SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı"

Transkript

1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı I.Giriş Günümüz dünyasında, her geçen gün kapsamı ve türleri gelişen ve çeşitlenen organize suç alanları, bu faaliyetlerden elde edilen önemli miktardaki suç gelirinin organize suç örgütleri tarafından aklanması ve meşru bir gelir haline getirilerek finansal sisteme dahil edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Organize suç örgütleri, gayri meşru faaliyetlerinin temel amacı olan suç gelirlerine meşru bir görüntü kazandırma ihtiyacı duyduklarından, teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlardan da önemli ölçüde yararlanarak, birtakım karmaşık işlemler gerçekleştirmekte ve suçtan elde ettikleri gelirlerini bu yolla gayri meşru kaynağından uzaklaştırarak aklama yoluna gitmektedirler. Organize suç örgütleri ve diğer aklayıcılar, aklama konusunda yasal düzenleme ve denetimlerin yoğunlaştığı alanlardan kaçınarak, henüz keşfedilmemiş metod, yöntem ve usullerle, daha önce tecrübe edilmemiş sektör ve alanlarda çeşitli işlemler gerçekleştirmek suretiyle suç faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerini aklama yoluna gitmektedirler. Suç gelirlerinin aklanması hususunda öteden beri yaygın olarak kullanılan sektör bankacılık sektörü olmakla beraber, günümüzde giderek artan düzeylerde farklı sektörlerde de aklama faaliyetlerine girişilmektedir. Bu noktada sigortacılık sektörü de organize suç örgütleri ve diğer aklayıcıların, aklama faaliyetleri için yöneldikleri bir sektör haline gelmektedir. Bu çalışmamızda, sigortacılık sektörünün, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasında ne şekilde kullanıldığı hususu üzerinde duracağız. II. Sigortacılık İle İlgili Temel Kavramlar 1. Sigorta Kavramı Sigorta esas itibariyle bir risk transfer sistemidir. Aynı türden tehlikelere maruz kalması muhtemel bireyler, söz konusu tehlikelerle karşılaştıklarında oluşacak zararlarını telafi etmek veya azaltmak amacıyla, tehlike daha oluşmadan, belirli miktar fonu, tehlikenin gerçekleşmesi durumunda oluşacak zararın tamamını veya önemli bir kısmını üstlenmeyi taahhüt eden kişilere aktarırlar. Risk üstlenenler, aynı risk grubu içine dahil olan fon sahiplerinden, muhtemel risklerin telafisi sözleşmesi karşılığında topladıkları fonları, risk grubuna dahil olup, tehlikeye maruz kalmış fon sahiplerine devretmek suretiyle söz konusu fon sahiplerinin parayla ölçülebilen zararlarının tamamını veya önemli bir kısmını karşılarlar. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, küçük miktarlarda aktarmış oldukları fonlar yoluyla paylaşmaktadırlar. 1 Sigortanın temel işlevi, sigorta ettirenin zararını mali yönden önemsiz bir hale getirmektir. Türk Ticaret Kanunu nun maddesinde sigorta tanımı yapılmaktadır. Anılan maddede; Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır. ifade edilmektedir. 1 Kavramı 1

2 2. Reasürans Kavramı Reasürans; sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Başka bir ifadeyle sigortacının sigortasıdır. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırırlar. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Sigortacılık özünde yerel ya da ulusal sınırlar içerisinde yürütülürken, reasürans uluslararası bir özellik taşır. 3. Sigortacı ve Sigortalı Kavramları Sigorta ilişkisinde iki taraf bulunmaktadır. Taraflardan birisi; sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan sigortacı, diğeri ise tehlikeyle karşı karşıya olan sigortalı dır. Sigortacı; sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur. 2 Sigortalı; sigorta sözleşmesinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ortaya çıkan hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir. 3 Sigorta ettiren ve sigortalı, herhangi bir kişinin kendi hayatı üzerine yapmış olduğu sigorta örneğinde olduğu üzere aynı kişi olabildiği gibi bir işverenin, çalışanlarının hayatı üzerine sigorta yapması örneğindeki haliyle farklı kişiler de olabilmektedir. Sigortacının sigortalıyı koruma yükümlülüğüne karşılık, sigortalının da sözleşme ile saptanmış bulunan prim adı altındaki bir meblağı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 4. Sigorta Türleri Sigortalar temelde üç farklı alt başlıkta incelenmektedir: a.hayat Sigortaları: 4 Konusu insan hayatı olan genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Hayat Sigortaları Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları ve Birikimli Hayat Sigortaları olmak üzere iki bölümde ele alınmaktadır: aa. Risk Ağırlıklı Hayat Sigortalarında; sigorta süresi içinde, (bu süre genellikle bir yıldır), sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda belirlenen tazminat tutarı kanuni varislere ya da poliçede lehdar olarak belirlenen kişilere ödenmektedir. ab. Birikimli Hayat sigortaları; sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli sigortalardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarının yanı sıra, toplanan primlerden, risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Poliçe süresi içinde teminat altına alınan herhangi bir riskin gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir ödemesi şeklinde poliçeden yararlanılabilmektedir b. Hayat Dışı (Elementer) Sigortalar Günlük hayatta çokça duyduğumuz kaza/ hasar sigortaları, hastalık sigortaları, sağlık sigortaları, nakliyat sigortaları, kredi sigortaları vb. sigortalar bu grup içinde yer almaktadır. c. Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuş olup, temel amacı, bireylerin çalışma hayatları 2 Kavramı 3 Kavramı 4 2

3 boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. 5 Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterli olmaktadır. 6 Kişi bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra, risk ve getiri profili belirlenerek buna göre kişiye uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunulur. Bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl kalmak koşuluyla 56 yaşından sonra emekli olunabilmektedir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. 7 III. Suç Gelirlerinin Aklanmasında Bir Araç Olarak Sigortacılık Sektörünün Kullanılması Sigortacılık sektörü özellikle batı ülkelerinde önemli bir büyüklüğe ve gelişmişliğe sahiptir. Örneğin Amerika 2008 yılı sonu itibariyle dünya prim üretiminin %33,98 ini karşılamaktadır, Amerika da sigorta primlerinin GSYİH ya oranı %7,29 ve şahsi prim üretimi USD tutarındadır. Yine 2008 yılı sonu itibariyle AB(25) ülkeleri dünya prim üretiminin %37,86 sını karşılamaktadır, AB(25) ülkelerinin sigorta primlerinin GSYİH ya oranı %8,27 ve şahsi prim üretimi USD tutarındadır. 8 Bu tablo karşısında Türkiye nin durumuna bakılacak olursa; Türkiye %021 pay ile 2008 yılında Dünya prim üretiminde 88 ülke arasında 36 ncı sırada yer almıştır. Prim üretiminin GSYİH ya oranında %1,24 lük oran ile 76 ncı sırada yer alan Türkiye, kişi başına prim üretiminde 126 USD lik tutar ile 65 inci sırada yer almaktadır. Avrupa ülkeleri arasında bir değerlendirme yapıldığında; Türkiye 35 ülke arasında 34 üncü sırada kendine yer bulmaktadır. 9 Türkiye'de bankacılık sektörü ile kıyaslandığında sigortacılık sektörünün finansal sektör içindeki payı düşük kalmaktadır. TCMB hariç bankacılık sektörünün toplam finansal sektör içindeki payı %78 iken sigortacılık sektörünün payı yalnızca %3 tür. 10 Tüm bu göstergeler dikkate alındığında; sigortacılık sektörünün suç gelirlerinin aklanması için kullanılma kapasitesi, Türkiye de diğer gelişmiş batı ülkelerine nazaran daha düşük görünmektedir. Hem sistemin gelişmişliği ve elverişliliği hem de hacmi açısından gelişmiş ülkelerle yapılan karşılaştırma bu sonuçları vermektedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasında Sigortacılık Sektörünün kullanılmasına geçmeden önce genel itibariyle aklama suçu kavramına değinmekte yarar görüyoruz 5 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında 6 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında 7 https://araci.egm.org.tr/beses/beses_course_y_kapbs.asp?konu=kapbs1/bes e Girmek İçin 10 İyi Neden 8 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB 2008 Faaliyet Raporu, Ankara,2009,s: TC.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye de Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor_2008,Ankara,2009,s:2 10 TC.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye de Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor_2008,Ankara,2009,s:3 3

4 1.Aklama Suçu Kavramı ve Aklamanın Aşamaları Suç gelirleri; öncül bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleridir. Bu malvarlığı değerleri; suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan tüm ekonomik değerleri kapsar. Söz konusu ekonomik değerler, maddi veya gayri maddi, menkul veya gayrimenkul, fiziki varlığı olan veya olmayan her türlü varlık ile bunlar üzerinde mülkiyet veya yararlanma haklarını gösteren hukuki belgeler veya senetlerdir. Suç Gelirlerinin aklanması, yasadışı yollardan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır. 11 Suç gelirlerinden elde edilmiş olan malvarlığı değerleri asıl kaynağından uzaklaştırılmadıkça suçlular açısından delil teşkil edeceğinden ve otoritelerce söz konusu gelirlere el konulması söz konusu olabileceğinden, suç örgütleri yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerini aklamak ihtiyacı duymaktadırlar. Birçok suçun temelinde yatan düşüncenin para ve menfaat temin etmek olduğu dikkate alındığında hapis ve para cezası gibi geleneksel yaptırımların suç işleme motivasyonunu kıramadığı görülmüştür. Bu nedenle suçla mücadelede etkinliği sağlayabilmek amacıyla ayrı bir cezalandırma yaklaşımı gündeme gelmiştir. Aklama suçunun söz konusu suça kaynaklık eden suçtan (öncül suç) ayrı ele alınmasının nedeni, suç gelirlerinden yararlanan kişileri bu gelirlerden mahrum etmek yoluyla, kazanç elde etmek amacıyla işlenen suçların önüne geçmektir. 12 Aklama süreci üç aşamada gerçekleşmektedir: 13 1.Yerleştirme Aşaması: Bu aşamada suçtan elde edilen gelirin yasal ekonomik sisteme yerleştirilmesi gerçekleştirilir. Bu aşamada suçtan elde edilen gelirler, fiziki olarak yurtdışına çıkarılıp denetimin az olduğu ülkelerde bankaya yatırılabilir, küçük tutarlara bölünerek ülke içindeki çeşitli bankalara yatırılabilir, farklı kişiler adına açılmış hesaplara yatırılabilir, gayrimenkul, antika, vs. alınabilir, hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe gibi mali araçlara yatırılabilir. 2.Ayrıştırma Aşaması: Suçtan elde edilen gelirin sıklık, karmaşıklık, hacim açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi işlemle gayrimeşru kaynağından mümkün olduğunca uzaklaştırılması amaçlanır. 3.Bütünleştirme Aşaması: Bu aşamada daha önce mali sisteme giren ve gayrimeşru kaynağından uzaklaştırılan suç gelirleri kullanıma hazır hale gelmiştir. Dolayısıyla bu aşamada ekonomik değerin kaynağına ilişkin yasal bir açıklama yapılabilecektir. Suçlular aklama sürecinde farklı aklama yöntemleri kullanabilmektedirler. En çok kullanılan aklama yöntemleri aşağıda belirtilmiştir; 1. Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması 2. Şirinler (Smurfing) yöntemi 3. Parçalama (Structuring) Yöntemi 4. Vergi Cennetleri / Off-shore merkezleri 5. Paravan veya hayali şirketler 6. Oto-finans borç yöntemi (Loan-back) 7. Döviz büroları 8. Sahte fatura / Hayali İhracat 9. Fiktif veya yanlış isim ile hesap açma 10.Nakit para kullanılan şirketlerin kullanılması (Göstermelik 11 MASAK Başkanlığı, Aklama Suçu İnceleme Rehberi, Yayın No:11 MASAK Yayınları, Ankara, Kasım 2007,s:1 12 MASAK Başkanlığı, a.g.e.,.s:1 13 MASAK Başkanlığı, a.g.e.,s:4 4

5 şirketler) 11.Alternatif Havale Sistemleri (Alternative Remittance Systems) 12.İnternet Bankacılığı Suç Gelirlerinin Aklanmasında Bir Araç Olarak Sigortacılık Sektörünün Kullanılması iki şekilde gerçekleştirilmektedir: 1. Sigorta şirketlerinin suçlularca dolandırılması sonucu, suç gelirlerinin aklanması suçuna konu olabilecek bir suç gelirinin ortaya çıkması (Öncül suç olma) 2. Diğer suçlardan elde edilmiş olan gelirlerin bu sektörün sunduğu olanakların kullanılması yoluyla aklanması (Aklama yöntemi olma) 2. Sigorta Dolandırıcılığı Yoluyla Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklama İşlemlerine Tabi Tutulması Sigorta Dolandırıcılığı (Insurance Fraud) ; Kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmek amacıyla sigorta şirketini bilerek, kasıtlı bir biçimde aldatmasıdır. 14 Sigorta dolandırıcılığı poliçe düzenlenmesinden önce veya sonra gerçekleştirilebilmektedir.tedbirli bir sigortacının normalde girmeyeceği sözleşmelere girmesini sağlamak amacıyla sigortacıya bilerek yanlış bilgi vermek veya açıklanması gereken önemli bir hususu gizlemek poliçe düzenlenmeden önce gerçekleştirilen sigorta dolandırıcılığı suçuna bir örnek olabileceği gibi sigortalanmış menkul/ gayrimenkul değerlere kasıtlı olarak hasar vermek de (örneğin; kundaklama) poliçe düzenlenmesinden sonra gerçekleştirilen sigorta dolandırıcılığı suçuna örnek teşkil eder. Sigorta dolandırıcılığı yaparak gelir elde etmek amacı ile gerçekleştirilen eylemlerden bazıları; sahte belgeler ile hasar tazmin talebi, yangına, su baskınına ve hırsızlığa kasten sebebiyet vermek, muvazaalı Kıymet Takdir Raporu düzenleterek sigorta şirketinden değerinden yüksek hasar tazmini talep etmek v.b eylemlerdir sayılı TCK nın 158/1-k maddesinde, dolandırıcılık suçunun sigorta bedelinin alınması amacıyla işlenmesinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağı belirtilmiş ve söz konusu suçun cezası iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; gerçekleştirilen hilenin etkisiyle, bu hileye maruz kalan kişinin veya bir üçüncü kişinin zararına olarak, fail veya bir başkası bir menfaat elde etmeli ve fail aynı zamanda hile ile zarar arasındaki illiyet bağının bilincinde olmalıdır. 15 Hile, icrai bir davranışla gerçekleştirilebileceği gibi; karşı tarafın içine düştüğü bir hatadan, yanlış bilgiden yararlanarak da, yani ihmali davranışla da gerçekleştirilebilir.ancak bu durumda kişinin, hataya düşen karşı tarafı bilgilendirmek konusunda yükümlülüğünün olması gerekir sayılı TCK' nun 282. maddesinde ; alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutma aklama suçunu oluşturmaktadır ve bu suçu işleyen kişi hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası önerilmektedir. Söz konusu maddede yer alan yurt dışına çıkarmak fiili bağlı hareketli bir fiil olup, malvarlığı değerlerinin fiziken veya kayden ülke sınırları dışına çıkarılması anlamına gelmektedir. Çeşitli işlemlere tabi tutmak ise ; serbest hareketli bir fiil olup, malvarlığı değerleri üzerinde mali ve hukuki yapılacak her türlü işlemi kapsamaktadır. 14 Nilgün Can DOĞAN, Sigortacılık Sektöründe Kara Para Aklama, MASAK Yeterlik Tezi, Ankara, 2005, s:42 15 DOĞAN,a.g.e,s:46 16 DOĞAN,a.g.e,s:46 5

6 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158/1-k maddesinde düzenlenen sigorta dolandırıcılığı suçu iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olması nedeniyle; söz konusu suçtan elde edilen suç geliri, Türk Ceza Kanunu nun 282 nci maddesinde düzenlendiği şekliyle aklama fillerine tabi tutulması durumunda, suç gelirlerinin aklanması suçu oluşmuş olacaktır. Malvarlığı değerlerinin suçtan kaynaklandığının bilinmesi ve suç fiillerinin isteyerek yapılması gerekir. Suçu oluşturan fiillerden yurt dışına çıkarma hareketi bakımından özel bir kast aranmamış, genel kast yeterli görülmüştür. Ancak, suçu oluşturan fiillerden çeşitli işlemlere tabi tutmak bakımından, öncül bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadı (özel kastı) aranacaktır. 3. Hayat/Hayat Dışı Sigortalar ve Reasürans Yoluyla Suç Gelirlerinin Aklanması Hayat sigortaları; genel dünya örnekleri itibariyle müşterinin büyük miktarlı fonları finansal sisteme yerleştirebilmesine ve kaynaklarını gizlemek için iz bırakmadan transferine imkan tanıması, yatırım ve fon biriktirme aracı olması, nakit iştira değeri içermesi, kredi işlemlerinde teminat olarak gösterilebilmesi, sigorta poliçelerinin sigortacının bilgisi dahilinde ya da bilgisi olmadan (Hamiline Poliçeler) üçüncü bir kişiye devredilebilmesi, erken iptal maliyetine katlanarak sigorta poliçelerinin süresinden önce iptal edilebilmesi, çeşitli yollarla sigorta primlerinin üstündeki tutarlarda ödeme yapılması ve ardından fazla ödenen kısmın iadesinin talep edilmesine olanak tanıması vb. nedenlerle suç gelirlerinin aklanmasına hayat dışı sigortalara nispeten daha fazla elverişli bulunmaktadır. 17 IAIS 2004 Rehberinde yer alan, aklama amacıyla yaygın olarak kullanılan Hayat Sigortası Poliçeleri: 18 Nakit Birikim Değeri bulunan (Stored Cash Value) Tek Primli Hayat Sigortaları Sabit veya Değişken Gelir Sigortaları (Fixed and variable annuities) İkinci el Hayat Sigorta Poliçeleri (Second-hand endowment) Birime Endeksli (unit-linked) veya kar paylı tek primli Poliçeler (with profit single premium contracts) Hamiline yazılı poliçeler (Bearer contracts) Viatical poliçeler (Viatical contracts) a. Hayat Sigortaları Yoluyla Aklama Yöntemleri aa. Yüksek tutarlı Tek Primli Poliçe Alınması Yüksek tutarlı tek primli poliçe ya da poliçelerin satın alınması ve kısa bir süre sonra da bu poliçelerin nakde çevrilmesi yoluyla, aklayıcılar muteber, tanınmış bir sigorta şirketinin adını taşıyan bir çeke sahip olmaktadır. Aklayıcılar, poliçenin erken bozdurulmasından dolayı bir maliyetle karşı karşıya kalabilmektedirler ancak elde ettikleri faydalar sebebiyle söz konusu maliyetlere razı olmaktadırlar. 19 ab. İade Primleri Poliçelerin erken iptal edilmesi sonucu iade primlerinin alınması yoluyla aklama yapılmasıdır.aşağıda sayılan hareketler büyük bir ihtimalle aklama faaliyetlerine işaret etmektedir: 20 Aynı sigortacı veya aracı tarafından aynı anda küçük miktarlarla düzenlenen bir dizi poliçenin daha sonra iptal edilmesinin talep edilmesi, iade primlerinin esas hesaptan farklı bir hesaba (özellikle;yurt dışı hesaplar) geçirilmesinin talep edilmesi, 17 IAIS, Guidance Paper On Anti-Money Laundering And Combating The Fınancing Of Terrorism, Guidance Paper No:5,Aralık 2004,s:3 18 IAIS,a.g.e,s: DOĞAN,a.g.e,s:56 20 IAIS,a.g.e,s:32 6

7 Primlerin ödenmiş olduğu para cinsinden farklı bir para cinsinden iade primlerinin ödenmesinin talep edilmesi, Poliçelerin alındıktan hemen sonra iptal edilmesinin süreklilik göstermesi ac. Hakların Devri Aklayıcı yasal sigorta sözleşmesine sahip kişilerle poliçelerinden doğan alacaklarının kendisine devri konusunda anlaşma yapmaktadır. Aklayıcı bu iş sahiplerine kendilerine sigorta şirketleri tarafından ödenecek alacak miktarlarından daha fazlasını ödeme sözü vermektedir. Aklayıcı bu yöntemi aklama stratejisi olarak kullanmakta ve sigorta şirketi kaynaklı fonlara sahip olmakla ilgilenmektedir. Üzerinde sigorta şirketinin adının yazılı olduğu çeklere sahip olma ayrıcalığı karşısında ödeme yapmaktan da kaçınmamaktadır. 21 ad.poliçelerin Krediler İçin Teminat Gösterilmesi Aklayıcılar, kredi karşılığında teminat olarak hayat sigortası poliçesini gösterme yoluyla bir ya da daha fazla mali kurumdan kredi alabilmekte, kredi alındıktan bir süre sonra poliçelerin bozdurulması ve kredinin geri ödenmemesi durumunda hem aklama, hem de kredi dolandırıcılığı suçu oluşmaktadır. ae.prim Üstü Ödeme Yapılması Aklayıcılar düzensiz ama sürekli bir şekilde prim tutarlarından fazla ödemeler yapmakta ve daha sonra fazla kısmın kendisine geri ödenmesini talep etmektedir. Aklayıcılar genellikle bu yöntemi şirket temsilcisinin hem şirket için karlı hem de kendi başarısı için önemli olan müşteriyle ters düşmeyi istemeyeceğine inanarak kullanmaktadır. 22 b.hayat Dışı (Elementer ) Sigortalar Yoluyla Aklama Suçtan elde edilen gelirlerle fonlanan hayat dışı sigorta primleri, sahte hasar talepleri oluşturulması ya da kundaklama gibi hasar talebine yol açacak muvazaalı faaliyetlerle hasar oluşturulması yoluyla sigorta şirketinden hasar ödemesi talebinde bulunulması şeklinde geri istenmekte; böylece yasadışı fonların aklanmış bir şekilde geri alınması mümkün olmaktadır. 23 Aklayıcı tarafından sigorta şirketine malvarlığının gerçek bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden sigortalanan malvarlığı, üçüncü kişilere, kurumlara gerçek bedel üzerinden sigortalanmış gibi gösterilerek, malvarlığı hasara uğradığında /uğratıldığında, hasar, malvarlığının gerçek sigorta bedeli üzerinden karşılanmış gibi gösterilmektir. Gerçekte ise eksik sigorta bedeli ile gerçek sigorta bedeli arasındaki fark aklanan suç gelirlerini oluşturmaktadır. Hayat/Hayat dışı sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren sigorta aracıları da suç gelirlerinin aklanmasında ya da aklanmasının önlenmesinde önemli bir role sahiptirler. Sigortacıya bağlı ya da bağımsız çalışan sigorta aracıları poliçe sahibi ile doğrudan ilişki içindedirler. Bu nedenle aklama göstergesi sayılabilecek bir takım faaliyetleri ilk anda gözlemleyebilmektedirler. Hatta çoğu zaman sigorta şirketlerince poliçe sahibi hakkında bilinmeyen hususlar aracılar tarafından bilinebilmektedir. Sigorta aracılarının (acente, broker) aklamayla mücadele gerekliliği ve yöntemleri, bu amaçla ülkeler tarafından alınan tedbirler (müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem bildirimi vb.) hususlarında bilgi sahibi olmamaları, çok az bilgi sahibi olmaları ya da bu hususlarda ilgisiz ve gayretsiz olmaları nedeniyle, suç gelirlerinin bu kişiler aracılığıyla sigortacılık sektörüne yerleştirilmesi kolayca sağlanabilmektedir. 24 Sigorta aracıları kendileri bizzat suç gelirlerinin sisteme yerleştirilmesi hususunda kanallar oluşturabilmektedirler. Bu nedenle sigorta aracılarının suç gelirleriyle mücadele hususunda bilgilendirmeleri ve bu hususta 21 IAIS,a.g.e,s:33 22 IAIS,a.g.e,s:32 23 IAIS,a.g.e,s:4 24 FATF, Report on Money Laundering Typologies ,Şubat 2004,s:15 7

8 kendilerine de birtakım önleyici tedbirler uygulanması tüm ülkeler tarafından dikkate alınmaktadır. c.reasürans Yoluyla Aklama Aklama sürecini gerçekleştirmek amacıyla sahte reasürans şirketleri kurmak, yasal reasürans şirketleriyle birlikte aklama sürecini tamamlamak amacıyla sahte sigorta şirketleri kurmak, fonların kaynağını saklamak için suç gelirlerinin normal reasürans işlemlerine karışmasını sağlamak reasürans yoluyla aklama yöntemlerindendir. 25 Reasüransın nakit iştira değeri yoktur ve birikmiş bir değerin üçüncü kişilere transferine imkan vermemektedir. Sigorta poliçesi sahibi ve sigortalı ile reasürör arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, reasürans şirketlerinin aklama amacıyla kullanılmasına yönelik işlemler, karmaşıklıklarıyla aklamaya karşı doğal bir bariyer oluşturmaktadır. Reasüransın kullanılabilmesi, aklayıcıların kendilerinin sigorta acentesi veya sigorta şirketi kurması ve bundan sonra da reasürans şirketiyle sözleşme imzalamaları yoluyla mümkün olabilecektir. Bu yolun oldukça maliyetli ve zahmetli bir süreç olması nedeniyle, reasürans aklama yöntemi olarak oldukça düşük bir risk taşımaktadır. 26 d.bireysel Emeklilik Sistemi Yoluyla Aklama da.bireysel Emeklilik Sisteminden Erken Ayrılma Emeklilik sözleşme süresi içinde katılımcı, herhangi bir anda veya sürekli işgöremezlik durumunun ortaya çıkması halinde bireysel emeklilik sisteminden birikimlerini alarak çıkabilmektedir. Katılımcının ayrılma talebinde bulunması halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenmektedir. Katılımcı böyle bir durumda mali bir kayba uğramaktadır. Ancak hayat sigortalarında olduğu gibi, katlanılacak maliyete rağmen, erken iptal yolunun seçilmesiyle aklayıcılar açısından sistemin kullanılması imkan dahilinde gözükmektedir. 27 db. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe girmeden Önce Sözleşmeden Vazgeçme Katılımcı emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkına sahiptir. Bu şekilde şirkete aktarılmış olan olası suç gelirinin, itibarlı bir emeklilik şirketine ait bir çek veya bu şirketten gelen bir banka havalesi olarak aklayıcıya oldukça kısa süre içinde geri dönmesi mümkün görünmektedir. Ancak bu yöntemin kullanılmasıyla niteliği değiştirilebilecek olan paranın katkı payı veya giriş aidatı ile sınırlı olması, yöntemi aklama açısından çok da cazip kılmamaktadır. 28 Emeklilik poliçelerinin aklayıcılar tarafından suiistimal edilmeye çok açık olmadığı yönündeki genel kabul doğrultusunda, konuya ilişkin uluslararası düzenlemelerde kimlik tespitine ilişkin olarak emeklilik poliçelerinde istisnalar getirilmiş ve kolaylaştırılmış CDD (Müşterini Tanı) tedbirleri ile yetinilebileceği ifade edilmiştir Sayılı Kanunda Getirilen Yükümlüler 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2-(1) /d maddesinde sigortacılık işleriyle uğraşanlar suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hususunda yükümlü olarak sayılmışlardır. Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri yükümlüler arasında zikredilmiştir. 25 IAIS,a.g.e,s:4 26 DOĞAN,a.g.e,s:66 27 DOĞAN,a.g.e,s: DOĞAN,a.g.e,s:72 8

9 5549 Sayılı Kanun da sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerlerine getirilen yükümlülükler aşağıda sayılmıştır: Kimlik Tespiti (md.3) Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi (md.4) Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri (md.5) Uyum görevlisi atanması (md.5) Uyum Programı Oluşturma (Uyum Yönt. md.4) Devamlı Bilgi Verme (md.6) Bilgi ve Belge Verme (md.7) Muhafaza ve İbraz (md.8) Mali Suçları Araştırma Kurulu na (MASAK) Sigortacılık Sektöründen gelen şüpheli işlem bildirimlerinin (ŞİB) yıllara göre değişimini incelediğimizde; yıllarında MASAK a sigortacılık sektöründen herhangi bir ŞİB ulaşmadığı, 2007 yılından itibaren ulaşan ŞİB sayılarında artış görüldüğü, 2009 yılında MASAK a ulaşan ŞİB sayısının 129 adet olduğu görülmektedir. 29 Söz konusu durum suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede sigortacılık sektöründe bir farkındalık oluştuğunu göstermektedir. 5. SONUÇ Ülkemizde sigortacılık sektörü gelişmiş batı ülkeleri ile kıyaslandığında; gelişmekte olan bir sektör olmakla birlikte suç örgütleri veya suçlular tarafından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasında kullanılması ya da bizatihi sigortacılık alanında işlenen suçların (öncül suçlar) aklamaya tabi tutulması itibariyle dikkate alınması gereken bir sektördür. Sigorta dolandırıcılığı; 5237 sayılı TCK nın 158/1-k maddesinde ifade edildiği üzere, dolandırıcılık suçunun sigorta bedelinin alınması yoluyla işlenen şeklidir. Bu suçu işleyenler hakkında iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacaktır. Dolayısıyla 5237 sayılı TCK nın 282 nci maddesine göre; bu suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarılması veya bu gelirlerin gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutulması durumunda aklama suçu işlenmiş olacaktır. Sigortacılık sektörünün suç gelirlerinin aklanması süreciyle ilişkisi ele alındığında; sigorta dolandırıcılığı suçu, aklama suçunun öncül suçu mahiyetinde olup, ikinci bir ilişki de öncül suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasında sigortacılığın aklama yöntemi olarak kullanılmasıdır. Hayat sigortacılığı yapısı itibariyle diğer sigorta çeşitlerine nazaran aklama suçuna daha elverişli bulunmaktadır. Hayat sigortalarında; yüksek tutarlı tek primli poliçe alınması, iade primleri, hakların devri, poliçelerin kredi teminatı olarak gösterilmesi, prim üstü ödemeler yapılması vb. yollarla aklama yapılabilmektedir. Hayat dışı sigortalarda; sahte hasar tazminleri yoluyla prim ödemeleri şeklinde daha önce sisteme dahil edilmiş suç gelirlerin aklanması yoluna gidilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde ise; Bireysel emeklilik sisteminden erken ayrılma ve Bireysel Emeklilik Sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce sözleşmeden vazgeçme yöntemleri kullanılarak aklama gerçekleştirilebilmekte olup, ancak ikinci yöntemin kullanılmasıyla niteliği değiştirilebilecek olan paranın katkı payı veya giriş aidatı ile sınırlı olması, yöntemi aklama açısından çok da cazip kılmamaktadır. Reasürans yoluyla aklamada ise; aklama sürecini gerçekleştirmek amacıyla sahte reasürans şirketleri kurmak, fonların kaynağını saklamak için suç gelirlerinin normal reasürans işlemlerine karışmasını sağlamak vb. yollara başvurulabilmektedir. Reasüransın kullanılabilmesi, aklayıcıların kendilerinin sigorta acentesi veya sigorta şirketi kurması ve bundan sonra da reasürans şirketiyle sözleşme imzalamaları 29 MASAK 2009 Faaliyet Raporu,,Ankara, Mart 2010,s:23 9

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları Yerleştirme (Placement) Ayrıştırma (Layering) Bütünleştirme (Integration) Her aklama sürecince bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi zorunlu

Detaylı

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİ NEDİR? Suç Geliri Ne Değildir: Kayda alınmayan yasal faaliyetler sonucunda elde edilen gelir veya değer suç

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev:

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev: KARA PARA ŞÜPHELİ İŞLEM DAHİLİ BİLDİRİM FORMU GİZLİDİR Gönderilecek Adres: Uyum Birimi Groupama Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi No:2 Groupama Plaza Maslak - İstanbul A- FORMU DÜZENLEYEN PERSONELİN

Detaylı

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU MASAK BAŞKANLIĞI VE Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU 1 İçerik MASAK Başkanlığı Suç Geliri (Karapara) Aklama Aklamanın Aşamaları Aklama Yöntemleri Aklama Suçu Mevzuatı 2 Mali

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. EK: 2 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE AMAÇ Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili yükümlülüklere uyumun sağlanmasına, şüpheli işlemlerin

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 30.945.308 1 Kasa 491 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 30.490.633 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

7. Bölüm REASÜRANS. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

7. Bölüm REASÜRANS. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 7. Bölüm REASÜRANS Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Reasürans kavramı Reasüransın önemi Reasürans türleri

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 I- CARĐ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 90.584.815 78.676.113 1- Kasa 14 5.843 2.089 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 73.517.874 64.422.059 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı