TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)"

Transkript

1 TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting estimate Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Accounting for inventories Accounting for Investments in Associates Accounting income Accounting model Accounting period Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Accounting policy Accounting principle Accounting profit Accounting record Accounting treatment Accounts receivable Accrual basis Accrual basis of accounting Accrued liabilities Accumulated (amortisation, interest, profit or loss) Geri kazanılabilir (tutar) Tazminat yükümlülüğü aralığı Satışların maliyeti yöntemi IFRS e göre kabul edilebilir Yönetimin hesap verebilirliği Muhasebe Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Muhasebe tahmini Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Stokların muhasebeleştirilmesi İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Muhasebe kârı (geliri) Muhasebe modeli Hesap dönemi Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Muhasebe politikası Muhasebe ilkesi Muhasebe kârı Muhasebe kaydı Muhasebeleştirme yöntemi Alıcılar, alacaklar Muhasebenin tahakkuk esası Muhasebenin tahakkuk esası Tahakkuk eden borçlar Birikmiş (itfa payları, faiz, kâr veya zarar) 1

2 Accumulated profit or loss Accumulating compensated absences Achieve comparability Acquired entity Acquired goodwill Acquired in a business combination Acquiree Acquirer Acquisition Acquisition date Active market Active use Actively marketed Actuarial assumptions Actuarial gains and losses Actuarial present value of promised retirement benefits Actuarial valuation Actuarial valuation method Additional comparative information Additional consideration Additional disclosure Adjust for consolidation procedures Adjusted weighted-average shares Adjustment Adjusting event (after the balance sheet date) Administrative expenses Admission fees Advance Geçmiş yıllar kâr veya zararları Birikmiş ücretli izinler Karşılaştırılabilirliğin sağlanması Edinilen işletme Edinilen şerefiye Bir işletme birleşmesinde edinilen Edinilen işletme Edinen işletme Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme Birleşme tarihi Aktif piyasa Aktif kullanım Aktif olarak satılan/pazarlanan Aktüeryal varsayımlar Aktüeryal kazanç ve kayıplar Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri Aktüeryal değerleme Aktüeryal değerleme yöntemi Karşılaştırmalı ek bilgi Ek teminat (tazminat) Ek açıklama Konsolidasyon düzeltmesi Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı Düzeltme Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar Yönetim ve genel işletme giderleri Giriş aidatları Avans 2

3 Adverse economic consequences Adverse event After-tax amount Agency Aggregate Aggregation Agreement date Agricultural activity Agricultural produce Agriculture Allocation Allowance Allowance account Allowed alternative treatment American share option Amortisation Amortisation method Amortisation period Amortised cost Amortised cost of a financial asset or financial liability Amount of inventories Amount payable Amount per share Amounts recognised (in the balance sheet and income statement) Analysis Annual leave Annual periods Annuitant Olumsuz ekonomik sonuçlar Olumsuz olay Vergi sonrası tutar Acente Toplam Toplama Anlaşma tarihi Tarımsal faaliyet Tarımsal ürün Tarım Dağıtım Ödenek, karşılık Karşılık hesabı İzin verilen alternatif yöntem Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon İtfa İtfa yöntemi İtfa dönemi İtfa edilmiş maliyet Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri Stok tutarı Ödenecek tutar Hisse başına tutar Kayda alınan/muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda) Analiz etme Yıllık izin Yıllık dönemler Yıllık sigortalı 3

4 Annuitisation Annuity Antidilution Antidilutive Appendix Application of requirements Application supplement Appraisal Arm s length transaction Asking price Assess Asset Asset exchange transactions Assets acquired Assets held by a long-term employee benefit fund Assets retired from active use Associate Audit report Authorise [financial statements for issue] Available-for-sale financial assets Balance sheet Balance sheet date Balance sheet liability method Bank Bank overdraft Bankruptcy Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı Yıllık taksit, annuite Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan Ek Hükümlerin uygulanması Uygulama eki Değerleme Piyasa şartlarında muvazaasız işlem Satıcının teklif fiyatı Değer biçmek Varlık Varlık takas işlemleri Edinilen varlıklar Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar Aktif kullanımdan çekilen varlıklar İştirak Denetim raporu Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için) Satılmaya hazır finansal varlıklar Bilanço Bilanço tarihi Bilanço yükümlülük metodu Banka Borçlu cari hesap İflas 4

5 Bargain purchase Basic earnings per share Basis adjustment Basis for Conclusions Basis point Benchmark treatment Beneficial contracts Benefit Benefit obligation Benefit to users Best estimate Bias Bid bonds Bid price Bid-ask spread Binding sale agreement Binomial Biological asset Biological transformation Black-Scholes-Merton formula Board of directors Bonus issue Bonus plan Book of contracts Book value Borrowing Costs Bottom-up test Business Business combination involving entities or Pazarlıklı satın alma Adi hisse başına kâr Temel düzeltme Karar Gerekçeleri Baz puan Temel Yöntem İstihdam sözleşmeleri Fayda Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler Kullanıcılara sağlanan faydalar En iyi tahmin Sapma Teminat tahvilleri Alıcının teklif fiyatı Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat marjı Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması Binomial Canlı varlık Biyolojik dönüşüm Black-Scholes-Merton formülü Yönetim kurulu Bedelsiz hisse senedi verilmesi İkramiye planı Poliçeler bütünü Defter değeri Borçlanma Maliyetleri Esastan başlayarak sonuca gidilen test İşletme Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi 5

6 businesses under common control Business Combinations Business Combinations Date of Exchange and Fair Value of Equity Instruments Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported Business segment Business unit Buying segment By-product Call options Callable Cap Capital Capital appreciation Capital asset pricing model Capital contribution Capital expenditure Capital gain Capital maintenance Capital maintenance adjustment Capitalisation Capitalisation of interest Capped interest rate Carried at cost Carry forward İşletme Birleşmeleri İşletme Birleşmeleri Hisse Değişim Tarihi ve Özkaynağa Dayalı Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri İşletme Birleşmeleri- Satın Alma veya Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde Sınıflandırma İşletme Birleşmeleri İlk Raporlanan Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin Sonradan Düzeltilmesi Faaliyet bölümü İşletme birimi Satın alma birimi Yan ürün Alım opsiyonu Geri çağrılabilir Faiz tavanı Sermaye Sermaye kazancı Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli Sermaye artırımı Yatırım harcaması Sermaye kazancı Sermayenin korunması Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme Aktifleştirme Faizin aktifleştirilmesi Faiz oranı tavanı Maliyet bedeliyle gösterme Aktarma 6

7 Carrying amount Cash Cash basis Cash equivalents Cash flow Cash flow hedge Cash flow risk Cash flow statement = Statement of cash flows Cash Flow Statements Cash generating unit Cash inflow Cash on hand Cash outflow Cash payments Cash price equivalent Cash proceeds Cash surrender value Cash-settled share option Cash-settled share-based payment transaction Catastrophe bond Catastrophe provisions Cedant Certificates of deposit Cessation (of capitalisation) Chief executive officer Claim Class A preference share Class of assets Defter değeri Nakit Nakit esası Nakit benzerleri Nakit akışı Nakit akış riskinden korunma işlemi Nakit akış riski Nakit akış tablosu Nakit Akış Tabloları Nakit yaratan birim Nakit girişi Nakit mevcudu Nakit çıkışı Nakit ödemeler Peşin fiyat eşdeğeri Nakit tahsilât Nakit teslim değeri Nakit ödemeli hisse senedine dayalı opsiyon Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri Afet poliçesi Afet poliçesi karşılıkları Sedan Mevduat sertifikaları (Aktifleştirmenin) durdurulması Şirket tepe yöneticisi Talep, hak A tipi imtiyazlı hisse Varlık sınıfı 7

8 Class of property, plant and equipment Classification Classification of Financial Instruments Contingent Settlement Provisions Classification of inventory Clean-up call Close members of the family of the individual Closing market prices Closing rate Collar Collateral Collateralised (asset, borrowing) Collectability Collection Collective marks Collective power Combined instrument Commencement Commencement of the lease term Commercial loans Commercial paper facilities Commercial substance Commercially viable quantities of mineral resources Commission Commitment Commodity Maddi duran varlık sınıfı Sınıflandırma Finansal Araçların Sınıflandırılması - Koşullu Ödeme Hükümleri Stokların sınıflandırılması Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç ihracından sonra dolaşımda küçük bir tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken ödenmesi) Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri Borsa kapanış fiyatları Kapanış kuru, fiyatı Koruma Teminat, güvence Teminata bağlanmış (varlık, borç) Tahsil edilebilirlik Tahsilât Ortak markalar Yönetme gücü Karma (melez) finansal araç Başlangıç Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı Ticari krediler Menkul kıymet ihraç imkânı Ticari içerik Ticarileştirilebilir miktarlarda maden kaynakları Komisyon Taahhüt Ticari mal 8

9 Comparability Comparability over time Comparable interim period Comparative balance sheet Comparative information Compensated absences Complementary assets Completeness Compliance with International Accounting Standards Component Compound financial instruments Compound instrument Concentration of (credit etc) risk Confidence level Configuration of the cash flows Consequential amendment Consideration Consistency - Alternative Methods Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs Consistency - Different Cost Formulas for Inventories Consolidated and Separate Financial Statements Consolidated balance sheet Consolidated financial statements Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries Consolidated group Consolidation Karşılaştırılabilirlik Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilir ara dönem Karşılaştırmalı bilanço Karşılaştırmalı bilgi Ücretli izinler Tamamlayıcı varlıklar Tamlık, bütünlük Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyum Unsur Bileşik finansal araçlar Bileşik araç Risk yoğunlaşması (kredi vb.) Güvenilirlik düzeyi Nakit akışlarının niteliği En son düzeltme, değişiklik Ödenen, karşılık olarak verilen Tutarlılık - Alternatif Yöntemler Tutarlılık - Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi Tutarlılık - Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet Formülleri Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide bilanço Konsolide finansal tablolar Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Konsolide edilmiş grup Konsolidasyon 9

10 Consolidation adjustments Consolidation and Equity Method Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests Consolidation special purpose entities Consolidation purposes Construction contract Construction Contracts Constructive obligation Contingency Contingent asset Contingent liability Contingent rent Contingent settlement provision Contingent share agreement Contingently issuable shares Continuing involvement Continuing operations Contract Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash Contractual arrangement Contractual cash flows Contractual maturity analysis Contractual obligation Contractual rights Contribution Contributor Control Control (of an asset) Konsolidasyon düzeltmeleri Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi - Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık Paylarının Dağıtımı Konsolidasyon Özel Amaçlı İşletmeler Konsolidasyon amaçları İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri Zımni kabulden doğan yükümlülük Koşullu Koşullu varlık Koşullu borç Koşullu kira Koşullu ödeme hükmü Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri Devam eden ilgi Sürdürülen faaliyetler Sözleşme Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler Sözleşmeye bağlı anlaşma Sözleşmeye dayalı nakit akışları Sözleşmeye dayalı vade analizi Sözleşmeye bağlı yükümlülük Sözleşmeden doğan haklar Katkı Katkıda bulunan Kontrol Varlığın kontrolü 10

11 Control (of an enterprise) Control number Controlled entity Convenience translation Convergence Conversion option Convertible bonds Convertible debt Convertible instruments Convertible preference share Co-operative Copyright Core goodwill Corporate assets Cost Cost formula Cost method Cost model Cost of an acquisition Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset Cost of an investment Bir işletmenin kontrolü; (işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.) Kontrol sayısı (dönem net kârının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere) Kontrol edilen işletme Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi) Yakınsama Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili) Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil Dönüştürülebilir borç Dönüştürülebilir araçlar Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse Kooperatif Telif hakkı Çekirdek şerefiye Şirket varlıkları Maliyet Maliyet hesaplama tekniği Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27) Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2) Maliyet modeli Elde etme maliyeti Benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Yatırım maliyeti 11

12 Cost of conversion Cost of inventories Cost of inventories of a service provider Cost of purchase Cost plus contract Cost plus method Cost recovery approach Cost-based measurement Costs of conversion Costs of disposal Costs of Modifying Existing Software Costs to sell Counterparty Country of incorporation or residence Coupon Credit derivative default product Credit enhancements Credit exposures Credit facilities Credit insurance contract Credit quality Credit risk Credit spread Creditors Creditworthiness Criteria for recognising Cross-reference CTDs Dönüştürme maliyeti Stokların maliyeti Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti Satın alma maliyeti Maliyet artı kâr sözleşmesi Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı Maliyete dayalı ölçüm Dönüştürme maliyetleri Elden çıkarma maliyetleri Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler Satış maliyetleri Karşı taraf Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı Kupon Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar Kredi riskleri Kredi olanakları Kredi sigorta poliçesi Kredi kalitesi Kredi riski Kredi marjı Kredi verenler Kredi değerliliği Muhasebeleştirme koşulları Çapraz atıf Birikimli Çevirim Farkları 12

13 Cumulative preference dividends Cumulative translation differences Currency risk Currency translation Currency units Current asset Current cost Current cost approach Current investment Current liabilities Current service cost Current tax Curtailment Cushions Customer list Database Date of acquisition Date of exchange Date of transition to IFRS Dealing securities Death benefit Debt Debt instrument Debt securities Decision tree Decision-useful information Decommissioning Decommissioning costs İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri Birikimli çevrim farkları Döviz riski Farklı para birimine çevirme Para birimleri Dönen varlık Cari maliyet Cari maliyet yaklaşımı Kısa vadeli yatırım Kısa vadeli borçlar Cari hizmet maliyeti Dönem vergisi Azaltma Destekler Müşteri listesi Veri tabanı Edinme tarihi Değişim tarihi Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi İşlem gören menkul kıymetler Ölüm yardımı Borç Borçlanma aracı Borçlanma senetleri Karar ağacı Karar için yararlı bilgi Hizmetten çekme Hizmetten çekme maliyetleri 13

14 Decommissioning funds Decommissioning obligations Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Deductible temporary difference Deemed cost Defer Deferral method Deferred acquisition costs Deferred tax Deferred tax assets Deferred tax income Deferred tax liabilities Defined benefit liability Defined benefit obligation Defined benefit obligation (present value of) Defined benefit plans Defined contribution plans Demand deposits Demand feature Demerger Demonstrably committed Deposit accounting Deposit component Depreciable amount Depreciable assets Depreciated replacement cost approach Depreciation Hizmetten çekme fonu Hizmetten çekme yükümlülükleri Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar İndirilebilir geçici fark Tahmini/beklenen maliyet Erteleme Erteleme yöntemi Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi varlıkları Ertelenmiş vergi geliri Ertelenmiş vergi borçları Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi) Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri Belirlenmiş fayda esaslı planlar İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları Vadesiz mevduat Talep edilme özelliği Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma Taahhüt edilen tazminat Mevduata dayalı poliçeler Yaşam sigortalarının mevduat birimi Amortismana tabi tutar Amortismana tabi varlıklar İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı Amortisman 14

15 Depreciation methods Derecognise (a financial instrument) Derecognition Derivative Derivative features Derivative financial instruments Designated and effective hedging instrument Determination of cost Determining Whether an Arrangement Contains a Lease Development Development costs Diluted earnings per share Dilution Dilutive effect Dilutive potential ordinary shares Diminishing balance method Direct insurance contract Direct labour Direct method of reporting cash flows from operating activities Direct operating expenses Directly attributable Directors Disaggregated information Disclose Disclosure Amortisman yöntemleri Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir finansal aracı) Finansal durum tablosu dışı bırakma Türev Türev araç özellikleri Türev finansal araçlar Etkin bir finansal riskten korunma aracı Maliyetin belirlenmesi Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi Geliştirme Geliştirme maliyetleri Seyreltilmiş hisse başına kazanç Seyreltme Seyreltici etki Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse senetleri Azalan bakiyeler yöntemi Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği taşimayan sigorta sözleşmeleri ise endirekt sigorta poliçesi) Direkt işçilik İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem Direkt faaliyet giderleri Doğrudan ilişkilendirilebilen Yöneticiler (müdürler) Ayrıştırılmış bilgi Açıklamak Açıklama 15

16 Disclosure and presentation Disclosure of government assistance Disclosure requirement Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Disclosure Service Concession Arrangements Discontinued (operations) Discontinuing operation Discount rate Discounted basis Discounting Discretionary participation feature Disposal consideration Disposal group Disposal plan Disposal transaction Dissenting opinion Dividend yield Dividends Domain name Doubtful debts Downstream transactions Dual listed corporation Dual trigger contract Earlier application is encouraged Earnings Açıklama ve sunum Devlet yardımlarının açıklanması Açıklama hükmü Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar Açıklama - İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Durdurulan (faaliyetler) Durdurulan (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) İskonto oranı İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) İskonto etme İsteğe bağlı katılım özelliği Elden çıkarma bedeli Elden çıkarılan grup Elden çıkarma planı Elden çıkarma işlemi Karşı görüş, muhalif görüş Temettü getirisi Temettüler Alan adı Şüpheli borçlar İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler Birden fazla borsada işlem gören bir anonim şirket Çifte etki yaratan sigorta poliçesi Erken uygulama teşvik edilir Kazançlar, kârlar 16

17 Earnings - diluted Earnings contingency Earnings per share Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts That May Be Settled in Shares Economic benefits Economic decision-making needs of users Economic life Effect of assumed conversions Effective date Effective interest method Effective interest rate Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Elements of cost of exploration and evaluation assets Eligible for capitalisation Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates Embedded derivative Employee benefits Employee share ownership plan Employee share purchase plan Employee turnover rates Employees and others providing similar services Employer payroll taxes and insurance contributions Enactment Enforcement of covenants Seyreltilmiş kazanç Koşula bağlı kazançlar Hisse başına kazanç/kâr Hisse Başına Kazanç Finansal Araçlar ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer Sözleşmeler Ekonomik yararlar Kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçları Ekonomik ömür Varsayılan dönüştürme etkisi Yürürlük tarihi Etkin faiz yöntemi Etkin faiz oranı Kur Değişiminin Etkileri Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları Aktifleştirmeye uygun İştiraklerde Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararların Eliminasyonu Saklı türev ürün Çalışanlara sağlanan faydalar Personelin hisse alarak ortak olma planı Çalışanların hisse satın alma planları Personel devir hızı Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri Yasalaşma Sözleşmenin yaptırımları 17

18 Enhanced disclosure Enterprise Enterprises whose shares are (not) publicly traded Geniş kapsamlı açıklamalar İşletme, teşebbüs Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler Entity Entity-specific value Environmental obligations Equalisation provisions Equity Equity - costs of an equity transaction Equity accounting method - recognition of losses Equity balances Equity capital Equity compensation benefits(=stock (=share) compensation benefits) Equity compensation plans (=share (=stock) compensation plans) Equity component Equity holders Equity index Equity instrument Equity instrument granted Equity interests Equity issue Equity method Equity securities Equity-settled share-based payment İşletme İşletmeye özgü değer Çevresel yükümlülükler Dengeleme karşılıkları (Sigortacılık riskleri genel karşılıkları) Özkaynak Özkaynak- bir özkaynak işleminin maliyetleri Özkaynak muhasebeleştirme yöntemizararların muhasebeleştirilmesi Özkaynak bakiyeleri Ortaklarca konulan sermaye Özkaynağa dayalı tazmin karşılıkları (Hisse senedine dayalı tazmin faydaları) Özkaynağa dayalı tazmin planları (Hisse senedine dayalı tazmin planları) Özkaynak kalemi Hisse senedi sahipleri Özkaynak endeksi Özkaynağa dayalı finansal araç İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal araç Özkaynak payı Hisse senedi ihracı Özkaynak yöntemi Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler Özkaynağa dayalı (özkaynaktan 18

19 transaction Estimated costs Estimated future cash flows European share option Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Event-driven fair value measurements Events After the Balance Sheet Date Events occurring after the balance sheet date Evidence of impairment Exchange difference Exchange of assets Exchange rate Exchange transaction Executory contract Exemptions Exercise date Exercise of rights Exercise price Existing liability Expected value Expenditure Expenses Experience account Experience adjustments Expiry date Explicit and unreserved statement of compliance karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi Tahmini maliyetler Gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilen nakit akışları Avrupa hisse senedi edinme hakkı Yasal açıdan kiralama görünümündeki işlemlerin özünün değerlendirilmesi Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar Değer azalışına dair kanıt Kur farkı Varlıkların takası, değişimi, trampası Takas/değişim oranı, döviz kuru Değişim, takas işlemi Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler Muafiyetler Yürürlük tarihi Hakların kullanımı Uygulanacak fiyat Mevcut borç Beklenen (tahmini) değer Harcama Giderler Aktüeryal varsayıma dayalı hesap Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri Vade tarihi Açık ve koşulsuz uyum tablosu 19

20 Exploration and evaluation assets Exploration and evaluation expenditures Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Exposure draft Expropriation of major assets Extraordinary items Face (of financial statements or notes) Fair presentation Fair value Fair value hedge Fair value measurement Faithful representation Fees Fellow subsidiary Fidelity bonds Fiduciary activities FIFO FIFO formula Finance lease Finance lease obligations Financial asset Financial asset or financial liability at fair value through profit or loss Financial asset or liability held for trading Financial capital Financial conglomerate Financial guarantee Araştırma ve değerlendirme varlıkları Araştırma ve değerlendirme harcamaları Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Nihai taslak Önemli varlıkların devlet tarafından kamulaştırılması Olağandışı kalemler (Finansal tablolar veya dipnotların) içeriği Gerçeğe uygun sunum Gerçeğe uygun değer Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemi Gerçeğe uygun değer ölçümü Güvenilir olma Aidatlar, ücretler Aynı daldaki bağlı ortaklık Emniyeti suistimale karşı korumalı tahvil Saklama faaliyetleri FİFO (ilk giren ilk çıkar) FİFO yöntemi Finansal kiralama Finansal kiralama yükümlülükleri Finansal varlık Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borç Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlık veya finansal borç Finansal sermaye Finansal şirketler topluluğu Finansal teminat 20

21 Financial institution Financial instruments Financial Instruments: Disclosure and Presentation Financial Instruments: Recognition and Measurement Financial liability Financial performance Financial position Financial reporting Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Financial Reporting of Interests in Joint Ventures Financial review Financial risk Financial statements Financial year-to-date basis Financing activities Financing device Finished good Firm commitment Firm purchase commitment Firm sales contracts First IFRS financial statements First-in, first-out First-time adopter First-time adoption First-time Adoption of International Financial Reporting Standards First-time application Finansal kuruluş Finansal araçlar Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Finansal borç Finansal performans Finansal durum Finansal raporlama Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama İş ortaklıklarındaki payların raporlanması Finansal inceleme / gözden geçirme Finansal risk Finansal tablolar Mali yıl esası Finansman faaliyetleri Finansman aracı Mamul Tam bağlılık Kesin alış taahhüdü Kesin satış sözleşmesi IFRS e göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar İlk giren ilk çıkar (FİFO) IFRS i İlk kez uygulayan işletme İlk kez IFRS uygulaması Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması İlk kez IFRS uygulaması 21

22 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting Fixed asset Fixed coupon rate Fixed price contract Fixed production overheads Flat yield curve Floating rate Floor Forecast Forecast transaction Foreign currency Foreign currency derivatives Foreign currency transaction Foreign entity Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations Foreign exchange contract Foreign exchange rates Foreign operation Forgivable loans Forward contract Forward repurchase agreement Framework Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements Franchise fee Function of expense Muhasebenin temel esası olarak IAS'lerin ilk kez uygulanması Duran varlık Sabit kupon faiz oranı Sabit fiyatlı sözleşme Sabit üretim genel giderleri Sabit oranlı getiri eğrisi Dalgalı kur Taban oran Tahmin, öngörü Tahmini işlem Yabancı para, döviz Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları Yabancı para işlemi Yurtdışındaki işletme Döviz Kuru Önemli Devalüasyonlardan Kaynaklanan Zararların Aktifleştirilmesi Yabancı para alım/satım sözleşmeleri Döviz kurları Yurtdışındaki yabancı faaliyetler Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler Vadeli işlem sözleşmesi (forward sözleşmesi) Vadeli geri alım sözleşmesi Yapı, çerçeve, taslak Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve İmtiyaz ücreti, bedeli Giderlerin fonksiyonu 22

23 Functional currency Fundamental errors Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Funding Future cash flow Future economic benefit Futures contract GAAP Gain on disposal Gains General purchasing power approach General recognition principle Geographical segments Going concern Goodwill Governing board Governing body Governing charter Government Government assistance Government Assistance No Specific Relation to Operating Activities Government Grants Government guarantee Grant date Grants related to assets Grants related to income Gross investment in the lease Geçerli para birimi Temel hatalar Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1) Fonlama, kaynak yaratma Gelecekteki nakit akışı Gelecekteki ekonomik yarar Vadeli işlem sözleşmesi (futures sözleşmesi) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) Elden çıkarma kazancı Kazançlar Genel satın alma gücü yaklaşımı Genel muhasebeleştirme ilkesi Coğrafi bölümler Süreklilik, işletmenin sürekliliği Şerefiye, firma değeri Yönetim kurulu Yürütme organı Ana sözleşme Devlet Devlet yardımı Devlet Yardımı İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar Devlet Teşvikleri Devlet garantisi Teşvik tarihi Varlıklarla ilgili teşvikler Gelirle ilgili teşvikler Finansal kiralama brüt yatırımı 23

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ..4 4. HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ..7 6.

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 Türkiye Muhasebe Standardı TMS - 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği Turkish Accounting Standards, IAS

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU Doç.Dr.İdil Kaya Galatasaray Üniversitesi GİRİŞ Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Mart 2013 kpmg.com.tr İçerik Yayın hakkında 3 Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 5 Konsolide finansal tablolar 7 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 11 Basic Financial Instruments of

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı