TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)"

Transkript

1 TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting estimate Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Accounting for inventories Accounting for Investments in Associates Accounting income Accounting model Accounting period Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Accounting policy Accounting principle Accounting profit Accounting record Accounting treatment Accounts receivable Accrual basis Accrual basis of accounting Accrued liabilities Accumulated (amortisation, interest, profit or loss) Geri kazanılabilir (tutar) Tazminat yükümlülüğü aralığı Satışların maliyeti yöntemi IFRS e göre kabul edilebilir Yönetimin hesap verebilirliği Muhasebe Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Muhasebe tahmini Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Stokların muhasebeleştirilmesi İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Muhasebe kârı (geliri) Muhasebe modeli Hesap dönemi Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Muhasebe politikası Muhasebe ilkesi Muhasebe kârı Muhasebe kaydı Muhasebeleştirme yöntemi Alıcılar, alacaklar Muhasebenin tahakkuk esası Muhasebenin tahakkuk esası Tahakkuk eden borçlar Birikmiş (itfa payları, faiz, kâr veya zarar) 1

2 Accumulated profit or loss Accumulating compensated absences Achieve comparability Acquired entity Acquired goodwill Acquired in a business combination Acquiree Acquirer Acquisition Acquisition date Active market Active use Actively marketed Actuarial assumptions Actuarial gains and losses Actuarial present value of promised retirement benefits Actuarial valuation Actuarial valuation method Additional comparative information Additional consideration Additional disclosure Adjust for consolidation procedures Adjusted weighted-average shares Adjustment Adjusting event (after the balance sheet date) Administrative expenses Admission fees Advance Geçmiş yıllar kâr veya zararları Birikmiş ücretli izinler Karşılaştırılabilirliğin sağlanması Edinilen işletme Edinilen şerefiye Bir işletme birleşmesinde edinilen Edinilen işletme Edinen işletme Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme Birleşme tarihi Aktif piyasa Aktif kullanım Aktif olarak satılan/pazarlanan Aktüeryal varsayımlar Aktüeryal kazanç ve kayıplar Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri Aktüeryal değerleme Aktüeryal değerleme yöntemi Karşılaştırmalı ek bilgi Ek teminat (tazminat) Ek açıklama Konsolidasyon düzeltmesi Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı Düzeltme Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar Yönetim ve genel işletme giderleri Giriş aidatları Avans 2

3 Adverse economic consequences Adverse event After-tax amount Agency Aggregate Aggregation Agreement date Agricultural activity Agricultural produce Agriculture Allocation Allowance Allowance account Allowed alternative treatment American share option Amortisation Amortisation method Amortisation period Amortised cost Amortised cost of a financial asset or financial liability Amount of inventories Amount payable Amount per share Amounts recognised (in the balance sheet and income statement) Analysis Annual leave Annual periods Annuitant Olumsuz ekonomik sonuçlar Olumsuz olay Vergi sonrası tutar Acente Toplam Toplama Anlaşma tarihi Tarımsal faaliyet Tarımsal ürün Tarım Dağıtım Ödenek, karşılık Karşılık hesabı İzin verilen alternatif yöntem Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon İtfa İtfa yöntemi İtfa dönemi İtfa edilmiş maliyet Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri Stok tutarı Ödenecek tutar Hisse başına tutar Kayda alınan/muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda) Analiz etme Yıllık izin Yıllık dönemler Yıllık sigortalı 3

4 Annuitisation Annuity Antidilution Antidilutive Appendix Application of requirements Application supplement Appraisal Arm s length transaction Asking price Assess Asset Asset exchange transactions Assets acquired Assets held by a long-term employee benefit fund Assets retired from active use Associate Audit report Authorise [financial statements for issue] Available-for-sale financial assets Balance sheet Balance sheet date Balance sheet liability method Bank Bank overdraft Bankruptcy Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı Yıllık taksit, annuite Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan Ek Hükümlerin uygulanması Uygulama eki Değerleme Piyasa şartlarında muvazaasız işlem Satıcının teklif fiyatı Değer biçmek Varlık Varlık takas işlemleri Edinilen varlıklar Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar Aktif kullanımdan çekilen varlıklar İştirak Denetim raporu Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için) Satılmaya hazır finansal varlıklar Bilanço Bilanço tarihi Bilanço yükümlülük metodu Banka Borçlu cari hesap İflas 4

5 Bargain purchase Basic earnings per share Basis adjustment Basis for Conclusions Basis point Benchmark treatment Beneficial contracts Benefit Benefit obligation Benefit to users Best estimate Bias Bid bonds Bid price Bid-ask spread Binding sale agreement Binomial Biological asset Biological transformation Black-Scholes-Merton formula Board of directors Bonus issue Bonus plan Book of contracts Book value Borrowing Costs Bottom-up test Business Business combination involving entities or Pazarlıklı satın alma Adi hisse başına kâr Temel düzeltme Karar Gerekçeleri Baz puan Temel Yöntem İstihdam sözleşmeleri Fayda Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler Kullanıcılara sağlanan faydalar En iyi tahmin Sapma Teminat tahvilleri Alıcının teklif fiyatı Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat marjı Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması Binomial Canlı varlık Biyolojik dönüşüm Black-Scholes-Merton formülü Yönetim kurulu Bedelsiz hisse senedi verilmesi İkramiye planı Poliçeler bütünü Defter değeri Borçlanma Maliyetleri Esastan başlayarak sonuca gidilen test İşletme Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi 5

6 businesses under common control Business Combinations Business Combinations Date of Exchange and Fair Value of Equity Instruments Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported Business segment Business unit Buying segment By-product Call options Callable Cap Capital Capital appreciation Capital asset pricing model Capital contribution Capital expenditure Capital gain Capital maintenance Capital maintenance adjustment Capitalisation Capitalisation of interest Capped interest rate Carried at cost Carry forward İşletme Birleşmeleri İşletme Birleşmeleri Hisse Değişim Tarihi ve Özkaynağa Dayalı Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri İşletme Birleşmeleri- Satın Alma veya Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde Sınıflandırma İşletme Birleşmeleri İlk Raporlanan Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin Sonradan Düzeltilmesi Faaliyet bölümü İşletme birimi Satın alma birimi Yan ürün Alım opsiyonu Geri çağrılabilir Faiz tavanı Sermaye Sermaye kazancı Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli Sermaye artırımı Yatırım harcaması Sermaye kazancı Sermayenin korunması Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme Aktifleştirme Faizin aktifleştirilmesi Faiz oranı tavanı Maliyet bedeliyle gösterme Aktarma 6

7 Carrying amount Cash Cash basis Cash equivalents Cash flow Cash flow hedge Cash flow risk Cash flow statement = Statement of cash flows Cash Flow Statements Cash generating unit Cash inflow Cash on hand Cash outflow Cash payments Cash price equivalent Cash proceeds Cash surrender value Cash-settled share option Cash-settled share-based payment transaction Catastrophe bond Catastrophe provisions Cedant Certificates of deposit Cessation (of capitalisation) Chief executive officer Claim Class A preference share Class of assets Defter değeri Nakit Nakit esası Nakit benzerleri Nakit akışı Nakit akış riskinden korunma işlemi Nakit akış riski Nakit akış tablosu Nakit Akış Tabloları Nakit yaratan birim Nakit girişi Nakit mevcudu Nakit çıkışı Nakit ödemeler Peşin fiyat eşdeğeri Nakit tahsilât Nakit teslim değeri Nakit ödemeli hisse senedine dayalı opsiyon Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri Afet poliçesi Afet poliçesi karşılıkları Sedan Mevduat sertifikaları (Aktifleştirmenin) durdurulması Şirket tepe yöneticisi Talep, hak A tipi imtiyazlı hisse Varlık sınıfı 7

8 Class of property, plant and equipment Classification Classification of Financial Instruments Contingent Settlement Provisions Classification of inventory Clean-up call Close members of the family of the individual Closing market prices Closing rate Collar Collateral Collateralised (asset, borrowing) Collectability Collection Collective marks Collective power Combined instrument Commencement Commencement of the lease term Commercial loans Commercial paper facilities Commercial substance Commercially viable quantities of mineral resources Commission Commitment Commodity Maddi duran varlık sınıfı Sınıflandırma Finansal Araçların Sınıflandırılması - Koşullu Ödeme Hükümleri Stokların sınıflandırılması Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç ihracından sonra dolaşımda küçük bir tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken ödenmesi) Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri Borsa kapanış fiyatları Kapanış kuru, fiyatı Koruma Teminat, güvence Teminata bağlanmış (varlık, borç) Tahsil edilebilirlik Tahsilât Ortak markalar Yönetme gücü Karma (melez) finansal araç Başlangıç Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı Ticari krediler Menkul kıymet ihraç imkânı Ticari içerik Ticarileştirilebilir miktarlarda maden kaynakları Komisyon Taahhüt Ticari mal 8

9 Comparability Comparability over time Comparable interim period Comparative balance sheet Comparative information Compensated absences Complementary assets Completeness Compliance with International Accounting Standards Component Compound financial instruments Compound instrument Concentration of (credit etc) risk Confidence level Configuration of the cash flows Consequential amendment Consideration Consistency - Alternative Methods Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs Consistency - Different Cost Formulas for Inventories Consolidated and Separate Financial Statements Consolidated balance sheet Consolidated financial statements Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries Consolidated group Consolidation Karşılaştırılabilirlik Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilir ara dönem Karşılaştırmalı bilanço Karşılaştırmalı bilgi Ücretli izinler Tamamlayıcı varlıklar Tamlık, bütünlük Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyum Unsur Bileşik finansal araçlar Bileşik araç Risk yoğunlaşması (kredi vb.) Güvenilirlik düzeyi Nakit akışlarının niteliği En son düzeltme, değişiklik Ödenen, karşılık olarak verilen Tutarlılık - Alternatif Yöntemler Tutarlılık - Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi Tutarlılık - Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet Formülleri Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide bilanço Konsolide finansal tablolar Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Konsolide edilmiş grup Konsolidasyon 9

10 Consolidation adjustments Consolidation and Equity Method Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests Consolidation special purpose entities Consolidation purposes Construction contract Construction Contracts Constructive obligation Contingency Contingent asset Contingent liability Contingent rent Contingent settlement provision Contingent share agreement Contingently issuable shares Continuing involvement Continuing operations Contract Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash Contractual arrangement Contractual cash flows Contractual maturity analysis Contractual obligation Contractual rights Contribution Contributor Control Control (of an asset) Konsolidasyon düzeltmeleri Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi - Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık Paylarının Dağıtımı Konsolidasyon Özel Amaçlı İşletmeler Konsolidasyon amaçları İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri Zımni kabulden doğan yükümlülük Koşullu Koşullu varlık Koşullu borç Koşullu kira Koşullu ödeme hükmü Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri Devam eden ilgi Sürdürülen faaliyetler Sözleşme Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler Sözleşmeye bağlı anlaşma Sözleşmeye dayalı nakit akışları Sözleşmeye dayalı vade analizi Sözleşmeye bağlı yükümlülük Sözleşmeden doğan haklar Katkı Katkıda bulunan Kontrol Varlığın kontrolü 10

11 Control (of an enterprise) Control number Controlled entity Convenience translation Convergence Conversion option Convertible bonds Convertible debt Convertible instruments Convertible preference share Co-operative Copyright Core goodwill Corporate assets Cost Cost formula Cost method Cost model Cost of an acquisition Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset Cost of an investment Bir işletmenin kontrolü; (işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.) Kontrol sayısı (dönem net kârının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere) Kontrol edilen işletme Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi) Yakınsama Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili) Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil Dönüştürülebilir borç Dönüştürülebilir araçlar Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse Kooperatif Telif hakkı Çekirdek şerefiye Şirket varlıkları Maliyet Maliyet hesaplama tekniği Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27) Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2) Maliyet modeli Elde etme maliyeti Benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Yatırım maliyeti 11

12 Cost of conversion Cost of inventories Cost of inventories of a service provider Cost of purchase Cost plus contract Cost plus method Cost recovery approach Cost-based measurement Costs of conversion Costs of disposal Costs of Modifying Existing Software Costs to sell Counterparty Country of incorporation or residence Coupon Credit derivative default product Credit enhancements Credit exposures Credit facilities Credit insurance contract Credit quality Credit risk Credit spread Creditors Creditworthiness Criteria for recognising Cross-reference CTDs Dönüştürme maliyeti Stokların maliyeti Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti Satın alma maliyeti Maliyet artı kâr sözleşmesi Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı Maliyete dayalı ölçüm Dönüştürme maliyetleri Elden çıkarma maliyetleri Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler Satış maliyetleri Karşı taraf Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı Kupon Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar Kredi riskleri Kredi olanakları Kredi sigorta poliçesi Kredi kalitesi Kredi riski Kredi marjı Kredi verenler Kredi değerliliği Muhasebeleştirme koşulları Çapraz atıf Birikimli Çevirim Farkları 12

13 Cumulative preference dividends Cumulative translation differences Currency risk Currency translation Currency units Current asset Current cost Current cost approach Current investment Current liabilities Current service cost Current tax Curtailment Cushions Customer list Database Date of acquisition Date of exchange Date of transition to IFRS Dealing securities Death benefit Debt Debt instrument Debt securities Decision tree Decision-useful information Decommissioning Decommissioning costs İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri Birikimli çevrim farkları Döviz riski Farklı para birimine çevirme Para birimleri Dönen varlık Cari maliyet Cari maliyet yaklaşımı Kısa vadeli yatırım Kısa vadeli borçlar Cari hizmet maliyeti Dönem vergisi Azaltma Destekler Müşteri listesi Veri tabanı Edinme tarihi Değişim tarihi Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi İşlem gören menkul kıymetler Ölüm yardımı Borç Borçlanma aracı Borçlanma senetleri Karar ağacı Karar için yararlı bilgi Hizmetten çekme Hizmetten çekme maliyetleri 13

14 Decommissioning funds Decommissioning obligations Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Deductible temporary difference Deemed cost Defer Deferral method Deferred acquisition costs Deferred tax Deferred tax assets Deferred tax income Deferred tax liabilities Defined benefit liability Defined benefit obligation Defined benefit obligation (present value of) Defined benefit plans Defined contribution plans Demand deposits Demand feature Demerger Demonstrably committed Deposit accounting Deposit component Depreciable amount Depreciable assets Depreciated replacement cost approach Depreciation Hizmetten çekme fonu Hizmetten çekme yükümlülükleri Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar İndirilebilir geçici fark Tahmini/beklenen maliyet Erteleme Erteleme yöntemi Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi varlıkları Ertelenmiş vergi geliri Ertelenmiş vergi borçları Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi) Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri Belirlenmiş fayda esaslı planlar İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları Vadesiz mevduat Talep edilme özelliği Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma Taahhüt edilen tazminat Mevduata dayalı poliçeler Yaşam sigortalarının mevduat birimi Amortismana tabi tutar Amortismana tabi varlıklar İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı Amortisman 14

15 Depreciation methods Derecognise (a financial instrument) Derecognition Derivative Derivative features Derivative financial instruments Designated and effective hedging instrument Determination of cost Determining Whether an Arrangement Contains a Lease Development Development costs Diluted earnings per share Dilution Dilutive effect Dilutive potential ordinary shares Diminishing balance method Direct insurance contract Direct labour Direct method of reporting cash flows from operating activities Direct operating expenses Directly attributable Directors Disaggregated information Disclose Disclosure Amortisman yöntemleri Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir finansal aracı) Finansal durum tablosu dışı bırakma Türev Türev araç özellikleri Türev finansal araçlar Etkin bir finansal riskten korunma aracı Maliyetin belirlenmesi Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi Geliştirme Geliştirme maliyetleri Seyreltilmiş hisse başına kazanç Seyreltme Seyreltici etki Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse senetleri Azalan bakiyeler yöntemi Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği taşimayan sigorta sözleşmeleri ise endirekt sigorta poliçesi) Direkt işçilik İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem Direkt faaliyet giderleri Doğrudan ilişkilendirilebilen Yöneticiler (müdürler) Ayrıştırılmış bilgi Açıklamak Açıklama 15

16 Disclosure and presentation Disclosure of government assistance Disclosure requirement Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Disclosure Service Concession Arrangements Discontinued (operations) Discontinuing operation Discount rate Discounted basis Discounting Discretionary participation feature Disposal consideration Disposal group Disposal plan Disposal transaction Dissenting opinion Dividend yield Dividends Domain name Doubtful debts Downstream transactions Dual listed corporation Dual trigger contract Earlier application is encouraged Earnings Açıklama ve sunum Devlet yardımlarının açıklanması Açıklama hükmü Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar Açıklama - İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Durdurulan (faaliyetler) Durdurulan (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) İskonto oranı İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) İskonto etme İsteğe bağlı katılım özelliği Elden çıkarma bedeli Elden çıkarılan grup Elden çıkarma planı Elden çıkarma işlemi Karşı görüş, muhalif görüş Temettü getirisi Temettüler Alan adı Şüpheli borçlar İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler Birden fazla borsada işlem gören bir anonim şirket Çifte etki yaratan sigorta poliçesi Erken uygulama teşvik edilir Kazançlar, kârlar 16

17 Earnings - diluted Earnings contingency Earnings per share Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts That May Be Settled in Shares Economic benefits Economic decision-making needs of users Economic life Effect of assumed conversions Effective date Effective interest method Effective interest rate Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Elements of cost of exploration and evaluation assets Eligible for capitalisation Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates Embedded derivative Employee benefits Employee share ownership plan Employee share purchase plan Employee turnover rates Employees and others providing similar services Employer payroll taxes and insurance contributions Enactment Enforcement of covenants Seyreltilmiş kazanç Koşula bağlı kazançlar Hisse başına kazanç/kâr Hisse Başına Kazanç Finansal Araçlar ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer Sözleşmeler Ekonomik yararlar Kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçları Ekonomik ömür Varsayılan dönüştürme etkisi Yürürlük tarihi Etkin faiz yöntemi Etkin faiz oranı Kur Değişiminin Etkileri Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları Aktifleştirmeye uygun İştiraklerde Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararların Eliminasyonu Saklı türev ürün Çalışanlara sağlanan faydalar Personelin hisse alarak ortak olma planı Çalışanların hisse satın alma planları Personel devir hızı Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri Yasalaşma Sözleşmenin yaptırımları 17

18 Enhanced disclosure Enterprise Enterprises whose shares are (not) publicly traded Geniş kapsamlı açıklamalar İşletme, teşebbüs Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler Entity Entity-specific value Environmental obligations Equalisation provisions Equity Equity - costs of an equity transaction Equity accounting method - recognition of losses Equity balances Equity capital Equity compensation benefits(=stock (=share) compensation benefits) Equity compensation plans (=share (=stock) compensation plans) Equity component Equity holders Equity index Equity instrument Equity instrument granted Equity interests Equity issue Equity method Equity securities Equity-settled share-based payment İşletme İşletmeye özgü değer Çevresel yükümlülükler Dengeleme karşılıkları (Sigortacılık riskleri genel karşılıkları) Özkaynak Özkaynak- bir özkaynak işleminin maliyetleri Özkaynak muhasebeleştirme yöntemizararların muhasebeleştirilmesi Özkaynak bakiyeleri Ortaklarca konulan sermaye Özkaynağa dayalı tazmin karşılıkları (Hisse senedine dayalı tazmin faydaları) Özkaynağa dayalı tazmin planları (Hisse senedine dayalı tazmin planları) Özkaynak kalemi Hisse senedi sahipleri Özkaynak endeksi Özkaynağa dayalı finansal araç İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal araç Özkaynak payı Hisse senedi ihracı Özkaynak yöntemi Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler Özkaynağa dayalı (özkaynaktan 18

19 transaction Estimated costs Estimated future cash flows European share option Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Event-driven fair value measurements Events After the Balance Sheet Date Events occurring after the balance sheet date Evidence of impairment Exchange difference Exchange of assets Exchange rate Exchange transaction Executory contract Exemptions Exercise date Exercise of rights Exercise price Existing liability Expected value Expenditure Expenses Experience account Experience adjustments Expiry date Explicit and unreserved statement of compliance karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi Tahmini maliyetler Gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilen nakit akışları Avrupa hisse senedi edinme hakkı Yasal açıdan kiralama görünümündeki işlemlerin özünün değerlendirilmesi Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar Değer azalışına dair kanıt Kur farkı Varlıkların takası, değişimi, trampası Takas/değişim oranı, döviz kuru Değişim, takas işlemi Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler Muafiyetler Yürürlük tarihi Hakların kullanımı Uygulanacak fiyat Mevcut borç Beklenen (tahmini) değer Harcama Giderler Aktüeryal varsayıma dayalı hesap Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri Vade tarihi Açık ve koşulsuz uyum tablosu 19

20 Exploration and evaluation assets Exploration and evaluation expenditures Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Exposure draft Expropriation of major assets Extraordinary items Face (of financial statements or notes) Fair presentation Fair value Fair value hedge Fair value measurement Faithful representation Fees Fellow subsidiary Fidelity bonds Fiduciary activities FIFO FIFO formula Finance lease Finance lease obligations Financial asset Financial asset or financial liability at fair value through profit or loss Financial asset or liability held for trading Financial capital Financial conglomerate Financial guarantee Araştırma ve değerlendirme varlıkları Araştırma ve değerlendirme harcamaları Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Nihai taslak Önemli varlıkların devlet tarafından kamulaştırılması Olağandışı kalemler (Finansal tablolar veya dipnotların) içeriği Gerçeğe uygun sunum Gerçeğe uygun değer Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemi Gerçeğe uygun değer ölçümü Güvenilir olma Aidatlar, ücretler Aynı daldaki bağlı ortaklık Emniyeti suistimale karşı korumalı tahvil Saklama faaliyetleri FİFO (ilk giren ilk çıkar) FİFO yöntemi Finansal kiralama Finansal kiralama yükümlülükleri Finansal varlık Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borç Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlık veya finansal borç Finansal sermaye Finansal şirketler topluluğu Finansal teminat 20

21 Financial institution Financial instruments Financial Instruments: Disclosure and Presentation Financial Instruments: Recognition and Measurement Financial liability Financial performance Financial position Financial reporting Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Financial Reporting of Interests in Joint Ventures Financial review Financial risk Financial statements Financial year-to-date basis Financing activities Financing device Finished good Firm commitment Firm purchase commitment Firm sales contracts First IFRS financial statements First-in, first-out First-time adopter First-time adoption First-time Adoption of International Financial Reporting Standards First-time application Finansal kuruluş Finansal araçlar Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Finansal borç Finansal performans Finansal durum Finansal raporlama Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama İş ortaklıklarındaki payların raporlanması Finansal inceleme / gözden geçirme Finansal risk Finansal tablolar Mali yıl esası Finansman faaliyetleri Finansman aracı Mamul Tam bağlılık Kesin alış taahhüdü Kesin satış sözleşmesi IFRS e göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar İlk giren ilk çıkar (FİFO) IFRS i İlk kez uygulayan işletme İlk kez IFRS uygulaması Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması İlk kez IFRS uygulaması 21

22 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting Fixed asset Fixed coupon rate Fixed price contract Fixed production overheads Flat yield curve Floating rate Floor Forecast Forecast transaction Foreign currency Foreign currency derivatives Foreign currency transaction Foreign entity Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations Foreign exchange contract Foreign exchange rates Foreign operation Forgivable loans Forward contract Forward repurchase agreement Framework Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements Franchise fee Function of expense Muhasebenin temel esası olarak IAS'lerin ilk kez uygulanması Duran varlık Sabit kupon faiz oranı Sabit fiyatlı sözleşme Sabit üretim genel giderleri Sabit oranlı getiri eğrisi Dalgalı kur Taban oran Tahmin, öngörü Tahmini işlem Yabancı para, döviz Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları Yabancı para işlemi Yurtdışındaki işletme Döviz Kuru Önemli Devalüasyonlardan Kaynaklanan Zararların Aktifleştirilmesi Yabancı para alım/satım sözleşmeleri Döviz kurları Yurtdışındaki yabancı faaliyetler Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler Vadeli işlem sözleşmesi (forward sözleşmesi) Vadeli geri alım sözleşmesi Yapı, çerçeve, taslak Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve İmtiyaz ücreti, bedeli Giderlerin fonksiyonu 22

23 Functional currency Fundamental errors Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Funding Future cash flow Future economic benefit Futures contract GAAP Gain on disposal Gains General purchasing power approach General recognition principle Geographical segments Going concern Goodwill Governing board Governing body Governing charter Government Government assistance Government Assistance No Specific Relation to Operating Activities Government Grants Government guarantee Grant date Grants related to assets Grants related to income Gross investment in the lease Geçerli para birimi Temel hatalar Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1) Fonlama, kaynak yaratma Gelecekteki nakit akışı Gelecekteki ekonomik yarar Vadeli işlem sözleşmesi (futures sözleşmesi) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) Elden çıkarma kazancı Kazançlar Genel satın alma gücü yaklaşımı Genel muhasebeleştirme ilkesi Coğrafi bölümler Süreklilik, işletmenin sürekliliği Şerefiye, firma değeri Yönetim kurulu Yürütme organı Ana sözleşme Devlet Devlet yardımı Devlet Yardımı İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar Devlet Teşvikleri Devlet garantisi Teşvik tarihi Varlıklarla ilgili teşvikler Gelirle ilgili teşvikler Finansal kiralama brüt yatırımı 23

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Edinme, (elde etme, iktisap etme)

Edinme, (elde etme, iktisap etme) BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ (Amount) recoverable: Geri kazanılabilir tutar Corridor : Tazminat yükümlülüğü aralığı (1) Cost of sales method: Satışların maliyeti yöntemi (2) Acceptable under

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2004 YILI FAALİYET RAPORU

2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK)... 3 1.1. TMSK nın Temel Görevi... 3 1.2. Karar Organı... 3 1.3. Personel... 4 1.4. Gelirler ve Giderler...

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ 1 FİNANSAL RAPORLAMADA TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ

BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ 1 FİNANSAL RAPORLAMADA TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ 1 FİNANSAL RAPORLAMADA TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ Muhasebe ve finansal raporlamada terim birliğinin sağlanamadığından söz edilir. Hatta bu konuda çeşitli yaklaşımlar var:üniversite

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı