E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES"

Transkript

1 E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES Alper ÖZPINAR Eda A BULUT Oya ÖNER stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Son y llarda arz-talep dengesindeki de i imler ve yeni ekonomik ko ullar, firmalar n mü terine 360 bir bak aç s de erlendirmelerini gerekti ini ortaya koymu tur. Genellikle yanl anla lan mü teri ili kileri yönetimi uygulamalar nda firmalar d kaynakl bir ça r merkezi ile anla makta ve paket bir M Y yaz l m uygulamaya almaktad rlar. ç süreçlerden ba ms z ve altyap deste i olmayan bu sistemler genellikle mü teri ve firma aç s ndan ba ar s z bir deneyim olmaktan öteye gidememektedir. Çal mada insan, süreç ve teknoloji çevriminde; e-ticaret firmalar n tedarik zinciri yönetimlerinin mü teri ili kilerine olan etkisi ve ba l ca etki faktörleri belirlenmi. Belirlenen faktörlere göre mü teriler ve tedarikçisi olan i letmeleri kapsayan bir anket çal mas yap lm ve anket sonuçlar de erlendirilmi tir. Sonuçlara göre teknoloji ve süreçler aç s ndan uygun veri ak ve etkili bir kullan m için yol haritas ortaya konulmu tur. Anahtar Kelimeler : Mü teri li kileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, E-Ticaret EFFECTS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OVER CRM ABSTRACT During the recent years, changes in supply-demand balance and the new economic conditions, the companies revealed that its customers need to be evaluated in 360 perspective. In most of the customer relationship management applications or projects, companies work with an outsourced call center or tyr to adopt generic CRM software. Since most of the internal processes are not independent, and company infrastructures do not fit in to these systems, projects or application often fail moreover the customer and the company do not benefit from rather obtain an experience. In this paper, basics of CRM which is the study of people, process and technology cycle with supply chain managements of companies and the major impact factors determined the effect of customer relations. The companies selected according to factors including customer and supplier, made a survey and survey results are evaluated. According to the results in terms of technology and processes suitable for use in data flow and an effective road map put forward. Keywords : Customer Relationship Management, Supply Chain Management, E-Commerce 502

2 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran G R Arz ve talep aras ndaki dengenin özellikle ikinci dünya sava ndan sonra arz n art ve talebin göreceli olarak arz n alt nda kalmas neticesinde firmalar özellikle 1960l y llardan itibaren sadece üretmeye de il ayn zamanda üretimle ilgili tüm süreçlerini mükemmelle tirmek için çal malara ba lam lard r. Bu çal malar günümüzde ad n nerdeyse her kitap ve makalede s k s k duydu umuz bir çok sistemi ;Temel Veri Giri -Ç k Sistemlerini, Yönetim Bili im Sistemlerini, Ofis Otomasyon Sistemlerini, Karar Destek Sistemlerini, Envanter Yönetimini, Malzeme htiyaç Planlamas n, Üretim Kaynaklar Planlamas ve Kurumsal Kaynak Planlama gibi sistemleri ortaya ç karm ve günümüze kadar geli tirerek ta m t r. (Hendricks ve di., 2007) Bu sistemler ile birlikte geleneksel üretim anlay da de i mi firmalar n yap lar ve ticaretin eklide bu yeni i ve ticaret ko ullar na ayak uydurmu tur. Basit hammaddeye ve temel proseslere dayal olan üretim yerini karma k ve farkl süreçlerin bir arada ve paralel ak lar n n oldu u tek bir ürünün üretiminde bile birçok farkl firman n güçlerinin bir araya gelmesine dönü mü tür.(chen ve Paulraj, 2004) Örne in ülkemizdeki endüstriyel faaliyetlerin önemli bir bölümünü olu turan otomotiv sanayii de ortaya ç kan araçlar bir çok farkl ülke ve ülke içindeki bir çok farkl tedarikçinin ürünleri ile olu turulmakta ve nihai tüketiciye sunulmaktad r. Bu durum 1980lerin ba lar ndan itibaren Tedarik Zinciri Yönetimi kavram n ekillendirmi ve günümüz i dünyas n n ayr lmaz bir parças yapm t r. Bu zincir, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptanc lar, da t mc lar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler aras ndaki hareketin düzenini ve yap s n sa lamaktad r. ekilde tipik bir firman n tedarik zinciri görülmektedir. (Chen ve Paulraj, 2004) Firma çi Tedarik Zinciri Tedarikçiler Sat n Alma Üretim Da t m Mü teriler ekil 1. Tipik Bir Tedarik Zinciri Yap s Bilgi sistemlerinde teknoloji altyap s n n h zla yenilenmesi ve özelliklerinin artmas n sonucunda süreçlerde bu de i ime ayak uydurmu ve daha teknolojik altyap lara kavu mu lard r.(li, Yang, Sun, & Sohal, 2009) Firmalar bu de i ime ayak uydurmak için de i ken ve daha esnek hareket etmelerini sa layacak ekilde firma stratejilerini düzenlemektedirler. (Gunasekaran ve Ngai, 2004) Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili süreçler y llar içinde firmalar n ve piyasan n ihtiyaçlar na göre ekillenmi, tedarikçi ve mü teri kavramlar da bu süreç içerisinden de i mi ler ve farkl l klar göstermi lerdir.(patterson ve di, 2003) Özellikle mü teri kavram ve mü terinin yap s ço u zaman firmalar n ürünlerinin önüne geçmi ve eski zamanlarda yayg n olan ürünün üstünlü ünden mü terinin üstünlü ü öne ç km t r. Mü teri ile birlikte olu an sipari kavram bu de i imin bir parças olarak tedarik zinciri yönetiminde çekici faktör olarak sipari i öne ç karm t r.(holweg ve Pil, 2008) Sipari in her aç dan olu mas ve takip edilebilmesi ile ilgili olarak tüm süreçleri firma içinde planlayan ve optimize eden kurumsal kaynak planlamas sistemleri bu operasyonu desteklemektedirler. (Kelle ve Akbulut, 2005) Eskiden daha çok fiziksel bir süreç olan bu operasyonlar günümüzde internetin de etkisi ile ço u zaman elektronik ortamda takip edilmekte ve yürütülmektedir. (Kim, /9) Tedarik zinciri yönetiminin bir bütün olarak en fazla etkiledi i süreçlerden biri olan e-ticaret yap s ndan dolay klasik ticaret anlay ndan farkl l k göstermektedir. (Eng, 2004) Özellikle B2C ve C2C gibi süreçlerde üretim yapmayan firmalar n daha çok arac olarak faaliyet göstermesi, ürünü üreten de il de mü teri ile bulu turan taraf olarak hareket etmeleri bu anlay n kuvvetlenmesine neden olmaktad r. Ba ar l olan e- ticaret uygulamalar nda maliyetlerini dü ürmek isteyen bir çok firma, yap sal olarak h zl ve dinamik hareket 503

3 A. Özp nar, E. A bulut, O. Öner etmektedirler. Bu esneklik ve dinamizmi sa layabilmek için kusursuz i leyen bir tedarik zinciri yönetimine sahip olmalar gerekmektedir.(tuncel ve Alpan, 2010) Süreçteki lojistik kanallar, elektronik platformlarda ba lanmakta ve bütün bir sistemin takibi elektronik olarak yap lmaktad r. (Aldin ve Stahre, 2003) Bu süreçteki aksakl klar çok ciddi ticari riskleri de beraberinde getirmektedir.(nagurney ve di, 2005) Genel olarak üretim yapmayan ve ürünle mü teriyi bir araya getiren e-ticaret firmalar için tedarik zinciri yönetimi ürün taraf ndaki sistemin düzgün i lemesini sa larken, mü teri taraf ndaki sorumlu u ise Mü teri li kileri Yönetimi uygulamalar üstlenmektedir. Global pazarda rekabet edebilmek ve i e giri maliyetlerinin her geçen gün dü tü ü bir sektör olan e-ticarette gelecekte ba ar l olacak firmalar mü terisi olan firmalar olacaklard r.(chan ve di, 2007) Mü terilerinin ihtiyaçlar n ve profillerini iyi analiz edip ona göre stratejilerini belirleyen firmalar için mü terilerinin sipari lerini do ru kar layabilmek standart operasyonel prosedürler ile sorunsuz bir ekilde yap labilmektedir.(mahdavi ve di, 2008) (Pai & Tu, 2011) Ço u zaman sat n alma sürecinde mü terinin süreç ile ilgili memnuniyeti ve tatmini sat n ald ürünün de önüne geçebilmektedir. (Lam ve Ip, 2011) Pazarda bulunan ço u ürünün kalite ve i levsellik aç s ndan birbirine çok benzedi i günümüz ko ullar nda mü teriler sat n alma deneyimleri ile bir sonraki al veri lerinin karar verir hale gelmi lerdir. (Thirumalai ve Sinha, 2005) Bu durum daha çok Y-ku a olarak bilinen 1980 sonras do an ve gelece in mü terilerinin büyük bir yüzdesini olu turan ki ilerde çok daha etkileyici olmaktad r. (Michalak ve Calder, 2003; Nusair ve di, 2011). 2. METODOLOJ 2.1. Kat l mc lar ve Prosedürler Bu çal mada kat l mc olarak Y-Ku a olan bilinen gelece in mü terilerini hedefledi inden bu ku aktan e-ticaret yapabilen ya taki üniversite ö rencileri hedeflenmi tir. Üniversite ö rencilerinin elektronik ticarette ya ad klar mü teri deneyimlerinin firmalar n tedarik zinciri yönetimi süreçlerinden nas l etkilendiklerini ortaya ç karmak ö rencilerin konuya yakla mlar n ve alg lar n belirlemek üzere bir anket haz rlanm t r. Bu amaçla stanbul Ticaret Üniversitesi ö rencileri aras nda de i ik bölümlerden 200 ö renciye haz rlanan anket uygulanm t r. Ankette veriler isim belirtmeden gönüllülük ilkesi üzerinden toplanm t r Araçlar Ankette temel olarak ö renciye ait ya, cinsiyet, internet kullan m amaçlar ve süresi gibi temel sorular n yan çal maya temel olu turan e-ticaret tercihleri, al veri s kl klar ve bütçeleri ile ilgili sorular sorulmu tur. Ankette bu temel bilgilerin haricinde çal maya taban olu turacak mü teri ili kileri yönetimi ile ilgili olarak ya ad klar deneyimler, sorunlar ve tedarik zinciri yönetimine ili kin hedef sorular haz rlanm t r. De erlendirmede üç ve be maddeli Likert ölçe i kullan lm ve sorulara cevap olarak ö rencilerin sorulan sorunun ve ya ad klar deneyimin onlar nas l etkiledi i sorulmu tur Bulgular ve Analiz Kat l mc Profili Kat l mc lar n a rl kl ya ortalamas 18 ile 22 ya lar aras nda olup, %67si erkek, % 33ü ise kad nd r. Günlük internet kullan mlar ile ilgili da l mlar Tablo 1de özetlenmektedir. Tablo 1. Internet Kullan m Süreleri Internet Kullan m Süresi % 0 1,1 1 saatten az 3,4 1-3 saat 47,2 4 saat ve üzeri 48,3 504

4 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablodan da görülece i üzere kat l mc lar Y ku a olarak adland r lan ku a n genel özelliklerini internet eri imleri aç s ndan sa lamaktad rlar. Tablo 2 ve Tablo 3den kat l mc lar n ayl k gelirleri ve internet üzerinden al veri yapma al kanl klar görülmektedir. Tablo 2. Ayl k Gelir Aral klar Gelir/Harçl k Aral Yüzde TL 6, TL 22,5 250 TL ve üzeri 70,7 Tablo 3. Internet Üzerinden Al veri S kl klar Al veri S kl Yüzde Her gün 3,4 Haftada bir 4,5 Ayda bir 43,8 Y lda bir 20,2 Di er 28,1 Ankette yer alan sonraki sorular tüketici deneyimlerini ara t rmak amac yla sorulmu tu. Kat l mc lara sorulan nternet al veri inizde hangisi sizi mutsuz eder sorusuna verilen cevaplara bak ld nda, Sipari lerin geç gelmesi ve Stokta görünen ürünün sipari sonras nda stokta olmad n n söylenmesi seçeneklerinin %57,3 ve %59,6 oran nda kat l mc lar mutsuz etti i sonucu bulunmu tur. Sipari lerin geç gelmesinin özellikle e-ticaret sitelerinde bir tedarik zinciri yönetimi sürecinin parças oldu u göz önüne al nd nda mü teri aç s ndan mü teri memnuniyetinden öne ç kan faktör olarak bulunmu tur. Sonraki sorularda Ürün paketinin hasarl olmas ve Kargo maliyetlerinin yüksek olmas gibi faktörlerinde %36,4 ve % 42,3 oran nda kat l mc lar mutsuz etti i görülmü tür. Kat l mc lar n mü teri olarak firma seçimlerinde öne ç kan konular n bulunmas amac yla sorulan sorulara verilen yan tlar Tablo 4den görülebilir. Bu tablo incelendi inde firma seçiminde ürün çe itlili i ve ürünün ucuz olmas tedarik zinciri ile ilgili olan ve kat l mc lar taraf ndan önemli olarak tan mlanan konulard r. Özellikle fazla say daki tedarikçi ile uygun ko ullarda ve sorunsuz çal an sat c lar rakip firmalara nazaran daha fazla ürün çe itlili ine sahip olmakta ayr ca bu çe itlili i olu tururken maliyetlerini de dü ük tutabildiklerinde rekabetçi avantaja kavu acaklard r. Tablo 4. Kat l mc lar n Firma Seçimindeki Etkenler Tercih Sebebi Çok Önemli De il Önemli De il Karas z Önemli Çok Önemli Daha h zl gönderi 17,6 17,6 26,5 19,1 19,1 Daha ucuz ürün 7,2 10,1 24,6 14,5 43,5 Ürün çe itlili i 5,9 8,8 23,5 29,4 32,4 Kredi kart n n ve kampanyalar 13,2 8,8 26,5 25,0 26,5 Güvenilir firma olma 13,4 11,9 19,4 13,4 41,8 Kat l mc lar n %68i Standart (2-4 i günü) nakliye yerine h zl gönderi(1 gün ya da gün içinde) olmas al veri yapma karar n z etkiler mi? sorusuna evet cevab n vermi lerdir. H zl gönderi seçene inin ücretsiz olmas n tercih etmelerinin yan s ra bu hizmet için fazladan para ödemeyi kabul edip etmeyeceklerine ili kin sorusuna verilen yan tlar Tablo 5den görülmektedir. Tablodan da görülece i üzere sipari in miktar art kça bu tür bir hizmet için ilave para ödemeyi kabul edenlerin oran artmaktad r. Hatta 1500TL ve üzeri al veri lerde kat l mc lar n %100 h zl bir gönderi için fazladan para ödeyeceklerini beyan etmi lerdir. 505

5 A. Özp nar, E. A bulut, O. Öner Tablo 5. H zl Gönderi çin lave Ücret Ödeme Tercihleri Al veri miktar Yüzde Kabul 1000TLden az 26, TL 61,6 1500TL ve üzeri 100,0 Y ku a n n tipik bir özelli i olan internet üzerinde bilgi payla m ve di er insanlar n yorumlar ndan etkilenmeleri ile ilgili olarak sorulan Internet sitesine al veri yaparken firma ile ilgili mü teri yorumlar n forum ve di er sitelerden ara t r r m s n z? sorusuna verilen cevaplar incelendi inde %83,8 oran nda kat l mc lar evet yan t n vermi lerdir. Bu durum asl nda mü teri ili kilerinin genel kabullerinden biri olan mutlu mü terinin 4-5 potansiyel mü teriyi, mutsuz mü terinin ise 9-10 potansiyel mü teriyi etkilemesi ile ilgili sonuçlar n nas l yay ld ve etkiledi ine dair önemli bir sonuç olarak ortaya ç kmaktad r. Tablo 6 da ise e-ticarette mü teri ili kilerinde firma ile mü teri aras nda ya anan sorunlar ile ilgili olarak kat l mc lar n ya ad klar problemler incelenmi tir. Tablodan da görülece i üzere kat l mc lar yapm olduklar al veri lerde farkl zamanlar içerisinde tablodaki sorunlarla kar la m olduklar n beyan etmi lerdir. Bu sonuçlara bak ld nda kargonun gecikmesi ve hatal /bozuk ürün gönderilmesi gibi tedarik zinciri yönetimi kaynakl problemlerle %40 ve üzeri oranlarda kar la t klar gözlemlenmektedir. Tablo 6. Internet Al veri lerinde Kat l mc lar n Kar la t Problemler Sorun Yüzde Hatal /bozuk ürün gönderilmesi 47,5 Hatal ürünün de i tirilmemesi 73,75 Görünenden farkl fiyatland r lmas 5 Kargonun gecikmesi 40 Di er 17,5 3. SONUÇLAR Bu çal man n sonucunda ortaya ç kan bulgular özetlemek gerekirse, en önemli sonuç e-ticaret konusunda y-ku a olarak bilinen ve gelecek yirmi y l n potansiyel mü terilerinin tedarik zinciri ile ili kili süreçlerden dolay mü teri deneyimlerinin farkl l k göstermekte oldu udur. Yeni ekonomik ko ullarda, üründen ziyade firman n mü terisinin olmas ve bu mü terinin firmaya olan güven ve sadakatinin sa lanmas durumunda firman n ticari ya am ömründe ekonomik olarak ba aral olaca öngörülmektedir. Son y llarda yap lan firma özelle tirmeleri ve sat lar nda firmalar n ta nmazlar ve fabrikalar ndan çok gelirlerinin ortakl klara sat ld görülmektedir. Bu ba lamda mü terilerinin, sipari lerindeki deneyimlerini yüksek tatmin ile sa layan firmalar gelece in ba ar l firmalar olacaklard r. Özellikle kat l mc lar n günümüz deneyimlerinde bahsettikleri problemlerin büyük bir k sm do ru yönetilen bir tedarik zinciri yönetimi ile çözülebilece inden, firmalar n mü teri ili kileri yönetimi yaz l mlar ile tedarik zinciri yönetimi yaz l mlar ile entegre ederek süreçlerin stratejik olarak rekabetçi avantaj sa layacak ekilde iyile tirmeleri sa lanabilir. 4. TE EKKÜR Anketin yap lmas nda eme i geçen ve bilgilerini çekinmeden bizimle payla an tüm stanbul Ticaret Üniversitesi ö rencilerine ve derslerinden zaman ay r p bu anketi gerçekle tirmemizde yard m olan tüm ö retim üyelerimize te ekkür ederiz. KAYNAKÇA Aldin, N. & Stahre, F. (2003). Electronic commerce, marketing channels and logistics platforms--a wholesaler perspective. European Journal of Operational Research, 144, Chan, C.-C. H., Cheng, C. B., & Hsu, C. H. (2007). Bargaining strategy formulation with CRM for an e-commerce agent. Electronic Commerce Research and Applications, 6,

6 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Chen, I. J. & Paulraj, A. (2004). Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of Operations Management, 22, Eng, T. Y. (2004). The role of e-marketplaces in supply chain management. Industrial Marketing Management, 33, Gunasekaran, A. & Ngai, E. W. T. (2004). Information systems in supply chain integration and management. European Journal of Operational Research, 159, Hendricks, K. B., Singhal, V. R., & Stratman, J. K. (2007). The impact of enterprise systems on corporate performance: A study of ERP, SCM, and CRM system implementations. Journal of Operations Management, 25, Holweg, M. & Pil, F. K. (2008). Theoretical perspectives on the coordination of supply chains. Journal of Operations Management, 26, Kelle, P. & Akbulut, A. (2005). The role of ERP tools in supply chain information sharing, cooperation, and cost optimization. International Journal of Production Economics, 93-94, Kim, D. (/9). Process chain: A new paradigm of collaborative commerce and synchronized supply chain. Business Horizons, 49, Lam, C. Y. & Ip, W. H. (2011). A customer satisfaction inventory model for supply chain integration. Expert Systems with Applications, 38, Li, G., Yang, H., Sun, L., & Sohal, A. S. (2009). The impact of IT implementation on supply chain integration and performance. International Journal of Production Economics, 120, Mahdavi, I., Cho, N., Shirazi, B., & Sahebjamnia, N. (2008). Designing evolving user profile in e-crm with dynamic clustering of Web documents. Data & Knowledge Engineering, 65, Michalak, W. & Calder, L. (2003). Integration of e-commerce as a retail channel: impact of youth: on e- commerce trends in Canada. Progress in Planning, 60, Nagurney, A., Cruz, J., Dong, J., & Zhang, D. (2005). Supply chain networks, electronic commerce, and supply side and demand side risk. European Journal of Operational Research, 164, Nusair, K., Parsa, H. G., & Cobanoglu, C. (2011). Building a model of commitment for Generation Y: An empirical study on e-travel retailers. Tourism Management, 32, Pai, J. C. & Tu, F. M. (2011). The acceptance and use of customer relationship management (CRM) systems: An empirical study of distribution service industry in Taiwan. Expert Systems with Applications, 38, Patterson, K. A., Grimm, C. M., & Corsi, T. M. (2003). Adopting new technologies for supply chain management. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 39, Thirumalai, S. & Sinha, K. K. (2005). Customer satisfaction with order fulfillment in retail supply chains: implications of product type in electronic B2C transactions. Journal of Operations Management, 23, Tuncel, G. & Alpan, G. (2010). Risk assessment and management for supply chain networks: A case study. Computers in Industry, 61,

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L

B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L Türkay DEREL Gaziantep Üniversitesi Koray ALTUN Gaziantep Üniversitesi ÖZET Günümüz mü terisi, ürünleri/hizmetleri tercih ederken daha hassas davranmakta

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

TEKNOLOJ N N NOVASYON AMACIYLA MÜ TER DENEY M YÖNET M NDE KULLANIMI

TEKNOLOJ N N NOVASYON AMACIYLA MÜ TER DENEY M YÖNET M NDE KULLANIMI TEKNOLOJ N N NOVASYON AMACIYLA MÜ TER DENEY M YÖNET M NDE KULLANIMI Ta k n D RSEHAN Marmara Üniversitesi ÖZET Sürekli artan rekabet ortam ; yönetim, sat ve pazarlama stratejilerinde yeni yakla mlar n do

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI ÖZET Tuncay Özcan stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü S n rl raf alan n n etkin yönetimi,

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim Yrd. Doç. Dr. Ali R za F RUZAN Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı