Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor"

Transkript

1 fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi toplamaya devam ediyor. Kampanya stanbul ve Ankara da yap lacak dayan flma konserleriyle son bulacak. 8 Ekim de Harbiye Aç khava da, 15 Ekim de ise Ankara Atatürk Kapal Spor Salonu nda yap lacak dayan flma konserlerinde, bilet yerine Filistin ve Lübnanl çocuklara gönderilmek üzere mama getirilmesi istenecek. Ankara daki konsere, Bulutsuzluk Özlemi, Gece Yolcular, Ali Ekber Eren, Bayar fiahin, Nurettin Rençber ve Grup Günyüzü kat lacak. Y l 1 Say 13 5 Ekim YKr 15 Günlük Siyasi Gazete Erdo an Bush u masaya oturtmad, Bush Erdo an ça rd. Bush un gündemi, ran-suriye ablukas n n ilerletilmesi ve Irak ta derinleflen batakl n maliyetlerinin hafifletilmesi. Erdo an, Bush tan alaca görevleri görüflmek üzere gitti; masaya onurumuzu ve gelece imizi koydu Sayfa 3 de Direnen Irak halk, bir gün kendi ülkesinde yeniden egemen olacak. Ayn co rafyay paylaflt m z bir halk zor gününde arkadan vurman n utanc tarih boyunca hat rlanacakt r.? BU BEDELLER ÖDEMEYE DE ER M figale KARfiI SAVAfiAN KOMfiU HALKLA DÜfiMANLIK LULA B R KEZ DAHA Brezilya da sa yine kaybediyor Brezilya da 1 Ekim de yap lan baflkanl k seçimlerinde flçi Partisi lideri Cumhurbaflkan Lula da Silva ilk turda galip gelmesine yetecek oy oran n k l pay farkla kaç rd. Yüzde ellinin yaklafl k bir puan alt na düflen Lula da Silva'n n Ekim sonunda yap lacak ikinci turda rakibi Sao Paula eski valisi Geraldo Alckmin olacak. Lula da Silva'n n en yak n rakibi Geraldo Alckmin'in deste i Lula'n n lideri oldu u flçi Partisi'nin ad n n yolsuzluk skandallar na kar flmas sonras nda artt. Yaklafl k %41 oran nda oy alan Alckmin in ikinci tur için pek flans yok. Çünkü oylar n geri kalan n da flçi Partisi nden ayr lan sol kanad n kurdu u Özgürlük ve Sosyalizm Partisi PSOL aday Heloisa ald ve PSOL seçmenlenirinin küçük bir bölümünün deste i dahi Lula y yeniden Baflkan yapmaya yetecek. Lula n n ikinci kez seçilmesini, neo-liberal çizgisi nedeniyle flu flekilde yorumlan yor: Sa yine kaybetti ama sol da kazanmad. Sayfa 8 de LÜBNAN VE F L ST N DE Ç SAVAfi ZORLAMASI Gazze de El Fetih ve Hamas aras ndaki çat flmalarda çok say da ölü ve yaral var. Ulusal Mutabakat Hükümeti nin kurulamamas çat flmay derinlefltirdi. Lübnan da da hükümetin BM yanl - s tavr Hizbullah la iliflkilerini gerdi. Sayfa 8 de Herkese Eflit, Paras z, Nitelikli Üniversite E itimi Hakk talebiyle üniversitelerde, yoksul mahallelerde, kent meydanlar nda, tüm Türkiye çap nda yaklafl k 100 bin imza toplayan Ö renci Kolektifleri 18 Ekim de Ankara da olacak. Düzenlenecek mitingin ard ndan, imzalar TBMM ye teslim edecek olan Kolektifler, toplumsal muhalefetin tüm bileflenlerini mücadelelerine destek vermeye ça r yorlar. Sayfa 12 de Ö RETMEN: E T M PARALI OLMAZ E itim Sen, E itime yeterli bütçe okuluma ödenek istiyorum kampanyas yla kamusal e itimin y k m na karfl mücadeleyi gündemine ald. Hamide Yi it E itime bütçe okulumuza ödenek Sayfa 2 de Metin Özu urlu Çal flanlar n ortak örgütlenmesi Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor Sayfa 4 te Türkiye ABD nin peflinde Ortado u batakl na sürüklenir, Kürt sorununda askeri çözüm öne ç karken rejim sertlefliyor. Gaye operasyonu ile gazetecilerin, kültür merkezlerinin, sendikac lar n ve sosyalistlerin hedef al nmas ; U ur Kaymaz öldüren polislerin davas na kat lmak isteyenlere yönelik polis terörü kirli savafl n devrede oldu- unu gösteriyor. Sayfa 4 te Ö RENC LER 18 EK M DE ANKARA DA H. Hüseyin Baflar Kurban bayram na haz rl k yapal m Sayfa6 da Hedef somut kazan mlar Siyasal sahnede a r toplar n at fl halinde oldu u bu dönemde her an de iflebilecek dengeler içinde yer aramak yerine, kendi ba ms z politik/pratik program m z uygulamak en do ru tercih olacakt r. Bunu gerçeklefltirdi imizde solun siyaset yapma yönteminde de köklü bir de iflikli in a r a r bafllayaca n görmeliyiz. Sayfa 2 de YEN GÖÇLER, YEN YANGINLAR Türkiye den göç ettirilmifl Kürtlere yeniden sürgün yolu gösteriliyor. Bu kirli savafla aç k bir davetiye, köylerin ve kamplar n yak ld yeni vahflet tablolar demektir RAN LA 500 YILLIK BARIfiI BOZACAKLAR Türkiye ile ran aras nda 500 y ld r kesintiye u ramayan bir bar fl var. ABD nin zorlamas yla bu bar fl bozmak, bölgemizde halklar aras nda bar fl n yeniden yarat lmas umutsuz bir hayale dönüflecek. Hayal de il, e itim paras z olacak Sayfa 5 de Michel Chossudowsky Dünya kritik bir yol ayr m nda Sayfa 8 de Aile Hekimli i uygulamas Düzce nin ard ndan 10 pilot bölgeye daha yayg nlaflt r l yor. GSS, 2007 Ocak ay ndan itibaren uygulanmaya bafllayacak. AKP halk n sa l - yla oynamaya devam ederken, toplumsal Umar Karatepe Dalgalar yükselirken Sa l kta ikinci raund bafll yor Sayfa 9 da muhalefette de hareketlenmeler bafllad. Edirne nin ard ndan Samsun da gerçeklefltirilen Aile Hekimli i karfl t mitingine de ilgi yo- un oldu. SES ise aç klad eylem takvimiyle sa l kta y k m durdurmay hedefliyor. Sayfa 3 de

2 Hamide Y T E itim-sen in bu mücadele sürecinde kendi taban n kararl l na ikna etmesi özel bir gereklilktir. Çünkü E itim- Sen taban y llard r iktidarlar n ad m ad m okullar ödeneksiz b rakarak piyasalaflman n yolunu döfleyen ad mlar na sendika yönetiminin seyirci kald n gördü, biliyor. T ürkiye için çok önemli siyasi geliflmelerin yaflanaca önümüzdeki bir y l için resmi bafllama düdü ü çald. Art k herkesin kendi planlar n uygulamaya geçirme zaman. Hakkari de sivil k yafetli askerlerin flehrin çöplerini toplama giriflimi ve belediye hizmetlerinin yetersizli ini protesto etmeleri bir iflaret fifle i gibiydi. Cumhuriyet tarihinde ordu ilk defa sivil görünümlü bir kitlesel protesto hareketi düzenledi. Bir askeri yetkilinin belirtti i gibi, her zaman tank geçirmek gerekmez di. Eylemden önce, Kara Kuvvetleri Komutan Baflbu, anlaml bir tesadüf sonucu, 2. Ordu bölgesindeki askeri birlikleri ve bu arada Hakkari yi de denetlemiflti. ki gün sonra da Büyükan t ve kuvvet komutanlar 2. Ordu karargah n n bulundu- u Malatya da ve 3. Ordu karargah n n bulundu u Erzincan da ABD yi ve PKK yi hedef alan aç klamalar yapm flt. Ordunun, flimdilik Kürt sorununu öne ç kararak, güçlü bir meflruiyet oluflturmay hedefledi ini geçen say m zda belirtmifltik. Bu bafllang ç noktas ndan hareket eden ordu, bir ad m daha att ve irtica tehlikesi ni vurgulayan ç k fllar da bafllatt. Bütün bu ç k fllar serisi tüm devlet ad - na Bush la masaya oturan Erdo an n ABD yolculu u öncesine denk geldi. Kuvvet komutanlar n n harp okullar nda yapt klar konuflmalarda dikkat çeken sivil deste e yap lan vurgulard. Ordunun uzunca bir süredir sivil deste- i bizzat örgütledi i ve maniple etti i biliniyor (ADD, Ça dafl Kad nlar Derne i, ASAM, vb ile). Dan fltay sald r s nda tepkileri bizzat Org. Özkök ün k flk rtmas ; komutanlar n son dönemdeki her asker cenazesine kat lmalar ; Erman Toro lu nun kodu mu oturtan pafla talebi türü medya organizasyonlar ; ve elbette CHP nin Ordu Partisi haline getirilmesi. Ancak tüm bunlar sivil destek için yeterli görülmüyor olmal ki yeni ve güçlü destekler aran yor; özellikle birbirini izleyecek seçimler döneminin öncesinde. Avrupa Birli i Türkiye Temsilcisi Hansjörg Krestschmer in 22 Eylül de yapt konuflmada TSK n n yasal ve kurumsal düzene sayg duymad, kontrol kabul etmedi i ni söylemesi Yaflar Büyükan t çok etkilemifl olmal ki, 2 Ekim de Harp Akademisi nde yapt konuflman n önemli bir bölümünü bu rapora ay rd. Ama bu konuflma, Erdo an n Bush ile E itime Bütçe Okulumuza Ödenek nas l istenmeli E itim-sen yönetimi nihayet e itimdeki özellefltirmeci y - k m politikas n n, sendikal hareketi de y k ma sürükledi- ini hissetmeye bafllad. E itime Bütçe, Okuluma Ödenek stiyorum kampanyas bafllat ld. Hemen ard ndan da belirlenen ilk sürenin yeterli olmayaca görüldü ü için kampanyan n uzat ld aç kland. E itime bütçe talebi, hükümetin, kendisinden önceki hükümetlerden devrald ve uygulamakta bugüne kadar kararl ad mlar att köklü bir siyasal programa karfl siyasal-toplumsal bir baflkald - r d r. Böyle bir talep hareketinin kitlesellefltirilmesi mücadelesi, 1-1,5 ayl k gibi bir zamana, bas n aç klamalar na, imza kampanyalar na, sembolik hareketlere s k flt r lamazd, s k flmad da ancak görüldükten sonra kabul edildi. E itim-sen in bu mücadele sürecinde, kendi taban n kararl l - na ikna etmesi özel bir gereklilktir. Çünkü E itim-sen taban y llard r iktidarlar n ad m ad m okullar ödeneksiz b rakarak piyasalaflman n yolunu döfleyen ad mlar na sendika yönetiminin seyirci kald n gördü, biliyor. Yine bu taban, yönetimin, on y ld r paras z e itim hakk için bir mücadele program oluflturulmas yönünde sunulan tüm önerilere kulaklar n t kad n da biliyor. Mücadele karar nda samimiyetin en temel göstergesi, e itimde flimdiki noktaya gelinene kadar hükümetlerin att ad mlar hat rlamak ve E itim-sen in bu ad mlar karfl s ndaki tav rs zl n n yol açt mevzi kayb n kavramakt r. Bu özelefltirel tutum, Okuluma Ödenek stiyorum kampanyas n sonuç al c bir kampanyaya dönüfltürecek kapsaml l kta, derinlikte bir yaklafl m üretebilmek için de özel bir önem tafl maktad r. Hükümetleri farkl olsa da programlar ayn olan Milli E itim Bakanlar kamusal e itim kurumlar n hangi ad mlar atarak y km fllard ve buna karfl E itim-sen in tavr ne olmufltu? 1-90 l y llar n bafl nda okullarda ba fl ad alt nda e itime katk pay toplama uygulamas çok düflük bir mebla la (50 TL) bafllad. Bu uygulaman n, e itimin özellefltirilmesi program n n bir parças oldu unu ve bunun bu rakamla kalmayaca öngörüsüyle hareket etmek gerekti ini söyleyenlere kulak as lmad. 2- Katk pay n n ö retmenlere toplatt r lmas na karfl ç k lmad. 3- E itim-sen, kendi üyelerine katk pay n toplamay n ça r s yapmad, kesin bir karar bildirmedi. 4- Hükümetler meflru bir biçimde para toplatabilmek için Norm Kadro uygulamas yla hizmetli kadrolar s n rlad. Bu uygulama, temizlik iflini tümüyle ve zorunlu olarak velilerin omuzlar na yükledi. E itim-sen yönetiminin sonuçlar en a r basiretsizli i bu noktada ortaya ç kt. Norm Kadro ya karfl iptal davas bile aç lmad, Milli E itim Bakanl ile yönetmeli in temeldeki tahribat n engellemeyen GEL P GEÇERKEN... bir uzlaflma yolu tercih edildi. fiimdi tüm okullarda, veliden toplanan parayla sözleflmeli hizmetli çal flt r l yor. 5- Okullar n yükünü velilerin omuzlar na y kan uygulamalar karfl s nda e itim emekçileri ile velileri ortak bir cephede buluflturmay hedefleyen bir mücadele program n n oluflturulmas önerileri, E itim-sen yönetimince dikkate al nmad için, olay, veli-ö renci sözleflmesi imzalatt r lmas na kadar ilerletildi ve veliler, giderek a r yükümlülükler alt na imza atmaya al flt r ld lar. Bu duyars zl k ve basiretsizlik, kamusal hizmet kavram n n e itim hakk ile iliflkisinin genifl y nlar n bilincinde gizlenmesine; e itim hakk n n önce ücretsiz olarak al - nan bir hizmet daha sonra art k bir bedel ödemeksizin ulafl lamayan bir hizmet arkas ndan da bedeli ödenerek sat n al nmas gereken bir mal olarak alg lat lmas na katk da bulundu. Do rudan do ruya biz ö retmenler aras nda da ayn kavray fl yay ld ; bu anlay flta olmayanlar için bile ola anlaflt. K sacas gelinen noktada okulumuza ödenek istiyoruz talebinin kitleselleflmesinin olanaklar, okullar n ödene inin kesilmeye baflland ilk günlerle k yasland nda daralm fl durumdad r. Kampanyan n, e itim hakk bilinci çarp lm fl genifl kitleye ve ö retmen arkadafllar m - za bu hakk n bilincini yeniden kazand racak bir mücadele anlay fl yla yürütülmesi bu nedenle yaflamsal önemdedir. Bu yüzden ilk elden flu noktalar n alt n çizmemiz gerekir. n Kampanya, k sa bir zaman dilimine s k flt r lmamal, toplumsal muhalefetin bütününü harekete geçirerek genifl y nlar n ortak bilincini etkilemeyi hedefleyen zengin ve genifl bir ufuklu bir eylem ve etkinlik tarz yla örgütlenmelidir. n E itim-sen, paras z e itim ve paras z sa l k hakk için, ortak mücadele program n oluflturmak üzere KESK ve di er tüm demokrasi güçleriyle birlikte ad m ataca n tam bir kararl l kla deklere etmelidir. n E itim-sen tüm üyelerine para toplamamalar konusunda ça r yapmal ve bunu örgütsel bir kara dönüfltürmelidir. n Kampanya, KESK in tüm bileflenleriyle ortaklaflan eylem ve etkinliklerle donat lmal d r. n Kampanyan n veli ve ö renci aya mutlaka yarat lmal, il il, bölge bölge bu ortak mücadelenin odaklar oluflturulmal d r. E itim-sen bunun için, yerel demokratik güçler ve örgütlenmeleri içine alan flemsiye tarz nda örgütlenmelerin önünü açmal d r. n Bu mücadele, kampanyan n afiflinin okul panolar nda as lmas ndan ibaret olarak alg lanmamal d r. Para okullarda toplanmaktad r ve konunun merkezinde de okul e itimi bulunmaktad r; bu nedenle kampanya her fleyden önce iflyeri örgütlenmesini güçlendiren biçimlerle yürütülmelidir. Bunun için bütün iflyerlerimizde sürekli çal flma birimleri oluflturulmal, en az ndan sürekli masalar kurulmal d r. n Hizmetli kadrosu verilmedi i için temizlik eleman çal flt rmak ve paras n veliye ödettirmek zorunda b rak lan her ö retmen ve idareciyi, bu mücadelenin öznesi haline getirecek bir çal flma tarz kullan lmal - d r. Devam nda, iflyerlerinin kendi özgün yerel iliflkileriyle gelifltirdikleri hareketlere dayanan hizmetli kadrosu istiyorum kampanyalar n n taçland raca bir program oluflturulmal d r. n Kamusal e itimin y k m na yönelik olarak at lan ad mlar kitle muhalefetinin sürekli bir gündemi kabul edilmeli ve bu ad mlara karfl kitle tepkisinin örgütlenmesi E itim Sen in birincil sorumlulu u olarak görülmelidir. fiimdi hedef küçüklü büyüklü somut kazan mlar yapaca görüflmeden alt saat önce yap ld ve Akademi den canl yay nla Washington a kadar ulaflt r ld. Oysa Erdo an uça a binmeden önce Yaflar Pafla ya gerginlik yarat c aç klamalardan kaç n lmas gerekti ini söylemifl, bunlar ekonomiyi etkiliyor demifl ve bunu da uça na ald gazetecilerine aktarm flt. Yani Erdo an da bofl durmuyor, Washington a ordu gerilimden, ben istikrardan yanay m mesaj n veriyordu. Cumhurbaflkan n n 1 Ekim deki özgürlüklerin laiklik için ask ya al nabilece- i do rultusundaki tehditkar konuflmas ilk bak flta, askerlerin ard ard na gelen ç k fllar yla birlikte bir dizi oluflturuyormufl gibi görünse de özdefl de ildi. Bunun, devletin tepesinde çok bafll bir gerilim sürecinin gündeme gelmesi demek olup olmad yak nda anlafl lacak. Bu noktada YÖK Baflkan n n Sezer in ayr lmas ndan önce istifa etmesi ve yenisinin atanmas hesab na dikkat edilmeli. Ordu ile Erdo an aras ndaki ortak payda, ABD ile mutlaka uyum sa lanmas gere inde yat yor. ABD nin de Ortado- u da izledi i politika nedeniyle Türkiye de 1 Mart taki gibi bir kargaflal na tahammülü yok. Bu yüzden ordu ve AKP aras ndaki iktidar çat flmas ne kadar gerilirse gerilsin bir yüksek hakem ve hizaya getirici var. Bu nedenle ABD nin hakemlik misyonunun gere i olarak Bush un, T. Erdo an dinlerken, Büyükan t n konuflmalar ndaki vurgular es geçmesi beklenmemelidir. *** Erdo an n ABD gezisinin öncesinde Ortado u daki uluslararas ortam ve iliflkilerin yeni bir düzenleme dönemine girdi i apaç k görülüyordu. Oluflturulan PKK yle mücadele ortak çal flma grubu nun, Kürt sorununun de iflik ülkelerdeki geliflme seyrinin Ortado u çap ndaki bir plana ba l olarak flekillendirildi i askeri nitelikli bir diplomasi masas olaca- daha bafltan belliydi. ABD nin öteden beri konunun böylesi bir masadan ve tek elden yönetilmesini istedi i biliniyordu. Ancak Türkiye ilk defa, Kürt sorununun ortak iradeyle flekillendirilecek uluslararas bir sorun oldu unu kabul etti. Bu geliflmeler karfl s nda PKK nin ateflkes ilan ; ABD-AKP-ordu aras ndaki uzlaflman n içeri ini ve imkanlar n de- erlendirmek için bir mola olarak gündeme geldi. Bu ateflkesin bütün taraflar taraf ndan istenmifl oldu u o ul Talabani nin aç klamalar yla ortaya ç kt. Yeni Irak Anayasas n n iflleyifline ba l olarak önümüzdeki günlerde yap lacak Kerkük referandumu öncesine ABD Irak Kürtleriyle Türkiye aras nda PKK üzerinden bir anlaflma tesis etmek istiyordu. Bugüne dek reel politik manevralarla idare eden PKK nin pragmatizmi de s - n rlarna yaklafl yor. PKK do rudan ve bütün varl yla Amerikan projesinin bir parças olmakla (Talabani ve Barzani gibi) ya da yoksul Kürt halk yla birlikte ba ms z bir sol/sosyalist proje aras nda giderek daha fazla s k fl yor. PKK için bir baflka yo un dönem ilkbaharla birlikte bafllayacak. Genel Seçimlere do ru Kürt halk n n siyasal temsili sorunu önem kazanacak. AKP nin ikinci parti durumunda oldu u bölgede Erdo- an la flimdiye kadar oldu undan çok daha fazla karfl karfl ya gelecekler. *** AKP iktidar nda dördüncü Ramazan ay da bafllad. Sosyal yaflam de ifltirmeye dönük zorlay c müdahaleleri en ç plak haliyle Ramazan ayl nda görmek mümkün. slamc lar için bu ay siyasal faaliyetin en yo un ve mütecaviz biçimlerle sürdürülmesi demek. AKP nin iktidar olanaklar n do rudan kullanarak örgütledi- i birkaç örnek çok taze; K br s ta gerici örgütlenmenin geliflimi ve Diyarbak r da kuran kurslar n n üç kat artmas. Ancak buna ra men AKP Ramazan ay boyunca, faturas kendisine kesilecek her türlü giriflimi bizzat parti mekanizmalar yla engellemeye çal flsa da radikal slamc gruplar için bu dönem para toplama, örgütlenme ve eylem zaman. Gerici hegemonya halk n üzerinde her geçen gün a rl n artt r yor ama yoksullu u örtemiyor. ftar saatinden 2-3 saat öncesinde kuyruklar çad rlar n önlerinde uzam fl oluyor. Erdo an n dilinde bu durum; partimizin oylar nda karars zlara do ru bir kay fl var fleklinde ifade ediliyor. CHP de yanl fl bir biçimde Deniz Baykal n kiflili iyle özdefllefltirilen sol akl n d fl ndaki muhalefet çizgisi k r lmaks z n sürüyor. Anlafl lan o ki Baykal ve ekibinin plan nda iki kritik nokta var. Arkas na orduyu almak ve Erdo an n (veya gericili i tescilli baflka bir flahsiyetin) cumhurbaflkan seçilmesini beklemek. Bu durumun gerçekleflmesiyle girilecek genel seçimlerde ana tema belli: Dengeyi sa lay n, Cumhurbaflkan onlardan oldu, bari hükümet bizden olsun. Buna bir plan m Alaattin T MUR bir el gördüm Havana'n n 150 kilometre do usunda deniz k y s na yak n / bir duvar n üstünde bir el gördüm / ferah bir türküydü duvar (...) sen el resimleri yapars n Abidin bizim rgatlar n demircilerin ellerini Kübal bal kç Nikolas' n da elini yap karakalem (...) kocaman bir el / deniz kaplumba as bir el / ferah bir duvar okflayabildi ine inanamayan bir el / art k bütün sevinçlere inanan bir el / güneflli denizli kutsal bir el / Fidel'in sözleri gibi bereketli topraklarda flekerkam fl h z yla f flk r p yeflerip ballanan umutlar n eli / 1961'de Küba'da çok renkli çok serin a açlar gibi evler ve çok rahat evler gibi a açlar diken ellerden biri / çelik dökme e haz rlanan ellerden biri / mitralyözü türkülefltiren türküleri mitralyözlefltiren el / yalans z hürriyetin eli / Fidel'in s kt el ömrünün ilk kurflunkalemiyle ömrünün ilk kâad na hürriyet sözcü ünü yazan el Naz m Hikmet denir yoksa spekülatif bir hayal mi, bunu hep birlikte görece iz. Sol muhalefet cephesindeki geliflmeler ise izlenmesi gereken yolun bafllang - c na fl k tutuyor. Solun dayand toplumsal muhalefet temelindeki daralma, savafl ve kirli savafl tehdidi alt nda flekillenen iç politika gündemi karfl s nda güçlü bir sol kitle muhalefetinin gelifltirilememesine neden oluyor. ktidar n Türkiye nin gelece ini karartan tehlikeli oyunlar na karfl politik-toplumsal tepkiler, etkisiz gösteriler ve adet yerini bulsun diye yap lan kampanyalarla karfl lan yor. Sol merkezler bu tablo karfl s nda ortak bir strateji gelifltirmeye yanaflm yor, da n kl k ve parçal l k devam ediyor. Bu koflullarda devrimci çizginin nas l somutlanaca sorusuna yine de anlaml pratik yan tlar verilebiliyor. Devrimciler kurucu bir politik kavray flla hareket ederek baz olumlu örnekler yaratabiliyorlar. Somut bir örnek olarak savafl karfl s ndaki konumlan fl verilebilir. Bir taraftan ilerici toplumsal muhalefet içinde tüm güçle yer al nmaya çal fl l rken, di er yandan ba ms z bir eylem çizgisi izlenmeye çal fl ld. Savafla ve asker göndermeye karfl ç kman n yan nda, pozitif bir siyasetin gere i olarak, (Filistin ve Lübnan halk na) bir yard m kampanyas örgütlenmeye giriflildi. Ayn dönemde, kamusal alan n tasfiyesine karfl bulunulan her yerde bir direnifl hatt oluflturmaya dönük çal flmalar da ihmal edilmemeye çal fl ld. E itim ve sa l k hakk mücadeleleri, enerji ve ulafl m alanlar n n tasfiyesine karfl mücadele, kentsel dönüflüm politikalar na karfl direnifl çizgisinde somutlaflan bar nma hakk mücadelesi, Ö renci Kolektiflerinin MP3 kampanyas bu kapsamdaki çal flmalar. Tam bu noktada E itim Sen ve SES in e itim ve sa l k hakk mücadelesini sendikal kanaldan kitlesellefltirmeyi hedefleyen giriflimlerinin geliflmesiyle yeni bir toplumsal hareket alan, siyasal mücadele alan n n yan bafl nda verimli bir topra yaratmaya bafllayacak gibi görünüyor. Tüm bu faaliyetleri bir zihniyet dönüflümüyle de birlefltirerek kavramal y z. Bu bafllang ç an nda etkinlik say s ya da sesin gür ç kmas tek bafl na baflar n n kriteri say lmamal. Geri çektirilen uygulamalar, elde edilen kazan mlar n yeni hareketin kitleselleflmesinin s çrama tafllar - n oluflturaca bilinmeli. Bu nedenle, paras z e itim için mücadelenin baflar ölçüsü kaç okulda kaç çocu un paras z kay t yapt r ld ; kaç okulun kamu kaynaklar ndan sa lanan bütçesinin gelifltirildi- inde aranmal d r. Okullar n ve hastanelerin elektrik, su ve do algaz gibi ihtiyaçlar n n ücretsiz sa lanmas için mücadeleyi salt bir fikri propaganda etme vesilesi saymak yerine, bunlar parça parça elde etmeyi amaç edinmeliyiz. Somut kazançlar hedefleyen ad mlarla ilerlemeli, bu kazançlar sa layacak yeni kitle mücadelesi örgütleri flekillendirmeliyiz. Siyasal sahnede a r toplar n at fl halinde oldu u bu dönemde her an de iflebilecek dengeler içinde yer aramak yerine, kendi ba ms z politik/pratik program m z uygulamak en do ru tercih olacakt r. Bunu gerçeklefltirdi imizde ise, solun siyaset yapma yönteminde de köklü bir de iflikli in a r a r yaflanmaya bafllayaca n görmeliyiz. Egemenlerin iktidar mücadeleleri kendileri için nas l yeni bir dönemin arifesinde oldu umuzu ortaya koyuyorsa, bugün muhalefetteki de iflim dönemi de ba ms z bir sol hareketin mayalanmas için uygun koflullar yaratmaktad r. Ülkemizdeki sol parti, örgüt ve gruplar n içinde ne yaz k ki ba ms z bir sol hareket yaratma iradesi ve yetene i bugün için güçlü de ildir. Baz parti ve örgütler izledikleri egemenlerin çeflitli fraksiyonlar yla (ulusalc larla, slamc larla, sosyal demokratlarla, AB cilerle ve hatta Amerikanc larla) ittifak siyasetleriyle, kuyrukçuluk yapmakta ve solun temel bir politik güç olmas n engellemektedirler. Bu durum bir yandan solun üzerinde yükselece i politik çerçeveyi bulan klaflt r p, solun amaçlar n belirsizlefltirirken, di er yandan da solu düzenin de iflik fraksiyonlar na yamamak için bitmez tükenmez bir iç çat flmaya sürüklemektedir. Bugün her fleyden önce, uluslararas planda ve özellikle de ulusal düzlemde ba ms z sol hareketin yeniden yarat lma, yeniden infla dönemidir. Bu infla döneminde halkç -sol politikalar n en berrak biçimlerde ortaya konmas temel bir ihtiyaçt r. Ba ms z halkç -sol politikalar n hayata geçirilmesi sürecinde ise, egemenlerle hiçbir ittifak aramadan, halk kesimleri aras nda en genifl hedefler ve en genifl çal flma biçimleri esas al nmal - d r. Mücadele ve örgütlenme tarz m z en ar halkç -sol siyaset için, halk kesimleri aras nda en genifl çal flma prensibi çerçevesinde biçimlendirmeliyiz. D Ortado u daki serseri may n: Pakistan Immanuel WALLERSTEIN Binghampton Universitesi Sosyoloji Prof. ikkatler yanl fl yere yönelmifl durumda. Ço u analist, gazeteci ve siyasi lider, kimi yönetimlerin Ortado u da denge bozarak genifl bölgesel tahribat yaratmas ndan kayg lan yor. Standart san klar -ki, kiflinin politik alg s - na göre de iflir- Irak, ran, srail ve ABD dir. Fakat, bunlar n hiçbiri yak n gelecekte savafl genellefltirecek bir senaryoyu teflvik etmeye e ilimli de il. Irak, iç savafla ve ABD varl n sonland rma çabalar na saplanm fl durumda. ran n istikrarl bir rejimi var ve sadece hareketlerinin ABD taraf ndan k s tlanmayaca ndan emin olmaya çal fl yor. srail Lübnan fiyaskosundan sonra bir çat flma ç karacak durumda de il. ABD ise Ortado u yaralar n sarmakta ve kendi ç karlar na halihaz rda vermifl oldu u zarar en aza indirgemeye çal flmaktad r. Ortado u daki serseri may n Pakistan d r. Tarihini düflünelim. ngiliz Hindistan nda, buradan Müslüman a rl kl bir bölge elde ederek ba ms z bir devlet olarak tan nma savafl ndaki oldukça laik ve modern bir politik hareket vard. Hindistan ve Pakistan 1948 de ba ms zl klar n kazand ktan hemen sonra, birbirleriyle savafl p a r kay plar verdiler ve bir nüfus mübadelesine girifltiler. S n r bölgesi Keflmir in taksiminden beri, iki taraf da taksimi tan mam flt r; iki devlet aras nda bir gerilim yaflanmaktad r. Bundan sonra, önemli de iflimler olmufltur. Pakistan ikiye bölünmüfltür. Do- u yar s n n Bangladefl haline gelmesiyle co rafi olarak bölünmüfltür. Hindistan ve Pakistan aras nda birçok savafl yaflanm flt r. So uk Savafl boyunca Hindistan, SSCB ile dostane iliflkilerini sürdürerek Ba lant s zlar Hareketi nin lideri olmufltur. Sonuç olarak, iki ülke Hindistan n d fl politikas ndan dertlidir: ABD ve Çin. Bu yüzden her ikisi de Pakistan ile yak n iliflki içindedir. Ne Hindistan ne de Pakistan Nükleer Silahlar n Ço almas n Önleme Antlaflmas n imzalam flt r. kisi de nükleer silah gelifltirmifltir. Hindistan n 1948 den beri karmafl k bir iç siyasi tarihi olmufltur. Fakat görünüflteki da lma potansiyeline ra men politik istikrar n korumufltur. Hindistan ordunun müdahalesine dair hiçbir iflaret bulunmayan çok fazla hükümet de iflimi yaflam flt r. Pakistan n öyküsü ise büsbütün farkl d r. Birçok rejim de iflikli i yaflanm flt r ve ordu bunlar n ço undan sorumludur. fiu anki rejim de bir darbe sonucunda ortaya ç km flt r. Din, iki ülkede farkl roller oynam flt r. Hindistan da Hindu köktencili i çok güçlü ve fliddete e ilimli olagelmifltir ama kendisini bir siyasi partiyle ifade etmifltir. Bu, parlamenter kurallarla oynayan Birleflik Hindistan Partisi dir. Hindistan da büyük bir Müslüman nüfus bulunmaktad r. Pakistan da slami köktenciler bir ç rp da çok yol alm flt r. Partiler kurmufl ama Keflmir deki gerilla hareketleri de yaratm fllard r. Dahas, bir zamanlar tamamen laik olan silahl kuvvetlere ve özellikle istihbarat operasyonlar na s zm fllar ve Kuzeybat s n r nda fiili otonom rejimler kurmufllard r. Pakistanl hükümetler varl klar n sürdürebilmek için mücadele etmek zorunda kalm fllard r. Ayn anda iki taraf tatmin etmeleri gerekmifltir: bir yanda modernleflmeci s n f di er yanda çok daha popüler olan slamc gruplar. Bu kolay bir oyun de ildir. Anahtar tekniklerinden biri ABD ile mu lak ama yak n bir iliflki gelifltirmektir. Burada amaç, ABD den mümkün olan en fazla mali ve politik-askeri deste i al rken en az n vermektir. Bin Ladin in bafltaki amaçlar ndan biri bu mu lakl k oyunuyla cesaretleri k rmakt r. Ladin, 11 Eylül sald r lar yla, ABD nin Pakistan a daha emin bir müttefik olmas için bask yapaca n ummufltur; (Bush rejiminin jeopolitik kütlü- üne ba l olarak) bunu bir dereceye kadar baflarm flt r. Bu, Pakistan a karfl aç k bir tepki do urmufltur. Ordunun kuzeybat eyaletlerine düzen getirme ve Ladin i yakalama teflebbüsü baflar s z olmufl ve ordu çekilmek zorunda kalm flt r. Bu esnada Hindistan, ABD yi nükleer geliflmelerini meflrulaflt rmakta kullanm flt r ve ABD ayn fleyi, geliflen Hindistan iliflkileriyle ilgili planlar akamete u ratmas ndan korktu u için Pakistan la yapmay reddetmifltir. Pakistan bu bofllu u doldurmak için yüzünü eski müttefiki Çin e dönmüfltür Yine de Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref artan bir politik baflar s zl k içerisindedir. Ordusu Afganistan daki (1990 larda bafll ca destekleyicisi oldu u) Taliban a olan deste ini gizlice yenilemekteyken ABD bundan artan bir rahats zl k duymaktad r. E er Müflerref sendelerse, Pakistan n bir sonraki yönetimi gerçekten ABD ye tamamen düflman ve slamc nitelikte olabilir ve hatta bu kez Pakistan, Ladin in dokunulmazl kla ikamet etti i askeri olarak güçlü nükleer silahl bir ülke olabilir. Peki sonra? Çeviri: Açalya Temel / Sendika.Org

3 5 Ekim 18 Ekim 2006 GÜNDEM 3 Iktidar icin pis pazarl k Erdo an, ABD nin kirli savafl vizesi vermesi karfl l nda, Ba dat taki ABD gücüne 5 bin asker verme teklifini götürdü. Bu teklif, Kürt sorununun askeri çözümünde srar n Türkiye yi nas l ak l d fl bir konuma sürükledi ini gösteriyor ZAL M N SOFRASINA OTURAN DA ZAL MD R Bush un, Erdo an 5 ay kap da beklettikten sonra kabul etmesinin arkas nda, istedi i her fleyi kabul ettirece i bir noktaya getirmifl olmas var. Erdo- an n Bush tan istediklerinin ne ölçüde karfl lanaca, karfl lansa bile etkili olup olmayaca belirsiz Erdo an n aktif tilmesi. Erdo an, ran diplomasisi bu gündemle ilgili olarak için May s ay nda baflvurusunu yapt - Bush tan alaca Bush görüflmesi bafllad. görevleri görüflmek Görüflmenin temel konusunu üzere ABD nin ran, Suriye, Lübnan, K br s ve Irak ta Türkiye den istedikleri oluflturuyor. Erdo an bu randevu için aylarca kap da bekledi. Randevuyu ABD ye gitti. Erdo an ABD deki Türk toplumu temsilcileri ne yapt ancak Türkiye nin konufl mada, ran a karfl ABD nin yan nda kili görüflmelerimiz yer almay kabullendi i Stratejik Vizyon Belgesi ni olmufltur. imzalay p, Lübnan a asker gönderme karar n ç karaca güvencesini vermesinden sonra alabildi. Erdo an n masaya götürdü ü tek konu olarak PKK nin Irak Kürdistan ndaki silahl varl na son verilmesi talebi görünüyor. Türkiye bas n n n tamam, Beyaz Saray daki gündemi Erdo an n belirledi i ve masada yaln zca PKK sorununun bulunaca havas n estirdi. Oysa Bush Erdo an la görüflmesini, Pakistan Devlet Baflkan Müflerref ve Afganistan Devlet Baflkan Karzai nin ard ndan yap yor. Erdo an Bush u masaya oturtmad, Bush Erdo an ça rd. Bush un gündemi, ran- Suriye ablukas n n ilerletilmesi ve Irak ta derinleflen batakl n maliyetlerinin hafifle- Generaller: ktidara orta z! DTP nin ve Abdullah Öcalan n ça r lar n yapt, Talabani nin öncesinden duyurdu u tek tarafl ateflkes, PKK Kongra Gel taraf ndan geçti- imiz günlerde ilan edildi. Ateflkesin Kürt sorunun çözümü ve demokratik sürecin bafllat lmas için ilan edildi i duyuruldu. Ateflkesin ilan ndan sonra en iyi Kürt ölü Küttür cephesinden geleneksel aç klamalar geldi: K fl n sald r yürütemeyecekleri için ateflkes ilan ettiler Belleri büküldü, köfleye Ortak bir kanaatimiz vard r o da terör örgütünü yok etmektir. Terör örgütünü zarars z hale getirmektir. E er Afganistan'da varsak, terörle mücadele için var z. Ayn flekilde dünyan n de iflik yerinde varsak, bunun için var z dedi. Erdo an n bu konuflmas ABD nin verece i görevleri Kara, Deniz ve Hava Harp okullar n n aç l fl törenlerinde komutanlar n yapt klar zehir zemberek denilen konuflmalar serisi, Cumhurbaflkan Sezer in Meclis in aç l fl nda yapt konuflman n ard ndan, Org. Büyükan t n Harp Akademilerinin aç l fl nda yapt konuflmayla tamamland. Bütün bu konuflmalarda generallerin ateflli bir biçimde vurgulad klar konu irtica tehlikesi oldu. Generaller, bu konunun d fl nda hükümeti aç kça suçlayan ifadeleri pek kullanmad lar. Ateflli üsluplar n n a rl kl hedeflerini AB, Kürtler, bas n, kimi sivil kurumlar ve liberal ayd nlar olarak belirlediler. 24 Eylül de Hakkari ilginç bir sivil toplum eylemi gördü. Eylemciler sivil k yafet giymifl askerlerdi. Eylemci askerlerin iddias Hakkari de çöplerin toplanmad idi ve belediyeye Bölücülü ü b rak iflini yap mesaj verildi. Üst düzey bir askeri yetkili Sabah a yapt aç klamada 28 fiubat sürecinin Sincan operasyonuna at fla Her zaman tanklar yürütülmez dedi. Bu eylemin Hakkari halk - n n gönlünü kazanmak için yap ld ve psikolojik savafl n bir parças oldu u iddia edildi. Ancak eyleme Hakkari halk hiç pas vermedi ve hatta sonras nda eylemi k nayan gösteriler yap ld. Kaynak yetersizli- i içinde ç rp nan, borçlardan bo ulan, çal flanlar na 20 ayd r maafl ödeyemeyen Belediye ye yönelik sivil tepki çarfl iznine ç kan askerlerle s n rl kald. Tebdili k yafet Hakkari sokaklar na inen TSK n n, DTP li belediye ile kap flarak Türkiye siyasetinde yeni operasyonlar için meflruiyet kazanmaya çal flt iddia edildi. Zira eylemin örgütçüsü Hakkari Da Komando Tugay - n n bölge halk aras nda meflruiyet kazanmas çok zor. s k flt lar. Ateflkes çaresizlikle al nm fl bir karard r Ateflkes devletler aras nda olur, böyle bir tan m kabul etmiyoruz. Bu 22 y ld r silahl eylemlerini sürdüren PKK nin dördüncü ateflkesi. Yani resmi a zlar n söyledi i gibi PKK her k fl ateflkes ilan etmiyor. Madem bu karar çaresizlikten al n yor, neden tükenmifl bir örgütün Irak tan sürülmesi için tüm egemenler ABD nin her dedi ine eyvallah çekmeye bafllad? Belli ki, PKK nin ilan etti i Cumhurbaflkan n n özellefltirmelerden d fl politikaya, idarenin iflleyiflinden bas n n tekelleflmesine kadar uzanan oldukça genifl bir alan içine alan elefltirilerinin hemen tamam ise hükümeti hedefliyordu. Büyükan t n, di er komutanlar n elefltirilerini toparlayan konuflmas da ayn çizgide oldu. Kendinden önce konuflan tüm komutanlara n fiemdinli eylemini savunmak için görev yat dönemde sa a sola bomba atmak la övünen MHP li Altay bu tugay n komutan idi. Tugay Genelkurmay Baflkan Büyükan t a ba l yd. Tugay n ad 18 Temmuz 1989 da Yoncal da üç köylünün yak lmas ve dört köylünün kaç r lmas ile gündeme geldi. Bu köylülerden hala haber yok. n EMASYA (Emniyet Asayifl almaya haz r oldu unu, PKK sorununu da ABD nin terörle mücadelesi kapsam nda bir sorun olarak çözüm masas na koyaca n göstermifl oldu. Erdo an n, PKK yle mücadelede etkin iflbirli i karfl l nda Ba dat a 5 bin asker göndermeyi ve ABD nin ran a sald r s na aktif veya pasif destek sunmay önerece i yolundaki haberler yalanlanmad. ABD nin bu katk y isteyip istemeyece i henüz bilinmiyor. Ancak ABD nin Ba dat taki birliklerinin komutan Gn. harfiyyen kat ld n ifade eden Büyükan t da, hükümeti yaln zca irtica konusunda aç kça hedef ald, buna karfl - l k, hassasiyetinin a rl kl unsurunu ordunun y prat lmas ve bölücü teröre karfl mücadelede, bat dünyas n n gösterdi i iki yüzlülük olarak belirledi; en önemli vurgusu, silahl kuvvetlerin kendisini savunma hakk vard r biçimindeydi. Komutanlar n konuflmalar n n özeti fluydu: TSK iktidar n orta d r ve iktidardaki konumunu savunacakt r! Yard mlaflma) Direktiflerinin güncellefltirildi i 6 Temmuz 2005 ten sonra bölgeye bir çok atama yap ld. Tugay Komutanl na EMASYA Tali Bölge Komutanl statüsü verildi. Ard ndan Hakkari Bölgesi'nde 18 patlama meydana geldi. Sonuncusu halk n failleri suçüstü yakalad fiemdinli patlamas yd. n PKK itirafç s olarak Tugay Komutanl emrinde görevli Kahraman Bilgiç geçen y l bölgedeki zenginlerden haraç ald klar n, fidye için adam kaç rd klar n itiraf etmiflti. n Kirli savafl döneminde ayyuka ç kan uyuflturucu ticareti ifllerini yürüten Hakkari ve Yüksekova çetelerinin yarg - lanan üyeleri aras nda bu tugay n emrinde kifliler bulunmaktayd. Ateflkese karfl ayn nakarat ateflkesi küçümseyenler, gerçekte, askeri çözümü mutlaklaflt r yor. Oysa y llard r srarla sürdürülen askeri çözüm yöluyla kökü kaz nan PKK olmad. Aksine Türkiye nin görece ba ms z hareketini sa layan tüm olanaklar n, ran baflta olmak üzere komflular yla olan dengeli d fl politikas n n kökü kaz n - yor. Nedeni ne olursa olsun ateflkes tüm Türkiye toplumu için, Kürt sorununda gerçekten etkili ve olumlu bir çözüm yöntemi üzerinde yeniden düflünebilme f rsat veriyor. AKP HEM SERVETLER HEM KUYRUKLARI BÜYÜTÜYOR Liberal sol AB ye bakt hizay ald AB projesi Türkiye halk için umut olmaktan ç karken iç ve d fl siyasetin iplerini giderek ABD ye teslim eden iktidar için de pazarlanabilir bir illüzyon olmaktan ç k yor. Etnik/kültürel temelli demokratikleflme tart flmalar ve K br s sorunu AB ile iplerin gerilmesine neden oluyor. Geçti imiz AB ci ayd nlar n tatl su liberalli i At l m operasyonuyla iyiden iyiye s r tt Thurman geçti imiz hafta 3 bin askere daha ihtiyac oldu- unu aç klam flt. Erdo an n bu hizmetler karfl l nda ABD den almak istedi i fley ise kirli savafl vizesi. PKK nin Irak taki bütün faaliyetlerinin engellenmesini isteyecek olan Erdo an n bu iste- inin, Mahmur kamp n n da t lmas ndan PKK nin Irak taki silahl varl - na son verilmesine dek uzanan unsurlar içerdi i belirtiliyor. Böylece köyleri yak larak Türkiye den göç ettirilen PKK sempatizan Kürtlerin Irak Kürdistan içinde eritilmesi ve PKK nin silahl birimlerinin buradaki yasal bar nma olana n n ortadan kald r lmas öngörülüyor. Bunun ard ndan ç kar lacak yeni bir piflmanl k yasas ile PKK nin politik olarak tasfiye edilebilece- gündeme i, bu tasfiyeye boyun e me- YANLIfi HESABIN FATURASI FELAKET VE ONURSUZLUK ABD nin vermesi istenilen Kirli Savafl vizesi karfl l nda al nacak görevler Türkiye için tam bir onursuzluk ve felaket tablosu yaratacak. Ba dat taki ABD kuvvetlerine asker vermesi halinde, Türkiye öncelikle, iflgal alt ndaki bir komflu halk n kurtulufl savafl n bast rma rolüne soyunarak, onun hakl düflmanl n kazanacak. Bu savaflta Türkiye nin verece i kay p da silahl Kürt ulusal hareketinden kaynaklanan kay plar n n çok ötesine geçecek. Bir di er büyük felaket ise 1639 dan bu yana 500 y ld r neredeyse kesintisiz bir bar fl içinde oldu umuz bölgenin en köklü devleti ran la geliflecek tehlikeli husumet olacak. ABD saf nda yer alarak ran la gelifltirilecek bir husumetin yol açabilece i y k c potansiyeli kavramak için ran n 72 milyon nüfusa, 1 milyonluk bir orduya ve 8.5 y l süren ran- Irak savafl n yürütecek ölçekte fiemdinli çetesi yeniden faal güçlü ve önemli ölçüde ba ms z bir silah sanayine sahip bir ülke oldu unu hat rlamak yeterli. Devleti yöneten güçlerin Türkiye halk için utanç verici ve felaketli bu sonuçlar getirecek angajmanlara girmesinin temel nedeninin, Türkiye nin kendi içerisindeki Kürt sorununu demokratik yöntemlerle çözümlemek yerine kirli savafl la çözme tercihi oldu u görülmelidir. Türkiye nin Kürt sorununu bu yolla çözemeyece i görülüyor. Türkiye nin Kürt sorununu çözmek için demokrasiye mahkum oldu u ancak büyük bir felaket yaflanarak m kabul edilecek? günlerde onaylanan Avrupa Parlamentosu raporunun K br s a limanlar n aç lmamas na dair talepleri hükümetin ve askerlerin sert elefltirilerine neden oldu. ABD nin yeni bölgesel politikalar yla dengesi bozulan iktidar unsurlar AB ile ipleri atmay tart flmaya bafllad lar. Hükümetin neoliberal dönüflümleri gerçeklefltirirken kulland ana malzemelerinden olan AB projesi giderek bir avuç liberal ayd n n özgürlük ve demokrasi masal na dönüflüyor. Uzun süredir tüm siyasetini ve konumlan fl n AB ye göre kuran liberal sol eski al flkanl klar ndan vazgeçemiyor. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini AB ufku ile belirleyen bu kesimlerin son günlerdeki kimi geliflmelere karfl çifte standartl tav rlar AB izi tafl yor. At - l m Gazetesi bürolar bas l rken, radyocular ve sendikac lar tutuklan rken, kültür merkezleri talan edilirken üç maymun u oynayan sol ve sa liberaller, AB nin ilgi alan na giren 301. madde söz konusu oldu unda gayet baflar l bir muhalefet performans sergiliyorlar. AB nin hiç de derdi olmad aç kça görülen örgütlenme özgürlü üne, sendikal haklara ve toplumsal muhalefete yönelik bask lar karfl s nda liberal sol da dut yemifl bülbüle dönüyor. K lavuzu karga olan liberal sol, devletin ve AB nin Türkiye solunu terörist ve uslu sol olarak ayr flt rmas n normallefltiriyor. mesi halinde ise PKK sorununun askeri çözümü için ABD nin izninin al nabilece i varsay l yor. Evdeki bu hesab n çarfl ya uymas ise hemen hemen olanaks z. PKK nin yaln zlaflt r larak bask lanmas ve da t lmas na dayanan bu plan n önündeki birinci engel, Türkiye deki Kürt halk. Plan, Irak Kürdistan n n PKK ye kazand rd hareket alan n n daralt lmas ve ABD nin Türkiye nin uygulayaca topyekün savafl politikalar na müsamahas ile PKK nin yaln zlaflt r labilece- ini varsay yor. Bu varsay m Türkiye deki Kürtlerin ulusal taleplerini, siyasal ihtiyaçlar - n görmüyor. Böyle olunca da daha bafllang çtan itibaren büyük mülteci trajedilerinin getirilmesine, PKK nin silahl varl bahanesiyle imha politikas na yönelinmesine ve bunun devam nda da 90 l y llar n kirli savafl ortam n n yeniden yarat lmas na giden bir sürecin ortaya ç kmas çok daha büyük olas l k. Erdo an n bu her taraf batak olan siyaseti uygulamaya sokmak için ç rp n fl n n tek nedeni ise Türkiye de liberal siyasi islam iktidara tafl yacak iç ve d fl dengelerin oluflmas n sa lamak. AKP li belediyelerin geleneksel iftar çad rlar n n hem say lar artt hem de önlerindeki kuyruklar uzad. S rada bekleyen yoksullar n iftar vakti zenginlerden bir-iki saat geç geliyor art k. Bunun nedenini Erdo an n ABD ye giderken uçakta söylediklerinde aramak laz m: AKP iktidar nda Ciner ve Do an 10 kat zenginleflmifl. Ve Erdo an n ifadesiyle AKP nin oylar azal rken karars zlar n say s art yor. Say s artanlar kuyruklarda, flimdilik karars z... Ama flimdilik... ÜN VERS TEDE ÖRGÜTLÜ DEVLET TERÖRÜ stanbul Üniversitesi yeni ö renim y l na, afifl asan ö rencilerine sald rarak merhaba dedi. 2 Ekim de aç lan Ü Avc lar Mühendislik Fakültesi nde, üzerinde Üniversitemiz Ticarethane Olmas n, Müflteri De il Ö renciyiz yaz l afiflleri indirmeye çal flan özel güvenlikler ö rencilerin direnifliyle karfl lafl nca sald r ya geçtiler. Dekan gözetiminde gerçekleflen sald r da sandalyeler uçufltu, ö renciler yaraland. Okul kap s nda da solcu ö rencileri taciz eden güvenlikler, itiraz eden bir ö renciyi kelepçelemeye kalk flt. Mesut Parlak dönemiyle birlikte solcu ö rencilere ve özellefltirme karfl t herkese savafl açan Ü yönetimi polisle s k iflbirli i içinde. Ayn sertleflmenin di er üniversitelerde de izlenmesi bekleniyor. Bu y l 23 üniversitenin yöneticileri, Vali Muammer Güler baflkanl nda, Celalettin Cerrah n da kat ld bir toplant düzenlemiflti. Güler, muhalif ö rencilere karfl en sert tedbirlerin al nmas n istemiflti. Anlafl lan o ki, rektörler tercihlerini ak l ve bilimden de il polisten ve bask dan yana koymufl.

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak Praksis 9 Sayfa: 443-457 Üçüncü Dünya Sosyal Forumu: zlenimler, De erlendirmeler Cem Somel- Gökhan At lgan Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak 2003 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Foruma kat lmak

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı