Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas"

Transkript

1

2 mustafa ibakorkmaz SENARYO Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas az kullan lm fl flehir mobilyalar tekrar ndan b k lan yaln zl k flark lar sokak lambas n n alt nda bir bank, metrekaresi ad mlara sabit bir avlu ve zaman ne zaman ya mur ya yorsa o ö leden sonras Jenerik: Tükenmez kalemler tükenir ne yazd n bilmez! kelimeler de... Kad n: Görmedi ini gören duymad n duyan ve bize göz kulak olan flefkat yans yor dolunaydan içinden yaflad gerçek d fl ndan kuflat yor insan. yazg m z slatsa da k salan saçlar m z sevgiyle kucaklar m s n gerçekten beklemeyi Adam: Serseri gençli imin izini sürdüm uslanmaz bir ustura ustas yd m keskindi bildi im kelebekler kadere isyan eder fele e söverdim yard mc baflrolündeyim seni saran duvarlar n durduk yere kendime satafl r halen tespih çekerim senin sabr nd r diyerek Kad n: Baht m z n cüce figüranlar nerde nerede o kalpazan sevda tellallar ömrümüzü bu perdeye uyarlayan kimdi iç konuflmalar mda hay flansam duyar m s n? görüyorsun kuca mda gülümseyen masumiyetle an lar mdan uzaklaflarak tan flt m uçurum sanki seninle y llard r tan fl yoruz Adam: uzakl n kadar derinsin kelimeler avutsun seni yeni aya takt n tokalar unutulan bir destan gibi dilimin ucunda ba dafl kurdun en rafine halinle varl m varl na arma an olsun Kad n: Kendine iyi bak sak n delirme Adam: biz sahiden yafl yoruz herhalde...

3 Şiir öncelikle insanın kendisine duyduğu bir husumet olarak belirir, bundan dolayı şair kendini kanatır ama ilk kanamayla baş edebildiği ölçekte bağlanır şiire, kan kokusu ile yüzleşerek, kanıyla yazdığı katilin adıdır şiir. Yazmak harakiri yapmaktır! Kanından doğmak için. Katil doğar şairler kendine ve herkes içinde geçilemeyecek sıratları anarşist öznelliği içerisinde hazırlar. Mesela lezbiyenlerin geçemeyeceği sevişmedikleri erkek bedenlerine ait o meşhur organdan ucuca eklenerek yapılmış bir köprüden atlamaktır şiir ve en yakın köprüdür insanın ta kendisine..cana can bozar yani bu İŞ! Ama kişiyi bozmaz! Kişiliğindeki bozuklukları besler ve oyar yazanın içini..oydukça da bir yandan o uhrevi katkı maddesiyle doldurur..işte o madde damarlardaki anarşist kanda saklıdır. Akan kan yerde kalmadığı sürece de varlığını derin bir leke olarak koruyacaktır. Oysa bıraksalar her yazan kendi iç anarşizminde güle ağlaya yazsa/bozsa/kazsa.. (sabancı gibi ölünce i-sa ya, mu-sa ya kavuşsa) rahatça taş-sa.. okunabilmek, anlaşılabilmek, ünlenebilmek, yayınlanabilmek gibi kaygılanabilmese..arınabilse içindir şiir işte tamda.. arınabilmek noktasında merhemdir ve bağırır Hey Yaralı Merhem Zamanı! Ve bir şiir kapsar ancak bütün zamanları..insanın zamana karşı olan savaşında en belirleyici olan yaratımı bir merhem olarak sunabilme çabası olmayan bir biçim olarak anarşizm aynı zamanda kendi biçimsizliğinde bulur bu çareyi ve derdini arar yalnızca kendi yalnızlığında ve değildir ile bir derdi var ise ancak hiçbirine ulaşır yani tam da odur..ta kendisidir. 3 Ve insanın kendine ait olan keşfedişinde yaralayanında yine kendisi olduğu karşıtında katil doğar anarşizm ve ancak bir şiir kadar beyhudedir kendi varlığına kendi merhemini kendine bandırdığının bilinciyle karşıdır aynı zamanda kendisi olan her şeye.. Ve kendine karşı isyandır en büyük anarşizm.. ve hiçbir yerde ki her şeyi yaratandır.. yaratanın aşkına yaratılış için yazılır. Ancak sadece kendi naçiz yaratıcısı gücündedir, çoğu zaman bu gücü aştığında yaratıcısının yaşama şansı kalmaz günışığında.. karmakarışık bir alacakaranlık anarşizmi yaratı için son duraktır aslında ve kendi ıssızlığındadır ve çıkış yoktur. Çünkü yokluğun merkezinedir yolculuk, hepimize: HAYIRlı olsun! HAYIRSIZlığımız olmasın.. Tezer Cem sahibi/yaz iflleri müdürü: mustafa ibakorkmaz yaz flma: halim flafak p.k kayseri y l: 2 say 8 temmuz/a ustos imlas z ticari amaçl bir dergi de ildir. dergide yer alan ürünlerden yazanla birlikte isteyen herkes sorumludur. imlas z a bilgisayarla, daktiloyla, el yaz s yla yaz lm fl ürün gönderilebilir. teknik haz rl k: turuncu tan t m bask : can matbaas say s tl. y ll k katk pay tl. posta çeki numaras. halim flanl da

4 AMER KA G NSBERG 4 Amerika her fleyi verdim sana, flimdi bir hiçim 17 Ocak 1956 ve iki dolar yirmi-yedi sent Kendi kafam bile bir destek de il bana. nsanlarla savafl ne zaman sona erdirece iz Amerika? Al flu atom bombas n da k ç na sok. Kafam bozuk, Amerika, bir de sen üstüme varma, Kafam yerine gelene dek fliir miir de yazmayaca m. Söyle bana Amerika ne zaman meleklefleceksin sen? Ne zaman anadan do ma olacaks n? Ne zaman bakacaks n mezarl ktan Amerika? Ne zaman milyonlarca troçkistine yak fl r olacaks n? Amerika, kitapl klar n niçin gözyafl ile dolu? Amerika, Hindistan a yumurtalar n ne zaman yollayacaks n? Amerika bu senin k l k rk yarmalar ndan b kt m art k. Ne zaman süpermarket e gidip, flu güzel gözlerim için gerekenleri alabilece im? Amerika, her fleyin bir yana, eksiksiz olan bir sen vars n bir de ben, öbür dünya de il. fiu makinalar na da dayanas m kalmad Amerika, bil. Bende bir ermifl olmak iste ini sen uyand rd n. Bu tart flmay çözmek için bir baflka yol olmal. Burroughs flimdi Tanca da, sanm yorum ki geri dönsün korkunç bir fley olurdu bu. Sen de korkunç musun Amerika yoksa bir oyun mu bu? Saplant mdan dönece imi san yorsan aldan yorsun. Öyle üstüme varma Amerika, ne yapt m biliyorum ben. Amerika, erikler çiçek döküyor. Aylard r gazete okudu um yok, her gün cinayetten birisi kodesi boyluyor. Amerika, Wobblie lere tutkunum ben. Küçükken tüfektim Amerika, özür mözür de dilemiyorum flimdi her f rsatta esrar çekiyorum. Günlerce evde oturup ifl olsun diye kilerdeki gülleri

5 seyrediyorum. Chinatown a gitti imde kafay çekiyorum ölesiye, ama hiç kimselerle yatam yorum. Bu iflin içinde bir flamata oldu unu san yorum. Ah! sen beni Marx okurken görmeliydin Amerika. Ruh doktorum hiçbir fleyin yok diyor. Hiçbir fleyim yok gerçekten, Tanr ya yakarma dahil. Mistik görümlerim ve kozmik titreflimlerim var yaln z. Amerika, daha sana Max Amcam Rusya dan döndükten sonra ona yapt klar ndan söz açmad m. Sana sesleniyorum Amerika. Heyecanlar n n daha Time eliyle yönetilmesine göz yumacak m s n? Ben Time a tutkunum Amerika. her hafta bir tane al p okuyorum. Köflebafl ndaki flekercinin yan ndan geçerken kapa beni gözlüyor. Onu Berkeley Halk Kitapl n n bodrum kat nda okuyorum Sana hep sorumluluktan sözediyor. fl adamlar ciddi. Film yap mc lar ciddi. Herkes ciddi, ben hariç. Zaman zaman Amerika ben de il miyim diye düflündü üm oluyor. Yeniden kendi kendimle konuflmaya bafllad m iflte. Asya bana karfl ayaklan yor Amerika. Bir meteliklik talihim yok. En iyisi ulusal kaynaklar m inceleyip, onlara dönmek. Ulusal kaynaklar m, biliyorum, iki parça esrar, binerce cinsiyet organ, saatte 1400 mil h zla giden bir özel bas lmaz edebiyat ve yirmibeflbin t marhane. Cezaevlerimden ve beflbin günefl fl alt nda saks larda yaflayan fakir fukaradan sözediyorum. Fransa daki kerhaneleri kald rd m, flimdi s ra Tanca da. Katolik olmas na katoli im ama gene de Baflkan olmak istiyorum. Amerika senin bu al k ve ç lg n havanda nas l kutsal bir yakarma yazabilirim? Dörtlüklerime Henry Ford gibi devam edece im, yazd klar m onun ç kard otomobiller kadar kiflisel, üstelik her biri de iflik cinsiyetten. Amerika dörtlüklerimi peflin para dolardan satar m sana. eski dörtlüklerimi de 500 eksi ine al r m. 5

6 6 Amerika Tom Mooney i serbest b rak. Amerika spanyol cumhuriyetçilerini kurtar. Amerika Sacco ve Vanzetti ölmemeli. Amerika ben Scottsboro çocuklar y m. Amerika, yedi yafl ndayken anam hücre toplant lar na götürürdü beni, orda bize leblebi satarlard, bir karneye bir avuç leblebi befl sent ve söylev beleflti herkes bir melekti orda. Amerika ve iflçilere karfl iyi duygularla doluydu herkes içtendi Amerika ve bilemezsin parti 1833 de nas l iyiydi ve Scott Nearing ne hofl bir ihtiyard Bloor Ana bir seferinde nas l da a latm flt beni bir kez srael Amter i de görmüfltüm. orda. Her biri casus olmal yd onlar n. Amerika biliyorum gerçekten savaflmak istemiyorsun. Amerika onlar Rus haydutlar biliyorum. Ruslar onlar Ruslar ve Çinliler. Ve Ruslar. Ve Ruslar Rusya bizi canl gövdeye indirmek istiyor.lüpletmek istiyor. Gücünden ç lg na dönmüfl Moskof. Elimizden arabalar m z ve garajlar m z almak istiyor. Chicago yu ele geçirmek istiyor. Onun k z l Reader Digest a ihtiyac var. Bizim otomobil fabrikalar m z Sibirya ya tafl mak istiyor. Benzin istasyonlar m z o büyük i renç bürokrasi yönetsin istiyor. yi bir fley de il bu. O K z lderililere okuma yazma ö retmek istiyor. Onun büyük güçlü kuvvetli zencilere ihtiyac var. Bizi günde on-alt saat çal flt rmak istiyor. mdat. Amerika bu ifl ciddi. Amerika ben bunlar televizyona bakarak ç kar yorum. Amerika do ru mu bunlar? Hemen çal flmaya bafllamam iyi olacak, öyle görülüyor. Ama orduya yaz lmak istemiyorum, ne de fabrikalarda tavsiye tekerle i çevirmek, miyobun biriyim, üstelik de kafadan çatlak. Amerika dönsün çark. Nas l mas l yok. fiu o lan omuzlar m zla dönsün. Türkçesi Orhan Duru&Ferit Edgü

7 ey okur! hiçkimse Bu yaz y okurken bilmeni istedi im fleyler var; kendime, sana ve ilgili/ilgisiz üçüncü tekil kiflilere karfl dürüstlü üm gere i bunlar bafltan aç klamakla kendimi yükümlü hissediyorum. Ancak bunlar ifade ve itiraf ettikten yani seninle paylaflt ktan sonra kendimi sana karfl dürüst hissedebilirim ve de sözlerimin bir ifllevi/de eri olabilir... tiraf bir: Bu yaz da söyleyeceklerimin belki de hiçbiri do ru de ildir; elbette ki sana göre. Çünkü bunlar benim do rular md r ve tamam yla tart flmaya aç kt r. Benim oldu u kadar senin de kendi do rular n ortaya koyma hakk n vard r! tiraf iki :Bu sat rlar n yazar olarak kendi do rular m anlat rken senin bilincini flekillendirmek ya da burada flu an yazar olarak bulunuyor olmam n (bir avantaj ise) avantaj n kullanmak niyetinde de de ilim. E er tüm bu niyetime karfl n yazd klar mdan böylesi bir anlam ç kart rsan peflinen aff m kabul et! Amac m yaln zca seni birlikte düflünmeye davet etmektir. Kald ki yazd klar m yanl fllamak ya da çürütmek benim oldu u kadar (bu düflünceleri daha ne kadar savunaca m ben de bilemedi imden) senin de hakk n hatta sorumlulu undur! tiraf üç: Bu yaz da ortaya konan düflüncelerin bütünsel bir tutarl l k tafl m yor olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü özgürlük önyarg s na sahip olan bu insan teki, içinde say s z benler tafl d n n ve bu benlerin birbirleriyle mutlak bir uyum tafl mad n n hatta zaman zaman çat flt - n n fark nda olmakla insana dair mutlak bir iyimserlik tafl mamak gerekti ini de bilmektedir. Buradan hareketle bendeki tutars zl n sendeki tutars zl ktan farkl olmad n, hepimizdeki tutars zl n insana içkin olan bir tutars zl k oldu unu söylemektedir. tiraf dört: Yukar daki ilk üç itiraftan sonra bu sat rlar n yazar n n yaln zca kendi bireyli ini gerçeklefltirme derdinde oldu unu, bunu yaparken birey olman n toplumsall k-d fl olma anlam na gelmedi ini tersine toplumsall k içinde hem onunla didiflme, mücadele hem de iletiflim ve dayan flma içinde olarak mümkün olaca - n /olabilece ini itiraf ediyor ve asla bütünsel bir düflünce tarz, bir ideoloji, tutarl bir hipotetik çerçeve ortaya koymaya çal flmad n n alt n bir kez daha çiziyor. Bu itiraflar m s ralad ktan sonra bir nebze olsun huzura ermifl olarak düflüncelerimi ortaya koymak isterim ki, konumuz, sorufl biçiminde dahi yan tlanmas n n imkans zl sakl olan nedir anarflizm dir. Hal böyle iken bu konuda bir fleyler söylemek isteyen birisi olarak, hiç olmazsa anarflizmin ne olmad ndan yola ç karak konuya girifl yapmak isterim. Bilirim ki düflünen ve varl n kavrayan (ontolojik) bir yarat k olan insan ayn zamanda da toplumsal bir yarat kt r. Ve toplumsall k içinde di er insan tekleri ile toplumsal baz iliflkiler içinde olmak durumunda/zorundad r. Bu iliflkileri sürdürürken buldu u en önemli iletiflim tekni ine ise dil diyerek kendisinin ele avuca s maz do as n sözcüklerin o k s tl anlam da- arc na hapsetmek zorunda kalmaktad r. O takdirde kendimizi bir insan teki olarak ifade edebilmek için ne yapmam z gerekir? Dili ret mi etmeli, yoksa sözcüklerin birer yalandan ibaret oldu unu bilerek onu kullanmaya devam m etmeliyiz? Ben burada her fleye ra men ikincisi derim, ama asl nda dile gelmifl her fleyin özünde yalan oldu unu bile bile bunu savunmak bir çeliflki de il mi? Evet bu benim bu yaz daki birinci tutars zl md r ve sonuncusu da olmayacakt r. Bir iktidar arac olan dilin, özünde bir yalandan ve iktidar kurgusundan ibaret oldu unu bildi im dili reddetmeksizin gerçe in (kendi gerçe imizin) kurulmas na hizmet etmesini önerirken aç k bir tutars zl a (paradoksa) düflmüyor muyum? Evet düpedüz düflüyorum! Ama düflünceyi iletmenin ya da iletilen düflünceyi alg - laman n baflka bir yolunu bulamad m için bu tutars zl m bilerek isteyerek kabul ediyorum. 7

8 8 Dilin temelini oluflturdu unu sand m z sözcükler asl nda birer simgeden ibaret olma durumlar ile imledikleri anlamlar hayat n içindeki çeflitli anlardan, durumlardan alarak önem ve de er kazan rlar...bizler hayat n içindeki bu anlar, yaflanm fll k durumlar n kaba bir soyutlamayla yaln zca sözcüklere (yani simgelere) indirgedi imizden onlar de erli (anlaml ) k lan ilk kaynaklar n unutur, göz ard ederiz ve sözcükleri kurgulay p derdimizi karfl m zdakine anlatmaya bafllad m z ilk andan itibaren kendi söylemimizi de (iktidar m z ) kurmaya bafllar z. Ancak yaflanm fl olan o an ifade etmek için bunu (her keresinde) yapmaktan baflka çaremiz de yoktur. Çünkü sözcüklerin söylemi kuran birer iktidar (bir o kadar da yan lsama) arac olmas - n n yan s ra ifllevsellik gibi bir özelli i de vard r. Her cümlenin kuruluflu s ras nda cümlede yer alan sözcükler kaynakland klar anlama dair pek çok fleyi yitirir, geride b rak rlar. Böylece bir yandan oylumluklar aç s ndan yoksullafl r k s rlafl rken öte yandan da oturmufl olduklar ba lama dair birçok yeni anlama, anlat ma ve ça r fl ma kaynakl k ederek zenginleflir, derinleflirler. Ki bu da baflka bir paradokstur. Felsefi düflünce en bafl ndan beri gerçe i (hakikati) araflt rma, buna ulaflma yöntemlerini kurgulama, keflfetme derdinde olmufltur. -Bilimden farkl olarak- felsefi düflüncenin, gerçe i her ne kadar öznel olsa da, insan varl n bu gerçe e uygun olarak anlamland rmak gibi bir derdi de hep olagelmifltir. Bütün düflünürler kendi öznel gerçeklerini kendilerinden önce gelen düflünürlerin gerçe ini yads mak, y kmak üzerine kurmufl ve düflünceyi daha sofistike bir hale getirerek yol alm fllard r. Aristoteles i bilmeden Sokrates i, Platon u bilmeden Hegel i, Kant bilmeden Nietzsche yi, Stirner i bilmeden Foucault yu anlamak, kavramak olanaks zd r. Bu iliflki felsefi düflüncenin geliflmesinin, yetkinleflmesinin evrimini göstermesi aç s ndan önemli oldu u kadar, bizim onlar n öznel gerçekliklerine dönem dönem nas l dahil oldu umuzu göstermesi aç s ndan da oldukça önemlidir. Felsefeye ilk bafllayan birine aradan yüzlerce y l geçmesine karfl n Aristoteles in anlatacak çok fleyi vard r. Oysa Sokrates in felsefi gerçe i ile tan - flan birine ise art k Aristoteles çok fazla bir fley anlatmayacakt r. Ayn iliflkiyi Platon-Hegel, Kant-Nietzsche vb... karfl laflt rmalar nda da görebilir, yaflayabilirsiniz. Keza birbirlerinin ça dafl olmalar na karfl n bu topraklarda kiflisel tarihimizden de bildi imiz gibi hasbel kader M. Bakunin in düflüncesiyle tan flamay p onun yerine K. Marx ile tan flan delififlek biri için Karl Marx n felsefi çözümlemeleri çok fley ifade edecektir. Bu örnekler say s z ço alt labilir. Burada as l önemli nokta, tüm bu düflünürlerin kendi felsefi gerçekliklerini bir baflka gerçekli i ele alarak güçlü argümanlarla ortaya koymalar ve ikna edici kan tlar sunmalar, sonuçta da/böylece yaflam n belirli alanlar n düflünceleriyle aç klanabilir k larak bir ifllev görmüfl olmalar d r. Ne var ki dilin bir simgeler sistemi olarak nesnel gerçekli i (varolan ) kendi söylemi (iktidar ) içinde yeniden kurarak öznel gerçekli e dönüfltürmesi, yaflam n ve varl n anlam na dair kapsay c bir kavramlaflt rma çabas na girmesi, bu çaban n baflar yla sonuçland anlam na gelmez. Çünkü ham nesnel gerçeklik (varolan) kendi bafl na hiçbir anlam ifade etmez. Öznesince yorumlanmayan nesnel gerçeklik bir rastlant lar, anlams zl klar y n ndan ibarettir. Günümüzde bilimsel bilginin (bundan bilimi tenzih ederim) giderek daha aç kl kla ortaya koydu u gibi evrenin ortaya ç k fl na bir büyük patlaman n neden oldu u ve bu patlaman n muhtemelen bir rastlant ya ba l oldu udur. lk patlaman n etkisiyle geniflleme hareketini devam ettiren evrende küçücük bir nokta olan dünyam zda öncelikle canl yaflam n n, buna ba l olarak kendi varl n ak l yolu ile kavrayan insan türünün ortaya ç kmas da muhtemelen rastlant sald r. Yine gezegenimizde süren bu karmafl k yaflam dokusu belki de serseri bir y ld z n ç kagelip gezegenimize çarparak her fleyi sona erdirmedi i için rastlant sal olarak devam ediyor. Bu rastlant sall n gerçekleflmemesi halinde bile ihtiyar dünyam z n tahmini 800 milyon y ll k ömrü kald düflünülürse flu an yeryüzünde yaflamakta olan bizlerin hayat na anlam biçme çabas na giriflmeden önce ne denli rastlant sal yarat klar oldu umuz gerçe ini bir kez daha düflünmekte fayda vard r. Tüm bu rastlant sall k içinde filozoflar n dünyada olan bitene ve insan varl na dair girifltikleri anlamlan-

9 d rma çabalar anlams z ve saçma görünmektedir. Ne var ki durumu bu biçimde tespit etmek felsefi düflünceyi reddetmeyi ya da insan varl - n anlamland rma çabas n sonsuza kadar ertelemeyi gerektirmez mi? diye de sorulabilir. Buna dair yan t m kesinlikle hay r d r. (Tabii bu da baflka bir paradokstur.) Filozoflar dünyay ve insan varl n yukar - da da ifade etti im gibi kapsay c bir anlamland rma çabas na girerek bir ucundan yakalad klar nesnel gerçekli i kendi öznel gerçekliklerine dönüfltürürken y kt klar öteki öznel gerçekliklerin yerine kendi öznel gerçekliklerini koyarlar. Hiç kuflkusuz bu iliflki sonsuza kadar böylece devam edecek ve hiçbir filozof gerçe in tamam na dair kapsay c ve nihai bir kuram ortaya koyamayacakt r. Çünkü gerçe in kendisi hiçbir biçimde kapsanamayacak kadar sonsuz geniflliktedir. O halde bugüne de in ortaya konmufl tüm kuramlar n içerdi i gerçeklikler insan n d - fl ndaki nesnel gerçekli in neresinde dururlar? nsan n d fl ndaki nesnel gerçekli i cosmos (evren) olarak tan mlarsak bu evren içindeki keflfedilmifl (anlamland r lm fl) öznel gerçekliklerin tümünü dünya, felsefi düflünen özneleri ise keflfedilmifl öznel gerçekliklerin kayna olan micro cosmos lar (mini evrenler) olarak de erlendirebiliriz. Burada amaç gerçekli in (hakikatin) felsefi anlamda sonsuz (imkans z) oldu undan hareketle kapsay c gerçeklik kuramlar n n da imkans zl n ortaya koymaktad r. Bu imkans zl k yukar da da belirtti im gibi dünyay ve hayat keflfetme, varl anlamland rma çabalar n tümüyle olumsuzlamay gerektirmedi i gibi tersine keflfedilmemifl gerçekli in aleyhine olarak keflfedilmifl gerçeklikler hanesine yaz lm fl art lar olarak görülmelidir. Burada felsefi öznenin düflünsel etkinli inin anlam bütünsel cosmic (evrensel) gerçekli in kendince (öznel) bir parças olmakt r. lk bak flta pek metafizik bir önerme gibi görünse de evrensel gerçekli in kendince (öznel) bir parças olma kavray fl bireyi kendi d fl ndaki kutsala boyun e mekten kurtarabilecek yollardan biridir. Bu sayede birey kendi öz etkinli inde öznel gerçekli ini kurarak varl n anlamland racak ve gerçek anlamda özgürleflecektir. Yani gerçek denen fleyin bir olmad n, sadece gerçe i ortaya koyanlar n bir oldu unu ve bu evrende birler kadar gerçek oldu unu söylemek isterim. Buna ço ulcu gerçeklik kavray fl da diyebiliriz. Gerçe in böylesine öznel ve sonsuz oldu u bir evrende anarflizm in de kapsay c bir kuram olarak tan mlanmas mümkün olabilir mi? Kald ki baz lar pek tan nm fl olsalar da bu gerçek anarflistler için de geçerlidir ve sonuçta ne kadar anarflist varsa o kadar da anarflizm vard r demek hiç de yanl fl olmaz. Bu bak mdan anarflizm in bir izm olarak ifadesi olsa olsa anarflistlerin eylem ve düflüncelerinin tarihinin aç klanmas na dair sözlüksel bir karfl l k olmaktan öteye bir anlam ifade etmez/etmemelidir. Kald ki bireyi merkeze alan ve önermelerinde özerk bireylerin bir araya gelerek tahakküm olmaks - z n desantralize (merkezsiz) bir yaflam sürmesine dair oluflturulacak eylemi/etkinli i, ütopyalar /projeleri daima önüne ödev olarak koymufl bir gelene in sürdürücülerinden de bu beklenir/beklenmelidir. Anarflizmi bir ideoloji, bir kimlik, bir kartvizit ya da sadece bir ahlak, bir felsefe olarak alg lamak anarflizm denen fley her ne ise ona ihanettir diye düflünürüm. Çünkü anarflizm yaln zca bir simgedir, onun bir simge olarak bireylere verebilece i herhangi bir prestij, kimlik, imaj ya da sosyal bir getiri olamaz/olmamal d r. As l olan bireydir ve bireyin toplumsal içindeki özerk durufludur. Buna dair (anarflizm olarak) ismen tan mlanm fl yaklafl k 140 y ll k, baflka biçimlerde de tan mlanm fl olaraksa binlerce y ll k (tahakküm kadar eski) bir baflkald r gelene i var. Kald ki anarflistlerin kendileri de anarflizmin bat l ayd nlanma gelene inin bir ürünü oldu unu pek iyi bilmektedirler. Ayd nlanma ile birlikte düflünürlerin yeni yeni keflfetmeye bafllad bireye ve özgürlü e dair birçok kavram n ilkel denilen yerlilerin düflüncesinde-gelene inde binlerce y ld r var oldu u art k biliniyor. Bu bak mdan as l olan antihiyerarflik bir içerikle doldurulmufl özgürlük düflüncesi ve bunu hedefleyen etkinliklerdir. Bunlar n nas l adland r laca ayr ve ikincil birer sorundur. Kara bayrak, yuvarlak içindeki A vb. flekiller yaln zca birer simgedir, daha fazlas de- il. Toplumsal bir varl k olan insan n toplumsal yaflam n belirli anlar nda ya da alanlar nda bu tür simgelere ihtiyaç duymas do ald r. Önemli 9

10 10 ADI TEMMUZ ey ummandan gelen kadim tekrar ey debdebeyle ürüyen zanl ifltah yudumlanan el iklimde incindi fanus incindi temmuz ey debdebeyle ikiz kuduz pat rt a.müslüm küçük pencere pervaz nda duran can havli oy oy durdu umuz yerde üflüyen kitap düflen can burulmufl temmuzun gözleri ah matem ah enkaz dur da bak kadim mevsimdeki serin ürperti durdu unuz yerde kuyu bungun ezgi üzgün ey debdebeyle gezen gaml keramet kendi topra ma boflald m ince bir gülüflle sarmafl kla gelen keder çatlayan el külün dibindeki difli kor ah zapt ah cenk alevi k s k güven sana m kald k ey debdebeyle akan pervas z ezgi zanl girdap sureti s rl acur sana m olan bu simgelerin kimliklere daha ötesinde totemlere dönüfltürülmemesidir. Günümüzde anarflizmi bir kimlik (kartvizit) olarak kullanan ünlü kiflileri, yazarlar, sanatç lar, flairleri hatta politikac lar görünce kendimi flafl rmaktan al koyam yorum. Tüketim toplumunun simülasyon gücünün kirli ellerini anarflizmin taraf na do ru uzat yor olmas beni ürpertiyor. Acaba Che efsanesinin bafl na gelenler anarflizm in de mi bafl na gelecek diye düflünmeden edemiyorum. Hele anarflizm i bir ideoloji olarak görüp solcular gibi örgütlenip programlar ortaya koyan, propaganda ve ajitasyon etkinliklerini bu do rultuda sürdüren ve her konuda kapsay c ve net anarflist teoriler üretenlere, küçük harfli ama esasl sorular sorarak sesli düflünmeyi kafas bulan k olmakla, afl r bireyci ve net olmamakla suçlayan, total örgütlenme, total eylem kolektif özne olma ve total özgürlük peflinde koflturan dostlar m za ne demeli? Sonuçta varmak istedi im nokta fludur: Hepimiz, e er bir gerçeklik varsa, o gerçekli in birer parças y z; kimse kapsay c total kuramlar üretmesin, hepimizin birbirimizden ve baflkalar ndan ö renecek çok fleyimiz var ama kimselere ö retecek bir fleyimiz yok. Gerçek, hiç kimsenin tekelinde de ildir. Herkesin kendi gerçe i vard r, kendinde olan her birey kadar gerçek vard r ve bu yüzden gerçek ço uldur. Konuyu ancak bu biçimde ele ald m zda hiyerarflik olmayan, kendi iktidar n dayatmayan özgürlük düflüncesini/düflüncelerini tart flmaya bafllayabiliriz. Bu tart flmada bizimle tart flmay bu biçimiyle kabul edenler; eflitlerimiz ya da yoldafllar m z olacakt r, bu ço ulcu gerçeklik kavray fl n kabul etmeyen/edemeyenler, kendi kapsay c söylemlerini dayatanlar ise söylemlerinin kapsay c l /dayatmac l ile do ru orant l olarak karfl tlar m z ya da düflmanlar m z olacaklard r... Yaz m kime ait oldu unu bilmedi im bir vecize ile bitireyim: ANARfi ZM H ÇB R fieyd R, ANARfi SE HER fiey.

11 karanl k söylemler murathan çarbo a dilimin karanl d r bu güne s çrayan leke, susmay kader belleyen evleri flehla pencerelerinden havaland m ve gördüm, susmay özledim, k rg n bir çocuk ekledim hüznüme, oysa Rock ve u ultudur beyninin vars l dayana, dilinde günübirlik kayg lar k m ldan r ve ça c l bir suflör edas yla f s ldar kula na çirkefini zaman, mekan tükenen bir cüzzaml hüznüyle yitik bir aflk kadar uzak kal r yüzünün marazl ülkesine, dilimin karanl d r bu gözlerdeki bencil perde, çözülen usanc md r biteviye kanayan I flimdi çan sesleri seyrir flehrin lirik ruhunda, yüzün gölgeye e ilir, hayal olursun unutup ellerinin utangaçl n, kavuflmak bir uçurumu anlamak kadar güzel gibidir ve s cakl n, içinde bir flehri tafl madan s ve s radan ölmek midir hayat n al flkanl? flimdi çan sesleri geçiyor ikindi serinli inden ve ben seni bir an gibi düflünüyorum, güzelce dünyay kavrayan bir an gibi, Uzun Çarfl da Arapça ninni söylüyor bir çocuk, saçlar nda s cak ekmek kokusu ve kirli I yüre ime dökülen lg m, bak fllar n sanc s nda sökülen flafak, dirimin kurulmufl ifllevi yalpalar asfalt kokusunda, reyting ve ucuz içlenmeler vurur fliiri evrensel sesinden, zihniyet bir ölüden metalik güller umar, küflenmifl bir ikon yükselir suskunun erdeminde, ah, gömülen bir söz gibi u run anlars n ve o an aflk esrik bir deniz hücumuyla içine dolar, dilimin ça c l a r s d r bak fllar mda vurulan ceylan 11 IV flimdi bir fahifle, çocuk olur ürperen ve dinleyen bir dizin sa r s nda, flimdi bir çocuk serin sokaklara dolar sarmafl n, dilini kanayan bir y lan gibi buruk, hayale tak l r yitirilmifl uçurtman n saça, iblis binbir parçaya bölünmüfl, kalabal a hükmetmektedir, küfürlere as lm flt r gözlerin bu ulu kufllar ve bir fahiflenin kalbine s n r aflk, slak, küskün bir köpek gibi, çocuklar bunal p damlara ç km flt r gökyüzünden el almak için, k rg n ve mavi çocuklar, sonsuz ve arzulu elleriyle V flimdi vurulur sesinden a r l bir flair, koca bir dünya boynunda atar, kula eflikte m r ldanan analar k r l r direncinden, zamana muhalif aflklar söner ça n kirli sular nda, akflama perde çeker evler, kap larda kör yosunlar yürür, marangoz unutur ustal n ve çatlar mermer, mahmur çocuklar bir sabah neon kusan caddeler bulur soka n yerinde, oyun bozulur ve umudu inmeli bir flair vurulur yüre inden, diline karanl k bulafl r, parmaklar ndan fliir dökülür, zaman küfrüyle ululan r ve aya a kalkar gökdelenlerle ve sen aflk unutursun flehrin metalik cinnetinde.

12 REDDED YORUM...ÖYLEYSE VARIM! Özgür K.Tekin Siyasal özgürlük,polisin,devletin özgür olmas anlam na gelir...benim özgürlü üm anlam na gelmez. M.Stirner 12 syan; bireyin kendisine dayat lan kimli i,iktidar n iflledi i Ben i reddetmesi ile bafllar. syan önce düflüncede, süper egoda bafllar, süper egonun y k lmas d r. syan kavram bir olufl süreci içerir. nsan n kendisini y k p yeniden yaratmas sürecidir. Otoritenin alg s n bozacak isyan biçimi amorf hale gelmifl bir direnifl biçimidir. ktidara karfl direnifl örgütleme biçimi, bu belirsizli in karmafl k ve ço ulcu a yap s sayesinde (rizomatik), yan p sönen ve nerede ç kaca belli olmayan bir atefl gibi olmal d r. Reddetmek bilinçli bir eylemdir ve politiktir. Varolana itiraz etme, yads ma ve hatta bozmaya çal flma reddedilen fleyle reddeden aras nda yaflanan gerilimli bir süreci bafllat r. Reddedenin direnifli y k c eylem taktikleri üzerinde flekillenir. Bu süreç asl nda bir güç iliflkisidir ve her zaman birbirine eklemlenme tehlikesini içinde bar nd r r. Burada kastetti im güç iliflkisini her zaman-fiziki bir güç iliflkisi olarak okumamak gerek. Sonuçta otoritenin tecrit, yoksayma, terketme gibi bask lar görünürde fiziki bir güç içermese de etkileri oldukça y k c d r. Reddetmek otoritenin önceden biçimlendirdi i ve üzerinden kendini varetti- i korku ile yüzleflebilmektir ki bu oldukça sanc l bir yola girmek demektir. Çünkü özgürlük yada özgür olma iste- i asl nda o büyük korku ile yüzleflmeye çal flmak demektir: Özgürlük Korkusu. (Kölenin en büyük korkusu efendisini kaybetmektir. Nietzsche) Her otoriter yap önce korku ve güvenlik iliflkisini yarat r. Çünkü otoritede o iliflki biçiminden varolur. Onun da en büyük korkusu, terkedilmektir. Otorite bu korkusunu büyük ve güçlü oldu una inanarak ve inand - rarak yoketme e ilimindedir. Otorite yaratt korkugüvenlik illüzyonu üzerinden yaflam kurgular. Kendi güvenli ini toplulu un güvenli- iymifl gibi biçimlendirir. Bu flekilde tüm iliflki biçimleri aras na s zar.mikro iktidar biçimlerinin makro iktidar biçimlerine benzemesinin nedeni budur. Bir baban n çocu- u üzerinde ki iktidar ile devletin birey üzerindeki iktidar temelde ayn d r. Her ikisinin itaate zorlamas da ayn korku ve güvenlik illüzyonu üzerinde flekillenir. Her iki iktidar biçimine karfl ç k flta ayn gerilimi tafl r. Otorite yaratt egemenlik alan nda herkesten ayn biçimde davranmas n ister; hareket biçimlerinden yaflam biçimlerine, kent düzeninden ev düzenine kadar herfley daha önceden programlanm flt r. Herfley belirli kurallarla çevrilmifl ve hapsedilmifltir. Düzen planlamad r. Otorite bir evde hangi eflyan n nerede durdu- u bilir, kad n n ve erke in ne yapt n da. Reddetmek plana uymamakt r, plan n biçimlendirici bask s n reddetmek karmaflay ve kaosu flekillendirmektir. Otorite hayaller yarat r ve inanmam z teflvik eder;sa l kl yaflam, konforlu bir hayat,çok para, flöhret,hayat - m z kolaylaflt racak daha fazla meta. Gerçe i çarp t p hayat m za s zarak; e er bu hayaller gerçekleflmiyorsa flükretmemiz gerekti ini f s ldar kulaklar m za. Çünkü bizden daha kötü koflullarda yaflamaya çal flanlar da vard r. Üretimi ve çal flmay kutsar ve ancak çok çal fl rsak bir yere ulaflabilece imizi söyler. Reddetmek sahte hayalleri y kmakt r.reddeden

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul.

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. ÖNSÖZ Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. (The Teaching of Buda) Dünyan n ilk kiliyle son insan n hamurunu yo urdular Sonra

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip 201008 SAYI 8 KASIM-ARALIK 2010 7 TL KIBRIS 8.5 TL KEITH RICHARDS IN OTOB YOGRAF S : LIFE Halk kahraman olmak MUHTEfiEM B R TARAFTAR: MELKON TAfiÇIO LU Yeflil saçl adam PRESS N YÖNETMEN SEDAT YILMAZ Kurflunla

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı