Ödün vermeksizin iletiþim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödün vermeksizin iletiþim"

Transkript

1 NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim

2 Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata çok amaçlý, güvenilir ve geleceðe yönelik bir iletiþim çözümü mü arýyorsunuz? SOPHO IPC500 orta ve daha küçük çaplý þirketlerin bütün isteklerini karþýlayacak kapasitededir. Çok amaçlý IPC500, geleneksel analog telefon kullanýmý, DECT yoluyla telsiz telefon, VoIP telefon yada bu üçünün herhangi kombinasyonlarýyla çok amaçlý bir kullaným sunuyor. IPC500 ile firmanýzýn taleplerine göre bu üç teknolojiyi kullanarak ses - data entegrasyonunun tüm avantajlarýndan faydalanabilirsiniz. Küçükten baþlayarak büyüyebilirsiniz : IPC500, kullanýcýlý tek merkezli firmalar için ve Network olanaklarýný kullanarak 2500 aboneye kadar büyüyerek, çok merkezli firmalar için idealdir. Buna ek olarak, Firmanýzýn ihtiyaçlarýna göre ekleyebileceðiniz CTI ve daha bir çok özelliðide destekler - çok geliþmiþ çaðrý hesaplama seçeneði InSite' den pratik Voic (Sesli Mesaj) özelliði gibi. Geleceðe yönelik IPC500, Ýnternet telefonu ve VoIP (Voice Over IP) için uluslararasý bir standart olarak kabul edilen SIP (Session Initiation Protocol) ile teknoloji ne kadar hýzlý geliþirse geliþsin yeni servis ve uygulamlarýn avantajlarýndan yararlanmanýza olanak saðlar. Bütçenize uygun IPC500, geleneksel DECT telefon ve VoIP çözümleri yada tamamen VoIP teknolojisi kullanýlarak firmanýzýn ihtiyaçlarýna ve bütçesine uygun, ihtiyaclarýnýza göre para ödediðiniz düþük maliyetli bir sistemdir. SOPHO IPC500 Fonksiyonel, geliþmiþ telefon terminali seçenekleri, CTI uygulamalarý ile geleceðe yönelik iletiþim platformu. -2-

3 kleyebileceðiniz Network VoIP * Dýþ ve iç hatlarda, SIP özelliði ile geleceðin teknolojisi * Paylaþým seçenekleri ile bant ve Network maliyetlerinde ekonomik çözümler * Data üzerinden sesi önceliklendirmek ve ses kalitesini yükseltmek için bireysel QoS. * SIP ile diðer markalara uyumluluk * Sertifikasyon ile UMTH baðlantýsý * Sistem özellikleri ile çok noktalý firmalarý merkez çatýsý altýnda toplar ve tek bir sistem gibi çalýþarak verimliliði arttýrýr * Ýki sistemle back-up' lý çalýþma seçeneði ile kesintisiz iletiþim * Ekonomik çözümler sunabilen merkezi özellikler Örneðin; tüm þubeler için tek bir sesli posta, tek numara planý, merkezi operatör Güçlü Uygulamalar 1. SOPHO InSite Çaðrý ücretlendirme ve detaylý analiz programý (IP) DECT * DECT mobil çözümler ile sürekli ulaþýlabilirlik * GAP standartlý sistemler ile tam uyumluluk, maksimum yeterlilik * Baz istasyonlarý arasýnda kesintisiz iletiþim * DECT sistem ile iþiniz ayaðýnýza gelsin * Kablosuz ve sorunsuz çözüm * Network üzerinden baz istasyonu uygulamasý ve GAP uyumu (IP DECT) Geliþmiþ Terminaller Operatör ve kullanýcýlar için sayýsal set seçeneklerinin yaný sýra analog, IP, SIP telefonlar ve DECT (geleneksel, IP yada Wi-Fi) seçenekleri IPC500 * Entegre dijital sesli mesaj * Arayan numarayý görme * Cevapsýz aramalarý görebilme * Sanal numara ile tek telefona çok kullanýcý tanýmlama ve mesaj kutusu oluþturabilme * Sesli posta kutusu ve ses kaydý * ACD: Otomatik çaðrý daðýtýmý * ARS: Otomatik yön seçimi * F-Route: Alternatif yön tanýmlama * LCR: Ucuz tarifeli hatta yönlendirme * Wav formatýnda bekletme müziði * 32' li konferans ve konferans odasý * DISA, DID * IP' den ve Web' den eriþim CTI 2. SOPHO Operatör Bilgisayar destekli operatör araçlarýyla üst düzeyde müþteri memnuniyeti 3. SOPHO Softphone Bilgisayarýnýzý telefona dönüþtürüp ofis ve mobil çalýþanlarýnýz için esnek kullaným imkaný 4. SOPHO Phone Manager Bilgisayar baðlantýsý ile telefonunuzun özelliklerini arttýrýr. 5. SOPHO View Call TAPI ile çaðrý detaylarýný bilgisayarýnýza Pop-Up etme 6. SOPHO Voic Firmanýzýn ihtiyacýna yönelik pek çok sesli mesaj seçeneði ve ses kayýt imkaný SOPHO IPC500 size CTI yani, Bilgisayar, telefon entegrasyonun avantajlarýný sunuyor. Tüm çaðrýlarýnýzý, geliþmiþ yazýlým seçeneklerimizle oluþturduðunuz müþteri bilgi veritabaný ile görebilir ve yönetebilirsiniz. -3-

4 IPC500 Tümleþik mimari IPC500 mevcut data Network ünüz üzerine direkt konumlandýrýlabilir. IP iletiþim çözümüdür. Size router, firewall, swich ve benzeri ekipmanda seçim özgürlüðü býrakarak mevcut data kaynaklarýnýzý kullanýr. Mevcut donanýmýnýzý atmak zorunda býrakmaz. Bu yaklaþýmla mevcut yapýyý bozmadan, ekstra maliyetlere neden olmadan, hata payýný sýfýra indirir ve tam entegrasyon saðlar. BRI PRI Analog PSTN 9 3. Parti PBX QSIG 1 IPC500 telefon serverý, IP LAN çözümü olarak konumlandýrýlabilir. Fakat buna alternatif, TDM telefon sistemi olarak pozisyonlanabilir. Ýstenildiði zaman kolayca IP telephony e geçiþ yapýlabilir LAN Network 3 2 Ýletiþim Network üne daha sonradan IPC500 Server lar ilave edilerek sistem geneline esneklik kazandýrýlabilir. Dikkatlice dizayn edilmiþ bir data Network ü ile bu tip ilaveler ana sistemle beraber mükemmel bir uyum içinde çalýþýr. IPC500 Telefon 5 DSS Konsol 3 Data Network ünüzü sesle birleþtirin. IPC500 IP veya SIP telefonlar LAN üzerine direkt konumlandýrýlabilir. Analogtan IP ye geçiþ tek bir VoIP kartýyla mümkündür. Ekstra IP kanallar için ilave kartlara gerek yoktur. Wi-Fi Telefon PDA/Smartphone WLAN Access Point Tümleþik Mesajlaþma Server 15 4 Maliyetleri düþürmek için uzak nokta çalýþanlarýnýzý IP VPN Network tünelleri ile merkezinize baðlayýn. 5 IPC500 SIP, IP, GSM, DECT, WLAN veya geleneksel telefon aboneleri kombinasyonlarýnýn tümüne olanak verir. SIP veya IP Softphone larýnýzý PC, PDA veya Mobile Smartphone gibi cihazlarla da kullanarak merkez santralinizin dahili abonesi olabilirsiniz. 12 GSM/3G Mobil Telefonlar (Mobil Aboneler) Operatör Konsol 5 Call Centre Yönetimi CTI Suite Ý 6 POE (Power Over Ethernet) adaptörler 802af veya Cisco standartlarýnda olabilir. Düþük maliyetli bir layer 2 switch dahi IP abonelerinize enerji verebilir. SIP Telefon InSite 18 Çaðrý Raporlama Çaðrý Analiz Performans Yönetimi 7 Daha düþük adetli IP telefonlar için merkezi power adaptör daha uygun maliyetli olacaktýr. 8 Dýþ dünya ile iletiþim firma router ý üzerinden H.323 veya SIP protokolü ile olabilir. Buna alternatif olarak ISDN çýkýþlarda Soft Phone InSite Phone Manager T mümkündür. IPC500 hem PRI hem de BRI Network leri destekler. Bunlara ek olarak yurtiçinde veya yurtdýþýnda tüm SIP tabanlý alternatif operatörlere register olmak mümkündür. 11 Ýþ Uygulamalarý Server ý -4-

5 Router/SIP/H Internet IP Network VPN VLAN IPC500 Net 2 Laptop üzerinden IP Soft Phone Uzak Ofis veya Cluster IPC Uzak noktalar arasý iç görüþme gereksinimleri giderek artmaktadýr. IPC500 özel WAN Network leri desteklerken günümüzde pek çok firma telefon maliyetlerini kýsma amacýyla IP VPN Networklere geçiþ yapmaktadýr. IPC500NET, tüm IPC500 Network ler arasýnda þeffaf kullaným özelliklerine ek olarak diðer marka sistemlere de QSIG baðlantý imkaný sunar. Uzak nokta çalýþanlarý merkez IPC500 e internet aracýlýðýyla eriþebilir. Bu noktalardaki IPC500 telefonlar merkez ofis sistem telefonlarý ile ayný kullaným özelliklerini sunar. Böylelikle istenildiðinde Call Center Agent larý evden de çalýþabilir. 1 Uzak Nokta IP Abone IPC500 CTI entegrasyonu ile tüm TAPI tabanlý uygulamalara entegre edilebilir. Microsoft Outlook, Microsoft CRM ve Lotus Notes gibi. Mevcut Network DECT Baz stasyonu Uzak Nokta Call Center Agent Operatör konsolu gerektiren daha büyük firmalar için IPC500 e basit DSS konsolu yaný sýra Network ün herhangi bir yerine konumlandýrýlabilir. Network operatör konsolu da entegre edilebilir. Bazý IPC500 sistem telefonlarý Fall Back Adaptor kullanýmýný destekler. Sistem telefonuna içten takýlan bir modül sayesinde Network baðlantýsý çöktüðü anda telefon otomatik olarak analog hattan iletiþime devam eder. Uzak nokta çalýþanlarý için idealdir. ARS ve LCR özellikleri ile IPC500 sizi Network içinde veya dýþýnda aradýðýnýz noktaya en ucuz tarifeli hattan otomatik olarak yönlendirir. 12 IP DECT Uzak Nokta Operatör 15 Tümleþik mesajlaþma ile Microsoft Outlook üzerinden veya farklý mesaj servisleri üzerinden hem lerinize hem de Voice Maillerinize kolayca eriþin. Fax IPC500 ACD özellikleri ve Call Center uygulamasý ile kolayca Call Center lar oluþturulabilir. 17 InSite uygulamasý ile gelen çaðrýlarýnýzý kontrol edin ve müþteri memnuniyetini arttýrýn. IPC500 TDM elefonlar 5 Uzak Ofisler 18 InSite uygulamasý ile gelen çaðrýlarýnýzýn detaylý rapor ve analizlerini alarak çaðrý karþýlama performansýnýzý daha etkin yönetin. -5-

6 IPC500 Ýletiþim ihtiyaçlarýnýz için komple çözüm Call Centre Call Centre çözümleri müþteri memnuniyetini arttýrýrken çalýþan maliyetlerini azaltýr. IPC500 Call Centre çözümleri 2 Agent dan baþlar ve 200 Agenta kadar destek verir. Çaðrý sýralama uygulamalarý Uzak nokta veya ofis tabanlý Agentlar Çaðrý kayýt ve arþivleme opsiyonlarý Çaðrý ve çalýþanlarýnýzý InSite Call Centre ile kontrol edin. Esnek çözümler IPC500 size basit telefon kullanýmýn yanýsýra esnekliðiyle günümüzün deðiþen iþ çevrelerine ve teknolojilerine hýzlý adaptasyon sunar. IPC500 çözümleri daha birkaç yýl önce mümkün olmayan fakat bugün hepsini ayný platform altýnda bulabileceðiniz özellikler ile iþinize deðer katar. Telefon seçenekleri mesajlaþma ve iþ uygulamalarý size iletiþim platformunuzu ihtiyaçlarýnýza göre þekillendirme imkaný saðlar. Ofis konferans çözümleri Güçlü konferans özellikleri ile artýk toplantý masraflarýnýzý düþürebilirsiniz. Yeni Conference Bridge teknolojisi ile sanal toplantýlar þifre kullanýmý ile güvenli bir þekilde düzenlenebilir. Ayný anda 4 adet 32'li konferans çözümleri Servis Þifre korumasý Ucuz maliyet Mesajlaþma Tüm önemli mesajlarýnýza tek bir posta kutusundan ulaþýn. IPC500 Mail DMS ile Microsoft Outlook a tam entegrasyon Entegre Sesli Posta / yönetimi Uzak ofis çözümleri IPC500 hem uzak ofisler hem de tek çalýþanlý Home Ofisler için iletiþim çözümleri sunmakta VPN (Virtual Private Network) tünelleri ile tüm uzak ofisleriniz ve uzak nokta çalýþanlarýnýz merkez santralinizin abonesi olabilir ve ayný çatý altýnda toplanabilir ve IPC500 server üzerinden yönetilebilir. Her yerde ulaþýlabilir olun Günümüz telefonlarýnýn hepsi IPC500 abone telefonu olarak kullanýlabilir. Bu size tasarruf saðlar. Çünkü bir çalýþanýnýz için birden fazla telefon tahsis etmek zorunda kalmazsýnýz. Buda daha az telefon konfigürasyonu demektir. Mobil GSM/3G, SmartPhone, PDA cihazlarýnýzý yada evdeki PC nizi dahili telefon gibi kullaným imkaný WLAN yada DECT kullaným imkaný Ýnternetin olduðu heryerde santralinizin abonesi olun. Geleceðe yönelik çözüm IPC500 geleceðin teknolojisi SIP Networklerin üzerinde çalýþabildiði gibi günümüz PSTN/ISDN Networklerle de sorunsuz çalýþabilmektedir. NEC PHILIPS size hem SIP Trank hem de SIP Network çözümleri sunuyor. Ýþyeri çözümleri Sadece bir telefon sisteminden öte Servis hizmetlerinizi daha kolay idare edilebilir hale getirecek ve yatýrýmýnýzý koruyacak önemli çözümler sunan IPC500 firmanýzdaki bilgisayar sistemlerinizle CRM yazýlýmlarý aracýlýðýyla entegre olarak müþteri hizmet kalitenizi arttýrýr. IPC500 Lotus Notes, MS Olutlook, Microsoft CRM gibi pek çok iþ uygulamasýna entegre olabilir. IPC500 mimarisi IPC500 19" rack kabin mantýðýnda üretilmiþ bir IP iletiþim serverýdýr. Duvara yada yere monte edilebilir. Hem IP hemde geleneksel telefon kullanýmýna olanak saðlar. IP Network lere baðlantýlar herhangi bir router üzerinden yönlendirilebilir. Kapalý yönetim sistemi ile virüs ve hackerlara karþý korumalý ve son derece güvenilir bir iletiþim platformudur. GSM/3G/PDA Mobil entegrasyon IPC500 V6,5 versiyonundan itibaren mobil cihazlara entegrasyon seçenekleri sunmaktadýr. Kullanýcýlar mobil cihazlarý ile merkez santrallerinin dahili abonesi olabilirler. Merkeze doðru çaðrý yapabilir ve merkezden gelen çaðrýlara cevap verebilir. Özellikle PDA ve bazý cep telefonlarý için üretilen yeni nesil VPN yazýlýmlarý sayesinde artýk tüm hareket halindeki çalýþanlarýnýz internetin olduðu heryerde santralinizin dahili abonesi olabilirler. -6-

7 Network Sistemleriniz arasýnda saðlam bir köprü SOPHO IPC500' ü seçtiðinizde güçlü að seçeneklerine sahip olacaksýnýz. Çünkü; SOPHO IPC500 kiþiden kiþiye sesli iletiþimde pek çok seçeneði destekleyen IP Telefon teknolojisini lisanslama olmaksýzýn sunmaktadýr. SOPHO IPC500 Net IPC500 Net Ses Yapýsýný kullanarak firmanýzýn ihtiyaçlarýna göre bir çok þeffaf özellik saðlayan ses aðlarý kurabilirsiniz. Merkezi operatör, merkezi ses mesajý ve otomatik karþýlama özellikleri, yatýrýmýnýzý en üst seviyeye çýkararak ve harcamalarýnýzý en aza indirerek karþýlýklý að paylaþýmýna imkan verir. Tüm þubelerinizin, ana merkezin bir parçasý gibi çalýþmasýna imkan tanýyarak arama merkezlerinizi yaygýnlaþtýrýlabilirsiniz. Ýletiþim verimliliði WAN üzerinden herhangi bir yere kurulabilen að operatör konsollarý ile arttýrýlýr. SOPHO IPC500 Net, geniþ kapsamlý özellikler içerir; Camp On / Geri arama Paging Yönlendirme Konferans DDI/CLI Ýsim ve Numara gösterilmesi Park bekletme Meþgul ikazý Follow Me Aktarma Kablosuz DECT Her bölümü 512 porta kadar destekleyen IPC500 daðýtým aðý çözümleri, modüler basit sistemleri binlerce kullanýcýlý Network aðlarýna dönüþtürebilir. IPC500 Net, çoklu çalýþan gruplarýnýn merkezleþmesini istemeyen bunun yerine daha organize geliþmeyi hedefleyen günümüz þirketleri için en ideal çözümdür. Günümüzün hýzlý deðiþen çalýþma koþullarý, büyük firmalarý tek deðil çok merkezli baðýmsýz çalýþan aðlarý kurmaya itmektedir. IPC500, sanal ofisleri, uzak noktalý baðlantýlarý (seyahat, tatil vb.) ve home-office' leri ortak Data ve Ses bileþenleri altýnda toplayabilir. VoIP Çýkýþlarý IP veya normal her telefon sistemi, kullanýcý taleplerine göre telefon kullanýmýna imkan saðlayan özelliklerle donanýmlý olmalýdýr. ADSL hatlarýnýn düþük maliyetli oluþu ev ofislerini / uzaktan çalýþmayý (Seyahat/Tatil vb.) ekonomik ve cazip hale getirir. Að baðlantýsý sayesinde ev yada uzak ofislerdeki kullanýcýlar pek çok þeffaf iletiþim özelliðinden yararlanabilirler. Hepsi birer þube gibi çalýþabiilir yada operatör olarak hareket edebilirler. Part-Time personel için ideal bir çözümdür. IP ses iletiþimi IPC500 santral yoluyla yönlendirme olmadan LAN yada WAN üzerinde kullanýlabilir. IPC500 santralinin gerektiði tek zaman, IP' den ISDN gibi normal bir aða yada TDM telefon baðlantýsýna ihtiyaç duyulduðu zamandýr. Bu noktada sinyal deðiþimi gerekir. IP telefonlarý sadece diðer IP adreslerine yönlenebilir. IP adres yönetimini DHCP server tarafýndan yapýlýr. IP Network' ünde önemli olan yedek ve geri dönüþüm özellikleri IPC500' de de bulunmaktadýr. Her IP telefon iki IPC500'ün üzerine kayýtlý olabilir. Eðer bir IPC500 bozulursa o zaman IP telefonlarý WAN üzerinden ikinci IPC500 yoluyla iletiþimine devam edebilir. Eðer LAN bozulursa her IPC500 IP telefonu, PSTN yada analog gibi network kaynaklarýný kullanarak PSTN/TDM modu üzerinden çalýþabilir. IP yada diðer telefonlarda bir çok kombinasyonu destekleyen IPC500 Networkleri gereken telefon geri dönüþümü seviyesine ayarlanabilir. IP networklerle ses kalitesi bazen problem olabildiði için IPC500 telefonlarý tercih edilen seviyedeki ses kalitesini vermek için ayarlanabilir. G711, G729 ve G723 standartlarýnýn hepsini destekler. Açýk standartlar; IP trafiðini önceliklendirmek için IPC500 QoS yönlendiricisinin her tipini destekler. -7-

8 SOPHO InSite Detaylý çaðrý raporlama ve analiz SOPHO InSite, geliþmiþ uygulama seçenekleri ile Call Center için en zengin özellikli çaðrý kontrol programdýr. Bu kombinasyon, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin haberleþme maliyetlerini kýsýp yeterliliði arttýrmalarý için en güçlü araçtýr. InSite size personelinizin telefon sisteminizi kullanmakta ne kadar etkili olduklarýný gerçek zamanlý bilgiyle verir : * Gelen çaðrý sayýsý bildirimi * Cevapsýz çaðrý sayýsý bildirimi * Her arama için ortalama bekleme süresi * En uzun bekleme süresi * Cevaplanmayý bekleyen çaðrý sayýsý * Giden çaðrý sayýsý bildirimi * Çaðrýlara cevap verecek boþ personel sayýsý bildirimi * Konuþma uzunluðu * Gelen ve Giden çaðrý zamaný özeti * Rakip firma alarmý Bu biglileri; þirketinizin, tüm departmanlarý yada bireysel personelin görmelerini saðlayabilirsiniz. Program aktif hale getirdiðiniz uyarý sistemi ile gelen çaðrý yoðunluðuna göre hareket etmenize imkan saðlar. Örneðin; sizi arayan müþterilerinize, cevap veremediðiniz bilgisini sistem size gönderdiðinde, boþ personelinizi kullanarak çaðrýlara cevap verebilirsiniz. InSite' ýnýzýn fonksiyonlarý, dört farklý kullanýma göre hazýrlanmýþtýr. Sadece ihtiyacýnýz olaný satýn alýrsýnýz. Eþ zamanlý ekran Çaðrý takibini eþ zamanlý olarak yapabilir yada iþlem kaydýndan görebilirsiniz. Bilgilendirme Dilediðiniz bilgiyi sadece telefon bazýnda deðil önceden tanýmladýðýnýz gruplar bazýnda da görebilirsiniz. Uyarý yönetimi Raporlarý analiz etmek için zaman harcamanýza gerek yok. InSite, önceden belirlediðiniz limitlerinizin aþýmýnda sizi ile uyarabilir. Hesap takibi Doðru arama hesap takibi yapabilmek için sabit arama giderlerini önceden InSite ile tanýmlayabilir ve takip edebilirsiniz. Saðlam mimari Saðlam mimarisi ile hiç bir aramanýn, uzak sistemlere yapýlan WAN baðlantýlarýnda dahi, asla gözden kaçýrmayacaðýnýzý garanti eder. Otomatik veritabaný yedeklemesi Bütün arama kayýt bilgileri otomatik veya manuel olarak yedeklenebilir. Fatura takibi Kullanýcýlarýn mobil veya sabit hatlardan yaptýðý tüm arama bilgilerini görebilir ve gelen faturalarla karþýlaþtýrabilirsiniz. ACD Call Center uygulamalarýnda bireysel login / logout, akýþ kontrol, sýralama ve yenilemeyi içeren tüm ACD fonksiyonlarýný destekler ve raporlar. InSite' ýnýzý müþterilerinizin ihtiyaclarýna göre kiþiselleþtirebilir, iþlem yapabilir ve ekranda görmek istediðiniz bilgileri kendiniz seçebilirsiniz. -8-

9 SOPHO Operatör Önce müþteri ilgisi Resepsiyonistiniz ya da telefon operatörünüz, arayan müþterilerinizi karþýlama da büyük etkendir. Bu yüzden gelen çaðrýlarý görmek ve ona göre yönlendirmek müþteri memnuniyeti için büyük avantajdýr. Operatörünüzün arayanlara VIP hizmet kalitesi vermek için her türlü donanýma sahip olacak. SOPHO Operatör, günümüz konsollarýnýn büyük çoðunluðunda mümkün olmayan pek çok servis seçeneði sunan bilgisayara dayalý bir operatör konsoludur. CTI teknikleri ve TCP/IP Network' lerini kullanarak : * Arama belirleme özellliðini kullanarak arayanýn kimliðini belirler * Neden DDI numarasý kullanýlarak arama yapýldýðýný belirler * Cevaplanmayý bekleyen aramalarý gösterir * Öncelikli aramalarý öne alýr * Yarý otomatik ' lere olanak saðlar Eðer aranan abone meþgul ise operatörünüz, arayanýn detaylarýyla ilgili mesaj gönderir * Farklý arayýcýlara çoklu bekletme sýrasý yaratabilir * Arayanlarýn kýsa yoldan operatöre baðlanabilmelerini saðlar * Bekleyen yada geri dönen aramalarý kimliði ile gösterir * Arayanlarý yönlendirmeden önce meþguliyet durumunu belirler * Yönlendirilen çaðrýlarý düzenler * Limitsiz DSS seçeneðini destekler Müþteri memnuniyetinizi maksimum seviyeye çýkartýn.

10 SOPHO Softphone Telefonunuz internet olan heryerde SOPHO Softphone, personelinize, ofiste veya yolda, nereye giderlerse gitsinler, esnek bir telefon çýkýþý saðlar. Personelinizin bilgisayar üzerinden iþ telefonunun avantajlarýndan yararlanmasýný saðlar. Softphone' nunuzu kullanmak çok kolaydýr. Bilgisayar ekranýnýzdan arama yapabilir ve alabilirsiniz, aramalarý bekletip, konferans görüþmeleri yapabilirsiniz. SOPHO Softphone ile bir çok þekilde arama yapabilirsiniz. * Klavyeyi kullanarak * Mouse' unuzu kullanarak, telefon sembolünün üzerine týklayýn * Telefon defterinize isim girerek * Telefon defterinizden isim seçerek * Telefon ünitesini kullanarak * USB Mikrofon ve kullaklýðýnýzý kullanarak * PDA cihazlarýnýzý kullanarak Ana telefon fonksiyonlarý yanýsýra SOPHO Softphone geliþmiþ çeþitli özellikler sunuyor: * Video konferans - Video kamera aracýlýðýyla * - Elektronik posta ( ) özelliðiyle müþterilerinize 'ler gönderebilirsiniz. -10-

11 SOPHO Phone Manager Kolay arama yönetimi SOPHO Phone Manager, kurulum özellikleri ve arama þeffaflýðý ile kullanýcýya rehberlik eder. Phone Manager, analog bir telefonla dahi kullanýcýlarýna PBX' de bulunan ek özelliklere týklayýp kolay giriþ izni verir. Anahtar özelliklerinden bazýlarý : Kiþiselleþtirme Bilgisayarýnýz üzerinden telefonunuzu kiþiselleþtirmenizi ve kontrol etmenizi saðlar. Cevapsýz çaðrý kayýtlarý Ofis dýþýndayken cevap veremediðiniz tüm çaðrýlarýnýzý kaydeder. Müþteri iliþkileri için büyük avantajdýr. Eðer bir analog telefon kullanýyorsanýz, Phone Manager size PBX' iniz de, arama görünürlülüðü ve çaðrý takibi gibi ek özellikler sunar. Arama Kayýtlarý Telefon üzerinden yaptýðýnýz tüm görüþmeleri süre detaylarý ile birlikte kaydeder. Aktarma Siz meþgulken gelen çaðrýlarý ve cevaplamak istemediðiniz çaðrýlarý basitçe (Deflect) aktarma tuþu ile baþka bir aboneye yada sesli posta kutusuna aktarmanýzý saðlar. MS Outlook Entegrasyonu Phone Manager, MS Outlook' a baðlanýr ve aramalarýnýzý bilgisayarýnýz üzerinden yapmanýza imkan tanýr. Ayrýca, eðer arayan kiþi rehberinizde kayýtlý ise, Phone Manager arayaný ekranýnýzda kimliði ile gösterir. Aramalarýnýzý yönetmek için kolayca iþaretleyin ve týklayýn

12 SOPHO View Call Kim arýyor, görün SOPHO View Call, personelinizin, müþterilerinize etkili ve samimi hizmet sunmasýný saðlar. SOPHO View Call, arama geldiðinde arayan kiþi hakkýndaki bilgiyi ekranda gösteren Telefon Bilgisayar Entegrasyonu özelliðidir. Bu özellik kullanýcýlara, çaðrý yanýtlamada gerekli bütün bilgiyi vererek daha etkili ve profesyonel hizmet sunmalarýna imkan verir. Anahtar özellikler Kolay kurulum Arayan numarayý ekranda görme Gelen çaðrýyý dahili aboneye direk yönlendirme (DDI Direkt Çevirme) Eðer eþleþme yoksa boþ kaydý öne alma Mini hizmet bölümü Pre-Pop Çok yaygýn olarak kullanýlan CRM sistemlere uyarlanabilir TAPI 2.1 uyumlu Mini Pop-Up penceresinden yeni bir baðlantý yapabilme Arayanýn baðlantý kayýtlarýný bilgisayar ekranýnda görme Herhangi bir CRM paketiyle dýþ arama yapabilme Arama türüne göre ayarlanabilir bilgi gösterimi - Arama cevaplanmadan önce - Arama cevaplandýðýnda - Dýþarýyý ararken Kullanýcý ayarlý telefon numaralama formatlarý Dahili ve harici arama Seçilen numaralarý hýzlý arama Numara gruplandýrma Müþteri hizmetleri yapýsý Kim arýyor? Bilgisayar ekranýnýza baktýðýnýzda aþaðýdaki bilgileri kolayca görebilirsiniz; * Arayanýn tam ve doðru adý * Ýþ baþlýðý * Þirket adý * Son aramanýn tarihi ve zamaný -12-

13 Firmanýz için en uygun Çoklu sesli mesaj seçenekleri SOPHO Voic ve Ses Kaydý Hiçbir çaðrýyý kaçýrmayýn SOPHO Voic , en uygun çözümü bulabilmenizi garantilemek için bir çok seçenek sunuyor. SOPHO Voic Lite (Ses mesajý uygulamasý), IPC500' ün telesekreter cihazý gibi çalýþan ve sizi çok özellikli sesli mesaj sistemi kurmak zorunda býrakmayacak geliþmiþ Sesli Mesaj iþlemcisidir. Daha yüksek kapasite ve merkezi iþlemler için isteðinize baðlý baþka sesli mesaj çözümleri de talep edebilirsiniz. Anahtar Kullanýcý Özellikleri Soft tuþa tanýmlayabilme Kiþisel karþýlama Konuþma kaydý Gelen çaðrýyý mesaj kutusuna yönlendirme Gelen çaðrýyý operatöre yönlendirme Zaman & tarih bildirimi Aktarma mesajý Mesaj bekleme bildirimi -13-

14 C SERÝSÝ SETLER 24TSXH SUPER DISPLAY * 8 Satýr 24 Karakter Alfanumerik Ekran * 8 Ýnteraktif Tuþ * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu 24TXH * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu 12TXH * 12 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu 110D DSS KONSOL * 110 Tuþ Çift Renk LEDli Meþguliyet Panosu * 10 Hýzlý Arama Tuþu DSLT * 2 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * Handsfree / Intercom * Mesaj Lambasý * Ses Kontrol -14-

15 DTERM SERÝSÝ SETLER Recall Özellik Exit 3 satýr, 24 karakter açýsý ayarlanabilir LCD Ýkaz lambasý * gelen çaðrý * bekleyen mesaj Konferans Soft fonksiyon tuþu Redial Yardým Cevaplama Çift renk LEDli programlama tuþ alaný Kulaklýk Giriþi Rehber Mesaj Hold Mikrofon Mute Transfer Speaker Kontrol : * LCD Kontrast * Ahize/Mikrofon/Zil Sesi Mikrofon DTR-32D * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 8 Hýzlý Arama Tuþu * 2 Adaptör Slotu DTR-16D * 16 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 2 Adaptör Slotu DTR-8D * 8 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 2 Adaptör Slotu DTR-4D * 4 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 13 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 2 Adaptör Slotu DTR-2DT * 2 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 11 Soft Programlanabilir Tuþ * Ses Kontrol -15- DCR-60 KONSOL * 60 Tuþ Çift Renk LEDli Meþguliyet Panosu

16 IP SETLER 24TIXH * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 10 Hýzlý Arama Tuþu * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu ITR-32D * 24 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 8 Hýzlý Arama Tuþu * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu ITR-16D * 16 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu ITR-8D * 8 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 15 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ * 1 Adaptör Slotu * Ethernet Portu KAPI / ANALOG TELEFON / ADAPTÖRLER ITR-4D * 4 Çift Renkli LEDli Soft Prg. Tuþ * 13 Soft Programlanabilir Tuþ * 4 Soft Tuþ HS.D503DOR-A KAPI TELEFONU PHILIPS ANALOG TELEFON * Saat / Tarih Göstergeli LCD Ekran * DTMF / FSK * Caller ID * 180 Telefon Hafýzasý, * Mesaj Ýkaz Lambasý * Handsfree * LCD Kontrast -16- ADAPTÖRLER * IP den Analoga Fallback Adaptör * Dijitalden Analoga Fallback Adaptör * Dijitalden IP ye Fallback Adaptör * RS232C DATA Interface Adaptör * Analog Ses Kayýt Adaptörü * Full Duplex Handsfree Adaptörü

17 IP DECT G 955 * 128x160 Pixel 262K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý (Opsiyonel) * Bluetooth * BRLMS * Mesajlaþma * Handsfree * Titreþim * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 13 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 120 Saat Standby * 12 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 126x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. G 355 * 128x128 Pixel 64K Renkli Ekran * Aydýnlatmalý Ekran ve Tuþ Takýmý * Ýkon Görünümlü Menü * Handover * Hafýza Kartý (Opsiyonel) * BRLMS * Mesajlaþma * Handsfree * Merkezi ve Kiþisel Rehber * 13 Dil Desteði * Bekleyen Mesaj Ýkazý * Çoklu Dect Netwrok Kayýdý * 120 Saat Standby * 12 Saat Konuþma Süresi * Caller ID * Tuþ Kilidi * Polyfonik Melody * Alarm * 50mt Ýç - 300mt Dýþ Kapsama * Joystick Orta Tuþ * Boyut : 126x45x20mm. * Aðýrlýk : 89gr. C 944 * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * Alfanumerik Mesajlaþma * Handsfree * Titreþim * 12 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stant-By * Boyut : 146x53x28mm. * Aðýrlýk : 140gr. I 600 * Endüstriyel DECT * Darbe, Toz ve Suya Dayanýklý * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * Handsfree * Titreþim * 12 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 7 Saat Konuþma Süresi * 100 Saat Stant-By * Boyut : 138x47x21mm. * Aðýrlýk : 110gr. C 244 * Grafik LCD * Alfanumerik Mesajlaþma * Handsfree * 12 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 146x53x28mm. * Aðýrlýk : 140gr. C 124 * Aydýnlatmalý Grafik LCD * Handsfree * 13 Dil Desteði * GAP / CAP Desteði * 20 Saat Konuþma Süresi * 200 Saat Stantby * Boyut : 122x45x30mm. * Aðýrlýk : 110gr. -17-

18 SIP TELEFONLAR SoundStation IP 4000 * Full Duplex Speaker * Çoklu Arama / Üçlü Konferans * Hold / Transfer * Redial / Mute / Caller ID * Telefon Rehberi * Frekans : Hz. * Ses : 1/2m. 85dB * Boyut : 368x311x64mm. * Aðýrlýk : 800gr. SoundPoint IP 650 * 320x160 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 6 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu * Expansion Modüller ile 12 Hatta Artabilme SoundPoint IP 550 * 320x160 Pixel Aydýnlatmalý LCD Ekran * 4 Hat Registrasion * Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý * 8 Fonksiyon Tuþu * 6 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 6 Hat Tuþu SoundPoint IP * 102x33 Pixel Grafik LCD Ekran * 2 Hat Registrasion * 4 Ekran / Menü / Navigasyon Tuþu * 3 Expansion Modül Desteði * SOPHO Grubu Özellik Desteði * Çift Renk LEDli 2 Hat Tuþu * Handsfree / Hold / Mute DÝÐER SIP TELEFONLAR GRANDSTREAM 2020 GRANDSTREAM 2000 SNOM 320 * Üretici firmalardan cihazlarýn fonksiyon ve özelliklerini öðrenebilirsiniz. -18-

19 Yatýrýmýnýzý Koruyun SOPHO IPC500 size, firmanýza dolayýsý ile müþterilerinize pek çok avantaj getirebilir. Þu anda sistemle birlikte gelen sizin gerekli görmediðiniz pek çok özellik ileride çok önemli hale gelebilir. SOPHO IPC500, geliþen standartlara uyumluluk özelliði ile sizi rakip sistemlerde olduðu gibi mevcut haberleþme sisteminize ait ekipmanýnýzý tamamen deðiþtirmek zorunda býrakmaz. SOPHO IPC500, iþinizi büyütmeye karar verdiðinizde elinizde bulunan standartlara uygun telefonlarýnýzý kullanmaya imkan tanýrken, iþinizi de aksatmadan sürdürmenizi saðlar. Daha kolay ne olabilir? Bir SOPHO IPC500 kurun ve böylece telefon sisteminiz hakkýnda endiþelenmeden iþinizi yürütmeye konsantre olun. SOPHO IPC500 ile Ses/Data tamamlanmasý için güvenilirliði dengelemek konusunda sizi zorlamayan bir çözüme sahipsiniz. -19-

20 SOPHO IPC500 Kapasite Tablosu Bu broþürde bahsi geçen ürün ve özellikler her ülkede kullanýlýr olmayabilir. Sürekli yapýlan AR-GE çalýþmalarýna baðlý olarak bahsi geçen özelliklerin deðiþtirilme hakký saklýdýr. Her sistem için Kabin Dýþ Hat (ISDN / Analog / IP) Dijital / Analog Dahili Hat IP Ýç Hat TDM DECT Dahili Hat IP DECT Dahili Hat 24 Tuþ DSS 110 Tuþ DSS Konferans Dahili Paging Harici Paging Max. Paging Sanal Dahili Hat DDI Numaralarý DDI Hatlarý Onay Sertifika Kullaným Isýsý Nem IP Özellikleri Dahili DHCP Server VLAN / Qos Layer 3 QoS / ToS Esnek ToS Önceliði Dahili Köprü Bakým Çözücüler G711 VIF Ölçüsü G729a VIF Ölçüsü G723.1 VIF Ölçüsü SIP Max. 2 / Yere, duvara ve 19" kabine montaj Max. 200 Max. 384 / 256 Max. 512 Max. 480 Max. 256 Max. 384 Max. 32 Max. 64 Max. 64 Max Max Her DDI Numarasý için 3 CE Belgesi EMC Sýnýf A ve Sýnýf B 0-40 C RH Kullanýcý Tanýmlý IEEE802. Iq (VLAN) IEEE802. Ip (Öncelik) Diffserve / IP Precendence IPC500 Her Protokole ToS Atayabilir DRS, NGT H323 ve Ses Kontrol NTCPU Kartýndan HTTP Server Dýþ Hatlar Ýç Hatlar 20ms, 30ms 30ms 20-80ms 30-80ms (H.323) 30-40ms 30-60ms 30ms, 60ms Dýþ Hat - Ýç Hat ÝZMÝR Þair Eþref Blv. Sýnmaz Boyalý Ýþ Mrk. No:28 K.2 D.4 Çankaya Tel / Fax : (Pbx) TEKSAM Telekomünikasyon Ltd. Þti. ÝSTANBUL Yýldýz Posta Cad. Akýn Sitesi 3.Blok No.10 K.5 D.53 Gayrettepe Tel / Fax : (Pbx) ANKARA Oðuzlar Mah. 32. Sokak No.52/1 Balgat Tel / Fax : (Pbx) B U S I N E S S PA R T N E R GEFOX AJANS - Tel.(0232) ÝZMÝR G E F- O F S T /2008 NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS PARTNER

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Telefon Santralları ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Analog Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S IP Tabanlı Telefon Santralları IP SANTRALLAR IP Tabanlı Telefon Santralları

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL IP DECT SİSTEMİ, ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU VE YOĞUN KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULAN, ÖZELLİKLE FABRİKA, DEPO, HASTANE,

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Business. Alo ses. PBXware. ... Gelişmiş Basitlik. Business Sürümü

Business. Alo ses. PBXware. ... Gelişmiş Basitlik. Business Sürümü ... Gelişmiş Basitlik Business Sürümü Business Sürümü Business Sürümü İş Hayatının iletişim ihtiyaçlarını karşılayan özellikler sunar. Yeni Nesil IP Santral standartlarına ek olarak, Aloses Business Sürümü

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ Müşterilerinize üst seviye ve güvenilir hizmet sunmak için, içeri ve dışarı yönlü çağrılarınızı profesyonelce yönetin. Limitsiz Kuyruklama (ACD), Limitsiz Operatör (Agent), Yönetici

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi Oda Kontrol Ünitesi Kurulumu Kolay Tak Çalıştır mimarisi ile tasarlanmış olan ZKR Air alışılmış kurulum yöntemlerini bir kenara bırakıp sizi pratik kurulum ile tanıştırıyor. Mobil Entegrasyon Sistemden

Detaylı

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... satis@testteknoloji.com.tr www.testteknoloji.com.tr 1996 yılından itibaren Çağrı Raporlama

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO MALZEMELER ADET 1 IP TELEFON TĠP - 1 560 2 IP TELEFON TĠP - 2 60 3 DIGITAL GENĠġLEME MODÜLÜ (BLF) 20 4 ĠKĠ KANAL VOIP

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI ICONTAX NEDİR? IP tabanlı güçlü iletişim altyapısına sahip yeni jenerasyon iletişim çözümümüz olan icontax, katma değerli hizmetleri tek bir sunucu içerisinde verebilen ve açık mimari yapısı ile üçüncü

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her bakımdan üstün performans KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her koşulda uygun maliyet Yeni nesil KX-HDV serisi telefonlar, ekonomik fiyatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özellikleri

Detaylı

iletişimde fark yaratan teknoloji:

iletişimde fark yaratan teknoloji: iletişimde fark yaratan teknoloji: X1 IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralı www kriptolu voip görüşme softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ SANTRAL / TERMİNAL / YAKINSAMA ÜRÜNLERİ OCAK 2017 A) MÜŞTERİ SATIŞ KOŞULLARI MS SANTRAL VE FİYAARI KAREL MS26S (2/6 sabit kapasiteli) 659 KAREL MS26C (2/6 sabit kapasiteli)

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 Terminoloji Voip (Voice Over IP - IP Üzerinde Ses) IP (Internet Protocol) alt yapısını kullanarak ses iletişimi için kullanılan protokoldür. Voip bunu ses işaretini IP tarafından

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS300 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

MT300S Telefon Santralı

MT300S Telefon Santralı Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı 28 Harici Hat 203 Dahili Hat Modüler Kapasite

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri. cloud

Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri. cloud Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri cloud Müşteri yönetimi, sanal santral ve daha fazlası hesaplı tek bir üründe LEAPvoX Cloud ile tek noktadan Ses Hizmet Sağlayıcıların tüm operasyonel ihtiyaçları için

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Sabit telefonda sektörün güçlü oyuncusu Gigaset, VoIP, ISDN ve sabit hatlı aramalar için hibrid masaüstü telefon DX800A yı kullanıcılara sunuyor. Birçok özelliği bir araya getiren DX800A, küçük ofislerin

Detaylı