Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz. Hesap planý kod yapýsýný hesap seviyeleri bazýnda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazýnda istenilen tüm raporlarý Hýzlý bilgi giriþlerini saðlamak amacýyla fiþ açýklama tanýmlarý yapabilir, daha önce girilen fiþleri farklý bir tarih ve þirkete kopyalayabilirsiniz. Diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlarda, muhasebe fiþine gelmesini istediðiniz entegrasyon açýklamalarýný tanýmlayabilirsiniz. Kayýt giriþlerinde, satýr kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayýrma, fiþ bakiyesi eþitleme, hesap kapatma v.b. gibi fonksiyonlar sayesinde bilgi giriþlerini daha seri bir þekilde Mizan, Genel Mizan, Hesap Ekstresi v.b. raporlarý TL ve istenen döviz cinsi bazýnda alabilir, kur farklarýný ve enflasyon düzeltme farklarýný izleyebilirsiniz. Finans Ýstenilen tarih aralýðýnda Bilanço Tablosu, Gelir Tablosu, Fon Akým Tablosu, Nakit Akým Tablosu ve Kâr Daðýtým Tablosu gibi finansal tablolarý otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Þirket bazýnda ayrý finansal tablolar hazýrlayabilir, master tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapýda yeni tablolar oluþturabilirsiniz. Finansal tablolarýnýzý istenilen dil, döviz cinsi ve döviz kuru üzerinden Finansal tablolarýnýzý TL ve istenen döviz cinsi ve kuru bazýnda, çift taraflý (önceki dönem ve cari dönem) olarak Faturalara ait KDV bilgilerinin otomatik veya manuel giriþlerini yapabilir, Ýndirilecek KDV Listesi dökümlerini Yansýtma tablosu tanýmlarý sayesinde, yansýtma iþlemlerini istenilen tarihler arasýnda yapabilir, dönem sonu kapanýþ iþlemlerini otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Ýstenilen tarih aralýðýnda TL ve istenen döviz cinsine göre konsolide mizan alabilir, þirketler arasý konsolidasyon saðlayabilirsiniz. Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayýsý, borç/alacak eþitliði gibi istatistiki bilgiler Enflasyon düzeltme iþlemleri ile, finansal tablolarýnýzýn düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý þeklinde alabilir, düzeltme farklarýný tablolar üzerinde izleyebilirsiniz. Giriþi yapýlan kayýtlara göre Enflasyon Düzeltme Muhasebesi yapabilir, düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý raporlarýný

3 Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapalabilir ve raporlarýný Çek/Senet Çek/Senet giriþlerini TL ve istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden On-line entegre çalýþma özelliði sayesinde giriþi yapýlan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modüllerine entegre edebilirsiniz. Banka bazýnda kesilen çek/senetlerinizin raporlarýný, vadelerine göre detaylý olarak Cari hesap kart ve fiþlerine alfanümerik ve nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, özel kodalara göre detaylý ve kümülatif raporlar Cari hesaplar için farklý kur tipi tanýmlayabilir, hareket giriþlerinde cari hesaba özel kur üzerinden iþlem Fatura, çek/senet gibi hareketler doðrultusunda aylýk ve haftalýk yaþlandýrma, vade farký ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazýnda ödeme/tahsilat iþlemleri Cari hesap hareketleri ve diðer modüllerden yapýlan entegrasyon sonucu cari hesap ekstresi, stoklu cari hesap ekstresi, mutabakat mektubu, bakiye listesi gibi raporlarý istenen tarihler arasýnda TL ve döviz bazýnda Döviz ve TL bazýnda, müþteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylý ve kümülatif rapor ve istatistiklerini Bankalarýn çek formatýna göre kesilen çeklerinizin dökümlerini otomatik olarak Çek/senet raporlarýnýzý isteðe baðlý olarak sadece çek veya sadece senet, hem çek hem senet olarak alýnan ve verilen bazýnda Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, çek/senet durumu bazýnda güncel ve geçmiþe dönük raporlar Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanýmlayarak limit ve vade bazlý iþlemler yapabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarýnýzýn riskini takip edebilirsiniz. Bakiye ve hareket raporlarýný istenilen tarih aralýðýnda, bakiye türleri bazýnda (Borçlu, Alacaklý, Borç Bakiye, Alacak Bakiye, Bakiyeli, Bakiyesiz, Hareketli) Tüm cari hesap kartlarýný þirketten þirkete ve ayný þirket içinde kopyalama yaparak bilgi giriþlerini hýzlandýrabilirsiniz. Otomatik çek/senet üretme seçeneði ile aylýk veya günlük bazda çek/senet üreterek bilgi giriþlerini daha seri hale getirebilirsiniz. Ayný anda birden fazla çek/senet üzerinde durum deðiþikliði Cari hesap ve vade bazýnda çek/senetlerinizin raporlarýný ve istatistiklerini

4 Banka Bankalar ile ilgili þube, hesap numarasý telefon v.b. gibi bilgileri tanýmlayabilir, tek kart üzerinden bankanýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini Müþteri Sipariþ i Müþteri sipariþlerinizi istenen döviz cinsi ve TL bazýnda yapabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar Nakit para çekme, nakit para yatýrma, banka kredileri, döviz bozdurma, repo dönüþümleri ve ihracat bedel karþýlýðý gibi banka iþlemlerini Müþteri sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerin detaylý ve kümülatif raporlarýný Sipariþ fiþlerine istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý Bankalar ile ilgili kredi marj ve limitleri, verilebilecek senet ve kullanýlabilir kredi bilgileri tanýmlayabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 04 Mayýs 2007 Cuma 14:43:15 Sayfa: 1 BANKA BAKÝYE LÝSTESÝ [CHS-CARÝ HESAP] Banka Kodu Banka Adý B o r ç A l a c a k B a k i y e BT Döviz Borç Döviz Alacak Döviz Bakiye EUR-AK AKBANK Y.BOSNA ,12 810, ,46 BB 1.256,00 458,00 798,00 EUR-ASYA ASYA FÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB , , ,00 EUR-DENÝZ FORTÝS GÜNEÞLÝ , , ,30 BB , , ,00 EUR-FÝNANS FÝNANSBANK BAKIRKÖY , , ,90 BB , , ,00 EUR-GARANTÝ GARANTÝ BANKASI B.EVLER , , ,68 BB , , ,00 EUR-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,10 BB , , ,00 EUR-YAPI YAPIKREDÝ MERTER , , ,67 BB , , ,00 TL-AK AKBANK MERTER ,00 257,00 943,00 BB TL-ASYA ASYAFÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB TL-DENÝZ FORTÝS MERTER , , ,00 BB TL-FÝNANS FÝNANSBANK MERTER HESAP , , ,00 BB TL-GARANTI GARANTÝ BANKASI B.KÖY , , ,00 BB TL-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,00 BB TL-YAPI YAPIKREDÝ BAKIRKÖY , , ,00 BB USD-AK AKBANK BAKIRKÖY , ,05 618,45 BB 1.250,00 785,00 465,00 USD-ASYA ASYAFÝNANS MERTER , , ,36 BB , , ,00 USD-DENÝZ FORTÝS MERTER , , ,93 BB , , ,00 USD-FÝNANS FÝNANSBANK GÜNEÞLÝ , , ,90 BB , , ,00 USD-GARANTI GARANTÝ BANKASI Y.BOSNA , , ,07 BB , , ,00 USD-ÝÞ ÝÞBANK GÜNEÞLÝ , , ,00 BB , , ,00 USD-YAPI YAPIKREDÝ BANKASI B.KÖY , , ,55 BB , , , , , ,37 BB , , ,00 Müþterilerden gelen ürün sipariþlerini rezerve edebilir, sipariþ giriþlerinde serbest stok durumuna göre iþlem Müþteri Sipariþleriniz ile Satýn Alma Sipariþlerinizi karþýlaþtýrabilir, stok durumuna göre ihtiyaç belirleyebilirsiniz. Müþteri Sipariþleri ile stok durumunu karþýlaþtýrabilir, sipariþe göre stok durum analizi Satýn Alma Sipariþ i Satýn alma sipariþlerinizi, (sipariþ talep ve sipariþ onay) iki aþamalý olarak takip edebilir, istenen döviz cinsi ve TL bazýnda sipariþ verebilirsiniz. Hesap türlerine göre ayrý ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarýný Bankalar için yýllýk faiz oranlarýný, senet ve çek karþýlýðý kredi oranlarý tanýmlayabilir, bu bazda takip Banka fiþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilir, banka talimatlarýný otomatik olarak verebilirsiniz. Vadesi gelmemiþ ödemelerinizi banka bazýnda takip edebilir, vadeye uygun finans yönetimi EFT ve havale iþlemlerini yapabilir, havale otomasyonu sayesinde bankalardan gelen dosyalardan (xml, txt v.b.) otomatik olarak banka fiþi oluþturabilirsiniz. Birimler, ürün bazýnda tedarikçilere ait iskonto, termin ve fiyat kriterlerine göre satýn alma taleplerini oluþturabilir.

5 Satýn alma talepleri, departman, stok, tedarikçi, termin tarihi, isteme tarihi, v.b. gibi kriterlere göre takip edilebilir, farklý birimlerden ayný ürün ve/veya ürün grubu bazýnda satýn alma talepleri için tek bir satýn alma sipariþi verilebilir. Satýn alma sipariþlerinizi otomatik olarak aracýlýðý ile tedarikçilere gönderebilirsiniz. Satýn alma sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerinizin detaylý ve kümülatif raporlarýný Satýn alma formlarýnýzý istediðiniz þekilde hazýrlayabilirsiniz. Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini Oluþan satýn alma talepleri, satýn alma yöneticisi tarafýndan sipariþteki koþullar ve birimin tedarik ihtiyacýna göre deðerlendirilerek onaylanýr. Stoklar için istenen detayda ve cari hesap bazýnda alýþ/satýþ fiyat ve iskontolarý tanýmlayabilir, stok iþlemlerini istenen döviz cinsi üzerinden Kritik stok miktarý altýna düþen stoklarýnýzý takip edebilir ve bu stoklarýn sipariþlerini olarak verebilirsiniz. Onaylanan talepler otomatik olarak satýn alma sipariþine dönüþtürülebilir, onay sýrasýnda sipariþ koþullarý istenirse satýn alma yöneticisi tarafýndan deðiþtirilebilir. Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilir, farklý birimler üzerinden bilgi giriþleri Talepler doðrultusunda verilen satýn alma sipariþleri otomatik olarak irsaliye ve faturaya dönüþtürülebilir. Satýn alma sipariþlerinize istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý Ürün ve tedarikçi bazýnda satýn alma sipariþlerinizin istatistik ve grafiklerini Stoklarý gruplar altýnda toplayabilir, grup bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar Stok maliyetlerini, Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO ve FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazýnda raporlar Otomatik sayým iþlemi sayesinde, sayým öncesi ve sonrasý stok durumlarýnýn karþýlaþtýrmasýný yapabilir, stok kayýplarýnýzý takip edebilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 24 Mart 2007 Cumartesi 15:40:49 Açýk Sipariþ Raporu (Cari Hesap) Sayfa: 1 Cari Hesap :A-AKIN AKIN DÜGME AKSESUAR STOK KOD STOK ADI SÝPARÝÞ MÝK GELEN BAKÝYE BRM. ADGPL18 18 BOY POLYESTER DÜÐME Adet ADGPL36 36 BOY POLYESTER DÜÐME Adet ADGCK15 15 BOY ÇAKMA DÜÐME Adet ADGSD BOY SEDEF DÜÐME Adet ADGTH22 22 BOY TAHTA DÜÐME Adet TOPLAM

6 Hareket gören veya hareketsiz tüm stoklarýn kodlarýný deðiþtirebilir, kart bilgilerini þirketten-þirkete veya ayný þirket içinde kopyalayabilirsiniz. Satýn alma ve müþteri sipariþleri doðrultusunda, giriþ/çýkýþ irsaliyelerini otomatik hazýrlayabilirsiniz. Giriþ/çýkýþ irsaliye formlarýný isteðe baðlý olarak irsaliye tipi bazýnda düzenleyebilirsiniz. Fatura Tüm alýþ ve satýþ faturalarýnýzýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini Faturalarýnýza otomatik olarak belge numarasý verebilir, belge numarasý kontrolü sayesinde mükerrer kayýt giriþlerini engelleyebilirsiniz. Stok durumlarýný ambar bazýnda ve genel bazda takip edebilir, tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek rapor üzerinde izleyebilirsiniz. Stok muhasebe hesaplarýný isteðe baðlý olarak stok bazýnda, stok grubu bazýnda veya genel bazda olmak üzere deðiþik þekilde tanýmlayabilir, istenilen þekilde stok muhasebe entegrasyonunu gerçekleþtirebilirsiniz. Stoklar için kritik ve optimum stok miktarlarý tanýmlayabilir, bu sayede stok tedarik listeleri Ýrsaliye belge numaralarýný otomatik sýralandýrabilirsiniz. Alýnan ve verilen konsinye giriþ/çýkýþ irsaliyeleri düzenleyebilir, konsinye stoklar için alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Ýþlenen irsaliyeler doðrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura oluþturabilir, tek fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz. Faturalaþtýrýlmýþ irsaliyelerin ve faturalaþma süresini geçen irsaliyelerin takibini ÖRNEK A.Þ. 15 Mayýs 2007 Salý 14:02:42 Sayfa: 1 Fatura Tevkifat K.D.V Listesi VERGÝ DAÝRESÝ : BEÞÝKTAÞ SÝCÝL NO : DÖNEMÝ : FÝRMA ADI/ÜNVANI VERGÝ DAÝRESÝ VERGÝ NO TARÝHÝ FATURA NO KDV MATRAHI K.D.V. TOPLAM TUTAR TEVKÝF K.D.V. MEY TEKSTÝL BOYA MECÝDÝYEKÖY ,76 FÝRMA TOPLAMI2, , KARTEKS TEKSTÝL BEÞÝKTAÞ , FÝRMA TOPLAMI1, , HANA BASKI KADIKÖY FÝRMA TOPLAMI 2, , TOPLAM:19 fatura 5, , , LÝSTELERDE YER ALAN BÝLGÝLERÝN DOÐRULUÐUNU TAHHÜT VE HERHANGÝ BÝR YANLIÞLIK OLDUÐUNUN TESBÝTÝ HALÝNDE UYGULANACAK MÜEYYÝDELERÝ KABUL EDERÝM. Stok kart ve fiþlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda istenen tüm detaylý ve kümülatif stok raporlarýný Ýlk Madde Malzeme, Mamul ve Ticari Mal üretim ve maliyetlerinizi, deðiþik düzeltme yöntemlerine göre Düzeltme farký mahsubunu otomatik olarak oluþturabilirsiniz. Düzeltme farklarýný otomatik olarak stok deðerlerine yansýtabilirsiniz. Düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasý raporlarý alabilir, düzeltme farklarýný takip edebilirsiniz. Satýn alma ve müþteri sipariþleri bazýnda otomatik olarak alýþ/satýþ faturalarýný düzenleyebilir, tek fatura üzerine birden fazla sipariþi aktarabilirsiniz. Faturalarýnýzýn muhasebe entegrasyonunu toplu ya da birebir olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Diðer modüllere (cari hesap, muhasebe) entegre edilmeyen faturalarýnýzýn kontrolünü Faturalar için baþlýk ve satýr bazlý olmak üzere alfa nümerik ve nümerik özel kod tanýmlamalarý yapabilir, verilen özel kodlar bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar

7 Açýk ve kapalý fatura giriþleri yapabilir, kapalý faturalar için farklý kasalar kullanabilirsiniz. Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilirsiniz, gider payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplatabilirsiniz. Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba baðlý olarak ve/veya fatura bazýnda ayrý belirleyebilirsiniz. Faturalarýn toplam deðeri üzerinden tutar veya yüzde iskontosu ve fatura masraflarýný tanýmlayabilir, fatura giriþlerinde stok kalemleri için farklý iskontolar tanýmlayabilirsiniz. Tevkifat fatura giriþlerini yapabilir, KDV Tevkifat raporlarý ÖRNEK A.Þ. 30 Mayýs 2007 Çarþamba 12:03:43 Sayfa: 1 Faturalaþtýrýlmamýþ Ýrsaliyeler Listesi 01-Mal Alým Ýrsaliyesi Fiþ No Tarihi Cari Hesap Kod ve Adý Belge No FaturaNo DeMasraf Ýskonto K.D.V. Toplam Tutar ÖZGÜR TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , DÝCLE TEKSTÝL , , YAVUZ TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , , CEYHAN TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , ÖZGÜR TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , CEYHAN TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , Toplam: 12 fiþ , , , Cari hesap, stok bazýnda ve/veya genel bazda alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Giriþi yapýlan faturalar doðrultusunda KDV Ýcmal Raporu ve KDV Listeleri Fatura fiþi içerisinde cari hesap ve stok kartý ekstresi alabilir, cari hesap ve muhasebe entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz. Üretim Mamül ve yarý mamül stoklar için istenilen maliyet türüne göre reçeteler oluþturabilirsiniz. Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarý mamül stoklar için alternatif yarý mamül tanýmlamasý Mamül üretiminde kullanýlan hammaddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazýnda Mamül maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz. Üretim-muhasebe entegrasyonunu on-line gerçekleþtirebilirsiniz. Mamül maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarýný ÖRNEK A.Þ. 04 Mayýs 2007 Cuma 14:44:24 Sayfa: 1 Malzeme Ýhtiyaç Listesi (Detaylý) Ürün Açýklamasý : M-M5621 [DÜÐMELÝ SWEAT SHIRT] Üretim Miktarý : 1.250,00 Stok Kodu Stok Açýklama Birim Gerekli Miktar Depo Miktarý Satýn Alma Sip (-)Ýhtiyaç Birim Fiyatý Tutarý KSP301LC 30/1 LÝKRALI SÜPREM Adet 262,50 965,00 120,00 0 1,44 378,00 KRB201L 20/1 LÝKRALI RÝBANA Adet 375, , ,11 41,25 ILÝKRA LÝKRA Adet 187,50 100,00 125,00 0 1,25 234,38 IPE201 20/1 PENYE ÝPLÝK Adet 366,38 250,00 100,00 16,38 0,11 40,30 ADGCB16 16 BOY ÇUBUK DÜÐME Adet 2.625,00 975,00 120, ,00 0,21 551,25 AEBDNK NIKE BEDEN ETÝKETÝ Adet 1.312,50 250, ,50 0,22 288,75 AEFRNK NIKE FÝRMA ETÝKETÝ Adet 1.312, , ,37 485,63 AEYTRB REBOOK YIKAMA TALÝMATI Adet 1.312,50 154,00 300,00 858,50 0,42 551,25 % 100 C AKI6,5 6,5 CM LÝK KILÇIK Adet 1.312,50 900,00 250,00 162,50 0,13 170,63 AKL67*37*28 68*37*28 KOLÝ Adet 39,38 250, ,09 3,54 APS35*45D 35*45 DÖNÜÞÜMLÜ Adet 1.312,50 950, ,50 0,12 157,50 POÞET APSA60*40 60*40 ASORTÝ POÞETÝ Adet 853,12 500,00 450,00 0 0,11 93, ,07 Kendi üretim adetlerinize göre ya da müþteri sipariþleriniz doðrultusunda mamül üretiminiz için gereken hammadde ve yarý mamül malzeme ihtiyaç planlamanýzý oluþturabilirsiniz. Mamül üretiminde kullanýlan hammadde alýþlarý doðrultusunda Yüklenilen KDV Listesini otomatik olarak Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya istenilen tarih aralýðýnda toplu olarak yaptýrabilirsiniz. Yurtiçi ve yurtdýþý teþvikli hammadde alýþlarýnýza göre mamul üretimi Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý ve imalat tablolarý

8 Demirbaþ Her demirbaþ için kart açarak demirbaþ alýþ bilgileri, satýþ bilgileri, giriþ maliyeti bilgilerini tanýmlayabilirsiniz. Ek ödeme ve kesintilerinize özel formüller ekleyebilir, ödeme ve kesintilerinizi tahakkuk ve bordro iþlemlerine otomatik yansýtabilirsiniz. Departman bazýnda iþçi takibi yapabilir, kiþilerin sicil bilgilerini tutabilirsiniz. Ay sonu devri yapabilir, istenildiði takdirde ay sonu devrini geri Ay içinde istediðiniz kadar ek zarf hazýrlayabilir, Ýcmal, SSK, Eksik Çalýþma raporlarýný Aylýk ve dört aylýk sigorta bildirgesi formlarýný dökümlerini alabilir, Ek-1 ve Ek-2 giriþ çýkýþ bildirgelerinin dökümünü program tarafýndan hazýrlanan formlarla Rapor ve form üretici sayesinde kullanýcý isteðe baðlý olarak sýnýrsýz rapor ve form dizayn edebilirsiniz. Demirbaþ alýþ kaydý, amortisman tahakkuku, demirbaþ gider giriþlerini ve satýþ iþlemlerini Demirbaþlar için grup ve bölüm tanýmlamasý yapabilir,grup ve bölüm bazýnda tüm demirbaþ raporlarýný Enflasyon düzeltme iþlemi sonucu oluþan düzeltme farklarýný raporlayabilir, muhasebe entegrasyonu sayesinde düzeltme farký mahsubunu otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Amortisman defteri, alýþ/satýþ raporlarý, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylý ve kümülatif olarak demirbaþ grubu ve bölümü bazýnda Personel Personel için sicil kartý açarak, özlük ve ücret bilgilerini tanýmlayabilir, sicil resmini kart üzerinde izleyebilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak departman bazýnda toplu puantaj ve tahakkuk PDKS (Personel Devam Kontrol ) entegrasyonu sayesinde puantaj bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmazsýnýz. SSK E-Bildirge iþlemini program içerisinden otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Bankadan ödemelerin yapýlmasý için banka ödeme bilgileri hazýrlayýp, elektronik ortamda üretebilirsiniz. Ýþçi ücret tahakkuklarýnýn mahsubunu otomatik olarak ANALÝZLER Kontrol Panel Borçlu veya alacaklý hesaplar, vadesi gelen çek/senetler, alýnan müþteri sipariþleri gibi hazýr tablolardan seçebilir ya da dilediðiniz herhangi bir tabloyu kendiniz oluþturabilirsiniz. Ücret ödemelerini, aylýk, günlük ve saat bazýnda yapýlacak seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabilirsiniz. SSK bilgilerini elektronik ortamdan oluþturup iletebilirsiniz. Tablolarýnýzý seçtiðiniz þirketler için ve belirli bir cari hesap veya stok koduna göre çalýþacak þekilde düzenleyebilir, panelinizi kullanýcý bazýnda tanýmlayabilirsiniz.

9 Analiz Küpleri ve Grafikler Cari Hesap, Sipariþ, Stok ve Fatura modüllerine ait bilgileri, istediðiniz alan ve kýsýtlamalara göre dilerseniz gruplayarak, dilerseniz istediðiniz alanlarda filitreleme yaparak çok boyutlu analizler Veri Analizi Veritabaný analizi ile dilediðiniz sorgularý hazýrlayýp her türlü veriyi deðiþik þekillerde raporlayabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý istediðiniz alanlara göre gruplayabilir, alt gruplar tanýmlayabilirsiniz. Raporlarda bilgilerin nerelerde çýkmasý gerektiðini, rengini vb. tanýmlayabileceðiniz gibi, mizanpajýný da istediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz. Yatay ve düþey eksende istediðiniz alanlarý kendiniz belirleyebilir, oluþturduðunuz küpün grafiðini Oluþturduðunuz raporlarý, dilediðiniz filtrelemeleri yaparak, grafik olarak Tüm raporlarý MS Excel, MS Word formatýnda saklayabilirsiniz. Yapmýþ olduðunuz analiz sonucunu yazýcýdan döktürebileceðiniz gibi, isterseniz MS Excel, Text ya da HTML formatýnda saklayabilirsiniz. Hatýrlatýcý Önemli gördüðünüz konu veya konularý (Ýþyerinde yapacaðýnýz önemli bir iþ, bir toplantý zamaný, eþinizin doðumgünü vs), hatýrlatýcý ekranýnda tanýmlayarak programýn dileðiniz gibi size hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk dönemlerde hatýrlatmasýný ayarlayabileceðiniz gibi programýn açýlýþ ve kapanýþlarýnda veya bir kereye mahsus olmak kaydý ile hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Uyarý Uyarý sayesinde, Cari Hesap, Çek-Senet, Sipariþ, Stok ve Fatura modülleri için þirket veya kullanýcý bazýnda, izleme, Kayýt ve Deðiþiklik iþlemlerinde uyarý mekanizmasý geliþtirebilirsiniz. Raporlarýnýzý XML dosyasý olarak veya HTML formatýnda mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz oluþturduðunuz raporun sadece belirlediðiniz bir kýsmýný da Dilerseniz uyarýnýn yapýlmasýný istediðiniz modüllerde filitreleme Yapýlacak uyarýnýn ekrana mesaj þeklinde veya e-posta olarak gelmesini saðlayabilirsiniz.

10

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik noktalarýndaki

EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik noktalarýndaki with BIM Suite EDMS, þirketlerin dinamik dokümanlar oluþturmasýný saðlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayýp, dünyanýn deðiþik noktalarýndaki kullanýcýlarýnýn eriþmesine olanak veren ve

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı

Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı Finans ve Muhasebe Kavramları Finans, kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleriyle

Detaylı

Tarihli Mikro R/J/F/ Müşavir 02a Sürümü

Tarihli Mikro R/J/F/ Müşavir 02a Sürümü 30.07.2018 Tarihli Mikro R/J/F/ Müavir 02a Sürümü Mikro - Programlarında Yapılan Yenilikler Stok Tanıtım Kartına Birime Göre Fiyat Tanımlama Özellii Eklenmitir Mikro - Programlarında Yapılan Yenilikler

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON Seyahat Avans Masraf Takip IDECON Gayri Menkul Yönetimi IDECON e-defter IDECON e-arşiv

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

DEMSOFT Muhasebe Programı

DEMSOFT Muhasebe Programı DEMSOFT Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif, Kasa, Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkotlu), Call Center, İş Programı, Kur Takibi, Demirbaş, Uyarı Sistemi,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

NOA YAZILIM İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI

NOA YAZILIM İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI İNŞAAT MUHASEBE & ŞANTİYE MALİYET YÖNETİMİ www.noayazilim.com İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI NOA YAZILIM» Şantiye Gelir & Gider & Hakediş» Cari Hesap Takibi & Borç & Alacak» Fatura & İrsaliye & Stok & İmalat»

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi

Detaylı

Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim A.Ş. ŞİRKET ADI : HAZIRLAYAN: DENETÇİ : DÖNEM : TARİH/PARAF: TARİH/PARAF: KONU : SATIN ALMA Yöntem: Her aydan 3 adet ambar girişi fişi seçildi. Denetim testlerinin varlığını test ediniz. Malzemenin Cinsi AMBAR

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

Banka. İrsaliye Sipariş

Banka. İrsaliye Sipariş Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka

Detaylı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Online Tercüme Programı ile iş takibini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden Tercüme kayıtlarına ulaşabilir. Müşterinize detaylı bilgi verebilirsiniz.

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

MODÜL ADI STOK 1 600 + Depolar + Stok Grupları + Stokta 5 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu + Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri + Benzer / Özdeş Kodlar CARİ 1 600 + Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari

Detaylı

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ GENEL ÖZELLİKLERİ * Kolay kullanım * Güncel teknoloji * Eşsiz mimari * Güvenilir veritabanı * Modüler yapı, modüller arası tam uyum

Detaylı

Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda

Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda Modüller STOK YÖNETİMİ DEPO YÖNETİMİ CARI HESAP YÖNETİMİ KASA YÖNETİMİ BANKA YÖNETİMİ SATIŞ PAZARLAMA SATINALMA E-TİCARET SİSTEMİ ve YÖNETİMİ MOBİL SATIŞ

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER Dogalgaz Programı Keşif.Teklif.Sözleşme.Proje.Eksik İş.Stok. Cari.Fatura.İrsaliye.Sipariş.Kasa.Banka.Çek Senet.Ödeme Planı.İş Emri.Call Center.Uyarı.Personel.İnsan Kaynakları.Sms.Kurlar.Raporlar ÖZELLIKLER

Detaylı

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Genel Muhasebe Uygulamasında, Damga Pulu Defterinde Defter Basılacak Tür Kodu bilgisinin de yazılması sağlanmıştır. (Proje No: 236084) Damga Pulu Defteri Uygulaması kullanan firmalar için; Damga Pulu Defterinin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT Wolvox; içerdiği muhasebe & finans yönetim sistemi ile ön muhasebe ve genel muhasebe sistemi kullanan bütün işletmelere

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

BORÇ TAKİP PROGRAMI..3

BORÇ TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu BORÇ TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 3 2.1. Borç Takip Programı Menü İçeriği...3 2.1.1. Müşteri Borç Takip Sayfa İçeriği..4 2.1.1.1. İşlemler Bölümünde Bulunan Butonların

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI 2 ORKA SQL-2012 PROGRAM GİRİŞ EKRANI: Uzaktan Yardım Sembolü Orka Forum Sembolü Program Güncelleme Sembolü Youtube Yardım Videoları Sembolü Facebook Sembolü Twitter Sembolü Yıl Değişimi SQL Server Bağlantısı

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlerde Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre Filtreleme

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN

PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL MAĞAZA ÇÖZÜMÜ PERAKENDE SATIȘ ZİNCİR MAĞAZA YÖNETİMİ FİNANS e-defter e-fatura MUHASEBE K G S H O P SİPARİȘ / SEVKİYAT MERCHANDISING / ALOKASYON BARKOD / FİYAT YÖNETİMİ

Detaylı