiyatrolar ndaki üç oyunu da Ankaral sanatseverlerin be enisine sunacak. 10 sahnede, 31 oyuna 186 kez perde diyecek olan Ankara Devlet Tiyatrosu nun Ocak 2007 program nda yer alan oyunlar ile sahneleri ise flöyle: fi NAS SAHNES n Aziz Nesin in yazd, Osman Özkan n oyunlaflt rd -, Coflkun Irmak n yönetti i TEK YOL 3-7; Ocak 2007 tarihleri aras nda sahnelenecek. KEND - ME KIYAMAM adl oyunun seyirci ile buluflma tarihleri 9-14; 30, 31 ocak aras. n KELO LAN-KELEfiO LAN adl Çocuk Oyunu 10, 11, 17, 18 Ocak 2007 tarihlerinde küçük izleyiciler ile buluflacak. n William Saroyan n yazd, Ece Ero lu nun dilimize çevirdi i ve Kemal Baflar n yönetmenli ini yapt HAYATI YAfiAMAK 3-6; Ocak ta 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. AKÜN SAHNES n Bernard-Marie Koltes in yazd, Hamdi Tuncer in dilimize çevirdi i, Philip Boulay n yönetti i ORMANLAR- DAN HEMEN ÖNCEK GECE 7, 14, 21 Ocak 2007 tarihlerinde sahnelenecek. n SANDALIM KIYIYA BA LI 9-13 Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. n YAfiAMAK MI YOKSA ÖLMEK M nin yazar Melchior Lengyel. Jan Mendell in oyunlaflt rd, Yücel Erten in dilimize çevirip, yönetmenli ini de yapt oyun Ocak 2007 tarihleri aras nda seyirciyle buluflacak. n 16 Kas m 2006 prömiyer yapan; Semih Sergen in yazd, Haluk Cömert in yönetti i SON KUfiLAR 4-7; Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. n J.S. Sinistera n n yazd, Yalç n Baykul un dilimize çevirdi i, brahim fiahin in yönetmenli ini yapt ; Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu AY CARMELA 9-14 Ocak 2007 tarihleri aras nda Ankaral sanatseverler ile buluflacak. n Oktay Aray c n n yazd, Coflkun Irmak n yönetmenli ini yapt ; Sivas Devlet Tiyatrosu oyunu RU- MUZ GONCAGÜL Ocak 2006 tarihleri aras nda. n Faik Ertener in yazd ve Ak n Erozan n yönetti i Çocuk Oyunu S Z NE DERS N Z 21 Ocak 2007 tarihinde küçük izleyicilerle buluflacak. n 31 Ocak 2007 Çarflamba günü ALTINDA T YATRO- SU nda prömiyer yapacak olan Çetin Altan n yazd, Yunus Emre Bozdo an n yönetti i 7. KÖPEK sahnelenecek. MAH R CANOVA SAHNES n Faik Ertener in yazd ve Ak n Erozan n yönetti i Çocuk Oyunu S Z NE DERS N Z 9, 10, 17, 18, 23, 24 Ocak 2007 tarihlerinde küçük seyircilere merhaba diyecek. n 11, 14, 21, 25, 28 Ocak 2007 tarihlerinde Fikret Terzi nin yazd, Osman Nuri Ercan n rejisörlü ünü yapt Çocuk Oyunu GÖL- GEN N CANI küçük seyircilerimiz taraf ndan izlenebilecek. KÜÇÜK T YATRO n A AÇLAR AYAKTA ÖLÜR 3-7 Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. Hr sto Boyçev in yazd, Hüseyin Mevsim in dilimize çevirdi i, Tayfun Orhon un yönetti i ALBAYIN KARISI 9-14 Ocak 2007 tarihleri aras nda gösterimde olacak. n 8 Kas m 2006 tarihinde prömiyer yapan Claude Magnier in yazd, Asude Zeybeko lu nun dilimize çevirdi i, Ali Hürol un yönetmenli ini yapt EYVAH! Y NE KARIfiTI Ocak 2007 tarihleri aras nda. Ulviye Bursa n n yaz p - yönetti i KELO LAN-KELEfiO LAN adl Çocuk Oyunu 21 Ocak 2007 tarihinde sahnelenecek. Dennis McINTYRE nin yazd, Y ld r m Türker in dilimize çevirdi i, Bar fl Eren in yönetti i MODIGLIANI (IfiI IN VE HÜZNÜN RESSAMI ) 30, 31 Ocak 2007 tarihlerinde sanatseverlerle buluflacak. BÜYÜK T YATRO n 8 Aral k 2006 tarihinde prömiyer yapan; Sad k fiendil in yazd, Kaz m Akflar n rejisörlü ünü yapt KANLI N GAR 5, 7, 16, 19, 23, 26, 28 Ocak, Turgut Özakman n yazd, Prof. Dr. Özdemir Nutku nun yönetmenli ini yapt ; Erzurum Devlet Tiyatrosu oyunu RES ML OSMANLI TAR H 9, 12, 14 Ocak tarihlerinde Ankaral sanatseverler ile buluflacak MUHS N ERTU RUL SAHNES Semih Sergen in yazd, Haluk Cömert in yönetti i SON KUfiLAR Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. Fikret Terzi nin yazd, Osman Nuri Ercan n rejisörlü ünü yapt Çocuk Oyunu GÖLGEN N CANI 17, 18, 19, 20 Ocak 2007 tarihlerinde küçük seyirciler taraf ndan izlenebilecek. Mustafa Ahmet Yuvanç n yazd, Tolga Çiftçi nin yönetti i, SELAN K TEN ANITKAB R E 24, 25, 26, 27 Ocak 2007 tarihleri aras nda. RFAN fiah NBAfi ATÖLYE SAHNES n Güngör Dilmen in yazd ve Ayfle Emel Mesci nin yönetti i KURBAN 4, 6 Ocak 2007 tarihlerinde sanatseverlerle buluflacak. n 11 Ocak 2007 Perflembe günü RFAN fiah NBAfi ATÖ- LYE SAHNES nde prömiyer yapacak olan Aristophanes in yazd, Azra Erhat ve Sabahattin Eyübo lu nun dilimize çevirdi i, Coflkun Irmak n yönetti i LYS STRATA 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 Ocak 2007 tarihlerinde ayn sahnede izlenebilecek. ODA T YATROSU n KÖPEK- KADIN- ERKEK adl oyun 9-13 Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. Oyunu, Sibylle Berg yazd, Sibel Arslan Yeflilay dilimize çevirdi, rejisörlü ünü ise Hakan Çimenser yapt. n Ionesco nun yazd, Ülkü Tamer in dilimize çevirdi i, Yunus Emre Bozdo an n yönetti i K K fi L K HIRGÜR Ocak 2007 tarihleri aras nda izlenebilecek. n 26 Aral k 2006 tarihinde ODA T YATROSU nda prömiyer yapan Guy Foissy in yazd, Olcay Poyraz n dilimize çevirdi i CANLI YAYIN n rejisörü Faruk Günu ur. Oyun Ocak 2007 tarihleri aras nda ayn yerde sahnelenecek. Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312)

16 78.sayi 12/29/06 1:23 PM Page 16 Yeni yıla yeni teknolojiyle girin 2006 y l daha önceki y llarda oldu u gibi tüketici elektroni i ve donan m konusunda h zl de iflimlere sahne oldu y l nda bu alandaki geliflmelerin daha h zl olaca anlafl l yor. fllemci Kategorisi Bu kategoride tavsiye etti imiz ürünlerde dikkat edilmesi gereken nokta önerilen ifllemcinin elinizdeki sistem (özellikle anakart) ile uyumlu olup olmad d r. Ürünleri sat n almadan önce anakart n - z n marka ve modelini sat fl yetkilileriyle paylaflman z uyumsuz bir ürün alman z engelleyecektir. n Üst Seviye: Intel Core 2 Duo E6600 Teknik Özellikleri: Socket 775, 2.4 GHz, 4 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB, Dual Core Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 560 YTL Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 29 Aral k Cuma 2007 Say : 78 Haftal k Ücretsiz Gazete Bellek Kategorisi DDR belleklere göre piyasada yeni olan DDR2 bellekler aras ndan do ru olan seçmek çok ta kolay de il. Yine de bütçenize göre bir ürün bulmak için bize güvenebilirsiniz. n Üst Seviye: 2 GB Team Xtreem DDR2 PC-6400 (2 x 1GB) Teknik Özellikleri: 800 MHz DDR2, zamanlama, V Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 505 YTL n Üst-Orta Seviye: 2 GB Kingston HyperX DDR2 PC-6000 (2 x 1GB) Teknik Özellikleri: 750 MHz DDR2, zamanlama, 1.9V Ekran Kart Kategorisi S ürekli de iflim ve ilerleme zaten yüksek teknolojiye dayal ürünler söz konusu oldu unda art k kan ksad m z bir olgu. Bu sebepten 2006 y l nda üreticiler taraf ndan piyasaya sunulan yeni ürünlerin flok etkisinin çok ta kal c olmamas bir sürpriz olarak karfl lanmamal kan m zca. Yine de bu ürünler içinde biz bilgisayar kullan c lar na keyifli vakit geçirtecek, farkl bütçelere uygun ve param z n karfl - l n bize fazlas yla verecek ürünleri sizin için bulduk ve bunlar farkl bütçe s n flar içerisinde de erlendirdik. Umar z bu ufak rehber, yeni y lda karfl s nda uzun ve keyifli saatler geçirece iniz bir bilgisayar sahibi olman z ya da elinizde bulunan bilgisayar n z güncellemeniz aç s ndan sizlere yard mc olacakt r. Yeni y lda monitörlerinizin bafl nda keyifli saatler geçirmeniz dilekleriyle... Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 440 YTL Haz rlayan: Ufuk Polat n Orta Seviye: 1 GB Kingston DDR2 PC4200 (2 x 512MB) Teknik Özellikleri: 533 MHz DDR2, CL 4 zamanlama, 1.8V Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 195 YTL n DDR Orta Seviye Alternatif: 1 GB Twinmos DDR PC3200 (2 x 512MB) Teknik Özellikleri: 400 MHz DDR, CL 2.5 zamanlama, 2.5V Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 200 YTL Anakart Kategorisi n Orta Seviye: Intel Core 2 Duo E6300 Teknik Özellikleri: Socket 775, 1.83 GHz, 2 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB, Dual Core Piyasa Fiyat (KDV Dahil) : 320 YTL n Alternatifler: Orta seviyedeki ürün bollu u bizi alternatifler sunmaya mecbur b rak yor adeta... Intel Pentium D 915: Socket 775, 2.8 GHz, 2x2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, Dual Core: 220 YTL AMD Opteron 165: Socket 939, 1.8 GHz, 2x1 MB L2 Cache, 2000 MHz HTT, Dual Core Piyasa Fiyat (KDV dahil): 305 YTL n Alt seviye: AMD Athlon Teknik Özellikleri: Socket 939, 2.2 GHz, 1 MB L2 Cache, 2000 MHz HTT Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 165 YTL Bu kategoriyi PCI-Express ve AGP olarak ikiye ay rd k. Daha yeni sistemlere sahip kullan - c lar düflünürken, eski sistemlerinden vazgeçemeyen kullan c lar da unutmam fl olduk. PCI-Express: n Üst Seviye: 768MB Leadtek GeForce 8800GTX Teknik Özellikleri: 1800 MHz 384-bit GDDR3, 128 Kaplama Çekirde i, 575 MHz Çekirdek h z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 1130 YTL n Üst-Orta Seviye: 256MB Sapphire Radeon X1950XT Teknik Özellikleri: 1800 MHz 256-bit GDDR3, 16 fl Hatt (48 Kaplama), 625 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 575 YTL n Orta Seviye: 256MB MSI Radeon X1950 Pro Teknik Özellikleri: 1400 MHz 256-bit GDDR3, 12 fl Hatt (36 Kaplama), 580 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 330 YTL n Orta-Alt Seviye: 256 MB XFX GeForce 7600 GT XXX Edition Teknik Özellikleri: 1600 MHz 128-bit GDDR3, 12 fl Hatt, 590 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 250 YTL AGP: n Üst Seviye: 512 MB Sapphire Radeon X1950 Pro Teknik Özellikleri: 1400 MHz 256-bit GDDR3, 12 fl Hatt (36 Kaplama), 580 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 475 YTL (Sapphire Marka) n Orta Seviye: 256 MB XFX GeForce 7600 GT Teknik Özellikleri: 1400 MHz 128-bit GDDR3, 12 fl Hatt, 560 MHz Çekirdek H z Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 330 YTL Bu kategoride Core 2 Duo destekli anakartlara a rl k verdik. Çünkü yeni bir anakart alan ço u kullan c n n sistem yükseltme amac tafl yor. Yeni ve gelece e yönelik bir sistem alanlara da önerimiz Core 2 Duo olacakt r. n Üst Seviye: Abit AW9D Max Teknik Özellikleri: Socket 775, 975X/ICH7-R, 2x pci-e 16x, FSB1066, Core 2 Duo, DDR2 Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 365 YTL n Orta Seviye: Asus P5B Teknik Özellikleri: Socket 775, P965/ICH8, pci-e 16x, FSB1066, Core 2 Duo, DDR2 Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 205 YTL n Orta Seviye Socket 939 Alternatif: DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D Teknik Özellikleri: Socket 949, NForce 4 Ultra, pci-e 16x, HTT2000, Athlon64/X2/Opteron DDR Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 235 YTL n Alt Seviye: Asrock 775 Dual VSTA Teknik Özellikleri: Socket 775, PT880Pro/Vt8237A Çipset, agp+pci-e 16x, FSB1066, Core 2 Duo, DDR+DDR2 Piyasa Fiyat (KDV Dahil): 105 YTL SONUÇ: Y lbafl n f rsat bilerek bu durumu bilgisayar n z oluflturan ana bileflenlerin en önemlilerini bar nd ran bir al flverifl listesi haz rlayarak de erlendirdik. Umar z size sundu umuz listeden yararlanarak bütçenize uygun bileflenleri bir araya getirebilir, bilgisayar n zdan ifl ya da e lence amaçl ald n z verimi yükseltebilirsiniz. Haz rlad m z liste yeni bilgisayar alacaklar n ifline daha çok yarayacak olsa da, eski sisteminin ömrünü uzatmak isteyenlerin de bu listeden yararlanmas mümkün. Sonuç olarak Ancyra Gazetesi ad na herkese yeni y lda teknolojiden uzak kalmay n dileklerimizi iletiyor, nice mutlu y llara diyoruz.

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı