ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Tarih : Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında Okan ALPAY'ın istifası ile boşalan Yatırım Komitesi üyeliğine, yatırım danışmanlığı hizmeti alınan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'den Alternatif Yatırım Ürünleri Yöneticisi Kubilay ÖZALP'in atanmasına karar verildi. Tarih : Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri V, No:60 sayılı "Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde karşılaştırma ölçütünün, [%15 İMKB 30 Endeksi + %20 KYD182 bono endeksi + %30 KYD542 tahvil endeksi + %35 KYD Repo brüt endeksi] şeklinde değiştirilmesine ve yatırım stratejisinin, hisse senedi için (%0-30), devlet ve özel sektör borçlanma senetleri için (%35-65), ters repo için (%20-50) aralığı olarak belirlenmesine karar verildi. Tarih : Şirketimizin ünvanı "Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak değişmiştir. Değişikliğe ilişkin Ana Sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Ocak 2010 tarih ve 862 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Şubat 2010 tarih ve 673 sayılı izinleri çerçevesinde 18 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 22 Mart 2010 tarihinde tescil ve 26 Mart 2010 tarih ve 7530 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmistir. Tarih : Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında ; tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler arasında görev dağılımının aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına, Adı Soyadı Erhan Özçelik Massimiliano Giuseppe Belviso Fatma Füsun Akkal Bozok Ahmet Celalettin Yıldırım Bahar Seda İkizler Yönetim Kurulundaki Görevi Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 Sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK ve Sn. Bahar Seda İKİZLER'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Nisan 2007 tarihli kararı çerçevesinde iç kontrol görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bahar Seda İKİZLER tarafından yürütülmesine, Aşağıda kimliği belirtilen çalışanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kamuyu Aydınlatma Projesi" kapsamında şirket açıklama ve bildirimlerini elektronik ortamda yapmakla yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Adı Soyadı Sadettin Yalman Nalan Sönmez İsmail Telci Sedat Özdemir Ünvanı Genel Müdür Mali ve İdari İşler Müdürü Portföy Yönetim Müdürü Takas-Operasyon Yetkilisi Tarih : , saat 17:00 da yapılan özel durum açıklamamıza düzeltmedir.

2 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 5. gündem maddesinin görüşülmesi sonucunda ,84 TL gerçekleşmemiş değer artışının özel yedeklere aktarılması ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine karar alınmış olmasına karşılık, aynı gün yapılan açıklamamız ekinde yer alan kar dağıtım tablosunda ,84 TL sehven özel yedeklerde gösterilmemiştir. Alınan genel kurul kararına uygun olarak düzeltilen kar dağıtım tablomuz ektedir. Tarih : Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 18 Mart 2010 Perşembe günü saat 14:00'de, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve Bilanço ile Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2009 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2007 yılı dağıtılabilir karlarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak dikkate alınan ve "Özel Yedekler " hesabında izlenen 7.115,10 TL'nin 2009 yılı itibariyle gerçekleşmiş olması nedeniyle "Olağanüstü Yedekler " hesabına aktarılması oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu'nun, 12 Şubat 2010 tarih ve 254 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 2009 yılı karlarının dağıtımına ilişkin 27/01/2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan karar hükümleri ve şirketin sektör içindeki büyüme hedefleri ve portföy yönetim stratejilerini göz önünde bulunduran kar dağıtım politikası çerçevesinde belirlenen ekli kar dağıtım teklifine uygun olarak; SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ'i doğrultusunda hesaplanan TL dönem karından TL (yasal kayıtlarında beliren ,74 TL dönem karından ,52 TL) geçmiş yıl zararının mahsup edilmesi ; Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca, yasal kayıtlarındaki ,68 TL net dönem karı üzerinden hesaplanan %5 oranındaki TL. 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması; SPK'nun Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 5. maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz" hükmü uyarınca, portföydeki menkul kıymetlerin değerlenmesinden kaynaklanan net ,84 TL değer artışının özel yedek olarak ayrılması ; kalan ,16 TL karın olağanüstü yedeklere aktarılması ; Vergi Usul Kanunu hükümlerince tutulan yasal kayıtlarda yer alan dönem karı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerince düzenlenen mali tablolarda yer alan dönem karı arasındaki ,22 TL farkın olağanüstü yedek akçelere aktarılması oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası ve Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Erhan Özçelik, Massimiliano Giuseppe Belviso, Fatma Füsun Akkal Bozok, Ahmet Celalettin Yıldırım ve Bahar Seda İkizler'in, şirket denetçiliklerine Abdullah Geçer ve Osman Günaydın'ın seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Ocak 2010 tarih, B.02.1.SPK.0.15/ sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4 Şubat.2010 tarih, B.14.0.İTG / sayılı izinleri çerçevesinde; Şirket Anasözleşmesinin başlığı ile "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2., "Portföy Yatırım Politikaları ve İlkeleri" başlıklı 12. maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ METİN YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ŞİRKETIN ÜNVANI : MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır PORTFÖY YATIRIM POLİTİKALARI VE İLKELERİ MADDE 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu ana sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. İzleyen bir hafta içerisinde, portföyün terkibi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verir. Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

3 a) Şirket'in yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiş olan yönetim ilke ve işlevlerine uyulur. b) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yüzdesinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramaz. Ayrıca şirket, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9'undan fazlasına sahip olamaz. c) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel borsada işlem gören kıymetler için borsa fiyati; diğerleri için işlem gününde Şirket açısından oluşan alımda en düşük satımda en yüksek fiyattir. Kıymet satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır. d) Borsada veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalar ile birincil piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımları borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılır. e) Şirket'in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amaciyla yeterli miktarda nakit tutulur; Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. f) Şirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na dayalı olarak çıkartılan 32 sayılı Karar ya da bu kararın yerine geçen kararlar çerçevesinde, alım satımı yapilabilen New York, Amerikan Over-the-Counter market (NASDAQ), Londra, Tokyo, Franfurk ve Lüksemburg hisse senedi ve tahvil borsalarina ya da ileride bu borsalara ilave edilecek borsalara kote edilmiş yabancı menkul kıymetlere yatırabilir. Yabancı devlet kamu menkul kıymetlerinden A.B.D., Japonya, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsveç'e ya da ileride Sermaye Piyasası Kurulu'nca bu devletlere ilave edilecek devletlere ait olanlar alınabilir. Şirket, sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 5'ini geçmemek koşuluyla portföyüne yabancı vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonlarını dahil edebilir. % 5'lik oran, % 25'lik oranın hesaplanmasında dikkate alınır. g) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. h) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından, ikincil piyasada işlem gören ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz. I) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir. i) Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabılır. Yabancı kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. j) Özellestirme kapsamına alınmış, kamu iktisadi teşebbüsleri dahil, Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırım yapabilir. k) Şirket, çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler toplamının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği yüzdesinden fazlasınıi altın ve diğer kiymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kiymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Yönetim Kurulunun, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member firm of Ernst&Young Global Limited)'ni seçimi oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu ile Hazirun Cetveli ektedir. Tarih : Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında "Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent-Beşiktaş / İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nin "Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent-Beşiktaş / İstanbul" adresine taşınmasına karar verilmiştir. Tarih : Yönetim Kurulu nun bugün yapılan toplantısında belirlenen 2010 ve İzleyen Yıllara İliskin Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir; Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin hususlar, Ana Sözleşme nin 35. maddesinde detaylı olarak belirtilmistir. Bu çerçevede, Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması seklinde gerçeklestirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

4 Genel Kurul, Ana Sözlesme nin 36. maddesine istinaden safi kârın bir kısmını veya tamamını gelecek yıla veya fevkalade yedek akçeye nakledebilir. Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçeklesmesini sağlayacak sekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik sartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir. Tarih : Şirket yönetimince Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri:XI, No:29 Tebliği ile tarih ve 11/367 sayılı kararına uygun olarak hazırlanarak bağımsız denetimden geçen tarihli konsolide olmayan finansal tabloların ve Faaliyet Raporunun, Denetimden Sorumlu Komite nin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmesi sonucu söz konusu finansal raporların yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı sonuç doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edildi tarihi itibariyle, şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığı belirlenen finansal raporların ve faaliyet raporunun kabulüne ve SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği nin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verildi. Tarih : Yönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2010 tarihli toplantısında, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımızda beliren kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu na gore zorunlu yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın, Sermaye Piyasası Kurulu nun kar dağıtımına ilişkin tarih ve 02/51 sayılı kararı ve şirketimizin sektör içindeki büyüme hedefleri ve portföy yönetim stratejilerini göz önünde bulunduran kar dağıtım politikamız çerçevesinde olağanüstü yedek akçelere aktarılmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi. YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,20 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 3. Dönem Karı , ,74 4. Ödenecek Vergiler (-) 0,00 0,00 5. Net Dönem Karı (=) , ,74 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,52 7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) , ,00 8.a Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları dikkate alınmış net dağıtılabilir dönem karı (=) , ,22 8.b Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-) ,30 8.c Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+) 1,46 8.d Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları dikkate alınmamış ,16 net dağıtılabilir dönem karı 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 0, Birinci Temettüün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net ,16 dağıtılabilir dönem karı 11. Ortaklara Birinci Temettü 0,00 Nakit 0,00 Bedelsiz 0,00 Toplam 0, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0,00

5 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb'e dağıtılan 0,00 temettü 14. İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü 0, Ortaklara İkinci Temettü 0, İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0, Statü Yedekleri 0, Özel Yedekler , OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00 Geçmiş Yıl Karı Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT A 0,00 0 0% B 0,00 0 0% TOPLAM 0,00 0 0% NET A 0,00 0 0% B 0,00 0 0% TOPLAM 0,00 0 0% DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) 0,00 0,00% Tarih : Yönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2010 tarihli toplantısında Şirketimizin tarihinde yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklayıcı notları içeren bilgilendirme dökümanının kabulüne, şirket internet sitesinde ilanına karar verildi. Tarih : Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında, 2009 yılı Olağan Genel Kurulu nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18 Mart 2010 Perşembe günü Saat 14:00 de Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu, Levent, İSTANBUL-TÜRKİYE adresinde toplantıya davet edilmesine, davet ve ilanın usulüne uygun olarak yapılması ve Genel Kurul'a sunulacak tüm döküman, finansal tablo, rapor ve tekliflerin Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile şirket merkezinde ve şirketin " adresindeki internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına karar verilmiştir. YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 18 MART 2010 TARİHLİ GENEL KURULU NUN TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

6 A.Ş rapor özetinin okunması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ; gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen değer artış gelirinin 2009 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan kısmının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanması. 5. Yönetim Kurulu nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortaklara Şirketin Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi, 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortaklara Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, 8. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmesi. 9. Görev süresi dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Ana Sözleşmenin başlığı, Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesi ve Portföy Yatırım Politikaları ve İlkeleri başlıklı 12. maddesine ilişkin değişiklik taslağının onaylanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu nca seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 15. Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 16. Dilekler. Tarih : Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2010, 2011 ve 2012 hesap dönemlerine ait finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak denetlenmesi için yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmak üzere Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member firm of Ernst&Young Global Limited) nin seçilmesine karar verilmiştir. Tarih : Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında şirket anasözleşmesinin başlığı ve "Şirket Ünvanı"'na ilişkin 2. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2010/2 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan kararı çerçevesinde değiştirilmesine, değişikliğe ilişkin gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Anasözleşme tadil tasarısı ektedir. ESKİ ŞEKLİ YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ana sözleşmede kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır. YENİ ŞEKLİ ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETIN ÜNVANI : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YENİ ŞEKLİ

7 ŞİRKETIN ÜNVANI : MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ana sözleşmede kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır. Tarih : Konu : tarihinde saat 17:34 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; 30 Nisan 2009 tarih ve 245 sayılı toplantısında kabul edilen mevcut şirket bilgilendirme politikasının, Sermaye Piyasası Kurulu nun özel durum açıklamalarına ilişkin rehberinde vurgulanan hususlar çerçevesinde güncellenmesine ve güncel metnin şirket internet sitesinde yayınlanmasına karar verildi. Güncellenen bilgilendirme politikamız adresindeki internet sitemizde yayınlanmaktadır. Tarih : Konu : tarihinde saat 17:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; Şirket portföyü için yatırım stratejisi ve disiplini oluşturmak, belli sürelerde bu stratejiyi gözden geçirmek ve gerçekçi portföy yönetim hedefleri belirlemek amacıyla oluşturulan yatırım komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılarak Şirket Genel Müdürü Sadettin YALMAN ile Portföy Yönetim Müdürü İsmail TELCİ, yatırım danışmanlığı hizmeti alınan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. den Genel Müdür Yardımcısı Okan ALPAY ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Başkanı Müge BÜYÜKSOLAK ın atanmalarına karar verildi. Tarih : Konu : tarihinde saat 17:34 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranının 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren % 0 olarak değiştirilmesi sonucu yatırım ortaklığımızın, portföyünde %25 oranında hisse senedi bulundurmasının vergisel açıdan herhangi bir fark yaratmaması ve portföy riskinin azaltılması amacı ile şirket portföyünde asgari % 25 hisse senedi bulundurulmasına hükmeden şirket Ana Sözleşme sinin Portföy Yatırım Politikaları ve İlkeleri başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesine, değişikliğe yönelik gerekli izinlerin alınmasına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi. Ana Sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

8 ANASÖZLEŞMENİN PORTFÖY YATIRIM POLİTİKALARI VE İLKELERİ BAŞLIKLI 12. MADDESİNIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ MADDE 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu ana sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. İzleyen bir hafta içerisinde, portföyün terkibi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu na ve ortaklara bilgi verir. Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur. a) Şirket in yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiş olan yönetim ilke ve işlevlerine uyulur. b) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen yüzdesinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramaz. Ayrıca şirket, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9 undan fazlasına sahip olamaz. c) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel borsada işlem gören kıymetler için borsa fiyati; diğerleri için işlem gününde Şirket açısından oluşan alımda en düşük satımda en yüksek fiyattir. Kıymet satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır. d) Borsada veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalar ile birincil piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımları borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılır. e) Şirket in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amaciyla yeterli miktarda nakit tutulur; Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. f) Şirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25 ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu na dayalı olarak çıkartılan 32 sayılı Karar ya da bu kararın yerine geçen kararlar çerçevesinde, alım satımı yapilabilen New York, Amerikan Overthe-Counter market (NASDAQ), Londra, Tokyo, Franfurk ve Lüksemburg hisse senedi ve tahvil borsalarina ya da ileride bu borsalara ilave edilecek borsalara kote edilmiş yabancı menkul kıymetlere yatırabilir. Yabancı devlet kamu menkul kıymetlerinden A.B.D., Japonya, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsveç e ya da ileride Sermaye Piyasası Kurulu nca bu devletlere ilave edilecek devletlere ait olanlar alınabilir. Şirket, sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 5 ini geçmemek koşuluyla portföyüne yabancı vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonlarını dahil edebilir. % 5 lik oran, % 25 lik oranın hesaplanmasında dikkate alınır. g) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. h) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından, ikincil piyasada işlem gören ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz. I) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir. a) Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabılır. Yabancı kıymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dışarda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. b) Şirket, A tipi yatırım ortaklığı olması nedeniyle portföy değerinin en az % 25 ini devamlı olarak özellestirme kapsamına alınmış, kamu iktisadi teşebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırır. c) Şirket, çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler toplamının Sermaye Piyasası Kurulu nun belirleyeceği yüzdesinden fazlasınıi altın ve diğer kiymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kiymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. YENİ ŞEKLİ MADDE 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu ana sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. İzleyen bir hafta içerisinde, portföyün terkibi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu na ve ortaklara bilgi verir. Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur. d) Şirket in yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiş olan yönetim ilke ve işlevlerine uyulur. e) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen yüzdesinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramaz. Ayrıca şirket, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9 undan fazlasına sahip olamaz. f) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel borsada işlem gören kıymetler için borsa fiyati; diğerleri için işlem gününde Şirket açısından oluşan alımda en düşük satımda en yüksek fiyattir. Kıymet satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır. g) Borsada veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalar ile birincil piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımları borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılır. h) Şirket in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amaciyla yeterli miktarda nakit tutulur; Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. i) Şirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25 ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu na dayalı olarak çıkartılan 32 sayılı Karar ya da bu kararın yerine geçen kararlar çerçevesinde, alım satımı yapilabilen New York, Amerikan Overthe-Counter market (NASDAQ), Londra, Tokyo, Franfurk ve Lüksemburg hisse senedi ve tahvil borsalarina ya da ileride bu borsalara ilave edilecek borsalara kote edilmiş yabancı menkul kıymetlere yatırabilir. Yabancı devlet kamu menkul kıymetlerinden A.B.D., Japonya, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsveç e ya da ileride Sermaye Piyasası Kurulu nca bu devletlere ilave edilecek devletlere ait olanlar alınabilir. Şirket, sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 5 ini geçmemek koşuluyla portföyüne yabancı vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonlarını dahil edebilir. % 5 lik oran, % 25 lik oranın hesaplanmasında dikkate alınır. j) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. k) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından, ikincil piyasada işlem gören ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz. I) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir. a) Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabılır. Yabancı kıymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dışarda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. b) Özellestirme kapsamına alınmış, kamu iktisadi teşebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırım yapabilir. c) Şirket, çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler toplamının Sermaye Piyasası Kurulu nun belirleyeceği yüzdesinden fazlasınıi altın ve diğer kiymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kiymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. 8

9 Tarih : 19/03/2009 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliğ in 7. maddesi çerçevesinde, pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak Nalan SÖNMEZ görevlendirilmiştir. İletişim bilgileri aşağıdadır. Tel.No : (212) Faks No : (212) E-posta : Adres : Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent-İstanbul Kamuoyuna duyurulur. Tarih : 18/03/2009 Şirketimizin 18 Mart 2009 tarihinde Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent/İstanbul adresinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ; 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdikine, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine TTK nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanmasına, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine, 2005, 2006 ve 2007 yılı karlarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen ve 2008 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan ,19.-TL nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, Yönetim Kurulu nun teklifine uygun olarak ; tarihli mali tablolarda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararına aktarılmasına, 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Erhan ÖZÇELİK, Massimiliano Giuseppe BELVISO, Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Ahmet Celalettin YILDIRIM ve Bahar Seda İKİZLER in seçilmelerine, 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliklerine Abdullah GEÇER ve Osman GÜNAYDIN ın seçilmelerine Sermaye Piyasası Kurulu nun 24 Şubat 2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/ sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve B.14.0.İTG / sayılı izinleri çerçevesinde; Şirket Anasözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri başlıklı 16., Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri başlıklı 19., Genel Kurul Toplantıları başlıklı 26., Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 34. maddelerinin tadil edilmesine, Yönetim Kurulu tarafından Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2009 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği izinlerin verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Şirketin kar dağıtım politikası ve SPK nın Seri:IV, No:41 Tebliği nin 4 üncü maddesi kapsamında 2008 yılı içinde ilişkili taraflar ile aktif toplamı veya satış hasılatının %10 unu aşan herhangi bir varlık, yükümlülük veya hizmet transferi olmadığına ilişkin Genel Kurul a bilgi verilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu ve anasözleşme tadil metni ektedir. Tarih : 06/03/2009 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında şirketimizin 2009 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi işinin Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of Pricewaterhouse Coopers) ne yaptırılmasına ve Kurulumuzun bu seçiminin yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir 9

10 Tarih : 19/02/2009 Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Didem GORDON un görevinden istifa ettiğine ilişkin mektubun şirketimize ulaşmasını takiben toplanan Yönetim Kurulumuz, 1. Didem GORDON un 19 Şubat 2009 tarihli istifasının kabulü ve 1.derece imza yetkisinin kaldırılmasına, 2. Türk Ticaret Kanunu nun 315. Maddesi çerçevesinde ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 19 Şubat 2009 tarihi itibariyle Sayın Erhan ÖZÇELİK in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,ve 1. Derece imza yetkisi verilmesine, 3. Erhan ÖZÇELİK in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar vermiştir. Tarih : 19/02/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve TL. zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul a önerilmesine karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ektedir. 10

11 YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,20 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiy yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 3. Dönem Karı ( ,00) ( ,52) 4. Ödenecek Vergiler (-) Net Dönem Karı (=) ( ,00) ( ,52) 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) Konsolidasyona dahil iştirakin dağıtım kararı alınmamış dağıtılab- - kar tutarı (-) 9.a Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları dikkate alınmış net dağıtılab( ,00) ( ,52) dönem karı 9.b Gerçekleşmemiş Sermaye Azalışları (+) ,00 9.c Gerçekleşmemiş Sermaye Artışları (-) ( ,00) 9.d Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları dikkate alınmamış dağıtılabilir dönem karı 10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) - ( ,00) 11. Birinci Temettüün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtılab( ,00) dönem karı 12. Ortaklara Birinci Temettü - Nakit - Bedelsiz - Toplam İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb'e dağıtılan temettü İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü Ortaklara İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - Geçmiş Yıl Karı - - Olağanüstü Yedekler - - Diğer Kar Yedekleri - - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler - - PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI(YTL) 1 YTL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET ED TEMETTÜ TUTARI (YTL) ORAN (%) BRÜT A B TOPLAM NET A B TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLA EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORA (%)

12 Tarih : 09/02/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında ; Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu'nun ekli gündemi müzakere etmek üzere 18 Mart 2009 Çarşamba günü Saat 14:00 de Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, İSTANBUL-TÜRKİYE adresinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde, ülke çapında yayın yapan iki gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle, Bilanço ve Gelir Tablosunun, Genel Kurul a sunulacak Yönetim Kurulu Raporu nun, Kar Dağıtım teklifinin, aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine amade bulundurulması kararlaştırıldı. YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 18 MART 2009 TARİHLİ GENEL KURULU NUN TOPLANTI GÜNDEMİ 1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi, 2) 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş rapor özetinin okunması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu nun 2008 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3) Türk Ticaret Kanunu nun 315. Maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 5) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ; gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin değer artış gelirlerinin 2008 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan kısmının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanması. 6) Yönetim Kurulu nun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak Ortaklarımıza kâr dağıtım politikamız hakkında bilgi verilmesi, 8) Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 9) Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti, 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Anasözleşmesinin yönetim kurulu ve görev süreleri ile ilgili 16., yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili 19., genel kurul toplantıları ile ilgili 26., karın tespiti ve dağıtımı ile ilgili 34. maddelerinde değişiklik taslağının onaylanması, 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetleme Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu nca seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 13) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 14) Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 15) Dilekler. 12

13 Tarih : 16/01/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında ; Şirketimiz anasözleşmesinin bazı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları kapsamında değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu nun tarih ve 233 sayılı toplantısında alınan karara ilave olarak, Şirketimiz ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri başlıklı 16. maddesi ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri başlıklı 19. maddesinin değiştirilmesine ve ana sözleşme değişikliği için ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi. Ana sözleşme tadil tasarısı ektedir. ANASÖZLEŞMENİN YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ BAŞLIKLI 16. MADDESİNIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ: MADDE 16- Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve ayrıca lüzum gördüğü takdirde bir veya birden fazla murahhas üye atayabilir. Murahhas üyelere verilecek ücretleri Yönetim Kurulu tesbit eder. Yönetim Kurulu nun görev süresi bir yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeliğin herhangi bir nedenle boşalmasi halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ MADDE 16- Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu nun görev süresi bir yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeliğin herhangi bir nedenle boşalmasi halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. ANASÖZLEŞMENİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ BAŞLIKLI 19. MADDESİNIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: MADDE 19- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: MADDE 19- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir. 13

14 Tarih : 05/01/2009 Sedat Özdemir in Takas-Operasyon Sorumlusu olarak göreve başlamasıyla toplam personel sayımız dört kişi olmuştur. Tarih : 05/01/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapılan toplantısında ; 1. Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve portföy yönetimi stratejileri de göz önünde bulundurularak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile anasözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde dağıtılabilir karın en az %20 sinin nakit olarak ödenmesi ya da dağıtılacak temettünün sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması esasına dayalı bir kar dağıtım politikası belirlenmesine; bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, sermaye piyasalarındaki gelişmeler, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde yönetim kurulu tarafından gözden geçirilmesine, 2. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları kapsamında, Şirketimiz ana sözleşmesinin Genel Kurul Toplantıları başlıklı 26. maddesi ile, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV Tebliğ No:27 uyarınca Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 34.maddesinin değiştirilmesine ve ana sözleşme değişikliği için ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi. Ana sözleşme tadil tasarısı ektedir. ANA SÖZLEŞMENİN GENEL KURUL TOPLANTILARI BAŞLIKLI 26. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TADİLTASARISI ESKİ ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI: MADDE 26- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. YENİ ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI: MADDE 26- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. 14

15 ANA SÖZLEŞMENİN KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI BAŞLIKLI 34. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: MADDE 34- Şirketin karı; portföydeki menkul kıymetlerin, altın ve değerli madenlerin alım satımından oluşan kar, gerçekleşen faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçeklesme deyimi; faiz, temettü vb. gelirlerinin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldigi durumu ifade eder. Dönem karının hesabında portföydeki menkul kıymetlerin tahakkuk etmiş değer artışları dikkate alınmaz. Bu suretle meydana gelen kardan önce % 5 kanuni yedek akçe ve diğer mali yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Geri kalan kısım üzerinde genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri gereği ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağitılmasına karar verilemez. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasınının 3 numarali bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. YENİ ŞEKLİ KARIN TESBİTİ, DAĞITIMI VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI MADDE 34- Şirketin karı; portföydeki menkul kıymetlerin, altın ve değerli madenlerin alım satımından oluşan kar, gerçekleşen faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleşme deyimi; faiz, temettü vb. gelirlerinin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldigi durumu ifade eder. Dönem karının hesabında portföydeki menkul kıymetlerin tahakkuk etmiş değer artışları dikkate alınmaz. Bu suretle meydana gelen kardan önce % 5 kanuni yedek akçe ve diğer mali yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Geri kalan kısım üzerinde genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri gereği ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağitılmasına karar verilemez. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasınının 3 numarali bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Tarih :25/12/2008 Şirketimizde Takas-Operasyon Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Mehmet Emin Özeren in 25/12/2008 tarihi itibariyle görevinden ayrılmasıyla toplam personel sayımız üç kişi olmuştur. Tarih :22/12/2008 İlgi : tarihli özel durum açıklamamız. Gelir İdaresi Başkanlığı nca döneminin Banka ve Sigorta Mumamele Vergisi kapsamında incelenmesi sonucu tarh edilen vergi ve ceza tutarı hakkında, ilgi de kayıtlı açıklamamızla duyurduğumuz görüşmede sağlanan uzlaşmaya uygun olarak ,00 YTL vergi aslı ve ,20 gecikme faizi olmak üzere toplam ,20 YTL bugün Beşiktaş Vergi Dairesi ne ödenmiştir. Tarih : 14/11/2008 İlgi : , , , tarihli özel durum açıklamalarımız. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuatı kapsamında 2003 / 2007 hesap dönemleri için yaptığı inceleme sonucu düzenlenen rapor uyarınca tarh edilen vergi ve ceza ihbarnameleri nedeniyle Beşiktaş Vergi Dairesi ne yapmış olduğumuz uzlaşma talebimize istinaden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın uzlaşma davetiyesi tarafımıza tebliğ edilmiştir. Uzlaşma görüşmesi , Perşembe günü saat 10:15 de İl Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı nda yapılacaktır. 15

16 Tarih : 13/11/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan ve Denetimden sorumlu komitenin 11/11/2008 tarihli toplantısında incelenerek şirketin gerçek mali durumunu yansıttığı tutanak ile tespit edilen, bağımsız denetimden geçmiş 30/09/2008 tarihli mali tablolar ile faaliyet raporunun kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafınca hazırlanan Sınırlı Bağımsız Denetim Raporunun, yayınlanmak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine karar verilmiştir Tarih : 12/11/2008 İlgi : , , tarihli özel durum açıklamalarımız. Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca şirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuatı kapsamında yapılan incelemeye ait vergi inceleme raporları uyarınca tarhiyatı yapılan vergi aslı, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve ilaveten 2008 yılının ilk dokuz aylık dönemi için toplam YTL karşılık ayrılmasına, sözkonusu karşılığın tarihli mali tablolara yansıtılmasına, takip eden her ay için vergi karşılığının ayrılmasına devam edilmesine karar verilmiştir. Tarih : 19/09/2008 T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuatı kapsamında yapılan inceleme sonucu tarh edilen gecikme faizi hariç toplam ,20 YTL sı tutarındaki vergi ve ceza ihbarnamelerine ilişkin tarhiyat sonrası uzlaşma dilekçemiz Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğünce 19/09/2008 tarih ve no ile kayıtlanarak teslim alınmıştır. Tarih : 19/09/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuatı kapsamında yapılan incelemeye ait vergi inceleme raporlarına istinaden Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen ve tarafımızca tarihinde tebellüğ edilen gecikme faizi hariç toplam ,20 YTL sı tutarındaki vergi ve ceza ihbarnamelerine ilişkin tarhiyat sonrası uzlaşma talebi için Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü ne başvurulmasına, gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdür e yetki verilmesine karar verilmiştir. Tarih : 27/08/2008 İlgi: 15/01/2008 tarihli özel durum açıklamamız. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuatı kapsamında başlatılan inceleme İlgi de kayıtlı açıklamamız ile kamuoyuna bildirilmişti. Vergi incelemesine konu olan yıllara ilişkin vergi inceleme raporları ile tarh edilen toplam ,60 YTL vergi aslı ve ,60 YTL vergi ziyaı cezası (gecikme faizleri hariç) ihbarnameleri Beşiktaş Vergi Dairesi nce tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Yukarıda belirtilen vergi/ceza ihbarnamelerine karşı mevcut yasal düzenlemeler kapsamında kullanılabilecek haklarımız şirket yönetim kurulunca değerlendirilerek belirlenecek, bununla ilgili kamuoyuna bilgi sunulacaktır. 16

17 Tarih : 01/08/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; Yönetim kurulu üyesi Sn. Marco ARNABOLDI nin 31 Temmuz 2008 tarihli istifasının kabulüne, TTK nun 315. maddesi gereğince, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Bahar Seda İKİZLER in 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde Sn. Bahar Seda İKİZLER İN iç kontrolden sorumlu olmasına oybirliği ile karar verildi. Tarih : 17/06/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; Denetim Komitesi üyeliğinden istifa eden Sn. Marco ARNABOLDI nin yerine Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:X, No:16 Sayılı tebliği çerçevesinde Sn. Didem GORDON un denetimden sorumlu komite üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir. Tarih : 02/06/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan ve Denetimden sorumlu komitenin 27/05/2008 tarihli toplantısında incelenerek şirketin gerçek mali durumunu yansıttığı tutanak ile tespit edilen, bağımsız denetimden geçmiş 31/03/2008 tarihli mali tablolar ile faaliyet raporunun kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafınca hazırlanan Sınırlı Bağımsız Denetim Raporunun, yayınlanmak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine karar verilmiştir Tarih : 04/04/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketin Yönetim Kurulu na seçilen üyelere birinci derece imza yetkisi verilmesine, görev bölümünün aşağıdaki gibi yapılmasına, Adı Soyadı Didem GORDON Massimiliano Giuseppe BELVISO Fatma Füsun AKKAL BOZOK Marco ARNABOLDI Ahmet Celalettin YILDIRIM Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:X, No:16 Sayılı tebliği çerçevesinde denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sn. F.Füsun AKKAL BOZOK ve Sn. Marco ARNABOLDI nin seçilmelerine karar verilmiştir. 17

18 Tarih : 25/03/2008 Şirketimizin 25 Mart 2008 tarihinde Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent/İstanbul adresinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ; 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdikine, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanmasına, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu nun teklifine uygun olarak ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ i doğrultusunda hesaplanan tarihli bilançosundaki YTL kardan Türk Ticaret Kanunu nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca %5 oranında ,82 YTL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, portföydeki menkul kıymetlerin değerlenmesinden kaynaklanan ,32 YTL net değer artış kazancının özel yedek olarak ayrılmasına, kalan ,86 YTL net dağıtılabilir karın %20 si ödenmiş sermayenin %5 inden az olduğundan ve ayrıca uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, 2005 ve 2006 yılı karlarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen ve 2007 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan ,02.-YTL nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Didem GORDON, Massimiliano Giuseppe BELVISO, Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Ahmet Celalettin YILDIRIM, Marco ARNABOLDI nin seçilmelerine, 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliklerine Abdullah GEÇER ve Osman GÜNAYDIN ın seçilmelerine Yönetim Kurulu tarafından Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2008 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği izinlerin verilmesine, karar verilmiştir. Ayrıca, Şirketin kar dağıtım politikası ve yıl içinde bağış yapmadığı hakkında Genel Kurul a bilgi verilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir. Tarih : 19/03/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında ; Denetim Kurulu Üyesi M. Erkan ÖZDEMİR in tarihi itibariyle istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanunu nun 351. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere diğer Denetim Kurulu Üyesi Osman GÜNAYDIN tarafından seçilen Abdullah GEÇER in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 18

19 Tarih : 04/03/2008 Yönetim Kurulumuzun 03/03/2008 tarihli toplantısında ; 1. Denetimden sorumlu komitemizin 29/02/2008 tarihli toplantısında incelenerek, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediği tutanak ile tespit edilen 31/12/2007 tarihi itibariyle (SPK, Seri XI,No:25 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde) düzenlenenen mali tabloların, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun, yayınlanmak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen YTL net dönem karından, mevzuat gereği ayrılması zorunlu karşılıklar düşüldükten sonra kalan ,86 YTL net dağıtılabilir karın, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak olağanüstü yedek akçelere aktarıldığı kar dağıtım tablosunun 25 Mart 2008 tarihinde yapılacak Genel Kurul a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 19

20 3. YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (*) 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,38 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 3. Dönem Karı , ,47 4. Ödenecek Vergiler (-) 0,00 0,00 5. Net Dönem Karı (=) , ,47 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) , ,82 8. Konsolidasyona dahil iştirakin dağıtım kararı alınmamış dağıtılabilir0,00 tutarı (-) 9. Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları dikkate alınmış net dağıtıla , ,65 dönem karı 10. Gerçekleşmemiş Sermaye Azalışları (+) , , Gerçekleşmemiş Sermaye Artışları (-) , , Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları dikkate alınmamış net dağıtıla , ,33 dönem karı 13. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) Birinci Temettüün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtıla , ,33 dönem karı 15. Ortaklara Birinci Temettü - Nakit - Bedelsiz - Toplam İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb'e dağıtılan temettü İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü Ortaklara İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - Geçmiş Yıl Karı - - Olağanüstü Yedekler - - Diğer Kar Yedekleri - - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler - - PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI(YTL) 1 YTL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETT TUTARI (YTL) ORAN (%) BRÜT A B TOPLAM NET A B TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLEN NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

Koç Holding Duyurusu

Koç Holding Duyurusu Tarih : 15 Nisan 2009 Kimden Konu : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537 e-mail : investorrelations@koc.com.tr : Genel Kurul Kararları Şirketimizin 15 Nisan

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1 Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2008 Salı günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere cad. No:84 Gayrettepe

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. nin 24 MART 2009 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU Şirketimizin 2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.09.2017 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup, 09.10.2017 Pazartesi

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.800.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 644.795,90 Esas sözleşme uyarınca

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ... A.Ş. 20... Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 213 YILINA AİT 15 MAYIS 214 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 213 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012 17:25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

Detay Ana Sayfa Detay

Detay Ana Sayfa Detay English Yardım İletişim BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT VE DÜZENLEMELER Detay Ana Sayfa Detay İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2015 [] 27.03.2015

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Tarih : 26.01.2010 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda, 2009 yili Olagan Genel Kurulu nun asagidaki gündemi görüsmek üzere 18 Mart 2010 Persembe günü Saat 14:00 de Yapi

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:30 da Sabancı Center, 4.Levent

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 128825 sicil numarasında

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, "avans ödemesinin son tarihinin", 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, avans ödemesinin son tarihinin, 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır. 28.03.2016 1 25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

2007 YILINA İLİŞKİN TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2007 YILINA İLİŞKİN TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2007 YILINA İLİŞKİN 24.04.2008 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2008, Perşembe günü saat 11:00

Detaylı