iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B SM / Konu : Teklif-e Davet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet"

Transkript

1 T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B SM / Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr. l,l:00 kadar gcindermenizi. teklifinizde HASTANEMiZiN ARAQ GiRi$ VE QIKI$LARI IQIN ilgilendiginiz takdirde K.D.V. hariq fiyat teklifinizi en geq teslimat stiresinitt de bildirilmesini arzlrica ederim. OGS- HGS SISI'EMI tarih ve saat Satrn alma tarih ve saati Teklif baqvuru yeri Teslimat yeri Teklif tiiri.i : :00 : Batman B<ilge Devlet Hastanesi ihale Odasr : Batman Bcilge Devlet Hastanesi : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur iuriv,rq LisrEsi Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Birim i Toplam Fiyat Fiyat ; I OGS-HGS PANEL ANTENI 2 ADET 2 OGS-HGS OTOPARK SISTEMI 4 ADET UZUN MESAFE UHF RFID OKIJYUCU ANTEN J OCS-HGS MONTAJ DIREGI ADET J OGS-HGS OTOPARK SiSTEMI ARAC TANIMA ETiKETi 5 OGS-HGS KONTROL PROGRAMT(BiLCiSavaR HARIC) 6 OTOPARK BARIYERI(6 N4tr'IRELIK) EK: Tcknik $artname Satrn almantn yaprlacalr birim : Batman Btilge Devlet Hastanesi Ba$tabipligi NOTLAR: 500 j ADET 2 ADET 2 ADET Genel Toplam(KDV Hariq): Yaztmrz saylsrnln teklif mektuplart iizerine mutlaka yazrlmasr gerekmektedir. I ) Tekl i f zarfl an fi rma taraftn da bizzat veri lecektir. 2) Teklif edilen malzemelere ait ori-jinal katalog var ise teklif mektuplan igerisinde getirilmesi gerekmektedir. 3) garth teklifler ve Tiirk Lirasr haricinde verilen fiyatlar delerlendirmeye ahnmayacakttr. 4) Teslimat siiresi teklif mektuplarrnda mutlaka belirtilecektir. Teslimat siiresi deferlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanrlabilecektir. Teslimat siiresi Mali Yrl Sonunu gegen teklifler defierlendirmeye ahnmayacakttr. 5) Ortopedi ve Beyin Cenahi malzemelerinde, ameliyatta kullanrlan malzeme miktarlan belli olmadrg igin; teklifler "Birim Fiyat" 0zcrinden 1 adet iqin verilecek. Sonrasrnda; ameliyatta kullanrlan malzeme miktarlarr nispetinde belgelerde dtizenleme yaprlacak ve buna uygun gekilde faturalandrnlacaktrr. 6) Firmalar teklif ettikleri iiri.inlerin UBB kodlarrnr fiyat verdikleri iiriinlerin yanlanna yazrlacaklardrr. 8)Yilklcnicinin bildirecegi banka hesabrn4 mal teslimine miiteakiben muayene kabul igleminden sonra, Safhk Kurumlan Driner Sermaye Saymanlrlr Batman Saymanlrk Miidiirltigii tarafindan tideme strastna gdre <ideme yapllacakttr. 9) Soz konusu mahn teslim stiresi siparig tarihinden itibaren.(... ) giindiir. Giiltepe Mah.Eflatun Cad.No : I BATMAN Tefefon : Fax : E-posta :

2 !it oro PARK BARIYER $ARTNAMESI 1. Cihazgahqmavoltajr rc0-240 V AC olmahdrr' 2. Bariyerin motoru 24 v dc voltaj ile gahqmahdrr' 3. Bariyer ortalama aktmt 2 anpen geqmemelidir' 4. Cihazlrl_giig ttiketimi 140 W az olmahdr' 5. Cihazrn grivdesi 1,5 mm 304 kalite paslanmaz gelik veya sag iizeri elektrostatik boya olmahdrr. 6. Crhazn gahqma rsrsr -20 c derece ile +60 c derece arasmda olmaltdrr. 7. Cihazebatlan 102 cm x 25 cm x 39 cm olmahdr, g. cihazrn kol uzunlugs3-4,5-6 metre olarak ayarlanabilir olmah. g. Cihazrn maksimum agrlma siiresi 0,7 sn olmahdr' 10. Cihazrn kapanma siiresi maksimum 0.3 sn olmaltdrr' 11. Cihaz buton, keyless,uzaktankumanda ile kontrol edilebilir olmah. i2. Bariyerin kolunun indili noktada destek gatah olmah ve bariyer kolunun oturdu$u destek gatal y qeklindeki yer ses yapmamasr igin cam elyaf katkilr plastikten olmahdrr. 13. Cihazi.izerinde minimum 25 adetkumanda tamyabilen ahct bulunmaltdrr. 14" Crhlaznbuton kontrolii maksimum (30m) olmahdr. 15. Cihazrn uzaktan kumanda kontrolii maksimum ( 40m) olmahdr. 16. Bariyerde manuel kontrol tizelli$ olmahdr,'. 17. Bariyer tek veya gift buton kontrolii ile de gahqabilmelidir. 18. Cihaz tek buton kontroltinde, butona her basrhgta bariyer bir sonraki hareketini yapabilmelidir.(agrksa kaparur, kapah ise agrlrr.) 19. C.rhaztizerinde gift buton kontroltinde agma ve kapama igin ayarh buton giriqleri bulunmahdrr. 20. Bariyer agrldrktan berili bir stire sonra otomatik olarak kapanmastnr saplayan ayaflana bilir zaman kontrolii olmahdrr. 21. Cihazaloop senstir ba[lanabilir oimah. 22. Cihaztizerinde access kontrol sistemleri t:e?i$ tetil:lemesi igin kuru kontak,ya da 3-50 V darbe,ttl,coms yada RS232- RS ozelli[ine sahip olmahdrr. 23. Cihaztek PC ile256 adet bariyer kontrol edilebilir. Her ttirlii access kontrol iinitesi ve di[er gevre birimlerine kolayhkla baslanabilir olmaltdrr. 24. Cihazdan arag gegiqi srrasrnda aracln bariyer kolu altrnda durmasr halinde, herhangi bir kontrol tinitesi tarafindan, kapanmasr igin tetiklenmesi durumunda dahi, kolun aqa[r hareketi giivenlik sensoru sayesinde engellenebilir olmahdrr. c+,\.- \

3 !t 25. Cihazdan arag gegigini tamamladr[mda sistem hafizasrnda bekleme siiresi tamamlandrlrnda kapanma iqlemini gergekleqtirebilir olmahdrr' 26. Cihaza kamyon ve trlar igin ek emniyet sensoru eklenebilir olmahdrr' 2T.Bariyerkolu aga$r ve yukan hareketi srrasrnda kendisine dokunan bir cismi hissetme ve buna g<ire tepki gdsterme dzelli[ine sahip olmahdrr' 2g. Cihannemniyet sens<iru drgrnda kalan durumlarda, bariyer kolunun aqa[r hareketi srrasrnda altrnda kalan bir maddeyi algrlamah ve otomatik y'ukarr hareket edebilmelidir. 29. BaAy er koluna garpma burumunda bariyer kolunun krrrlabilir olmahdrr. 30. Cihaz elektronik devre mikroprosesor kontrollti olarak tasarlanmtq elektronik devre i.izerinde ttim opsiyonel ozellikler kullammahazr gevre ba[lantrlarr takrlarak sistem her zamalmasrafsrzca geligtirilebilir olmahdrr' 31. Cihaza opsiyonel olarak sunulan akii ve akii qarj iinitesi eklenebilir olmaltdrr. 32. Cihaz elektrik kesilmesi durumda akii ile 250 agma-kapamaile sistem kesintisiz gahqabilir olmahdrr. 33. Opsiyonel; bariyer kolunun agalr ve yukarr hareketi srrasrnda cihazitzeinde bulunan flagrir lkazlarr:illiasr kol hareketini tamamlayana kadar yarup sdnebilir olmaltdu. 34.baiyer kolu iizerinde gece gdrtilebilen reflektdr krrmrzr bantlar ve " STOP" yazlsl olmahdr. 35. Cihazgi.ivenlik sistemlerine ba[lanarak kontrol imkam (acil durum, yangrn alarmt durumlannda otomatik serbest gegig modu) entegre gahqabilmelidir. 36. Cihazkapah ve drq mekanlar igin dekoratif bir gtirtiniimde olmahdr. 37. cihazaharici kumanda altcrst 433 Khz frekansmda olmah. 38. Harici kumanda ahcrya kumanda tamtrlabilir olmalt. 39. Cihazmontaj kiti sayesinde kolay ve hzh montaj yaprlabilir olmah. 40. Cihaz garantisi minimum 2 yrl olmahdrr. 41. Satrcr firmanm en az 5 beq kiqiden olugan deneyimli call center la tirtine destek verebilmelidir. 42. Cihaztnsatrcr firmasr, ya tireticisi ya da Distribtittirii olmahdrr. 43. Cihaznsatrcr firmasliln, yerinde destek verebilecek teknik destek personeli ve call center departmam olmahdr. 44. CrhazYiiksek voltaj korumah olup Tiirkiye'nin her yerinde sorunsuz gahgabilmelidir. 45. Cihazgrkrg voltajr UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS olmahdrr..l -I-,.- _

4 46. Frekans ISM ga2-gz\mhz (FCC), MHz (CHN)veya }J4H'z Avrupa Uyumlu FHSS veya Fix olmahdrr. 47. RF Qrkrq Gticii 0-30dBm programla ayarlanabilir olmaltdrr. 48. Haberlegme TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand26l34 olmahdr. 49. Okuma Mesafesi 0-50 m (UHF HGSiOLis etrk*tirre bagh olarak desiqir) olmahdrr. 50.Buzzer Gegiglerde sesli uyart verebilir olmahdtr' 51. Dahili Anten Kazang 12dbi olmahdr. 52. Besleme DC +9v AC-DC Adaptor, 3A'dan az akrrttiiketimi olmahdrr. 53. Protokol ISo , ISO1 S000-6C(EPC GEN2) olmaltdrr. 54. Ebatlar 445mmx445mmx55mm olmahdrr. 55. A[rrhk 6 Kg olmahdrr' 56. Qahqma Srcakh[r -60 ile *85 derece.rrn.qjrlii] sf,rri olmaltdr. 57. Aragtanrma etiketi direfii OGS-HGS Otopark Sistemi anteni montaj dire[i cizel tasanmt olmaltdrr. 58. Arag tamma etiketi Frekanst MHz olmahdu. 59. Arag taruma etiketi Standard ISO C(EPC-Gen2) ohllahdrr. 60. Arag tamma etiketi Chip Alien H3 olmahdrr. 61. Arag tamma etiketi Qahgma modu Okuma ve yazma 6zelli$i olmahdrr. 62. Araq tanrma etiketi Okuma mesafesi 0-40 metre olniahdrr. 63. Arag tamma etiketi Yazmamesafesi ll-srrlir* r:lnraltdu. 64. Arag tamma etiketi Bilgi saklama 10 yrl olmahdrr. 65. Araq tantma etiketi Kullzrrrm yeri Arag camlan olmaltdr' 66. Arag taruma etiketi Ebatlar 9Ommxl9mrn olmahdrr' 67. Arag tanrma etiketi Qahqma Srcakh$r -60 ile +85 olmahdrr. 68. Yazrftm Ogs ve Kgs programrmrz kendi taruftmtzdangeliqtirilmiq olup, ilave modtiller ve yazthmlar yaprlmasr konusunda size olanak saflamahdrr. 69.YazilrmOgs ve Kgs programrmrz Sitelerde ve Otoparklardaarag takibi sa[lanmak istenilen her alanda safhkh kullanrm iqeripine sahip olmahdrr. -f,!,{,_ T0.YazirmOgs ve Kgs programrmrz online gahqmahdrr'

5 tl Tl.programlmzm giriq ekranr qifreli olup I'etki srnttlna gore qitreli girig ve farkh veri tabanlan segebilme arayijzrd ile agrlmahdrr. 72. programlmrzrn kolay ve anlaqrhr ara yi.iztinde anhk bilgileri takip edilebilmelidir. 73. Anaekrarumzda cihazlanmzrn baplantr durumlart her an kontrol edebilme ve oluqabilecekanzadurumlannda arunda mtidahale edebilmeniziginbaslantr bilgileri ekran ara y iiziinde gdsterilmelidir. 74. Ana ekrammzda park durumu ( Arag Kapasite ) gririintiilenerek anhk olarak igerideki arag sayrsl doluluk ve kalan bilgileri saytsal olarak ekranda yer almaltdr' 75. Kayrtsiz ziyaretgiler igin anhk gegiq saglanabilmesi igin ana ekranda Mzuruel 'l'etiklente rizettigi ile kayrt iqlemi yapmadan anhk gegiq iad verilebilmektedir" Gegiq izni veriletr ziyareigilerinize agrklama krsmrnda neden belirtebilir ve raporlamalarda gtiriintiilenebilmelidir. 76. Online gegiq iglemlerinde kolay ara yiz.u sayesinde ekranda geqiq bilgiler 'I'arih. Ad Soyadr. kart Ttini, Gegig Noktasr, Karr N<1, AErkia"rna ve Gegiq Tipi bilgileri yer alarak tiim bilgileri g6rtintiilenebilmektedir. Deiay-h profil bilgileri igin geqiq bilgisinin tizerine gift trklandr$rnda ilye bilgileri penceresi aqtlmahdrr. 77. degig tipi boltimtinde ttim aynntrlar yer almaktadrr. Gegig ihlali, Araq igeride goztikriyor. Tanrmsrz Gegig vb. ti.im gegiglerdeki olumlu olumsuz bilgiler gegiq ekranrndaki aqrklama krsmmda belirterek kullamcr ara yiiztine sunulmaltdr. 78. Ana ekranda yer alan Tarih Bar'r sayesinde Mouse ile yardrmryla cinceki ve sonraki giinlerin bi I g i lerine kolayca eri6i m saslamahdrr. 79. Kayrtfu aboneler veya tiyeler haricinde ziyaretqi gegiqleri igin aynca ziyatetqr tzmrmlannm bilgilerini saklayabilir ve alarnnrza yaprlan tiim geqi$ ve ziyaretqilerin takibini sa[lanabilmelidir. 80. Ziyaretgi gegiqleri igin ziyaretginin araq plaka irtibat ve T.C. bilgilerinin kay'dr oluqturulabilmelidir. 81. Yaprlan ziyer':etei gegiqlerinde ziyaretginin kimi zi:raret ettigi abonmanyadatiye seqilerek gelig sebep bilgisi girilebilmelidir. 82. Ziyarctginin kartrnda yer alan fotc[raf er.]erire 6:,rc11igi sayesinde ziyaretginin foto$rafinr yada arae resmini gekerek ekleye bilinmelidir. 83. Ziyaretqilere ziyaretgi kartr verebilirsiniz. Gtin sonunda da hangi ziyaretgilerin grkrp yada igeride kaldrlrm izley e bilinmelidir. 84. Uye kaydr ekleme penceresinde iiye hakliinda tiim bilgiler banndrrlabilmelidir. 85. Programda personellerin personel kartlanna resim eklenebilmelidir. 86. Otopark kullanrm durumuna gcire tiyelerin kag araglanm otoparkta bulundurabilecekleri programda belirtilebilmektedir. Bir daire igin bir iiye kartr verildi$inde bir araghk otopark kuilamm alanr oldulu varsayarsak. Ailenin 2 arau oldurfunda ii,v*e kartrmn bir araca izin vermektedir.2.arag gegiq iqleminde igeride aracrnlz var uyarrlarr ile otopark kontrolciilerini de bilgil endirmelidir. 87. Kullamm durumuna g<ire ayarlanarak bir ii;,e,v" e birden fuzlakarttanrmlanabilmelidir. 88. Bir Oye igin ayrrlan 3 araghk alan igin tiyeye 5 kart tarumlanabilir. Gegiq iglemlerinde tiyenin ilk 3 aracrnaizin verip sonraki arag gegiqleri igin kota dolum bilgisi vererek aracr iqeri almamah. 89. Kiqi kartlannda "Kiqiyi Engelle" 6zelli$ sa.v-esinde kiqi kartrnr kaybettiginde baqka birisinin kullanmamasr igin kart kullamma kapatrlabilmelidir' -F---) -/ r?,, 1.11

6 90. U,ve kartr, Personel Kartr, Ziyarctgi Karlr ve Plaka kartlarr tinceden girig karlr iqiemlerinden tammlanabilmektedir. Bo_vlece ii-ve karti agarken tanrmh kartlardan boq olan karlr kolayca gtirebilir ve segi lebi lmel idir. 91. Geliqmiq rapoilamalan sayesinde her iplemlerin kolayca raporlamasi sa$lanabilmelidir. 92. Personei raporlal, Personel adr, Kart tipi, Gegiq Tipi, $irket, Plaka, Blok, Daire vb' fi ltreleme ozelli$i sayesinde arama iglemi kola,vlaqtrnlmrq olmahdrr. 93. Rapor alanlannda kullamlan geliqmiq yaztltm dili sa,vesinde sabit rapora ba$h kalmadan istenilen raporu kullarucr segimine ba$h kalarak rapor oluqturabilmelidir. 94. Alanlar ekienebilir ve grkartrlabilir 6zelli$i oldusruidan raporu kiqiselleqtirmeniz igin koiay bir kullanrm olmaltdu. 95. Raporlar Excel ve PDF olarak kaydedehilmektedir. istendili takdirde yazrcrya gonder 6zellili sayesinde programlmrz tarumh olan yaztctnrza direk giktr gonderebilmelidir. 96. Ziyaretqi raporlan ziyaretginin geliq zamamndan grktq saatine kadar kimin ziyaretgisi oldufuna kadar tiim bil gi leri raporlayabilmelidi r. 97. igeride ve drpanda raporlamalarr sayesinde geride olan araglarr ve drqan grkan araglan ti.im bilgileri ile beraber raporlanabilmelidir. 98. Analiz raporlanmrz sayesinde hangi gtinlerde arag giriq grkrglarrn daha aktif oldu$unu Otopark Gegig Adetleri raporlarrmrzdan goriintiilenebiimelidir. 99. Raporlamalarda Bu Gtin, Bu Hafta, Bu Ay. Bu Yrl ve ttim zan7u7 atah$t verilerek kullamm bilgilerini raporlanabilmel idir Programrn gahqmasr igin iqletmelerdeki kullanrlan standart bir bilgisayar yeterli olup ekstra bir bilgisayara ihtiyag duyulmamaltdr. i 01" Program Microsoft igletim sistemlerinde gahgtrrrlabilmelidir Program intemete bafh bir bilgisayara kuruldu$u takdirde 5 dakika igerisinde ga$rt merkezindeki destek uzmanlmzdan servis al inabilmelidir. i03. Ogs Hgs paneli 2x16 LCD bilgi ekrant olmaltdr Ogs Hgs paneli 32Bit mikro iglemcili ile qahqmahdtr Ogs Hgs paneli 2 adet Wiegand HGS anteni ba$lanabilir olmahdrr Ogs Hgs paneli Bariyer agrklkapah giriqi (Bariyer agrk iken kart okumama iizellifi) olmahdrr Ogs Hgs paneli Ayarlanabilir aym kartt okuma stiresi (Global) olmahdrr Ogs Hgs paneli Ethernet tabanh olup TCP{P ile bilgisayara baflanabilmelidir. i0g. ogs Hgs paneli UTP olarak ekrana mesaj gonderebilir olmahdrr Ogs Hgs paneli Her wiegend port igin ayrr rdle olmahdrr. i 11. Ogs Hgs paneli Kart kapasitesi; HGS etiketi tamtrlabilir olmahdu Ogs Hgs paneli Log kapasitesi; kayrt (Silindikten sonra geri getirilebilen) olmalt. I 13. Ogs Hgs paneli Data indirmehtzr kayrt/dakika olmalt Ogs Hgs paneli Sesli ve rgtkh uyarr ul'anlar verebilmeii Ogs Hgs paneli Besleme 12-24V AC/DC ile qahqabilnreli Ogs Hgs paneli Call Center'mdan destek alabihneli.

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ Sistemin Genel Özellikleri Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır; 1. Yüz tanıma ünitesi 2. Harici röle kutusu veya TCP / IP röle kutusu 3. Wiegand çevirici 4. Server bilgisayar

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh.

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. Dün, bugün, yarın, hep sizlerle... E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. M. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulmuştur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, 3 tesis

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BĐR AĐLEDEN SADECE TEK ARACIN OTOPARKA GĐRMESĐ SĐSTEM KULLANIMI VE ÇALIŞMASI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE AÇIKLAMALAR ARAÇ ABONE TAKĐP SĐSTEMLERĐ ÖRNEK PROJE

BĐR AĐLEDEN SADECE TEK ARACIN OTOPARKA GĐRMESĐ SĐSTEM KULLANIMI VE ÇALIŞMASI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE AÇIKLAMALAR ARAÇ ABONE TAKĐP SĐSTEMLERĐ ÖRNEK PROJE ARAÇ ABONE TAKĐP SĐSTEMLERĐ ÖRNEK PROJE BĐR AĐLEDEN SADECE TEK ARACIN OTOPARKA GĐRMESĐ SĐSTEM KULLANIMI VE ÇALIŞMASI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE AÇIKLAMALAR Atitek Elektronik LTD www.atitek.com 1 / 8 Bariyer sisteminin

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

Hız TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GPS. 45 gr. Input. ALARM Alarm INPUT GPS UPDATE FRM. Çekilemez SMS-MAIL ALARM FRM UPDATE

Hız TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GPS. 45 gr. Input. ALARM Alarm INPUT GPS UPDATE FRM. Çekilemez SMS-MAIL ALARM FRM UPDATE Tak ip Hız Çekilemez Sı ca kl ık Yak ıt m ına Çal z siz a in m İz nıla lla Ku 45 gr az INPUT ALARM SMS-MAIL ALARM Alarm i ant Röl R ENS Ö G-S 45 gr GPS FRM UPDATE FRM UPDATE Input GPS TAKİP VE FİLO YÖNETİM

Detaylı

Ön Ödemeli Kartlı Sistem

Ön Ödemeli Kartlı Sistem Ön Ödemeli Kartlı Sistem Başlarken Ön ödemeli sistem kullanarak; Ödenmesi unutulmuş faturalaradan ya da son ödeme tarihinin takibinden kurtulursunuz ve sabit fiyat garantisine sahip olursunuz. Satın aldığınız

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları Spectro-Data Vision Spectro-Data modüler sistemleri: Kontrol ve monitörle izleme, planlama ve iletişim, idari bölüm, organizasyon ve arşivleme, yeni teknikler öğrenme olanağı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

Yol Yardım Kitapçığı

Yol Yardım Kitapçığı Yol Yardım Kitapçığı Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. Büyük Mükellefler V.D: 3060061341 Tamburi Ali Efendi Sok. No.13 34337 Giriş Kat Doğuş Center Etiler - Beşiktaş / İstanbul Tel: +90

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 5-6 Bölüm 1: Başlangıç Face ID Kullanma Kılavuzu nu İnternette Okuyun Face ID Aksesuarları Face ID Dokümanları Face ID nin Etkinleştirilmesi

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı