Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor"

Transkript

1 fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi toplamaya devam ediyor. Kampanya stanbul ve Ankara da yap lacak dayan flma konserleriyle son bulacak. 8 Ekim de Harbiye Aç khava da, 15 Ekim de ise Ankara Atatürk Kapal Spor Salonu nda yap lacak dayan flma konserlerinde, bilet yerine Filistin ve Lübnanl çocuklara gönderilmek üzere mama getirilmesi istenecek. Ankara daki konsere, Bulutsuzluk Özlemi, Gece Yolcular, Ali Ekber Eren, Bayar fiahin, Nurettin Rençber ve Grup Günyüzü kat lacak. Y l 1 Say 13 5 Ekim YKr 15 Günlük Siyasi Gazete Erdo an Bush u masaya oturtmad, Bush Erdo an ça rd. Bush un gündemi, ran-suriye ablukas n n ilerletilmesi ve Irak ta derinleflen batakl n maliyetlerinin hafifletilmesi. Erdo an, Bush tan alaca görevleri görüflmek üzere gitti; masaya onurumuzu ve gelece imizi koydu Sayfa 3 de Direnen Irak halk, bir gün kendi ülkesinde yeniden egemen olacak. Ayn co rafyay paylaflt m z bir halk zor gününde arkadan vurman n utanc tarih boyunca hat rlanacakt r.? BU BEDELLER ÖDEMEYE DE ER M figale KARfiI SAVAfiAN KOMfiU HALKLA DÜfiMANLIK LULA B R KEZ DAHA Brezilya da sa yine kaybediyor Brezilya da 1 Ekim de yap lan baflkanl k seçimlerinde flçi Partisi lideri Cumhurbaflkan Lula da Silva ilk turda galip gelmesine yetecek oy oran n k l pay farkla kaç rd. Yüzde ellinin yaklafl k bir puan alt na düflen Lula da Silva'n n Ekim sonunda yap lacak ikinci turda rakibi Sao Paula eski valisi Geraldo Alckmin olacak. Lula da Silva'n n en yak n rakibi Geraldo Alckmin'in deste i Lula'n n lideri oldu u flçi Partisi'nin ad n n yolsuzluk skandallar na kar flmas sonras nda artt. Yaklafl k %41 oran nda oy alan Alckmin in ikinci tur için pek flans yok. Çünkü oylar n geri kalan n da flçi Partisi nden ayr lan sol kanad n kurdu u Özgürlük ve Sosyalizm Partisi PSOL aday Heloisa ald ve PSOL seçmenlenirinin küçük bir bölümünün deste i dahi Lula y yeniden Baflkan yapmaya yetecek. Lula n n ikinci kez seçilmesini, neo-liberal çizgisi nedeniyle flu flekilde yorumlan yor: Sa yine kaybetti ama sol da kazanmad. Sayfa 8 de LÜBNAN VE F L ST N DE Ç SAVAfi ZORLAMASI Gazze de El Fetih ve Hamas aras ndaki çat flmalarda çok say da ölü ve yaral var. Ulusal Mutabakat Hükümeti nin kurulamamas çat flmay derinlefltirdi. Lübnan da da hükümetin BM yanl - s tavr Hizbullah la iliflkilerini gerdi. Sayfa 8 de Herkese Eflit, Paras z, Nitelikli Üniversite E itimi Hakk talebiyle üniversitelerde, yoksul mahallelerde, kent meydanlar nda, tüm Türkiye çap nda yaklafl k 100 bin imza toplayan Ö renci Kolektifleri 18 Ekim de Ankara da olacak. Düzenlenecek mitingin ard ndan, imzalar TBMM ye teslim edecek olan Kolektifler, toplumsal muhalefetin tüm bileflenlerini mücadelelerine destek vermeye ça r yorlar. Sayfa 12 de Ö RETMEN: E T M PARALI OLMAZ E itim Sen, E itime yeterli bütçe okuluma ödenek istiyorum kampanyas yla kamusal e itimin y k m na karfl mücadeleyi gündemine ald. Hamide Yi it E itime bütçe okulumuza ödenek Sayfa 2 de Metin Özu urlu Çal flanlar n ortak örgütlenmesi Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor Sayfa 4 te Türkiye ABD nin peflinde Ortado u batakl na sürüklenir, Kürt sorununda askeri çözüm öne ç karken rejim sertlefliyor. Gaye operasyonu ile gazetecilerin, kültür merkezlerinin, sendikac lar n ve sosyalistlerin hedef al nmas ; U ur Kaymaz öldüren polislerin davas na kat lmak isteyenlere yönelik polis terörü kirli savafl n devrede oldu- unu gösteriyor. Sayfa 4 te Ö RENC LER 18 EK M DE ANKARA DA H. Hüseyin Baflar Kurban bayram na haz rl k yapal m Sayfa6 da Hedef somut kazan mlar Siyasal sahnede a r toplar n at fl halinde oldu u bu dönemde her an de iflebilecek dengeler içinde yer aramak yerine, kendi ba ms z politik/pratik program m z uygulamak en do ru tercih olacakt r. Bunu gerçeklefltirdi imizde solun siyaset yapma yönteminde de köklü bir de iflikli in a r a r bafllayaca n görmeliyiz. Sayfa 2 de YEN GÖÇLER, YEN YANGINLAR Türkiye den göç ettirilmifl Kürtlere yeniden sürgün yolu gösteriliyor. Bu kirli savafla aç k bir davetiye, köylerin ve kamplar n yak ld yeni vahflet tablolar demektir RAN LA 500 YILLIK BARIfiI BOZACAKLAR Türkiye ile ran aras nda 500 y ld r kesintiye u ramayan bir bar fl var. ABD nin zorlamas yla bu bar fl bozmak, bölgemizde halklar aras nda bar fl n yeniden yarat lmas umutsuz bir hayale dönüflecek. Hayal de il, e itim paras z olacak Sayfa 5 de Michel Chossudowsky Dünya kritik bir yol ayr m nda Sayfa 8 de Aile Hekimli i uygulamas Düzce nin ard ndan 10 pilot bölgeye daha yayg nlaflt r l yor. GSS, 2007 Ocak ay ndan itibaren uygulanmaya bafllayacak. AKP halk n sa l - yla oynamaya devam ederken, toplumsal Umar Karatepe Dalgalar yükselirken Sa l kta ikinci raund bafll yor Sayfa 9 da muhalefette de hareketlenmeler bafllad. Edirne nin ard ndan Samsun da gerçeklefltirilen Aile Hekimli i karfl t mitingine de ilgi yo- un oldu. SES ise aç klad eylem takvimiyle sa l kta y k m durdurmay hedefliyor. Sayfa 3 de

2 Hamide Y T E itim-sen in bu mücadele sürecinde kendi taban n kararl l na ikna etmesi özel bir gereklilktir. Çünkü E itim- Sen taban y llard r iktidarlar n ad m ad m okullar ödeneksiz b rakarak piyasalaflman n yolunu döfleyen ad mlar na sendika yönetiminin seyirci kald n gördü, biliyor. T ürkiye için çok önemli siyasi geliflmelerin yaflanaca önümüzdeki bir y l için resmi bafllama düdü ü çald. Art k herkesin kendi planlar n uygulamaya geçirme zaman. Hakkari de sivil k yafetli askerlerin flehrin çöplerini toplama giriflimi ve belediye hizmetlerinin yetersizli ini protesto etmeleri bir iflaret fifle i gibiydi. Cumhuriyet tarihinde ordu ilk defa sivil görünümlü bir kitlesel protesto hareketi düzenledi. Bir askeri yetkilinin belirtti i gibi, her zaman tank geçirmek gerekmez di. Eylemden önce, Kara Kuvvetleri Komutan Baflbu, anlaml bir tesadüf sonucu, 2. Ordu bölgesindeki askeri birlikleri ve bu arada Hakkari yi de denetlemiflti. ki gün sonra da Büyükan t ve kuvvet komutanlar 2. Ordu karargah n n bulundu- u Malatya da ve 3. Ordu karargah n n bulundu u Erzincan da ABD yi ve PKK yi hedef alan aç klamalar yapm flt. Ordunun, flimdilik Kürt sorununu öne ç kararak, güçlü bir meflruiyet oluflturmay hedefledi ini geçen say m zda belirtmifltik. Bu bafllang ç noktas ndan hareket eden ordu, bir ad m daha att ve irtica tehlikesi ni vurgulayan ç k fllar da bafllatt. Bütün bu ç k fllar serisi tüm devlet ad - na Bush la masaya oturan Erdo an n ABD yolculu u öncesine denk geldi. Kuvvet komutanlar n n harp okullar nda yapt klar konuflmalarda dikkat çeken sivil deste e yap lan vurgulard. Ordunun uzunca bir süredir sivil deste- i bizzat örgütledi i ve maniple etti i biliniyor (ADD, Ça dafl Kad nlar Derne i, ASAM, vb ile). Dan fltay sald r s nda tepkileri bizzat Org. Özkök ün k flk rtmas ; komutanlar n son dönemdeki her asker cenazesine kat lmalar ; Erman Toro lu nun kodu mu oturtan pafla talebi türü medya organizasyonlar ; ve elbette CHP nin Ordu Partisi haline getirilmesi. Ancak tüm bunlar sivil destek için yeterli görülmüyor olmal ki yeni ve güçlü destekler aran yor; özellikle birbirini izleyecek seçimler döneminin öncesinde. Avrupa Birli i Türkiye Temsilcisi Hansjörg Krestschmer in 22 Eylül de yapt konuflmada TSK n n yasal ve kurumsal düzene sayg duymad, kontrol kabul etmedi i ni söylemesi Yaflar Büyükan t çok etkilemifl olmal ki, 2 Ekim de Harp Akademisi nde yapt konuflman n önemli bir bölümünü bu rapora ay rd. Ama bu konuflma, Erdo an n Bush ile E itime Bütçe Okulumuza Ödenek nas l istenmeli E itim-sen yönetimi nihayet e itimdeki özellefltirmeci y - k m politikas n n, sendikal hareketi de y k ma sürükledi- ini hissetmeye bafllad. E itime Bütçe, Okuluma Ödenek stiyorum kampanyas bafllat ld. Hemen ard ndan da belirlenen ilk sürenin yeterli olmayaca görüldü ü için kampanyan n uzat ld aç kland. E itime bütçe talebi, hükümetin, kendisinden önceki hükümetlerden devrald ve uygulamakta bugüne kadar kararl ad mlar att köklü bir siyasal programa karfl siyasal-toplumsal bir baflkald - r d r. Böyle bir talep hareketinin kitlesellefltirilmesi mücadelesi, 1-1,5 ayl k gibi bir zamana, bas n aç klamalar na, imza kampanyalar na, sembolik hareketlere s k flt r lamazd, s k flmad da ancak görüldükten sonra kabul edildi. E itim-sen in bu mücadele sürecinde, kendi taban n kararl l - na ikna etmesi özel bir gereklilktir. Çünkü E itim-sen taban y llard r iktidarlar n ad m ad m okullar ödeneksiz b rakarak piyasalaflman n yolunu döfleyen ad mlar na sendika yönetiminin seyirci kald n gördü, biliyor. Yine bu taban, yönetimin, on y ld r paras z e itim hakk için bir mücadele program oluflturulmas yönünde sunulan tüm önerilere kulaklar n t kad n da biliyor. Mücadele karar nda samimiyetin en temel göstergesi, e itimde flimdiki noktaya gelinene kadar hükümetlerin att ad mlar hat rlamak ve E itim-sen in bu ad mlar karfl s ndaki tav rs zl n n yol açt mevzi kayb n kavramakt r. Bu özelefltirel tutum, Okuluma Ödenek stiyorum kampanyas n sonuç al c bir kampanyaya dönüfltürecek kapsaml l kta, derinlikte bir yaklafl m üretebilmek için de özel bir önem tafl maktad r. Hükümetleri farkl olsa da programlar ayn olan Milli E itim Bakanlar kamusal e itim kurumlar n hangi ad mlar atarak y km fllard ve buna karfl E itim-sen in tavr ne olmufltu? 1-90 l y llar n bafl nda okullarda ba fl ad alt nda e itime katk pay toplama uygulamas çok düflük bir mebla la (50 TL) bafllad. Bu uygulaman n, e itimin özellefltirilmesi program n n bir parças oldu unu ve bunun bu rakamla kalmayaca öngörüsüyle hareket etmek gerekti ini söyleyenlere kulak as lmad. 2- Katk pay n n ö retmenlere toplatt r lmas na karfl ç k lmad. 3- E itim-sen, kendi üyelerine katk pay n toplamay n ça r s yapmad, kesin bir karar bildirmedi. 4- Hükümetler meflru bir biçimde para toplatabilmek için Norm Kadro uygulamas yla hizmetli kadrolar s n rlad. Bu uygulama, temizlik iflini tümüyle ve zorunlu olarak velilerin omuzlar na yükledi. E itim-sen yönetiminin sonuçlar en a r basiretsizli i bu noktada ortaya ç kt. Norm Kadro ya karfl iptal davas bile aç lmad, Milli E itim Bakanl ile yönetmeli in temeldeki tahribat n engellemeyen GEL P GEÇERKEN... bir uzlaflma yolu tercih edildi. fiimdi tüm okullarda, veliden toplanan parayla sözleflmeli hizmetli çal flt r l yor. 5- Okullar n yükünü velilerin omuzlar na y kan uygulamalar karfl s nda e itim emekçileri ile velileri ortak bir cephede buluflturmay hedefleyen bir mücadele program n n oluflturulmas önerileri, E itim-sen yönetimince dikkate al nmad için, olay, veli-ö renci sözleflmesi imzalatt r lmas na kadar ilerletildi ve veliler, giderek a r yükümlülükler alt na imza atmaya al flt r ld lar. Bu duyars zl k ve basiretsizlik, kamusal hizmet kavram n n e itim hakk ile iliflkisinin genifl y nlar n bilincinde gizlenmesine; e itim hakk n n önce ücretsiz olarak al - nan bir hizmet daha sonra art k bir bedel ödemeksizin ulafl lamayan bir hizmet arkas ndan da bedeli ödenerek sat n al nmas gereken bir mal olarak alg lat lmas na katk da bulundu. Do rudan do ruya biz ö retmenler aras nda da ayn kavray fl yay ld ; bu anlay flta olmayanlar için bile ola anlaflt. K sacas gelinen noktada okulumuza ödenek istiyoruz talebinin kitleselleflmesinin olanaklar, okullar n ödene inin kesilmeye baflland ilk günlerle k yasland nda daralm fl durumdad r. Kampanyan n, e itim hakk bilinci çarp lm fl genifl kitleye ve ö retmen arkadafllar m - za bu hakk n bilincini yeniden kazand racak bir mücadele anlay fl yla yürütülmesi bu nedenle yaflamsal önemdedir. Bu yüzden ilk elden flu noktalar n alt n çizmemiz gerekir. n Kampanya, k sa bir zaman dilimine s k flt r lmamal, toplumsal muhalefetin bütününü harekete geçirerek genifl y nlar n ortak bilincini etkilemeyi hedefleyen zengin ve genifl bir ufuklu bir eylem ve etkinlik tarz yla örgütlenmelidir. n E itim-sen, paras z e itim ve paras z sa l k hakk için, ortak mücadele program n oluflturmak üzere KESK ve di er tüm demokrasi güçleriyle birlikte ad m ataca n tam bir kararl l kla deklere etmelidir. n E itim-sen tüm üyelerine para toplamamalar konusunda ça r yapmal ve bunu örgütsel bir kara dönüfltürmelidir. n Kampanya, KESK in tüm bileflenleriyle ortaklaflan eylem ve etkinliklerle donat lmal d r. n Kampanyan n veli ve ö renci aya mutlaka yarat lmal, il il, bölge bölge bu ortak mücadelenin odaklar oluflturulmal d r. E itim-sen bunun için, yerel demokratik güçler ve örgütlenmeleri içine alan flemsiye tarz nda örgütlenmelerin önünü açmal d r. n Bu mücadele, kampanyan n afiflinin okul panolar nda as lmas ndan ibaret olarak alg lanmamal d r. Para okullarda toplanmaktad r ve konunun merkezinde de okul e itimi bulunmaktad r; bu nedenle kampanya her fleyden önce iflyeri örgütlenmesini güçlendiren biçimlerle yürütülmelidir. Bunun için bütün iflyerlerimizde sürekli çal flma birimleri oluflturulmal, en az ndan sürekli masalar kurulmal d r. n Hizmetli kadrosu verilmedi i için temizlik eleman çal flt rmak ve paras n veliye ödettirmek zorunda b rak lan her ö retmen ve idareciyi, bu mücadelenin öznesi haline getirecek bir çal flma tarz kullan lmal - d r. Devam nda, iflyerlerinin kendi özgün yerel iliflkileriyle gelifltirdikleri hareketlere dayanan hizmetli kadrosu istiyorum kampanyalar n n taçland raca bir program oluflturulmal d r. n Kamusal e itimin y k m na yönelik olarak at lan ad mlar kitle muhalefetinin sürekli bir gündemi kabul edilmeli ve bu ad mlara karfl kitle tepkisinin örgütlenmesi E itim Sen in birincil sorumlulu u olarak görülmelidir. fiimdi hedef küçüklü büyüklü somut kazan mlar yapaca görüflmeden alt saat önce yap ld ve Akademi den canl yay nla Washington a kadar ulaflt r ld. Oysa Erdo an uça a binmeden önce Yaflar Pafla ya gerginlik yarat c aç klamalardan kaç n lmas gerekti ini söylemifl, bunlar ekonomiyi etkiliyor demifl ve bunu da uça na ald gazetecilerine aktarm flt. Yani Erdo an da bofl durmuyor, Washington a ordu gerilimden, ben istikrardan yanay m mesaj n veriyordu. Cumhurbaflkan n n 1 Ekim deki özgürlüklerin laiklik için ask ya al nabilece- i do rultusundaki tehditkar konuflmas ilk bak flta, askerlerin ard ard na gelen ç k fllar yla birlikte bir dizi oluflturuyormufl gibi görünse de özdefl de ildi. Bunun, devletin tepesinde çok bafll bir gerilim sürecinin gündeme gelmesi demek olup olmad yak nda anlafl lacak. Bu noktada YÖK Baflkan n n Sezer in ayr lmas ndan önce istifa etmesi ve yenisinin atanmas hesab na dikkat edilmeli. Ordu ile Erdo an aras ndaki ortak payda, ABD ile mutlaka uyum sa lanmas gere inde yat yor. ABD nin de Ortado- u da izledi i politika nedeniyle Türkiye de 1 Mart taki gibi bir kargaflal na tahammülü yok. Bu yüzden ordu ve AKP aras ndaki iktidar çat flmas ne kadar gerilirse gerilsin bir yüksek hakem ve hizaya getirici var. Bu nedenle ABD nin hakemlik misyonunun gere i olarak Bush un, T. Erdo an dinlerken, Büyükan t n konuflmalar ndaki vurgular es geçmesi beklenmemelidir. *** Erdo an n ABD gezisinin öncesinde Ortado u daki uluslararas ortam ve iliflkilerin yeni bir düzenleme dönemine girdi i apaç k görülüyordu. Oluflturulan PKK yle mücadele ortak çal flma grubu nun, Kürt sorununun de iflik ülkelerdeki geliflme seyrinin Ortado u çap ndaki bir plana ba l olarak flekillendirildi i askeri nitelikli bir diplomasi masas olaca- daha bafltan belliydi. ABD nin öteden beri konunun böylesi bir masadan ve tek elden yönetilmesini istedi i biliniyordu. Ancak Türkiye ilk defa, Kürt sorununun ortak iradeyle flekillendirilecek uluslararas bir sorun oldu unu kabul etti. Bu geliflmeler karfl s nda PKK nin ateflkes ilan ; ABD-AKP-ordu aras ndaki uzlaflman n içeri ini ve imkanlar n de- erlendirmek için bir mola olarak gündeme geldi. Bu ateflkesin bütün taraflar taraf ndan istenmifl oldu u o ul Talabani nin aç klamalar yla ortaya ç kt. Yeni Irak Anayasas n n iflleyifline ba l olarak önümüzdeki günlerde yap lacak Kerkük referandumu öncesine ABD Irak Kürtleriyle Türkiye aras nda PKK üzerinden bir anlaflma tesis etmek istiyordu. Bugüne dek reel politik manevralarla idare eden PKK nin pragmatizmi de s - n rlarna yaklafl yor. PKK do rudan ve bütün varl yla Amerikan projesinin bir parças olmakla (Talabani ve Barzani gibi) ya da yoksul Kürt halk yla birlikte ba ms z bir sol/sosyalist proje aras nda giderek daha fazla s k fl yor. PKK için bir baflka yo un dönem ilkbaharla birlikte bafllayacak. Genel Seçimlere do ru Kürt halk n n siyasal temsili sorunu önem kazanacak. AKP nin ikinci parti durumunda oldu u bölgede Erdo- an la flimdiye kadar oldu undan çok daha fazla karfl karfl ya gelecekler. *** AKP iktidar nda dördüncü Ramazan ay da bafllad. Sosyal yaflam de ifltirmeye dönük zorlay c müdahaleleri en ç plak haliyle Ramazan ayl nda görmek mümkün. slamc lar için bu ay siyasal faaliyetin en yo un ve mütecaviz biçimlerle sürdürülmesi demek. AKP nin iktidar olanaklar n do rudan kullanarak örgütledi- i birkaç örnek çok taze; K br s ta gerici örgütlenmenin geliflimi ve Diyarbak r da kuran kurslar n n üç kat artmas. Ancak buna ra men AKP Ramazan ay boyunca, faturas kendisine kesilecek her türlü giriflimi bizzat parti mekanizmalar yla engellemeye çal flsa da radikal slamc gruplar için bu dönem para toplama, örgütlenme ve eylem zaman. Gerici hegemonya halk n üzerinde her geçen gün a rl n artt r yor ama yoksullu u örtemiyor. ftar saatinden 2-3 saat öncesinde kuyruklar çad rlar n önlerinde uzam fl oluyor. Erdo an n dilinde bu durum; partimizin oylar nda karars zlara do ru bir kay fl var fleklinde ifade ediliyor. CHP de yanl fl bir biçimde Deniz Baykal n kiflili iyle özdefllefltirilen sol akl n d fl ndaki muhalefet çizgisi k r lmaks z n sürüyor. Anlafl lan o ki Baykal ve ekibinin plan nda iki kritik nokta var. Arkas na orduyu almak ve Erdo an n (veya gericili i tescilli baflka bir flahsiyetin) cumhurbaflkan seçilmesini beklemek. Bu durumun gerçekleflmesiyle girilecek genel seçimlerde ana tema belli: Dengeyi sa lay n, Cumhurbaflkan onlardan oldu, bari hükümet bizden olsun. Buna bir plan m Alaattin T MUR bir el gördüm Havana'n n 150 kilometre do usunda deniz k y s na yak n / bir duvar n üstünde bir el gördüm / ferah bir türküydü duvar (...) sen el resimleri yapars n Abidin bizim rgatlar n demircilerin ellerini Kübal bal kç Nikolas' n da elini yap karakalem (...) kocaman bir el / deniz kaplumba as bir el / ferah bir duvar okflayabildi ine inanamayan bir el / art k bütün sevinçlere inanan bir el / güneflli denizli kutsal bir el / Fidel'in sözleri gibi bereketli topraklarda flekerkam fl h z yla f flk r p yeflerip ballanan umutlar n eli / 1961'de Küba'da çok renkli çok serin a açlar gibi evler ve çok rahat evler gibi a açlar diken ellerden biri / çelik dökme e haz rlanan ellerden biri / mitralyözü türkülefltiren türküleri mitralyözlefltiren el / yalans z hürriyetin eli / Fidel'in s kt el ömrünün ilk kurflunkalemiyle ömrünün ilk kâad na hürriyet sözcü ünü yazan el Naz m Hikmet denir yoksa spekülatif bir hayal mi, bunu hep birlikte görece iz. Sol muhalefet cephesindeki geliflmeler ise izlenmesi gereken yolun bafllang - c na fl k tutuyor. Solun dayand toplumsal muhalefet temelindeki daralma, savafl ve kirli savafl tehdidi alt nda flekillenen iç politika gündemi karfl s nda güçlü bir sol kitle muhalefetinin gelifltirilememesine neden oluyor. ktidar n Türkiye nin gelece ini karartan tehlikeli oyunlar na karfl politik-toplumsal tepkiler, etkisiz gösteriler ve adet yerini bulsun diye yap lan kampanyalarla karfl lan yor. Sol merkezler bu tablo karfl s nda ortak bir strateji gelifltirmeye yanaflm yor, da n kl k ve parçal l k devam ediyor. Bu koflullarda devrimci çizginin nas l somutlanaca sorusuna yine de anlaml pratik yan tlar verilebiliyor. Devrimciler kurucu bir politik kavray flla hareket ederek baz olumlu örnekler yaratabiliyorlar. Somut bir örnek olarak savafl karfl s ndaki konumlan fl verilebilir. Bir taraftan ilerici toplumsal muhalefet içinde tüm güçle yer al nmaya çal fl l rken, di er yandan ba ms z bir eylem çizgisi izlenmeye çal fl ld. Savafla ve asker göndermeye karfl ç kman n yan nda, pozitif bir siyasetin gere i olarak, (Filistin ve Lübnan halk na) bir yard m kampanyas örgütlenmeye giriflildi. Ayn dönemde, kamusal alan n tasfiyesine karfl bulunulan her yerde bir direnifl hatt oluflturmaya dönük çal flmalar da ihmal edilmemeye çal fl ld. E itim ve sa l k hakk mücadeleleri, enerji ve ulafl m alanlar n n tasfiyesine karfl mücadele, kentsel dönüflüm politikalar na karfl direnifl çizgisinde somutlaflan bar nma hakk mücadelesi, Ö renci Kolektiflerinin MP3 kampanyas bu kapsamdaki çal flmalar. Tam bu noktada E itim Sen ve SES in e itim ve sa l k hakk mücadelesini sendikal kanaldan kitlesellefltirmeyi hedefleyen giriflimlerinin geliflmesiyle yeni bir toplumsal hareket alan, siyasal mücadele alan n n yan bafl nda verimli bir topra yaratmaya bafllayacak gibi görünüyor. Tüm bu faaliyetleri bir zihniyet dönüflümüyle de birlefltirerek kavramal y z. Bu bafllang ç an nda etkinlik say s ya da sesin gür ç kmas tek bafl na baflar n n kriteri say lmamal. Geri çektirilen uygulamalar, elde edilen kazan mlar n yeni hareketin kitleselleflmesinin s çrama tafllar - n oluflturaca bilinmeli. Bu nedenle, paras z e itim için mücadelenin baflar ölçüsü kaç okulda kaç çocu un paras z kay t yapt r ld ; kaç okulun kamu kaynaklar ndan sa lanan bütçesinin gelifltirildi- inde aranmal d r. Okullar n ve hastanelerin elektrik, su ve do algaz gibi ihtiyaçlar n n ücretsiz sa lanmas için mücadeleyi salt bir fikri propaganda etme vesilesi saymak yerine, bunlar parça parça elde etmeyi amaç edinmeliyiz. Somut kazançlar hedefleyen ad mlarla ilerlemeli, bu kazançlar sa layacak yeni kitle mücadelesi örgütleri flekillendirmeliyiz. Siyasal sahnede a r toplar n at fl halinde oldu u bu dönemde her an de iflebilecek dengeler içinde yer aramak yerine, kendi ba ms z politik/pratik program m z uygulamak en do ru tercih olacakt r. Bunu gerçeklefltirdi imizde ise, solun siyaset yapma yönteminde de köklü bir de iflikli in a r a r yaflanmaya bafllayaca n görmeliyiz. Egemenlerin iktidar mücadeleleri kendileri için nas l yeni bir dönemin arifesinde oldu umuzu ortaya koyuyorsa, bugün muhalefetteki de iflim dönemi de ba ms z bir sol hareketin mayalanmas için uygun koflullar yaratmaktad r. Ülkemizdeki sol parti, örgüt ve gruplar n içinde ne yaz k ki ba ms z bir sol hareket yaratma iradesi ve yetene i bugün için güçlü de ildir. Baz parti ve örgütler izledikleri egemenlerin çeflitli fraksiyonlar yla (ulusalc larla, slamc larla, sosyal demokratlarla, AB cilerle ve hatta Amerikanc larla) ittifak siyasetleriyle, kuyrukçuluk yapmakta ve solun temel bir politik güç olmas n engellemektedirler. Bu durum bir yandan solun üzerinde yükselece i politik çerçeveyi bulan klaflt r p, solun amaçlar n belirsizlefltirirken, di er yandan da solu düzenin de iflik fraksiyonlar na yamamak için bitmez tükenmez bir iç çat flmaya sürüklemektedir. Bugün her fleyden önce, uluslararas planda ve özellikle de ulusal düzlemde ba ms z sol hareketin yeniden yarat lma, yeniden infla dönemidir. Bu infla döneminde halkç -sol politikalar n en berrak biçimlerde ortaya konmas temel bir ihtiyaçt r. Ba ms z halkç -sol politikalar n hayata geçirilmesi sürecinde ise, egemenlerle hiçbir ittifak aramadan, halk kesimleri aras nda en genifl hedefler ve en genifl çal flma biçimleri esas al nmal - d r. Mücadele ve örgütlenme tarz m z en ar halkç -sol siyaset için, halk kesimleri aras nda en genifl çal flma prensibi çerçevesinde biçimlendirmeliyiz. D Ortado u daki serseri may n: Pakistan Immanuel WALLERSTEIN Binghampton Universitesi Sosyoloji Prof. ikkatler yanl fl yere yönelmifl durumda. Ço u analist, gazeteci ve siyasi lider, kimi yönetimlerin Ortado u da denge bozarak genifl bölgesel tahribat yaratmas ndan kayg lan yor. Standart san klar -ki, kiflinin politik alg s - na göre de iflir- Irak, ran, srail ve ABD dir. Fakat, bunlar n hiçbiri yak n gelecekte savafl genellefltirecek bir senaryoyu teflvik etmeye e ilimli de il. Irak, iç savafla ve ABD varl n sonland rma çabalar na saplanm fl durumda. ran n istikrarl bir rejimi var ve sadece hareketlerinin ABD taraf ndan k s tlanmayaca ndan emin olmaya çal fl yor. srail Lübnan fiyaskosundan sonra bir çat flma ç karacak durumda de il. ABD ise Ortado u yaralar n sarmakta ve kendi ç karlar na halihaz rda vermifl oldu u zarar en aza indirgemeye çal flmaktad r. Ortado u daki serseri may n Pakistan d r. Tarihini düflünelim. ngiliz Hindistan nda, buradan Müslüman a rl kl bir bölge elde ederek ba ms z bir devlet olarak tan nma savafl ndaki oldukça laik ve modern bir politik hareket vard. Hindistan ve Pakistan 1948 de ba ms zl klar n kazand ktan hemen sonra, birbirleriyle savafl p a r kay plar verdiler ve bir nüfus mübadelesine girifltiler. S n r bölgesi Keflmir in taksiminden beri, iki taraf da taksimi tan mam flt r; iki devlet aras nda bir gerilim yaflanmaktad r. Bundan sonra, önemli de iflimler olmufltur. Pakistan ikiye bölünmüfltür. Do- u yar s n n Bangladefl haline gelmesiyle co rafi olarak bölünmüfltür. Hindistan ve Pakistan aras nda birçok savafl yaflanm flt r. So uk Savafl boyunca Hindistan, SSCB ile dostane iliflkilerini sürdürerek Ba lant s zlar Hareketi nin lideri olmufltur. Sonuç olarak, iki ülke Hindistan n d fl politikas ndan dertlidir: ABD ve Çin. Bu yüzden her ikisi de Pakistan ile yak n iliflki içindedir. Ne Hindistan ne de Pakistan Nükleer Silahlar n Ço almas n Önleme Antlaflmas n imzalam flt r. kisi de nükleer silah gelifltirmifltir. Hindistan n 1948 den beri karmafl k bir iç siyasi tarihi olmufltur. Fakat görünüflteki da lma potansiyeline ra men politik istikrar n korumufltur. Hindistan ordunun müdahalesine dair hiçbir iflaret bulunmayan çok fazla hükümet de iflimi yaflam flt r. Pakistan n öyküsü ise büsbütün farkl d r. Birçok rejim de iflikli i yaflanm flt r ve ordu bunlar n ço undan sorumludur. fiu anki rejim de bir darbe sonucunda ortaya ç km flt r. Din, iki ülkede farkl roller oynam flt r. Hindistan da Hindu köktencili i çok güçlü ve fliddete e ilimli olagelmifltir ama kendisini bir siyasi partiyle ifade etmifltir. Bu, parlamenter kurallarla oynayan Birleflik Hindistan Partisi dir. Hindistan da büyük bir Müslüman nüfus bulunmaktad r. Pakistan da slami köktenciler bir ç rp da çok yol alm flt r. Partiler kurmufl ama Keflmir deki gerilla hareketleri de yaratm fllard r. Dahas, bir zamanlar tamamen laik olan silahl kuvvetlere ve özellikle istihbarat operasyonlar na s zm fllar ve Kuzeybat s n r nda fiili otonom rejimler kurmufllard r. Pakistanl hükümetler varl klar n sürdürebilmek için mücadele etmek zorunda kalm fllard r. Ayn anda iki taraf tatmin etmeleri gerekmifltir: bir yanda modernleflmeci s n f di er yanda çok daha popüler olan slamc gruplar. Bu kolay bir oyun de ildir. Anahtar tekniklerinden biri ABD ile mu lak ama yak n bir iliflki gelifltirmektir. Burada amaç, ABD den mümkün olan en fazla mali ve politik-askeri deste i al rken en az n vermektir. Bin Ladin in bafltaki amaçlar ndan biri bu mu lakl k oyunuyla cesaretleri k rmakt r. Ladin, 11 Eylül sald r lar yla, ABD nin Pakistan a daha emin bir müttefik olmas için bask yapaca n ummufltur; (Bush rejiminin jeopolitik kütlü- üne ba l olarak) bunu bir dereceye kadar baflarm flt r. Bu, Pakistan a karfl aç k bir tepki do urmufltur. Ordunun kuzeybat eyaletlerine düzen getirme ve Ladin i yakalama teflebbüsü baflar s z olmufl ve ordu çekilmek zorunda kalm flt r. Bu esnada Hindistan, ABD yi nükleer geliflmelerini meflrulaflt rmakta kullanm flt r ve ABD ayn fleyi, geliflen Hindistan iliflkileriyle ilgili planlar akamete u ratmas ndan korktu u için Pakistan la yapmay reddetmifltir. Pakistan bu bofllu u doldurmak için yüzünü eski müttefiki Çin e dönmüfltür Yine de Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref artan bir politik baflar s zl k içerisindedir. Ordusu Afganistan daki (1990 larda bafll ca destekleyicisi oldu u) Taliban a olan deste ini gizlice yenilemekteyken ABD bundan artan bir rahats zl k duymaktad r. E er Müflerref sendelerse, Pakistan n bir sonraki yönetimi gerçekten ABD ye tamamen düflman ve slamc nitelikte olabilir ve hatta bu kez Pakistan, Ladin in dokunulmazl kla ikamet etti i askeri olarak güçlü nükleer silahl bir ülke olabilir. Peki sonra? Çeviri: Açalya Temel / Sendika.Org

3 5 Ekim 18 Ekim 2006 GÜNDEM 3 Iktidar icin pis pazarl k Erdo an, ABD nin kirli savafl vizesi vermesi karfl l nda, Ba dat taki ABD gücüne 5 bin asker verme teklifini götürdü. Bu teklif, Kürt sorununun askeri çözümünde srar n Türkiye yi nas l ak l d fl bir konuma sürükledi ini gösteriyor ZAL M N SOFRASINA OTURAN DA ZAL MD R Bush un, Erdo an 5 ay kap da beklettikten sonra kabul etmesinin arkas nda, istedi i her fleyi kabul ettirece i bir noktaya getirmifl olmas var. Erdo- an n Bush tan istediklerinin ne ölçüde karfl lanaca, karfl lansa bile etkili olup olmayaca belirsiz Erdo an n aktif tilmesi. Erdo an, ran diplomasisi bu gündemle ilgili olarak için May s ay nda baflvurusunu yapt - Bush tan alaca Bush görüflmesi bafllad. görevleri görüflmek Görüflmenin temel konusunu üzere ABD nin ran, Suriye, Lübnan, K br s ve Irak ta Türkiye den istedikleri oluflturuyor. Erdo an bu randevu için aylarca kap da bekledi. Randevuyu ABD ye gitti. Erdo an ABD deki Türk toplumu temsilcileri ne yapt ancak Türkiye nin konufl mada, ran a karfl ABD nin yan nda kili görüflmelerimiz yer almay kabullendi i Stratejik Vizyon Belgesi ni olmufltur. imzalay p, Lübnan a asker gönderme karar n ç karaca güvencesini vermesinden sonra alabildi. Erdo an n masaya götürdü ü tek konu olarak PKK nin Irak Kürdistan ndaki silahl varl na son verilmesi talebi görünüyor. Türkiye bas n n n tamam, Beyaz Saray daki gündemi Erdo an n belirledi i ve masada yaln zca PKK sorununun bulunaca havas n estirdi. Oysa Bush Erdo an la görüflmesini, Pakistan Devlet Baflkan Müflerref ve Afganistan Devlet Baflkan Karzai nin ard ndan yap yor. Erdo an Bush u masaya oturtmad, Bush Erdo an ça rd. Bush un gündemi, ran- Suriye ablukas n n ilerletilmesi ve Irak ta derinleflen batakl n maliyetlerinin hafifle- Generaller: ktidara orta z! DTP nin ve Abdullah Öcalan n ça r lar n yapt, Talabani nin öncesinden duyurdu u tek tarafl ateflkes, PKK Kongra Gel taraf ndan geçti- imiz günlerde ilan edildi. Ateflkesin Kürt sorunun çözümü ve demokratik sürecin bafllat lmas için ilan edildi i duyuruldu. Ateflkesin ilan ndan sonra en iyi Kürt ölü Küttür cephesinden geleneksel aç klamalar geldi: K fl n sald r yürütemeyecekleri için ateflkes ilan ettiler Belleri büküldü, köfleye Ortak bir kanaatimiz vard r o da terör örgütünü yok etmektir. Terör örgütünü zarars z hale getirmektir. E er Afganistan'da varsak, terörle mücadele için var z. Ayn flekilde dünyan n de iflik yerinde varsak, bunun için var z dedi. Erdo an n bu konuflmas ABD nin verece i görevleri Kara, Deniz ve Hava Harp okullar n n aç l fl törenlerinde komutanlar n yapt klar zehir zemberek denilen konuflmalar serisi, Cumhurbaflkan Sezer in Meclis in aç l fl nda yapt konuflman n ard ndan, Org. Büyükan t n Harp Akademilerinin aç l fl nda yapt konuflmayla tamamland. Bütün bu konuflmalarda generallerin ateflli bir biçimde vurgulad klar konu irtica tehlikesi oldu. Generaller, bu konunun d fl nda hükümeti aç kça suçlayan ifadeleri pek kullanmad lar. Ateflli üsluplar n n a rl kl hedeflerini AB, Kürtler, bas n, kimi sivil kurumlar ve liberal ayd nlar olarak belirlediler. 24 Eylül de Hakkari ilginç bir sivil toplum eylemi gördü. Eylemciler sivil k yafet giymifl askerlerdi. Eylemci askerlerin iddias Hakkari de çöplerin toplanmad idi ve belediyeye Bölücülü ü b rak iflini yap mesaj verildi. Üst düzey bir askeri yetkili Sabah a yapt aç klamada 28 fiubat sürecinin Sincan operasyonuna at fla Her zaman tanklar yürütülmez dedi. Bu eylemin Hakkari halk - n n gönlünü kazanmak için yap ld ve psikolojik savafl n bir parças oldu u iddia edildi. Ancak eyleme Hakkari halk hiç pas vermedi ve hatta sonras nda eylemi k nayan gösteriler yap ld. Kaynak yetersizli- i içinde ç rp nan, borçlardan bo ulan, çal flanlar na 20 ayd r maafl ödeyemeyen Belediye ye yönelik sivil tepki çarfl iznine ç kan askerlerle s n rl kald. Tebdili k yafet Hakkari sokaklar na inen TSK n n, DTP li belediye ile kap flarak Türkiye siyasetinde yeni operasyonlar için meflruiyet kazanmaya çal flt iddia edildi. Zira eylemin örgütçüsü Hakkari Da Komando Tugay - n n bölge halk aras nda meflruiyet kazanmas çok zor. s k flt lar. Ateflkes çaresizlikle al nm fl bir karard r Ateflkes devletler aras nda olur, böyle bir tan m kabul etmiyoruz. Bu 22 y ld r silahl eylemlerini sürdüren PKK nin dördüncü ateflkesi. Yani resmi a zlar n söyledi i gibi PKK her k fl ateflkes ilan etmiyor. Madem bu karar çaresizlikten al n yor, neden tükenmifl bir örgütün Irak tan sürülmesi için tüm egemenler ABD nin her dedi ine eyvallah çekmeye bafllad? Belli ki, PKK nin ilan etti i Cumhurbaflkan n n özellefltirmelerden d fl politikaya, idarenin iflleyiflinden bas n n tekelleflmesine kadar uzanan oldukça genifl bir alan içine alan elefltirilerinin hemen tamam ise hükümeti hedefliyordu. Büyükan t n, di er komutanlar n elefltirilerini toparlayan konuflmas da ayn çizgide oldu. Kendinden önce konuflan tüm komutanlara n fiemdinli eylemini savunmak için görev yat dönemde sa a sola bomba atmak la övünen MHP li Altay bu tugay n komutan idi. Tugay Genelkurmay Baflkan Büyükan t a ba l yd. Tugay n ad 18 Temmuz 1989 da Yoncal da üç köylünün yak lmas ve dört köylünün kaç r lmas ile gündeme geldi. Bu köylülerden hala haber yok. n EMASYA (Emniyet Asayifl almaya haz r oldu unu, PKK sorununu da ABD nin terörle mücadelesi kapsam nda bir sorun olarak çözüm masas na koyaca n göstermifl oldu. Erdo an n, PKK yle mücadelede etkin iflbirli i karfl l nda Ba dat a 5 bin asker göndermeyi ve ABD nin ran a sald r s na aktif veya pasif destek sunmay önerece i yolundaki haberler yalanlanmad. ABD nin bu katk y isteyip istemeyece i henüz bilinmiyor. Ancak ABD nin Ba dat taki birliklerinin komutan Gn. harfiyyen kat ld n ifade eden Büyükan t da, hükümeti yaln zca irtica konusunda aç kça hedef ald, buna karfl - l k, hassasiyetinin a rl kl unsurunu ordunun y prat lmas ve bölücü teröre karfl mücadelede, bat dünyas n n gösterdi i iki yüzlülük olarak belirledi; en önemli vurgusu, silahl kuvvetlerin kendisini savunma hakk vard r biçimindeydi. Komutanlar n konuflmalar n n özeti fluydu: TSK iktidar n orta d r ve iktidardaki konumunu savunacakt r! Yard mlaflma) Direktiflerinin güncellefltirildi i 6 Temmuz 2005 ten sonra bölgeye bir çok atama yap ld. Tugay Komutanl na EMASYA Tali Bölge Komutanl statüsü verildi. Ard ndan Hakkari Bölgesi'nde 18 patlama meydana geldi. Sonuncusu halk n failleri suçüstü yakalad fiemdinli patlamas yd. n PKK itirafç s olarak Tugay Komutanl emrinde görevli Kahraman Bilgiç geçen y l bölgedeki zenginlerden haraç ald klar n, fidye için adam kaç rd klar n itiraf etmiflti. n Kirli savafl döneminde ayyuka ç kan uyuflturucu ticareti ifllerini yürüten Hakkari ve Yüksekova çetelerinin yarg - lanan üyeleri aras nda bu tugay n emrinde kifliler bulunmaktayd. Ateflkese karfl ayn nakarat ateflkesi küçümseyenler, gerçekte, askeri çözümü mutlaklaflt r yor. Oysa y llard r srarla sürdürülen askeri çözüm yöluyla kökü kaz nan PKK olmad. Aksine Türkiye nin görece ba ms z hareketini sa layan tüm olanaklar n, ran baflta olmak üzere komflular yla olan dengeli d fl politikas n n kökü kaz n - yor. Nedeni ne olursa olsun ateflkes tüm Türkiye toplumu için, Kürt sorununda gerçekten etkili ve olumlu bir çözüm yöntemi üzerinde yeniden düflünebilme f rsat veriyor. AKP HEM SERVETLER HEM KUYRUKLARI BÜYÜTÜYOR Liberal sol AB ye bakt hizay ald AB projesi Türkiye halk için umut olmaktan ç karken iç ve d fl siyasetin iplerini giderek ABD ye teslim eden iktidar için de pazarlanabilir bir illüzyon olmaktan ç k yor. Etnik/kültürel temelli demokratikleflme tart flmalar ve K br s sorunu AB ile iplerin gerilmesine neden oluyor. Geçti imiz AB ci ayd nlar n tatl su liberalli i At l m operasyonuyla iyiden iyiye s r tt Thurman geçti imiz hafta 3 bin askere daha ihtiyac oldu- unu aç klam flt. Erdo an n bu hizmetler karfl l nda ABD den almak istedi i fley ise kirli savafl vizesi. PKK nin Irak taki bütün faaliyetlerinin engellenmesini isteyecek olan Erdo an n bu iste- inin, Mahmur kamp n n da t lmas ndan PKK nin Irak taki silahl varl - na son verilmesine dek uzanan unsurlar içerdi i belirtiliyor. Böylece köyleri yak larak Türkiye den göç ettirilen PKK sempatizan Kürtlerin Irak Kürdistan içinde eritilmesi ve PKK nin silahl birimlerinin buradaki yasal bar nma olana n n ortadan kald r lmas öngörülüyor. Bunun ard ndan ç kar lacak yeni bir piflmanl k yasas ile PKK nin politik olarak tasfiye edilebilece- gündeme i, bu tasfiyeye boyun e me- YANLIfi HESABIN FATURASI FELAKET VE ONURSUZLUK ABD nin vermesi istenilen Kirli Savafl vizesi karfl l nda al nacak görevler Türkiye için tam bir onursuzluk ve felaket tablosu yaratacak. Ba dat taki ABD kuvvetlerine asker vermesi halinde, Türkiye öncelikle, iflgal alt ndaki bir komflu halk n kurtulufl savafl n bast rma rolüne soyunarak, onun hakl düflmanl n kazanacak. Bu savaflta Türkiye nin verece i kay p da silahl Kürt ulusal hareketinden kaynaklanan kay plar n n çok ötesine geçecek. Bir di er büyük felaket ise 1639 dan bu yana 500 y ld r neredeyse kesintisiz bir bar fl içinde oldu umuz bölgenin en köklü devleti ran la geliflecek tehlikeli husumet olacak. ABD saf nda yer alarak ran la gelifltirilecek bir husumetin yol açabilece i y k c potansiyeli kavramak için ran n 72 milyon nüfusa, 1 milyonluk bir orduya ve 8.5 y l süren ran- Irak savafl n yürütecek ölçekte fiemdinli çetesi yeniden faal güçlü ve önemli ölçüde ba ms z bir silah sanayine sahip bir ülke oldu unu hat rlamak yeterli. Devleti yöneten güçlerin Türkiye halk için utanç verici ve felaketli bu sonuçlar getirecek angajmanlara girmesinin temel nedeninin, Türkiye nin kendi içerisindeki Kürt sorununu demokratik yöntemlerle çözümlemek yerine kirli savafl la çözme tercihi oldu u görülmelidir. Türkiye nin Kürt sorununu bu yolla çözemeyece i görülüyor. Türkiye nin Kürt sorununu çözmek için demokrasiye mahkum oldu u ancak büyük bir felaket yaflanarak m kabul edilecek? günlerde onaylanan Avrupa Parlamentosu raporunun K br s a limanlar n aç lmamas na dair talepleri hükümetin ve askerlerin sert elefltirilerine neden oldu. ABD nin yeni bölgesel politikalar yla dengesi bozulan iktidar unsurlar AB ile ipleri atmay tart flmaya bafllad lar. Hükümetin neoliberal dönüflümleri gerçeklefltirirken kulland ana malzemelerinden olan AB projesi giderek bir avuç liberal ayd n n özgürlük ve demokrasi masal na dönüflüyor. Uzun süredir tüm siyasetini ve konumlan fl n AB ye göre kuran liberal sol eski al flkanl klar ndan vazgeçemiyor. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini AB ufku ile belirleyen bu kesimlerin son günlerdeki kimi geliflmelere karfl çifte standartl tav rlar AB izi tafl yor. At - l m Gazetesi bürolar bas l rken, radyocular ve sendikac lar tutuklan rken, kültür merkezleri talan edilirken üç maymun u oynayan sol ve sa liberaller, AB nin ilgi alan na giren 301. madde söz konusu oldu unda gayet baflar l bir muhalefet performans sergiliyorlar. AB nin hiç de derdi olmad aç kça görülen örgütlenme özgürlü üne, sendikal haklara ve toplumsal muhalefete yönelik bask lar karfl s nda liberal sol da dut yemifl bülbüle dönüyor. K lavuzu karga olan liberal sol, devletin ve AB nin Türkiye solunu terörist ve uslu sol olarak ayr flt rmas n normallefltiriyor. mesi halinde ise PKK sorununun askeri çözümü için ABD nin izninin al nabilece i varsay l yor. Evdeki bu hesab n çarfl ya uymas ise hemen hemen olanaks z. PKK nin yaln zlaflt r larak bask lanmas ve da t lmas na dayanan bu plan n önündeki birinci engel, Türkiye deki Kürt halk. Plan, Irak Kürdistan n n PKK ye kazand rd hareket alan n n daralt lmas ve ABD nin Türkiye nin uygulayaca topyekün savafl politikalar na müsamahas ile PKK nin yaln zlaflt r labilece- ini varsay yor. Bu varsay m Türkiye deki Kürtlerin ulusal taleplerini, siyasal ihtiyaçlar - n görmüyor. Böyle olunca da daha bafllang çtan itibaren büyük mülteci trajedilerinin getirilmesine, PKK nin silahl varl bahanesiyle imha politikas na yönelinmesine ve bunun devam nda da 90 l y llar n kirli savafl ortam n n yeniden yarat lmas na giden bir sürecin ortaya ç kmas çok daha büyük olas l k. Erdo an n bu her taraf batak olan siyaseti uygulamaya sokmak için ç rp n fl n n tek nedeni ise Türkiye de liberal siyasi islam iktidara tafl yacak iç ve d fl dengelerin oluflmas n sa lamak. AKP li belediyelerin geleneksel iftar çad rlar n n hem say lar artt hem de önlerindeki kuyruklar uzad. S rada bekleyen yoksullar n iftar vakti zenginlerden bir-iki saat geç geliyor art k. Bunun nedenini Erdo an n ABD ye giderken uçakta söylediklerinde aramak laz m: AKP iktidar nda Ciner ve Do an 10 kat zenginleflmifl. Ve Erdo an n ifadesiyle AKP nin oylar azal rken karars zlar n say s art yor. Say s artanlar kuyruklarda, flimdilik karars z... Ama flimdilik... ÜN VERS TEDE ÖRGÜTLÜ DEVLET TERÖRÜ stanbul Üniversitesi yeni ö renim y l na, afifl asan ö rencilerine sald rarak merhaba dedi. 2 Ekim de aç lan Ü Avc lar Mühendislik Fakültesi nde, üzerinde Üniversitemiz Ticarethane Olmas n, Müflteri De il Ö renciyiz yaz l afiflleri indirmeye çal flan özel güvenlikler ö rencilerin direnifliyle karfl lafl nca sald r ya geçtiler. Dekan gözetiminde gerçekleflen sald r da sandalyeler uçufltu, ö renciler yaraland. Okul kap s nda da solcu ö rencileri taciz eden güvenlikler, itiraz eden bir ö renciyi kelepçelemeye kalk flt. Mesut Parlak dönemiyle birlikte solcu ö rencilere ve özellefltirme karfl t herkese savafl açan Ü yönetimi polisle s k iflbirli i içinde. Ayn sertleflmenin di er üniversitelerde de izlenmesi bekleniyor. Bu y l 23 üniversitenin yöneticileri, Vali Muammer Güler baflkanl nda, Celalettin Cerrah n da kat ld bir toplant düzenlemiflti. Güler, muhalif ö rencilere karfl en sert tedbirlerin al nmas n istemiflti. Anlafl lan o ki, rektörler tercihlerini ak l ve bilimden de il polisten ve bask dan yana koymufl.

4 4 GÜNDEM 5 Ekim 18 Ekim 2006 URFA KÖYLÜLER PES ETM YOR Köylerine füze düflüren ABD lilerin araçlar n tafllad klar için yarg lanan Urfal köylüler 29 Eylül deki mahkemede uzlaflma teklifini yine reddetti, duruflma sonras konuflan muhtar Mustafa Karakufl, Hiçbir devlet yetkilisi bu olay k nayacak bir aç klamada bulunmad için biz kendi tepkimizi ortaya koyduk ve o gün yumurta ve tafl att k dedi. BEH Ç AfiÇI D REN YOR D SK, KESK, TMMOB ve TTB genel baflkan ve yöneticileri, ölüm orucu direniflinin 177. gününde Av. Behiç Aflç y ziyaret etti. fiiflli deki direnifl evinde Aflç y ziyaret eden heyet ad na bas n aç klamas n okuyan D SK Genel Baflkan Süleyman Çelebi siyasal iktidar n tecrit sorununu çözme noktas nda hiçbir ad m atmad n söyledi ve tecritin kald r lmas n istedi. DICKINSON SINIRDIfiI ED L YOR Baflbakan Erdo an' Bush'un köpe i olarak tasvir etti i kolaj çal flmas nedeniyle Ümraniye Cezaevi ve Zeytinburnu Yabanc lar fiubesi'nde 10 gün tutulan kolaj sanatç s Michael Dickinson 20 y ld r yaflad Türkiye den s n rd - fl ediliyor. Baflbakan isen karikatürün çizilir diyen Dickonson Türkiye ye turist vizesiyle dönece ini söyledi. fier ATIN KEST PARMAK: Tuzla Belediyesi nce da t lan Aile lmihali nde nikâh yapan çiftlere fleriat hükümlerine göre yaflamalar n n ve bunun için cihat yapmalar - n n önerildi ini yazan "Ça dafl Tuzla" gazetesine ait iflyeri, "iskans z oldu u" gerekçesiyle mühürlendi. Gazete çal flanlar açl k grevine bafllarken bölgedeki hemen hemen tüm binalar n iskans z oldu u bildirildi. 301 LE KAT LLER KORUYORLAR ABD ile uzlaflm yoruz Emek tecrite karfl Ya sev ya terket dediler Belediye gazete kapatt Mersin 78 lilere dava 1 May s 1977 katliam ile ilgili bir aç klama yapan Mersin 78'liler Derne i Baflkan Ethem Dinçer hakk nda TCK'nin 301. maddesi uyar nca dava aç ld. Dinçer 15 Aral k ta Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karfl s na ç kacak. Mersin 78'liler Derne i ise Dinçer'e aç lan dava üzerine, ''Bu suçsa biz de orta z'' kampanyas bafllatmaya haz rlan yor. Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor Gazeteciler, radyocular, kad nlar, kültür ve sanat emekçileri, sendikac lar tutukland. Polisin terörle mücadele ad alt nda yürüttü ü Gaye Operasyonu nun toplumsal muhalefete gözda vermeyi amaçlayan bir terör harekat oldu u aç kça ortaya ç kt. 12 yafl ndayken öldürülen U ur Kaymaz n davas n izlemeye gelenlere yönelik polis terörü, kirli savafl n giderek yükseltilece ini gösteriyor Gaye nin gayesi terör Polisin Gaye ad n verdi i operasyonun gaye si her geçen gün daha net ortaya ç k yor. Kültür merkezleri çal flanlar, sendikac lar, gazeteciler, radyocular, kad n mücadelesi aktivistleri üzerindeki devlet terörü giderek t rman yor. Yaklafl k bir ayd r At l m Gazetesi, Özgür Radyo, Sanat ve Hayat Dergisi, BEKSAV, Dayan flma Gazetesi, Sosyalist Gençlik Derne i, Emekçi Kad nlar Derne i bürolar n basan, bu kurumlar n emekçilerine yönelik bir sindirme harekat bafllatan polis toplam olarak 150 nin üstünde kifliyi göz alt na al rken, 60 n üzerinde kifli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun zamanlamas da oldukça ilginç. Hükümet ve ordunun, Kürt sorunun sözde çözümünde ABD nin katk lar n ve onay n alabilmek için emperyalistlerin tüm kirli ve kanl hesaplar na angaje olmak konusunda görüfl birli ine vard klar bu dönemde, ülke içinde de kirli savafl yöntemlerinin yayg nlaflmas beklenen bir geliflmeydi. Opererasyon ile sadece gözalt na al nan, tutuklanan devrimciler hedef al nm yor, K amu çal flanlar hareketi çal flanlar n ortak örgütlenmesi konusunu yeniden ve daha yayg n bir flekilde tart flmaya haz rlan yor. Mevcut sendikal yap ve iflleyiflle yeni liberal sald r ya karfl konulam yor olmas, bu aray fl n temel gerekçesini oluflturuyor. Sermaye sald r s n n niteli i ile eme in direnifl çizgisindeki muazzam asimetriye dikkatinizi çekmek isterim: Sermaye her alandan, efl zamanl olarak ve fiili bir biçimde sald r yor. Emek hareketi ise ayn zamanda tüm toplumsal muhalefete iflbirlikçilik ve kirli savafl karfl s nda sessiz kal nmas mesaj veriliyor. Operasyonda tutuklananlar n kimlikleri toplumsal muhalefetin tümüne Metin ÖZU URLU Çal flanlar n ortak örgütlenmesi Çal flanlar n ortak örgütlenmesi, kamusal alan yeniden infla etme ba lam na yerlefltirilmelidir mevzi nitelikte, ard fl k zamanl ve a rl kla hukuksal zeminde yo unlaflan bir direnme çizgisi izliyor. Bu durum karfl s nda ne yapmal sorusunun yan t aç k; bu asimetriye emek lehine son verilmeli. Her alanda, eflzamanl, birleflik ve fiili bir direnifl çizgisi infla edilmeli. Çal - flanlar n ortak örgütlenmesi konusu ancak bu ba lam içinde anlam kazan yor. Bu ise, tüm ortak örgütlülü ün yeni-liberalizmle kavgan n hemen bafl nda de il fakat sonunda gerçekleflece i anlam na gelir. Bu tarihsel bilinçle sab rl ve kararl ad mlarla yürümek gerekiyor. Bu nokta önemlidir; zira özellikle geliflmifl kapitalist ülkelerin örgütsel gücü zay flayan ve temsil krizine sürüklenen yerleflik sendikalar nda, büyük sendikalar n küçükleri bünyesine almas fleklinde gerçekleflen bir birleflme furyas yaflanmaktad r. Bizim flu meflhur kafa ve kasa birlili i slogan, bugün Avrupa sendikac l k hareketinin gündemindedir. Çal flanlar n ortak örgütlülü ü program e er bu temelde kavran - yorsa, bunun en hafif deyimle anlam, iflçi s n f n n bütüncül ç karlar n n, örgütlü olan bölü ün k sa erimli ç kar na feda edilmesidir. Yerleflik sendikalar n günü kurtarma ve varl klar n sürdürme telafl yla birleflmelere yönelmeleri anlafl l rd r; ancak, sermayenin sendikalara tan d klar varl k alan bellidir; sendikalara, firman n kar ve rekabet önceli ine tabi olursan yaflars n denmektedir. Sendikac l k hareketi bu varl k alan n ret ve terk etmedi i müddetçe, s n f n derdine derman olamaz. Telafla mahal yok. Evet, manzara iç aç c de ildir.1990 la birlikte genelleflen ve eme in üretim ve toplumsal yeniden-üretim sürecini çevreleyen muazzam çapta bir enformalleflmeye tan kl k ediyoruz. Bu ise, emekçilerin bünyesinde; iflsizle ifli olan, gençle yafll y, kad nla erke i, düflük ücretliyle yüksek ücretliyi, falanca sektördekiyle filanca sektördekini, güvencesizle güvenceliyi, vas fs zla vas fl y ve nihayet örgütlü ile örgütsüzü karfl karfl ya getiren, emekçilerin bünyesindeki her türlü farkl l - çat flmal bir karaktere büründürerek derinlefltiren bir süreci tetikliyor. Bu sürece, ayn zamanda, toplumsal kimlik inflas nda s n f kodlar yerine, rk, etni, din, mezhep gibi kodlar n efllik etmesi eklendi inde, vaziyet sendikac l k hareketi bak m ndan tam anlam yla bir ç kmaza dönüflüyor. Ama yine de telafla mahal yok; elefltirel emek tarihçilerinden ö rendi imiz fludur; sermayenin toplumsal parçalama yönelimi, yeni-liberal politikalara özgü olmay p sermayenin karakteri gere idir. Yani, sermayenin mayas bozguncudur. Eme in do rultusu da bafl ndan beri hep toplumsal yeniden infla etme yönünde olmufltur. Emek hareketi bugün atalar n n yolunu izleyecekse, çal flanlar n ortak örgütlenmesi program n cemaatleflerek çözülen toplumsal yeniden infla etme, güncel anlam itibar yla kamusal alan yeniden infla etme ba lam na yerlefltirmek durumundad r. Bu ba lam içinde çal flanlar n ortak örgütlenmesi, emekçiler aras nda yukar da an lan farkl l klar ihmal etmeyen ve fakat bütünün ç - karlar n gözetmek suretiyle, farkl - l klar n parçalay c etkisini ortadan kald ran bir örgütsel forma ve iflleyifle sahip olmak durumundad r. Bunun örneklerini yeni ve militan sendikac l k hareketlerinde bolca bulmak mümkündür. korku salmaya yönelik bir terör harekat yla karfl karfl ya olundu unu gösteriyor. flte tutuklanan kiflilerden baz lar : At l m Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni brahim Çiçek, Yay n Koordinatörü Sedat fieno lu, gazete çal flan Özge Kelekçi, Gazete yazar Hasan Coflar, Antep muhabiri Mehmet Güzel, Diyarbak r temsilcisi Serdal Ifl k. Dayan flma Gazetesi Editörü Emin Orhan. Özgür Radyo Genel Yay n Koordinatörü Füsun Erdo an, Haber Müdürü Halil Dinç, radyo çal flan Sinan Gerçek. D SK Limter- fl Sendikas Genel Baflkan Cem Dinç, Genel Sekreteri Zafer Tektafl, Tekstil-Sen Genel Baflkan Ayfle Yumli Yeter. Emekçi Kad nlar Derne i stanbul Baflkan Çiçek Otlu. Ezilenlerin Sosyalist Platformu stanbul Temsilcisi Figen Yüksekda. Sosyalist Gençlik Derne i Antep Baflkan Sinan Tanr verdi. fiimdi dayan flma zaman Gaye operasyonu kapsam ndaki devlet terörüne karfl dayan flma da giderek geniflliyor. Gazeteci ve yazarlar Varl k Özmenek, Hasan Sol da savrulmalar Solu bir süredir etkisi alt na alan sa a yanaflma çabalar giderek daha keskin bir savrulmaya dönüflüyor. Solun bir k sm n n sa a çark rkç larla, bir k sm n n ki ise siyasal islamla kol kola girerek gerçeklefliyor Solculuktan istifas n verip sa c lara göz k rpan CHP Genel Baflkan Deniz Baykal faflist provokatör Kerinçsiz ile ayn dili konuflmaya bafllad. Meclis teki CHP grup toplant s nda, birçok ayd n ve yazar n yarg lanmas na sebep olan 301. maddeyi savunan Baykal Neredeyse Türk olmaktan Pek çok ayd n yazar ve gazeteci At l m bürolar nda çal flarak sald r ya karfl tav r al rken, pek çok yerde At l m gazetesi sat fl na toplumsal muhalefetin fark kesimleri de kat ld. Kerinçsiz i vekil yap tam olsun SDP ve HD nin eski Genel Baflkanlar ndan Ak n Birdal, nternethaber adl web sitesinde yay nlanan röportaj ndaki kimi sözleriyle AKP ye s cak mesajlar verdi. Röportajda, insan haklar konusunda görüfllerini aktarmak için Cumhurbafl kan ndan birkaç kez randevu istediklerini ama yan t alamad klar n söyleyen Birdal, Meclis Baflkan Bülent Ar nç ile istedi i zaman görüflebildi- ini söylemeyi de ihmal etmedi. Cumhurbaflkan n n türban gibi gündemi manipüle eden konularla u raflt n vurgulayan Birdal HD dolay özür dilemek zorunda kalaca z dedi. Türklü ün hakarete tabi tutulmas n n, düflünce özgürlü ü olarak düflünülmemesi gerekti ini söyleyen Baykal konuflmas na ''Ne mutlu Türküm diyene'' sözüyle devam etti. Bir süredir resmi ideolojinin biraz d fl na düflen ayd nlara karfl bafllat lan linç kampanyas n n sivri ucu olan 301. maddeye Baykal n sahip ç k fl çok da yad rganmad. Bilindi i gibi Baykal son dönemlerde partisinde yaflanan daralman n çaresini sa a göz k rpmakta ar yor. Baykal daha önce de emekçi ve yoksul düflman ekonomi politikalar n hayata geçiren liberal Kemal Dervifl i ve Diyanet flleri Eski Baflkan sa c Yaflar Nuri Öztürk ü saflar - na katm flt. fiimdi ak llara düflen soru MHP nin bile do rudan sahiplenmekte tereddüt etti i fanatik Kerinçsiz in Baykal taraf ndan milletvekili aday gösterilip gösterilmeyece i. Durumun vahim taraf sosyal demokrat tabandan hiç kimsenin gönül rahatl ile bu soruya hay r yan t verememesi ve bu kadar da olmaz diyememesi. Yurt gezilerinde MHP konvoylar ile karfl lanman n gaz yla, çubu u giderek daha sa a büken Baykal n s n r n kimse tahmin edemiyor. Birdal dan AKP ye mavi boncuk Birdal, üç ay önce HD nin 20. y l resepsiyonunda Bülent Ar nç ile bu samimi pozu vermiflti. Ar nç bu foto raf çekilmeden iki gün önce Lenin i ölü görmekten mutlu oldum demiflti. ile ilgili konuflurken de Baflörtülü ö rencilerin bize büyük sempatisi vard r. Biz slamc çevrelerin hak ve özgürlüklerini öncelik olarak gören ve sonra da bütün hak ve özgürlükler çerçevesinde çal flan Mazlum-Der ile çok kardeflçe bir ortak çal flma kültürü yaratt k dedi. Birdal Kürt sorunundan bahsederken giderek milliyetçi- rkç söylemlerini art ran AKP nin de ateflkes süreci istedi ini ama baflka güçlerin izin vermedi ini iddia etti ve genel olarak hükümetin, ana muhalefetin tam tersi daha özgürlükçü, daha eflitlikçi, daha sivil göründü ünü savundu. Cumhurbaflkanl seçimleri öncesi ülke siyaseti milliyetçi ve slamc gericilikler ekseninde flekillendirilirken Birdal n sözleri gerici kamplardan birinin de irmenine su tafl d. O uz, Ayfle Çekiç Yamaç ve Günay Kubilay At l m gazetesine yaz lar yla destek verirken Haluk Gerger, Uluslararas PEN Türkiye temsilcisi Rag p Zarakolu, Birgün Gazetesi Yaz iflleri Müdürü brahim Çeflmecio lu ve Ege nin Sesi gazetesinin sahibi Sinan Kara, Devrimci Hareket ve Al nteri dergilerinin çal flanlar ve Ferhat Tunç At l m Gazetesi nde birgün çal flarak dayan flma örne i sergilediler. Halk n Sesi gazetesi emekçileri de gazetede bir gün çal flacaklar. SDP ve flçi Köylü gazetesi ise bilgisayar deste inde bulundu. 27 Eylül de ise Adana da ESP, SDP, EMEP, DHP ve Halkevleri At l m Gazetesi sat fl yapt - lar. Benzer flekilde stanbul 1 May s mahallesinde de toplu gazete sat fl gerçeklefltirildi. Öldürmek serbest hesap sormak yasak! ki y l önce, 12 yafl ndaki U ur Kaymaz ve babas Ahmet Kaymaz n Mardin K z ltepe de öldürülmesi ile ilgili davada bir kez daha polis terörü yafland. 27 Eylül günü Eskiflehir de yap lan duruflmaya kat lmak isteyen Kaymaz ailesinin avukat Ayfle Batumlu ve SDP üyeleri duruflmaya de il gözalt na al nd ve gözalt ndayken polisin fliddetine maruz kald lar. Avukat Batumlu nun duruflman n herkese aç k oldu unu polise bildirmesine ra men polis Yasak! Sen kim oluyorsun? cevab n verdi. Batumlu nun gözalt ndan ç kt ktan sonra görüfltü ü Savc Ahmet Tekne ise Ben bir savc n n yarg - land davada tarafl olurum, polisler de polisler yarg lan rken böyle davran yor, normal diyerek devletin ve yarg n n kime taraf kime tarafs z oldu unu aç k bir flekilde ortaya koydu. Gözalt na al nan avukat ve beraberindekilerin kat lamad davan n sonucunda ise cinayete kat ld - kamera görüntülerinden tespit edilen polisler hakk nda istenen tutuklu yarg lanma talebi reddedildi. Kerinçsiz ava gitti avland Yapt provokatif eylemlerle, son dönem yükselen linç kültürü nün simge ismi haline gelen Kemal Kerinçsiz in Elif fiafak davas ndaki flov giriflimi hüsranla sonuçland. Kerinçsiz ve ekibi 21 Eylül günü Beyo lu Adliyesi nde yarg lanan Elif fiafak davas n provoke etmek için günler öncesinden linç ça r lar na bafllam fllard. Halk Milletine küfretmenin bedelini Türk düflmanlar na ödetmek için adliye önüne ça ran Kerinçsiz in ça r - lar karfl l n bulmad ve mahkeme önünde ancak bir avuç faflist topland. Faflistlere karfl mahkemeye gelen çok say da avukat, ayd n, yazar, sendikac, demokratik kitle örgütü ve parti temsilcisi ile Elif fiafak n okurlar faflizme karfl önemli bir dayan flma sergilediler. Duruflma sonunda fiafak n beraatine tahammül edemeyen Kerinçsiz ve flürekas yine olay ç karmaya çal flt. Kameralar n karfl s na geçip fiafak a ve destek için gelenlere hakaretler ya d ran Kerinçsiz Faflizme karfl omuz omuza slogan yla durduruldu. Burada ç - kan arbedede Kerinçsiz çetesi polis korumas nda olay yerinden uzaklaflmak zorunda kald. Kerinçsiz in hakaretlerine ve provokasyonlar na anlad dilden yan t veren toplulu a müdahale eden polis HD emekçisi fiaban Dayanan ve yay nc Latif fiimflek i gözalt na al rken, aralar nda "Nokta" dergisi muhabiri Ahmet fi k' n da bulundu u çok say da gazeteciyi tartaklad. Geçti imiz aylarda da Hrant Dink davas nda olay ç karmaya çal flan Kerinçsiz, Dink ile dayan flma için mahkemeye gelenlerden dayak yemiflti.

5 5 Ekim 18 Ekim 2006 GÜNDEM 5 Dayan flma sokak sokak büyüyor Yoksul mahallelerde kap kap dolaflan Halkevciler, ABD emperyalizmi ve srail siyonizmine karfl Lübnan ve Filistin halklar n n yan nda olma ça r s yap yorlar. Emperyalizmin iflbirlikçilerinin Lübnan a asker, silah, kan ve gözyafl göndermesine karfl ç kan Halkevcilere kampanyan n yürütüldü ü her yerde halk yüre ini açt. Yoksullu unu paylaflanlar, akflam piflirece i makarnas n, çocu unun mamas n, eczaneden bin bir zorlukla ald ilac n Lübnanl, Filistinli kardefllerine gönderiyor. Kampanya, stanbul da ve Ankara da yap lacak konserlerle son bulacak stanbul da kampanya 8 Ekim de gerçeklefltirilecek dayan flma konseriyle son bulacak. Konsere kat lacaklar bilet de il Filistin ve Lübnanl çocuklara mama alacak. Bak rköy Özgürlük Meydan nda ve Kad köy Meydan nda her gün aç lan dayan flma masas ve resim sergisine ilgi yo un. Binlerce imzan n ve kolilerce yard m n topland dayan flma çad rlar nda demokratik kurumlardan ziyaretçiler de eksik olmuyor. Bak rköy stand na 30 Eylül de Bak rköy TKP ve E itim-sen 1 No lu flube temsilcileri ziyarette bulundu. Esenyal Halkevi, mahalle marketinin önünde dayan flma masas aç yor. Al flverifle gelen halk al flverifl sepetine bir de Filistin ve Lübnan halk için erzak at yor. 1-2 Ekim de Ayd nl Köyü nde kap kap dolafl larak erzak topland. Beykozlu Halkevciler açt klar dayan flma masas ile yard m toplamay sürdürüyorlar. 15 Ekim de Beykoz Karya Sinema Salonu nda Beykoz Halkevi Tiyatro Atölyesi nin Y k las n Paris adl oyunu kampanyaya destek için sergilenecek. Hopa da Artvinli sanatç Bayar fiahin 29 Eylül de Hopa Meydan 'ndaki dayan flma çad r n ziyaret ederek Halkevcilerle kampanya hakk nda sohbet etti. Öte yandan 26 Eylül günü Halkevciler in ast klar kampanya pankart polis taraf ndan indirildi. Polisin pankart ald n reddetmesine ra men Halkevcilerin srar sonucunda polis pankart geri getirmek zorunda kald. Yap - lan bas n aç klamas sonras Hopa lçe Emniyet Müdürü E itim-sen paras z, nitelikli e itim için 15 Eylül de ülke çap nda "E itime Yeterli Bütçe, Okuluma Ödenek stiyorum" bafll kl bir kampanya bafllatt. 20 Ekim de sona erecek olan kampanya kapsam nda tüm Türkiye de e itim emekçileri, taleplerini destekleyenlerden imza topluyor ve flehir merkezlerinde kampanyalar - n tan tan masalar aç yor. E itim-sen Genel Merkezi de sendikalar, meslek odalar n, kitle örgütlerini ve siyasi parti yöneticilerini ziyaret ederek kampanyaya destek verme ça r - s nda bulunuyorlar. E itim-sen bu kampanyayla e itim hizmetinin giderek paral hale getirildi i bu günlerde e itimin herkese eflit bir biçimde nitelikli ve paras z verilebilmesi için kamuoyunda bir duyarl l k yaratmay amaçl yor. dayan flma çad r na gelerek özür diledi. Sungurlu Mahallesi nde ise kampanyan n duyurulmas n n ard ndan bulgurlar, pirinçleri ve bebek mamalar yla standa gelen kad nlar kap kap dolafl p yard m toplayarak kampanyaya sahip Zenginli imiz banka hesab nda de il yürekte! AKP Hükümeti nin e itim hizmetini giderek piyasaya açt ; devlet okullar na bütçe yetersizli ini bahane ederek kaynak ay rmad ; buna ra men Özel Okullara Teflvik Yasas yla beraber özel okullara maddi kaynak sa lad biliniyor. Bu sebeple E itim-sen özel okullara kaynak bulan hükümete asli görevini hat rlatmak ve ödeneksizlik nedeniyle kaloriferi yanmayan, araç gereci eksik, susuz, elektriksiz okullarda hizmet veren e itim emekçilerinin, okullar - ndaki bu eksikliklerin giderilmesi için ödenek talep etmek için Eylül ay bafl ndan bu yana çal flmalar n sürdürüyor. Bir çok ilde devam eden dayan flma kampanyas, yoksul halk n yo un ilgisiyle karfl land. Birçok zengin, srail in kuyru unda Lübnan iflgaline destek verirken, yoksul halk m z zenginli in banka hesaplar nda de il yürekte oldu unu gösterdi. SSPE hastas Ozan Ergen in annesi yandaki mektupla kendi çocu u için getirilen mamalar n, Filistin ve Lübnanl çocuklara ba fllanmas n isteyerek dayan flma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiledi Ö retmen: E itim paral olmaz E itim-sen, özel okullara kaynak bulmakta zorlanmayan hükümete asli görevini hat rlatmak ve ödeneksizli i nedeniyle kaloriferi yanmayan, araç gereci eksik, susuz, elektriksiz okullar nda daha nitelikli bir e itim talep etmek için yola ç kt "E itime Yeterli Bütçe, Okuluma Ödenek stiyorum" diyen e itim emekçileri, birçok ilde çal flmalar n sürdürüyor. E itim emekçileri bas n aç klamalar yaparak ve imza toplayarak, e itime daha fazla kaynak ay r lmas n talep ediyorlar DERS K TAPLARI Ç N GECEYARISI EYLEM E itim-sen Ankara flubeleri, Milli E itim Bakanl 'n n (MEB) Ders Kitaplar ve E itim Araçlar 'n n denetimini Talim Terbiye Kurulu'nun elinden alan yönetmeli ini protesto etmek için 16 Eylül günü bakanl k önüne siyah çelenk b rakt - lar. Siyah elbise giyen Ankara E itim- Sen liler yönetmeli in geri çekmesini talep ettiler. Ayn taleple 21 Eylül Perflembe günü de Ankara E itim Sen fiubeleri Milli E itim Bakanl önünde saat 15 ten itibaren bir oturma eylemi bafllatt. E itim emekçileri gece yar s na kadar sürdürdükleri eylemle ders kitaplar n n denetiminin yeniden Talim Terbiye Kurulu na devredilmesini istedi. Kampanya tüm Türkiye de E itime Yeterli Bütçe, Okuluma Ödenek stiyorum kampanyas yla beraber geçti imiz hafta E itim-sen Çaycuma fiubesi ilçelerinde bulunan demokratik kitle örgütleri ve kurumlar ziyaret etti. 20 Eylül günü E itim-sen Ankara 1 Nolu fiube üyeleri K z lay da bulunan sendika binalar n n önünde kampanya masas açt. E itim-sen Hatay fiubesi, E itime yeterli bütçe, okuluma ödenek istiyorum kampanyas çerçevesinde 23 Eylül günü Antakya Ulus Meydan 'nda imza stand açt. E itim-sen Tunceli fiubesi 24 Eylül günü Sanat Soka nda bir bas n aç klamas yaparak 2 Ekim e kadar aç k tutacaklar kampanya masalar n açt. Adana da ise çok say da destekçi kurumun kat l m yla 29 Eylül günü smet nönü Park 'nda yap lan bir bas n aç klamas yla E itim-sen flubesi kampanyalar n bafllatt. Ni de E itim-sen flubesi ise 27 Ekim de Cumhuriyet Meydan nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirerek kampanyay Ni de de sürdüreceklerini duyurdu. 27 Eylül de Zonguldak E itim-sen fiubesi de benzer bir aç klamayla Zonguldak Vergi Dairesi önündeki kampanya masalar n açt. E itim-sen Dersim fiubesi 25 Eylül de bir bas n aç klamas ile kampanyay bafllatt. mza kampanyas n destekleyen kitle örgütlerinin Dersim temsilcileriyle birlikte Sanat Soka 'nda imza masas aç ld. Bolu E itim-sen fiubesi, flube baflkan Ahmet Özkan n 28 Eylül de yapt bas n aç klamas ile kampanyay bafllatt. ç kt lar. Adana smetpafla Mahallesi nde, bir kad n toplad yard mlarla kalmay p Kayseri deki köylülerini de Lübnan için seferber ederek çuvallarla erzak toplanmas n sa lad. Halkevleri Çukurova Bölgesi Temsilcisi Sevil Ulafl, "Antakya dan Mersin e; skenderun dan Adana ya kadar Halkevleri nin oldu u her yerde yard m kampanyas n n her geçen gün daha da büyüdü ünü söyledi. zmir Eskiizmir, Limontepe, Güzeltepe, Gültepe dayan flma flenlikleri yap ld. fienlik öncesi kampanyan n duyurusu tiyatro ekibi ve çocuklar n trampetleriyle ve bofl fliflelerle yapt klar gürültü ile duyuruldu. fienliklere Gültepe Halkevi Müzik Grubu türküleriyle, Zülfikar fiahin dost sesiyle efllik ederken; AKP ve ABD aras ndaki iflbirli ini mizahi bir dille anlatan liseli ö rencilerin tiyatro oyunu sergilendi. Yeni Kap Tiyatro Toplulu u da oyunlar yla kampanyaya destek verdi. Bizler SSPE li çocuklar - m z nedeniyle mama (enteral besinin) ne denli özel, ne denli zor bulunur, ne denli yaflamsal oldu unu biliyoruz. Gönlümüz tüm yata a ve bak ma ba ml lar ve tüm engellilerin ve tüm hastalar n ve tüm ma dur edilmifllerin temel insan haklar ndan biri olan BESLENME HAKKI/ YAfiAMDA KAL- MANIN TEMEL YOLU/YAfiAMA HAKLARIn sa layal m istiyor. Ne yaz k ki henüz o kadar güçlü de iliz. Olaca z ama. Ne yaz k ki bizler de, çocuklar m z n kurban oldu- u/edildi i SSPE nedeni ile yoksullaflm fl aileleriz. Kendi aram zda t bbi malzeme yard m yap yoruz. Ozan Ergen adl hastam za derne imiz mensubu olmayan, Ozan' n annesinin arkadafllar nca kendi paralar ile flifle flifle al p getirdikleri mamalar annesi; derne imiz ve Halkevleri arac l ile Filistin ve Lübnanl yata a ve bak ma ba ml hastalara iletilmesini rica eder. OÇU OLUfiUM SSPE HASTA ve YAKINI HAKLARI KURUMU DERNE bir baflka savafl alan nda yaflamda kalma mücadelesi veren yata a ve bak ma ba ml lara SEVG LER N VE DUALARINI YOLLUYOR. Sa l cakla. stanbul Gaziosmanpafla ilçesindeki Melehat Öztoprak lkö retim Okulu 1 Eylül de bafllayan tadilatla, baflka okullara tafl nd. Ö rencilere gösterilen okullara servis olmaks z n ulaflmak ise imkans zd. 170 YTL servis fiyat yoksullar n a rl kta oldu u velilerin tepkisine neden oldu. Valili e sorunlar n anlatan veliler, servislerin fiyat n n 130 milyona çekilebilece i karfl l - n ald lar. Bunu yeterli bulmayan veliler iki yerde yol kesme eylemi yapt lar. E itim-sen le toplant yapan veliler, e itim emekçilerinin tavsiyeleri üzerine bir veli komitesi kurmaya karar verdiler. Veliler 20 kifliden oluflan bir komite kurarak, taleplerini bildirdiler. Ücretsiz ulafl m, fienlikler gelecek haftalarda devam edecek. Kocaeli nde çeflitli mahallelerde düzenlenecek olan dayan flma konserlerinde bilet yerine yard m malzemeleri toplan yor. Kampanya 4 Kas m'da Kardefl Türküler ve Sabahat Akkiraz' n kat laca büyük bir konser ile son bulacak. Bekirpafla Halkevi, Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda evleri y k lmak istenen ve Erenler Mahallesi'nde bir etkinlikle beraber yard m toplad. Mahalle halk n n kampanyaya ilgisi yo undu. Derince Çeneda Halkevi 1 Ekim de Erzurum Mahallesi nde düzenledi i bir konserle yard m toplad. Öte yandan Derince Çeneda Halkevi 8 Ekim de Ö retmenler Mahallesi nde; Körfez Halkevi, 4 Ekim Çarflamba Esentepe Mahallesi nde ve 15 Ekim Pazar Çaml tepe Mahallesi nde Grup Hazal konserleri gerçeklefltirecek. Bekirpafla Halkevi, 7 Ekim Cumartesi Yuvam Akarca Konutlar nda Grup Hazal n kat laca konserler yapacak. Kampanyan n finali 4 Kas m da Atatürk Kapal Spor Salonu'nda Kardefl Türküler, Sabahat Akkiraz ve Grup Hazal' n kat l m yla gerçekleflecek. Mersin de merkez ve mahallelerde sürdürülen kampanya çeflitli etkinliklerle sürdürülüyor. 23 Eylül de Grup Nidal, Tafl Bina önündeki dayan flma masas nda bir dinleti verdi. Ankara da yard m masalar aç lmaya devam ederken, 15 Ekim de Atatürk Kapal Spor Salonu nda yap lacak dayan flma konseriyle kampanya son bulacak. Veliler servis hakk n kazand okulun ikinci döneme kadar e itime haz r hale getirilmesini, tamirat n bitiminden sonra katk pay aln nmamas n talep eden veliler, taleplerin kabul edilmemesi halinde çocuklar n okula göndermeyeceklerini ve eyleme geçeceklerini belirttiler. 16 Eylül de otobüs gönderilece inin söylenmesinin ard ndan eylemden vazgeçen veliler okullar n aç ld sabah 4700 kifliye iki otobüs gönderildi ini görünce otoban trafi e kapatt lar. Emniyet Müdürü nün temsilcilerle görüflmesi ve sorunun çözülece i sözü vermesi üzerine eylemi bitiren veliler, 12 otobüsün gelmesiyle önemli bir kazan m elde ettiler ve benzer sorunlar yaflayan velilere yol gösterdiler. Okulda polis var! Okullarda yaflanan fliddet tart flmalar, okula polis girmesi noktas na vard r ld. Daha önce Fransa da ve Almanya da sa c - rkç politikac lar n; özellikle yoksullar n ve göçmenlerin yaflad bölgelerdeki okullarda yaflanan fliddet sonras gündeme getirdi i okullara karakol uygulamas Türkiye de hayata geçiyor. Asl nda toplumsal eflitsizli in, yoksullu un, s n flar n kalabal k olmas n n, e itimci yetersizli inin, bas nda fliddetin sürekli yüceltilmesinin sonucu olan bu sorunu okulda polis bulundurarak çözmeye çal flmak sorunu daha da büyütmekten baflka bir ifle yaramayacak gibi görünüyor.

6 6 EMEK Kurban bayram na haz rl k yapal m K urban bayram na daha epeyce var ama geçen hafta Zonguldak ta meydana gelen olay daha flimdiden haz rl k yapmam z gerektiriyor. Küçük Alperen basit bir göz rahats zl için gitti i hastanede yanl fl anestezi uygulamas yüzünden hayat n kaybetti. Cinayetin sebebi belli: Ameliyata girmesi gereken anestezi uzman hastanede yok, yerine teknikerler girmifl ve en önemlisi kullan lan cihaz 32 y ll km fl ve daha önce hurdaya ç kart lmas için rapor düzenlenmifl. Sa l k Bakan n n olayla ilgili aç klamas ise tam bir özrü kabahatinden büyük cinsinden. Bu kadar çok say da insana hizmet verilen bir ortamda böyle fleyler olur diyor say n Bakan. Biz nerede hata yapt k diye sormuyor. Çünkü sorsa hatan n büyük bir pervas zl kla takip etti i liberal kapitalist uygulamalarda oldu- unu görecek. Sa l k Bakanl n n kamu yat r mlar için ayr lan bütçesi neredeyse %2 ler civar nda. Devlet bütçesinin yar s na yak n zaten faiz ödemesiyle yerli-yabanc zenginlere gidiyor. Bu durum karfl s nda say n bakan m z Keflke bütçeden daha fazla pay ayr lsa da kamu hastanelerimizdeki teknik donan m m z yenilesek diyemiyor. Muhtemelen akl ndan geçirmeye bile korkuyor. Çünkü biliyor ki, akl ndan geçirdi i an kafas na IMF sopas inecek. Höst diyecek IMF, bütçe paras bize laz m, öyle hastaneye yat r m, personele maafl falan yok. Bizimkiler çaresiz ellerini kucaklar na koyacak. Baflka türlü iktidarda kalma flanslar yok çünkü. kinci sebep anestezi uzman yoklu u imifl. Çapa T p Fakültesi Anestezi Bölümü Baflkan Profesörün dedi ine göre 4 bin anestezi uzman ihtiyac varken 2 bin anestezi uzman varm fl. NEDEN? Çünkü diyor bölüm baflkan, anestezi uzman - n n para kazanma flans düflük, bu nedenle yeni mezun doktorlar bu bölümü seçmiyor, üstelik bu bölümü bitirenler de zamanla baflka bölümlere kay yorlar. Doktorluk parayla ölçülür hale gelmifl. Zavall hekimlik! Her fleyin parayla al n p sat ld bir düzende hekimlerin insan olarak kalmas n beklemek bofluna. T.C. Devletinin yöneticileri asla bu gerçe i görmek istemeyeceklerdir. Çünkü 300 milyar dolar borçla bu devletin düzeni bütün varl n emperyalistlerin deste ine ba lam flt r. Emperyalizmden ba ms z ne sanayisi, ne tar m, ne askeri teknolojisi ne meclisi ne de hükümeti var olabilir. Neyse biz flimdi bunlar b rakal m. Hastaneleri kurtarmak yine bize düfltü. Baksan za küçük Alperen in ölümünden bir gün sonra hastaneye anestezi cihazlar gelmifl. Yeni cihazlar azot ve oksijenin ayr ayr verilmesini engelleyen bir mekanizmaya sahipmifl. Yani bu cihaz olsayd Alperen ölmeyecekti. fiimdi kurban bayram na haz rl k yapma zaman. Yeni canlar vermemek için baz lar m z n çocuklar n n kurban olmas flart oldu art k!hastanelerimizi ve gelecek nesilleri kurtarman n yolu bugünkü annelerin, babalar n ve çocuklar n fedakarl klar na ba l. Kurban bayram için yurdun dört bir yan ndaki hastanelerde çocuklar m z kurban olmaya haz rlayal m. Para tanr s ve onun yeryüzündeki gölgeleri böyle istiyor! Patronlar daha çok esneklik diyor Isciler lastik mi? Metaldeki sözleflme görüflmelerinde MESS, fazla mesainin kald r lmas n, deneme süresinin 4 ay olmas n istedi Metal iflkolundaki grup toplu sözleflmesi görüflmelerinde MESS, esnek çal flma çerçevesinin daha da geniflletilmesini istedi. MESS, denklefltirme süresinin ve halen 2 ay olan deneme süresinin 4 aya ç kar lmas n istedi. Bu fazla mesailerin ve ifl güvencesinin ortadan kald r ld bir çal flma düzeninin kurulmas demek. MESS, bu iste ini rekabetin gere i olarak sunuyor ve süre s n rlamas yla güvenceli çal flma usulünü savunmay kat ve köhne kurallarla çal flmay talep etmek, uyumu reddetmek olarak nitelendiriyor. MESS in esneklik istedi i konular flöyle s ralan yor: Çal flma Süreleri, Vardiya Çal flmalar, Çal fl lm fl Say - lan Süreler, Fazla Çal flma, Hafta Tatili, fl ve flyeri De iflikli i, Deneme Süresi, K dem Tazminat, SSK yla ilgili izinler, fl Sa l. Türk Metal ve Çelik Emek Platformu 25 Eylül de Meclis önünde bir aç klama yaparak, hükümetin Avrupa Sosyal fiart n çekincesiz kabul etmesini istedi. Türk- fl in de kat ld aç klamada, AKP nin sözleflmenin adil ücret, örgütlenme özgürlü ü ve toplu pazarl k hakk na iliflkin maddelerine koydu u çekincelere karfl ç k ld. KESK Genel Baflkan. Hakk Tombul un yapt - aç klamada, Özgürce örgütlenme, toplu pazarl k, grev ve adil ücret hakk m z istiyoruz. Çekinceler kald r l ncaya dek mücadele edece iz denildi. Hükümet, Sosyal fiart n sendikal örgütlenme, grev ve toplu sözleflme haklar n düzenleyen 5. ve 6. maddesine iliflkin çekincesinde flunlar söylüyordu: Ülkemiz sosyo-ekonomik flartlar gözönünde bulundurulmufl, bu maddeler (5 ve 6) üzerinde konulmufl olan çekincelerin geçerlili ini korudu- fl in yetkili oldu u bir çok iflyer i n d e MESS in istedi i denklefltirme ve deneme sürelerinin fiilen uygulanmas nedeniyle MESS in bu isteklerinde srarl oldu u görülüyor. Türk Metal in MESS in öngördü ü çal flma düzenini yetkili oldu u iflyerlerinde uygulatt biliniyor. ki sendika n n üzerinde anlaflt Hasar Tazminat yla iflbirli i iyice ilerledi. mal etti i ifli bozan, hatal yapan iflçiden vukua getirdi i zarar n tazmini ni öngören bu tazminatla patronlar, yap lan hatal üretimin bedelini iflçiye ödetebilecekler. mesi- ni istedi ini belirtti. Esneklik dayatmas yla birçok maddenin ertelenmesinin ard ndan Birleflik Metal sendikas iflyeri komiteleriyle 2. tur görüflmelerini bafllatt n aç klad. Birleflik Metal ayr ca, görüflmelerin genel gidiflini bültenlerle üyelerine duyuruyor. Çelik- fl sözcüleri de görüflmelerini iflyerlerindeki üyelerine sözlü olarak aktard klar n söylüyorlar. Metal iflkolundaki 4. tur sözleflme görüflmeleri Ekim ay n n ilk haftas nda yap lacak. Beykoz Belediyesi'nin tafleron temizlik firmas Yön Temizlik A.fi.'deki iflinden ç kar - lan Serkan Öztürk Beykoz Belediyesi önünde kendisini yakt. flten ç - kart ld ktan sonra paras z kalan ve kirac s oldu u evden de ç kar - l nca Beykoz Belediye 4 Ekim den itibaren bafllayacak ücret müzakerelerinde D SK e ba l Birleflik Metal in izledi i çizgi, di er sendikalar da bir ölçüde etkileyecek gibi. Türk Metal ve Çelik fl, her zaman oldu u gibi %18-20 lik zam talepleriyle masaya oturmufllard. Birleflik Metal, iflçiler aras ndaki ücret farkl l klar - n azaltmay öngören bir paket teklif etmiflti. Teklifte, önce düflük saat ücretlerinin 2,80 YTL ye ç kar lmas ve bundan sonra tüm ücretlere ortalama olarak yüzde 8 art 0,40 YTL zam yap lmas öneriliyordu. 19 Eylül de yap lan üçüncü oturumun ard ndan Çelik- fl sendikas da bir aç klama yaparak, iflçiler aras ndaki ücret uçurumunun gideril- u kanaatine var lm flt r. AKP nin bu çekincesine sözde karfl ç kan Türk- fl, sendikal yasaklar n gevfletilmesinin önündeki en büyük engel olmay sürdürüyor. AB ne uyum süreci vesilesiyle yeniden gündeme gelen Sendikalar, Grev ve Toplu Sözleflme Yasalar n n de ifltirilmesi yine Türk- fl engeliyle karfl laflt. Geçen hafta toplanan Türk- fl Baflkanlar Kurulu nun ard ndan, örgütlenme, grev ve toplu sözleflme hakk n kullan lmaz hale getiren düzenlemelerin yerinde kalmas n hatta güçlendirilmesini öngören görüfller savunuldu. flkolu baraj n n tamamen kald r lmas n n asla tart flma konusu yap lmayaca bildirilen aç klamada, bu baraj n iflkollar n n say s n n azalt lmas na ba l olarak tart flma konusu edilebilece- i belirtildi. Halen 28 olan iflkolu say s n n 18 e düflürülmesi halinde Türk- fl in halihaz rdaki yetkileri tart flma konusu olacak ve fliflirilmifl üye say lar da bu Baflkan Muharrem Ergül'e sorununu aktarmak isteyen Öztürk, Baflkan la görüflemeyince belediyenin girifl kap s önünde üzerine benzin dökmeye bafllad. Polislerin müdahalesi üzerine elindeki çakma yakan Serkan Öztürk, bir anda alevler içerisinde kald. Türk- fl in ikiyüzlülü ü Hükümetin Avrupa Sosyal fiart na çekince koymas na karfl ç kan Türk- fl, sendikal yasalardaki ILO hükümlerine ayk r k s tlamalar n kald r lmamas için bin dereden su getiriyor Tafleron iflçisi kendini yakt baraj aflmaya yetmeyecek. Türk- fl, esnek çal flma yani iflletme içi tafleronlaflt rmalar ve geniflleyen kapsamd fl personel uygulamas nedeniyle iflyeri baraj n n art k afl lamaz hale geldi ini belirterek, flu an %50+1 olan bu baraj n %33 e düflürülmesini istedi. Türk- fl sendika üyeli i ve istifas nda uygulanan noter flart n n kald r lmas - na da dolayl olarak karfl ç kt. Noter flart n n kald r lmas halinde k ymetli evrak niteli inde belli formatta ve seri numaral olarak bast r lan formlar n sendikalara zimmetle teslim edilmesi ve iflçinin parmak izinin al nmas istendi. Bilindi i gibi ILO sözleflmelerine ayk r l defalarca ilan edilen 12 Eylül damgal sendikal yasaklar Türk- fl in yapt engellemelerin de etkisiyle y llard r de ifltirilemiyor. Bu yasalar n yard m yla sendikalar n üye say lar 2.5 milyondan 700 bine kadar düflürüldü. Öztürk halen Haydarpafla Numune hastanesinde tedavi alt nda. Geçti imiz günlerde Tafleron flirketlere ba l olarak belediye hizmetlerinde çal flt r lan iflçiler kadrolu iflçilerin sendikal haklar ndan yararlanmamas için yeni bir yasa daha ç kar lm flt. Toplu Görüflme masas ndan çekilerek, soka a dönme karar ald n aç klayan KESK ve ba l sendikalar, hükümetin 2007 y l na iliflkin olarak yapt zam aç klamas n n ard ndan hareketlenmeye devam ediyor. Hükümetin %3+3 ile 4+4 aras nda de iflen maafl zamm ve %2.6 denge tazminat aç klamas n n ard ndan KESK ad na yap lan aç klamada tüm kamu çal - flanlar bütçe görüflmeleri s - ras nda greve ça r ld. flyerlerinden bafllayarak bütün kamu çal flanlar n seferber etmeyi hedefledi ini ilan eden KESK, tüm konfederasyonlar ortaklafla eyleme geçmeye davet etti. Hükümetin zamm Memur Sen taraf ndan yeterli 5 Ekim 18 Ekim 2006 AKP-Fiskobirlik el ele AKP nin Fiskobirlik i MHP yi truva at olarak kullanarak denetimi alt na ald ortaya ç kt. Kongrenin ard ndan TMO ile Fiskobirlik aras nda bar fl imzaland. Fiskobirlik kendi f nd k depolar n TMO ya tahsis etti, karfl l nda ise daha önce buldu u yabanc banka kredisine hazine garantisi ald. Ald krediyi eski borçlar n kapatmakta kullanacak olan Fiskobirlik, yeni mahsule, gelecek sene ödenmek üzere 5 YTL fiyat verdi. Böylece bu y l n mahsulünü alivrecilerin 2,30 YTL ye kapatabilmesinin yolu aç lm fl oldu. Fiskobirlik in denetim alt na al nmas yla birlikte, Hükümet, tar msal y k m program nda üreticilere karfl bir mevzi daha kazand. Hükümetin bu manevras karfl s nda, Özgürlük ve Dayan flma Partisi 29 Eylül de Trabzon dan Ankara ya bir F nd k Üreticlerine Destek Yürüyüflü bafllatt. Yürüyüfl, Tar m Bakanl na tar mda yaflanan y k m n boyutlar n ve çözüm önerilerini içeren bir raporun verilmesiyle tamamlanacak. Çiftçi sendikalar na kapatma Hükümet, Birlikleri mali bask ve siyasi kanallarla yola getirirken, çiftçilerin yeni ba ms z mücadele kanallar oluflturmas da kapatma kararlar yla engellenmek isteniyor. F nd k Sen hakk ndaki kapatma karar ndan sonra, zmir 2. fl Mahkemesi 19 Eylül de Tütün-Sen hakk nda kapatma karar ald. Tütün-Sen Genel Baflkan Ali Bülent Erdem karar temyiz edeceklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini aç klad. Türkiye'nin çiftçilerin sendikal haklar n güvenceleyen 6 uluslararas sözleflmeyi onaylad n hat rlatan Erdem, sendikalar n n yasal ve meflru oldu unu söyledi. AKP nin bu konudaki iç hukuk düzenlemesinden kaç nd n belirten Erdem oysa uluslararas sözleflmelerin sermayeyi ilgilendiren k s mlar nda iç düzenlemeler an nda yap lmakta diyor. Çiftçi Sendikalar sözcüsü Abdullah Aysu, Çiftçi örgütlenmesi durdurulamayacak dedi. Üreticiden Mey e protesto Elaz 'da üzüm üreticileri, Mey çki 'nin üzüm taban fiyat n 800 bin lira olarak aç klamas karfl s nda 22 Eylül de fabrika önünde eylem yapt. Üreticiler ad na Mey yetkilileriyle görüflen üretici lbay Çal k, görüflmenin ard ndan bir bas n aç klamas yapt. Fiyatlar n 2002 y l nda verilen fiyat n alt na çekildi ini söyleyen Çal k, Amerikal yetkililerin, üreticilerin örgütsüzlü ünden yararland n, 3 gün boyunca bekleyeceklerini ve ba bozumu yapmayacaklar n belirtti. KESK soka a s n yor KESK in grev ça r s n n geleneksel bütçe eylemi s n rlar n aflmas için tabanda güçlü bir istek var bulundu. %5+5 zam isteminde bulunan Türkiye Kamu Sen ise soka a ç kaca- n ifade etmesine karfl n program n aç klamad. BES, SES ve E itim Sen in soka a yönelik hareketlenmesi sürerken, KESK e ba l tüm sendikalar, iflyerlerine yönelik çal flmalar art rmak üzere bölge toplant lar yapmaya bafllad lar. KESK in söyleminin y ll k geleneksel bütçe eylemi flablonunu aflan bir mücadele çizgisiyle buluflup buluflmayaca önümüzdeki günlerde görülecek. Kamu çal flanlar, istekli olmakla birlikte, KESK in ça r s na di er konfederasyonlar n kat l p kat lmayaca n merak ediyorlar. Balcal da bask k nand n Çukurova Üniversitesi Balcal Hastanesi'nde hastane ve üniversite yönetimleri taraf ndan sendikal olduklar için iflten ç kart lan 3 iflçinin davalar n n ard ndan yap lan bas n aç klamas nda Balcal Hastanesi ile ilgili yerel bas na da yans yan sorunlar n ve ayr ca Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi nde önceki gün yaflanan ölümlerin alt çizilerek, bunlar n güvencesiz çal flt rman n sonuçlar oldu u vurguland. Yaklafl k 50 kiflinin kat ld aç klamaya D SK ve KESK e ba l sendikalar n Adana temsilcileri ile Halkevleri, EMEP ve ESP temsilcileri destek verdi. Emekli-Sen in miting ça r s n Emekli-Sen, Yeter Art k, B çak Kemi e Dayand slogan yla 7 Ekim de Ankara da miting düzenliyor. nsanca yaflanacak ücret ve toplu sözleflme taleplerini dile getirecek olan emekliler çeflitli illerde yap lan bas n aç klamalar ve eylemlerle mitinge tüm emekçileri ça rd. ste imiz eme imizin karfl l - d r diyen emekliler, insanca ücret, banka ve hastane kuyruklar n ortadan kald r lmas ve toplu görüflme hakk talep ediyorlar. Emekli-Sen 11 y ld r verdi i mücadele ile tüzel kiflili ini kabul ettirdi, ancak emekliler ad na taraf say lmas n sa layacak yasa hala ç kar lmad. Novamed greve ç kt n Antalya Serbest Bölgesi e ilk kez sendika girmesini sa layan Alman Novamed fabrikas iflçileri 26 Eylül de greve ç kt. Diyaliz hastalar na set üreten firman n iflçileri iki y l önce örgütlenme çal flmalar na bafllam flt. Greve, patronun sendika düflman tutumu ve toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinde 6 ayd r anlaflma sa lanamamas neden oldu. 300 iflçinin çal flt fabrikada 104 iflçi greve ç karken, 213 iflçi çal flmaya devam ediyor. Fabrikaya, grev karar ndan sonra 60 a yak n iflçi alan patron, toplu görüflme sürecinde Petrol- fl üyesi iflçiler üzerinde bask uyguluyordu. TMMOB dan miting ça r s n AKP Hükümeti nin ülkesinin mühendisini, mimar n, flehir planc s n gözden ç kararak, IMF-DB patentli yasal düzenlemeleri uygulamas na karfl TMMOB tüm emekçileri mitinge ça r yor. Neoliberal politikalar n yaratt tahribata, yoksullaflmaya, ifl kazalar na, açl k s n - r nda yaflamaya mahkum b rak lmaya karfl düzenlenen "Eme e, nsan m za, Üyemize, Yaflama, Mesle imize, Ülkemize Sahip Ç k yoruz" bafll kl miting için tüm illerden otobüsler kalkacak. 14 Ekim Cumartesi günü 10'da, Ankara Gar nda buluflacak mimar, mühendis ve ö renciler buradan yürüyüfle geçecek. E itim-sen: Kadrolaflmaya Hay r! n E itim-sen üyeleri Kadrolaflma, bask, ceza ve sürgün politikalar na hay r demek için 28 Eylül de Milli E itim Bakanl önünde oturma eylemi yapt. E itime iflimize ve ifl yerimize sahip ç k yoruz yaz l bir pankart açan emekçiler Mücadelemiz, AKP Hükümeti nin kadrolaflma, bask kurma, okullar cemaatlerin arka bahçesi yapma politikalar ndan vazgeçmesine kadar sürecektir. Ders kitaplar ndan dahi rant elde ediyorlar, çocuklara siyasal anlay fllar n aktarmaya çal fl yorlar dedi.

7 5 Ekim 18 Ekim 2006 Aile Hekimli i uygulamas na tepkiler yükseliyor Sa l kta ikinci raund bafll yor! Aile Hekimli i pilot uygulamas Düzce nin ard ndan 10 vilayete daha yayg nlaflt r l yor. Bu y l n sonuna kadar tamamlanmas planlanan uygulama sa l k emekçilerinden ve halktan tepki toplamaya devam ediyor. Çünkü Aile Hekimli i sistemine geçilen illerde bakanl n iddialar n n aksine sa l k sistemi giderek dibe vurmaya bafllad Sa l k Bakanl taraf ndan Düzce deki uygulaman n sonuçlar de erlendirildikten sonra di er illere geniflletilip geniflletilmeyece ine karar verilece i aç klanm fl olmas na ra men Düzce ye dair herhangi bir de erlendirme yap lmaks z n uygulama yayg nlaflt r l yor. TTB Sa l k Bakanl - n n yapmad n yaparak pilot uygulamalar n sonuçlar na dair bir de erlendirme yay nlad. Aile Hekimli i nde Son Durum bafll kl raporda, Düzce uygulamas n n bir propoganda faaliyetinden ibaret oldu unun alt çiziliyor. Sa l k hizmetleri tüm ülkede giderek paral laflt r - l rken Düzce de kayna belirsiz bir biçimde sa l k hizmetlerinin ücretsiz verilmesi bunun kan t olarak gösteriliyor. Di er taraftan, 2. basamak sa l k hizmetlerine ulaflmak için aile hekiminden sevk alma zorunlulu u ile hekim bafl na muayene say s n n yaz aylar nda dahi 130 a ulaflt, bunun ise sa l k hizmetlerinde ciddi bir ni- Öldüren hata Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde göz ameliyat na giren 3.5 yafl ndaki Alperen Büber'in yanl fl narkoz yüzünden ölmesiyle ortaya ç kan skandal, anestezi cihaz n n 32 y ll k oldu- u ve 12 y l önce hurdaya ç kar lmas gerekti inin ortaya ç kmas yla korkunç bir boyut kazand. SES Zonguldak fiube Baflkan Özgür Nizam, Yeni cihazlarda hata pay s f r. Maalesef sa l kta gidilen tasarruf tedbirleri ölümleri de beraberinde getiriyor" dedi. Sa l k Bakan Recep Akda ise olay n normal karfl layarak, "Böyle bir hizmet alan içinde zaman zaman yanl fl uygulamalar olabilir" dedi. Sa l k oca için imza fi rnak' n Silopi lçesi'nde fiehit Harun Boy Mahallesi halk, sa l k oca kurulmas için imza kampanyas bafllatt. 2 bin imza toplayan mahalle halk, en yak n sa l k oca n n 3 kilometre uzakl kta oldu unu belirterek, mahalleye sa l k oca yap lmas n istedi. Mahalle halk sa l k oca için ödenek geldi ini ancak ihaleyi alan flirketin iflgüzarl yüzünden sa l k oca n n yap lmad n savundu. Mahalleliler toplad klar imzalar en k sa zaman- Aile Hekimli i hükümetin iddialar n n aksine ilk s nav nda son derece olumsuz sonuçlara neden oldu. Uygulama bir çok ilde yo un tepkilere neden oldu. Ancak hükümet bu konudaki srar na sürdürüyor telik kayb na yol açt vurgulan yor. Uygulama süresince Düzce de hekim bafl na konulan %15 lik sevk kotas, hastalar ile da kaymakaml a vereceklerini söylediler. HEK M BAfiINA 3750 HASTA Sa l k emekçileri önümüzdeki dört ay kapsayan mücadele programlar n 21 Eylül de yapt klar bas n aç klamas yla duyurdu. Sa l k Bakanl önünde yap lan eyleme bir çok dernek ve demokratik kitle örgütü hekim aras nda s k s k gerginlikler yaflanmas na neden olmufl. Raporda bakanl n bu soruna çözüm olarak önerdi i 2. basamak sa l k hizmetlerine sevksiz giden hastalardan 5 YTL ücret al nmas plan da elefltiriliyor. Cari giderler ad Bakan n önünü kesen aileler çocuklar n n ilaçlar n n devlet taraf ndan karfl lanmad n, hastanelerde paras z tedavi olmad klar n söyleyerek isyan ederken Bakan n ailelere karfl öfkeli tavr dikkat çekti. SSPE hastas çocuklar n kucaklar na alan aileler Bunun sorumlusu kim? Çocuklar m z günden güne alt nda verilen ve idareli kullan rsan z üstü sizde kal r denilen 1900 YTL nin yetmedi inin ortaya ç kt Düzce de, bu rakam n üzerine ç kan harcamalar hekim ücretlerinden kesildi i için, hekimler hastalar n bir sonraki ay baflvurmaya yönlendirmek durumunda kalm fl. Raporda sözü geçen di er bafll klardan baz lar flöyle: Bafllang çta 104 olarak belirlenen aile hekimli i pozisyonu 84 e düflürülerek hekim bafl nüfus 3750 ye ç kar lmak istenmektedir. Aile Hekimli i uygulamas yap lan birçok odun gibi oldu sizin evlad - n z olsa dayanabilir misiniz? Bize yard m edin diye veryans n ettiler. Baz anneler ise Güneydo u ya bozuk afl gönderilmesi nedeniyle k zam n ve SSPE nin bu bölgede daha çok görüldü ünü söylediler te Türkiye çap nda yap lan tek doz afl - laman n hastal n önemli bir destek verdi. Eylemde Sa l kta Y k m Durdural m, lac ma Dokunma, Sa l k Hakt r Sat lamaz sloganlar at l rken, gazetelerde ç kan sa l kta y - k m n yol açt rezalet haberleri döviz olarak kullan ld. Sa l k emekçilerinin mücadele program flöyle: Eylül ay nda bölge mitingleri, Ekim ay nda yayg n bildiri da- t m, standlar kurma, afiflleme ve programa destek veren kurumlar n aç klamalar, Kas m ay nda mitingler, kol yürüyüflleri, flayet y k m program durdurulmazsa ülkede sistemin tüm olumsuzluklar bir yana bu rakam aras ndad r. Raporda, uygulaman n mevcut kaynaklar verimsizlefltirdi i verilerle ortaya konuluyor: Düzce deki pratisyen hekim say s 80 den, 180 e ve hekim d fl sa l k personeli say - s 180 den, 200 e ç km fl oldu u halde sa l k göstergelerinde hiçbir de ifliklik olmamas Aile Hekimli i nin iddia edildi i gibi sa l k hizmetlerini olumlu etkilemedi inin göstergesidir. Aile Hekimli i di er pilot illerde de sorunlarla bafllad. Eskiflehir de uygulamayla birlikte 60 bin kifli aile hekimi nden mahrum kald. Gönüllülük üzerine kuruldu u iddia edilen sistem hekimlerin %90 ndan fazlas n n karfl ç kmas na ra men uygulan yor günlük uyum e itimlerinin yetersizli inden söz edilen raporda birçok hekimin tehditlerle e itimlere kat lmaya zorland ortaya konuluyor. GSS ye karfl SES ç kt! SES 1 Ocak 2007 itibariyle hayata geçecek olan SSGSS yasas na karfl bafllatt Sa l kta Y k m Durdural m kampanyas için haz rlad program aç klad Kocaeli Erenler ve Cedit mahallelerinde yap lmak istenen y - k mlara karfl kurduklar mahalle meclisi ile direnen mahalle halk - n n mücadelesinden rahats z olan Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu çareyi Halkevi ne sald rmakta buldu. Halkevleri ortal kar flt - r yor, ma dur yok diyen Baflkan a yan t mahalle halk ndan geldi. Erenler ve Cedit mahallesinde oluflturulan Mahalle Meclisi 27 Eylül de Ana Çocuk Sa l Merkezi'nin önünde bir bas n aç klamas yaparak bar nma hakk mücadelesinin aktif yürütücüsü olan Halkevleri nin hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Meclis ad na aç klama yapan Fatma Demir, Halkevleri'nin kamuoyunda öcü gibi gösterilmesi- ni k nad klar n ve Karaosman o - lu'nun bu tavr ndan vazgeçmesi gerekti ini söyledi. Demir, Kentsel Dönüflüm Projesi ile ilgili ma duriyetlerini bir dizi eylem ve etkinliklerle dile getirmeye çal flt klar n ancak Büyükflehir Belediyesi'nin bunu görmezden geldi ini belirtti. Demir, Projenin gündeme gelmesinden itibaren muhatap al nmay istedik. Bu projenin ne oldu u, nas l yap ld konusunda bize bir aç klama yap lmas n istedik. Bu taleplerle iki kez Belediye'ye yürüdük ama muhatap al nmad k ve tatmin edici bir aç klama ile karfl laflmad k dedi. Demir, her türlü destekleriyle yanlar nda olan Halkevleri'ne teflekkür ettiklerini söyledi. Kocaeli Halkevleri de 27 Eylül de bir bas n aç klamas yap larak Halkevleri ni hedef gösteren Belediye Baflkan n protesto etti. 1 günlük uyar ve devam nda birkaç günlük ifl b rakma eylemleri gerçeklefltirme. 27 Eylül de ise SES Kocaeli flubesinde kampanyan n Kocaeli program kamuoyuna duyuruldu. Önce halk n evlerine göz dikti, sonra Halkevlerine nedeni oldu una dair iddialar Bakan taraf ndan da teyit edilirken Akda Bu durum bizim dönemimizde gerçekleflmemifltir dedi. Uzun zamand r eylemlerini sürdüren aileler, Diyarbak r daki sert tepkileri sonras nda Bakan ile özel bir toplant yaparak paras z ilaç ve tedavi haklar na dair söz ald lar. Samsun da örnek davran fl TTB, SES, TMMOB ve D SK in düzenledi i Sa l kta y k m durdural m, Aile Hekimli- i ne hay r mitingi 23 Eylül de yap ld. Yürüyüfle 2000 i aflk n kifli kat ld. Mitinge KESK, TMMOB, SES Genel Baflkanlar da kat ld. Miting alan na giriflte polisin hakaret ve tacizine u rayan Halkevleri Samsun fiube Sekreteri Tolgahan Y ld r m bir sivil polisi dövdü ü iddias yla gözalt na al nd. Bunun üzerine Halkevleri yöneticilerinin serbest b rak lmas talebi ile oturma eylemi bafllatt. Tertip komitesinin örnek bir davran fl sergileyerek, Arkadafl m z serbest b rak lmadan miting alan n terk etmeyece iz aç klamas polisin geri ad m atmas n sa lad. Yap lan giriflimler üzerine Tolgahan Y ld r m n savc l a ç kar laca ve tutuklama talebinde bulunulmayaca taahhüdünün verilmesiyle miting normal seyrine döndü. Gökçek çizmeyi aflt lker Mahallesi nde Gökçek in y k m ekipleri 23 Eylül de, Olukman ailesine ait evi, ailenin evde olmamas n f rsat bilerek y kmak istedi. Y - k m flartlar n kabul etmeyen, üstelik ellerinde tapu tahsis senedi bulunan Olukman ailesi evlerinin y k lmakta oldu unu görünce olay yerine gitti. Ancak, y k m ekipleri evi kullan lamaz hale getirmiflti. Olukman ailesi y k mc lar durdurduktan sonra durumu polise bildirdi. Üç saat sonra olay yerine gelen polis y k mc lar ve aileyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Mücadele ettiler kazand lar Sa l k Bakan Recep Akda 22 Eylül günü Diyarbak r Çocuk Hastanesi'nde, k zam k sonras ortaya ç kan a r beyin iltihab hastal na (SSPE) yakalanan çocuklar n yak nlar taraf ndan protesto edildi NSANCA YAfiAM 7 MUHALEFET Çimento fabrikas na karfl protesto eylemi n Antalya-Akseki de, çimento fabrikas yap lmas n onaylayan Belediye Baflkan Osman Salih Çelikel 23 Eylül de yap lan eylemle protesto edildi. lk olarak Hükümet Kona önünde toplanan yöre halk ve 11 köy muhtar, çimento fabrikas kurulmas giriflimine tepki gösterdi. Eylemciler, haz rlad klar siyah tabutu da fabrikan n yap laca- alana b rakt. Fabrikan n, do ay ve yerleflim birimlerini olumsuz etkileyece ini belirten eylemciler, Alternatif turizm imkanlar, fabrikan n kurulmas yla yok olacak" dedi. Sat l k mahalle var! n Sakarya'n n Hendek lçesi'ne ba l Yeni Mahalle halk 17 y ld r çektikleri yol sorununun çözülmesi için eyleme geçti. 27 Eylül de haz rlad klar "Sat l k mahalle" pankart ile eylem yapan mahalleli, yoldan kalkan tozlar nedeniyle ya kanser ya üst solunum yolu enfeksiyonu hastas oldu uklar n söyledi. Yeni Mahalle lkö retim Okulu'nun yolunun da bulunmad n söyleyen mahalle sakinleri Okulun yolu yok. Yetkililere defalarca durumu ilettik ama kimse bizimle ilgilenmedi. fiimdi çocuklar kayalar n üzerinden, dikenli tellerin içinden geçip okula gidiyor" dediler. K z l rmak ölmesin n Kimyasal at klar nedeniyle K z l rmak' n kirlili inin artmas ve K z l rmak Deltas ndaki canl yaflam n tehdit etmeye bafllamas na karfl "K z l rmak'a A t Yürüyüflü" düzenlendi. Bafra Çevre Platformu taraf ndan düzenlenen "K z l rmak'a A t Yürüyüflü" ile K z l rmak' n rafineriler ve beton fabrikalar taraf ndan kirletilmesine tepki gösterildi. Mitingde Türkiye Çevre Platformu ad na konuflan Tanay S tk Uyar, toprak ve su kirlili inin endüstriyel at klar nedeniyle artt n kaydederek, acil önlem al nmas n istedi. Avflar: Oca n z bats n n Bodrum Avflar Köyü sakinleri, çevreye zarar veren ve sa l klar n bozan tafl oca n n kapat lmas için tafl oca- nda 23 Eylül günü bir eylem yapt. Yurtsever Cephe ça r s yla yap lan eyleme yerel ve ulusal çevre örgütleri de kat larak destek verdi. Yap lan konuflmalarda, oca n bal k çiftliklerini kuruttu u, zeytini, pamu u bu day yok etti i, evleri temelinden sarst anlat ld. 13 y ld r Avflarl lara toz yutturan oca n art k kapat lmas gerekti ini belirten köylüler, ocak kapat lana kadar mücadele etmekte kararl olduklar n belirttiler. Y k ma geçit yok n Denizli Belediyesi'nin Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda y k m yapmak istedi i lbar Mahallesi halk 23 Eylül de eylem yapt. Siyasi partilerin ve yerel derneklerin destekledi i eylemde mahalle halk n n insanca yaflanacak konutlara hakk oldu u ancak bu y k mlarla mahallelinin madur edilece i vurguland.

8 8 DÜNYA 5 Ekim 18 Ekim 2006 Filistin ve Lübnan da iç savafl zorlamas Lübnan da direnifl ve hükümet aras ayr l klar derinlefliyor. Filistin de El Fetih ve Hamas birbirine girdi. Lübnan savafl n kaybeden srail in iç savafl ç karma planlar ilerliyor GAZZE DE NSANLIK CAN ÇEK fi YOR El Fetih ve Hamas aras nda fliddetlenen çat flmalarla yeniden hat rlanan Gazze de, insani kriz tahammül edilemeyecek boyutlara ulaflt. srail in dört ayd r abluka alt nda tuttu u bölgede 1,5 milyon insan elektrik, su, g da ve t bbi araçtan yoksun. Bir Birleflmifl Milletler uzman, durumu "Gazze'nin srail taraf ndan bir cezaevine dönüfltürülerek anahtar n n da d flar at lmas " sözleriyle özetliyor. Dünyan n nüfus yo unlu u en yüksek bölgelerinden biri olan Gazze'de yaflayan Filistinlilerin dörtte üçü abluka yüzünden g da yard m - na muhtaç. D fl yard mlar n kesilmesiyle aylard r maafl alamayan çal flanlar, El Fetih kanal yla da t lacak 370 dolarl k yard m n da yeterli olmayaca n söylüyor ve eylemlerini sürdürüyorlar. ç çat flmalar n t rmanmas n n durumu daha da kötülefltirmesinden korkuluyor deki Asya Krizi yle mevcut partilerin tümünün itibar n n s f rland s rada kurdu u Taylandl Taylandl y Sever Partisi (TAK) ile IMF ve DB ile ba lar koparma ça r s yaparak iktidara gelen Thaksin, Pentagon un Lübnan ve Filistin de korkulan oluyor. Savafl n y k nt lar üzerinde ekonomik ve siyasi zorlamalarla iç ayr l klar yarat lmaya çal fl l yor. ç savafl n kaç n lmazl - ndan bahsetmek abart l olsa da, iflgal cephesinin ülke içi güçleri düflman ve müttefik güçler olarak s n fland rmas baflar l olmufl görünüyor. 1 Ekim de fieba bölgesi hariç Lübnan dan bütünüyle çekilen srail, bundan sonra bütün sorumlulu un Fuad Sinyora hükümetinde oldu unu ilan etti. Bu koflullarda ülke içinde giderek yaln zlaflan ve askeri ve ekonomik anlamda da oldukça zay f olan Lübnan hükümeti ise BM- ABD- ngiltere karfl - s nda daha teslimiyetçi bir çizgiye yöneliyor. Sinyora n n Lübnan a gelen Blair e dostluk gösterisinde bulunmas yla belirginleflen ayr l k, Nasrallah n demeçleri ve Tayland n Genç Parti sine ABD-DTÖ darbesi Thaksin, Cem Uzan n baflar l örne iydi. IMF yi karfl s na ald ; hem halkç politika izledi hem küpünü doldurdu. Irak a gönderdi i ordunun darbesini yedi Andlarda karfl devrim tehdidi büyüyor Bolivya da ilerici süreci baltalama çabalar na darbe söylentileri efllik ediyor. Söylentiler üzerine, Genelkurmay Baflkanl darbe iddialar n n as ls z oldu unu aç klad. Bolivya ordusu, ABD yanl s darbelerle dolu geçmifline ra men do algaz n kamulaflt rmas nda hükümete do rudan destek vermiflti. Ancak, yükselen gerilim de yabana at l r gibi de il. Zengin eyaletlerde "özerklik" propagandas yükseliyor. Bu bölgelerde faflist gençlik örgütleri kuruluyor. Toprak sahipleri, toprak reformuna karfl silahl çeteler örgütlüyor. MAS hükümeti ise son olarak, köylülerin ilerici süreci savunmak gerekti inde silahlanmas yönünde bir ça r yay nlad. 22 Eylül Zafer Mitingi ile derinleflmifl görünüyor. Beyrut ta yaklafl k 500 bin kifliye seslenen Nasrallah, dünya yüzünde bizi silahs zland racak ordu yok diyerek BM karar na, srail e ve hükümetin ülkede tam hakimiyet iddias na rest çekti. Nasrallah, El Cezire ye verdi i röportajda da hükümetin istifas n istedi. Di er yandan srail hükümeti, Hizbullah la üç dört ay içinde yeniden çat flaca- na kesin gözüyle bak - yor. srailli bir hükümet yetkilisi, srail, bu kez sivillere çok zarar vermeden Nasrallah öldürmeli diye konufltu. Filistin ise, tüm siyasi güçleri bir araya getirecek bir Ulusal Mutabakat Hükümeti kurma yönündeki giriflimin baflar s z olmas yla birlikte El DARBEYE ABD DE AVRUPA DA SESS Z Eylül ay nda ABD ye giden Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref, Afganistan iflgali bafllad nda dönemin ABD D fliflleri Bakan Yard mc s Richard Armitage n Pakistan' bombalay p Tafl Devri'ne döndürmekle tehdit etti- ini söyledi. Müflerref, bunun üzerine Afganistan Fetih ve Hamas aras nda ç kan kanl çat flmalarla sars l yor. Hamas hükümeti, onlarca üyesinin srail taraf ndan kaç r lmas ve d fl yard mlar n kesilmesi karfl s nda adeta felç olmufltu. Hamas terörist ilan kontrolündeki ordunun darbesiyle devrildi. Darbe gerekçesi, Thaksin in yolsuzluklar ve hükümetinin flimdiye dek görülmemifl ölçüde toplumu bölmesi oldu. Pentagon a ba l generallerin yönetimindeki Tayland ordusu, son y llarda reform dan geçirildi ve Do u Timor daki BM Bar fl Gücü ve Irak daki ABD iflgal gücü içinde görev alan birlikler oluflturdu. Darbenin ard ndan ülkede s k - yönetim ilan edildi. Darbeciler, uluslararas toplumun güvenini kazanmak için Pentagon un emri alt nda, ordu reformunu yapan General Surayud Chulanon u getirdi de Polis Örgütü nün bilgisayar sistemini kurarak zengin olan eski polis albay Thaksin, iktidara geldikten sonra, iç pazar gelifltirmeye dayal bir büyüme modelini izledi. KOB leri güçlendiren sa l k ve e itim reformlar, mikro kredi, köy destekleme fonlar, üreticiye teknik destek programlar Thaksin iktidar n n halka dönük yüzünü oluflturdu. Di er tarafta ise Thaksin in piramidin tepesinde oldu u kendine ba ml yeni bir burjuvazi yaratma politikas bulunuyordu. Thaksin, son olarak orta oldu u Shin Holding deki hisselerini vergisiz sat - fl yla büyük bir skandala yol açm flt. Thaksin in politikas ndan zarar gören Tayland n geleneksel burjuvazisi, meflruti monarfliyle yönetilen Tayland da kralc -liberal bir muhalefet hareketi bafllatm flt. Pervez Müflerref zorbas ndan memnun iflgalinde ABD yi desteklediklerini aç klad. kilinin görüflmesinden bir gün önce, Bush un Pakistan a askeri müdahale olas - l ndan söz etmesi üzerine, Müflerref bunu kendilerinin yapmak istedi ini ve Bush a güvendi ini aç klad. Küçük generaller bu kez kardefllerine tafl att lar Gazze de, Ramallah sokaklar nda büyüklü küçüklü El Fetih ve Hamas taraftarlar s k s k fliddetli çat flmalarda karfl karfl ya geliyor (üstte) 500 bin kiflilik Hizbullah mitinginde hükümetin istifas istendi (solda) eden sra- il-abd- AB cephesi de sürdürür- kuflatmay ken, müzakerelerde ve hükümete ödenmesi gereken yard mlarda El Fetih i muhatap alarak gerilimi t rmand rm flt. El Fetih yandafllar n n maafllar n öden- Meksika'n n Oaxaca eyaletinde Ulusal Ö retmenler Sendikas taraf ndan sürdürülen grev beflinci ay na girerken sendikan n Oaxaca'da örgütlü Section 22 flubesinden greve devam karar ç kt. fiube baflkan Enrique Rueda Pacheco, vali Ulises Ruiz Ortiz'in görevden al nmas yönündeki talepleri kabul edilmedi i takdirde grevin kitlesel ve birleflik bir flekilde devam ettirilece ini aç klad. Ö retmenler Meclisi taraf ndan gerçeklefltirilen toplant da konuflan Pacheco, örgütünün, Oaxaca Halk Meclisi ni oluflturduklar di er örgütlerle birlikte, direnifli sürdürece ini ve parçal de il tek bir cephe olduklar n söyledi. Sendika, halka dönük bask lar n durdurulmas, halka sald ranlar n cezaland r lmas memesi karfl s ndaki protestolar ve buna karfl Hamas yandafllar n n hükümete destek gösterileri Eylül de çat flmaya dönüfltü. Çat flmalar 1 Ekim de doruk noktas na ç kt ; 5 kifli öldü, 30 kifli yaraland. Protestolar n sürmesi karfl s nda Hamas n bakanl k faaliyetlerini durdurmas ise yaflanan krizin derinli ini aç a vuruyor. Dört ay gibi bir süre sonra savafl n yeniden bafllamas na ve politik tutsaklar n koflulsuz olarak derhal serbest b rak lmas yönündeki taleplerini tekrarlad. kesin gözüyle bak lan Lübnan da mevcut ayr m n direnifl hareketini korumak ve diri tutmak gibi bir anlam var. Ancak Filistin in iç çat flmas, flu anda kendi krizini derinlefltirmenin ötesine geçemiyor. Yak n vadede, ran a sald r - y gündemine alan ABD- srail cephesinin bu gerilimleri derinlefltirme çabalar na flahit olaca z. Halk Meclisi iktidar n ilan etti Baflkenti sivil direnifle geçen Obrador un ikili iktidar ilan yla sars lan Meksika da, Oaxaca Halk Meclisi nin baflkald - r s egemen siyasetin krizini derinlefltiriyor Meclis, herhangi bir askeri sald r - n n 14,000 okulda ve eyaletin di- er bölgelerinde direniflle karfl laflaca n aç klad. Ö retmenler, eyalete dönük askeri müdahalelere karfl olduklar n ve askerlerin k fllalar na dönmesini istediklerini bildirdi. Bu arada, Kurumsal Devrimci Parti PRI yandafllar n n Halk Meclisi ne karfl eylemler düzenledi i ve sald r planlar yapt bildiriliyor. Hükümet yanl lar n n oluflturdu u flok birlikleri provokatif sald r lar düzenlerken, federal polisin ve ordunun da bu durumdan istifade ederek kente sald rmas ndan endifleleniliyor. Halk Meclisi ne ait asi radyo geliflmeleri an be an aktar rken barikatlar n güçlendirilmesi ve sald r ya haz r olunmas ça r s nda bulunuyor. Vali Ortizin istifas, politik bask lar n son bulmas ve yaflam koflullar n n iyilefltirilmesi talepleriyle greve giden ö retmenler öncülü ünde kurulan Halk Meclisi (APPO), Federal hükümeti tan mad n aç klayarak kendi iktidar n ilan etmiflti. Seçim hilesiyle iktidara gelen Baflkan Calderon, hükümetin ana gündeminin Oaxaca oldu unu belirterek, rakibi Obrador yandafllar n n baflkentte iki ayd r süren kuflatmas n n ve ikili iktidar ilan n n dahi kendileri aç - s ndan Oaxaca dan daha az tehlikeli oldu unu aç klam flt. APPO benzeri halk meclislerinin ülkenin di er bölgelerinde de ortaya ç kt bildiriliyor. Dünya Kritik Bir Yol Ayr m nda Michel CHOSSUDOVSKY Küreselleflme Hakk nda Araflt rma Merkezi B ush yönetimi insanl n gelece ini tehdit eden askeri bir macera bafllatt. Bu abart de il. ran a karfl hava sald r lar bafllat lacak olursa, bu, kara savafl n ve çat flman n yay lmas - n da tetikleyecek. Hava ve füze sald - r lar, konvansiyonel silahlar kullan ld - nda bile, ran n nükleer tesislerinin y k m ndan do acak Çernobil tipi bir nükleer kabus bafllatacak. Tarih boyunca, askeri ittifaklar n yap s önemli çat flmalar n tetiklenmesinde yaflamsal rol oynad. Irak iflgali öncesindeki durumun tersine, flimdi ABD nin askeri maceras Franko-Alman ittifak nca destekleniyor. Üstelik, srail in bu operasyonda do rudan rol oynamas öngörülüyor. NATO, Anglo-Amerikan- srail askeri ekseni ile ittifak içinde. NATO 2005 te srail ile askeri iflbirli i anlaflmas imzalad ve srail-türkiye ile çift tarafl askeri anlaflmaya sahip. ran, fianghay flbirli i Örgütü nde gözlemci ve tam üye olmas bekleniyor. Çin ve Rusya n n, ran la uzun erimli askeri iflbirli i anlaflmalar var. Çin ve Rusya, ABD yönetimindeki askeri operasyona karfl ç kt lar. ABD nin plan Rusya ve Çin in, Orta Asya ve Hazar havzas ndaki ç karlar n tehdit ederken, bu ülkelerin ran ya da Suriye için bir askeri müdahalede bulunmalar beklenmiyor. Çat flma Ortado u dan Hazar havzas - na kolayca yay labilir. ABD birliklerinin konuflland Azerbaycan ve Gürcistan da içerecektir. ran ve Suriye ye karfl askeri eylem, Ortado u da daha genifl bir savafl tetikleyecek olan srail in do rudan kat - l m n içerecektir. Türkiye de öngörülen hava sald r lar yla yak ndan iliflkilidir. ABD-Britanya- srail savafl planlar ilerlerse, Genifl Ortado u-orta Asya bölgesi, Do u Akdeniz den Afgan-Çin s - n r na dek yang n yerine döner. fiimdi, üç önemli savafl tiyatrosu var: Afganistan, Irak ve Filistin-Lübnan. ran hedef alan bir sald r bu tiyatrolar n bütünleflmesine hizmet eder. ran a yönelik ABD bombard manlar Irak taki koalisyon birliklerine yönelik ran sald r lar yla karakterize olan bir kara savafl n n tetiklenmesine de katk da bulunabilir. srail güçleri de Suriye ye girecektir. ran a yönelik sald r Irak direniflini do rudan etkiler. ABD nin Irak ve Afganistan da afl r zorlanan askeri yetenek ve kaynaklar n da bas nç alt na sokar. Orta Asya-Ortado u bölgesinin sallant l jeopoliti i, ABD nin içinde oldu- u üç savafl tiyatrosu, srail ve Türkiye nin do rudan kat l m, ABD sponsorlu undaki askeri ittifaklar n yap s vb. daha genifl bir çat flma olas l n gündeme getirmektedir. ran a yönelik savafl, tüm Hazar havzas n, eninde sonunda Rus Federasyonu nun istikrars zlaflt r lmas na ve fethedilmesine yol açacak biçimde askerilefltirmeyi hedefleyen uzun vadeli ABD askeri gündeminin parças d r. Yazar n Ortado u Savafl n n Bir Sonraki Evresi bafll kl makalesinin bir bölümüdür. Gerilim t rman yor n ABD Baflkan George Bush, ran'a destek veren flirket, kurulufl veya devletlere yapt r m uygulanmas n öngören bir yasay onaylad. Yasada, ran n kitle imha silah elde etmesine yönelik desteklerin hedef al nd belirtilse de, bu esnek ifadenin ran bütünüyle tecrit etmeyi hedefledi i çok aç k. D fl politikada sertleflen ABD yönetimi, ayn sertleflmeyi içerde de sergiliyor. ABD Senatosu, ''terörle savafl'' flüphelilerinin sorgulanmas ve yarg - lanmas s ras nda iflkence izni ya da yarg s z infaz izni olarak da nitelenen bir yasay kabul etti. Yunanistan da ö retim üyeleri grevde n Yunanistan'da e itimciler sendikas, düflük maafllara ve yeni e itim yasas na karfl, Eylül ortas nda ülke genelinde bafllatt klar grevi haftalard r sürdürüyor. Eylemlerinin üçüncü haftas nda bir toplant yapan e itimciler, hükümetin umursamaz tavr karfl s nda grevi sürdürme karar ald lar. Hükümet ö retim görevlilerinin maafllara zam talebini kabul etmiyor. E itimciler hükümetin bu tavr n 2 Ekim de ülke genelinde kitlesel eylemlerle protesto ettiler. Yo un bir eylem program aç klayan e itimciler hükümetin geri ad m atmamas halinde grevin süresiz devam ettirilece ini aç klad lar.

9 5 Ekim 18 Ekim 2006 EKONOM 9 Hanuka da haham, Ramazan da imam oluyorlar Kâr için her fley caiz Büyük g da, finans ve perakende tekelleri Ramazan ay reklam kuflaklar yla Osmanl y ve dini yeniden keflfediyorlar. Yap Kredi nin Vadaa lar fes tak yor, Burger King hamburgerin yan nda apple pie de il hurma veriyor, Coca Cola iftar sofralar n n bafl köflesine konuluyor RAMAZAN GELD ZAM SEZONU AÇILDI Ramazan n geldi ini anlamak için bir markete girip fiyatlara bakmak yetiyor. Ramazan da reklamlarla körüklenen tüketim art fl na geleneksel zamlar da eklenince sermayeye gün do- uyor, olansa yine vatandafla oluyor. Bu y l da Ramazan öncesi pek çok g da ürününe zam yap ld. Et en az yüzde 12 zamlan rken yumurtan n fiyat iki kat na ç kt. Ya, salça, un, fleker gibi temel g da maddeleri yüzde 20 ler civar nda zamland. Türk- fl in Ramazan zamlar sonras yapt araflt rmaya göre 4 kiflilik bir ailenin açl k s n r 586 YTL ye yükseldi. Zamlar n üstüne sonbahar n gelmesiyle yükselen sebze meyve fiyatlar eklenince yoksullar n hali iyice evlere flenlik oluyor. Bu zam haberleri sonras bozulan a z m z n tad n bir tatl yla düzeltelim dedi imizde Güllaç a gelen yüzde 36, baklavaya gelen yüzde 10 Ramazan zamm bunun da mümkün olmad n gösteriyor. Bilderberg Konferans Yap Kredi nin Vadaa yarat klar kafalar na fesleri takm fllar, sultan kay klar yla Migros a Ramazan al flverifline gidiyorlar. Müslüman olan Vadaa yarat klar Osmanl y yeniden keflfetmifller. Osmanl y keflfeden bir di er firma da Amerikan fast food zinciri Burger King. Ramazan için sunduklar Sultan Menü nün reklamlar nda yeniçeriler hamburgerli Koç grubunun Migros için ABD hipermarket zinciri Wal-Mart ile flörtü sürüyor. Migros un sat fl için geçen y l Wal-Mart ile yap lan görüflmelerde, biraz daha büyüyün öyle alal m dendi i bas na yans m fl, Migros bu süre içinde Tansafl da bünyesine katm flt. 90 milyar dolarl k servet ile dünyan n en zengin ailelerinden birinin sahip oldu u Wal-Mart n y ll k cirosu 300 milyar dolara yak n. Türkiye nin Gayri Safi Milli Has las na yak n bir ciro elde eden Wal-Mart n temel slogan zamanda maksimum kar. Bu amaca ulafl - Minimum mazan iftar n Coca Cola ile iftar n tad na için. Bu açan maden iflçilerini var yor. Hamburgerin topraklara kullanm flt. yan nda hurma veren ait ne var ne yoksa yerlisiyle Reklamlar n kimsenin Burger King in Ramazan menüsü Amerikanc -Osmanl c yabanc s yla flir- ketlerin malzemesi. diniyle iman yla bayram yla ilgisi yok. Amaç çizgiyi ülke ikti- fiirketlerin Rama- reklamlarla tüketimi köketlerin dar ndan sonra iftar sofralar nda zan n maneviyat ndan rükleyip sat fllar art rmaya da egemen k l- etkilendi ini düflünenler mak. Bunun en aç k çal fl yor. Gelenek- varsa yan l yor. Bunlar n göstergesi ABD- srail Haydutlar Türkiye de toplan yor sel Ramazan reklam n günler öncesinden gösterime sokan Coca Cola ise sevgi, yard mseverlik, hoflgörü dolu reklamlar yla Coca Cola karfl s nda hepimiz eflitiz mesaj veriyor. Televizyonlar Ramazan a özel reklam ve promosyonlarla dolup tafl - yor. Tüm fl irketler eksik kalmayal m diyerek bir reklam çevirmifl Ra- hepsi kâr kokan hareketler. Koç Grubu yeni ald klar Yap Kredi Bankas n n müflterilerini yine kendisine ait Migros a çekerek koç gibi kâr etmenin peflinde. Coca Cola karfl s nda ne kadar eflit oldu umuz sorusunun yan t n ise bize geçen y l Coca Cola n n kendisi vermiflti. Haklar n örgütlü bir flekilde aramak isteyen 110 Coca Cola iflçisi D SK e ba l G da- fl te örgütlenince kendilerini birden kap n n d fl nda bulmufllard. Sendikal iflçiye tahammülü olmayan ve onlar iflten atan Coca Cola geçen y lki reklam nda Emperyalist-kapitalist sistemin en önemli legal suç örgütlerinden Bilderberg in 2007 y l ndaki toplant s n n May s ay nda stanbul da gerçeklefltirilece i duyuruldu Dünyay yöneten siyasetçilerin, askeri kurmaylar n ve sermaye kesimlerinin gizemli toplant s olarak bilinen Bilderberg Konferans 2007 de Türkiye de toplanacak. kinci Dünya Savafl sonras emperyalizmin sosyalizme karfl savafl n örgütlemek ve ABD egemenli ini dünya çap nda yayg nlaflt rmak için toplanan bu konferans ad n ilk toplant n n yap ld otelden al yor. Toplant ya kat lanlar kesinlikle gizli tutuluyor ve kat l mc lar n içeride konuflulanlara dair bilgi vermesi yasaklan - yor. Toplant da not al nam yor ve yaz l bir tutanak kesinlikle tutulam - yor. Her y l n May s ay - nda organize edilen toplant lara 40 ila 120 kifli aras nda kat l m gerçeklefliyor ve gizlilik koflullar ABD dünya kaynaklar n emerek bir y lda en zenginlerini %10 zenginlefltirirken bu ülkede ücretler düflmeye devam ediyor. Biliflim tekeli Microsoft un patronu Bill Gates bu sene de ABD nin en zengin adam oldu Amerika: Kimine rüya, kimine kabus Forbes dergisinin aç klad ABD nin En Zengin 400 kiflisi listesindeki isimlerin serveti bir y lda %10 civar nda artt. Ayr ca bu y l ilk kez, listeye girenlerinin hepsinin serveti 1 milyar dolardan fazla. En zenginler listesinde en üstte bir kez daha biliflim tekeli Microsoft un patronu Bill Gates yer al rken, ilk onda Migros u almas beklenen Wal Mart flirketinin 4 orta birden yer ald. ABD ekonomisi zenginlerini zengin ederken, Ekonomik Politikalar Enstitüsü'ne (EPI) göre hane halk reel gelir ortalamas son befl y ld r düflüyor. ABD'de maafllar gerilerken, EPI, gelirde yaflanan düflüflü Afrikal ve Hispanik ailelerin daha çok hissetti ini aç klad. Emek piyasas na yeni girenler de eskiye oranla daha kötü maafllarla ifle bafll yorlar. Üniversite mezunlar n n ifle girifl ücretleri de aras nda reel olarak gerilerken, flirketlerin çal flanlar na sundu- u sosyal imkanlar da giderek azal yor y llar aras nda ABD'de büyük flirketlerin CEO'lar n n ald ücretler ise üç kata yak n bir oranda art fl gösterdi. Böylece 1960 y l nda flirketlerin üst düzey yöneticileriyle iflçiler aras nda 24 kat olan maafl fark da geçen sene 262 kata yükselmifl oldu. Dünya kaynaklar n emen ABD de h zla artan toplumsal kutuplaflman n, bu ülke egemenlerince dünya çap nda sürdürülen terörist sald rganl n ülke içine tafl nmas na neden olabilece i tart fl l yor. alt ndaki toplant ya ancak en güvenilir isimler davet ediliyor. Büyük tekellerin en üst düzey yöneticileri, devlet baflkanlar, merkez bankas baflkanlar ve generaller seçilerek toplant - ya davet ediliyor. Türkiye den bu toplant ya flu ana kadar Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Mesut Y lmaz, smail Cem, Ali Babacan, Fehmi Koru gibi isimler ça r lm flt. Bu çete toplant s nda muhalif hareketlere ve sola karfl uygulanacak terör yöntemlerinden, kapitalizmin sorunlar na kadar birçok konu konufluluyor de stanbul da toplanacak Bilderberg çetesine Türkiye den kimin kat laca merak edilirken, Türkiye soluna da bu toplant y engellemek gibi önemli bir görev düflüyor. utanmadan mak için yo un bir emek sömürüsü mekanizmas kuran Wal-Mart n iflçi düflman yöntemleri Wal- Martizm ad yla insan kaynaklar literatürüne de girmifl durumda ve okullarda ders olarak okutuluyor. Wal-Mart çok düflük ücretleri, a r çal flma koflullar n ve esnek çal flma saatlerini iflçilere kabul ettirebilmek için iflyerlerinde sendikaya göz açt rm yor. Wal-Mart ma azalar nda sendika aç k aç k iç düflman olarak tan mlan yor. ABD d fl nda, Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Güney Kore, Meksika, ngiltere ve Meksika'da da ma azalar bu- menfleli bir flirket olan Coca Cola n n bir yandan Ortado u savafl n desteklerken di er yandan Müslümanlar n iftar sofras na konuk olmaya çal flmas. Yerlisi yabanc s yla sermaye için kâr deyince akan sular duruyor. Kârlar art rmak için Paskalya da papaz, Hanuka da haham, Ramazan da imam olmak sermayeyi gocundurmuyor. Emperyalizm ile muhafazakarl k-mukaddesatç l k siyasi iktidar n ard ndan Ramazan a özel reklam kampanyalar nda da kol kola giriyor da çok iflimiz var Dünya Su Forumu nun ard ndan, IMF ve Dünya Bankas n n 2009 y l toplant lar da Türkiye ye kesildi IMF ve Dünya Bankas n n 2009 y l toplant lar n n stanbul'da yap lmas na iliflkin mutabakat zapt, Singapur'da imzaland. Yoksul halklar n bafl düflman bu iki örgüt d fl nda, dünyan n su kaynaklar n uluslararas su tekellerine peflkefl çekmek için oluflturulan Dünya Su Forumu da 2009 da ülkemizde toplanacak y l Türkiye halk - n n, dünyan n dört bir yan ndaki yoksul halklar ad na sömürgecilerden hesap soraca bir y l olacak. flçi düflman Wal-Mart Türkiye ye mi geliyor? TÜPRAfi sat n al rken alt na girdi i d fl borçlar ile zor günler yaflayan Koç Grubu Migros u satmaya haz rlan yor. Sat flta ad en çok geçen grup, iflçi düflmanl n n kitab n yazan, girdi i ülkelerdeki küçük parakendeciyi ezip geçen ABD li Wal-Mart marketler zinciri lunan Wal-Mart n sadece Kanada daki ma azalar na sendika girebildi ve firma bu ülkedeki tüm ma azalar n kapatt. Kapat rken Kanada daki çal flma yasalar n n demokratik olmad n gerekçe gösterdi. Wal-Mart birçok ülkenin GSMH sinden bile yüksek cirosuyla girdi i ülkelerin siyasetinde de belirleyici rol oynuyor. Bu yüzden Wal-Mart n Migros u almas durumunda Türkiye deki iflçi düflmanl n n Koç bafl olaca düflünülüyor. Umar KARATEPE T Dalgalar yükselirken... ürkiye ekonomisi 22 Eylül Cuma günü bir kere daha dalgaland. Dolar 1.44 YTL den 1.55 YTL ye yükselirken, faiz oranlar %22 ye ulaflt. Gün içerisinde borsa tepetaklak olurken yaflanan dalgalanma birçok ekonomist taraf ndan s cak paraya dayanan büyümenin yarataca büyük bir depremin öncü sars nt lar olarak yorumland. Ekonomi benzeri bir dalgalanmay Haziran ay nda da yaflam fl, hükümet sars nt n n d fl etkilerden kaynakland n söyleyerek iyimser bir tablo çizmiflti. Fakat Haziran sars nt s ndan sonra h zla devreye sokulan faiz oranlar n n art r m ve faiz geliri vergilerinin s f rlanmas gibi önlemler asl nda ortada bir sorun oldu unu göstermekteydi. S cak para Türkiye nin riski yükseldi diyerek daha fazla risk primi yani daha fazla faiz geliri istiyor, hükümet de bu talebe yan t vermek zorunda kal yordu. Tüm bu geliflmelerden 2-3 ay sonra Türkiye ekonomisinin yeniden ufak çapl bir sars nt geçirmesi hiç de hayra alamet de il. Hükümet ve sermaye medyas n n büyük bir bölümü sorunun Polonya, Macaristan, Tayland, Brezilya ve Ekvador kaynakl oldu unu, bu ülkelerdeki kimi geliflmelerin s cak paran n yükselen piyasalar denilen rant alanlar ndan çekilmesine neden oldu unu iddia ediyorlar. Gerçekten de dünya kapitalizminin yaflad daralman n ve kriz emarelerinin artmas ndan dolay spekülatörler yükselen piyasalar dan çekilme e ilimindeler. Çünkü bu ülkelerin 2000 li y llarda suni bir flekilde, yani tafl ma suyla büyüdü- ünü en iyi onlar biliyor ve krizden ilk etkilenecek olan bu ülkelerde risk almak istemiyor, risk al rsak da daha tatl karlar isteriz diyorlar. Bu yüzden Türkiye de 2005 Eylül ünde %14.8 olan faiz oranlar 2006 n n ayn ay nda %22 ye yükseliyor. Giderek s klaflan dalgalanmalar spekülatörlere vur-kaç olanaklar yarat rken, sermayenin tüm kesimlerinin spekülatif e ilimleri daha da güçleniyor. Bu koflullar alt nda dünya çap nda büyük bir finansal depremin olup olmayaca na dair de il, ne zaman olaca na dair tart flmalar al p bafl n gidiyor. IMF Baflekonomisti bile s cak para ile büyümenin sonuna gelindi ini itiraf ederken hükümet nuh diyor peygamber demiyor. Merkez Bankas n n stanbul a tafl nmas yla beraber finans kesimine yeni vergi k yaklar n gündemine al yor ve ülkeyi bir s cak para merkezi yapaca- n iddia ediyor. Yani sorun ekonomik sars nt n n d fl kaynakl olup olmamas ndan öte, hükümetin deprem riskini göre göre pamuk ipli ine ba l s cak para ba- ml l nda srar etmesi. Hükümet oluflabilecek finansal depremlere karfl s cak para girifl ç k fllar n n s n rland r lmas n içeren korumac tedbirler almak yerine dalgalar n ortas na alt delik bir tekneyle daha fazla aç l yor. Eylül sonunda dünya çap ndaki sars nt n n etkilerinin en çok Türkiye de hissedilmesinin en önemli nedeni de bu. AKP nin ekonomi politikalar yla öncü sars nt lar n merkez üssü haline dönüflen Türkiye ekonomisi, eli kula- nda denilen finansal depremlerde büyük bir ekonomik ve toplumsal y - k mla karfl karfl ya kalacak. KISA... KISA... B rak n z kaç rs nlar b rak n z çals nlar n Türkiye de vergi kay plar ve kaçaklar giderek artarken, vergi denetim kadrolar azalmaya devam ediyor. Gelir daresi verilerine göre 2004 y l nda beyan edilen her 100 YTL lik gelire karfl l k 84.6 YTL nin gizlendi i anlafl l rken, 2005 te bu rakam 119 YTL ye yükseldi. Vergi kaç rma yayg nlafl rken devletin küçültülmesi slogan yla yürütülen politikalar n sonucu her 3 vergi denetim kadrosundan sadece 1 i dolu. Sermayeden vergi almamak için k rk dereden su getiren hükümet, sadece yasal düzenlemelerle de- il kaça denetleyecek kamu kurumlar n n içini boflaltarak ta h rs zlara yol veriyor. Yeni vergiler can s kar n l Özel daresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasar s ile baz vergilerin kapsam geniflletilirken, yeni vergiler de getiriliyor. Tasar yla emlak vergileri art p, otopark ve ek e lence vergisi getirilirken, en önemli düzenleme kanalizasyon ve su yat r mlar nda halk n masrafa kat l m n n yasayla prensip haline getirilmesi. Hükümet ve belediyeler düzenlemeyi Hizmet alan paras n öder sözleriyle savunuyorlar.

10 10 YÜZYÜZE 5 Ekim 18 Ekim 2006 Ba lant s zlar aya a kalkt Gazeteci yazar Ertu rul Mavio lu, Ba lant s zlar Hareketi nin Havana da toplanan 14. Zirvesi ni izlemek için Küba dayd. Mavio lu ile Ba lant s zlar n dünü ve bugünü, Ba lant s zlar içinde Küba-Venezüella-Bolivya ekseninin yaratt yeni rüzgar üzerine konufltuk Ba lant s zlar Hareketi (BH) bugünkü koflullarda ne anlama geliyor? Bandung Konferans yla Ba lant s zlar Hareketi nin ilk harc at l yor ve Yugoslavya lideri Tito bafl çekiyor. Ne Sovyetler Birli- i nin ne de ABD nin hükmü alt nda olmadan nas l bir yaflam alan bulabiliriz? sorusuna yan t ar yorlar lerin sonlar na do ru, Sosyalist Blok parçalan yor ve Ba lant s zlar n varl k flartlar ortadan kalk yor. Uzun bir dönem toplanam yorlar. Epey sonra toplanan bir zirve var Kuala Lumpur da. Orada al nan kararlar da çok da çarp c de il. Benim de izledi im, flimdiki Havana toplant s o dönemde kararlaflt r lm fl. BH deki ülkelerin say s, son iki üyenin de kat l m yla 118 e ç km fl durumda. Dünya nüfusunun %61 ine tekabül ediyor bu. fiu anda BM den sonraki en büyük güç BH. BH yi yeniden gündeme getiren fley ne? Ba lant s zlar n bir araya gelmesinin birkaç nedeni var. Bunlardan biri, kendi ülkelerinin ç - karlar n savunacak bir zemine sahip olmad klar n, son y ld r, özellikle Sovyetler Birli i nin da lmas ile birlikte, BM nin ABD güdümü alt na girdi ini düflünüyorlar. Ba lant s zlar BM nin, baflta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyinde veto hakk olan ülkelerin güdümüne girmifl bir topluluk oldu una inan yorlar. Sadece ABD ye yönelik de il miydi bu karar? ABD baflta olmak üzere diye bir vurgu var. Bu, Venezüella gibi baz ülkeler aç s ndan di er ülkelerin ismi dahi an lmadan ifade ediliyor. Baz ülkeler aç s ndan da, veto hakk olan ülkeler diye ifade ediliyor. Bu, iflin bir taraf. Ama esas taraf, dünyada nas l bir tabloyla karfl karfl yay z sorusuna verilen cevapla alakal Afganistan iflgal edilmifl. Pakistan, o dönem iflgal tehdidiyle karfl karfl ya kalm fl, Müflerref boyun e mifl. Lübnan da srail in aç k sald r s Filistinlilerin haklar n n hiçbir flekilde tan nmamas... ran n ve Suriye nin hedefte olmas. Büyük ülkelerdeki nükleer programlara ses ç kart lmazken, ABD nin Kuzey Kore nin nükleer çal flmalar n, keza ran nkini de düflmanca bir tav rla karfl lamas. Küba n n yaflad ambargolar. Venezüella ya karfl hasmane tutumlar. Bolivya da ve benzeri ülkelerde, darbe tehditlerinin gündemde tutulmas ABD nin dünyay bir jandarma gibi yönetiyor olmas ; baflka bir ifadeyle tek kutuplulu un art k ifrada varmas ; ülkelerin kendi egemenlik haklar - n ciddi bir flekilde tehdit etti i gerçe inden hareketle baflka bir birlik zemini ortaya ç kart yor. Ama bana sorarsan z, bu zemin, üye 118 ülkenin 118 ini de kucaklayan bir özelli e sahip de il. Dünya 11 Eylül den beri, tam da Bush un ya bizdensiniz ya onlardan fleklinde özetledi i yeni zeminde ilerliyor. Peki Ba lant s zlar n bu konuda gelifltirdi i ortak bir tav r var m? Bu olay kendili inden bir süreç gibi alg lamayan, daha iradi bir tav r içerisinde bulunan, son Zirve nin lokomotifi konumunda olan ülkeler var. Örne in Venezüella, Küba, Bolivya, Kuzey Kore, Belarus. Bu ülkelerin, zirve öncesinde belli bir anlaflma zeminleri oldu unu net bir flekilde hissettik. fiimdi, bunun içerisinde ran n yeri nedir? sorusu; bu anti-amerikan birli in çizmifl oldu u çerçeve içerisinde de erlendirilmesi gereken daha genifl bir konu. Arjantin ve Brezilya n n pozisyonu neydi? Arjantin gözlemci konumunda. Brezilya n n sesi bile ç kmad, yoktu Zirve de. Küba n n gerçek bir inisiyatifi vard. Dünyan n açl k, e itim sorunlar na iliflkin Küba n n bugüne kadar ba lant s z politikalarla elde etmifl oldu u birikimler, bir rapor halinde bu zenginlikten yararlanmak isteyen herkese sunuldu. Küba dünyan n o yakas na farkl bir pencere açm fl oldu. O pencereden görünen ne? Temsilciler ülkelerine döndüklerinde, küresel kapitalizmin dünyay açl a mahkum eden tavr n n sorgulamas n hiç kuflkusuz yeniden yapacak. Dünyan n bir yakas n n buna zorlanmas bile, bence bu Ba lant s zlara ayr bir karakter üstünlü ü kazand r yor. Son söyleyece ini ilk söyle Temsilciler ülkelerine döndüklerinde, dünyay açl a mahkum eden küresel kapitalizmin sorgulamas n hiç kuflkusuz yeniden yapacak. Dünyan n bir yakas - n n buna zorlanmas bile, bence bu Ba lant s zlara ayr bir karakter üstünlü ü kazand r yor. derseniz, bu Zirve den bir rüzgar yakalanm flt r derim ben. Peki dünya bu rüzgar nas l de erlendirebilir? Zirve öncesinde de bu sonuç ç kacak denilenden daha ileri noktalar elde edilemedi. Niye? Bilemiyorum. Kapal kap lar ard nda sürdürülen heyet çal flmalar var. Muhtemel ki, daha ileri noktalarda, örne in ABD ye daha aç k tav r ve ABD nin iflgaline karfl bir yapt r m oluflturma gibi öneriler de gelmifltir. Bunlar n, en az ndan, yay nlanan bildiri düzeyinde bir karfl l n n olmad n biliyoruz. Burada, mevcut bileflimin bir öncekine göre ileri olmas na ra men amorf bir bileflim olmas m etkili? Tabii, çok amorf. Ama öncekine göre, 2003 Malezya bileflimine göre çok ileri. Ama, alt n çizerek ifade ediyorum, siyasal düzlemdeki somut sonuçlar ne olacak? sorusu, sahiden belirsiz. Dünyada düne kadar ABD nin borusu öterdi. Ama görüldü ki, ABD nin borusunun sesinin k s ld yerler de var. Öyle cesur tav r alm fl, vatan n savunma namusunu bafl na taç yapm fl ülkeler var. Baflka bir gerçek daha var ki, ABD nin dayatmalar hala sürüyor. ABD, Ba lant s zlar var diye herhangi bir hesab ndan geri ad m atm fl de il. Ba lant s zlar n hayata geçirebilecekleri somut bir fleye ihtiyaçlar var. Küba-Venezüella-Bolivya n n, ABD tehdidi karfl s nda, ilerici liderliklere sahip olmayan ran gibi uluslararas ittifaklara a rl k vererek, içteki ilerici süreci geri plana atma riski var m sizce? Chavez sadece ran a gitmedi. Rusya ya, Çin e, pek çok ülkeye gitti. Soru flu belki de, Venezüella niye kendi ülkesindeki devrimi tamamlamak yerine uluslararas iliflkileri daha öne ç kart yor? Anlayabildi im kadar yla, Chavez flöyle bir strateji izliyor. Kendi ülkesinde sald r lar bofla ç karabilmesinin yolunun, ABD yi güçsüzlefltirmekten geçti ini biliyor. Peki, Ba lant s zlar n hareket etti i zemini, hegemonyas sars lmakta olan ABD nin tek tarafl - l karfl s nda çok kutuplulaflma e ilimine girmifl bir dünya olarak tarif edebilir miyiz? Ba lant s zlardan yola ç karak, dünya çok kutuplulu a gidiyor dersek do ru bir fley yapmay z. Ba lant s zlar bir kutuplaflma olarak kastetmiyorum zaten, Rusya ve Çin in pozisyonunu de erlendirirken diyorum mesela Yok, henüz bence ayr bir kutup oluflma gibi bir durum söz konusu de il. ABD baflta olmak üzere dünyan n en büyük 7 ülkesi G-7 ler, Biz her yerde istedi- imiz gibi sömürü mekanizmalar n oluflturmak istiyoruz diyorlar. Bence, Ba lant s zlar içinde bir damar bunu engellemeye kararl. Venezüella lideri Chavez in, ç k p da Bush a ayyafl demesi, sen bir efleksin demesi asl nda biraz karizma çizme çabas. Bu asl nda san ld kadar korkunç bir herif de il diyor yani. Gerçekten art k flunu düflünmeye bafll yorsunuz; dünyaya ölüm ya d ran bu kudret yenilmez bir kudret de il. Bugünkü durum, bence yeni bir safhan n habercisi. Yani dünyada öyle bir damar geliyor ki, ABD nin, emperyalizmin yenilmezli i düsturunu yerle bir edecek bir damar. Ben, karfl durufl zemininin güçlenme e iliminde oldu- unu net olarak gördüm. Bütün ülkeler bu dalgaya kap lacak, yeni bir odak ç kt gibi fleyler, abart l. Bizi yeni hayal k - r kl klar na u rat r. Tabii bir de flu var. S rtlar art k duvarda, gidecek yer kalmad. Yani sinme devri, art k aya a kalkma devri ile yer de ifltirmek zorunda. Bolivya n n hedefteki lideri saf, kurnaz, yerli EVO MORALES: Asla politikac olmak istemedim Amy Goodman ve Juan Gonzales Democracy Now! isimli bir radyo program nda o s rada BM aç l fl toplant s için ABD New York ta bulunan Bolivya Baflkan Evo Morales ile görüfltü Baflkan Morales, BM ye niçin bir koka yapra getirdiniz? Koka yapra n n uyuflturucu oldu u iddia edildi, ben de öyle olmad n ve çok yararl oldu unu göstermek için buraya getirdim. Yararlar nedir? Bolivya için neden bu kadar önemli? Koka yapra kültürümüzün bir parças. Koka yapra n çi nemek geleneksel bir kullan m. Harvard Üniversitesi nde yap lan bir çal flma koka yapra n n beslenme aç - s ndan yararl oldu unu gösterdi. Dini törenlerde önemli bir yeri var. Evlenme teklif ederken de koka yapra önemli. ABD de seçmenler adaylar n seçildikten sonra sözünü unutmas na al fl k. Siz Baflkan seçildikten sonra h zla de ifliklikler yapmaya bafllad n z. Nas l bir mesaj vermeye çal fl yorsunuz? Ben hiçbir zaman politikac olmak istemedim. Ülkemde politikac lar yalanc, h rs z ve kibirli kifliler olarak görülüyor de baflkanl k yar fl na kat lmam istendi ama kabul etmedim. At n kuyru u olmaktansa farenin bafl olmak tercihimdi. Bofl vaatlerde bulunmak yerine örgütlerimin bafl nda mücadele etmeyi ye ledim. Ama 95, 96, 97 y llar nda politik çal flman n halka hizmet oldu unu ö rendim. Tabandaki örgütlerin taleplerini iflittikten sonra baflkanl k yar fl na kat lmaya karar verdim. On maddelik bir program m z vard. Alt s n flimdiden gerçeklefltirdik. Kendi maafl mla beraber, bakanlar n ve milletvekillerinin maafl n yar yar ya indirdim. Tasarruf edilen paray sa l k ve e itim hizmetlerine aktard m. Do algaz ve petrol sektörünü kamulaflt raca z dedik, bu sözümüzü de tuttuk. Y llar boyu biriken baflka sorunlarla da u rafl yoruz. Örne in, açt m z göz bak m ve ameliyat merkezleri, okuma-yazma seferberli i gibi. Seçimlerden önce halk n sizi destekledi i görülüyordu ama seçimleri beklenmeyen bir ço unlukla kazand n z. Bu ço unlu u kazanman z neye dayan yordu? Bizim kültürümüzde yayg n bir inanç var. Çalma. Yalan söyleme. Tembel olma. Halk, üniversiteye gitmedi imi biliyor. Hiç olana m olmad. Ama, çocuklu umdan beri mücadelenin içindeyim den beri önde gelen liderlerden biriyim. Çok kereler beni sat n almak isteyenler oldu. Ama kültürümüzde dürüstlük çok Bu ayr mc l a u ram fl insanlar n birlik olma duygular kuvvetli ama h nç almak, ezmek için de il önemli. Beni baflkanl a getirenin dürüstlük oldu una inan yorum. Baflkan Bush hakk nda düflünceleriniz nedir? Yerli kültürleri ölüm ve savafl de il diyalog ve yaflam kültürleridir. ABD askerlerini Irak tan çekmeli, çünkü hem iflgalciler hem de iflgal edilenlerin, özellikle masum insanlar n ölmeye devam etmesi kabul edilebilir bir fley de- ildir. Uyuflmazl klar BM gibi kurumlarda tart fl lmal d r. BM nin demokratiklefltirilmesi gerekti ini düflünüyorum. Yerli topluluklar Tabiat Ana ile de uyum içinde yaflar. nsanlar susuz b rakan, küresel s nmadan kayg l y z. Su kaynaklar n n azald n görüyoruz. Ifl k olmazsa ya lambalar yla ayd nlanabiliriz ama su olmazsa yaflayamay z. Kamulaflt rd n z gaz flirketlerinden baz lar da Bolivya gaz nda söz sahibi olan Brezilya flirketleriydi. Bölgeler aras sorunlar nas l hallettiniz ve pazarl k yapt n z? Bafllang çta itirazlar vard ; hatta yoldafl Lula dan bile. Dört baflkan Arjantin de acil topland k. Kapal kap lar ard nda konufltuk. Bu konuda ilk defa konufluyorum. Bana sald rd lar. Lula çok fliddetli ç k flt, Ortakl m z nerede? Aram zdaki samimiyet nerede? Önce niye bana dan flmad n? Ama kendimi savundum ve ona ba ms z bir ülke olarak gelecek için stratejik kaynaklar m z ile ilgili her türlü karar almaya hakk m z oldu unu söyledim. Avrupal lar n k tay fethetmesinden 500 y l sonra, Latin Amerika da yerliler politikada aktif rol oynamaya bafllad. Bu hareketin Latin Amerika için önemi nedir? 500 y ldan beri d fllananlar n da tam haklar var. 34 y l önce annemin kamusal yerlerde, kald r mlarda, alanlarda yürüme e hakk yoktu. Bu ayr mc - l a u ram fl insanlar n birlik olma duygular kuvvetli ama h nç almak, ezmek için de il. Yerlilerin nas l konuksever oldu unu, insanlar d fllamad n biliyorum. Ayr mc l a u rayan kendileri. Ama biz temelde sadece haklar m z n kabul edilmesini istiyoruz. Son bir soru, say n Baflkan. ABD nin sizin karfl tlar n z paraca destekledi ini düflünüyor musunuz? Elimde belgesel kan t yok ama USAID in Latin Amerika Bölümü yöneticisi eflit Koka yapra n n uyuflturucu oldu u iddia edildi. Öyle olmad n göstermek için getirdim. kuvvette politik bir muhalefeti finanse edeceklerini aç klad. Bu bizim için bir sorun. E er ABD yard m olacaksa, ulusal yetkililer arac l ile yap lmal. USAID in yard m ABD halk n n vergilerinden karfl lan yor. Bu paran n politik nedenlerle de il sosyal programlar n gerçekleflmesi için, yolsuzlu a yer vermeden iyi kullan lmas gerek. Çünkü, örne- in, Chapare de belediye baflkanlar m z çok güzel bir spor sahas - n 30,000 bolivyanoya mal ediyor. USAID ise 90,000 e yap yor. Bu fonlar n iyi kullan lmas n ve bundan gençlerimizin yararlanmas n istiyoruz. Say n Bafl kan, çok teflekkürler. Ben de tefl ekkür ederim.

11 c m y k TUSSY MARX IN YAfiAMI Babas n n k z Eva Weissweiler yazd bu sürükleyici biyografide, Karl Marx n en küçük k z - n n hayat anlat l yor. Hayat - n sosyalizm ve kad n hareketi için çal flmakla geçiren ve Marx n birçok elyazmas - n yay na haz rlayan Tussy nin yaflam öyküsünde Karl Marx n ve 19. yüzy l iflçi hareketi öncülerinin hayat hakk nda pek çok bilgi gün fl - na ç k yor. Çitlembik yay nlar ndan ç kan kitap Ays n Öymen çevirisiyle kitapç larda yerini ald. STANBUL FOTO RAF B ENAL ki k ta aras sergi 1. Uluslararas stanbul Foto raf Bienali, sokaklara tafl n yor. Bienal de Çocuklar n Gözüyle projesi sergileniyor. zleyiciler, stiklal Caddesi ni geçerek Ahmet Y ld r m vapurundaki fiehir Hayali, Hayali fiehir sergisini izlemek için Kad köy'e geçebiliyor ve Kargart'taki çal flmalar takip edebiliyorlar veya Eminönü-Darphane-i Amire'deki çal flmalar görebiliyorlar. GENÇ SANATÇILAR BULUfiUYOR 1. zmir düfl günleri Türkiyenin çeflitli kentlerinden genç sanatç lar n çal flmalar n n yer alaca 1. zmir düfl günleri Hayalbaz Sanat Derne i nin K br s fiehitleri Caddesi ndeki binas nda gerçeklefltirilecek Ekim tarihleri aras nda yap lacak olan etkinlik kapsam nda resim, foto raf, video-art, k sa film, fanzin sergisi; bilimkurguworkshop çal flmas ve müzik yer alacak. Efi K C N 5. SAYI ÇIKTI Roman m Öykü mü ki ayl k öykü kültürü dergisi Eflik Cininin 5. say s öykü roman iliflkisini irdeliyor. Dergide ayr ca Ece Ayhan n kitaplaflmam fl öyküleri yay nlan yor. Nurduran Duman Amerikal feminist öykücü Cris Mazza y ilk kez tan t yor. Murat Batmankaya, C. S. Taranc n n öykülerine bak yor. Dergide geçen ay yitirdi imiz Muzaffer Buyrukçu da unutulmam fl. 3. GÜZ F LM fienl Ankara ya film ya acak Ankara Sinema Kültürü Derne i (ASKD) taraf ndan, gerçeklefltirilen film+/ankara Güz Film fienli i nin üçüncüsü 5-15 Ekim tarihleri aras nda Ankaral sinemaseverlerle bulufluyor. Ankara Tüze Ankapol Sinemas nda gerçeklefltirilecek olan flenlikte her biri özenle seçilmifl ve bol ödüllü, Avrupa ve Dünya Sinemas ndan büyük yank uyand ran yeni filmler ile usta yönetmenlerin baflyap tlar yer al yor. 5 Ekim 18 Ekim 2006 KÜLTÜR/SANAT 11 Hollywood a mahkum de iliz Bir aralar, y lda ancak on filmin çekilebildi i s k nt l bir dönem geçiren sinemam z son y llarda çok say da yap m n izleyiciyle bulufltu u bir aflamaya geldi. Türkiyeli filmlerin ulaflt seyirci rakamlar Hollywoodlu rakiplerini aratm yor. Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek befl film mutlak izlenmeyi hak eden yerli yap mlar Sinema, paray verenin düdü ü çalmas na en müsait sanat dal oldu u için son y llarda say s giderek artan yerli filmlerin ço u ticari kayg lar n ön planda oldu u toplumun sorunlar ndan kopuk kaç fl filmleri niteli- inde. Yine de tüm bu ticari, ticari oldu u kadar da kötü filmlerin içerisinde kömür madeninde bir elmas gibi parlayan filmler de var. Bir avuç yönetmen diflleriyle t rnaklar yla çabalayarak, paran n hükmetmedi i filmler yapmay sürdürüyor. Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek yerli yap mlardan göze çarpan, ana ak - m n d fl ndaki filmlere dikkatinizi çekmek istedik. Bu filmler kaçmaz Befl Vakit: Yazan ve Yöneten: Reha Erdem Oyuncular: Özkan Özen, Ali Bey Kayal S rt n yüksek kayal klara dayam fl, yüzünü denize dönmüfl, etekleri zeytinliklerle süslü küçük fakir bir köyde çocukluktan gençli e geçen, yafllar nda üç çocu- un öyküsü. Filmin odak noktas n zaman kavram Özgürlük Rüzgar Filmekimi nde esiyor Filmekimi Ekim tarihleri aras nda dünlenecek. 21 filmlik bir seçkinin yer alaca Filmekimi nde gösterimler Beyo lu Emek Sinemas nda yap lacak. Festivalde yer alan iki yap m özellikle izlenmeye de er. Cannes da Alt n Palmiye kazanan, Ken Loach un son filmi Özgürlük Rüzgar ve Richard Linklater in Hamburger Cumhuriyeti. Ken Loach un Ba ms z rlanda Cumhuriyeti nin ve Kuzey rlanda n n ortaya ç k fl yla sonuçlanan olaylar anlatt - filmi, Irak ta süregelen savaflla da paralellikler kuruyor. Hamburger Cumhuriyeti ise Amerika n n fast food endüstrisinin karanl k s rlar n gözler önüne seriyor. Festivalin ayr nt l program, filmekimi adresinden bulunabilir. Ayr ca gündüz seans- olufl turuyor. Film, ad n da zaman n ezan sesiyle befl vakte ayr lmas ndan alm fl. Reha Erdem filmin temas - n Günde befl kez okunan ezan, insan n befl vaktini yani befl halini, korkusunu ve arzusunu, sevgisini ve kinini, inanc n ve ac s n, ç l n ve h çk r n, tutkusunu ve nefretini mevsimler gibi, günefl gibi, ay gibi döndürüp karfl s na getiriyor diye özetliyor. Bir Ege köyü olan Koz- lar ndan yer bulanlar filmleri 2.5 YTL ye izleyebilir. Hepimiz BEKSAV l y z Birçok ayd n, yazar, sanatç ve ilerici kültür merkezi 28 Eylül günü yay nlad klar Hepimiz BEK- SAV l y z adl bildiride BEKSAV ile Sanat ve Hayat a dönük TMY terörünü protesto ettiler. Ayr - ca 21 Eylül günü Kad köy skele Meydan nda bir araya gelen BEK- SAV ve Sanat Hayat çal flanlar, yapt klar eylemle onlarca kurumun bas lmas na ve çal flanlar n n gözalt - na al nmas na tepki gösterdi. lu da çekilen film Anadolu do as n n büyüleyici görüntülerini içeriyor. klimler: Yazan ve Yöneten: Nuri Bilge Ceylan Oyuncular: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan 20 Ekim de izleyiciyle buluflacak olan klimler, Kasaba, May s S k nt s ve Uzak la Tür- Biz Hopa Halkevi Pantolondaki Tekme tiyatro toplulu u olarak gericili in ve yozlaflman n karfl s nda tiyatronun bir perde oldu unu ve bu perdenin bar fltan kardefllikten dostluktan insanl ktan ve insanca bir yaflamdan yana aç lmas gerekti ini düflündü ümüz için yola ç kt k. Pantolondaki Tekme bu sözlerle bafllad sokakta tiyatroya. Tiyatroyla soka a ç kma serüveni NATO nun Türkiye toplant s öncesinde bafllad. Emperyalistlerin temsilcileri daha çok kan daha çok gözyafl için stanbul a gelirken Hopa Halkevi, Pantolondaki Tekme ile tiyatro çal flmalar n soka- a ve eylemlere tafl d. NATO sürecinde isimsiz olan toplulu un bir oyun çal flmas nda, oyunculardan birinin di- kiye sinemas n n son dönemde yurt d fl nda en çok yank yaratan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan n yeni filmi. Ceylan bu kez ikili iliflkilere odaklan - yor. Yönetmenin önceki filmlerinde oldu u gibi klimler de de insan ruhunun derinliklerine çentikler atmay sürdürece inden emin olabiliriz. Ceylan a Alt n Portakal da En yi Yönetmen ödülü kazand ran film, Cannes da da Uluslararas Elefltirmenler Birli i (FIP- RESCI) Ödülü kazand. Filmlerinde ailesinden insanlar oynatmay imzas haline getiren yönetmenin bu son filminde efliyle birlikte bizzat kamera karfl s na geçti ini de belirtelim. Kader: Yazan ve Yöneten: Zeki Demirkubuz Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever 90 l y llarda sinemam za damgas n vuran, Masumiyet in geçmiflini anlatan bir film. Sadece Türkiye de de il dünya sinemas nda da, kendine özgü bir felsefesi olan ve bunu tüm filmlerinde temel bir tema olarak gelifltirip çeflitlendiren say l yönetmenlerden birisi Zeki Demirkubuz. Demirkubuz un varoluflçu arabesk olarak adland rabilece imiz felsefesi bu filme de damgas n vurmufl. Alt n Portakal da büyük ödülü kazanan filmde, Masumiyet ten tan d m z, Bekir ve U ur un marazi a fl k n n öyküsü anlat l - yor. Kader 17 Kas m da vizyona giriyor. Bu y l sonuna erine Yoksul halk n Bush a ataca tekmeyi simgeleyen bir tekme atmas yla bafllayan bir öykünün sonunda ismini kadar vizyona girecekler aras nda önerdi imiz bu üç filmin d fl nda da, önemli yerli filmler var. Ömer U ur un 12 Eylül ü iflleyen filmi Eve Dönüfl 3 Kas m - da vizyona giriyor. 24 Kas m da gösterime ç kacak Yüksel Aksu imzal Dondurmam Gaymak, izleyicilere s cak bir Ege filmi vaat ediyor. n Ahmet Meriç fienyüz Bir tekme de tiyatrodan Pantolondaki Tekme, halka aras na hiçbir mesafe, sahne koymaks z n sokaklarda tiyatro yap yor. Her yer tiyatro herkes oyuncu olabiliyor buldu. Tekmeyi yiyen oyuncunun iki gün sonra ayn pantolonla Halkevi ne gelip tekme izi halen duruyor demesi üzerine topluluk ismini belirledi. Pantolondaki Tekme Tiyatro Toplulu u 32 kifliden olufluyor, bunlardan sekiz tanesi tiyatronun çocuk üyelerinden olufluyor. Kimi zaman sa l kta dönüflüm yasas na karfl, kimi zaman 8 Mart kad nlar gününde, kimi zaman da yerel sorunlarda; fuhufla uyuflturucuya ve çetelere karfl yoksulun ve emekçinin sesini soka a tafl yor. Topluluk oyunlar n soka a tafl d - nda provalar na sad k kalam yor. Çünkü oyunun bir yerinde seyirciler içerisinden gelip oyuna dahil olanlar oluyor, hemen orac kta tiyatro elemanlar d flar - dan müdahalelere ba l olarak oyunun seyrini do açlamalarla de ifltiriyorlar. Tiyatro elemanlar yoksulun yaflam n soka a tafl rken sokakta yoksuldan emekçiden ö rendiklerini de hemen orada oyuna aktar yorlar. 1 May s alanlar nda kamyonun üstünde Sponsorsursuz Halk Festivali nde sokak aralar nda ya da meydanlarda emperyalizme ve faflizme karfl tiyatral durufllar yla halk örgütlenmeye ça r yorlar. Pantolondaki Tekme ezilenlerin tiyatrosunu yapan tiyatro topluluklar yla iletiflimlerini gelifltirmek istiyor. letiflim için; Amerika seyahati öncesi Recebin yan na tak ld k havaalan na do ru gidiyoz. Tramvayla havaalan na do ru giderken ABD de ne kadar e lenece- imizin planlar n yap yoz. Derken havaalan na geldik. Havaalan nda bi görevli pasaportlar filan kontrol ederken bizi pis pis kesmeye bafllad. K sa süre sonra olay aç kl a kavufltu. Pasaport als n diye yollad m z Atma Recep emekçisi verdi imiz bütün paray ataride harcam fl. Bize de k rtasiyeden ikametgah ilmuhaberi alm fl. Ulan biz de diyoz bizim pasaportlar niye komple patates bask. Neyse sevgili okur paralar yiyen Atma Recep emekçisini Ertu rul Özkök ü öpmekle cezaland rd ktan sonra gözyafllar yla Recebimize sar ld k bize yazmay unutma dedik. Bufla sürpriz olsun diye özenle paketletti imiz smail YK n n Allah Belan Versin kasedini recebe vererek eve döndük. Bu say ne yazsak ne yazsak diye düflünürken, birden kap ac ac çalmaya bafllad. Postac elinde Waflingtondan gönderilmifl bir mektupla gülümsüyordu. Recepten gelen bu mektubu virgülüne dahi dokunmadan yay nl yoruz. Sevgili Atma Recepciler Burada çok can m s k l yo iyi ki gelmemiflsiniz. Bufl iyice fl marm fl. Seni cumhurbaflkan yapacam diye beni kand r p akflama kadar s rt mdan inmedi. Bütün beyaz saray öylece dolaflt k. Belim b k n m k r ld. Zaten hep demiflimdir dünyada üç beyazdan uzak duracan; beyaz Türkler, Zekeriya beyaz bi de beyaz saray Sonra Buflla 90 dakika görüflme yapt k. Ben bel a r s nedeniyle yerde biraz k vrand m için 10 dakika da uzatma oldu. Ben Kuzey Irak tan konu açmaya çal flt kça Bufl her seferinde abi güneyde süper yerler var bencede Kuzeyi birak diye anlamazl a vurdukça vurdu. Mübarek gün asab m iyice bozdu. Neyse pek yak nda yan n zda olacam. Memlekette irtica tehtidi varm fl aman kendinize dikkat edin:).yours recep *** Sevgili okur Amerika ya gidemedi imiz gibi alt taraf da peter pana kapt rd k, moralimiz bozuk. Bu haftal k böyle art k. Biz flu petere bi güzellik düflünecez de uçuyo eflflolusu. James Matthew Barrie'nin unutulmaz eseri Peter Pan n n maceralar 100 y l ATMA RECEP Peter Pan: 100 y l sonra geriye döndü sonra devam ediyor. 5 Ekim de Candan Baysan n çevirisiyle kitapç lardaki yerini alan Peter Pan Define Av nda da, Peter eski dostlar yla yeniden bulufluyor ve dünyada en çok istedikleri fleyleri bar nd ran bir definenin peflinde maceral bir yolculu a düflüyor te kitab n yay n haklar na sahip olan bir çocuk hastanesinin düzenledi i yar flmay kazanan Geraldine McCaughrean n yazd kitap, çocuklara paylaflman n ve dostlu un de erini ö retiyor.... Z L E M E L... D N L E M E L... O K U M A L I... Köylüler kavgay ö renirken Müzikte çingeneler zaman Bir dönemin penceresinden S amuray ustas Kambei nin cesareti ve fedakarl na inanan bir grup köylü, eflkiyalar taraf ndan talan edilen köylerini korumas için yard m ister. Kambei köyü savunmas için kendisine bir tak m gerekti ini söyler. Ve yan na 6 samuray ister. Kambei köylülere savaflmay ve köylerini savunmay ö retecektir. Akira Kurosawan n yönetti i 1954 Japonya yap m Yedi Samuray tam bir bafl yap t. es Yeux Noirs Lgrubu, iki keman, bir viyolonsel, bir bas, bir gitar, bir akerdeon ve bir bateriden olufluyor. Otantik figürlerini bozmadan Çigan müzi i yap yorlar. Genelde Macar çingenelerinin üretti i bu flark lar tüm dünyaya çok sevdirdiler. Balamouk albümlerinde, filmlerden ve televizyondan aflina oldu umuz flark lar n orijinal halleri yer al yor y l nda yap lan bu albüm kesinlikle dinlemeye de er. May s öncesinin 27hareketlenen siyasi atmosferinde, biri soldan kopmufl di eri henüz kavgaya at lm fl iki kiflinin roman. Y llar önce müdüriyette yedi i iki tokatla tüm cesaretini yitiren Kenan, afl k oldu u Günsel de yitirdi i de erlerini bulmaya çal flacakt r ancak yitirdikleri o kadar çoktur ki Vedat Türkali nin ilk roman olan Bir Gün Tek Bafl na fonda bir dönemin sol hareketinin yans t ld bir aflk öyküsü. NEREDE BULURSAN OKU 1- Sevdad r Arkadafl Z. Özger 2- Bütün Öyküleri Sait Faik Abas yan k 3- Demir Ökçe Jack London 4- Ve Çeli e Su Verildi Nikolay Ostrovski 5- Dirilifl Lev Tolstoy 6- Gurbet Kufllar Orhan Kemal 7- fieker Portakal Vascancelos 15 günlük Yayg n, Süreli, Türkçe yay nd r. n Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Umar KARATEPE n Telefon-Faks n Adres Tomtom Mah. Örmealt Sk. 6/3 BEYO LU/ STANBUL n Bas ld Yer Sinerji Bas n Yay. ve let. Hizm. A.fi. Bask Tesisleri - KOCAEL n Da t m Yay-Sat c m y k

12 4 Ekim - 17 Ekim Kolektifler Meclis e ders verecek Üniversite s nav ndan mezuniyete kadar bütün bir yüksek ö renim yaflam n ö rencilerin ve velilerin büyük ço unlu u için eziyet kap s na çeviren yasalar ç karan TBMM, 18 Ekim de üniversitelileri dinlemek zorunda kalacak Herkese eflit, paras z, nitelikli üniversite e itimi talebiyle sürdürdükleri imza kampanyas n n sonuna yaklaflan Ö renci Kolektifleri, kampanya boyunca toplad klar imzalar TBMM ye teslim etmek için 18 Ekim de Ankara da olacaklar. Türkiye nin pek çok ilindeki üniversitelerde paral e itim uygulamalar na karfl eylem ve etkinliklerde bir a- raya gelen ö rencilerin oluflturdu u Kolektifler, Meclis ten MP3 diye adland rd klar üç temel taleplerinin yerine getirilmesini isteyecekler: Harçlar n ve kay t paralar n n kald r lmas, üniversite içi tüm hizmetlerin paras z olmas ; E itim süreci boyunca ulafl m, beslenme, bar nma ihtiyaçlar n n ücretsiz olarak sa lanmas ; Üniversitelerde nitelikli ve bilimsel bir e itim sürecinin gerektirdi i tüm koflullar n sa lanmas. Bu talepleri savunan tüm üniversitelileri 18 Ekim deki Ankara eylemine ça ran Kolektifler; YÖK ün de hükümetin de dünya yansa vazgeçmedi i özellefltirme sevdas na karfl üniversitelilerin ortak sesini yükseltmenin önemine dikkat çekiyorlar. mza kampanyas d fl nda, okullar n aç l fl döneminde yap lan toplu paras z kay t eylemleriyle de gündeme gelen Kolektifler anlaml bir enerji ve birikim de yakalam fl durumda. Üniversitelilerin paras z e itim mücadelesinin, neo-liberalizme karfl insanca bir yaflam mücadelesinin de önemli bir parças oldu unu belirten Kolektifler, toplumsal muhalefetin di er bileflenlerini 18 Ekim eylemine destek vermeye ça r yorlar. Kolektiflerin kampanya ve eylemleriyle ilgili ayr nt l bilgiye kolektifler.net sitesinde ulaflabilirsiniz. Miting öncesi ulafl m ve iletiflim bilgilerine de siteden ulafl labilecek. Rektör hem suçlu hem güçlü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Emin Al c yla görüflebilmek için 90 YTL ödeyerek randevu alan Prof. Dr. zge Günal hakk ndaki soruflturma sonucunda amirini küçük düflürdü- ü için görevden çekilmifl sayma cezas verildi. Günal A ustos ta üniversitedeki temizlik flirketinin iflten ç kard 213 iflçinin geri al nmas için toplanan imzalar rektöre iletmek istemifl ancak randevu alamam flt. Bunun üzerine ayn koridorda görev yapt rektörle görüflebilmek için hasta gibi randevu alm flt. Olay n bas na yans mas n n ard ndan Günal hakk nda soruflturma aç lm flt. Günal, rektörün ayk r ses istemedi ini ifade etti. fiu anda ortopedi alan nda en çok uluslararas makalenin sahibi Günal, yasal oldu u halde hastalar ndan prim alm yor. Ö renciler konufltu Aras n nutku tutuldu Ankara Üniversitesi Rektörü Nusret Aras, aç l fl töreninde, üniversitenin belgeli hukuksuzlu unu dile getiren ö rencilerin sürpriziyle karfl laflt. Kay tlarda zorla toplanan paralar n geri ödenip ödenmeyece ini soran Ö renci Kolektifi üyesi ö renciler, Kemal Vuraldo an nsaf be hocam! adl ö rencinin kay t paras - n n geri ödenmesi için açt davay kazand n söylediler. Ö rencilere verecek yan t bulamayan rektör, özel güvenlikleri imdada ça rarak ö rencileri d flar ç kartt. Ö renciler, kay t paralar n n geri ödenmesi için toplu davaya haz rlan yor. Ni de Üniversitesi ö rencileri, ders geçme notunun 60 dan 70'e ç kart lmas n ve s n rs z kredi haklar n n kald r lmas n 30 Ekim de düzenledikleri bir eylemle protesto ettiler. Rektörlük önünde toplanan 150 ö renci, yap lan de ifliklikler yüzünden yüzlerce ö rencinin okulunun bir ya da iki y l uzad n ve bu durumun kendilerine a r bir yük getirdi ini belirttiler. Dar gelirli ailelerin çocuklar olduklar n belirten ö renciler, ma duriyetlerini giderecek somut bir ad m at lmas n talep ediyorlar. Ulafl m zamm na ö rencilerden tepki Bursa Uluda Üniversitesi ö rencileri ulafl m ücretlerindeki art fllar protesto etmek için bir kampanya bafl latt. Zamlar n geri al nmas için bir platform oluflturan ve 25 Eylül den beri her gün kampüste yürüyüfl yapan ö renciler yüzlerce kiflinin kat ld ve gün geçtikçe kalabal klaflan kortejlerle yürüyor. Genifl yank uyand ran eylem sayesinde zamlar n geri çekilece i tahmin ediliyor. Kay t soyguncular na aman yok Bu y lki üniversite kay tlar nda can s k lan sadece ö renciler ve veliler de ildi. Pek çok üniversite yönetimi kay t paras ödemek istemeyen ö rencilerin itirazlar karfl s nda pes etmek zorunda kald. Kay tlar paras z yap ld. Y llard r s zlanman n ötesine geçemeyen tepkilerin, bu y l yayg n biçimde sonuç al c eylemlere yönelmesinde ö renci hareketinin srarl çabalar n n ve birikiminin pay büyük 18 EK M DE ANKARA YA PARALI E T ME 100 B N KERE HAYIR! E itim-sen 6 No lu fiube E itim Sekreteri Hüseyin Y lmaz la, stanbul Üniversitesi ndeki bask lar, ö retim üyeleri ve üniversite çal flanlar n n durumu üzerine konufltuk Pek duyulmad ama Ü deki ö retim üyeleri ve üniversite çal flanlar da Rektör Parlak n bask politikas ndan etkilendi. Neler oldu k saca anlat r m s - n z? Ö renci Kolektifleri nin paral e itime karfl bafllatt klar imza kampanyas na üniversiteli, liseli, yoksul mahalleli, esnaf, genç, iflsiz yaklafl k yüz bin kifli kat ld. Yaklafl k 20 ilde sürdürülen kampanyaya halk n gösterdi i yo un ilgi üniversitelilerin moral kayna oldu. Ö renci Kolektifleri nin 20 Eylül günü Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi'nde bafllatt toplu kay t eylemi esnas nda okul yönetimi okulu kapatmaya ve herkesi d flar ç karmaya çal flt. Buna karfl ö renciler de dilekçeleri topluca dekanl a iletti ve di er fakülte ö rencileriyle birlikte dilekçe vererek paras z kay t yapt rmay yayg nlaflt rma karar ald lar. Ertesi gün çeflitli fakültelerden 143 ö renci toplu kay t yapt rd. Kay t kabul paras vermeden kay t olan ö rencilerin say s giderek artt. Daha sonra zorunlu kay t paras uygulamas ndan fiilen vazgeçen yönetim, para vermeyen ö rencilerin kapat lm fl kay t sayfalar n da açmaya bafllad. Böylece 500 civar nda ö renci bu y l DEÜ de paras z kay t yapt rm fl oldu. Trakya Üniversite Ö rencileri de, üniversite yönetiminin kay t için fl Bankas na 40 YTL yat r lmas yönündeki talebine karfl ç karak, banka ve rektörlü e bu paray ödemeyeceklerini bildiren dilekçeler verdiler. Rektörlük ise ö rencilere kay t yapmama tehdidi ile yan t verdi ve görüflmeye giden ö ren- Parlak n, bask politikas karfl - s nda ö rencilerin yan nda yer ald k. Bir de bas n aç klamas yapm flt k. Soruflturmalar, bu bas n aç klamas na iliflkindi. Gerekçeler de çok komik; ö rencilerin rektör aleyhine att sloganlara megafon tutmak, açt klar pankart toplatmamak. Alt kifliye soruflturma aç lm flt. ki kiflinin cezas kesinleflti. Verilen ceza nedir? Üç y l kademe ilerlemesinin cileri kovdu. Bunun üzerine ders kay tlar yap lana kadar fl Bankas n n önünde bekleyen ö renciler bankaya gelen di er ö rencilere de durumu anlatt. K sa süre sonra 80 ö rencinin kayd para al nmaks z n yap ld. Kocaeli Üniversitesi nde de çok say da ö renci, Ö renci Kolektifi nin çabalar sonucu paras z kay t yapt r rken, yönetim kay t paras ödemeyen ö rencilere soruflturma açarak adeta intikam almaya çal fl yor. Üniversite hayatlar henüz dokuz günden ibaret iki ö renci kay tlar s ras ndaki hal ve davran fllar gerekçe gösterilerek rektörlük soruflturmas na ta- Rektör karfl t slogana megafon tutmak... durdurulmas. Soruflturmalar karfl s nda, yaflanan yaln zlaflmaya karfl ne yapmak gerek, ne yapacaks n z? Mücadele içerisine girmeyenlerin, baflkalar n n u rad haks zl klara tepki vermesi maalesef mümkün olmuyor. Bu kampanyalar sürdürdü ümüz ölçüde insanlarla bir araya gelme flans m z olacak. Duyars zl ancak böyle k rabiliriz. Parlak çok pervas zca sald r yor. Bunun ard ndan ne var, kim durduracak bu adam? (Gülerek) Bir dahaki seçimler durduracak. Hiç çekinmiyor. Çünkü AKP ile yak n iliflkide. Ayr ca, sadece bir dönem rektörlük yapacak. Bu bast rma kampanyas n n, bir dahaki dönem ona olumsuz bir yans - mas olmayacak. Art, milletvekili aday olmay planl yor. Sa l k Bakanl na oynuyor. Bu hizmetkarl kla, olur da. Bu yüzden kayg s zca muhalefeti bast rmaya çal fl yor. Kolektifler, bu sese kulak verin diye yola ç km flt. Yaz döneminde öyle yo un bir tempoyla çal flt lar ki bu sesi duymayan kalmad. 18 Ekim eyleminde de, en zor ve en a r duyan Meclis e seslenecekler. bi tutuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ö renci Kolektifi üyesi ö renciler, "etkinlik ücreti" olarak adland r lan kay t paras n ödemeden toplu kay t yapt rmak amac yla 25 Eylül'de kampüs içerisindeki banka flubesine baflvurdular. Banka memurlar yla yap lan tart flmalardan sonuç alamay nca, alk fllar ve sloganlar yla rektörlü e yürüyen ö renciler, özel güvenlik ve jandarman n sald r s na maruz kald lar. Rektörlü ün görüflmekten kaç nd ö renciler, etkinlik ücreti adl bu soyguna karfl sonuna kadar direneceklerini aç klad lar. Ö renci Kolektifleri Eskiflehir Anadolu ve Kütahya Dumlup nar üniversitelerinde de paras z kay t yapt rd lar. Üniversitelilerin çad rlar na da el konunca karton barakalar kurdular Meydan Parlak a b rakmad lar Rektör Parlak yönetiminin soruflturma bombard man n n ard ndan, yaz n gizlice okuldan at ld klar n ö renen Beyaz t Ö renci Kolektifi üyesi ö rencilerin çad r eylemi di er ö renci gruplar n n da kat l m yla sürüyor. Beyaz t ta meydan Parlak a b rakmayaca z diyen üniversiteliler ilk olarak 18 Eylül de ana kap önünde çad r açm fl, polis eylem karfl s nda ilginç engelleme taktiklerine baflvurmufltu. lk gün ö rencilere müdahale edemeyen polis, ikinci ve üçüncü günler zab ta ekipleri, dördüncü gün de temizlik iflçileri ile gelerek ö rencilerin çad r na el koymufl daha sonra bas n n ilgisinin artmas yla sald rmaktan vazgeçmiflti. Çad r eylemlerini okulun 2 Ekim de aç lmas yla yeniden bafllatan üniversiteliler, okul kap s n n d fl nda imza toplayarak rektörlü ün sald r lar n di er üniversitelilere teflhir ediyorlar. Ö renciler cezalara karfl dava açarak mücadelelerini hukuki alanda da sürdürüyorlar.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK*

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK* Kenan ERTÜRK* AKP Hükümetinin son günlerde Suriye ve PKK terör örgütüne karfl efl zamanl sert mücadeleci ç k fl ne anlama geliyor? Bu yaz da bir senaryo çerçevesinde, Türk d fl ve iç politikas nda son

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı