Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas"

Transkript

1

2 mustafa ibakorkmaz SENARYO Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas az kullan lm fl flehir mobilyalar tekrar ndan b k lan yaln zl k flark lar sokak lambas n n alt nda bir bank, metrekaresi ad mlara sabit bir avlu ve zaman ne zaman ya mur ya yorsa o ö leden sonras Jenerik: Tükenmez kalemler tükenir ne yazd n bilmez! kelimeler de... Kad n: Görmedi ini gören duymad n duyan ve bize göz kulak olan flefkat yans yor dolunaydan içinden yaflad gerçek d fl ndan kuflat yor insan. yazg m z slatsa da k salan saçlar m z sevgiyle kucaklar m s n gerçekten beklemeyi Adam: Serseri gençli imin izini sürdüm uslanmaz bir ustura ustas yd m keskindi bildi im kelebekler kadere isyan eder fele e söverdim yard mc baflrolündeyim seni saran duvarlar n durduk yere kendime satafl r halen tespih çekerim senin sabr nd r diyerek Kad n: Baht m z n cüce figüranlar nerde nerede o kalpazan sevda tellallar ömrümüzü bu perdeye uyarlayan kimdi iç konuflmalar mda hay flansam duyar m s n? görüyorsun kuca mda gülümseyen masumiyetle an lar mdan uzaklaflarak tan flt m uçurum sanki seninle y llard r tan fl yoruz Adam: uzakl n kadar derinsin kelimeler avutsun seni yeni aya takt n tokalar unutulan bir destan gibi dilimin ucunda ba dafl kurdun en rafine halinle varl m varl na arma an olsun Kad n: Kendine iyi bak sak n delirme Adam: biz sahiden yafl yoruz herhalde...

3 Şiir öncelikle insanın kendisine duyduğu bir husumet olarak belirir, bundan dolayı şair kendini kanatır ama ilk kanamayla baş edebildiği ölçekte bağlanır şiire, kan kokusu ile yüzleşerek, kanıyla yazdığı katilin adıdır şiir. Yazmak harakiri yapmaktır! Kanından doğmak için. Katil doğar şairler kendine ve herkes içinde geçilemeyecek sıratları anarşist öznelliği içerisinde hazırlar. Mesela lezbiyenlerin geçemeyeceği sevişmedikleri erkek bedenlerine ait o meşhur organdan ucuca eklenerek yapılmış bir köprüden atlamaktır şiir ve en yakın köprüdür insanın ta kendisine..cana can bozar yani bu İŞ! Ama kişiyi bozmaz! Kişiliğindeki bozuklukları besler ve oyar yazanın içini..oydukça da bir yandan o uhrevi katkı maddesiyle doldurur..işte o madde damarlardaki anarşist kanda saklıdır. Akan kan yerde kalmadığı sürece de varlığını derin bir leke olarak koruyacaktır. Oysa bıraksalar her yazan kendi iç anarşizminde güle ağlaya yazsa/bozsa/kazsa.. (sabancı gibi ölünce i-sa ya, mu-sa ya kavuşsa) rahatça taş-sa.. okunabilmek, anlaşılabilmek, ünlenebilmek, yayınlanabilmek gibi kaygılanabilmese..arınabilse içindir şiir işte tamda.. arınabilmek noktasında merhemdir ve bağırır Hey Yaralı Merhem Zamanı! Ve bir şiir kapsar ancak bütün zamanları..insanın zamana karşı olan savaşında en belirleyici olan yaratımı bir merhem olarak sunabilme çabası olmayan bir biçim olarak anarşizm aynı zamanda kendi biçimsizliğinde bulur bu çareyi ve derdini arar yalnızca kendi yalnızlığında ve değildir ile bir derdi var ise ancak hiçbirine ulaşır yani tam da odur..ta kendisidir. 3 Ve insanın kendine ait olan keşfedişinde yaralayanında yine kendisi olduğu karşıtında katil doğar anarşizm ve ancak bir şiir kadar beyhudedir kendi varlığına kendi merhemini kendine bandırdığının bilinciyle karşıdır aynı zamanda kendisi olan her şeye.. Ve kendine karşı isyandır en büyük anarşizm.. ve hiçbir yerde ki her şeyi yaratandır.. yaratanın aşkına yaratılış için yazılır. Ancak sadece kendi naçiz yaratıcısı gücündedir, çoğu zaman bu gücü aştığında yaratıcısının yaşama şansı kalmaz günışığında.. karmakarışık bir alacakaranlık anarşizmi yaratı için son duraktır aslında ve kendi ıssızlığındadır ve çıkış yoktur. Çünkü yokluğun merkezinedir yolculuk, hepimize: HAYIRlı olsun! HAYIRSIZlığımız olmasın.. Tezer Cem sahibi/yaz iflleri müdürü: mustafa ibakorkmaz yaz flma: halim flafak p.k kayseri y l: 2 say 8 temmuz/a ustos imlas z ticari amaçl bir dergi de ildir. dergide yer alan ürünlerden yazanla birlikte isteyen herkes sorumludur. imlas z a bilgisayarla, daktiloyla, el yaz s yla yaz lm fl ürün gönderilebilir. teknik haz rl k: turuncu tan t m bask : can matbaas say s tl. y ll k katk pay tl. posta çeki numaras. halim flanl da

4 AMER KA G NSBERG 4 Amerika her fleyi verdim sana, flimdi bir hiçim 17 Ocak 1956 ve iki dolar yirmi-yedi sent Kendi kafam bile bir destek de il bana. nsanlarla savafl ne zaman sona erdirece iz Amerika? Al flu atom bombas n da k ç na sok. Kafam bozuk, Amerika, bir de sen üstüme varma, Kafam yerine gelene dek fliir miir de yazmayaca m. Söyle bana Amerika ne zaman meleklefleceksin sen? Ne zaman anadan do ma olacaks n? Ne zaman bakacaks n mezarl ktan Amerika? Ne zaman milyonlarca troçkistine yak fl r olacaks n? Amerika, kitapl klar n niçin gözyafl ile dolu? Amerika, Hindistan a yumurtalar n ne zaman yollayacaks n? Amerika bu senin k l k rk yarmalar ndan b kt m art k. Ne zaman süpermarket e gidip, flu güzel gözlerim için gerekenleri alabilece im? Amerika, her fleyin bir yana, eksiksiz olan bir sen vars n bir de ben, öbür dünya de il. fiu makinalar na da dayanas m kalmad Amerika, bil. Bende bir ermifl olmak iste ini sen uyand rd n. Bu tart flmay çözmek için bir baflka yol olmal. Burroughs flimdi Tanca da, sanm yorum ki geri dönsün korkunç bir fley olurdu bu. Sen de korkunç musun Amerika yoksa bir oyun mu bu? Saplant mdan dönece imi san yorsan aldan yorsun. Öyle üstüme varma Amerika, ne yapt m biliyorum ben. Amerika, erikler çiçek döküyor. Aylard r gazete okudu um yok, her gün cinayetten birisi kodesi boyluyor. Amerika, Wobblie lere tutkunum ben. Küçükken tüfektim Amerika, özür mözür de dilemiyorum flimdi her f rsatta esrar çekiyorum. Günlerce evde oturup ifl olsun diye kilerdeki gülleri

5 seyrediyorum. Chinatown a gitti imde kafay çekiyorum ölesiye, ama hiç kimselerle yatam yorum. Bu iflin içinde bir flamata oldu unu san yorum. Ah! sen beni Marx okurken görmeliydin Amerika. Ruh doktorum hiçbir fleyin yok diyor. Hiçbir fleyim yok gerçekten, Tanr ya yakarma dahil. Mistik görümlerim ve kozmik titreflimlerim var yaln z. Amerika, daha sana Max Amcam Rusya dan döndükten sonra ona yapt klar ndan söz açmad m. Sana sesleniyorum Amerika. Heyecanlar n n daha Time eliyle yönetilmesine göz yumacak m s n? Ben Time a tutkunum Amerika. her hafta bir tane al p okuyorum. Köflebafl ndaki flekercinin yan ndan geçerken kapa beni gözlüyor. Onu Berkeley Halk Kitapl n n bodrum kat nda okuyorum Sana hep sorumluluktan sözediyor. fl adamlar ciddi. Film yap mc lar ciddi. Herkes ciddi, ben hariç. Zaman zaman Amerika ben de il miyim diye düflündü üm oluyor. Yeniden kendi kendimle konuflmaya bafllad m iflte. Asya bana karfl ayaklan yor Amerika. Bir meteliklik talihim yok. En iyisi ulusal kaynaklar m inceleyip, onlara dönmek. Ulusal kaynaklar m, biliyorum, iki parça esrar, binerce cinsiyet organ, saatte 1400 mil h zla giden bir özel bas lmaz edebiyat ve yirmibeflbin t marhane. Cezaevlerimden ve beflbin günefl fl alt nda saks larda yaflayan fakir fukaradan sözediyorum. Fransa daki kerhaneleri kald rd m, flimdi s ra Tanca da. Katolik olmas na katoli im ama gene de Baflkan olmak istiyorum. Amerika senin bu al k ve ç lg n havanda nas l kutsal bir yakarma yazabilirim? Dörtlüklerime Henry Ford gibi devam edece im, yazd klar m onun ç kard otomobiller kadar kiflisel, üstelik her biri de iflik cinsiyetten. Amerika dörtlüklerimi peflin para dolardan satar m sana. eski dörtlüklerimi de 500 eksi ine al r m. 5

6 6 Amerika Tom Mooney i serbest b rak. Amerika spanyol cumhuriyetçilerini kurtar. Amerika Sacco ve Vanzetti ölmemeli. Amerika ben Scottsboro çocuklar y m. Amerika, yedi yafl ndayken anam hücre toplant lar na götürürdü beni, orda bize leblebi satarlard, bir karneye bir avuç leblebi befl sent ve söylev beleflti herkes bir melekti orda. Amerika ve iflçilere karfl iyi duygularla doluydu herkes içtendi Amerika ve bilemezsin parti 1833 de nas l iyiydi ve Scott Nearing ne hofl bir ihtiyard Bloor Ana bir seferinde nas l da a latm flt beni bir kez srael Amter i de görmüfltüm. orda. Her biri casus olmal yd onlar n. Amerika biliyorum gerçekten savaflmak istemiyorsun. Amerika onlar Rus haydutlar biliyorum. Ruslar onlar Ruslar ve Çinliler. Ve Ruslar. Ve Ruslar Rusya bizi canl gövdeye indirmek istiyor.lüpletmek istiyor. Gücünden ç lg na dönmüfl Moskof. Elimizden arabalar m z ve garajlar m z almak istiyor. Chicago yu ele geçirmek istiyor. Onun k z l Reader Digest a ihtiyac var. Bizim otomobil fabrikalar m z Sibirya ya tafl mak istiyor. Benzin istasyonlar m z o büyük i renç bürokrasi yönetsin istiyor. yi bir fley de il bu. O K z lderililere okuma yazma ö retmek istiyor. Onun büyük güçlü kuvvetli zencilere ihtiyac var. Bizi günde on-alt saat çal flt rmak istiyor. mdat. Amerika bu ifl ciddi. Amerika ben bunlar televizyona bakarak ç kar yorum. Amerika do ru mu bunlar? Hemen çal flmaya bafllamam iyi olacak, öyle görülüyor. Ama orduya yaz lmak istemiyorum, ne de fabrikalarda tavsiye tekerle i çevirmek, miyobun biriyim, üstelik de kafadan çatlak. Amerika dönsün çark. Nas l mas l yok. fiu o lan omuzlar m zla dönsün. Türkçesi Orhan Duru&Ferit Edgü

7 ey okur! hiçkimse Bu yaz y okurken bilmeni istedi im fleyler var; kendime, sana ve ilgili/ilgisiz üçüncü tekil kiflilere karfl dürüstlü üm gere i bunlar bafltan aç klamakla kendimi yükümlü hissediyorum. Ancak bunlar ifade ve itiraf ettikten yani seninle paylaflt ktan sonra kendimi sana karfl dürüst hissedebilirim ve de sözlerimin bir ifllevi/de eri olabilir... tiraf bir: Bu yaz da söyleyeceklerimin belki de hiçbiri do ru de ildir; elbette ki sana göre. Çünkü bunlar benim do rular md r ve tamam yla tart flmaya aç kt r. Benim oldu u kadar senin de kendi do rular n ortaya koyma hakk n vard r! tiraf iki :Bu sat rlar n yazar olarak kendi do rular m anlat rken senin bilincini flekillendirmek ya da burada flu an yazar olarak bulunuyor olmam n (bir avantaj ise) avantaj n kullanmak niyetinde de de ilim. E er tüm bu niyetime karfl n yazd klar mdan böylesi bir anlam ç kart rsan peflinen aff m kabul et! Amac m yaln zca seni birlikte düflünmeye davet etmektir. Kald ki yazd klar m yanl fllamak ya da çürütmek benim oldu u kadar (bu düflünceleri daha ne kadar savunaca m ben de bilemedi imden) senin de hakk n hatta sorumlulu undur! tiraf üç: Bu yaz da ortaya konan düflüncelerin bütünsel bir tutarl l k tafl m yor olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü özgürlük önyarg s na sahip olan bu insan teki, içinde say s z benler tafl d n n ve bu benlerin birbirleriyle mutlak bir uyum tafl mad n n hatta zaman zaman çat flt - n n fark nda olmakla insana dair mutlak bir iyimserlik tafl mamak gerekti ini de bilmektedir. Buradan hareketle bendeki tutars zl n sendeki tutars zl ktan farkl olmad n, hepimizdeki tutars zl n insana içkin olan bir tutars zl k oldu unu söylemektedir. tiraf dört: Yukar daki ilk üç itiraftan sonra bu sat rlar n yazar n n yaln zca kendi bireyli ini gerçeklefltirme derdinde oldu unu, bunu yaparken birey olman n toplumsall k-d fl olma anlam na gelmedi ini tersine toplumsall k içinde hem onunla didiflme, mücadele hem de iletiflim ve dayan flma içinde olarak mümkün olaca - n /olabilece ini itiraf ediyor ve asla bütünsel bir düflünce tarz, bir ideoloji, tutarl bir hipotetik çerçeve ortaya koymaya çal flmad n n alt n bir kez daha çiziyor. Bu itiraflar m s ralad ktan sonra bir nebze olsun huzura ermifl olarak düflüncelerimi ortaya koymak isterim ki, konumuz, sorufl biçiminde dahi yan tlanmas n n imkans zl sakl olan nedir anarflizm dir. Hal böyle iken bu konuda bir fleyler söylemek isteyen birisi olarak, hiç olmazsa anarflizmin ne olmad ndan yola ç karak konuya girifl yapmak isterim. Bilirim ki düflünen ve varl n kavrayan (ontolojik) bir yarat k olan insan ayn zamanda da toplumsal bir yarat kt r. Ve toplumsall k içinde di er insan tekleri ile toplumsal baz iliflkiler içinde olmak durumunda/zorundad r. Bu iliflkileri sürdürürken buldu u en önemli iletiflim tekni ine ise dil diyerek kendisinin ele avuca s maz do as n sözcüklerin o k s tl anlam da- arc na hapsetmek zorunda kalmaktad r. O takdirde kendimizi bir insan teki olarak ifade edebilmek için ne yapmam z gerekir? Dili ret mi etmeli, yoksa sözcüklerin birer yalandan ibaret oldu unu bilerek onu kullanmaya devam m etmeliyiz? Ben burada her fleye ra men ikincisi derim, ama asl nda dile gelmifl her fleyin özünde yalan oldu unu bile bile bunu savunmak bir çeliflki de il mi? Evet bu benim bu yaz daki birinci tutars zl md r ve sonuncusu da olmayacakt r. Bir iktidar arac olan dilin, özünde bir yalandan ve iktidar kurgusundan ibaret oldu unu bildi im dili reddetmeksizin gerçe in (kendi gerçe imizin) kurulmas na hizmet etmesini önerirken aç k bir tutars zl a (paradoksa) düflmüyor muyum? Evet düpedüz düflüyorum! Ama düflünceyi iletmenin ya da iletilen düflünceyi alg - laman n baflka bir yolunu bulamad m için bu tutars zl m bilerek isteyerek kabul ediyorum. 7

8 8 Dilin temelini oluflturdu unu sand m z sözcükler asl nda birer simgeden ibaret olma durumlar ile imledikleri anlamlar hayat n içindeki çeflitli anlardan, durumlardan alarak önem ve de er kazan rlar...bizler hayat n içindeki bu anlar, yaflanm fll k durumlar n kaba bir soyutlamayla yaln zca sözcüklere (yani simgelere) indirgedi imizden onlar de erli (anlaml ) k lan ilk kaynaklar n unutur, göz ard ederiz ve sözcükleri kurgulay p derdimizi karfl m zdakine anlatmaya bafllad m z ilk andan itibaren kendi söylemimizi de (iktidar m z ) kurmaya bafllar z. Ancak yaflanm fl olan o an ifade etmek için bunu (her keresinde) yapmaktan baflka çaremiz de yoktur. Çünkü sözcüklerin söylemi kuran birer iktidar (bir o kadar da yan lsama) arac olmas - n n yan s ra ifllevsellik gibi bir özelli i de vard r. Her cümlenin kuruluflu s ras nda cümlede yer alan sözcükler kaynakland klar anlama dair pek çok fleyi yitirir, geride b rak rlar. Böylece bir yandan oylumluklar aç s ndan yoksullafl r k s rlafl rken öte yandan da oturmufl olduklar ba lama dair birçok yeni anlama, anlat ma ve ça r fl ma kaynakl k ederek zenginleflir, derinleflirler. Ki bu da baflka bir paradokstur. Felsefi düflünce en bafl ndan beri gerçe i (hakikati) araflt rma, buna ulaflma yöntemlerini kurgulama, keflfetme derdinde olmufltur. -Bilimden farkl olarak- felsefi düflüncenin, gerçe i her ne kadar öznel olsa da, insan varl n bu gerçe e uygun olarak anlamland rmak gibi bir derdi de hep olagelmifltir. Bütün düflünürler kendi öznel gerçeklerini kendilerinden önce gelen düflünürlerin gerçe ini yads mak, y kmak üzerine kurmufl ve düflünceyi daha sofistike bir hale getirerek yol alm fllard r. Aristoteles i bilmeden Sokrates i, Platon u bilmeden Hegel i, Kant bilmeden Nietzsche yi, Stirner i bilmeden Foucault yu anlamak, kavramak olanaks zd r. Bu iliflki felsefi düflüncenin geliflmesinin, yetkinleflmesinin evrimini göstermesi aç s ndan önemli oldu u kadar, bizim onlar n öznel gerçekliklerine dönem dönem nas l dahil oldu umuzu göstermesi aç s ndan da oldukça önemlidir. Felsefeye ilk bafllayan birine aradan yüzlerce y l geçmesine karfl n Aristoteles in anlatacak çok fleyi vard r. Oysa Sokrates in felsefi gerçe i ile tan - flan birine ise art k Aristoteles çok fazla bir fley anlatmayacakt r. Ayn iliflkiyi Platon-Hegel, Kant-Nietzsche vb... karfl laflt rmalar nda da görebilir, yaflayabilirsiniz. Keza birbirlerinin ça dafl olmalar na karfl n bu topraklarda kiflisel tarihimizden de bildi imiz gibi hasbel kader M. Bakunin in düflüncesiyle tan flamay p onun yerine K. Marx ile tan flan delififlek biri için Karl Marx n felsefi çözümlemeleri çok fley ifade edecektir. Bu örnekler say s z ço alt labilir. Burada as l önemli nokta, tüm bu düflünürlerin kendi felsefi gerçekliklerini bir baflka gerçekli i ele alarak güçlü argümanlarla ortaya koymalar ve ikna edici kan tlar sunmalar, sonuçta da/böylece yaflam n belirli alanlar n düflünceleriyle aç klanabilir k larak bir ifllev görmüfl olmalar d r. Ne var ki dilin bir simgeler sistemi olarak nesnel gerçekli i (varolan ) kendi söylemi (iktidar ) içinde yeniden kurarak öznel gerçekli e dönüfltürmesi, yaflam n ve varl n anlam na dair kapsay c bir kavramlaflt rma çabas na girmesi, bu çaban n baflar yla sonuçland anlam na gelmez. Çünkü ham nesnel gerçeklik (varolan) kendi bafl na hiçbir anlam ifade etmez. Öznesince yorumlanmayan nesnel gerçeklik bir rastlant lar, anlams zl klar y n ndan ibarettir. Günümüzde bilimsel bilginin (bundan bilimi tenzih ederim) giderek daha aç kl kla ortaya koydu u gibi evrenin ortaya ç k fl na bir büyük patlaman n neden oldu u ve bu patlaman n muhtemelen bir rastlant ya ba l oldu udur. lk patlaman n etkisiyle geniflleme hareketini devam ettiren evrende küçücük bir nokta olan dünyam zda öncelikle canl yaflam n n, buna ba l olarak kendi varl n ak l yolu ile kavrayan insan türünün ortaya ç kmas da muhtemelen rastlant sald r. Yine gezegenimizde süren bu karmafl k yaflam dokusu belki de serseri bir y ld z n ç kagelip gezegenimize çarparak her fleyi sona erdirmedi i için rastlant sal olarak devam ediyor. Bu rastlant sall n gerçekleflmemesi halinde bile ihtiyar dünyam z n tahmini 800 milyon y ll k ömrü kald düflünülürse flu an yeryüzünde yaflamakta olan bizlerin hayat na anlam biçme çabas na giriflmeden önce ne denli rastlant sal yarat klar oldu umuz gerçe ini bir kez daha düflünmekte fayda vard r. Tüm bu rastlant sall k içinde filozoflar n dünyada olan bitene ve insan varl na dair girifltikleri anlamlan-

9 d rma çabalar anlams z ve saçma görünmektedir. Ne var ki durumu bu biçimde tespit etmek felsefi düflünceyi reddetmeyi ya da insan varl - n anlamland rma çabas n sonsuza kadar ertelemeyi gerektirmez mi? diye de sorulabilir. Buna dair yan t m kesinlikle hay r d r. (Tabii bu da baflka bir paradokstur.) Filozoflar dünyay ve insan varl n yukar - da da ifade etti im gibi kapsay c bir anlamland rma çabas na girerek bir ucundan yakalad klar nesnel gerçekli i kendi öznel gerçekliklerine dönüfltürürken y kt klar öteki öznel gerçekliklerin yerine kendi öznel gerçekliklerini koyarlar. Hiç kuflkusuz bu iliflki sonsuza kadar böylece devam edecek ve hiçbir filozof gerçe in tamam na dair kapsay c ve nihai bir kuram ortaya koyamayacakt r. Çünkü gerçe in kendisi hiçbir biçimde kapsanamayacak kadar sonsuz geniflliktedir. O halde bugüne de in ortaya konmufl tüm kuramlar n içerdi i gerçeklikler insan n d - fl ndaki nesnel gerçekli in neresinde dururlar? nsan n d fl ndaki nesnel gerçekli i cosmos (evren) olarak tan mlarsak bu evren içindeki keflfedilmifl (anlamland r lm fl) öznel gerçekliklerin tümünü dünya, felsefi düflünen özneleri ise keflfedilmifl öznel gerçekliklerin kayna olan micro cosmos lar (mini evrenler) olarak de erlendirebiliriz. Burada amaç gerçekli in (hakikatin) felsefi anlamda sonsuz (imkans z) oldu undan hareketle kapsay c gerçeklik kuramlar n n da imkans zl n ortaya koymaktad r. Bu imkans zl k yukar da da belirtti im gibi dünyay ve hayat keflfetme, varl anlamland rma çabalar n tümüyle olumsuzlamay gerektirmedi i gibi tersine keflfedilmemifl gerçekli in aleyhine olarak keflfedilmifl gerçeklikler hanesine yaz lm fl art lar olarak görülmelidir. Burada felsefi öznenin düflünsel etkinli inin anlam bütünsel cosmic (evrensel) gerçekli in kendince (öznel) bir parças olmakt r. lk bak flta pek metafizik bir önerme gibi görünse de evrensel gerçekli in kendince (öznel) bir parças olma kavray fl bireyi kendi d fl ndaki kutsala boyun e mekten kurtarabilecek yollardan biridir. Bu sayede birey kendi öz etkinli inde öznel gerçekli ini kurarak varl n anlamland racak ve gerçek anlamda özgürleflecektir. Yani gerçek denen fleyin bir olmad n, sadece gerçe i ortaya koyanlar n bir oldu unu ve bu evrende birler kadar gerçek oldu unu söylemek isterim. Buna ço ulcu gerçeklik kavray fl da diyebiliriz. Gerçe in böylesine öznel ve sonsuz oldu u bir evrende anarflizm in de kapsay c bir kuram olarak tan mlanmas mümkün olabilir mi? Kald ki baz lar pek tan nm fl olsalar da bu gerçek anarflistler için de geçerlidir ve sonuçta ne kadar anarflist varsa o kadar da anarflizm vard r demek hiç de yanl fl olmaz. Bu bak mdan anarflizm in bir izm olarak ifadesi olsa olsa anarflistlerin eylem ve düflüncelerinin tarihinin aç klanmas na dair sözlüksel bir karfl l k olmaktan öteye bir anlam ifade etmez/etmemelidir. Kald ki bireyi merkeze alan ve önermelerinde özerk bireylerin bir araya gelerek tahakküm olmaks - z n desantralize (merkezsiz) bir yaflam sürmesine dair oluflturulacak eylemi/etkinli i, ütopyalar /projeleri daima önüne ödev olarak koymufl bir gelene in sürdürücülerinden de bu beklenir/beklenmelidir. Anarflizmi bir ideoloji, bir kimlik, bir kartvizit ya da sadece bir ahlak, bir felsefe olarak alg lamak anarflizm denen fley her ne ise ona ihanettir diye düflünürüm. Çünkü anarflizm yaln zca bir simgedir, onun bir simge olarak bireylere verebilece i herhangi bir prestij, kimlik, imaj ya da sosyal bir getiri olamaz/olmamal d r. As l olan bireydir ve bireyin toplumsal içindeki özerk durufludur. Buna dair (anarflizm olarak) ismen tan mlanm fl yaklafl k 140 y ll k, baflka biçimlerde de tan mlanm fl olaraksa binlerce y ll k (tahakküm kadar eski) bir baflkald r gelene i var. Kald ki anarflistlerin kendileri de anarflizmin bat l ayd nlanma gelene inin bir ürünü oldu unu pek iyi bilmektedirler. Ayd nlanma ile birlikte düflünürlerin yeni yeni keflfetmeye bafllad bireye ve özgürlü e dair birçok kavram n ilkel denilen yerlilerin düflüncesinde-gelene inde binlerce y ld r var oldu u art k biliniyor. Bu bak mdan as l olan antihiyerarflik bir içerikle doldurulmufl özgürlük düflüncesi ve bunu hedefleyen etkinliklerdir. Bunlar n nas l adland r laca ayr ve ikincil birer sorundur. Kara bayrak, yuvarlak içindeki A vb. flekiller yaln zca birer simgedir, daha fazlas de- il. Toplumsal bir varl k olan insan n toplumsal yaflam n belirli anlar nda ya da alanlar nda bu tür simgelere ihtiyaç duymas do ald r. Önemli 9

10 10 ADI TEMMUZ ey ummandan gelen kadim tekrar ey debdebeyle ürüyen zanl ifltah yudumlanan el iklimde incindi fanus incindi temmuz ey debdebeyle ikiz kuduz pat rt a.müslüm küçük pencere pervaz nda duran can havli oy oy durdu umuz yerde üflüyen kitap düflen can burulmufl temmuzun gözleri ah matem ah enkaz dur da bak kadim mevsimdeki serin ürperti durdu unuz yerde kuyu bungun ezgi üzgün ey debdebeyle gezen gaml keramet kendi topra ma boflald m ince bir gülüflle sarmafl kla gelen keder çatlayan el külün dibindeki difli kor ah zapt ah cenk alevi k s k güven sana m kald k ey debdebeyle akan pervas z ezgi zanl girdap sureti s rl acur sana m olan bu simgelerin kimliklere daha ötesinde totemlere dönüfltürülmemesidir. Günümüzde anarflizmi bir kimlik (kartvizit) olarak kullanan ünlü kiflileri, yazarlar, sanatç lar, flairleri hatta politikac lar görünce kendimi flafl rmaktan al koyam yorum. Tüketim toplumunun simülasyon gücünün kirli ellerini anarflizmin taraf na do ru uzat yor olmas beni ürpertiyor. Acaba Che efsanesinin bafl na gelenler anarflizm in de mi bafl na gelecek diye düflünmeden edemiyorum. Hele anarflizm i bir ideoloji olarak görüp solcular gibi örgütlenip programlar ortaya koyan, propaganda ve ajitasyon etkinliklerini bu do rultuda sürdüren ve her konuda kapsay c ve net anarflist teoriler üretenlere, küçük harfli ama esasl sorular sorarak sesli düflünmeyi kafas bulan k olmakla, afl r bireyci ve net olmamakla suçlayan, total örgütlenme, total eylem kolektif özne olma ve total özgürlük peflinde koflturan dostlar m za ne demeli? Sonuçta varmak istedi im nokta fludur: Hepimiz, e er bir gerçeklik varsa, o gerçekli in birer parças y z; kimse kapsay c total kuramlar üretmesin, hepimizin birbirimizden ve baflkalar ndan ö renecek çok fleyimiz var ama kimselere ö retecek bir fleyimiz yok. Gerçek, hiç kimsenin tekelinde de ildir. Herkesin kendi gerçe i vard r, kendinde olan her birey kadar gerçek vard r ve bu yüzden gerçek ço uldur. Konuyu ancak bu biçimde ele ald m zda hiyerarflik olmayan, kendi iktidar n dayatmayan özgürlük düflüncesini/düflüncelerini tart flmaya bafllayabiliriz. Bu tart flmada bizimle tart flmay bu biçimiyle kabul edenler; eflitlerimiz ya da yoldafllar m z olacakt r, bu ço ulcu gerçeklik kavray fl n kabul etmeyen/edemeyenler, kendi kapsay c söylemlerini dayatanlar ise söylemlerinin kapsay c l /dayatmac l ile do ru orant l olarak karfl tlar m z ya da düflmanlar m z olacaklard r... Yaz m kime ait oldu unu bilmedi im bir vecize ile bitireyim: ANARfi ZM H ÇB R fieyd R, ANARfi SE HER fiey.

11 karanl k söylemler murathan çarbo a dilimin karanl d r bu güne s çrayan leke, susmay kader belleyen evleri flehla pencerelerinden havaland m ve gördüm, susmay özledim, k rg n bir çocuk ekledim hüznüme, oysa Rock ve u ultudur beyninin vars l dayana, dilinde günübirlik kayg lar k m ldan r ve ça c l bir suflör edas yla f s ldar kula na çirkefini zaman, mekan tükenen bir cüzzaml hüznüyle yitik bir aflk kadar uzak kal r yüzünün marazl ülkesine, dilimin karanl d r bu gözlerdeki bencil perde, çözülen usanc md r biteviye kanayan I flimdi çan sesleri seyrir flehrin lirik ruhunda, yüzün gölgeye e ilir, hayal olursun unutup ellerinin utangaçl n, kavuflmak bir uçurumu anlamak kadar güzel gibidir ve s cakl n, içinde bir flehri tafl madan s ve s radan ölmek midir hayat n al flkanl? flimdi çan sesleri geçiyor ikindi serinli inden ve ben seni bir an gibi düflünüyorum, güzelce dünyay kavrayan bir an gibi, Uzun Çarfl da Arapça ninni söylüyor bir çocuk, saçlar nda s cak ekmek kokusu ve kirli I yüre ime dökülen lg m, bak fllar n sanc s nda sökülen flafak, dirimin kurulmufl ifllevi yalpalar asfalt kokusunda, reyting ve ucuz içlenmeler vurur fliiri evrensel sesinden, zihniyet bir ölüden metalik güller umar, küflenmifl bir ikon yükselir suskunun erdeminde, ah, gömülen bir söz gibi u run anlars n ve o an aflk esrik bir deniz hücumuyla içine dolar, dilimin ça c l a r s d r bak fllar mda vurulan ceylan 11 IV flimdi bir fahifle, çocuk olur ürperen ve dinleyen bir dizin sa r s nda, flimdi bir çocuk serin sokaklara dolar sarmafl n, dilini kanayan bir y lan gibi buruk, hayale tak l r yitirilmifl uçurtman n saça, iblis binbir parçaya bölünmüfl, kalabal a hükmetmektedir, küfürlere as lm flt r gözlerin bu ulu kufllar ve bir fahiflenin kalbine s n r aflk, slak, küskün bir köpek gibi, çocuklar bunal p damlara ç km flt r gökyüzünden el almak için, k rg n ve mavi çocuklar, sonsuz ve arzulu elleriyle V flimdi vurulur sesinden a r l bir flair, koca bir dünya boynunda atar, kula eflikte m r ldanan analar k r l r direncinden, zamana muhalif aflklar söner ça n kirli sular nda, akflama perde çeker evler, kap larda kör yosunlar yürür, marangoz unutur ustal n ve çatlar mermer, mahmur çocuklar bir sabah neon kusan caddeler bulur soka n yerinde, oyun bozulur ve umudu inmeli bir flair vurulur yüre inden, diline karanl k bulafl r, parmaklar ndan fliir dökülür, zaman küfrüyle ululan r ve aya a kalkar gökdelenlerle ve sen aflk unutursun flehrin metalik cinnetinde.

12 REDDED YORUM...ÖYLEYSE VARIM! Özgür K.Tekin Siyasal özgürlük,polisin,devletin özgür olmas anlam na gelir...benim özgürlü üm anlam na gelmez. M.Stirner 12 syan; bireyin kendisine dayat lan kimli i,iktidar n iflledi i Ben i reddetmesi ile bafllar. syan önce düflüncede, süper egoda bafllar, süper egonun y k lmas d r. syan kavram bir olufl süreci içerir. nsan n kendisini y k p yeniden yaratmas sürecidir. Otoritenin alg s n bozacak isyan biçimi amorf hale gelmifl bir direnifl biçimidir. ktidara karfl direnifl örgütleme biçimi, bu belirsizli in karmafl k ve ço ulcu a yap s sayesinde (rizomatik), yan p sönen ve nerede ç kaca belli olmayan bir atefl gibi olmal d r. Reddetmek bilinçli bir eylemdir ve politiktir. Varolana itiraz etme, yads ma ve hatta bozmaya çal flma reddedilen fleyle reddeden aras nda yaflanan gerilimli bir süreci bafllat r. Reddedenin direnifli y k c eylem taktikleri üzerinde flekillenir. Bu süreç asl nda bir güç iliflkisidir ve her zaman birbirine eklemlenme tehlikesini içinde bar nd r r. Burada kastetti im güç iliflkisini her zaman-fiziki bir güç iliflkisi olarak okumamak gerek. Sonuçta otoritenin tecrit, yoksayma, terketme gibi bask lar görünürde fiziki bir güç içermese de etkileri oldukça y k c d r. Reddetmek otoritenin önceden biçimlendirdi i ve üzerinden kendini varetti- i korku ile yüzleflebilmektir ki bu oldukça sanc l bir yola girmek demektir. Çünkü özgürlük yada özgür olma iste- i asl nda o büyük korku ile yüzleflmeye çal flmak demektir: Özgürlük Korkusu. (Kölenin en büyük korkusu efendisini kaybetmektir. Nietzsche) Her otoriter yap önce korku ve güvenlik iliflkisini yarat r. Çünkü otoritede o iliflki biçiminden varolur. Onun da en büyük korkusu, terkedilmektir. Otorite bu korkusunu büyük ve güçlü oldu una inanarak ve inand - rarak yoketme e ilimindedir. Otorite yaratt korkugüvenlik illüzyonu üzerinden yaflam kurgular. Kendi güvenli ini toplulu un güvenli- iymifl gibi biçimlendirir. Bu flekilde tüm iliflki biçimleri aras na s zar.mikro iktidar biçimlerinin makro iktidar biçimlerine benzemesinin nedeni budur. Bir baban n çocu- u üzerinde ki iktidar ile devletin birey üzerindeki iktidar temelde ayn d r. Her ikisinin itaate zorlamas da ayn korku ve güvenlik illüzyonu üzerinde flekillenir. Her iki iktidar biçimine karfl ç k flta ayn gerilimi tafl r. Otorite yaratt egemenlik alan nda herkesten ayn biçimde davranmas n ister; hareket biçimlerinden yaflam biçimlerine, kent düzeninden ev düzenine kadar herfley daha önceden programlanm flt r. Herfley belirli kurallarla çevrilmifl ve hapsedilmifltir. Düzen planlamad r. Otorite bir evde hangi eflyan n nerede durdu- u bilir, kad n n ve erke in ne yapt n da. Reddetmek plana uymamakt r, plan n biçimlendirici bask s n reddetmek karmaflay ve kaosu flekillendirmektir. Otorite hayaller yarat r ve inanmam z teflvik eder;sa l kl yaflam, konforlu bir hayat,çok para, flöhret,hayat - m z kolaylaflt racak daha fazla meta. Gerçe i çarp t p hayat m za s zarak; e er bu hayaller gerçekleflmiyorsa flükretmemiz gerekti ini f s ldar kulaklar m za. Çünkü bizden daha kötü koflullarda yaflamaya çal flanlar da vard r. Üretimi ve çal flmay kutsar ve ancak çok çal fl rsak bir yere ulaflabilece imizi söyler. Reddetmek sahte hayalleri y kmakt r.reddeden

13 otoritenin vaatleri ile hiçbir yere ulafl lamayaca n bilir. Otorite apoletleri silahlar ve öldürmeyi kutsar. Yaflam militarist bir hiyerarfli ile kurgular. Çocuklar okullarda tek s ra halinde,uygun ad mlarla ve rahat! haz r ol! komutlar e itilir. Otorite kendisini bir arzu nesnesine dönüfltürerek kutsallaflt r r. Mistizmin argümanlar kullanarak soyut bir imgeye dönüflmek ister. Tüm hiyerarflik iliflkiler; aile, devlet, din, ordu, e itim, emek kutsallaflt r larak dokunulmaz bir mite dönüfltürülür. Militarist disiplinin kutsall k miti bu konuda çok çarp c örekler içerir. Emir-Komuta zinciri otoritenin en önemli zinciridir ki bu zincirle bo ar herfleyi. Ast-Üst iliflkileri, yöneten-yönetilen iliflkileri, emrin kutsall mekanik bir iliflkidir. fl dünyas ndan, e itime,orduya,aileye kadar herfley bu mekanik iflleyiflin bir parças d r ve birbirlerine organik iliflkilerle ba l d r. Otorite yaflam n baflka türlü iflleyemeyece ine inand r r. Mutlakt r ve sorgulanamaz. O nedenle vicdani retçilere anti sosyal kiflilik bozuklu u tan s koymak ister. Çünkü reddeden,otoritenin yaratt mekanik mutlak iliflkiler a - na uyum sa lamayand r. Otorite yarat c ve düfl gücünü öldürmek ister. Çünkü otorite insan oldu undan daha güçsüz ve yeteneksiz oldu una inand rmal d r. Otorite ele geçirmek demektir. (Elias Cannetti nin Kitle ve ktidar adl kitab nda ele geçirmenin iktidarla iliflkisi oldukça çarp c bir biçimde ele al nm fl) Jean Baudrillard; ktidar n halk potansiyel terörist olarak gördü ünü söyler. Ona göre hepimiz iktidar n sanal rehineleriyizdir. Tüm iktidar biçimlerinin halka karfl örgütlenmifl bir koalisyon oldu unu ileri sürer. Herbert Marcuse toplumsal sistemi devirip özgür bir yaflam yaratman n politik bir sorun oldu unu ama bu sorunun çözümünün estetikten geçti ini söylüyor. Ona göre sanat Büyük Reddedifltir. ktidar ele geçiren her siyasal yap önce kültürü, dili ve sanat düzenlemeye, ehlilefltirmeye çal fl r. William Burroughs; gündelik dilin asl nda insanlar aras nda iletiflim kurmada de il, iktidar taraf ndan insanlar üzerinde denetim kurmada kullan ld - n iddia eder. Müzikte benzeri bir ifllevi yerine getirmede kullan l r. Süpermarketlerde tüketimi körükleyen bir müzik duyar z, fondad r, dikkatle dinlenmez ama muhakkak bilinçalt m za yerleflir. Kendimizi bir reklam c ng l - n m r ldan rken bulabiliriz. Otorite ruhunuzu da ister, reklam slogan ve müzik birleflir ve her an heryerde karfl - n za ç kar. Kapitalist yaflam tarz gibi herfley h zla akar. Reklam insanlar bu dünyaya ait de ildir, steril evlerde steril sanal hayatlar standardize eder ve mite dönüfltürerek dayat r. Otorite esteti i pazarlanabilir hale getirir, sanat ve sanatç para getirisi ölçüsünde de erlenir. ktidar t pk Platon gibi sanat ve sanatç y düzenin tehdidi olarak gördü- ünden onu ehlilefltirmeye ve üretmeye çal fl r. Biçimlendiremedi i ve ele geçiremedi i sanat, kültür gösterisi içinde yoketmeye çabalar. Sanat n devrimci imgelerini çarp t r. Savafl karfl t sembolleri banka reklamlar nda gördü ümüzde yada Pink Floyd un Money adl parças n n bafl ndaki para ve kasa sesi efektlerini borsa programlar c ng l nda iflitti imizde öfkelenmiyorsak ele geçirilmifliz demektir. Reddeden sanat n düfl dünyas na ait oldu unu biliyordur. Reddedenin isyan onun sanat d r. Reddedenin müzi i kaotiktir. (Kara Blok eylemcilerinin Cehennemsi Gürültü Bandosu (INB-Infernal Noise Brigade). Reddedenler düfl gücünün iktidar y kaca n biliyor, flenlikli bir devrimi bugünden infla edecek ve herfleyi alt üst edecek sanat n sokakta bafllad n biliyorlar. Reddeden; özgürlü ün bir sanat oldu unu ve reddi ile insan oldu unu var oldu u biliyor. 13

14 gizli bahçem in bestesi için sözler contoluna: vedat kamer tükenen gecelerimde neden seni düflündü ümü bilmeni istiyorum? geceye öncülük eden harflerim tek tek kayboluyor. beni ne zaman bulacaks n? ranzal geçmiflimin ikinci kat ndan bir uyan kl k ar yorum kendime a lamak için ada uykulu çileklerine ve birden tan d k ferman n filizleniyor: hayat n roman olmayacak adagio: müzi in katalizör etkisinin bitmemesi için ekstra bir çaba içersindeyim. gecenin rengi k rm z. böylesine yitik, ve ac l bir rengi yoklu una infla etti im için utan yorum. günleri sayamayacak kadar özensizim. çaresizlik denilen eblehlik bu kadar sürünebilir geceme. her gözyafl m sana hesap vermek için s ra bekliyor. kalbime bilenen b ça ar yorum. 14 yüzünü gizledi in bir bak fl var: soru sormadan seni sevmemi söylüyor. flehir ikiye bölünmüfl: ya mur topra a ya ya mur yor denize ya yor gözlerim nas l dokunaca n biliyor tenine pastorale: sonsuzluk an( )lar toplam d r. düfllerim k rg n yat yor koynunda. nas l uyudu unu hat rlamad m tüm ac lar m güneflin ayd nlat yor nocturne: amélie yi seyrettin mi diye soram yorum bir daha. büyütemedi im harflerim ellerinde, sözcük olma cesaretleri eksilmifl. kurdeleler sarmak istedi im gülümsemen gökyüzümü yalanl yor. seni ar yorum, ça rd m her sözcükte yoksun so uk ço al yor yataklar m za dudaklar n inceldikçe öldürüyor zaman

15 çiflini tutan flehir flakir özüdo ru. her vagonunda ayr bir kan saklanan, kan n kart sat ld, bütün arzular n biçimlefltirilerek el alt na at ld sar fl n bir katard r flehir. avrupaî kondüktörlerin tam tak r silahlar, silahlar n n kabzalar na kaz d klar sevgili adlar ve depdelik namlular, mermerden barikatla ayr lan merdivenleri, o merdivenlerde gözünü k rpmadan seviflen o lanlar özler. flahit çok, flehrin iyisi flarab ndan belli olur, kasabal flaraplar flehir tuvaletleriyle ilgilidir, çünkü flehir en çok da çiflini tutmay ö retir insana -arka sokaklar, yer alt geçitleri, göstermelik ormanlar, minarelerinden tayin edilen camiler... d fl nda- bandanas n sar p kas klar na s cakl ellerinde hissetmeyecekse elbette, ki bu flehir tüzü üne ayk r d r. meydanlarda sarf edilebilecek en kuzgunî ba rt d r belki: dokunmak istiyorum! tekrar ve tekrar: dokunmak istiyorum! devam ettirirsek: difllerini dilimle imlemek... ortak boflluklar m z doldurmak; flimdi ve burada oldu unu, flimdi ve burada oldu umu kan tlamak için bas bas: dokunmak istiyorum! oysa, baz otoban flehirlerde, muavinin iflemeye gitti i yolculuklar tehlikelidir. bu yüzden yeterince içsel olan her arzu k s k seslidir, zira cinler ormandan kaç p sokaklara inebilir. hay r, haz r edilmifl bir trajedi de il, flehirde dokunmay arzulamak, arzu bayra na sar l bir tabutta yatmak kadar gerçekçidir. uslu adamlar n kumral saçlar n n teker teker yolundu u düflünülerek derin bir uykuya geçilebilir, sonradan soyunulaca bilinen bir kurgu gerekti ince güvenlidir.. flehrin ss z gürültüsünde ilerleyen gecelerdense, seviflmek için günü beklemek ye dir: günde gezilen tarlalar ya mur kokar, dona kalmaz o tarlalardaki baflaklar günefl e de me yar fl nda. insan istiflerinin damarlar nda, sarhofl karanl nda özellikle, kad nla erkek aras nda çok fark yoktur: bir rahibe geceleri erkek olabilir ve erkekli ini sonuna dek yaflayabilir, bu her türlü gökselli e uygundur. görünen zamanlarda erkekler erkek oldu u kadar kad nlar kaçand r. 15 masumiyetle kotar lan ayinlerde belki en önemli at l md r: seviflelim, sonra düflünürüz ilk hamleyi kimin yapmas gerekti ini! ancak bu, tafl d önemin a rl ndan e rilir dudaklarda, d flar hafifçe s zar ya da slakl a çarpar. tükürmek anahtard r, dil maymuncuk gö sün h zla inip kalkt mecrada. flehirde dokunman n önlendi i ölçüde sar lmak da yads nm flt r. oysa, sadece sar l p uyumak biran y k ma yol açabilir, rüyalara yer verir hiç olmazsa, merak n k ç na t kmaz insan n. flehir ba l oldu u lokomotifin yükü a rlaflt kça dolu vagonlar n b rakarak ilerler, zaten biz de birazdan inecektik de il mi? topra a dokunacak, insan n bütün arzular na sahip ç kan o topra a flükran m z sunacakt k. anlara konan tozu anacak, inceli inde cenin gizleyen o tozu ba r m za basacak, tozu sevecektik. yap lacak baflka ne var ki?! 19 nisan 04

16 fiiir baflkalar n n aran fl ötekili in ortaya ç kar l fl ysa 5, öznenin gücü ötekili i/ni fark etmekle bafllar. Bir özne olarak ötekili imifi R B R T RAZDIR! Asuman Susam 16 Bu tümcenin usumuza düflürdü ü ilk düflünce, fliirin devrimci bir öz tafl d d r. Ontolojik bir varl k olarak ona bakt m zda fliirin biçim ve özün diyalektik iliflkisinden do an bir bütünlük oldu unu görürüz. O nedenle fliir bir itirazsa, niçin ve nas l gerçeklefltirilen bir itirazd r sorusu da onu takip edecektir ister istemez. *** Bu sorular n yan t, belli bir zaman n içinden aranmal d r ki bizi yan ltmas n. Çünkü gerçek -iktidar n buyurdu u gibi- tekil ve mutlak de il; ço ul ve de iflkendir. O nedenle de kavram ve olgulara öznenin tarihselli i içinden bakmak gerekir. flaret edilen zaman, modern zamanlarsa; modernizmin zaman, tarih, bellek, mekan alg lar n n içinden somutlamak gerekmektedir bu soruyu.yani fliir bir itirazsa, onun nas l bir itiraz oldu u, zaman n alg s, belle in kurgusu ve tarihselli in alg lan fl biçimiyle do rudan ilgilidir. Örne in Boudelaire de modern sonsuzun anl k, geçici olanda yakalanmas olarak karfl l n bulur. Modernizmde gerçe in yoklu u bir bilme biçimi olarak kabul edilmifltir. Yeni olan ne varsa afl lacakt r bir baflka yeniyle... 1 Ki en tipik sanatsal yönelimlerini fütiristlerde, dadaistlerde, konstürüktivistlerde görmekteyiz. Y k p bozup yeniden infla etmek...ki Octavio Paz bu özelli i nedeniyle modernizmi kendine karfl bir gelenek olarak tan mlar. Çünkü modern sanat kendine ra men ve kendine karfl var d r. flte bu nedenden ötürü zaten öncelikle kendine bir itirazd r. *** Modernizmin en önemli izleklerinden birisi dildir. Dilse en ödünsüz biçimde fliirde yo rulur. 2 Çünkü flairin belle i ve bilinci, yaflanan yabanc laflma, yaln zl k ve de iflimi en do rudan yans tand r. fiiirin varl kbilimsel bir itiraz olmas n n yan nda ikinci itiraz noktas malzemesinin, soyut düflünceleri somutlama ve görünür k lman n arac olan, dil olmas ndan kaynaklan r. Dil bir kodlar sistemidir. Gündelik dilin kodlar ise gücü modernizmi bir ideoloji olarak benimseyen elitin elindedir. 3 Bu, hayat m z, alg m z ve onun ifade edifl olanaklar m z n bizim d fl m zdakiler taraf ndan flifrelenmifl ve bize sunulmufl-dayat lm fl olmas anlam na gelmektedir... flte bu yüzden gündelik dilin s n rlar d fl na taflan fliirin dili, dili kullanman n bir üst aflamas d r. Gündelik dilin olanaklar n n d fl na ç kt için, verili olan reddetti i, onunla yetinmedi- i ve ona karfl bir dil gelifltirdi i için evet, fliir bir itirazd r. Al fl lm fl kodlar n d fl ndan bir dünya kurar fliir. Bu nedenle Melih Cevdet bir yerde Tan mlar ak l iflidir. fiiir ise ak l d fl - d r. demifltir. Ak l d fl l k ak l olmadan, ak ldan yola ç kmadan ulafl lacak bir yer de ildir. Akl n, iktidar n dayatt n n reddedildi i yer ak ld fl n n oldu u yerdir. O nedenle flairin say klamalar yla bir flizofrenin say klamalar aras nda b çak s rt bir ay rt ve akrabal k vard r.verili gerçe in dayat ld yeri, y k p oradan yeni bir gerçeklik üretir fliir. flte bu nedenle dille kurulan bir itirazd r fliir. fiiir, burada sorgulaman n k l na bürünür; dildir sorgulayan. Ve dili sorgulamak kendimizi sorgulamakt r. Gerçek sanat bizi rahats z etme yetisi tafl r. der Susan Sontag. fiehirde karartma var, diyorlar reis Beyazlar n hayat ndan kolayca geçebilir miyiz? 4

17 zi fark etti imiz anda da itiraz m z bafllar. Bu nedenle fliirsel imge ötekiliktir. 6 Modernin bask c ve d fllay c özelli i, fliirin ötekiden yana, öteki olarak varolmas na olanak sa lar. fiair ötekinden yanad r ve kendisi de ötekidir. tiraz bu yaln zl n ve yabanc laflman n içinden yükselir. Bu nedenle itiraz eden karfl ç kand r, karfl durand r. Ve Ancak kendinde devrim yapabilen devrimci olabilir. 7 (Wittgensteins)25 *** Her fliirsel yarat tarihseldir, her fliir de ard s ra gelifli yads ma ve bir ebedi krall k kurma gereksinimi, der Paz. E er insan aflk nl ksa, kendini aç klamaksa fliir bu sürekli devinimin, bu hiç durmamacas na kendini yans t fl n en saf iflaretidir. Bu alg yla sanat yap t kendini bile de illeyen bir noktada oluflmaya bafllar. Bu nedenle modernizm içindeki avangart ç k fllar, her türlü iktidara karfl muhalif bir duruflu temsil eder.. Erkin de iflmez, kontrol edilebilir, normalleflmifl ve evcillefltirilmifl olana duydu u sempatinin tam karfl t n yaratarak flafl rtmak...sanat n temel ifllevlerinden biridir. Bu nedenle fliirsel yarat n n yap sal bir özelli i de öncülü üdür. Bunu da dilin büyüsüyle gerçeklefltirir. Bu büyü içkinli i de il, sonsuz olanaklara sahip olmay iflaretler. Çünkü yaln zca insan evrensellik ve yo unluk aç s ndan eksiksiz bir dile sahiptir. 8 Ve flair bu olanakla gerçeklik alg s n bozarak, de ifltirip dönüfltürerek verili olan geçersiz k lar, y kar ve yeniden kurar. Ta ki bir sonraki ad mla kendi kurdu unu kendine karfl yine kendisi bozana dek. Çünkü modern zamanlar n alg s bir Sisiphos trajedisini and r r. Yenilenmenin umutsuz ve sonu gelmez giriflimi...geçip giden zaman yitirilen zaman d r. fiair zaman durdurarak, de ifltirip deforme ederek, bu alg n n bulan k bile olsa d fl na ç kmay amaçlar. *** Rollo May Yaratma Cesareti nde yarat c edim, insan s n rlayan fleyle birlikte ve ona karfl ortaya ç kar. der. nsan n trajik yazg s ölümlü ve ölümün bilgisine sahip olmas d r. En bafltan bu yazg ya itirazd r fliir. Ama hayat içindeki s n rland r lm fll klar m z iktidar olan her fleydir asl nda. En kuvvetli s n rland r lm fll m z ölüm karfl s nda fliirin içinden, hep flimdiki zaman olan yeni bir zaman alg s yaratmak fliirin en güçlü itirazlar ndan biridir. * camera lucida 9 bütün foto raflar n içinde ölümün bak fl var! Göz göze gelirseniz, gülümseyip gözerinizi Kaç r n! Ölümle bir kokteylde karfl laflm fl gibi, so uk... Gücünüz yeterse tan mamazl ktan gelin! Yank l, (histerik) ve fluh kahkahas n n Teninize yabanc bir flehveti uyand rmas na zin vermeyin! Ç k n gidin o foto raftan Yirmi y l sonras na, (flimdiki zamana) kaç n! Daha az fl kl bir camera obscura ya.. Gülümsemeniz henüz bir foto rafa (baflka bir zamana do ru bakan bir foto rafa) dönüflmemiflken foto raflar n içindeki bombard man sirenlerini duymazl ktan gelin! Ruhlara aflina ölümün derin sessizli ini duymazl ktan gelin! *** D fl zaman etkisiz k lan, yarat lan yeni zaman n içinden ütopyalar ürer. Yokbirülke yaratma sevdas de ildir bu. Yaklafl ld kça olabilirli inin s n rlar geniflleyen büyük ve yekpare bir ülkedir bu. fiiirin görevi hiçbir zaman basitlefltirmek ya da aç klamak de il, göstermektir. Bu gösterme imgeyle sesle...vb dil araçlar yla sa lan r. Yarat lan atmosfer gösterilenler sayesinde, asl nda sunulan yeni bir yaflam olana d r. O nedenle her fliir öznesinin bir ütopyas d r ayn zamanda. Çünkü verili olan n d fl na ç - k lan yerden, dayat lana itiraz edilen yerden bir fley söylemektir, bu. fiiirin yenili i der Rimbaud, ne düflüncelerdedir, ne biçimlerde; ama zaman nda evrensel ruhun içinde uyuklamakta olan bilinmezin niceli ini tan mlayabilmesindeki yetene inde sakl d r. 17

18 18 *** Bu ütopya rotas sonsuzluk olan gemi, belki kayay delen incir de gizli HAZIRLANDIN D YEL M Turgut Uyar Haz rland n diyelim bir yolculu a bu bir yaln zl a da olabilir diyor birisi dayan kl m s n bakal m silah n nedir ilkin asfalt ve beton bir bakars n önün ard n su kesilir yüzme de bilmezsin ayr ca çocukluktan kalma fleyler bunlar diyor matra a düflkün biri nas l olsa yenilir oysa kavrad m her fleyin ad n bilmek biraz bunalt yor beni örne in bir atom santral projesi Hollandadaki bir caz konseri Ölece imi biliyorum nas l olsa Ama gölgemi önüme düflürüyor Günefl önümden gelirken fiafl r yorum gövdemi Matra a al flk n m asl nda ama lle kayay delen incir, sular aflan gemi! Not: Panelin bafll klar ndan biri de aflk. Aflk ve fliir bir itirazd r. Burada Roland Barthes n bir cümlesine gönderme yapmak isterim:afl n kaç n lmaz kimli i yaln zca budur: Ben bekleyenim. Bu cümleden yola ç karak ben de flöyle diyebilirim: aflk bir itiraz de il bir teslim olufltur. Aflkta bir itiraz varsa bu aflk n kendisine ait bir itiraz de ildir diye düflünmekteyim. Afl k öznelerin yan yana durufllar n n getirdi- i güvenle, birlikte olman n biz olman n güveniyle dünyaya bir meydan okumad r bu olsa olsa. 1 Yahya Kemal Rimbaud yu Okudu Mu?,Hasan Bülent Kahraman,s.26,yky yay., a.g.e., s.24 3 a.g.e.,s.51 4 Toplu fiiirler I, Haydar Ergülen, Adam yay.,s Modern nsan Ve Edebiyat,O: Paz,remzi Kitapevi,s.46 6 a.g.e. 7 Yan De iniler,l: Wittgenstein,alt k rkbefl yay.,s.25 8 Son Bak flta Aflk, W. Benjamin, Metis1995,s rigor motris, Cem Uzungünefl,Kitapl k,mart say s Kangren Berk Belen yarışmanın koşullarından bir haber bir sürü sperm şimdi irin dolu DNAlarıyla ırzına geçiyor yumurtaların ve her ambulansın hızla kalkışında iyi ki doğdun sistem

19 -vahflî kelebek kamaflullahreha yünlüel/fliirhâne boyu de il, ifllevi hiç de il! fliirin mezuras olmaz uzunlu u k sal geniflli i, havadarl do aya nâz r, tepi e hâz rl hâz r-löplü ü, inceli i, kal nl eni ve boyu ifllevi, ifllevsizli i dize miktar sen gelirsin, yan na oturur ben gelirim, yan na çömerim o gelir, uzan r berisine flu, durur öylece ayakta dinleriz, dinlenir durur dayan r, sabr m z ölçeriz dikkat da n kt r toplar z bir daha da l r bir daha toplar z ezberimiz bofltur hofltur allah hofltur yatar uyuruz, uyan r bir kâbusu kabu undan m hlar z allah n hakk üçtür eh o zaman üç kere m hlar z: girifl-geliflme-sonuç gökten düflen üç pabuç. Zafer Yalç np nar s i v i l d i r 1. ikide bir "aklını topla" derdi başına. 2. merserize bakışıydı, uzakları yoklardı. 3. sözleri misket bombasıdır, padişah kaçırır. 4. eskizlidir yüzü, bir ansiklopedi gibi durur. 5. kelimeleri "çok eski adıyladır", pineklemez. 6. Madam Murat Bey'i yakından tanır. 7. ağaçların diplerine kurşun gömer. 8. parayı bilmez, sivil gezer, şiirleri çalım atar. 9. kırıldığı zaman sesini geriye kısar. 28 Nisan 2004 e c e d i r 1. tornistanlı yürür ve yedek ıskarmozu yoktur. 2. iç cebinde gaz lambası taşır. 3. ada bakışlıdır, sarayları küçük görür. 4. saklambacın kukası gibi durur. 5. doğduğu gün "ölürüm yakında" diye düşünmüştür. 6. şiirini siyah beyaz yazar. 7. parayı sevmez, yan cebinde çiçek yetiştirir. 8. yelkenlidir ve aklında mayın taşır. 30 Mayıs

20 20 k llanma k lavuzu mehmet aksoy fiu pek ço u anlams z olan metay üreten, kullanma ve kulland rma hakk n kendinde görenlere karfl, metay kullanmama ve kullan lmama hakk n kullanmam z illegal olarak görmenizden hiç de rahats z de iliz. Kullanma k lavuzlar na karfl k llanman n nedenidir k llanma k lavuzu yaz lmas n n. Kullanmama k lavuzu, k llanan ve k lland rand r kullanana karfl. Bak fllar n zdaki tehdit ve tahakküme karfl tecavüzvari bir durumla karfl laflan bizlerin üzerinde, taht ravalli mant n z n gel-gitleri bir bask temin etmeye yetmiyor. A açkakan, tüm kakmalar ile tik tak ederek taht ravallinizin tahtas ndaki tahtakurular n iflsiz b rakt nda ve takkeniz düflüp keliniz par ldad nda tan yeliyle, taht ravallinize kahkahalarla güleriz, siz tüm kokanal n zla kak m kürklerinize sar l rken. Küt küt atan kalbiniz kald ramay nca bunu, sonunuz göründü demektir. Asimetrik paralelin tüm simetrikli ine karfl spiral duygular n z yüre imize sokacak bir tornavida yap lmad henüz. Tehdit ve tahakküm dolu bak fllar n z üzerine diktikleriniz tek kelimeyle tumturakl bir tiksinmeyle tükürüyorlar tahtlar n za. Üzerindeki et parçalar çoktan çürümüfl kurukafan zdan ç kan t k rt l kahkahalar n z n takunyal gürültüsü tehdit oluflturmayan bir temsil art k. Temkinli tarz bile terkedilip, tokalaflmak mümkün de ildir sizlerle. Terkederken tüzüklerinizi, tinsiz teninizi tükürüklerle tahtal köye yollayabilece imizi bilenleriz. Topluluk olman z tezat tekinsizli inizle sizi, tek bafl nal m zla tokatlayacak taflk nl m z takdir görendir. Tacizlerle dolu tarumar teflebbüslerinize tek cevap, toynakl ayaklar n z saklayamayaca n z tecrit mekanlar nda toslayacakt r tizlerinize. Tekinli i olmayan tahtlar n zda süren düflük hayatlar n z tehdit alt nda art k. Tez elden terketmeye ça r yoruz tahtlar n z, tutkuyla tehdit ederek tinsiz teninizi. Kediler Evcillefltirilemez Arzu Çur Geçmişim karanlık Ve bu karanlığı aydınlatmaya geldin, biliyorum Oysa söz kurtarmaz gecikmiş zamanı Bir dostun ayrılığa karşı Reçetene yazdıklarıdır bunlar Bunlardan bir tuğla ev kurulabilir Ya da bir merdiven, beş basamaklı O merdiven senin evine çıkmaz Senin evine çıkan merdivenin Üç küçük kedi beklemelidir başında Boyunlarında ipek kurdele Mavi bir yakalık istiyorsun sen Kara gecenin boynuna geçirdiğin Sen evcilleştirmek istiyorsun vahşeti bile -: Her şey sıcak bir çorbayla evcilleştirilebilir çünkü Bir kez bile düşünmezsin güzel olabildiğini çirkinliğin de Aslında sözleri değil Sımsıcak kanı sunmalıydım sana Kedilerin bakışlarında görmek istemediğin Merdivenlerinden, güzel evinden Mavi yakalıktan ve ipek kurdelelerden sonra Onlara kalan kendilerini görmeliydin Kedileri evcilleştiremeyeceğini bilmeliydin 2003

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Cümlelerin mantıksal özellikleri

Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümleler (önermeler) arasındaki mantıksal ilişkiler Gerektirme ör. P Q Bu bir köpektir. Bu bir hayvandır. Can arıyı öldürdü. Arı öldü. Tüm köpekler mordur. Köpeğim mor.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı