Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study"

Transkript

1 e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik Çlışm h c s Re l İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi / Sugicl Biopsy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses Alpe Fındıkcıoğlu 1, Dloky Kılıç 1, Şule Kdyı 1, Tub Cnpolt 2, Ahmet Htipoğlu 1 1 Göğüs Cehisi 2 Ptoloji AD, Bşkent Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Adn, Tükiye Özet Amç: İntestisyel kciğe hstlıklı, benze klinik ve dyolojik bulgull seyeden ve yygın kciğe pnkim tutlumu ile kkteize bi hstlık gubudu. Tnı koymdki güçlükle nedeni ile cehi kciğe biyopsisi uzun yılldı kullnılmktdı. Anck cehiye bğlı motlite ve mobidite iski, miniml invzif yöntemlein ve dyolojik tetkiklein gelişmesi, cehinin olünü gözden geçimemizi geektimektedi. Bu çlışmmızd, kliniğimizde intestisyel kciğe hstlığı ön tnısı ile cehi biyopsi yptığımız olgulımızı, cehi yklşımın tnısl değeini ve iskleini değelendidik. Geeç ve Yöntem: İntestisyel kciğe hstlığı şüphesi ile cehi kciğe biyopsisi ypıln olgulımızı geiye dönük olk değelendidik. Cehi yklşım olk; genel nestezi ltınd, tokotomi vey video-tokoskopi ile kciğeden km ezeksiyonu ypıldı. Akciğe biyopsisi, 14 olgud mini tokotomi ile, 31 olgud ise video ydımlı tokoskopi (VATS) ile ypıldı. Sonuçl için cehi biyopsinin isklei ve tnısl değei, hst veilei, cehi yöntemle, biyopsi syılı, motlite-mobidite, tedviye etkilei nliz edildi. Bulgul: İntestisyel kciğe hstlığı şüphesi ile 45 olguy 47 opesyon ypıldı. Cehi biyopsi ypıln olgulın %82 sine (n=37) ptolojik tnı koyuldu. En sık tnı idioptik intestisyel pnömonile (%40; n=18 ) idi. Olgulın %18 ine (n=8) ise spesifik bi ptolojik tnı konulmdı. Cehi sonsı motlite % 4,4 (n=2), mobidite ise %18 (n=8) idi. Bi lndn kciğe biyopsisi ypıln olguld histoptolojik tnı %77 iken, 2 yı bölgeden biyopsi ypıln olguld %94 olk bulundu (p=0,169). Kompliksyon gelişen olgulın ilei yşt olduğu (otlm 66,8; p=0.002) gözlendi. Cehi biyopsi için tokotomi ve VATS yöntemlei; meliyt süesi, hstnede ytış, kompliksyon onı, tnısl değei çısındn kşılştııldığın ise otlm meliyt süesi 75 dk/45 dk ve hstnede ytış süesi 6,1 gün/3,7 gün (p= 0,005) VATS lehine üstün olk bulundu. Yöntemlein tnısl değei ve kompliksyon onlı sınd fk izlenmedi. Ttışm: Akciğei biyopsinin intestisyel kciğe hstlıklı ile mlign hstlıkl ve infeksiyon hstlıklı gibi seyi ve tedvisi fklı oln hstlıklın yııcı tnısınd önemli bi olü vdı. Cehi biyopsi için hem tokotomi hem de videotokoskopi yöntemi düşük motlite ve mobidite onlı, yüksek tnısl değelei ile etkili yöntemledi. Anck videotokoskopi, tokotomiye göe kıs meliyt ve ytış süesi ile kciğeden önekleme ypmk için dh uygun bi yöntem olk göünmektedi. İlei yş hstld ve solunum desteği geeken olguld cehi biyopsi kı veiken yüksek isk olbileceği göz önünde tutulmlıdı. Anht Kelimele İntestisyel Akciğe Hstlıklı; Akciğe Biyopsisi; Videotokoskopi Abstct Aim: Intestitil lung diseses e goup of diseses which hve simil diologicl nd clinicl findings nd chcteized with diffuse penchym infilttion. Sugicl lung biopsy is pefomed fo mny yes due to difficulties in definitive dignosis of the diseses. Howeve, isk of sugey elted motlity nd mobidity, developments in miniml invsive nd diologicl exmintions e led us to eview the ole of sugicl biopsy fo intestitil lung diseses. In this study the ptients with suspect of intestitil lung disese wee evluted in tems of the dignostic vlue nd the isk of sugicl lung biopsy. Mteil nd Method: The ptients who undewent sugicl lung biopsies fo intestitil lung diseses wee evluted in this etospective clinicl study. Foty-five consecutive ptients (17 femle, 28 mle; ged between yes, men ge ws 50.45) wee efeed to ou clinic fo histopthologicl dignosis. The sugicl ppoch ws wedge esection of the suspected lung penchym unde genel nesthesi on ltel decubitus position. Sugicl biopsies wee done vi video ssisted thocoscopic sugey in 31 ptients nd vi thocotomy in 14 ptients. Clinicl outcomes wee comped ccoding to the isks nd dignostic vlue of the sugicl biopsies (ptient s chcteistics, sugicl methods, numbe of the specimens nd chnge in tetment). Results: A totl of 47 sugicl lung biopsies wee pefomed on 45 ptients with suspected intestitil lung diseses. Definitive dignosis ws obtined in 82% (n=37) of the ptients. Most common dignosis ws idiopthic intestitil pneumoni (40%; n= 18). Pthologicl dignosis could not be chieved in 18% of the cses. Opetion elted motlity ws 4.4% (n=2) nd mobidity ws 18% (n=8). Dignostic vlue of single field lung biopsy ws 77%, while the tio ws 94% in 2 fields lung biopsies (p=0.169). Mobidity ws significntly highe in dvnced ge (men 66.8 yes) (p=0.002). The sugicl pocedues, VATS nd thocotomy, wee comped in opetion time, hospitliztion, compliction tes, nd dignostic vlue. VATS ws supeio in men hospitliztion (6.1 dys vs.3.7 dys) nd opetion time (75min vs. 45 min) (p=0.005). Thee ws no diffeence in compliction te nd dignostic vlue of the sugicl methods. Discussion: Sugicl lung biopsy hs n impotnt ole in diffeentil dignosis of intestitil lung diseses. Both thocotomy nd VATS e vey sfe nd effective methods fo lung biopsy becuse of low motlity nd mobidity tes nd high dignostic vlue. Howeve VATS is supeio to thocotomy with shote hospitliztion nd opetion time. Advnced ge nd need fo mechnicl ventiltion should be consideed s the mjo isk fctos fo sugicl biopsy cndidtes. Keywods Intestitil Lung Diseses; Lung Biopsy; Videothocoscopy DOI: /JCAM.1265 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(3): Coesponding Autho: Alpe Fındıkcıoğlu, Bşkent Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Adn Uygulm ve Aştım Hstnesi, Ddloğlu Mh. 39. Sok. No: Yüeği, Adn, Tükiye. T.: F.: E-Mil: 204 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi / Sugicl Biopsy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses Giiş İntestisyel kciğe hstlıklı (İAH); kciğe pnkiminde yygın olk inflmsyon ve fibozis gibi değişikliklee yol çn, genellikle konik seyili, klinik, dyolojik ve ptolojik bulgulı benzelik gösteebilen 200 e ykın hstlığın otk tnımıdı [1]. Bu hstlık gubunu dlndııken dh doğu bi tnım olbilecek diffüz pnkiml kciğe hstlığı d güncel olk kullnılmy bşlnmıştı. Hstlığ yol çn etkenle mesleki hstlıkl, enfeksiyonl, ilçl gibi çevesel fktöle olbileceği gibi, skoidoz, kolljen doku hstlıklı ve klıtsl hstlıkl gibi otoimmün ve sistemik hstlıklın bi pçsı olk d oty çıkbilmektedi. İAH tnısı klinik ve dyolojik değelendime ile konulbili. Lbotu testlei, solunum fonksiyon testlei ve bonkoskopi de tnıy ydımcı yöntemle olk sık kullnıln tetkikledi. Cehi giişimle ise tnısl mçlı vey hstlığın seyi sısınd gelişebilen kompliksyonlın tedvisinde etkin olbilmektedi. İAH d tnı koymdki zolukl ve yııcı tnı ihtiycı, medikl tedvi geektien yd tedviye ğmen düzelmeyen duumld tnıyı kesinleştimek için cehi biyopsi ypılbilmektedi. Akciğe biyopsisi geeken duumld bonkoskopik (tns-bonşiyl) biyopsi gibi miniml invzif yöntemlein ynı sı çık kciğe biyopsisi gibi invzif yöntemlee de bşvuulmktdı. Anck cehi yöntemlein motlite ve mobidite iski nedeni ile hstlığın teşhisindeki olü ttışmlıdı. Bu çlışmmızd İAH nedeni ile cehi kciğe biyopsisi (CAB) yptığımız olgulımızı; cehi yöntemlein tnısl bşısı ve tedvi üzeine etkilei, motlite ve mobidite çısındn değelendidik. İAH d cehi kciğe biyopsisi geekli midi? sousun ynıt dık. Tblo 1. İAH d cehi biyopsi endiksyonlımız Hst syısı % Ayııcı tnı geekliliği: teş, kilo kybı, hemoptizi vs Mlign hstlık şüphesi, (6) (13) - TBC şüphesi, (5) (11) - Tnı konulmmış sistemik hstlığ eşlik eden (9) (20) Hstnın klinik ve dyolojik bulgulının uyumsuzluğu 9 20 Tedviye ynıtsızlık vey yeniden tedvi düzenlenmesi 9 20 Hstlığın seyinde ni değişiklikle 7 16 İsttistik Yöntemi Veilein isttistiksel nlizinde SPSS 17.0 pket pogmı kullnıldı. Ktegoik ölçümle syı ve yüzde olk, süekli ölçümlese otlm ve stndt spm (geekli yelede otnc ve minimum - mksimum) olk özetlendi. Ktegoik değişkenlein kşılştıılmsınd Ki Ke test isttistiği kullnıldı. Gupl sınd süekli ölçümlein kşılştıılmsınd Mnn Whitney U ve Student T testi kullnıldı. Tüm testlede isttistiksel önem düzeyi 0.05 olk lındı. Bulgul İHA öntnısı ile 45 olguy 47 opesyon ypıldı. Cehi yöntem olk 31 olguy VATS, 14 olguy tokotomi ypılmıştı. Cehi biyopsi sonsı olgulın 37 sine (%82) ptolojik tnı konuldu. Olgulın 8 ine (%18) ise klinik ve dyolojik olk İAH tnısı konulmsın ğmen spesifik bi tnı konulmdı. En sık konuln tnı idiyoptik intestisyel pnömoni (%40) idi (Resim 1). Bunu Geeç ve Yöntem Ock 2004-Eylül 2011 tihlei sınd İAH tnısı ile kciğe biyopsisi yptığımız 45 olgumuzu etospektif olk değelendidik. Çlışmmız Helsinki Deklsyonu Pensipleine uygun olk ypılmıştı. Olgulın 28 i ekek (%62), 17 si byn (%38), yş otlmsı 50,2 (20-78 yş) idi. Hstlın tmmı göğüs hstlıklı kliniklei tfındn tkip edilen, klinik ve dyolojik değelendime sonsı İAH ön tnısı lmış hstldı. Cehi biyopsi öncesi utin olk yüksek çözünülüklü bilgisylı tomogfi (HRCT), solunum fonksiyon testlei ve bonkoskopi tetkiklei ile değelendiilmişledi. Ameliyt yöntemi olk tokotomi vey VATS ile kciğeden wedge ezeksiyonu ypıldı. Ameliyt yöntemi seçimi belli zmn lığınd ( yıllı sınd tokotomi, yıllı sınd VATS) kliniğimizdeki cehi uygulml göe ypılmıştı. Cehi biyopsi lınck bölgele HRCT bulgulın göe belilendi. Hstl genel nestezi ltınd çift lümenli endotkel tüp ile entübsyon uygulndı. Tüm opesyonl ynı cehi ekip tfındn ypıldı. Alınn biyopsilein ptolojik değelendimesi ise kciğe ptolojilei konusund uzmnlşmış bi ptolog tfındn ypıldı. Biyopsi ypıln olgul için endiksyonlımız tblo 1 de veilmişti. Resim 1. İdiyoptik intestisyel pnömoni tnısı ile kciğe biyopsisi ypıln 55 yşınd byn olgunun HRCT kesiti. He iki kciğe lt zonld etiküle tzd pnkiml değişiklikle ve bonşil genişlemele izleniyo(a). Mikoskopik incelemesinde lveole lümenlede tip 2 pnömositle çevesinde inflmtu hücele ve genç bğ dokusunun oluştuduğu fiboblstik nodülle HE X 200 (B), Aynı lndn ypıln Msson Tikom boysı x 200. Olguy kiptojenik ognize pnömoni tnısı konuldu (C). küçük hüceli dışı kciğe knsei (%9; n=4), ve kollojen doku hstlıklı (%9; n=4) tkip ediyodu. Hstlın tnılı tblo 2 de veilmişti. 45 olgudn toplm 60 önekleme ypıldı. Hstlın 30 und (%67) sdece 1 lndn önek lınmış, 15 inde (%33) ise 2 yı lndn önek lınmıştı. Bi lndn önekleme ypılnld tnı onı % 77 iken 2 yı lndn önekleme ypılnld % 93 olk bulundu (p=0.168). Hstlın 36 sınd (%80) sğ kciğeden, 9 und (%20) ise sol kciğeden wedge ezeksiyon ypıldı. Önekleme ypıln bölgele sıklık sısın göe; sğ lt lob (%66), sğ ot lob (%33), sol üst lob (%20 ), sğ üst lob (%9), sol lt lob (%2) idi. Olgulın 2 si yeniden meliyt lındı. Bi olgu meliyt sonsı kompliksyon nedeni ile, 1 olgu d tnıyı kesinleştimek için biyopsi mcı ile yeniden meliyt edildi. Hstnede klış süesi 2-10 gün sınd değişiyodu, otlm 4,5 gün olk bulundu. Ameliyt sonsı (ilk 30 gün) motlite 2 olgud (%4,4) göüldü. He iki olgu d CAB öncesi meknik solunum desteği lmkt oln, hstlıklı hızlı ileleme göstemiş olguldı. Ameliyt sonsı kompliks- Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 205

3 İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi / Sugicl Biopsy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses Tblo 2. Cehi biyopsi sonsı hstlın tnılı Hstlıkl Hst syısı % İİP İntestisyel Fibozis (8) (18) KOP (6) (9) Diğe İP (4) (6) Tnı konulmyn 8 18 KHDAK 4 9 Kollojen doku hstlıklı 4 9 Tubeküloz 3 7 Skoidoz 3 7 Meslek hstlığı 2 4 Histiositosis 2 4 Lenfom 1 1 TOPLAM ,0 İİP: idiyoptik intestisyel pnömoni, KOP: kiptojenik ognize pnömoni, İP: intestisyel pnömoni, KHDAK: küçük hüceli dışı kciğe knsei yon 8 olgud (%18) gelişti. En sık göülen kompliksyon uzmış hv kçğı (%13) idi. Bi olgud mpiyem, 1 olgud ise uzmış entübsyon gözlendi. CAB sonsı kompliksyon gelişen olgulın yş otlmsı 67,2 iken gelişmeyen olgulın yş otlmsı 45,5 (p=0.001) idi. VATS ve tokotomi yöntemlei opesyon süesi, ytış, kompliksyon ve tnısl değe çısındn kşılştııldı. VATS ın tokotomiye göe opesyon ve ytış süesi çısındn üstün olduğu, kompliksyon ve tnı değei çısındn ise fk olmdığı gözlendi. Yöntemlein kşılştıılmsı tblo 3 de gösteilmişti. Tblo 3. Cehi yöntemlein kşılştıılmsı Motlite Mobidite Opesyon süesi (dk) Ytış süesi (gün) Tnı değei % VATS 2/31(%6) 5/31 (%16) 45 3,7 79 Tokotomi 0/14 (0) 2/14 (%14) 75 6,1 86 P ns ns ns Ttışm İAH genel bi tnımlm olmsı nedeni ile klinik ve dyolojik benzelik gösteebilen nck tedvi ve sğ klımı çok fklı olbilen bi hstlıkl gubudu [2]. Hstlığın tedvisi, hstnın genel duumun ve hstlığın evesine özgü olk değişiklik gösteebilmektedi. Böylesine geniş klinik çeşitlilik gösteebilen bu hstlık gubund yııcı tnıy yönelik tetkikle önem kznmkt; klinik, dyolojik ve histoptolojik yöntemlein bilikte kullnılmsını geektimektedi. Rghu ve kdşlı yeni bşlyn semptomtik İAH d cehi biyopsinin özellikle idiyoptik pulmone fibozis (İPF) dışı İAH d kesin tnı için geekli olduğunu, İPF hstlının d 1/3 ünde ise sdece cehi biyopsi ile kesin tnı konbildiğini belitmişledi [3]. İAH tnısınd ltın stndt oln histoptolojinin yeini multidisipline yklşım lmıştı. Klinisyen, dyolog ve ptolog otk çlışmsı ile tnı konulmsı dh güvenli göünmektedi [4]. Flhety ve kdşlının yptığı çlışmd idiyoptik intestisyel pnömoni (İİP) ön tnısı ile değelendimeye lınn olguldn klinisyenle tfındn %75 ine, dyologl tfındn ise %48 ine İİP tnısı konbilmişti [5]. Coutinho ve kdşlının cehi kciğe biyopsisinin tnısl değeini klinik ve dyolojik tnıl ile kşılştıdıklı çlışmlınd klinik ve dyolojik tnı duylılığını %70, özgüllüğünü %90 negtif öngöü değei % 92 pozitif öngöü değei %62 olk bulmuşldı [6]. Bu sonuçl, İAH d multidispline yklşımın, histoptolojik tnı ile desteklenmesi geektiğini, sdece klinik ve dyolojik değelendime ile olgulın %25-30 un ynlış tnı konulbileceğini göstemektedi [7]. Hunninghke ve kdşlı İHA olgulın %15-20 kdınd spesifik bi tnı koymnın histoptolojik değelendimeye ğmen çok zo olduğunu belitmektedi [8]. Hlkos ve kdşlı İAH nd cehinin olünü ştıdıklı çlışmlınd, tnı için multidisipline yklşımın önemli olduğunu, nck, göğüs cehlının sdece biyopsi ln teknisyen olk değil, multi disipline ekibin içinde hem tnı hem tedvi şmlınd ktif olk ol lmlı geektiğini belimişledi [1]. CAB yptığımız olgulımız, göğüs hstlıklı ve dyoloji doktolı tfındn değelendime sonucu sonucu İAH ön tnısı konulmuş, bunlın %18 inde cehi biyopsi ile İAH tnısı desteklenememiş, %11 inde mlign hstlık, %7 sinde ise tübeküloz tespit edilmişti. Sonuçt; intestisyel kciğe hstlığı ön tnısı oln hstlımızın 3 te 1 i fklı yklşım geektien tkip ve tedvi süecine gimişledi. İAH tnı koymdki güçlüklein bşınd fklı hstlıklın benze klinik ve dyolojik ve bzen de histoptolojik özellikle tşımsı gelmektedi. Histoptolojik tnı için tnstosik y d tnsbonşil biyopsi ile lınn önekle genellikle z miktd ve yııcı tnı için yeteli olmmktdı [9]. Cehi kciğe biyopsile ise tnısl değei yüksek yöntemle olk uzun yılldı uygulnmlın ğmen, genel nestezi ve cehiye bğlı kompliksyonl çısındn diğe cehi olgul göe yüksek isk tşımktdıl [10]. Motlite ve mobiditenin yüksekliği İAH d cehi biyopsilee, geektiğinden dh z sıklıkt bşvuulmsın neden olmktdı [11]. Bzı cehi biyopsi çlışmlı, yüksek motlite onlı nedeniyle hst seçimi konusund hekimlei fzl dikktli ve seçici olmy yönlendimişti. Utz ve kdşlı İPF nedeni ile CAB yptıklı olgulınd %21,7 onınd motlite po etmişledi [12]. Bu on oldukç yüksek olk göünmektedi. Anck şunu d göz önünde tutmk geeki ki; İPF hızlı ileleyen ve kötü gidişli olbilen bi İAH dı. Özellikle ilei yş, hstlığın seyinin ni kötüleşmesi, meknik ventilsyon geekliliği, bğışıklık sistemi bozukluğu gibi duumld CAB yüksek motlite ve mobiditeye yol çbilmektedi [13-15]. Peeye-Toledo ve kdşlı İAH şüphesi ile CAB yptıklı bğışıklık sistemi bskılnmış olguld %15 onınd motlite bildimişledi [16]. Anck bu çlışmd tüm biyopsile tokotomi ile ypılmış ve genel duumlı kötü, bğışıklık sistemlei bozulmuş (çoğunlukl lösemi-lenfom hstlı) olgul değelendiilmişti. Cehi biyopsi endiksyonu konuluken göz önünde tutulmsı geeken en önemli fktö histoptolojik değelendime ile elde edilecek tnının hstnın tedvi ve tkip süeçleinde etkili olup olmycğıdı [1]. Biz de hstlımız cehi biyopsi endiksyonu koyken isk y duumun göe k vedik. Öneğin, ilei evede intestisyel fibozis düşünülen, solunum yetmezliği gelişmiş ilei yş bi hstd cehi giişimden kçınıken, yııcı tnısınd mlin hstlıkl yd tübeküloz gibi bi etiyolojinin olbileceği, sistemik bulgulın eşlik ettiği, genç hstld CAB kını kolylıkl vedik. VATS ın yygın kullnımı ile bilikte, kciğee ypıln cehi giişimle dh z invzif yöntemle hline gelmişti. İAH nd d cehi biyopsi için son yılld utin olk VATS giişimlei uygulnmktdı. VATS; motlite, mobidite ve ytış süesi çısın- 206 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi / Sugicl Biopsy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses dn tokotomiden üstün göünmektedi [14-17]. VATS ile cehiye bğlı iskle zlmkl bilikte, tnısl değe çısındn çık biyopsile ile fkı olmdığı d polnmıştı [18;19]. Bizim olgulımızd d tokotomi ve VATS ın tnısl değei ve kompliksyon onlı benzelik göstemektedi. VATS, hstnede ytış süesi ve opesyon süesi çısındn tokotomiden üstün göünmektedi. Anck VATS için çift lümenli entübsyon geekliliği bzı olguld nestezi yönetimi çısındn sıkıntı ytbilmekte ve hstl tek kciğe ventilsyonunu tolee edemeyebilmektedile. Böyle olguld cehi yöntem olk tokotomi de tecih edilebili [1]. İAH d en sık stlnn hstlık %31-38 onınd göülen İİP di [20;21]. Bu hstlık gubund İAH büyük bölümünü oluştun intestisyel fibozis, ognize pnömonile ve diğe intestisyel pnömonile ye lmktdı. Anck bu duum bzen ynıltıcı olmkt klinik ve dyolojik olk İİP tnısı konuln hstld cehi biyopsi sonsı %50-70 onınd tnı değişikliği olbilmektedi [13]. Bizim seimizde en sık göülen diffüz pnkiml hstlık İİP (%40) iken, ikinci sıyı %9 onınd göülen KHDAK ve kollojen doku hstlıklı lmktydı. Olgulımızın 16 sınd (%35) cehi biyopsi sonsı tnı değişikliği oldu. Bu 16 olgumuzun d ön tnısı İİP idi. He ne kd en sık konuln tnı İİP ols d, genel bi tnı olk kullnılmsı ynıltıcı olbilmekte, histoptolojik değelendime ypılmdığınd bu duum ynlış teşhis ve tedviye sebep olbilmektedi. Alınn biyopsinin syısı, yei ve büyüklüğünün tnısl çıdn değei ttışmlıdı ve değişkenlik gösteebilmektedi. Bzı yzl biden fzl bölgeden biyopsi ypılmsının tnı değeini tıbileceğini öne sümüşledi [22;23]. Bzı yzl ise tek bi biyopsi ile tnıy ulşılbileceğini, fzl syıd biyopsi lmnın tnı değeini ttımycğını svunmuşldı [24]. Bu noktd biyopsi öncesi dyolojik değelendime önem kznmktdı. HRCT tetkiki İAH d hem tnı, hem de tkip ve tedvi şmlınd en etkin dyolojik yöntemdi [25]. Cehi biyopsi öncesi dyolojik değelendime ile önekleme ypılck uygun bölgelein belilenmesi HRCT ehbeliğinde ypılmlıdı. Çünkü, konik fibozis gelişmiş, ktif lezyon olmyn bölgeleden lınck biyopsilein spesifik tnı değei düşük olmktdı. Ayıc lingul ve sğ ot lob gibi kciğein fklı ptolojileinin sık gelişebildiği bölgeleden lınck biyopsilede de dikktli olmk geektiği, sonuçlın ynıltıcı olbileceğini iddi edilmektedi [23;26]. Bizim CAB ypıln olgulımızdn 15 inde 2 lndn, 30 undn ise sdece 1 lndn biyopsi ypılmıştı. Bi lndn önekleme ypılnld tnı onı % 77 iken 2 yı lndn önekleme ypılnld % 93 olk bulundu (p=0.168). İsttistiksel olk nlmlı olmmkl bilikte 2 yı lndn biyopsi lmnın tnısl değei dh yüksekti. Böylece geeksiz yee teklnn cehi giişimle ve tedvinin gecikmesi önlenebilecekti. Anck lınck biyopsinin syısındn çok, multidispline yklşıml belilenecek lndn yeteli miktd doku içeen biyopsi, spesifik tnı koymd en etkin yöntem olk göünmektedi [27]. İAH d cehi sonsı motlite ve mobidite iski, CAB nin sınılı syıd ypılmsın, dh z hstnın cehiye yönlendiilmesine yol çmktdı. Hâlbuki eken evede ypılck histoptolojik değelendime ile tedvinin bin önce bşlnmsı sğlnbilmekte, dh d önemlisi hstlığın yııcı tnısı bşlngıç evesinde dh ht ypılbilmektedi. Çünkü İAH d hstlık ileledikçe histoptolojik yııcı tnı güçleşmektedi [28]. İAH cehi biopsi sonsı motlite % 4-5 civınd göülmektedi. Bu olgul d genellikle solunum yetmezliği gelişen son eve hstldı [10;13;14]. Sigudsson ve kdşlı İAH nedeni ile CAB yptıklı olgulınd kompliksyon onını %16 olk bulmuşldı [28]. Ameliyt sonsı en sık kompliksyon ise %12 onınd göülen uzmış hv kçğıdı. Bizim seimizde ise; cehi biyopsile sonsı 2 olgumuzd motlite gözlendi (% 4,5). He 2 olgu d solunum desteği lmkt oln genel duumlı hstlığın ilelemesine bğlı olk hızl bozulmuş medikl tedviye ynıt vemeyen olguldı. İki olgud d VATS ile biyopsi ypılmıştı. Cehi kompliksyon ise 8 olgud (%17,7) gözlendi. Bunlın 6 sınd (%13,3) uzmış hv kçğı gelişti. Motlite ve mobidite onlımız litetü ile uyumlu idi. Ayıc, kompliksyon gelişen olgulımızın yş otlmsı, gelişmeyen gub göe nlmlı ond yüksek bulundu. Bu duumun ilei yşl bilikte komobid fktölein tmsı ve hstlığın d ilei eveleine gelmiş olmsı ile çıklnbileceğini düşünüyouz. Sonuç olk; klinik ve dyolojik olk kesin tnı konulmyn hstlın cehi biyopsiye yönlendiilmesi geekmektedi. İAH d cehi biyopsi tnı ve tedviyi kyd değe ölçüde etkilemekte ve tnıd ltın stndt olk önemini koumktdı. CAB düşük motlite ve mobidite onlı ile güvenli yöntemle olk göülmektedi. Uygulnn cehi yöntemlein tnısl değelei benze olmkl bilikte z invzif bi yöntem oln VATS ın opesyon ve ytış süesi çısındn tokotomiye üstünlüğü mevcuttu. Alınn biyopsi syısındn çok doğu yeden yeteli önekleme ypmk tnı için önem tşımktdı. İlei yş ve solunum desteği geeken olgul motlite ve mobidite çısındn yüksek isk tşıdığındn bu hstld CAB kı veiliken dikktli olmk geekmektedi. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Hlkos ME, Gl AA, Keendi F, Mille DL, Mille JI J. Role of thocic sugeons in the dignosis of idiopthic intestitil lung disese. Ann Thoc Sug 2005;79(6): Wells AU. Histopthologic dignosis in diffuse lung disese: n iling gold stndd. Am J Respi Cit Ce Med 2004;170(8): Rghu G, Mgeto YN, Lockht D, Schmidt RA, Wood DE, Godwin JD. The ccucy of the clinicl dignosis of new-onset idiopthic pulmony fibosis nd othe intestitil lung disese: A pospective study. Chest 1999;116(5): Thocic Society Euopen Respitoy Society intentionl multidiscipliny consensus clssifiction of the idiopthic intestitil pneumonis. Am. J. Respi. Cit. Ce Med 2002; 165(2); Flhety KR, King TE J, Rghu G, Lynch JP III, Colby TV, Tvis WD et l. Idiopthic intestitil pneumoni: wht is the effect of multi-discipliny ppoch to dignosis? Am J Respi Cit Ce Med 2004;170(8): Coutinho GF, Pncs R, Mglhães E, Bendo JE, Eugénio L, Antunes MJ. Dignostic vlue of sugicl lung biopsy: compison with clinicl nd diologicl dignosis. Eu J Cdiothoc Sug 2008;33(5): Fishbein MC. Dignosis: to biopsy o not to biopsy: ssessing the ole of sugicl lung biopsy in the dignosis of idiopthic pulmony fibosis. Chest 2005;128(5 Suppl 1): Hunninghke GW, Zimmemn MB, Schwtz DA, King TE J, Lynch J, Hegele R et l. Utility of lung biopsy fo the dignosis of idiopthic pulmony fibosis. Am J Respi Cit Ce Med 2001;164(2): Wll CP, Gensle EA, Cington CB, Hyes JA. Compison of tnsbonchil nd open biopsies in chonic infilttive lung diseses. Am Rev Respi Dis 1981;123(3): Queshi RA, Stmenkovic SA, Cnochn FM, Wlke WS. Video-ssisted thocoscopic lung biopsy in ptients with intestitil lung disese. Ann Thoc Sug. 2007;84(6): Pk J, Kim D, Kim D,Koh Y, Lee S,Kim W et l. Motlity nd isk fctos fo sugicl lung biopsy in ptients with idiopthic intestitil pneumoni. Eu J Cdiothoc Sug 2007;31(6): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 207

5 İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi / Sugicl Biopsy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses 12. Utz JP, Ryu JH, Dougls WW, Htmn TE, Tzel HD, Myes JL et l. High shot-tem motlity following lung biopsy fo usul intestitil pneumoni. Eu Respi J 2001;17(2): Lettiei CJ, Veeppn GR, Helmn DL, Mullign CR, Sho AF. Outcomes nd sfety of sugicl lung biopsy fo intestitil lung disese. Chest 2005;127(5): Tiitto L, Heisknen U, Bloigu R, Pääkkö P, Kinnul V, Kteenho-Wiik R. Thocoscopic lung biopsy is sfe pocedue in dignosing usul intestitil pneumoni. Chest 2005;128(4): Chung ML, Lin IF, Tsi YH, Vintch JR, Png LC. The utility of open lung biopsy in ptients with diffuse pulmony infilttes s elted to espitoy distess, its impct on decision mking by ugent intevention, nd the dignostic ccucy bsed on the biopsy loction. J Intensive Ce Med 2003;18(1): Toledo-Peey LH, DeMeeste TR, Kineley A, McMhon H, Chug A, Golomb H. The benefits of open lung biopsy in ptients with pevious non-dignostic tnsbonchil lung biopsy. A guide to ppopite thepy. Chest 1980;77(5): Rvini M, Feo G, Bbiei B, Colombo P, Rizzto G. Chnging sttegies of lung biopsies in diffuse lung diseses: the impct of video-ssisted thocoscopy. Eu Respi J 1998;11(1): Rizzto G. The ole of thocic sugey in dignosing intestitil lung disese. Cu Opin Pulm Med 1999;5(5): Zegdi R, Azoin J, Tembly B, Destble MD, Ljos PS, Vleye D. Videothocoscopic lung biopsy in diffuse infilttive lung diseses: 5-ye sugicl expeience. Ann Thoc Sug 1998;66(4): Demedts M, Wells AU, Antó JM, Costbel U, Hubbd R, Cullinn P et l. Intestitil lung diseses: n epidemiologicl oveview. Eu Respi J 2001;32(Suppl): Lopez-Cmpos JL, Rodiguez-Bece E. Incidence of intestitil lung diseses in the south of Spin : the RENIA study. Eu J Epidemiol 2004;19(2): Klssen KP, Andews NC. Biopsy of diffuse pulmony lesions: A seventeen-ye expeience. Ann Thoc Sug 1967;4(2): Gensle EA, Cington CB. Open biopsy fo chonic diffuse infilttive lung disese: clinicl, oentgenogphic, nd physiologicl coeltions in 502 ptients. Ann Thoc Sug 1980;30(5): Flint A, Mtinez FJ, Young ML, Whyte RI, Toews GB, Lynch JP 3d. Influence of smple numbe nd biopsy site on the histologic dignosis of diffuse lung disese. Ann Thoc Sug 1995;60(6): Veschkelen JA. The ole of high-esolution computed tomogphy in the wok-up of intestitil lung disese. Cu Opin Pulm Med 2010;16(5): Oens JB, Kzeooni EA, Mtinez FJ, Cutis JL, Goss BH, Flint A et l. The sensitivity of high-esolution CT in detecting idiopthic pulmony fibosis poved by open lung biopsy. A pospective study. Chest 1995;108(1): Quigley M, Hnsell DM, Nicholson AG. Intestitil lung disese the new synegy between diology nd pthology. Histopthology 2006; 49(4): Sigudsson MI, Isksson HJ, Gudmundsson G, Gudbjtsson T. Dignostic sugicl lung biopsies fo suspected intestitil lung diseses: etospective study. Ann Thoc Sug 2009;88(1): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 279-284 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0681 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 279 Akut Apndisit Olgulrınd Nötrofil/Lenfosit Ornının Tnıd ve Hstlığın

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı