Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl yor. Konu ile ilgili hükümetin, flirketlerimizin ve bir birey olarak her birimizin yapmas gerekenlerin ifade edildi i ABD KR Z NE TÜRK YE DE D RENMEK adl raporumuz kamuoyuna aç kland. Umar z bu rapor gerekli ilgiyi görür ve muhataplar gerekenleri yaparlar. Bu konularda uyar görevimizi yapmaya devam edece iz. Bu say m zda son ekonomik geliflmelerin bir özetini, Sanayi Bakan M.Zafer ÇA LAYAN n da kriz ile ilgili yapt önemli de erlendirmeleri, ayr ca Yrd.Doç.Dr.Yaflar ERD NÇ ve Ekonomist Ali A AO LU nun görüfllerini bulabilirsiniz. Art k bir klasik haline gelen ftar program ile ilgili en genifl haberleri, 70 fladam ile yapt m z ran fl Gezisi haberlerini ve K z lcahamam da yap lan 2009 Çal fltay program n, kurumsal ziyaretlerimiz ile ilgili haberleri bültende bulabilirsiniz. Ayr ca bu say m zda sektör de erlendirmelerimize özel önem verdik ve bu minvalde nflaat Sektörü ve Fleksibil Ambalaj Sektörü ile ilgili görüfl ve de erlendirmelerine de bu say m zda yer verdik. Gelecek say m zda yeni faaliyetler ve yeni geliflmelerle tekrar birlikte olmak umuduyla, sayg lar m z sunuyor, destek ve önerilerinizi bekliyoruz. Sayg lar m zla. ADINA SAH B MUSTAFA KOCA YAZI filer MÜDÜRÜ ABDULLAH ÇINAR HUKUK MÜfiAV R AV. YAKUP ÖZBEK YAYIN KURULU SITKI ABDULLAHO LU M. AK F BAYRAMO LU AYHAN KÜÇÜK FAYSAL KOÇER YAPIM MYTH MAKER MEDIA DESIGN T: BASKI FSF PRINTING HOUSE T: REKLAM-DA ITIM HAYAT PERU ABDURRAHMAN ORUÇ BÜLENT AKTEMUR GENEL MERKEZ Cevizliba, Yeni Londra Asfalt No: 15 Yeflil Plaza K: 5 Topkap - STANBUL Tel: (pbx) Faks: /38 / ADIYAMAN fiube Atatürk Bulvar, Halil Gürsoy fl Merkezi No:176 K: 6 (Adliye Karfl s ) ADIYAMAN Tel: Faks: BURDUR fiube Pazar Mah. Gazi Cad. Palaz Sok. No: 2 BURDUR Tel: Faks: BURSA fiube Tahtakale Veziri Cad. Sevinç Ç kmaz No: 6 BURSA Tel: Faks: GEBZE fiube Güzeller Mah. brahima a Cad. K: 3 D: 3 (Merkez Hast. karfl s ) Gebze - KOCAEL Tel: KOCAEL fiube Leyla Atakan Cad. Karabafl Mah. No: 11/A D: 2 ZM T Tel: Faks: KONYA fiube Babal k Mah. Keyhüsrev Sok. Dekor fl Merkezi No: 11 K: 3 Selçuklu - KONYA Tel: Faks: MALATYA fiube Dabakhane Mah. Sobac lar Sok. Yi itcan fl Merkezi K: 1 No: 14 MALATYA Tel: R ZE fiube Atatürk Cad. Ticaret Odas karfl s R ZE Tel: SAMSUN fiube Bahçelievler Mah. 100.Y l Bulvar No: 285 SAMSUN Tel: TRABZON fiube Kemerkaya Mah. Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sok. No: 4/2 TRABZON Tel:

7 6 Ç NDEK LER GEN fi AÇI EKONOM K GEL fimeler GÜNCES B RB R M ZE GÜVENEL M KR Z EN AZ ZARARLA ATLATALIM AMER KA YA KALP NAKL YAPILIYOR KISA KISA fiadami LE RANDA H ND STAN ULUSAL PLANLAMA ENST TÜSÜ (IIPM) Ö RENC LER DA SUDAN HEYET U Z YARET ETT ÜYELER FTAR PROGRAMINDA B RARAYA GELD G. BAfiKANI 3.ULUSLARARASI B LG KENTLER SEMPOZYUMUN DA KIZILCAHAMAM ÇALIfiTAYI GENEL FTARI BÜYÜK B R KATILIM LE GERÇEKLEfiT R LD GÜRC STAN PARLAMENTO BAfiKAN YARDIMCISI DA GENEL BAfiKANI 1.ULUSAL GENÇ G R fi MC L K KONGRES NDE KURUMSAL Z YARETLER HRACATI GEL fit RME ETÜD MERKEZ N ( GEME) Z YARET ETT HEYET N N STANBUL L M LL E T M MÜDÜRÜ Z YARET UN STANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Z YARET TÜRK YE HRACATÇILAR MECL S (T M) Z YARET HEYET.B.B fit RAKLER DA RE BAfiKANLI INI Z YARET ETT SP GENEL BAfiKANI PROF. DR. NUMAN KURTULMUfi U Z YARET ETT MEMLEKET HAVASI B LEC K PANORAMA SEKTÖREL ANAL Z NfiAAT SEKTÖRÜ FLEKSIBIL AMBALAJ SEKTÖRÜ ÜZER NE RÖPORTAJ ARTELLA PROJE VE SATIfi YÖNETMEN : CEMAL ASLANDA GÖREV BAfiINDA GEBZE fiubes KONYA fiubes SAMSUN fiubes TRABZON fiubes BASINDAN AÇIKLAMALAR ENGLISH EDITIONS BASINDA

8

9

10 BAfiKANDAN 9 VARLIKLARI KORUMAK Küresel sistemin önemli dezavantajlar ndan bir tanesi daha ac bir flekilde yaflam fl bulunuyoruz. Yeryüzünde eski düzen olsa idi, Amerika daki krizi bile belki üç ay sonra sadece duymufl olacakt k. Ama art k ifl böyle. Sadece vahlanarak problemlerimizi çözme flans na sahip de iliz. lginçli e bal n ki, Amerika da bir k s m insanlar ev al p satt lar, birileri bu al flverifli isteme soktu ve üzerinden sanal bir dünya kontrolsüz bilançolar üretti ve sonunda bütün dünya bedel ödemek zorunda kald. Hiç flüphesiz dünya bu yalan düzene gönüllü gönülsüz destek verme noktas nda bilinçli davranmak gibi zor bir yolu tercih etmedi. Kolay olan teslim olma yolunu seçti. Böylece de ciddi s k nt lar n paydafl oldu. Bu dönemin a as reel sektördür. Varl klar n sa l kl bir flekilde yönetilmesi ve faiz sistemi içerisine dahil edilmemesi kurtuluflun adresi olmufltur. Varl n faiz düzenine ipotek eden yap lar maalesef bu yalanc düzende maksimum zarar göreceklerdir. Hatta durumu çok daha abart p ifli ülke baz da sadece bankac l a, hatta tefecili e bozanlar, ülke ölçe inde iflas noktas na gelmifllerdir. zlanda örne inde oldu u gibi. 20 YY, Amerikan yüzy l d r. Dünyay birçok aç dan etkileyen, yöneten, yönlendiren Amerika olmufltur. Yeryüzünün en büyük üniversitelerine, en büyük askeri harcamalar na, en fazla tüketimine en yüksek bilimsel üretimlerine imza atm flt r. Bütün bunlar n sonunda da kendisini müthifl bir fl mar kl k ve sorgulanamaz noktaya tafl m flt r. Bu sorgulanmama durumu, ifli son derece dramatik anlay fllar noktalara götürmüfltür. Kendisinin üretti i en modern yönetim istemlerinin bile, kendi ekipleri taraf ndan, hatta en iyi yetiflmifl ak ll çocuklar taraf ndan manipüle edilmesine engel olamam flt r. Bu azman sistemin iç denetim mekanizmalar da maalesef sistem anlam nda çürümüfltür. Zira her fleyin en uç noktas nda bulunan insan unsuru, ahlaki de erlerden uzaklaflm flt r. nsanlara haks zl k etmek, onlar n emeklerini, geleceklerini manipüle etmek mahzurlu görülmemifltir. Bu talihsizliklerin üretildi i iklim maalesef dünyaya medeniyet sunma iddias n n merkezi konumundad r. Sadece gücün konufltu u, becerenin istedi i gibi davrand ve hakk n gözetilmedi i, zay f n korunmad bir düzen hakim olmufltur. fiimdi ak ll ca olan, mal m z bu insanlara kapt rmamak ve gelecekle ilgili kararlar verme makamlar na nüfuz etmektir. Mustafa KOCA / Genel Baflkan

11 10 GEN fi AÇI Ekonomik geliflmeler DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler Ekonomik sars nt kendisini gösterdi i günden bu tarafa, dünyada merkeze yerleflen en önemli problem, bu oldu. Kriz çerçevesinde dünyada hemen bütün ülkelerde özel toplant lar düzenlendi ve düzenlenmeye devam edilmektedir. Ayr ca, bölgeler, bloklar ve birlikler seviyesinde de farkl toplant lar devreye sokuldu. Her taraftan tedbir paketleri ortaya ç kmaya bafllad. Bu kapsamda yap lan toplant lardan bir tanesi de en zengin 20 ülkenin yapt toplant idi. Bu toplnat da bir k s m kararlar al nd. Bunlar flu flekilde özetlenebilir: G 20 Zirvesinde Al nan Kararlar ABD nin baflkenti Washington da küresel finansal kriz gündemi ile toplanan G 20 ülkeleri mali sistemde yap lacak reformlar ve durgunlu a giren dünya ekonomisini canland racak önlemleri içeren bir eylem plan uygulanmas konusunda anlaflmaya vard. Dünya ekonomisinin çok büyük bir bölümünü oluflturan G 20 ülkelerinin liderlerinin imzas ile yay mlanan sonuç bildirgesinde ekonominin canland r lmas ve mali düzenlemelerde, reform yap lmas n n gereklili i vurguland. Bu konuda belirlenen prensip-

12 GEN fi AÇI 11 lerin G 20 ülkelerinin nisan ay nda yapaca toplant da tart fl lmak üzere haz r hale getirilmesine karar verildi. G 20 grubu zirvede, IMF ve Dünya Bankas n n yeniden yap land r lmas, G 20 ülkelerinin liderleri IMF nin a rl kl oy verme sistemi içinde geliflmekte olan ülkelerin daha büyük söz hakk na sahip olmas, IMF ve Dünya Bankas n n iflleyiflinin h zland r lmas, Görev alanlar n n geniflletilmesi, Meydana gelen mali krizin tekrar etmesinin önlenmesi için muhasebe standartlar n n gözden geçirilmesi, G 20 Maliye Bakanlar n n, muhasebe kay tlar n n uluslararas düzeyde tam fleffaf ve uyumlu hale getirilmesi, Piyasalar n güçlendirilmesi, Sistemle ilgili risklerin azalt lmas, fiirketlerin yöneticilerinin maafllar n n gözden geçirilmesi, IMF ve Dünya Bankas n n yeniden yap land r lmas, konular n karara ba lad. Dünya Ekonomisindeki Geliflmeler ABD ABD finans sistemi kaynakl olarak yaflanmakta olan küresel finansal krizin daha da derinleflmemesi amac yla, zor durumdaki mali kurulufllar kurtarmak üzere, ABD Hazinesi ve Amerika Merkez Bankas (FED) iflbirli iyle haz rlanan ve Eylül ay sonunda Kongre ye sunulan 700 milyar dolarl k bir kurtarma plan Ekim ay bafl nda temsilciler meclisinde yap lan ilk oylamada reddedilmifl olup, bu sebeple uluslararas piyasalarda ciddi sars nt lar yaflanm flt r. Ard ndan, söz konusu paketin kapsam geniflletilerek tekrar oylamaya sunulmufl ve kabul edilerek uygulamaya konulmufltur. An lan Plan ile iki y l içinde herhangi bir mali kuruluflun ödenemeyen borçlar n n devral nmas için hükümete genifl yetkiler verilmekte, bat k bankalar n ellerinde bulundurduklar tutsat (mortgage) piyasas na dayal oldu u için zarara yol açan ve kirli at k olarak nitelendirilen varl klar sat n almak üzere 1989 y l nda ABD de ortaya ç kan tasarruf ve kredi krizi s ras nda kurulan ve 1994 y l nda kapat lan Güven Sa lama Fonu (Resolution Trust Fund (RTC)) benzeri bir fonun kurulmas öngörülmektedir. Hükümet taraf ndan, kurtarma plan n n 250 milyar dolarl k k sm n n bankalar n bütçelerinin desteklenmesi amac yla do rudan bankalar n hisselerinin sat n al nmas için kullan lmas kararlaflt r lm fl ve bu çerçevede, ihtiyac olan belirli bankalara bu kayna n bir k sm kulland r lm flt r. FED, yüzde 2 seviyesinde olan para politikas gösterge faiz oran n Ekim ay içerisinde iki kez indirim yaparak yüzde 1 e indirmifltir. FED, ilk olarak, 8 Ekim de, yaflanmakta olan küresel mali krizin olumsuz etkilerini azaltmak için, geliflmifl ülke merkez bankalar ile eflgüdüm halinde, gösterge faiz oran n 50 baz puan indirerek yüzde 1,5 e düflürmüfl, ard ndan da Ekim ay sonunda yap lan toplant da 50 baz puan daha indirim yaparak yüzde 1 olarak belirlemifltir. Küresel mali sistemdeki likidite s k fl kl n n giderilmesi amac yla, FED taraf ndan, geliflmifl ülke merkez bankalar ile yak n iflbirli i içerisinde likidite art r c önlemler al nm flt r. Di er taraftan, FED, küresel krizle mücadelede yard mc olmak amac yla Bezilya, Meksika, Gürey Kore ve Singapur merkez bankalar na 30 milyar dolara kadar kredi imkan sa lanmas na karar vermifltir. ABD de dahil olmak üzere bir çok ülkede, banka mevduatlar na sa lanan güvence limiti art r lm flt r. GSYH, üçüncü çeyrekte, negatif yüzde 0,3 olarak gerçekleflmifl ve y ll k GSYH art fl ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 2,1 oran ndan yüzde 0,8 e gerilemifltir. Ülkede, tüketici güven endeksi, 61,4 ten 38 e gerileyerek 1967 y l ndan beri kaydedilen en düflük seviyeye inmifltir. Küresel mali krizin yay lmas n n önüne geçmek amac yla, Uluslararas Para Fonun (IMF) ile zlanda, Ukrayna ve Macaristan ülkeleri kredi anlaflmalar yapm fllard r. 26 Eylül de 1,46 seviyesinde olan Euro/Dolar paritesi, ABD dolar n n de er kazanmas yla Ekim ay sonu itibar yla 1,27 olarak gerçekleflmifltir. 26 Eylül de 101,3 dolar seviyesinde olan Londra Brent tipi petrolün varil fiyat, ABD dolar n n de er kazanmas ve büyüme beklentilerindeki düflüfl dolay s yla Ekim ay sonu itibar yla 60,4 dolara gerilemifltir. Petrol fiyatlar ndaki gerileme

13 12 GEN fi xx AÇI sebebiyle OPEC taraf ndan, Kas m ay bafl ndan itibaren ham petrol arz n n günlük 1,5 milyon varil azalt lmas na karar verilmifltir. 26 Eylül de 878,4 dolar seviyesinde olan alt n n ons fiyat 9 Ekim de 911 dolara ç kt ktan sonra gerileme e ilimine girerek Ekim ay sonu itibar yla 723 dolara gerilemifltir. JAPONYA Japonya Merkez Bankas, yüzde 0,50 olan para politikas gösterge faiz oran n 20 baz puan indirerek yüzde 0,3 olarak belirlemifltir. Japonya da GSYH ikinci çeyrekte geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 3 oran nda azalm flt r. Sanayi üretimi düflmüfltür. Ülkede, y ll k TÜFE, Eylül ay nda yüzde 2,1 oran n korumufltur. Ekim ay bafl nda 105,78 seviyesinde olan Yen/Dolar paritesinde küresel krizin etkisiyle ciddi ölçüde dalgalanmalar yaflanm fl ve Japon yeni ABD dolar ndan daha fazla de er kazanarak 27 Ekim de 92,79 seviyesine kadar yükseldikten sonra ay sonu itibar yla 98,44 olarak gerçekleflmifltir. EURO BÖLGES Avrupa Merkez Bankas, 8 Ekim tarihinde, di er geliflmifl ülke merkez bankalar ile koordineli olarak, yüzde 4,25 seviyesinde olan para politikas gösterge faiz oran n 50 baz puan indirerek yüzde 3,75 olarak belirlemifltir. Euro bölgesinde sanayi üretimi A ustos ay nda yüzde 1,1 oran nda artmas na ra men geçen y l n ayn dönemine göre ise yüzde 0,7 düflmüfltür. Bölgede sanayi sipariflleri A ustos ay nda yüzde 1,2 gerileyerek geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,6 oran nda azalm flt r. Kur bölgesinde, TÜFE deki y ll k art fl, Ekim ay nda, Eylül ay ndaki yüzde 3,6 oran ndan yüzde 3,2 oran na gerilemifltir. Bölgedeki ÜFE, gerilemifltir. Bölgedeki iflsizlik oran ise, mevsimsel düzeltilmifl verilerle, Eylül itibariyle yüzde 7,5 seviyesini korumufltur. AB Komisyonu taraf ndan yay mlanan Sonbahar Ekonomik Tahmin Raporunda; Euro bölgesi için büyüme tahmini y l için, Nisan ay ndaki yüzde 1,8 den yüzde 1,2 ye, 2009 y l için ise yüzde 1,6 dan yüzde 0,1 e indirilmifltir. Euro bölgesinde, yaflanmakta olan küresel mali krizden olumsuz etkilenen mali kurulufllar n kurtar lmas na yönelik bölge ülkeleri taraf ndan ortak bir fon oluflturulmas hususunda uzlaflma

14 GEN fi xx AÇI 13 sa lanamam flt r. Bu sebeple, Fransa 360 milyar euro, Almanya 470 milyar euro, Hollanda 20 milyar euro tutar nda kendi ulusal kaynaklar ndan mali kurulufllar n desteklenmesi amac yla fon oluflturmufllar ve tedbir paketi aç klam fllard r. ECB taraf ndan, Macaristan, Danimarka ve sviçre merkez bankalar na kredi imkan sa lanm flt r. Bölgede, tasarruf sahiplerinin mali sisteme olan güvenlerinin art r lmas amac yla mevduat güvencesi limiti art r lm flt r. rlanda, Almanya, Avusturya ve Danimarka gibi baz ülkeler mevduata s n rs z güvence sa lam fllard r. NG LTERE ngiltere Merkez Bankas, 8 Ekim tarihinde, di er geliflmifl ülke merkez bankalar ile koordineli olarak, yüzde 5 seviyesinde olan para politikas gösterge faiz oran n 50 baz puan indirerek yüzde 4,5 olarak belirlemifltir. ngiltere de GSYH, y l n n üçüncü çeyre inde, son 16 y lda ilk defa yüzde 0,5 oran nda gerilemifl ve böylece ikinci çeyrekte yüzde 1,6 olan y ll k büyüme h z yüzde 0,2 olarak gerçekleflmifltir. Ülkede perakende sat fllar azalm fl, sanayi üretimi gerilemifl geçen y l n ayn dönemindeki seviyesinin alt nda kalm flt r. ngiltere de y ll k TÜFE, Eylül ay nda son 16 y l n en yüksek seviyesine ç karak yüzde 5,2 oran nda artm flt r. A ustos ay nda y ll k TÜFE art fl yüzde 4,7 olarak gerçekleflmifltir. Ülkedeki iflsizlik oran A ustos ay nda yüzde 5,7 ye yükselmifltir. Küresel finans krizinden en fazla etkilenen ülkelerin bafl nda gelen ngiltere de, hükümet taraf ndan, zor durumdaki mali kurulufllara destek olmak amac yla 850 milyar dolar tutar nda bir kurtarma plan haz rlanarak uygulamaya konulmufltur. Piyasa aktörlerinin mali sisteme olan güvenlerinin art r lmas amac yla mevduatlara sa lanan güvence miktar art r lm flt r. Ç N Çin Merkez Bankas, 8 Ekim tarihinde, geliflmifl ülke merkez bankalar yla eflzamanl olarak zorunlu karfl l k oran nda 50 baz puan indirim yapm fl, y ll k borçlanma maliyeti yüzde 7,20 den yüzde 6,93'ye, y ll k mevduat faiz oran n da yüzde 4,14 ten, yüzde 3,87'ye indirmifltir. Banka taraf ndan, Ekim ay sonunda yap lan toplant da da, y ll k borçlanma maliyeti 27 baz puan düflürülerek yüzde 6,66'ya, y ll k mevduat faiz oran ise yüzde 3,60'a düflürülmüfltür. Sektörel hracat (Milyon Dolar)

15 14 GEN fi AÇI Çin de GSYH, Ulusal statistik Bürosu verilerine göre, y l n n üçüncü çeyre inde son befl y l n en düflük düzeyi olan yüzde 9 oran nda artm fl, 2007 y l n n ayn dönemine göre ise yüzde 9,9 oran nda yükselmifltir. Ülkede TÜFE deki y ll k art fl, Eylül ay nda yüzde 4,6 oran na gerilemifltir. Y ll k TÜFE, Temmuz ve A ustos aylar nda, s ras yla, yüzde 6,3 ve yüzde 4,9 olarak gerçekleflmifltir. ARJANT N Arjantin de, GSYH y l ikinci çeyre inde yüzde 7,5 oran nda artm flt r. y l birinci çeyre indeki büyüme yüzde 8,3 olarak gerçekleflmifltir. BREZ LYA Brezilya Merkez Bankas taraf ndan, yüzde 13,75 seviyesinde olan para politikas gösterge faiz oran nda herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. Ülkede GSYH y l ikinci çeyre inde yüzde 6,1 oran nda artm flt r. y l birinci çeyre indeki büyüme yüzde 5,9 olarak gerçekleflmifltir. Brezilya da A ustos ay nda yüzde 0,28 oran nda artarak geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,17 oran nda artan tüketici fiyatlar, Eylül ay nda yüzde 0,26 artarak geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,25 oran nda yükselmifltir. Brezilya hükümeti taraf ndan, küresel mali krizin zararlar n s n rland rabilmek amac yla iki kamu bankas n n özel mali kurulufllardan hisse sat n alabilmelerine imkan tan yan bir düzenleme yap lm flt r. Ülkenin para birimi olan real, son dönemde, Merkez Bankas n n müdahalelerine ra men A ustos ay bafl ndan bu yana, dolar karfl s nda yüzde 38,7 oran nda de er kaybetmifltir. RUSYA Rusya da GSYH y l ikinci çeyre inde yüzde 7,5 oran nda artm flt r. y l birinci çeyre indeki büyüme yüzde 8,5 olarak gerçekleflmifltir. Ülkede tüketici fiyatlar, Eylül ay nda, beklentilerin üzerinde, yüzde 0,8 oran nda artarak geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 15 oran nda artm flt r. Y lsonu TÜFE art fl için belirlenen yüzde 11,8 hedefinin gerçekleflmesi mümkün görünmemektedir. Yaflanmakta olan küresel mali krizden olumsuz etkilenen flirketlerin desteklenmesi amac yla Rusya hükümeti taraf ndan 86 milyar dolar tutar nda bir kurtarma plan haz rlanarak uygulamaya konulmufltur. Afl r dalgalanma ve yüksek de er kay plar sebebiyle, Ekim D fl Ticaret Dengesindeki Geliflmeler (Milyon dolar)

16 GEN fi AÇI 15 ay nda Rusya Borsas belirli sürelerle kapat lm flt r. Genifl Ekonomik Gruplara Göre thalat TÜRK YE EKONOM S stihdam Hanehalk flgücü Araflt rmas A ustos Dönemi Sonuçlar na ba l olarak çal flma ça ndaki Nüfus 770 Bin Kifli Artm flt r. y l A ustos döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki y l n ayn dönemine göre 767 bin kiflilik bir art fl ile 69 milyon 756 bin kifliye, kurumsal olmayan çal flma ça ndaki nüfus ise 770 bin kifli artarak 50 milyon 87 bin kifliye ulaflm flt r. Toplam istihdam 449 Bin, Tar m D fl istihdam 310 Bin Kifli Artm flt r. y l A ustos d_eminde istihdam edilenlerin say s, geçen y l n ayn dönemine göre 449 bin kifli artarak, 22 milyon 509 bin kifliye yükselmifltir. Bu dönemde tar m sektöründe çal flan say s 140 bin kifli, tar m d fl sektörlerde çal flan say s ise 310 bin kifli artm flt r. flgücüne Kat lma Oran Artt y l A ustos döneminde, Türkiye genelinde iflgücüne kat lma oran, geçen y l n ayn dönemine göre 0,5 puanl k art flla % 49,8 olarak gerçekleflmifltir. Kamu stihdam Maliye Bakanl taraf ndan derlenen verilere göre y l III. Döneminde toplam kamu istihdam 2 milyon 919 bin kiflidir. y l Ocak- A ustos döneminde imalat sanayi ürünleri ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 38,6 oran nda artarak 88,3 milyar dolar olmufltur. Bu dönemde fas llar baz nda en büyük ihracat kalemi kara tafl tlar ve bunlar n aksam, parçalar olurken, bu fas l demir ve çelik, kazan-makine-mekanik cihazlar ve örme giyim eflyas izlemifltir. Ayn dönemde inci, k ymetli tafl ve mamulleri ihracat önemli oranda artm flt r. y l n n Ocak-A ustos döneminde Avrupa Birli i nin ihracattaki a rl devam etmektedir AB ülkelerine yap lan ihracat A ustos ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 0,9 oran nda artarak 4,7 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin pay yüzde 42,3 olmufltur. y l n n Ocak- A ustos döneminde en fazla ihracat yap lan ülke Almanya olmufltur. Almanya n n ekonomik büyümesinin yavafllamas neticesinde geçen y l n ayn dönemine göre bu ülkeye gerçeklefltirilen ihracat yüzde 2,5 oran nda azalm flt r. Sektörel hracat y l n n Ocak-A ustos döneminde ithalat yüzde 35,8 oran nda artarak 145,6 milyar dolara ulaflm flt r. Ayn dönemde, ara mal ithalat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 40 oran nda, sermaye mallar ithalat yüzde 17,2 oran nda, tüketim mallar ithalat da yüzde 34 oran nda artm flt r. Bu dönemde enerji ithalat 33,9 milyar dolara ulaflm flt r. y l n n A ustos ay nda en çok ithalat yap lan ülke Rusya d r. Bu ülkeden yap lan ithalat yüzde 36,8 oran nda artarak 2,8 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Rusya y s ras yla Almanya, Çin ve ABD izlemifltir. Cari ifllemler Dengesi y l A ustos ay nda ihracat (fob) 11 milyar dolar, toplam mal ithalat (c.i.f.) ise 19.2 milyar dolar olmufltur. y l n n Ocak-A ustos döneminde ödemeler dengesinde gösterildi i flekliyle, d fl ticaret aç bir önceki y l n ayn dönemine yüzde 39,6 oran nda artarak 41,6 milyar dolar olmufltur. Ayn dönemde, hizmet dengesindeki fazla yüzde

17 16 GEN fi AÇI Cari fllemler Dengesi (Milyon Dolar) 20,1 oran nda artarak 11 milyar dolar olarak gerçekleflmifl, gelir dengesindeki aç k 5,5 milyar dolar olmufltur. y l n n Ocak-A ustos döneminde cari aç k, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 46,5 oran nda artarak 34,8 milyar dolar olmufltur. y l A ustos ay nda, geçen y l n ayn ay na göre, ihracat yüzde 26,3 oran nda artarak 11 milyar dolar, ithalat yüzde 30,6 oran nda artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu geliflmeler çerçevesinde, 2007 y l A ustos ay nda yüzde 59,5 olan ihracat n ithalat karfl lama oran y l n n ayn ay nda yüzde 57,5 olarak gerçekleflmifltir. AR-GE Kriz ortam nda öneriler * Küçük olsun benim olsun veya Ne ifl olsa yapar z, biz her ifl te var z devri bitti. Uzmanlaflmaya önem verin. Stratejik ittifak/ortakl klara girin. Mümkün oldu unca az say da, fakat nitelikli insanlar istihdam edin. Az ama kaliteli çal flanlar n olmas, iflleri kolaylaflt r r. Personel bafl na ortalama gelir/ kar n z hesaplay n. lave personel al rken bu orana dikkat edin. Sektör ortalamalar n zla

18 GEN fi AÇI 17 kendi firman z k yaslay n. Bankalarla iliflkinizi güçlendirin, devaml bir araya gelin, iletiflim içinde olun. Personel tasarrufunda iflinizin özelli ine göre; D fl Kaynak Kullanmaya çal fl n. Yapt rabilece iniz her ifli d flar ya yapt r n, sadece ihtiyac n z oldu unda sat n alm fl olursunuz. Geçici/ Dönemsel stihdam; Basit, rutin, standart ifllerde mümkünse geçici eleman, stajyer, part-time çal flt r n. flleri Eleyin; Asl nda hiç yap lmasa da sorun olmayacak iflleri iptal edin. (okunmayan raporlar, zaman kayb toplant lar, bilgisayar marifetiyle yap lacakken elde yap lmaya çal fl lan ifller vb.) Üretken olmayan, ba l l zay f, ekip ruhu olmayan ve beceriksiz elemanlardan derhal kurtulun. Bu yapt n zdan di er personel asl nda memnun olacakt r. Personele de er verin. Fikir sorun, dan fl n. Sorumlulu u paylaflmalar n sa layacak iletiflim ortam oluflturun. Firma sorunlar n birlikte de erlendirin. Firmada olumlu bir atmosfer oluflturun. Pozitif/ olumlu durufl akl selim düflünmek ve sorunlar sa l kl çözmek için ilk basamakt r. Sektörünüzdeki firmalarla biraraya gelin. letiflim kurun. Ortak stratejiler gelifltirmeye çal fl n. Personelinizi birbiriyle yedekleyin. Farkl iflleri ö renebilecekleri rotasyon/ e itim programlar haz rlay n. Swot analizi yap n/ yapt r n. Buna göre strateji oluflturun. Mutlaka bütçe yap n ve bütçeyi dinamik oluflturun. Her kalemi sorgulay n. flletme sermayesi ihtiyac n belirleyin. Firmalar n büyük ço unlu u iflletme sermayesi t kan kl ndan batar. Bu bilinmeden flirket yönetilemez. Tahsilatlar n za özel önem verin. Tahsilat için devreye girin piyasaya ç k n. En önde olmaktan çekinmeyin. Müflteri ve tedarikçilerinizi çok iyi takip edin, istihbarat yap n, dikkatli davran n. Müflteri kredibilitelerini belirleyin. Müflterilerinizi s ralay n. (80/20 Kural ; Pareto Analizi) Sizi yoran ama çok az ifl yapan müflterilerinizle daha az ilgilenin, çok kazand ranlarla daha çok ilgilenin. Pazarda müflteri aramay n, müflterinizde Pazar aray n. Tedarikçilerinizle görüflerek borçlar n z yap land r n, mümkünse al m flartlar n z de ifltirin. (iflletme sermayesi ihtiyac na büyük katk sa lar) Giderlerinizi analiz edin. Büyükten küçü e s ralay n. Ufak fleylerle u raflmay n (çay, tuvalet ka d vs.; moral bozar) büyük gider kalemleriyle iyilefltirme yapmaya çal fl n. (kira, personel, araçlar vb.) yi bir muhasebe sistemi oluflturun. Tüm mali hareketlerinizi kolayca izleyebilece iniz bir sistem kurun. Özel harcamalar n za dikkat edin. Gereksiz tatil/seyahat, gayrimenkul, araba vb. harcamalar yapmay n. Müflteri nezdinde farkl olmak için strateji gelifltirin. Gelecek yönelimli, uzun vadeli, geliflim anlay fl yla hareket etmek gerekir. Bu süreçte çabuk sonuç elde etmek isteyenler hayal k r kl na u ramaya mahkumdurlar. Yapt n z ifl ve hizmeti bir süreç olarak düflünün. Nihai ürün yada hizmetlerinize ulaflmak için yapmakta oldu unuz iflleri yeniden gözden geçirin. Harcad n z kaynaklar n (zaman, para, insan, malzeme vb.) daha verimli nas l dizayn edilebilece ini/ kullan labilece ini sorgulay n. Unutmay n ki bugünkü problemler dün yapt n z hatalar n sonucudur Kriz sonras dönem Ad üstünde "kriz" olan bu dönemde en fazla gereksinim duyulan fley "güven dir. Kararlar ne kadar zor, ac mas z hatta yanl fl olursa olsun "güvenin yitirilmemesi gerekmektedir. Çünkü, ifl hayat nda bir de "krizden sonraki dönem" vard r ki, flirket itibar as l bu dönemde kendisi ile hesaplafl r. Kriz dönemleri, iyi yönetilebilirse ve de erlendirilebilirse flirketlerin güven tazeledikleri ve itibarlar n toplumun her kesimine etkili bir flekilde yans tt klar dönemler de olabilir. Krizlerin üstesinden gelebilmek için krizi yönetmek, krizi yönetmek için de kriz yönetimini bilmek ve bunu iflletme süreçlerine tafl mak gerekir". Özel Tavsiye: KR Z HAF FE ALMAYIN Not: Prof. Dr. Nurullah GENÇ in * üyelerine verdi i seminerden özel notlar

19

20

21 20 GÜNCES DA KONUfiAN SANAY BAKANI ÇA LAYAN: B RB R M ZE GÜVENEL M KR Z EN AZ ZARARLA ATLATALIM Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i nin () ekim ay toplant s na kat lan Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan burada yapt konuflmada, dünyada yaflanan finansal krizde bankac l k sistemini denetleyecek ve kontrol edecek bir otoritenin olmamas n n bu sektördeki s k nt lar n artmas nda önemli etken oldu unu söyledi. SANAY VE T CARET BAKANI ÇA LAYAN: "133 milyar dolarl k ihracat n yüzde 85'ini 3 saatlik mesafedeki dünya ülkelerine yapan türkiye'nin elbette böyle bir daralmadan (dünyadaki kriz) etkilenmemesi söz konusu olmayacak" Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, 133 milyar dolarl k ihracat n yüzde 85'ini 3 saatlik mesafedeki dünya ülkelerine yapan Türkiye'nin dünyadaki daralmadan etkilenmemesinin söz konusu olmayaca n belirterek, "Bizde bir söz vard r; 'bize bir fley olmaz diye... Bir fley olabilir" dedi. Tutsat (Mortgage) kriziyle bafllayan sorunun dünyada likidite krizi haline geldi ine de inen Ça layan, flu anda risklerin boyutuyla ilgili hiç kimsenin net bir fikri olmad n ifade etti. Dünyan n 17. büyük, Avrupa'n n ise 6. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin 133 milyar dolarl k ihracat n n yüzde 60'a yak n n Avrupa'ya yapt n ve yüzde 80-90'l k ihracat n sanayi ürünlerinden olufltu unu hat rlatan Ça layan, "133 milyar dolarl k ihracat n yüzde 85'ini 3 saatlik mesafedeki dünya ülkelerine yapan Türkiye'nin elbette böyle bir daralmadan etkilenmemesi söz konusu olmayacak. Bunu bir problem, kaos, menfi bir etken olacak fleklinde söylemiyorum. Bizde bir söz vard r; 'bize bir fley olmaz' diye... Bir fley olabilir" diye konufltu. Bakan Ça layan, dünyadaki ekonomik kriz ve bunun beraberinde getirdi i de iflime dikkati çekerek, "Bugünkü dünya ne 15 gün önceki dünyayd, ne de 15 gün sonraki dünya bugünkü dünya olacak. Dünya, karfl s na ne ç kaca n bilemez bir durumda. Art k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak" dedi. Türkiye'nin asl nda bunu 2001 krizinde ö rendi ini dile getiren Ça layan, dolay s yla ülkenin içinde bulundu u flartlar n dünyadan farkl oldu unu, Türkiye'deki finans ve bankac l k sisteminin çok iyi bir yap ya sahip oldu unu vurgulad. Ancak dünyadaki likidite sorununun getirece i s k nt n n SANAY VE T CARET BAKANI ÇA LAYAN: "133 milyar dolarl k ihracat n yüzde 85'ini 3 saatlik mesafedeki dünya ülkelerine yapan türkiye'nin elbette böyle bir daralmadan (dünyadaki kriz) etkilenmemesi söz konusu olmayacak"

22 GÜNCES 21 Türkiye'ye de yans yaca na iflaret eden Ça layan, reel sektör ve mali sektörün bir y l önceki kadar rahat olamayaca n ve o günkü flartlarla kredi bulamayaca n söyledi. Ça layan, serbest piyasan n ekonominin en büyük sigortas oldu unu, mali sistemin de ekonominin çarklar n n rahat çal flmas n sa layacak ya görevi gördü ünü ifade ederek, flöyle konufltu: "Dünyada ve Türkiye'de bugüne kadar yaflanan büyük bir yan lg vard ; e er bankac l k ve finans sistemi, borsa iyiyse ekonomi iyidir diye... Bu bak fl aç s n n art k yanl fl oldu u ortaya ç kt. Ekonominin sadece ekrandan bahsedilen rakamlardan ibaret olmad, istihdam ve katma de er yaratan reel sektörün as l gücü oluflturdu u ortaya ç kt. Bundan sonra dünyada ve bizde destur edilmesi gereken gerçek, reel sektörün gücünün ülkelerin gücü, kuvveti oldu udur. Bu hadiseler, kapitalizmin tarihini ve tarifini yeniden yaz lmas n oluflturacak bir geliflme. Mutlaka bundan her ülke kendi özelinde pay ç karacakt r." Hükümetin de bunun fark nda oldu unu ve olas etkilerin en aza indirilmesi, sorunlar n çözümü için gereken çal flmalar n yap ld n anlatan Ça layan, "Sizlere moral vermek, gaz vermek benim görevim. Sizin gaz n z almak da benim görevim" dedi. Bakan Zafer Ça layan, Türkiye ve hükümet olarak reel sektörün dünyadaki krizden en az flekilde etkilenmesi için çal fl rken, Türkiye'nin güvenilir, s n labilir bir liman haline getirmek için var olan f rsatlar n da de erlendirilmeye çal fl laca n, Türkiye'nin dünyan n güvenle s nabilece i bir liman olabilece ini vurgulad. Bundan sonra Türkiye'nin art k eski kal plarla m devam edece i, yoksa yeni bir davran fl biçimi içinde mi olaca konusunun çok büyük önem tafl d na dikkati çeken Ça layan, yap lan çal flmalar kapsam nda 2 milyon 10 bin firman n tüm verilerinin sektör ve ölçek baz nda ortak veri taban na al nd n aktard. fiimdiye kadar 7 sektör baz nda sanayi stratejisi oluflturduklar n, ekim sonuna kadar da 27 sektörde sanayi stratejisini tespit edeceklerini anlatan Ça layan, 2 milyon 10 bin iflletmenin 2007 cirosunun 1,7 trilyon YTL, toplam karlar n n ise 98 milyar YTL oldu unu kaydetti. Bakan Ça layan, "Yani Türkiye ortalama yüzde 6 kar etmifl. Karl l m z düflük. 2 milyon 10 bin iflletmenin içinde 1546 iflletme, toplamdaki 98 milyar YTL'lik kar n 50 milyar YTL'sini yapm fl. Geriye kalan 2 milyon 8 bin 454 firma ise 48 milyar YTL kar etmifl. Bu, Türkiye'nin ciddi bir ölçek sorunu oldu unu, bundan sonra ciddi bir yap sal de iflim ve dönüflüme ihtiyaç duydu unu, ölçek büyütmenin önemini çok net ortaya koyuyor" fleklinde konufltu. Böyle bir ortamda mali sektör ve reel sektörün birbirini destekler bir yol izlemesi gerekti ini dile getiren Ça layan, mali sektörle reel sektörün birbirini köstekleyen de il, birbirini destekleyen, tamamlayan sa duyu içinde olmas gerekti ini bildirdi. Zafer Ça layan, flu anda Ekonomik Koordinasyon Kurulunda krizin olas etkilerini en aza indirmek için çal flmalar Sanayi Bakan Ça layan Genel Baflkan hediye takdim ederken.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- NİSAN2015 (SAYI: 74) GENEL DEĞERLENDİRME Yabancı Yatırımcının Türkiye ye İlgisi Azaldı IMF tahminlerine göre 2015 tetürkiye %3,1; küresel ekonomi %3,5; gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomik Gündem Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hafta sonu İngiltere de yayımlanan Brexit anketi ile birlikte oldukça hareketli başladı. Yayımlanan ankette Birlik içerisinde kalmak isteyenlerin sayısı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı