Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi"
  • Ayla Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi: Özet: Ülkemizde süt s ığırc ı l ıği yapan işletmelerde sa ğı m makinas ı kullan ım ı giderek artmaktad ır. Ancak sağım makinalar ın ın işletme parametreleri aç ıs ı ndan, süt sa ğı m ı n ın isteklerini kar şılayabilecek özellikte olmas ı gereklidir. Süt sa ğım makinalar ında nab ız ayg ıtı karakteristikleri; özellikle sa ğım performans ı, süt verimi ve meme sa ğ lığı yönünden oldukça önemlidir. Ayr ıca, uygun nab ız ayg ıt' tasar ı m ında da göz önüne al ınmas ı gereken kriterleri olu şturmaktad ır. Bu çal ışmada; sa ğım makinalar ı için bir elektronik nab ız ayg ıt' geliştirilmiştir. Elektronik kontrol ünitesinde tümle şik devre tek-kararl ı çok titre şken ve zaman geciktirici bulunan nab ız ayg ıt ı nda, bir de valf düzeni yer almaktad ır. Tasar ı m ı yap ılan elektronik nab ız ayg ıt ı n ı n parametreleri uluslararas ı ve ulusal standartlara uygun olarak saptanm ış ve irdelenmi ştir. Yap ılan denemeler sonucunda; geli ştirilen nab ız ayg ıt ı n ı n yüksek bir nab ız frekans ı ve nab ız oran ı kararill ığına sahip olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Elektronik nab ız ayg ıt ı,nab ız say ıs ı, nab ız oran ı Development of an Electronic Pulsator for Milking Machine Abstract: There is an increasing use of milking machines in dairy farms in Turkey. Hence, milking machines should meet the requirements of milking in operation parameters. Pulsator characteristics of milking machines are higly important, notably in aspects of milking performance, efficiency and teath health. Further indicate neccessary criteria to be considered in the constraction of appropriate puisator. In th ıs study, an electronic pulsator was developed for milking machine. Electronic control un ıt consists of an IC monostable muitivibrator and time delay circuits as well as a vaive system. The parameters of electronic pulsator were determined and compared with respect to International and national standards.according to the test results, high stability was determined at pulsation rata and pulsator ratio. Key Words : Electronic pulsator, number of pulsation, pulsation ratio Giriş Süt ve sütten yap ılan g ıda maddelerinin insan beslenmesindeki önemi ve tüketimin giderek art ışı, süt hayvanc ı l ığı yapan i şletme say ı s ı n ı n artmas ı na neden olmaktad ır. Bu konudaki kredi olanaklar ı, i şletme say ıs ı ve i şletmelerdeki hayvan say ı s ı art ışı n ı h ızland ı rmaktad ı r. Süt hayvanc ı l ığı yap ılan i şletmelerde sa ğım makinas ı kullanarak daha az insan i şgücü tüketimiyle fazla say ı da hayvan ı Sa ğ l ı kl ı bir şekilde sa ğmak ve daha temiz bir süt elde etmek mümkündür. Süt ve sütten elde edilen g ı dalar geçmi şte oldu ğ u gibi günümüzde ve gelecekte ya şam ı n her devresinde önemli bir yer tutacakt ı r. Ülkemizde, toplam sa ğı lan hayvan say ı s ı y ı llara göre incelendi ğinde, genel olarak dü şme gözlenmektedir. Benzer durum büyükba ş hayvan say ı s ında da ya şanmaktad ır y ı l ı verilerine göre, ülkemizin süt üretiminin % 87.97' lik büyük bir k ı sm ı n ı büyükba ş hayvan sa ğı m ından elde edilen süt olu şturmaktad ı r. Ülkemizde, toplam süt sa ğı m makinas ı say ı s ı 1989 y ı l ı nda iken, 1996 y ı l ı nda bu say ı 'ye yükselmi ştir. Toplam süt sa ğı m makinas ı say ı s ı n ı n 'ünü seyyar 'ini de sabit sa ğı m makinalan olu şturmaktad ı r (Anonymous 1997). Süt sa ğım makinalar ı nda; nab ız h ız ı n ın, gevşememasaj i şinin gerçekle ştirilmesinde, vakumun periyodik olarak kesilmesini sa ğlayan organa nab ız ayg ıt ı (pulsatör) ad ı verilmektedir (Ay ı k 1985). Nab ız aygitlar ı ; vakum kayna ğına bir ba ğlant ı, bir valf, bir hava deli ğ i ve uzun nab ız hortumu için bir ba ğlant ı gibi temel parçalardan olu şmaktad ır. Nab ız ayg ıtlar ı, kendisinin enerji kayna ğı olan vakum hatt ı na genellikle doğrudan ba ğ l ı olmaktad ı rlar. Nab ız ayg ıtlar ı n ın iç taraf ı nda, a ş a ğı yukar ı hareket eden bir valf bulunmaktad ı r (Nalbant 1987). Periyodik olarak bas ı nç değ i şikli ği sağlayan nab ız ayg ıt ı, süt sa ğ' ım makinas ında nab ız evrelerini olu şturmaktad ı r. Bu ayg ıtı n; mekanik, hidrolik; pnömatik, elektronik ya da bunlann kombinas-yonundan olu şan tipleri Bu ara şt ı rmada; sa ğı m performans ı, süt verimi ve meme sa ğ l ığı yönünden önemli olan nab ız ayg ıt ı karakteristiklerinin iyile ştirilmesini sa ğlayabilecek ve süt sa ğım makinas ındaki vakum dalgalanmalardan etkilenmeyecek bir elektronik nab ız ayg ıt ı geli ştirilmesi amaçlanm ışt ı r bulunmaktad ı r. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Tar ı m Makinalar ı Bölümü-Ankara 2 Z ı. raat Yüksek Mühendisi-Ankara

2 GÜRHAN, R. ve ark. "Süt sa ğı m makinalar ına uygun bir elektronik nab ız ayg ı t ı geli ştirilmesi" 103 Materyal ve Yöntem Çal ışman ın ana materyalini, geli ştirilen nab ız ayg ıt ı ve bu ayg ıt ı n üzerinde çal ışt ığı süt sa ğım makinesi olu şturmaktad ır. Elektronik nab ız ayg ıtı n ı n imalat ı A.Ü. Ziraat Fakültesi Tar ı m Makineleri Bölümü atölye ve laboratuvarlar ı nda gerçekle ştirilmi ştir. Denemede yerli üretim bir süt sa ğım makinesi kullan ı lm ışt ır. Tasar ı m ı yap ı lan ve imal edilen elektronik nab ız ayg ıt ı, üst k ı sm ı nda selenoid valf grubu ve alt k ı s ımda ise hava kanallar ı n ı n bulundu ğu bir kapaktan olu şmaktad ı r. Selenoid valf grubu demir çekirdek üzerine sar ı lm ış bir bobin ve bobin içinde dü şey do ğrultuda hareket eden bir pimden oluşmaktad ı r. Hava kanallar ı n ı n bulundu ğ u alt kapakta bir adet vakum pompas ı hatt ı için iki adet de sa ğı m ba ş l ığı ba ğlant ı s ı için rekorlar bulunmaktad ı r. Selenoid valf bobinin enerjilendirilmesi ile olu şan manyetik alan etkisiyle pim yukar ıya do ğ ru çekilmekte; bu konumda atmosfer ç ı k ışı kapat ı l ıp sa ğım ba ş l ı klar ı na vakum uygulanarak gev şeme faz ı elde edilmektedir. Bobin enerjisiz kald ığı nda ise pim, hattaki vakumun etkisiyle a şa ğı doğru çekilmekte; bu konumda vakum hatt ı kapanarak sa ğım ba ş l ı klar ı atmosfere aç ılmaktad ı r. Böylece s ı k ışma faz ı elde edilmektedir ( Şekil 1). Bu ara şt ı rmada, istenilen puls karakteristiklerinin saptanmas ı ve bu karakteristikleri ta şıyan nab ız ayg ıtı n ı n imalat ında, sa ğım tekni ği yönünden de ğerlendirmeler ulusal ve uluslararas ı standartlara göre yap ı lm ışt ı r. Denemelerde, standartlara uygun ölçümleri sa ğlayan temel cihaz olarak; Alfatronik Tester MK IV yaz ı c ı l ı ölçme cihaz ı kullan ı lm ışt ı r. Denemelerde, ölçme cihaz ıyla nab ız ve vakum bas ı nc ı değerleri, uluslararas ı ve TSE sa ğım makinesi test standartlar ına uygun olarak belirlenmi ştir. Bu cihaz yard ı m ı yla, bir nab ız periyodundaki vakum art ış evresi (a), en yüksek vakum evresi (b) vakum azal ış evresi (c) ve en dü şük vakum evresi (d) oranlar ı (%) ile nab ız hareket oranlar ı sa ğım ba ş l ığı n ın her iki yar ı s ı için ayr ı ayr ı belirlenmi ş, ayn ı zamanda ortalama nab ız h ız ı (min-1 ) ve sistem vakum bas ı nc ı (kpa) ölçülmü ştür. -- Ayr ıca ayn ı cihazla, alternatif zamanl ı nab ız ayg ıtina ili şkin, sa ğım ba ş l ı klar ı n ın iki yar ı s ı ndaki periyotlar aras ı ndaki aksama (limping) de ğerleri de saptanm ışt ı r. Bu test cihaz ı n ı n sa ğım sistemine ba ğ lant ı s ı, meme ba şı na en yak ı n olacak biçimde k ısa nab ız hortumlar ı na yap ı lm ış ; böylece meme ba şı na uygulanan de ğ erler olçülebilmi ştir Nab ız frekans ı (a + b)2 Tümle şik Devre Tek Kararl ı Çok Titre şken Zaman geciktirici Zaman geciktirici 1 (a + b)1 F'örrıpa i Şekil 1. Elektronik nab ız ayg ıt ı n ı n komuta devresi (Vatanda ş ve Gürhan 1998)

3 104 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2000, Cilt 6, Say ı 3 Nab ız odac ığı nda meydana gelen gevşeme ve s ı kışma faziar ı n ı n bir nab ız periyodu içindeki paylar ı yaz ı c ı ka ğı d ı üzerinde, nab ız periyodunda meydana gelen vakum bas ı nc ı değ i şimini gösteren e ğrilerden belirlenmi ştir. Yaz ı c ı, vakum de ğerlerindeki de ğ işimi zamana ba ğ l ı bir eğri olarak çizdi ğinden, her bir faz ın süresi, eğriler üzerindeki zaman ekseninden tilçülebilmi ştir. Gerçek emme ve s ı kışt ırma fazlar ı ile geçiş fazlann ı ay ırabilmek amac ıyla vakum değ i şim eğrisi alt ve üst uç de ğerlerinden itibaren 4 kpa farkla geçecek şekilde iki paralel çizgiyle bölünmü ştür. Bu i şlem, bir nab ız periyodunu iki ana ve iki geçi ş olmak üzere dört evreye (a,b,c ve d evreleri) ay ı rmaktad ır. Araşt ırmalar sonunda test cihaz ıyla elde edilen ve hesaplamalarla bulunan tüm veriler ulusal ve uluslararas ı standartlarla kar şı la şt ı r ılarak değerlendirilmişti r. Bulgular ve Tart ışma Denemeler de, 40 kpa, 45 kpa ve 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı de ğerlerinde ve % 50:50, % 55:45, % 60:40 ve % 65:35 nab ız oran ı değerlerinde yap ı lm ış ve uygun gev şeme ve masaj fazlar ı n ı n elde edilip edilmedi ğ i belirlenmi ştir. Pulsotest cihaz ı yard ı m ıyla 40 kpa, 45 kpa ve 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerlerindeki, farkl ı nab ız parametreleri s ıras ıyla Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3' de görüldü ğü gibi belirlenmi ştir. Süt sa ğım makinalar ında uygun sa ğım koşullar ı n ı yerine getirebilecek bir nab ız ayg ıt ı n ın sahip olmas ı gereken dakikada 60 puls değerini, tasar ı m ı yap ılan elektronik nab ız ayg ıt ı n ın, 40 kpa sistem vakum bas ı nc ında denemedeki tüm nab ız oran ı değerlerinde sabit olarak koruyabildi ğ i gözlenmektedir (Çizelge 1). Çizelge 2 'de 45 kpa sistem vakum bas ı nc ı nda, tasar ımı yap ılan elektronik nab ız ayg ıt ı n ın sahip olmas ı gereken dakikada 60 puls de ğ erini, denemedeki tüm nab ız oranlar ında standartlara uygun olarak koruyabildi ği gözlenmektedir. Çizelge 3 'de 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı nda, tasar ım ı yap ılan elektronik nab ız ayg ıt ı n ı n sahip olmas ı gereken dakikada 60 puls değerini, denemedeki tüm nab ız oranlar ı nda standartlara uygun olarak koruyabildi ğ i gözlenmektedir. Tasar ı m ı yap ı lan elektronik nab;z ayg ıt ı, alternatif hareketli olarak yap ılm ışt ı r. Alternatif hareketli nab ız ayg ıtlar ı nda, bir sa ğım ba ş l ığı n ın iki yar ımında tilçülen nab ız oranlar ı aras ı ndaki fark olarak bilinen aksama (limping) değerinin %5' a şmamas ı istenmektedir (Anonymous 1983). Elektronik nab ız ayg ıt ında, tüm vakum bas ı nc ı ve nab ız oran ı değerlerinde olu şturulan aksama de ğerleri, minimum /0 0,0 ile maksimum % 2,7 oranlar ı nda gerçekle şmi ştir. Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3' de görüldü ğ ü gibi farkl ı sistem vakum bas ı nc ı seviyelerinde, elektronik nab ız ayg ıt ı taraf ından olu şturulan bu aksama değerlerinin ulusal ve uluslararas ı standartlarda belirtilen değ erleri a şmad ığı belirlenmi ştir. Bir nab ız periyodunda sütün sa ğı ld ığı ve en yüksek vakum evresi olan gevşeme faz ı (b) oran ı n ı n % 30' dan, meme ba şı n ı n s ı k ı ld ığı en dü şük vakum evresi olan masaj faz ı n ın da (d) %15'den az olmamas ı istenmektedir (Anonymous 1977). 40 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ı ras ında tasar ımı yap ılan nab ız ayg ıtı n ı n b oran ı n ı; % 30' dan az olmayacak şekilde, en dü şük olarak % 33,5 oran ı nda Ayr ıca 40 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde nab ız ayg ıt ı n ın b oran ı n ı en yüksek olarak %45,6 oran ı nda 40 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls değeriyle çal ışma s ı ras ında tasar ım ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n d oran ı n ı ; % 15' den az olmayacak şekilde, en düş ük olarak % 18,6 oran ında Ayr ıca 40 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde nab ız ayg ıt ı n ın d oran ı n ı en yüksek olarak % 39,2 oran ında gerçekle ş- tirmi ştir. Denemeler sonucunda; 40 kpa sistem vakum değerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ıras ı nda tasar ımı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ın istenilen nab ız oranlar ı n ı, her iki puls kanal ı nda da, uygun sa ğım faz ı da ğı l ım oranlar ına sahip olarak gerçekle ştirebildi ği belirlenmi ştir (Çizelge 4). Tasar ımı yap ı lan elektronik nab ız ayg ıt!, alternatif hareketli olarak yap ı lm ışt ı r. Alternatif hareketli nab ız ayg ıtlar ı nda, bir sa ğım ba ş l ığı n ın iki yar ım ında ölçülen nab ız oranlar ı aras ı ndaki fark olarak bilinen aksama (limping) değerinin %5' a şmamas ı istenmektedir (Anonymous 1983). Elektronik nab ız ayg ıt ı nda, tüm vakum bas ı nc ı ve nab ız oran ı de ğerlerinde olu şturulan aksama de ğerleri, minimum % 0,0 ile maksimum % 2,7 oranlar ında gerçekle şmi ştir. Ç ızelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3' de görüldü ğü gibi farkl ı sistem vakum bas ı nc ı seviyelerinde, elektronik nab ız ayg ıt ı taraf ından olu şturulan bu aksama değerlerinin ulusal ve uluslararas ı standartlarda belirtilen değerleri a şmad ığı belirlenmi ştir. Bir nab ız periyodunda sütün sa ğı ld ığı ve en yüksek vakum evresi olan gev şeme faz ı (b) oran ı n ı n % 30' dan, meme ba şı n ın s ı k ı ld ığı en dü şük vakum evresi olan masaj faz ı n ın da (d) /015'den az olmamas ı istenmektedir (Anonymous 1977). 40 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls de ğ'ertyle çal ışma s ı ras ında tasar ım ı yap ı lan nab ız ayg ıtı n ı n b oran ı n ı; % 30' dan az olmayacak şekilde, en dü şük olarak % 33,5 oran ı nda Ayr ıca 40 kpa sistem vakum bas ı nc ı de ğerinde nab ız ayg ıtı n ın b oran ı n ı en yüksek olarak %45,6 oran ı nda gerçekle ş-tirmi ştir. 40 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls değeriyle çal ışma s ı ras ında tasar ı m ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n d oran ı n ı ; % 15' den az olmayacak şekilde, en

4 GÜRHAN, R. ve ark. "Süt sa ğı m makinalar ı na uygun bir elektronik nab ız ayg ı t ı geliştirilmesi" 105 Çizelge kpa sistem vakum bas ı nc ında belirlenen nab ız ayg ıti temel parametre de ğ erleri Nab ız ayg ıtı parametreleri Nab ız oranlar ı % 50:50 % 55:45 % 60:40 % Nab ız say ıs ı 60,3 59,9 60,2 60,2 Nab ız periyodu (ms) Aksama (%) 0,3 0,4 0,0 0,4 (ms) Çizelge kpa sistem vakum bas ı nc ında belirlenen nab ız ayg ı t ı temel parametre de ğ erleri Nab ız ayg ıt ı parametreleri Nab ız oranlar ı % 50:50 % 55:45 % 60:40 % 65:35 Nab ız say ısı 60,1 60,2 60,4 60,1 Nab ız Periyodu (ms) Aksama (%) 0,6 0,2 0,1 0,3 (ms) Çizelge kpa sistem vakum bas ı nc ı nda belirlenen nab ız ayg ıt ı temel parametre de ğ erleri Nab ız ayg ıtı parametreleri Nab ız oranlar ı % 50:50 % 55:45 % 60:40 % 65:35 Nab ız say ısı 60,2 60,2 60,3 60,2 Nab ız Periyodu (ms) Aksama (%) 0,2 0,5 2,7 0,6 (ms) dü şük olarak % 18,6 oran ında Ayr ıca 40 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde nab ız ayg ıtı n ı n d oran ı ni en yüksek olarak % 39,2 oran ında gerçekle ş- tirmi ştir. Denemeler sonucunda; 40 kpa sistem vakum değerinde, dakikada 60 puls değeriyle çal ışma s ıras ında tasar ı m ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n istenilen nab ız oranlar ı n ı, her iki puls kanal ında da, uygun sa ğım faz ı da ğı l ı m (Çizelge 4). 45 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls değeriyle çal ışma s ı ras ında tasar ı m ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n b oran ı n ı ; % 30' dan az olmayacak şekilde, en dü şük olarak % 32,5 oran ında Ayr ı ca 45 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde nab ız ayg ıt ı n ın b oran ı n ı en yüksek olarak % 43,7 oran ında gerçekle ş- tirmi ştir. 45 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ıras ında tasar ı m ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n d oran ı n ı ; % 15' den az olmayacak şekilde, en dü şük olarak % 19,6 oran ında Ayr ı ca 45 kpa sistem vakum bas ı nc ı de ğerinde nab ız ayg ıt ı n ı n d oran ı n ı en yüksek olarak % 39,3 oran ı nda Denemeler sonucunda; 45 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ıras ı nda tasar ı m ı yap ı lan nab ız ayg ıt ı n ı n istenilen nab ız oranlar ı n ı, her iki puls kanal ında da, uygun sa ğım' faz ı da ğı l ım (Çizelge 5). 50 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ıras ında tasar ım ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n b oran ı n ı ; % 30' dan az olmayacak şekilde, en dü şük olarak % 30,5 oran ında Ayr ıca 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde nab ız ayg ıt ı n ın b oran ı n ı en yüksek olarak % 45,4 oran ında Denemeler sonucunda; 45 kpa sistem vakum değerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ıras ı nda tasar ı m ı yap ılan nab ız ayg ıtı n ı n istenilen nab ız oranlar ı n ı, her iki puls kanal ı nda da, uygun sa ğı m faz ı da ğı l ı m (Çizelge 5). 50 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls değeriyle çal ışma s ıras ında tasar ı m ı yap ı lan nab ız ayg ıt ı n ı n b oran ı n ı ; % 30' dan az olmayacak şekilde, en dü şük olarak % 30,5 oran ında Ayr ıca 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı de ğerinde nab ız ayg ıt ı n ı n b oran ı n ı en yüksek olarak % 45,4 oran ında 50 kpa sistem vakum de ğerinde, dakikada 60 puls değeriyle çal ışma s ı ras ında tasar ı m ı yap ılan nab ız ayg ıt ı n ı n d oran ı n': % 15' den az olmayacak şekilde, en dü ş ük olarak % 20,2 oran ında Ayr ıca 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde nab ız ayg ıt ı n ın d oran ı n ı en yüksek olarak % 39,2 oran ında gerçekle ş- tirmi ştir.

5 106 TARIM B İ L İ MLER, DERG İ S İ 2000, Cilt 6, say ı 3 Çizelge kpa sa ğı m vakumu değerinde farkl ı nab ız oranlar ı nda nab ız ayg ı t ı n ı n her iki kanal ı nda oluşan nab ız faziar ı nin dağı l ı m ı Nab ı z oranlar ı Nab ız ayg ı t ı kanallar ı Sağım fular ı a+b c+d a b c d % ms % ms % ms % ms % ms % ms % 50:50 1. Kanal 50, , , , , , Kanal 50, , , , , ,8 386 % 55:45 1. Kanal 55, , , , , , Kanal 54, , , , , ,3 283 %60:40 1. Kanal 59, , , , , , Kanal 59, , , , , ,5 265 % 65:35 1. Kanal 65, , , , , , Kanal 64, , , , , ,6 185 Çizelge kpa sa ğı m vakumu de ğerinde farkl ı nab ız oranlar ı nda nab ız ayg ıt ı n ı n her iki kanal ı nda oluşan nab ız fazlarm ı n da ğı l ı m ı Nab ı z oranlar ı Nab ı z ayg ıtı kanallar ı Sağı m fazian a+b c+d a b c % ms % ms % ms % ms % ms % ms % 50:50 1. Kanal 50, , , , , , Kanal 49, , , , , ,9 378 % 55:45 1. Kanal 55, , , , , , Kanal 55, , , , , ,9 306 % 60:40 1. Kanal 60, , , , , , Kanal 60, , , , , ,8 276 %65:35 1. Kanal 65, , , , , , Kanal 65, , , , , ,6 196 Denemeler sonucunda; 50 kpa sistem vakum değerinde, dakikada 60 puls de ğeriyle çal ışma s ı ras ı nda tasar ı m ı yap ı lan nab ız ayg ıtı n ı n istenilen nab ız oranlar ı n ı, her iki puls kanal ı nda da, uygun sa ğı m faz ı da ğı l ı m (Çizelge 6). Tasar ı m ı yap ı lan elektronik nab ız ayg ıtı n ı n, farkl ı sistem vakumu de ğ erlerinde (40 kpa, 45kPa, 50 kpa) ve farkl ı nab ız oranlar ı nda (% 50:50, %55:45, %60:40 ve %65:35), nab ız odac ığı nda meydana getirdi ğ i gevşeme ve s ı k ışma faziann ı n bir nab ız periyodu içindeki paylar ı, nab ız periyodunda meydana gelen vakum bas ı nc ı değ i şimini gösteren e ğ riler şeklinde pulsotest cihaz ı ç ı kt ı s ı olarak belirlenmi ştir. Yaz ı c ı, vakum de ğ erlerindeki değ i şimi zamana ba ğ l ı bir e ğ ri olarak çizdi ğ inden, her bir faz ın süresi, eğ riler üzerindeki zaman ekseninden ölçülebilmektedir. Nab ız odas ı vakum eğ rilerinden, daha önce çizelgelerde verilmi ş olan uygun sa ğım faz ı değerlerinin, uygun zaman periyotlar ı nda gerçekle ştirildi ğ i görülmektedir. Bu çal ışmada, olumsuz sa ğı m ko ş ullar ı ndan en az düzeyde etkilenecek ve sa ğı m için istenilen nab ız say ı s ı, nab ız oran ı ve aksama gibi temel parametreleri sa ğı m boyunca koruyabilecek bir elektronik nab ız ayg ıt ı tasar ı m ı gerçekle ştirilmeye çal ışı lm ışt ı r. Denemeler, 40 kpa, 45 kpa ve 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı değ erlerinde ve % 50:50, % 55:45, % 60:40 ve %65:35 nab ız oran ı değ erlerinde yap ı lm ışt ı r. Elektronik nab ız ayg ı t ı n ı n, geni ş çal ışma aral ı klannda farkl ı nab ız oran ı ve sistem vakum bas ı nc ı de ğ erlerinde, sahip olmas ı gereken dakikada 60 nab ız değerini koruyabildi ğ i belirlenmi ştir. Tüm deney ko şullar ı nda uygun bir sa ğı m için gerekli olan ulusal ve uluslararas ı standart de ğerler a şı lmam ışt ı r. Yap ı lan çal ışmalarda; vakum ve nab ız h ız ı n ı n süt verimine etkileri tart ışma konusu oldu ğ u halde, süt sa ğı m makinas ı performans ı üzerinde en büyük etkiyi nab ız oran ı n ı n yapt ığı belirlenmi ştir (Ya ğ c ı o ğlu 1975). Nab ız say ı s ı ndaki art ış, sa ğı m h ız ı n ı dolay ı s ıyla sa ğı m debisini art ı rmaktad ı r. Ancak bu art ış belli bir de ğ erden sonra meme sa ğ l ığı ve süt verimi yönünden sak ı nca', olmaktad ı r (Williams 1981). Genellikle bu de ğer min-1 ğerleri aras ı nda seçilmektedir. Bu seçimde sa ğım ı de yap ı lacak ineklerin süt verimleri göz önüne al ı nmal ı d ı r. Süt verimi yüksek olan ineklerde daha büyük nab ız değ erleriyle, süt verimi dü ş ük olanlarda ise daha küçük nab ız değ erleriyle sa ğı m yap ı lmal ı d ı r (Gürhan 1997).

6 GÜRHAN, R. ve ark. "Süt sa ğı m makinalanna uygun bir elektronik nab ız ayg ıtı geliştirilmesi" 107 Çizelge kpa sa ğı m vakumu değerinde farkl ı nab ız oranlar ı nda nab ız ayg ıt ı n ı n her iki kanal ı nda olu şan nab ız fazlann ın da ğı l ı m ı Nab ız oranlar ı Nab ız ayg ıt ı kanallar ı Sa'ğım fular ı a+b c+d a b c % ms % ms % ms % ms % ms % ms % 50:50 1 Kanal 49, , , , , Kanal 49, , , , , ,0 378 % 55:45 1 Kanal 55, , , , , , Kanal 55, , , , , ,5 324 % 60:40 1. Kanal 60, , , , , , Kanal 59, , , , , ,9 278 % 65:35 1. Kanal 65, , , , , , Kanal 65, , , , , ,2 201 Nab ız say ı s ı ; vakum seviyesi ve ortam s ı cakl ığı ndan etkilenerek de ğ i şim göstermektedir. Uygun anma vakum bas ı nc ı ndaki nab ız say ı s ı n ı n, geni ş s ı cakl ık s ı n ı rlar ı içerisinde sabit kalmas ı tercih edilmekte ve t %5 sapma kabul edilebilir bir değ er olmaktad ı r (Anonymous 1983). Yap ılan denemelerde, tüm sistem vakum bas ı nc ı değ erlerinde ve nab ız oranlar ı nda nab ız say ı s ı değ erinin 59,9 ve 60,4 de ğ erleri aras ı nda de ği şti ği gözlenmektedir. Nab ız say ı s ı n ın bu de ğ erlerinin sa ğım için gerekli olan değ erlerde ve ulusal ve uluslararas ı standartlara uygun oldu ğ u belirlenmi ştir. Gürhan (1997); 5' i pnomatik, 1' i elektronik tipte 6 nab ız ayg ıt ı na ili şkin karakteristik de ğerleri belirlemi ş ve olmas ı gereken de ğerlerle kar şı la şt ı rm ışt ır. Bu nab ız ayg ıtlar ı aras ı nda en düzenli çal ışan ı n Alfa Laval firmas ı taraf ından üretilen elektronik nab ız ayg ıt ı oldu ğunu belirtmi ştir. Ara şt ı rmas ı nda denemeye ald ığı bu elektronik nab ız ayg ıt ı n ı n; vakum art ış evresi (a) de ğerini % 15,7, en yüksek vakum evresi (b) de ğ erini % 54,1, vakum azal ış evresi (c) de ğ erini % 10,4 ve en dü ş ük vakum evresi (d) değ erini % 19,8 oranlar ı nda gerçekle ştirdi ğini belirtmi ştir Benzer şekilde tasar ım ı n ı yapt ığı m ız elektronik nab ız ayg ıt ı n ı n da, 40 kpa sistem vakum bas ı nc ı değerinde, vakum art ış evresi (a) de ğerini % 13,1.% 23,6, en yüksek vakum evresi (b) de ğerini % 37,3.% 45,6, vakum azal ış evresi (c) değerini k 10,4.% 17,2 ve en dü ş ük vakum evresi (d) de ğerini %18,6.%39,2 oranlar ı aras ı ndaki değ erlerde Denemeler s ı ras ı nda sisteme uygulana di ğer 45 kpa sistem vakum bas ı nc ı değ erinde, vakum art ış evresi (a) değ erini % 15,6... /0 27,6, en yüksek vakum evresi (b) değerini 32,5...% 43,7, vakum azal ış evresi (c) de ğ erini % 10,5...% 15,1 ve en dü şük vakum evresi (d) de ğ'erini % 19,6...% 39,3 oranlar ı aras ı nda Ayr ı ca uygulamada sa ğı m makinas ı ndan istenen sistem vakum bas ı nc ı seviyesi olan 50 kpa sistem vakum bas ı nc ı değ erinde, vakum art ış evresi (a) değ erini % 16,5...% 21,8, en yüksek vakum evresi (b) de ğerini % 30,5...% 45,4, vakum azal ış evresi (c) de ğerini % 11,3...% 14,3 ve en dü şük vakum evresi (d) de ğ erini % 20,2...% 39,2 oranlar ı aras ı nda ve tüm sistem vakum bas ı nc ı değ erlerinde oldu ğ u gibi standartlara uygun olarak gerçekie ştirmi ştir. En yüksek ve en dü şük vakum evreieri aras ı ndaki geçiş sürelerinin uzunlu ğ u özellikle sa ğı m performans ı n ı etkilemektedir. Geçi ş sürelerinin nab ız periyodu içindeki oranlar ı ya da süreleri artt ı kça, makinan ı n sa ğım süresi uzamaktad ır. Ancak sa ğılan süt miktar ı da artmaktad ı r (Gürhan 1997). Deney sonuçlar ına göre; tasar ımı yap ı lan elektronik nab ız ayg ıt ı tüm sistem vakum bas ınc ı seviyelerinde en k ısa geçi ş süresi de ğerlerini % 50:50 nab ız oran ında ve nab ız ayg ıt ı n ı n 1. kanal ı nda gerçekle ştirirken, en uzun geçi ş süresi de ğerlerini de % 65:35 nab ız oran ı nda ve nab ız ayg ıt ı n ı n 2. kanal ı nda S ı k ışt ı rma faz ı nda (c+d) meme ba şı ndaki süt kanal ı n ı kapatan kas ı n üzerindeki kuwetin tamamen kalkmas ı ve kanalda toplanan sütün al ı nabilmesi için gevşeme faz ı n ı n (a+b) yeterli sürede tamamlanmas ı gerekmektedir. Gev şeme faz ı süresi uzad ı kça, k ısalan s ı k ışt ırma faz ı nda kaslar üzerine uygulanan kuvvetin azald ığı ve bu durumun süt ak ışı n ı h ızland ı rarak sa ğım debisini art ı rd ığı belirlenmi ştir (Ya ğ c ı o ğlu 1975). Tasar ı m ı yap ılan elektronik nab ız ayg ıt ı tüm sistem vakum bas ı nc ı değ erlerinde gevşeme faz ı n ı en uzun oldu ğ u sürelere % 65:35 nab ız oran ı aşamas ı nda ula şı rken, en k ı sa gev şeme faz ı de ğerlerini de % 50: 50 nab ız oran ı aşamas ında gerçekle ştirmi ştir Sonuç Denemeler sonucunda; elektronik nab ız ayg ıt ı n ı n tüm sistem vakum bas ı nc ı seviyelerinde ve nab ız oran ı a şamalar ı nda her iki puls kanal ı nda da uygun sa ğı m faz ı da ğı l ı m oranlar ı na sahip olarak çal ıştığı ve bu değerleri olumsuz çevre şartlar ı ndan etkilenmeden koruyabilece ğ i belirlenmi ştir. Süt sa ğı m makinas ı teknik özelliklerindeki ve nab ız ayg ıt ı karakteristik-lerindeki aksakl ı klar öncelikle laktasyon süt verimini azaltmakta meme hastal ı klar ı na yakalanma riskini art ı rmaktad ır. Bunun d ışı nda yetersiz vakum ve nab ız özellikleri de sa ğı m, as ıl ve son sa ğı m sürelerinin uzamas ı na neden olmakta ve böylece i şgücü verimlili ği azalmaktad ı r (Bilgen vd. 1992).

7 108 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 3 Süt sa ğı m makinalar ı nda belirli aral ı klarla ve düzenli yap ılan temizlik, bak ım ve kontrol i şlemleriyle çevresel şartlardan en az etkilenen ve düzenlili ğini koruyabilen bir elektronik nab ız ayg ıt ıyla çal ışı ld ığı nda sa ğı m makinasin ı n uygun sa ğı m teknik özelliklerine sahip olarak uzun süreler çal ışt ı r ı lmas ı mümkün olacakt ı r. Kaynaklar Anonymous, Milking Machine Installations-Vocabulary (ISO 3918). İnternational Standart. Anonymous, Milking Machines Installations-Construction and Performance. ISO (International Starndart) Ay ı k, M Hayvanc ı l ı kta Mekanizasyon. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı :950 Ders Kitab ı :273, Ankara. Bilgen, H., Akdeniz, R. C., Sungur, N. ve R. Uçucu, Sa ğı m Makinalar ın ın Standartlara Uygunluklar ı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:29, Say ı :1, Izmir. Gürhan, R Pulsatörlerin İşlevsel Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Kar şı laşt ırmal ı bir Ara şt ı rma. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 21 s Nalbant, M Süt Sa ğı m Makinalar ı. Türkiye Zirai Donat ı m Kurumu Mesleki Yay ı nlar ı No: 48, Ankara. Vatandaş, M. ve Gürhan,R Sa ğı m Makinalar ı na Uygun Bir Elektronik Pulsatör Geli ştirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tar ı m Bilimleri Dergisi. Cilt:4, Say ı :2, s:49-51,ankara. Williams, D. M., Mein, G. A. Ve M.R. Brown, Biological Responses of The Bovine Teat to Milking: Information from Measurements of Milk Flow Rate Withing Single Pulsation Cycles.J.Dairy Res.48:7-21. Ya ğc ı oğ lu, A. K Sa ğun Makinalar ı nda Vakum, Nab ız Say ısı, Nab ız Oran ı ve Sa ğı m Ba şl ı klar ı n ın Sa ğ im Performans ına Etkileri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:13,Say ı : 1, s: 49-64, Izmir.

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 48-53 Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN 1 Mustafa VATANDAŞ Geliş Tarihi : 12.02.2001 Özet

Detaylı

Küçükbaş Hayvan Süt Sağım Makinalar ında Nab ız Karakteristiklerinin PIC Yard ım ıyla Kontrolü

Küçükbaş Hayvan Süt Sağım Makinalar ında Nab ız Karakteristiklerinin PIC Yard ım ıyla Kontrolü TRIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (2) 147-152 Küçükbaş Hayvan Süt Sağım Makinalar ında Nab ız Karakteristiklerinin PIC Yard ım ıyla Kontrolü Recai GÜRHN Mustafa ÇETIN Geliş Tarihi : 09.04.2002 Özet: Bu çal

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zafer KORKMAZ tarafından hazırlanan Süt sağım makinalarında

Detaylı

Yerli Yapım Süt Sağma Makinasının Performans Değerlerinin Saptanması

Yerli Yapım Süt Sağma Makinasının Performans Değerlerinin Saptanması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 79-93 Yerli Yapım Süt Sağma Makinasının Performans Değerlerinin Saptanması Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Ahırda gerçekleştirilen işlemler arasında en yoğun

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük Bu yazımızda daha önce sözünü ettiğimiz kompozit materyallerin uygulamasına değineceğiz. Laminasyon denilen işlem, elyaf ve reçinenin bir araya getirilerek kompozit materyale dönüşmesine verilen isimdir.

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kovalı Süt Sağma Makinalarında Yaş (Suyla) Deneme Düzeni 1

Kovalı Süt Sağma Makinalarında Yaş (Suyla) Deneme Düzeni 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(2):123-131 ISSN 1018-8851 Kovalı Süt Sağma Makinalarında Yaş (Suyla) Deneme Düzeni 1 Hülya ÖZ 2 Hamdi BİLGEN 3 Summary Wet-test Experimental Setup for Bucket Milking

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü*

Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (2), 78-83 Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* Suphi A.YALÇINKAYA 1 Ali İ hsan ACAR 2 Geli ş Tarihi: 31.01.20001 Özet: Bu çal ışmada

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI İki vektörün basamaklı (kademeli) çarpımı: Büyüklükte A ve B olan iki vektörünü ele alalım Bunların T= A.B cosθ çarpımı, tanımlama gereğince basamaklıdır. Bu vektörlerden

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

ÖRNEK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDEKİ SÜT SAĞIM MEKANİZASYONUNDA İŞGÜCÜ GEREKSİNMELERİ VE MALİYETLERİN BELİRLENMESİ

ÖRNEK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDEKİ SÜT SAĞIM MEKANİZASYONUNDA İŞGÜCÜ GEREKSİNMELERİ VE MALİYETLERİN BELİRLENMESİ T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ZTM YL 2008-0001 ÖRNEK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDEKİ SÜT SAĞIM MEKANİZASYONUNDA İŞGÜCÜ GEREKSİNMELERİ VE MALİYETLERİN

Detaylı

Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi 1

Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 4, 41(2):133-141 ISSN 18-881 Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi 1 Hülya ÖZ 2 Hamdi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Helisel dişli geometrisi Kavrama oranı Helisel dişli boyutları Helisel dişlilerin mukavemet

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 9 ayrı konuda toplam 50 işgünü staj yapma zorunlulukları

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:37 Cilt:2-3 2000 Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 1 İçerik Parçacıkları nasıl elde ediyoruz? Bazı dairesel hızlandırıcı çeşitleri Siklotron (cyclotron) Zayıf odaklama Sinkrotron (synchrotron)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Duyucular (sensörler)

Duyucular (sensörler) Duyucular (sensörler) Duyucular, sistem dışından gelen uyarılara tepki veren, bunları algılayan, ve önceden belirlenmiş bazı değişkenleri ölçebilen algılayıcı cihazlardır. Çağdaş mekatronik teknoloji kapsamında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi*

Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi* TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (4) 75-82 Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi* Engin ÖZGÖZ1 Rasim OKURSOY 2 Geliş Tarihi: 17.06.2001

Detaylı