NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mine D KDERE (Ünite 1) Doç.Dr. Meral GÜVEN (Ünite 1) Doç.Dr. Belgin AYDIN (Ünite 2) Doç.Dr. Murat ATA Z (Ünite 3) Doç.Dr. Cengiz Hakan AYDIN (Ünite 4) Doç.Dr. Yavuz AKBULUT (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Ifl l KABAKÇI YURDAKUL (Ünite 6) Editör Prof.Dr. Hatice Ferhan ODABAfiI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flman Ö r.gör. brahim Gürgen Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Hülya Özgür Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Temmuz 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... vii viii Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri... 1 DERS MATERYAL GEL fit RME ETK NL KLER... 3 DERS MATERYAL GEL fit RMEDE Ö RENC N TEL KLER... 4 DERS MATERYAL GEL fit RME AfiAMALARI... 4 TEMEL MATERYAL GEL fit RME YAKLAfiIMLARI... 5 YABANCI D L Ö RET M NDE KULLANILAB LECEK MATERYALLER... 5 GÖRSEL MATERYALLER... 6 Tepegöz Saydamlar... 6 Dil Ö retiminde Kuklalar... 7 fiimflek Kartlar (Flash Cards) Gerçek Nesne ve Modeller Video Kaset ÖRNEK MATERYALLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ö retim Gereçlerinin Gelifltirilmesi ve De erlendirilmesi: Ders Kitab DERS K TAPLARININ NCELENMES çerik Dil Ö renci Seviyesine Uygunluk Format Çekicilik Ö renmeye Katk s Kullan m Kolayl Ö RETMEN K TABI ALIfiTIRMA K TABI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE Ö retim Gereçlerinin Gelifltirilmesi ve De erlendirilmesi Görsel- flitsel Araçlar YANSITILAMAYAN ARAÇLAR Gerçek Nesneler Modeller Çokluortam Kitleri Alan Gezileri Bas l Materyaller Kitap Yaz ve Gösterim Tahtalar Tebeflir Tahtas (Kara Tahta) Çok Amaçl Tahta Kopyal Tahtalar Ask l Tahtalar Bülten Tahtas Bez Tahta Manyetik Tahta Dönen Yapraklar (Flip Charts) YANSITILAMAYAN GÖRSELLER Hareketsiz Resimler Çizimler Çizelgeler Grafikler Posterler Karikatür YANSITILAB LEN GÖRSELLER fi TSEL ARAÇLAR Radyo Ses Kasedi Kompakt Disk (Compact Disc) GÖRSEL- fi TSEL ARAÇLAR Video Formatlar Videoteyp Videodisk Say sal Video Bilgisayar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar... 73

5 çindekiler v Ö retim Gereçlerinin Gelifltirilmesi ve De erlendirilmesi: Sunum Materyalleri Ö RENME-Ö RETME SÜREC NDE GÖRSEL MATERYALLER N KULLANIMI GÖRSEL VE GÖRSEL OKURYAZARLIK KAVRAMLARI Görselleri Yorumlamak (Kodaçmak) Görselleri Yaratmak (Kodlamak) GÖRSEL TASARIM LKELER Tasar m Ö eleri Tasar m Düzeni SUNUM MATERYALLER Tepegöz ve Saydam Veri/Görüntü Yans t c lar ve Elektronik Görüntüler SUNUM PROGRAMLARINI KULLANARAK MATERYALLER HAZIRLAMAK SUNUM MATERYALLER N HAZIRLAMA LKELER SUNUM MATERYALLER N KULLANMA LKELER YABANCI D L E T M NDE SUNUM MATERYALLER NDEN YARARLANMAK SUNUM MATERYALLER N DE ERLEND RMEK Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yabanc Dil E itiminde Kullan lan Materyallerin Etkinlik Durumuna liflkin Araflt rmalar YABANCI D L Ö RET M NDE Ö RET M MATERYALLER GÖRSEL MATERYALLER Ders Kitaplar Sözcük Defterleri Yaz ve Gösterim Tahtalar Resimler Tepegöz Saydamlar Gerçek Nesne ve Modeller fi TSEL MATERYALLER Ses Kasetleri Yabanc Dil Laboratuvar Yabanc Dil Ö retiminde Müzik GÖRSEL- fi TSEL MATERYALLER Video ve Televizyon Oyun ve Oyun Materyalleri Video Konferans Bilgisayar Çevrimiçi Ö renme Bireysel Geliflim Dosyalar ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler BAZI ULUSLARARASI SÜREL YAYINLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Teknoloji Planlamas TEKNOLOJ PLANLAMASININ ÖNEM TEKNOLOJ PLANLAMASININ TANIMI TEKNOLOJ PLANLAMASININ TAR HSEL SÜREC TEKNOLOJ PLANLAMASININ BOYUTLARI Teknoloji Planlama Kurulu Oluflturmak Vizyon Gelifltirmek Amaç Belirlemek Teknolojik htiyaç Analizi Gerçeklefltirmek Eylem Plan Gelifltirmek Bütçeyi Organize Etmek Okulun Teknolojik Altyap s n nfla Etmek Mesleki Geliflimi Planlamak Bak m ve Teknik Deste i Organize Etmek Velilerin ve Paydafllar n Kat l m n Sa lamak Süreci ve Sonuçlar De erlendirmek TEKNOLOJ PLANLAMASINDA Ö RETMEN ROLLER TEKNOLOJ PLANLAMASI SÜREC NDE ÖNEML NOKTALAR TEKNOLOJ PLANLAMASI UYGULANMASINDA YAPILAN YAYGIN HATALAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

7 Önsöz vii Önsöz Sevgili Ö renciler; ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II bafll kl bu kitap, siz ö retmen adaylar n n kuram ve uygulamada karfl laflabilece iniz sorunlar çözmeye yönelik olarak haz rlanm flt r. Genelde tüm ö retim sorunlar nda, özellikle de derslerinizde bir çözüm olarak kullanabilece iniz ö retim teknolojileri, ça dafl e itim anlay fl nda daha da önem kazanmaktad r. Bu kitap ö retim teknolojilerini özellikle uygulamalarla aç klamaya çal flmakta, söz konusu teknolojilerin nas l gelifltirilece i ve de erlendirilece i konusunda bilgiler içermektedir. Kitab m z, siz ngilizce ö retmen adaylar için özel olarak haz rland için tüm soru ve örnekler yabanc dil e itimine yönelik olarak düzenlenmifltir. Yabanc dil e itimi gibi dinamik ve aktif bir ö renme ortam, kuflkusuz yeni teknolojilerle desteklenme ihtiyac gösterecektir. Bu deste i sa layacak ö retmenlerimizin teknolojileri gelifltirme ve de erlendirme konular nda yeterli bilgilerle donanmas da bu ihtiyac karfl laman n ilk yoludur. Siz, ngilizce ö retmeni adaylar için haz rlanan bu kitap, yabanc dil ö retiminde ö retim teknolojilerini ve materyallerini etkili kullanabilmenizi sa lamak amac ile haz rlanm flt r. ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II dersinizin kitab olarak haz rlanan bu çal flma alt üniteden oluflmaktad r. Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri bafll kl birinci ünitede siz ö retmen adaylar n n ö retim materyallerini nas l gelifltirece iniz ve kullanabilece iniz konusu üzerinde durulmufltur. Bu ünite arac l yla, yabanc dil ö retimi için gelifltirilebilecek örnek materyal tasar mlar n inceleme olana da bulacaks n z. Kitab m z n ikinci ünitesi Ö retim Gereçlerinin Gelifltirilmesi ve De erlendirilmesi: Ders Kitab bafll kl olup, bu üniteyle yabanc dil e itimine yönelik olarak gelifltirilen kitaplar n içerik ve format aç s ndan incelenmesi ve de erlendirilmesi konular nda ayr nt l bilgiye sahip olacaks n z. Ö retim Gereçlerinin Gelifltirilmesi ve De erlendirilmesi: Görsel- flitsel Araçlar bafll kl kitab n üçüncü ünitesinde yabanc dil ö retiminde görsel-iflitsel araçlar n ö renme ortamlar ile bütünlefltirilmesi, görsel-iflitsel araçlar de erlendirme ve gelifltirme konular nda bilgi sahibi olacaks n z. Kitab m z n dördüncü ünitesinde, sunum materyalleri üzerinde durulmufltur. Ö retim Gereçlerinin Gelifltirilmesi ve De erlendirilmesi: Sunum Materyalleri bafll kl bu ünitede, ö renme-ö retme sürecinde görsellerden yararlanma, görsel tasar m ilkeleri ve yabanc dil e itiminde sunum materyallerinin kullan m konular n ayr nt l olarak inceleyeceksiniz. Yabanc dil ö retiminde ö retim materyallerine iliflkin bilimsel araflt rmalar n sonuçlar, ö retim materyallerinin ö rencilerin yabanc dil ö renimlerinde okuma, yazma, dinleme ve konuflma yetilerinin geliflimine katk da bulunacak flekilde kullan m nda önemli bir yere sahiptir. Bu öneme ba l olarak Yabanc Dil E itiminde Kullan lan Materyallerin Etkinlik Durumlar na liflkin Araflt rmalar bafll kl kitab m - z n beflinci ünitesinde, yabanc dil ö retim materyallerinin etkinlik durumuna iliflkin çeflitli bafll klar alt nda s n fland r larak incelenen araflt rma sonuçlar ve ö retim materyallerinin kullan m na iliflkin öneriler hakk nda bilgilere ulaflabileceksiniz. Kitab n alt nc ve son ünitesi ise, Teknoloji Planlamas bafll kl olup, bu ünite arac l yla ngilizce ö retmenli inde teknoloji kullan m kuramsal boyutta ve daha genifl bir perspektifle ele al narak, e itim kurumlar nda teknoloji planlamas n n önemi, teknoloji planlamas sürecinde yap lmas gereken ifllemler, bu süreçte ö retmenlere düflen sorumluluklar gibi konularda ayr nt l bilgi sahibi olman - za olanak sa layacakt r. Siz ngilizce ö retmeni adaylar n n, s n f ortam nda ö retim teknolojilerini ve materyallerini etkili kullanabilmenizi sa lamak amac ile haz rlanan bu kitab n meslek yaflam n za katk da bulunmas n diliyorum. Editör Prof.Dr. H. Ferhan ODABAfiI

8 viiiviii Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Düflünelim: Metnin herhangi bir yerinde ve gerekti inde sizlerin düflünmesini, düflündüklerinizi DÜfiÜNEL M belirli bir konuya yo unlaflt rman z sa lamak amac yla sorulan sorular ya SORU da sizin yapman z beklenen davran fllard r. D KKAT çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konu- kavramad n z kendi kendinize ölç- S ra Sizde: fllenen konular kavray p AMAÇLARIMIZ lar n bafll klar n içerir. menize AMAÇLARIMIZ yard mc olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uygulamaya DÜfiÜNEL M yönlendiren sorulard r. DÜfiÜNEL M K T A P K T A P SORU SORU TELEV ZYON D KKAT TELEV ZYON D KKAT

9 Kullan m K lavuzu ix Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : "Kendimizi S nayal m" bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad - n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : "S ra Sizde"lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

10

11 Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri 1 1 Günümüzde bir yabanc dili etkili bir biçimde kullanabilmek bireylerde bulunmas gereken önemli niteliklerden birisi olarak karfl m za ç kmaktad r. Bir yabanc dilde konuflmak, yazmak, düflüncelerini aktarmak, okudu unu ve duydu unu anlamak oldukça önemlidir. Baflka bir deyiflle, bireyin farkl bir dilde kendini ifade etmesi de iflen dünya koflullar nda vazgeçilmez bir yeterliliktir. Bu yeterlilik ancak düzenli ö retme-ö renme süreciyle bireylere kazand r labilir. Bunun için ö retmenlerin ö retmen- ö renme sürecini etkin bir biçimde düzenlemeleri gerekmektedir. Ö retme-ö renme sürecinde ö retmenlerin kulland klar ders materyalleri ö renmeyi daha etkili k lar. Bu nedenle yabanc dil ö retiminde ne kadar çok materyal kullan l rsa belirlenen amaçlara daha kolay ulafl labilir. Materyal gelifltirme sürecinde ö retmen kadar ö renciler de görev alabilirler. Böylelikle ö retmen - ö renci etkileflimi daha iyi gerçekleflir. Bu ünitede materyal gelifltirme etkinlikleri, ö renci nitelikleri, temel materyal haz rlama yaklafl mlar ve yabanc dil ö retiminde kullan lacak temel materyal türlerinden örneklere yer verilmifltir. Amaçlar m z Bu üniteyi çal flt ktan sonra; ders materyali gelifltirmenin önemini kavrayabilecek, ders materyali gelifltirmede göz önünde bulundurulmas gereken ö renci niteliklerini s ralayabilecek, ders materyali gelifltirmede temel aflamalar s ralayabilecek, yabanc dil ö retiminde kullan lan temel ders materyali gelifltirme yaklafl mlar n aç klayabilecek, yabanc dil ö retiminde kullan labilecek materyalleri aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

12 2 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II Örnek Olay Sema Ö retmen yedi y l Anadolu lisesinde ngilizce ö retmenli i yapm fl ve yedi y - l n sonunda bir genel liseye ngilizce ö retmeni olarak atanm flt r. Sema Ö retmen bu liseye geliflinde art k biraz daha yükünün hafifleyece ini düflünmüfltür. Çünkü Anadolu lisesinde görevliyken hem ders saati, hem de yapmas gerekenler oldukça yo undur. Bu umutla ilk derslere girmeye bafllar. Ancak bu lisede biraz daha çok zorlanaca n anlar. Çünkü girdi i s n flardaki ö rencilerle bir türlü iletiflim kuramamaktad r. Ö rencilerde ister istemez dile karfl gelifltirilmifl bir ön yarg oldu- unu sezer. Ö rencileri derse katmak için bildi i tüm etkili ö retime yönelik yöntem ve teknikleri dener ama bir türlü istedi i baflar y elde edemez. Sema Ö retmen ö rencilerine ngilizce dersini nas l sevdirece ini düflünür. Akl na üniversite e itimi s ras nda ald bir ders gelir. Ders ö retim materyallerinin gelifltirilmesiyle ilgilidir. Bu derste hangi alanda olursa olsun s n flarda kullan lacak ve farkl konularla ilgili gelifltirilecek çeflitli materyallerin daha etkili bir ö renme sürecine hizmet edece ini ö renmifller hatta herkes alan yla ilgili bir konuda bir materyal gelifltirmifl ve bunlar kullanarak ders anlatman n etkilili ini görmüfllerdir. Sema Ö retmen, bu düflüncesinden yola ç karak ders konular na yönelik çeflitli materyaller gelifltirmeye ve bunlarla ders anlatmaya bafllar. Ö renciler bafllang çta flafl - r rlar. Bu biçimde ders anlat m onlara çok ilginç gelmifltir. Derse bafllang çta çok az olan ö renci kat l m, materyallerin kullan lmas ve ö rencilerin materyalle etkileflmesiyle birlikte giderek artar. Anahtar Kavramlar Charts Çizme Ders materyali Gerçek nesneler Görsel materyaller Kukla fiimflek kartlar Tahta Tepegöz saydamlar Video kaset Yaratma Yazma çindekiler DERS MATERYAL GEL fit RME ETK NL KLER DERS MATERYAL GEL fit RMEDE Ö RENC N TEL KLER DERS MATERYAL GEL fit RME AfiAMALARI TEMEL MATERYAL HAZIRLAMA YAKLAfiIMLARI YABANCI D L Ö RET M NDE KULLANILAB LECEK MATERYALLER GÖRSEL MATERYALLER ÖRNEK MATERYALLER

13 1. Ünite - Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri 3 DERS MATERYAL GEL fit RME ETK NL KLER Ö retimde kullan lan yöntem ve tekniklerin etkilili ini art rmak amac yla çeflitli ders araç-gereçlerinden yararlan labilir. Çünkü, bu tür araç-gereçler ö renci merkezli bir e itime yönelik olarak ö rencilerin derse etkin biçimde kat lmas n sa layabilir. Materyallerin ayn anda birçok duyu organ na hitap etmesi daha etkili ve kal c bir ö renmeye olanak verir. Materyallerin gelifltirilmesi oldukça zor ve kapsaml bir süreçtir. Ancak, bu konudaki önemli noktalar bilinirse bu zorluk azalt labilir. Materyaller tüm alanlarda etkili ö renme sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu önem yabanc dil ö retiminde daha da artmaktad r. Çünkü yabanc dil ö retiminde hiçbir araç kullan lmadan konular aç k bir biçimde aktar lamaz. Baflka deyiflle, verilmek istenen mesajlar tam anlam yla düzenlenemez. Yap lan birçok araflt rmada da yabanc dil ö retiminde ne kadar çok araç kullan l rsa o ölçüde ö renci baflar s nda bir art fl oldu u ortaya ç km flt r. Ö renmede güdülenmenin önemli bir yeri vard r. S n fta kullan lan görsel araç ve materyaller dersi ilginç k lar ve ö rencinin ilgisini çeker. lgi ise ö renmeyi güdülenmede önemli bir etkendir. Ayr ca, etkili bir ö retim için ö rencilerin ilgisini çekmek ve bunu sürdürmek gerekir. Ö rencilerin, ö renme durumuna gösterdikleri ilgiyi canl tutabilmek için ise yenilik ve çeflitlilik durumlar ndan faydalanmak gerekir. Derslerde kullan lan materyaller derslere çeflitlilik getirerek ö renme ortam n monotonluktan uzaklaflt r r. Yabanc dil derslerinde kullan lan materyaller ö rencinin ilgisini ö retilen yap dan çok o yap n n anlam na yönlendirir. Dolay s yla sadece yap de il ayn zamanda o yap n n anlam da ö renci taraf ndan ö renilir. Bununla birlikte yabanc dil derslerinde kullan lan materyaller s n fta kullan lan dili daha gerçek ve canl k lar. Ayr ca, s n fta kullan lan ana dilin minimum düzeylere inmesine olanak sa lar. Yabanc dil ö retiminde materyal gelifltirmede önemli olan noktalar vard r. Bunlar flu biçimde s ralanabilir: Ö retim materyallerinin gelifltirilmesinde ö retmen belli bir deneyime sahip olmal, materyal tasarlama sürecini bilmelidir. Ö retmen ö retim materyallerinin neler oldu unu ve nas l kullan laca n bilmelidir. Özellikle materyal çeflitleriyle ilgili ayr nt l olarak bilgiye sahip olmal d r. Araçlar n yabanc dil bilgisinin ö retiminde ö rencilerin farkl duyu organlar na hitap edecek de iflik boyutlarda düzenlenmesi gerekir. Materyallerin tasarlanmas nda önemli noktalardan birisi ö retmenin ö rencilerin ö renme özelliklerini tan mas d r. Baflka bir deyiflle, ö rencilerin ö renme stilleri ve ö renme stratejileri hakk nda bilgiye sahip olunmal d r. Böylelikle ö rencilerin ö renme özelliklerine uygun türde materyaller haz rlanabilir. Materyaller sadece ö retmen taraf ndan haz rlanmamal d r. Ö rencinin düzeyine göre onlar n da düzenleyebilece i biçimde olmal d r. Ayr ca, materyallerin haz rlanmas nda oldu u kadar kullanmas nda da ö renci etkin rol almal d r. Materyalle ö renci ne kadar çok etkileflime girerse ö renme düzeyi o ölçüde yükselecektir. Materyallerin basit, sade ve anlafl l r olmas na özen gösterilmelidir. Materyal ö rencinin düzeyine uygun olarak anlayabilece i düzeyde karmafl k ö elerden ar nd r lm fl olmal d r. Verilmek istenen mesaj yans tabilmelidir.

14 4 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II Materyallerin ö renme amaçlar na göre düzenlenmesine dikkat edilmesi gereklidir. Çünkü amaçs z bir biçimde gerçeklefltirilen hiçbir etkinlikten beklenen sonuç elde edilemez. Bu nedenle ö renmeye yönelik olarak belirlenen amaçlar ve davran flsal amaçlar iyi bilinmeli ve materyaller buna uygun olmal d r. Hangi materyallerin hangi amaçlara göre düzenlendi inin belirlenmesi gereklidir. Her materyal ayn amaca yönelik oluflturulamaz. Materyal gelifltirilebilir nitelikte olmal d r. Farkl amaçlara hizmet edecek biçimde de ifltirilebilmelidir. Ders ortam nda gerekti inde farkl ve de iflik materyaller kullan lmas na özen gösterilmelidir. Çünkü bu tür materyaller ö rencilerin farkl uyar c larla karfl karfl ya kalmas n sa layacakt r. Tasarlanan materyallerin dayan kl olmas na özen gösterilmelidir. Sadece bir kere kullan lacak biçimde düzenlenmemelidir. Baflka bir deyiflle, kolay y pranacak, da lacak malzemelerden oluflturulmamal d r. Ö retmen materyal tasarlama ilkeleri hakk nda bilgiye sahip olmal ve haz rlad her türlü materyalde bunlar göz önüne alabilmelidir. DERS MATERYAL GEL fit RMEDE Ö RENC N TEL KLER Hangi ö retim basama nda ve hangi yaflta olursa olsun yabanc dil ö retimine yönelik olarak öncelikle ö renen merkezli olarak bir ö retim benimsenmelidir. Materyal gelifltirme sürecinde önemli noktalardan birisi materyalin ö rencilerin kullan m na aç k olabilmesidir. E er materyaller yaln z ö retmenlerin kullanabilece i biçimde düzenlenirse, bu materyalin etkileflime aç k olmas ilkesiyle çeliflebilir. Bu nedenle ö rencilerin kullan m na uygun olmal d r. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 1 Ders materyali SIRA gelifltirirken S ZDE göz önüne al nmas geren ö renci özellikleri nelerdir? Ö rencilerle ilgili olarak üzerinde durulmas gereken noktalar ise flunlard r: Ö renci DÜfiÜNEL M yabanc dili sevmelidir. Ö rencilerin yabanc dili konuflma, yazma ve dinleme becerilerini gelifltirmeye SORU çal fl lmal d r. Ö rencilerin farkl ö renme stillerine sahip olduklar unutulmamal d r. Bu stilleri karfl layabilecek çeflitlerde materyaller üretilmelidir. D KKAT Ö rencilerin hangi yafl düzeyinde olursa olsun biliflsel, duyuflsal ve psikomotor geliflimleri göz önünde bulundurulmal d r. Sonuç olarak, yabanc dil ö retiminde e er mümkünse materyallerin ö renciler taraf ndan düzenlemesine olanak sa lanmal d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON DERS MATERYAL GEL fit RME AfiAMALARI Ders materyallerinin gelifltirilmesinde temel baz aflamalar vard r. Bu aflamalar flu biçimde verilebilir: K T A P 1. Materyal gelifltirmede önemli aflamalardan birisi olan ö rencilere kazand r - lacak olan amaçlar belirlenmelidir. 2. Amaçlar n ne tür bir içerikle aktar laca belirlenmelidir. TELEV ZYON 3. Amaçlara ve içeri e uygun hangi ö renme ortamlar n n oluflturulaca, hangi yöntemlerin ve tekniklerin kullan laca belirlenmelidir. NTERNET NTERNET

15 1. Ünite - Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri 5 4. Bu amaçlara, içeri e ve düzenlenen ö renme ortamlar na uygun materyaller tasarlanmal d r. 5. Tasarlanan materyallerin materyal haz rlama ilkelerine uygun olarak nas l ve hangi araçlar- gereçler kullan larak düzenlenece i belirlenmeli ve buna göre materyaller birlefltirilmelidir. 6. Materyal bir bütün duruma gelince amaçlara uygun olup olmad n n s nanmas için bir ön deneme yap lmal d r. 7. Yap lan ön denemenin arkas ndan de erlendirme ölçütlerine göre materyalde görülen eksiklikler giderilmeli, materyal gelifltirilerek uygulamaya haz r duruma getirilmelidir. TEMEL MATERYAL GEL fit RME YAKLAfiIMLARI Tüm alanlarda oldu u gibi yabanc dil ö retiminde de yazma, çizme ve yaratma biçiminde materyaller oluflturulabilir. Yazma: Özellikle belli konularda ö retilecek bilgileri daha etkili biçimde aktarabilmek için materyaller haz rlamak gerekli olabilir. Örnek; yabanc dil ö retiminde fiillerin birinci, ikinci ve üçüncü durumlarda ald klar ekleri gösteren bir materyal haz rlanabilir. Çizme: Baz kavramlar n, konular n ö retiminde ö retmenler çizime dayal materyallerden yararlanabilirler. Bunlar n aras nda, flekil, modeller ve diyagram bulunabilir. Örnek; yabanc dil ö retiminde zamanlar anlatmak ya da herhangi bir kural ö retmek için flash (flimflek) kartlardan yararlan labilir. Yaratma: Ço u zaman ö retmenin belli konularla ilgili olarak üç boyutlu materyaller yaratmas da mümkün olabilir. Bu materyaller bireylerin çok say da duyu organ na uyar c sunmaktad r. Örnek; yabanc dil ö retiminde ö retmenlerin yönleri anlatmak için üç boyutlu bir maket haz rlamas gibi. Temel materyal gelifltirme yaklafl mlar : Yazma Çizme Yaratma YABANCI D L Ö RET M NDE KULLANILAB LECEK MATERYALLER Ö retme - ö renme sürecinde belirlenen farkl amaçlara ve düzenlenen içeri e göre çeflitli materyaller kullan lmal d r. Çünkü her materyalin kendine özgü yönleri vard r. Özellikle materyallerin birinde bulanabilen bir eksiklik di er materyalle giderilebilir. Ayr ca, ö rencilerin ö renme stillerine göre de iflik materyallerle karfl karfl ya kalmas onlar n ö renme sürecini kolaylaflt racak bir süreçtir. Yabanc dil ö retiminde ne tür materyaller kullan labilir? 2 Yabanc dil ö retiminde kullan labilecek materyal türleri aras nda yaz l materyaller, görsel materyaller, iflitsel materyaller, görsel-iflitsel materyaller DÜfiÜNEL M ve üç boyutlu materyaller bulunmaktad r. Yaz l materyaller aras nda ders notlar, çal flma yapraklar DÜfiÜNEL M Yabanc dil ö retiminde bulunmaktad r. Görsel materyaller aras nda resim ve grafikler, SORUtepegöz say- kullan labilecek SORU materyal türleri flunlard r: damlar, gerçek nesne ve modeller, flimflek kartlar, kuklalar yer almaktad r. flitsel Yaz l materyaller materyaller aras nda ses kasetleri bulunmaktad r. Görsel - iflitsel materyaller aras nda televizyon programlar, video kasetleri bulunmaktad r. Görsel materyaller D KKAT flitsel materyaller D KKAT Görsel-iflitsel materyaller Dil ö retiminde görsel materyallerin etkilili i evrensel olarak kabul edilmifltir. Üç boyutlu materyaller Bir resim bin kelimeye de er. sözü de bilginin görsel bir kanalla verilmesinin ne kadar önemli oldu unu vurgulamaktad r. Dil ö retimindeki görsel materyallerin, dersi, ö renci için daha kolay, daha AMAÇLARIMIZ canl ve daha ilginç hale getirdi i bir gerçektir. AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

16 6 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II GÖRSEL MATERYALLER 1. Ö retmenler: Ö retmen mimik, yüz ifadesi ve beden dilini kullanarak kelimelerin anlamlar n ya da durumlar ö rencileri için görsellefltirebilir ve ö rencinin anlamas na katk da bulanabilir. Ö retmenlerin kendileri en önemli görsel materyal ya da kaynak olabilirler ve bunu mimikler, hareketler ve drama yani canland rma yaparak gerçeklefltirebilirler. Ö retmenlerin gerçek ya da büyük aktör ya da aktris olmalar na gerek yoktur fakat kendilerine güven duymalar ve hayal güçlerini kullanmalar gerekmektedir. Örne in, ö renci okuma metninde geçen toothache kelimesini bilmiyor ve bunun anlam n ö retmenine soruyor. Bu kelimenin anlam n vermek için uzun aç klamalar yerine ö retmen bir pamuk parças - n a z na alarak diflin fliflmifl olmas n gösterebilir ve yine çenesinin alt ndan bafl n n tepesine do ru fiyonk ile bir eflarp ba layarak ac ve ilinti sesleriyle bunun difl a r s anlam na geldi ini çok kolay ifade edebilir. Bu canland rmaya biraz da abart katt zaman bunu daha ilginç hale getirebilir. Ö renciler ö retmene gülebilirler fakat bu flekilde ö renme onlar için hem daha ilginç ve e lenceli hem de kesinlikle daha kal c olacakt r. 2. Tahta: Ö retmen ya da ö renciler tahtay resim, diyagram, ya da harita çizmek için kullanabilir. 3. Gerçek Nesneler: Ö retmen s n ftaki nesneleri kullanabilece i gibi s n fa getirebilecek tafl nabilir nesnelerde s n fta kullanabilinir. Örne in, yiyecekler, giysiler, küçük ev eflyalar vb. 4. fiimflek kartlar (Flashcards): Ö retimde kullan lacak birçok resim türlerinden birisi flimflek kartlard r. fiimflek kartlar bir kifliyi, bir objeyi ya da bir olay s rayla gösteren ufak tablolardan oluflan resimler dizisidir. Yeni kelimelerin ö retimi ya da al flt rmalar nda ya da dilbilgisi yap lar n n ö retimi ve al flt rmalar nda flimflek kartlar kullan labilmektedir. fiimflek kartlar kelime ve say lar için de kullan labilmektedir. 5. Charts: Bilgi kartlar ndan biraz daha büyük olan kartlar ve ka tlard r. Yaz m, çizim, diyagram, flema ve flekiller içerirler. Görsel materyaller dersin herhangi bir aflamas nda kullan labilir; yeni bir dilbilgisi yap s n ö retirken, yeni bir konuyu sunarken, ö retilen yap - n n al flt rmalar esnas nda ya da daha önceden ö retilmifl bir yap n n tekrar gözden geçirilmesi gibi. Nitelikli olarak tan mlayabilecek görsel materyaller sadece bir defa kullan lanlar de il, ayn zamanda tekrar tekrar ve de iflik ö retmenler taraf ndan da kullan labilecek türden olanlard r. Tepegöz Saydamlar Tepegöz projektörleri metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine renkli ya da siyah -beyaz olarak haz rlanm fl bilgilerin ekrana büyütülerek yans t lmas için ya da ders s ras nda do rudan üzerine yaz l p çizilerek gerekti inde silinerek saydam bir yaz tahtas gibi kullan labilen çok yönlü bir araçt r. Tepegöz saydamlar yabanc dil ö retiminde oldukça s k kullan labilecek materyal türlerinden birisidir. Temel noktalar n etkili bir biçimde verilmesinde ve önemli yerlerin vurgulanmas amac yla bu materyallerden yararlan labilir.

17 1. Ünite - Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri 7 Tepegöz saydamlar de iflik biçimlerde düzenlenebilir. Afla da örnek olarak katlama tekni ine uygun haz rlanm fl saydam örne i düzenlenmifltir. Resim 1.1 Tepegöz Saydam Dil Ö retiminde Kuklalar Dil ö retiminde kuklalar n kullan m amaçlar üç ana kategoride toplanabilir; birincisi ö retmen için, di er ikisi de dil s n flar ndaki ö rencileri içindir. Bu kategoriler, flu flekilde aç klanmaktad r: 1. Dildeki yeni yap lar n sunumunda ö retmen taraf ndan kuklalar n kullan m, 2. Rol alma ve canland rma da kitap ya da hikâye kahramanlar n n ö renciler taraf ndan temsil edilmesi, 3. Ö renciye motivasyon ve dile gerçekçilik katmakta ve ö renme iflinde ö rencinin bizzat aktif olarak kat l m n n sa lanmas. Dil ö retiminde kukla kullan m n n yararlar nelerdir? 3 Dil ö retiminde kuklalar, uzun ve s k c aç klamalar yap lmas n, s n fta ana dil DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M kullan lmas n engelleyerek ö rencilere model olarak ne yap lmas n n gösterilmesinde ve karfl l kl rol almalarda nas l soru sorulaca n ve cevap verilece ini aç k, net olarak ö rencilere aktar lmas n sa lar. SORU SORU Kuklalar ö renciler taraf ndan da kullan labilinir. Sözlü ifade ve iletiflim de ilginç olanaklar sunabilirler. Kullan mlar ö renciler için kolay ve h zl d r. Ö renciler kitaplar ndan tan d klar kahraman ya da karakterleri kuklalar arac l yla D KKAT D KKAT canland rabilirler. Kuklalar ö rencilerin bizzat rol ald klar zaman s k labilecekleri durumlardan kurtarabilirler. Örne in, bir erkek ö rencinin bir k z karakterini ya da bir hayvan canland rmas onun için utanç verici olabilir; ama bunu kukla arac l yla yapt nda, bu durum ö rencinin daha az s k lmas n ve utanç duymas n sa lad gibi ö - AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ renci daha istekli bir flekilde ve farkl rollerde yer alabilir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

18 8 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II Resim 1.2 Parmak Kukla Hikâyelerin ve diyaloglar n tekrarlanmas ö renciler için uzun, s k c, yorucu olabilir; e er bu tekrarlar kuklalar arac l yla yap l rsa ders daha zenginlefltirilmifl ve ö renci için daha güdüleyici olur. Materyalin ad : Parmak Kuklalar Konu: Verilen emir kiplerini anlama ve uygulama, direktifler Resim 1.3 Sünger Kukla Malzemeler: Keçeli kalemler Beyaz ya da renkli ka t parçalar Makas ve parmaklar Yap l fl : 1. Ö rencilerinize parmak kukla yapaca n z ve onlara nas l yap laca n gösterece inizi söyleyin. E er bir oyun ya da hikâyedeki karakteri canland racaksan z hangi karakter oldu unu da söyleyin. 2. flaret parmaklar n n ortalar na do ru keçeli kalemle gözler, kafllar, burun ve a z çizmelerini söyleyin. 3. Dar ve uzun bir ka t parças n daire flekline getirip parmaklar na uyacak flekilde yap flt rmalar n isteyin; daha sonra bunu parmaklar n n ucuna ve çizdikleri yüzün üzerine flapka olacak flekilde takmalar n isteyin. fiapka yerine etek yapabilirler ya da yine flapka yerine yün parçalar ndan kuklalar na saç da yapmak mümkün olabilir. De ifliklik olarak ö rencilerin kendi parmaklar yerine birbirlerinin parmaklar na ayn ifllemi uygulamalar n ve birbirleri için parmak kukla yapmalar n da isteyebilirsiniz. Amac : Ö rencilerin el becerilerini, el, göz koordinasyonlar n gelifltirmek, kuklalar seslendirerek onlar konuflturmak ve hedef dili pratik etmek. Materyalin ad : Sünger Kukla Konu: Verilen emir kiplerini anlama ve uygulama, direktifler

19 1. Ünite - Yabanc Dil Ö retiminde Ders Materyali Gelifltirme Etkinlikleri 9 Malzemeler: Banyo süngeri Yap flt r c Keçeli kalemler Ka t parçalar Yap l fl : Süngerin arka taraf ndan bafl ve di er parmaklar n n z girmesi için iki tane delik aç n z. Ka t parçalar ndan gözler, kulaklar, saç, difller, vb. keserek süngerin ön yüzüne yap flt r n z. Parmaklar n z kesmifl oldu unuz deliklere koyarak sünger kuklan n z konuflmas n sa layabilirsiniz. Ö rencileriniz de sizinle beraber ayn anda kendi kuklalar n yapabilirler ya da öncelikle siz model olarak kuklan n yap l fl n gösterip daha sonra onlardan kendi kuklalar n yapmalar n isteyebilirsiniz. Amac : Ö rencilerin el becerilerini, el, göz koordinasyonlar n gelifltirmek, birbirlerine yard m etmeyi ö renmek, kuklalar seslendirerek onlar konuflturmak ve hedef dili pratik etmek. Materyalin ad : Çorap Kukla Konu: Verilen emir kiplerini anlama ve uygulama, direktifler Malzemeler: Çorap De iflik renklerde yün iplikler Masa tenisi toplar Renkli karton parçalar Keçeli renkli kalemler Boya kalemleri Yap flt r c Resim 1.4 Çorap Kukla Yap l fl : Elinizi çorab n içine sokarak çorab n topuk k sm na saçlar n nereye gelece ini iflaretleyin; daha sonra renkli yün ipliklerden saçlar n yaparak iflaretlemifl oldu unuz yere yap flt r n. Oval bir karton parças keserek kuklan n a z - n oluflturun, bu kartonu k rm z ya boyay n ve çoraba yap flt r n, a z k sm na difllerini ve dilini de yapabilirsiniz. Tenis toplar ndan da kuklan n gözlerini yapabilirsiniz e er tenis topu yoksa ayn fleyi yuvarlak kesilmifl ve ortalar siyah noktalar yaparak karton yard m yla da yapabilirsiniz. Kullan l fl Amac : Ö rencilerin el becerilerini, el, göz koordinasyonlar n gelifltirmek, birbirlerine yard m etmeyi ö renmek, kuklalar seslendirerek onlar konuflturmak ve hedef dili pratik etmek. Özellikle hikâyelerde geçen y lan ya da canavar gibi karakterler için çok uygun bir kuklad r.

20 10 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -II Resim 1.5 fiimflek Kartlar (Flash Cards) Yabanc dil e itiminde s n f içerisinde s kça kullan labilecek bir resim türü olan bu kartlar basit bir materyal olmas na karfl l k oldukça ifllevseldir. Bunun nedeni anlatmak istenilen konuyu k sa sürede görsel olarak ö rencilere sunmas ndan kaynaklanmaktad r. Bunlar genellikle kartonlar üzerine, siyah beyaz ya da renkli boya kalemleri kullan larak düzenlenebilir. Haz rlanacak kartlar birçok amaçla kullan labilir. Ama bunun düzenlenmesinde yine ö retmene görev düflmektedir. fiimflek kartlar ö retmen kendisi resim çizebildi i gibi dergilerden kesti i resimleri yap flt rarak da haz rlayabilir. Hangi davran flsal amaç için hangi tablonun kullan laca önceden belirlenmeli, ayn anda tablolar n hepsi birden gösterilmemelidir. fiimflek Kartlar Gerçek Nesne ve Modeller Yabanc dil e itiminde belirli konular n iflleniflinde gerçek nesne ve modelleri kullanmak oldukça etkili olacakt r. Yabanc dil e itiminde somut ö renme ö rencinin kavramlar ya da olaylar kavramas aç s ndan çok önemlidir. Özellikle ö retilen kavramlar ya da konular günlük yaflamda kullan lan Türkçeyle efllefltirilirse ö rencilerin bunu zihinlerine yerlefltirmeleri daha kolay olacakt r. Bu materyaller ö retmen taraf ndan haz rlana-

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 1. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Hayvanların Yuvalarını KAVRAMLAR : Canlı-cansız Hareketli-hareketsiz Aynı-farklı-benzer Altında-üstünde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Mini Kitaplar Haz rlayal m!

Mini Kitaplar Haz rlayal m! Mini Kitaplar Haz rlayal m! Bir kitab ilk kez elinize ald n zda ne yapars n z? Ön ve arka kapa n m incelersiniz? Yoksa sayfalar n m çevirirsiniz? Belki de önce resim ve foto raflar na bakars n z. Peki

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının eko okullar projesi hakkında bilgilendirilmesi

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

uzman yaklaşımı Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Dr. Levent VEZNEDAROĞLU

uzman yaklaşımı Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Dr. Levent VEZNEDAROĞLU Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı de yer alan öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı sorularının çoğunluğu kolay, bir kısmı da orta düzeydedir. Sınavda siz öğretmen adaylarını

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı