EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI KOŞULLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI KOŞULLAR"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR İLKELER YÜKÜMLÜLÜK II. BÖLÜM YASAKLAMALAR VE KISITLAMALAR KANALİZASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE YAĞMUR SUYU DEŞARJLARI PROSES DIŞI ATIKSULAR SEYRELTME KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VE ALICI ORTAMA VERİLEMEYECEK ATIKLAR- ARTIKLAR VE DİĞER MADDELER III. BÖLÜM EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI KOŞULLAR IV. BÖLÜM ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA VE ALICI ORTAMA BOŞALTMA ŞARTLARI YARARLANMA ONAYI DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ ÖN ARITMA GEREĞİ ÖN ARITMA ŞARTLARI SEYRELTME YASAĞI ARITMA VE ÖN ARITMA KAPSAMI ARITMA DÜZENİNİN ONAYI KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN BULUNMADIĞI YERLERDEKİ ATIKSU KAYNAKLARININ UYACAĞI KOŞULLAR V. BÖLÜM ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN KONTROLÜ KONTROL VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONTROL DÜZENİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

2 VI. BÖLÜM ALTYAPI İŞTİRAK PAYI, KULLANILMIŞ SU UZAKLAŞTIRMA BEDELİ VE KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ALTYAPI İŞTİRAK PAYI SU UZAKLAŞTIRMA BEDELİ ALTYAPI İŞTİRAK PAYI KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP) ÖNLEMLER VII.BÖLÜM YAPTIRIMLAR CEZA YAPTIRIMLARI TAHSİLAT GİDERİM YÜRÜRLÜLÜK YÜRÜTME GEÇİCİ HÜKÜMLER EK 2 TCK Madde 516: Nası Izrar TCK Madde 526

3 I. BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmelik atık suların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekesine boşaltılmalarına, bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. Bu Yönetmelik, Tarsus Belediyesi nin ve Tarsus Su ve Kanalizasyon İşletmesi (TASKİ) nin görev alanı içinde kalan halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atıksu kaynaklarını kapsar. TANIMLAR MADDE 2 Alıcı Ortam: Atıksuların Kanun, Yönetmelikler ve Teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir. Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tanımla de atık suların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerinin izin verilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

4 Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinden çıkan değişik ölçüde katı madde içeren sulu, katı madde süspansiyonlarıdır. Arıtma Tesisi: Atıksuların alıcı ortama boşaltılmasından veya her hangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla TASKİ nin kuracağı veya kirletici kaynaklardan TASKİ tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir. Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder. Atıksu Kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı suları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistemde ise bu atık sulara ek olarak yağışsularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder. Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten evler, ticari binalar, endüstri kuruluşları, tarımsal alanlar, şehir bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeleri ifade eder. Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alandır. Bağlantı Kanalı: Atık kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kaynağı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır. Birleşik Kanal: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanaldır. Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

5 Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmidir. Dereler:Yer altı veya yer üstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında akan veya arazinin jeolojik ve topoğrafik durumuna bağlı olarak yılın belirli aylarında önemli sayılabilecek miktarda suyu alıcı ortama taşıyan akarsuları ifade eder. Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı: TASKİ tarafından düzenlenen, endüstriyel atıksularla endüstrilerde oluşan evsel nitelikli atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirliyen belgedir. Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder. Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. Endüstriyel Atıksu Kaynağı: faaliyettir. Endüstriyel atıksu üreten her türlü tesis ya da Evsel Atıksu: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan ve insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeni ile oluşan sulardır. Geçici Deşarj İzin Belgesi: Ön arıtma yükümlülüğü bulunan endüstriyel atıksu kaynaklarına TASKİ tarafından verilen ve bu yükümlülüğün idari ve teknik ayrıntılarını tanımlayan belgedir. Kanalizasyon Şebekesi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel, bileşik sistemde ise tüm atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını içeren ve birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir. Kirlilik Önlem Payı (KÖP) : Endüstriyel atıksu kaynaklarından gerekli önlemleri alıncaya dek veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti sonucunda alınan bedeldir. Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak oluşturulan karışık numunedir. Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girelebilir özel tipleri TASKİ tarafından belirlenecek bacalardır.

6 İdare (TASKİ): Tarsus Su ve Kanalizasyon İşletmesi dir. Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli (KSUB): Her türlü kaynaktan gelen atıksuların bertarafı amacı ile abonelerden alınan bedeldir. Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak veya kamuya ait bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, TASKİ tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. Önemli Kirletici Kaynaklar: Sadece konvansiyonel parametreler içermek üzere, atıksu debisi 50 m 3 /gün den fazla olan veya üretim faaliyetleri itibari ile toksit parametreler içeren proses atıksularına sahip endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici kaynaklar olarak değerlendirilir. Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında TASKİ tarafından tespit edilecek özel tiplerine göre inşaa edilen bacalardır. Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorpsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yer altı ve yüzeysel suları kirleten özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir. Toksit Parametreler: Genel olarak endüstriyel faaliyetlerden oluşan ve doğada kalıcı özellik gösteren ve/veya toksit etkiler oluşturan (ağır metaller, fenol, siyanür, vb.) parametrelerdir. Yağmur Suyu Kanalı: Yağış suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı max. 35 o C dışında başkaca kirletici unsur içermeyen soğutma sularını taşıyan kanallardır. Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak alıcı ortamda bulunmasıyla çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekolojik sistem dengesinin tehdit edilmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir. Tekil Numune: Bir atıksu kaynağından herhangi bir zamanda alınan numunedir.

7 Kabul Edilen Parametreler: Genel olarak evsel yada evsel nitelikteki atıksuları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen ve/veya toksit etkisi olmayan parametrelerdir. Bu yönetmelik kapsamı içinde kabul edilen parametreler aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 1. Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (BOI5) 2. Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOI) 3. Askıdaki Katı Madde (AKM) 4. Toplam Azot (T-N) 5. Toplam Fosfor (T-P) 6. Yağ ve Gres 7. Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir.) İLKELER MADDE 3 Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır: a) Çevrenin korunmasına, kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır. i. Arazi ve kaynak kullanım kararını veren, proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler. ii. Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve uygulanır. iii. Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanılması esastır.

8 b) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Atıksular kesinlikle gelişigüzel çevreye boşaltılmaz. c) Her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanmasının doğuracağı tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür. d) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez. e) Her türlü atıksu kaynağı, atıksuların kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama boşaltılmasından doğacak zararların giderilmesi ile ilgili tüm harcamalarını karşılamakla yükümlüdür. f) Bir endüstriyel atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi yada vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için; i. Kanalizasyon şebekesinin yapısına çalışmasına zarar verip engel olmaması, ii. Çalışan personel ve çevre halkı için sağlık sakıncası yaratmaması, iii. Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi, iv. Arıtma tesisinde oluşan artıkların (çamur vb.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelikte toksit madde içermesine neden olmaması, v. Bir klasik biyolojik arıtma tesisinde ağır metaller v.b gibi arıtılamayacak maddeler içermemesi gerekir. g) Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik gerekli önlem veya önlemlerin alınması zorunludur. h) Atıksu aboneleri atıksularını kanalizasyona deşarj için yaptıracakları her türlü yapı ve tesisin proje onayını TASKİ den almak zorundadırlar ve daha sonra yapım işlerini TASKİ ye kontrol ettirirler. YÜKÜMLÜLÜK MADDE 4 Atıksu kaynakları, Madde 3 te belirlenen ilkeler doğrultusunda kanalizasyon şebekesinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve ön arıtma ve/veya arıtma tesislerini bu Yönetmelik te belirlenen esaslar uyarınca kurup işletmekle yükümlüdür.

9 II. BÖLÜM YASAKLAMALAR VE KISITLAMALAR KANALİZASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE MADDE 5 İdare nin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşaa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davrananlara Tarifeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. YAĞMUR SUYU DEŞARJLARI MADDE 6 Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları, evsel atık su kanallarına bağlanamaz. Tarsus atık su şebekesi ayrık sisteme göre yapılmıştır. PROSES DIŞI ATIKSULAR MADDE 7 Kirlilik içermeyen proses dışı atık suların (temassız soğutma suları, vb.) sisteme verilmesi yasaktır. Ancak zorunlu durumlarda TASKİ nin özel izni ile bu tür atık sular kanalizasyon şebekesine verilebilir.

10 SEYRELTME MADDE 8 Endüstriyel atıksuların kirlilik içermeyen sularla seyreltilmesi (soğutma suları, yağmur suları vb.) ve bu şekilde Yönetmelik hükümlerine ve belirlenen üst limitlere uygunluklarının sağlanması yasaktır. KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VE ALICI ORTAMA VERİLEMEYECEK ATIKLAR- ARTIKLAR VE DİĞER MADDELER MADDE 9 Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama verilemez. Verilmesi halinde Madde 25 uygulanır. a) Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel oil, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara neden olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz maddeler (benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan patojenler, radyoaktif maddeler). b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları meydana getiren ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

11 c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, cüruf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal cam paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları vb. her türlü katı madde ve malzeme (Süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, kül, selüloz, katran, saman, talaş, selülozlu maddeler, mezbaha arttığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları, kağıt tabaklar ve bardaklar, süt kapları bitki artıkları v.b.). d) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, ph değeri 6 dan düşük, 10 dan yüksek atıklar. e) 5 0 C ile 40 0 C arasında çöken katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddelere, sıcaklığı 40 0 C nin üstündeki her türlü atıksular. f) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler. g) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların geçerli standartları ile Çevre Mevzuatı ve standartlarına göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar. h) Kanal şebekesinde köpük oluşturulabilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif madde konsantrasyonu 10 mg/i den fazla deterjanlı sular. i) Her türlü katı atık ve artıklar, su ve atıksu arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar. j) Debisi ne olursa olsun, Bitkisel Yağ konsantrasyonu 250 mg/i den veya Mineral Yağ konsantrasyonu 250 mg/i den fazla olan atıksular. k) Debisi ne olursa olsun, AKM konsantrasyonu 500 mg/i den fazla atıksular. l) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirtilen değerlere, özellikle ön arıtma tesisi çıkışında belirlenen sınır değerlere uymayan atıksular. m) Tarsus atıksu toplama ve arıtma sisteminin genel durum ve çalışma koşulları gözönünde bulundurularak TASKİ tarafından genel ve bireysel anlamda kanalizasyon şebekesine verilmesi miktar ve nitelik olarak uygun görülmeyen tüm atıksular. * Yukarıda belirtilen artık, atık ve kanalizasyona verilemeyecek diğer maddelerin tanımları ilgili yasal mevuatlardan alınır.

12 III. BÖLÜM EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI KOŞULLAR MADDE 10 a) İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak programa alamadığı kanalizasyonların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanalizasyon bedelinin tamamını İdareye yatırması veya İmar Yasası nın 23. Maddesi ne tabi olan yerler istek ve idarenin kabulü halinde yapımı tasarlanan kanalizasyon veya kanalizasyon bağlantısı projesi Madde 23 e göre onaylandıktan sonra kanalizasyon bedelinin %25 inin peşin yatırılması, %75 inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalizasyonun geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi (karşılığı teminat olarak yatırılması) koşulu ile İşletmece gerçekleştirilir. Taşınmazların kanalizasyona bağlantısı, bedeli taşınmaz sahiplerinden Belediye Meclisince Yılı Bütçesinde belirlenen bedel tahsil edilerek TASKİ tarafından yapılır veya bedeli taşınmaz sahibi tarafından karşılanarak TASKİ tarafından yetki verilmiş ustalar veya firmalar tarafından yapılır ve TASKİ kontrol eder. Atıksu bağlantı kanalının olası onarım ve bakımları, TASKİ tarafından yetki verilmiş ustalar veya firmalar tarafından yapılır. TASKİ tarafından kontrol edilir. Kontrol bedelleri Belediye Meclisince Yılı Bütçesinde belirlenen bedel üzerinden tahsil edilir. Kanalizasyon hattını ve Kanalizasyona bağlantısını her ikisini birden kendi imkanları ile yaptıran abonelerden Kanal İştirak Payı alınmaz Yukarıda bahsi geçen yasaklara aykırı hareketten dolayı oluşan veya oluşabilecek her türlü zarar, işletme ve bakım giderleri, bedeli Tarifeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hesaplanarak mülk sahibinden veya kullanıcısından tahsil edilir.

13 b) Mal sahipleri için, atıksularını kanalizasyon şebekesine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir. Kanalizasyon Şebekesi tamamlanıp işletmeye alındıktan sonra yeni yapılaşacak parsellerdeki evsel kaynaklı atıksular için TASKİ tarafından Kanal Bağlantı Ruhsatı verilir. Mal sahibi ya da vekili idarece hazırlanmış olan özel ruhsat formunu doldurarak lüzumlu diğer evrakı da ekleyerek 5 nüsha proje ile birlikte İdare ye başvurur. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler İdare tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması, projelerin incelenmesi ve onayı için İdarenin Tarifeler Yönetmeliği nde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol harçları alınır. c) Bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğu Kanal Bağlantı Ruhsatı alan kişi ya da kuruluş İdare ye bildirilir. Bu bildirim üzerine, İdare nin gönderdiği yetkili elemanlar gözetiminde bağlantı mal sahibi tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahiplerince tazmin olunur. Kontrol masrafları Tarifeler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibinden alınır. d) Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır. e) Kanal şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması zorunludur. Özel durumlar için TASKİ nin incelemeleri ve kararı doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur. f) Eski binaların bağlantı kanalları (İdare tarafında yapılacak denetim sonucunda bu Yönetmeliğin koşullarına uyduğu tespit edilirse) yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir g) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yörelerde atıksuları ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yer altı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. h) Taşınmazın parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılarda kaldırım altında, ayrık nizamda yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve İdare tarafından onaylanmış projelerdeki detay resimlere uygun bir kapakla kapatılır. i) Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlamıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları İdare ce onaylı uygun bir pompaj sistemiyle parsel çıkış bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir. Özel durumlar TASKİ tarafından incelenir ve uygun bağlantı şekli belirlenir. Taşınmaz sahibi TASKİ tarafından belirlenen koşulları sağlamaya ve işler durumda tutmaya mecburdur. Kanal sisteminden

14 atıksuyun geri gelmesi durumunda binaların uğrayabileceği zarardan İdare sorumlu değildir. j) Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. k) Teknik şartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi bu bağlantıyı İdare nin istediği şekilde yapmak zorundadır. l) Bir yolda yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlantı yapması zorunludur. Bağlantılar 10. Maddenin a) fıkrası hükmünde gerçekleştirilir. Daha önce Kanalizasyon İştirak Payı alınmış ise bu bedel yeni hatta bağlantıda tahsil edilmez. m) Ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan atıksu kaynağının sahibi bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde korumaya, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya zorunludur. n) Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde, önceden mevcut özel tesisler ve her nevi atıksu toplama çukurları devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır, iç duvarlar dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Apartman bodrumlarında bulunan fosseptikler mutlaka boşaltılıp dezenfekte işlemi sağlanır ve bu çukurların bağlantı ve kapakları kapatılarak devre dışı bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yaptırılması ve İdare ye kontrol ettirilmesi zorunludur. o) Atıksu parsel bacası ile atıksu kaynağı arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi taşınmaz sahiplerinin sorumluluğundadır. Taşınmaz sahipleri bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açmakla yükümlüdür. Ancak taşınmaz sahiplerinin İdare ye müraacatları halinde bağlantı kanalındaki tıkanıklık İdare tarafından açılır ve bedeli Tarifeler Yönetmeliğine göre taşınmaz sahiplerinden alınır. Ev bağlantısındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse taşınmaz sahibi hakkında bu yasağa aykırı hareketten dolayı Tarifeler Yönetmeliğindeki Tesislere Zarar Verme hükümleri uygulanır.

15 IV. BÖLÜM ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA VE ALICI ORTAMA BOŞALTMA ŞARTLARI YARARLANMA ONAYI DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI MADDE 11 a) Endüstriyel atıksu bağlamak veya boşaltmak sureti ile kanalizasyon şebekesinden yararlanılması veya alıcı ortama deşarj, TASKİ nin yazılı onayına bağlıdır. Onay şartları endüstriyel atıksu kaynaklarına TASKİ tarafından verilecek Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirlenir. Atıksu karekterini tespit edebilmek için, arıtma tesisi çıkışından atıksu kaynağının faaliyet ve özelliklerine göre İdare ce tespit edilecek şekilde ardışık iki kompozit numune alınır ve analiz edilir. Analiz sonuçlarının ortalaması deşarj limitlerini sağlamış ise, söz konusu kuruluşa Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. Atıksu kaynaklarından atıksular birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarj ediliyor ise, yukarıda belirtilen numune alma ve analiz işlemleri takip edilerek alınan iki kompozit numunenin ortalamasının limitlerin altında olması durumunda, her bir atıksu deşarjı için ayrı bir Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. b) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almak için aşağıdaki yöntem uygulanır. Yeni kurulacak olan veya henüz ruhsat almamış olan her endüstriyel atıksu kaynağının, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere TASKİ ye başvurması zorunludur. Başvurudaki tüm bilgilerin belgelenmesi TASKİ nin istediği biçimde ve mevcut Yönetmelik ve kanunlara uygun olarak düzenlenir. Bu bilgilerin doğru olması sorumluluğu atıksu kaynağına aittir.

16 TASKİ başvuruyu değerlendirir. Başvuru sahibi atıksu kaynağının faaliyet ve özelliklerine ilişkin bilgilerle, oluşan atıkların miktar ve özelliklerine ait verilerin TASKİ tarafından yeterli görülmemesi halinde, gerekli verilerin toplanması ve belgeleme işlemi TASKİ veya TASKİ nin uygun göreceği yetkili kuruluşlarca yapılır ve bedeli gerektiğinde atıksu kaynağından tahsil edilir. c) Değerlendirme sonucunda, bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma ya da arıtma ihtiyacı mevcut değil ise, atıksu kaynağına bir Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. Ruhsatta, endüstriyel atıksuların özellikleri, hangi şartlarla kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama verilebilecekleri, kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ve gerekiyor ise ödenecek Kirlilik Önlem Payı belirtilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve onayı için TASKİ nin Tarifeler Yönetmeliği nde belirlenmiş bulunan ruhsat ve kontrol harçları endüstriyel atıksuyu olan tesislerden alınır. d) Değerlendirme sonucunda, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma ihtiyacı mevcut ise, atıksu kaynağına bir Geçici Deşarj İzin Belgesi verilir. Bu belgede, atıksuların özellikleri ile arıtma ihtiyacının teknik yönleri ve arıtma tesisinin kurulup işletilmesi için verilen süre belirtilir. Geçici Deşarj İzin Belgesi nde Mevcut veya yeni kurulacak olan her türlü endüstri kuruluşları TASKİ nin talep edeceği bilgi ve belgeleri temin etmekle mükelleftir. Kuruluş sorumlusu tarafından verilen bilgi ve evrakın tetkiki sonucunda TASKİ tarafından arıtma düzeyi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi halinde mükellefin her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere TASKİ ce verilen süre içinde teknik raporu, detay proje düzeyinde hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihini kapsayacak taahhüt edilmiş bir iş programını tatbiki için o yılın Bayındırlık rayiçlerine göre bedellendirilmiş bir keşfini tetkik ve tasdik edilmek üzere TASKİ ye verilir. Projenin onaylanması halinde arıtma tesisine ait keşif tutarının %25 ini teminat olarak TASKİ ye yatırılır. Ancak proje ekinde bulunması gerekli arıtma tesisi inşaatına ait iş programında inşaat süresinin 1,2 veya 3 yıl gibi süreler kapsaması halinde ilk keşif tutarına her yıl için %35 bir fiyat zammı ilave ederek yatırılacak teminat miktarı tespit edilir. Tesise işletme ruhsatı verilmeden önce arıtma tesisinin detay projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması ve kuruluşun deneme çalışmaları sırasında TASKİ teknik elemanlarınca periyodik olarak alınacak atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının arıtma tesisinin proje ekindeki teknik raporda

17 belirtilen parametre değerlerini tutturması gerekir. Aksi halde arıtma tesisi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılıp, istenilen sonuçlar alınıncaya kadar teminat olarak alınan para iade edilmez. İşletmeye açılan tesisin 1 yıl içinde bu parametre değerlerini tutturamaması halinde teminatı irat kaydedilir. Endüstri kuruluşunun arıtma tesisini, idareye verdiği iş programındaki müddet içerisinde inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmemesi durumunda genel seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını, deprem vb. doğal afetler halinde ve bu gibi mücbir sebeplerin yazılı olarak belgelenmesi koşuluyla altı aylık ek süre verilir. Tesisin inşası onaylanan süresi veya verilen ek süre sonunda tamamlanamaz ise teminatı irat kaydedilir ve hem de inşaat süresince atıksu analizinde deşarj kalite standartlarını geçen her parametre için ayrıca KÖP tahakkuk ettirilir ve Kanalizasyon Şebekesine Atıksu Deşarj Yönetmeliği hükümleri uygulanır Endüstri kuruluşları faaliyete geçmeden yatırım yapmaktan tamamen vazgeçerse teminatı iade edilir. e) Atıksu kaynağı, izin belgesindeki koşulların sağlandığını TASKİ nin öngördüğü biçimde belgeleyerek TASKİ ye başvurur. Başvurunun incelenmesi ve onayı halinde TASKİ, atıksu kaynağına bir Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verir. Ruhsatta, Geçici Deşarj İzin Belgesi nde yer almış olan bilgilerin yanısıra ön arıtma veya arıtma tesisinin özellikleri ve kontrol düzeni ile istenilen limitlere uygunluğun belgelenmesi yükümlülükleri belirtilir. f) Ön arıtma veya arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmayan ve bu tesisleri gerektiği gibi kurup işletmekle olan kuruluşlara farklı Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatları verilir. g) g) Her endüstriyel atıksu kaynağı veya alıcı ortama deşarj eden tüm diğer atıksu kaynakları bir Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almak zorundadır. Ruhsatta belirtilen koşullar dışında, kanalizasyon şebekesinden yararlanma veya atıksuların alıcı ortama boşaltılmaları yasaktır. h) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirtilen koşullar sağlanmadan ve gerekli ön arıtma veya arıtma tesisleri işletilmeden söz konusu atıksu kaynaklarına işletme ve kullanma izni verilmez. Organize Sanayi Bölgeleri ve Kooperatif teşekküllerin bulunduğu sitelerde KÖP, KSUB vs. tek abone yapılabilir. Bununla ilgili işlemler TASKİ tarafından Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

18 Başvuru, Geçici Deşarj İzin Belgesi ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler aşağıda tanımlanmıştır: A. Endüstriyel Atıksu Abonesi Durum Tespiti 1) TASKİ sorumluluk alanı içerisinde bulunan, kurulu her endüstri atıksu kaynağında, en az iki TASKİ teknik elemanı ve, gerekli görüldüğü taktirde, mahallin mülki amirliğinin belirleyeceği kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile, yerinde durum tespiti yapılır. İlgili endüstri kuruluşu ünvanı, üretim kapasitesi ve ürünleri, hammadde kullanımı, su, atıksu, kanal durumu ve atıksu arıtma önlemleri v.b. açılarından incelenir ve sonucunda bir Tarsus Sanayi Bilgi Formu düzenlenir. 2) İnceleme sonucunda anılan kuruluştan endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmadığı saptanırsa, ilgili kuruluş kayıt altına alınarak hakkında evsek atıksu kaynağı olarak değerlendirme yapılır. Ancak üretim ve benzeri değişiklikler durumunda TASKİ nin bilgilendirilmesi konusunda yazılı olarak uyarılır. 3) İnceleme sonuucnda işyerinden endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse, söz konusu işletmenin atıksu abonesi yapılması işlemlerine başlanır ve dahil olduğu endüstri kategorisi Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksuları Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde verilen sınırlandırmalar çerçevesinde tespit edilir. 4) Sınıflandırma işleminden sonra işyerinde yapılan tespitler (inceleme, numune alarak sınıflandırma) veya literatür bilgileri ile kirleticiliği belirlenir. 5) Deşarj ortamı ve atıksuyun kirleticilik nitelikleri birlikte değerlendirilerek söz konusu işyeri için esas alınacak kirletici parametreleri tespit edilir. 6) Bu tespitlerden sonra ilgili endüstri tesisi atıksu abonesi olarak kaydedilir ve KÖP tahakkuk işlemlerine başlanır. Atıksu ön arıtma tesisi kurma koşulları karara bağlanır. 7) Bu değerlendirmeler sonucunda atıksularının özellikleri dolayısıyla kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Madde 16 teki Atıksu Ön Arıtma Tesisi kurma koşullarında belirtilen esasları sağlamak üzere ön arıtma tesisini kurup işletmeleri istenir. 8) TASKİ tarafından gerekli görüldüğü taktirde atıksu ön arıtma projesi ve tesisi hakkında Çevre Mühendisleri Odası ve/veya diğer ilgili kuruluşlardan görüş alınabilir.

19 B. Bu Yönerge nin Yayınlandığı Tarihte Kurulu Olan Endüstriyel Tesisler İçin Yararlanma Onayı Geçici Deşarj İzin Belgesi / Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nın Alınması Esasları 1) Endüstriyel atıksu bağlamak veya boşaltmak sureti ile kanalizasyon şebekesinden yararlanılması TASKİ nin yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atıksu kaynaklarına, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ne, Atıksu Ön Arıtma Tesisi Kurma Koşullarına ve diğer ilgili mevzuata göre belirlenir. Atıksu Ön Arıtma Tesisi kurma koşullarında, endüstriyel atıksuların hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verileceği, atıksularda aranacak özellikler, eğer gerekli ise arıtma veya ön arıtma koşulları, kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ve gerekiyor ise KÖP esasları ayrıntılı olarak belirtilir. 2) Geçici Deşarj İzin Belgesi / Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Almak İçin Uygulanacak Yöntem: Her endüstriyel atıksu kaynağı izin almak üzere TASKİ den alacağı başvuru formunu 15 gün içerisinde doldurup TASKİ ye teslim etmek zorundadır. Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin ilgili endüstri kuruluşunca yüklenilmiş olması şarttır. Kaynağın çıkardığı atıksuların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin TASKİ ce yeterli görülmemesi durumunda ilgilisine yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, belgeleme işlemi TASKİ ce yapılır ya da TASKİ nin uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırılabilir, ve bedeli ilgili endüstrilerden tahsil edilir. TASKİ başvuru formunu inceleyip yerinde denetleme yaparak en geç 30 gün içinde değerlendirir ve ilgili tesis için Atıksu Ön Arıtma Tesisi kurma koşullarını belirler. Atıksu Ön Arıtma Tesisi kurma koşulları belirlendikten sonra Geçici Deşarj İzin Belgesi işlemlerinin tamamlanması ve onayı için gerekli Geçici Deşarj İzin Belgesi Bedeli nin belirlenen esaslara göre tahsil edilmesi gerekir. Atıksu Ön Arıtma Tesisi yapılıp işletmeye alındıktan sonra ise Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerinin tamamlanması ve onayı için gerekli Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli nin belirlenen esaslara göre tahsil edilmesi gerekir. Bir endüstriyel kuruluşun her atıksu deşarjı için ayrı bir izin alması, bir işyerinin farklı adreslerde bulunan kuruluşları için ayrı ruhsat işlemleri yapması ve bu kuruluşlara ayrı izin verilmesi gerekmektedir. İzin formunda belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanmak yasaktır.

20 Birden fazla endüstriyel atıksu kaynağının, TASKİ nin onayını alarak atıksu ön arıtma tesisi ve sistemlerini ortak olarak kurmaları mümkündür. 3) Yeni Kurulacak Endüstriyel Tesisler İçin Yararlanma Onayı Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nın Alınması Esasları: Kurulacak her yeni endüstri, işyeri açma izni başvurusu sırasında, TASKİ ye kanalizasyon tesislerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmak zorundadır. İlgili başvuru formu doldurularak TASKİ ye sunulur. Başvuru formu TASKİ ce 30 gün içinde incelenerek ön arıtmanın gerekip gerekmediği ilgilisine bildirilir. Atıksu ön arıtması gerekli görüldüğü taktirde ön arıtma tesisi kurma koşulları bildirilir. Endüstrinin faaliyete geçmesi ve atıksu ön arıtma tesisinin çalıştığının TASKİ tarafından yerinde değerlendirilmesi sonrasında Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilir ve ilgili denetleme çalışmalarına başlanır. RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ MADDE 12 Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatları üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile TASKİ ruhsatları yeniler. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları altı ay önceden TASKİ ye başvurarak ruhsatlarını yeniletirler. ÖN ARITMA GEREĞİ MADDE 13 Atıksularının özellikleri nedeniyle kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirtilen esasları sağlamak üzere, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler.

21 ÖN ARITMA ŞARTLARI MADDE 14 a) Ön arıtma şartları, kanalizasyon şebekesinin, atıksu havzalarının ve deşarj edildikleri alıcı ortamların özellikleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği esas alınmak suretiyle belirlenir. b) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri aşağıda belirlenen kalite ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır. Hangi atıksu kaynaklarının bu kapsamda olduğu İdare ce belirlenir. ATIKSU PARAMETRELERİ İKİ SAATLİK KOMPOZİT ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR DEĞER Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ) 600<KOİ<4000mg/lt Askıda Katı Madde (AKM) 500 mg/lt Toplam Azot (TKN) 73 mg/lt Toplam Fosfor (P) 18 mg/lt Bitkisel Yağ 250 mg/lt Mineral Yağ 50 mg/lt Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (DETERJAN) 10 mg/l (Biyolojik olarak parçalanması TSE ye göre uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır.) Arsenik (As) 0,1 mg/lt Antimon (Sb) 0,5 mg/lt Kalay (Sn) 2 mg/lt Bor (B) 3 mg/lt Kadmiyum (Cd) 0,2 mg/lt Toplam Krom (Cr) 1 mg/lt Bakır (Cu) 0,5 mg/lt Kurşun (Pb) 0,5 mg/lt Nikel (Ni) 0,5 mg/lt Çinko (Zn) 2 mg/lt Civa (Hg) 0.05 mg/lt Gümüş (Ag) 1 mg/lt Toplam Siyanür (CN) 20 mg/lt Fenol 10 mg/lt Toplam Sülfür 2 mg/lt Balık Biyodeneyi-48 saat tolerans limiti (TL50) %100 Sülfalt (S04) 600 mg/lt Ph 6,5-10

22 ( ) TASKİ, atıksuları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atıksu kaynakları için bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir. ( ) TASKİ, sülfat parametresi 600 mg/l nin üzerinde olan endüstrilerde seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya TASKİ söz konusu kanalı bedeli karşılığı yapabilir. c) Kanalizasyon şebekesi dışında diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde belirlenen esaslarda değerlendirilir. SEYRELTME YASAĞI MADDE 15 Deşarj standartların sağlanması amacıyla atıksuların yağmur suları, soğutma suları gibi kirli olmayan proses dışı atıksularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır. ARITMA VE ÖN ARITMA KAPSAMI MADDE 16 a) Ön arıtma, Madde 14 de belirtilen koşullarla sınırlı kalmak üzere tüm önemli kirletici kaynaklar için zorunludur. Bir biyolojik arıtma tesisinin mevcut veya projelendirilmiş olduğu atıksu toplama havzalarında, endüstriyel atıksuları sadece konvansiyonel parametreler içeren önemli kirletici kaynaklarda, KOİ parametresi 600 mg/lt nin altında ve debisi 50 m 3 /gün ün altında ise, ön arıtma şartı aranmaz. Bu tür önemli kirletici kaynaklar, Yönetmelik hükümleri uyarınca KÖP ödemek koşulu ile, ön arıtma yapıp yapmamakta serbesttir, KOİ Parametresi 600 mg/lt nin üstünde ve tesisin debisi 50m 3 /gün ün üstünde ise ön arıtma koşulu aranır. b) Endüstriyel atıksu karakteri konvansiyonel parametrelerle ifade edebilen ve endüstriyel nitelikli atıksu debisi 1 m 3 /gün veya daha az olan kuruluşlara KÖP tahakkuku yapılmaz ve Ön Arıtma yapılması şartı istenmez. Ancak ph parametresini sağlayamayan kuruluşların atıksu deşarjına izin verilmez. ph ile

23 ilgili limitlerin tekil numunelerde sağlanması zorunludur. İlgili kuruluşa tespit tarihinden itibaren en fazla 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda ph parametresiyle ilgili düzenlemeleri sağlayamazsa faaliyetten men cezası için gerekli işlemler yapılır. Kesme yağları (bor yağları vs.), talaş veya üstüpüne emdirilerek 2872 sayılı Çevre Kanunu na istinaden yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre bertaraf edilir. Atıksuların konvansiyonel olmayan, konvansiyonel parametrelerin dışındaki parametreleri deşarj limitlerinin altında olup, diğer parametreleri limitleri aşan 1 m 3 /gün ün altındaki tesisler (su perdesi gibi) için arıtma tesisi yapılması koşulu aranmaz. Fakat bu tesisler KÖP ödeler. Üst yıkamacılar (liftsiz) ve çamaşır yıkama atölyeleri gibi yerlerden oluşacak atıksuların ph ı sağlaması ve kanalı tahrip etmemesi koşuluyla arıtma tesisi kurmaları istenmez ve KÖP tahakkuk ettirilmez. c) Günlük debisi 5 m 3 /gün den az olan toksik nitelikli atıksular ortak/merkezi arıtma tesisinde arıtılabilir. Atıksuların taşınması TASKİ nin denetiminde yapılır. ARITMA DÜZENİNİN ONAYI MADDE 17 Atıksu kaynakları kurmak ve işletmekle yükümlü oldukları ön arıtma, alıcı ortama deşarj öncesi arıtma düzeni, projelendirme, yapım ve işletme aşamalarında TASKİ nin tetkik ve onayına tabidir. Proje onayının TASKİ tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

24 KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN BULUNMADIĞI YERLERDEKİ ATIKSU KAYNAKLARININ UYACAĞI KOŞULLAR MADDE 18 a) Kanalizasyon şebekesi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirilip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları, 2872 sayılı Çevre Kanunu na istinaden 4 Eylül 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ndeki hükümler doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve atıksu arıtma tesislerini kurmakla yükümlüdür. b) TASKİ atıksu toplama havzasının özelliklerini gözönüne alarak, alıcı ortama deşarjın mümkün olmadığı hallerde, atıksu kaynakları atıksularını Yönetmelik hükümleri uyarınca ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirtilen limitleri sağlayacak şekilde arıtıldıktan sonra sızdırmaz bir depoya toplar. Arıtılan atıksular, TASKİ den çalışma ruhsatı almış çalışma araçları ile TASKİ nin belirleyeceği noktalarda kanal şebekesine veya alıcı ortama boşaltılır. İdare, uygun görürse yetki ve sorumluluk alanları içerisinde İdare nin öngördüğü tedbir ve teminatı alan özel taşıma araçlarına (Vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, İdare den alacakları çalışma izin belgesindeki şartlara uymak kaydıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar. Vidanjörlerin döküm yerlerini TASKİ tayin eder.

25 V. BÖLÜM ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN KONTROLÜ KONTROL VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 19 1) Atıksu kaynakları Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma tesisini çıkış sularını, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı nda belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özelliklerine ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak tesbit etmek ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde TASKİ ye verilir. Ölçüm ve belgeleme işlemi, TASKİ tarafından uygun görülecek, bilimsel yeterlilik ve uzmanlığı tescil edilmiş gerekli işgücü ve donanıma sahip, ruhsatlı bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılabilir. 2) TASKİ, atıksu kaynağının ruhsata tabi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak ve Yönetmeliğin 19 (a) fıkrasında tanımlanan bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve düzenlenen belgelerin doğruluğunu denetler. TASKİ, endüstriyel atıksu kaynağında ek bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü taktirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır. Ön arıtma veya arıtma yükümlülüğü bulunan atıksu kaynaklarının bu yükümlülük çerçevesinde kurup işletmekte oldukları arıtma tesislerinin Yönetmelik hükümlerine uygunluğu veya uygunsuzluğu, belli bir zaman içinde alınan ardışık atıksu örneklerinin, geçerli teknik usullerle ve birlikte değerlendirilmesi sonucunda tespit edilir. Numune alma şekli, süresi, sayısı ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar Yönerge ile belirlenir. Yönerge hazırlanıncaya kadar Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri (Teknik Usuller Tebliği) esas alınır.

26 Atıksu kaynağı, TASKİ nin yapacağı veya uzman bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptıracağı bu denetleme işlemine ilişkin maliyetleri, TASKİ nin Tarifeler Yönetmeliği nde belirlendiği şekilde ödemekle yükümlüdür. 3) Atıksu kaynağı denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeye sahip TASKİ yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini tesis içine almak, numune almak ve ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve TASKİ nin denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür. KONTROL DÜZENİ MADDE 20 a) Atıksu kaynağı, ruhsata tabi tüm deşarjları için, deşarj yerinde veya arıtma tesisi sonrası, kolayca ulaşılabilen ve numune almaya uygun bir Kontrol Bacası inşaa eder. Kontrol bacasının yapısal özellikleri TASKİ tarafından belirlenir. b) TASKİ nin gerekli gördüğü atıksu kaynakları, deşarj yerinde ve ön arıtma veya arıtma tesisinde kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile debi ile orantılı kompozit numune (karma numune) alma cihazı bulundurmak ve bu cihazları sürekli çalışır durumda tutmak zorundadırlar. Madde 19 daki belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması zorunludur. İhtilaf durumunda ihtiyaç görüldüğü taktirde atıksu kaynağı yetkilileri TASKİ ile aynı zamanda eş numune alarak TASKİ nin uygun gördüğü bir kuruluşa analiz yaptırabilir. TASKİ bu analiz sonuçlarını değerlendirmeye alır. Ancak itibar edilecek analiz sonucuna karar verme yetkisi TASKİ ye aittir. c) Ön arıtma veya arıtma tesisi yükümlülüğü olan atıksu kaynakları, ani dökülme ve deşarjların tespiti ve daha anlamlı numune alma işlemini sağlayabilmek üzere tesis çıkışında, deşarj veya kanala bağlantı öncesi bir kontrol/dengeleme tankı yapmak ve işletmek zorundadırlar. Madde 15 de tanımlanan seyreltme yasağı bu tanklar için de geçerlidir. Kontrol / dengeleme tanklarının hacim vb. yapısal özellikleri Yönerge de belirlenir.

27 ANALİZ YÖNTEMLERİ MADDE 21 Numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde ABD ndeki APHA, AWWA, WPCF kuruluşlarınca hazırlanmış olan Standard Methods For The Examination of Water And Wastewater el kitabının son baskısındaki yöntemlerden yararlanılır. ph ve sıcaklık parametreleri TASKİ görevlilerince firma yetkilisi gözetiminde ve yerinde ölçülür.

28 VI. BÖLÜM ALTYAPI İŞTİRAK PAYI, KULLANILMIŞ SU UZAKLAŞTIRMA BEDELİ VE KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ALTYAPI İŞTİRAK PAYI MADDE yılından sonra yapılmış olan ve kanalizasyon şebekesi döşenmiş baca parsel bağlantısı yapılmış ancak kanalizasyon iştirak bedeli yatırmamış olan ve kanalizasyon şebekesi yeni yapılmakta olan abonelerden 1 defaya mahsus olmak üzere Belediye Meclisince yılı Bütçesinde belirlenen Kanalizasyon İştirak Bedeli tahsil edilir. 5 eşit taksitte tahsil edilir. Genel iskan alınması esnasında yapılan müracaatlardan her bağımsız bölüm için Kanalizasyon İştirak Bedeli peşin yatırılmak istenirse %25 eksiğiyle tahsil edilir. SU UZAKLAŞTIRMA BEDELİ MADDE 23 a) Atıksu kaynaklarından, her türlü atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması amacı ile alt yapı tesislerinden yararlanmaları karşılığı olarak Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli alınır. Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli alınmasına ilişkin tanımlar ve esaslar Tarifeler Yönetmeliği nde belirlenir. Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli tahakkukuna esas olacak atıksu debisi tesise giren su debisine eşit alınır. b) Yeraltından kendi imkanları ile çıkarılacak suların kanalizasyonlarımıza boşaltılması halinde çakma kuyu çıkışlarına sayaç takılarak tüketilen su miktarı tespit edilir ve Belediye Meclisince yılı Bütçesinde belirlenen bedel ve oran kadar, atıksu bedeli tahakkuk ettirilir.

29 KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP) MADDE 24 a) Atıksu özellikleri Madde 14. te belirtilen limitlerin üzerinde olan ve arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öder. b) Endüstriyel atıksu kaynakları ruhsata tabi her bir deşarj için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere Yönetmeliğin 14 ve 18. Maddeleri doğrultusunda TASKİ nin öngördüğü önlemleri bu maddelerde istenilen ölçülerde sağlayıncaya kadar veya deşarjlarının bu maddeye uygun olmadığının tespiti halinde Kirlilik Önlem Payı öder. c) Arıtma yükümlülüğü olan ve/veya atıksu arıtma tesisi bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirene kadar sürekli KÖP öderler. KÖP= T x B x K x Q Bu formülde; KÖP= Kirlilik Önlem Payını (TL) T= KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün), Endüstriyel Atıksu Geçici Deşarj İzin Belgesinde belirtilen süreye göre hesaplanır. B= TASKİ tarafından her yıl için tayin edilen atıksu birim fiyatı (TL/m 3 ) Q= Kirlilik Önlem Payı na tabi olacak endüstriyel atıksu debisini (m 3 /gün) K= (C-Ct) olarak tanımlanan kirlilik katsayısını ifade eder. Ct Burada; C= En yüksek (C-Ct)/Ct oranını veren kirletici parametrenin iki analizinin ortalama konsantrasyon değeri.

30 Ct= Aynı kirletici parametre için Madde 14 (b) ve (c) de verilen limit değeri göstermektedir. Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı na ilişkin Kmax katsayıları mevcut tüm bilimsel ve teknik bilgilerin ışığında endüstriyel atıksu kaynaklarını tanımlayan kategoriler ve parametreler bazında TASKİ tarafından tayin edilir K < Kmax ise; K = K K > Kmax ise; K = Kmax alınarak KÖP hesaplanır. Endüstriyel nitelikli her kuruluş bulundukları yörede kanalizasyon şebekesi olsun olmasın, verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirler alana kadar sürekli KÖP öderler. Ön arıtma yükümlülüğü olan ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtma yaparak alıcı ortama deşarj edecek kirletici kaynaklar için de aynı Kmax katsayıları geçerlidir. d) Ön Arıtma veya Arıtma Tesisi yapmış olan firmalar için aşağıdaki formüle göre KÖP tahakkuku yapılır. Kirlilik Önlem Payı tahakkuku için Ka=( Ca-Ct)/Ct katsayısı esas alınır. Burada; KÖP= 30 x B x Q x Ka Ka: (Ca-Ct)/Ct Ca: Arıtma tesisi çıkışından uygunsuzluğa esas olan en yüksek (Ca-Ct)/Ct oranını veren parametrenin iki analizin ortalama konsantrasyon değeridir. Ka<Kamax ise ; Ka=Ka Ka>Kamax ise ; Ka=Kamax alınır.

31 Kmax ve Kamax değerleri Ek-1 de belirtilmiştir. Tek bir numunenin değerlendirilmesi ile KÖP tahakkuk ettirilmez. KÖP tahakkukuna esas olacak debi endüstri debisi olarak alınır. ph ön şart parametresi olup ph yi sağlamayan kuruluşlara tespit tarihinden itibaren 15 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise, faaliyetten men edilmesi için gerekli işlemler yapılır. Arıtma tesisi yapmış firmalar dilekçe ile müracaatları halinde arıtma tesisinden alınacak iki numunenin analiz değerlerinin ortalamasının Madde 14-b de belirtilen limitleri sağlaması halinde KÖP tahakkuku geçici olarak durdurulur. Daha sonra arıtma tesisi çıkışından alınan birinci ardışık numunelerin ortalaması ile ikinci ardışık numunelerin ortalamasının kötü çıkması halinde firma ikaz edilir. Üçüncü ardışık numunelerin ortalamasının da kötü çıkması halinde atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için gerekli işlemler yapılır. c) Arıtma tesisini çalıştırmayan ve/veya endüstriyel atıksularını arıtmadan, doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarj ettiği tespit edilen kuruluşlara, tespit tarihinden itibaren iki aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; faaliyetten men edilmesi için ilgili kuruluşlara yazı yazılır. Bu tip kuruluşlara tesbit tarihinden itibaren söz konusu uygunluğu tesbit edilene kadar KÖP tahakkuku Kamax değerlerine 1 eklenerek hesaplanır. ÖNLEMLER MADDE 25 Atıksuların Kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili olarak bu Yönetmelik te ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak TASKİ tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin tespit edilmesi halinde, TASKİ tarafından aşağıdaki işlemler yapılır: a) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına neden olan, alıcı ortamın dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan ya da böyle bir sonucun doğmasına imkan veren eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması Belediye Zabıta Müdürlüğü nden talep edilir. Belediye Zabıta Müdürlüğü ve/veya TASKİ teknik elemanlarıyla mühürleme yapılır.

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Ödemiş Belediye Meclisi Karar Tarihi : 05/09/2011 Karar Sayısı : 121 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görüş yazısı Tarihi : 17/06/2011 Sayısı : 16558 Yayın ve Yürürlük Tarihi: 12/09/2011

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL MADDE 1- Amaç MADDE 2- Kapsam MADDE 3- Yasal Dayanak MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, ATIKSULARIN KANALİZAS YONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların boşaltım

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 99, 133 ve 135 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 Değişiklik Tarihi : 25.10.2011 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname,

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA

ATIKSULARIN KANALİZASYONA T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname, nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik, atıksuların

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ ANKARA SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanuna

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU ve KANALİZASYON İDARESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU ve KANALİZASYON İDARESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU ve KANALİZASYON İDARESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 12/12/2014 Tarih, 2014/17 Karar Numaralı

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO I.BÖLÜM GENEL MADDE 1. Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak 1 MADDE

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülük Amaç ve kapsam

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülük Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI VE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI VE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI VE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO I.BÖLÜM GENEL MADDE 1. Amaç Kapsam ve Yasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO I.BÖLÜM GENEL 2 Madde 1 Gaye ve Muhteva 2 Madde 2 Tarifler 2 Madde 3 Prensipler 6 Madde 4 Mesuliyetler 7 II.BÖLÜM

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Atıksuların Kanalizasyona TOPLANTI : TEMMUZ OLAĞANÜSTÜ Deşarj Yönetmeliği. BİRLEŞİM : 11 OTURUM : 1 KARAR NO : 21 KARAR TARİHİ : 09.07.2015 TEKLİF

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ANKARA SU VE KANALĐZASYON ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1- KURULUŞ VE TESĐS ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER: 1.1- KURULUŞUN

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ 12 Mart 1989 Pazar Resmî Gazete Sayı: 20106 Devlet Bakanlığından: MÜLGA MEVZUAT SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ Bu tebliğ; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Atıksuların Kanalizasyona TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 12 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Deşarj Yönetmelik

Detaylı

İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI )...konusunda faaliyet gösteren,...isimli tesisimle ilgili olarak DKKR/GSMR görüşü almak istiyorum.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Karar No 21 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU. : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Karar No 21 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU. : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Atıksuların kanalizasyon TOPLANTI : Kasım şebekesine Deşarj Yönetmeliği BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 21 KARAR TARİHİ : 11.11.2014 TEKLİF EDİLEN

Detaylı

İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik su

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :...

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... c-telefon/fax No :... ALT SEKTÖR ADI... PARAMETRELER...

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 03.02.2016 Revizyon No : 18 GOSB, 4562 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

Kanal Deşarj Yönetmeliği. Genel Hükümler. Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği. I. BÖLÜM GENEL Amaç Ve Kapsam

Kanal Deşarj Yönetmeliği. Genel Hükümler. Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği. I. BÖLÜM GENEL Amaç Ve Kapsam Kanal Deşarj Yönetmeliği Genel Hükümler Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği I. BÖLÜM GENEL Amaç Ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör

Detaylı

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM : Madde 1 Bu Yönetmelik içme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2010 İ SKİ GENEL MÜDÜRLÜĞ Ü 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO YÖNETMELİĞİN TARİFİ SAYFA NO 1. Amaç ve Kapsam 2 2. Dayanak 2 3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı