TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)"

Transkript

1 TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting estimate Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Accounting for inventories Accounting for Investments in Associates Accounting income Accounting model Accounting period Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Accounting policy Accounting principle Accounting profit Accounting record Accounting treatment Accounts receivable Accrual basis Accrual basis of accounting Accrued liabilities Accumulated (amortisation, interest, profit or loss) Geri kazanılabilir (tutar) Tazminat yükümlülüğü aralığı Satışların maliyeti yöntemi IFRS e göre kabul edilebilir Yönetimin hesap verebilirliği Muhasebe Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Muhasebe tahmini Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Stokların muhasebeleştirilmesi İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Muhasebe kârı (geliri) Muhasebe modeli Hesap dönemi Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Muhasebe politikası Muhasebe ilkesi Muhasebe kârı Muhasebe kaydı Muhasebeleştirme yöntemi Alıcılar, alacaklar Muhasebenin tahakkuk esası Muhasebenin tahakkuk esası Tahakkuk eden borçlar Birikmiş (itfa payları, faiz, kâr veya zarar) 1

2 Accumulated profit or loss Accumulating compensated absences Achieve comparability Acquired entity Acquired goodwill Acquired in a business combination Acquiree Acquirer Acquisition Acquisition date Active market Active use Actively marketed Actuarial assumptions Actuarial gains and losses Actuarial present value of promised retirement benefits Actuarial valuation Actuarial valuation method Additional comparative information Additional consideration Additional disclosure Adjust for consolidation procedures Adjusted weighted-average shares Adjustment Adjusting event (after the balance sheet date) Administrative expenses Admission fees Advance Geçmiş yıllar kâr veya zararları Birikmiş ücretli izinler Karşılaştırılabilirliğin sağlanması Edinilen işletme Edinilen şerefiye Bir işletme birleşmesinde edinilen Edinilen işletme Edinen işletme Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme Birleşme tarihi Aktif piyasa Aktif kullanım Aktif olarak satılan/pazarlanan Aktüeryal varsayımlar Aktüeryal kazanç ve kayıplar Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri Aktüeryal değerleme Aktüeryal değerleme yöntemi Karşılaştırmalı ek bilgi Ek teminat (tazminat) Ek açıklama Konsolidasyon düzeltmesi Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı Düzeltme Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar Yönetim ve genel işletme giderleri Giriş aidatları Avans 2

3 Adverse economic consequences Adverse event After-tax amount Agency Aggregate Aggregation Agreement date Agricultural activity Agricultural produce Agriculture Allocation Allowance Allowance account Allowed alternative treatment American share option Amortisation Amortisation method Amortisation period Amortised cost Amortised cost of a financial asset or financial liability Amount of inventories Amount payable Amount per share Amounts recognised (in the balance sheet and income statement) Analysis Annual leave Annual periods Annuitant Olumsuz ekonomik sonuçlar Olumsuz olay Vergi sonrası tutar Acente Toplam Toplama Anlaşma tarihi Tarımsal faaliyet Tarımsal ürün Tarım Dağıtım Ödenek, karşılık Karşılık hesabı İzin verilen alternatif yöntem Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon İtfa İtfa yöntemi İtfa dönemi İtfa edilmiş maliyet Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri Stok tutarı Ödenecek tutar Hisse başına tutar Kayda alınan/muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda) Analiz etme Yıllık izin Yıllık dönemler Yıllık sigortalı 3

4 Annuitisation Annuity Antidilution Antidilutive Appendix Application of requirements Application supplement Appraisal Arm s length transaction Asking price Assess Asset Asset exchange transactions Assets acquired Assets held by a long-term employee benefit fund Assets retired from active use Associate Audit report Authorise [financial statements for issue] Available-for-sale financial assets Balance sheet Balance sheet date Balance sheet liability method Bank Bank overdraft Bankruptcy Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı Yıllık taksit, annuite Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan Ek Hükümlerin uygulanması Uygulama eki Değerleme Piyasa şartlarında muvazaasız işlem Satıcının teklif fiyatı Değer biçmek Varlık Varlık takas işlemleri Edinilen varlıklar Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar Aktif kullanımdan çekilen varlıklar İştirak Denetim raporu Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için) Satılmaya hazır finansal varlıklar Bilanço Bilanço tarihi Bilanço yükümlülük metodu Banka Borçlu cari hesap İflas 4

5 Bargain purchase Basic earnings per share Basis adjustment Basis for Conclusions Basis point Benchmark treatment Beneficial contracts Benefit Benefit obligation Benefit to users Best estimate Bias Bid bonds Bid price Bid-ask spread Binding sale agreement Binomial Biological asset Biological transformation Black-Scholes-Merton formula Board of directors Bonus issue Bonus plan Book of contracts Book value Borrowing Costs Bottom-up test Business Business combination involving entities or Pazarlıklı satın alma Adi hisse başına kâr Temel düzeltme Karar Gerekçeleri Baz puan Temel Yöntem İstihdam sözleşmeleri Fayda Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler Kullanıcılara sağlanan faydalar En iyi tahmin Sapma Teminat tahvilleri Alıcının teklif fiyatı Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat marjı Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması Binomial Canlı varlık Biyolojik dönüşüm Black-Scholes-Merton formülü Yönetim kurulu Bedelsiz hisse senedi verilmesi İkramiye planı Poliçeler bütünü Defter değeri Borçlanma Maliyetleri Esastan başlayarak sonuca gidilen test İşletme Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi 5

6 businesses under common control Business Combinations Business Combinations Date of Exchange and Fair Value of Equity Instruments Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported Business segment Business unit Buying segment By-product Call options Callable Cap Capital Capital appreciation Capital asset pricing model Capital contribution Capital expenditure Capital gain Capital maintenance Capital maintenance adjustment Capitalisation Capitalisation of interest Capped interest rate Carried at cost Carry forward İşletme Birleşmeleri İşletme Birleşmeleri Hisse Değişim Tarihi ve Özkaynağa Dayalı Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri İşletme Birleşmeleri- Satın Alma veya Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde Sınıflandırma İşletme Birleşmeleri İlk Raporlanan Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin Sonradan Düzeltilmesi Faaliyet bölümü İşletme birimi Satın alma birimi Yan ürün Alım opsiyonu Geri çağrılabilir Faiz tavanı Sermaye Sermaye kazancı Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli Sermaye artırımı Yatırım harcaması Sermaye kazancı Sermayenin korunması Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme Aktifleştirme Faizin aktifleştirilmesi Faiz oranı tavanı Maliyet bedeliyle gösterme Aktarma 6

7 Carrying amount Cash Cash basis Cash equivalents Cash flow Cash flow hedge Cash flow risk Cash flow statement = Statement of cash flows Cash Flow Statements Cash generating unit Cash inflow Cash on hand Cash outflow Cash payments Cash price equivalent Cash proceeds Cash surrender value Cash-settled share option Cash-settled share-based payment transaction Catastrophe bond Catastrophe provisions Cedant Certificates of deposit Cessation (of capitalisation) Chief executive officer Claim Class A preference share Class of assets Defter değeri Nakit Nakit esası Nakit benzerleri Nakit akışı Nakit akış riskinden korunma işlemi Nakit akış riski Nakit akış tablosu Nakit Akış Tabloları Nakit yaratan birim Nakit girişi Nakit mevcudu Nakit çıkışı Nakit ödemeler Peşin fiyat eşdeğeri Nakit tahsilât Nakit teslim değeri Nakit ödemeli hisse senedine dayalı opsiyon Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri Afet poliçesi Afet poliçesi karşılıkları Sedan Mevduat sertifikaları (Aktifleştirmenin) durdurulması Şirket tepe yöneticisi Talep, hak A tipi imtiyazlı hisse Varlık sınıfı 7

8 Class of property, plant and equipment Classification Classification of Financial Instruments Contingent Settlement Provisions Classification of inventory Clean-up call Close members of the family of the individual Closing market prices Closing rate Collar Collateral Collateralised (asset, borrowing) Collectability Collection Collective marks Collective power Combined instrument Commencement Commencement of the lease term Commercial loans Commercial paper facilities Commercial substance Commercially viable quantities of mineral resources Commission Commitment Commodity Maddi duran varlık sınıfı Sınıflandırma Finansal Araçların Sınıflandırılması - Koşullu Ödeme Hükümleri Stokların sınıflandırılması Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç ihracından sonra dolaşımda küçük bir tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken ödenmesi) Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri Borsa kapanış fiyatları Kapanış kuru, fiyatı Koruma Teminat, güvence Teminata bağlanmış (varlık, borç) Tahsil edilebilirlik Tahsilât Ortak markalar Yönetme gücü Karma (melez) finansal araç Başlangıç Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı Ticari krediler Menkul kıymet ihraç imkânı Ticari içerik Ticarileştirilebilir miktarlarda maden kaynakları Komisyon Taahhüt Ticari mal 8

9 Comparability Comparability over time Comparable interim period Comparative balance sheet Comparative information Compensated absences Complementary assets Completeness Compliance with International Accounting Standards Component Compound financial instruments Compound instrument Concentration of (credit etc) risk Confidence level Configuration of the cash flows Consequential amendment Consideration Consistency - Alternative Methods Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs Consistency - Different Cost Formulas for Inventories Consolidated and Separate Financial Statements Consolidated balance sheet Consolidated financial statements Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries Consolidated group Consolidation Karşılaştırılabilirlik Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilir ara dönem Karşılaştırmalı bilanço Karşılaştırmalı bilgi Ücretli izinler Tamamlayıcı varlıklar Tamlık, bütünlük Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyum Unsur Bileşik finansal araçlar Bileşik araç Risk yoğunlaşması (kredi vb.) Güvenilirlik düzeyi Nakit akışlarının niteliği En son düzeltme, değişiklik Ödenen, karşılık olarak verilen Tutarlılık - Alternatif Yöntemler Tutarlılık - Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi Tutarlılık - Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet Formülleri Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide bilanço Konsolide finansal tablolar Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Konsolide edilmiş grup Konsolidasyon 9

10 Consolidation adjustments Consolidation and Equity Method Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests Consolidation special purpose entities Consolidation purposes Construction contract Construction Contracts Constructive obligation Contingency Contingent asset Contingent liability Contingent rent Contingent settlement provision Contingent share agreement Contingently issuable shares Continuing involvement Continuing operations Contract Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash Contractual arrangement Contractual cash flows Contractual maturity analysis Contractual obligation Contractual rights Contribution Contributor Control Control (of an asset) Konsolidasyon düzeltmeleri Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi - Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık Paylarının Dağıtımı Konsolidasyon Özel Amaçlı İşletmeler Konsolidasyon amaçları İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri Zımni kabulden doğan yükümlülük Koşullu Koşullu varlık Koşullu borç Koşullu kira Koşullu ödeme hükmü Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri Devam eden ilgi Sürdürülen faaliyetler Sözleşme Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler Sözleşmeye bağlı anlaşma Sözleşmeye dayalı nakit akışları Sözleşmeye dayalı vade analizi Sözleşmeye bağlı yükümlülük Sözleşmeden doğan haklar Katkı Katkıda bulunan Kontrol Varlığın kontrolü 10

11 Control (of an enterprise) Control number Controlled entity Convenience translation Convergence Conversion option Convertible bonds Convertible debt Convertible instruments Convertible preference share Co-operative Copyright Core goodwill Corporate assets Cost Cost formula Cost method Cost model Cost of an acquisition Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset Cost of an investment Bir işletmenin kontrolü; (işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.) Kontrol sayısı (dönem net kârının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere) Kontrol edilen işletme Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi) Yakınsama Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili) Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil Dönüştürülebilir borç Dönüştürülebilir araçlar Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse Kooperatif Telif hakkı Çekirdek şerefiye Şirket varlıkları Maliyet Maliyet hesaplama tekniği Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27) Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2) Maliyet modeli Elde etme maliyeti Benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Yatırım maliyeti 11

12 Cost of conversion Cost of inventories Cost of inventories of a service provider Cost of purchase Cost plus contract Cost plus method Cost recovery approach Cost-based measurement Costs of conversion Costs of disposal Costs of Modifying Existing Software Costs to sell Counterparty Country of incorporation or residence Coupon Credit derivative default product Credit enhancements Credit exposures Credit facilities Credit insurance contract Credit quality Credit risk Credit spread Creditors Creditworthiness Criteria for recognising Cross-reference CTDs Dönüştürme maliyeti Stokların maliyeti Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti Satın alma maliyeti Maliyet artı kâr sözleşmesi Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı Maliyete dayalı ölçüm Dönüştürme maliyetleri Elden çıkarma maliyetleri Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler Satış maliyetleri Karşı taraf Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı Kupon Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar Kredi riskleri Kredi olanakları Kredi sigorta poliçesi Kredi kalitesi Kredi riski Kredi marjı Kredi verenler Kredi değerliliği Muhasebeleştirme koşulları Çapraz atıf Birikimli Çevirim Farkları 12

13 Cumulative preference dividends Cumulative translation differences Currency risk Currency translation Currency units Current asset Current cost Current cost approach Current investment Current liabilities Current service cost Current tax Curtailment Cushions Customer list Database Date of acquisition Date of exchange Date of transition to IFRS Dealing securities Death benefit Debt Debt instrument Debt securities Decision tree Decision-useful information Decommissioning Decommissioning costs İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri Birikimli çevrim farkları Döviz riski Farklı para birimine çevirme Para birimleri Dönen varlık Cari maliyet Cari maliyet yaklaşımı Kısa vadeli yatırım Kısa vadeli borçlar Cari hizmet maliyeti Dönem vergisi Azaltma Destekler Müşteri listesi Veri tabanı Edinme tarihi Değişim tarihi Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi İşlem gören menkul kıymetler Ölüm yardımı Borç Borçlanma aracı Borçlanma senetleri Karar ağacı Karar için yararlı bilgi Hizmetten çekme Hizmetten çekme maliyetleri 13

14 Decommissioning funds Decommissioning obligations Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Deductible temporary difference Deemed cost Defer Deferral method Deferred acquisition costs Deferred tax Deferred tax assets Deferred tax income Deferred tax liabilities Defined benefit liability Defined benefit obligation Defined benefit obligation (present value of) Defined benefit plans Defined contribution plans Demand deposits Demand feature Demerger Demonstrably committed Deposit accounting Deposit component Depreciable amount Depreciable assets Depreciated replacement cost approach Depreciation Hizmetten çekme fonu Hizmetten çekme yükümlülükleri Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar İndirilebilir geçici fark Tahmini/beklenen maliyet Erteleme Erteleme yöntemi Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi varlıkları Ertelenmiş vergi geliri Ertelenmiş vergi borçları Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi) Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri Belirlenmiş fayda esaslı planlar İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları Vadesiz mevduat Talep edilme özelliği Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma Taahhüt edilen tazminat Mevduata dayalı poliçeler Yaşam sigortalarının mevduat birimi Amortismana tabi tutar Amortismana tabi varlıklar İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı Amortisman 14

15 Depreciation methods Derecognise (a financial instrument) Derecognition Derivative Derivative features Derivative financial instruments Designated and effective hedging instrument Determination of cost Determining Whether an Arrangement Contains a Lease Development Development costs Diluted earnings per share Dilution Dilutive effect Dilutive potential ordinary shares Diminishing balance method Direct insurance contract Direct labour Direct method of reporting cash flows from operating activities Direct operating expenses Directly attributable Directors Disaggregated information Disclose Disclosure Amortisman yöntemleri Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir finansal aracı) Finansal durum tablosu dışı bırakma Türev Türev araç özellikleri Türev finansal araçlar Etkin bir finansal riskten korunma aracı Maliyetin belirlenmesi Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi Geliştirme Geliştirme maliyetleri Seyreltilmiş hisse başına kazanç Seyreltme Seyreltici etki Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse senetleri Azalan bakiyeler yöntemi Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği taşimayan sigorta sözleşmeleri ise endirekt sigorta poliçesi) Direkt işçilik İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem Direkt faaliyet giderleri Doğrudan ilişkilendirilebilen Yöneticiler (müdürler) Ayrıştırılmış bilgi Açıklamak Açıklama 15

16 Disclosure and presentation Disclosure of government assistance Disclosure requirement Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Disclosure Service Concession Arrangements Discontinued (operations) Discontinuing operation Discount rate Discounted basis Discounting Discretionary participation feature Disposal consideration Disposal group Disposal plan Disposal transaction Dissenting opinion Dividend yield Dividends Domain name Doubtful debts Downstream transactions Dual listed corporation Dual trigger contract Earlier application is encouraged Earnings Açıklama ve sunum Devlet yardımlarının açıklanması Açıklama hükmü Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar Açıklama - İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Durdurulan (faaliyetler) Durdurulan (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) İskonto oranı İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) İskonto etme İsteğe bağlı katılım özelliği Elden çıkarma bedeli Elden çıkarılan grup Elden çıkarma planı Elden çıkarma işlemi Karşı görüş, muhalif görüş Temettü getirisi Temettüler Alan adı Şüpheli borçlar İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler Birden fazla borsada işlem gören bir anonim şirket Çifte etki yaratan sigorta poliçesi Erken uygulama teşvik edilir Kazançlar, kârlar 16

17 Earnings - diluted Earnings contingency Earnings per share Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts That May Be Settled in Shares Economic benefits Economic decision-making needs of users Economic life Effect of assumed conversions Effective date Effective interest method Effective interest rate Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Elements of cost of exploration and evaluation assets Eligible for capitalisation Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates Embedded derivative Employee benefits Employee share ownership plan Employee share purchase plan Employee turnover rates Employees and others providing similar services Employer payroll taxes and insurance contributions Enactment Enforcement of covenants Seyreltilmiş kazanç Koşula bağlı kazançlar Hisse başına kazanç/kâr Hisse Başına Kazanç Finansal Araçlar ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer Sözleşmeler Ekonomik yararlar Kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçları Ekonomik ömür Varsayılan dönüştürme etkisi Yürürlük tarihi Etkin faiz yöntemi Etkin faiz oranı Kur Değişiminin Etkileri Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları Aktifleştirmeye uygun İştiraklerde Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararların Eliminasyonu Saklı türev ürün Çalışanlara sağlanan faydalar Personelin hisse alarak ortak olma planı Çalışanların hisse satın alma planları Personel devir hızı Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri Yasalaşma Sözleşmenin yaptırımları 17

18 Enhanced disclosure Enterprise Enterprises whose shares are (not) publicly traded Geniş kapsamlı açıklamalar İşletme, teşebbüs Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler Entity Entity-specific value Environmental obligations Equalisation provisions Equity Equity - costs of an equity transaction Equity accounting method - recognition of losses Equity balances Equity capital Equity compensation benefits(=stock (=share) compensation benefits) Equity compensation plans (=share (=stock) compensation plans) Equity component Equity holders Equity index Equity instrument Equity instrument granted Equity interests Equity issue Equity method Equity securities Equity-settled share-based payment İşletme İşletmeye özgü değer Çevresel yükümlülükler Dengeleme karşılıkları (Sigortacılık riskleri genel karşılıkları) Özkaynak Özkaynak- bir özkaynak işleminin maliyetleri Özkaynak muhasebeleştirme yöntemizararların muhasebeleştirilmesi Özkaynak bakiyeleri Ortaklarca konulan sermaye Özkaynağa dayalı tazmin karşılıkları (Hisse senedine dayalı tazmin faydaları) Özkaynağa dayalı tazmin planları (Hisse senedine dayalı tazmin planları) Özkaynak kalemi Hisse senedi sahipleri Özkaynak endeksi Özkaynağa dayalı finansal araç İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal araç Özkaynak payı Hisse senedi ihracı Özkaynak yöntemi Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler Özkaynağa dayalı (özkaynaktan 18

19 transaction Estimated costs Estimated future cash flows European share option Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Event-driven fair value measurements Events After the Balance Sheet Date Events occurring after the balance sheet date Evidence of impairment Exchange difference Exchange of assets Exchange rate Exchange transaction Executory contract Exemptions Exercise date Exercise of rights Exercise price Existing liability Expected value Expenditure Expenses Experience account Experience adjustments Expiry date Explicit and unreserved statement of compliance karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi Tahmini maliyetler Gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilen nakit akışları Avrupa hisse senedi edinme hakkı Yasal açıdan kiralama görünümündeki işlemlerin özünün değerlendirilmesi Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar Değer azalışına dair kanıt Kur farkı Varlıkların takası, değişimi, trampası Takas/değişim oranı, döviz kuru Değişim, takas işlemi Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler Muafiyetler Yürürlük tarihi Hakların kullanımı Uygulanacak fiyat Mevcut borç Beklenen (tahmini) değer Harcama Giderler Aktüeryal varsayıma dayalı hesap Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri Vade tarihi Açık ve koşulsuz uyum tablosu 19

20 Exploration and evaluation assets Exploration and evaluation expenditures Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Exposure draft Expropriation of major assets Extraordinary items Face (of financial statements or notes) Fair presentation Fair value Fair value hedge Fair value measurement Faithful representation Fees Fellow subsidiary Fidelity bonds Fiduciary activities FIFO FIFO formula Finance lease Finance lease obligations Financial asset Financial asset or financial liability at fair value through profit or loss Financial asset or liability held for trading Financial capital Financial conglomerate Financial guarantee Araştırma ve değerlendirme varlıkları Araştırma ve değerlendirme harcamaları Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Nihai taslak Önemli varlıkların devlet tarafından kamulaştırılması Olağandışı kalemler (Finansal tablolar veya dipnotların) içeriği Gerçeğe uygun sunum Gerçeğe uygun değer Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemi Gerçeğe uygun değer ölçümü Güvenilir olma Aidatlar, ücretler Aynı daldaki bağlı ortaklık Emniyeti suistimale karşı korumalı tahvil Saklama faaliyetleri FİFO (ilk giren ilk çıkar) FİFO yöntemi Finansal kiralama Finansal kiralama yükümlülükleri Finansal varlık Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borç Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlık veya finansal borç Finansal sermaye Finansal şirketler topluluğu Finansal teminat 20

21 Financial institution Financial instruments Financial Instruments: Disclosure and Presentation Financial Instruments: Recognition and Measurement Financial liability Financial performance Financial position Financial reporting Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Financial Reporting of Interests in Joint Ventures Financial review Financial risk Financial statements Financial year-to-date basis Financing activities Financing device Finished good Firm commitment Firm purchase commitment Firm sales contracts First IFRS financial statements First-in, first-out First-time adopter First-time adoption First-time Adoption of International Financial Reporting Standards First-time application Finansal kuruluş Finansal araçlar Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Finansal borç Finansal performans Finansal durum Finansal raporlama Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama İş ortaklıklarındaki payların raporlanması Finansal inceleme / gözden geçirme Finansal risk Finansal tablolar Mali yıl esası Finansman faaliyetleri Finansman aracı Mamul Tam bağlılık Kesin alış taahhüdü Kesin satış sözleşmesi IFRS e göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar İlk giren ilk çıkar (FİFO) IFRS i İlk kez uygulayan işletme İlk kez IFRS uygulaması Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması İlk kez IFRS uygulaması 21

22 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting Fixed asset Fixed coupon rate Fixed price contract Fixed production overheads Flat yield curve Floating rate Floor Forecast Forecast transaction Foreign currency Foreign currency derivatives Foreign currency transaction Foreign entity Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations Foreign exchange contract Foreign exchange rates Foreign operation Forgivable loans Forward contract Forward repurchase agreement Framework Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements Franchise fee Function of expense Muhasebenin temel esası olarak IAS'lerin ilk kez uygulanması Duran varlık Sabit kupon faiz oranı Sabit fiyatlı sözleşme Sabit üretim genel giderleri Sabit oranlı getiri eğrisi Dalgalı kur Taban oran Tahmin, öngörü Tahmini işlem Yabancı para, döviz Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları Yabancı para işlemi Yurtdışındaki işletme Döviz Kuru Önemli Devalüasyonlardan Kaynaklanan Zararların Aktifleştirilmesi Yabancı para alım/satım sözleşmeleri Döviz kurları Yurtdışındaki yabancı faaliyetler Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler Vadeli işlem sözleşmesi (forward sözleşmesi) Vadeli geri alım sözleşmesi Yapı, çerçeve, taslak Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve İmtiyaz ücreti, bedeli Giderlerin fonksiyonu 22

23 Functional currency Fundamental errors Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Funding Future cash flow Future economic benefit Futures contract GAAP Gain on disposal Gains General purchasing power approach General recognition principle Geographical segments Going concern Goodwill Governing board Governing body Governing charter Government Government assistance Government Assistance No Specific Relation to Operating Activities Government Grants Government guarantee Grant date Grants related to assets Grants related to income Gross investment in the lease Geçerli para birimi Temel hatalar Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1) Fonlama, kaynak yaratma Gelecekteki nakit akışı Gelecekteki ekonomik yarar Vadeli işlem sözleşmesi (futures sözleşmesi) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) Elden çıkarma kazancı Kazançlar Genel satın alma gücü yaklaşımı Genel muhasebeleştirme ilkesi Coğrafi bölümler Süreklilik, işletmenin sürekliliği Şerefiye, firma değeri Yönetim kurulu Yürütme organı Ana sözleşme Devlet Devlet yardımı Devlet Yardımı İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar Devlet Teşvikleri Devlet garantisi Teşvik tarihi Varlıklarla ilgili teşvikler Gelirle ilgili teşvikler Finansal kiralama brüt yatırımı 23

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2015 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Edinme, (elde etme, iktisap etme)

Edinme, (elde etme, iktisap etme) BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ (Amount) recoverable: Geri kazanılabilir tutar Corridor : Tazminat yükümlülüğü aralığı (1) Cost of sales method: Satışların maliyeti yöntemi (2) Acceptable under

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı