Ödün vermeksizin iletiþim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödün vermeksizin iletiþim"

Transkript

1 NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim

2 Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata çok amaçlý, güvenilir ve geleceðe yönelik bir iletiþim çözümü mü arýyorsunuz? SOPHO IPC500 orta ve daha küçük çaplý þirketlerin bütün isteklerini karþýlayacak kapasitededir. Çok amaçlý IPC500, geleneksel analog telefon kullanýmý, DECT yoluyla telsiz telefon, VoIP telefon yada bu üçünün herhangi kombinasyonlarýyla çok amaçlý bir kullaným sunuyor. IPC500 ile firmanýzýn taleplerine göre bu üç teknolojiyi kullanarak ses - data entegrasyonunun tüm avantajlarýndan faydalanabilirsiniz. Küçükten baþlayarak büyüyebilirsiniz : IPC500, kullanýcýlý tek merkezli firmalar için ve Network olanaklarýný kullanarak 2500 aboneye kadar büyüyerek, çok merkezli firmalar için idealdir. Buna ek olarak, Firmanýzýn ihtiyaçlarýna göre ekleyebileceðiniz CTI ve daha bir çok özelliðide destekler - çok geliþmiþ çaðrý hesaplama seçeneði InSite' den pratik Voic (Sesli Mesaj) özelliði gibi. Geleceðe yönelik IPC500, Ýnternet telefonu ve VoIP (Voice Over IP) için uluslararasý bir standart olarak kabul edilen SIP (Session Initiation Protocol) ile teknoloji ne kadar hýzlý geliþirse geliþsin yeni servis ve uygulamlarýn avantajlarýndan yararlanmanýza olanak saðlar. Bütçenize uygun IPC500, geleneksel DECT telefon ve VoIP çözümleri yada tamamen VoIP teknolojisi kullanýlarak firmanýzýn ihtiyaçlarýna ve bütçesine uygun, ihtiyaclarýnýza göre para ödediðiniz düþük maliyetli bir sistemdir. SOPHO IPC500 Fonksiyonel, geliþmiþ telefon terminali seçenekleri, CTI uygulamalarý ile geleceðe yönelik iletiþim platformu. -2-

3 kleyebileceðiniz Network VoIP * Dýþ ve iç hatlarda, SIP özelliði ile geleceðin teknolojisi * Paylaþým seçenekleri ile bant ve Network maliyetlerinde ekonomik çözümler * Data üzerinden sesi önceliklendirmek ve ses kalitesini yükseltmek için bireysel QoS. * SIP ile diðer markalara uyumluluk * Sertifikasyon ile UMTH baðlantýsý * Sistem özellikleri ile çok noktalý firmalarý merkez çatýsý altýnda toplar ve tek bir sistem gibi çalýþarak verimliliði arttýrýr * Ýki sistemle back-up' lý çalýþma seçeneði ile kesintisiz iletiþim * Ekonomik çözümler sunabilen merkezi özellikler Örneðin; tüm þubeler için tek bir sesli posta, tek numara planý, merkezi operatör Güçlü Uygulamalar 1. SOPHO InSite Çaðrý ücretlendirme ve detaylý analiz programý (IP) DECT * DECT mobil çözümler ile sürekli ulaþýlabilirlik * GAP standartlý sistemler ile tam uyumluluk, maksimum yeterlilik * Baz istasyonlarý arasýnda kesintisiz iletiþim * DECT sistem ile iþiniz ayaðýnýza gelsin * Kablosuz ve sorunsuz çözüm * Network üzerinden baz istasyonu uygulamasý ve GAP uyumu (IP DECT) Geliþmiþ Terminaller Operatör ve kullanýcýlar için sayýsal set seçeneklerinin yaný sýra analog, IP, SIP telefonlar ve DECT (geleneksel, IP yada Wi-Fi) seçenekleri IPC500 * Entegre dijital sesli mesaj * Arayan numarayý görme * Cevapsýz aramalarý görebilme * Sanal numara ile tek telefona çok kullanýcý tanýmlama ve mesaj kutusu oluþturabilme * Sesli posta kutusu ve ses kaydý * ACD: Otomatik çaðrý daðýtýmý * ARS: Otomatik yön seçimi * F-Route: Alternatif yön tanýmlama * LCR: Ucuz tarifeli hatta yönlendirme * Wav formatýnda bekletme müziði * 32' li konferans ve konferans odasý * DISA, DID * IP' den ve Web' den eriþim CTI 2. SOPHO Operatör Bilgisayar destekli operatör araçlarýyla üst düzeyde müþteri memnuniyeti 3. SOPHO Softphone Bilgisayarýnýzý telefona dönüþtürüp ofis ve mobil çalýþanlarýnýz için esnek kullaným imkaný 4. SOPHO Phone Manager Bilgisayar baðlantýsý ile telefonunuzun özelliklerini arttýrýr. 5. SOPHO View Call TAPI ile çaðrý detaylarýný bilgisayarýnýza Pop-Up etme 6. SOPHO Voic Firmanýzýn ihtiyacýna yönelik pek çok sesli mesaj seçeneði ve ses kayýt imkaný SOPHO IPC500 size CTI yani, Bilgisayar, telefon entegrasyonun avantajlarýný sunuyor. Tüm çaðrýlarýnýzý, geliþmiþ yazýlým seçeneklerimizle oluþturduðunuz müþteri bilgi veritabaný ile görebilir ve yönetebilirsiniz. -3-

4 IPC500 Tümleþik mimari IPC500 mevcut data Network ünüz üzerine direkt konumlandýrýlabilir. IP iletiþim çözümüdür. Size router, firewall, swich ve benzeri ekipmanda seçim özgürlüðü býrakarak mevcut data kaynaklarýnýzý kullanýr. Mevcut donanýmýnýzý atmak zorunda býrakmaz. Bu yaklaþýmla mevcut yapýyý bozmadan, ekstra maliyetlere neden olmadan, hata payýný sýfýra indirir ve tam entegrasyon saðlar. BRI PRI Analog PSTN 9 3. Parti PBX QSIG 1 IPC500 telefon serverý, IP LAN çözümü olarak konumlandýrýlabilir. Fakat buna alternatif, TDM telefon sistemi olarak pozisyonlanabilir. Ýstenildiði zaman kolayca IP telephony e geçiþ yapýlabilir LAN Network 3 2 Ýletiþim Network üne daha sonradan IPC500 Server lar ilave edilerek sistem geneline esneklik kazandýrýlabilir. Dikkatlice dizayn edilmiþ bir data Network ü ile bu tip ilaveler ana sistemle beraber mükemmel bir uyum içinde çalýþýr. IPC500 Telefon 5 DSS Konsol 3 Data Network ünüzü sesle birleþtirin. IPC500 IP veya SIP telefonlar LAN üzerine direkt konumlandýrýlabilir. Analogtan IP ye geçiþ tek bir VoIP kartýyla mümkündür. Ekstra IP kanallar için ilave kartlara gerek yoktur. Wi-Fi Telefon PDA/Smartphone WLAN Access Point Tümleþik Mesajlaþma Server 15 4 Maliyetleri düþürmek için uzak nokta çalýþanlarýnýzý IP VPN Network tünelleri ile merkezinize baðlayýn. 5 IPC500 SIP, IP, GSM, DECT, WLAN veya geleneksel telefon aboneleri kombinasyonlarýnýn tümüne olanak verir. SIP veya IP Softphone larýnýzý PC, PDA veya Mobile Smartphone gibi cihazlarla da kullanarak merkez santralinizin dahili abonesi olabilirsiniz. 12 GSM/3G Mobil Telefonlar (Mobil Aboneler) Operatör Konsol 5 Call Centre Yönetimi CTI Suite Ý 6 POE (Power Over Ethernet) adaptörler 802af veya Cisco standartlarýnda olabilir. Düþük maliyetli bir layer 2 switch dahi IP abonelerinize enerji verebilir. SIP Telefon InSite 18 Çaðrý Raporlama Çaðrý Analiz Performans Yönetimi 7 Daha düþük adetli IP telefonlar için merkezi power adaptör daha uygun maliyetli olacaktýr. 8 Dýþ dünya ile iletiþim firma router ý üzerinden H.323 veya SIP protokolü ile olabilir. Buna alternatif olarak ISDN çýkýþlarda Soft Phone InSite Phone Manager T mümkündür. IPC500 hem PRI hem de BRI Network leri destekler. Bunlara ek olarak yurtiçinde veya yurtdýþýnda tüm SIP tabanlý alternatif operatörlere register olmak mümkündür. 11 Ýþ Uygulamalarý Server ý -4-

5 Router/SIP/H Internet IP Network VPN VLAN IPC500 Net 2 Laptop üzerinden IP Soft Phone Uzak Ofis veya Cluster IPC Uzak noktalar arasý iç görüþme gereksinimleri giderek artmaktadýr. IPC500 özel WAN Network leri desteklerken günümüzde pek çok firma telefon maliyetlerini kýsma amacýyla IP VPN Networklere geçiþ yapmaktadýr. IPC500NET, tüm IPC500 Network ler arasýnda þeffaf kullaným özelliklerine ek olarak diðer marka sistemlere de QSIG baðlantý imkaný sunar. Uzak nokta çalýþanlarý merkez IPC500 e internet aracýlýðýyla eriþebilir. Bu noktalardaki IPC500 telefonlar merkez ofis sistem telefonlarý ile ayný kullaným özelliklerini sunar. Böylelikle istenildiðinde Call Center Agent larý evden de çalýþabilir. 1 Uzak Nokta IP Abone IPC500 CTI entegrasyonu ile tüm TAPI tabanlý uygulamalara entegre edilebilir. Microsoft Outlook, Microsoft CRM ve Lotus Notes gibi. Mevcut Network DECT Baz stasyonu Uzak Nokta Call Center Agent Operatör konsolu gerektiren daha büyük firmalar için IPC500 e basit DSS konsolu yaný sýra Network ün herhangi bir yerine konumlandýrýlabilir. Network operatör konsolu da entegre edilebilir. Bazý IPC500 sistem telefonlarý Fall Back Adaptor kullanýmýný destekler. Sistem telefonuna içten takýlan bir modül sayesinde Network baðlantýsý çöktüðü anda telefon otomatik olarak analog hattan iletiþime devam eder. Uzak nokta çalýþanlarý için idealdir. ARS ve LCR özellikleri ile IPC500 sizi Network içinde veya dýþýnda aradýðýnýz noktaya en ucuz tarifeli hattan otomatik olarak yönlendirir. 12 IP DECT Uzak Nokta Operatör 15 Tümleþik mesajlaþma ile Microsoft Outlook üzerinden veya farklý mesaj servisleri üzerinden hem lerinize hem de Voice Maillerinize kolayca eriþin. Fax IPC500 ACD özellikleri ve Call Center uygulamasý ile kolayca Call Center lar oluþturulabilir. 17 InSite uygulamasý ile gelen çaðrýlarýnýzý kontrol edin ve müþteri memnuniyetini arttýrýn. IPC500 TDM elefonlar 5 Uzak Ofisler 18 InSite uygulamasý ile gelen çaðrýlarýnýzýn detaylý rapor ve analizlerini alarak çaðrý karþýlama performansýnýzý daha etkin yönetin. -5-

6 IPC500 Ýletiþim ihtiyaçlarýnýz için komple çözüm Call Centre Call Centre çözümleri müþteri memnuniyetini arttýrýrken çalýþan maliyetlerini azaltýr. IPC500 Call Centre çözümleri 2 Agent dan baþlar ve 200 Agenta kadar destek verir. Çaðrý sýralama uygulamalarý Uzak nokta veya ofis tabanlý Agentlar Çaðrý kayýt ve arþivleme opsiyonlarý Çaðrý ve çalýþanlarýnýzý InSite Call Centre ile kontrol edin. Esnek çözümler IPC500 size basit telefon kullanýmýn yanýsýra esnekliðiyle günümüzün deðiþen iþ çevrelerine ve teknolojilerine hýzlý adaptasyon sunar. IPC500 çözümleri daha birkaç yýl önce mümkün olmayan fakat bugün hepsini ayný platform altýnda bulabileceðiniz özellikler ile iþinize deðer katar. Telefon seçenekleri mesajlaþma ve iþ uygulamalarý size iletiþim platformunuzu ihtiyaçlarýnýza göre þekillendirme imkaný saðlar. Ofis konferans çözümleri Güçlü konferans özellikleri ile artýk toplantý masraflarýnýzý düþürebilirsiniz. Yeni Conference Bridge teknolojisi ile sanal toplantýlar þifre kullanýmý ile güvenli bir þekilde düzenlenebilir. Ayný anda 4 adet 32'li konferans çözümleri Servis Þifre korumasý Ucuz maliyet Mesajlaþma Tüm önemli mesajlarýnýza tek bir posta kutusundan ulaþýn. IPC500 Mail DMS ile Microsoft Outlook a tam entegrasyon Entegre Sesli Posta / yönetimi Uzak ofis çözümleri IPC500 hem uzak ofisler hem de tek çalýþanlý Home Ofisler için iletiþim çözümleri sunmakta VPN (Virtual Private Network) tünelleri ile tüm uzak ofisleriniz ve uzak nokta çalýþanlarýnýz merkez santralinizin abonesi olabilir ve ayný çatý altýnda toplanabilir ve IPC500 server üzerinden yönetilebilir. Her yerde ulaþýlabilir olun Günümüz telefonlarýnýn hepsi IPC500 abone telefonu olarak kullanýlabilir. Bu size tasarruf saðlar. Çünkü bir çalýþanýnýz için birden fazla telefon tahsis etmek zorunda kalmazsýnýz. Buda daha az telefon konfigürasyonu demektir. Mobil GSM/3G, SmartPhone, PDA cihazlarýnýzý yada evdeki PC nizi dahili telefon gibi kullaným imkaný WLAN yada DECT kullaným imkaný Ýnternetin olduðu heryerde santralinizin abonesi olun. Geleceðe yönelik çözüm IPC500 geleceðin teknolojisi SIP Networklerin üzerinde çalýþabildiði gibi günümüz PSTN/ISDN Networklerle de sorunsuz çalýþabilmektedir. NEC PHILIPS size hem SIP Trank hem de SIP Network çözümleri sunuyor. Ýþyeri çözümleri Sadece bir telefon sisteminden öte Servis hizmetlerinizi daha kolay idare edilebilir hale getirecek ve yatýrýmýnýzý koruyacak önemli çözümler sunan IPC500 firmanýzdaki bilgisayar sistemlerinizle CRM yazýlýmlarý aracýlýðýyla entegre olarak müþteri hizmet kalitenizi arttýrýr. IPC500 Lotus Notes, MS Olutlook, Microsoft CRM gibi pek çok iþ uygulamasýna entegre olabilir. IPC500 mimarisi IPC500 19" rack kabin mantýðýnda üretilmiþ bir IP iletiþim serverýdýr. Duvara yada yere monte edilebilir. Hem IP hemde geleneksel telefon kullanýmýna olanak saðlar. IP Network lere baðlantýlar herhangi bir router üzerinden yönlendirilebilir. Kapalý yönetim sistemi ile virüs ve hackerlara karþý korumalý ve son derece güvenilir bir iletiþim platformudur. GSM/3G/PDA Mobil entegrasyon IPC500 V6,5 versiyonundan itibaren mobil cihazlara entegrasyon seçenekleri sunmaktadýr. Kullanýcýlar mobil cihazlarý ile merkez santrallerinin dahili abonesi olabilirler. Merkeze doðru çaðrý yapabilir ve merkezden gelen çaðrýlara cevap verebilir. Özellikle PDA ve bazý cep telefonlarý için üretilen yeni nesil VPN yazýlýmlarý sayesinde artýk tüm hareket halindeki çalýþanlarýnýz internetin olduðu heryerde santralinizin dahili abonesi olabilirler. -6-

7 Network Sistemleriniz arasýnda saðlam bir köprü SOPHO IPC500' ü seçtiðinizde güçlü að seçeneklerine sahip olacaksýnýz. Çünkü; SOPHO IPC500 kiþiden kiþiye sesli iletiþimde pek çok seçeneði destekleyen IP Telefon teknolojisini lisanslama olmaksýzýn sunmaktadýr. SOPHO IPC500 Net IPC500 Net Ses Yapýsýný kullanarak firmanýzýn ihtiyaçlarýna göre bir çok þeffaf özellik saðlayan ses aðlarý kurabilirsiniz. Merkezi operatör, merkezi ses mesajý ve otomatik karþýlama özellikleri, yatýrýmýnýzý en üst seviyeye çýkararak ve harcamalarýnýzý en aza indirerek karþýlýklý að paylaþýmýna imkan verir. Tüm þubelerinizin, ana merkezin bir parçasý gibi çalýþmasýna imkan tanýyarak arama merkezlerinizi yaygýnlaþtýrýlabilirsiniz. Ýletiþim verimliliði WAN üzerinden herhangi bir yere kurulabilen að operatör konsollarý ile arttýrýlýr. SOPHO IPC500 Net, geniþ kapsamlý özellikler içerir; Camp On / Geri arama Paging Yönlendirme Konferans DDI/CLI Ýsim ve Numara gösterilmesi Park bekletme Meþgul ikazý Follow Me Aktarma Kablosuz DECT Her bölümü 512 porta kadar destekleyen IPC500 daðýtým aðý çözümleri, modüler basit sistemleri binlerce kullanýcýlý Network aðlarýna dönüþtürebilir. IPC500 Net, çoklu çalýþan gruplarýnýn merkezleþmesini istemeyen bunun yerine daha organize geliþmeyi hedefleyen günümüz þirketleri için en ideal çözümdür. Günümüzün hýzlý deðiþen çalýþma koþullarý, büyük firmalarý tek deðil çok merkezli baðýmsýz çalýþan aðlarý kurmaya itmektedir. IPC500, sanal ofisleri, uzak noktalý baðlantýlarý (seyahat, tatil vb.) ve home-office' leri ortak Data ve Ses bileþenleri altýnda toplayabilir. VoIP Çýkýþlarý IP veya normal her telefon sistemi, kullanýcý taleplerine göre telefon kullanýmýna imkan saðlayan özelliklerle donanýmlý olmalýdýr. ADSL hatlarýnýn düþük maliyetli oluþu ev ofislerini / uzaktan çalýþmayý (Seyahat/Tatil vb.) ekonomik ve cazip hale getirir. Að baðlantýsý sayesinde ev yada uzak ofislerdeki kullanýcýlar pek çok þeffaf iletiþim özelliðinden yararlanabilirler. Hepsi birer þube gibi çalýþabiilir yada operatör olarak hareket edebilirler. Part-Time personel için ideal bir çözümdür. IP ses iletiþimi IPC500 santral yoluyla yönlendirme olmadan LAN yada WAN üzerinde kullanýlabilir. IPC500 santralinin gerektiði tek zaman, IP' den ISDN gibi normal bir aða yada TDM telefon baðlantýsýna ihtiyaç duyulduðu zamandýr. Bu noktada sinyal deðiþimi gerekir. IP telefonlarý sadece diðer IP adreslerine yönlenebilir. IP adres yönetimini DHCP server tarafýndan yapýlýr. IP Network' ünde önemli olan yedek ve geri dönüþüm özellikleri IPC500' de de bulunmaktadýr. Her IP telefon iki IPC500'ün üzerine kayýtlý olabilir. Eðer bir IPC500 bozulursa o zaman IP telefonlarý WAN üzerinden ikinci IPC500 yoluyla iletiþimine devam edebilir. Eðer LAN bozulursa her IPC500 IP telefonu, PSTN yada analog gibi network kaynaklarýný kullanarak PSTN/TDM modu üzerinden çalýþabilir. IP yada diðer telefonlarda bir çok kombinasyonu destekleyen IPC500 Networkleri gereken telefon geri dönüþümü seviyesine ayarlanabilir. IP networklerle ses kalitesi bazen problem olabildiði için IPC500 telefonlarý tercih edilen seviyedeki ses kalitesini vermek için ayarlanabilir. G711, G729 ve G723 standartlarýnýn hepsini destekler. Açýk standartlar; IP trafiðini önceliklendirmek için IPC500 QoS yönlendiricisinin her tipini destekler. -7-

8 SOPHO InSite Detaylý çaðrý raporlama ve analiz SOPHO InSite, geliþmiþ uygulama seçenekleri ile Call Center için en zengin özellikli çaðrý kontrol programdýr. Bu kombinasyon, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin haberleþme maliyetlerini kýsýp yeterliliði arttýrmalarý için en güçlü araçtýr. InSite size personelinizin telefon sisteminizi kullanmakta ne kadar etkili olduklarýný gerçek zamanlý bilgiyle verir : * Gelen çaðrý sayýsý bildirimi * Cevapsýz çaðrý sayýsý bildirimi * Her arama için ortalama bekleme süresi * En uzun bekleme süresi * Cevaplanmayý bekleyen çaðrý sayýsý * Giden çaðrý sayýsý bildirimi * Çaðrýlara cevap verecek boþ personel sayýsý bildirimi * Konuþma uzunluðu * Gelen ve Giden çaðrý zamaný özeti * Rakip firma alarmý Bu biglileri; þirketinizin, tüm departmanlarý yada bireysel personelin görmelerini saðlayabilirsiniz. Program aktif hale getirdiðiniz uyarý sistemi ile gelen çaðrý yoðunluðuna göre hareket etmenize imkan saðlar. Örneðin; sizi arayan müþterilerinize, cevap veremediðiniz bilgisini sistem size gönderdiðinde, boþ personelinizi kullanarak çaðrýlara cevap verebilirsiniz. InSite' ýnýzýn fonksiyonlarý, dört farklý kullanýma göre hazýrlanmýþtýr. Sadece ihtiyacýnýz olaný satýn alýrsýnýz. Eþ zamanlý ekran Çaðrý takibini eþ zamanlý olarak yapabilir yada iþlem kaydýndan görebilirsiniz. Bilgilendirme Dilediðiniz bilgiyi sadece telefon bazýnda deðil önceden tanýmladýðýnýz gruplar bazýnda da görebilirsiniz. Uyarý yönetimi Raporlarý analiz etmek için zaman harcamanýza gerek yok. InSite, önceden belirlediðiniz limitlerinizin aþýmýnda sizi ile uyarabilir. Hesap takibi Doðru arama hesap takibi yapabilmek için sabit arama giderlerini önceden InSite ile tanýmlayabilir ve takip edebilirsiniz. Saðlam mimari Saðlam mimarisi ile hiç bir aramanýn, uzak sistemlere yapýlan WAN baðlantýlarýnda dahi, asla gözden kaçýrmayacaðýnýzý garanti eder. Otomatik veritabaný yedeklemesi Bütün arama kayýt bilgileri otomatik veya manuel olarak yedeklenebilir. Fatura takibi Kullanýcýlarýn mobil veya sabit hatlardan yaptýðý tüm arama bilgilerini görebilir ve gelen faturalarla karþýlaþtýrabilirsiniz. ACD Call Center uygulamalarýnda bireysel login / logout, akýþ kontrol, sýralama ve yenilemeyi içeren tüm ACD fonksiyonlarýný destekler ve raporlar. InSite' ýnýzý müþterilerinizin ihtiyaclarýna göre kiþiselleþtirebilir, iþlem yapabilir ve ekranda görmek istediðiniz bilgileri kendiniz seçebilirsiniz. -8-

9 SOPHO Operatör Önce müþteri ilgisi Resepsiyonistiniz ya da telefon operatörünüz, arayan müþterilerinizi karþýlama da büyük etkendir. Bu yüzden gelen çaðrýlarý görmek ve ona göre yönlendirmek müþteri memnuniyeti için büyük avantajdýr. Operatörünüzün arayanlara VIP hizmet kalitesi vermek için her türlü donanýma sahip olacak. SOPHO Operatör, günümüz konsollarýnýn büyük çoðunluðunda mümkün olmayan pek çok servis seçeneði sunan bilgisayara dayalý bir operatör konsoludur. CTI teknikleri ve TCP/IP Network' lerini kullanarak : * Arama belirleme özellliðini kullanarak arayanýn kimliðini belirler * Neden DDI numarasý kullanýlarak arama yapýldýðýný belirler * Cevaplanmayý bekleyen aramalarý gösterir * Öncelikli aramalarý öne alýr * Yarý otomatik ' lere olanak saðlar Eðer aranan abone meþgul ise operatörünüz, arayanýn detaylarýyla ilgili mesaj gönderir * Farklý arayýcýlara çoklu bekletme sýrasý yaratabilir * Arayanlarýn kýsa yoldan operatöre baðlanabilmelerini saðlar * Bekleyen yada geri dönen aramalarý kimliði ile gösterir * Arayanlarý yönlendirmeden önce meþguliyet durumunu belirler * Yönlendirilen çaðrýlarý düzenler * Limitsiz DSS seçeneðini destekler Müþteri memnuniyetinizi maksimum seviyeye çýkartýn.

10 SOPHO Softphone Telefonunuz internet olan heryerde SOPHO Softphone, personelinize, ofiste veya yolda, nereye giderlerse gitsinler, esnek bir telefon çýkýþý saðlar. Personelinizin bilgisayar üzerinden iþ telefonunun avantajlarýndan yararlanmasýný saðlar. Softphone' nunuzu kullanmak çok kolaydýr. Bilgisayar ekranýnýzdan arama yapabilir ve alabilirsiniz, aramalarý bekletip, konferans görüþmeleri yapabilirsiniz. SOPHO Softphone ile bir çok þekilde arama yapabilirsiniz. * Klavyeyi kullanarak * Mouse' unuzu kullanarak, telefon sembolünün üzerine týklayýn * Telefon defterinize isim girerek * Telefon defterinizden isim seçerek * Telefon ünitesini kullanarak * USB Mikrofon ve kullaklýðýnýzý kullanarak * PDA cihazlarýnýzý kullanarak Ana telefon fonksiyonlarý yanýsýra SOPHO Softphone geliþmiþ çeþitli özellikler sunuyor: * Video konferans - Video kamera aracýlýðýyla * - Elektronik posta ( ) özelliðiyle müþterilerinize 'ler gönderebilirsiniz. -10-

11 SOPHO Phone Manager Kolay arama yönetimi SOPHO Phone Manager, kurulum özellikleri ve arama þeffaflýðý ile kullanýcýya rehberlik eder. Phone Manager, analog bir telefonla dahi kullanýcýlarýna PBX' de bulunan ek özelliklere týklayýp kolay giriþ izni verir. Anahtar özelliklerinden bazýlarý : Kiþiselleþtirme Bilgisayarýnýz üzerinden telefonunuzu kiþiselleþtirmenizi ve kontrol etmenizi saðlar. Cevapsýz çaðrý kayýtlarý Ofis dýþýndayken cevap veremediðiniz tüm çaðrýlarýnýzý kaydeder. Müþteri iliþkileri için büyük avantajdýr. Eðer bir analog telefon kullanýyorsanýz, Phone Manager size PBX' iniz de, arama görünürlülüðü ve çaðrý takibi gibi ek özellikler sunar. Arama Kayýtlarý Telefon üzerinden yaptýðýnýz tüm görüþmeleri süre detaylarý ile birlikte kaydeder. Aktarma Siz meþgulken gelen çaðrýlarý ve cevaplamak istemediðiniz çaðrýlarý basitçe (Deflect) aktarma tuþu ile baþka bir aboneye yada sesli posta kutusuna aktarmanýzý saðlar. MS Outlook Entegrasyonu Phone Manager, MS Outlook' a baðlanýr ve aramalarýnýzý bilgisayarýnýz üzerinden yapmanýza imkan tanýr. Ayrýca, eðer arayan kiþi rehberinizde kayýtlý ise, Phone Manager arayaný ekranýnýzda kimliði ile gösterir. Aramalarýnýzý yönetmek için kolayca iþaretleyin ve týklayýn

12 SOPHO View Call Kim arýyor, görün SOPHO View Call, personelinizin, müþterilerinize etkili ve samimi hizmet sunmasýný saðlar. SOPHO View Call, arama geldiðinde arayan kiþi hakkýndaki bilgiyi ekranda gösteren Telefon Bilgisayar Entegrasyonu özelliðidir. Bu özellik kullanýcýlara, çaðrý yanýtlamada gerekli bütün bilgiyi vererek daha etkili ve profesyonel hizmet sunmalarýna imkan verir. Anahtar özellikler Kolay kurulum Arayan numarayý ekranda görme Gelen çaðrýyý dahili aboneye direk yönlendirme (DDI Direkt Çevirme) Eðer eþleþme yoksa boþ kaydý öne alma Mini hizmet bölümü Pre-Pop Çok yaygýn olarak kullanýlan CRM sistemlere uyarlanabilir TAPI 2.1 uyumlu Mini Pop-Up penceresinden yeni bir baðlantý yapabilme Arayanýn baðlantý kayýtlarýný bilgisayar ekranýnda görme Herhangi bir CRM paketiyle dýþ arama yapabilme Arama türüne göre ayarlanabilir bilgi gösterimi - Arama cevaplanmadan önce - Arama cevaplandýðýnda - Dýþarýyý ararken Kullanýcý ayarlý telefon numaralama formatlarý Dahili ve harici arama Seçilen numaralarý hýzlý arama Numara gruplandýrma Müþteri hizmetleri yapýsý Kim arýyor? Bilgisayar ekranýnýza baktýðýnýzda aþaðýdaki bilgileri kolayca görebilirsiniz; * Arayanýn tam ve doðru adý * Ýþ baþlýðý * Þirket adý * Son aramanýn tarihi ve zamaný -12-

13 Firmanýz için en uygun Çoklu sesli mesaj seçenekleri SOPHO Voic ve Ses Kaydý Hiçbir çaðrýyý kaçýrmayýn SOPHO Voic , en uygun çözümü bulabilmenizi garantilemek için bir çok seçenek sunuyor. SOPHO Voic Lite (Ses mesajý uygulamasý), IPC500' ün telesekreter cihazý gibi çalýþan ve sizi çok özellikli sesli mesaj sistemi kurmak zorunda býrakmayacak geliþmiþ Sesli Mesaj iþlemcisidir. Daha yüksek kapasite ve merkezi iþlemler için isteðinize baðlý baþka sesli mesaj çözümleri de talep edebilirsiniz. Anahtar Kullanýcý Özellikleri Soft tuþa tanýmlayabilme Kiþisel karþýlama Konuþma kaydý Gelen çaðrýyý mesaj kutusuna yönlendirme Gelen çaðrýyý operatöre yönlendirme Zaman & tarih bildirimi Aktarma mesajý Mesaj bekleme bildirimi -13-

14 C SERÝSÝ SETLER 24TSXH SUPER DISPLAY * 8 Satýr 24 Karakter Alfanumerik Ekran * 8 Ýnteraktif Tuþ * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu 24TXH * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu 12TXH * 12 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu 110D DSS KONSOL * 110 Tuþ Çift Renk LEDli Meþguliyet Panosu * 10 Hýzlý Arama Tuþu DSLT * 2 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * Handsfree / Intercom * Mesaj Lambasý * Ses Kontrol -14-

15 DTERM SERÝSÝ SETLER Recall Özellik Exit 3 satýr, 24 karakter açýsý ayarlanabilir LCD Ýkaz lambasý * gelen çaðrý * bekleyen mesaj Konferans Soft fonksiyon tuþu Redial Yardým Cevaplama Çift renk LEDli programlama tuþ alaný Kulaklýk Giriþi Rehber Mesaj Hold Mikrofon Mute Transfer Speaker Kontrol : * LCD Kontrast * Ahize/Mikrofon/Zil Sesi Mikrofon DTR-32D * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 8 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu DTR-16D * 16 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 2 Adaptör Slotu DTR-8D * 8 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 2 Adaptör Slotu DTR-4D * 4 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 13 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 2 Adaptör Slotu DTR-2DT * 2 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 11 Soft Programlanabilir Tuþ * Ses Kontrol -15- DCR-60 KONSOL * 60 Tuþ Çift Renk LEDli Meþguliyet Panosu

16 IP SETLER 24TIXH * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu ITR-32D * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 8 Hýzlý Arama Tuþu * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu ITR-16D * 16 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu ITR-8D * 8 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu KAPI / ANALOG TELEFON / ADAPTÖRLER ITR-4D * 4 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 13 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ HS.D503DOR-A KAPI TELEFONU PHILIPS ANALOG TELEFON * Saat / Tarih Göstergeli LCD Ekran * DTMF / FSK * Caller ID * 180 Telefon Hafýzasý, * Mesaj Ýkaz Lambasý * Handsfree * LCD Kontrast -16- ADAPTÖRLER * IP den Analoga Fallback Adaptör * Dijitalden Analoga Fallback Adaptör * Dijitalden IP ye Fallback Adaptör * RS232C DATA Interface Adaptör * Analog Ses Kayýt Adaptörü * Full Duplex Handsfree Adaptörü

17 IP DECT G 955 * 128x160 Pixel 262K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý (Opsiyonel) * Bluetooth * BRLMS * Mesajlaþma * Handsfree * Titreþim * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 13 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 120 Saat Standby * 12 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 126x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. G 355 * 128x128 Pixel 64K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý (Opsiyonel) * BRLMS * Mesajlaþma * Handsfree * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 13 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 120 Saat Standby * 12 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 126x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. C 944 * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * Alfanumerik Mesajlaþma * Handsfree * Titreþim * 12 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stant-By * Boyut : 146x53x28mm. * Aðýrlýk : 140gr. I 600 * Endüstriyel DECT * Darbe, Toz ve Suya Dayanýklý * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * Handsfree * Titreþim * 12 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 7 Saat Konuþma Süresi * 100 Saat Stant-By * Boyut : 138x47x21mm. * Aðýrlýk : 110gr. C 244 * Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * Handsfree * 12 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 146x53x28mm. * Aðýrlýk : 140gr. C 124 * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Handsfree * 13 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 122x45x30mm. * Aðýrlýk : 110gr. -17-

18 SIP TELEFONLAR SoundStation IP 4000 * Full Duplex Speaker * Çoklu Arama / Üçlü Konferans * Hold / Transfer * Redial / Mute / Caller ID * Telefon Rehberi * Frekans : Hz. * Ses : 1/2m. 85dB * Boyut : 368x311x64mm. * Aðýrlýk : 800gr. SoundPoint IP 650 * 320x160 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 6 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu * Expansion Modüller ile 12 Hatta Artabilme SoundPoint IP 550 * 320x160 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 4 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu SoundPoint IP * 102x33 Pixel Grafik LCD Ekran * 2 Hat Registrasion * 4 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 2 Hat Tuþu * Handsfree / Hold / Mute DÝÐER SIP TELEFONLAR GRANDSTREAM 2020 GRANDSTREAM 2000 SNOM 320 * Üretici firmalardan cihazlarýn fonksiyon ve özelliklerini öðrenebilirsiniz. -18-

19 Yatýrýmýnýzý Koruyun SOPHO IPC500 size, firmanýza dolayýsý ile müþterilerinize pek çok avantaj getirebilir. Þu anda sistemle birlikte gelen sizin gerekli görmediðiniz pek çok özellik ileride çok önemli hale gelebilir. SOPHO IPC500, geliþen standartlara uyumluluk özelliði ile sizi rakip sistemlerde olduðu gibi mevcut haberleþme sisteminize ait ekipmanýnýzý tamamen deðiþtirmek zorunda býrakmaz. SOPHO IPC500, iþinizi büyütmeye karar verdiðinizde elinizde bulunan standartlara uygun telefonlarýnýzý kullanmaya imkan tanýrken, iþinizi de aksatmadan sürdürmenizi saðlar. Daha kolay ne olabilir? Bir SOPHO IPC500 kurun ve böylece telefon sisteminiz hakkýnda endiþelenmeden iþinizi yürütmeye konsantre olun. SOPHO IPC500 ile Ses/Data tamamlanmasý için güvenilirliði dengelemek konusunda sizi zorlamayan bir çözüme sahipsiniz. -19-

20 SOPHO IPC500 Kapasite Tablosu Bu broþürde bahsi geçen ürün ve özellikler her ülkede kullanýlýr olmayabilir. Sürekli yapýlan AR-GE çalýþmalarýna baðlý olarak bahsi geçen özelliklerin deðiþtirilme hakký saklýdýr. Her sistem için Kabin Dýþ Hat (ISDN / Analog / IP) Dijital / Analog Dahili Hat IP Ýç Hat TDM DECT Dahili Hat IP DECT Dahili Hat 24 Tuþ DSS 110 Tuþ DSS Konferans Dahili Paging Harici Paging Max. Paging Sanal Dahili Hat DDI Numaralarý DDI Hatlarý Onay Sertifika Kullaným Isýsý Nem IP Özellikleri Dahili DHCP Server VLAN / Qos Layer 3 QoS / ToS Esnek ToS Önceliði Dahili Köprü Bakým Çözücüler G711 VIF Ölçüsü G729a VIF Ölçüsü G723.1 VIF Ölçüsü SIP Max. 2 / Yere, duvara ve 19" kabine montaj Max. 200 Max. 384 / 256 Max. 512 Max. 480 Max. 256 Max. 384 Max. 32 Max. 64 Max. 64 Max Max Her DDI Numarasý için 3 CE Belgesi EMC Sýnýf A ve Sýnýf B 0-40 C RH Kullanýcý Tanýmlý IEEE802. Iq (VLAN) IEEE802. Ip (Öncelik) Diffserve / IP Precendence IPC500 Her Protokole ToS Atayabilir DRS, NGT H323 ve Ses Kontrol NTCPU Kartýndan HTTP Server Dýþ Hatlar Ýç Hatlar 20ms, 30ms 30ms 20-80ms 30-80ms (H.323) 30-40ms 30-60ms 30ms, 60ms Dýþ Hat - Ýç Hat ÝZMÝR Þair Eþref Blv. Sýnmaz Boyalý Ýþ Mrk. No:28 K.2 D.4 Çankaya Tel / Fax : (Pbx) TEKSAM Telekomünikasyon Ltd. Þti. ÝSTANBUL Yýldýz Posta Cad. Akýn Sitesi 3.Blok No.10 K.5 D.53 Gayrettepe Tel / Fax : (Pbx) ANKARA Oðuzlar Mah. 32. Sokak No.52/1 Balgat Tel / Fax : (Pbx) B U S I N E S S PA R T N E R GEFOX AJANS - Tel.(0232) ÝZMÝR G E F- O F S T /2008 NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS PARTNER

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1 Büyüyen İşletmenize Uygun İletişim Çözümleri avaya.com 1 İşinizin hızına yetişebiliyor musunuz? Bu, birçok KOBİ'nin ve şubenin karşılaştığı sorudur. Çalışanlar da müşteriler de dağıtık organizasyona sahiptir.

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı