SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses"

Transkript

1 SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan Antlamas na dek en temel sorunlardan biri, metinlerde yer alan kavramlarn taraflarn dillerinde karlk bulabilmesi, taraflarca kabul edilmesiydi; çevirmenler taraflarn taleplerini kavramlara dökmek için büyük çabalar harcadlar. Ayn ekilde, Victor Hugo nun Sefiller inden Julio Cortazar n Seksek ine, Fransz ulusal mar Marseillaise den Allende nin seçim arks Venceremos a, Hammer in Osmanl Tarihi nden Marx-Engels in Komünist Manifestosu na dek saysz çeviri, Türkiye de hayat derinden sarst, deitirdi. Peki çevirmenin hayat deiti mi? Deiti ve deimedi. Çevirmenin bu uzun süreçteki hayatndaki ini çklar, kanmca üç açdan ele almak mümkün. Geçim derdi, elektronik olanaklar ve çevirmene yönelik ideolojik yaklamlar. Srasyla bunlara bakalm. Çevirmenin Hamall Çevirmenin, özellikle kitap çevirmeninin günümüzde yaad skntlar anlayabilmek için, geçmie bakmak gerekir. Çevirmenin koullar iyileiyor mu, kötüleiyor mu? Bunun için çeviri tarihinde önemli bir yeri olan ve çevirmen için en parlak devirlerden biri saylan M.E.B. Tercüme Odas dönemine bakmak yararl olabilir. Rus klasiklerinin balca çevirmenlerinden Hasan Ali Ediz, 1939 ylnda Milli Eitim Yaynevi nin klasikler dizisi için yaplan çevirilerden bahsederken unlar söylüyor: Devletin yaptrd tercümeleri (ki forma bana 32 liradr) daha geni bir tercüman kadrosuna yaptrmak suretiyle birçok mütercimleri terfih ettirmek [rahat yaamasn salamak] lazmdr. 1 BirGün Kitap dergisinde günü, ksaltlm ve eksiz olarak yaymland.

2 Hepsinden mühimmi, devlet, tercüme eserleri hususi tâbilerden [yaynclardan] satn alrken, bu verdii parann muayyen bir ksmnn mütercime gitmesini temin etmek suretiyle mütercimi doyurmak yolunu da tutmaldr. Burada iki dikkat çekici nokta var. Birincisi, M.E.B. yaymlamaya balad klasikler dizisinin bir ksmn özel yaynclardan satn alm, fakat yaynclara ödenen para içinde çevirmen telifi yok ya da yaynclar çevirmene böyle bir ücret vermiyor. Ikincisi: Hasan Ali Ediz, M.E.B. nn klasikler dizisi için forma bana (bir forma 16 sayfadr) 32 lira verdiini belirtiyor. Mantken bakanln bütün çevirmenlere ayn bedeli verdiini düünmemiz gerekir. Fakat Halikarnas Balkçs, Cevat Jakir Kabaaaçl nn 1947 ylnda Necati Cumal ya yazd bir mektupta farkl bir rakam dile getiriyor: Bernard Shaw'un nsan ve Üst nsan piyesini tercüme etmitim. Onun alt yüz küsur lira- 2/3 parasn aldm. Demek ki 200 küsur lira alacam kald. Bakanlk onu basmak istemiyor, korkuyormu. Çünkü o Istanbul Jehir Tiyatrosunda oynanacakt. Fakat yayn ve basn bilmemnesi müsaade etmemi. Biz eseri göndereli iki küsur sene oldu. Bakanlk ister bassn, ister basmasn, 200 küsur lirasn versin. Bir de Nostromo'nun ikinci cildinin paras yani iki sulsü, yani 600 küsur liray hemen hemen iki sene önce almtm. Alacam 300 küsur lirann verilmesi. Yani iki kitap 500 küsur lira eder. Shaw un piyesi 330 sayfa, yani tam olarak 20 forma. Cevat Jakir, 800 lira kadar bir alacaktan bahsettiine göre, bu kitab formas 40 liradan yapm olmal. Bu hesap Nostromo çevirisiyle de dorulanyor; Nostromo nun 2. cildi 240 sayfa, yani on be forma, Cevat Jakir bu cilt için 600 lira alm, bu toplam bedel olsayd, forma bana 40 lira ederdi, ama 300 lira daha bekliyor, demek ki forma bana 50 liradan fazla bir ücrete anlam olabilir. Hasan Ali Ediz in 32 lirasyla Halikarnas Balkçs nn 40 ila 50 liras arasndaki fark, yaynevinin onlarla farkl sözlemeler yaptn m gösteriyor? Yoksa sadece geçen 8 ylda çevirmen ücretinin artm olduunu mu gösteriyor? Her koulda, iki çevirmenin yazdklar çevirmen ve yaynevi arasnda günümüzde yaanan sorunlarn çok uzun bir geçmii olduunu gösteriyor. Cevat Jakir in Necati Cumal ya ylnda yazd mektuplardan birçok ey öreniyoruz: devlete ait olan yaynevi ödemeyi geciktiriyor, bir piyes çevirisinin yaymn tehlikeli bularak vazgeçiyor, dolaysyla çeviri bedelini ödemiyor, daha da önemlisi anlalan Cevat Jakir le M.E.B.

3 arasnda bir sözleme yok: çevirmen tahmini hesap yapyor ve bir sözlemede belirtilen ödeme tarihini geciktirdiklerinden yaknamyor. Nostromo üç cilttir. Birinci cilt basld ve paras tamamen alnd. Ikinci cildin üçte ikisi yani alt yüz küsur liras alnd, üç yüz küsur lira alacam kald. Zannedersem bu üç yüz lirann alnmas için vekâletnameye ihtiyaç yok. Üçüncü cildin ne üçte ikisi ne üçte biri alnd. - Binaenaleyh benim alacam, ikinci ciltten 300 küsur, üçüncü cilt veyahut son ksmndan da 500 ilâ 600 liradr ki ceman yekûn lira eder. Mektubunda son ksmdan bahsediyorsun fakat ikinci cilt veya son ksmn 300 küsur lirasndan bahis yok. Bunu sorutur. Günümüzde de durum ayndr. Rastlantsal iler dnda, çevirmenler çeviriden kazandklaryla geçinmekte zorlanyorlar. Farkl çevirmenlere farkl ücret verilmesi durumuyla karlalyor. Yaynevleri artk sözleme yapyorlar belki, ama ya her çevirmenin sözlemesi bir bakasnnkine benzemiyor, ya da koullar çok artc olabiliyor. Baz sözlemeler ömür boyu diye yaplyor (hukuken geçersiz), bazlar yirmi yllna yaplyor (yine geçersiz) ve on yllna yaplanlar da var (geçerli ama acmasz); baz sözlemelerde çevirmene ikinci baskda para ödenecei belirtiliyor, bazlarnda ödenmeyecei belirtiliyor; baz sözlemelerde yüzde üzerinden hesap yaplyor, bazlarnda sayfa ba üzerinden. Çevirmenin derdi bir yüzyldr ayn: aylk sabit bir ücret alabilmek, hayatn güvencede hissetmek, yapt ii meslek olarak görebilmek. Bu yüz yldr salanabilmi deil. Üstelik belki daha da kötüye gidiyor. Hasan Ali Ediz, yukarda alntlanan yazsnn bir baka yerinde unu söylüyor: Bir mütercim, iyi bir tercüme yapmak artyla haftada iki formadan fazla tercüme yapamayacana göre eline geçecek para, nihayet ayda krk liradan fazla olmayacaktr. Kitap ve yaz ileriyle uraan, birçok kitap paras vermeye mecbur kalan bir adam için bu parann ne kadar az olduunu hepimiz takdir ederiz. Bu hesab günümüze uyarlayalm. Günümüzde en iyimser hesapla, bir çevirmen % 7 net telif alyor; iyi bir çeviri haftada 30 sayfadan, ayda 120 sayfalk bir kitap eder. 120 sayfalk kitap ortalama 7 lira olsa ve kitap iyimser tahminle 2000 adet baslsa, çevirmenin alaca ücret yaklak 980 liradr. Yani yoksulluk snrnda bir rakam. Bu çevirmen tek bana

4 yaamaz, ailesinin yannda kalr ya da çocuk sahibi olmadan kendi ailesini kurar. Bu çevirmen herhangi bir kültür etkinliine de katlamaz. Üstelik bu iyimser hesap, tam anlamyla iyimser hesap. Çünkü birincisi, % 7 net telif alamaz. Alsa bile kitaplar artk 2000 deil 1000 baslyor. Dahas i olarak önüne 120 sayfalk kitap deil daha çok ortalama 250 sayfalk kitaplar gelir. Ve en kötüsü, ücretini ii teslim ettii zaman alamaz: kitabn yaymlanmas durumunda ve yaymn ardndan gelen aylk taksitlerle alr. Yeni bir hesap yaparsak: 250 sayfalk bir kitab 2 ayda tamamlar ve kitap 1000 adet baslr, fiyat 15 lira olursa, % 7 net telifle alaca para yaklak 1050 liradr: iki aylk geçim paras. Yoksulluk snrnn altnda bir rakam. Bu çevirmen yaayamaz. Dolaysyla günümüz çevirmeni (eer iyi çevirinin ölçütü, haftada 100 sayfa halini almadysa) iyi çeviri yapmaktan vazgeçecek ve hayatn sürdürebilmek için birden fazla i almak, iki ayda yapaca ii bir ayda yapmak gibi yollara bavuracaktr. Ya da srarla iyimser olalm, bu çevirmen her koulda iyi çeviri yapmaktadr diyelim. Yine de Hasan Ali Ediz e göre çok daha kötü koullarda olacaktr. Çünkü gelecee pek bir miras brakmamaktadr. Nadir durumlar dnda güncel kitaplar çevirir, bu kitaplar çok nadir olarak ikinci bask yapar, gelecee kalmaz. Dolaysyla çevirmen, tpk bir fabrika içisi gibi, önünde akp duran montaj bantna baml olarak çalan, aklnda aylk geçimden baka ey olmayan biri olur. Seçim hakk yoktur, geçim derdi nedeniyle kültürel tercihlerinden vazgeçer, çevirmek istedii deil çevirmesi istenen eyi istemese bile çevirir. Çünkü ii geri çevirirse, yeni i alamayabilir. Ömer Seyfettin, çevirmenin ne kazandn çok uzun zaman önce berrak bir ekilde ifade etmi: kitaplar matbaadan mücellithaneye, kitaphaneye tayan hamalnkinden az. Bugün kitaplar kamyonla tanyor ve evet, oförle çevirmenin kazançlar çok farkl deil. Olmal m, ne demek, elbette hayr, sonuçta ikisi de bir eyi bir yerden dierine tayor. Ama o zaman, bir adm daha atlsn, bu eitlikçi düzen salamlasn: yaync da çevirmen ve oförle ayn ölçüde kazansn. Bu olmayacana göre, yüzyldr çözülmeyen asl çelikinin üzerinde duralm: yaync-çevirmen/yazar çelikisi. Ömer Seyfettin, yüzyl önce yaynclardan bahsederek bir hesap yapyor: Tercümelerini Franszca bilmeyen gençlere yaptrrlar. Çünkü kocaman bir romann sayfasna kât para iki kuru verecek kadar açgözlüdürler. Düününüz. Bu yaync herhangi iki yüz elli sayfalk bir roman çevirmeninden be liraya alyor. Sonra yüz elli liraya bastryor. Tanesini yarmar liraya satyor... Yüz yetmi be lira masraf kitapçya yüz yirmi be lira kâr brakyor. Burhan Arpad 1942 de ayn hesab tekrar yapyor ve vard sonuç ayn: Bu memlekette Fikir e verilen kymet; el içiliinden iki, malzemeden be, aracdan on ve sermayedardan yirmi defa daha az deerlidir. Jimdi, 2006 ylnda Çev-Bir bu hesab yapyor, sonuç daha da felaket:

5 yaynevlerinin çou % 7 net telif bedelini kabul etmiyor, kitaplarn 2000 basmaz ya da çevirmene 2000 bask üzerinden para ödemezlerse çevirmenin hayatta kalamayacak olmasna aldrmyor ve basitçe, kendilerinin sermayedar çevirmenin çalan olduunu göz ard ederek kendi yatrm risklerini bahane ederek çevirmenin hakkn vermiyor. Verirse de, bunu bir lütuf gibi veriyor. Gülünç bir ekilde okurla çevirmeni kar karya getiriyor: okur kitap almad için çevirmen kazanamyormu! Yani yaync kitap satamad için deil, okur almad için! Ve bu ülkede matbaalar harl harl çeviri basyor. nternet: Elektronik Çada Çevirmen Çok deil, bundan on yl kadar önce çevirmen sadece kaynak metin, kiisel ve kamusal kütüphaneler ve posta hizmetlerinden oluan bir an içinde çalyordu. Artk bu a daha geni bir ala bütünleti. Çevirmenin çalmasn kökten deitiren internet devrimi, yeryüzünün dört bir yannda çok yeni bir olgu. Fakat bu devrimin sonuçlarnn, Türkiye gibi gerçek hayatta kütüphane a zayf bir ülkede, çevirmen açsndan oldukça olumlu olduu söylenebilir. Bunun için uygun bir örnei yine Halikarnas Balkçs nn mektubunda bulabiliyoruz: Nostromo'nun Ingilizcesini istiyorlarm. Yahu ben Türkçeleri (yani tercümeyi) gönderdikçe, Ingilizce metni de peyderpey gönderiyordum. Kitabn son ksmn gönderirken asl metnin de son ksmn göndermitim. Binaenaleyh elimde Ingilizcesi kalmad. Zaten kitap burada yoktu. Yalnz Ingiliz kültür heyetinde (burann kültür heyetinde) vard. Binaenaleyh nereden bulup göndereceim? Benim göndermi olduum orada aranp bulunamaz m? Yoksa atld m? Zaten ilk cildin bandan be sahife eksik çkm. Çocuklar kolejden arayacaklar, varsa, pazartesi günü belli olacak (bugün cuma). Varsa gönderirim. Aksi hâlde Ingiltere'ye smarlamak zorundaym ki, bu bir buçuk iki ay sürer. Fakat u da var. Kitap oradaki kültür heyetinde mutlaka vardr (Yani Ingiliz kültür heyetinde). Burada anlatlanlara göre, M.E.B. nn elinde Nostromo adl kitaptan bir kopya vardr. O kopyay çevirmen almtr ve çeviriyi yaptkça, çevirdii kadarn çeviriyle birlikte göndermi. Fakat anlalan kitap kaybolmu. Halikarnas Balkçs Izmir de. Kitap ehirde

6 yok. Ingiliz Kültür Kütüphanesi nde olabilir, ayrca ehrin kolejinde olup olmadna baklacak. Bulunamazsa Ingiltere ye sipari verilecek. Ama kitap belki Ankara daki Ingiliz Kültür Kütüphanesi nde bulunabilir larda da, çevirmen ve yayncnn hâlâ yayor olduu sorunlardan biriydi bu. Çevrilecek kitap snrl sayda gelirdi, kopyalardan birinin kaybolmas durumunda skntl bir süreç yaanabilirdi ve büyük kentlerde bulunan Ingiliz, Amerikan ya da Fransz kütüphaneleri kitabn bulunmasnn olas olduu yerlerden biri saylrd. Internet devrimi bu durumu kökten deitirdi. Jimdi çevirmenin elinde bir kitapseveri delirtecek ölçüde olanaklar var. Örnein, Halikarnas Balkçs mektubunda öyle diyebilir artk: Eer bulamazlarsa, internette u adrese baksnlar, orada kitabn tam metni yer alyor. Ve bu çevirmen için devrim niteliindeki olanaklarn en basiti. Artk çevirmen, birçok sözlükte aratrma yapabilir, metinde geçen ve bir kütüphanede belki yllarca bulamayaca bir kavram sistemli bir internet taramasyla ksa sürede bulup çözümleyebilir, dolaysyla salkl bir çeviri için kendi belleinin ve zihninin snrlarn aarak daha zengin bir çeviri çalmas yapabilir. Bunun tehlikeleri de var kukusuz, çünkü internetin dil alanlarnn eitsiz geliimi sonucunda çevirmen çok daha kalc ve yanltc yanl kullanmlar benimseyebilir, yaygnlatrabilir; ama her koulda bu devrimin özgürlük (ve sorumluluk) alan kesinlikle Balkç nn özgürlük (ve sorumluluk) alanndan çok daha geni. Bu genilemenin en ilginç yanlarndan biri de, çevirmenle yazar arasndaki mesafenin azalmas: artk yazar çevirmen için, uzun yolculuklarn deil, elektronik anlarn ötesinde, tam anlamyla bir metin. Ite bu genileme, çevirmeni yeni yüzyln da balca kahramanlarndan biri klyor. deolojinin Engelledii Gelecek Attila Ilhan n Hangi Bat kitabndan skça alntlanan birkaç satr var; bu birkaç satrda farknda olmadan günümüz açsndan çevirinin temel sorunlarna deiniyor Ilhan: Lisede Sophokles okuduk, klasik Türk musikisine sövmeyi, Divan iirini hor görmeyi, buna karlk devletin yaynlad kötü çevrilmi( Bat klasiklerine körü körüne hayranlk göstermeyi örendik. Sanki Sinan Leonardo dan önemsiz, Mevlana Dante den küçüktü, Itri ise Bach n eline su dökemezdi. Aslnda kültür emperyalizminin ilmiini kendi elimizle boynumuza geçiriyorduk, ulusal bileim arama yerine hazr bileimleri aktarmak hastalmz tepmiti.

7 Attila Ilhan burada iki tane önemli ve kronik hatay örnekliyor. Birincisi, dönemin çeviri hareketini yanl yorumluyor: çevirilerle Leonardo nun, Bach n tantlmas bir kültür emperyalizmi örnei deildi hiç de, tersine asrlarca Mimar Sinan a, Mevlana ya, Itri ye özen göstermemi bir geçmie, günlük hayat sanat ve bilimle zenginletirmemi bir kültüre kar, çeviriler araclyla bunu yapmann bir örneini sunma çabasyd. Mevlana y övenle Leonardo yu öven ayn kaynaktan besleniyordu. Sabahattin Eyübolu bunun karln özlü bir ekilde vermi vaktiyle: Selçuklu, Osmanl antlarnn bile tozlarn kimler sildi? Bat kültürüyle yetimemi olanlar m? Hayr, çevirmenler. Ikinci hata, kültür emperyalizminin varln kantlamak için zorunlu bir olumsuzlama: kötü çeviriler. Kolayc akla göre bir eyin sonucu kötüyse, araclar da kötü olmaldr. Dolaysyla, klasikler kötü çevrilmitir. Hangi klasikler? Bat klasikleri. Bütün hepsi mi? Attila Ilhan bunu açklamaya gerek duymuyor, çünkü genel olarak bütün çeviriler, Bat dan yaplyorsa olumsuzdur. Sanki Sinan n Mevlana nn, Itri nin eserleri çeviri gerektirmiyor ve kukusuz iyi çevriliyorlar. Ite Türkiye de çeviri açsndan gelecek, bu düümde yer alyor: kimden çeviri yapyorsun diye soruluyor önce, sorann düüncesine ters düen birindense bouna, yanl, suçlu çeviri, 301 lik çeviri oluyor, bunun sonucunda da çeviri eletirisi olarak iyi çeviri ya da kötü çeviri demek yeterli saylyor. Çeviriyi hâlâ yabanc bir ey olarak görüyor çünkü çounluk, onu çevirmenin kiiliinde somutlanm bir ey, çevirmenin (yani burada olan kiinin ) bir yarats olarak göremiyor. Çevirmeni görünür klmak için onun bir antn dikmek gerekiyor öyleyse. Sözgelimi Taksim Meydan na, birkaç çevirmen tipinden oluan bir ant: masada çalan, ayakta kitap kartran, iki taraf arasnda uzlama salamaya çalan ya da Osmanl dan bu yana yaanan savalarda vurulmu, topraa düen çevirmenler.. Antn kaidesine de una benzer bir ey yazmal: Ne kendi edebildi rahat, ne halka verebildi huzur / Ama bildiin çou eyin kayna, çevirmen, ite budur. Kaynakça: Hangi Bat, Attila Ilhan, / Türk Dili, Mektup Özel Says, / Bütün Yazlar I, Sabahattin Eyübolu, / Türkiye de Yazarn Kazanc, Alpay Kabacal, 1984.

8 EK: YAZIDA YER ALAN ALINTILARIN GEN. HAL TÜRKYE DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 52: ÇEVIRMEN 5, KITAPÇI 825 LIRA ALIYOR! Ömer Seyfettin'in Halkmz Niçin Okumuyor? balkl yazs, konumuzu aydnlatacak birçok bilgi ve rakam veriyor: «Muharrirler: Kitap okunmuyor! diye ikâyet etmemeli, Halk okuyacak kitap bulamyor! demelidirler. Halkn okuyacak kitap bulamamasna biraz da tâbiler (basmclar) sebeptir. Bir kere bunlarn içinde Avrupa'da olduu gibi dolgun sermayeli bir adam yok. Ileri az olduu için hepsinin gözü yüzde be yüz, alt yüz kârda... Bu zihniyette olan adamlarn akllan "tahrir hakk"na (yaz ücretine) bir türlü ermez. Tercümelerini Franszca bilmeyen gençlere yaptrrlar. Çünkü kocaman bir romann sayfasna kât para iki kuru verecek kadar açgözlüdürler. Düününüz. Bu tâbi herhangi iki yüz elli sayfalk bir roman müterciminden be liraya alyor. Sonra yüz elli liraya bastryor. Tanesini yarmar liraya satyor. Ite kâr bilançosu: Lira iki bin iki yüz elli nüsha. Lira 150 Matbaa, kât. 20 Mücellit, hamal ve saire. 5 Tahrir hakk. 175 Yekûn

9 Yüz yetmi be lira masraf kitapçya yüz yirmi be lira kâr brakyor. Tahrir hakk ihtimal kitaplar matbaadan mücellithaneye, kitaphaneye tayan hamalnkinden az... Artk kim kitap yazar? Tasavvur ediniz. Yalnz amatörler... Hatta geçen gün bir tabiin böyle amatör bir muharrirden kitabn tabetmek için üste de "elli lira" aldn iittim. Bu artlar altnda yazlan eylerden halkn nefret etmee hakk yok mu? Bedava muharrir bular fakir kitapçlar, para isteyen muharrirlere adeta düman nazaryla bakarlar. Bedava yaz çok! Basacak adam nerede? diye iftihar, da ederler. (...) Ne vakit muharrirlerimiz "âmme"lerinin (halklarnn) lisanlarn, temayüllerini (eilimlerini), ruhlarn örenir, tâbiler yüzde on kârla mühimce bir sermaye ortaya -korlarsa matbuat sahasna (basn alanna) okunabilir bir kitap çkar, halkmzdaki krk sene evvelki mütalâa (okuma, inceleme) merak tekrar uyanr. Yoksa bu gidile, korkulur ki, ne kari (okur) kalacak, ne de muharrir... Yirminci asrn tâ göbeinde kurunuvustann (ortaçan) karanlk ümmîliine (okuma yazma bilmeyiine) döneceiz!» (Yöntem, ). Tahir Alangu'nun belirttii gibi, Ömer Seyfettin o günlerde bir özlem içerisindedir: «Jartlarn deimesiyle yava yava "parti yazarlndan" koparak, yllardan beri aklnda evirip çevirip tasarlad, her dergiye yaz veren, halka göre kitaplar hazrlayan, gittikçe yaylan ününden yararlanarak yazlar ile geçinen, "profesyonel bir yazar" olmak istiyordu. Onun profesyonel bir yazar olma arzularna karlk, kitap ticareti yaparak zengin olmay reddettiini, Ittihatçlarn "milli zengin" yetitirme adn verebileceimiz iktisadi politikasnn alabildiine aktt kredi musluklarna yanamak istemediini de görüyoruz.» Alangu, öykücümüzün an defterinden 7 Nisan 1918 tarihli u «not»u aktaryor: «(Ziya Gökalp) Bana geçen gün dedi ki'- Sen bir kütüphane aç! Bizim eserlerimizi bas. Kitapç ol. Para kazan. Bizim yazacamz kitaplar her tarafa gönder. Sermaye? Dedim. O tabii bulunur. Düündüm. Kitapç olmak... Yani tüccarlk! Benim ruhumda bu istidat yoktu.» (Alangu 1968, ). TÜRKYE DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 73: Deerli çevirmen Hasan Âli Ediz ( ), «tercüme piyasas» üzerine u bilgileri verir:

10 «Babâli'deki tercüme piyasas 5-10 lira arasndadr. Bir mütercim, iyi bir tercüme yapmak artyla haftada iki formadan fazla tercüme yapamayacana göre eline geçecek para, nihayet ayda krk liradan fazla olmayacaktr. Kitap ve yaz ileriyle uraan, birçok kitap paras vermeye mecbur kalan bir adam için bu parann ne Tiadar az olduunu hepimiz takdir ederiz.... Devletin yaptrd tercümeleri ki forma bana 32 liradr daha geni bir tercüman kadrosuna yaptrmak suretiyle birçok mütercimleri terfih etmek (rahat yaamasn salamak) lâzmdr. Hepsinden mühimmi, devlet, tercüme eserleri hususi tâbilerden (yaymclardan) satn alrken, bu verdii parann muayyen bir ksmnn mütercime gitmesini temin etmek suretiyle mütercimi doyurmak yolunu da tutmaldr.» (Hasan Âli Ediz, Tercümeye ve Mütercime Dair, Olu, ). TÜRKYE DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 83: Milli Eitim Bakanl nn çevirttii klasikler için yüksek çeviri ücreti ödediini Halikarnas balkçs nn ( ) Necati Cumal'ya günlü mektubundan öreniyoruz: «Nostromo'nun Ingilizcesini istiyorlarm. "Yahu ben Türkçeleri (yani tercümeyi) gönderdikçe, Ingilizce metni de peyderpey gönderiyordum. (...) Orada benim göndermi olduum parçalarn bulunup bulunmadn bana lütfen bildir. Jiddetle ihtiyacm olmasa, "defedin uramayn!" diyeceim. Fakat kitabn yani üçüncü cildin muhtemel tutar olan lira adeta bir cankurtaran oluyor.» (Türk Dili, Temmuz 1974). TÜRK DL, MEKTUP ÖZEL SAYISI, TEMMUZ 1974: NECAT CUMALI'YA (I) 20 Haziran 1947 Merhabalar! Dün gece telgrafn aldm. Nostromo'nun Ingilizcesini istiyorlarm. Yahu ben Türkçeleri (yani tercümeyi) gönderdikçe, Ingilizce metni de peyderpey gönderiyordum. Kitabn son ksmn gönderirken asl metnin de son ksmn göndermitim. Binaenaleyh elimde Ingilizcesi kalmad. Zaten kitap burada yoktu. Yalnz Ingiliz kültür heyetinde (burann

11 kültür heyetinde) vard. Binaenaleyh nereden bulup göndereceim? Benim göndermi olduum orada aranp bulunamaz m? Yoksa atld m? Zaten ilk cildin bandan be sahife eksik çkm. Çocuklar kolejden arayacaklar, varsa, pazartesi günü belli olacak (bugün cuma). Varsa gönderirim. Aksi hâlde Ingiltere'ye smarlamak zorundaym ki, bu bir buçuk iki ay sürer. Fakat u da var. Kitap oradaki kültür heyetinde mutlaka vardr (Yani Ingiliz kültür heyetinde). Oradan benim göndermi olduum parçalarn bulunup bulunmadn bana lütfen bildir. Jiddetle ihtiyacm olmasa, "defedin uramayn!" diyeceim. Fakat kitabn -yani üçüncü cildinmuhtemel tutar olan lira âdeta bir cankurtaran oluyor. Joseph Conrad Ingiliz deil Polonyaldr. Bu Nostromo da yazd eserlerin ilklerindendir. Ingilizcede bilgisini ispat için adam, kitab çok adal ve girift bir üslûpla yazmtr. Ben kitab on dokuz, yirmi yamdayken okumutum. Onu intihap ederken gençliimdeki intiban tesirinde kalmtm. Tercümeye balaynca ne güçlükler çektiimi ben bilirim. Yoksa tercüme bürosundakiler bana Ingilizce öretecek deil a. Sonra metne sadk kalmak için uzun cümleleri krmadm. O zamanlar Maarifin Tercüme dergisinde çkan ve Ömer Rza'nn Herodot'unun tercümesini tenkit eden bir yazsn okumutum. O tenkitte hülâsaten, Ömer Rza'nn, Herodot'un girift olan tarz- ifadesini olduu gibi Türkçeye geçirmeyerek, açp akclatrd iddia ediliyor; ve böyle yapm olmas bir kusur saylyordu. Ben de bu tenkiti hakl bulmutum. Bu mektubu tayyare postasna yetitirmek üzere ksa kesiyorum. Merhaba. Herkese selâmlar, candan merhabalar. Cevat.akir [Sabri Gürses: Yukardaki son paragrafta Cevat Jakir olaanüstü birkaç ey sergiliyor. Birincisi çevirmenin özgüveni: yaynevine kar kendi dil bilgisine güveniyor, çeviri üslubunu savunmaya hazr olduunu belirtiyor. Ikincisi, Conrad n üslubunu çözümlüyor, kulland Ingilizce nin özellikle adal ve girift olduunu belirleyerek, büyük olaslkla buna uygun bir çeviri yaklam benimsiyor. Üçüncüsü: Metne biçimsel sadakati de önemsiyor ve bunu Tercüme dergisinde yaynlanan çeviri eletirileri çerçevesinde tartmaya hazr olduunu belirtiyor. Günümüz açsndan dikkatle üzerinde durmay gerektiren çevirmen özellikleri: kendinden emin, iine yaklam sorumlu ve çözümleyici.] P. S. Bana olup bitenleri bildir. Bir de yahu bu, Aganta Burina Burinata'nn ikinci tab olmad m? 3000 bastlard, çoktan bitmi olacak. Yoksa üç bin diye boyuna basyorlar m? Bay Yaar Nabi nerede? Onlar kitap tercüme ettiriyorlarsa bana hemen göndersinler, formasna ne verdiklerini de bildirsinler. Yine Merhaba.

12 NECAT CUMALI'YA (II) 25 Eylül 1947 Merhaba ya hazret! Bu mektubu otuz dokuz buçuk derece atele yazyorum. Hasta oldum. Geçer, veyahut biz geçeriz. Son mektubuna cevap vermee gecikmem bundan dolay. Aman uran da u musibet tercüme bürosundan artk i bitsin. Zaten fimabaid tercüme edeceim yok müsterih olsunlar. Eyubolu'ndan mektup aldm. Adresini deitirmi cevap verdim, senden de bahsettim. Ankara'ya kadar gidip tercüme almam tavsiye ediyor. Fakat bende o gayret kalmad. Yalnz Bernard Shaw'n piyesinin üç zulusunu vermilerdi. Sonra tehlikelidir diye basmaktan vazgeçtiler. Bunun için müracaat edeyim mi? Bernard Shaw gibi Anglo-saxon kültürünün ta evcinde mevki tutmu bir adam balca eserlerinin biri tehlikeli olur mu? Daha fazla yazamayacam. Ha! - hikâyeleri iki tane gönderiyorum. Çünkü bazen lirizme ve bazen de - daha münasip bir tabir bulamadm için felsefeye diyeyim kaçyorum. Bittabi hangisini tercih edeceklerini bilmediim için iki çeitten birer numune gönderiyorum. Gözlerinden öperim. Bizi soranlara, ve sormayanlara da candan merhabalar. Merhaba! Cevat.akir NECAT CUMALI'YA (III) Merhaba! Gözlüklerimi yanma almamm, âdeta yazmak ikence oluyor. Aylarca önce bana yazdn mektupta Bakanla parann verilmesi için istida yazmam tavsiye etmitin. Ben de aylardan beri istida yazmaa niyetleniyorum fakat bir türlü resmî evrak yazamyorum. Onun için bu mektubuma istida pullar lef ettim. Sen yaz. Imzam at. Benim kabulümdür. Matluplarm unlar. Bernard Shaw'un nsan ve Üst nsan piyesini tercüme etmitim. Onun alt yüz küsur lira- 2/3 parasn aldm. Demek ki 200 küsur lira alacam kald. Bakanlk onu basmak istemiyor, korkuyormu. Çünkü o Istanbul Jehir Tiyatrosunda oynanacakt. Fakat yayn ve basn bilmemnesi müsaade etmemi. Biz eseri göndereli iki küsur sene oldu. Bakanlk ister bassn, ister basmasn, 200 küsur lirasn versin. Bir de Nostromo'nun ikinci cildinin paras yani iki sulsü, yani 600 küsur liray hemen hemen iki sene önce almtm. Alacam 300 küsur lirann verilmesi. Yani iki kitap 500 küsur lira eder. Sen ister birinden, ister ikisinden bahset. Adresim: Cevat Jakir Kabaaaçl, 335, Hatay Caddesi Ikinci Karantina, Izmir

13 Bay Kalkanc buraya gelmi, fakat kendisini göremedim. Eyubolu'yla mektuplayoruz. Bana Paris'ten karanfil tohumu gönderdi. Yazn gelirsen çiçekleri görürsün. Orada bizi soranlara ve sormayanlara "Merhaba!" Madame Roji Sabo'ya candan selâmlar. Gözlüklerim yanmda deil. Yazdm göremiyorum. Sevimli yüzünden öperim. Yine Merhaba! Cevat.akir NECAT CUMALI'YA (IV) Merhaba ya hazret! tarihli mektubunu vaktiyle aldm. Sana vaziyeti anlataym. Bernard Shaw'un Don Juan', veyahut nsan ile Üst nsan'n basma tehlikeli bulmular. Onun üçte ikisini almtm. Üçte biri, ki 250 küsur lira eder. - Ite o ederi balk kavaa çkd zaman ödenecek demek. Hâlbuki onun ayrca mukkedeme ve sairesini istemilerdi. Onu da gönderdim. Onun ne üçte birini ne ikisini almayacaz. Tabir galiz amma kala kala paymza üçün biri kalyor. Onu evvelâ bir kenara defedelim. Nostromo üç cilttir. Birinci cilt basld ve paras tamamen alnd. Ikinci cildin üçte ikisi yani alt yüz küsur liras alnd, üç yüz küsur lira alacam kald. Zannedersem bu üç yüz lirann alnmas için vekâletnameye ihtiyaç yok. Üçüncü cildin ne üçte ikisi ne üçte biri alnd. - Binaenaleyh benim alacam, ikinci ciltten 300 küsur, üçüncü cilt veyahut son ksmndan da 500 ilâ 600 liradr ki ceman yekûn lira eder. Mektubunda son ksmdan bahsediyorsun fakat ikinci cilt veya son ksmn 300 küsur lirasndan bahis yok. Bunu sorutur. Eyubolu'ndan aldm son mektupta galiba Halid Ziya Bey'e daha yüz on be lira borcum olduu anlalyor. Ben istersen sana çabuk bir vekâletname göndereyim. Vekâletnameyi Eyubolu'na göndermitim fakat o gitti. Bilmiyorum gitmezden önce bakasna- müteselsil olmak üzere- bir vekâletname brakt m? Braktysa ayrca vekâletnameye lüzum kalmaz. Senin bana yapacan iyilik, bir vekâletname verme yok mu onu anlamak ve bana yazmak ki, sana derhâl vekâletname göndereyim. Gerek ben, gerek Asm Kültür, Halid Ziya Bey'e mektup yazdk fakat bir cevap alamadk. Sonra senden ikinci ricam ikinci cildin üçte biri yani 300 küsuru ne olduunu anlamaktr. Üçüncü ricam üçüncü cildin parasn takip etmektir. Velev ikinci cildin üçte biri, velev son cildin üçte ikisi- hangisini ilk önce kurtarabilirsen, hemen o paradan Halid Ziya Bey'in 115 lirasn tediye et. Vaziyetim pek fena. Ankara'dan Bu Yollar Uzar diye sevimli bir hikâyeler kitab geldi. Gönderen çocuklara candan merhabalar. Senin de gönderdiin ufak iir kitabn aldm.

14 Candan ükürler ve teekkürler. Gönderilen kitaplarn metinleri kadar, gönderilileri de bin bir sknt içinde bir iç ferahl bahediyor. Insan yürek yerine, her taraftan tevcih edilmi yumruklara maruz kalrken ho oluyor dorusu dosttan selâm. Velhasl insanlar güzel eyler. Bunca ztraba ramen fukara evimin yokuunu bir bama trmanrken, yukardan denize bakyorum da yine kendi kendime bir ark mrldanyorum. Bir biçim örümcek varm, afaa doru yumurtlarm, veyahut yavrularm- her neyse? Yavrular hemen azlarndan bir ince a teli salmaya balarlarm. Güne ufuktan frlayp da dalar duvaklayan çiyleri eritince yukarya uçan buharla örümceklerin azlarndaki teller de bir uçlarndan havalanrm. Öyle ki, örümcei kaldrp rüzgârn hava ve hevesinin istedii yere götürürmü. Ben de yokuu çkarken, arkmn bir ucu dudamda, bir ucu havada, hiç skletimi duymadan kendimi ta tepede buluyorum. Herkesin haysiyeti var! Malûm. Benimki var m yok mu bilmiyorum. Yoksa umurumda deil, varsa, onu ehirde brakyorum. Yol kilimi diye Kemeralt caddesine döeyip özledikleri kadar çinesinler. Yahu Necati, Esop'un ve La Fontaine'nin bütün masallarn yeni batan yazmaa niyetleniyorum. Meselâ austos böcei ile karnca. Ju içersi kezzap gibi dolu, mhsçt karncaya bak! Onu iki bin seneden beri methedilip durulmu olmas artk yeter. Ona kyas zavall austos böcei, arkyla dereyi tepeyi, gür gür gürletir. Güne dile geni sanrsn ve bütün cann arksna vererek sonbaharla beraber cann verir. Ka doru austos böcei çoktan yok olduu için karncaya gidip yalvaracak böcek kalmaz. Bu masalda karncann o zehir dolu içi uurunda hem tabiî hayat tamamen deforme olarak zikrediliyor, hem hakikat yamru yumrulatrlyor. Sonra karncann gdasn austos böcei yiyemez. Çünkü karncalarn çounda, ancak bir karnca gda yer. Gdann tamamn hazmetmez fakat baka bir karncann azna ciro eder. O da bakasnn azna pas eder. Ve gda, hiddetlenip de hiddetini alan silsilei meratibinin mafavkden maduna gönderen daire amiri gibi bütün karnca hiyerarisini dolar. Buna sosyal gda derler, o mideye de sosyal mide derler. Merhaba nereden baladk nereye geldik. Sana yazmakta geciktim. Çünkü bütün skntma ramen para meseleleri için mektup yazmak skntl oluyor. Onun için, "Bugün deil hele! Yarn yazarm" diye, her gün karar verirken içim ferahlyordu. Fakat canma tak dedi. Bu mektubu yazmakla skntma kar mesuliyeti srtmdan atm, bulunuyorum. O mesuliyet imdi sana geçtii için, içimdeki skntya sana kar duymakta olduum derin bir merhamet kaim oldu. Eyubolu'ndan Napoli'den bir kartpostal aldm. Ona da sana da merhaba! Yahu Allah akna söyle, Gökova körfezinde kran dalar altm alt bük güzel deil miydiler? Cevat.akir

15 Bizi tanyan ve tanmayan cümle âleme merhaba! Mademe Sabo'ya da. ALINTILARIN KAYNAKÇASI: Türk Dili Mektup Özel Says, Temmuz (Halikarnas Balkçs nn bu dergide yer alan mektuplar internet üzerine de aktarlmtr: ) Türkiye de Yazarn Kazanc, Alpay Kabacal, Deien Dünya Yaynlar, (Bu kitabn geniletilmi bir edisyonu, Türkiye'de Matbaa Basn Ve Yayn adyla 2000 ylnda yaymland.)

TÜRKYE DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 52:

TÜRKYE DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 52: TÜRKYE DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 52: ÇEVRMEN 5, KTAPÇI 825 LRA ALIYOR! Ömer Seyfettin'in Halkmz Niçin Okumuyor? ba#l%kl% yaz%s%, konumuzu ayd%nlatacak birçok bilgi ve rakam veriyor: «Muharrirler:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 0lk görülüp al1nd11 bu resimlerine bak1ld11nda 1967 Mustang asl1nda fena deildi; ancak olabildiince sadelik ve titizlik hastas1

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Önsözden Sermayeyi ve daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermaye egemenliine ve bunun yol açt11

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 Cumhuriyet Bayram1n1n co_kusunu farkl1 bir yerde Mudurnu halk1 ile kutlad1k;y1llard1r tan1d11m

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses PDF - Are you searching for Ka?n?. Ses Books? Now, you will be happy that at this time Ka?n?. Ses PDF is available at our online library. With our complete

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK BİRİM TANIMI: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Yabancı Dil Destek (AYDD)

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Roni Margulies 21 Ekim 2009

Roni Margulies 21 Ekim 2009 Bir Hayat, Bir Şiir, İ ki Kent Roni Margulies 21 Ekim 2009 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html OsmanlBankasAriv ve Arat rma Merkezi'nde yap lan konuma metni, arat rmac lar n kiisel kullan mlariçin

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009 XIV. Ulusal ntalya Matematk Olmpyat rnc ³ama Snav Sorular -009 c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Soru 1. dar açl üçgeninde m() = 45 'dir. 'dan 'ye indirilmi³ dikmenin aya E ve 'den

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

KROM KAPLAMA Gönderen : Can Yelegi - 09/05/2012 13:25

KROM KAPLAMA Gönderen : Can Yelegi - 09/05/2012 13:25 KROM KAPLAMA Gönderen : Can Yelegi - 09/05/2012 13:25 WELCOME TO CHROMEN MAN Yeni markam1z ve yeni tesisimizle kar_1n1zday1z.. A dan Z ye Kromaj ve Dekromaj ( Yani Krom ve Nikel Sökme ), Parlatma ve enönemlisi

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Bernard Brunhes International

Bernard Brunhes International Bernard Brunhes International Vaka çal malar ç Pazar ve ki ilerin serbest dola Lütfen do ru ifadeyle tamamlay z. Mart 2010 da Almanya n n hala una izni vard : A.EU-8 in vatanda lar için i sizlik yard mlar

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

============================================================================

============================================================================ NOSTALJÝ OLMUÞ FOTOÐRAFLAR Gönderen : kemalakel - 25/06/2008 20:38 Sevgili arkadaþlarým; Bir tarihten kalmýþ ekseriyetle Siyah-Beyaz görüntüleriyle günümüze gelmiþ baktýkça baktýðýmýz ve baka kendimizi

Detaylı

ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ş

ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ş ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Çocuğun bakımı için ie gitmediğinizde aağıdaki durumlarda anababalık geçici parası alabilirsiniz: Çocuk hastaysa veya bulaıcı hastalık kapmısa; Çocuğun normal bakıcısı hastaysa veya bulaıcı

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum.

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum. BEYAZ ÇI?LIK - 4 by Evren GÜRKAYNAK - Çar?amba, Nisan 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/evren/beyaz-ciglik-4 Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek 1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek İngilizce öğrenilememesinin ilk ve en büyük sebeplerinden birisi, İngilizce öğrenmeyi ders çalışmak olarak görmek. Çoğu zaman İngilizce iş hayatında başarılı

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Şubat / 2007 20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Evimi bir aileye kiraya verdim ve 2006 yılında 7.200 YTL kira geliri elde ettim. Beyanname vermek zorunda mıyım?

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz? ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick

A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz? ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Download ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Ebook or Software Here (www.onlinepara.net?ve www.facebookpararehberi.net? in kurucusundan yeni bir ¹r ¹n, ParaBabas?

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki Bildiğiniz üzere Deutsche bank'ın arzı ile varantlar İMKB'de işlem görmeye başladı. Bu konuda çok soru gelmiş. Basit bir şekilde ne olduğunu açıklamak da bize farz oldu. Fakat hemen şunu belirteyim ki;

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı