Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖY filer BAKANLI I TARIMSAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü Organik Tar m Araflt rma Sonuçlar

2 Editör Dr. Ayflen ALAY VURAL Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl Grafik - Tasar m Ebru NURAY

3 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...5 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER...7 Organik P rasa Yetifltiricili i...9 E irdir (Isparta) Koflullar nda Organik Çilek Yetifltiricili inin Uygulanabilirli i Üzerine Bir Araflt rma...19 M9 Anaçl Elma Bahçelerinde Organik Yetifltiricili in Uygulanabilirli i...27 Organik Antepf st Yetifltiricili i...35 Organik Üzüm Yetifltiricili i...43 Malatya Yöresinde Organik Kay s Yetifltiricili i...51 Trakya Bölgesinde Organik fiarapl k Üzüm Yetifltiricili i ve fiarap Yap m...57 Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetifltiricili i...65 Ege Bölgesinde Organik Zeytin Yetifltiricili i...73 Organik Kay n Mantar (Pleurotus spp.) Yetifltiricili i...81 Karadeniz Bölgesinde Organik Çilek Yetifltiricili i...87 Mut Yöresinde Organik Zeytin Yetifltiricili i...95 Mut Yöresinde Organik Kay s Yetifltircili i Organik Nar Yetifltiricili i Kahramanmarafl ta Organik Pamuk Üretim Olanaklar n n Araflt r lmas Erzurum Yöresinde Organik Tar mda Bu day ve Fi Yetifltiricili i Do u Anadolu Bölgesi nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araflt r lmas Organik Patates Yetifltiricili i Üzerinde Araflt rmalar Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris) L. Üretiminin Araflt r lmas Büyük Menderes Havzas nda Organik Pamuk Üretim Olanaklar n n Araflt r lmas ORGAN K TARIM ARAfiTIRMA SONUÇLARI 1

4 ORGAN K TARIM ARAfiTIRMA SONUÇLARI Kahramanmarafl ta Organik K rm z biber Üretiminde Ekim Nöbetinde Kullan labilecek Ürünlerin Araflt r lmas ORGAN K TARIMDA B TK BESLEME Zeytin Kekinin (Pirinan n) Kompost Yap m Teknikleri ve Organik Gübre Olarak Kullan m Olanaklar n n Araflt r lmas Yalova Koflullar nda Organik Kivi Yetifltiricili inde Kullan lan Farkl Bitki Besleme Uygulamalar n n Verim ve Kaliteye Etkisi Yalova Koflullar nda Organik Bursa Siyah ncir Yetifltiricili inde Kullan lan Farkl Bitki Besleme Uygulamalar n n Verim ve Kaliteye Etkisi Marmara Bölgesinde Baz Bitki Besleme Uygulamalar n n Organik Meyve Yetifltiricili inde Kullan m (Çilek) Organik Tar m Sisteminde Uygulanan De iflik Organik Gübrelerin Yalova Ya l k 28 Biberinin (Capsicum annuum L.) Verim ve Baz Kalite Kriterleri ile Topraktaki Azot Birikimine Etkileri Baz Organik Materyallerin F nd kta Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Antalya Serik Koflullar nda Organik Star Ruby Alt ntop Yetifltiricili inde Yeflil Gübreleme ve Zeytin Keki Kullan m mkanlar n n Araflt r lmas Sentetik ve Organik Gübrelerin M s rda (Zea mays L.) Verim ve Kaliteye Etkisi ORGAN K TARIMDA B TK HASTALIK VE ZARARLILARININ YÖNET M Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastal k, Zararl ve Yabanc Otlar n Mücadelesinin Yönetimi Ege Bölgesinde Salk m Güvesi (Lobesia botrana den.-schiff.) ile Mücadelede Çiftleflmeyi Engelleme Tekni i nin Yayg nlaflt r lmas, Gelifltirilmesi ve E itimi Do u Akdeniz Bölgesi nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastal k, Zararl ve Yabanc Otlar n Mücadelesinin Yönetimi Do u Akdeniz Bölgesi nde Örtü Alt Organik Domates Üretiminde Hastal k, Zararl ve Yabanc Otlar n Mücadelesinin Yönetimi F nd k Kurdu [Balaninus (= Curculio) nucum L. Colertera: Curculionidae)] na Karfl Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele mkanlar n n Araflt r lmas...265

5 ORGAN K KANATLI YET fit R C L Organik Tavukçuluk Projesi (Organik Etlik Piliç Yetifltiricili i) Organik Tavukçuluk Projesi (Organik Yumurta Tavukçulu u) ORGAN K SU ÜRÜNLER YET fit R C L GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynaklar ve Tesislerinin Organik Bal k Yetifltiricili i Bak m ndan ncelenmesi Projesi Do u Karadeniz Bölgesi nde Organik Bal k Yetifltiricili i mkânlar n n Araflt r lmas ORGAN K HAYVANCILIK Güney Marmara fiartlar nda Organik Koyun Yetifltiricili i ve Kuzu Besisi Üzerine Bir Araflt rma TOPRA IN SÜRDÜRÜLEB L R KULLANIMI Pamuk Yetifltiricili inde Organik ve Konvansiyonel Tar m Uygulamalar n n Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri Ba Yetifltiricili inde Organik ve Konvansiyonel Tar m Uygulamalar n n Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri Ankara Koflullar nda Organik Tar m Sisteminde Kullan lan Farkl Materyallerin Domates ve M s r Münavebe Sisteminde Toprak Özelliklerine Etkisi ORGAN K TARIM ARAfiTIRMA SONUÇLARI ORGAN K TARIMIN SOSYO-EKONOM S Türkiye de Sürdürülebilir Tar m Uygulamalar ve Yönlendirilmesi çin Gerekli Politikalar n Belirlenmesi Türkiye'de Bahçe Bitkileri Konusunda Organik Üretime Yönelik Yap lan Ar-Ge Çal flmalar n n Etki De erlemesi I Organik Bahçe Bitkileri Konusunda Yap lm fl TAGEM Destekli Dört Ar-Ge Çal flmas n n Etki De erlemesi

6 ORGAN K TARIM ARAfiTIRMA SONUÇLARI 4

7 ÖNSÖZ Dünyada halen 130 ülkede toplam 35 Milyon hektar alanda organik üretim yap lmaktad r. Dünya organik üretim alan nda Avustralya 12 Milyon hektar, Arjantin 4 Milyon hektar, talya ise 1 Milyon hektar üretim alan ile ilk s ralarda yer almaktad r Halen Avrupa Birli i ülkelerinde tar m alanlar n n % 4 ü, tar m iflletmelerinin ise % 1,6 s organik üretime ayr lm fl olup, üretim alan 6,8 milyon hektar a, ekonomik büyüklü ü ise 60 milyar dolara ulaflm flt r. Ülkemizde organik tar m, y llar nda Dünya da organik tar m n geliflimine ve yurtd fl ndan gelen organik ürün talebine ba l olarak, sistemsiz bir flekilde bafllam fl, 2004 y l nda Organik Tar m Kanununun yay nlanmas ve sa l kl g dalar n tüketimine yönelik dünyadaki de iflmelere paralel olarak geliflmifltir y l nda Organik üretim yapan üretici say s, e, üretim alan ( hektar do al toplama alan ) hektara, ürün say s 212 ye ve y ll k üretim ise yaklafl k ton a ulaflm flt r. Ancak, üretimde kullan lan girdiler tamamen yurt d fl kaynakl d r. Özellikle yeniden yap lanma içerisinde olan dünya g da konjonktürünün sa l kl ürünlerin üretim ve d fl ticaretinde ülkemiz önemli bir konuma sahiptir. Ancak üretimin süreklili i yurt içi kaynaklar m z n daha etkin kullan larak, girdilerin üretim teknik ve teknolojilerinin gelifltirilip sektörün hizmetine sunulmas na ba l d r. Bu da kamu, üniversite ve özel sektör iflbirli inin devam ve AR-GE ye yap lacak yat r mlarla mümkündür. Ülkemizde organik tar mda kullan lan girdilerin, d fla ba ml olmas, üretiminin gelifltirilip yayg nlaflt r lmas n k s tlayan ana faktördür. Türkiye de organik tar m araflt rmalar, 2001 y l nda yo un bir flekilde bafllam flt r y l itibariyle Türkiye çap nda sonuçland r lan 44 Araflt rma Projesi ve Organik Tar m konusunda aktif olarak çal flan 53 araflt rmac bulunmaktad r. Araflt rma projeleri, 20 Araflt rma Enstitüsünde 8 araflt rma faaliyet alan nda yürütülmektedir. Bu konudaki öncelikli amaç; Ülkemizde bir ölçüde yeni olan organik tar m faaliyetlerinin süreklili ini ve ekonomik sürdürülebilirli ini sa lamaya yönelik olmak üzere, kendi koflullar m zda yürütülmüfl AR-GE çal flmalar yapmak ve organik tar m faaliyetleri için bilimsel veri oluflturmakt r y llar aras nda 44 adedi sonuçland r lan araflt rma çal flmalar ile organik tar m üreticisinin uygulamada karfl laflt yetifltirme tekni i, bitki besleme, bitki hastal k ve zararl lar n n yönetimi, topra n sürdürülebilir kullan m, organik hayvanc l k, organik su ürünleri ve kanatl geliflimine yönelik bilimsel veriler elde edilmifltir. Bu bilgilerin de fl nda ülke genelinde çok say da teknik personel e itimi gerçeklefltirilmifl, yüzlerce bilinçli eleman kazan lm fl ve bu sayede üretici, uygulamada bir sorunla karfl laflt nda, kendine yard mc olabilecek donan mdaki yay mc ve araflt rmac lara ulaflma flans yakalam flt r. Bu kitapta, Bakanl m z taraf ndan yürütülmekte olan Organik Tar m n Yayg nlaflt - r lmas ve Kontrolü çerçeve projesi kapsam nda kendi koflullar m zda yürütülüp sonuçland r lm fl ilk bilimsel çal flmalardan olan 44 adet araflt rma projesinin Sonuç Raporlar n n özetleri yer almaktad r. lgili tüm kesimlere yararl olmas n dilerim. ORGAN K TARIM ARAfiTIRMA SONUÇLARI Doç. Dr. Masum BURAK Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürü 5

8 ORGAN K TARIM ARAfiTIRMA SONUÇLARI 6

9 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER

10 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER 8

11 ORGAN K PIRASA YET fit R C L Dr.Gülay BEfi RL 1 Doç. Dr. Serap SOYERG N 2 Uz. brahim SÖNMEZ 1 - Dr.Filiz PEZ KO LU 1 Uz. Cemil HANTAfi 1 - Uz. Seçil ERDO AN 1 - Özet: Bu çal flma y llar aras nda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araflt rma Enstitüsü organik tar m parselinde yürütülmüfltür. Denemede, farkl organik bitki besin maddesi uygulamalar n n p rasan n (Allium porrum L. cv. negöl 92) verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi ile p rasan n organik tar m koflullar nda yetifltirilebilirli i araflt r lm flt r. Çal flmada, bitki besin maddesi uygulamas olarak yeflil gübre (YG), YG+s r gübresi (SG), YG+SG+deniz yosunu özü (DYÖ), YG+SG+biostimülant (B O), YG+hümik asit (HA), YG+NPK ve YG+Zeytin pirinas kompostu (ZPK) kombinasyonlar ele al nm fl ve elde edilen bulgular ile maliyet analizi yap lm flt r. Araflt rma sonunda, YG ve YG+ZPK uygulamalar d fl ndaki uygulamalarda çeflidin optimum verimine (4750 kg/da) ulafl lm flt r. Bitkideki nitrat miktar uygulamalara ba l olarak 72,67-146,38 mg/kg aras nda belirlenmifltir. Maliyet analizi sonuçlar na göre YG+SG+DYO ve YG+SG+B O uygulamalar hariç di er tüm uygulamalar n kabul edilebilir düzeyde oldu u belirlenmifltir. ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Abstract: This study was carried out in Atatürk Central Horticultural Research Institute in Yalova in The aim of the study was to compare growing of leek in organic and conventional agricultural condition. The effects of different organic materials combinations such as; green manure (GM), GM+farmyard cattle (FC), GM+FC+seamoss (SM), GM+FC+bioenzym (B O), GM+humic acid (HA), GM+NPK, GM+olive mill compost (OMC) were searched on yield and quality properties of Inegol 92 leek variety which is an important type for processing industry and fresh consumption. The results of the study were subjected to cost analysis to compare conventional and organic agricultural systems. Gross Marjing (GM) Method was used for cost analysis. The results were showed that economical yield which more than variety s yield performance (4750 kg/da), was got with using all organic treatments as conventional treatment without GM and GM+ZMC. The nitrate contain of plants was found between 72,67-146,38 mg/kg in all treatments. The results of the cost analysis were also showed that all treatments were found acceptable level except GM+FC+SM and GM+FC+B O. 1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araflt rma Enstitüsü YALOVA, 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO 9

12 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Materyal ve Yöntem: Denemenin kuruldu u Enstitü parseli organik tar m faaliyetlerinin yürütüldü ü parseldir. Deneme parselindeki, önceki uygulamalardan kaynaklanan homojen olmayan yap y gidermek ve topra sömürtmek amac yla arpa (cv. Trakya) üretimi yap lm flt r. Denemede, yeflil gübre bitkisi olarak bakla (Vicia faba cv. Eresen-87) 20 kg/da tohum hesab yla ekilmifltir. Denemede, bitkisel materyal olarak, Enstitümüz taraf ndan gelifltirilen negöl 92 çeflidi kullan lm flt r. Bu çeflidin dikimden sonra olgunluk süresi gün olup hasat süresi gün sürmektedir. Yenilebilir k sm n n uzunlu u cm olan çeflidin beyaz k sm 9-10 cm olup dekara ortalama verimi kg d r (Anonim, 1). Denemede kullan lan, bitki besin maddesi kombinasyonlar flöyledir: 1.YG 2.YG+SG 3.YG+SG+B O 4.YG+SG+DYÖ 5. YG+NPK ( norganik), 6. YG+HA, 7.YG+ZPK Denemede kullan lan, zeytin prinas kompostu (keki) Marmara Bölgesi nde yayg n olarak yetifltirilen zeytinin ya üretimi sonucunda at k olarak ç kmaktad r. Önemli bir organik madde olan bu at n kompostlaflt r larak tekrar tar mda kullan lmas hedeflenmifltir. Denemede uygulanan bitki besin maddelerinin miktar yap lan toprak analizlerine göre belirlenmifltir. Toprak ve bitki örnekleri analizlerinde afla da verilen yöntemler kullan lm flt r: -Tekstür; saturasyon yüzdesine göre (Öztan ve Munsuz, 1961), -ph; 1/ 2,5 toprak-su kar fl m nda cam elektrodlu ph metre ile (Anonim, 1981), -Elektriki geçirgenlik ayn kar fl mda EC metre ile (Anonim, 1965), -CaCO 3 ; Ça lar (1958) e göre Scheibler kalsimetresi ile -% organik madde; modifiye Walkley-Black'e göre spektrofotometrik yöntemle (Anonim, 1985) -Al nabilir fosfor; Olsen yöntemi ile spektrofotometrik olarak, -De iflebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum; 1 N Amonyum Asetat (ph: 7,0) ekstraksiyonu ile belirlenmifltir (Anonim, 1980), Yapraklarda y kama, kurutma ve ö ütme ifllemlerinden sonra yafl yakma yöntemi ile (Anonim, 1980) analize haz rlanarak afla daki analizler yap lm flt r, -Toplam azot Kjeldahl yöntemi ile, -Toplam fosfor vanadomolibdik sar renk yöntemi ile spektrofotometrik olarak, -Toplam potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, mangan ve bak r AAS de saptanm flt r, 10

13 Çizelge 1. Deneme Alan Toprak Analiz Sonuçlar ( ) Özellikler Arpa Ekimi Öncesi 07 Kas m 2002 Toprak Örne i Al m Zaman YG Öncesi, 3 Aral k 2003 YG Sonras 2004 Su ile doymuflluk (%) Toplam Tuz (%) mmhos/cm 0.08 mmhos/cm ph Kireç (CaCO 3 ) (%) 0.2 Eser Eser P 2 O 5 (kg/da) ppm 25 ppm K 2 O (kg/da) ppm 245 ppm Organik Madde (%) Çizelge 2. Denemede Kullan lan Bitki Besin Maddeleri ve Dozlar (2004) Bitki Besin Maddeleri Dozlar ve uygulama zamanlar norganik NPK SG ZPK DYÖ B O HA AN 22.5 kg/da DÖ 22.5 kg/da DS TSP 15 kg/da DÖ K 2 SO 4 15 kg/da DÖ 5,0 ton/da 3,0 ton/da 70 g/da dikimden 20 gün sonra 20 fler gün ara ile 250 cc/ da dikimden 20 gün sonra 20 fler gün ara ile 10 kg/da DÖ K saltmalar: AN: Amonyum Nitrat, DÖ: Dikim Öncesi, DS: Dikim Sonras gün sonra, TSP: Triple Süper Fosfat, ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Çizelge 3. Denemede Kullan lan Bitki Besin Maddeleri ve Dozlar (2005) Bitki Besin Maddeleri Doz ve uygulama zamanlar norganik NPK SG ZPK DYÖ B O HA AN 22,5 kg/da DÖ 22,5 kg/da DS TSP 15 kg/da DÖ K 2 SO 4 10 kg/da DÖ 4,5 ton/da 3,6 ton/da 70 g/da dikimden 20 gün sonra 20 fler gün ara ile 250 cc/ da dikimden 20 gün sonra 20 fler gün ara ile 10 kg/da DÖ K saltmalar: AN: Amonyum Nitrat, DÖ: Dikim Öncesi, DS: Dikim Sonras gün sonra, TSP: Triple Süper Fosfat 11

14 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Çizelge 4. Deniz Yosunu Özü Preparat n n Özellikleri ( ) Organik Bitki Besin Maddeleri (%) norganik Bitki Besin Maddeleri Protein 0,6-0,8 Makroelementler (%) Karbonhidratlar Toplam Azot (N) 2 Alginic asid Fosfor (P) 3 Mannitol 0,4-0,7 Potasyum (K) 16 Bitki Büyüme ve Geliflimini Teflvik Eden Maddeler Kalsiyum (Ca) 0,2 Kükürt (S) 1,5 Aclenin(Cytokinin) 0,02 Magnezyum (Mg) 0,5 IAA 0,03 Sodyum (Na) 1,8 ABA 0,01 Mikroelementler (ppm) Betainler 0,04 Demir (F) 200 Amino asid Bak r (Cu) 6 Çinko (Zn) 100 Bor (B) 100 Molibden (Mo) 4 Çizelge 5. ZPK, B O ve HA Bitki Besin Maddelerinin çeri i Özellikler Bitki Besin Maddeleri ZPK B O (g lt -1 ) HA (%) SG / Y llar SA 101 K 2 O 0,12 P 0,4 0,5 P 2 O 5 0,01 N 1,0 1,4 TN 22,9 Ca 3,00 K 1,8 0,7 ph 7,8 8,0 B 0,20 Mg 0,57 Ca 0,6 0,6 EC(dS m -1 ) 1,5 1,03 Mn 0,50 S 2,07 Mg 0,8 0,9 C/N Zn 0,73 B 0,02 Fe (ppm) P (g kg -1 ) 4 1,2 Fe 0,88 Mn (ppm) K (g kg -1 ) 15 10,0 Mn 0,02 Zn (ppm) Ya (g kg -1 ) 9 8,2 SA: Serbest Aminoasit, TN: Toplam Azot C (karbon) 31,00 Cu (ppm)

15 Sonuçlar ve Tart flma Bu çal flma y llar aras nda, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araflt rma Enstitüsü organik tar m parselinde yürütülmüfltür. Denemede yeflil gübreleme amaçl baklalar %25-40 çiçeklendiklerinde biçilerek topra a kar flt r lm flt r (Ceylan 1994 ve Aç kgöz 2001). Denemede kullan lan p rasan n tohumlar May s ay n n ortas nda fideli e ekilmifltir. Elde edilen fideler Temmuz ay n n haftalar nda deneme alan na dikilmifltir. Hasatlar Kas m ay sonu Aral k ay bafl nda yap lm flt r. P rasa fidelerinin dikimden önce kök ve yapraklar kesilerek k salt lm flt r (t rafllanm flt r). Her iki y lda da bitkilerin yalanc gövde geliflimlerini teflvik etmeye yönelik olarak yapraklar 3 kez budanm flt r. Hasattan sonra bitkide incelenen özellikler, kalite kriterleri ve verim de erleri karfl laflt r larak, farkl uygulamalar n bu özellikler üzerine etkileri y llar birlefltirilerek incelenmifl ve sonuçlar Çizelge 6 da gösterilmifltir. Yap lan istatistiki analiz sonucunda uygulamalar n bitkide yalanc gövdede beyaz k sm n uzunlu u d fl ndaki özelliklere etkili olmad belirlenmifltir. Denemede incelenen bitki besin maddesi uygulamalar n n bitkide nitrat birikimi üzerine etkileri de önemli bulunmam flt r. Bitkide nitrat miktar uygulamalara ba l olarak de iflmekle beraber 72,67-146,38 mg/kg olarak bulunmufltur (Çizelge 6). Fidan ve ark., 1993, Solmaz 1991 e dayanarak sebzelerde bulunabilecek nitrat miktar n n p - rasada mg/kg olarak bildirmektedir. ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Çizelge 6. Organik P rasa Denemesinde Baz Bitki Özellikleri ve Nitrat çeri i Öz/Uy YG YG+SG YG+SG+ B O YG+SG+D YG+NPK YÖ ( no.) YG+ HA YG+ ZPK Cv (%) YGU (cm) 43,99 48,54 45,06 47,07 48,29 46,55 45,29 5,15 8,60 YGB (cm)* 8,39 bc 8,82 ab 8,30 c 8,70 abc 8,84 ab 8,98 a abc 3,37 YGÇ (mm) 24,05 25,29 23,99 24,48 24,98 24,69 23,70 3,78 YS (adet/b) 7,89 8,00 7,58 7,94 7,82 8,05 7,56 3,54 YG (cm) 3,49 3,53 3,46 3,45 3,65 3,59 3,37 3,44 YU(cm) 95,59 100,58 94,49 100,41 102,44 97,69 90,16 5,57 BA (g) 240,88 282,81 270,06 286,81 283,19 252,23 220,13 11,1 BB (cm) 138,69 149,12 139,45 147,46 151,10 144,24 139,35 3,34 Nitrat(mg/kg) 72,67 112,28 76,23 100,21 146,38 98,60 72,67 42,2 *Ortalama de erlerin yan ndaki harfler farkl l n önem derecesinin 0,05 hata s n rlar içerisinde ifade etmektedir. YGU: Yalanc gövde uzunlu u, YGB: Yalanc gövdede beyaz k sm n uzunlu u, YGÇ: Yalanc gövde çap, YS: Yaprak say s, YG: Yaprak geniflli i, YU: Yaprak uzunlu u, BA: Bitki a rl, BB: Bitki boyu. 13

16 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Çizelge 7. Organik P rasa Denemesinde Verim De erleri (kg/da) Öz,/Uy Y l YG YG+SG YG+SG +Bio Verim Kg/Da Cv:%17,7 YG+SG +DYÖ YG+NP K( no,) YG+HA YG+ZP Ort* ,3 6222,5 5533,7 5866,3 5890,0 5438,8 4488,8 5520,2 a ,0 4524,4 4728,6 4786,6 4871,1 4142,0 3876,0 4411,0 b Ort 4576,6 ab 5373,4 a 5131,2 a 5324,4 a 5380,6 a 4790,4 ab 4182,4 b *Ortalama de erlerin yan ndaki harfler her uygulama içindeki farkl l n önem derecesinin 0,05 hata s n rlar içerisinde ifade etmektedir. Verim de erleri aç s ndan uygulamalar ve y l interaksiyonu önemli olmaz iken y llar ve uygulamalar n etkisi önemli bulunmufltur (Çizelge 7). Uygulamalara ba l olarak verim de eri 5380,6-4182,4 kg/da aras nda de iflim göstermifltir. negöl 92 p rasa çeflidinin ortalama verim miktar 4750 kg/da d r (Anonim, 1). Toprak analizi sonucunda elde edilen veriler çizelge 8 de, yaprak analiz bulgular da çizelge 9 da sunulmufltur. Her iki konudaki karfl laflt rma (Standart de erler) de erleri çizelge 10 ve 11 de verilmifltir. Hastal k ve zararl bak m ndan yap lan gözlemlerde herhangi bir hastal k belirtisine rastlanmam flt r. Zararl olarak çiçek thripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)] belirlenmifltir. Laser isimli preparat ile mücadele baflar l olmufltur (Anonim, 1995). Araflt rma sonucunda yap lan ekonomik analizde, her bir uygulaman n gerçeklefltirilmesi aflamas nda üretim masraflar aras nda de iflen masraf unsurlar dikkate al nm flt r (Aksöz, 1972). 14

17 Çizelge 8. Organik P rasa Denemesinde Toprak Analiz Bulgular Öz/Uy, Y l YG YG+SG YG+SG+ YG+SG+ YG+NP Bio DYÖ K( no.) flba (%) Cv: %3,5 Tuz (1:2,5) mhos/cm Cv:%14,5 ph 1:2,5 Cv:%2,4 YG+HA YG+ZPK Ort ,0 C 41,3 BC 40,8 C 40,3 C 40,3 C 39,5 C 40,3 C 40, ,3 A 40,5 C 39,5 C 40,0 C 40,0 C 41,3 BC 44,3 A 41,3 Ort, 41,1 40,9 40,1 40,1 40,1 40,4 42, ,12 0,13 0,12 0,13 0,10 0,12 0,12 0,12 B ,14 0,17 0,14 0,13 0,15 0,14 0,18 0,15 A Ort, 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0, ,2 B 7,4 B 7,3 B 7,4 B 6,7 C 7,3 B 7,2 B 7, ,8 A 7,7 A 7,8 A 7,8 A 7,8 A 7,7 A 7,8 A 7,8 Ort, 7,5 7,6 7,5 7,6 7,3 7,5 7,5 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Organik Madde (%) Cv %11,3 Al nabilir P (ppm) Cv:%65, ,4 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 2,6 2, ,4 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 Ort, 2,4 2,8 2,6 2,7 2,4 2,5 2, ,3 46,5 38,5 39,0 23,5 24,0 18,8 30,6 b ,5 81,8 49,3 65,3 69,0 51,8 100,5 63,5 a Ort, 25,4 64,1 43,9 52,1 46,3 37,9 59, ,8 300,8 299,8 283,3 249,0 253,3 305,5 278,6 Al nabilir K (ppm) Cv:%11, ,0 278,8 266,5 260,0 262,8 255,5 289,5 267,7 Ort, 259,9 b 289,8 ab 283,1 ab 271,6 ab 255,9 b 254,4 b 297,5 a 15

18 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Öz/ Uy, N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) Fe (ppm) Mn (ppm) Zn (ppm) Cu (ppm) Çizelge 9. Organik P rasa Denemesinde Yaprak Analiz Bulgular Y l YG YG+SG YG+SG +Bio YG+SG+ DYÖ YG+NP K( no,) YG+ HA YG+ZP K Ort Cv (%) ,02 2,44 2,33 2,42 2,51 2,43 2,13 2,33 9, ,38 2,48 2,35 2,46 2,42 2,56 2,55 2,46 Ort, 2,20 2,46 2,34 2,44 2,47 2,49 2, ,33 0,31 0,31 0,31 0,26 0,28 0,32 0,30 b 16, ,44 0,40 0,37 0,41 0,47 0,40 0,44 0,42 a Ort, 0,39 0,36 0,34 0,36 0,36 0,34 0, ,50 6,54 6,78 6,67 6,28 6,60 6,56 6,42 b 12, ,50 8,78 7,92 9,21 8,07 8,60 8,17 8,46 a Ort, 7,00 7,66 7,35 7,94 7,17 7,60 7, ,85 1,95 1,92 1,90 1,89 2,33 1,86 1,96 12, ,97 1,93 1,90 1,92 1,98 2,04 2,19 2,00 Ort, 1,91 1,97 1,91 1,91 1,94 2,19 2, ,32 0,37 0,34 0,38 0,36 0,37 0,32 0,35 a 10, ,28 0,26 0,21 0,27 0,28 0,28 0,31 0,27 b Ort, 0,30 0,32 0,28 0,32 0,32 0,33 0, ,5 81,2 112,3 90,0 94,0 97,2 100,3 95,9 22, ,0 102,3 96,3 117,0 128,5 131,8 119,0 118,4 Ort, 115,2 91,8 104,2 103,5 111,2 114,5 109, ,0 35,5 38,0 32,7 36,0 39,5 27,7 34,2 a 19, ,0 15,5 14,5 15,8 18,3 15,8 15,0 15,3 b Ort, 21,0 25,5 26,2 24,2 27,1 27,6 21, ,5 37,8 39,7 34,7 36,5 36,2 41,8 48,2 15, ,5 27,3 30,0 33,0 35,5 33,0 31,3 32,6 Ort, 37 32,5 34,9 33,9 36,0 34,6 36, ,00 5,75 2,75 4,00 4,75 4,50 5,75 4,36 34, ,75 5,50 4,25 7,00 7,75 7,50 4,75 5,93 Ort, 3,88 bc 5,63 ab 3,50 c 5,50 ab 6,25 a 6,00 a 5,25ab 16

19 Çizelge 10. P rasa yaprak analiz de erleri (Reuter ve Robinson, 1986) Bitki k sm Örnek al m zaman N P K Ca Mg Yaprak Hasat olumu Çizelge 11. P rasa yaprak analiz de erleri (Maynard vd. 1999) Seviye N (%) P (%) K (%) Ca (%) Çizelge 12. Verimde Y llara göre Gerçekleflen De iflimler (kg;%). YG+ SG YG+SG+ B O YG+SG+ DY Mg (%) Fe (ppm) Mn (ppm) Zn (ppm) B (ppm) YG+NPK YG+HA YG+ZPK YG Cu (ppm) Noksan < Yeterli Yüksek > Toksik (>) (kg) 6222,5 5533,7 5866, ,8 4488,8 5201, (kg) 4525,4 4728,6 4786,6 4871, % De iflim -27,29-14,55-18,41-17,30-23,84-13,65-24,02 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Çizelge 13. Maliyet De iflimleri (TL; %) YG+SG YG+SG+ B O YG+SG+ DY YG+NPK YG+HA YG+ZPK YG 2004 (TL) 191,4 8981,4 9378,9 129,3 120,9 884,4 84, (TL) , , % De iflim 23,30 17,45 3,27 30,78 25,72 32,29 25,59 Hal Fiyat na Göre Toplam Gelir 2551,2 2035,9 2268,8 2127,9 2405,2 2153,9 2414,9 2191,9 2229,9 1863,9 1840,4 1744,2 2123,5 1778,4 Yap lan ekonomik analiz sonucunda belirlenen de erler afla dad r (Çizelge 12 ve 13). Sonuçlar Bu proje sonunda; 1.Üretimde çevreye adapte olmufl çeflit, temiz tohumluk ve sa l kl fide kullan m seçildi inde, 17

20 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER 2.Hastal k ve zararl lar ile mücadelede ilaçlama ve kültürel önlemler birlefltirilerek uyguland nda, 3.Kültür bitkisi ile yabanc ot rekabeti oluflmadan yabanc otlar üretim alan ndan uzaklaflt r ld nda, 4.Toprak analizine dayal, topra n sürdürülebilir kullan m n esas alan toprak ve yapraktan gübreleme programlar n n birlefltirilerek uygulanmas ile sa l kl ve ele al nan çeflidin performans düzeyine ulafl labilir, ekonomik, kaliteli ve sa l kl ürün üretilebilmektedir. Kaynaklar Aç kgöz, E,, 2001, Yem Bitkileri (3,bask ), (15, Bölüm, Yeflil Gübreleme, Sa: ), Uluda Üniversitesi Güçlendirme Vakf Yay n No: 182, Sa: 584, Bursa, Aksöz,, 1972, Zirai Ekonomiye Girifl, Zirai flletmecilik Genel K s m II, Bask Atatürk Üniversitesi Yay nlar No: 252/C, Zir. Fak, Yay n No: 15 Ders Kitaplar Seri No:10 Erzurum, Anonim, 1, P rasa Çeflidi Özellik Belgesi, Atatürk B.K.M.A.E. -YALOVA, Anonim, 1965, Electronic Switchgear Ltd., 58 Wilbury Way, Hitchin Herfordshire, England, SG 4 OUF Anonim, 1980, Soil and Plant Testing and Analysis as a Basis of Fertilizer Recommendations, F,A,O, Soils Bulletin 38/2, p 95, Anonim, 1981, The Analysis of Agricultural Materials, Second Edition, Minister of Agri, Fishering and Food, RB, 427, Replaces Technical Bulletin 27, p 226. Anonim, 1985, Agricultural Analysis Handbook, Hach Company , p 2/65-2/69, Anonim,1995, Zirai Mücadele Teknik Talimatlar Cilt-2 T.C. Tar m ve Köyiflleri Bakanl KKGM ANKARA Ceylan, A, 1994, Tarla Tar m, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay nlar No: 491, zmir, Fidan, F,; Sürmeli, N,; Genç, Ç,, 1993, Ispanaklarda Nitrat Birikimi Üzerine Çeflit, Azot Dozu ve Ekim Zaman n n Etkisinin Araflt r lmas, Atatürk Bahçe kültürleri Merkez Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü Bilimsel Araflt rmalar ve ncelemeler Yay n No: 2, Yalova, Maynard, D.N.; Hochmuth, G.J; Vavrina, C.S.; Stall, W.M.; Kucharek, T.A.; Stansley, P.A. and Smajstrla A.G., Onion, leek and chive production in Florida. University of Florida Cooperative Extention Service. Öztan, B, ve Munsuz, N,, 1961, Tar m Bakanl, Toprak-Su Genel Müdürlü ü Toprak ve Gübre Araflt rma Enstitüsü Teknik Yay n Say : 6, s 5, Ankara, Reuter, D, J, And Robinson, J, B,, 1986, Plant Analysis, An Interpretation Manual, Inkata Pres, Melbourne, Sydney, p

21 E RD R (ISPARTA) KOfiULLARINDA ORGAN K Ç LEK YET fit R C L N N UYGULANAB L RL ÜZER NE B R ARAfiTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, Özet: Bu çal flma, E irdir Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü arazisinde y llar aras nda yap lm fl, denemede Camarosa çilek çeflidinde konvansiyonel yetifltiricilik ile organik yetifltiricilikteki baz besin uygulamalar n n verim, kalite ve bitkisel özellikleri incelenmifltir. Yapraklarda ve meyvelerde makro ve mikro element analizleri yap larak uygulamalar n besin elementi al m na etkisi belirlenmifltir. Ayr ca ekonomik analiz yap larak maliyetler karfl laflt r lm flt r. Çal flma sonucunda uygulamalar bak m ndan bitki bafl na verim ve meyve a rl aras nda istatistiksel aç dan farkl l k önemli bulunurken ph, titre edilebilir asitlik, suda çözünebilir kuru madde miktar, tat-aroma, sertlik, renklenme, askorbik asit (C vitamini) ve ellajik asit bak m ndan önemli bulunmam flt r. Kümülatif verim; konvansiyonel yetifltiricilikte 810,36 g/bitki, organik yetifltiricilikteki uygulamalarda 526,32-776,34 g/bitki olarak tesbit edilirken, iki y l n ortalamas nda meyve a rl ; konvansiyonel yetifltiricilikte 13,20 g, organik yetifltiricilikteki uygulamalarda 12,40-13,16 g olmufltur. Yap lan bu çal flma ile E irdir (Isparta) koflullar nda organik çilek yetifltiricili i için s ras yla Çiftlik gübresi+yeflil gübreleme+klinoptilolit+deniz yosunu (ÇG+YG+Kln+DY), Çiftlik gübresi+klinoptilolit+deniz yosunu (ÇG+Kln+DY) ve Çiftlik gübresi+yeflil gübreleme+deniz yosunu (ÇG+YG+DY) uygulamalar n n üreticilere önerilebilece i belirlenmifltir. ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER Abstract: This study was performed with the Camarosa strawberry cultivar at the Egirdir Horticultural Research Institute between 2004 and The yield, the quality and the plant properties of strawberry in conventional production system and various applications of nutrition in organic production systems were investigated and compared during the study. Macro and micro analysis were made at the leaves and fruits of strawberry and performed to investigate the nutrition absorption effects of strawberry. Moreover, economical analysis were performed to compare the cost of conventional and organic production of strawberry. The results of experiments were tested statistically to determine the significant factors. It was concluded that significant effects were found for both methods on the yield and weight of fruit. However, there were no significant effects on the ph, titratable acidity, total soluble solids, flavor-aroma, firmness, chrominance, ascorbic acid (vitamin C) and 1E irdir Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü ISPARTA, 19

22 ORGAN K B TK YET fit RME TEKN KLER ellagic acid. The cumulative yield for conventional and organic production were obtained as 810,36 g/plant and 526,32 776,34 g/plant respectively. The average weight of fruit for two consecutive years with conventional and organic production methods were 13,20 g and 12,40-13,16 g respectively. From the results of this research, it could be suggested to the producers to make the following applications in this order: Farm manure+green Manure+Clinoptilolite+Seaweed (CG+YG+Kln+DY), Farm manure+clinoptilolite+seaweed (CG+Kln+DY), Farm manure+ Green manure+seaweed (CG+YG+DY) in Egirdir (Isparta) conditions. Materyal ve Yöntem: Çal flma E irdir Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü deneme alan nda yaklafl k 1000 m 2 büyüklü ündeki parselde yürütülmüfl ve bitkisel materyal olarak organik fide yetifltirme flartlar nda yetifltirilen Camarosa çeflidine (fiekil 1) ait çilek fideleri kullan lm flt r. Bu çeflit, Enstitü de y llar aras nda yap lan çilek adaptasyon çal flmas sonucunda bölgemiz için uygun bulunan çeflitler içerisinde ilk s rada yer alm flt r. Hancock (1999) ve Özdemir (2003) Camarosa çeflidinin çok iri meyveler oluflturdu unu bildirmifltir. Deneme, tesadüf bloklar deneme desenine göre 5 tekerürlü ve her tekerürde 20 bitki olacak flekilde kurulmufltur. Dikimde frigo fideler kullan lm fl ve 24 Temmuz 2004 tarihinde yaz dikimi yap lm flt r (fiekil 2). Bitkiler 30 cm yükseklikte, 100 cm geniflli indeki seddeler üzerine 30 cm x 30 cm kare fleklinde dikilmifltir. Sulama, dikimden sonra 1 hafta ya murlama ve damla sulama birlikte, daha sonra damla sulama ile yap lm flt r. Çal flmada yabanc ot mücadelesi el çapas ve malç (siyah polietilen) kullan larak yap lm flt r. 20 Organik Yetifltiricilik Besin Uygulamalar : Denemede etkisi denenen uygulamalar; 1- Organik yetifltiricilik (16 farkl uygulama), 2- Konvansiyonel yetifltiricilik, 3- Kontrol (K-2) dür. Organik yetifltiricilikte; Çiftlik gübresi (ÇG), Yeflil gübreleme (YG), Klinoptilolit (Kln), Deniz Yosunu (DY) ve bunlar n kombinasyonlar denenmifltir. Çizelge 1 de bu uygulamalar, uygulama zamanlar ve dozlar belirtilmifltir. Çizelge 1. Organik Yetifltiricilikteki Besin Uygulamalar ÇG ÇG+YG ÇG+YG+DY YG+DY YG ÇG+Kln ÇG+YG+Kln+DY YG+Kln+DY Kln ÇG+DY ÇG+Kln+DY Kln+DY DY ÇG+YG+Kln YG+Kln K-1 ÇG (Çiftlik Gübresi): Dikim öncesi dekara 4,00 ton uygulanm flt r. YG (Yeflil Gübreleme): Adi fi tohumu dikimden 5 ay önce (flubat ay ortas ) dekara 10 kg olacak flekilde ekildi, yeflil aksam dikimden 2 ay önce % 30 çiçeklenme döneminde (may s ay ortas ) topra a kar flt r lm flt r. Kln (Klinoptilolit): Dikim öncesi dekara 150 kg uygulanm flt r. DY (Deniz Yosunu): Damla sulama ile birlikte y ll k dekara 270g/da (1.si 5-6 yaprak olumunda, 2.si ilk çiçeklenmeden 1 hafta önce, 3.sü ilk hasattan 1 hafta önce olmak üzere 3 kez 90 g/da dozunda) uygulanm flt r. K-1: Besin uygulamas yap lmam fl, organik tar ma uygun zirai mücadele yap lm flt r.

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19177

Archived at http://orgprints.org/19177 M9 ANAÇLI ELMA BAHÇELERĠNDE ORGANĠK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Dr. Adem ATASAY 1 - atasay15@yahoo.com, Mesut İŞÇİ 1 - mesutisci@gmail.com, Kadir UÇGUN 1 -kadir3233@yahoo.com, Gökhan ÖZTÜRK 1 -gokhanozturk@ebkae.gov.tr,

Detaylı

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Archived at

Archived at ORGANĠK PIRASA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Dr.Gülay BEġĠRLĠ 1 gul662000@gmail.com, Doç. Dr. Serap SOYERGĠN 2 serapsoyergin@yahoo.com, Uz. Ġbrahim SÖNMEZ 1 - sonmez77@gmail.com, Dr. Filiz PEZĠKOĞLU 1 -fpezikoglu@hotmail.com,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/20788

Archived at http://orgprints.org/20788 YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK BURSA SİYAHI İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1 serapsoyergin@gmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19122

Archived at http://orgprints.org/19122 EĞĠRDĠR (ISPARTA) KOġULLARINDA ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (1): 1-6, 2011 ISSN , Araştırma Makalesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (1): 1-6, 2011 ISSN , Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (1): 1-6, 2011 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi A. ATASAY, M. İŞÇİ, K. UÇGUN, G. ÖZTÜRK, S. KAYMAK, H. AKGÜL Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/20683

Archived at http://orgprints.org/20683 YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1, serapsoyergin@gmail.com, Uz. Arif ATAK 2 atakarif@gmail.com,uz.

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI. Pamuk Tarımında Gübreleme ve Damla Sulama Uygulaması ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI. Pamuk Tarımında Gübreleme ve Damla Sulama Uygulaması ANKARA T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Pamuk Tarımında Gübreleme ve Damla Sulama Uygulaması ANKARA Yay nlayan TARIM VE KÖY filer BAKANLI I Yay n Dairesi Baflkanl Bakanl k Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21167

Archived at http://orgprints.org/21167 ANTALYA SERİK KOŞULLARINDA ORGANİK STAR RUBY ALTINTOP YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEŞİL GÜBRELEME VE ZEYTİN KEKİ KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Zeynep ERYILMAZ 1 (zeyneperyilmaz@mynet.com), Dr. Cevdet Fehmi

Detaylı

Archived at

Archived at KARADENĠZ BÖLGESĠNDE ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Zir.Y.Müh İdris MACİT 1, idrismacit@yahoo.com 1, Dr. Aysen KOÇ 1 aysenkoc@yahoo.com, Dr. Semiha GÜLER 1, semihag@yahoo.com, Zir.Y.Müh İlyas DELİGÖZ 1

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

F.Gülser ve ark. (2014) / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2 (1) 1-5

F.Gülser ve ark. (2014) / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2 (1) 1-5 Gidya ve kimyasal gübre uygulamalarının yetiştirme ortamı ile biber (Capsicum annuum l.) bitkisinde meyvelerin pomolojik ve biyokimyasal özelliklerine etkileri Füsun Gülser *, Can Yılmaz, Ferit Sönmez

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Konusu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ E. Erman KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Kurupelit, Samsun-TURKĐYE

Detaylı

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi Bağyurdu- İzmir Yöresinde Kiraz Plantasyonlarının Beslene Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan ÇAKICI Hande ARSLAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

*Sorumlu Yazar: Geliş Tarihi:11 Nisan 2012 E-mail: dasgan@cu.edu.tr Kabul Tarihi:3 Temmuz 2012

*Sorumlu Yazar: Geliş Tarihi:11 Nisan 2012 E-mail: dasgan@cu.edu.tr Kabul Tarihi:3 Temmuz 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 175-180, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Sera Koşullarında Toprağa Uygulanan Mikronize-Bentonitli-Kükürt ve Organik Maddenin Toprak ph

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya

Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 266-275 Organik Olarak Yetiştirilen Domateste Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Halil DEMİR Ersin POLAT Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI. SOYA FASULYESİNİN EKONOMİK ÖNEMİ, KULLANIM ALANLARI ve PAZARLANMASI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI. SOYA FASULYESİNİN EKONOMİK ÖNEMİ, KULLANIM ALANLARI ve PAZARLANMASI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI SOYA FASULYESİNİN EKONOMİK ÖNEMİ, KULLANIM ALANLARI ve PAZARLANMASI ANKARA Yay nlayan TARIM VE KÖY filer BAKANLI I Yay n Dairesi Baflkanl Bakanl k Ad na mtiyaz Sahibi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 36-41

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 36-41 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (7) 36-41 MUĞLA İLİ DALAMAN, ORTACA VE FETHİYE İLÇELERİNİN SERA VARLIĞI VE SERA BİTKİSEL ATIK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 7-11 Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri Çetin Çekiç 1 Yemliha

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ MARULDA VERİM, KALİTE VE BİTKİ BESİN MADDELERİ ALIMINA ETKİLERİ Ersin POLAT 1 Sahriye

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 122-126 Geliş Tarihi (Received): 20.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Organik ve Mineral Gübrelerin

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Adem ATASAY EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Erdinç Uysal Unvan Ziraat Mühendisi Telefon 226 8142520 (1267) E-mail euysal@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.05.1974 - Merzifon Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

Dr.Adem ATASAY Görevi

Dr.Adem ATASAY Görevi Adı Soyadı MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİ FORMU Dr.Adem ATASAY Görevi Yetiştirme Tekniği Bl. Başk. E- Posta atasay15@yahoo.com Telefon No Doğum Yeri BUCAK Doğum Tarihi 02.06.1972

Detaylı

Archived at

Archived at ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zir. Yük. Müh. Köksal KARADAŞ 1 kkaradas2002@yahoo.com, Dr. Murat OLGUN 2 molgun@ogu.edu.tr, Zir. Yük. Müh. Bülent TURGUT 1 turgutbulent@hotmail.com,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı