YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17 MÝLYON ÖÐRNCÝ V 800 BÝN ÖÐRTMN DRS BÞI YPIYOR yeni eðitim sistemi bugün baþlýyor uyeni eðitim sistemi, bugün ders zilinin çalmasýyla baþlýyor. Üç aylýk yaz tatilinin ardýndan yaklaþýk 17 milyon öðrenci ve 800 bin öðretmen ders baþý yapacak. MB öðrencilere toplam 187 milyon ders kitabýný ücretsiz daðýtacak. nha be ri say fa 9 da YGR ÇK TN H BR V RiR YIL: 43 S YI: S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Onlar, mil le te hiz me tin be de li ni can la rýy la ö de di ler ÝDMLR, TRÝH KR BÝR LK OLRK GÇTÝ utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, es ki Baþ ba kan d nan Men de res, es ki Ma li ye Ba ka ný Ha san Po lat kan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Fa tin Rüþ tü Zor lu nun i dam e dil me si nin Türk si ya sî ha ya tý nýn en ha zin gün le rin den ol du ðu nu be lir te rek, bu i dam la rýn dev let ta ri hi ne ka ra bir le ke o la rak geç ti ði ni söy le di. Sultanahmet te þehitler için mevlit usultanahmet Camii nde dnan Menderes ve arkadaþlarý için mevlit okutuldu. Ýstanbul Müftüsü Rahmi Yaran Menderes ve arkadaþlarýndan, bu millet için mesai harcayan herkesten llah razý olsun, rahmet eylesin dedi.n8 de DMOKRSÝ ÝÇÝN HÝZMT TTÝLR u On lar hiz met le ri nin be de li ni can la rýy la ö de miþ de mok ra si þe hit le ri miz dir. Ha tý ra la rý mil le ti mi zin ha fý za sýn da cap can lý ya þa mak ta dýr di yen Çi çek, Men de res ve ar ka daþ la rý nýn a ra dan ge çen ya rým yüz yýl lýk sü reç te Türk de mok ra si si nin ge liþ me si ne ve kök leþ me si ne hiz met et tik le ri ni di le ge tir di.n8 de DP Lideri Uysal Bizim Radyo da udemokrat Parti Genel Baþkaný Gültekin Uysal, bu sabah, Bizim Radyo da saatleri arasýnda yayýnlanan Bizimle Sabah programýna konuk olacak. Uysal, Fatma Yýlmaz ýn sorularýný cevaplayacak. KONOMÝNÝN KÂRI 2 BÝN ÝLNÝN LÝND SÝSTMDKÝ SORUNLR DVM DÝYOR u Sis tem de ki ya pý sal so run la rýn de vam et ti ði ne dik ka ti çe ken Ol pak, ül ke de 2 mil yo nun ü ze rin de iþ let me ol du ðu nu, an cak ilk 2 bin iþ let me nin, top lam kâ rýn yüz de 90 ý ný e lin de tut tu ðu nu söy le di. Ol pak, Bi zim ü ye le ri miz i çin de de en üst sý ra lar da o lan ü ye le ri miz var, sý ra la ma lar da ol ma yan ü ye le ri miz de var. Tür ki ye nin res mi bu de di. YNÝ TTK ÝL YPIMIZ THDÝT u Ban ka cý lý ðýn fa iz ve kre di an la yý þý ný e leþ ti ren Ol pak, ban ka larýn ya tý rým cý yý ye te rin ce bes len me di ði ni be lirt ti. Türk Ti ca ret Ka nu nu nda ya pý lan ba zý de ði þik lik le ri de e leþ ti ren Ol pak, Sis tem, e þi ni zi fi nans man mü dü rü ya pý yor. Her kre di de e þin ay rý ca ya zý lý mu va fa ka ti is te ni yor. Bu, top lu mun a i le ya pý sý ný da baþ ka bir ye re doð ru gö tü re cek tir di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 10 da 10 günde 123 terörist öldürüldü nhbrý SYF 8 D MÜSÝD GNL BÞKNI NÝL OLPK, KONOMÝD LINN YNÝ TDBÝRLR ÝL ÝLGÝLÝ TMKÝNLÝ KONUÞTU. OLPK, ÝÞ DMLRI OLRK, HUZUR, SÜRDÜRÜLBÝLÝR BÝR YPI, POZÝTÝF V HIZLI BÝR HUKUK SÝSTMÝ V BÜROKRTÝK YPININ HIZLI ÇLIÞMSINI ÝSTDÝKLRÝNÝ SÖYLDÝ. Hakkâri þehitleri uðurlandý nhbrý SYF 8 D FO TOÐ RF: Mayýnlý tuzak 8 polis þehit u Bingöl-rzurum Karayolu nda, çevik kuvvet polislerini taþýyan minibüsün geçiþi sýrasýnda meydana gelen mayýn patlamasýnda 8 polis þehit oldu, 9 polis de yaralandý. Patlamanýn ardýndan bölgede operasyonlar baþlatýldý.nha be ri say fa 8 de 24 þehit topraða verildi nhbrý SYF 9 D Gö rev den dö nen Bin göl m ni - yet Mü dür lü ðü Çe vik Ku v vet Þu be Mü dür lü ðü e ki bi ni ta þý yan mi ni bi sün Ha cý lar Kö yü mev ki - in den ge çi þi sý ra sýn da teröristlerin yerleþtirdiði patlayýcýlar infilâk etti. BÞBKN YRDIMCISI RINÇ: Önemli olan Türkiye nin darbelerden kurtulmasý ubaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent rýnç, B nin as lýn da bir de mok ra si ve hu kuk stan dar dý ol du ðu nu, bu stan dar dýn Tür ki ye de de ya ka lan mýþ ol ma sý nýn, de mok ra si le ri güç len di re ce ði ni be lir te rek, ma ö nem li o lan dar be ler den Tür ki ye nin kur tul ma sý dýr, si vil ha ya týn güç len di ril me si dir de di.nha be ri say fa 9 da KLDNÝLR V YZÝDÝLR D KINDI Çirkin filme her kesimden tepki sürüyor ur bil Kel da ni Ki li se si, film a ra cý lý ðýy la Müs lü man la ra yö nel ti len ha ka ret le re a çýk ça kar þý çýk tý ðý ný be lirt ti. Ye zi di le rin ru ha nî li de ri Ba ba Þeyh Ýs ma il de dün ya ü ze rin de her han gi bir di nin tah kir e dil me si ni ký na dýk la rý gi bi Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil mi de ký na dý ðý ný i fa de et ti. n7 de Papa: Savaþ ve þiddeti durdurmanýn tam zamaný upa pa 16. Be ne dik tus, Or ta do ðu nun i çin de bu lun du ðu zor du ru ma çok ü zü lü yo rum. Müs lü man ve Hýris ti yan la rýn bir lik te sa vaþ ve þid de ti dur dur ma sý nýn þim di tam za ma ný dýr de di. nha be ri say fa 7 de KÖPRÜLRD HGS LÝ GÇÝÞ BUGÜN BÞLIYORu10 ISSN RKN DN KÇIÞ SÜRÜYOR u16

2 2 LÂ HÝ K 17 Y LÜL 2012 P ZRTSÝ Y [Kal be ih tar e di len iç ti maî ha ya tý mý za a it bir ha ki kat] u va tan da þim di lik dört par ti var. Bi ri Halk Par ti si, bi ri De mok rat, bi ri Mil let, di ðe ri Ýt ti - had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti had-ý Ýs lâm Par ti si, yüz de alt mýþ, yet mi þi tam mü te dey yin ol mak þar týy la, þim di ki si ya - set ba þý na ge çe bi lir. Di ni si ya se te â let et me me ye, bel ki si ya se ti di ne â let et me ye ça lý þa bi lir. Fa kat çok za man dan be ri ter bi ye-i Ýs lâ mi ye ze de len me siy le ve þim di ki si ya se - tin ci na ye ti ne kar þý di ni si ya se te â let et me ye mec bur o - la ca ðýn dan, þim di lik o par ti ba þa geç me mek lâ zým dýr. Halk Par ti si i se: Ha ki ka ten a cip ve zevk li bir rüþ vet-i u mu mî yi ka nun lar per de sin de ba zý me mur la ra ver dik - le ri i çin, yir mi se kiz se ne lik bü tün ci nâ ya týy la baþ ka la - rýn ci nâ yâ tý ve Ýt ti hat çý la rýn ve ma son kýs mý nýn sey yi - ât la rý da o par ti ye yük le til di ði hal de, De mok rat la ra bir ci het te ga lip hük mün de dir ler. Çün kü u bu di ye tin nok - sa ni ye tiy le e na ni yet kuv vet bu lur, nem rut çu luk lar ço - ða lýr. Bu ben lik za ma nýn da, me mu ri yet ha ki kat ta bir hiz met kâr lýk ol du ðu hal de, bir hâ ki mi yet, bir a ða lýk, bir nem rut çu luk la nef se ga yet zevk li bir hâ ki mi yet mer te - be si ni bir ký sým me mur la ra rüþ vet o la rak ver di ði i çin, bü tün o a cip ci na yet ler le ve ken din den ol ma yan ce ri - de le rin neþ ri yâ týy la be ra ber ba na ya pý lan mu â me le le - rin den his set tim ki, bir ci het te mâ nen De mok rat la ra ga lip ge li yor lar. Hal bu ki, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî - si o lan, ha dis-i þe rif te Sey yi dü l-kav mi ha di mü hüm (Mil le tin e fen di si, on la ra hiz met e den dir), ya ni Me - mu ri yet, e mir lik i se, re is lik de ðil, mil le te bir hiz met kâr - lýk týr. De mok rat lýk, hür ri yet-i vic dan, Ýs lâ mi ye tin bu ka nun-u e sa sî si ne da ya na bi lir. Çün kü kuv vet ka nun da ol maz sa þah sa ge çer. Ýs tib dad, mut lak key fî o lur. Mil let Par ti si i se: ðer Ýt ti had-ý Ýs lâm da ki e sas o lan Ýs lâ mi yet mil li ye ti ki, Türk çü lük o nun i çin de mezc ol - muþ bir mil let ol sa, o De mok ra týn mâ nâ sýn da dýr, din - dar De mok rat la ra il ti hak et me ye mec bur o lur. Frenk il le ti tâ bir et ti ði miz ýrk çý lýk, un sur cu luk fik riy le v ru - pa, â lem-i Ýs lâ mý par ça la mak i çin i çi mi ze bu frenk il le - ti ni a þý la mýþ. Fa kat bu has ta lýk ve fi kir, ga yet zevk li ve câ zi be dar bir hâ let-i ru hi ye ver di ði i çin, pek çok za rar - la rý ve teh li ke le riy le be ra ber, zevk ha tý rý i çin her mil let cüz î-kül lî bu fik re iþ ti yak gös te ri yor lar. Þim di ki ter bi ye-i Ýs lâ mi ye nin za fi ye tiy le ve ter bi ye-i me de ni ye nin ga le be siy le ek se ri yet ka za na rak ba þý na ge - çer se, ek se ri yet teþ kil et me yen ve an cak yüz de o tu zu ha ki kî Türk o lan ve yüz de yet mi þi baþ ka un sur lar dan o lan lar, hem ha ki kî Türk le rin, hem hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi - ye nin a ley hi ne cep he al ma ya mec bur o la cak lar. Çün kü, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si o lan bu â yet-i ke ri me Ve lâ te zi rû vâ zi re tün viz ra uh râ dýr. Ya ni, Bi ri si nin gü na hýy la baþ ka sý mu a ha ze ve mes ul ol maz. (n âm Sû re si, 6:164) Hal bu ki, ýrk çý lýk da ma rýy la, bir a da mýn ci na ye tiy le mâ sum bir kar de þi ni, bel ki de ak ra ba sý ný, bel ki de a þi re ti nin ef ra dý ný öl dür mek te ken di ni hak lý zan ne der. O va kit ha ki kî a da let ya pýl ma dý ðý gi bi, þid det - li bir zu lüm de yol bu lur. Çün kü Bir mâ su mun hak ký, yüz câ ni ye fe da e dil mez di ye Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si dir. Bu i se çok e hem mi yet li bir me se le-i va ta ni - ye dir. Ve hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye ye bü yük bir teh li ke dir. Mâ dem ha ki kat bu dur, ey din dar ve di ne hür met kâr De mok rat lar, siz bu i ki par ti nin ga yet kuv vet li ve zevk li ve câ zi be dar nok ta-i is ti nad la rý na mu ka bil, da ha zi ya de mad dî ve mâ ne vî ca zi be dar nok ta-i is ti nad o lan ha ka iki Ýs lâ mi ye yi nok ta-i is ti nad yap ma ya mec bur su nuz. Yok sa, si zin yap ma dý ðý nýz es ki den be ri ci na yet le ri na sýl es ki par ti ye yük lü yor lar sa, si ze de yük le yip, Halk çý lar ýrk çý lý ðý el de e dip tam si zi mað lûp et me ye bir ih ti mal-i ka vî i le his set tim. Ve Ýs lâ mi yet na mý na te lâþ e di yo rum. HÂ ÞÝ Y: s ki le rin lü zum suz key fî ka nun la rý ve su-i is ti mal le ri ne ti ce siy le, bel ki de tah rik le riy le zu hur e - den Ti ca nî me se le si ni ve a ðýr ce za la rý ný din dar De - mok rat la ra yük le me mek ve â lem-i Ýs lâm na za rýn da De mok rat la rý dü þür me me nin ça re-i ye gâ ne si ken - dim ce böy le dü þü nü yo rum: Na sýl e zan-ý Mu ham me di ye nin (a.s.m.) neþ riy le De - mok rat lar on de re ce kuv vet bul du ðu gi bi, öy le de, ya sof - ya yý da beþ yüz se ne de vam e den va zi yet-i kud si ye si ne çe - vir mek tir. Ve â lem-i Ýs lâm da çok hüsn-ü te sir ya pan ve bu va tan a ha li si ne â lem-i Ýs lâ mýn hüsn-ü te vec cü hü nü ka - zan dý ran, bu yir mi se ne mah ke me ler bir mu zýr ci he ti ni bu la ma dýk la rý ve beþ mah ke me de be ra a ti ne ka rar ver dik - le ri Ri sa le-i Nur un res men ser bes ti ye ti ni din dar De mok - rat lar i lân et me li dir ler. Tâ, bu ya ra ya bir mer hem vur ma lý. O va kit â lem-i Ýs lâ mýn te vec cü hü nü ka zan dýk la rý gi bi, baþ - ka la rý nýn zâ li ma ne ka ba ha ti de on la ra yük len mez fik rin de - yim. Din dar De mok rat lar, hu su san d nan Men de res gi bi zat la rýn ha týr la rý i çin, o tuz beþ se ne den be ri terk et - ti ðim si ya se te bir i ki gün bak tým ve bu nu yaz dým. mir dað Lâ hi ka sý, s. 746 d nan Men de res gi bi zât la rýn ha týr la rý i çin... B zel lik le üç-dört yýl dýr, ya kýn ve u zak çev re ler den, ta ný dýk ve ta - ný ma dýk ki þi ler den, ba sýn dan ve ba sý lan ki tap lar dan, sa nal ve sa nal ol ma yan â lem ler den, son o la rak da Ri sâ le Tâ lim Fo rum si te si ne a çý lan bir ko nu baþ lý ðý i le gün de - mi miz de o lan bir ko nuy du bu he lâl lik mes e le si. Be dî üz za mân Haz ret le ri i le b - dül ha mid Han Haz ret le ri nin a ra sýn da ge - çen o lay lar i le Be dî üz za mân Haz ret le ri, b dül ha mid in to ru nun dan he lâl lik al dý mý, al ma dý mý? mev zu u nok ta sý na ka dar u la þan bil gi ler, biz le rin de gün de min de ve ta ki bin dey di. Biz ler de ya kýn ve u zak, ta ný - dýk ve ta ný dýk ol ma yan dost la rý mý za Be dî - üz za mân ve Þev ket li Sul tan b dül ha mid Han baþ lýk lý bir ça lýþ ma ha zýr la mýþ týk. Bu ça lýþ ma mýz Ye ni s ya Ga ze te mi zin lif - ki nde ta ri hin de ya yýn lan mýþ tý. 1 Da hâ ön ce de be yan et ti ði miz gi bi bi zim bu ko nu hak kýn da ki dü þün ce le ri miz þöy le dir: Be di üz za mân Haz ret le ri Sul tan b dül - ha mid Han Haz ret le ri ni i ki ci het ten de - ðer len dir miþ tir. Bi rin ci ci he ti; b dül ha - mid Hân maz lûm pa di þah, þev ket li sul tan ve þah sen ve lî bir zat týr. n cak; Din dâ hil - de men fî tarz da is ti mâl e dil mez. O tuz se ne ha li fe o lan bir zat, men fî si yâ set nâ mý na is - ti fâ de e dil di zan nýy la þe rî a ta ge len te ca vü - zü gör dü nüz 2 di ye rek b dül ha mid Han Haz ret le ri nin þe rî a tý is tib dâd þek lin de tat - bîk et me ye ken di ni mec bûr bil me si dolayýsýyla iç ti mâî ve si yâ sî ku sûr iþ le di ði ni söy le me ye ça lýþ mýþ týr. Þim di bu ra da Be dî - üz za mân Haz ret le ri nin þu tas nî fi yap tý ðý ný gö rü yo ruz. Bir zat þah sen ve lî o la bi lir ve çok sâ lih de o la bi lir. n cak bu, ha ya tý nýn baþ ka a lan la rýn da ku sûr lu ol maz mâ nâ sý na gel mez. Bu ba kýþ a çý sý Ri sâ le-i Nur un biz - le re ka zan dýr dý ðý ay rý bir me tot ol sa ge rek. De mek ki bir in san þah sen fa zî let li o la bi le - ce ði gi bi, o fa zî le ti o nun hiç ku sûr iþ le me - ye ce ði an la mý ný da ta þý maz. Ya da ku sûr iþ le me si, o ki þi nin þah sî fa zî le ti ni a þa ðý ya dü þür mez. Be dî üz za mân Haz ret le ri Sul tan b dül - ha mid in þah sý ný de ðil, uy gu la nan me to du ve men fî si yâ se ti ni ten kîd et miþ tir. Bu ten - kîd müs bet bir ten kîd dir ve hak ve ha kî kat a dý na ya pýl mýþ bir u ya rý ni te li ðin de dir. Çün kü Sâ ik-i ten kit, aþk-ý hak ve ar zu-yu ten zih-i ha kî kat ol ma lý. Se lef-i Sa li hî nin ten kit le ri gi bi 3 tes bi ti de Be dî üz za mân Haz ret le ri ne a it tir. Hem Be dî üz za mân Haz ret le ri Ten ki di e ðer in saf iþ le tir se, ha - kî ka ti ren deç ler (par la týr). ðer gu rur is - tih dam et se, tah rip e der, par ça lar 4 di ye - rek yap mýþ ol du ðu hak ve ha kî kat a dý na, in saf lý ve müs bet ten ki din öl çü le ri ni e ser - le rin de or ta ya koy muþ, hem de bu pren - sip le re â za mî dik kat et miþ tir. Öy ley se þöy le di ye bi li riz: Sul tan b dül - ha mid Han, þah sî fa zî let i ti bâ rýy la ve lî bir ki þi i di, an cak sos yal ha yat ta ö zel lik le mec - bû ri yet du ru mun da iç ti mâî ve si yâ sî ku sûr iþ le mek zo run da bý ra kýl dý. Be dî üz za mân Haz ret le ri hiç bir me se le ye top tan cý bir yak la þým la bak ma mýþ týr. Ýn saf düs tû ru ve hak pe rest lik o nun vaz ge çil mez þer î öl çü - le ri dir. Be dî üz za mân Haz ret le ri ha ta ve ku sur kim den ge lir se gel sin mut la ka söy le - miþ tir. Böy le bir zât, Sul tan b dül ha mid e kar þý ha tâ yap mýþ ve son ra piþ man ol muþ gi bi it hâm lar la suç la na maz. Böy le id di â da bu lu nan lar id di a la rý ný de lil len dir mek zo - run da dýr. Pi ya sa da çok si lik söz ler mev cût - tur. Mi hen ge vur ma dan a lýn ma ma lý dýr. Ko nu nun bir di ðer bo yu tu da þöy le ol - ma lý dýr: Her za man ve ze min de ba zý in - san la rý ku þa tan ve ra hat ha re ket et me le ri ni en gel le yen, ic râ at la rý ný et ki le yen ve sek te - ye uð ra tan in san lar çok ol muþ tur ve ol ma - ya da de vam et mek te dir. O nun i çin o lay la - ra tek ta raf lý ve tek bo yut lu bak ma mak ge - re kir. Sul tan b dül ha mid Han Haz ret le ri þe rî at a dý na is tib dâd uy gu la ma ya mec bûr bý ra kýl mýþ i se, el bet te ki çev re sin de o nu ku þa tan pa þa la rýn ve ki þi le rin de et ki si a - zým san ma ya cak ka dar faz la dýr. Bu ko nu Ri sâ le Tâ lim Fo rum 5 si te si - ne düþ tü ðün de i se biz ler mes e le ye yi ne bi gâ ne ka la ma mýþ ve a þa ðý da ki yo rum lar - la ka týl mýþ týk. O baþ lýk ta a çý lan ko nu ya þu ya zý la rý yaz - mýþ týk: Be dî üz za mân Haz ret le ri b dül ha - mid Han Haz ret le ri ni de ðer len di rir ken han gi öl çü ler le de ðer len dir di ði za ten e ser le - rin de mav cut tur! Ön ce lik le ko nu ya bu mes e le nok ta sýn dan yak la þýr sak Be dî üz za - man, I I. b dül ha mîd in vâ ris le rin den he lâl - lik al dý mý? i fa de si i çin Be dî üz za mân Haz - ret le ri nin biz zat ken di i fa de le ri ve ya ta le be - le ri nin i fa de le ri ve þa hit li ði ol ma dan bu bir id di a o la rak ka lýr. de miþ tik. Yo ru mu mu za þöy le de vam et miþ tik: Be - dî üz za mân Haz ret le ri ma dem 1960 da he - lâl lik al ma ya git tiy se o ta rih ler de ya nýn da de vam lý ka lan ta le be le ri var dý, sa ný rým id di a e dil di ði gi bi he lâl lik al ma ya git tiy se, bu na ta - le be le ri þa hit lik e de cek ti ve bir ve sî le i le ka - yýt la ra ge çe cek ti. Ben þah sen yap tý ðým a raþ týr ma lar da Be - dî üz za mân Haz ret le ri nin he lâl lik di le ne - cek bir sö zü nü bu la ma dým. Çün kü Be dî - üz za mân Haz ret le ri b dül ha mid Han Haz ret le ri ni þah sî ve va zi fe si ci he tiy le i ki nok ta dan de ðer len dir miþ, si ya sî tat bi ka týn - da ki ku sur la rý ný söy ler ken o ku sur la rýn mec bu ri yet tah týn da ya pýl dý ðý ný da i lâ ve et miþ tir. O ku sur la rýn dan do la yý da o nun þev ket li sul tan, maz lum pa di þah ve ve li bir zat un van la rý na za rar ver me miþ tir. Var mý böy le hak pe rest bir du ruþ ve a da let li bir ba kýþ ve de ðer len dir me? Ö zel lik le ben þu nu me rak e di yo rum. Be - dî üz za mân Haz ret le ri bu ka dar e hem mi - yet li bir mes e le den ni çin hiç bah set mi yor. Bü tün ha ya tý a þi kâr o lan bir zat bu ka dar e hem mi yet li bir mev zu yu giz li tut ma sý o - nun ha yat pren sip le ri ne ve hiz met e sas la - rý na mu va fýk dü þü yor mu? Þe ri at nâ mý na is tib dât yap ma ya ken di ni mec bûr bi len ve mec bû ri yet tah týn da o za - yýf is tib da tý yap ma ya zor la nan bir pa di þa hý yi ne mi zan-ý þe rî at la tah lil e dip e ser le rin de biz le re mü kem mel öl çü ler le su nan Be dî - üz za mân Haz ret le ri mi ha ta yap mýþ? O za man e ser le rin de ki b dül ha mid Han Haz ret le ri i le il gi li ký sým la rý ta le be le - ri ne e mir bu yu ra rak ve ya ken di si çý ka ra - maz mýy dý? Hâl bu ki Be dî üz za mân Haz ret le ri bi zim a raþ týr ma la rý mý za gö re b dül ha mid Han Haz ret le ri ni in ci te cek bir ke lâm et me miþ - tir. t miþ di yen ler, iþ te e ser le ri or ta da çý - kar sýn lar or ta ya koy sun lar de riz. Ben â ci - za ne bu mes e le de bir se hiv ya da yan lýþ an la þýl ma o la ca ðý ka na a tin dey dim ve bu ka na a ti mi çok muh te rem Os man Zen gin ða be yi miz bel ge siy le or ta ya koy muþ tur. (Bkz: Ye ni s ya, ) Ha tý ra lar ve na kil ler ne ka dar sað lýk lý nak le dil di, i þin o ta ra fý ný da dik ka te al mak mec bu ri ye tin de ol du ðu mu zu da ha týr dan çý kar ma ma lý yýz. Bu mes e le de ö zel lik le Os man Zen gin ða bey den bir bil gi ve bel ge bek li yor duk. l lah ra zý ol sun il gi li bil gi ve bel ge gel di. Ba þýn dan be ri dir bu ko nu ya ih ti yat lý yak - laþ mýþ ve böy le bir gö rüþ me ol ma dý ðý yö - nün de ki ka na a ti mi zi hem iz har et miþ tik, hem de yap tý ðým a raþ týr ma la rým da Be dî - üz za mân Haz ret le ri nin ö zür di le ne cek bir fi il iþ le me di ði i nan cým kuv vet liy di. Bu ha - di se den son ra ba ka lým il gi li ki þi ler yap týk - la rý it ham lar kar þý sýn da ne ya pa cak lar? n a zýn dan Ü ze yir Þen ler ða bey bu gö rüþ - me nin ol ma dý ðý ný ve ken di si nin böy le bir gö rüþ me bil gi si ni kim se ye nak let me di ði ni or ta ya koy du. ða be yi mi ze bu ve sî le i le geç miþ ol sun di yor ve l lah tan a cil þi fa lar di li yo ruz. Dip not lar: 1- ni as ya.com.tr/ha berde tay2.asp?id= s ki Sa îd ser le ri (Sü nû hat), 2009, s: s ki Sa id ser le ri (Tu lu ât) 2009, s: Hut be-i Þâ mi ye 1996, s: sa le ta lim.com/in - dex.php?to pic= Din dar De mok rat lar, hu su san d nan Men de res gi bi zât la rýn ha týr la rý i çin, o tuz beþ se ne den be ri terk et ti ðim si ya se te bir i ki gün bak tým ve bu nu yaz dým. Be di üz za man, b dül ha mid Han ve he lâl lik me se le si O Bey ni mi ze nak þe di len Nur cu lar i le biz - zat ta ný þýp hem hâl ol du ðu muz Nur cu - lar çok fark lý i di. O ku du ðu muz o kul da ka fa mý za iþ le nen Nur cu luk i le yýl lar son ra ta - ný dý ðý mýz Nur cu luk ta ban ta ba na bir bi ri ne zýt tý. Bi ze o kul da öð re ti len Nur cu luk, va tan mil let a ley hi ne fa a li yet gös te ren, za rar lý ve giz li bir ör güt i di. O ku duk la rý ki tap la rý da din den ay rý, ba zý hu ra fe ler le, in san la rýn bey - ni ni yý ka yan, hip no ti ze e den ki tap lar dý. Bu ba kým dan bu giz li ya pý ya ya ka sý ný kap tý ra nýn tek rar ken di ne ge le rek kur tul ma sý im kân sýz - dý. O nun i çin Nur cu lar dan ve on la rýn ki tap - la rýn dan u zak du rul ma sý ge re kir di. Be di üz za man ve Nur cu lar a ley hin de ki giz li ve sin si pla ný yýl lar son ra Nur cu la rý ve Ri sa lei Nur u ta ný dýk tan son ra fark e de cek tim. Dik - kat le ri, tep ki le ri çek me mek i çin, Be di üz za - man ve Nur cu lar a ley hin de ki if ti ra lar ve ka - ra la ma lar ne den a le nî ve a çýk tan de ðil de üs - tü ka pa lý, sû ret-i hak tan gö rü ne rek ya pýl dý ðý - ný son ra ki yýl lar da öð re ne cek tim. So nuç ta if sat ko mi te le ri nin plan la rý tut - muþ tu. O ma lûm mih rak lar; Biz de Müs lü - ma nýz, di ni mi zi Sa id-i Kür dî nin ki tap la rýn - dan öð ren me ye ge rek yok. Son ra baþ ka di ni e ser ler yok mu? Ne den il le de Ri sa le-i Nur? gi bi zih ni bu lan dý rý cý, sin si fa ra zi ye ler le be - nim gi bi bir çok in sa nýn ka fa sý ný ka rýþ tý rýp, Be di üz za man ý ve o nun eþ siz ha ri ka e ser le ri ni ta ný ma ya en gel ol muþ lar dý. Yýl lar son ra, alt mýþ lý yýl la rýn son la rý na doð - ru Ri sa le-i Nur la rý ve ba zý o ku yu cu la rý ný ta ný - ma ya baþ la mýþ tým. Ya pý lan ka ra la ma lar ve men fî pro pa gan da lar ka fam da e pey ce iz bý - rak mýþ ol ma lý ki ri sa le le ri e li me al ma ya da hi kor ku yor, Nur cu di ye bi li nen o ter te miz pý rýl pý rýl in san lar la bir a ra ya ge lip ko nuþ ma ya çe - ki ni yor dum. San ki o kýr mý zý kap lý ki tap lar bir an da ak lý mý ba þým dan a lýp çar pa cak, o nur si - ma lý in san lar da be ni kan dý rýp, bil me di ðim bir yer le re be ni hap se de cek. Ka fam da ki so ru i þa ret le ri, ak lý mý kal bi mi meþ gul e den ve him ve ves ve se ler ne de re ce ger çek le ri gör me me ma ni ol ma ya ça lýþ sa lar da or ta yer de bir ha ki kat var dý ki o na kar þý ak lý mý, vic da ný mý dev re den çý kar mam müm - kün ol mu yor du. O ger çek le re kar þý gö zü mü, kal bi mi ka pat mam ça re ol mu yor du. Ba na yak laþ ma la rýn dan, be nim le dost luk kur - ma la rýn dan, ba na il ti fat e den bu in san lar dan ne - den hâ len çe ki ni yor, ni çin kor ku yor dum? Bu - nun i nan dý rý cý bir ce va bý, man týk lý bir i za hý o la - bi lir miy di? Bu na zik, bu ki bar, bu sem pa tik, se - ve cen in san lar dan ba na her han gi bir za rar ge le - bi lir miy di? Gi yim ku þam la rýy la, hâl ve ha re ket - le riy le, tu tum ve dav ra nýþ la rýy la i ti mat tel kin e - den bu in san lar dan za rar zi yan te veh hüm et - mek a kýl kâ rý mýy dý? Hoþ gö rü ve gü ler yüz le riy - le, sa mi mî, sý cak ve can dan yak la þým la rýy la en ga bi, en ya ba nî in san la rý da hi cel be den bu nur yüz lü in san lar dan kim ler za rar gö re bi lir di ki? vet ar týk hiçbir da ya na ðý ol ma yan ev ham - la rý mý, en di þe le ri mi, þüp he le ri mi bir ke na ra ko yup, Nur cu di ye bi li nen, bu can dan, se ve - cen, sa mi mî in san lar la dost luk kur ma ya ka - rar ver miþ tim. Bu in san la rý bi raz da ha ya kýn - dan ta ný yýp, iç li dýþ lý o lun ca, bun la rýn her hâ - liy le ger çek ma na da bir di nî ya þan tý i çin de ol - duk la rý ný, her ba kým dan ör nek a lý na cak, nu - mu ne-i im ti sâl o la cak in san lar ol duk la rý ný gör düm. Çok o ku ma la rý, çok bil me le ri, da ha da ö nem li si o ku duk la rý ný, öð ren dik le ri ni ya - þa ma nýn gay re tin de ol ma la rý be ni en çok et - ki le yen yön le ri ol du. Zih nim de ki bü tün þüp he ler, bü tün is tif - ham lar ar týk ta ma men i za le ol muþ tu. On lar la i yi ce ha þir-ne þir ol duk ça, sa mi mî ol duk ça on - la ra o lan i ti ma dým, sev gim, hay ran lý ðým her gün bi raz da ha ar tý yor, ar týk on lar la be ra ber ol ma nýn hu zur ve mut lu lu ðu nu ya þý yor dum. Sý ra ar týk Ri sa le le ri a lýp o ku ma ya gel miþ ti. Nur cu lar la, nur si ma lý dost lar la ta nýþ ma mýn ü ze rin den e pey ce za man geç ti ði hal de, da ha he nüz ri sa le le ri e li me al ma mýþ tým. Öy le ki bu can dost la rýn sý cak il gi ve a lâ ka la rý ne re dey se be nim de ar týk bu kud sî ce ma a tin bir fer di ol - ma ma kâ fî gel miþ ti. ma bu sa mi mi yak la þým - lar ih ti ya ca kâ fî gel se de ri sâ le le ri o ku ma dan, o ra da ki hak ve ha ki kat la rý öð ren me den Nur la - ra ta le be o lu na ma ya ca ðý ný ar týk an la mýþ tým. Kor ku la rý, en di þe le ri, ev ham la rý bir ke na ra ko ya rak o ku ma ya baþ la mýþ tým ar týk ri sa le le ri. Ýlk baþ lar da o ku duk la rý mý an la mý yor dum, a - ma an la ma sam da o ku mak ta ka rar lýy dým. Çün kü i na nýl maz bir haz, bir zevk, bir hu zur his se di yor dum. ra dan yýl lar geç tik çe, ri sâ le le ri o ku duk ça, o ra da ki de rin hak ve ha ki kat la rý öð ren dik çe, if sat ko mi te le ri nin, þer kuv vet le rin ne den in - san la rýn Be di üz za man ve o nun eþ siz, ci han - þü mul e ser le riy le ta nýþ ma ma la rý i çin sin si pro je ler ü ret tik le ri ni ya kî nen öð ren miþ o lu - yor dum. Nur lar la na sýl ta nýþ tým? bki ci ma il.com zi nur.com (0505) Â Y T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 209 / Ha di s-i Þe rif Me â li Müezzin ezan okumaya baþladýðýnda llah rahmet elini baþý üzerine koyar. Bu hâl ezaný bitirinceye kadar devam eder. Günahlarý sesinin ulaþtýðý yere kadar doldursa dahi, affedilir. H D Ý S llah adýna yalan uyduran veya O nun âyetlerini yalanlayan kimseden daha zâlim kim vardýr? Hiç þüphe yok ki o zalimler kurtuluþa ermezler. n âm Sûresi: 21/ Â ye t-i Ke ri me Me â li

3 Y H BR 17 Y LÜL 2012 PZRTSÝ 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah R ÇIK BÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LR Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MN Spor di tö rü rol DO YU RN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ D BK bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) N K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: L MN Y TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni s ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN N MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 30 Þev val 1433 Ru mî: 4 ylül 1428 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Tem sil ci le ri miz Gaz lý göl de bu luþ tu Y NÝ S Y MD Y GRUP Ý D R CÝ L RÝ Ý L BÜ RO TM SÝL CÝ L RÝ NÝ BÝR R Y G TÝ RN G L NK SL BU LUÞ M L RIN SON B HR Y ÐIN D 2012 YI LI NIN G NL BÝR D ÐR LN DÝR M SÝ Y PI LIR KN, 2013 YI LI NIN HÝZ MT PLN L RI HK KIN D ÞV KLÝ V V RÝM LÝ MÜ Z K R LR GR ÇK LÞ TÝ RÝL DÝ. F TÝH K R GÖZ FYON GZTMÝZÝN bi rim mü dür le ri i le il tem sil ci le ri - nin iþ ti rak et ti ði f yon top lan tý sý bü yük bir þevk ve he ye can u yan dýr dý. f yon'un Gaz lý göl mev ki - in de bu lu nan Yay la Ter mal Ta til Kö yün de ge niþ bir ka tý lým la ya pý lan top lan tý, bü ro tem sil ci le ri - miz ve neþ ri yat so rum lu la rý mýz i le mü es se se yö - ne ti ci le ri nin bu luþ ma la rý na da ve si le ol du. Bü tün ka tý lým cý la rýn he ye can ve mo ral le ri nin yük sek ol du ðu göz le nen top lan tý da ih lâs, þevk ve mo ti vas yon un sur la rý da zir ve yap tý. Top lan tý h met Yu mu þak de mir'in Kur'ân ti lâ ve ti i le baþ - la dý. Da ha son ra i se Ga ze te miz ya zar la rýn dan Sü - ley man Kös me ne Ye ni s ya ga ze te si nin mis yo - nu hak kýn da ge nel bir de ðer len dir me yap tý. Ma ze ret bil di ren bir kaç il dý þýn da he men her ma hal lin tem sil ci si nin ka týl dý ðý top lan tý nýn a çýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Ye ni s ya Med ya Grup Ge - nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, ku rum ça lýþ ma la rý hak kýn da ge nel bir de ðer len dir me ya pa rak, ye ni pro je ler hak kýn da ay rýn tý lý bil gi ler ver di. Ye ni pro je ler hak kýn da ay rýn tý lý bil gi ler ve ren Taþ cý, "Dü zen le miþ ol du ðu muz bu top lan tý mýz pe ri yo dik þe kil de ger çek leþ mek te dir. Bu top - lan tý mýz ge le ce ðin plan lan ma sý nýn ya ný sý ra as - lýn da bir te þek kür ve teb rik top lan tý sý dýr. Ö zel - lik le son Ra ma zan kam pan ya mýz da fe da kâr ca hiz met e den müm taz bü ro tem sil ci le ri miz ve mü es se se ça lýþ ma la rý mý zýn gay ret le ri ne bü yük bir teb rik ve te þek kür e dil me si ge rek ti ði i nan - cýn da yým" di ye ko nuþ tu. Taþ cý þu þe kil de de - vam et ti: "Ye ni s ya Med ya Grup o la rak, bü - tün dün ya yý sar san kü re sel e ko no mik kriz le re rað men her se ne fark lý ve bü yük pro je ler ge liþ - ti ren, bu pro je le ri fi nan se e de bi len ve bü yü me - si ni sür dü ren bir þir ket ol du ðu mu zu be lirt mek is te rim. Bun da he pi mi zin pa yý var dýr. Bu nun i - çýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Ye ni s ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, ku rum ça lýþ ma la rý hak kýn da ge nel bir de ðer len dir me ya pa rak, ye ni pro je ler hak kýn da ay rýn tý lý bil gi ler ver di. Sü ley man Kös me ne, ga ze - te miz mis yo nu hak kýn da bir de ðer len dir me yap tý. Top lan tý h met Yu mu þak - de mir in Kur ân ti lâ ve ti i le baþ la dý. çin ay rý ca te þek kür e di yo rum." 2012 yý lý nýn 2009 yý lýn dan baþ la yan kü re sel kri - zin baþ lan gý cýn da o lun du ðu nu vur gu la yan Taþ - cý, dün ya ve Tür ki ye'nin bu nun he nüz far ký na va ra ma dý ðý ný i fa de et ti. Taþ cý, ' Bir vi rüs or ta ya çýk mýþ. Ka pi ta liz min ve dün ye vî leþ me nin so - nun da bir kan ser vi rü sü gi bi hâ lâ uz man lar, ik - ti sat çý lar, dev let a dam la rý bu vi ru sün i lâ cý ný bu - la ma mýþ lar dýr. Bu bü yük sý kýn tý dan bü tün sek - tör ler ol du ðu gi bi biz ler de et ki le ni yo ruz. ma Pan si yon la ra sý nav la öð ren ci a lý na cak BURS D, boþ kon ten ja ný bu lu nan or ta öð re tim ku rum la rý pan si yon la rý i çin ma hal li sý nav a çý lý yor. Bur sa Ýl Mil lî ði tim Þu be Mü dü rü Ke mal Ü nal baþ kan lý ðýn da top la nan Ýl Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Ko mis yo nu nca a lý nan ka rar ge re ði, or ta öð re tim ku rum la rý bün ye sin de bu lu nan pan si yon la rýn boþ kon ten jan la rý na ma hal li sý nav la öð ren ci a lý na cak. çýk la nan sý nav tak vi mi ne gö re; or ta öð re tim ku rum la rý na bað lý pan si yon la rýn boþ kon ten jan - la rý 26 y lül de i lân e di le cek. Boþ kon ten jan la rýn i lân e dil me si nin ar dýn dan baþ vu ru lar 26 y lül-5 kim ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. Pan si yon la rýn boþ kon ten jan la rýn dan ya rar lan mak is te yen öð ren ci le rin, bu ta rih ler a ra sýn da pan si yo nu bu lu nan o kul mü dür lük le ri ne mü ra ca at et me le ri ge re ki yor. Bur sa / ci han bo ne Da ðý tým Ko or di na tö rü dem zat (solda), Sa týþ ve Pa zar la ma Ko or di na tö rü Fa ik l tun (saðda). mü es se se le rimiz þü kür ler ol sun dim dik a yak ta - dýr.' þek lin de ko nuþ tu. Taþ cý tem sil ci le ri miz den bun dan ön ce ol du ðu gi bi bun dan son ra da des - tek bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Ge nel Mü dür Re cep Taþ cý'nýn a çýþ ko nuþ - ma sý nýn ar dýn dan Ri sa le-i Nur ns ti tü sü Sek - re te ri h met Dur sun, ns ti tü'nün bun dan ön ce ki ça lýþ ma la rý hak kýn da ge nel bir de ðer - len dir me ya par ken, bun dan son ra ya pa cak la - rý pro je ler hak kýn da bil gi ver di. bo ne Da ðý tým Ko or di na tö rü dem zat, 2012 a bo ne ça lýþ ma la rý ve pro je le ri hak kýn da ge - nel bir de ðer len dir me ya par ken, ye ni dö nem de ya pý la cak ça lýþ ma la rý tem sil ci le rimiz le pay laþ tý. Sa týþ ve Pa zar la ma Ko or di na tö rü Fa ik l tun i se 2013 tak vi mi, Be di üz za man tak vi mi, der gi le ri miz ve ki tap pa zar la ma sý hak kýn da bil gi ler pay laþ tý, ye - ni çý ka cak ki tap la rý mýz hak kýn da bil gi ver di. BÝ RÝM SO RUM LU L RI H ZIR BU LUN DU Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan gün dem mad de le - ri ü ze ri ne mü za ke re le rin ya pýl dý ðý, di lek ve te men ni le rin di le ge ti ril di ði i kin ci bö lüm de i - se tem sil ci ve neþ ri yat so rum lu la rý mýz söz al - dý lar. bo ne ve da ðý tým ça lýþ ma la rý i le il gi li bil gi ler ak ta ran ka tý lým cý lar, yap týk la rý ça lýþ - ma lar dan ör nek ler ver di ler. Top lan tý da bi - rim le ri ni tem si len, Gör sel Yö net men Ýb ra him Öz da bak, n ka ra Tem sil ci miz Meh met Ka - ra, Sa týþ ve Pa zar la ma Mü dü rü Ra ma zan l - tun su, Rek lâm Ko or di na tö rü Me sut Ço ban da ha zýr bu lun du. Bi rim mü dür le ri so rum lu - luk a lan la rý i le il gi li so ru la ra ce vap ver di ler. Kýr ta si ye sa tý þýn da bü yük re ka bet KIR T SÝ Y sa týþ la rýn da o kul se zo nu he nüz bit miþ de ðil. Ön ce ki yýl lar da da gö rül dü ðü gi bi o kul a lýþ ve ri þi, öð - ret men ler den ih ti yaç lis te le ri nin a lýn - ma sýy la bir kaç haf ta da ha sü rü yor. Kýr ta si ye sa tý þý ya pan pe ra ken de ci le re ba kýl dý ðýn day sa çar þý pa zar da hum - ma lý bir re ka bet var a ma en cid dî re - ka bet zin cir a lýþ ve riþ mer kez le riy le (VM) Ne a lýr san bir mil yon cu lar a ra sýn da ya þa ný yor. Kýr ta si ye ci ler i se es ki den ken di le ri ne a it o lan bu pi ya - sa yý ye ni ak tör ler le pay laþ ma nýn hüz - nü i çin de. Zin cir a lýþ ve riþ mer kez le ri fi yat ba ký mýn dan pi ya sa da ki en u cuz ü rün le ri sa týp sü rüm den ka za nýr ken, ken di le ri ne be lir li bir de vam lý müþ - te ri kit le si o luþ tu ra bil miþ u cuz luk ma ða za la rý, mo da is miy le Ne a lýr san bir mil yon cu lar da ü rün çe þit li li ðiy le pa zar da ki ye ri ni ko ru ma ya ça lý þý yor. Ço cu ðu nu o ku la ha zýr la ya cak bir a i le i çin se çe nek çok faz la. n ya ký nýn da ki zin cir VM den a van taj lý fi yat lar la çe þi di ni dü ze bi lir ve ya bir mil yon cu la - ra gi de rek ge niþ ü rün yel pa ze sin den ya rar la na bi lir ya da dev VM ler den sa de ce yurt dý þýn da bu lu nan ö zel mar ka la rý da sa týn a la bi lir. Ýs tan bul Sul tan bey li de fa a li yet gös te ren Ne a lýr san bir mil yon ma ða za sý Hu zur U cuz luk Pa za rý nýn iþ let me - ci si Bat tal Tu ran,ye ni e ði tim sis te - mi nin sa de ce bir mil yon cu ya de ðil tüm kýr ta si ye sek tö rü ne ya ra dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul / a a ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Ye ni hiz met dö ne mi Okul la rýn a çýl ma sýy la bir lik te yaz ta ti li ne fi i - len ve da et miþ ol duk. Bu nun bi zim i çin ta - þý dý ðý ö zel an lam, ö nü müz de ye ni bir hiz - met se zo nu nun da ha a çýl mýþ ol du ðu. Yaz bo yun ca de vam e den ri sa le o ku ma ve ö zel - lik le kül li ya tý bi tir me prog ram la rý, bu hiz met dö - ne mi ni en i yi þe kil de de ðer len dir mek i çin ih ti ya cý - mýz o lan ma ne vî e ner ji yi þarj et me mi zi sað la mýþ ol ma lý. Ke za Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ku ma lar, ha tim ler, du â lar la þir ket-i ma ne vi ye mi zin müþ te rek ha vu - zun da bi ri ken fe yiz ler de bu mâ nâ la rý bes le yip tak - vi ye et ti. Þim di bu e ner ji yi þevk-i mut lak düs tu ru çer çe - ve sin de ha ya ta ge çi re rek hiz met le ri mi ze yan sýt ma za ma ný. Her ve si ley le tek rar tek rar vur gu la dý ðý mýz gi bi, u mur-u hay ri ye nin ö nün de ki mu zýr ma ni ler de, hiz me tin a ký þý i çin de hiç bir za man ek sik ol ma yan sý kýn tý lar da, an cak hiz me te da ha faz la ve þevk le sa rý la rak a þý la bi lir. Bu gü ne ka dar hep öy le ol du, bun dan son ra da öy le o la cak. Ve ký ya me te ka dar böy le de vam e de cek. Bu dü þün ce ler le, ye ni hiz met dö ne mi nin ha yýr lý fü tu hat ve in ki þaf la ra ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di yo ruz. Fâ ni ö mür le ri bâ ki leþ ti rip e be dî ha yat la rý kur - tar ma he de fi ne ki lit le nen hiz met le ri miz de, ih lâs ve is ti ka met çiz gi sin de se bat ve me ta net ü ze re da - ha ni ce hiz met dö nem le ri ne hep bir lik te e riþ mek di le ðiy le. *** l kol ve mad de ba ðým lý lý ðý Ge çen haf ta ye ni dos ya mý zýn ha be ri ni ver - miþ tik. Ö nem li sos yal ve top lum sal ko nu lar da uz man - la rý ko nuþ tur du ðu dos ya ça lýþ ma la rý ný sür dü ren ar ka da þý mýz b ru O lur, bun dan ön ce ki in ter net ba ðým lý lý ðý dos ya sý nýn ar dýn dan, þim di de bir baþ - ka ka na yan top lum sal ya ra o lan al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý me se le si ni ma sa ya ya týr dý. Yi ne uz - man i sim ler le ko nu þa rak bir dos ya ha zýr la dý. Ya - þan dý ðý yer ler de fe lâ ket bo yut la rýn da va him so - nuç la ra ve ö zel lik le da ya nýl maz a i le fa ci a la rý na yol a çan bu çok ö nem li prob le min se bep ve ça re le ri ni uz man la ra sor du. l dý ðý ce vap lar da ki teþ his le rin ve çö züm tek lif - le ri nin, ka mu o yu na da, ça re a ra yý þýn da ki yet ki li le - re de ý þýk tu ta ca ðý na i na ný yor ve bu gün neþ ri ne baþ la dý ðý mýz de ðer li ça lýþ ma sýn dan do la yý b ru O - lur a te þek kür e di yo ruz. Ma den o ca ðýn da 3 ki þi ze hir len di nsu LU O V il çe sin de ki bir ma den o ca ðýn da me tan ga - zýn dan et ki le nen 3 iþ çi ze hir len di. Ýl çe ye bað lý Ko lay Kö - yün de ö zel bir þir ke te a it ma den o ca ðýn da ça lý þan iþ çi - ler den r tuð rul Ço ban (24), Sa it Ka ra kurt (30) ve Nu - ret tin Do ðan (27) ilk be lir le me le re gö re o cak ta ça lýþ - týk la rý sý ra da me tan ga zýn dan et ki le ne rek fe na laþ tý. m bu lans lar la Su lu o va Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan iþ çi ler, bu ra da ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan, - mas ya Sa bun cu oð lu Þe re fed din Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. mas ya / a a da na da 4,7 bü yük lü ðün de dep rem n D N D 4,7 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel - di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si, Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem raþ týr ma ns ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö - re, sa at de mer kez üs sü da na nýn Ko zan il çe - si ne bað lý Gü ne ri Kö yü o lan dep re min bü yük lü ðü 4,7 o la rak öl çül dü. Dep re min, da na þehir mer ke zi ve Ko zan ýn çev re köy le rin de his se dil di ði öð re nil di. Dep rem de ilk be lir le me le re gö re can ve ya mal kay bý - nýn ya þan ma dý ðý be lir til di. da na / a a KPSS ye gi re cek ler den ÖSYM ye tep ki nb LI K SÝR D ya þa yan ba zý va tan daþ lar, y lül 2012 ta ri hin de ya pý la cak Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý (KPSS) i çin a çýk la nan yer le ri öð re nin ce bü yük þaþ kýn lýk ya þa dý. Sý nav i çin Ba lý ke sir mer kez ve il çe le ri ni ya zan va - tan daþ lar, ÖSYM nin baþ ka þe hir ler de ki sý nav mer - kez le ri ne gön der me si ne tep ki gös ter di. Ter cih for - mu na Ba lý ke sir mer kez ve d re mit il çe si ni ya zan Küb ra l kan (19), a çýk la nan sý nav mer kez le ri ni gö rün ce ne ye uð ra dý ðý ný þa þýr dý. l kan, Bur sa nýn Ý ne göl il çe sin de ki bir o kul da sý na va gi re cek ol ma sý - na tep ki gös ter di. v ha ný mý Nes li han Gas gar i se ter cih kýs mý na yaz ma ma sý na rað men Ýz mir in Bay - rak lý il çe sin de sý na va gi re ce ði ni öð ren di ðin de þaþ kýn lýk ya þa dý ðý ný söy le di. Ba lý ke sir / ci han

4 4 KÜLTÜR SNT Y 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ SOL DN S Ð 1. Gös te riþ, ça lým, a fi. - Pey gam be ri mi zin (asm) ze hir le ne rek þe hit e di le n to ru nu. 2. Me caz da bü yük lük, i ri lik ba ký mýn dan þa þý la cak du rum da o lan nes - ne. - Be lir li bir gü nün, o la yýn bir ön ce ki gü nü ve ya o na ya kýn gün ler, ön gün. 3. s lî ye mek le rin ya nýn da çið o la rak tü ke ti - len seb ze ye me ði. - Ki lo met re nin ký sa sý. 4. Zo ra ki rý za ni da sý. - Çe çe nis tan hal kýn dan o lan. - Bi lin me yen geç miþ za man. 5. Yir - mi ki þi lik as ke rî bir lik. - y ný dö nem de va - ta nî gö re vi ni ya pan as ker ler. 6. Ku ru so - ðuk. - Bir bað laç. 7. Uç u ca ek le mek. - Yüz yý lýn ký sa sý. 8. Bir er kek a dý. - Lâ net li þey, lâ ne te uð ra mýþ. 9. Na maz vak ti nin gel di ði ni bil dir mek i çin mü ez zi nin çý kýp e - zan o ku du ðu, bir ve ya bir kaç þe re fe li, ço - ðun luk la taþ tan, yük sek ve in ce ya pý. - s ki dil de ba ðýr sak lar. 10. Ýh ti yaç sa hi bi dul ve yaþ lý ka dýn lar. - Saðlam, dayanýklý, kavi. YU K RI DN Þ ÐI Y 1. l ma sýn yon tul muþ her bir yü ze yi. - Sa hip ma lik. 2. Müs lü man fel se fe ci. 3. Ço ban kö pe ði yi ye ce ði. - Ta hýl la ka rý - þýk sa man. 4. U laþ mak is te ni len so nuç, mak sat. - cý ma sýz ve hak sýz dav ra nan. 5. Ke ne vir den el de e di len ku maþ. - Ni ke lin sim ge si. 6. ta - lar dan ge len, a ta i le il gi li. - Üc ret le yük ta þý ya rak ge çi nen kim se, ta þý yý - cý, yük çü. 7. Mý sýr'ýn plâ ka i þa re ti. - Kürt çe de e þek. 8. Ki lo am pe rin ký - sa sý. - Tar tý da saf a ðýr - lýk. - Kur'ân al fa be sin - de bir harf. 9. Su yo lu. - Bir ses len me ni da sý. 10. Ý þit me, duy ma. - Ka rak ter, se ci ye. 11. Ba ðýþ la ma. - n bü yük ka ra hay va ný. - Bir tem bih sö zü. 12. U - hut Har bin de bü yük kah ra man lýk lar gös te - rek ta ri he ge çen ha - ným sa ha bi. - Gü neþ doð ma dan ön ce u fuk - ta be li ren ký zýl lýk. B U L M C Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMCNIN CVBI K L S R R H T N Ý R K N P Y U Ý Z K T T N N M O N Z S M R Z L S H R K Ý Ý N O O K Ý R H R Y K R L Z R K B F U K M B T T I M Z Ý L N M Z Ý Be ya zýt Ca mi i'n de sa bah na ma zý Ýs tan bul de yin ce be nim ak lý ma hep, ma ne vî zen - gin li ðin mer kez le ri o lan Ýs tan bul ca mi le rin de ge çen i ba det za man la rým ge lir. Hem öy le ge lir ki, ha tý ra sý bi le, ha týr lan ma sý bi le ye ni - den et ki ler, bes ler ru hu mu. Bu sa týr la rý Ýs tan bul Be ya zýt Ca mi i'n de bir sa bah na ma zý son ra sýn da not al dým. Ye ni s ya Vak fýn da ki n gin kar de þi mi ze, Biz sa bah na ma zýn da, Fa tih Ca mi i 'ne git mek is ti yo ruz de dik. O da, Ben si zi Be ya zýt Ca mi i 'ne gö tü re yim, çok muh te þem bir prog ram var de di. Ya ni, Sa bah na ma zýn da ca mi de ne prog ramý o - lur? di ye i çi miz den ge çir dik. n gin kar de þim, - dem Öl mez Ho cam ve ben de niz, sa bah 05:30 su la - rýn da Be ya zýt Ca mii' nin yo lu nu tut tuk. Da ha ön ce de ay ný yü rü yü þü, Fa tih Ca mi i 'ne ger çek leþ - tir miþ tik. Bu se fe ri miz Be ya zýt Ca mi i' ne ol du. Sa bah na ma zýn da Be ya zýt Ca mi i' ne yak laþ týk ça, gu rup lar ha lin de, bi rey sel o la rak, ne þe ve sev gi ses le - ri i çe ri sin de ca mi i nin yo lun da me lek gi bi in san lar gör me ye baþ la dýk. Ger çek ten de, o muh te þem sa at - ler de bü yük ca mi le rin at mos fe ri çok fark lý. Ta biî na maz sa a ti yak laþ týk ça ca mi ce ma a ti ka la ba lýk - laþ ma ya baþ la dý. Se vin di ri ci o lan da ge len le rin ço ðun lu ðu - nun genç ol ma sý i di. Nur yüz lü genç ler, nur yüz lü ih ti yar - lar ve ger çek ten on la rý bu lan da nur yüz lü ço cuk lar var dý. Ca mi i mam ha ti bi nin yü re ðin den yap tý ðý i þi, ha - ki ka ten yü re ðe u la þý yor. t ki le yi ci bir üs lûp la, ne re dey se tam i ki sa a ti bu - lan sa bah na mazý i ba de ti miz; tes bi ha tý ve ar dýn dan da Kur ân ti lâ ve ti, du â lar, ka si de ler, i lâ hi ler der - ken, ha ki ka ten hiç kim se nin kop ma dý ðý, u san ma - dý ðý, yo rul ma dý ðý bir faaliyete dö nüþ tü. Bu tam bir ruh bes len me si i di. Ya ni o sa at te yüz ler ce in sa ný i ki sa a ti bu lan bir faaliyet te tu ta bil mek an cak ru hu na do kun mak la müm kün dür. Doð ru su nu söy le mek ge re kir se, yaþ la rýn - da ki pý rýl pý rýl genç ler den, yaþ la rýn da ki nur yüz lü ih ti yar la rýn za man za man hýç ký rýk la ra dö nü - þen göz yaþ la rý ol duk ça gü zel ve an lam lý. Doð ru su bu na bel ki að la ma te ra pi si de mek müm kün. ð la mak, ra hat la tý yor in sa ný. Öy le tat lý, gü zel, an lam lý, do yu ru cu bir ruh prog ra mý i di ki, ke sin lik le Ýs tan bul da ya - þa yan la rýn ya þa ma la rý ge re ken bir at mos fer. On lar za ten ya þý yor lar dýr. di ye rek, bir kaç ki þiy le du ru mu pay - laþ tým. Ben ar tý þey ler bek ler ken, me ðer on la rýn ha ber le ri yok muþ. Ka tý la cak la rý ný i fa de et ti ler. Ya ni Ýs tan bul da ya þa mak, Ýs tan bul u ya þa mak bi raz da ha dü þü nül me li. Sa bah na ma zý ný bir bü yük se la tin ca mi in de kýl ma ya - cak sýn, yüp Sul tan dan bes len me ye cek sin, bil ge in san lar - dan is ti fa de et me ye cek sin, ma ne vî e ner ji de po la rýn dan ka - na ka na iç me ye cek sin, ö zel lik le de ta ri hî des tan laþ tý ran dü nün kah ra man la rýn dan is ti fa de siz ka la cak sýn son ra da Ýs tan bul da bir þey yok, bit miþ bu þe hir, bat mýþ bu þe hir e - de bi ya tý ya pa cak sýn, ol maz böy le bir þey. Böy le in san la rý böy le þe hir ler den sür me li. Bun lar ni met düþ man la rý dýr. ** Na sýl ü mit var ol maz in san!? Yüz ler ce genç, yüz ler ce nur yüz lü ih ti yar lar, on - lar ca ço cuk lar ve ha ný me fen di ler Bir Pa zar gü nün de, sa bah na ma zý sa a tin de, Be ya zýt Ca - mi i nde ya þa dý ðý mýz man za ra hiç u nu tul ma ya cak cins ten. Bu ha li ya þa ma mak Ýs tan bul lu lar i çin bü yük bir nok san lýk týr. Ýs tan bul de yin ce, be nim he men ha tý rý ma hü cum e den ka yýt lar Ýs tan bul da ya þa dý ðý mýz za man di - lim le ri nin ha tý ra la rý dýr. On lar ca a ða bey ler, on lar ca ar ka daþ lar, on lar ca me kân lar Ve hep si de genç lik yýl la rý nýn ka yýt la rý ol du ðu i - çin hiç yaþ lan mý yor lar. Tap ta ze ha tý ra lar. Ýþ te þu an da bi le sa de ce o muh te þem geç mi þi ha - týr la mak be ni mut lu et ti. ** Mut lu yum, çün kü Ýs tan bul la ö zel bir di ya lo ðu - muz var. Ö zel bir dil kul la ný yo ruz bir bi ri miz le. Mut lu yum, çün kü dü nün mut lu luk la rý ný ha týr lý yo - rum. l büm de o luþ muþ say fa lar be ni mut lu e di yor. Ý yi ki de ya þa mý þým di ye ce ðim cins ten ha tý ra lar bun lar. l büm o luþ tur ma ya de vam di yo rum. Ýþ te bu nun i çin ye ni ye ni ha tý ra lar o luþ tur mak a dý na, gü zel þey ler ya þa ma - ya de vam e di yo rum. Ha yat tan, ya þa dý ðý þe hir den, in san - lar dan, hat ta i çin de yüz dü ðü ni met ler den þi kâ yet çi o lan za val lý la ra ger çek ten a cý yo rum. ** Bü tün i çin de o lu nan ni met le re rað men, ha ya tý a cý na cak ha le ge tir mek ne ka dar a cý na cak bir du rum. Ni met i çin de, nik met, ni met siz lik böy le bir þey ol sa ge rek. Ne za man bir þeh re git sem, o þeh rin ru hu nu a - ra rým. O ruh da ka la ba lýk la rýn i çin de öy le giz len - miþ, öy le ürk müþ ve öy le mah cup ki. Lüt fen, þeh rin geç mi þi i le ha li ni bir bi ri ne u tan - dý ra cak ha le dü þür me ye lim. Dün bu gün den u tan - ma sýn; bu gün de dü ne i ha net et me sin. O nun i çin Ýs tan bul lu lar, lüt fen Ýs tan bul u ya þa - yýn, ya þa yýn ki, Ýs tan bul geç mi þi ne mah çup, ge le - ce ði ne de u tanç i çe ri sin de ol ma sýn. Ne der si niz? Ben ce, Be ya zýt Ca mi i'n de bir sa bah na ma zý ný çok ça ya þa ma lý in san. sya ho o.com ÞNLIURF NIN Vi ran þe hir Ýl çe si nde, dü - zen le nen 11. U lus la ra ra sý yüp Ne bi Sa býr Ö dül le ri dü zen le nen tö ren le sa hip le ri ni bul - du. Ö dül tö re nin de ko nu þan Þan lý ur fa Va li si Ce la let tin Gü venç; dün ya ül ke le rin de ya þa - nan sa vaþ la ra dik kat çe ke rek, Tür ki ye nin her ke se ku cak aç tý ðý ný ve aç ma ya da de vam e de ce ði ni söy le di. Vi ran þe hir e bað lý yüp Ne bi Bel de si nde dü zen le nen ö dül tö re ni ne Va li Ce la let tin Gü venç, KP Þan lý ur fa mil - let ve kil le ri Mah mut Ka çar, Meh met k yü - rek ve Yah ya k man, Su ri ye nin Ha se ki Müf tü sü Þeyh Ýb ra him Nak þi ben di ve çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Ha fýz Mus ta fa Öz can Gü neþ doð du ta ra fýn dan o ku nan Ku r'ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la yan fa a li yet ler de sa býr ö dül le ri 3 ka te go ri de da ðý týl dý. Ha se ki Müf - tü sü Þeyh Ýb ra him Nak þi ben di yap tý ðý ko - nuþ ma da i se Ýs lâm da sev gi ve hoþ gö rü nün a - ðýr lýk ta ol du ðu na de ðin di. Nak þi ben di Bir çok ül ke nin ken di le ri ne sýrt çe vir me si ne rað - men Tür ki ye nin ö nem li bir rol üst le ne rek ken di le ri ne sa hip çýk ma sý nýn ya ba na a tý la cak bir þey ol ma dý ðý ný söy le di. V LÝ GÜ VNÇ: L ÇÝ Y SL DI RI YI KI NI YO RUZ BD el çi si nin öl dü rül me si ne de de ði ne - rek, geç miþ yýl lar da sa la te rör ör gü tü ta ra - fýn dan Türk el çi le ri nin de öl dü rül dü ðü nü söy le yen Va li Gü venç Di yo ruz ki el çi ye ze - val ol maz. Bu pro vo kas yon dur, bu el çi ye ya - pý lan sal dý rý yý ký ný yo ruz de di. Ya pý lan ko - nuþ ma la rýn ar dýn dan 11. U lus lar a ra sý Sa býr ö dül tö re nin de, sa býr ka te go ri sin de geç ti ði - miz ay lar da halk o to bü sü i le yol cu luk yap tý ðý sý ra da ma gan da kur þu nu i le ya ra la nan ve te - da vi gör dü ðü has ta ne de vefat e den 7 ya þýn - da ki Yu suf Ke rem De mi rel in ba ba sý Ýb ra him De mi rel e ö dü lü nü Va li Ce la let tin Gü venç ver di. Ve fa ö dü lü ne lâ yýk gö rü len, 40 yýl sür - gün ya þa dýk tan son ra ye ni den ül ke si ne dö - nen Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî a dý na ö dü lü Ha se ki Müf tü sü Þeyh Ýb - ra him Nak þi ben di al dý. Sa da kat ö dü lü ne i se, ge çir di ði tra fik ka za sý so nu cu felç ka lan es ki mil let ve kil le rin den y dýn Men de res in e þi Üm ran Men de res lâ yýk gö rül dü. Tö re nin ar - dýn dan 5 bin ki þi ye sa býr pi la vý ik ram e dil di. Va li ve mil let ve kil le ri stan dýn ba þý na ge çe rek va tan daþ la ra pi lav da ðýt tý. Fa a li yet ler, Mu - ham met Nur Do ðan i le Cü neyt Gök çe nin ver di ði pa ne lin ar dýn dan so na er di. Tu luy han U ður lu, kim de ya Ý ri ni de kon ser ve re cek PÝYNÝST Tu luy han U ður lu, Dün ya Baþ - ken ti Ýs tan bul i sim li e se ri nin 300. kon se ri ni ya Ý ri ni Mü ze si nde ve re cek. Kül tür ve Tu - rizm Ba kan lý ðý nýn des te ði i le Tu ris tik O tel - ci ler, Ýþ let me ci ler ve Ya tý rým cý lar Bir li ði (TU - ROB) ta ra fýn dan dü zen le nen kon ser, 13 - kim de ger çek le þe cek. ya Ý ri ni Mü ze si nde sa nat çý Tu luy han U ður lu ya, 2006 dan be ri ses len dir di ði Dün ya Baþ ken ti Ýs tan bul i - sim li e se ri nin ic ra sýn da ge niþ bir mü zis yen kad ro su eþ lik e de cek. Kon ser de, Tu luy han U ður lu sah ne yi ka val da Mu rat To ra man, vi yo la da Do ðu kan Çok þe ker, e lek tro gi tar ve yay lý tam bur da U ður Va rol, kont rbas ta U mut Sel ve vur ma lý ens trü man lar da Gür kan Öz kan i le pay la þa cak. Kon se rin Üç Di nin Kar deþ çe Ya þa dý ðý Kent bö lü - mün de, d ru þan Kir kor Ha laç yan, Ya ko Ta ra ga no ve Yu nus Bal cý oð lu pi ya no eþ li - ðin de üç di nin i lâ hi le ri ni ses len di re cek. Kon ser de 300 ü aþ kýn fo toð raf ve ký sa me - tin ler le ha zýr la nan gör sel bir su num dan ya rar la ný la cak. Kon se rin bi let le ri Bi le tix ü - ze rin den sa tý þa su nul du. Ýs tan bul / a a Yap rak lar eb ru i le renk le ni yor TÜRKÝY NÝN ö nem li el sa nat la rý çar þý la rýn - dan bi ri o lan s ki þe hir de ki O dun pa za rý Be - le di ye si Ta ri hî l Sa nat la rý Çar þý sý, ö zel bir ça lýþ ma i le dik kat çe ki yor. b ru sa nat çý sý Me ral r pa, son ba har da top la dý ðý yap rak la - rý eb ru ça lýþ ma sý i le renk len di re rek, çar þý yý zi - ya ret e den yer li ve ya ban cý ko nuk la ra bir gör - sel þö len su nu yor. Tür ki ye de sa de ce r pa ta - ra fýn dan ya pýl dý ðý be lir ti len son ba har yap rak - la rý ü ze ri ne eb ru ça lýþ ma sý, çar þý ya zi ya re te ge - len ler den yo ðun il gi gö rü yor. Yap rak lar, r - pa nýn hü ner li el le rin de bam baþ ka bir gö rü - nü me ka vu þu yor. Me ral r pa, b ru sa na tý na il gi nin her ge çen gün art tý ðý ný söy le di. b ru sa na tý nýn in san la rýn a de ta ru hu nu din len dir - di ði ni kay de den r pa, bu ö nem li ça lýþ ma nýn or ta ya çýk ma sýn da ken di le ri ne sað la nan des - tek i le in san la rýn il gi si nin ö nem li bir ro lü ol - du ðu nu kay det ti. s ki þe hir / ci han Bur sa Fo to fest e gör kem li a çý lýþ BU yýl i kin ci si dü zen le nen U lus lar a ra sý Bur - sa Fo toð raf Fes ti va li Fo to fest, Cum hu ri yet Cad de si nde ki kor tej yü rü yü þü i le baþ la dý. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Cum hu ri yet Cad de - si nde baþ la yan yü rü yüþ, Meh ter Ta ký mý nýn marþ la rý eþ li ðin de r tuð rul bey Mey da ný na ka dar de vam et ti. Fes ti va lin res mî a çý lý þý, r - tuð rul Mey da ný nda ki film þe ri din den o luþ - tu ru lan kur de le nin ke sil me siy le ya pýl dý. Tö - ren de ko nu þan Bur sa Fo toð raf Sa na tý Der - ne ði (BUF SD) Baþ ka ný Ut ku Kay nar, Fo to - fest in, Or ta s ya dan Hint Ok ya nu su na ka - dar en bü yük fo toð raf fes ti va li ol du ðu nu be - lir te rek, Ön ce lik le ta ri hî çar þý ve han lar böl - ge si ol mak ü ze re, mer kez den il çe le re ka dar ö nem li cad de ve so kak la rýn ta ma mý bir ga le - ri ye dö nüþ tü rül dü. Fes ti val, bütün Bur sa ya ya yýl dý i fa de si ni kul lan dý. Bur sa / a a Tür koð lu nda 7 ha fýz, tö ren le bel ge le ri ni al dý KHRMNMRÞ IN Tür koð lu il çe si ne bað lý Ký lý lý ka sa ba sýn da fa a li yet gös te ren Ký lý lý Ha ti ce ve Ze ke ri ya Tan rý ver di Kur an Kur su Ha fýz lýk Bö lü mü nden me zun o lan 7 ha fýz, tö - ren le bel ge le ri ni al dý. Tür koð lu mer kez U lu Ca mi i nde dü zen le nen tö ren de ko nu þan Ýl çe Müf tü sü Ha cý Bi lal Po lat, Ký lý lý Kur ân kur sun - da yak la þýk 120 öð ren ci nin ya tý lý o la rak ha fýz lýk e ði ti mi al dý ðý ný, bun lar dan 7 si nin ha fýz lýk la rý ný ta mam la dýk la rý ný ve bel ge al ma ya hak ka zan - dýk la rý ný söy le di. Kur ân e ði ti mi nin bir pey - gam ber lik mes le ði ol du ðu nu i fa de e den Po lat, ha fýz lý ðý ný ta mam la yan öð ren ci sa yý sý nýn ö nü - müz de ki yýl lar da ar ta rak de vam e de ce ði ni kay - det ti. Kah ra man ma raþ / ci han ÝS TN BUL Bü yük þe hir Be le di ye si ve Fa tih Be le di ye si nin spon sor lu ðun da yül ta - rih le ri a ra sýn da dü zen le nen U lus lar a ra sý Ýs - tan bul Þi ir Fes ti va li, so na er di. Fes ti va lin son gü nün de mi nö nü nden kal kan Þi ir Hat la rý va pu ru, dün ya ca ün lü þa ir le ri, Ýs tan bul lu þi ir se - ven ler i le Bo ðaz da bu luþ tur du. Fes ti val bo yun - ca 12 si yurt dý þýn dan ol mak ü ze re top lam 24 þa ir fes ti va le ka týl dý. Her se ne fark lý bir ül ke þi i ri - ni te ma sý o la rak be lir le yen fes ti va lin bu yýl ki te - ma ül ke si Hol lan da ol du. Fes ti val de s ter Na o - mi Per qu in, Men no Wig man, K. Mic hel gi bi Hol lan da þi i ri nin ön de ge len tem sil ci le ri yer al - dý. Fes ti va le Tür ki ye den i se; Hay dar r gü len, Þük rü r baþ, Tur gay Fi þek çi, Cenk Gün doð du, Sü rey ya y lin nt men, Fur kan Ça lýþ kan gi bi Türk þi i ri ni her ku þak tan tem sil e den þa ir ler ka - týl dý. Fa a li yet te þi i ri ni o ku yan Þa ir Tur gay Tü - fek çi, þi ir fes ti val le ri nin ya pýl dýk la rý þe hir ler i çin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Tü fek çi, Bu et kin lik - le rin en gü zel ö zel li ði; þeh rin ta ri hî me kân la rýn - da ger çek leþ me si dir. Dün ya nýn bir çok ül ke sin - den ön de ge len þa ir ler Ýs tan bul a ge li yor. Ýs tan - bul lu lar i çin ö zel lik le dün ya nýn fark lý yer le rin - den gel miþ þa ir ler den þi ir din le ye bil me le ri ben - ce on lar i çin bü yük bir þans ol du ðu nu dü þü nü - yo rum de di. Ýs tan bul / ci han YÜP NBÝ SBIR ÖDÜLLRÝ DÐITILDI ÞN LI UR F NIN VÝ RN Þ HÝR ÝL Ç SÝN D BU YIL 11. SÝ DÜ ZN L NN U LUS LR R SI YÜP N BÝ S BIR Ö DÜL L RÝ DÜ ZN L NN TÖ RN L S HÝP L RÝ NÝ BUL DU. Ýs tan bul Þi ir Fes ti va li so na er di HMT HMDÝ ÇÝÇK ÞNLIURF 11. Uluslar arasý Sabýr ödül töreninde, sabýr kategorisinde geçtiðimiz aylarda halk otobüsü ile yolculuk yaptýðý sýrada maganda kurþunu ile yaralanan ve tedavi gördüðü hastanede vefat eden 7 yaþýndaki Yusuf Kerem Demirel in babasý Ýbrahim Demirel e ödülünü Vali Celalettin Güvenç verdi. Törenin ardýndan 5 bin kiþiye sabýr pilavý ikram edildi. Þan lý ur fa Va li si Ce la let tin Gü venç; dün ya ül ke le rin de ya þa nan sa vaþ la ra dik kat çe ke rek, Tür ki ye nin her ke se ku cak aç tý ðý ný ve aç ma ya da de vam e de ce ði ni söy le di.

5 Y 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ MKL 5 HSN KOÇ ma il.com Üç þe hit De mok rat Ta ri hin en ka ran lýk say fa la rý ný hür ri ye tin ý þý ðýy la be ya za in ký lâp et ti ren hür ri yet çi de mok rat lar ma a le sef hak et tik le ri lâ yýk ma kam la ra de ðil, da ra ðaç la rý na gön de ril di ler. De mok ra si nin ve hür ri yet le rin boy nu na il mek a tan lar, üç fe da kâr hür ri yet çi kah ra ma nýn da fer sa dog ni as ya.com.tr þ o la rak er ke ðin ha ný mý na kar þý va zi fe le ri - 1 Bir er kek e þi ni ne e vin hiz met çi si, ne ço cuk ba ký cý sý, ne de sa de ce cin sî ar zu la rý ný tat min e den bi ri o la rak gör me li. Yal nýz ca sev gi, ne þe ve dert le ri ni pay laþ tý ðý ha yat ar ka da þý dýr. * Ýn sa noð lu i çin sev mek ve se vil mek bir ih ti yaç týr. Se vil mek, ka dýn ve ço cuk lar i çin çok da ha bü yük ö nem ar z e der. Se vil di ði ni bi len ve ken di si ne de ðer ve ril di ði ni gö ren ka dýn, her tür lü fe dâ kâr lý ðý ya par. * r kek, e þi ni seç tik ten son ra din, mez hep i nan cý na say gý duy ma lý, de ðiþ me si i çin as la zor la ma ma lý, i bâ det le ri ne en gel ol ma ma lý. Çün kü, bir in san o la rak ka dý nýn i nanç hak ký, i bâ det hür ri ye ti var dýr. * Ka dýn, dü þün ce ve ka na at le ri ni hür bir þe kil de a çýk la ya bil me li dir. * Ý lim, ka dýn-er kek her ke se farz dýr. Do la yý sýy la, ka dýn, meþ rû çer çe ve de, her tür lü e ði ti mi al ma hak ký na sa hip tir. þ o la rak ko ca bu na mâ ni o la maz. Bi lâ kis yar dým cý ol ma lý ve say gý duy ma lý. O nu ye tiþ tir me ye ça lýþ ma lý. Ge liþ me le ri ta kip e de bil me si i çin her tür lü ko lay lý ðý sað la ma lý dýr. Çün kü, e þi, ço cuk la rý nýn an ne si ve en bi rin ci ho ca sý dýr. Ço cuk la rý ný gü nün þart la rý na gö re e ði tip ter bi ye e de bil me si i çin el bet te ken di si ni ye tiþ tir me li dir. þi ni o ku ma ya, a raþ týr ma ya teþ vik et me li. Fik rî mü za ke re ler i çi ne gir me li. kýl, him met ve gay ret le ri ni, i mân, ah lâk, e ði tim, o ku mak gi bi me se le ler ü ze ri ne tek sif et me si ne yar dým cý ol ma lý dýr. * Ka dýn, ma lý ný, pa ra sý ný, meh ri ni is te di ði gi bi ta sar ruf e de bi lir. Yâ ni e ko no mik ba ðým sýz lý ðý var dýr. Ko ca, ka dý nýn ti câ rî fa a li yet le ri ne (þüp he siz ki, meþ rû çer çe ve de ki) en gel o la maz. * Ka dý nýn, bi yo lo jik ve fiz yo lo jik ya pý sýn dan kay nak la nan du rum ve ne ti ce le re kat lan ma lý ve ge re ken ko lay lý ðý gös ter me li dir. Me se lâ, ha yýz, ni fas, ha mi le lik, do ðum, ço cuk em zir me ve sâ i re... Þâ yet e þi ço cuk em zi re mi yor sa, ço cu ðu em zi re cek bir süt an ne yi bul ma ve üc re ti ni ö de me va zi fe si ko ca nýn dýr. * r kek ha ný mý ný gü zel gi yin miþ ve süs len miþ o la rak gör mek is te di ði gi bi, ken di si de bu na dik kat et me li. * i le ha ya týn da a ðýz, üst-baþ te miz li ði son de re ce ö nem li dir. * Ka dý nýn, meþ rû da i re de, ha yat stan dart la rý na ve ge çim dar lý ðý na se be bi yet ver me ye cek de re ce de süs len me si ne mü sa a de et me li. Çün kü, ka dý nýn süs len me ye kar þý bir mey li ve Nûr Sû re si nin â yet le ri ne gö re de hak ký var dýr. * r kek, ha ný mý na kar þý cim ri dav ran ma ma lý, ye di ðin den ye dir me li, giy di ðin den giy dir me li. * r kek, ha ný mý na de ðer ver di ði gi bi, an ne si ne-ba ba sý na ve ak ra ba la rý na kar þý da i yi dav ran ma lý, se vip say ma lý. * r ke ðin dý þar da ki mev kii ne o lur sa ol sun, hâ ne-i sa a de tin de ko ca ve ba ba ol du ðu nu u nut ma ma lý. Ha ný mý na ve ço cuk la rý na kar þý sev gi do lu ol ma lý; on la ra ga yet mû nis ve dost ça yak laþ ma lý. Â i le hal ký na za man a yýr ma lý. ZYÝ n34 TFU 47 Plâkalý Ticarî Taksi racýmýn DB Seri Nolu Fiþ Yap rak la rý Kay bol muþ tur. Hü küm süz dür. GÜLRBY SÝNL -SÜLYMN YDIN boy nu na zul mün il me ði ni at tý lar. Ýs tib da dýn par ça la yý cý dar be le ri ne ma ruz ka lan bu a ziz mil let, de mok rat lar la ilk kez tat týk la rý hür ri yet ha va sý ný faz la so lu ya ma dan, za li ma ne o yun lar la ye ni den o es ki gün le re dön me nin a cý sý ný ya þa dý. Mil le tin is ti dat la rý nýn in ki þaf et me si ne en gel bü tün gayr-ý in sâ nî hal le ri or ta dan kal dýr mak i çin de mok ra si ba sa mak la rý ný bir bir çý kan de mok rat la rýn yo lu, i dam seh pa la rý na gi den zin dan ko ri dor la rý na sün gü zo ruy la çev ril di. Bir mil le tin var lý ðý ný gös ter me si nin tek ça re si o lan hür ri yet, da ha ye ni doð muþ ken, men fa a ti ni, mil le tin za ra rýn da gö ren ler ta ra fýn dan vah þi ce öl dü rül dü. Dað lar yol, su lar e ner ji, top rak be re ket o lur ken, ne re den çýk tý bu dar be? di ye rek þa þý ran mil let, a sýl sebebin Ri sa le-i Nur a ve Be di - Bu ra da an la ta ca ðý mýz ko nu nun a þa ðý da i sim le ri ni gö re ce ði niz ço ðu þa hit le riy le tâ yýl lar ön ce sin den (1974'ten son ra) bir þe kil de ta nýþ ma, gö rüþ me ve soh bet et me im kâ ný mýz, fýr sa tý mýz ol du. Þa hit le rin az bir kýs mý i le, ne ya zýk ki gö rüþ me þan sý mýz hiç ol ma dý. n cak, on la rýn da ha tý ra la rý ný o ku duk. Ge rek þi fa hî ve ge rek se ya zý lý ha tý ra la rýn he men ta ma mý, bu ra da an lat mak is te di ði miz ko nu da bir bi ri ni te yid i le tas dik et ti ði ni en baþ ta ha týr lat mýþ o la lým. Ko nu þu dur: Ri sâ le i Nur Kül li ya tý na da hil o lan e ser le rin yýl la rýn da n ka ra ve ar dýn dan Ýs tan bul'da ki mat ba a lar da ba sýl ma sýy la il gi li ge liþ me ler. Ha di se nin þa hit le ri ni i se þu þe kil de sý ra la ya bi li riz: Tah sin To la, li Ýh san To la, Mus ta fa Türk me noð lu, Hak ký Ya vuz türk, Meh met Fý rýn cý, Meh met Bi rin ci, li De mi rel (pi lot), H. Ö mer Bi çer, týf U ral, h met y ti mur. De mok rat Par ti Is par ta mil let ve ki li Dr. Tah sin To la'nýn mat bu ka yýt la ra da ge çen a þa ðý da ki i fa de le ri, me se le yi vu zû ha ka vuþ tur ma da e sas lý bir mu kad de me teþ kil e di yor. Þun la rý söy lü yor: "f yon Mah ke me si nin ne ti ce len me si ve tem yi zin be ra et ka ra rý ný tas di ki (1956) ü ze ri ne, Üs tad be ni d nan Men de res'e gön der di. Se lâm la rý ný, mek tep ve med re se eh li ni bir leþ ti ren, Þark'ta u huv vet i Ýs lâ mi ye yi te min e den, ak len ve kal ben Ýs lâ mi ye ti ders ve ren Ri sâ le i Nur'un neþ ri ni söy le me mi zi is te di. "Is par ta mil let ve ki li Ýr fan k su i le bir lik te rah met li d nan Men de res'e git tik. Üs tad'ýn se lâ mý ný teb lið et tik. "d nan Bey, bu se lâ mý hür met le al dý. Da ha son ra Ri sâ le i Nur'un ma hi ye ti ni an lat tým. "y rý ca, 'Nur'la rýn neþ re dil me si, ha riç te, Ýs lâm â le mi nin bu va tan a ha li si ne kar deþ lik ve a lâ ka sý ný cel be de cek, da hil de i se u mu mî bir hoþ nut luk mey da na ge ti re cek' de dim. "d nan Men de res'e bü tün bun la rý söy le yin ce, mer hum Men de res hiç i ti raz et me di. Da ha bir i ki cüm le söy le me den, 'Ta mam' de di ve ek le di: 'Si zi va zi fe len di ri yo rum. He men fa a li ye te ge çin. Di ya net Ýþ le ri ne gi din... yüb Sab ri (Ha yýr lý oð lu) fen di i le gö rü þün... Ri sâ le i Nur'la rý neþ ret sin!'" (Son Þa hit ler 4/275) * * * Bu ge liþ me nin tam da Üs tad Be di üz za man'a in ti kal et ti ði gün ler de Bar la'ya gi den Meh met Fý rýn cý ða bey, ken di ha tý ra la rýn da þun la rý i fa de e der: "b dest al dý ðým Bar la Gö lü ke na rýn da çok a cip bir mü lâ kat vu ku bul du. Ge len kà fi le nin i çin de gör dü ðüm Üs tad Haz ret le ri ne koþ tum. l le ri ni öp tüm. Böy le yol or ta sýn da, so ðuk bir ha va da kar þý laþ mak çok en te re san ol muþ tu. Ba na 'Sen Mu ham med Fý rýn cý'sýn' di ye rek mü te ma di yen lâ ti fe e di yor ve Ri sâ le i Nur'un fü tu ha týn dan bah se di yor du. 'd nan Men de res, Ma a rif Ve ki li Tev fik Ý le ri, Nur'la rýn neþ ri i çin e mir ver di. Ýn þa al lah ya kýn za man da neþ ro la cak, me rak et me' di ye çok sü rur lu bir hal dey di." (Son Þa hit ler 4/367) * * * üz za man a, De mok rat la rýn sar sýl maz dost lu ðu ol du ðu nu za man la öð re ni yor du. Hür ri yet der si ni Ri sa le-i Nur dan al dý ðý na i nan dý ðý mýz d nan Men de res ve ar ka daþ la rý, mil let men fa a ti ne yap týk la rý, ta ri he ve gö nül le re ge çen hiz met le riy le bu nun böy le ol du ðu nu is pat la mýþ lar, dev let ten baþ la ya rak, top lu mun her ta ba ka sý na ka dar hâ kim o lan, men hus bir lez ze ti de i çin de ba rýn dý ran ta hak küm be lâ sý na kar þý mü ca de le ver miþ ler dir. Mil let hâ kim dir, hü kü met hiz met kâr dýr an la yý þýn dan çok u zak lar da o lan lar, þah sî ih ti ras la rý ný ka nun sa ya rak mil le tin mu kad de ra týy la key fî is tib dat la oy na dý lar. l le ri ni, üç kah ra man va tan ev lâ dý nýn ka ný na bu laþ tý ran la rýn, mil le te ve re ce ði tek ce vap sa de ce ya lan ve ya lan lar dan i ba ret tir. Ni ha ye tin de y ný ha di se nin de va mý ný i se, mer hûm Mus ta fa Türk me noð lu ða be yin ha tý ra not la rýn dan ak ta ra lým. "Üs tad Haz ret le ri, Ri sâ le le ri Di ya net bas sýn is ti yor du. O nun i çin bi ze ha ber gön der di, 'Di ya net in Ri sâ le le ri bas ma sý i çin te þeb bü se ge çin' de di. Biz ta le be yiz, pek Di ya ne te te si ri miz ol maz di ye, rah met li Dr. Tah sin To la gö rev al dý. "Biz o nun la ta nýþ mýþ týk. Zi ya re ti ne git tik ve du ru mu an lat týk. l lah rah met et sin çok mü ba rek bir zat tý, çok te miz bir in san dý, bi zim ö nü mü ze düþ tü ve Di yâ net e ka dar git tik. O i çe ri ye Re is in ya ný na gir di, biz dý þa rý da bek le dik. Re is e tek li fi yap mýþ. Re is de miþ ki: 'Baþ ba kan bi ze e mir ver me di ði müd det çe, bun la rý ba sa ma yýz.' "Bu nun ü ze ri ne, Men de res'i zi ya ret et tik be ra ber; a ma, biz yi ne dý þa rý da bek li yo ruz, Tah sin ða bey du ru mu Men de res e an lat mýþ. Men de res de de miþ ki: 'Ben si zi ve kil tâ yin et tim. Gi din Di yâ net öy le ol muþ, gü na hýn bü yü ðü nü iþ le me ni ye tin de o la nýn, kü çük gü nah lar dan çe kin me si dü þü nü le me ye ce ði i çin, de mok rat la ra if ti ra lar sa vur muþ lar, dar be yi meþ rû laþ týr mak i çin her þe yi mu bah gör müþ ler dir. Mil le tin gön lün de Yas sý a da, ar týk YS LI - D ol muþ tur. ziz mil le tin göz yaþ la rý ný a ký ta rak in le ten le re dur di yen de mok rat lar, e fen di li ði hiz met kâr lýk ta bul muþ lar dýr. Ya lan cý bir ha mi yet kâr lýk tas la ya rak, mil let i çin en kü çük ar zu sun dan vaz geç me yen ler i le mil le ti i çin ba þý ný fe da e den ler el bet te bir ol ma ya cak týr. Þe hit ler öl me di ði i çin, hep bi zim le be ra ber ve hâ lâ mil le tin der diy le a lâ ka dar ol duk la rý na i nan dý ðý mýz d nan Men de res, Ha san Po lat kan ve Fa tin Rüþ tü Zor lu ya l lah tan rah met di li yo ruz Risâleler basýlacak; kâðýt karaborsada Dr. Tahsin Tola anlatýyor n ka ra'ya gi de ce ðim za man Is par - ta'da Üs ta da uð ra dým. Üs tad da i - ma: "d nan Bey kar de þi me se lâm söy - le. O bi zim hi ma ye miz de dir. ðer biz o - nu hi ma ye et mez sek (e liy le i þa ret e de - rek) bir an da al tý üs tü ne ge lir. Bi zi â - lem i Ýs lâm dan, Pa kis tan'dan ça ðý rý - yor lar. ðer bu ra yý bý ra kýp git sek, bir an da al tý üs tü ne ge lir. Bu ra yý biz mu - ha fa za e di yo ruz' di ye ders ler ve rir di. d nan Men de res'in Lon dra se ya ha ti sý ra sýn da (Kýbrýs meselesi), Üs tad çok te lâþ lan mýþ tý. li Ýh san To la i le týf U - ral'ý Men de res'e gön der miþ ti. Se ya ha - ti ni te hir et me si ni is ti yor du. r ka daþ larýmýz, Men de res Ýs tan bul'a git - ti ði i çin gö rü þe me di ler. Üs tad'ýn çok mü him bir ar zu su nu Men de res'e u laþ tý ra ma dýk. Da ha son ra Üs tad'ýn bu de re ce te lâþ se be bi or ta ya çýk tý. Men de res u çak ka - za sý ge çir di (17 Þu bat 1959). Fa kat, i - na yet i Ý lâ hî i le kur tul du. Ýþ le ri Baþ ka ný na söy le yin, bas sýn.' "Biz tek rar Di yâ net Ýþ le ri Baþ ka ný na git tik, yi ne rah met li Tah sin To la i çe ri gir di, fa kat Re is: 'Ben Baþ ba kan la ken dim ko nuþ ma dýk ça ba sa mam' di ye rek ka bul et me miþ. "Ney se Re is Baþ ba kan la gö rüþ mek i çin çok uð raþ tý ðý hâl de mu vaf fak o la mý yor. n so nun da Baþ ba ka nýn müs te þa rý h met Sa lih Ko rur i le gö rü þü yor. Bu a dam zan ným ca 33 de re ce li bir ma son du. O za man lar Baþ ba kan Müs te þâ rý nýn ba kan lar dan da ha çok sö zü ge çer di. "Di ya net Ýþ le ri Re i si bu a dam la ko nu þu yor. Müs te þar, Üs tad ý mý zýn is mi ni gös te re rek: 'Bu e ser le rin ba sýl ma ma sý i çin bu i sim kâ fi de ðil mi?' di yor ve ka bul et mi yor. "Bu nun ü ze ri ne Re is, Tah sin ða be ye ge le rek: 'Bu du rum da ben bu e ser le ri ba sa mam' de miþ. Kâ ðýt ka ra bor sa da n ka ra'da bu ge liþ me ler ya þa nýr ken, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri de, ta le be le ri ne bir an ev vel Ri sâ le i Nur la rýn ba sýl ma sý gerek ti ði ni söy lü yor. Ne re dey se ta ma mý fa kir ve dar ge lir sa hi bi o lan Nur Ta le be le ri i se, kâ ðýt te min et mek te ve mat ba a mas raf la rý ný ka rþ ýla mak ta bir hay li zor la ný yor lar. Zi ra, kâ ðýt ka ra bor sa da çok yük sek fi yat lar la, za man za man on kat faz la sý na sa týl mak tay dý. Bir ça re o la rak, ba sý la cak ki tap (a bo ne) kar þý lý ðýn da na do lu'da ki ar ka daþ la rýn dan pa ra is ti yor lar. n cak, bu da cüz'i ka lý yor. Se nir kent li li Ýh san To la'nýn an lat tý ðý na gö re, hiç kim se nin bi le me di ði, um ma dý ðý ve tah min e de me di ði bir þe kil de, kâ ðýt te min e di li yor ve Söz ler'den baþ la mak ü ze re 1957 se ne sin de ri sâ le le rin ba sý mý na ge çi li yor. Men de res, kâ ðýt hi be e di yor Yi ne "Son Þa hit ler"den o lan s ki þe hir'de ki "Ýs tan bul O te li"nin sa hi bi H. Ö mer Bi çer, ka ran lýk ta ka lan bu me se le hak kýn da þöy le ay dýn la tý cý bir ma lû ma tý nak le di yor: "Bir gün Ta hi rî Mut lu ve Rüþ tü Ça kýn s ki þe hir'e gel di ler. n ka ra'ya gi de cek ler di. O sý ra lar da, hü kû me tin Ri sâ le i Nur'u res men neþ re de ce ði; d nan Men de res, Ce lâl Yar dým cý ve Tevfi k Ý le ri'nin bu hiz me te yar dým cý o la cak la rý söy le ni yor du. "Â týf U ral ve Is par ta meb'u su Tah sin To la'nýn bu hiz met le n ka ra'da biz zat a lâ ka dar ol duk la rý be lir ti li yor du. "n ka ra'ya git ti ðim de, Mus ta fa Türk me noð lu i le be ra ber De mok rat Par ti Ge nel Mer ke zi ne git tik. Ge nel Sek re ter Ha lil Ýb ra him Be ye Lem'a lar'ý ver dik. Lem'a lar'ý mem nu ni yet le ka bul e den Ha lil Ýb ra him Bey, 'Bu e se ri ço luk ço cu ðum la o ku ya ca ðým ve o ku ta ca ðým' de di ve i lâ ve et ti: 'Si ze Ri sâ le i Nur'la rýn ba sýl ma sý na al tý ton kâ ðýt tah sis et tik. o nu a lýn' de di." (Son Þa hit ler 2/83) Ha tý ra la rýn da ay ný me se le ye te mas e den Ma raþ lý h met Ra ma za noð lu i se, Men de res, Ri sâ le i Nur la rýn bas ký sý i çin 10 ton da kâ ðýt hi be et ti i fa de si ni kul la ný yor. Ve ri len ra kam lar fark lý ol mak la bir lik te, rah met li Men de res ta ra fýn dan kâ ðýt yar dý mý nýn ri yâ sýz bir þe kil de ya pýl dý ðý an la þý lý yor. TRÝHÝN ÝÇÝNDN ltur han Cel kan (0 505) Bu zamanda kurtuluþ yolu Ý sim be lirt me yen o ku yu cu muz: Bü yük gü nah lar kaç ta ne dir? Ye di mi dir? Han gi le ri dir? Bü yük gü nah iþ le yen ba ðýþ la nýr mý? He lâl da i re si ge niþ tir Gü nah, l lah ýn yap ma mý zý ya sak la dý ðý dav ra nýþ týr. Ha ram dâ i re si, he lâl dâ i re si ne na za ran dar dýr; fa kat ha ram la rýn sa yý sý ye di i le sý nýr lý de ðil dir. Bi zim na za rý mýz ha ram la rýn sa yý sý ü ze rin de yo ðun laþ ma ya de ðil, ha ram la rýn ö zü nü kav ra ma ya ve on lar dan sa kýn ma ya dö nük ol ma lý dýr. Ha ram la rýn ve gü nah la rýn sa yý sý bir hay li faz la ol sa da, þun la rý u nut ma ma lý yýz: 1- He lâl dâ i re si da ha ge niþ tir. 2- Her ha ra mýn, he lâl dâ i re sin de te lâ fî þek li mu hak kak var dýr. Ha ra ma gir me ye lü zum yok tur. 3- Gü nah lar dan dö nüþ müm kün dür. 4- Dö nü þü müm kün o lan gü nah la rý i le le bet boy nu muz da bir le ke gi bi gör mek ten se, piþ man lýk i le, l lah a sý ðýn mak la, töv be ve is tið far i le a rýn ma mýz bi ze in þal lah l lah ýn rý zâ sý ka pý la rý ný a ça cak týr. 5- t tý ðý mýz a dý mýn gü nah ol du ðu nu fark et ti ði miz an, a dý mý mý zý ge ri çek mek, gü nah ta sý ný rý aþ mak tan ka çýn mak ve töv be et mek sû re tiy le se vap ta ki de re ce le ri mi zi yük selt me miz her za man müm kün dür. Bu za man da kur tu luþ yo lu Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, e sas o lan î man dýr, tak vâ dýr, i bâ det tir. Böy le fe sat ve gü nah lar as rýn da kalp te ki l lah kor ku su gü nah la ra kar þý en bü yük bir si lâh ve si per hük mün de dir. Bu za man da farz la rý iþ le yen, bü yük gü nah la rý iþ le me yen kur tu lur. Böy le bü yük gü nah lar i çin de, sa lih a me lin ih lâs la mu vaf fa ki ye ti pek zor dur. Di ðer yan dan, az bir sa lih a mel, böy le a ðýr þart lar al týn da, çok hük mün de dir. Hem za ten l lah kor ku su i le gü nah lar dan u zak dur mak ta bir ne v'î sa lih a mel var dýr. Çün kü bir gü na hý terk et mek va cip tir. Bir va ci bi iþ le mek, çok sün net le re be del dir. Ö zel lik le böy le gü nah la rýn sel gi bi ü ze ri mi ze hü cum et ti ði bir a sýr da, yal nýz ca gü nah lar dan ko run mak su re tiy le, ya ni az bir i ra de gös te rip yüz ler ce gü na hý terk et mek su re tiy le, yüz ler ce va cip iþ len miþ ol mak ta dýr. Ma dem, þim di ki sos yal ha yat ta her da ki ka da yüz ler ce gü nah la kar þý kar þý ya ka lý yo ruz. l bet te l lah kor ku su nu ve gü nah lar dan sa kýn mak duy gu su nu kal bi miz de ta þý dý ðý mýz her an, yüz ler ce sâ lih a me lin de ka pý sý ný çal mýþ o la ca ðýz. 1 Töv be gü na ha kar þý si per dir Gü nah la ra kar þý en bü yük si per töv be ve is tið far et mek ve gü nah lar dan vaz geç mek tir. l lah a þirk koþ mak ha riç ol mak ü ze re, bü yük gü nah la rý iþ le mek i man sýz lýk tan gel me di ðin den; gü nah ol du ðu nu in kâr et me dik çe bü yük gü nah iþ le yen ki þi, i man da i re sin den çýk maz. 2 Fa kat Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, her gü nah i çin de küf re gi de cek bir yol var dýr. ðer iþ le nen bir gü nah is tið far i le ça buk im ha e dil mez se, kurt de ðil, kü çük bir mâ ne vî yý lan o la rak kal bi ý sý rýr. Çün kü gü nah kal be iþ le me ye baþ la dý ðý ve töv be i le im ha e dil me di ði za man kal bi ka rar týr ve gü nah la rý kor ku suz ca iþ le me ye de vam et mek kal bin ka tý laþ ma sý na ve î mân nû ru nun çýk ma sý na sebep o lur. 3 Oy sa töv be i le gü nah lar dan kur tul ma ya bi zi ça ðý ran l lah ýn ki ta bý dýr: Kur ân, l lah a sý ðý nýl dý ðý, i ti raf e dil di ði ve piþ man o lun du ðu sü re ce l lah ýn bü tün gü nah la rý af fe de ce ði ni þöy le müj de ler: De ki: y gü nah ta a þý rý gi de rek ne fis le ri ne zul met miþ o lan kul la rým. l lah ýn rah me tin den ü mi di ni zi kes me yi niz. l lah bü tün gü nah la rý ba ðýþ lar. Þüp he siz O çok ba ðýþ la yý cý ve çok mer ha met e di ci dir. 4 Bü yük gü nah la rý ya sak la yan Kur ân dýr Kur ân ýn em ri bü yük ol du ðu gi bi, ya sak la dý ðý gü nah lar da bü yük tür. l lah a þirk koþ mak 5, a dam öl dür mek 6, zi nâ 7, iç ki, ku mar 8, an ne ve ba ba hak ký ný çið ne mek 9, ya lan cý þa hit lik yap mak ve ya lan söy le mek 10, hýr sýz lýk yap mak 11, gýy bet et mek ve sû-i zan da bu lun mak 12, if ti râ at mak 13, li vâ ta 14, fâ iz 15, ye ti mi a zar la mak ve do yur ma mak 16, do muz e ti ye mek, ö lü hay van e ti ye mek 17 Kur ân da ge çen gü nah la rýn baþ lý ca la rý dýr. Bu gü nah lar dan, kul hak ký i le l lah hak ký ný bün ye sin de ba rýn dýr ma ö zel li ði ne sa hip ye di ta ne si ni Be dî üz za man Haz ret le ri þöy le sý ra lar: 1- Katl (a dam öl dür mek), 2- Zi nâ, 3- Þa rap, 4-U kûk-u vâ li deyn (an ne ba ba hak ký ný gö zet me mek, ak ra ba lýk bað la rý ný ko par mak), 5- Ku mar, 6- Ya lan cý þa hit lik, 7- Dî ne za rar ve re cek bid a la ra ta raf tar ol mak. 18 Gü nah hu su sun da mu hak kak bil me miz ve ku la ðý mýz da her za man kü pe ol ma sý ge re ken hu sus, l lah ýn ya sak la dý ðý þey le re yak laþ ma mak, kü çük ve ya bü yük gü nah la ra kar þý l lah a sý ðýn mak, Kur ân da bil di ri len gü na hý gü nah o la rak ka bul len mek ve gü nah ta ýs rar et me mek tir. Töv be e di lir se gü nah bü yük ol mak tan çý kar Ni te kim Pey gam ber fen di miz (asm): Töv be ve is tið far e dil di ðin de bü yük gü nah bü yük de ðil, ýs rar la iþ len me ye de vam e dil di ðin de i se, kü çük gü nah kü çük de ðil dir. 19 bu yur muþ tur. Dipnotlar: 1- Kastamonu Lâhikasý, s Lem'alar, s Lem'alar, s Zümer Sûresi, 39/ Þuarâ Sûresi, 26/213; Kasas Sûresi, 28/ Nisâ Sûresi, 4/92, 93; Mâide Sûresi, 5/32; Ýsrâ Sûresi, 17/33; Furkan Sûresi, 25/ Mâide Sûresi, 5/5; Nûr Sûresi, 24/2,4. 8- Mâide Sûresi, 5/90, Ýsrâ Sûresi, 17/ Bakara Sûresi, 2/283; Nisâ Sûresi, 4/ Mâide Sûresi, 5/ Hucurât Sûresi, 49/ Nisâ Sûresi, 4/ 'râf Sûresi, 7/80, 81; Neml Sûresi, 27/54; nkebût Sûresi, 29/28, Bakara Sûresi 2/188, Fecir Sûresi, 89/17; Mâûn Sûresi, 107/ Mâide Sûresi, 5/ Barla Lâhikasý, s a.g.e., 3/3416.

6 RÖ POR TJ 6 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ Y Cumhuriyet Osmanlý padiþahlarýnýn reformlarý üzerine kuruldu MODRN TÜRKÝY'NÝN ORTY ÇIKMSIND TML PRMTRLRDN BÝRÝ D BDÜLHMÝD'DÝR DÝYN DOÇ. DR. NCMTTÝN LKN, OSMNLIYI GÇMÝÞÝYL BRIÞIK BÝR ÞKÝLD MODRNLÞTÝRN II. BDÜLHMÝD'DÝR. CUMHURÝYT BU MÝRS ÜZRÝN KURULMUÞTUR DDÝ. hhke Se la nik Ýs tan bul a Kar þý ve Se la nik in Yük se li þi ki - tap la rý nýn ya za rý Ka ra de niz Tek nik Ü ni ver si te si Ta rih Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Nec met tin l kan la Os man lý nýn son yüz yý lýn da ki Jön Türk ler, b dül ha - mid çe kiþ me si ni ko nuþ tuk. l kan b dül ha mid in dev le tin ye di ði dar be ler yü zün den mer ke zi yet çi ha - re ket et ti ði ni, bu yüz den de top lu mun bir çok ke si mi - nin ken di si ne mu ha lif ol du ðu nu söy lü yor. Ta biî bu - gün den ba ka rak b dül ha mid in bü yük iþ ler ba þar dý - ðý ný da ek li yor. l kan ýn ö nü müz de ki gün ler de çý ka - cak ki ta bý nýn is mi i se Se la nik Düþ tü o la cak. Ki tap la rý ný zý Se la nik in Ýs tan bul a kar þý ta kýn - dý ðý ta výr lar ü ze ri ne kur gu lu yor su nuz. Bu kar þýt lý ðýn sebebi ne dir? Ça lýþ ma mý zýn ha re ket nok ta sý, Jön Türk-I I. b dül ha mid mü ca de le si dir. Jön Türk ler, Se la nik te si vil ve as ke rî ka nat cid dî bir þe kil de ör güt le ne rek b dül ha mid e kar þý yo ðun bir mü ca de le ye gi ri þi yor lar. Bun la ra gö re Se la nik Kâ be-i Hür ri yet ve Meh di-i Hür ri yet o la rak hür ri ye tin mer ke zi i di. Ýs tan bul i se, yoz laþ ma nýn ve her tür lü a yak o yu nunun mer ke zi, ba zý la rý nýn i fa de si ne gö re i se köh ne miþ Bi zans i di. Ha re ket Or du su Ko mu ta ný Mah mud Þev ket Pa þa, Ýs tan bul ü ze ri ne yü rür ken su bay la ra yap tý ðý söz de ko nuþ ma da, söz de di yo rum, çün kü böy le bir ko nuþ ma nýn ya pýl ma dý ðý ný id di a e di yo rum, Ýs tan bul u Köh ne Bi zans o la rak ad lan dýr mak ta dýr. Do la yý sýy la Sul tan Ha mid in taht tan in di ril me si ne ka dar de vam e den bu mü ca de le ay ný za man da, sem bo lik o la rak Kâ be-i Hür ri yet Se la nik i le Köh ne Bi zans Ýs tan bul un mü ca de le si o la rak da gö rü le bi lir. Bun dan do la yý bu is mi ter cih et tik. Jön Türk le rin ar ka sýn da ki dün ya gö rü þü ya da ze min ney di? Jön Türk ler Os man lý mo dern leþ me si nin or ta ya çý kar dý ðý mo dern mek tep ler den me zun o lan bü rok rat, ga ze te ci, su bay ve ay dýn lar dan o lu þu yor du. s ker ve si vil ler den o lu þan bu e kip, Ba tý lý fel se fî ve si ya sî a kým la rý ta kip e di yor lar. Genç Os man lý ha re ke ti ni dý þa rý da bý ra kýr sak, I I. b dül ha mid dö ne min de Jön Türk ler Fran sýz Dev ri mi nin yü zün cü yý lý o lan 1889, dört beþ genç b dul lah Cev det, Ýb ra him Te mo gi bi i sim ler bu ha re ke ti baþ la tý yor yý lý na ka dar ör güt le ni yor lar. Mek teb-i Týb bi ye ve Mül ki ye de di ði miz yük sek o kul lar da bel li sa yý ya u la þý yor lar. I I. b dül ha mid in meþ rû ti ye ti or ta dan kal dý rýp tek rar mut lâ kî yö ne ti me dön me si ni e leþ ti ri yor lar. Yýl dýz Sa ra yý ný Pa di þah ýn a yak o yun la rý na sah ne o lan bir me kân o la rak ta ným lar ken, Pa di þah ýn et ra fýn da ki in san la rý men fa at ler da ðý ta rak a vu cu nun i çi ne al dý ðý ný dü þü nü yor lar. Pa di þah Meþ rû ti ye ti i lân e dip Sa ray da çö rek le nen kö tü in san la rý da ðý týr sa r me ni le rin ve Bal kan lar da ki is yan la rýn di ne ce ði ne i na ný yor lar. Böy le lik le Os man lý yý kur ta ra cak la rý ný dü þü nü yor lar. Do la yý sýy la te mel gö rüþ le ri meþ rû tî yö ne ti me tek rar dö nül me siy di. Bu nun da ha ö te si yok tu. Ya ni dev le tin ve top lu mun kro nik leþ miþ ik ti sa dî, si ya sî ve sos yal so run la rý ný na sýl çö ze cek le ri ne da ir herhan gi bir prog ram la rý yok tu. b dül ha mid dö ne min de Mec lis ka pa tý lý - yor mu? b dül ha mid, Rus Sa va þý ný ba ha ne e de rek Mec li si ka pat ma dan ta til e di yor, ze ki bir in san ol du ðu i çin, ta til e di yor. Fa kat bu ta til öy le ký sa sür mü yor, tak ri ben 30 yýl de vam e di yor. Bu sü re zar fýn da 1908 yý lý na ka dar Mec li sin a çý lý þý dev let sal na me le rin de zik re dil mek su re tiy le res mî o la rak var lý ðý ný de vam et ti ri yor. Ya ni Mec lis hu ku ken var, fa kat fi i len yok tu. Ýl ginç bir te zat, fa kat ger çek te du rum buy du. Jön Türk ler na sýl ge li þip güç le ni yor? Jön Türk ler, 1906 ya ka dar fi i lî gü cü ol ma yan, mev cut yö ne ti mi e leþ ti ren en te lek tü el bir ha re ket o la rak kal mýþ lar dýr. b dül ha mid bu mu ha lif le ri ni mer kez den u zak vi la yet le re sü rü yor, ki mi si de gö re vi bý ra kýp Pa ris, Mad rid, Ber lin gi bi v ru pa þe hir le ri ne ka çý yor. h met Rý za ve e ki bi Pa ris te ol du ðu i çin a sýl kü me len me bu ra da mey da na ge li yor yý lý na ge lin di ðin de i se, Se la nik te Jön Türk ya yýn la rý ný o ku yan se kiz do kuz ki þi b dül ha mid in yö ne ti mi ne son ver mek i çin ye ni bir ce mi yet ku ra lým di - Ka ra de niz Tek nik Ü ni ver si te si Ta rih Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Nec met tin l kan la Os man lý nýn son yüz yý lýn da ki Jön Türk ler, b dül ha mid çe kiþ me si ni ko nuþ tuk. yor lar ve Os man lý Hür ri yet Ce mi ye ti ni ku ru yor lar. Pa ris te ki le rin ya pa ma dýk la rý ný ya pýp Ma ke don ya da ki ü çün cü or du ya men sup su bay la rý bu giz li ha re ke tin i çi ne ka tý yor lar. Ýs tik lâl Har bi nin baþ kah ra man la rý o la cak o lan Kâ zým Ka ra be kir, Ýs met Ý nö nü ve Mus ta fa Ke mal ta türk gi bi genç su bay lar bun lar a ra sýn da yer a lý yor. Os man lý Hür ri yet Ce mi ye ti nin þu be le ri ni Ma nas týr, Oh ri, Üs küp gi bi yer le re ya yý yor lar. Pa ris te ki Dok tor Na zým, teb dil-i ký ya fet le ho ca ký lý ðýn da bu ce mi yet le i ki li gö rüþ me ler i çin Se la nik e ge li yor. Ya pý lan gö rüþ me ler so nun da bir leþ me ka ra rý ve ri le rek Os man lý Ýt ti hat Te rak ki ku ru lu yor. Böy le ce Pa ris te ki en te lek tü el a yak i le Se la nik te ki bü rok rat ve as ke rî ka nat bir le þin ce Sul tan b dül ha mid i çin so nun baþ lan gý cý o lu yor. Bu ka dar güç lü bir is tih ba ra ta sa hip o lan b dül ha mid bu ör güt len me den ha ber dar de ðil mi? Mut la ka ha ber dar. I I. b dül ha mid bu ya pý lan ma ya kar þý bir þey ler ya pý yor, fa kat bu bil di ði miz öl dür me ve ya or ta dan kal dýr ma þek lin de ol ma mýþ týr. Yap tý ðý tek þey, bun la rý bir gö rev le ve ma aþ la taþ ra ya sür mek. Ya ni Ýs tan bul dan taþ ra ya da ðý tý yor. Da ha ra di kal bir ham le yap say dý, Jön Türk ler ba þa rý lý o la bi lir miy di? Bu ra sý ný pek bi le me yiz. Fa kat þu bir ger çek ki, Sul tan Ha mid, Jön Türk ya pý lan ma sý na bu þe kil de do lay lý yol dan yar dým da bu lun muþ tur. I I. Meþ rû ti yet e na sýl bir mü ca de le den son ra va rý lý yor? 1902 yý lýn da b dül ha mid kar þý tý bü tün teþ ki lât lar Pa ris te bir le þe rek I I. Jön Türk top lan tý sý ný ger çek leþ ti ri yor. Bu top lan tý da b dül ha mid i si lâh la de vir me fik ri or ta ya çýk tý ðýn da h met Rý za ve e ki bi ha yýr di ye rek, dýþ yar dým al ma yý red de de rek b dül ha mid i ken di im kân la rý mýz la de vir me li yiz fik ri ni sa vu nu yor. Fa kat 1907 de ki I I. Jön Türk kon gre sin de tam bir te rör ve ih ti lâl be yan na me si or ta ya çý ký yor; Meþ rû ti yet in ye ni den ku rul ma sý, b dül ha mid in taht tan in di ril me si i çin si lâh kul la ný la bi le ce ði, ver gi ver me ye rek dev le ti blo ke et me fik ri hat ta u mu mî bir is yan çý kar ma gi bi ko mi te ey lem le ri a raç o la rak ka bul e di li yor. Bun dan son ra iþ ar týk çok cid diy di. Jön Türk ler ar týk ha re ke te ge çe cek ler di. Sul tan Ha mid ge li nen nok ta nýn cid di ye ti ni her hal de pek gö re me di. ðer b dül ha mid du ru mun va ha me ti ni gö rüp da ha er ken Meþ rû ti ye ti i a de et sey di mu ha lif le rin ga zý ný a lýr dý. Bu na gö re de bun dan son ra ki sü reç ya þan maz dý, bel ki. Fa kat ma a le sef böy le ol ma dý. Jön Türk genç lik ha re ke ti b dül ha mid in aç tý ðý mo dern o kul lar da ye ti þen genç ler. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da ken di so nu nu ken di ha zýr la mýþ týr. Jön Türk ha re ke ti ne den mer kez o la rak Se la - nik i seç ti? 1895 yý lýn da ilk de fa Jön Türk is miy le bil di ri ler da ðý tý lý yor. Bu nun ü ze ri ne b dül ha mid de þif re o lan dev let me mur la rý nýn bir kýs mý ný Se la nik e sür gün e di yor ve bun lar ka mu gö rev le ri ni o ra da ic ra e di yor lar. Me se lâ Ta lat Bey dir ne den Se la nik e sü rü lü - JÖN TÜR LR, DÖN M L RÝN V M SON L RIN ÝM KÂN L RINI KUL LN DI LR Jön Türk le rin mer ke zi o lan Se la - nik, Ya hu di ve dön me le rin mer ke zi ol ma sý ba ký mýn dan çok tar tý þý lý yor. Se la nik koz mo po lit bir þe hir yýl - la rýn da Se la nik þeh ri nin nü fu su 98 bin ci va rýn da. Bun la rýn 47 bin kü sû ru Ya hu - di, 20 bin ci va rý dön me ve ay rý ca 15 bin ci va rý i se v ru pa lý. Müs lü man lar 30 bin ci va rýn da o dö nem. Se la nik te ye di ye ya - kýn ma son lo ca sý var. Jön Türk ha re ke ti ne böl ge de bu lu - nan güç le rin na sýl bir et ki si o lu yor? Fa a li yet le ri ni ya par ken da ha zi ya de Ma son lo ca la rý nýn ve dön me de di ði miz gru bun mad dî im kân la rý ný, me kân la rý ný kul la ný yor lar. Bir i ki ör nek le Mit hat Þük - rü Ble da gi bi Os man lý Hür ri yet Ce mi ye ti - ni ku ran la rýn bir kýs mý ma son dur. Me se lâ Ca vid Bey dön me dir. Ma son la rýn ha re ke - te kat ký sý i se da ha faz la dýr di ye bi li riz. Ma son lar Os man lý da ki bi ra der le ri ni uy - ku la rýn dan u yan dýr mak i çin ha re ke te ge - çi yor lar ve 1900 lü yýl la rýn ba þýn da Fer ra ri i sim li bir hey kel tra þý Se la nik e gön de ri - yor lar. Ýl ginç tir, bun dan son ra Se la nik te - ki ih ti lâl ci genç ler de bir ha re ket len me baþ lý yor. Ku ru cu la rý nýn ö nem li bir kýs mý - nýn ma son ol du ðu Hür ri yet Ce mi ye ti nin or ta ya çýk ma sý te sa dü fî ol ma sa ge re kir. Bu ce mi ye ti ku ran la rýn ö nem li bir kýs mý ma son ve dön me. Jön Türk le rin ha re kete ge çi ril me si ve ih ti lâ lin ger çek leþ ti ril me si sü re cin de cid dî des tek le ri var. yor ve Se la nik te sý nýr da pos ta da ðý tý cý sý o la rak is tih dam e di li yor. Ýlk ön ce böy le bir gö re vi ic ra e de me ye ce ði ni dü þü nen Ta lat Bey da ha son ra bu nun fi kir le ri ni yay mak i çin ö nem li bir a raç o la bi le ce ði ni dü þü ne rek se vi ni yor. Ne ka dar gü zel de ðil mi? Giz li bir ce mi yet ku ran yö ne ti mi kar þý tý bir ki þi sý nýr la ra pos ta da ðý tan me mur o la rak gö rev len di ri li yor. Bu ki þi, ya ni Ta lat Bey, bu i þi ni ya par ken bu a ra da dev let ten ma aþ a lý yor. Ta lat Bey gi bi baþ ka gö rev li li ler de var. Ý ro nik bir du rum. Me se lâ yi ne Mus ta fa Ke mal Bey, 1905 yý lýn da Fa tih ci va rýn da giz li fa a li yet le rin den do la yý Su ri ye ye sü rü lü yor, an cak bir yol bu lup Se la nik e ü çün cü or du ya ta yin o lu yor. Bu ra da Jön Türk ler le giz li fa a li yet le ri ne de vam e di yor.. Ne den gö rev den al mak ye ri ne bu yo lu ter - cih e di yor? b dül ha mid Jön Türk ler i çin Bun lar ku zu gi bi dir. Dý þa rý da ka lýr lar sa art ni yet li kim se ler bun lar dan is ti fa de e der ler. Dev let te gö rev de bu lup ma aþ al ma ya de vam e der ler se siv ri fi kir le rin den vaz ge çer ler, di ye dü þü nü yor du. Bir þe kil de bun la rý i çe ri de tu ta rak kon trol al tý na al mak is ti yor. Fa kat iþ ler dü þün dü ðü gi bi ol mu yor. k si ne bu si ya se tiy le Se la nik in Jön Türk le rin mer ke zi ol ma sý ný sað lý yor. Da ha son ra i se Se la nik te ör güt le nen Jön Türk ler den Res ne li Ni ya zi nin 1908 yý lýn da da ða çýk ma sýy la o lay lar pat lak ve ri yor. O la yýn a sýl kah ra ma ný Res ne li Ni ya zi dir. Jön Türk ler I I. b dül ha mid i taht tan in dir - dik ten son ra ye ri ne ki mi ge çir me yi dü þü nü - yor lar dý? Sul tan b dül ha mid ze ki ve ik ti da rý ný pay laþ mak is te me yen bi ri. Ken din den son ra tah ta geç me si muh te me len kar deþ le ri i se yön len dir me ye a çýk ki þi ler di. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da I I. b dül ha mid taht tan in di ril dik ten son ra Jön Türk ler tah ta ge çe cek pa di þa hý is te dik le ri gi bi yön len di re bi lir ler di. Sul tan Re þad dö ne mi böy le ol muþ tur. Jön Türk ler b dül ha mid i çok za lim ve gad dar o - la rak tas vir e der ler. Bu ne ka dar ger çek çi? Ha yýr doð ru de ðil dir, bu. Jön Türk ler b dül ha mid i as tý ðý as týk kes ti ði kes tik hat ta in san la rý öl dü rüp de ni ze a tan bi ri o la rak tas vir e der ler. Bun lar ta ma men Jön Türk a ji tas yo nu ve pro pa gan da sý dýr. Jön Türk ler Sul tan Ha mid e kar þý pro pa ga da yý çok i yi kul lan mýþ lar dýr. Pro pa gan da ko nu la rýn dan bi ri de bu öl dür me ve iþ ken ce id di a la rý dýr. Fa kat 1908 ih ti lâ lin den son ra ku ru lan bir he yet bu þe kil de öl dü rü len ve fa il-i meç hu le kur ban gi den bir ki þi yi tesbit e de me miþ tir. Çün kü böy le bir þey yok. n kö tü uy gu la ma Taþ kýþ la da iþ ken ce o la bi lir. Bu ra da sor gu la nan ve iþ ken ce gö ren ler i se bir gö rev le dev le tin fark lý coð raf ya la rý na sür gün e di li yor lar dý. Bu nu ka bul et me yen ler i se v ru pa ül ke le ri ne ka çý yor du. Jön Türk le rin din le i liþ ki le ri na sýl dý? Jön Türk ler koz mo po lit bir ya pý ya sa hip ti ler. Her tür lü gö rüþ ten dü þün ce den in san lar var. Þey hi var, mü ri di var, ma so nu var, dön me si var, ma ter ya lis ti var. h met Rý za çok i yi bir u gus te Com te sem pa ti za ný ve Meþ ve ret te ki ya zý la rýn da o nun fi kir le ri ni a çýk ça ya zý yor. Ýb ra him Te mo bu ya zý la rýn Pa ris te nor mal kar þý la na bi le ce ði ni, an cak bun la rýn Ýs tan bul da ki Jön Türk le ri o lum suz o la rak et ki le ye bi le ce ði i çin e leþ ti ri yor. Di ni o gün kü Os man lý top lu mu nun bir ger çe ði o la rak gö rü yor lar, fa kat ö zel le rin de her ke sin ken di si ne gö re bir din al gý sý var dý. Bu ka dar fark lý kim lik le rin bir a ra ya gel di ði Jön Türk le rin or tak bir si ya sî ve fel se fî bir viz yon ta ný mý var mý? Sos yo log Þe rif Mar din ve ta rih çi Þük rü Ha ni oð lu gi bi, ben de bun la rýn böy le or tak bir si ya sî ve fel se fî dü þün ce ye sa hip ol ma dýk la rý ný dü þü nü yo rum. Yi ne Ýs tan bul da gö rev ya pan l man su bay la rýn ha tý rat la rýn da Ý yi ni yet li, dev le tin is tik ba li ni meþ rû ti yet te gö ren, a ma si ya sî, fel se fî an lam da top lu mun ö nü nü a ça cak si ya sî ve fel se fî gö rüþ le ri ol ma yan genç ler tesbit le ri var. Jön Türk ler top lum dan ko puk bir ih ti lâl g ru buy du. Os man lý nýn so run la rý na çö züm ü re te cek pro je le ri yok tu. Tek re çe te le ri ve ya si hir li deð nek le ri meþ rû ti yet i di. Hal bu ki b dül ha mid bun lar dan çok da ha a kýl cý ve da ha i yi pro je le rin sa hi bi i di. Sul tan Ha mid in bu ö zel lik le ri son yýl lar da ya pý lan a ka de mik ça lýþ ma lar ve di ðer ya yýn lar la an cak ye ni an la þýl ma ya baþ la mýþ týr. Siz b dül ha mid i Jön Türk ler den da ha i le - ri ci bu lu yor su nuz? Ke sin lik le. Os man lý mo dern leþ me sin de üç pa di þah ö nem li dir: I I. Mah mut, b dül me cid ve I I. b dül ha mid. De de, o ðul, to run Sul tan I I. Mah mud Os man lý mo dern leþ me si ni fi i lî o la rak baþ la tan ki þi, b dül me cid i se bu fa a li yet le ri Tan zi mat ve Is la hat Fer man la rýy la dev let pro je si ha li ne ge ti ri yor. r týk dev le tin Ba tý lý laþ ma sý or tak bir ka rar o la rak yü rür lü ðe gi ri yor. b dül ha mid de bu i ki pa di þa hýn ku rum sal o la rak yap mak is te di ði bir çok þe yi ya pý yor. Bu nun dý þýn da b dül ha mid i yi bir din dar. Hü küm dar ol duk tan son ra di nî has sa si yet le ri ne da ha da dik kat e den b dül ha mid, bir ta raf tan ku rum la rý mo dern leþ ti rir ken, ö bür ta raf tan top lu mu Ýs lâ mî has sa si yet le riy le a yak ta tut ma ya ça lý þý yor. Me se lâ dün ya nýn fark lý böl ge le ri ne teb lið ci ler gön de ri yor, o kul la rýn ted ri sa týn da di nî has sa si yet le re u yul ma sý ný ti tiz lik te ta kip e di yor. b dül ha mid dö ne mi ni bir ye ni le me dö ne mi o la rak e le a lýr sak, ka dim Os man lý i le mo dern Os man lý nýn sen te zi nin sað lýk lý bir þe kil de ya pýl ma ya ça lý þýl dý ðý ný gö rü rüz. Bun dan do la yý Sul tan Ha mid dö ne mi ni dev le tin res to ras yo nu o la rak de ðer len dir mek ge re ki yor dar be siy le bu res to ras yon so na er miþ ve tek rar ba þa dö nül müþ tü. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku rul ma sýn da bu re form la rýn et ki si ne dir? Mo dern Tür ki ye nin or ta ya çýk ma sýn da te mel pa ra met re ler den bi ri de b dül ha mid dir. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku rul ma a þa ma sý na ta raf sýz göz le ba kar sak kar þý mý za üç ki þi çý kar; I I. Mah mut, I I. b dül ha mid ve Mus ta fa Ke mal ta türk. I I. Mah mut ol ma say dý Tür ki ye Cum hu ri ye ti ol maz dý. Os man lý yý geç mi þiy le ba rý þýk bir þe kil de mo dern leþ ti ren I I. b dül ha mid dir. Cum hu ri yet bu mi ras ü ze ri ne ku rul muþ tur. Bir ta raf tan meþ rû ti ye ti sa vu nan Jön Türk ler ö bür ta raf tan mut la ki yet çi, a ma Jön Türk ler den da ha i le ri bir b dül ha mid port re si çi zi yor su nuz. O dö nem han gi ke - si me des tek ve ri le ce ði in san la rýn ka fa sý ný ka rýþ tý rý yor mu? Þu an b dül ha mid e hay ran lýk du yan kim se le rin ö nem li bir kýs mý o dö nem ya þa say dý i na nýn b dül ha mid e kar þý o lur du. Öz gür lük, hür ri yet týl sým lý kav ram lar. Ýs lâ mî ke sim den bir çok in san o dö nem b dül ha mid e kar þý. Ö bür ta raf tan da dev let bü yük bir kriz i çin de. Tan zi mat tan bu ya na il ginç bir ya pý o lu þu yor. Bü rok rat la rýn, Baþ ba kan la rýn, ba kan la rýn gö re ve ge lip git me si ni Fran sýz, vus tur ya, Rus ya, Ýn gil te re nin Ýs tan bul da ki bü yü kel çi le ri ka rar laþ tý rý yor. Dev le tin a de ta o mur ga sý ký rýl mýþ du rum da. Dýþ borç lan ma 1854 yý lýn da baþ lý yor ve dev let yir mi yýl da if lâ sýn e þi ði ne ge li yor. I I. b dül ha mid böy le bir dö nem de yö ne ti me ge le rek, dev le tin bu kö tü gi di þi ne dur de mek is ti yor. Bir de 93 har bi ni kay bet miþ ve dev let di be vur muþ tu. Do la yý sýy la böy le bir du rum dan tek rar a ya ða kalk mak zor i di. Sul tan Ha mid bu nu yap ma ya gay ret et miþ tir. Bu nu ya par ken de ba zý ha ta la rý ol muþ tur. Bu i se is ter is te mez pek çok ki þi yi ra hat sýz et miþ ve kar þýt la rý nýn or ta ya çýk ma sý na ne den ol muþ tur. 31 Mart Va k' a sý top lum sal di na mik ler le ge - li þen bir þey mi? I I. b dül ha mid in taht tan in di ril me si me se le si 31 Mart Va k' a sý pat lak ver di, ge ri ci ler su bay la rý öl dür dü ler, Se la nik Ha re ket Or du su Ýs tan bul a yü rü dü, Meþ rû ti ye te sa hip çý kýp b dül ha mid i taht tan in dir di þek lin de ö zet le nir. Bu ta ma men hi kâ ye. Bu ha di se ye ý þýk tu tan en ö nem li bil gi yi Hü se yin Kâ ni Ýr tem ve ri yor. Kâ ni Ýr tem a ný la rýn da 31 Mart Va k'a sý nýn pat lak ver di ði ge ce Dok tor Na zým, Ta lat Bey ve h met Rýza nýn bir me bu sun e vin de giz li bir top lan tý yap tý ðý ný söy lü yor. Bu top lan tý dan Mec lis der hal Ýs tan bul un dý þýn da bir yer de top lan ma lý, Se la nik ten or du ge ti ri lip o lay lar bas tý rýl ma lý ve b dül ha mid taht tan in di ril me li ka ra rý çý ký yor. Ba ký yor su nuz ki bu üç le me a dým a dým uy gu lan mýþ. De mek ki her þey bir plan da hi lin de ya pýl mýþ, þek lin de dü þü nü le bi lir.

7 Y DÜNY 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ 7 Þiddeti durdurun, barýþý temin edin ÖNCKÝ GÜN LÜBNN D BÝR RY GLDÝÐÝ GNÇLRÝ ÞÝDDT V SVÞ KRÞI DÝRNMY ÇÐIRN PP, DÜNKÜ PZR YÝNÝND YPTIÐI KONUÞMD D HR YRD BRIÞ GÖNÜLLÜSÜ OLMNIZI DÝLÝYORUM DDÝ. LÜB NN res mî zi ya ret te bu lu nan Pa pa 16. Be ne dik t, Lüb nan lý genç ler le bir a ra ya ge le rek tav si ye ler de bu lun du. Pa pa Be ne dik t, Bey rut un Bkir ki böl ge sin de rap dün ya sý nýn çe þit li ül ke le - rin den ge len yüz ler ce gen ce ses len di. Pa pa, Su ri ye de genç ler i çin ve a i le le ri i çin du â et ti ði ni, on la rýn ce sa re ti ne hay ran ol du ðu nu ve ken di le ri ni hiç bir za man u nut ma dý ðý ný be lir te - rek, Or ta do ðu nun i çin de bu lun du ðu zor du ru - ma çok ü zü lü yo rum. Müs lü man ve Hý ris ti yan - la rýn bir lik te sa vaþ ve þid de ti dur dur ma sý nýn þim di tam za ma ný dýr de di. Pa pa Be ne dik t, genç le ri þid det ve sa va þa kar þý di ren me ye ça ðýr - dý ðý ko nuþ ma sýn da, Lüb nan ýn ko nuk se ver lik te ve bir a ra da ya þa ma ar zu sun da çok ye te nek li bir mil let ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Bü tün genç li ði bir bi ri ne kar þý a çýk ol ma ya ça ðý - rý yo rum. Top lan tý ya ka tý lan Müs lü man genç le - re, gel dik le ri i çin te þek kür e di yo rum. Siz ler Hý - ris ti yan genç ler le bir lik te bu ül ke nin ge le ce ði si - niz. Bir lik te ça lýþ ma lý ve hoþ gö rü lü ha re ket et - me li si niz. Or ta do ðu, Müs lü man ve Hý ris ti yan lý - ðýn u yum i çin de bir lik te ya þa ya ca ðý, öz gür bir top lum o luþ tu ra bil me li. Beyrut / a a 85 yaþýndaki Papa Benedikt, Beyrut sahil bölgesine özel olarak yapýlan ve kurþun geçirmez camla kaplý aracýyla geldi. FO TOÐ RF: B RIÞ GÖ NÜL LÜ SÜ O LUN 5 GÜN LÜK res mî ge zi si nin son gü nün de 85 ya þýn da ki Pa pa Be ne dikt, dün sa bah, yüz bin ler ce ki þi nin top lan dý ðý Bey rut un sa hil böl ge si ne gel di. Pa pa, ö zel o la rak ya pý lan ve kur þun ge çir mez cam la kap lý a ra cýn dan ken - di si ni gör me ye ge len le ri se lâm la dý. Baþ ta Lüb nan ol mak ü ze re, Su ri ye, I - rak ve dün ya nýn dört bir ya nýn dan Hý ris ti yan Ka to lik le rin ka týl dý ðý a yin de Pa pa Be ne dikt, se dir a ða cý þek lin de ya pý lan ve ö zel o la rak ý þýk lan dý rý lan sah ne de a yi ni ger çek leþ tir di. Pa pa Be ne dikt, ko nuþ ma sýn da Bü tün in - san la rýn iþ bir li ði i çin de ha re ket et me si lâ zým. Ben siz le re ken di ni zi ne re de bu lu nur sa nýz bu lu nun, her yer de ba rýþ gö nül lü sü ol ma ný zý di li yo rum. Siz - ler den ih ti ya cý o lan la ra yar dým cý ol ma ný zý, on la rýn sý kýn tý la rý ný gi der me yi a maç la ma ný zý is ti yo rum de di. Y RIM MÝL YON KÝ ÞÝ K TIL DI P P NIN Bey rut sa hi lin de ka týl dý ðý ta ri hî Pa zar a yi ni ne, a la nýn dý þýn da ku ru lan te le viz yon ek ran la rýn dan iz le yen ler de da hil ol mak ü ze re, en az 500 bin ki þi nin ka týl dý ðý be lir ti li yor. Lüb nan Cum hur baþ ka ný Mi þel Sü ley - man, Baþ ba kan Ne cip Mi ka ti baþ ta ol mak ü ze re üst dü zey Lüb nan lý lar da Pa zar a yi ni ne ka týl dý. Sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren Bey rut a a kýn e den Lüb nan lý la rý ko ru mak i çin bin ler ce as ker yo ðun gü ven lik ted bi ri al dý. yi nin ya pýl dý ðý a la na gi den yol lar, i zin ve ri len le rin dý þýn da a raç tra fi ði ne ka pa týl dý. Ýn san lar top lu o la rak o to büs ler le a yin a la ný na ta þýn dý. Su ri ye li mu ha lif ler bir lik a ra yý þýn da n U LUS LR R SI top lum ta ra fýn dan ken di i çin de bir lik sað la ya ma mak la e leþ ti ri - len Su ri ye mu ha le fe ti, fark lý grup lar a ra sýn - da ki an laþ maz lýk la rýn gi de ril me si a ma cýy la Mý sýr ýn baþ þeh ri Ka hi re de te mas lar da bu - lu nu yor. Su ri ye U lu sal Mec li si ü ye le ri nin, di ðer mu ha lif grup lar dan Su ri ye Dev ri mi Mü te vel li He ye ti nin Ka hi re de ki mer ke zin - de, mu ha le fe tin ay ný saf ta top lan ma sý ný he - def le yen plan ü ze rin de gö rüþ me ler yap tý ðý bil di ril di. Su ri ye Dev ri mi Mü te vel li He ye ti Bi rin ci Baþ kan Ve ki li y men Ha ruþ, gö rüþ - me de e le a lý na cak plan hak kýn da ay rýn tý lý a - çýk la ma yap maz ken, ön ce lik le ge çiþ hü kü - me ti ko nu su nun e le a lý na ca ðý ný, bu ko nu ü - ze ri ne ta raf lar a ra sýn da gö rüþ ay rý lýk la rý ol - du ðu nu i fa de et ti. Su ri ye U lu sal Mec li si, ge - çiþ hü kü me ti o luþ tu rul ma sý i çin þart la rýn he nüz uy gun ol ma dý ðý ný i fa de e der ken, Su - ri ye Dev ri mi Mü te vel li He ye ti, sad re ji - mi nin al týn da ki ha lý yý çe ke ce ði ni id di a et ti - ði ge çiþ hü kü me ti nin bir an ön ce o luþ tu rul - ma sý ný is ti yor. Kahire / a a Netanyahu: Ý ran a mü da ha le ko nu sun da BD ye gü ve ne me yiz n ÝS RÝL Baþ ba ka ný Ben ya min Ne tan ya hu, Ý ran a mü da ha le ko nu sun da ters düþ tük le ri BD i le il gi li ye ni a çýk la ma lar da bu lun du. Mü da ha le ko nu sun da ki ýs ra rý nýn BD se - çim le ri ni et ki le me ye ce ðý ný id di a e den Ne - tan ya hu, Ý ran a as ke rî mü da ha le ko nu sun - da BD ye gü ve ne me yiz de di. Ýs ra il de ya - yýn la nan Ha yom Ga ze te si ne ko nu þan Ne - tan ya hu Mü da ha le i çin son a na ka dar bek - le me miz ge rek ti ði ni söy lü yor lar. Pe ki BD mü da ha le et mez se ne ya pa ca ðýz so ru su nu ken di mi ze sor ma lý yýz di ye ko nuþ tu. Ý ki ül ke a ra sýn da ki gö rüþ ay rý lý ðý nýn mü da ha le ta ri hi i le de ðil, sü re cin ken di siy le a lâ ka lý ol du ðu nu söy le yen Ne tan ya hu, Ken di ni zi ro ket sal dý - rý la rýn dan bir þe kil de ko ru ya bi lir si niz an cak, nük le er si lâh tan ko run ma nýn tek yo lu, düþ - ma nýn o na sa hip ol ma sý ný en gel le mek tir i - fa de le ri ni kul lan dý. (ntvmsnbc.com) me ri ka lý dip lo mat la ra Tu nus ve Su dan u ya rý sý n BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Su dan ve Tu - nus ta ki me ri ka lý dip lo mat lar la a i le le ri - nin söz ko nu su 2 ül ke yi ter k et me le ri ta li - ma tý ve re rek, BD va tan daþ la rý nýn da bu - ra la ra se ya hat et me me le ri u ya rý sýn da bu - lun du. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic to ri a Nu land yap tý ðý a çýk la ma da, Tu nus ve Har tum da ki gü ven lik du ru mu dolayýsýyla, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý bütün dip lo mat la rýn a i - le fert le riy le ve a cil du rum gö rev li si ol ma - yan per so ne lin ay rýl ma sý ta li ma tý ver di. y rý ca bu ül ke le re se ya hat e dil me me si u - ya rý sý ya pýl dý di ye ko nuþ tu. Nu land, Tu - nus u lus lar a ra sý ha va a la ný nýn a çýk ol du ðu - nu ve bü tün me ri kan va tan daþ la rý nýn ö - zel ha va yol la rý u çak la rý ný kul la na bi le ce ði ni be lir te rek, Tu nus ta kal ma yý ter cih e den me ri ka lý la rýn son de re ce dik kat li ol ma la rý ve her han gi bir gös te ri ye rin den u zak dur - ma la rý ge rek ti ði ni i fa de et ti. BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Su dan hü kü me ti nin de te rö rist fa a li yet le rin en gel len me si i çin ge rek li ted - bir le ri al dý ðý ný be lir te rek, en gel le ne me yen ba zý te rö rist grup la rýn Ba tý lý ül ke le rin çý - kar la rý na yö ne lik sal dý rý teh di din de bu lun - du ðu na dik ka ti çek ti. Was hing ton / a a MLÝKÝ: R K SIN D SÝ YO NÝSTLR VR I RK Baþ ba ka ný Nu ri el-ma li ki, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil mi bir fit ne o la rak ni te le ye rek, Bu o yu nun ar ka sýn da Si yo nist ör güt ler var de di. Ma li ki, I rak Mil lî Mec li si nde dü zen le - di ði ba sýn top lan tý sýn da, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren film le dün ya da bir fit ne oluþturul mak is ten di ði ni ve bu tür o - yun lar la Müs lü man la rýn bir li ði nin he def a lýn dý ðý ný söy le di. Bu tür o yun la rýn ar ka sýn da Si yo nist ör güt ler i le si ya sî he def le ri bu lu nan ör güt ler var di yen Baþ ba kan Ma li ki, Pey gam ber fen di miz e (asm), Ý mam la ra ve Ýs lâ mî þah si yet le re dil u za tan bu film den a - maç la nan fit ne ko par mak týr. Bütün ül ke ler den, Hz. Mu ham med i (asm) kö tü le yen film le ri ký na ma sý ný is ti yo ruz de di. Baðdat / a a Peygamberimize (asm) hakaret içeren filme karþý dünyanýn dört bir yanýndan yapýlan protestolara her kesimden insanlar katýlýyor. FO TOÐ RF: MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si nin, Hz. Pey - gam ber e (asm) ha ka ret i çe ren fil min yol aç tý ðý ge liþ me le ri e - le al mak ü ze re par ti tem sil ci le ri ve di nî li der ler le bir a ra ya ge - le ce ði bil di ril di. Mur sî nin Da nýþ ma ný Bes sam ez-zer ka, cum hur baþ ka ný nýn, fil min iç ve dýþ si ya set te ki yan ký la rý ný ve a lý na cak tav rý gö rüþ mek i çin ül ke de ki bü tün si ya sî ve di nî grup la rýn ka tý la ca ðý bir top lan tý ya pýl ma sý ko nu su ü ze rin de ça lýþ tý - ðý ný i fa de et ti. Top lan tý i çin he nüz ke sin bir ta rih be lir len me di ði ni kay de den Zer ka, Mur sî nin ik ti da - ra gel di ði 30 Ha zi ran dan bu ya na 4 ke re fark lý si ya sî ke sim ler i le bir a ra ya gel di ði ni, da nýþ man la rý nýn da si ya sî grup lar i le dü zen li top - lan tý lar ger çek leþ tir di ði ni ha týr lat - tý. Ö te yan dan v ru pa Bir li ði nin Mý sýr Tem sil ci si Ja mes Mo ran da Mu ham med Mur sî Ýs lâm dün ya sýn da bü yük in fi a le yol a çan fil mi ah lâ kî dü þük lük o la rak ni te len dir di. Mo ran, Baþ ba kan Hi þam Kan dil i le gö rüþ me sin de fil me yö ne lik tep - ki si ni di le ge ti re rek, Film, di ðer i nanç ve din le re say gý gös te - ril me si ni ge rek ti ren bü tün in sa nî de ðer le rin dý þýn da dýr de di. Tem sil ci, baþ þe hir Ka hi re de dü zen le nen film kar þý tý gös te ri - le ri i se tabiî bir tep ki o la rak de ðer len dir di. Kahire / a a FÝLMÝN Y PIM CISI SOR GU LN DI BD NÝN Los n ge les þeh rin de fe de ral yet ki li le rin, bü tün dün ya da pro tes to gös te ri le ri ne yol a çan Ýs lâ mi yet kar þý tý film - le bað lan tý sý ol du ðu id di a e di len film ya pým cý sý ný sor gu la dý ðý bil di ril di. Da ha ön ce do lan dý rý cý lýk tan sa bý ka sý o lan ve bil gi sa - yar i le in ter net kul lan ma sý ya sak la nan 55 ya þýn da ki Na ko u la Bas se ley Na ko u la þart lý tah li ye þart la rý ný ih lâl et ti ði ne hük me - dil me si du ru mun da tek rar tu tuk la na cak. Ýs lâ mi yet e ve Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret e den Müs lü man la rýn Ma su mi - ye ti fil mi nin ar ka sýn da ki en ö nem li i sim ler den bi ri ol du ðu sa - ný lan ve ken di si ni Kýp ti o la rak ta ným la yan Na ko u la nýn, sor - gu su nun ar dýn dan sa lý ve ril di ði öð re nil di. Los ngeles / a a Mý sýr da film zir ve si ha zýr lý ðý KL D NÝ LR V Y ZÝ DÝ LR D KI N DI HZ. PY GM BR (asm) ha ka ret i çe ren fil me, I rak ta ki Kel da ni ler ve Ye zi di ler de tep ki gös ter di. r bil Kel da ni Ki li se si nden ya pý lan a çýk la ma da, ki li se nin, film a ra cý lý - ðýy la Müs lü man la ra yö nel ti len ha ka ret le re a çýk ça kar þý çýk tý ðý be lir til di. Di nî de ðer - le re ha ka ret et me ye ça lý þan la ra kar þý her ke sin or tak ta výr al ma sý ge rek ti ði be lir ti len a çýk la ma da, bu ki þi le rin a ma cý nýn in san lar a ra sýn da fit ne çý kar mak ve kin duy gu la - rý ný kö rük le mek ol du ðu i fa de e dil di. I rak ýn ku ze yin de ki Ye zi di le rin ru ha nî li de ri Ba - ba Þeyh Ýs ma il de dün ya ü ze rin de her han gi bir di nin tah kir e dil me si ni ký na dýk la rý gi bi Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil mi de ký na dý ðý ný i fa de e de rek, di nî sem bol le re yö ne lik ha ka ret le re son ve ril me si ge rek ti ði ni bil dir di. rbil / a a GNNUÞÝ: BM, DÝ NÎ D ÐR L R H K R TÝ SUÇ SY MLI TU NUS LU si ya sî ler, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil me tep ki gös ter mek a ma cýy la dü zen le nen gös te ri ler de BD Bü yü kel çi li ði ne ger çek - le þen sal dý rý o lay la rý na i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Tu nus ta ik ti dar da ki ko a lis yo nun bü yük or ta ðý Nah da Ha re ke ti nin li de ri Ra þid el-gan nu þi ba sýn top lan tý sýn da, film kar þý tý gös te ri ler dü zen len me si ni an la dý ðý ný an cak Tu - nus ta BD Bü yü kel çi li ði nin ba sýl ma sý ný ký na dý ðý ný be lirt ti. Ý fa de öz gür lü - ðü nü i le baþ ka la rý na sal dýr ma yý bir bi rin den a yýr mak ge rek ti ði ni kay de den Gan nu þi, halk lar a ra sýn da fit ne çý kar mak is te yen le rin o yu nu na ge lin me - me si çað rý sýn da bu lun du. Gan nu þi, Bir leþ miþ Mil let ler den di nî de ðer le re ha ka ret et me yi suç sa yan ya sa lar çý kar ma sý ný is te di. Tunus / a a O ðul la rý nýn ce set le ri i çin ÝHM e gi de cek ler n BL ÇÝ K D ci na ye te kur ban gi den 2 o ðul la rý nýn ce set - le ri sav cý lýk ka ra rýy la 2 yýl dýr morg da tu tu lan y gün a i le si hak ký ný v ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nde a ra ya cak. Bel çi ka nýn Fla man ke si min de ki Me u le be ke ka sa ba sýn da ya þa yan a cý lý a i le yi zi ya ret e den Yurt dý þý Türk ler ve k ra ba Top lu luk lar Baþ ka ný Ke mal Yurt naç ve n vers Baþ kon so - lo su De niz Ça kar, bu tür o lay la rýn bir da ha tek rar la ma ma - sý a dý na bu bü yük hak sýz lý ðý mah kûm et ti re rek ka yýt al tý na al ma nýn ö nem ta þý dý ðý ný vur gu la dý lar. i le nin a cý sý ný pay - laþ týk la rý ný be lir te rek Tür ki ye nin mad dî ve ma ne vî des te - ði nin sü re ce ði ni be lir ten i ki li, bu in san lýk dra mý nýn ve te - mel hak ih lâ li nin son bul ma sý i çin ar týk ce na ze le rin bir an ön ce a i le ye tes lim e dil me si ge re ði ne i þa ret et ti ler. Fa i li Bel - çi ka a da le ti nin e lin de bu lu nan ci na yet le il gi li ha zýr lýk so - ruþ tur ma sý ný yü rü ten Kor trijk böl ge sav cý sý Marc l le ga - ert, dos ya yý ta mam la ma dý ðý ve ce set ler ü ze rin de tek rar in - ce le me ve o top si ya pa bi le ce ði ge rek çe siy le y gün a i le si nin ce na ze le ri ni morg da tu tu yor. 2 yýl dýr de vam e den ce set iþ ken ce si dolayýsýyla sað lý ðý ný kay be den ve dok tor kon tro - lün de ha yat la rý ný sür dür me ye ça lý þan f yon mir dað lý Va hit (64) ve Na ci ye (63) çif ti ni u mut lan dý ran ha ber Kort - rijk Baþ sav cý lý ðý ndan gel di. vu kat la rý a ra cý lý ðýy la a i le ye bil gi ve ren Baþ sav cý lýk, ha zýr lýk so ruþ tur ma sý nýn ta mam - lan ma a þa ma sýn da ol du ðu nu ve ce na ze le rin en geç bu ay so nun da tes lim e di le ce ði ni müj de le di. Me u le be ke / a a Ýs pan ya da halk re fe ran dum is te di n KO NO MÝK kri zin ya þan dý ðý Ýs pan ya da dü zen le nen gös te ri ler de, mey dan lar da top la nan bin ler ce Ýs pan yol va - tan da þý, hü kü me tin al dý ðý ke mer sýk ma po li ti ka la rý na kar - þý bir kez da ha ses le ri ni du yur ma ya ça lýþ tý. Ül ke nin i ki bü - yük sen di ka sý CCO O ve UGT i le 150 ye ya kýn si vil top - lum ör gü tü nün çað rý sýy la Ýs pan ya nýn bü yük þe hir le rin de or ga ni ze e di len gös te ri ler de, hü kü me te lý nan ke mer sýk ma po li ti ka la rý re fe ran du ma gö tü rül sün çað rý sý ya pýl - dý. Baþ þe hir Mad rid de Yü rü yün! Ül ke yi ba týr mak is ti - yor lar. Bu nu ön le mek lâ zým slo ga nýy la dü zen le nen gös - te ri de, ya pý lan ke sin ti le re tep ki gös te ren Ýs pan yol lar, hü - kü met ve v ru pa Bir li ði kar þý tý slo gan lar at tý. Mad rid / a a Pa kis tan da bom ba lý sal dý rý: 14 ö lü n P KÝS TN IN ku zey ba tý ke si min de f ga nis tan sý ný rý ya ký nýn da ki bir a þi ret böl ge sin de dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da 14 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Po lis ten ya pý lan a - çýk la ma da, Svat va di si ya kýn la rýn da ki Bas Dir böl ge sin de yer a lan Jan dol þeh rin de bir mi ni bü se u zak tan ku man da - lý bom bay la dü zen le nen sal dý rý da, 3 ü ka dýn en az 14 ki þi - nin öl dü ðü, 10 ki þi nin de ya ra lan dý ðý be lir til di. Sal dý rý yý üst le nen ol ma dý ðý a çýk lan dý. Pe þa ver / a a TZÝY Muhterem kardeþimiz Ömer Yavuzyiðit'in deðerli kayýnbiraderi min Yalçýn'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. LPLI YNÝ SY okuyucularý ve Nur Talebeleri adýna Mustafa Parlak Turgut Parlak Sadýk Türkoðlu

8 8 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ H BR Y Ýdamlar tarihe kara leke olarak geçti TBMM BÞKNI ÇÝÇK, POLTKN V ZORLU'NUN ÝDM DÝLDÝÐÝ GÜNÜN TÜRK SÝYSÎ HYTIN V DVLT TRÝHÝMÝZ KR BÝR LK OLRK GÇTÝÐÝNÝ BLÝRTRK, "ONLR HÝZMTLRÝNÝN BDLÝNÝ CNLRIYL ÖDMÝÞ DMOKRSÝ ÞHÝTLRÝDÝR'' DDÝ. ca ni as ya.com.tr Menderes ler kaybetmez Dün, ba þa rý lý hiz met le re im za at mýþ i ki ba kan o lan Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Ha san Po lat kan ýn, bu gün de baþ ba kan d nan Men de res in zul men i dam e dil di ði gü nün yýl dö nü mü. 27 Ma yýs 1960 ta ri hin de dar be ya pan la rýn kur durt tu ðu ve Si zi bu ra ya tý kan kuv vet böy le is ti yor an la yý þýy la hü küm ler ve ren bir mahke me nin ka rar la rý ne ti ce sin de Zor lu, Po lat kan ve Men de res i dam e dil miþ ti. vet mah ke me var dý, a ma bu yar gý la ma la rýn a dil ol du ðu nu söy le ye bi len in saf eh li ne rast la mak müm kün de ðil. Ne ti ce de 16 y lül 1961 de Zor lu ve Po lat kan, 17 y lül 1961 ta ri hin de de Ýs lâm kah ra ma ný d nan Men de res i dam e dil di. Þu bir ger çek ki, 27 Ma yýs 1960 ön ce si ve son ra sýn da ya þa nan lar gü nü müz de hak kýy la bi lin mi yor. Bu nun yüz ler ce se be bi var. Bi ri de mað dur la rýn mað du ri yet le ri ni di le ge tir me hu su sun da ki is tek siz lik le ri dir. 27 Ma yýs 1960 dar be si son ra sýn da öy le ya lan lar, öy le ka ra la ma lar ya pýl mýþ ki; mað dur lar bu ya lan lar kar þý sýn da l lah a sý ðýn mak tan, za lim le ri o na ha va le et mek ten baþ ka ça re bu la ma mýþ. Bu gün de ðil se bi le, 28 Þu bat 1997 sü re cin de mü te dey yin in san la ra a tý lan if ti ra lar, ka ra la ma ve ya lan lar ha týr la nýr sa bel ki 27 Ma yýs son ra sý ha di se ler bir neb ze ol sun ak la yak laþ tý rý la bi lir. Dü þü nün ki, mer hum baþ ba kan d nan Men de res hak kýn da, U çak do lu su al tý ný ka çý rýr ken ya ka lan dý ya lan la rý ný bi le yay mýþ lar dý. Oy sa Men de res, mil le tiy le a ra sýn da sað lam bir bað o lan, on la rýn dert le riy le dert le nen bir si ya set çiy di. Her in san gi bi Men de res in de si ya sî ha ta la rý ol muþ o la bi lir. ma i da mý ný ge rek ti re cek bir su çu nun ol ma dý ðý ný her hal de i da mý na ka rar ve ren ler de bi li yor du. Za ten, mah ke me baþ ka ný nýn yar gý la ma es na sýn da Si zi bu ra ya tý kan güç öy le is ti yor de me sin den de bu an la þý lýr. Pe ki ni çin i dam e dil di ler? Men de res ve ar ka daþ la rý nýn i dam e dil me si as lýn da mil le te ve ri len bir göz da ðýy dý. Bi zim is te di ði miz si ya set çi le ri seç mez ve bi zim gi bi dü þün mez se niz, si zin tem sil ci le ri ni zi i dam e de riz de mek is te miþ o la bi lir ler. Çün kü on la rýn is te di ði i le mil le tin is te di ði þey ler çok fark lý. On lar uy du ruk e zan is ter ken mil let zan-ý Mu ham me dî yi duy mak is ti yor du. Mil le ti miz; Kur ân, e zan, bay rak, din, di ya net, ah lâk, ma ri fet gi bi ke li me ve kav ram la ra ö nem ve rir ken; on lar i se mil le ti ge ri ci, yo baz, sof ta, ca hil di ye ad lan dýr mak tan ge ri kal mý yor du. Ýs lâm bi zi ge ri bý rak tý. Ý ler le mek ve zen gin ol mak i çin v ru paî þe kil de ya þa ma lý yýz di ye rek bü tün bir mil le tin mu kad de sat la ba ðý ný kes mek is te di ler ye ka dar de vam e den bu kav ga mil let ek se ri ye ti nin mer hum d nan Men de res ve e ki bi ni ter ci hiy le ye ni bir þe kil al dý. Men de res, mil le te ver di ði söz le ri tut tu ve ilk iþ o la rak o kun ma sý ya sak la nan e zan-ý Mu ham me dî ü ze rin de ki ya sa ðý kal dýr dý. Ki mi le ri bu gü nü dü þü nüp, e zan ser bes ti si ni ha fi fe a la bi lir. ma bir de o gü nün þart la rýy la dü þü nün! Yýl lar ca de vam e den Tek Par ti/chp ik ti da rý al týn da mil let bu nal mýþ, Mil lî Þef in göl ge si her yer de. Mil let, 14 Ma yýs 1950 de ik ti dar ý De mok rat Par ti va sý ta sýy la e le al mýþ, a ma tam an la mýy la muk te dir o la ma mýþ. Bu þart lar al týn da ilk iþ o la rak l lah-ü k ber sa da la rý na mü sa a de e dil me si sý ra dan bir ic ra at de ðil dir. Ni te kim, on lar bu a dý mýn e hem mi ye ti nin far ký na var mýþ ve bel ki de da ha o gün Mil le tin ik ti da rý/dp yi a la þa ðý et me ka ra rý al mýþ lar dý. Bu gün bi le e zan-ý Mu ham me dî tar týþ ma sý ya pý lý yor ve her dar be dö ne min de Türk çe e zan o kun ma sý tek li fi gün de me ge ti ri li yor sa kav ga bo þu na de ðil. zan, þe a ir-i Ýs lâm dýr ve ba sit bir na ma za dâ vet va sý ta sý o la rak gö rü le mez. zan, sýr lar la do lu dur ve Men de res ve ar ka daþ la rý nýn i dam e dil me si de zan-ý Mu ham me dî ye tam sa hip çýk ma la rý se be biy le dir. Pe ki, i dam e dil di ler di ye Men de res ve ar ka daþ la rý kay bet miþ mi ol du? Ha yýr, on lar zul men þe hit ol du ve ka zan dý lar. Dün ya da rah met, min net ve du â lar la ha týr lan dýk la rý gi bi in þal lah cen net te de ha týr la na cak lar. zan, Kur ân, mu kad de sat di yen ler son tah lil de kay bet mez, ka za nýr... TZÝY l týn Si ni Res ta u rant or tak la rýn dan, a ða be yi miz Hacý Salih rkýlýç'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bey koz Ye ni s ya O ku yu cu la rý TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, es ki Ma li ye Ba ka ný Ha san Po lat kan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Fa tin Rüþ tü Zor lu nun i dam e dil di ði gü nün Türk si ya sî ha ya tý nýn en ha zin gün le rin den bi ri ol du ðu nu be lir te rek, dev let ta ri hi ne ka ra bir le ke o la rak geç ti ði ni i fa de et ti. Çi çek, Po lat kan ve Zor lu nun i dam e di liþ le ri nin 51. yýl dö nü mü dolayýsýyla me saj ya yýn la dý. Ý dam ka ra rý ve ri len her i ki dev let a da mý nýn da ken di le ri ne is nat e di len suç la rý hak et me dik le ri ni kay de den Çi çek, her i ki dev let a da mý ný da ha tý ra la rý ö nün de say gýy la e ði le rek, þük ran la an dý ðý ný bil dir di. TBMM Baþ ka ný Çi - BÝN GÖL-r zu rum Ka ra yo lu Kar lý o va il çe si Ha cý lar kö yü mev ki sin de, po lis a ra cý nýn ge çi þi sý ra sýn da ma yýn pat la dý. lý nan bil gi ye gö re, Kar lý o va il çe sin de ki bir gö rev den dö nen Bin göl m ni yet Mü dür lü ðü Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü e ki bi ni ta þý yan mi ni bü sün ge çi þi sý ra sýn da, Bin göl-r zu rum Ka ra yo lu Kar lý o va il çe si Ha cý lar kö yü mev ki sin de ön ce den te rör ör gü tü men sup la rýn ca men fe ze yer leþ ti ril miþ pat la yý cý in fi lak et ti. Pat la ma da, ilk be lir le me le re gö re, 8 po lis me mu ru þe hit ol du, 9 po lis de ya ra lan dý. Ya ra lý lar, am bu lans lar la Bin göl Dev let Has ta ne si cil Ser vi si ne kal dý rýl dý. Ö te yan dan o lay ye rin de ge niþ gü ven lik ted bir le ri a lýn dý ðý göz len di. Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz, o lay la il gi li il gi li, Te rör ne ya par sa yap sýn biz doð ru bil di ði miz yol dan ge ri dön me ye ce ðiz. Bir ta raf tan te rör le mü ca de le sa býr la, ka rar lý lýk la de vam e der ken, bir ta raf tan da te rö rün gün de mi mi zi be lir le me si ne mü sa a de et me ye ce ðiz de di. Bin göl / a a çek, me sa jýn da þu i fa de le re yer ver di: Bu gün Türk si ya sî ha ya tý nýn en ha zin gün le rin den bi ri dir. Cum hu ri yet ta ri hi mi zin en a cý o lay la rýn dan bi ri 51 yýl ön ce bu gün ya þan mýþ týr. Ma li ye es ki ba kan la rý mýz dan Ha san Po lat kan ve Dý þiþ le ri es ki ba kan la rý mýz dan Fa tin Rüþ tü Zor lu, 27 Ma yýs 1960 dar be si nin ar dýn dan ku ru lan Yas sý a da Mah ke me le rin de ya pý lan mu va za a lý du ruþ ma lar son ra sýn da ve ri len hü küm ler doð rul tu sun da 16 y lül 1961 ta ri hin de i dam e dil miþ ler dir. Ka rar la rýn in faz e dil di ði gün, dev let ta ri hi mi ze ka ra bir le ke o la rak geç miþ tir. nkara / a a TRÖR ÖRGÜTÜN DRB ÜSTÜN DRB HKKRÝ NÝN Þemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince önceki gün düzenlenen operasyonlarda, 28 teröristin etkisiz hale getirildiði bildirildi. Hakkari Valiliði nden yapýlan yazýlý açýklamada, güvenlik kuvvetlerince 15 ylül 2012 tarihinde baþlatýlan operasyonlarda, Þemdinli nin vliyan Yaylasý ve Kelektepe bölgelerinde, Kuzey Irak tan gelmeye çalýþan terör örgütü PKK mensuplarýyla sýcak temas saðlandýðý belirtildi. Güvenlik güçlerince teslim ol çaðrýsýna ateþle karþýlýk verilmesi üzerine çatýþma çýktýðý belirtildi. çýklamada, tarihi itibariyle, son 10 günde halkýmýzýn huzurunu ve sükununu bozmaya çalýþan 123 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiði anlaþýlmýþtýr denildi. Öte yandan ðrý nýn Diyadin ilçesi kýrsalýnda düzenlenen operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada, ðrý nýn Doðubayazýt ve Diyadin ilçelerinde özellikle Tendürek Daðý bölgesinde teröristlerin yol kesme ve þantiyelerde araç yakma eylemleri planladýklarýnýn tespit edildiði belirtildi. Hakkari/aa Bingöl-rzurum karayolunda patlayan mayýn sonucu 8 polis þehit düþerken 9 polis yaralandý. patlama dolayýsýyla yol uzun süre trafiðe kapandý. FO TOÐ RF: Bin göl de po li se ma yýn tu za ðý: 8 þe hit, 9 ya ra lý ÝLK GÖRV YRÝND ÞHÝT HK KÂ RÝ NÝN Ot lu ca mev kiin de ma yý na bas ma sý so nu cu þe - hit dü þen Uz man Ça vuþ Hik met Gü ler in (26) Ma ni sa nýn De - mir ci il çe sin de ki ba ba e vin de yas var. Yu muk lar Kö yün de o tu - ran a i le nin e vi ne ge len De mir ci Kay ma ka mý Yal çýn Sez gin ve Ýl - çe Jan dar ma Ko mu ta ný Üs teð men Bay ram Ta ha noð lu nun þa - ha det ha be ri ni ver me si nin ar dýn dan, þe hi din ba ba o ca ðý Türk bay rak la rýy la do na týl dý. 9 kim 2011 ta ri hin de Di lek Gü ler i le ev - le nen Hik met Gü ler in, 2 yýl ön ce uz man ça vuþ ol du ðu ve ilk gö - rev ye rin de þe hit düþ tü ðü öð re nil di. Þe hi din ba ba sý Mu am mer Gü ler, en son dün te le fon da gö rüþ tü ðü oð lu nun, Be ni me rak et me yin de di ði ni söy le di. Bu a ra da, fe na la þan an ne Nad ri ye Gü ler, am bu lans la De mir ci Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Þe hi - din e þi Di lek Gü ler in Hak kâ ri de ol du ðu öð re nil di. Ma ni sa/a a HKKÂRÝ-ÇUKURC ÞHÝTLRÝ UÐURLNDI HK KÂ RÝ-Çu kur ca ka ra yo lun da ön ce ki gün as ke rî bir li ðin ge - çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da þe hit o lan 4 as ke rin ce na ze si mem le ket le ri ne u ður lan dý. Hak kâ ri-çu kur ca ka ra yo - lun da as ke rî bir li ðin ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma - da þe hit o lan 4 as ker i çin, Hak kâ ri Dað ve Ko man do Tu gay Ko mu tan lý ðý nda ce na ze tö re ni dü zen len di. Hak kâ ri de ki tö - re nin ar dýn dan þe hit le rin ce na ze le ri mem le ket le ri ne gön de ril - mek ü ze re he li kop ter le Van a ge ti ril di. Ce na ze ler, Van dan as ke ri u çak lar la mem le ket le ri ne u ður lan dý. Hak kâ ri-çu kur ca ka ra yo lun da as ke rî bir li ðin ge çi þi sý ra sýn da men fe ze yer leþ ti - ri len u zak tan ku man da lý el ya pý mý pat la yý cý nýn te rö rist ler ce pat la týl ma sý so nu cu 4 as ker þe hit dü þer ken, 5 as ker de ya ra - lan mýþ tý. Böl ge de te rö rü ön le yi ci fa a li yet le re has sa si yet le de - vam e dil di ði kay de dil di. Hak kâ ri / a a 2 HFT ÖNC VLNMÝÞTÝ HK KÂ RÝ-Çu kur ca ka ra yo lun da as ke rî bir li ðin ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da þe hit o lan er Ha run Ça kar ýn (21) Göl mar ma ra il çe sin de ki e vin de yas var. Ha run Ça kar ýn þe hit ol du ðu ha be ri ni Göl mar ma ra Kay ma ka mý Ca fer Sa rý lý dan a lan an ne Se vim Ça kar i le þe hi din kar deþ le ri Bü lent ve Cey lan fe - na lýk ge çir di. Þe hi din ba ba sý Ýl be yi Ça kar ýn iþ i çin il çe dý þýn da bu lun du ðu öð re nil di. Kay ma kam Sa rý lý, Ha run Ça kar ýn Hak kâ - ri Dað Ko man do Tu ga yý nda is tih kam er o la rak as ker li ði ni yap - tý ðý ný be lirt ti. Þe hi din 6 ay lýk as ker ol du ðu nu ve as ke re git me - den 2 haf ta ön ce ev len di ði ni an la tan Ca fer Sa rý lý, l lah rah - met ey le sin, ba þý mýz sað ol sun de di. Ma ni sa / a a ON LR D MOK R SÝ Þ HÝT L RÝ ON LR hiz met le ri nin be de li ni can la rýy la ö de miþ de mok ra si þe hit le ri miz dir di yen TBMM Baþ ka ný Çi çek, þöy le de vam et ti: Ha tý ra la rý mil le ti mi zin ha fý za sýn da cap can lý ya þa mak ta dýr. Ý dam la rý na hük me den he yet ten hiç kim se bu gün ha týr lan ma mak ta dýr. Mer hum Men de res i le bir lik te de mok ra si þe hit li ði pa ye si ne e ri þen mer hum Po lat kan ve Zor lu, a ra dan ge çen ya - rým yüz yýl lýk sü reç te Türk de mok ra si si nin ge liþ me si ne ve kök leþ me si ne hiz met et miþ ler dir. Hu ku kun a yak lar al tý na a lýn dý ðý mah ke me ta ra fýn dan ve ri len i dam hük mü i le maz lûm du - ru mu na dü þü rü len her i ki dev let a da mý mý za, mer hum Baþ ba ka ný mýz d nan Men de res i le bir lik te, i dam la rýn dan 29 yýl son ra i ti bar la rý i a de e dil miþ ve Ým ra lý da ki yal nýz lýk la rý na son ve ri - le rek 17 y lül 1990 gü nü mil le ti mi zin bað rýn da ki yer le ri ne nak le dil miþ ler dir. De mok rat Par ti, þe hit le re yü rü yor nd MOK RT Par ti (DP) Ge nel Mer ke zi, De mok rat Par ti nin Ku ru cu su ve Ge nel Baþ ka ný Þe hit Baþ ba kan d nan Men de res i le dâ vâ ar ka daþ la rý Dý þiþ le ri Ba ka ný Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Ma li ye Ba ka ný Ha san Po lat kan ýn i dam e di li þi nin 52. yýl dö nü mün de Þe hit le ri mi ze yü rü yo ruz slo ga ný i le bü yük bir faaliyet ha zýr la dý. De mok ra si Þe hit le ri i çin bu gün sa at de nýt Me zar da dü zen le ne cek tö re ne, De mok rat Par ti Ýl, Ýl çe ve Bel de Teþ ki lât la rý i le Be le di ye Baþ kan la rý da ka tý la cak. n ma prog ra mý; bu gün da Va tan Cad de si nde ki k gün O te li ö nün den baþ la ya cak. De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal baþ kan lý ðýn da o luþ tu ru la cak De mok rat Par ti kor te ji Top ka pý da ki nýt Me zar a yü rü ye cek. nýt Me zar a ge le cek o lan kor tej, Þe hit Baþ ba kan d nan Men de res ve i dam e di len dâ vâ ar ka daþ la rý i çin nýt Me zar da say gý du ru þun da bu lu na cak. Da ha son ra Þe hit Dev let dam la rý i çin mev lit o ku tu la cak ve duâ e di le cek. nýt Me zar da ki tö ren De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal ýn ko nuþ ma sý i le so na e re cek. Ýs tan bul / Ye ni s ya Ký lýç da roð lu, Men de res in me za rý ný zi ya ret e de cek ncum HU RÝ YT Halk Par ti si nden (CHP) ya pý lan du yu ru ya gö re, Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu bu gün Ýs tan bul a gi de rek es ki baþ ba kan lar dan d nan Men de res in a nýt me za rý ný zi ya ret e de cek. nkara / a a Tö ren de ko nu þan Men de res in ge li ni Üm ran Men de - res, Tür ki ye de ar týk ih ti lâl le rin sor gu la nýr ha le gel di - ði ni, bu nun da çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Tür ki ye, de mok ra si þe hit le ri ni u nut ma dý ns KÝ baþ ba kan lar dan d nan Men de res, ö lü mü nün 51. yý lýn da me za rý ba þýn da a nýl dý. Ga ze te ci ve Ya zar lar Vak fý ta ra fýn dan Top ka pý da ki nýt Me zar da dü zen le nen tö re ne, duâ la rýn o kun ma sýy la baþ lan dý. Tö ren de ko nu þan Men de res in ge li ni Üm ran Men de res, de mok ra si þe hit le ri o lan d nan Men de res ve ar ka daþ la rý ný 51 yýl son ra an mak a ma cýy la top lan dýk la rý ný be lirt ti. Ya þa nan la rýn a cý ol du ðu nu i fa de e den ve bu tür o lay la rýn bir da ha ya þan ma ma sý te men ni sin de bu lu nan Men de res, Tür ki ye de ar týk ih ti lâl le rin sor gu la nýr ha le gel di ði ni, bu nun da çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. ra dan bun ca yýl geç me si ne kar þýn Tür ki ye de mok ra si þe hit le ri ni u nut ma dý di yen Üm ran Men de res, her ge çen yýl il gi ve sev gi nin ar ta rak de vam et ti ði ni gör dük le ri ni vur gu la dý. Üm ran Men de res, Se çim le ge len se çim le git me liy di. Ne gü zel dir Ye ter söz mil le tin sö zü. Her þe yi i çin de ba rýn dý rý yor de di. Ga ze te ci ve Ya zar lar Vak fý Baþ ka ný Mus ta fa Ye þil i se mer hum Baþ ba kan d nan Men de res ve ar ka daþ la rý nýn sa de ce be de nen bu dün ya dan ay rýl dý ðý ný, hal kýn gön lün de sev gi le ri nin de vam et ti ði ni be lirt ti. Ye þil, Men de res in mil le ti nin de ðer le ri ne kar þý has sas ol du ðu nu i fa de et ti. Ye þil, Men de res in her tür lü so ru na kar þý çö zü mün de mok ra si den geç ti ði ni sü rek li i fa de et ti ði ni, o nu Yas sý a da ya tý kan la ra ver di ði ce va býn yi ne de mok ra si ol du ðu nu vur gu la dý. nýt Me zar da ki tö re nin ar dýn dan Sul ta nah met Ca mi i nde d nan Men de res ve ar ka daþ la rý i çin mev lit o ku tul du. Ýstanbul / a a

9 Y 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ H BR 9 Haydi yatýrýma koþun re cep tas ni as ya.com.tr ko no mi nin 2 nci çey rek te bek len ti le rin al týn da ka la rak yüz de 2,9 bü yü me si, yýl lýk yüz de 4 o lan bü yü me he de fi nin ya ka lan ma sý ný teh li ke ye so kar ken, is tih da mý da men fi yön de et ki le ye cek tir. Oy sa iþ siz lik kro nik has ta lý ðý mýz. Mak ro e ko no mik gös ter ge ler ne ka dar yal dýz lý o lur sa ol sun, iþ siz lik ma kul bir o ra na düþ me miþ i se-ki bu o ran yüz de 5 ka bul e di lir-na fi le. Ka rýn do yur mu yor. Sos yal dev let bi rey le re iþ bul mak la mü kel lef tir. k si hal de be de li a ðýr o lur. Top lum sal ba rýþ bo zu lur. Suç o ra ný ar tar. Çün kü iþ siz lik bü tün kö tü lük le rin a na sý dýr. U zun sü re iþ siz ka lan in san ön ce ruh, son ra da be den, en so nun da i ti ba rý ný kay be der. Top lum dan dýþ la nýr. n ya kýn çev re si bi le göz den çý ka rýr. Ýþ siz li ði ön le me nin ye gâ ne yo lu ya tý rým dýr. Ye ni fab ri ka lar, te sis ler ku rul ma lý dýr. Baþ ka ça re yok tur. ma ö nün de en gel çok tur. Baþ ta ver gi ve si gor ta ol mak ü ze re her çe þit mev zu at. Ve ta biî bü rok ra si Ma li ye, be le di ye, it fa i ye, em ni yet, si gor ta Ne re dey se bü tün ka mu ku rum la rý. Hep bir lik te a yak ba ðý. Bu ül ke de mü te þeb bis ol mak ce sa ret ve sa býr is ter. na sýn dan em di ði süt bur nun dan ge lir. Her ge len hü kü met bu men fi ya tý rým at mos fe ri ni dü zelt mek i çin ça ba gös te rir, ya tý rý mý teþ vik a ma cýy la çe þit li pa ket ler ha zýr lar, ne hik met se bir ar pa bo yu yol a lýn maz. Mev cut hü kü met de dö ne min de 3 pa ket yü rür lü ðe koy du. Bek le nen il gi yi gör me di. Geç ti ði miz Ni san a yýn da Baþ ba kan 4 ün cü sü nü a çýk la dý. Ge çen ler de ya sa laþ tý. Hay li id di a lý. Tür ki ye 6 böl ge ye ay rý lý yor. Böl ge le rin ge liþ miþ lik se vi ye le ri ne gö re teþ vik ler fark lý lýk arz e di yor i se de 81 il de teþ vik ten ya rar la ný yor. Han gi il de o lur sa ol sun ye ni ya pý la cak ya tý rým lar da Ku rum lar Ver gi si o ra ný yüz de 2 ye in di ril di. Bir mi sal le a çýk lar sak bu þu de mek: 500 bin li ra ka za nan bir þir ket, nor mal þart lar da 100 bin li ra Ku rum lar Ver gi si ö de mek zo run da i ken teþ vik kap sa mýn da ki ya tý rým da bu tu tar sa de ce 10 bin li ra o la cak. Ca zip o lan bir ya ný da, þir ke tin baþ ka iþ ler den bir ka zan cý var sa 1. Böl ge de o lan il ler ha riç, di ðer ka zanç la ra da yüz de 2 o ra ný uy gu la na cak. Teþ vik ten en faz la 6. Böl ge de yer a lan 15 il i le Boz ca a da ve Gök çe a da fay da la ný yor. ð rý, r da han, Bat man, Bin göl, Bit lis, Di yar ba kýr, Hak kâ ri, Ið dýr, Kars, Mar din, Muþ, Si irt, Þan lý ur fa, Þýr nak ve Van ýn bu lun du ðu 6. Böl ge de ya tý rým ya pa cak la rýn a van taj la rý ný þu þe kil de sý ra la ya bi li riz: Teþ vik bel ge sin de be lir ti len is tih dam sa yý sý ný aþ ma mak kay dýy la ge lir ver gi si sto paj ve si gor ta pri mi des te ði: s ga rî üc ret li 10 yýl sü rey le ge lir ver gi si ve si gor ta pri mi ö de me ye cek, dev let kar þý la ya cak. s ga rî üc re ti a þan ký sým dan ver gi ve si gor ta pri mi a lý na cak. Teþ vik bel ge si kap sa mýn da yurt i çin den ve yurt dý þýn dan te min e di le cek ya tý - Ye ni sis tem le ders ba þý ZORUNLU ÐÝTÝMÝ 12 YIL ÇIKRN KNUN KPSMIND YNÝDN DÜZNLNN V PK ÇOK YNÝLÝÐÝ ÝÇRN ÐÝTÝM SÝSTMÝ, BUGÜNDN ÝTÝBRN BÞLIYOR. YKLÞIK 17 MÝLYON ÖÐRNCÝ V 800 BÝN ÖÐRTMN DRS BÞI YPCK. ZO RUN LU e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun kap sa mýn da ye ni den dü zen le nen ve pek çok ye ni li ði i çe ren e ði tim sis te mi, ya rýn ders zi li nin çal ma sýy la baþ lý yor. Üç ay lýk yaz ta ti li nin ar dýn dan yak la þýk 17 mil yon öð ren ci ve 800 bin öð ret men ders ba þý ya pa cak. O ku la ye ni baþ la yan ay lýk yak la þýk 1 mil yon 600 bin bi rin ci sý nýf öð ren ci si de al dýk la rý bir haf ta lýk u yum e ði ti mi nin ar dýn dan e ði ti me a dým a ta cak. Zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun, 11 Ni san 2012 de Ýl köð re tim ve ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun a dýy la Res mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren uy gu lan ma ya baþ la ya cak ka nun da ki de ði þik lik ler le 8 yýl lýk ke sin ti siz zo run lu e ði tim ye ri ne 12 yýl lýk zo run lu ka de me li e ði ti me ge çil di. Üç ka de me ye ay rý lan e ði tim sis te mi, bi rin ci ka de me 4 yýl sü re li il ko kul, i kin ci ka - rýnç: B de mok ra si ve hu kuk stan dar dý BÞ B KN Yar dým cý sý Bü lent rýnç, B nin as lýn da bir de mok ra si ve hu kuk stan dar dý ol du ðu nu, bu stan dar dýn Tür ki ye de de ya ka lan mýþ ol ma sý nýn, de mok ra si le ri güç len di re ce ði ni be lir te rek, Baþ ka çok faz la bir þey be ni il gi len dir me di. Ya ni o ra ya da ha çok iþ çi gi de cek vi ze ler kal ka cak. Sý nýr lar þöy le o la cak, Tür ki ye e ko no mik ba kým dan da ha da güç le ne cek. vet, bun la rýn bel ki bir kýs mý o la bi lir, a ma ö nem li o lan dar be ler den Tür ki ye nin kur tul ma sý dýr, si vil ha ya týn güç len di ril me si dir de di. rýnç, Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Hü kü met Li der lik O ku lu ta ra fýn dan Bur sa Tek nik Ü ni ver si te si nde dü zen le nen Si ya set O ku lu Bur sa prog ra mý nýn a çý lý þýn da, yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin B yo lun da ki i ler le me az mi ni çok ö nem se di ði ne de de ðin di. rýnç, par la men to da bu lun du ðu sü re i çin de B i le il gi li ge liþ me le re her za man des tek ver di ði ni i fa de et ti. rýnç, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: B as lýn da bir de mok ra si ve hu kuk stan dar dý dýr. Bu stan dar dýn Tür ki ye de de ya ka lan mýþ ol ma sý, de mok ra si le ri güç len di re cek tir. Baþ ka çok faz la bir þey be ni il gi len dir me di. Ya ni o ra ya da ha çok iþ çi gi de cek vi ze ler kal ka cak. Sý nýr lar þöy le o la cak, Tür ki ye e ko no mik ba kým dan da ha da güç le ne cek. vet, bun la rýn bel ki bir kýs mý o la bi lir, a ma ö nem li o lan dar be ler den Tür ki ye nin kur tul ma sý dýr, si vil ha ya týn güç len di ril me si dir. Ba na gö re TBMM de mok ra si nin kal bi dir, mil let i ra de si nin tem sil e dil di ði yer dir, de mok ra si nin güç lü ol ma sý, mec li sin güç lü ol ma sý na bað lý dýr. Tür ki ye nin so run la rý ný si ya set le çö ze ce ðiz. Bur sa / a a de me 4 yýl sü re li or ta o kul, ü çün cü ka de me 4 yýl sü re li li se o la rak dü zen len di. Ye ni dü zen le mey le il ko kul, or ta o kul ve li se le rin bir lik te ve ya bir bi rin den ba ðým sýz o luþ tu rul ma sý im ka ný ge ti ril di. Ders müf re da týn da ye ni lik ler ya pýl ma sý ge rek li li ði ni dü zen le mey le or ta o kul da o ku tu lan seç me li ders ler a ra sý na Kur ân-ý Ke rim ve Hz. Pey gam be ri mi zin Ha ya tý i le Ya þa yan Dil ler ve Leh çe ler gi bi ye ni ders ler ek le nir ken, bu yýl dan i ti ba ren i mam ha tip li se le ri nin or ta o kul bö lüm le ri de a çý la cak. Ya ban cý dil öð re ti min de ya pý lan de ði þik lik le il ko kul 2. sý nýf tan i ti ba ren baþ la ya cak, ay rý ca O yun ve Fi zi ki t kin lik ler i le Ýn san Hak la rý Yurt taþ lýk ve De mok ra si der si zo run lu ders ler kap sa mý na a lý na cak. 66 YLIKLR D OKUL YOLUND Ýl ko ku la baþ la ma ya þýn da ya pý lan de ði þik lik le 30 y lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la 66 a yý ný dol du ran ço cuk lar bi rin ci sý ný fa baþ la ya cak. n cak ay lýk o lup ve li si nin is te ðiy le fi zi ki ve ru hi ge li þim yö nün den ha zýr o lan ço cuk lar da il ko ku la baþ la ya bi le cek. Ge çen yýl il köð re tim 8. sý nýf ta o ku yan öð ren ci ler, e ði tim sis te min den ay rýl ma ya rak li se 1. sý nýf tan e ði ti me de vam e de cek. Ge çen e ði tim öð re tim yý lý 4. sý ný fý ta mam la yan il köð re tim öð ren ci le ri i se or ta o kul 1. sý nýf öð ren ci si o la cak. Ö te yan dan es ki sis tem de ay a ra sýn da ki ço cuk lar o kul ön ce si e ði tim a lýr ken, ye ni dü zen le mey le 36 a yý ný ta mam la mýþ ço cuk lar o kul ön ce si ne baþ la ya cak. 30 y lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la ay a ra sýn da ki ço cuk la rýn a na o ku lu ve ya uy gu la ma sý nýf la rýn da ay a ra sýn da ki ço cuk la rýn i se a na sý nýf la rýn da o kul ön ce si e ði tim al ma la rý sað la na cak. Or ta o kul 8. sý nýf tan son ra öð ren ci ler mes le kî e ði ti me yön le ne bi le cek, do la yý sýy la mes le kî e ði tim li se 9. sý nýf tan i ti ba ren baþ la ya cak. Mes lek li se le ri ne gi den öð ren ci ler a lan se çim le ri ni 10. sý nýf tan i ti ba ren ya pa cak. n ka ra / a a G T da hü zün lü tö ren rým ma lý ma ki ne ve teç hi zat i çin KDV ö den me ye cek. Bun la rýn it ha li ha lin de Güm rük Ver gi si nden de mu af tu tu la cak. Ya tý rým lar i çin Ma li ye Ba kan lý ðý nca be lir le nen u sul ve e sas lar çer çe ve sin de ya tý rým ye ri tah sis e di le cek. Ya tý rým lar i çin ban ka lar dan kul la ný la cak TL cin sin den kre di ler de ö de ne cek fa i zin 7 pu a ný, dö vi ze en deks li kre di ler de 2 pu a ný, 900 bin li ra yý geç me mek þar týy la ko no mi Ba kan lý ðý ta ra fýn dan kar þý la na cak. Ya tý rým teþ vik le rin den ya rar la na bil mek i çin; Ya tý rým teþ vik bel ge si a lýn ma sý ve as ga rî ya tý rým tu ta rý nýn 500 bin TL ol ma sý ve 31 ra lýk 2013 ta ri hi ne ka dar da ya tý rý ma baþ la nýl ma sý ge re ki yor. Kâ ðýt ü ze rin de ga yet o lum lu gö rü len bu teþ vik pa ke ti nin ba þa rý lý so nuç lar ver me si i çin il gi li ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn býk tý rý cý ve yýp ra tý cý bü rok ra tik en gel ler çý kart ma ma sý, des tek ol ma sý ö nem arz e di yor. Te rö rün ön len me si i çin de bu des tek e sir gen me me li. Son o la rak iþ a dam la rý na ses le ne lim: Bu fýr sa tý ka çýr ma yýn hay di ya tý rý ma ko þun. DRS KÝTPLRI ÜCRTSÝZ DÐITILCK e ði tim ve öð re tim yý lýn da res - mî il köð re tim ve or ta öð re tim o kul ve ku - rum la rýn da e ði tim-öð re tim gö re cek yak - la þýk 16 mil yon öð ren ci ye üc ret siz da ðý týl - mak ü ze re 518 çe þit top lam 187 mil yon ders ki ta bý ba sýl dý. Üc ret siz ders ki tap la rý i çin yak la þýk 300 mil yon li ra ö de nek ay rýl - dý. y rý ca il ko kul 1. sý nýf öð ren ci le ri nin o - kul la ra u yu mu nu sað la mak ü ze re ha zýr - la nan ça lýþ ma ki tap la rýy la öð ret men ki ta - býn dan da top lam 3 mil yon 570 bin ba sýl - dý. Ders ki tap la rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan i le Mil lî ði tim Ba ka ný Ö - mer Din çer in ye ni e ði tim-öð re tim yý lý na i liþ kin me saj la rý da yer a la cak. MB in yý lý ve ri le ri ne gö re, Tür ki ye ge - ne lin de res mî ve ö zel 2 bin 916 a na o ku lu ol mak ü ze re top lam 28 bin 625 o kul ön - ce si e ði tim ku ru mu bu lu nu yor. O kul ön - ce si e ði tim den 1 mil yon 169 bin 556 öð - ren ci fay da la nýr ken, bu ku rum lar da top - lam 55 bin 883 öð ret men gö rev ya pý yor. Ye ni e ði tim öð re tim yý lý nýn bi rin ci dö - ne mi 25 O cak 2013 te so na e re cek. Ya rý yýl ta ti li 28 O cak-8 Þu bat 2013 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. ði tim-öð - re tim yý lý nýn i kin ci ya rý sý i se 11 Þu bat 2013 te baþ la ya cak ve 14 Ha zi ran 2013 e ka dar sü re cek. f yon ka ra hi sar da ki pat la ma so nu cu þe hit o lan 24 as ker i çin Gül ha ne s ke rî Týp ka de mi si (G T) nde tö ren dü zen len di. Ba sýn men sup la rý nýn a lýn ma dý ðý tö re ne; þe hit le rin ya kýn la rý nýn ya ný sý ra Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, Mil lî Sa vun ma Ba ka - ný Ýs met Yýl maz, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Hay ri Kýv rý koð lu, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný O ra mi ral Mu rat Bil gel, Ha va Kuv - vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Meh met r ten i le üst dü zey ko mu tan lar ka týl dý. f yon ka ra hi sar da ki pat la ma da þe hit o lan as ker le rin ad - lî týp ta ki kim lik tesbit ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan, 24 as ke rin ce na ze si dün G T ya ge ti ril miþ ti. Sa bah sa at sý ra la rýn da G T da as ke rî tö ren dü zen len di. Tö re nin ar dýn dan, Türk Bay ra ðý na sa rý lý þe hit ce na ze le ri, am bu lans lar la ve as ke rî ce na - ze a raç la rýy la G T dan çý ka rýl dý. Mem le ket le ri ne gön de ril mek ü ze re yo la çý ka rý lan þe hit as ker ler den 13 ü, ti mes gut s ke rî Ha va li - ma ný na, 5 i Gü ver cin lik s ke rî Ha va li ma ný na gö tü rül dü. 4 as ker i se ka ra yo luy la mem le ket le ri ne gön de ril di. Ý ki þe hi din ce na ze si nin de n ka ra da top ra ða ve ri le ce ði öð re nil di. n ka ra / ci han Ku zu: Ý ki par ti li mo de li kur ma mýz lâ zým TBMM na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu, ak lý ba þýn da bir hü kü met, a dam gi bi bir mu ha le fet ve her i ki ta ra fý da sü rek li de ne tim al týn da tu tan STK la rýn var lý ðýy la de mok ra si nin a yak ta tu tu la bi le ce ði ni be lir te rek, Uy gu la ma da i ki par ti li mo de li or ta ya çý ka ran, baþ kan lýk sis te mi nin de i çe ri sin de bu lun du ðu sis tem le ri kur ma mýz lâ zým de di. Ye ni Yüz yýl Ü ni ver si te si Top ka pý Of lu oð lu Yer leþ ke si nde dü zen le nen Ye ni na ya sa Ça lýþ ma la rý ve Baþ kan lýk Sis te mi ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Ku zu, ku ru lan ko mis yon i le ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na de vam et tik le ri ni söy le di. Ku zu, el le rin de, 63 ü ni ver si te, 78 il ba ro su, 60 si ya sî par ti, 18 be le di ye ler bir li ði, 14 bin der nek ve 4 bin den faz la va kýf ta ra fýn dan ya zýl mýþ ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýy la il gi li do kü man o luþ tu ðu nu be lir te rek, Tür ki ye de bu ko nu da söy len me miþ laf kal ma mýþ de di. Bir sað da ve bir sol da ol mak ü ze re i ki par ti nin bu mem le ke te de di ðer mem le ket le re de ye te bi le ce ði ni i fa de e den Ku zu, þöy le de vam et ti: k lý ba þýn da bir hü kü met, a dam gi bi bir mu ha le fet ve her i ki ta ra fý da sü rek li de ne tim al týn da tu tan STK la rýn var lý ðýy la de mok ra si miz a yak ta tu tu la bi lir. Uy gu la ma da i ki par ti li mo de li or ta ya çý ka ran, baþ kan lýk sis te mi nin de i çe ri sin de bu lun du ðu sis tem le ri kur ma mýz la zým." Ýstanbul / a a d nan Men de res i kat le den ler, a ya ða kal kýn! 1960 se ne si ne bi zim, ne de Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý nýn u nu ta ca ðý bir ta rih de ðil dir! O se ne nin ilk ba ha rýn da, o kul la rýn ka pan ma ya ya kýn gün ler de ben çok se vinç liy dim. Çün kü o se ne baþ la ya cak o lan ye ni öð re tim yý lýn da il ko ku la baþ la ya cak tým. n ne ve ba bam ta ra fýn dan ev de bu ko nu þu lur, rah met li an nem Oð lum bu se ne o ku la baþ la ya cak di ye be ni se ver di. Ýþ te, bu se vinç li gün le ri mi zi bir den hüz ne bo ðan bir ha di se mey da na gel di mem le ket te. 27 Ma yýs sa ba hý, bo ðuk bir ses le rad yo dan ya pý lan a nons, ba ba mýn nut ku nun tu tul ma sý na se bep ol muþ tu. Or du, ih ti lâl ya pa rak i da re ye el koy muþ tu! (Ne ka dar ko lay bir þey!) Baþ ba kan Men de res ve ar ka daþ la rý tev kif e dil miþ ler di. Bu ha ber den son ra, de mok rat ba bam kah rol muþ tu. ð lý yor du, ü zü lü yor, bed du â e di yor du ha in le re. O yýl lar da TV yok tu. Rad yo nun ba þýn dan ay rýl mý yor du ba bam. De vam lý ha ber le ri din li yor, Men de res ten ge le cek i yi bir ha be rin müj de si ni bek li yor du. ma du rum hiç i yi de ðil di, git tik çe kö tü ye gi di yor du. Ne ka dar; ça kal, kurt, ca na var, kan i çi ci ler var sa, ha in ce al çak ça mu a me le ler le Men de res ve ar ka daþ la rý na zul mün en da nis ka sý ný ya pý yor lar, vah þe tin dün ya da an cak bu þe kil de bir te za hü rü nü gös te ri yor lar dý. Ta biî ba ba mýn bu ha lin den biz de ço cuk ak lý mýz la mü te es sir o lu yor, ü zü lü yor duk. Çok de ðil, da ha bir kaç ay ön ce a ða be yim le be ra ber d nan Men de res in e li ni öp müþ, o nun ta ra fýn dan da ba þý mýz ok þan mýþ tý. (Bu nun la a lâ ka lý o la rak ge çen yýl lar da li ni öp tü ðüm baþ ba ka ný as tý lar baþ lý ðýy la bir ya zý yaz mýþ týk.) Ýþ te bun lar da ak lý ma ge lin ce, ba ba mýn yü zü ne ba ký yor, o nun ü zün tü sü nü an la ma ya ça lý þý yor dum. Ma hal le miz de Ra bi a is min de bir tey ze var dý. Ken di si as ke ri ye de ça lý þý yor, her ak þam ser vis o la rak kul la ný lan cem se i le e vi ne ge li yor du. Ýh ti lâl den son ra, ma hal le li nin ar týk bir ne v'î müj de ve re cek bir ha ber kay na ðý o la rak gö rü lü yor, ma hal le li o na Ne ol du, ne o la cak, Men de res ten bir ha ber var mý? gi bi so ru lar so ru yor lar dý. ma yok! Ya mul muþ, in san lýk tan na si bi ni al ma mýþ, þek li bo zu la rak yap yas sý ha le gel miþ Yas sý a da ka til le rin ce, Men de res ve i ki ar ka da þý, bir bu çuk se ne ka dar sü ren bir zu lüm, iþ ken ce ve hun har lýk tan son ra, i da ma mah kûm e dil miþ, da ha doð ru su o ad al týn da kat le dil me le ri ka rar laþ tý rýl mýþ tý. Ba ba mýn ba þýn dan a þa ðý san ki bir ka zan kay nar su dö kül müþ tü. Fa kat ba bam bir þe ye dik kat ke sil miþ ti. Ý da mý is ten me si ne rað men Ce lal Ba yar ýn af fe dil me si, ba ba mýn çok dik ka ti ni çek miþ ve þöy le bir yo rum yap mýþ tý. Yýl lar ön ce ta türk-ý nö nü çe kiþ me sin de, ta türk o nu i dam e de cek ti. Fa kat Ba yar a ra ya gi re rek Ý nö nü yü i dam dan kur tar mýþ tý. Ýþ te þim di de Ý nö nü, o na di yet bor cu nu ö de yip, Ba yar ý i dam dan kur tar dý di yor du. Ta bi î, ba bam Ba yar a sýl say dý se vi ne cek de ðil di ve ya ni ye a sýl ma dý? di ye de ü zül mü yor du, a ma iþ te bu þe kil de bir yo rum la da i þin ga ra be ti ne te mas e di yor du. Ve üç lü kat li â mýn gü nü ka rar laþ tý rýl mýþ, Ha san Po lat kan ve Fa tin Rüþ tü Zor lu 16 y lül 1961, d nan Men de res i se 17 y lül 1961 gü nü kat le dil miþ ler di. Men de res in son a nýn da ki söz le ri çok ma ni dar dý. O ri ji nal me tin de ki i fa de þöy ley di: Siz le re dar gýn de ði lim, si zin ve di ðer ze va týn ip le ri nin han gi e fen di ler ta ra fýn dan i da re e dil di ði ni bi li yo rum. On la ra dar gýn de ði lim. Kel le mi on la ra gö tür dü ðü nüz de, de yi niz ki d nan Men de res hür ri yet uð ru na koy du ðu ba þý ný 17 se ne ev vel al ma dý ðý nýz i çin mü te þek kir dir. Ý dam e dil mek i çin or ta da hiç bir se bep yok. Ö lü me ka dar me ta net le git ti ði mi si lâh la rýn göl ge sin de ya þa yan kah ra man e fen di ni ze a ca ba söy le ye bi le cek mi si niz? Þu nu da söy le ye yim ki mil let çe ka za ný la cak hür ri yet mü ca de le sin de si zi ve e fen di ni zi yi ne de 1950 de ol du ðu gi bi kur ta ra bi lir dim. Di rim den kork ma ya cak sý nýz. ma þim di mil let le el e le ve re cek d nan Men de res in ö lü mü e be di ye te ka dar si zi ta kip e de cek ve bir gün si zi si lip sü pü re cek tir. m ma bu na rað men mer ha me tim siz ler le be ra ber dir. vet, mil let Men de res in a sýl ma sý na hiç i nan mý yor du, i na na mý yor du. Hat ta ma hal le miz de ki bü yük ler den þö yle ri va yet ler du yu yor dum: Men de res öl me miþ, Mec li sin o ra da ki sý ðý nak lar da (es ki ma hal le miz o lan n ka ra ka le si nin al týn dan baþ la yýp, es ki mec li se ka dar u za nan bir deh liz) sak la ný yor muþ. Ger çek ten de, Men de res öl me miþ, þe hid ol muþ tu. Þe hid ler ö lür müy dü? l lah, va tan, mil let, e zan i çin þe hid e di len Men de res in son cüm le le rin de ki þu söz ler, Yas sý a da ka til le ri nin ku lak la rýn dan hiç git mi yor, on la rý kah re di yor du: Þim di mil let le el e le ve re cek d nan Men de res in ö lü mü e be di ye te ka dar si zi ta kip e de cek ve bir gün si zi si lip sü pü re cek tir. Ýþ te bu söz on la rý ký ya me te ka dar ko va la ya cak týr. Bu ci na ye ti iþ le yen le rin ço ðu öl dü, þim di yap týk la rý zul mün, ci na yet le rin he sa bý ný ve ri yor. Bu ra da on la ra söy le ne me yen söz o ra da hay ký rý la cak: d nan Men de res i kat le den ler, a ya ða kal kýn! Ci na ye tin he sa bý ný ve rin!

10 10 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ KONOMÝ Y HBRLR DÖ VÝZ FK TÝF MR KZ BN K SI DÖ VÝZ KUR L RI Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D NÝ MR K KRO NU 1 U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STR LÝ NÝ 14 YLÜL 2012 DÖ VÝZ FK TÝF 1 ÝS VÝÇ R FRN GI LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ 1 ÝS VÇ KRO NU K N D DO L RI KU VYT DÝ N RI NOR VÇ KRO NU SU U DÝ R BÝS TN RÝ Y LÝ J PON Y NÝ LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜN 1,7890 ÖN C KÝ GÜN 1,7890 S R B S T P Ý Y S U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,3490 ÖN C KÝ GÜN 2,3490 DÜN 101,60 ÖN C KÝ GÜN 101,60 DÜN 683 ÖN C KÝ GÜN 683 tu tu tu tu kar ya kýt þir ket le ri ne 2,2 mil yon li ra lýk ce za n NR JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (PDK), 5015 sa yý lý Pet rol Pi ya sa sý Ka nu nu na ay ký rý ha re ket e den 27 a kar ya kýt þir ke ti ne top lam 2 mil yon 200 bin li ra i da ri pa ra ce za sý ver di. PDK nýn ko nuy la il gi li du yu ru la rý Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re Ku rul, ge rek li bil di rim le ri yap ma ma, ye ter li þart ve se vi ye de u lu sal mar ker i çer me yen ve il gi li tek nik dü zen le me le re ay ký rý a kar ya kýt ik ma li yap ma, si gor ta yap týr ma yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir me me, giz li yer al tý tan ký, dü ze nek ve ter ti ba tý bu lun dur ma ma, is te ni len bil gi ve bel ge le ri sü re sin de sun ma ma, a kar ya ký ta tað þiþ/hi le a maç lý ü rün (yað-sol vent) ka rýþ týr ma gi bi se bep ler le, 27 fir ma ya 12 bin 327 li ra i le 431 bin li ra a ra sýn da de ði þen tu tar lar da i da ri pa ra ce za sý ver di. Fir ma lar top lam 2 mil yon 200 bin li ra lýk ce za yý ka ra rýn ya zý lý o la rak bil di ril me si nin ar dýn dan 60 gün i çe ri sin de PDK nýn he sa bý na ya tý ra cak lar. y rý ca PDK, Þýr nak, rt vin, ð rý, Mar din, Bit lis, Bin göl, Muþ, Tun ce li, Hak ka ri, Si nop ve Ið dýr il le rin den o lu þan da ðý tým böl ge le ri i çin do ðal gaz da ðý tým li san sý i ha le le ri aç tý. n ka ra / a a Kay naklara 3,5 mil yon ba lýk yav ru su bý ra kýl dý ngid Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn ba lýk lan dýr ma ça lýþ ma sý çer çe ve sin de, bu yýl 49 il de 498 su kay na ðý na 3 mil yon 500 bin ba lýk bý ra kýl dý. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, su ü rün le ri stok la rý ný ar týr mak a ma cýy la iç su lar da ba lýk lan dýr ma ça lýþ ma la rý na a ðýr lýk ve ri le rek, bu çer çe ve de 2012 yý lý nýn ilk se kiz a yýn da 3 mil yon 500 bin ba lýk yav ru su nun 49 il de 498 su kay na ðý na bý ra kýl dý ðý be lir til di. çýk la ma ya gö re, göl, gö let ve ba raj göl le rin de ba lýk stok la rý ný zen gin leþ tir mek a ma cýy la 2010 yý lýn da 5 mil yon 150 bin, 2011 yý lýn da 4 mil yon 550 bin ba lýk lan dýr ma ça lýþ ma sý ya pýl dý yý lý nýn ilk 8 a yýn da i se k þe hir Gö lü, f yon ber Gö lü, Bo lu Se ben Taþ yay la Gö le ti, Muð la Ko ca göl, Te kir dað Ha noð lu Gö le ti, Ha tay Göl ba þý Gö lü, Kýr þe hir Çift lik Ba la Gö le ti, dir ne Göl ba ba Gö le ti, Si vas l tý no luk Gö le ti ve n ka ra Bo ya lý Gö le ti nde ça lýþ ma lar ya pýl dý. Ça lýþ ma lar da en faz la ba lýk lan dýr ma i se 75 bin yav ru i le k þe hir Gö lü nde ger çek leþ ti ril di. n ka ra / a a Teþ vik sis te mi ni vus tur ya da ta ný ta cak n KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, ye ni teþ vik sis te mi nin yurt dý þý ta ný tý mý kap sa mýn da y lül ta rih le ri a ra sýn da vus tur ya ya res mi zi ya ret te bu lu na cak. ko no mi Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ba kan Çað la yan, zi ya ret kap sa mýn da vus tur ya lý ba kan lar la res mi te mas lar da bu lu na cak, bu ül ke nin ön de ge len þir ket le ri nin üst yö ne ti ci le riy le bir a ra ya ge le cek, ye ni teþ vik sis te mi ve Tür ki ye nin ya tý rým fýr sat la rý ný ak ta ra cak. Tüm Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði nin (TÜM SÝ D) Vi ya na o fi si nin a çý lý þý ný da ger çek leþ ti re cek o lan Ba kan Çað la yan, ay rý ca Dün ya Türk Ýþ Kon se yi (DTÝK) v ru pa tem sil ci le riy le top lan tý ya pa cak. Ba kan Çað la yan ýn bu zi ya re ti i le Tür ki ye i le vus tur ya a ra sýn da ki ti ca ri ve e ko no mik i liþ ki le rin da ha da ge liþ ti ril me si, ye ni teþ vik sis te mi nin ya tý rým cý la ra sun du ðu fýr sat la rýn ta ný týl ma sý ve kar þý lýk lý ya tý rým la rýn ar tý rýl ma sý he def le ni yor. n ka ra / a a GÇMÝÞ OLSUN Derneðimizin üyesi, muhterem kardeþimiz bdullah raçýkbaþ ýn kalp rahatsýzlýðý dolayýsýyla anjio operasyonu geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, llah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Demokrat ðitimciler Derneði Ý þa dam la rý hu zur is ti yor ÝÞDMLRININ ÝSTKLRÝNÝ DÝL GTÝRN MÜSÝD BÞKNI OLPK, TMLD HUZUR, SÜRDÜRÜLBÝLÝR BÝR YPI, POZÝTÝF V HIZLI BÝR HUKUK SÝSTMÝ V BÜROKRTÝK YPININ HIZLI ÇLIÞMSINI ÝSTDÝKLRÝNÝ BLÝRTTÝ. MÜS T KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ D) Ge nel Baþ ka ný Na il Ol pak, Ýþ a da mý te mel de hu zur is ti yor. Sür dü rü le bi lir bir ya pý, po zi tif ve hýz lý bir hu kuk sis te mi is ti yor. Bü rok ra tik ya pý nýn hýz lý ça lýþ ma sý ný is ti yor. de di. MÜ SÝ D ýn 78. Ge nel Ý da re Ku ru lu Top lan tý sý nýn ger çek leþ ti ril di ði Kon ya da bi ra ra ya gel di ði ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan MÜ SÝ D Ge nel Baþ ka ný Ol pak, Kon ya da MÜ SÝ D ü ye le ri i le kal kýn ma a jans la rý yet ki li le ri nin ilk kez bir a ra ya gel di ði ni ve ö nem li gö rüþ me ler yap týk la rý ný söy le di. jans la rýn da böy le bir ça lýþ ma yý ilk kez yap tý ðý ný an la tan Ol pak, bu gö rüþ me le rin so nu cun da ay rýn tý lý bir yol ha ri ta sý nýn çý ka rý la ca ðý ný ve han gi sek tör le rin, na sýl des tek le ne ce ði gi bi ko nu la rý or ta ya ko ya cak la rý ný i fa de et ti. Ye ni Teþ vik Sis te mi nin re el sek tö re kat ký la rý nýn ne o la bi le ce ði yö nün de bir so ru ü ze ri ne de Ol pak, sis te min so nuç la rý ný gö re bil mek i çin he nüz er ken ol du ðu nu i fa de et ti. Sis te min ca ri a çý ðý a zal ta bil mek i çin ku rul du ðu nu bu a çý dan gü zel bir pa ket ol du ðu nu di le ge ti ren Ol pak þöy le de vam et ti; Teþ vi kin de teþ vik e dil me si ge re ki - yor. Ne dir o? Ya tý rý mýn u zun va de li fi nans man la des tek len me si la zým. Siz is te di ði niz ka dar ya tý rý mý teþ vik ar gü man la rýy la des tek le yin, o na u zun va de li kre di im kan la rý ný sað la ya maz sa nýz, is te di ði niz so nu cu a la maz sý nýz. Fi nan sal sis tem de ki te mel prob le min, ban ka cý lýk sis te mi nin ya pý sýn da bir de ði þim ih ti ya cý ol du ðu nu vur gu la yan Ol pak, sis te min pro je ye kre di ve re cek nok ta ya gel me si ge rek ti ði ni kay det ti. Ban ka cý lý ðýn hiç bir risk al ma dan ça lýþ tý ðý ný da di le ge ti ren Ol pak, Bi ze gö re en te mel sý kýn tý, ya tý rým fi nans ma ný nýn sað lan ma sý. Ha ni var mý des tek le nen bir ya tý rým cý? Yok. di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin iþ a da mý pro fi li ne de de ði nen Ol pak, ül ke de 2 mil yo nun ü ze rin de iþ let me ol du ðu nu, an cak ilk 2 bin iþ let me nin, top lam kâ rýn yüz de 90 ý ný e lin de tut tu ðu nu söy le di. Göz le ri nin bu kar da ol ma dý ðý ný, an cak ya pý nýn da bu ol du ðu nu di le ge ti ren Ol pak, MÜ SÝ D ýn ya pý sý da bu nun dý þýn da de ðil. Tür ki ye nin ya pý sý ney se, MÜ SÝ - D ýn ya pý sý da o. Bu ya pý kre di ye ne ka dar ih ti yaç du yu yor sa MÜ SÝ D ü ye le ri de kre di ye o ka dar ih ti yaç du yu yor þek lin de ko nuþ tu. Her haf ta 5 es naf ka pa ný yor TÜR KÝ Y s naf ve Sa nat kar la rý Kon fe de ras yo nu (TSK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, pe ra ken de ya sa sý nýn bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni be lir te rek, ya sa nýn ge cik ti ði her haf ta en az 5 es na fýn iþ ye ri ni ka pat tý ðý ný, en az 10 a i le nin aç kal dý ðý ný ö ne sür dü. Pa lan dö ken, ya zý lý a çýk la ma sýn da, VM sa yý sý nýn bu yý lýn so nu i ti ba riy le n ka ra da 40, Ýs tan bul da 120, ül ke ge ne lin de i se 350 ye çýk ma sý nýn bek len di ði ni be lir te rek, VM le rin bu ka dar plan sýz art ma sý nýn na do lu da ki es na fý zor du rum da bý rak tý ðý ný i fa de et ti. Tüm ge liþ miþ ül ke ler de pe ra ken de sek tö rü nün ya sal bir dü zen le mey le di sip lin al tý na a lýn dý ðý na i þa ret e den Pa lan dö ken, BD de, kü çük es - na fýn ko run ma sý a ma cýy la top tan cý ve da ðý tým cý la rýn tüm iþ let me le re ay ný fi yat tan sa týþ yap ma la rý zo run lu dur. Biz de i se na ya sa ge re ði ko run ma sý ge re ken kü çük es na fa da ha pa ha lý, ço ðu ya ban cý o lan bü yük fir ma la ra i se da ha u cu za ü rün sa tý lý yor. BD de ki ka nun biz de de uy gu lan ma lý dýr de di. Pe ra ken de ya sa sý nýn bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni kay de den Pa lan dö ken, ya sa nýn ge cik ti ði her haf ta en az 5 es na fýn iþ ye ri ni ka pat tý ðý ný, en az 10 a i le nin aç kal dý ðý ný ö ne sür dü. R TIK VM'LR D Y VÞ Y VÞ K PN M Y BÞ LI YOR Ö zel lik le bü yük þe hir ler de man tar gi bi ço ða lan VM le rin sa de ce es naf ve sa nat ka ra de ðil ken di ken di le ri ne de za rar ver di ði ni i fa de e den Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: r týk VM ler de ya vaþ ya vaþ ka pan ma ya baþ lý yor. Bu du ru mun en va him ta ra fý i se VM o la rak ya pý lan bi na la rýn baþ ka hiç bir a maç la kul la ný la m a m a s ý d ý r. K a p a n a n VM ler den ne o tel o lur, ne has ta ne, ne de o kul. So nuç ta plan sýz ya pý lan VM ler i çin mil li ser ve ti miz bu har o lup u çu yor. VM le rin a çýl ma sý na, i çin de þe hir plan la ma cý la rý ve il gi li mes lek ku ru luþ la rý nýn da ol du ðu bir ko mis yon ka rar ver me li. Ba zý ma ða za la rýn vit - 2 BÝN ÝÞLTM KÂRIN YÜZD 90'NIN SHÝP Tür ki ye nin iþ a da mý pro fi li ne de de ði nen Ol pak, ül ke de 2 mil yo nun ü - ze rin de iþ let me ol du ðu nu, an cak ilk 2 bin iþ let me nin, top lam kâ rýn yüz de 90 ý ný e lin de tut tu ðu nu söy le di. ri nin de yý lýn 365 gü nü in di - TSK Ge nel Baþ ka ný rim ta be la sý bu lu nu yor. Yý lýn Ben de vi Pa lan dö ken 365 gü nü in di rim ol maz. Ü rü nün nor mal fi ya tý na in di rim li di ye e ti ket ko yan lar hal ký yan lýþ yön len di ri yor lar. Bu da a þý rý tü ke ti me ve çok sa yý da a i le so run la rý na ne den o lu yor. Oy sa ül ke mi zin ta sar ruf o ran la rý ta ri hi nin en dü þük se vi ye le ri ne u laþ tý. Bu ne den le in di rim le rin ta ri hi be lir len me li ve mes lek o da la rý nýn iz ni a lý na rak, yaz ve kýþ se zo nu ol mak ü ze re yýl da sa de ce i ki kez in di rim ya pýl ma sý na i zin ve ril me li. n ka ra / a a FÝZLR DÜÞÜRÜLMLÝ MÜ SÝ D Ge nel Baþ ka ný, bir so ru ü ze ri - ne iþ a dam la rý nýn is tek le ri ni de di le ge tir di. Ol pak, Ýþ a da mý te mel de hu - zur is ti yor. Sür dü rü le bi lir bir ya pý, po zi - tif ve hýz lý bir hu kuk sis te mi is ti yor. Bü rok ra tik ya pý nýn hýz lý ça lýþ ma sý ný is - ti yor. Ýþ a da mý ça týþ ma lý bir or tam dan u zak du ru yor ve böy le bir or tam is te - mi yor de di. Tür ki ye nin bü yü me per - for man sý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Ol pak, bu yý la yüz de 4 bü yü me he de - fiy le gi ril di ði ni an cak ilk i ki çey rek so - nuç la rý na gö re bu he de fin ya ka lan ma - sý nýn çok müm kün gö rül me di ði ni, yüz de 3,5 ci va rýn da bir bü yü me ra ka - mý nýn ya ka la na bi le ce ði ni be lirt ti. ko - no mi nin so ðu tul ma sý ça lýþ ma la rý na yö ne lik bir so ru yu da Ol pak, ko no mi yö ne ti mi, kon trol lü o la lým de di, bu doð ruy du a ma kon trol lü o la lým der ken bi ze de bi raz da ha ne fes ve rin. Ya ni pa ra yý saç ma yýn or ta lý ða a ma ya ka - mýz da bir düð me da ha aç ma mý za i zin ve rin þek lin de ce vap la dý. Ol pak, Mer - kez Ban ka sý nýn fa iz po li ti ka sýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne de fa iz in di ri mi ni is te - dik le ri ni söy le di. Kon ya / a a HGS li ge çiþ bu gün baþ lý yor nüc RT LÝ ge çiþ ya pý lan o to yol ve köp rü ler de kuy ruk la rýn ön len me si, va tan daþ la rýn hiz me ti en ký sa sü re de ve u cuz þe kil de a la bil me si ni sað la mak a ma cýy la OGS ve KGS ye al ter na tif o la rak PTT i le Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ku ru lan HGS bu gün hiz me te gi re cek. HGS de, ca ma i çer den ya pýþ tý rý lan e ti ket ve kart ti pi e ti ket ol mak ü ze re i ki tip e ti ket kul la ný la cak. HGS gi þe le rin den ilk e ti ket/kart a lým la rýn da he sa ba en az ya tý rýl ma sý ge re ken üc ret ler 1. sý nýf a raç lar i çin 30 li ra, 2. sý nýf a raç lar i çin 37 li ra, 3. sý nýf a raç lar i çin 53 li ra, 4. sý nýf a raç lar i çin 67,50 li ra, 5. sý nýf a raç lar i çin de 81,50 li ra o la rak be lir len di. Kart ba ki ye si nin ge çiþ üc re ti ni kar þý la ma dý ðý du rum lar da HGS a bo ne le ri ne, ge çiþ ten son ra 7 gün i çe ri sin de he sap la rý na pa ra ya týr ma la rý du ru mun da ce zai iþ lem uy gu lan ma ya cak. HGS e ti ket le ri PTT þu be le ri i le o to yol ve köp rü gi riþ le ri ne ku ru lan PTT gi þe le ri nin ya ný sý ra yol lar ü ze rin de ki din len me te sis le ri ve ben zin is tas yon la rýn dan a lý na bi le cek. Yi ne PTT þu be le ri baþ ta ol mak ü ze re kart sa tý þý ya pý lan tüm nok ta lar dan yük le me ya pý la bi le cek. y rý ca te le fon lar a ra cý lý ðýy la SMS yo luy la da yük le me müm kün o la cak. HGS i le ge çiþ ler OGS de ol du ðu gi bi yüz de 20 in di rim li o la cak. Böy le ce Ýs tan bul Bo ðaz Köp rü sü ge çi þi 4 li ra 25 ku ruþ ye ri ne 3 li ra 40 ku ruþ o la cak. Ýs tan bul / a a THY nin No vak þot se fer le ri baþ la dý ntürk Ha va Yol la rý nýn (THY) Mo ri tan ya nýn baþ ken ti No vak þot a se fer le ri baþ la dý. Ko nuy la il gi li a çýk la ma da, THY nin f ri ka da u çuþ a ðý ný ge niþ let me ye de vam et ti ði be lir ti le rek, f ri ka da 24 ün cü u çuþ nok ta sý o lan No u akc hott se fer le ri dün baþ la dý. U çuþ lar haf ta da 3 gün, Sa lý, Per þem be ve Pa zar gün le ri ol mak ü ze re Da kar ak tar ma lý ic ra e di le cek tir de nil di. Ýs tan bul dan No vak þot a tüm ver gi ler da hil gi diþ-dö nüþ üc re ti nin 299 av ro dan baþ la dý ðý bil di ril di. U çuþ ta ri fe si i le il gi li ay rýn tý lý bil gi ye Türk Ha va Yol la rý nýn in ter net si te sin den ya da nu ma ra lý çað rý mer ke zin den u la þý la bi le ce ði kay de dil di. Ýs tan bul / Ye ni s ya Yu mur ta fi ya tý 2 ka tý na çýk tý nhr haf ta pa zar te si gü nü sa at da haf ta lýk yu mur ta fi yat la rý nýn a çýk lan dý ðý Baþ mak çý da ta ne fi ya tý 12 ku ruþ o lan yu mur ta 24 ku ru þa çýk tý. Yu mur ta fi yat la rýn da ki ar tý þý de ðer len di ren Baþ mak çý lý ü re ti ci ler den Mu rat Boz de mir, bu nun ne de ni nin ve rim dü þük lü ðü, I rak a ih ra cat, ma li yet ar týþ la rý ve ik lim þart la rý ol du ðu nu söy le di. Baþ mak cý S.S. 2 No lu Ta vuk çu luk Ta rým sal Kal kýn ma Ko o pe ra tif Mü dü rü Mus ta fa Du man i se, yaz ay la rýn da yu mur ta tü ke ti mi nin az ol du ðu nu, ha va la rýn se rin le me si i le tü ke ti min art tý ðý ný ve bu na bað lý o la rak fi ya týn yük sel di ði ni be lirt ti. Du man, Bu na o kul la rýn a çýl ma sý, ih ra cat ve ma li yet yük sek li ði ni de et ken o la rak gös te re bi li riz de di. Du man, bu gün bir yu mur ta nýn ma li ye ti nin ku ruþ ol du ðu nu, i ki ay ön ce ü re ti ci nin çok zor gün ler ge çir di ði ni an cak bu gün kü fi ya týn yüz gül dür dü ðü nü söy le di. f yon / ci han T. C. K. MRÞ 3. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN KMULÞTIRM ÝLNI Sayý: 2012/763 sas. Davacý, TÝÞ GNL MÜDÜRLÜÐÜ ile MHMT ÖZTÜRK arasýnda mahkememizde görülmekte olan Kamulaþtýrma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasý nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraþ ili, Merkez Serinyol Köyü, 294 parsel sayýlý taþýnmazýn davacý Teiaþ tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, bu nedenle Teiaþ adýna tapuya tescili için iþ bu davanýn mahkememizde açýldýðý, 4650 Sayýlý Kanunun 14. Maddesinde öngörülen 30 gün içinde teblið tarihinden itibaren Kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý Teiaþ aleyhine düzeltim davasý açabilecekleri, 14. Maddede belirtilen süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, yapýlacak yargýlama sonunda belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin 4650 Sayýlý Kanun gereðince ilgililer adýna mahkemece belirlenecek K. Maraþ Vakýfbank þubesine yatýrýlmasýna, ilgililerin konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði hususu Kamulaþtýrma Kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. Maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. T. C. K. MRÞ 3. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN KMULÞTIRM ÝLNI Sayý: 2012/764 sas. Davacý, TÝÞ GNL MÜDÜRLÜÐÜ ile Bir Kýsým Davalýlar arasýnda mahkememizde görülmekte olan Kamulaþtýrma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasý nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraþ ili, Merkez Peynirdere Köyü, 369 parsel sayýlý taþýnmazýn davacý Teiaþ tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, bu nedenle Teiaþ adýna tapuya tescili için iþ bu davanýn mahkememizde açýldýðý, 4650 Sayýlý Kanunun 14. Maddesinde öngörülen 30 gün içinde teblið tarihinden itibaren Kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý Teiaþ aleyhine düzeltim davasý açabilecekleri, 14. Maddede belirtilen süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, yapýlacak yargýlama sonunda belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin 4650 Sayýlý Kanun gereðince ilgililer adýna mahkemece belirlenecek K. Maraþ Vakýfbank þubesine yatýrýlmasýna, ilgililerin konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði hususu Kamulaþtýrma Kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. Maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

11 MDY POLÝTÝK YLÜL 2012 PZRTSÝ Y CU MR T SÝ sa ba hý, bir ar ka da þý - mýn 21 ya þýn da ki oð luy la soh bet e - di yo rum. Ýs viç re de, da ha ön ce l - bert ins te in ý, r win Schö re din - ger i, Wolf gang Pa u li yi me zun et - miþ o lan meþ hur TH da fi zik o - ku yor. Bu yýl son sý ný fa gi de cek. Ge le cek bek len ti le ri ni so ru - yo rum. Fi zik te mas ter ya pa ca - ðým a ma dok to ra mý da ha bil - mi yo rum di yor. ca ba ne den bil mi yor? Bel ki ma te ma tik sel ik ti sat ya pa rým dok to ram da di yor. Þa þý rý yo rum. Dün ya nýn en i yi fi zik e ði tim le - rin den bi ri ni a lan genç bir a dam ne den fi zik ten vaz ge çip ik ti sa ta yö nel me yi dü þü nür ki? * * * Ben Ra di kal de ça lý þýr ken bir kaç yaz üst üs te ge lip biz de staj ya pan bir ar ka da þý mýz var - dý, me ri ka da fi zik o ku yor du ve a ka de mik ha yat ta kal mak, bi lim in sa ný ol mak is ti yor du. ma Tür ki ye ye dön dü, se ve rek e ði ti mi ni al dý ðý bi li mi de ðil ik ti sa tý seç ti, i kin ci dok to ra sý ný yap tý. O la bi li yor böy le þey ler. Bu nun ne den le ri el bet te ay ný an da hem bi rey sel, hem de ül ke de ki bi lim ve is tih dam or ta mýy la il gi li. ma el bet te bu bi rey sel se - çim ler bi ri ki yor bi ri ki yor ve ül - ke a çý sýn dan ge le cek be lir le yi ci ha le ge le bi li yor. * * * Çok çar pý cý bir ör nek: Ge çen yýl ü ni ver si te sý na vý son ra sý öð - ren ci ler al dýk la rý pu an la ra gö re o kul la rý ný seç ti ler. Tür ki ye nin sa ðýn da so lun da tam 30 ta ne ü ni ver si te nin Fen Fa kül te si nin fi zik bö lü mü nü hiç bir öð ren ci seç me di. Ve öð ren ci ler gel me yin ce bu ü ni ver si te ler fi zik bö lüm le ri ni ka pat mak zo run da kal dý lar. vet, ge çen yýl Tür ki ye de 30 ü - ni ver si te nin fi zik bö lü mü ka pan dý! Pe ki bu yýl du rum ne? y ný e ði li min, ya ni öð ren ci le rin fi zi - ði seç me me si du ru mu bu yýl da de vam e di yor. Çok sa yý da ü ni - ver si te nin bin bir güç lük le va - ret me ye de vam et ti ði fi zik bö - lüm le ri öð ren ci siz lik ten ka pan - ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya. Bil di ðim ka da rýy la say gýn Türk Fi zik Der ne ði uz man bir ko mis - yon a ra cý lý ðýy la bu so ru nu her ya - nýy la e le a lýp or ta ya ko yan bir ra - por ha zýr lý yor za ten. Bu ra por or - ta ya çýk tý ðýn da çok da ha net ko nu - þa bi le ce ðiz a ma ben ce so run bü - yük ve a çýk ça sý ül ke mi zin ge le ce ði a çý sýn dan da en di þe ve ri ci. ca ba öð ren ci ler te mel bi lim - ler den ne den ka çý yor ve ya fi zik, ma te ma tik, kim ya gi bi te mel bi lim fa kül te le ri ne o lan il gi ne den az? Bu ne den le re dö ne ce ðim a - ma ön ce o la sý so nuç la rý ha týr - lat mak is ti yo rum: Tür ki ye u zun uð ra þý lar son ra - sý ki þi ba þý na 10 bin do lar ge lir se vi ye si ni ya ka la yan bir re fa hý ve e ko no mi yi ya rat ma yý ba þar dý. ma e ko no mi miz bu se vi ye siy le hay li ký rýl gan; kal dý ki dün ya tec - rü be si bi ze çok sa yý da ül ke nin or ta ge lir di ye bi le ce ði miz bu ge lir se vi ye sin de ta ký lýp kal dý ðý - ný, bir tür lü bin do lar lar - dan baþ la yan üst ge lir se vi ye si ne týr ma na ma dý ðý ný gös te ri yor. Or ta ge lir tu za ðý a dý ve ri len bu du rum dan kur tul ma nýn dün ya da bir ta ne yo lu var: Bi lim yap mak, bi lim yo luy la tek no lo ji ge liþ tir mek ve öz gün ta sa rým lar ger çek leþ tir - mek, bun la rý ü rü ne çe vir mek ve yük sek kat ma de ðer li bu ü rün ler sa ye sin de zen gin ol mak. Ya baþ ka ül ke le rin, þir ket le rin ta þe ro nu o la ca ðýz, on la rýn ge liþ - tir di ði ü rün le ri da ha u cu za ü re - te rek, ya ni ken di iþ çi mi ze da ha dü þük üc ret ö de ye rek bir re ka - bet gü cü ya ka la ya ca ðýz ve bu - gün kü ka dar ge lir el de e de ce ðiz ya da ken di ü rün le ri mi zi ge liþ ti - ren ken di þir ket le ri miz o la cak. Dün ya da bi li me sa hip ol ma - dan ge liþ miþ, re fa hý ya ka la mýþ tek bir ül ke yok. De mek biz de, ge liþ mek, zen gin leþ mek is ti - yor sak bi li me ih ti ya cý mýz var. O bi lim de, te mel bi lim. Ve ül ke miz de te mel bi lim le re o lan il gi a za lý yor. Ül ke miz de ir ti ca teh li ke si ve ya bö lün me teh li ke si ne ka - dar ger çek tir bil mi yo rum a ma te mel bi lim ler den u zak laþ tý ðý - mýz i çin fa kir ve kav ruk kal ma teh li ke miz bir hay li el le tu tu lur bir ger çek ma a le sef. Ýs met Ber kan, Hür ri yet, 16 y lül 2012 ÝS LM coð raf ya sý ný in fi a le bo ðan Müs lü man lar ýn Ma su - mi ye ti fil mi kuþ ku suz i ki yön lü bir mis yo na an ga jey di. Fil min pi ya sa ya sü rül me siy le Ýs lam â le mi ne yö ne lik tah - rik o pe ras yo nu, fil me tep ki o la rak bek le nen, as lýn da güç lü bir ih ti mal le in þa e di len sal dý rýy la da BD ve Hris ti yan Ba - tý ya yö ne lik bir psi ko lo jik ha re kât. Sa na týn ken di ni hür bir þe kil de i fa de et me si gi bi saf dil lik - ler le as la kar þý la na ma ya cak bir kur gu dur ya þa nan. Film ge rek çe gös te ri le rek BD Lib ya Bü yü kel çi - si nin öl dü rül me si el bet te ki spon ta ne bir kri mi no lo - jik o lay de ðil dir. Fil min ga la sý, ha zi ran da Holl ywo od da ki Vi ne The a - ter da Bin La din in Ma su mi ye ti a dýy la ya pýl mýþ. Sal dý rý, fil min gös te ri me tak dim e dil me si nin he men a ka - bin de de ðil de ne den þim di? Sal dý rý nýn Kad da fi nin öl dü rül dü ðü Lib ya da ya pýl ma sý ve BD Baþ kan lý ðý se çi mi ne az bir za man ka la ce re yan et - me si de ö nem li el bet te. ma ni hai pa ra met re ler bun lar de ðil. O yun cu kad ro su, Çöl Sa vaþ çý la rý ad lý an tik Mý sýr te - ma lý bir film de oy na dýk la rý ný zan ne di yor lar. O yun cu la rýn ic ra et tik le ri rep lik ler bi le de ðiþ ti ril miþ. Ýs lam a ha ka ret ler yað dý rýr ken bu film le Ýs lam ýn nef ret i çe rik li bir din ol du ðu nu gös te re ce ðim di yor yö net men Sam Ba ci le. Ýs ra il- me ri kan çif te va tan da þý o lan yö net men Sam Ba ci le is mi ni kod o la rak kul la ný yor. sýl a dý nýn Na ko u la Bas se ley Na ko u la ol du ðu kuv - vet le muh te mel. Tu haf o lan, Na ko u la nýn da ha ön ce, sah te kim lik le do lan dý rý cý lýk yap tý ðý suç la ma sýy la 21 ay ha pis ve 790 bin do lar taz mi nat ce za sý na çarp tý rýl mýþ ol ma sý. Bu o pe ras yo nel ya pým, Ba ci le in ilk ve tek fil mi mi a ca ba? Yö net men lik/ya pým cý lýk ha ya tý nýn ilk ve tek fil - miy se, psi ko lo jik o pe ras yon da tek se fer li ði ne kul la - ným kuþ ku su güç le ni yor. Ba ci le, Bu film i çin 100 Ýs ra il li ba ðýþ çý dan 5 mil - yon do lar al dým ve fil mi Ýs ra il i çin yap tým di ye rek en kri tik a çýk la ma sý ný ya pý yor. Ýþ te bu fil min ya pý mý ný kim ler ne den is te di so ru su bu ra da an lam ka za ný yor. Fil min yö net me ni Ba ci le, kü re sel en tri ka nýn sa de - ce gö rü nen ba sit bir o yun cu su. Fil me des tek ve ren BD nin Flo ri da e ya le tin de Kur an-ý Ke rim ya kan ra hip Terry Jo nes da öy le. Müs lü man lar la Hris ti yan lar ýn a ra sý na ni fak sok ma nýn ga ye si ne o la bi lir? Lib ya Ý çiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Ve nis eþ-þe rif, BD nin Bin ga zi Kon so los lu ðu na dü zen le nen sal dý - rý nýn, n sa ru þ Þe ri a ad lý grup ta ra fýn dan ger çek - leþ ti ril di ði a çýk la ma sý ný ya pý yor. ma n sar uþ Þe ri a gru bu, Ýs lam a ha ka ret i çe rik li fil mi pro tes to gös te ri le rin de BD Bü yü kel çi si nin öl dü rül me si o la yýy la il gi si ol ma dý ðý a çýk la ma sý ný ya pý yor. BD ve Lib ya bu gru bu la yý kýy la ta ný mý yor. l Ka i de þüp he si de var. La kin sal dý rý yý üst le nen yok. Komp lo te o ri si ü ret me ye lim el bet te a ma stra te jik ve ad li bir a kýl la ba ka lým. Yak la þan BD se çim le rin de Cum hu ri yet çi Rom - ney kar þý sýn da O ba ma yý þim di den ya ra la mak ve ya rap Ba ha rý yla baþ la yan öz gür leþ me sü re ci ni ter si - ne çe vir mek gi bi a maç la rýn sa de ce gö rü nen ya kýn he def ler ol du ðu nu dü þü nü yo rum. ma u zun va de de ki as li he def ben ce þu dur: Hun ting ton un me de ni yet ler ça týþ ma sý te zi ni di rilt mek, bu nun i çin de ön þart o la rak Ba tý da Ýs la mo fo bi a yý güç len - dir mek. Do ðal o la rak mar ji nal kar þý tep ki ler do ðu ra cak o pe ra tif ya pým lar/o lay lar sis te ma tik þe kil de te tik le ni yor. Ve tah rik son ra sý ge li þen sal dý rý la rýn top ye kûn Ýs lam la i - liþ ki len di ril di ði ni ve o pe ra tif bir al gý yö ne ti mi nin sah ne len - di ði ni gö rü yo ruz. Be nim ka na a tim; fil min ya pý mý ný yö ne ten ve teþ vik e den giz li ak tör ler le, Lib ya da BD Bü yü kel çi si ni öl dür ten ak - tör le rin kuv vet le muh te mel ay ný ol du ðu dur. Gül te kin v cý, Bu gün, 16 y lül 2012 RHMTLÝ Sa kýp Sa ban cý nýn, bir söy le þi de, ra ba fab ri kam var a ma a ra ba kul la na bi le cek bir ev la dým yok de di ði söy le nir. Bu sö zü duy du ðum da ak lý ma ge len ilk dü þün ce þuy du: ca ba dok to run bi ri Sa kýp Sa ban cý ya sað lýk lý bir ev lat va at et sey di, Sa ban cý o dok to ra bir ev lat kar þý lý - ðýn da To yo ta fab ri ka sý ný ve rir miy di? Zen gin lik ve yok sul luk ne re den bak tý ðý na bað lý der ken kas tet ti ðim þey bu. s lýn da do ðuþ tan da ðý tý lan ni met ler her ke sin mut lu ve hu zur lu ya þa ma sý na ye ti yor. Þim di yet me me si nin tek se be bi mut lu luk ve hu zu - ru cüz dan da, ma kam ve mev ki ler de ve ya baþ ka þey - ler de (ev lat gi bi) a ra ma mýz. Ka nu ni Sul tan Sü ley man ýn o meþ hur sö zü bu gün hýrs la mut lu lu ðu baþ ka yer de a ra yan sað lýk lý in sa - noð lu na hiç bir þey i fa de et mi yor: Halk i çin de mu te ber bir nes ne yok dev let gi bi Ol ma ya dev let ci han da bir ne fes sýh hat gi bi... Ka nu ni sað lý ðýn en bü yük zen gin lik ol du ðu nu bu i fa de ler le ga yet ve ciz bi çim de an lat mýþ. Sað lý ðýn en bü yük zen gin lik ol du ðu nu hep gör - mez den ge li riz. Ne den. Do ðuþ tan sa hip ol du ðu muz mil yar lýk or gan la rýn be da va ol du ðu nu san dý ðý mýz i çin her hal de! Bü tün bun la rýn de ðe ri ni has ta ol ma dý ðý mýz, e li - miz den git me di ði sü re ce bi le mi yo ruz. Bu gün göz ar dý et ti ði miz bu zen gin li ði miz den ba zý ra kam lar ve re rek, göz ar dý et ti ði miz zen gin li ði mi zi tek rar ha týr la ya lým. Cüz dan lar da ki yok sul lu ðu mu zu da hiç ol maz sa bir Pa zar gü nü u nu ta lým! Can lý la rýn vü cut la rýy la il gi li her tür lü bil gi, hüc re le rin de - ki DN a dý ve ri len mo le kül ler de þif re len miþ. Boy, göz, saç ve cilt ren gi gi bi ö zel lik le rin ya ný sý ra, vü cut - ta ki 206 ke mi ðin, 600 ka sýn, i þit me si ni ri a ðý nýn, 2 mil yon göz op tik si nir a ðý nýn, 100 mil yar si nir hüc re si nin, 100 tril yon hüc re nin plan la rý tek bir hüc re nin DN sý na ko nup he di ye pa ke ti gi bi i çi mi ze yer leþ ti ril miþ. Öy le bir he di ye pa ke ti ki e ðer DN da ki ge ne tik bil gi yi kâ ðý da dök me ye kalk sak, yak la þýk 500 er say fa lýk 900 cilt ten o lu þan dev bir kü tüp ha ne o luþ tur ma mýz ge re ki yor. Bu dev an sik lo pe di de yak la þýk 5 mil yar fark lý bil - gi ye sa hip. Her bir hüc re nin çe kir de ðin de, in san vü cu du nun iþ lev - le ri ni kon trol et me ye ya ra yan bir mil yon say fa lýk bir an sik - lo pe di nin i çe re bi le ce ði mik tar da bil gi kod lan mýþ. Üs te lik bu o la ða nüs tü bil gi dün ya ilk var ol du ðun - dan bu ya na ya þa mýþ o lan mil yar lar ca in sa nýn her bi ri nin 100 tril yon lar ca hüc re le ri nin ta ma mýn da ay - ný þe kil de mev cut ol muþ. 1 gram DN mo le kü lü, 1 tril yon CD ye e þit bil gi ba rýn dý rýr di yor uz man lar. Bir tek CD ye yüz ler ce ki tap do lu su bil gi sýð dý ðý na gö re he sap e din. Kalp, dur mak bil me yen a týþ la rýy la, 1 gün i çin de vü cu du - muz da ki bü tün ka nýn 1000 tam de vir yap ma sý ný sað lý yor. Ça lý þýr ken kul lan dý ðý güç, ka ný 3 met re ka dar yu - ka rý sýç ra ta bi lir. Bir sa at lik za man zar fýn da, or ta boy bir a ra ba yý yer den yak la þýk bir met re yu ka rý kal dýr ma ya ye te cek ka dar e ner ji mey da na ge ti re bi lir. Da ki ka da 70 ke re ve her yýl yak la þýk 37 mil yon ke re den faz la ha re ket e den bir kas týr. Bir in sa nýn or ta la ma ha ya tý bo yun ca i se yak la þýk 2,5 mil - yar vu ruþ ya par. Yak la þýk 300 mil yon lit re kan pom pa lar. Bu da 10 bin a det pet rol tan ke ri ni dol du ra cak sý vý mik - ta rý na e þit tir. Kalp, u yu du ðu nuz za man bi le sa at te yak la þýk 340 lit re kan pom pa lar. Bir baþ ka de yiþ le kal bi miz bir a ra ba nýn ya kýt de po su nu sa at te 9 ke re dol du rur. Be den sel ha re ket ler sý ra sýn da, me se lâ ko þar ken, hý zý ný da ha da art tý rýr ve sa at te yak la þýk 2 bin 270 lit - re kan pom pa lar. Be yin, her san ti met re kü pün de 10 mil yon, ta ma mýn da i - se 10 i la 15 mil yar a ra sý si nir hüc re si i çe rir. Or ta la ma 15 tril yon si nir hüc re si bað lan tý sý na sa hip tir. Be yin bað do ku su sa yý sý i se 90 mil yar do la yýn da dýr. Si nir ler yo luy la bey ne ta þý nan me saj lar sa at te 320 ki lo - met re yol a lýr lar. Bir si nir sa ni ye de 2500 ha ber gö tü rür. Ýn san bey nin de bir hüc re, 200 e lek tro nik be yi ne denk tir. Ya ni in san be yin ka bu ðu 2,8 tril yon e lek tro nik bey ne denk tir. Pe ki, bu zen gin li ði mi zin far kýn da mý yýz? Ýn san lar pa ra ka zan mak i çin ön ce sað lýk la rý ný, da ha son - ra sað lýk la rý ný ka zan mak i çin de pa ra la rý ný har cý yor lar. Bu gün kü du rum bu. Ya þar Sün gü, Ye ni Þa fak, 16 y lül 2012 H! Du rup ku lak ka bar tý la cak öy le çok ses var ki! Sa de ce mü zi ðe ta ký - lýp ge ri ka la ný gü rül tü say mak ve ya ge rek siz gör mek ne bü yük yan lýþ! Bir ke di nin gu rul tu su me - se la, din le me si ni bi len i çin gü - ven duy gu su ü ze ri ne çok de ðer - li bir se mi ner gi bi dir. *** Ses, me ta fi zik le fi zi ði a yý ran çiz - gi de i ler ler. Bu ö zel li ði o nu gö rün - tü den, te mas tan ve tat tan üs tün ký lar. Ba u de la i re in þu di ze le ri çok an lam lý dýr: Ba na sýk sýk ya - lan ge lir o lup bi ten ler/çu ku ra dü þe rim gö ðe göz gez di rir ken/ ma ses a vu tur ve düþ le ri mi sak la ma mý söy ler ba na... *** Cho pin in op.28 no 15 (Yað mur dam la la rý) pre lü dü nü yýl lar ca ha fi - fe al dým, va sat bul dum. Son ra ru - hu mun pek sýk kýn, i çi min ka na - ma lý ol du ðu bir gün ken di mi dý þa - rý ya at tým. Yað mur var dý. Bir ten - te nin al tý na sý ðýn dým. Her kes te laþ - la ko þuþ tu rur ken ben ten te ye vu - ran yað mu run tý kýr tý la rý ný din li - yor dum. Ses ler ya vaþ ya vaþ ya ra - ma mer hem ol ma ya baþ la mýþ tý. - ve dö nün ce ilk i þim mü zik ça la ra Cho pin in pre lü dü nü yer leþ tir mek ol du! O za man an la dým iþ te! Me - ðer bu ya pý tý hiç doð ru düz gün din le me mi þim! Çok gü zel di! (...) Çeþ me yi hiç bil me sey dim, ba zý yaz la rý mý o ra da ge çir me sey dim... Rüz ga rýn el le tu tu lan, ku cak la nan, ok þa nan ve ba zen de cid di bi çim - de i ti þi len bir þey ol du ðu nu bel ki de hiç öð re ne me ye cek tim. *** Yaz mýþ mýy dým da ha ön ce? Ço - cuk ken rüz ga rýn dün ya nýn ru hu ol du ðu na i na nýr dým. Ya vaþ ya vaþ ço cuk luk i nan cý ma dö nü yo rum. Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 16 y lül 2012 Sayý: 2012/766 sas. Davacý, TÝÞ GNL MÜDÜRLÜÐÜ ile Bir Kýsým Davalýlar arasýnda mahkememizde görülmekte olan Kamulaþtýrma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasý nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraþ ili, Merkez Budaklý Köyü, 1031 parsel sayýlý taþýnmazýn davacý Teiaþ tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, bu nedenle Teiaþ adýna tapuya tescili için iþ bu davanýn mahkememizde açýldýðý, 4650 Sayýlý Kanunun 14. Maddesinde öngörülen 30 gün içinde teblið tarihinden itibaren Kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý Teiaþ aleyhine düzeltim davasý açabilecekleri, 14. Maddede belirtilen süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, yapýlacak yargýlama sonunda belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin 4650 Sayýlý Kanun gereðince ilgililer adýna mahkemece belirlenecek K. Maraþ Vakýfbank þubesine yatýrýlmasýna, ilgililerin konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði hususu Kamulaþtýrma Kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. Maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. B: T. C. K. MRÞ 3. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN KMULÞTIRM ÝLNI Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. SS NO: 2012/765 Davacý TÝÞ Genel Müdürlüðü ile davalýlar Mehmet Bozgedik aleyhine açýlan Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda verilen ara karar gereðince; Dava konusu Kahramanmaraþ Ýli, Merkez Yusufhacýlý Köyü, 446 parsel sayýlý taþýnmazýn davacý TÝÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, bu nedenle TÝÞ Genel Müdürlüðü adýna tapuya tescili için iþ bu davanýn mahkememizde açýldýðý, 4650 S. K. 14. maddesinde öngörülen 30 gün içinde teblið tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý TÝÞ Genel Müdürlüðü aleyhine düzeltim davasý açabilecekleri, 14. maddede belirtilen süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, yapýlacak yargýlama sonunda belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin 4650 S. K. gereðince ilgililer adýna mahkemece belirlenecek K. Maraþ Vakýfbank þubesine yatýrýlmasýna, ilgililerin konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði hususu Kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. B: KHRMNMRÞ 3. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN ÝLN Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. SS NO: 2012/762 Davacý TÝÞ Genel Müdürlüðü ile davalýlar mine Bekçi v.d. aleyhine açýlan Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda verilen ara karar gereðince; Dava konusu Kahramanmaraþ Ýli, Merkez Budaklý Köyü, 124 ada, 994 parsel sayýlý taþýnmazýn davacý TÝÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, bu nedenle TÝÞ Genel Müdürlüðü adýna tapuya tescili için iþ bu davanýn mahkememizde açýldýðý, 4650 S. K. 14. maddesinde öngörülen 30 gün içinde teblið tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý TÝÞ Genel Müdürlüðü aleyhine düzeltim davasý açabilecekleri, 14.maddede belirtilen süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, yapýlacak yargýlama sonunda belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin 4650 S. K.gereðince ilgililer adýna mahkemece belirlenecek K. Maraþ Vakýfbank þubesine yatýrýlmasýna, ilgililerin konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði hususu Kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. B: KHRMNMRÞ 3. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN ÝLN Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Or ta ge lir tu za ðý na böy le dü þü lü yor iþ te Ses ler... Çok a maç lý psi ko lo jik ha re kât Zen gin lik ve yok sul luk, ne re den bak tý ðý na bað lý K P Z fil me gös te ri len tep ki le rin þid de ti, öf ke dal ga la rý nýn ka bar ma sý bir kez da ha Ýs lam â le mi nin du ru - mu, Müs lü man la rýn ne den öy le de - ðil de böy le tep ki gös ter dik le ri, BD nin ek ti ði ni biç ti ði gi bi bil dik ve si ya sal o la rak pek de bir an lam i - fa de et me yen tar týþ ma la rýn gün de - me gel me si ne yol aç tý. Bu nun ya ný sý ra, rap u ya ný þý nýn bi tip bit me di ði, ba har ýn kýþ a dö - nü þüp dö nüþ me di ði de sor gu lan dý. Ö zel lik le bu sor gu la ma nýn çok hak - sýz ol du ðu nu vur gu la mak ge re kir. Fran sýz Dev ri mi nin ni ha yet is tik rar - lý bir re ji me yol aç ma sý yüz yýl sür - müþ tü. Rus Dev ri mi nin sað lam bir re jim ya ra ta bil me si i na nýl maz sa yý da ca na mal o lan hay li kan lý ve en a zýn - dan 20 se ne sü ren bir dö ne min so - nun da ger çek leþ miþ ti. U zun ca bir sö mür ge ci lik dö ne mi - nin ar dýn dan rap ül ke le ri no mi nal ba ðým sýz lýk la rý ný ka zan dý lar. n cak baþ la rý na ge çen yö ne tim ler, o sö - mür ge ci lik dö ne mi nin tüm o to ri ter, hak la ra say gý sýz, e ge men lik hak la rý ný ký sýt la yan ve va tan daþ la rý te ba a gi bi gö ren an la yý þý ný tek rar la dý lar. Ken di - ne sos ya list di ye ni de BD ve ya Fran sa i le kan ka o la ný da, Cum hu ri - yet ler de mo nar þi ler de ay ný yö ne - tim bi çim le ri ni be nim se di ler. Þim di bu ka ra ba san dan kur tul mak i çin zin cir le ri ni kýr mýþ top lum la rýn he - men dü zen kur ma la rý ný, is tik rar ü - ret me le ri ni bek le mek hak sýz lýk týr, in saf sýz lýk týr. Ya þa nan sý kýn tý Müs lü man lýk tan, Ýs lam di nin den fi lan da kay nak lan - ma mak ta dýr. Her di nin men sup la rý a ra sýn da her tür den in san var dýr. Bu ra da a sýl tar tý þýl ma sý ge re ken i ki ko nu Ýs lam di ni ni bir si ya si pro je o - la rak kul la nan la rýn ne yap mak is te - dik le ri ve yap mak is te dik le ri ni ger - çek leþ tir mek i çin kul lan dýk la rý me - tot lar dýr. Bir l Ka i de ci i le sý ra dan bir Müs - lü man ýn ne ha ya ta ba kýþ la rý, ne meþ ru di ye ka bul et tik le ri yön tem ler ne de ha ya tý ya þa yýþ la rý ay ný dýr. Son tah lil de Ci had cý lar Ýs lam a dý na Ýs - lam di ni nin ke sin lik le red det ti ði in ti - ha rý bir þid det ve te rör ü ret me a ra cý o la rak kul la ný yor lar. Bu nu da i nanç lý bir Müs lü man ýn ka bul et me ye ce ði - ni var say mak ge re kir. Ba tý da ve dün ya nýn baþ ka yer le - rin de þid det ey lem le ri nin de et ki siy le or ta ya çý kan Ýs lam düþ man lý ðý ve ya kor ku su bir va ký a dýr. Müs lü man top lum lar ken di le ri ni ta rih te hak sýz - lý ða uð ra mýþ o la rak da gö re bi lir ler. n cak hak sýz lý ða uð ra yan di ðer top - lum la rýn ço ðu dün yay la o lan me se - le le ri ni þid det ten baþ ka dil ve yön - tem ler le çöz me ye ça lýþ mak ta dýr. Ma a le sef bu son ey lem ler rap u ya ný þý nýn en ön de ge len i ki ül ke - sin de ki dü zel me e ði lim le ri ne a ðýr dar be vu ra cak týr. Se le fi ra di ka liz mi mev zi ka za na bi le cek tir. Top lum - lar cid di be del ö de ye cek ler dir. Ju - an Co le nin ver di ði ra kam la ra gö re tu riz mi ne re dey se 2010 dü ze yi ne ge len Tu nus, ye ni den to par lan ma - ya baþ la yan Mý sýr tu riz mi de bu o - lay la rýn ar dýn dan ge ne kri ze gi re - cek tir. Ö te ki sek tör le re ya ban cý ya tý rým gel me si ha yal o la cak týr. Tu nus ve Mý sýr da ki gö re li o la - rak a na a kým Ýs lam cý ik ti dar lar e - ko no mik a lan da ba þa rý sýz ol duk - la rý öl çü de ra di kal un sur la rýn ek - me ði ne yað sü rü le cek tir. Bun la rýn da ö te sin de son o lay lar, ka ným ca, Su ri ye de Be þar sad re ji - mi nin öm rü nü u za ta cak bir et ki ya - pa cak týr. Yal nýz ca Ba tý de ðil, dün ya - nýn ge ri ka la ný da Su ri ye gi bi bir ül - ke de Ýs lam i ka rak te ri a ðýr ba sa cak bir re ji min yö ne ti me geç me si ko nu - sun da çok da ha ih ti yat lý dav ra na - cak týr. Pu tin in tep ki si ni bu bað lam - da de ðer len dir mek ge re kir. Lib ya da ger çek le þen ler BD nin se çim ler - den son ra Su ri ye ye doð ru dan mü - da ha le ih ti ma li ni i yi ce a zal ta cak týr. Soli Özer, HaberTürk, 16 y lül 2012 Film den sonraki film

12 Y NÝ S Y ga ze te si o la rak ay lar dýr yap tý ðý mýz dos ya ça lýþ ma la rý na bir ye ni si ni da ha ek li yo ruz. Top lum la rýn ta rih ten bu ya na bü yük so run la - rýn dan o lan l kol ve mad de ba ðým lý lý ðý dos - ya sý ný a ça rak top lu mun bu ya ra ya dik kat le ri ni bir ke re da ha çe vir me gay re tin de ol duk. Ko - nuy la il gi li a la nýn da uz man bir çok i sim le ko - nuþ tuk. On lar dan al dý ðý mýz bil gi le ri si ze ak tar - ma ya gay ret et tik. Ko nu ya gi riþ ya par ken, ön - ce lik le ba ðým lý lý ðý ký sa ca ta ným la ya cak o lur sak; Ki þi nin dür tü le ri ni kon trol e de me ye rek son ra - sýn da al mak ya da kul lan mak is te di ði þe ye kar - þý ko ya ma yýp o na ba ðým lý ha le gel me si dir. Ki þi ler bu na ön ce lik le me rak duy gu suy la ve bir þey ol maz di ye rek a dým a tar. Son ra sýn da bir ký sýr dön gü baþ lar ve ba ðým lý o lur lar. l kol ve mad de ba ðým lý lý ðý nok ta sýn da ge ne tik ve çev re sel fak tör le rin çok et ki li ol du ðu nu be lir - ten uz man lar, i le ü ye le rin den bi ri nin ve ya ba zý la rý nýn a þý rý mik tar da al kol al ma sý, bu se - bep le iþ te ve ya o kul da ü ze ri ne dü þen gö rev - le ri ye ri ne ge ti re me me si, sað lý ðý nýn teh dit al - tý na gir me si, sos yal ya da ya sal so run lar ya - þa ma la rý, a i le de ve ev li lik ku ru mun da ça týþ - ma lar ya þa ma sý na ne den ol mak ta dýr di yor. Bi rey le rin ken di le ri ni bu tür ba ðým lý lýk lar - dan ko ru ma la rý ge re ki yor. i le de nen kav - ram, bi rey ler den o luþ tu ðu i çin, ilk þart bi rey - le rin düz gün bir ha yat pro fi li i çe ri sin de ol - ma la rýn dan ge çi yor. B ÐIM LI LI ÐIN B LÝR TÝ L RÝ: Her has ta lýk ta ol du ðu gi bi, ba ðým lý lýk la rýn da be lir ti le ri var. Ko nu nun uz man la rý al - kol ba ðým lý lý ðý nýn be lir ti le ri ni þöy le sý ra - lý yor lar: Ýç ki ye ve ya mad de ye kar þý a þý rý bir is tek ve ya tut ku duy mak. Bir tür lü iç ki yi ya da mad de al ma yý dur du ra - ma dý ðý ný dü þün mek. Ýç ki ve mad de yi bý rak tý ðýn da bý rak ma be lir ti - le ri nin or ta ya çýk ma sý ný ön le mek i çin iç me - ye/mad de yi al ma ya de vam et mek. Baþ ka la rý ný a ðýr de re ce de ze hir le ye bi le cek mik tar lar da iç me ye de vam et mek. Ýç ki i çen ki þi nin sos yal, a i le, iþ ha ya tý nýn ge - rek le ri ni ye ri ne ge tir me me si. l kol ve mad de den baþ ka il gi ve zevk le re yer ve re me me, il gi ve zevk le ri nin gi de rek a zal dý ðý ný dü þün mek. Sað lý ða za rar lý ol du ðu nu, i þin den, sos yal ha - ya týn dan, e þin den o la ca ðý ný bil di ði hal de al ko lü bir tür lü bý ra ka ma mak. Bun lar ba ðým lý lýk be lir ti le ri o la rak gö rü lü yor. Pe - ki, al ko le bað lý be den sel bo zuk luk lar da var mý dýr? Bu so ru ya uz man lar u zun ca bir lis tey le kar þý - lýk ve ri yor: Si nir il ti ha bý, be yin cik ha ra bi ye ti, ye mek bo - ru su il ti ha bý, ka ra ci ðer ra hat sýz lýk la rý, be sin ek sik li ði, ka ra ci ðer bo zuk luk la rý na bað lý be yin has ta lý ðý, hor mon sal bo zuk luk lar, kalp has ta - lýk la rý ve yet mez li ði, kas has ta lýk la rý, kan ser, en fek si yon has ta lýk la rý gi bi bir çok fi zik sel ha - sa ra se be bi yet ve ri yor. Ve en ö nem li si de so nuç ve se be bi be ra be - rin de ta þý ma sý dýr. Ya ni ki þi lik bo zuk lu ðu al kol ba ðým lý lý ðý na, al kol de ki þi lik bo zuk lu lu ðu na se - bep o lur. L KOL B ÐIM LI SI SOS YL ÇV R SÝ NÝ T KÝ LR Uz man lar al kol ve mad de ba ðým lý sý ki þi ler de ge nel an lam da gö rü len sý kýn tý la rý i se þöy le a çýk - lý yor: Sü rek li o la rak tu tar sýz dav ra nýþ lar ser gi le - di ðin den çev re siy le bü yük so run lar ya þar ve al - ko lü bý ra ka ca ðý na da ir söz ler ve rir. Ve ta biî bu söz le ri hiç bir za man tut maz lar. Çün kü ba ðým lý - lýk dý þa rý dan yar dým a lýn ma dan üs te sin den ge li - ne cek bir du rum de ðil dir. l kol ba ðým lý sý ki þi ler þid de te me yilli dir ler. yýk ken de di ðer a i le ü ye - le ri ne kar þý þid det kul la na bi lir ya da on la rý þid - det kul la na ca ðý na da ir teh dit e de bi lir. Bu du - rum a i le ü ye le ri ni risk al tý na so kar. Böy le bir ger gin lik al týn da bi rey ol ma ya ça lý þan ço cuk la - rýn ge le ce ðiy se bü yük öl çü de risk al týn da dýr. i le bi rey le ri a ra sýn da i le ti þim ko puk lu ðu ya - þa nýr, a ra la rýn da ki bað lar za yýf týr. l kol ba ðým lý sý o lan ki þi nin bu a lýþ kan lý ðý i çin a i le bi rey le ri ta ra - fýn dan ma ze ret lerde bu lun ma sýy sa ki þi nin ba ðým - lý lý ðý na ça nak tu tar. Ý þe git me me si ve ya i þi ni kay - bet me si so nu cu, a i le de çok cid dî mad dî so run lar ya þa na bi lir. Ö zel lik le al kol ve mad de ba ðým lý sý o - lan la rýn ken di si gi bi al kol ba ðým lý sý ki þi ler le ya kýn - laþ ma sý, a i le sin den u zak laþ ma sý na se bep o lur. l kol ba ðým lý sý e be veyn ler se, ço cuk la rý nýn da al kol kul la ný yor ol ma sý na al dý rýþ et mez ler. Ve ma a le sef bu or tam i çe ri sin de ya þa mak ve bü yü mek zo run da ka lan ço cuk lar ge le ce ðin po - tan si yel kul la ný cý la rý ha li ne ge lir ler. Çün kü on - la rýn ge li þim sü re ci et raf la rýn da ki le ri göz lem le - ye rek o lur. Ve ço cuk gör dü ðü nü ha ya ta ge çi rir. l kol ve mad de ba ðým lý sý o lan ki þi ler, ar ka - daþ la rý ve ya a i le ü ye le ri ta ra fýn dan hoþ kar þý lan - ma ma ya baþ lar ve dýþ la nýr lar. Ki þi gün lük so rum - lu luk la rý ný ye ri ne ge ti re me me ye baþ lar. i le ü ye - le ri, ki þi nin al kol ba ðým lý lý ðýn dan do la yý u tanç du yar, i ti bar la rý ný kur tar mak i çin ki þi nin bu tu tu - mu nu ma zur gös te re cek ba ha ne ler uy du rur. Bu tes bit ler den yo la çý ka rak di ye bi li riz ki; al - kol ve mad de ki þi yi ol ma sý ge re ken bütün ha ya - tî ve in sa nî de ðer ve fonk si yon la rýn dan mah rum e den bir hal dir. Her bi re yin hem mad dî, hem ma ne vî ha ya tý i çin du yar lý ol ma sý ve ken di ni ko - ru ma sý ge rek mek te dir. Ba ðým lý lýk tut sak lýk týr ve ba ðým lý lar i ra de le ri el le rin den a lýn mýþ ki þi ler dir. Ý ra de si ol ma yan in san lar hem ken di le ri, hem de top lum i çin po tan si yel bir teh li ke an la mý na ge - lir ler. Ve bu du ru mun i çi ne her ke sin düþ me ih - ti ma li var dýr. Bu bi linç le her ke sin ko nuy la il gi li te yak kuz ha lin de ol ma sý ge rek mek te dir. SV GÝ SÝZ V ÝL GÝ SÝZ ÇO CUK LR L KO L YÖ N L BÝ LÝ YOR Ço cuk lar a i le de bu la ma dýk la rý sev gi ve il - gi yi, ba ðým lý lýk lar yo luy la tak vi ye et me yo lu na gi di yor lar l kol, si ga ra, u yuþ tu ru cu gi bi mad de ba ðým lý lý ðý nýn gü nü mü zün en faz la gö - rü len ba ðým lýlýk lar ara sýn da yer al mak ta - dýr. Ve ma a le sef ül ke miz de al kol ve mad - de kul la ný mý hýz la art mak ta dýr. Bu teh li ke ye en a çýk o lan ke sim se genç - ler dir. Ko nuy la il gi li uz man lar, Genç le ri bu na i ten se bep ler a ra sýn da ge ne tik fak tör - ler ol sa da a sýl et ken çev re fak tö rü dür. Genç ler o yaþ ta i ra de le ri ni kul la na cak yet kin - lik te ol ma dý ðý i çin ö zen ti yo luy la bun la ra bu - la þý yor lar di yor. Ö zel lik le a i le le rin er gen lik ça - ðý na gi ren ço cuk la rýy la düz gün bir i le ti þim i çin - de bu lun ma la rý ge rek ti ði ni söy le yen uz man lar, ço cuk lar a i le de bu la ma dýk la rý sev gi, il gi, de ðer ve ril me duy gu su ve ken di ni bir bi rey gi bi his - se de me dik le rin de ba ðým lý lýk lar yo luy la bu duy gu la rý tak vi ye et me yo lu na gi der ler. Bu yüz den a i le le rin ço cuk la rýn do ðuþ tan ge len her tür lü öz lük hak la rý ný on la ra ve re rek il gi len me - si ve a i le ol duk la rý ný on la ra his set tir me si ge - rek ti ði ni be lir ti yor lar. Ba ðým lý lý ða en yat kýn dö nem er gen lik ol du ðu i çin bu dö ne m a i le ler ta ra fýn dan ö zel lik le ö nem sen me li ve ge re kir se bir da nýþ ma ya da pe da gog ta ra fýn dan yar dým a lýn ma sý da ya pý lan tav si ye ler a ra sýn da. Ko nuy la il gi li o la rak Yrd. Doç. Dr. Gül ten Ka ra de niz ve ar ka daþ la rý nýn ger çek leþ tir di ði bir ça lýþ ma da yük sek o ku la de vam e den öð ren ci - ler de al kol kul la ným sýk lý ðý nýn % 11.9 ol du ðu belirlendi. Bu ça lýþ ma da, kýz öð ren ci ler de al kol kul la ný mý er kek öð ren ci le re gö re sa yý ve yüz de o la rak yük sek bu lun muþ tur. n sýk kul la ný lan al kol ti pi nin bi ra (% 40.0) o - la rak tes bit e dil di ði ça lýþ ma, Ce lal Ba yar Ü ni - ver si te si Ma ni sa Sað lýk Yük se ko ku lu nda ger - çek leþ ti ril di. raþ týr ma so nuç la rý na gö re genç - le rin % 88.1 i, al kol kul lan ma mak ta, % 11.9 u i se kul lan mak ta dýr. l kol iç me sýk lý ðý ön ce lik sý ra - sý na gö re þöy le dir; ay da bir % 32, ö zel gün - ler de % 28, haf ta da bir % 20. Genç le rin al kol ti - pi o la rak en çok bi ra yý (% 40), i kin ci sý ra da bi ra ve ra ký yý (% 36), ü çün cü sý ra da i se bi ra ve þa ra - bý (% 24) ter cih et tik le ri be lir len miþ tir. l ko le baþ la ma sebep le ri a ra sýn da en çok ö zen ti ve me rak (% 48), son ra ar ka daþ la rý na eþ lik et mek ve da ha az (% 20) so run la rýn dan u zak laþ mak gel mek te dir. l ko lün za rar lý et ki le ri ne öð ren ci - le rin % 29 u ce vap ver me miþ, % 15.7 si e vin hu - zu ru nu boz ma, % 19.5 i a i le e ko no mi si ne za rar ver me, % 28.6 sý i se sað lý ðý bo zar (ka ra ci ðer ve be yi ne za rar ve rir) þek lin de ta ným la mýþ týr. Sa - de ce % 7.1 ba ðým lý lýk yap tý ðý ný i fa de et miþ tir. Öð ren ci le rin a i le le rin de al kol kul la ným o ra ný % 19, kul lan ma yan la rýn o ra ný i se % 81 dir. % 82.5 gi bi bü yük bir o ran la ba ba nýn al kol kul lan dý ðý, al kol kul la nan a i le le rin % 65 i nin a i le e ko no mi si - ne za rar ver mi yor þek lin de dü þün dük le ri ni be - lirt miþ ler dir. Öð ren ci le rin ya rý dan faz la sý (% 62.5) al kol kul la ný mý nýn a i le ye o lum suz et ki yap - ma dý ðý ný, % 37.5 i a i le hu zu ru nu boz du ðu nu ve a i le e ko no mi si ne za rar ver di ði ni i fa de et miþ ler - dir. i le le rin ço ðu (% 74.3) ço cuk la rýy la al kol ve za rar la rý ko nu sun da bil gi pay la þým la rý ol ma mýþ - týr. Bil gi a lan la rýn i se en çok (% 61.2) a i le i çin de an ne ve ba ba dan al dýk la rý bu lun muþ tur. Gö rü - lü yor ki ço cuk lar teh li ke nok ta sýn da bi rin ci sý ra - da dýr. Bu ko nu da a i le ye bü yük so rum lu luk lar düþ mek te dir. Ge le ce ðin te mi na tý de di ði miz ço - cuk la ra ön ce a i le, son ra da top lum sa hip çýk ma lý ve ge re ði ni ye ri ne ge tir me li dir. Bu hem in sa nî, i - ma nî ve vic da nî so rum lu lu ðun ge re ði dir. TOP LUM Ü Z RÝ N DÜ ÞN GÖ R VÝ Y RÝ N G TÝR M LÝ DÝR Ül ke miz, her top lu luk gi bi, ken di de ðer ve i - nanç la rýy la a yak ta ka la bi lir. Bu yüz den dir ki; top lu mu sar san her ol gu, ön ce lik le top lum ta - ra fýn dan kon trol al tý na a lýn ma lý dýr. Ge re ði ney - se ya pýl maz sa, top lu mun te mel taþ la rý bir bir ka yýp gi de cek tir. Ve var lý ðý ný sür dür me si im kân sýz ha le ge le cek tir. Var lý ðý ný sür dü - re bil se bi le baþ ka güç ler ta ra fýn dan yö ne - ti len ve sö mü rü len bir top lum o la cak týr. Ül ke mi zin en di na mik güç le rin den bi ri si o lan genç le ri mi zi bu il let ten kol la mak, sa kýn mak ge re ki yor. Bu gü nün genç - le ri ya rý nýn ye tiþ kin bi rey le ri ol ma sý ha se biy le ay rý bir ö nem arz e di yor - lar. Genç ler le il gi li o la rak l kol ve Mad de Ba ðým lý lý ðý raþ týr ma ve Te da vi Mer ke zi ( M TM) Kli nik Þe fi Doç. Dr. Nes rin Dil baz, ba sý na yap tý ðý bir a - çýk la ma da mü zik ve gi yim gi - bi iç ki mo da sý nýn da de ðiþ - ti ði ni be lir te rek, Son trend ler sert iç ki ye doð ru yö nel miþ. ðer bu genç po pü las yon da sert iç ki ye doð ru bir ka yýþ ta i se da ha da dik kat li ol mak ge re ki yor u ya rý sýn - da bu lun du. Tür ki ye de e ro in kul lan ma ya þý nýn 18 ya þýn al tý na düþ tü ðü nü be lir ten Dil baz, bu du ru mun çok bü yük bir teh li ke ol du ðu na i þa ret e de rek, bu yý lýn ilk 6 a yýn da, bir ön ce ki yý la gö re bi ra tü ke ti mi nin 12 mil yon 430 bin lit re düþ tü ðü ne; bu nun la bir lik te ra ký tü ke ti mi nin 1 mil yon 429 bin lit re art tý ðý na dik kat çek ti. sýl ö nem li o la - nýn stan dart iç ki tü ke ti mi ol du ðu nu vur gu la - yan Dil baz, Bi ra da a zal ma yak la þýk 12 mil yon lit re. Bu as lýn da 376 bin 675 stan dart iç ki ye denk ge li yor. Ra ký da i se, ar tan mik ta ra bak tý ðý - mýz da bu 471 bin 661 stan dart iç ki ye denk. Ya - ni ra ký tü ke ti min de ki 1 mil yon lit re lik ar týþ az gi bi gö rün se de, i çin de ki al kol mik ta rý a çý sýn - dan ba kýl dý ðýn da, di rekt al kol tü ke ti min de bir ar týþ ol du ðu gö rü lü yor de di. Bir ku tu bi ra nýn bir stan dart iç ki ye denk gel - di ði ni söy le yen Dil baz; bir dub le ra ký, bir vot ka, bir cin ve bir vis ki nin i ki stan dart iç ki ye denk gel di ði ni ak tar dý. Dil baz, Tü ke ti len cins de ðiþ - miþ. ma ba kar sak, mi lig ram o la rak al ko lün tü ke ti min de bir ar týþ var i fa de si ni kul lan dý. Bi ra tü ke ti mi nin a zal ma sýy la bir lik te ö zel lik le ra ký ve vot ka tü ke ti mi nin art mýþ ol ma sý nýn tü - ke ti len al kol mik ta rý nýn mi lig ram o la rak art tý - ðý ný gös ter di ði ni söy le yen Dil baz, bir de u ya rý - da bu lun du: Bu du rum al kol tü ke ten in san la - rýn ter cih le ri nin de ðiþ ti ði ni, ya ni da ha az al kol bu lun du ran lar dan, da ha çok al kol bu lun du ran - la ra kar þý bir ka yýþ ol du ðu nu gös te ri yor. Bi zim i çin tü ke ti ci nin pro fi li de çok ö nem li dir. ðer bi ra yý genç ler tü ke ti yor di ye yo la çý kar sak, o za man ar týk genç ler bi ra ye ri ne da ha faz la al kol i çe ren vot ka mý tü ket me ye baþ la dý lar? Öy le gi bi gö rü nü yor. Trend ler de ði þi yor. Genç ler de her þey i le il gi li mo da var. Mü zik-gi yim mo da sý gi - bi, iç ki mo da sý da de ði þi yor. Bu ra da da son trend ler da ha çok sert iç ki le re doð ru yö nel miþ. Bu nu da gö rü yo ruz za ten. Bi ra nýn a zal mýþ ol - ma sý iç ki nin a zal dý ðý ný gös ter mi yor, hat ta sert iç ki le re doð ru bir ka yýþ ol du ðu nu gös te ri yor. - ðer bu genç po pü las yon da sert iç ki ye doð ru bir ka yýþ i se da ha da dik kat li ol mak ge re ki yor. Ba ðým lý lýk ya pan mad de le re ilk genç lik dö ne - min de baþ la dý ðý ný söy le yen Dil baz, Bu a lan dan çok pa ra ka za nýl dý ðý ný dü þün dü ðü i çin ka ra pa ra ka za nan in san lar, bu nun pe þi ni bý rak ma ya cak - lar. Ya ni bir þe kil de ye ni mo da lar, ye ni a kým lar... Gi yim, mü zik i le bir lik te ye ni bir iç ki da ha su na - cak si ze. O bi te cek, bir baþ ka mad de da ðý tý la cak. Her hal de bi zim; dev let ve top lum o la rak ön ce - den ön lem a lýp, genç le ri mi zi ve e riþ kin le ri mi zi ko ru ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. L KOL Ý L YÝ YI KI YOR i le i çi þid de ti ve bo þan ma la rý te tik le yen en ö nem li et ken al kol dür i le i çi þid de ti te tik le yen ve bo þan ma la rýn se - be bi o lan al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý a i le nin al - týn da ki di na mit hük mün de dir. i le çö ker se top lum çök müþ o la ca ðý na gö re, bu ko nu ya a i - le le rin sa hip çý ka rak Be nim ço cu ðum ya da e - þim kul lan maz, kul lan sa da ba ðým lý ol maz di - ye rek ge çiþ ti ri ci bir zih ni yet le bak ma mýz ge re - ki yor. Ö zel lik le ba ðým lý lý ða en a çýk dö ne min ço cuk luk ve er gen lik dö ne mi ol du ðu nu uz - man la rýn söy le dik le rin den bi li yo ruz. Bu gü nün kü çük bi rey le ri ya rý nýn a i le le ri nin ye tiþ kin le ri o la cak týr. Ço cuk la rý ko ru mak i le mü kel lef o lan - sa, hiç kuþ ku suz ki a i le ler dir. Ve eþ le rin bir bi ri - ne o lan so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me si, a i le i çi i le ti þi min i yi ol ma sý ge rek mek te dir. Bu se - bep le a i le ol ma nýn ne an la ma gel di ði i yi kav - ran ma sý ge rek mek te dir. þ ol mak ne dir? n ne ve ba ba ol ma nýn ge re ði ne dir? gi bi so ru la ra fert ler ken di i çin de ce vap bul ma lý ve ha yat i çe - ri sin de ki at týk la rý a dým la ra sað lam bi rer ze min ha zýr la ma lý dýr lar. i le nin sað lam lý ðý top lu mun sað lam ol ma sý an la mý na ge lir. Ko nuy la il gi li o la rak Ye þi lay Baþ ka ný Sa yýn Mu har rem Bal cý, a i le i çi þid de tin ve bo þan ma - la rýn art ma sý ve suç o ran la rý nýn yük sel me sin - de al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý nýn bü yük et ki si - nin ol du ðu nu söy le ye rek, ö zel lik le te le viz yon di zi le rin de al kol kul la ný mý nýn teþ vik e dil di ði ni be lirt ti. Prog ram la rýn bir ço ðun da þid de te, iç - ki ye, söz de ka dýn öz gür lü ðü ve e þit li ði ya la nýy - la eþ le rin bir bir le ri ni al dat ma sý na, in ti kam duy gu la rý nýn kö rük len me si ne, say gý sýz lý ða, ba - þý boþ lu ða, maf ya ya, ko lay yol dan zen gin ol ma - ya, hýr sýz lý ða ve di nî i nanç lar dan u zak laþ týr - ma ya teþ vik e dil mek te dir di yen Bal cý, bu nok ta da a i le le rin de el le rin den gel di ðin ce ço - cuk la rý ný sos yal fa a li yet le re i te rek za man la rý ný gü zel þey ler le dol dur ma la rý ný sað la ma la rý ge - rek ti ði ne dik ka ti çek ti. Ý L NÝN V SOS YL ÇV R NÝN DS T ÐÝ ÞRT Ba lýk lý Rum Has ta ne si Vak fý, na to li a Kli nik - le ri nin ya yýn la dý ðý ve bir çok uz man gö rü þü nün bu lun du ðu na do lu Psi ki yat ri Gün le ri, Prog - ram Ki tap çý ðýn da þöy le de ni li yor: Son yýl lar da bir çok ça lýþ ma al kol ba ðým lý - lý ðý nýn o luþ ma sý ve sey rin de a i le nin ro lü ü - ze rin de dur mak ta dýr. Ço ðun luk la te da vi a - ra ma dav ra ný þý ve a yýk lý ðýn sür dü rül me ça - ba sý ön ce lik le a i le bi rey le ri ta ra fýn dan gös te - ril mek te dir. Te da vi sü re ci ni çok sa yý da fak - tör et ki le mek te dir. Bu fak tör ler den bi ri de sos yal des tek kav ra mý dýr. Sos yal des tek sað - lan ma sý du ru mun da te da vi so nuç la rý nýn o - lum lu et ki len di ði bi lin mek te dir. Sos yal des - tek ve re bi le cek ki þi le rin ön ce lik li o la rak ba - ðým lý nýn en ya ký nýn da ki ki þi ler ol ma lý dýr. l - kol ba ðým lý lý ðý te da vi prog ram la rý, ken di ne yar dým grup la rý ve bi rey sel te ra pi yak la þým - la rý, ö zel lik le a i le nin di ðer bi rey le ri ni de te - da vi i çi ne çek me ye ça lýþ mak ta dýr. Bu ne den - le ba ðým lý nýn so ru nu ve de çö zü mü al gý la ma bi çi mi ö nem li ol mak ta dýr. i le ü ye le ri nin ba ðým lý ya ver dik le ri des tek ya nýn da bu des te ðin ba ðým lý ta ra fýn dan al gý lan - ma sý da ö nem li dir. Te mel o la rak a i le nin di ðer ü ye le ri nin ken di eþ-ba ðým lý lýk so run la rý i le il - gi len me le ri ge rek mek te dir. l kol ba ðým lý lý ðý ol - duk ça ge niþ ve fark lý a lan la rý et ki le yen bir has - ta lýk týr. So nuç o la rak; bul gu lar ya kýn la rýn, so ru - nu has ta lýk o la rak ka bul et me le ri ne rað men, has ta lý ðýn o lu þu mun da al kol kul la ný mý ný bi - rin cil et ken o la rak gör me dik le ri ni, te da vi ye gel - me ve te da vi ol ma sü re cin de ak tif rol al dýk - la rý ný an cak ba ðým lý lý ðýn ge rek tir di ði sü re ci ka bul le ne me dik le ri ni gös ter mek te dir. vet, al kol ve mad de den kur tul ma nýn ilk þart la rýn dan bi ri a i le des te ði o la rak gö rü lü yor. Ba ðým lý o lup so run lar la mü ca de le et mek ten se Ye þi lay ýn slo ga nýn da ol du ðu bi ri Fe lâ ket ten ön ce di ye rek ted bir al mak, en doð ru ter cih o - la rak gö rü nü yor. Dün ya ü ze rin de a i le yi ve top - lu mu ko ru ma ya yö ne lik on ca gay ret ve ça ba var ken, bi ze ne o lu yor ki bu bü yük teh li ke kar - þý sýn da bi gâ ne ka la bi li yo ruz. Ga ze te miz ya zar la rýn dan Fa ruk Ça kýr ko - nuy la il gi li o la rak kö þe sin de þöy le di yor: v ru pa nýn gö be ðin de bir il ya da bir il çe - de al kol lü iç ki ya sak la ný yor, ko nu TV ler de tar tý þý lýr ken, muh te me len ken di le ri de al kol - lü iç ki i çen va tan daþ lar bi le a çýk a lan da iç ki i çil me si nin ya sak lan ma sý na des tek ve ri yor. Ni çin? Çün kü iç ki iç se ler de al kol lü iç ki nin il men ve týb ben za rar lý ol du ðu nu bi li yor lar. Bir de fa o ba tak lý ða düþ müþ, çý ka mý yor lar. - ma dev le tin bu a lýþ kan lý ðý en gel le me si ne des - tek o lu yor lar. Ý nanç la rý mü sa a de et ti ði hal de, sað lýk ge rek çe si i le de ol sa al kol lü iç ki nin ya sak lan ma sý na kar þý çýk mý yor lar. Pe ki biz de? Hem il men, hem týb ben ve hem de i nanç la rý mýz ge re ði ya sak ve za rar lý o lan al kol lü iç ki mu hab be ti nin se be bi ne dir? l kol lü iç ki v ru pa da ya þa yan la ra za rar ve ri - yor da, Tür ki ye de ki ay dýn ve i le ri ci le re za rar ver mi yor mu? Pe ki, ço cuk la rý mýz? On la rý bu be lâ dan, bu mu sî bet ten bu ba tak lýk tan ko ru - ma mýz ge rek mez mi? Tek rar la mak du ru - mun da yýz ki, en bü yük çe liþ ki miz; al kol lü iç ki rek lâm la rý nýn ha len ga ze te ler de de vam e di yor ol ma sý dýr. Dü þü nün ki si ga ra nýn ga ze te ler de rek lâ mý ya pý la mý yor, a ma da ha za rar lý ve in - san la rý týb ben de li e den al kol lü iç ki rek lâm - la rý ser best! Ni çin? Tar týþ ma lý yö net me lik ler do la yý sýy la... y ný þe kil de film ler de si ga ra i - çen ler buz la nýp, giz len me ye ça lý þý lý yor; al - kol lü iç ki ler, ka deh to kuþ tur mak i se ser best. Bu ya zý da ol duk ça dik kat e dil me si ge re ken yön ler var. Ya zý lý ba sýn da ve tv di zi le rin de ki fü - tur suz ca ya pý lan üs tü a çýk ve ka pa lý bu rek lâm la - ra bi ri le ri nin dur de me si ge re ki yor. Bir top lum; ma ne vî, ah lâ kî ve kül tü rel de ðer le riy le a yak ta du ra bi lir. Bu tar týþ ma sýz bir ger çek tir. Bu de ðer - le rin e roz yo nu na na sýl kar þý ko nul ma sý ge rek ti ði en a cil þe kil de sor gu lan ma sý ve so nu ca gi dil me si ge re ken bir me se le dir. Bu ko nu yu her bi ri miz dü þün me li ve vic da nî bir ce vap ver me li dir. Zi ra, tep ki siz bir top lu mun, ba þý na ge len fe lâ ket ler yü zün den hiç kim se den he sap sor ma ya hak ký ol ma ya cak týr. Biz Ye ni s ya ga ze te si o la rak ko - nuy la il gi li e li miz den ne ge li yor sa yap ma gay re ti i çe ri sin de yiz. Bütün ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý nýn ay ný has sa si yet te dav ran ma sý te men ni miz dir. Ba ðým lý lýk lar dan ve kö tü a lýþ kan lýk lar dan a rýn - mýþ, di nî, ah lâ kî ve kül tü rel de ðer le riy le a yak ta du ran bir top lum en ön ce lik li he de fi miz dir. D V M D C K BRU OLUR 1 12 DÝZÝ 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ ÝNSNI SÝNSÝC ÖLÜM TÞIYN, DÜNY V HÝRT HYTINI MHVDN, TOPLUMU ÝS ÝÇTN ÝÇ KMÝRN BÝR FLÂKT LKOLÝZM V MDD BÐIMLILIÐI. BU FLÂKTÝN ÖNÜN GÇMK HPÝMÝZÝN GÖRVÝ. B ÐIM LI LIK TUT SK LIK TIR

13 Y OTOMOBÝL 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar KM PN Y LR H B R L R... Re na ult dan y lül a yýn da 2013 te Ö de fýr sa tý nr N ULT, y lül a yýn da müþ te ri le ri ne Þim di l 2013 te Ö de kam pan ya sý i le ca zip bir tek lif su nu yor. Kam pan ya da hi - lin de TL kre di kul la nan müþ te ri ler, 20 ay sý fýr fa iz i le ge ri ö de me ya pa bi li yor. Bu fýr sat bütün Re na ult mo del le rin de ge - çer li. Kam pan ya kap sa mýn da Cli o HB V TL, Cli o Grand To ur V TL, Ye ni Me ga ne HB V TL, Flu en ce V TL, Ye ni Sce nic 1.5dCi TL, Kan go o Mul tix 1.5dCi i se TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Hyun dai müþ te ri mem nu ni ye tin de, he def 1 nu ma ra ntür KÝ Y D de ye ni he def le ri doð rul tu sun da ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Hyun da i, bu a maç la y lül a yýn da bütün Tür ki ye de ki ba yi teþ ki lâ tý i le Ýz - mir de bir a ra ya gel di. Hyun da i nin bütün dün ya da stra te jik o la rak be lir le - di ði 2013 Yý lýn da Müþ te ri Mem nu ni ye ti nde Li der lik he de fi nin pay la þýl - dý ðý top lan tý da Tür ki ye nin çe þit li böl ge le rin de fa a li yet gös te ren bütün ba - yi ler ha zýr bu lun du. Hyun dai s san Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný li Ki bar, Hyun dai s san Baþ ka ný ve C O su W. S. Chang ve Hyun dai s san Ge - nel Mü dü rü Ü mit Ka ra ars lan ýn da ka tý lý mýy la ger çek le þen Bu gün He de - fi miz Da ha Bü yük te ma lý top lan tý da müþ te ri mem nu ni ye tin de li der lik he de fi doð rul tu sun da a lý na cak ka rar lar tar tý þýl dý ve Hyun dai yö ne ti ci le ri ta ra fýn dan sa týþ ve sa týþ son ra sýn da ki i yi leþ tir me ler hak kýn da bil gi ve ril di. Maz da kam pan ya la rý bir leþ tir di nfý NNS Maz da y lül a yýn da her ke si Maz da sa hi bi yap mak i çin dört ay rý kam - pan ya yý bir leþ tir di. Maz da ya ge len ler a - raç la rý nýn fi yat la rý ný ken di le ri be lir li yor ve yüz de yüz kre di a lý yor. Ye ni Maz da a raç - la rý bu kam pan ya da a raç a nah tar tes lim lis te fi ya tý nýn 100% Fi nans Maz da i le fi - nan se e di li yor. Maz da müþ te ri si, ta kas des te ði ne rað men a ra cý ný ken di si de ðer - len dir mek is ter i se a ra cý ný 4 ay i çin de sa - ta bi li yor. Bü tün Maz da ü rün ga mýn da ge - çer li TL den TL ye va ran ta kas des te ði bu lu nu yor. Bu nun ya nýn da, Maz - da 0 km a raç fi yat lis te si ü ze rin den ö zel bir ta kas des te ði sað lý yor. y rý ca, Maz da Müþ te ri si nin ta ma mý fi nan se e di len o to - mo bi li ne tes lim al dýk tan 4 ay son ra ö de me im kâ ný ve 48 a ya ka dar va de se çe ne ði de su nu lu yor. raç sa týþ kam pan ya sý 30 y lül 2012 ta ri hi ne ka dar ge çer li o la cak. Mer ce des'ten 48 ay va de nmr C DS-BNZ Fi nan sal Hiz met - ler in C-Se ri si ne ö zel o la rak 48 a ya va ran va de se çe nek le ri i le ha zýr la dý ðý kam pan ya da hi lin de, ku rum sal Mer ce des-benz müþ te ri le ri ay lýk1.467 TL den ve bi rey sel Mer ce des-benz müþ te ri le ri i se ay da TL den baþ la yan tak sit ler i le yep ye ni bir C-Se ri si ne sa hip o la bi le cek ler. Bu a ra da, -Se ri si ne ö zel o la rak ku rum sal Mer ce - des-benz müþ te ri le ri i çin TL den, bi rey sel Mer ce des-benz müþ te ri le ri i çin i - se TL den baþ la yan ay lýk ö de me ler i le yep ye ni bir kam pan ya su nu yor. Ci vi c co nun ta ný tým top lan tý sýn da ko nu þan Hon da Tür ki ye C O su Hi de to Ya ma sa ki, Hon da nýn ku rul du ðu gün den bu ya na en i yi ü rün le ri ta sar lar ken bir yan - dan da çev re ye du yar lý lýk ko nu su na ö zen gös ter di ði ne dik kat çek ti. Hon da dan çev re ye say gý du ru þu: Ci vi c co HOND CÝVÝCCO, HOND TÜRKÝY FBRÝKSIND OTOGZ DÖNÜÞÜMÜN HZIR OLRK ÜRTÝLÝYOR. BU DÖNÜÞÜMÜ GÜVNLÝ BÝR ÞKÝLD GRÇKLÞTÝRN YTKÝLÝ HOND-BRC BYÝLRÝ 6 YIL KM. GRNTÝ FIRSTI SUNUYOR. HON D Ci vi c co, Hon da Tür ki ye fab ri ka sýn da o - to gaz dö nü þü mü ne ha zýr o la rak ü re ti li yor. Bu dö - nü þü mü gü ven li bir þe kil de ger çek leþ ti ren yet ki li Hon da-brc ba yi le ri 6 yýl km. ga ran ti fýr - sa tý su nu yor. Ci vi c co nun fi ya tý i se dö nü þüm ma li ye tiy le bir lik te TL den baþ lý yor. Hon da Tür ki ye, çev re ye du yar lý yak la þý mý ný ye ni bir bo yu ta ta þý dý. Hon da nýn ye ni Ci vic ü ze - rin de ge liþ tir di ði ça lýþ may la Ci vi c co ver si yo nu - nu or ta ya koy du. Ci vi c co nun ta ný tý mý Hon da Tür ki ye C O su Hi de to Ya ma sa ki nin ka tý lý mý i le Ýs tan bul da ya pýl dý. Ci vi c co, o to gaz dö nü þü mü - ne ha zýr o la rak ü re ti li yor. Yet ki li Hon da-brc ba yi le ri i se bu dö nü þü mü, BRC ta ra fýn dan Hon - da Ci vic i çin ö zel o la rak ge liþ ti ri len dö nü þüm kit le ri i le ger çek leþ ti ri yor. Bu dö nü þüm i çin se Hon da-brc ba yi le ri ta ra fýn dan 6 yýl km. ga ran ti fýr sa tý su nu lu yor. O to gaz se çe ne ði, sað la dý ðý ta sar ruf im kâ nýy la ko no mik, di ðer ya kýt la ra o ran la da ha az e mis - yon o luþ tur du ðu i çin Çev re ci, ye ni ge liþ me ler sa ye sin de her tür lü a ra ca, per for man sý o lum suz et ki le me den yet ki li Hon da ba yi le ri ta ra fýn dan mon te e di le bil di ði i çin Gü ven li bir se çe nek o la - rak de ðer len di li yor. Her yýl or ta la ma % 7 o ra nýn da bü yü yen Tür ki ye o to gaz pa za rýn da her üç bi nek a raç tan bi rin de o to gaz kul la ný lý yor. HOND, ÇVRY DUYRLILIK KONUSUN ÖZN GÖSTRÝYOR CÝVÝ C CO NUN ta ný tým top lan tý sýn da ko nu þan Hon da Tür ki ye C O su Hi de to Ya ma sa ki, Hon da nýn ku rul du ðu gün den bu ya na en i yi ü rün le ri ta sar lar ken bir yan dan da çev re ye du yar lý lýk ko nu su na ö zen gös ter di ði ne dik kat çek ti yý lý - na ka dar bütün dün ya da ki ü re tim le rin de kul lan dýk la rý CO² e mis yo nu nu 2000 yý lý i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da % 30 o ra nýn da a zalt ma yý he def le dik le ri ni kay de den Ya ma - sa ki, Müþ te ri de ðe ri oluþtur ma da çev re bi lin ci bi zim ön ce lik le ri miz a ra sýn da yer a lý yor. Di ðer ta raf tan müþ te ri le ri mi ze e ko no mik mo del ler ge liþ tir mek i çin de ça - lýþ ma la rý mý zý sür dü rü yo ruz. Müþ te ri mem nu ni ye ti ni ön plan da tu tan bir o to mo - bil fir ma sý o la rak tü ke ti ci le ri mi zin en i yi þart lar da o to mo bil sa hi bi ol ma sý i çin bütün imkânla rý a raþ tý rý yo ruz. Her i ki ça lýþ ma mý zýn gös ter ge si o la rak da bu gün, Ci vi c co yu si ze ta nýt ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo rum. Da ha ön ce ki top lan tý mýz da Türk hal ký i çin o to gaz dö nü þü mü ne ha zýr bir o to mo bil ge liþ ti re ce ði mi zi söy le - miþ tik, iþ te Ci vi c co bi zim çev re ci ve e ko no mik ilk mo de li miz. Yýl so nu na ka dar bu a raç tan yak la þýk 1000 a det sat ma yý he def li yo ruz de di. CÝVÝCCO'Y TKNÝK BKIÞ CÝVÝC CO D da 1,6 lit re i-vtc mo tor, 5 vi tes li düz ve 5 vi tes li o to ma tik þan zý man se çe nek le riy le bir lik te su nu lu yor. Ci vi c co nun mo to ru 6500 de - vir de 125 bey gir gü cü ü re ti yor ve 4300 de vir de 152 Nm. tork sað lý yor. Ci vi - c co, Hon da Tür ki ye ta ra fýn dan o to gaz dö nü þü mü ne ha zýr o la rak ü re ti li yor. Yet ki li Hon da-brc ba yi le ri, BRC ta ra fýn dan Hon da Ci vic mo de li i çin ö zel o - la rak ge liþ ti ril miþ kit i le LPG dö nü þü mü nü ger çek leþ ti ri yor. P R Ý S ' T N... P R Ý S ' T N... P R Ý S ' T N... P R Ý S ' T N... P R Ý S ' T N... Bü yü yen Dob lo Han no ver'da gö rü cü de o la cak nto FÞ IN Bur sa da ki fab ri ka sýn da ü re ti len ve 60 dan faz la ül ke ye ih - raç e di len Ye ni Fi at Dob lo nun Car go mo de li nin XL a dý ve ri len ye ni ver si yo nu, ilk kez 64 ün cü Han no ver Ti ca rî raç lar ve Yan Sa na yi Fu a - rý nda ta ný tý la cak. Türk o to mo tiv sa na yii nin ol du ðu ka dar Fi at dün ya - sýn da da zir ve nin ba þa rý lý is mi o la rak dik kat çe ken To faþ ýn im za sý ný ta - þý yan Fi at Dob lo Car go XL, u zun aks me sa fe si ve yük sek ta van kom bi - nas yo nuy la sý ný fý nýn en i yi si o lan 5 met re küp lük (5 bin lit re lik) yük le - me hac mi ve 1000 kg lýk ta þý ma ka pa si te si sun ma sýy la ön pla na çý ký yor. Volk swa gen Ti ca rî raç ken di e vin de show plan lý yor nvolk SW GN dün ya nýn en bü yük ti ca ri a raç fu a rý Han no ver I - Ti ca ri raç lar Fu a rý nda, ef sa ne mo del le ri nin ya nýn da dü þük ya kýt tek no lo ji si, her iþ ko lu na uy gun çö züm im kan la rý ve ye ni lik le - ri i le ö ne çý ký yor. Ken di e vi o lan Han no ver de tüm mo del yel pa ze - sin den 120 a raç ser gi le ye cek. Volk swa gen Ti ca ri raç ýn kon sept e - lek trik li a ra cý et! de da vet li le re ö zel bir show su na cak. Volk swa - gen Ti ca ri raç, bu yýl y lül a ra sýn da ger çek le þe cek I Han no ver Ti ca ri raç lar Fu a rý nda, a na te ma o la rak Blu e mo ti on tek no lo ji si, 4Mo ti on: dört te ker lek ten çe kiþ tek no lo ji si ve 5 te mel mo de li Caddy, Trans por ter, Ca ra vel le, Craf ter ve ma rok ta su nu - lan her iþ ko lu na uy gun çö züm se çe nek le ri ni be lir le di. WV, The Be et le i çin i Pad ler den si pa riþ a lý yor no TO MO BÝL ta ri hi nin ef sa ne mo del le ri a ra sýn da yer a lan Volk swa gen in Be - et le mo de li nin ta ma men ye ni len miþ ha li The Be et le, kim a yýn dan i ti ba ren Tür ki ye de sa tý þa su nu lu yor. Bütün Volk swa gen yet ki li sa tý cý la rýn da ön si pa - riþ le ri a lýn ma ya baþ la nan The Be et le, Volk swa gen Bi nek raç ta ra fýn dan ge liþ ti ri len bir i Pad uy gu la ma sýy la da ön si pa riþ e di le bi li yor. Tür ki ye de ilk o - la rak 1,4 TSI 160 PS ve 1,2 TSI 105 PS mo tor se çe nek le riy le sa tý þa su nu la cak o lan The Be et le, 22 bin 900 u ro dan baþ la yan fi yat lar la a lý na bi le cek. Pro ton'dan son ba har i çin check-up n15 Y LÜL'D baþ la yan15 kim'de so na e re cek kam pan ya i le Pro ton, o to mo bil ler - de mo del ay rý mý yap mak sý zýn üc ret siz check-up ya pý yor. Mev sim de ði þi mi i le ba ký ma ih ti yaç du yan a ra cý nýz i çin kli ma sis te mi kon tro lü nün de da hil ol du ðu kam pan ya da, Pro ton o to mo bil ler de yaþ sý ný rý da gö ze til mi yor. Tüm Tür ki ye ge ne - lin de ge çer li o lan kam pan ya da sa de ce ba - kým yap tý rýr ken ve me ka nik-e lek trik par ça de ði þik lik le rin de ve iþ çi lik le rin de yüz de 20 ö zel in di rim uy gu la na cak. O pel'de y lül fýr sat la rý sü rü yor no PL, y lül a yýn da dü zen le di ði kam pan - ya i le Cor sa mo de lin de 8 bin 500 TL'ye va - ran in di rim ler su nu yor. O pel Cor sa'nýn kam pan ya da hi lin de ki baþ lan gýç fi ya tý 29 bin TL. y lül a yý na ö zel kam pan ya da Cor - sa'nýn ya ný sý ra s tra a i le si i çin de baþ lan - gýç fi yat la rýn da dü zen le me ye gi dil di. Ye ni s tra Se dan'ýn baþ lan gýç fi ya tý 42 bin 750 TL'ye çe ki lir ken, Ye ni s tra HB 39 bin 440 TL, Ye ni s tra Sports To u rer 49 bin 250 TL, s tra GTC 58 bin 700 TL ve s - tra Clas sic de 33 bin 750 TL'den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nul du. Ye ni u ris ve sta ti on wa gon ver si yo nu u ris To u ring Sports i le bir lik te da ha spor tif bir gö rü nüþ le Ye ni le nen Ver so Pa ris te be ðe ni le re su nu la cak. Pe u ge ot Onyx, göz ka maþ tý rý yor QU SR, Pro xi ma, O xi a, 907 Pe u ge ot nun su per car la rý her za man ço cuk la - rýn ve de bü yük le - rin ha yal le ri ni süs le miþ tir Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ser gi le - ne cek o lan 21 in - ci yüz yý lýn su per - car ý Onyx i le Pe u - ge ot, bir kez da ha göz ka maþ tý ra cak. Mal ze me nin en saf ha li i le þe kil len di ril miþ o lan bu su per car, bu i - þin tut kun la rý ta ra fýn dan mey da na ge ti - ril di. Ta sa rým cý la rý ya rýþ dün ya sýn dan e sin len di ler. Onyx, ar ka or ta po zis yon - da ko num lan dý rý lan V8 hib rit HDi FP 3,7 l mo to ru i le hay ran la rý ný yük sek per for mans lar dün ya sý na gö tü re cek. n cak bu yük sek per for mans lar, sez gi - sel ku man da lar la do na týl mýþ o lan pi lot ma hal lin de her þartta kon trol al týn da tu tu la bi li yor. Bu o to mo bil, in sa ný hay - ret ler i çin de bý ra kan es te ti ði nin ö te sin - de, ye ni ham mal ze me le ri a raþ tý ra rak faaliyet ve ve rim ko nu sun da da ha da i - le ri git me nin yol la rý ný a rý yor. TOYOT, C SGMNTÝND TKT TO YO T, C seg men tin de ki ü rün a ta ðý ný Pa ris Mo tor Show da gö rü cü ye çý ka ra - cak. To yo ta nýn di na mik ve çe ki ci a raç - lar ü ret me is te ði nin son ör ne ði Ye ni - u ris ve sta ti on wa gon ver si yo nu u ris To u ring Sports i le bir lik te da ha spor tif bir gö rü nüþ le Ye ni le nen Ver so Pa ris te be ðe ni le re su nu la cak. Fark lý di zay ný i le Ye ni Ya ris Trend ve ya rýþ ak se su a rýy la do na tý lan spor o to mo bil GT86 da To yo - ta stan dýn da ki di ðer mo del ler o la cak. Dý þa rý dan ve i çe ri den ta ma men ye ni den ta sar la nan ye ni ne sil u ris te su nu lan ben zin li, di zel ve e lek trik li hib rit mo tor se çe nek le ri i le To yo ta, C seg men tin de üç fark lý mo tor tek no lo ji si su nan tek mar ka o la rak da fark o luþ tu ru yor. Ye ni Chev ro let ve o Tür ki ye yi dün ya 7. li ði ne yük selt ti n U RO NCP ta ra fýn dan 2011 yý lýn da ken di seg men tin de "Sý ný fý nýn n Gü ven li O to mo bi li" se çi len ve pa za ra gir di ði gün den bu ya na top lam 5 bin 585 sa týþ a de ti ger çek leþ ti ren Ye ni Chev ro let ve o, yak la þýk 65 ül ke a ra sýn - dan Tür ki ye yi en çok sa tý lan 7. ül ke ko nu mu na ge tir di. Ye ni Chev ro let ve - o, 48 bin 518 a det i le en çok me ri ka da sa týþ ger çek leþ ti rir ken, bu nu 32 bin 043 i le Çin, 11 bin 422 a det i le Mek si ka ve 10 bin 337 a det i le Rus ya iz li yor. Tür ki ye, Tem muz a yýn da i se sa týþ a de tiy le Ye ni Chev ro let ve o yu en çok sa tan 6 ncý ül ke ko nu mun da. Bu a ra da, Ye ni Chev ro let ve o, 2011 yý lýn dan bu ya na ar týþ gös te ren sa týþ ra kam la rýy la Tür ki ye yi en çok Ye ni Chev ro let - ve o sa tan 7. ül ke ko nu mu na ge tir di. Tür ki ye de pa za ra gir di ði gün den bu ya - na top lam 5 bin 585 a det Ye ni ve o sa tý þý ger çek leþ ti ren Chev ro let, ö nü - müz de ki dö nem ler de sa týþ ra kam la rý ný da ha da ar ttýr ma yý he def li yor. Ja gu ar XJ 2.0 lit re kim'de Tür ki ye de n2.0 lit re i4 Lu xury Ben zin li Tur bo Mo tor se çe ne ðiy le Ja gu ar, ka li te ve pres tij den ta viz ver me den u ro gi bi çok ö zel bir a nah tar tes lim fi - ya týy la kim a yýn da Tür ki ye'de o la cak. 2.0 lit re lik, 6 si lin di rin gü cü nü, 4 si - lin di rin e ko no mi siy le bir leþ ti ren, yük sek tek no lo ji ye sa hip tur bo þarj lý ben - zin li bir mo tor ve çok da ha ha fif komp le a lü min yum bir ka sa i le ge li yor.

14 14 17 YLÜL 2012 PZRTSÝ SPOR Y BÞÝKTÞ, LZIÐSPOR'U ÐIRLIYOR ÝNÖNÜ STDIND ST 20.00'D BÞLYCK MÇT SÝYH-BYZLILR ÝSTNBUL'D ÝLK GLÝBÝYTÝNÝ LMK ÝSTÝYOR. BÞÝKTÞ, Sü per Lig'in 4. haf ta sýn da bu gün ken di e vin de Sa ni ca Bo ru la zýðs por'u a ðýr - la ya cak. BJK Ý nö nü Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak ma çý, ha kem Kud du si Müf tü oð lu yö ne te cek. Se zo na ta türk O lim pi yat Sta - dý'nda Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por i le 1-1 be ra be re ka la rak baþ la yan si yah-be yaz lý - lar, 2. haf ta da BJK Ý nö nü Sta dý'nda a ðýr la dý ðý e ze li ra ki bi Ga la ta sa ray i le der bi de 3-3 be ra - be re kal mýþ tý. Li gin 3. haf ta sýn da dep las - Kombine biletle maça giremediler ntalyaspor-galatasaray maçýnda stada alýnmadýðýný iddia eden taraftarlar tesislerde protesto gösterisi yaptý. M DÝ CL Park n tal yas por-ga la ta sa ray ma çý nýn ar dýn dan bir grup ta raf tar, kom bi ne bi let le ri ol ma - sý na rað men sta da a lýn ma dýk la rý ný id di a e de rek pro - tes to gös te ri si yap tý. Sü per Lig'de Me di cal Park n - tal yas por i le Ga la ta sa ray'ýn k de niz Ü ni ver si te si Stad yu mu'nda yap tý ðý maç ta sta da a lýn ma dýk la rý ný id di a e den bir grup n tal yas por ta raf ta rý, Ha san Su ba þý Te sis le ri'ne gi de rek du ru ma tep ki gös ter di. Te sis ö nün de top la nan ta raf tar lar, ''yö ne tim is ti fa'', ''ta raf tar ol ma dan ta kým ol maz'', ''kom bi ne li ta raf tar dý þa rý da kal maz'' þek lin de slo gan lar at tý. Po lis e kip le - ri de te sis ö nün de gü ven lik ön le mi al dý. Grup a dý na a çýk la ma ya pan 1966 n tal yas por Ta raf tar la rý Der - ne ði Baþ ka ný Yýl maz Yýl dýz, bu yýl Me di cal Park n - tal yas por'a des tek ol mak i çin ta raf tar o la rak çok sa - yý da kom bi ne bi le ti sa týn al dýk la rý ný söy le di. Kom bi - ne bi let le riy le da ha ön ce Kay se ris por ma çý na so - run suz gir dik le ri ni i fa de e den Yýl dýz, ''n cak kom - bi ne bi le ti miz ol du ðu hal de Ga la ta sa ray ma çý na gi - re me dik. Ka pý da ki gö rev li ler tur ni ke ka pý la rýn bo - zuk ol du ðu nu söy le di ler ve bi zi i çe ri al ma dý lar. Ka pý prob le mi ni ta raf tar mý çö ze cek? Ta raf tar bi let le riy le dý þa rý da kal dý. Hem kom bi ne hem nor mal bi let li yak la þýk 2 bin 500 ta raf tar ma ça gi re me di. Hiç bir yö ne ti ci çý kýp bi ze bir a çýk la ma yap mý yor'' de di. Simone Pianigiani, '' dým a dým sis te mi in þa e di yo ruz'' de di. Pianigiani F.Bahçe Ülker'den memnun FNRBHÇ Ül ker r kek Bas ket bol Ta ký mý Ba - þan tre nö rü Si mo ne Pi a ni gi a ni, ha zýr lýk sü re ci nin ken di le ri ni ge liþ tir mek i çin bir fýr sat ol du ðu nu be lir - te rek, '' dým a dým sis te mi in þa e di yo ruz'' de di. Ye ni se zon ha zýr lýk la rý kap sa mýn da Ý tal ya'da ka týl dý ðý Cag li a ri Tur nu va sý'nda ki son ma çýn da Rus ya tem - sil ci si CSK Mok so va'yý önceki ak þam ye nen Fe ner bah çe Ül ker'in ye ni ça lýþ tý rý cý sý, ta ký mý nýn du - ru mun dan mem nun ol du ðu nu söy le di. Sa rý -la ci - vert li ku lü bün in ter net si te si ne a çýk la ma lar da bu lu - nan Ý tal yan ba þan tre nör, ''Bu ha zýr lýk dö ne mi ken - di mi zi ge liþ tir mek i çin i yi bir fýr sat ol du. dým a dým sis te mi in þa e di yo ruz. Maç so nuç la rý þu a þa ma da ö - nem li de ðil. Her gün ge li þi yo ruz ve bu ne den le de ta kým dan mem nu num. Ö nem li o lan da bu. Ýs tan - bul'a ge lip tam ta kým ol ma yý bek li yo rum. O za man da ha da ve rim li o la ca ðýz'' i fa de le ri ni kul lan dý. matör takýma Süper Lig antrenörü BÝTLÝS'ÝN Bölgesel matör Lig'de (BL) mücadele edecek tek takýmý olan Tatvan Gençlerbirliði Spor Kulübü, uzun yýllar Süper Lig takýmlarýnda top koþturan ve son olarak geçen yýl Spor Toto Süper Lig'den düþen nkaragücü'nde antrenör olarak çalýþan Hakan Keleþ'i transfer etti.tatvan Gençlerbirliði Spor, maddi sýkýntýlardan dolayý bir süre önce nkaragücü den ayrýlan Hakan Keleþ le 1 yýllýðýna opsiyonlu olarak anlaþma saðlayarak imza attýrdý. 21 yýl aradan sonra Tatvan'ý ve Bitlis'i Bölgesel matör Lig'de ve Türkiye kupasýnda temsil edecek olan Tatvan Gençlerbirliði Spor Kulübü, Keleþ in transferiyle transfer ataðýný baþlatýrken, önümüzdeki günlerde süper ligden sporcularýnda transfer edileceðini duyurdu. man da Kar de mir Ka ra büks por'u 3-0 ye ne - rek ga li bi yet le ta ný þan Sa met y ba ba yö ne ti - min de ki Be þik taþ, ya rýn ki maç ta li gin ye ni e - kip le rin den Sa ni ca Bo ru la zýðs por'u da e li boþ gön de re rek, Dol ma bah çe'de bu se zon ilk ga li bi ye ti ne u laþ ma a ma cýn da. Li gin ye ni e kip le rin den Sa ni ca Bo ru la zýðs - por i se tek nik di rek tör Bü lent Uy gun yö ne ti - min de oy na dý ðý ilk 3 maç ta ga li bi yet a la ma dý. Sa ha sý ba kým da ol du ðu i çin Ýz mir'de oy na dý ðý NÝ K'ÝN, ül ke ça pýn da bas ket bol tut ku nu genç ye te nek le ri or ta ya çý kar mak i çin dü zen le di ði Ni ke Bas ket ball The Chal - len ge pro je si fi na li Cu mar te si gü nü Cad - de bos tan da ger çek leþ ti ril di. Mil li bas ket - bol cu Si nan Gü ler, NB in üst dü zey o - yun cu la rý nýn bi rey sel ge li þim an tre nö rü o lan Chris top her L. Tho mas ve Ni ke göz lem ci le ri eþ li ðin de Ýs tan bul, n ka ra ve Ýz mir de ger çek leþ ti ri len e le me le rin ar dýn dan son e le me ye ka lan genç bas ket - bol cu lar dan m re Dað cý, Ke mal can k - tu na ve h met Baþ tuð fi nal de ye te nek le - riy le ra kip le ri ni ge ri de bý ra ka rak me ri - ka ya git me ye hak ka zan dý. Pro fes yo nel bas ket bol cu ol ma yan genç ye te nek le ri des tek le me yi a maç la yan Ni ke Bas ket ball The Chal len ge pro je si, en i yi genç bas - ket çi le re ( do ðum lu lar) seç kin an tre nör ve a kýl ho ca la rý nýn ö - nün de ye te nek le ri ni ser gi le me, ge liþ tir me ve i yi leþ tir me fýr sa tý ný sun du. 23 Tem muz da baþ la yan pro je ye, Fa ce - bo ok.com/ni ke bas ket ball tur ki ye ad re si - ne gi ren genç ye te nek ler Ni ke Bas ket ball The Chal len ge uy gu la ma sýy la ken di say - fa la rý ný o luþ tur du. Bas ket bol tut kun la rý Fa ce bo ok uy gu la ma sýn da pro fi li ni o luþ - maç lar da Fe ner bah çe i le 1-1 be ra be re ka lýp, Ka sým pa þa'ya 3-0 mað lup o lan bor do-be yaz lý - lar, Trab zons por'a i se dep las man da 2-0 mað - lu pol du. Be þik taþ, lig ta ri hin de Sa ni ca Bo ru - la zýðs por i le yap tý ðý 4 ma çý da ka za nýr ken, Do - ðu na do lu tem sil ci si i se Sü per Lig'de ''Üç Bü - yük ler'' o la rak ad lan dý rý lan Be þik taþ, Fe ner bah - çe ve Ga la ta sa ray i le yap tý ðý top lam 13 maç ta da ga li bi ye te u la þa ma dý. Bu maç lar da 9 kez mað lup o lur ken, 4 kez de be ra ber kal dý. tur duk tan son ra, göz lem ci le rin dik ka ti ni çe ke bil mek a ma cýy la hem ar ka daþ la rýn - dan oy top la dý hem de say fa sý na ye te ne - ði ni gös te ren i çe rik ler yük le di. Si nan Gü - ler in gö rev vi de o la rý ný iz le dik ten son ra vi de o lar da ki gö rev le ri, Si nan Gü ler in gös ter di ði gi bi ye ri ne ge ti rip ken di vi de o - su nu çe ken ka tý lým cý lar da ha son ra bu vi de o yu pro fil say fa la rý na yük le ye rek ses Si yah-be yaz lý lar da cid di sa kat lýk la rý ne de - niy le u zun sü re sa ha lar dan u zak ka la cak Ýs - ma il Köy ba þý ve Mus ta fa Pek te mek'in ya ný sý ra, Meh met k gün bugünkü karþýlaþmada da for ma gi ye me ye cek. Sa kat lý ðý ge çen l - me i da i le önceki günkü antrenmanda sað a - yak bi le ðin de ki að rý ne de niy le ted bir a maç lý o la rak ya rý da bý ra kan ta kým kap ta ný Ýb ra - him To ra man i se Sa ni ca Bo ru la zýðs por'a kar þý oy na ya bi le cek. ntalyaspor maçýnda oyuna sonradan giren Burak Yýlmaz frikikten attýðý gol sonrasý sevincini hocasý Fatih Terim'le palylaþtý. FOTOÐRF:. TRÝM: Taraftar bizden vrupa'da baþarý bekliyor GLTSRY Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, dep las man da 4-0 yen dik le ri n - tal yas por ma çý nýn ken di le ri i çin zor bir maç ol ma dý ðý ný söy le di. Kar þý laþ ma ya i yi baþ la dýk la rý ný ve o yu nu kon trol et tik le ri - ni an la tan Te rim, ra ki bin 10 ki þi kal dýk - tan son ra da ha ra hat bir o yun or ta ya koy duk la rý ný ve ra hat bir ga li bi yet al dýk - la rý ný i fa de et ti. Te rim, ''Manc hes ter ma - çý ön ce si mo ral ka zan dýk. Bu tip maç la - rýn ön ce si ve son ra sý hep sý kýn tý lý dýr. Ra - hat geç ti ði miz i çin mem nu num. O yun - cu la rý mý teb rik e di yo rum ve n tal yas - por'a ba þa rý lar di li yo rum'' de di. Ga ze te ci le rin so ru su ü ze ri ne m ra - bat'ýn per for man sý i le il gi li de a çýk la ma lar - da bu lu nan Te rim, ''m ra bat'ýn ta ký ma a - dap te si sü rü yor. Bi re bir et kin li ði ni ne re de kul lan ma sý ge rek ti ði ni hem ça lý þý yor hem de ko nu þu yo ruz. ma bu ye te nek le ri ni ne re de kul la na ca ðý ný bil me si çok ö nem li. Ta kým di sip li ni ni, sis te mi ni ve tak tik an la - yý þý ný boz ma ma sý çok ö nem li. Ga la ta sa - ray'ýn bir sis te mi var. Bun dan as la ta viz ver mi yo ruz. O an la yýþ i çin de m ra bat ta a dap te ol ma ya ça lý þý yor. Bu maç ta hem pas an la mýn da hem de de fan sa yar dým an la mýn da m ra bat'tan mem nu num. Sa - ha nýn en i yi le rin den bi riy di'' de di. Ga la ta sa ray'ýn v ru pa'ya a lý þýk bir ta - kým ol du ðu na dik ka ti çe ken Te rim, ta ký - mýn u zun sü re dir v ru pa'dan u zak ta kal ma sýn dan ta raf tar la rýn hoþ nut ol ma - dý ðý ný, ta raf tar la rýn ta kým dan bü yük ba - þa rý lar bek le di ði ni di le ge tir di. Þam pi yon - lar Li gi'nin ka li te si nin yük sek ol du ðu na i - þa ret e den Te rim, ''Ö nem li bir mü ca de le i le baþ la ya ca ðýz. Manc hes ter i le lex Fer - gu son'a bü yük say gý du yu yo ruz. Manc - hes ter'da say gý du yu la cak bir ne ti ce a la - rak gü zel bir baþ lan gýç yap mak is ti yo ruz. ma cý mýz o grup tan çýk mak'' de di. Cris'in per for ma ný sý ný da de ðer len di ren Te rim, Cris'in tec rü be siy le ta ký ma çok fay da lý o la ca ðý ný di le ge tir di. Bir ga ze te ci - nin, ''Bu rak ce za sa ha sýn da ki bir po zis - yon da ka le ci nin mü da ha le si ne rað men düþ me mek i çin ça ba gös ter di ði ni'' söy le - me si ü ze ri ne Te rim, ''Ö nem li bir tes pit. Bu nu çer çe ve i çi ne al mak la zým. Le hi ne bir pu an o la rak yan sý dý'' di ye ko nuþ tu. Nike 3 yeteneði BD'ye götürüyor Türkiye çapýnda basketbol tutkunu genç yetenekleri ortaya çýkarmak için düzenlenen Nike Basketball The Challenge projesi finali hafta sonunda Ýstanbul Caddebostan da gerçekleþti ve merika da basketbol dolu günler yaþayacak 3 genç yetenek belli oldu. Nike'in tertiplediði etkinlikte son elemeye kalan genç bas ket bol cu lar dan m re Dað cý, Ke mal can k tu na ve h met Baþ tuð fi nal de ye te nek le riy le ra kip le ri ni ge ri de bý ra ka rak me ri ka ya git me ye hak ka zan dý. ge tir me ye ça lýþ tý. Si nan Gü ler, Chris top - her Tho mas ve Ni ke göz lem ci le ri bu vi - de o la rý iz le ye rek bir ön e le me ger çek leþ - tir di. Da ha son ra 11 ðus tos ta Ýs tan - bul da, 25 ðus tos ta n ka ra da ve 1 y - lül de Ýz mir de ger çek leþ ti ri len e le me ler - de, Ni ke göz lem ci le ri ta ra fýn dan se çi len en i yi 30 ye te nek Ýs tan bul da ki fi na le ka - týl ma ya hak ka zan dý. nso il.com Melo'yu çok beðendim, mrabat çok kurnaz v ru pa maç la rý ön ce sin de lig ma çý na kon - san tre ol mak zor dur. He le ki Þam pi yon lar Li gi ve M anc hes ter U ni ted gi bi bir ta kým la ma çý nýz var ken. Fa tih Te rim ta ký mý ný n tal ya ma çý na o dak la ya bil mek i çin, "Manc hes ter U ni tad ma çýn da oy na mak is te yen, bu maç ta for ma yý ha - ket me li" di ye rek, o yun cu la rý nýn dik ka ti ni bu ma ça çek me ye ça lýþ tý. Tec rü be li tek nik a dam is te di ði ne ti ce yi al ma yý ba þar dý. G.Sa ray'lý o yun cu lar is tek li ve ar zu lu þe kil de mü ca de le et ti ler. Meh met Öz di - lek G.Sa ray'ý Me lo ve Sel çuk'u a dam mar ka jýy la dur dur ma pla nýy la ma ça baþ la dý. 10. da ki ka da m bra mat'ýn tac a tý þý ný ça buk kul lan ma sýy la gol ge lin ce, n tal yas por'un o yun pla nýn da çö zül me baþ la dý. 45. da ki ka da Ý sa ac'ýn kýr mý zý kart gör me - siy le ma çýn so nu cu gayr-ý res mi bel li ol du. Ýkinci ya rý da G.Sa ray ýn sa yý sýz gol po zis yo nu ve o yun üs tün lü ðü var dý. m ra bat G.Sa ray'a gel di ðin - den be ri en ve rim li fut bo lu nu oy na dý. Ýlk gol de ra - kip yer leþ me den tac a tý þý ný ça buk kul lan ma sý "kur - naz o yun cu" tip le me si ne ör nek ti. Bu maç ta Me - lo'yu çok be ðen dim. Fa tih Te rim'in Me lo'da ki is rar - cý lý ðý nýn ne ol du ðu nu, ba zý kar þý çý kan lar bu maç ta i yi an la mýþ lar dýr. Gü zel o yu nun dý þýn da Me lo, hiç bir ag re sif dav ra nýþ ta bu lun ma dý. Ha kem ka ra rý na ol sun, ra ki be ol sun maç bo yu hep say gý lýy dý. ðer Me lo bu tar zý be nim se yip fut bol oy na ma yý sür dü rür se, G.Sa ray'ýn hiç bir za man vaz ge çe me - ye ce ði o yun cu o lur. Uj fa lu si'nin a ni sa kat lý ðý son - ra sý a lel a ce le trans fer e di len Cris tam i sa bet ol - muþ. Ýlk lig ma çý de ðil de, u zun ca yýl lar G.Sa ray de fan sý nýn o yun cu su gi biy di. G.Sa ray'ýn ak sa yan i - ki o yun cu su var dý. Bi rin ci si Ha kan Bal ta. Bu o yun - cu ba zen G.Sa ray'ýn o yun cu su ol ma dý ðý gö rün tü sü in sa ný þa þýr tý yor. ce mi gi bi dav ra ný yor. Di ðe ri y dýn. Ý na nýl maz sü ra ti li o lan y dýn tam so nuç a - la ca ðý za man ya to pu a ya ðý na bu laþ tý rý yor. Ya da yan lýþ ha re ket ter ci hi ya pa rak to pu kay be di yor. Fa tih Te rim'in bu maç ta m re Ço lak'a hiç gö rev ver me me si ba na il ginç gel di. Zan ne di yo rum o nu Manc hes ter U ni ted ma çý nýn sür pri zi o la rak bek - let ti. Son dö nem de m re G.Sa ray'ýn en et ki li o - yun cu la rýn dan. Tek nik o la rak G.Sa ray'ýn o yun ka - li te si ni yük sel ten o yun cu lar dan. Ya ni her za man for ma hak e den o yun cu lar dan bi ri. G.Sa ray bu maç ta al dý ðý ne ti cey le Manchester U ni ted ma çý na u mut la ba ka bi lir. ma Manchester U ni ted ma çý n tal yas por ma çý na as la ben ze me ye cek tir. Çok da ha fark lý bri maç iz le ye ce ðiz Çar þam ba ak þa mý. LX'Ý ÐLTN ÇILIÞ F.Bahçeli taraftarlarýn yaptýrdýðý lex heykeli Kadýköy'de açýldý. FNRBHÇ taraftar gruplarýnýn organizasyonuyla hayata geçirilen Kaptaný lex de Souza nýn "Heykel"i düzenlenen bir törenle açýldý. Kadýköy Yoðurtçu Parký nda yerleþtirilen heykelin açýlýþ törenine Fenerbahçe Teknik Direktörü ykut Kocaman'la birlikte katýlan Brezilyalý yýldýz futbolcu zaman zaman gözyaþlarýna boðulan konuþmasýnda þunlarý söyledi: Bu takýmýn formasýný terlettiðim her dakika sizler için elimden gelenin en iyisini yapacaðýma söz veriyorum. Burada yine ayný yerde Fenerbahçe nin efsanesi Lefter in heykeli var. Onunla tanýþtýðým gün, benim için çok özeldi. Fenerbahçe bana sizin gibi tutkulu, baðlý ve takýmýna, armasýna aþýk bir taraftar topluluðu ile de tanýþma fýrsatý sundu. Ben kendimi kimseden üstün görmüyorum. Bu kulübün parçasýyým ve en ufak bir emeðim geçtiyse ne mutlu bana. meði geçen herkese, siz taraftarlara sevgisini eksik etmeyen herkese teþekkürlerimi sunuyorum "

15 Y 17 Y LÜL 2012 PZRTSÝ Ý L SÐ LIK 15 SOÐUK HV HSTLIÐI TTÝKLÝYOR UZMNLR KORUNM YOLLRINI V DÝKKT DÝLMSÝ GRKNLRÝ ÇIKLDI. Çocuðunuz Ço cuk la rýn ba þa rý sýn da astým hastasý mý? O KUL LR baþ lý yor, ba zý ço cuk lar 5 ya þýn da il köð re ti me baþ la ya cak, ge nel lik le sý nýf mev cut la rý da ka la ba lýk. Bu du rum da baþ ta üst so lu num yo lu en fek si yon la rý ol mak ü ze re bir çok ço cuk, so lu num has ta lýk la rý dolayýsýyla dok to ra baþ vur mak zo run da ka la cak ne ya zýk ki. Mar ma ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Vak fý na bað lý ca de mic Hos pi tal dok tor la rýn dan Ço cuk Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Fa zi let Ka ra koç, ço cuk lar da sýk rast la nan so lu num yo lu has ta lýk la rý ve ço cuk la rý bu has ta lýk lar dan ko ru mak i çin ne ler ya pý la bi le ce ði hak kýn da bil gi ver di. Hem dün ya da hem de ül ke miz de ço cuk luk ça ðýn da en sýk rast la nan kro nik has ta lýk lar dan bi ri nin as tým ol du ðu nu di le ge ti ren Ka ra koç, as tý mýn ül ke miz de gö rül me sýk lý ðý nýn yüz de 6-10 ci va rýn da ol du ðu nu bil dir di. s tým lý ço cuk lar da ha va yol la rý nýn çok has sas ol du ðu nu be lir ten Prof. Dr. Fa zi let Ka ra koç, ço cuk lar da as tým a tak la rý nýn, ge nel lik le ha va la rýn so ðu ma sýy la a ra ya gi ren bir üst so lu num yo lu en fek si yo nu i le bir lik te ba zen de bir a ler je ne ya da si ga ra du ma ný na ma ruz ka lýn ca baþ la dý ðý ný söy le di. s tý mýn, ge nel lik le a ra lýk lý o la rak or ta ya çý kan hý rýl tý, ne fes dar lý ðý, gö ðüs te sý kýþ ma his si ve sa de ce ök sü rük gi bi þi kâ yet ler le sey ret ti ði ni vur gu la yan Ka ra koç, s tým ço cuk luk ça ðýn da o kul kay bý ve has ta ne ya týþ la rý nýn ö nem li bir se be bi dir. Bu ne den le ço cu ðun da as tým o lan a i le ler o kul lar baþ la ma dan ön ce mut la ka ge rek li kon trol le ri yap týr ma lý ve kul la na cak la rý i lâç lar i çin dok tor i le te ma sa geç me li dir de di. Son yýl i çin de as tým ve ben ze ri a ler jik has ta lýk lar da bütün dün ya da ö nem li bir ar týþ ol du ðu nu be lir ten Ka ra koç, bu has ta lýk lar dan ko run mak i çin dik kat e dil me si ge re ken nok ta la rý þöy le sý ra la dý: ld vi ta mi ni i çe ren ü rün ler kul la nýn. lkat ký mad de li gý da lar dan, mar ga rin ler den o la bil di ðin ce ka çý nýn. lge rek siz hiç bir i lâç kul lan ma yýn. lsi ga ra i çi len or tam lar da bu lun ma yýn. ÜST SO LU NUM YO LU N FK SÝ YO NUN D S PÝ RÝN KUL LN M YIN BÝR ay dan ký sa sü ren, hý rýl tý, ne fes dar lý ðý, yo ðun bal gam gi bi baþ ka bir þi kâ ye tin eþ lik et me di ði ök sü rük te ço cu ðun mu a ye ne si de nor mal i se en di þe len me ye ge rek ol ma dý ðý - ný söy le di. n cak dört haf ta dan u zun sü ren u za mýþ ök sü rü ðün cid di ye a lýn ma sý ge rek - ti ði ni be lir ten Ka ra koç, bu du rum da ba zý ö - zel te da vi le rin ve ril me si ge rek ti ði ni ve te - da vi ye rað men ço cu ðun ök sü rü ðü de vam e di yor sa alt ta ya ta bi le cek ö nem li ba zý has - ta lýk la rýn a raþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bu run ve bo ðaz da il ti ha ba yol a çan 200 den faz la vi rü sün, üst so lu num yo lu en fek si yo nu na yol aç tý ðý na dik kat çe ken Ka ra koç, Ço cuk la rýn bir ço ðu yýl da 5-8 kez üst so lu num yo lu en fek si yo nu ge çi rir. 6 ya - þýn dan bü yük ço cuk lar da üst so lu num yo lu en fek si yon la rý sýk lý ðý a za lýr. r gen lik ça ðýn - da ki bir ço cuk i se yýl da 2-4 üst so lu num yo - lu en fek si yo nu ge çi re bi lir di ye ko nuþ tu. Vi ral üst so lu num yo lu en fek si yon la rý nýn as lýn da ke sin bir te da vi si ol ma dý ðý ný be lir - ten Ka ra koç, bu du rum da des tek le yi ci te - da vi o la rak ço cuk la rýn sý vý a lý mý nýn art tý rýl - ma sý, bur nun se rum fiz yo lo jik i le te miz len - me si ve a te þi 38 de re ce nin üs tü ne çý kan ço cu ðun ge nel du ru mu bo zuk ve hal siz li ði var sa a teþ dü þü rü cü ve ril me si ge rek ti ði ni bil dir di. Vi ral üst so lu num yo lu en fek si yo - nun da ke sin lik le as pi rin kul la nýl ma ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Fa zi let Ka ra koç, Vi ral en fek si yon lar i le bir lik te as pi rin kul la - nýl ma sý R Y sen dro mu de ni len ka ra ci ðer ye ter siz li ði ne ka dar gi de bi len ve ha ya tý teh dit e den komp li kas yon la ra yol a ça bi lir u ya rý sýn da bu lun du. Ýs tan bul / Ye ni s ya O KUL Ç ÐIN D BS LN M 5-13 yaþ gru bu ço cuk la rý nýn sað lýk lý bü yü me ve ge li þim sað la ma la rý i çin bes len me çan ta la rý bü yük ö nem ta þý yor. Ço cu ðun o ku la gi der ken ter cih e de ce ði be sin doð rul tu sun da sað lýk lý, ko lay ta þý na bi lir ö zel lik ler de bir bes len me çan ta sý ha zýr lan ma sý tav si ye e di li - yor. Gül þen l týn, þu tav si ye ler de bu lun du: Ço cuk la rýn fi zik sel, ruh sal ve zi hin sel ge li þim le ri nin yaþ la rý na uy gun o la rak ta mam la na - bil me si i çin sað lýk lý ve den ge li bes len me yi ço cuk la rý ný za öð ret me li si niz. Sað lýk lý bir bes len me çan ta sý na sýl ol ma lý dýr? Den ge li ve sað - lýk lý bir bes len me çan ta sý ha zýr la ma nýn en pra tik yo lu, her be sin gru bun dan bir çe þit be si nin yer al ma sý dýr. Fark lý be sin grup la rýn dan yi ye cek ler ek le ye rek, ço cu ðu nu zun den ge li, ye ter li bes len me si ni ve ge re ken vi ta min ler le mi ne ral le ri al ma sý ný sað la ya bi lir si niz. KHVLTI ö nem li fak tör GÜNÜN bü yük bir bö lü mü nü o kul da ge çi re cek öð ren ci le rin, ders le rin de ba þa rý lý o la bil me le ri i çin al dýk la rý gý da nýn ö ne mi nin bü yük ol du ðu be lir ti li yor. Park Si ma Sað lýk lý Za yýf la ma Mer ke zi Li mi ted Þir ke ti Ge nel Mü dü rü Gül þen l týn, hem be den sel hem de zi hin sel e ner ji i çin den ge li sað lýk lý bir bes len me pla ný ya pýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ço cuk lar i çin kah val tý nýn gü nün en ö nem li be si ni ol du ðu nu vur gu la yan l týn, kah val tý da müm kün se ta ze sý kýl mýþ bir bar dak por ta kal su yu, yu mur ta, süt, pey nir, zey ti nin mut la ka yer al ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Sað lýk lý bes len me a lýþ kan lý ðý nýn kü çük yaþ ta a i le ler ta ra fýn dan ka zan dý rýl ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken l týn, an ne ve ba ba la rýn ço cuk la rý nýn bes len me çan ta sý i çin dik kat li bir a lýþ ve riþ yap ma sý ný ö ner di. l týn, þun la rý di le ge tir di: Hem be den sel hem de zi hin sel e ner ji i çin den ge li sað lýk lý bir bes len me pla ný ya pýl ma lý. Kah val tý da ta ze sý kýl mýþ bir bar dak por ta kal su yu, yu mur ta, süt, pey nir, zey tin yer al ma lý. Ta hin, pek mez, bal, fýn dýk-fýs týk ez me si o la bi lir. Çav dar ek me ði ya da çok ta hýl lý ek mek ler ter cih e di le bi lir. O be zi te nin ve sað lýk sýz a ya küs tü (fast fo od) bes len me nin sal gýn bir has ta lýk du ru mu na gel di ði ne dik kat çe ken l týn, söz le - ri ni þöy le sür dür dü: Ço cuk la rý mý zýn da mak tat la rý ný kü çük yaþ la rýn da sað lýk lý se çe nek le re yön len dir me li yiz. Yo ðun ya þam la rý mý za rað men ço cuk la rý mý za mut la ka za man a yýr ma mýz ge re ki yor. Öð ren ci le ri mi zin çi ko la ta, bis kü vi, ham bur ger, cips, ko la gi bi za rar lý se çe nek ler den u zak tu tul ma sý ge re ki yor. On la rýn da mak tat la rý na uy gun sað lýk lý se çe nek ler mev cut. n ne so ðuk sand viç le ri, po ða ça ve kek le ri ço cuk la rý be sin kat ký mad de le rin den sað lýk sýz bes len mek ten u zak tu ta cak. Bes len me çan ta la rý ný kon trol e der se niz. O nun zevk le ri ne gö re ye ni se çe nek ler de ü re ti le bi lir. Ýz mir / ci han Doðum gününde ölüm ihtimali daha yüksek ÝNSNLRIN doðum gününde vefat etme riski, diðer günlere oranla daha yüksek. Zürih Üniversitesi bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmaya göre, doðum gününde ölüm riski diðer günlere oranla yüzde 14 daha fazla ile 2008 yýllarý arasýndaki 2 milyon ölüm vak'asýný inceleyen bilim adamlarý, özellikle yaþlýlarda doðum günü dolayýsýyla oluþan heyecan ve stresin, kalp krizi, inme, intihar veya kaza sonucu ölüm riskini arttýrdýðýný gördü. Ýnsanlarýn kalp krizinden vefat etme ihtimali doðum günlerinde yüzde 18,6 yükselirken, kadýnlarda inme sonucu ölüm riski yüzde 21,5 daha fazla oluyor. rkeklerde düþme baþta olmak üzere kaza sonucu ölüm riski doðum gününde yüzde 29 artarken, bunun sebebinin genellikle artan alkol tüketimi olduðu belirtildi. Bilim adamlarý, özellikle yaþlýlar için doðum gününün yoðun stres anlamýna geldiðini kaydetti. nkara / aa 14. Dün ya fe rez Kon gre si nde, kan has ta lýk la rý ve di ðer ra hat sýz lýk - lar da des tek te da vi si o la rak a fe rez uy gu la ma la rý tar tý þýl dý. Top lan tý ya fe rez Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. li Ü nal (or ta da) ve Dernek ve Kong - re Ge nel Sek re te ri Doç. Dr. Fev zi l tun taþ da ka týl dý (sol baþ ta). Kök hücre nakillerinde baþarý artacak KN, ke mik i li ði ve lenf be zi kan ser le rin de ya pý lan ke mik i li ði na kil le ri nin ba þa rý sý nýn art tý rýl ma sý i çin da ha faz la ve ka li te li kök hüc re top lan ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar da ba þa rý el de e dil di ði bil di ril di. Tür ki ye nin ev sa hip li ði yap tý ðý 14. Dün ya fe rez Kon gre si nde, kan has ta lýk la rý ve di ðer ra hat sýz lýk lar da des tek te da vi si o la rak a fe rez uy gu la ma la rý tar tý þýl dý. Dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan fe rez Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. li Ü nal, ka nýn ay rýþ tý rýl ma sý an la mý na ge len a fe rez yön te mi nin, ar týk bir çok a lan da fay da lý so nuç lar ver di ði ni an lat tý. He ma to lo ji nin ya ný sý ra on ko lo ji, kar di yo lo ji, nef ro lo ji ve gas tro en te ro lo ji gi bi dal lar da da uy gu la nan, te da vi ye cevap ver me yen se çil miþ has ta lar da a fe rez yön te mi uy gu lan dý ðý ný be lir ten Ü nal, bu nun týb býn fark lý a lan la rý a ra sýn da iþ bir li ði ge rek tir di ði ni söy le di. Ü nal, kon gre de tar tý þý lan ko nu lar dan bi ri nin de kan, ke mik i li ði ve lenf be zi kan se rin de ya pý lan ke mik i li ði na kil le rin de ba þa rý nýn art tý rýl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar ol du ðu nu bil dir di. Top lan tý da, bu na kil ler de da ha faz la ve ka li te li kök hüc re top lan ma sý i çin yü rü tü len ça lýþ ma la rýn so nuç la rý nýn su nul du ðu nu be lir ten Ü nal, bun la rýn u mut ve ri ci ge liþ me ler ol du ðu nu kay det ti. Ýs tan bul / a a

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D N Y Ü K S K G Ü R S D Â Ý S L Â M I N S D Â S I O L C K T I R HBRLR Y17 YLÜL 2012 PZRTSÝ Kadir Has Kongre Spor Merkezi'nde hac semineri düzenlendi. Ha cý a day la rý ta vaf pro va sýn da n KY S RÝ Müf tü lü ðü nün Ka dir Has Kon gre ve Spor Mer ke zi nde dü zen le di ði hac se mi ne rin de, ha cý a day la rý Kâ be ma ke ti nin et ra fýn da ta vaf pro va sý yap - tý. Kay se ri Müf tü sü li Ma raþ lý gil, ha cý a day la rý nýn hac i ba det le ri ni sev gi, say gý, hoþ gö rü ve mu hab bet çiz gi sin den ay rýl ma dan yap ma la rý ný tav si ye et ti. Kâ - be de ya pý lan du â la rýn ge ri çev ril me ye ce ði ni vur gu la - yan Ma raþ lý gil, Ýs lâm düþ man la rý nýn o yun la rý nýn ber ta ra fý i çin du â e dil me si çað rý sýn da bu lun du. Ma - raþ lý gil, ha cý a day la rý nýn i ba det le ri ni ra hat ça ya pa bil - me le ri i çin ku ral la ra uy ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ha cý a day la rý na, ih ra ma na sýl gi re cek le ri ve Kâ be yi na sýl ta vaf e de cek le ri uy gu la ma lý o la rak an la týl dý. Ka - dir Has Kon gre ve Spor Mer ke zi i çi ne ku ru lan Kâ be ma ke ti et ra fýn da ta vaf pro va sý ya pan ha cý a day la rý, gö rev li le rin o ku du ðu du â la rý tek rar la dý. Kayseri / aa Kutupalong ve Leda kamplarýndaki zor hayat þartlarýndan, buraya sýðýnan rakanlý Müslümanlarýn arasýnda her zamanki gibi en çok kadýn ve çocuklar etkileniyor. FOTOÐRF: rakan dan kaçýþ sürüyor MYN MR IN R KN Y L TÝN D KÝ ÞÝD DT O LY L RIN DN K Ç RK BNG L DÞ SI ÐI NN RO HÝNG - Y MÜS LÜ MN L RININ YR LÞ TÝK L RÝ KMP L R HR G ÇN GÜN Y NÝ K TI LIM LR GR ÇK L ÞÝ YOR. ÜL K L RÝN D KÝ þid det o lay la rýn dan ka ça rak Bang - la deþ in Cox s Ba zar þeh rin de ki Ku tu pa long ve Le da kamp la rý na sý ðý nan ra kan lý Müs lü man la rýn ha yat mü ca de si sü rü yor. Ku tu pa long ve Le da kam pýn da ki göz lem le ri ne de vam e den e ki bi, kamp la ra her ge ce bir grup sý ðýn ma cý nýn ka týl dý ðý ný, kamp lar da ki sý ðýn ma cý yo ðun lu ðu nun gi de rek art tý ðý ný bil dir di. Kamp lar da ki zor ha yat þart la rýn dan i se her za man ki gi bi en faz la ka dýn ve ço cuk lar et ki le ni yor. Bu a ra da, Bang la deþ te sý nýr böl ge sin de ki ye rel hal kýn, si vil yar dým ku ru luþ la rý nýn fa a li yet le ri nin böl ge ye sý ðýn - ma cý gö çü nü teþ vik et ti ði ge rek çe siy le yar dým fa a li - yet le ri ne tep ki gös ter di ði, Bang la deþ hü kü me ti nin de bu tep ki ler dolayýsýyla ku ru luþ la rýn da ha ak tif ha le gel me si ne sý cak bak ma dý ðý be lir ti li yor. Ýn sa nî yar dým - la rýn ye ter li dü zey de ol ma ma sý dolayýsýyla, kamp lar - da ki ba zý ka dýn la rýn ha len a i le le ri ni do yur mak i çin çev re den top la dýk la rý yap rak ve ot lar dan ye mek yap - ma ya ça lýþ týk la rý gö rü lü yor. Cox s Ba zar / a a Kampa ulaþtýrýlan insanî yardýmlar hâlâ yeterli düzeyde deðil. TÜRK HL KI YR DI MI NI SÝR G M DÝ MYN MR D KÝ Müs lü man la ra yar dým i çin Baþ ba kan lýk fet ve cil Du rum Yö - ne ti mi Baþ kan lý ðý ( FD), Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Türk Di ya net Vak fý ve Türk Ký zý la yý nez din de a çý lan yar dým kam pan - ya la rýn da 90 mil yon TL nin ü ze rin de ba - ðýþ top lan dý. Ko nuy la il gi li FD tan ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Myan mar da ya - þa nan iç ça týþ ma, et nik ký yým ve yok sul - luk ne de niy le ül ke nin ra kan böl ge sin de ya þa yan Müs lü man kar deþ le ri mi zin bu zor gün le rin de ya nýn da o lan ve ba ðýþ la rý - ný e sir ge me yen tüm ku rum ve ku ru luþ la - rý mýz i le ha yýr se ver va tan daþ la rý mý za te - þek kür e de riz de nil di. n ka ra / ci han Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Osmaniye'ye tahsis edildi. y ný an da 4 ki þi ta þý ya bi le cek n OS M NÝ Y 112 mer ke zi ne, Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan, ay ný an da 4 has ta yý ta þý ya bi le cek þe kil de di - zayn e dil miþ 2 am bu lans tah sis e dil di. Os ma ni ye Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Meh met Cin göz, Bu am bu lans la - rý mý zý da ha çok top lu ka za lar da ve ça dýr kent te ki has - ta la rý mý zýn na kil le rin de kul la na ca ðýz. Du ru mu nor - mal o lan, am bu lans lar da mü da ha le ge rek tir me yen has ta la rýn na kil le rin de kul la na ca ðýz de di. Cingöz, "Di ðer yan dan, þe hir i çin de va k'a la ra u laþ ma or ta la ma - mýz 6 da ki ka ci va rýn da. Bu o ran la Sað lýk Ba kan lý ðý nýn stan dart la rý nýn üs tün de bir du rum da yýz. ma bi zi ü - zen bir ko nu var, o da a sýl sýz ih bar lar. Ýl m bu lans Ser - vi si Ko mu ta Kon trol Mer ke zi ne gün lük or ta la ma ge - len bin 600 çað rý dan, ma a le sef sa de ce 65 i doð ru çýk - mak ta dýr ifadelerini kullandý. Osmaniye / cihan Yýlda 2 milyon 529 bin lira tasarruf saðlanacak. nerjisini kendi üreten hastane n TÜRKÝY NÝN, enerjisini kendi üreten yeni nesil trijenerasyon sistemli ilk kamu hastanesi, Manisa Turgutlu da bugün düzenlenecek törenle hizmete açýlacak. Sistem sayesinde hastane, yýlda 2 milyon 529 bin lira tasarruf saðlayabilecek. Bu derece ekonomik verimliliðe sahip sistemin kendisini en fazla üç yýlda amorti etmesi bekleniyor. 300 yataklý hastane TOKÝ tarafýndan inþa edildi. Hastanede, trijenerasyon sistemi ile doðalgaz kullanýlarak elektrik enerjisi üretilecek. Böylelikle hastanenin bütün elektrik, ýsý ve kýsmi soðutma ihtiyacý giderilebilecek. Turgutlu Hastanesi, bu yönüyle kamu hastaneleri arasýnda bir ilk ve kendinden sonraki kamu yatýrýmlarý için örnek olma özelliði taþýyor. nkara / cihan Kampanya ile dar gelirli ailelerin çocuklarýna destek olunuyor. Bir öðrenci de siz giydirin n KÜTHY NIN Tavþanlý ilçesinde faaliyet gösteren Yediveren Dostluk ve Dayanýþma Derneði Bir öðrenci de siz giydirin kampanyasý baþlattý. Konu ile ilgili açýklama yapan Yediveren Derneði Baþkaný sra Demiroðlu, Okullarýn açýlmasýyla dar gelirli ailelerin çocuklarýna destek olmak amacýyla forma kampanyasý baþlattýk. Bir okul formasý TL arasýnda deðiþiyor. Birden fazla çocuðu okula gidecek olan aileler ve dar gelirlilere imkânlarýmýz ölçüsünde destek olmak istedik dedi. Forma talebinin beklenenden çok olduðunu ve daha fazla yardým için halkýn desteðini beklediklerini kaydeden Demiroðlu, desteðini esirgemeyen yardýmseverlere teþekkür etti. Kütahya / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı