Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Çevre Korumaya Katkýnýz...16 Fýrýnýn Görünümü Fýrýn Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi...18 Program Türleri...18 Çalar Saat (Sinyal) Ekran Tuþlar...19 Isý Ayar Düðmesi...19 Isý Derecesi Kontrolü...19 Donaným...20 Model...20 Tip Etiketi...20 Cihaz Tesliminde...20 Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar...20 Tel Raflar Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi, ve Korumalý Izgara FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi HFC FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi...24 FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin çýkarýlmasý...25 Fýrýn Kumandasý...28 Güvenlik Sistemleri...28 Fýrýn Çalýþtýrma Kilidi...28 Soðutma Faný...28 Havalandýrmalý Kapak PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...29 Katalitik Emaye Yüzeyler...29 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk Çalýþtýrmadan Önce Güncel Saatin ilk Ayarý Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý...31 Program Türleri...32 Fýrýnýn Kullanýmý...34 Enerji Tasarrufru Önerileri...34 Kalan Isýdan Faydalanma...34 Basit Kullaným

3 Ýçindekiler Soðutma Faný...34 Ön ýsýtma...35 Çalar Saat (Sinyal)...36 Ekran...36 Ekrandaki Semboller Tuþlar...36 Süre Ayarýnýn Kuralý...37 Süre Göstergeleri...37 Sürelerin Sonunda...37 Kýsa süreden faydalanýnýz Kýsa Süre Ayarý...38 Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi...39 Kýsa Sürenin Silinmesi Piþirme iþlemlerini otomatik açma ve kapama...40 Piþme Süresi Ayarý...40 Piþirme Süresinin Sonunda...41 Piþme Süresinin ve Piþme Süresinin Bitiþ Saatinin Ayarý...42 Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi...43 Piþirme Sresinin Silinmesi...44 Piþme Süresi Sonunun Silinmesi Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...45 Ayarlarýn Deðiþtirilmesi Fýrýnda Piþirme...48 Piþirme Tablosu ile Ýlgili Öneriler...49 Fýrýnda Piþirme Tablosu...50 Kýzartma...54 Kýzartma Tablosu Bilgileri...54 Kýzartma Tablosu...56 Düþük Isýda Piþirme...58 Gril Gril Tablosu Bilgileri Gril Tablosu...63 Çözme...64 Konserve Kurutma/Fýrýnda Kurutma...66 Dondurulmuþ Gýdalar/Hazýr Yemekler...67 Üst kýzartarak piþirme

4 Ýçindekiler Test Enstitüsü için Veriler EN sayýlý Avrupa Normlarýna uygun test yemekleri...69 Enerji-Verim Sýnýfý...69 Temizlik ve Bakým...70 Öneriler...71 Normal Kirler...71 Contanýn Temizliði Ýnatçý Kirler (Flexi-Clip baðýmsýz sürgü sistemi dýþýnda) Flexi-Clip baðýmsýz sürgü sistemindeki inatçý kirler...73 Katalitik Emaye Arka Sactaki Kirler...73 Baharat, þeker veya benzeri maddelerin temizlenmesi Yaðlarýn Temizlenmesi...74 Kapaðýn Sökülmesi...75 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...76 Kapaðýn Takýlmasý...79 Tel Raflarýn FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Sökülmesi...80 Arka Sacýn Çýkarýlmasý...81 Üst Isýtma / Gril Rezistansýný aþaðý katlayýnýz Ne Yapmalý, eðer...? Müþteri Hizmetleri ve Garanti...87 Elektrik Baðlantýsý...88 Montaj ölçü çizimleri...90 Ölçüler ve dolap kesintisi Fýrýn Montajý...92 Adresler

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý kullanmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Bu sayede kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Miele güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu fýrýn dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Fýrýný sadece evsel ortamlarda besinleri çözme, ýsýtma ve konserve yapma iþlemleri için kullanabilirsiniz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmýna izin verilmez. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle fýrýný çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile fýrýndan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren fýrýný güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk tehlikesi! Çocuk cildi yetiþkin bir kiþiye göre yüksek ýsýya karþý daha hassastýr. Fýrýn çalýþýrken kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri çok ýsýnýr! Çocuklarýn fýrýn çalýþýrken cihaza dokunmalarýný engelleyin. Yaralanma tehlikesi! Kapaðýn taþýma gücü en fazla 15 kilodur. Fýrýnýn açýk býrakýlan kapaðý nedeniyle çocuklar yaralanabilir. Çocuklarýn açýk kapaðýn önünde üstüne oturmalarýna veya kapaða asýlmalarýna izin vermeyiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Hasarlý bir fýrýn güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazýn zarar görmemesi için fýrýnýn tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýn. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Fýrýn bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Bu fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve fýrýnýn bozulmasýna sebep olabilir. Cihazýn kasasýný asla açmayýn. Fýrýn Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Cihazýn kablosu yoksa veya hasarlý olan kablosu deðiþtirilecekse özel bir kablo Miele yetkili servisi tarafýndan takýlmalýdýr ("Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). Montaj ve bakým veya tamir iþlemlerinde örneðin fýrýn içindeki lamba bozuk fýrýn elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr ("Ne yapmalý, eðer" bölümüne bakýnýz) Bunu saðlamak için: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, veya Fiþ (eðer varsa) prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýnýn kusursuz çalýþabilmesi için yeterli seviyede soðuk hava giriþi gereklidir. Soðuk hava giriþinin engellenmemesine dikkat ediniz (örneðin dolap içine ýsý koruyucu çýtalar gibi). Bunun dýþýnda gerekli soðuk hava diðer ýsý kaynaklarý tarafýndan (örneðin katý yakýtla ýsýtýlan sobalar gibi) aþýrý derecede ýsýtýlmamalýdýr. Fýrýn bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, fýrýný kullanýrken bu kapaðý asla kapatmayýnýz. Aksi halde dolap kapaðý arkasýnda ýsý ve nem birikir. Bunun sonucunda fýrýn, dolap ve zemin zarar görebilir. Dolap kapaðýný ancak fýrýn tamamen soðuduktan sonra kapatýnýz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr. Fýrýn içi, rezistans piþen yemek ve aksesuar yakabilir. Sýcak yemeði fýrýna sürerken veya dýþarý alýrken ve farklý bir iþlem için mutlaka mutfak eldiveni kullanýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde fýrýný asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz. Cihazý kapatýn ve alevleri cihaz kapaðýný kapalý tutarak söndürün. Yiyecekleri gril yaparken gril süresi uzayabilir ve bu da besinlerin kurumasýna veya alev almasýna sebep olabilir. Önerilen gril süresine baðlý kalýnýz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bazý yiyecekler çabuk kuruduklarý için yüksek gril derecelerinde kendi kendilerini tutuþturabilirler. Küçük ekmek veya ekmek ve çiçekleri kurutmak için asla gril programlarýný kullanmayýnýz. Bunlar için Turbo + veya Üst-/Alt Isýtma programlarýndan birini kullanýnýz. Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak rezistansta tutuþabilir. Kalan ýsýdan faydalanmak istenildiðinde yüksek nem ve kondense su nedeniyle fýrýn içinde korozyon meydana gelebilir. Kumanda paneli, tezgah ve mutfak dolabý da bu durumdan zarar görebilir. Bunu önlemek için fýrýný asla kapatmayýnýz, seçtiðiniz programýn en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Bu pozisyonda soðutma faný otomatik olarak açýk kalýr. Fýrýn içinde sýcak tutulacak veya saklanacak yiyecekler kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep olabilir. Kumanda paneli, tezgah veya mutfak dolabý da zarar görebilir Bunun için yiyeceklerin üstünü bir kapakla kapatýn. Fýrýn iç tabanýnýn emayesi ýsý yoðunluðu nedeniyle çatlayabilir. Fýrýn iç tabanýný asla aluminyum folyo veya fýrýn koruma folyosu ile örtmeyiniz. Fýrýn iç tabaný üzerine doðrudan kýzartma kabý, tava, tencere veya tepsi koymayýnýz. Fýrýn iç tabaný emayesi kaplarý çekerken zedelenebilir. Fýrýnýn içinde tencere veya tava saklýyorsanýz, bunlarý fýrýn tabanýnda bir yerden bir yere çekmeyiniz. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Soðuk bir sývý kýzgýn bir yüzeye döküldüðünde oluþan buhar ciddi haþlanmalara sebep olabilir. Bunun dýþýnda kýzgýn emaye yüzey ani ýsý deðiþikliklerinde zarar görebilir. Bu nedenle çok sýcak emaye yüzeylere asla soðuk sývý dökmeyiniz. Besinlerin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý ve yeterli derecede yüksek olmasý önemlidir. Yiyeceklerin eþit derecede ýsýtýlmasý için arada bir çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý gerekir. Fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar yüksek ýsý derecelerinde erir ve cihaza zarar verebilir veya yanmaya baþlayabilir. Sadece fýrýna dayanýklý plastik kaplar kullanýnýz. Kap üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Fýrýný konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. Fýrýnýn kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilir ve yaralanabilirsiniz. Kapaðýn taþýma gücü en fazla15kilodur. Açýk kapaðýn üzerine bir eþya koymayýnýz veya oturmayýnýz. Kapakla fýrýn arasýna bir malzemenin sýkýþmamasýna dikkat ediniz, cihaz zarar görebilir. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Fýrýnýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Kapak camý çiziklere karþý hassastýr, zarar görebilir. Kapak camýný temizlemek için aþýndýrma özelliði olan deterjanlar, sert yüzeyli süngerler veya fýrçalar ve keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz. Tel raflar temizlemek amacýyla dýþarý alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Bunlarý tekrar yerine doðru olarak takýnýz ve fýrýný asla tel raflar takýlmadan kullanmayýnýz. Katalitik emaye fýrýn arka sacý temizlik amacýyla yerinden çýkarýlabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Daha sonra tekrar yerine doðru olarak takýnýz ve fýrýný arka sacý olmadan asla çalýþtýrmayýnýz. Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 15

16 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek nitelikteki maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 16

17 Fýrýnýn Görünümü Fýrýn Kumanda Üniteleri* Üst Isýtma / Gril Rezistansý Katalitik Emaye Arka Sac Fan çekiþ delikleri ve arkasýnda halka rezistans Kademeli 4 tel raf Fýrýn iç tabaný ve altýndaki alt rezistans Tip etiketli ön çerçeve Kapak * Modele göre donaným 17

18 Fýrýn Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi Çalar Saat (Sinyal) Isý Ayar Düðmesi Isý Derecesi Kontrolü Program Seçme Düðmesi Program seçme düðmesi ile program seçebilir ve fýrýn iç aydýnlatmasýný baðýmsýz olarak açabilirsiniz. Düðmeyi saða ve sola çevirebilirsiniz. Seçme düðmesi 0 pozisyonunda durduðunda üstüne basýlarak panele gömülebilir. Program Türleri Aydýnlatma Üst-/Alt-Isýtma Alt ýsýtma Gril Çözme Hýzlý Isýtma Turbo + Yoðun Piþirme Turbo gril Üst kýzartarak piþirme 18

19 Fýrýn Kumanda Üniteleri Çalar Saat (Sinyal) (Modele göre donaným) Çalar saati ekran ve, OKve tuþlarý ile kumanda edebilirsiniz. Ekran Ekranda güncel saat veya ayarlarýnýz gösterilir. Ayar yapýlmadýðý süre içinde ekran hafifçe kararýr. Konuya ait ayrýntýlý bilgileri "Çalar Saat" bölümünde bulabilirsiniz. Tuþlar Modellerde bunu basmalý tuþlar ile yapabilirsiniz. Isý Ayar Düðmesi Isý ayar düðmesi ile piþirme iþlemleri için ýsý derecelerini seçebilirsiniz. Düðmeyi saða ve sola çevirebilirsiniz. Seçme düðmesi pozisyonunda durduðunda üstüne basýlarak panele gömülebilir. Isý derecesi düzenini ýsý derecesi düðmesinde ve panelde bulabilirsiniz. Isý Derecesi Kontrolü Fýrýn rezistansý açýldýðýnda ýsý kontrol lambasý daima yanar. Isý derecesine ulaþýldýðýnda. fýrýn rezistansý kapanýr, ýsý derecesi kontrol lambasý söner. Fýrýn içi ýsý derecesi ayarlanan deðerin altýna düþerse ýsý ayarý fýrýn rezistansýnýn ve ýsý kontrol ýþýðýnýn tekrar açýlmasýný saðlar. 19

20 Donaným Model Bu kullanma kýlavuzunda tanýtýlan fýrýn modelini H2x6xB arka sayfada bulacaksýnýz. Tip Etiketi Tip etiketi kapak açýkken ön çerçevede görülür. Etikette fýrýnýn model tanýmlamasýný, seri numarasýný ve baðlantý bilgilerini (voltaj/ frekans/maks. baðlantý deðeri) bulabilirsiniz. Bu bilgileri hazýr bulundurunuz, sorularýnýz veya bir problem olduðunda Miele elemanlarý bu bilgiler doðrultusunda size yardýmcý olacaktýr. Cihaz Tesliminde Bu teslimde þunlar verilir: Fýrýn fonksiyonlarýný kumanda edebilmek için kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý, Fýrýnýn mutfak dolabýna sabitlenmesi için vidalar, çeþitli aksesuar. Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar Modele göre donaným! Fýrýn ana aksesuarlarý þöyle sýralanýr tel raflar, standart tepsi ve fýrýn- & kýzartma ýzgarasý (kýsaca: ýzgara). Modelle baðlantýlý olarak fýrýnýnýz ayrýca kullanma kýlavuzunda tanýtýlan aksesuarlarla da donatýlabilir. Bütün aksesuarlar ve temizlik ve bakým maddeleri Miele cihazlarý için tasarlanmýþtýr. Adý geçen aksesuar ve temizlik- ve bakým maddelerini Miele merkez servisinden ve Miele bayilerinden satýn alabilirsiniz. Bir sipariþ verirken cihazýn modelini ve aksesuarýn numarasýný veriniz. 20

21 Donaným Tel Raflar Fýrýn içinde saðda ve solda içine fýrýn tepsi ve ýzgarasýnýn sürülebildiði katlý tel raflar bulunur. Her rafta iki adet üst üste duran tellerden meydana gelir. Aksesuarý (örneðin ýzgarayý) bu tellerin arasýna sürünüz. Flexi-Clip-baðýmsýz sürgüleri (eðer varsa) alt telin üstüne takýnýz. Tel raflar temizlemek amacýyla dýþarý alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi, ve Korumalý Izgara Fýrýn Tepsisi HBB51: Standart Tepsi HUBB51: Izgara HBBR50: Aksesuarý daima bir rafýn telleri arasýna sürünüz. Izgarayý daima yerleþtirme alaný aþaðý gelecek þekilde sürünüz. Bu aksesuarlarýn kýsa olan tarafýn ortasýnda kaymayý önleyen çýkýntýlar vardýr. Bu çýkýntýlar tepsi veya ýzgarayý dýþarý çekerken kaymamasý için düþünülmüþtür, bu sayede tepsileri yarým dýþarý çekebilirsiniz. Standart tepsiyi üstüne yerleþtirilmiþ ýzgara ile kullanýnýz, tepsi bir rafýn telleri arasýna sürülür ve ýzgara otomatik olarak onun üstüne konur. Emaye bölümler PerfectClean ile kaplanmýþtýr. 21

22 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi HFC50 FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemi alttaki üç rafa takýlabilir ve fýrýna baðlý olmadan tam olarak dýþarý çekilebilir. Bu sayede piþen yemek daha rahat kontrol edilebilir. Aksesuarý üzerine yerleþtirmeden önce FlexiClip-sürgülerini tam olarak içeri itiniz. Aksesuarýn yanlýþlýkla dýþarý kaymamasý için, aksesuarý her zaman baðýmsýz sürgü sisteminin ön ve arka çýkýntýlarýnýn arasýnda olmasýna dikkat ediniz, ýzgarayý daima FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin üzerine sürünüz. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin taþýma kapasitesi maks. 15 kilodur. 22

23 Donaným FlexiClip-sürgü sistemi bir rafýn üst teline takýldýðýndan, bir üstteki rafla aradaki mesafe azalýr. Bu mesafenin çok az olmasý piþirme iþlemini olumsuz etkiler. Fýrýnda birden fazla tepsi, standart tepsi veya ýzgara ayný anda kullanýlýyorsa: Tepsiyi, standart tepsiyi veya ýzgarayý FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin üzerine sürünüz. Baþka bir aksesuarý fýrýna süreceðiniz zaman üstteki FlexiClip-sürgüsüne en az bir sürgü boþluðu býrakýnýz. Standart tepsiyi üstündeki ýzgara ile kullanýyorsanýz: Standart tepsiyi üzerindeki ýzgara ile FlexiClip sürgüsüne sürünüz. Izgara içeri sürülürken otomatik olarak FlexiClip-sürgüsü üzerindeki rafýn iki teli arasýna kayar Baþka bir aksesuarý fýrýna süreceðiniz zaman üstteki FlexiClip-sürgüsüne en az bir sürgü boþluðu býrakýnýz. 23

24 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi Yanýk tehlikesi! Rezistans kapalý olmalýdýr. Fýrýnýn içi soðuk olmalýdýr. Sürgü bir rafýn iki teli arasýna takýlýr. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemi bir rafýn üst teline monte edilir. FlexiClip-sürgü sistemini Miele yazýsý sað tarafa gelecek þekilde monte ediniz. FlexiClip-sürgü sistemini montajda veya sökülme durumunda birbirinden ayýrmayýnýz. FlexiClip-sürgüler montajdan sonra engellenirse, bir defa kuvvetlice dýþarý çekiniz. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini bir rafýn üst teline takýnýz (1.) ve sürgüyü fýrýn ortasýna doðru kaldýrýnýz (2.). FlexiClip-sürgü sistemini üst tel boyunca arkaya dayanma noktasýna kadar itiniz. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini geriye doðru kaldýrýnýz ve üst tele yerleþtirme sýrasýnda bir klik sesi duyulmalýdýr. 24

25 Donaným FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin çýkarýlmasý FlexiClip-sürgülerini tam olarak içeri itiniz. Gril- & Kýzartma Tepsisi HGBB51 FlexiClip-sürgüsünün mandalýný aþaðý doðru bastýrýnýz (1.). Gril- & Kýzartma tepsisi standart tepsinin içine yerleþtirilir. Gril ve kýzartma sýrasýnda damlayan et sularýnýn yanmasýný önler ve bu sularýn daha sonra kullanýlmasýný saðlar. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. Yuvarlak Fýrýn Tepsisi HBF 27-1 FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini fýrýnýn ortasýna doðru kaldýrýnýz (2.) ve sürgüyü üst tel boyunca öne doðru çekiniz (3.). FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini telden kaldýrýnýz ve dýþarý alýnýz. Yuvarlak fýrýn tepsisi Pizza, mayalý veya kek hamurundan yapýlan ince kekler, tatlý tartlar, fýrýnlanacak tatlýlar, pide veya derin dondurulmuþ keklerin veya Pizzalarýn hazýrlanmasý için uygundur. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. 25

26 Donaným Fýrýn Taþý HBS 60 Pizza, kiþ, ekmek, küçük ekmek, baharatlý hamur iþleri veya benzerleri gibi gevrek piþmesi gereken yiyecekler için fýrýn taþý çok uygundur. Fýrýn taþý ateþe dayanýklý seramikten yapýlmýþtýr ve üstü sýrlýdýr. Fýrýn taþý ýzgara üzerine yerleþtirilir. Piþirilecek malzemeyi iþlenmemiþ tahtadan yapýlmýþ bir spatula ile fýrýn taþýna koyabilirsiniz. Tutacak HEG Tutacak ile standart tepsiyi, fýrýn tepsisini ve ýzgarayý rahatça dýþarý alabilirsiniz. Kýzartma Kabý HUB ve Kýzartma Kabý Kapaðý HBD Miele kýzartma kabý diðer kýzartma kaplarýna göre doðrudan tel raflara sürülebilir. Bunlarda da diðerlerinde olduðu gibi dýþarý kaymayý önleyen özel çýkýntýlar vardýr. Kýzartma kabýnýn yüzeyi yapýþmayý önleyen bir malzeme ile kaplanmýþtýr. Kýzartma kaplarý 22 cm veya 35 cm derinliðinde satýþa sunulmaktadýr. Geniþlik ve yükseklik aynýdýr. Ayrýca uygun kapaklar da satýn alýnabilir. Satýn alýrken kýzartma kabýnýn modelini veriniz. Derinlik: 22 cm HUB61-22 HUB62-22* Derinlik: 35 cm HUB61-35 HBD HBD * Ýnduksiyonlu ocaklar için uygundur 26

27 Donaným Katalitik emayeli Aksesuar Fýrýn yan saclarý Fýrýn yan sacý tel raflarý arkasýna yerleþtirilir ve fýrýn yan duvarlarýný kirlerden korur. Tavan sacý Tavan sacý Üst-/Isýtma/Gril rezistansý üstüne yerleþtirilir ve fýrýn tavanýný kirlerden korur. Fýrýn arka sacý Katalitik emaye yanlýþ kullaným veya çok güçlü kirler nedeniyle etkisiz hale gelirse bu parçayý sipariþ verebilirsiniz. Bir sipariþ verirken fýrýnýn modelini bildiriniz. Miele Mikro Elyaflý Bez Mikro elyaflý bez ile parmak izlerini ve hafif kirleri kolayca silebilirsiniz. Miele Fýrýn Temizleme Maddesi Fýrýn spreyi çok inatçý kirleri temizlemek için uygundur. Bu durumda fýrýnýn ýsýtýlmasý gereksizdir. 27

28 Donaným Fýrýn Kumandasý (Modele göre donaným) Fýrýn kumandasý fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril gibi çeþitli iþlemleri kolaylaþtýrýr. Bunun dýþýnda çalar saatli fýrýnlar þu olanaklarý sunar bir güncel saat göstergesi bir mutfak saati, piþirme iþlemlerinin otomatik açýlmasý ve kapatýlmasý, özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Fýrýn Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý önlenir ("Çalar Saat Ayarlarýn Deðiþtirilmesi P3"). Çalýþtýrma kilidi devrede ise ekranda görülür. Soðutma Faný Soðutma faný her piþirme iþleminde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýklarýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk hava ile karýþarak soðumasýný saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. Fýrýn içindeki ýsý derecesi belirli bir seviyenin altýna düþtüðünde, soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Havalandýrmalý Kapak Kapaða kýsmen ýsý yansýtýcý kaplama ile donatýlmýþ cam takýlmýþtýr. Kapaðý temizlemek için yerinden çýkarabilir ve bölmelerini ayýrabilirsiniz ("Temizlik ev Bakým" böl. bak.) 28

29 Donaným PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler PerfectClean kaplamalý yüzeyler yapýþmayý önleyici kaplama ile kaplandýðýndan temizleme iþlerini de kolaylaþtýrýr. Piþirilen yemekler kolayca alýnabilir. Fýrýnda piþirme ve kýzartma iþlemlerinden sonra kalan artýklar rahatça temizlenebilir. Piþirdiðiniz yiyeceði PerfectClean kaplamalý yüzeyler üzerinde kesebilir ve küçük parçalara ayýrabilirsiniz. Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýn içi arka sacý katalitik emaye ile kaplanmýþtýr, bu kaplama sayesinde yüksek ýsýlarda yüzeye sýçrayan yaðlar kendiliðinden erir kaybolur. "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerileri okuyunuz. PerfectClean yüzeyin çizilmemesi için seramik-býçak kullanmayýnýz. PerfectClean-kaplamalý yüzeylerin bakýmý cam ile kýyaslanabilir. Yapýþmayý önleyici kaplamanýn etkisinin kaybolmamasý için "Temizlik ve Bakým" bölümünü okuyunuz. PerfectClean kaplamalý yüzeyler: Fýrýnýn içi, Standart tepsi, Fýýrn tepsisi, Gril- & Kýzartma Tepsisi Yuvarlak Fýrýn Tepsisi 29

30 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk Çalýþtýrmadan Önce Fýrýn ancak monte edildikten sonra kullanýlabilir. Program- ve ýsý seçme düðmesi gömülü ise üstüne basýnýz. Ancak program seçme düðmesi 0 pozisyonunda durduðunda güncel saat deðiþtirilebilir. Çalar saatli fýrýnlarda güncel saati ayarlayýnýz. Güncel Saatin ilk Ayarý Güncel saat 24-saatlik formatta gösterilir. i2:00 Elektrik þebekesine baðlandýktan sonra ekranda i2:00 yanýp söner. Güncel saati önce saatini daha sonra da dakikalarýný ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Þimdi i2:00 lyanar ve yanýp söner. Ekranda yanýp söndüðü sürece OK tuþuna basýnýz. Saat rakam hanesi yanýp söner. Þimdi veya tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi yanýp söner. Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Güncel saat hafýzaya alýnýr. Güncel saati 12-saatlik formatta da gösterebilirsiniz, bunun için P2 ayarýnda i2 pozisyonunu seçiniz ("Çalar Saat - Ayarlarýn Deðiþtirilmesi" böl. bak.) 30

31 Ýlk Çalýþtýrma Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý Fýrýnýn ilk defa ýsýtýlmasýnda hoþ olmayan kokular duyulabilir. Bunlar fýrýn boþ olarak en az bir saat ýsýtýldýðýnda yok olacaktýr. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Fýrýnýn içi tamamen kuruduktan sonra cihaz kapaðýný kapatýnýz. Fýrýný ýsýtma sürecinde mutfak çok iyi havalandýrýlmalýdýr. Bu kokularýn diðer odalara gitmesini önleyiniz. Fýrýn ve aksesuarýnýn üstündeki etiket veya koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Aksesuarý fýrýndan çýkartýnýz ve temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.) Isýtma iþleminden önce fýrýn içinde kalan ambalaj artýklarýný ve tozlarý ýslak bir bezle siliniz. Turbo + programýný seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Mümkün olan en yüksek ýsý derecesini seçiniz (250 C). Fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz. Isýtma iþleminden sonra program seçme düðmesini 0 pozisyonuna ve ýsý ayar düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn içini elle temizlemeden önce soðumaya býrakýnýz. Fýrýnýn içini elde bulaþýk yýkama deterjaný, sýcak su ve temiz bir süngerli bezle veya temiz ve nemli bir mikro elyaflý bezle siliniz. 31

32 Program Türleri Yemeklerin hazýrlanmasý için çeþitli programlar mevcuttur. Programýn türüne göre farklý rezistanslar açýlýr ve fan ile birlikte çalýþabilir (parantez içindeki bilgilere bakýnýz.) Üst-/Alt Isýtma (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý + Alt Isýtma Rezistansý) Geleneksel yemek tarifleri ve sufle hazýrlamak için bu programý seçiniz. Eski yemek kitaplarý veya tarifler kullanacaðýnýz zaman ýsý derecesini tarifte verilen deðerden 10 C düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Alt Isýtma (Alt Isýtma Rezistansý) Malzemenin altý daha fazla kýzarsýn diye piþirme süresinin sonuna doðru seçilir. Gril (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý) Biftek gibi yassý gril malzemelerinin kýzartýlmasý ve benzerlerinin üstünün kýzartýlmasý için kullanýlýr. Çözme (Fan) Dondurulmuþ besinler korunarak çözülür. 32

33 Program Türleri Hýzlý Isýtma (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý + Halka Rezistans + Fan) Fýrýnýn ýzla sýýtýlamasýný saðlar. Bunun arkasýndan piþirme için kullandýðýnýz programý seçiniz. Turbo + (Halka Rezistans + Fan) Fýrýnda piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Ayný süre içinde birkaç rafta birden yiyecekleri piþirebilirsiniz. Fan ýsýyý hemen yemeðin üzerine daðýttýðý için Üst-/Alt Isýtma programýndaki ýsý derecesinden daha düþük bir derece ile piþirebilirisniz. Turbo Gril (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý + Fan) Büyük boyda malzemenin grili içindir (örn. rosto, piliç gibi)). Fan ýsýyý hemen yiyeceðin üzerine daðýttýðý için gril programýndaki ýsý derecesinden daha düþük bir derece ile kýzartabilirsiniz. Üst kýzartarak piþirme (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý + Alt Isýtma Rezistansý + Halka Rezistans + Fan) Sufle ve graten gibi yemeklerin üstünün gevrek olmasý için uygundur. Yoðun Piþirme (Halka Rezistans + Fan + Alt Isýtma Rezistansý) Meyveli keklerin piþirilmesi içindir. Bu programý ince hamurlarýn piþirilmesi ve kýzartma için kullanmayýnýz, kýzarma rengi çok koyulaþýr. 33

34 Fýrýnýn Kullanýmý Enerji Tasarrufru Önerileri Bir piþirme iþlemi için gerekmeyen bazý aksesuarlarý dýþarý alýnýz. Ancak tarifinde veya piþirme tablosunda verildiði takdirde fýrýný önceden ýsýtýnýz. Mümkünse bir piþirme iþlemi sýrasýnda kapaðý açmayýnýz. Genelde daha düþük ýsý derecesini seçiniz ve yemeði kýsa süre sonra kontrol ediniz. Turbo + programýnda piþiriniz. Diðer programlara göre C daha düþük ýsýda piþirebilirsiniz. Birçok gril malzemesi için Turbo Gril programýný kullanabilirsiniz. Bu durumda maks. ýsýda çalýþan diðer gril programlarýna göre daha düþük ýsýlarda ýzgara yapabilirsiniz. Kalan Isýdan Faydalanma Isý derecesi 140 C'nin üzerinde ve piþirme süresi 30 dakikanýn üzerinde olan piþirme iþlemlerinde ýsý seçme düðmesini piþirme iþlemi bitmeden yaklaþýk 5 dakika önce pozisyonuna çevirebilirsiniz. Fýrýn iç aydýnlatmasý kapanýr fakat kalan ýsý yemeðin sonuna kadar piþmesi için yeterlidir. Basit Kullaným Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Program seçme düðmesi ile istediðiniz programý seçiniz. Fýrýn iç aydýnlatmasý ve soðutma faný devreye girer. Isý ayar düðmesi ile ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý açýlýr. Piþirme Ýþleminden Sonra: Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna ve ýsý ayar düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Piþen malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz. Soðutma Faný Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. Fýrýn içindeki ýsý derecesi belirli bir seviyenin altýna düþtüðünde, soðutma faný otomatik olarak kapanýr. 34

35 Fýrýnýn Kullanýmý Ön ýsýtma Fýrýnýn önceden ýsýtýlmasý ancak az miktardaki yemekler için gereklidir. Çoðu yiyeceði ýsýnma sürecindeki ýsýdan faydalanmak için soðuk fýrýna verebilirsiniz. Aþaðýdaki yiyecekler ve programlar için fýrýný önceden ýsýtmanýz gerekir: Turbo + esmer ekmek hamuru, Rozbif ve fileto Üst-Alt Isýtma Piþirme süresi kýsa olan kek ve kurabiyeler (yakl. 30 dakikaya kadar), bisküvi hamurugibi ince hamurlar esmer ekmek hamuru, Rozbif ve fileto Hýzlý Isýtma Pizza ve benzeri hamurlarda (örn.: bisküvi ve küçük kurabiye) ön ýsýtma sýrasýnda Hýzlý Isýtma. programýný kullanmayýnýz. Aksi halde bu tip hamurlar üstten çok çabuk kýzarýr. Hýzlý ýsýtma programýný seçiniz. Isý derecesini seçiniz. Isý kontrol ýþýðý ilk defa söndükten sonra istediðiniz programa çeviriniz. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. 35

36 Çalar Saat (Sinyal) (Modele göre donaným) Çalar Saat (Sinyal) güncel saati gösterir, mutfak saati olarak kullanýlabilir, piþirme iþlemleri otomatik açýlýr veya kapatýlýr, çeþitli ayarlarýn P deðiþtirilmesi için kullanýlýr. Çalar saatin (sinyalli) kumandasý ekran ve, OKve tuþlarýile yapýlýr.. Kullanýlabilecek fonksiyonlar için semboller düzenlenmiþtir. Ekran 0:00 Ekrandaki Semboller Program seçme düðmesinin pozisyonuna göre ve/veya bir tuþa basýldýðýnda aþaðýdaki semboller görülür: Bir fonksiyonu sadece program seçme düðmesinin uygun pozisyonunda ayarlayabilir veya deðiþtirebilirsiniz. Tuþlar Tuþ OK Kullaným Fonksiyonlarý iþaretleyiniz Sürenin Kýsaltýlmasý Ayarlarý P seçiniz S Bir ayarýn P durumu deðiþtirilir Fonksiyonlarý iþaretleyiniz Sürenin Uzatýlmasý S Bir ayarýn P durumu deðiþtirilir Fonksiyonlarý seçiniz Ayarlanan süreleri ve deðiþtirilen ayarlarý hafýzaya alýnýz. Ayarlanan süreler seçilir Saat, dakika veya saniyeleri veya ile 1-er dilimlik adýmlarla ayarlayýnýz. Bir tuþu daha uzun basýlý tutarsanýz, geçiþ hýzlanacaktýr. Sembol/Fonksiyon Kýsa süre herhangi bir yerde Piþirme Süresi Piþme Süresi Sonu Program Güncel saat P S Ayarlar Ayar Durumu Fýrýn Çalýþtýrma Kilidi 0 36

37 Çalar Saat (Sinyal) Süre Ayarýnýn Kuralý Temelde süreleri þöyle ayarlayýnýz: Güncel saat ve piþirme saatlerinde önce saati, sonra dakikalarý, Kýsa sürede önce dakikalarý, sonra saniyeleri, OK tuþuna basýnýz. Program seçme düðmesinin pozisyonuna uygun olan fonksiyonlar (,, veya ) ekranda görülür. Ýstediðiniz fonksiyonu veya ile iþaretleyiniz. Ona ait sembol yakl. 15 saniye için yanýp söner. Sembol yanýp söndüðü sürece OK tuþuna basýnýz. Fonksiyon seçilir ve soldaki rakam hanesi yanýp söner. Süre Göstergeleri Süreyi ayarladýktan sonra ve veya sembolleri bunu belli eder. Eðer Kýsa Süre, Piþirme Süresi ve Piþirme Süresi Sonu fonksiyonlarýný ayný anda kullanýyorsanýz son ayarladýðýnýz süre öncelik kazanýr. Bir piþirme süresi ayarlandýðýnda güncel saat gösterilmez. Sürelerin Sonunda ilgili sembol ýþýðý yanýp söner, sinyal sesi açýksa bir sinyal sesi duyulur ("Çalar Saat - Ayarlarýn Deðiþtirilmesi böl. bak.) OK tuþuna basýnýz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. Rakam hanesi yanýp söndüðü sürece süreyi ayarlayabilirsiniz. Bu süre çizilmiþse fonksiyonu yeniden seçmeniz gerekir. Ýstediðiniz deðeri veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saðdaki rakam hanesi yanýp söner. Ýstediðiniz deðeri veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Yaptýðýnýz süre ayarý hafýzaya alýnýr. 37

38 Çalar Saat (Sinyal) Kýsa süreden faydalanýnýz. Yumurta piþirmek gibi farklý iþlemlerin kontrol edilmesi için kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Kýsa süreyi ayný zamanda bir piþirme iþlemi için otomatik açma-kapama ayarý yapmýþsanýz kullanabilirsiniz (örn.: bir yemeðe baharat koymayý veya su eklemeyi hatýrlamak gibi). Kýsa süre en fazla 99 dakika ile 59 saniye arasýnda ayarlanabilir. Kýsa Süre Ayarý Örnek: Yumurta haþlamak istediniz ve kýsa süre olarak 6 dakika ve 20 saniye ayarladýnýz. 0:00 Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. 00:00 00:00 görülür ve dakika rakam göstergesi yanýp söner. Önce bir kere tuþuna basarsanýz, iki çizgi ve bir sonraki basýþta -rakam hanesi 99 için kabul edilebilecek maksimum deðer görülür. 06:00 Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Dakikalar hafýzaya alýnýr ve saniye rakam göstergesi yanýp söner. 06:20 Þimdi veya tuþlarý ile saniyeleri ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. 6:20 Kýsa süre hafýzaya alýnýr ve saniye dilimleri ile devam eder. Kýsa süre sembolü ile belli edilir. 38

39 Çalar Saat (Sinyal) Kýsa Sürenin Sonunda yanýp söner, süre yukarý doðru sayar, yaklaþýk 7 saniye kadar bir sinyal sesi duyulur ("Çalar Saat - Ayarlarýn Deðiþtirilmesi böl. bak.) OK tuþuna basýnýz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. Piþirme süresi ayarlanmamýþsa güncel saat gösterilir. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. Ayarlanan kýsa süre görülür. OK tuþuna basýnýz. Dakika rakam göstergesi yanýp söner. Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saniye rakam göstergesi yanýp söner. Þimdi veya tuþlarý ile saniyeleri ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Kýsa Sürenin Silinmesi Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. Dakika rakam göstergesi yanýp söner. Dakikalarý ile 00 pozisyonuna azaltýnýz veya ile 99 pozisyonuna yükseltiniz. Ayný tuþa bir sonraki basýþta dakika rakam hanesi yerine iki çizgi görülür. -.-:00 OK tuþuna basýnýz. Dört çizgi görülür: -.-:-.- OK tuþuna basýnýz. Kýsa süre silinir. Piþirme süresi ayarlanmamýþsa güncel saat gösterilir. Deðiþtirilen kýsa süre hafýzaya alýnýr ve saniye dilimleri ile devam eder. 39

40 Çalar Saat (Sinyal) Piþirme iþlemlerini otomatik açma ve kapama Piþirme iþlemlerini otomatik olarak kapatabilir veya açabilir ve kapattýrabilirsiniz. Bunun için programý ve ýsý derecesini seçtikten sonra bir piþirme süresi veya bir piþirme süresi ve piþme süresinin bitiþ saatini ayarlayýnýz. Bir piþirme süresi için en fazla 11 saat ve 59 dakika ayarlayabilirsiniz. Kýzartma iþlemi için otomatik açmakapama tavsiye edilir. Fýrýnda piþirme iþlemi için önceden uzun bir süre seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve içindeki kabartma tozu etkisini kaybedebilir. Piþme Süresi Ayarý Örnek: Bir kekin piþme süresi 1 saat 5 dakikadýr. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. 0:00 0:00 görülür. OK tuþuna basýnýz. 00:00 00:00 görülür ve saat rakam hanesi yanýp söner. Önce bir kere tuþuna basarsanýz, iki çizgi ve bir sonraki basýþta saat rakam hanesi için kabul edilebilecek maksimum deðer ii.görülür. 40

41 Çalar Saat (Sinyal) 0i:00 Þimdi veya tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi yanýp söner. 0i:05 Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. i:05 Piþme süresi hafýzaya alýnr ve dakika düzeninde devam eder, son dakika da saniye düzeninde. Piþme süresini sembolü gösterir. Piþirme Süresinin Sonunda 0:00 görülür, yanýp söner, fýrýn rezistansý otomatik kapanýr, soðutma faný çalýþmaya devam eder, yaklaþýk 7 saniye kadar bir sinyal sesi duyulur ("Çalar Saat - Ayarlarýn Deðiþtirilmesi böl. bak.) OK tuþuna basýnýz. OK tuþuna bastýðýnýzda, akustik ve optik sinyaller kapanýr, güncel saat görülür, fýrýn rezistansý tekrar açýlýr. Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna ve ýsý ayar düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Piþen malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz. 41

42 Çalar Saat (Sinyal) Piþme Süresinin ve Piþme Süresinin Bitiþ Saatinin Ayarý Bir piþirme iþlemi otomatik olarak açýlmasýný ve kapanmasýný saðlamak için bir piþirme süresi ve bir piþirme süresi bitiþ saatini ayarlamanýz gerekir. Örnek: Güncel saat 11:15 'tir, piþme süresi 90 dakika olan bir kýzartma saat 13.30'da hazýr olmalýdýr. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Önce piþirme süresini ayarlayýnýz: Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. 00:00 görülür ve saat rakam hanesi yanýp söner. Þimdi veya tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi yanýp söner. Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Piþme süresi hafýzaya alýnýr. i:30 Piþme süresini sembolü gösterir. Bunun arkasýndan piþme süresinin bitiþ saatini ayarlayýnýz: Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. i2:45 Ekranda i2:45 görülür el saat + piþme süresii:i5 + i:30). OK tuþuna basýnýz. Saat rakam hanesi yanýp söner. i3:45 Þimdi veya tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi yanýp söner. 42

43 Çalar Saat (Sinyal) i3:30 Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Piþme süresi bitiþ saati hafýzaya alýnýr. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný kapanýr. Ayarlanan piþme süresi bitiþ saati ekranda görülür. Baþlatma saatine (i3:30 - i:30 = i2:00) ulaþýldýðýnda fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný çalýþmaya baþlar. Ayarlanan piþirme süresi ekranda görülür ve dakika olarak ilerlemeye baþlar, sondakika saniye olarak ilerler. Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. Piþirme süresinin kalan bölümü görülür. OK tuþuna basýnýz. Saat rakam hanesi yanýp söner. Þimdi veya tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Dakika rakam göstergesi yanýp söner. Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Deðiþtirilen piþirme süresi hafýzaya alýnýr. 43

44 Çalar Saat (Sinyal) Piþirme Sresinin Silinmesi Þimdi veya tuþlarýna yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat rakam hanesi yanýp söner. Þimdi veya tuþlarýna ikiçizgi görülünceye kadar basýnýz. -.-:45 OK tuþuna basýnýz. Dört çizgi görülür: -.-:-.- OK tuþuna basýnýz. Piþirme süresi ve ayarlanan piþme süresinin bitiþ saati silinir. Kýsa süre ayarlanmamýþsa güncel saat gösterilir. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Piþirme iþlemini bitirmek isterseniz: Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna ve ýsý ayar düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Piþen malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz. Piþme Süresi Sonunun Silinmesi Þimdi veya tuþlarýna yanýp sönünceye kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat rakam hanesi yanýp söner. Ýki çizgi görülünceye kadar veya tuþlarýna basýnýz. OK tuþuna basýnýz. Dört çizgi görülür. OK tuþuna basýnýz. Ekranda sembolü görülür ve ayarlanan piþirme süresi dakika olarak devam eder, son dakika saniye olarak ilerler. Piþirme iþlemini bitirmek isterseniz: Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna ve ýsý ayar düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Piþen malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz. Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna çevirdiðinizde piþirme süresi ve piþirme süresinin bitiþ saati silinir. 44

45 Çalar Saat (Sinyal) Güncel Saatin Deðiþtirilmesi Ancak program seçme düðmesi 0 pozisyonunda durduðunda güncel saat deðiþtirilebilir. Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna çeviriniz.. Þimdi tuþuna yanýp sönünceye kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat rakam hanesi yanýp söner. Þimdi veya tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Saat hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi yanýp söner. Dakikalarý veya ile ayarlayýnýz. OK tuþuna basýnýz. Güncel saat hafýzaya alýnýr. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saati yeniden ayarlayýnýz. 45

46 Çalar Saat (Sinyal) Ayarlarýn Deðiþtirilmesi Cihazýnýz için fabrikada ön ayarlar yapýlmýþtýr ("Ayarlar" böl. bak.) Bir ayarý deðiþtirmek P, için durumunun (statüsünü) deðiþtirmeniz gerekir. Program seçme düðmesini 0 pozisyonuna çeviriniz.. Tuþa ekranda PIgörülünceye kadar basýnýz. P i Baþka bir ayarý deðiþtirmek isterseniz veya tuþuna uygun rakam görülünceye kadar basýnýz. OK tuþuna basýnýz. S 0 Durumu (statüyü) deðiþtirmek için: Ýstediðiniz durum (statü) gösterilinceye kadar veya tuþlarýna basýnýz. OK tuþuna basýnýz. Seçilen durum hafýzaya alýnýr ve P ayarý tekrar görülür. Diðer ayarlarý da deðiþtirmek isterseniz yukarýda anlatýldýðý gibi hareket ediniz. Diðer ayarlarý deðiþtirmek istemezseniz: Güncel saat görülünceye kadar yaklaþýk 15 saniye bekleyiniz. Bir elektrik kesintisinden sonra ayarlar saklý kalýr. Ayar seçilir ve güncel durum S görülür, örneðin 0 gibi 46

47 Çalar Saat (Sinyal) Ayarlar Tablosu Ayar PI Ses Seviyesi Sinyal Sesi P2 Güncel Saat Zaman Formatý P3 Fýrýn Çalýþtýrma Kilidi * Fabrika Ayarý Durum (Statü) S0 SIile S30* arasý Sinyal sesi kapalýdýr. Sinyal sesi açýktýr. Ses seviyesini deðiþtirebilirsiniz. Bir durum seçildiðinde bu kombinasyona ait sinyal sesi duyulur. 24* Güncel saat 24-saatlik formatta gösterilir. I2 Güncel saat 12-saat formatýnda görülür. Saat 13.00'den sonra 12-saat formatýndan 24-saat formatýna çevirmek isterseniz, o zaman güncel saat hanesini buna göre ayarlamanýz gerekir. S0* Çalýþtýrma kilidi devre dýþýdýr. SI Çalýþtýrma kilidi devrededir ve ekranda görülür. Çalýþtýrma kilidi cihazýn yanlýþlýkla açýlmamasý için bir güvencedir. Çalýþtýrma kilidi bazen elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. 47

48 Fýrýnda Piþirme Besinlerin özenle hazýrlanmalarý saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir. Kek, Pizza, patates kýzartmalarý altýn sarýsý olmalý ve koyu kahverengine dönmemelidir. Program Türleri Yapacaðýnýz yemeðe göre Turbo +, Yoðun Piþirme veya Üst-/Alt Isýtma programlarýndan birini kullanabilirsiniz. Fýrýn Kalýbý Fýrýn kalýbý seçimi programave piþecek malzemeye göre yapýlmalýdýr. Turbo +, Yoðun Piþirme : Fýrýn tepsisi, Standart tepsi, fýrýn için uygun fýrýn kalýplarý Üst-/Alt Isýtma : Mat ve siyah sactan koyu renk fýrýn kalýplarý, koru rek emaye, sonradan koyulaþtýrýlmýi beyaz sac veya mat aluminyum, ýsýya dayanýklý cam kalýplar, kaplamalý kalýplar. Açýk renk ve parlak fýrýn kalýplarýný tercih etmeyiniz, piþen malzemenin düzgün kýzarmasýný ve iyi piþmesini engeller. Fýrýn kalýplarýný daima ýzgara üzerine yerleþtiriniz. Kutu kalýplarý veya uzun kalýplarý ýsýnýn eþit daðýlmasý için ýzgaranýn üzerine çapraz olarak koyunuz. Meyveli kekleri ve kalýn tepsi keklerini standart tepside piþiriniz. Fýrýn Kaðýdý, Yaðlama Fýrýn tepsisi, standart tepsi, delikli Gurme-epsisi veya yuvarlak fýrýn kalýbý PerfectClean kaplamalýdýr. Genel PerfectClean kaplamalý yüzeyler yaðlanmamalý veya fýrýn kaðýdý serilmemelidir. Fýrýn kaðýdý þu durumlarda gereklidir: Karbonatlý hamur iþleri (simit, çubuk gibi) PerfectClean-kaplý yüzeylere zarar verebilir. Bisküvi, makaron veya acýbadem kurabiyesi gibi yumurta aký içeren malzemeler çok yapýþabilir. Dondurulmuþ ürünlerin Izgara üzerinde piþirilmesi 48

49 Fýrýnda Piþirme Piþirme Tablosu ile Ýlgili Öneriler Isý Derecesi Genelde daha düþük ýsý derecesini seçiniz. Verilen deðerlerden daha yüksek ýsý dereceleri piþme süresini kýsaltýr fakat kýzarma eþit olmaz ve piþirilen malzemenin içi piþmemiþ kalabilir. Fýrýnda piþirme süresi Genelde kýsa bir süre sonra malzemenin piþip piþmediðini kontrol ediniz. Bunun için hamurun içine bir kürdan batýrýnýz. Hamur kürdana yapýþmazsa malzeme piþmiþ demektir. Raf Piþecek malzemenin sürüldüðü raf programa ve tepsilerin sayýsýna göre seçilmelidir. Turbo + 1. Tepsi: Raf 1 2. Tepsi: Raf Raf: Raf Standart tepsiyi ve fýrýn tepsisini birkaç rafta ayný anda kullanýyorsanýz, standart tepsiyi fýrýn tepsisinin altýna sürünüz. Meyveli kekleri ve çörekleri maksimum iki rafta ayný zamanda piþiriniz. Yoðun Piþirme 1 tepsi: 1. raf Üst-/Alt Isýtma 1. Tepsi: 1. Raf veya 2. Raf 49

50 Fýrýnda Piþirme Fýrýnda Piþirme Tablosu Kek/Kurabiye [ C] [dak.] Kek Hamuru Mýsýr niþastalý kek Kek Muffin (1 [2] Tepsi) [1+3 4) ] Small cakes (1 tepsi) 1) 2) Small cakes (2 tepsi) 1) 2) Kek hamuru (tepsi) Kakaolu kek, Fýndýklý kek (kalýpta) Bezeli/glazürlü meyveli kek (tepsi) Meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Kalýpta) Pasta tabaný 1) Küçük kurabiye 1) (1 [2] tepsi) [1+3 4) ] Yoðrulmuþ hamur Turta Tabaný Üstü kýrýntý hamurlu kek Küçük Kurabiye 1) (1 [2] tepsi) [1+3 4) ] Sýkma Kurabiye 1) 2) (1 [2] tepsi) [1+3 4) ] Quark torta ELmalý pie (kalýpta 20 cm) 1) 2) Elmalý kek, üstü hamur kaplý 1) Kayýsýlý torta üstü glazürlü (kalýpta) Tart Önerilen program için verilen deðerler koyu renk basýlmýþtýr. Eðer farklý bir deðer verilmemiþse süreler önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar için geçerlidir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlar için süreler yaklaþýk 10 dakika kýsalýr. Genelde daha düþük ýsý derecesini seçiniz ve yemeði kýsa süre sonra kontrol ediniz. 50

51 Fýrýnda Piþirme [ C] [dak.] [ C] [dak.] ) 5) ) ) ) ) Turbo + / Üst-/Alt Isýtma / Yoðun Piþirme Isý derecesi / Raf / Piþme süresi 1) Isýtma süreci sýrasýnda Hýzlý Isýtma programýný seçmeyiniz. 2) Ayarlar sayýlý Avrupa normuna uygundur. 3) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 4) Piþirilen malzeme verilen süreden önce yeterli derecede kýzarýrsa, tepsiyi farklý sürelerde dýþarý alabilirsiniz. FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi olmadan 51

52 Fýrýnda Piþirme Fýrýnda Piþirme Tablosu Kek/Kurabiye Bisküvi hamuru 1) [ C] [dak.] Torta tabaný (2 yumurta) 1) Bisküvi tortasý (4-6 yumurta) 1) Bisküvi hamurundan torta 1) 2) Rulo 1) Mayalý Hamur/Quark yaðlý hamur Mayalý hamuru kabartma 50 5) Üzümlü top kek Stollen (Noel ekmeði) Üstü kýrýntý hamurlu kek Meyveli kek (Tepside) Beyaz Ekmek Tam tahýllý ekmek ) Pizza (Tepsi) 1) Soðanlý tart Elmalý poðaça (1 [2] tepsi) [1+3 4) ] Profiterol hamuru 1), Profiterol (1 [2] Tepsi) [1+3 4) ] Milföy Hamuru (1 [2] Tepsi) [1+3 4) ] Beze, Makaron (1 [2] Tepsi) [1+3 4) ] Önerilen program için verilen deðerler koyu renk basýlmýþtýr. Eðer farklý bir deðer verilmemiþse süreler önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar için geçerlidir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlar için süreler yaklaþýk 10 dakika kýsalýr. Genelde daha düþük ýsý derecesini seçiniz ve yemeði kýsa süre sonra kontrol ediniz. 52

53 Fýrýnda Piþirme [ C] [dak.] [ C] [dak.] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Turbo + / Üst-/Alt Isýtma / Yoðun Piþirme Isý derecesi / Raf / Piþme süresi 1) Isýtma süreci sýrasýnda Hýzlý Isýtma programýný seçmeyiniz. 2) Ayarlar sayýlý Avrupa normuna uygundur. 3) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 4) Piþirilen malzeme verilen süreden önce yeterli derecede kýzarýrsa, tepsiyi farklý sürelerde dýþarý alabilirsiniz. 5) Izgarayý fýrýn tabanýna ve üstüne kabý yerleþtiriniz. 53

54 Kýzartma Program Türleri Yapacaðýnýz yemeðe göre Turbo +, veya Üst-/Alt Isýtma kullanabilirsiniz. Kaplar Fýrýn için uygun olan her kabý kullanabilirsiniz: Kýzartma kabý, kýzartma tenceresi, ýsýya dayanýklý cam kalýp/-torba, güveç, standart tepsi, ýstandart tepsi üzerinde zgara ve/veya Gril- & Kýzartma sacý (eðer varsa). Kýzartmayý kýzartma kabý içinde piþirmenizi tavsiye ederiz, bu sayede etin suyu birikir ve sos olarak kullanýlabilir. Bunun dýþýnda fýrýn içi ýzgara üzerindeki kýzartmaya göre daha temiz kalýr. Kýzartma Tablosu Bilgileri Isý derecesi Genelde daha düþük bir ýsý derecesi seçiniz. Verilenden daha yüksek ýsýlar eti kýzartýr fakat içini piþirmez. Turbo + programýnda Üst-/Alt Isýtma programýndan yaklaþýk 20 C daha düþük bir ýsý derecesi seçiniz. Et parçasý 3 kilodan fazla ise kýzartma tablosunda verilen ýsý derecesinden yaklaþýk 10 C daha düþük bir ýsý derecesi ayarlayýnýz. Kýzartma iþlemi biraz daha uzun sürer, fakat etin her tarafý eþit piþer ve üstünde kalýn bir kabuk oluþmaz. Izgara üzerinde yapýlacak kýzartma için kýzartma kabýnda kullanýlan ýsý derecesinden yaklaþýk 10 C daha düþük bir ýsý derecesi seçiniz. Ön ýsýtma Rozbif ve fileto dýþýnda genelde ön ýsýtmaya gerek yoktur. 54

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı