MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON"

Transkript

1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Tarafından Yürütülen 2013 Teklif Çağrısı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi ne ait ACENTE OTOMASYONU VE ARAÇ TAKİP PROJES için bir hizmet ve mal alımı nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Hizmet/Mal sağlama işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi b) Adresi: 95E Hürriyet Caddesi Girne c) Telefon numarası: (0 392) , (0392) d) Faks numarası: (0 392) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Serhan GÖZENKAN İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: MAVİ-TUR ACENTE OTOMASYONU VE ARAÇ TAKİP PROJESİ b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Mavi-Tur Turizm Acentesi müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışına ait tüm seyahat, uçuş, konaklama, araç kiralama ve transfer hizmetlerini kolaylıkla planlayabilecekleri, satın alabilecekleri online rezervasyon, satış, kiralama, takip ve işletme muhasebe sistemi içeren bir portal oluşturmak, bu portal ın yazılımı, kurulumu ve hizmet verebilmesi için gerekli olan donanımın temini ve Mavi-Tur personeli nin portal ın kullanımı ile ilgili eğitimi. İşbu ihale aşağıda teknik ve spesifik detayları bulunan portal ın yazılım, kurulum, donanım ve ilgili personel eğitimi için tek lot halinde hizmet ve mal alımı için gerçekleştirilecektir. c) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi (Girne Belediye Binası karşısı) 95E Hürriyet Caddesi Girne /KKTC

2 d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <.YOK.> e) Son teklif verme tarihi ve saati : <26 /02/2014> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

3 İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza/ Teklif Veren

4 İLAN NUMARASI: MT Genel Tanım Teknik Şartname Standart Formu Mavi-Tur Turizm Acentesi müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışına ait tüm seyahat, uçuş, konaklama, araç kiralama ve transfer hizmetlerini kolaylıkla planlayabilecekleri, satın alabilecekleri online rezervasyon, satış, kiralama, takip ve işletme muhasebe sistemi içeren bir portal oluşturmak, bu portal ın yazılımı, kurulumu ve hizmet verebilmesi için gerekli olan donanımın temini ve Mavi-Tur personeli nin portal ın kullanımı ile ilgili eğitimi. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı İşbu ihale aşağıda teknik ve spesifik detayları bulunan portal ın yazılım, kurulum, donanım ve ilgili personel eğitimi için tek lot halinde hizmet ve mal alımı için gerçekleştirilecektir. A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 1 Acente Otomasyon Sistemi geliştirme, uygulama ve kurulumu için esas alınacak detaylar aşağıdaki sekildedir: YAZILIM (Software): Aşağıda listelenen ve Mavi-TUR un muhasebe, satış, pazarlama ve raporlama ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıs programlama dili ve sistemin kullanılarak oluşturulacak modülleri içermelidir: Otomasyon ve veri tabanını hazırlarken, gerekli olan programlama dilleri: o Otomasyonu hazırlarken kullanılması gereken programlama dili.net olmalıdır. o Hazırlanacak olan otomasyona gerekli olacak veri tabanı için programlama dili Database Microsoft SQL Server olmalıdır. Online Konaklama Rezervasyon, Satış, Pazarlama Modülü : o Mavi Tur müşterilerinin web sitesi üzerinden online olarak acentenin anlaşmalı olduğu konaklama tesisleri için ön ve kesin rezervasyon yapılmasına olanak sağlayacak, o Sistem üzerinde mevcut tüm konaklama tesislerinin ayrıntılı fiyat verileri (tek kişi, tek kişi, çocuk, özel indirim ve/veya promosyon vb.) her konaklama tesisinin mevcut online stış ve rezervasyon sistemine uygun ara yüz aracılığı ile sağlanacak. o Sistem konaklama tesisleri ile eş zamanlı olarak tesislerin ücret ve doluluk oranlarını güncelleyecek ve girilen talepler doğrultusunda sistem üzerinde rezervasyon ve satın alma yapılabilecek. o Mavi Tur sistem üzerinde öne çıkarmak istediği konaklama tesisilerini aramalarında ön sıralara alabilecek. Online Araç Kiralama, Rezervasyon Modülü : o Mavi Tur müşterilerinin web sitesi üzerinden online olarak araç kiralama ve kiralama rezervasyonu yapmalarını sağlayacak, o Kurulacak sistem, işbu teknik şartnamede öngörülen ve eş zamanlı olarak kurulacak olan araç takip sistemi ile uyumlu olacak, o Mavi Tur müşterileri sistem üzerinde online olarak araçların stok ve sınıflandırma durumlarını görüntüleyebilecek, o Mavi Tur kurulacak sistem üzerinde oluşturulacak yönetici erişimleri ile online olarak araçların stok durumları, sınıflandırma durumları, lokasyonları, hangi müşteride oldukları, müşteriye nereden teslim edilip nereden alınacakları gibi detayları da görüntüleyebilecek. Online Özel Tatil Paketi ve Indirimli Satış Modülü : o Sistem, Mavi Tur un konaklama, uçak ve araç kiralama hizmetlerinin 1 SET

5 hepsini birarada barındıracak promosyon veya paket uygulamaları yapabilmesine olanak tanıyacak, o Sistem içerisinde yine Mavi Tur un öngöreceği tekli veya çoklu rezervasyon ve satınalmalarda uygulanacak promosyon ve indirim uygulamaları oluşturulabilecek, o Sözkonusu modül ilgili tüm diğer modüllerle yer ve stok bazında bağlı olarak çalışacak, fakat ücretlendirme bazında farklı çalışacak. Web Sitesi Yönetim Modülü : o İşbu teklif çağrısında belirtilen modüllerin arka planında tüm içerik, reklam ve banner gibi müşterilerin erişebileceği ön yüze yansıyan uygulamaları güncelleyebilecek, çıkarabilecek, değiştirebilecek veya ekleyebilecek bir yönetici kontrol paneli oluşturulacak, o Oluşturulacak kontrol paneli yukarıdaki uygulamalara ek olarak sistem dahilde gerçekleştirilen tüm işlemlere ait istatistikleri ve muhasebe raporlarını Mavi Tur un belirleyeceği parametreler doğrultusunda otomatik olarak oluşturabilecek, o Yönetim Modülü ne Mavi Tur un belirleyeceği kullanıcı sayısı ve yetkilendirme derecesine göre ayrı ayrı kullanıcı girişleri sağlanacak. Destinasyon Oluşturma Modülü (gün ve sefer parametrik) : o Hava yollarına ait mevcut online satış ve rezervasyon sistemleri ile kurulacak sistem arasında oluşturulacak ara yüz sayesinde kontol panel üzerinden yetkilendirilen kullanıcılar tarafından tüm seferlerin uygunluğu kontrol edilebilecek, rezervasyon ve satışı yapılabilecek, o Hava yollarına ait mevcut online satış ve rezervasyon sistemi kontrol paneli üzerinden de takip edilebilecek ve raporlanabilecek, o Mavi Tur un satışını yaptığı deniz yollarına ait seferler ve ilgili limanlar oluşturularak ve kontol panel üzerinden yetkilendirilen kullanıcılar tarafından tüm seferlerin uygunluğu kontrol edilebilecek, rezervasyon ve satışı yapılabilecek, Sefer Oluşturma Modülü : o Hava ve deniz limanları, hava ve deniz yolu şirketleri tarafından belirlenecek ve destinasyon modülünde oluştutulacak destinasyonlara ait gün ve saat bazında sefer oluştutacak. Acente Oluşturma Modülü : o Sistemde sayısız acente yaratılabilecek o Yaratılan Acentelerin tüm bilgi, yetki ve kuralları bu bölümde girilecek. Acente Fiyat ve Komisyon oluşturma Modülü (gün ve sefer parametrik) : o Acentelere verilecek komisyon oranı ve/veya sabit üçret miktaraları belirlenebilecek, o Sözkonusu oran ve miktaralar sefer ve günlere göre ayrı ayrı belirtilebilecek, o Her acenteye farklı bagaj ağırlık ve hakları belirlenebilecek. Raporlama : o Sistem içerinde yönetimsel, mali ve finansal, operasyonel, satış ve resmi raporlar alınabilecek. Satış / Detaylı Satış / Acente Satış Modülü : o Satış Modülü web, call center, acente ve liman ve hava alanı noktalarında çalışabilecek, o Tüm satış noktaları tek merkezli bir sistem tarafından yönetilecek o Satış modülünde gidilecek liman, hava alanı kişi sayısı, tarih gibi bilgiler girilerek satış işlemi gerçekleştirilebilecek, o Online satış işlemlerinde 3D sanal POS sistemi kullanılacak,

6 o Detaylı satış modülünde gidilecek liman seçildikten sonra eğer gün esnekliği var ise fiyat ve yer durumlarını sistem günlere yayarak kullanıcıya en ucuz, en kısa gibi detaylı bilgiler verebilecek, o Acente satış modülünde acente sadece kendine ayrılmış yerleri, o acenteye atanmış kurallar ve fiyatlar çerçevesinde satabilecek, o Sistemde yer stoku tükendikce otomatik fiyat artışı yapan bir sınıflandırma sistemi de yaratılabilecek. o Müşteri isteğe bağlı olarak otel ücretini peşin ve/veya taksitli olarak sistem üzerinden online ödeyebilecek, o Gerçekleştirilen rezervasyon ve satın almalara göre toplam ücret sistem üzerinde otomatik olarak hesaplanacak. Detaylı fiyatlandırma(yaşlı, Yetişkin, Çocuk, Bebek, Öğrenci, Asker): o Yaşlı, Yetişkin, Çocuk, Bebek, Öğrenci, Asker v.b standart ve statüye bağlı fiyatlandırmalar sistemde sefere, acenteye, mevsime, gemiye, uçağa gibi paratmelere göre farklılaştırılabilecek, o Sistemde yer stoku tükendikce otomatik fiyat artışı yapan bir sınıflandırma sistemi de yaratılabilecek. Bilet sınıfı oluşturma modülü: o Gemi ve/veya uçak doldukça, farklı statülerde ve/veya ayni statüdeki koltuk ve/veya yerleri farklı fiyatlardan satabilmeyi sağlayacak. 3D Secure Kredi Kartı Entegrasyonu : o Müşterilerin sistem üzerinde yaptıkları harcamaları, kredi kartı ile ödemesini sağlayan güvenli ödeme sistemi 3D Secure Kredi Kartı, Mavi Tur için oluşturulacak sisteme entegre edilecek, Tek Merkezli Veri Giriş ve Güncelleme Modülü : o Kullanıcıların ve/veya müşterilerin veri girişi ve/veya değişikliği yaptığı tüm detaylar tek bir veri tabanı üzerinde toplanacak, o Veri tabanı üzerinde yapılacak tüm güncelleme ve/veya değişiklikler sisteme bağlı tüm kullanıcı ve/veya müşterilerin ekranlarında eş zamanlı olarak değişecek. Raporlama Modülü : o Sistem üzerinde veri girişi yapılmış her türlü detay Mavi Tur un belirleyeceği parametreler doğrultusunda, istenildiği şekilde filtrelenerek raporlanabilecek. Anlık Uyarı ve Yönlendirme Modülleri : o Sistem üzerinde daha önce girişi yapılmış verilerin belli bir zaman ve/veya zaman aralığında uyarı gerektirmesi halinde çalıştırılacak, o Uyarılar ekrana, Mavi Tur un önceden belirleyeceği cep telefonları ve/veya mail adreslerine gönderilebilecek. Ülkeye göre değişkenlik gösteren kur hesaplama modülü : o Müşterinin bağlandığı ülke veya seçtiği kur cinsine göre parametrik olarak her türlü para birimi ile işlem yapılabilecek. DONANIM (Hardware): Aşağıda detaylı teknik spesifikasyonları bulunan ve hazırlanan yazılımın kullanılabilmesi ve acente içerisinde otomasyonu sağlayabilmek üzere kurulacak olan sistemin donanımını barındıracak 1 adet 42u Kabinet; Sistemde kullanılacak tüm donanımın ve kullanıcıların bağlanacağı ana sunucu görevini üstlenecek 1 adet Rack Server; Sistem ve kullanıcılar internete açık bir yapıda çalışacağından dolayı, dışarıdan içeriye ve içeriden dısarıya dogru olusabilecek tehdit ve saldırılara karsı sistemi koruyacak 1 adet Firewall; Kurulacak server yapısına bios seviyesinde erisimi sağlayacak 1 adet LCD & KVM Switch; Sistemi admin ve operatör seviyesinde kullanacak personelin veri girişi,

7 raporlama gibi isleri icra edebilmesi için 10 adet Masaüstü Bilgisayarlar; Sistemdeki tüm donanımın RJ45 uçlarla baglanarak network yapısını olusturulmasına yarayacak 1 adet Yönetilebilir Anahtar(Manageable Switch) ve Online ve offline check in islemlerinin yapılmasını saglayarak, binis kartı ve bagaj etiketi baskısı yapılmasına imkan tanıyacak 2 adet Binis Kartı Yazıcısı dan oluşmaldır: 42-U Server Kabinet (1 adet) o Kurulacak olan sistemin donanımını barındıracak, antistatik özelliklere sahip dolap. o Server Kabini 2098 mm yükseklik, 600mm genişliğe sahip olmalıdır o Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiş olmalıdır. o 6'lı fan modülü ile havalandırma işlemleri sağlayabilmelidir. o Kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahip olmalıdır. o Server Kabininin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları o bulunmalıdır. Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşeli ve kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır. o Server kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 9005 siyah renkli boya ile boyanmalıdır. SERVER (1 adet) o Sistemde kullanılacak tüm donanımın ve kullanıcıların bağlanacağı ana sunucu. o Garanti Süresi asgari 24 ay olmalıdır. o Sunucu tipi Rack 2U olmalıdır. o İşlemci sayısı asgari 2/2 olmalıdır. o İşlemci serisi asgari Intel Xeon E5 özelliklerinde olmalıdır. o Asgari bellek 64GB olmalıdır. o Disk yuva sayısı asgari 8X2.5inç olmalıdır. o Güç kaynağı asgari 2 adet 750 watt olmalıdır. o Raid cache asgari 1GB NV Cache olmalıdır. o Raid desteği RAID 0/1, RAID 5 (standart), RAID 6 olmalıdır. o Yönetim yazılımı idrac7 Enterprise olmalıdır. FIREWALL (1 adet) o Sistem ve kullanıcılar internete açık bir yapıda çalışacağından dolayı, dışarıdan içeriye doğru oluşabilecek tehidt ve saldırılara karşı sistemi koruyacak donanım. o Asgari 1000Base-T tipinde 6 adet RJ-45 ve 1 adet yönetici çıkışa ve 2 adet Tip A tipinde USB 2.0 çıkışa sahip olmalıdır. o 8GB RAM a sahip olmalıdır. Yönetilebilir Anahtar (Manageable Switch) (1 adet) o Sistemdeki tüm donanımın RJ45 uçlarla bağlanarak network yapısını oluşturmalarına yarayacak donanım. o Asgari Tri Core 625 MHz işlemciye sahip olmalıdır. o Asgari 512 MB SDRAM belleğe sahip olmalıdır. o Asgari HP PCM+; IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (RJ-45 Ethernet); SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and out-of-band; Out-of-band management (serial RS-232C or MicroUSB) yönetim sistemine sahip olmalıdır. o Güç tüketimi maximum 58W olmalıdır. o Asgari CE Labeled; EN Safety of Laser Products-Part 1; FCC Part 15, Subpart B; GOST; EU RoHS Compliant; EN Class A; EN 55024: 1998; C-Tick; ICES-003, Class A; VCCI Class A; IEC :Second Edition ; IEC ; EN62479:2010; CSA C22.2 No

8 o nd Edition; EN :2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011; IEC (ed.2): am1 güvenlik standartlarına sahip olmalıdır. Port sayısı ve hızı asgari 20 port 10/100/ port 10/100/1000 veya SFP + 2 modul slot olmalıdır. LCD & KVM Switch (1 adet) o Kurulacak Server yapısına bios seviyesinde erişimi sağlayacak donanım. o Aynı anda çift kişinin kullanımını sağlayabilmelidir. o Microsot Windows, UNIX, Linux, Mac and Sun uyumlu olmalıdır. o Otomatik ekran kapama sağlayabilen microswitch özelliğinde olmalıdır. o UTP kablolama, A+ kalite, 17inch LCD ve TFT (1280x1024) ekran özelliklerinde olmalıdır. Masaüstü Bilgisayarlar (10 adet) o Sistemi admin ve operatör seviyesinde kullanacak personelin veri girişi, raporlama gibi işleri icra edeceği donanım. o Asgari aşağıdaki kriterlere sahip 10 adet masa üstü bilgisayar: Intel Core i5 3.2 GHZ işlemci, 8 GB DDR3 RAM, çoklu kart okuyuculu, 1TB Sata3 HDD, 2GB DD3 ekran kartı, DVD supermulti CD sürücü 22 LED ekran Biniş Kartı Yazıcıları (2 adet) o Online ve offline check in işlemlerinin sağlanacağı donanım. o Biniş kartı ve bagaj etiketi baskı özelliklerine sahip olmalıdır. o Kompak direk termal yazıcı özelliklerine sahip olmalıdır. o Çift renk, otomatik sayfa ayarlı, saniyede max 10inch yüksek baskı kapasitesine sahip olmalıdır. o 2 boyutlu barkod (PDF417, DataMatrix, QR, Aztec) basabilme özelliğine sahip olmalıdır. o Bilgisayar formunda ve rulo kağıt tutucu özelliğine sahip olmalıdır. o USB ve Ethernet (10/100) bağlantı noktaları olmalıdır. EĞİTİM : Sistemin etkin çalıstırılması ve yönetimi konularında yazılım ve donanımı sağlayacak tedarikçi tarafından Mavi-Tur ın belirleyeceği kişi ve/veya kişilere sistemin çalıstırılması ve yönetilmesi konuları baz alınarak aşağıda listelenen temel ve sürekli eğitimlerin verilmesi: sistemin etkin çalıştırılması ve yönetimi konularında 1 aylık (mesai saatleri içerisinde günde 8 saat) bir temel eğitim programı hazırlamak ve sunmak. 1 aylık temel eğitime ek 1 yıl boyunca her ay toplam 24 saatlik ücretsiz eğitim hazırlamak ve sunmak. 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Bknz. Bölüm 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı 4. Garanti Koşulları İşbu teknik şartname kapsamında sunulacak tüm yazılım, donanım ve ekipmanlar için asgari 2 yıl(24 ay) garanti süresi sağlanması zorunludur. İşbu teknik şartname kapsamında sunulacak tüm yazılım, donanım ve ekipmanlarda garanti süresi kapsamında oluşacak herhangi bir aksaklıkta tedarikçi firma Sözleşme Makamı nın iş akışını etkilemeyecek şekilde azami 24 saat içerisinde gerekli tüm tamirat ve bakımı yapmakla yükümlüdür.

9 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların montajı sunulacak teklife dahil olmalıdır. İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların bakım onarımından garanti süresi boyunca tedarikci firma sorumlu olup bu hizmet karşılığında hiçbir koşulda ek ücret talep edemeyecektir. 4. Gerekli Yedek Parçalar Garanti süresi dışında oluşacak arızalarda tedarikçi firma asgari 5 yıl yedek parça temin etme garantisi sağlamakla yükümlüdür. 5. Kullanım Kılavuzu - İşbu teklif çağrısı kapsamında kurulacak olan otomasyon sistemi ve donanımları için tedarikçi firma eksiksiz olarak her türlü kullanım bilgisini ve klavuzu tedarik etmek ve/veya hazırlamakla yükümlüdür. 6. Teslim süresi İşbu teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek satın alma karşılıklı sözleşmeye tabi olup, söleşme kapsamındaki tüm kalemlerin azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 aydır. 7. Diğer Hususlar Teklif verecek firmalardan beklenen temel koşullar: Teklif verecek firmalardan kurmayı taahüt ettikleri sisteme benzer bir sistemi son 5 yıl içerisinde KKTC sınırları içerisinde en az bir başka işletmeye daha kurmuş olmaları, kurulan sistemin halen aktif şekilde kullanılıyor olması ve Şartname Makamı na demoya (tanıtım versiyonu) hazır olması şartı aranmaktadır. Teklif verecek firmalar teklifleri ve demoları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Ayrıca demo su yapılan sistemin Sözleşme Makamı nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adapte edilmesi ve bu adaptasyonu en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlayabilme ve demo ya hazırlayabilme garantisi verme koşulu aranacaktır. İşbu teknik şartname kapsamında talep edilen sistemin tüm altyapı lisans ve kaynak kotlarının A dan Z ye tedarikçi firmaya ait olması zorunludur. İşbu teknik şartname kapsamında talep edilen sistemin yazılım lisanslamasının Sözleşme Makamı adına yüklenici firma tarafından yapılması zorunludur. (İşletim sistemleri hariç) Teklif sunacak firmalar, yukarıdaki şartname ile belirlenen kriterlere uygun ürün ve hizmetler ile ilgili demo, numune, ürün marka bilgisi, ürünü tanıtıcı belge, garanti belgesi ve süresi, iş teslim tarihi v.s. bilgileri en son teklif sunum tarihinde eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür. Şartname koşullarına aykırı ve/veya eksik belge ile sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır. Kurulumdan sonra personele verilecek eğtim ve bu eğtimin verilme süresi: İşbu teklif çağrısı kapsamında hizmet alınacak kurum, kurulacak sistem konusunda Sözleşme Makamı nın belirleyeceği kişi ve/veya kişilere sistemin etkin çalıştırılması ve yönetimi konularında 1 aylık (mesai saatleri içerisinde günde 8 saat) bir temel eğitim programı hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür. İşbu teklif çağrısı kapsamında hizmet alınacak kurum, kurulacak sistem konusunda Sözleşme Makamı na sağlayacağı 1 aylık temel eğitime ek olarak Sözleşme Makamı nın belirleyeceği kişi ve/veya kişilere 1 Yıl boyunca her ay toplam 24 saatlik ücretsiz eğitim hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür. İhtiyaç olan otomasyonun, ileriki tarihlerde yenileme(güncelleme) ve eklenti durumu: İşbu teknik şartname kapsamında tedarikci firma talep edilen sisteme ait tüm Kaynak Kodları (Source Kod) ilerki dönemlerde ihtiyaca bağlı oluşacak her türlü eklenti ve bakımın tedarikçi firma dışında başka firmalar tarafından da yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde Sözleşme Makamı na eksiksik olarak sunulmakla yükümlüdür.. İşbu teknik şartname kapsamında talep edilen sistemde işletim sistemleri haricinde hiçbir üçüncü parti yazılım kullanılamaz. Bu ihale ile ilgili olarak, Teklife katılım zarflarının, teknik ve mali teklif formu ve istenilen diğer ek belgeleri içerecek şekilde iç içe konularak kapalı zarf usülü ile yukarıda belirtilen adrese, yine yukarıda belirtilen son teslim tarih ve saatine uyulma şartı ile elden imza karşılığı teslim edilmesi zorunludur.

10 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası İsteklinin adı : : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP(gümrük vergisi ödenmiş olarak son teslim fiyatı)> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur Kuzey

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd Onar İnkişaf Ltd Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne de bulunan Onar Tatil

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Polatkan Turizm Ltd. Polatkan Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziveren de, KKTC

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Yeniboğaziçi Belediyesi Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onbaşı İşletmeleri LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Güzelyurt Yolu Alayköy Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Packsel Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, pet, karton, alüminyum ve teneke kutu gibi atık toplama

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit Sergil Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EMİNE ÖZYÜREKLİLER,Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İNÖNÜ dekktc-14-gteb-01/006 Referans numaralı SÜT HİJYENİNİN

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da proje kapsamında Katlanır

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:12 Zambak Sok. Zümrütköy Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EKSTANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit SergilTarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ilelefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Helvasan Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Bilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI N.E.R. TİCARET LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:11 Cumhuriyet Mah. Cihangir de proje kapsamında

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd. Onar İnkişaf Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Onar İnkişaf Ltd. ye yatak-şilte-

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMĠ ve ENERJĠ BAKANLIĞI altında yer alan KOBĠGEM tarafından yürütülmekte olup, TC KALKINMA VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ OFĠSĠ finansmanı ve

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında saglanan mali destek

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizkızı İşletmecilik LTD, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alsancak/Girne de Denizkızı Royal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cypri Cola Company LTD (Cypri Cola), KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Sunev Export Import Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde, Büzgülü Çöp Torbası

Detaylı

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS)

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) Yas Tours Ltd., Bellapais Gardens Otel in hizmet sunum kalitesinin yükseltilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1)

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1) MERYEM BARIN K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kemal Tüccaroğlu Trading Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde Pasdelli ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gemyat Delta Marina Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Yeni Turizm Limanı 2 Girne /

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mefaş Tic. Ltd. Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi nde adet YM 60

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Program KKTC BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu program T.C. LefkoĢa Büyükelçiliği tarafından

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Figen Karafistan, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilırmak da Erkenci Çilek Yetiştiriciliğinde Verim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından ürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı ve

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali Yakuş 2016 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kuruova Bölgesinde KKTC-16-TDKB-01/040 referans numaralı

Detaylı

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Greenwise Environmental Ltd., Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa da imzalanacak bir satın alma sözleşmesi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC Ekomomi Bakanlığı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile da

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Küçük Sanayi Bölgesi Aykut Yusufoğlu Sok.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs ta İlk Kez Desenli

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı na başvuru kodu KKTC-14-BBYT-01/010 ve Lefkoşa Suriçi Turizminin

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi programı kapsamında sağlanan mali destek ile için bir mal alımını sonuçlandırmayı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Esmet Trading Ltd Esmet Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı