r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da"

Transkript

1 CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan I Osmanh Tarihi Sempozyumz'nun bitiminde organizasyonu iistlenen Yalova Belediyesi'nden yerel ydnetim rlzmanr Hasan Soygtizel:ve Prof. inalcrk'ln uzun yriiardrr fahri asistanh$rnr yiirtten Biilent Art'ntn dahaz;r bulundufu o4e yemegi esnasmda benden kendi tarihgilifinin bilimsel analiztne dair bir kitap yazmamr istedifinde gerqekten gok miitehassts olmuqtum. Proje yolunda egitim-ofretim yrh bahar doneminin baqrndan itibaren bir yandan Prof. inalcrk'rn eserlerini belli bir sra gcizeterek okur ve tahlil etmeye gahgrken bir yandan da Yrldrz Teknik Universitesi'nde vermekte oldufum otopsy (Osmanh Toplumsal Siyasal Yaprsr) dersinde o[rencilere bunlart okutmaya ve yiiksek lisans ofrencilerimle bu eserler hakkrnda miitalaah tetkikler yapmaya bapladrm. Bu siiregte uqak'ta Nisan 2011 tarihinde yaprlan CIEPO IV. Ara Donem Sempozl'umu'nun hemen baqrnda Prof. inalcrk'a fahri doktora verilmesi kararlaqtrnhp hakkrnda bir de panel diizenlenince Prof. inalcrk'm istefi ve sempozyum komitesinin uygun gormesi iizerine hazrrlamakta oldufum kitap gahqmaslnrn ilk grktrlannr bir teblif halinde takdim ettim. Aqa[rda bu teblifin genigletilmiq halini okuyacaksmtz. Prof. inalcrk ile Tanrqrkhk prof. inalcrk't 1997 yrhnda Miilkiye'de (Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faki.iltesi) Tiirk idare Tarihi Kiirsiisii'nde asistanhk yaparken tanlma qerefine nail oldum. Bir zamanlar o kiirsiiniin baqkanr Prof inalcrk idi' Miilkiye'de asistan iken o yrllarda Prof. inalcrk, Bilkent Universitesi'nin kurucusu oldugu Tarih Boliimti'nde Osmanh Tarihi iizerine bir ders ve bir de - Yrldrz Teknik Universitesi insan ve Toplum Bilimleri Ogretim Uyesi

2 A. TE\'FLIR ERDOCDU seminer veriyordu. Beni derslerine kabul etti ve donemde onunla gegirdifim anlar ve dersleri inalcrk'm kendisini ve eserlerini taruma imkanr gerekti[ini o[retti ytlma kadar siirecek olan bana her qeyden once, Prof. sundu ve nasrl hoca olunmasr Prof. inalcrk'rn Siirdiifii Hayat Gayesi Kendi tarihini inqa etmek bir ayncahktr. Bu ayncahlr yaqamak igin birgok kigi hatrrasrnr ve otobiyografisini yazar. Prof. inalcrk ise hatrrasml veya otobiyografisini yazmamrq, bu yola hig tevessiil etmemiqtir. O kadar ki Prof. inalcrk, dofumgtinii ile ilgili olarak validesinin kendisine defalarca soyledifi "Sen do$du{un zaman ingilizler Haydarpasa Gart'nt bombalryorlardz" bilgisinin i.izerine dahi gitmemiq ve kafa k6[t& da yandrlr iein"do{um tarihini uydurlacak]" kadar kendi tarihine onem vermemigtir.l Prof. inalcrk dopumgiini.ini.i belirlerken kendine bir tarih segmek igin Alfred de Musset'nin La nuit de Mai baqhkh hissi (romantic) qiirinden esinlenmig ve "Do{umgiiniim 26 Mayts 'dlr" demigtir.2 Bu etkileyici giirin ilk dizeleri qriyledir: LA MUSE Podte, prends ton luth et me donne un baiser; La fleur de l'dglantier sent ses bourgeons dclore, Le printemps nait ce soir; les vents vont s'embraser; Et la bergeronnette, en attendant I'aurore, Aux premiers buissons verts commence d se poser. Podte, prends ton luth, et me donne un baiser.3 'Nasrl Sevmem istanbul'u?", Halil inalcrk ile $iikran Pakkan'm r<iportajr L_U_ Daha sonra Prof. inalcrk'rn validesinin anlattrlr bu hadisenin 7 Eyliil 1916 tarihinde urku buldu[unu Prof. Inalcrk ile nehirgtiylegisi yapan Emine Qaykara ara$t1np, bulup grkarmtg ve onu haberdar etmiqtir. Emine Qaykara, Tarihgilerin kutbu. "Halil inalc* Kitah", istanbul "Nasr1 Sevmem istanbul'u?"

3 prof. TNALCTK TARiHQiLiGi'NiN rahrir opnsuesi Prof. inalctk nigin hattrasmt veya otobiyografisini yazmamryttr? Yukanda bahsedildi[i iizere do[umtarihinin tespitinde oldufu gibi - giiphesiz bu tarihi tespit etmek Prof. inalcrk igin hig de zor delildi- kendi hayat hikayesiyle meqgul olmak ona her daim vakit'kaybr gibi gelmig bunun yerine zamanlnr mi I I etin tarihini y azmay a hasretmi qtir. 1941'den bugiine kadar tam 70 yrldrr bi'l-fiil akademik hayatn iginde olan Prof. inalcrk igin en vahim husus zaman kaybrdrr. Hattrasmt velveya otobiyografisini kaleme almayr Prof. inalcrk zaman kaybr olarak g<irmektedir. Bunun da altrnda yatan sebebi Prof. inalcrk kendi hayatmm cinemli olmadrlrnr soyleyerek dile getirir. Prof. inalcrk igin Ttirk tarihi iizerinde yazacaklan ve Tiirk milletine vermeyi dtigtindtigii mesajlar gok daha oncelikli ve onemlidir. Srhhatine, vaktine, ilgilendi[i konulara ktsaca ttim hayatrna sadece kendine bigtipi bu vazife sebebiyle dikkat etmektedir. Hayatrnr ve bedenini Tiirk tarihini yazmak igin Tann'nrn kendisine bahqettili bir vastta olarak gortir. O yiizden bu hayatr ve bedeni korur. 15 yrl cince bypass ameliyatr ile kalbe giden damarlar temizlendikten ve nabzr ayarlamak igin kalbine pil takrldrktan sonra geg saatlere kalmadan yatmakta, srhhatli bir uyku almaya gahgmakta ve her sabah kalktr[rnda ategini ve tansiyonunu olgmektedir. Gi.in bolu yediklerine ve igtiklerine azami dikkat eder. $ekeri oldu[u igin ayn bir itina igindedir. Bagta kansmm ve soffa arkadaqlarrrun sigaradan hastalanmalan yiiziinden uzun ytllar ewel tiittin kullanmayr da terk etmigtir.' a'nasrl Sevmem istanbul'u?"

4 A. TEYFI]RERDOGDU Krsaca Tiirkltiltin diinya tarihi igindeki yerini arama ve tespit etme gayr eli inalcrk' m hayatrndaki v e tarihy azrcrh[rndaki temel s aiktir. Tilrklii{iin diinya tarihi igindeki yerini arama ve tespit etme gayreti Prof. inalctk' da nasil gelismiqtir? Oncelikle Prof. inalcrk'r bu hususta gahqmaya iten amilin diinyada zedeli bulunan Ttirk ve onun uzantrsr Tiirk tarihgilik algrsmm oldufunu belirtmek gerekir. Bu algrnrn diizeltilmesi ve diinya tarihinin Tiirk goztiyle yaalmasr Prof. inalcrk'rn gayretinin altrnda yatan saiktir.t Bu saik daha o Dil Tarih Co[rafua Fakiiltesi'nde okurken kendisine bir ttir milliyetgi quur ytiklemiqtir. Halil finalcrk] "o zaman ozel bir gdrev sahibi olarak arkadaslan ile birlikte kendilerini Atatilrk'iin bir tahm4 onun bilim askerleri gibi yetistirildiklerini ve tam olarak bdyle hissettiklerini" soyler.6 O tarihten itibaren inalcrk het zaman bu ozel gorev ve br+ hususi hedef ufrunda gahqmrg ve bu sayede bitmektiikenmek bilmeyen bir takat ile iqine yo[unlagabilmiqtir. Tilrk'iin diinyadaki yerini ve yonlendirici etkisini do{ru qekilde bulma ve tespit etme gorevinin isletilebilmesi iqin Prof. inalak'm yopmaya gayret ettili Sudur: Konunun igleniginde delil ama segiminde ve gahgma gayretinde miltiyetqi olmak.t Bu nokta onun igin gergelten gok dnemlidir. Bu sebeple konuyu iglerken Prof. inalcrk. yeri gelir hig erinmeden Marxgr toplumbilimden de faydalanrr. Konunun iqlenigindeki bu "tarafsz" yaklaqtm Prof. inalcrk'a ellerinin bafirnr gozen bir iistiinliik sa[lamrqtrr. Bu yiizden Prof. inalcrk'r ideolojik olarak ne safcr ne de solcu smrflanna dahil edebiliriz. O sadece toplumsal meseleleri tahlil eden yiiksek bir bilim adamrdr. Aksi durum yani menfi milliyetgililin mesela Balkan, Ermeni, Arap veya Yunanlt tarihgilerde gortildi.i$i.inti soylemeye bile gerek yoktur. Bu cofraffalardaki tarihgilerin biiytik krsmr ulusalcr, Marxgr ideolojilerin yanhg yorumlanna veya Avrupamerkezciya da somiirgeci/somiirge sonrasr bakrg agrlanna gark olduklarr Halil inalcrk, "The shaykh's story told by himself', Paths to the Middle East, ten scholars look back, ed. T. Naff, NY 1993: 109; Nancy Elizabeth Gallagher (ed.), "Halil Inalcik", Approaches to the history of the Middle East. Interviews with leading Middle East historians, Berkshire- Lebanon 1994: 154, "Halil Inalcrk: Atahirk'iln mektebinde Atatihk'iin askeri gibi gece gtindiiz galrqtrm", Sesimiz. Bahqelievler Nebahat Keskin llkdlretint Okulu Dergisi, 5, 2007 : 17. "Halil Inaicrk: Atattirk'iin mektebinde...": 1 7. Qaykara, Tarihgilerin kutbu: 476. Krq. Halil Berlctay, "Dtirt tarihqinin sosyal portresi", Toplum ve Bilim.54. l99l: 4445.

5 PROF. inalcik TARiHCiLiGi,NiN rarrrir OSNNUESI igin her biri Osmanh tarihinin garprtrlmrq bir tasvirini vermekten geri dtramazlar.8 Prof. inalcrk'm ele aldrfr konuyu ideolojik baplantiara girmek zorunda kalmadan ozgiirce igleyebilmesinin altrnda hig qiiphesiz yurtdrqrnda uzun miiddet akademik hayatmt siirdiirebilmesi yatmaktadrr. Nitekim Prof. inalcrk'm Tiirkiye'de bulundufu yrllarda devlet politikasr, Kopriilii ve Barkan donemine rrazaran her ne kadar tarihi ve tarihgiyi daha rahat brrakmrgsa da yrllan arasrnda bulundufiu Chicago'da bilimsel ozgiirliiliin havast Prof. inalcrk'rn tarihgililinde yadsrnamaz oranda etkili olmuqtur." Prof. inalcrk'rn Tarihgili$ ;; Daha once tarihgiler hakkrnda yaptr[rm muslukgu, teknisyen, miihendis ve mimar tarihgiler tasnifininr0 (yerine de[il ama) yanlna farkh bir tas-nif daha geliqtirmenin miimktin oldufunu farkettim: Dedektif tarihgiler, yarglg tarihgiler ve yaratrcr tarihgiler. Bazr tariherler gegmiqin dedektifleri gibi gahgrrlar. Bunlar esasen gegmig hadiselerin igytizlerini aydrnlatmaya gayret ederler. Bunlara tarih dedektifleri v ey a de dektif tar ih g il er denebilir. Bazt tariheiler ise gegmiqin yargrglan gibi gahqrrlar. Bunlar verdikleri eserlerde gegmiq hadiseleri yargiarlar ve hemen hemen her paragrafta bir hijkme varmaya gahgrlar. Bunlara tarih yargrglan veya yargq tarihqiler denebilir. Prof. inalcrk'm yargrg tarihgiler igin burada gtiyle dedifini kaydedelim: "Tarihqinin odevi, bir deler hiikmii vermeden, belli bir toplumda ve ddnemde dastraruqlartn ve kurumlarm neden o biqimde oldu{unu anlamakve aqtklamaktr."ll Bazr tarihgiler ise gegmiqin yarattctlandrlar. Bunlar gegmiqteki eventuslardan (olay) yola grkarak factumlan (vakra) yarattlar. Bu tarihgiler elbette Tann gibi yoktan varetme kudretine sahip degildirler. Bu yiizden gegmiq zamandaki olay krmtrlannr birlegtirerek yeni yaratrmlardalicatlarda bulunurlar. Bunlara bu ytizden tarih yaratnlan veya yaratrcr tarihgiler denebilir. Mesela iinli.i Fransrz tarlhei Georges Duby ( ) feodal toplumu dua edenler (oratores), savaqanlar (bellatores) ve galtqanlar (laboratores) olarak iig ziimre olarak tasarladrfir Les Trois Ordres ou l'imaginaire du f5odalisme (Gallimard, 8 Halil inalcrk, Dogu Bafi. Makaleler II, Ankara 2008: 312. e inalcrk, "The shaykh's story told by himself': 139. r0 Ayrrntrlr okuma yapmak iqin bkz. ' ii-tarihci-yasken-egilir.aspx vd. 1r inalcrk, Dogu Bah:246.

6 A. TEYFURERDOGDU Paris 1978) isimli eserinde ortagag imgesini bu qekilde yaratmrqtrr. Duby, bu imgeyi ortaga{ toplum yaplsmm basit bir yansrmasr olarak delil, yansrtryor gibi oldulu gergekli[i aym zamanda defigtirme griciine de sahip olan bir temsiletme (representations) olarak takdim etmiqtir. iqte Prof. inalcrk da briyle tarih yaratrcrlanndandr. inalcrk'rn yarattrpt birgok vakra (factum) vardr. Bunlardan mesela rigtinil kaydedeyim: Biri gift-hane sistemi, di[eri Fatih Sultan Mehmed'dir. Fatih'i ilk kez Tann yoktan varetmiqtir. ikinci yaratr$ ise prof. inalcrk'a aittir. Ugrincti ornek ise osmanh Devleti'nin kurulug tarihidir. Prof. inalcrk'm yaratrcr tarihgilifini biraz daha aynntrh ele almak iqin scizii once ona brakmak uygun olacaktr: "iyi tarihgi, iyi imajinasyonu olandtr. Vesikctlar size tarihi tamamtyla vermez. Siz bir sahne yaratmaltsmtz. Tarihi dnce aklmzda canlar,,dtracaksmrz. Ben tarihgiti{i edebiyatla, hayal kuwetimle birlestirdim" Kaynaklann sdylemedi{i tarihe hayal gilctimle gittim. Ama asla belgelerin soyledi{ini bozmadan. E{er benim tarihqiligim farklrysa, bundandtr. Baudelaire, "Gegmigi canlandrma giicii igin vesikalar yetrnez" der: Benim yaptrym is puzzle yapmoyct benzer. Elinizde sikke, bir belge, berat, ferman vardr ama biitiin pargalar yoktur..."12 Konuya girmeden dnce burada Prof. inalcrk'm bir iki hususiyetini belirtmek isterim. Prof. inalcrk miithig bir soyut diiqiinme kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyetin geliqkinlifinin temelinde sanlyorum aynen ziya Gokalp'da oldu[u gibi matemati[e olan merakr yatar.t3 Pek fazla bilinmez ama prof. inalcrk, matematik ozellikle de geometri konusunda tistiin yeteneklidir. Bahkesir Necatibey Muallim Mektebi'nde Halil linalcrkl d[renci iken miifredatmm o 80'i matematik derslerinden oluguyordu. Matemati[i bilimlerin anasr olarak betimleyen Prof. inalcrk'rn matematile olan ilgisi ona agrk ve mantrki diiqiinme, di.igtince disiplini ve bir meseleyi kesin neticesiyle gozebilme kabiliyeti kazandrrmrqtr.ra Prof. inalcrk'rn tarihqilik ycintemi matematikte kullanrlan 12 "Nasrl Sevmem istanbul'u?". t3 M. Emin Erigirgil, Bir fakir adammm romant Ziya Gdkalp, istanbul l95l: 21,22. '" Emine Qaykara, Tarihgilerin kutbu: 33-34; "Halil inaicrk ile s<iylegi", Tarih Qevresi, g (9), 1994: 4. 6

7 PROF. inalcik TARiHCiLiGi'NiN TAHLiL DENEMESi yontemler de oldu[u gibi ihtimalleri eleyerek "dofru"ya ulagma qeklindedir. Biliyoruz ki Eski Yunan da matematik iizerine yiikselmiqtir. Eflatun kendi kurdufu mektebin (Akademia) kaptsma "matematik bilmeyeni haneme koymaymtz (Medeis age6metretos eisit6 mou ten stegen)" yazml$trr' r) Matemati[e ilgisi yanrnda Prof. inalctk'm edebiyata olan merakt da ona tarih ulraqrstntn sanat ktsmtnda maharet kazandrmtgtrr. Yayrmlanmaml$ birgok giiri olan Prof. inalcrk,hatttzatnda kendini qair olarak tarif eder. $iirleri yanmda Bulgaristan'da Bulgar bir krza dgrk olan Miisliiman bir delikanltntn hayatmt konu edinen bitmemiq bir romant da vardtr. Efitimi igin de baqlangtgta edebiyatr segmiqtir. Bahkesir Necatibey Muallim Mektebi'nde ofretmen olan Abdtilbaki Golpmarlt'ntn edebiyat' dersleri Halil'i [inalcrk] derinden etkilemiqtir. Ama M. Kemaf in [Atatiirk] Dil Tarih Co[rafya Fakiiltesi'ni kurup Halil'in [inalcrk] de buranm slnavlnl kazanmast ona tarihqilik yolunu aqml$tr.'o Prof. inalcll,:'rn dikkat ettifi ve ozen gdsterdi[i bir baqka husus da lisaniyattrr (philologid). Prof. inalcrk ele aldrlr ve/veya karqrlaqtrfir her kavramt kavramtn kullanrldrfr devri goz oniinde bulundurarak anlamlandtnr ve tahlillerinde bir kavramm devirler iginde gegirdigi de[iqime oncelik verir.17 Bu ktsa girizglthtan sonra, toplumun "gergek"lerini anlamak ve agtklamak igin tarih miihendislerinin yaptrlr sadece birincil kaynak ve metinlerin tenkitli tahlilils ile yetinmek iken (muslukgu tarihgiler bu noktaya bile ulaqamadan belge neqrini tarihgilik sanmaktadrrlar) ProL inalcrk bunun iisttine konteniuns (contingence) yontemine bagvurarak tarih inqa etmektedir. re Nedir bu kontenians denilen yontem? Bir yant yani iizerinde yaz rarln oldulu bir taq diiqiinelim. Taqrn bir kenan krnk ve bu yiizden de yaz{arrn bir krsmr kaytp olsun. Tarihgi bu taqt alr, taqrn tarihini tespit eder, yaztyr sclker ve krnk kogesindeki yazryt tamamlar. r5 Bu s<iziin sahihlili tarti$masr igin bkz "Nasrl Sevmem istanbul'u?" 17 "Halil inalcrk ile sciyleqi": 4. tt Bu tenkitli tah1il ydntemi krsaca griyledir: Belgeler cinyargrhdrr ve yanitdrrlar. Bunun tespiti iqin de belgelerin srkt i9 ve &q tenkitten gegirilmesi gerekir. i9 ve dtq tenkit igin de belgenin, kagrdrn, mtirekkebin, metnin sahihligi yaprlrr. Qapraz okumalar, halkrn yazdrpl gizli ve aqikar edebi, dini gibi metinler ile kargrlaqtrrarak toplumsal ve ferdi hayatlar, hadiseler ortaya grkarrlmaya gahgrlrr. Bugiin tenkitli tahlil ydnteminden gok uzak ve gtrrdiigii her belgeye inanan safdil bir siirii "tarihgi" televizyonlan ve gazete kdqelerini kaplamrq durumdadrrlar. Bunlara ben tele-vaiz gibi tele-tarihgi diyorum. 1n Birkag omek igin bkz. Haiil inalcrk, "15. asrr Tiirkiye iktisadi ve ictimai tarihi kaynaklarf', I Ll iktisat Fakiiltesi Mecmuast, l5ll4, :51-73; Krg. Huriciyan Islamoflu ve Qallar Keyder, "Osmanlt tarihi nasrl yanlmah? Bir 6neri", Toplum ve Bilim, l' 1911: 51.

8 A. TEYFTIR ERDOGDU Dedektif velveya yargrg tarihgilik yaprlrrken sonuca ancak mantrk yoluyla varrlabilir ve doldurulamayan eksiklikler de hayal ve tasowur gricii kullanrlarak tamamlanr.2o Mantrksrz bir durumun oftaya Erkrqr btyi.ik oranda elde edilen sonucun yanhgh[rnr gosterir. Mantrksrzhk durumunda sciylemeye bile gerek yok sonuca ulagma noktasrnda bir trkanrkhk yaqanmaktadrr. erkmaz yola girdifini farkettigi noktada dedektif tarihgi gegmiq zamand,a ele aldr[r hadiseye nispetle durdugu yeri de[igtirir, ona farkh sorular sormaya baqlar ve o ana kadar o hadise hakkrnda elde etti[i ve sahip oldu[u bakrg agrsrnr defiqtirir. Hayal ve tasawur giicrinii kullanmak da onemle belirtelim ki meqhur Amerikal tarihci Dominick Lacapra'nrn (1939-) dedigi gibi onlarr do!ru dtriist okumadan sadece birer arag gibi goriip belgelere iginde saklamadrklannr soyletmeye galrqmak velveya uydurma yoluna gitmek demek de[ildir. Aksi takdirde bu ameliye belgenin tamamen tahrif edilmesi demek olacak ve yaprlan ameliye tarih gahqmast olmaktan grkarak tarihsel romana dontiqecektir. Bu tehlikeden kurtulmak igin miimkrin mertebe belgelere saygr duyulmah, onlarla konuqulmalr ve belgelerin tarihgi ile konugmasrna miisaade edilmelidir. Burada maharet belgeleri tanrk de[il sanrk sandalyesine oturtup belgelerin soylemekten gekindiklerini, sakladrklannr konuqturmaktadrr (bunun felsefedeki ismi poststructuralismdir ve post-modernism ile alakasr yoktur). Buraya kadarki ameliyeyi dedektif velveya yarglg tarihgiler yapmaktadrrlar. Belgenin santk sandalyesine oturtulmasrndan sonra konugturulan belge ile 'ohakikat"e ulagamayacalrnr bilen tarihgi2l ise metnin anlam alaruna miidahale ederek qr)ziimleme yapacaktrr. Qiinki bir belgenin tek bir yazrhq amaer, tek bir anlamr ya da tek bir varhfr yoktur ve belgeler yeniden yaratrlabilir ve yeni anlamlar ytiklenebilir cizelliktedirler." Bu ameliyeyi ise yarahcr tarihgiler yapar. Belgenin anlam drinyasrna miidahale ameliyesinin yanrnda yaratrcr tarihgiligin bir de sanat boyutu vardr. TarihEi iki gekilde sanat faaliyetinde bulunur: Birincisinde tarihgi, bir heykeltrra$rn mefiner bir ktitleyi yontarak iginden "heykeli" grkarmasr gibi gegmig olaylar kritlesinin iginden,.tarihi gergesi,' 20 6mek igin bkz. Halil inalcrk, "Arab camel drivers in Western Anatolia in the fifteenth century", Revue d'histoire Maghrebine, , l9g3:247-2j0; Gallagher,,.Halil Inaicik,':. 160; Halil inalcrk, gair ve patron, Ankara '' Hakikat sorunsalt hakkrnda ayrtntrh okuma igin bkz. lyazarlteyfurerdogdu/tanri-tarih-yazdigindatarih-nedir-ii.aspx; zarlteyfur-." erdogdu/adanal i-genc-kiz-tarih-nedir-iii. aspx " Bu hususta giizel bir deneme igin bkz. Ronald Barthes,,.The death of the author,', Aspen, 1967 http : // com/aspen/aspen5 and6lthreeessays.html#barthes R

9 PROF. INALCIK TARiHCiLiGi,Nn'T TAHLIL DENEME Si yontarak grkanr ve ortaya koyar. Burada bi.itiiniin iginden parga grkarma soz konusudur. ikincisinde ise tarihgi, bir mimann dafirnrk hatta daha once kullanrlmrg malzemeleri teknik bilgi ve sanatl*3 bir araya getirerek yeniden bir bina inga etmesi gibi gegmig olaylar krmtrlanndan "tarihi gergefi" inga eder ve ortaya koyar. Burada da pargalann birleqtirilmesiyle bir biitiin oluqturma soz konusudur. Bu arada bir hususun daha burada kaydedilmesi gerekir: Birincil kalnaklann hentiz tam olarak kullanrma agtlmamast ve kaynaklann biiyiik krsmtnrn negredilmemesi tarihgileri hem amelelik (neqriyatgrhk), hem teknisyenlik, hem miihendislik hem de mimarhfr bir arada ytirtitmek zorunda braku. Bu ytizden mimar (yaratrcr) tarihgiler yapmalarr gereken sadece terkiplerle ve yaratrctltkla ulraqma iginden zaman zaman uzaklagmak-zorunda kalrrlar. Elbette genglik yrllannda ve elitimin baglannda bu tilr u[raglann tarihgilere kazandrrdtklartnt yadstmak miimktin defildir. Ancak bir mimartn hala inqaat amelesi gibi tufla taqrmast, demir kesmesi veya gukur agmast da diiqiiniilebilecek bir husus defildir. Bunlartn tamamr zaman kaybrdrr. Bu yavaqhk ve ycintemsizlik de dilciler, ktiti.iphaneciler ve arqivciler hakkrnda burada esefle kaydedilmesi gereken bir husustur.2a Prof. inalctk'm tarihqili{i yorumculu{a dayarur. Yorumlaru bir taktm "tarihgiler"in aksine belgelere miistenittir. Yorumlannda belgeleri di{er belgeleri tefsir etmek igin gayet dikkatli Sekilde kullaw. Aym zamanda sabrltdtr ve genellemeci degildir. Prof. inalcrk'a gcire "dikkat, bir hadiseyi tam olarak anlamak iqin ttim melekelerin harekete gegmesi halidir". Ona gore "ilmin temeli ve medeniyetin ilk qarfi dikkattir"zs Tasnif konusunda da Prof. inalcrk "tasnif edilmemiq bilgi, bilgi de{ildir" der. Yorumculufuna $u cirnek olarak verilebilir: Fatih'in grkardrfir reaya kanununun tatbikinin ve yedi kulluktan 6tiiri.i alman 22 akganrn " Teknik krsrm inqa iqi bittikten sonra binarun, mesela depreme dayanrkh grkmasr ve gdkmemesi ile hallolunmuq demektir. Buna tarih ufragrsrnda "workable truths" dentr. O binaya yorum getirmek ise igin sanat boyutunu olugturur. igte bu yorum ile mimar tarihgi tebar0z eder. Aynntrh oi'-uma igin vd. 'o 0rnek olarak bkz. Halil inalcrk, Sources and studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge, "Halil inalcrk ile srivlesi": 4.

10 A. TEYFURERDOGDU tefsirinde ve yedi hizmetin nelerden ibaret oldu[unun tespitinde Fr. Kraelitz- Greifenhorst yetersiz kalmrgken Prof. inalcrk kanunun galdaqr tahrir defterlerinden istifade ederek saflam bir yoruma varabilmigtir.26 Bir baqka cirnek Prof. inalctk, Osmanlt biirokrasisinin toprak ve reaya iizerinde tahrir sistemi yoluyla yaptrlr denetimler sonucunda toplum diizenini bir dereceye kadar etkiledilini gormriq olmasma rafimen belgeleri dikkatli ele aldrlr igin btirokrasinin bu roliinii abartmakszrn etkisini dofru qekilde ve do!ru oranda tespit etmeye gahgmrq ve btirokrasinin koyliiler iizerinde yaptt$ bu smrflandrmarun kr hayatrnda kendilifiinden meydana gelen toplumsal farklrlrklarr tamamiyle bertaraf edemedi[ini aksine mali diizene$in (fiscal system) daha ziyade ona uymaya gahqtrprnr gostermiqtir.2t Difer bir ornekte ise Prof. inalcrk, Osmanh koylerinin qehir ve kasabalara olan yakrnlrklan ve uzakhklanna gdre onlann ozel koqullar kazandrlna dikkat etmiq ve gekmiqtir. Bu ytizden koyler iizerinde genelleme yapmanm ve imparatorluk olgefiinde bir Osmanh koyiinden sozetmenin hatah olacaftnt belirtmigtir. Nitekim Prof. inalcrk'tn galtqmalanndan sonra oprenilmigtir ki Anadolu ve Rumeli'deki kciyler birbirlerine benzese de difer bolgelerdeki koyler farkhhklar arzetmektedirler. Yine Prof. inalcrk koylerde birgok giftlik ve mezraa saflqlanna bakarak belli bir donemde miri arazinin genig olgtde ozel miilkiyete gegti[ine dair hatah genellemeler yaprldrfrnr tespit etmigtir. Dikkatli bir bakrq ve ele ahg ile aslmda bu satrqlann go[unun tasamrf hakkmm saflqtndan ibaret olan feraglar veya mukaatah arazinin kiralamalan oldu[unu 96stermiqtir.2s Prof. inalctk masa bast tarihgisi defiildir. Prof. inalcrk'rn ktymet verdili araqtrmalann belki de baqta geleni mevki tarifine (topographia) dayah aragttrmalardrr. Ozellikle Osmanh Devleti'nin kuruluqu ile ilgili yazh kaynaklarda ismi gegen bir yeri, bir eseri yerinde gorerek mtitalaa etmek iizere tarihyazrc:jt$t yapar. Bu yontem ile yaptt[t gahgmalar neticesinde Osmanh arkeolojisi alt-disiplininin kurulmasrna onayak olmugtur. 26 Haiil inalcrk, "Osmanhlar'da raiyyet riisumu", Osmanh Imparatorlu{u. Toplum ye Ekonomi, Istanbul 1993:34, ahl inalcrk, "Kiiy, kdylii ve imparatorluk", Osmanlt imparatorlulu. Toplum ve Ekonomi,Eren Yav.. Istanbul 1993:9. 2sA.g.e: 11,

11 PRoF. inalcik TARIHCILIGI'NiN TAHLiL oentitbsi Prof. inalak diiriist tarihqidir. Prof. inalcrk tarihyazrcrhfrnda kullandrlr dilde tanrr-tarihgi delil insantarihgi tavnnr takrnrr. Tann gibi mutlak suretle bir hiikme varmahyrm endigesi ve telaqesi igine girmeden tespit edemedifini, ulaqamadtlmt, yorumlayamadrlrm agrkga, hig gekinmeden ve soru igaretleri koyarak yeni aragtrmalar igin belirtir. Tanrr-tarihgilerin hi.ikiimferma ctimleleri yerine insan-tarihgi olarak "burada inalctk yorum yapamamry" denmesinden gekinmeden bazt paragraflannt tamamen soru igaretleri koyarak inqa eder ve bu usuliin de tarihyaztcrhlrnrn bir bagka gegidini olugturdufunu ornekleriyle gosterir.2e Prof. inalcrk insan-tarihqiti$i y()nlintin bir uzantnt olarak paylastmctdtr. Prof. inalcrk derslerinde ve eserlerinde srk srk aragtrnlmasr gereken konulan agrkga belirterek yeni gahqmalar igin ipuglan verir ve yol haritalarr gizer. Ornefiin "Decision making in the Ottoman State" baghkh makalesinde Miisltiman htiktimdarlarrn srrkatiplerinin ve nedimlerinin menqeleri, yaptlan ve iglevleri hakkrnda herhangi toplayrcr bir gahqma olmadrfrnt ancak bu konunun ehemmiyetine binaen biran evvel yaprlmast gerektifini iqaret eder ve konuya bir baqlangrg olmasr igin de kiigiik bir kaynakga sunar.3o Prof. inaluk' m qnctdili (anael ifb as I Os manltca' dtr. Yagayan tarihgilerden farkh olarak Prof. inalcrk Osmanhca'ya tam olarak hakimdir. Qiinki onun anadili (anaelifbasr) Osmanhca'dr. Harf inkrlabr Halil [inalcrk] ilkokul 4. smrfta iken (1928 yrhnda) yaqanmrqtr. Bu gu demektir: Yagayan ecnebi Tiirkiyatgrlara veya Mtistegriklere baktrfirmndabunlarrn gtinde l0-15 belge okuduklannda kendilerini qansh addettiklerini biliyoruz. Halbuki bizim igin Latin harfleri ne ise Prof. inalcrk igin de Osmanlt harfleri odur. Yine bazr yerli Osmanh tarihgilerinin bir ktsmt, ome[in nka yaztsmr okuyabilirken divaniyi veya siyakatr (veya tersi) ancak gok yavag qekilde okuyabilmekte veya hig okuyamamaktadrr. Bu gu bakrmdan dnemlidir: Tarihgi ne kadar gok belge ve birincil kitap okursa Osmanlt denen yapbozun eksik pargalanna o kadar gok 2e Omefin Anadolu'da gift-resminin 33 akgadan fazla oldulu yerlerde sancakbeyi ve subaqr igin hisse ilave edildifini gdrdrifiiinii kaydetmesine ralmen bunun ve yine 16. asrrda Rumeli'de gift-resmi aynr tutulurken Anadolu'da artmaslnrn sebeplerini -tahminde hata olur endiqesi iletespit edemedigini agrkga yazarak yeni aragtrrmalara hedef gostermektedir. inalcrk, "Osmanhlar'da raiyyet riisumu": 41. Yine Fatih Kanunnamesi'nde 6 veya 9 akga ile karqrlanan iig hizmetin hangi hizmetler otdulunu tespit edemedilini yazmaktadrr. inalcrk, "Osmanhlar'da railryet riisumu": 46. 'o Halil inalcrk, "Decision making in the Ottoman Slate", Decision making in the Ottoman Empire, ed. C. E. Farah, Missouri 1993: 18. l1

12 A. TEYFL,'R ERDOCDU ulaqabilir. Unutulmamaltdtr pargalara ula$mak yapbozu muhakkak suretle dofru yerleqtirebilmek anlamrna gelmez Qiinki yerleqtirebilmek igin o yapboz hakkrnda da daha onceden aqafr yukan nastl bir qeye benzedi[ine dair bir fikir sahibi olunmaltdr. Bu bakrmdan Prof. inalcrk gansltdr. Qiinki o bir Cumhuriyet gocu[u olmastna rafmen Osmanlt'dan kalma bir Cumhuriyet gocufudur ve yine hatrlanmahdrr ki 1940'lann baqtna dek Tiirkiye'nin umumi, toplumsal, iktisadi ve idari manzarav Osmanlt'dan hig de sanrldrfir kadar kopuk ve farkh defildir. inalctk'm yetismesinde etkili olan isimlerin qesitlili{i ve buyaklti{ti Prof. inaluk't derinlikli ve gokydnlil bir tarihqi olmasmda onemli rol oynamrytr. Yukanda desinildi[i gibi Bahkesir' deliken edebiyat ogretmeni Abdiilbaki Gcilprnarlt'drr. Universite'ye gegtifiinde ise hocalan Qin araqtrmactst ve Tiirkiyatgr Anne Marie von Gabain, Siimer aragttrmactst Benno Landsberger, Hitit araqtrrmactst Han; Giiterbock, Qin araqtrrmactst Wolfram Eberhard, Hint aragtrmactsr W. Rubens ve cofraflracr Herbert Louis gibi bireok Alman efitimcinin yanmda, tinlii fizlk7i Nusret Kiirkqtiofilu, diinyaca iinlii arkeologlanmz Ekrem Akurgal, Sedat Alp'in yanlslra tarihgilerden Fuad Kcipriilii, Bekir Srdkr Baykal, $emseddin Gtnaltay, Muzaffer Goker, Yusuf Hikmet Bayur, asistanken Londra'da tanrqtrfr ve etkilendi[i Paul Wittek, aile dostlan ve Ankara Universitesi Hukuk Fakiiltesi'nde hocahk yapan btiyiik hukukgu Sadri Maksudi Arsal'drr -ki bu qahrs Prof. inalctk'tn hukuk ile ilgilenmesinde etkili olmuetur-.r I Prof. inalctk'r Tiirkiye'deki diger tarihgilerinden aytran bir baska dzelligi de disiplinler arasmda ayrtm yapmaksum ortaya konan yiiksek lisans tezleri ddhil her tiirlil bilimsel geliqmeyi stirekli Sekilde takip etmesidir. 2 Kasrm 2009 tanhinde vefat eden kurucu tarihgilerimizden Erciiment Kuran'la Ankara'da yaptrlrm miilakatta kendi kendine toplumbilim o[renerek en fazla toplumsal tarih sahasrnda eser verebildipini ancak iktisat tarihine dair kalem oynatamadrfrnr ve bu yiizden de -elbette ki tevazu gcistererek- ikinci srnrf bir tarihgi kaldrlrnr soylemigti.32 Prof. inalcrk'a baktrfrmtzda ise onda ne toplumbilimin, ne hukukun, ne de iktisadrn eksik oldufunu gortirtiz. Prof. inalcrk toplumbilimi, hukuku ve de iktisadr da kullanarak tarih yazmayr oldukga eskiden beri yapmaktadu. Bunun igin doktora tezi ve aynr zamanda en erken 3I inalcrk, "The shaykh's story told by himself': r2 lyazarlteyfur-erdogdr.r/limin-olumu-lemin-o1umu-gibidir--i-ercumentkuran.aspx t2

13 PROF. INALCIK TARiHCiLiGi'NiN TAHLiL DENEMESi tarihli kitabr olan Tanzimat ve Bulgar Meselesi ispata kdfidir.t' Takdir olunur ki iktisat, toplumbilim veya hulcuk bilen her tarihgi de biiytik defildir. Orne[in bunlardan bir krsmr dciner durur provizyonizm okur bir krsmr da doner durur iggi tarlhyazar.3a Karl Marx'rnkinin oldufu gibi Max Weber, Karl Deutsch, Karl Wittfogel ve E. Eisenstadt'm kuramlannrn da Osmanh tarihgileri 0zerinde etkili oldufunu biliyoruz.35 Bununla birlikte burada kaydedilmelidir ki birincil kaynaklan okumak, incelemek ve deferlendirmek igin gerekli arag ve bilgiye hakkryla sahip olmadan Osmanh tarihinin biiytik meselelerini toplumbilimsel genellemelere, kuramsal modellere. dayanarak hayali tecrtibelerle gcizdii[iinri sanmak biiyiik bir yanrlgrdrr.s6 qiinkri tarihgilik zamansrz ve mekdnstz genellemeler yapmak demek defildir. Tam tersine, zaman ve mekdn iginde olaylarr ve geliqmeleri incelemektir. Fuad Kopnilii'niin de belirttifii gibi Tiirkiye'deki tarihgilerin Bafi'da iiretilen bu telakkileri elegtirmeden mahz-t hakikat olarak kabul etmeleri gayet derecede sorunludur. Prof. inalcrk, Batt'da iiretilen "yanlf' toplumbilimsel ve/veya siyasi kuramlan tenkidi yontem ve hermeneutics ile ele alarak Tiirk tarihgili[indeki yanhq yonlere gidigin ontinii kesmigtir.rt Orne$in Suraiya Faroqhi ve Huriciyan islamoglu, 16. yy.da meydana gelen bufday iiretimindeki diigtig ve smai bitki riretimindeki artrg ile genig arazllerin yani giftliklerin sayrlannrn artmasrm kapitalist dilnya-ekonomisi ile r3 Doktora tezinde tespit ettili toplumsal tarih konulan Prof. inalcrk'r tam anlamryla cezbetmiq ve gahgmalarrnr bundan sonra toplumsal tarih tizerinde yofunlagtrrmaya karar vermigtir. Bu yiizden biitiin tarihgilifine toplumsal-iktisadi meseieler damgasrnr vurmugtur. Prof. inalcrk'rn toplumsal-iktisadi tarih iizerinde yazdtpt rjnemli makalelerden biri de gudur: Halil inalcrk, "Timariotes chr6tiens en Albanie au XVe sidcle d'aprds un registre de timars ottoman", Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchiv,4, 1952: Ayrrca Prof. inalcrk'rn gu kitabr da burada zikredilmeye delerdir An economic and social history of the Ottoman Empire, Cambridge ^. '* Tarihgilikte uzmanlagma konusunda aynntrh okuma igin bkz Ayrrntrlar igin Prof. inaicrk'rn gu iki eserine bakrlabilir: "Comments on 'sultanism': Max Weber's typification of the Ottoman policy", Princeton papers in Near Eastern Studies, l, 1992: 49-72' Halil inalcrk, "On the social structure of the Ottoman Empire. Paradigms and research", From Empire to Republic. Essays on Ottoman and Turkish social history, Istanbul 1995: 'u Hali1 inalcrk, "Village, peasant and empire", The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on economy and society, Bloomington 1993: inalcrk, "Comments on 'sultanism'..."; inalcrk, "On the social structure of the Ottoman Empire..."; inalcrk, Dolu Batr

14 A. TEYFIIR ERDOGDU agrklarlarken prof. inalcrk bu iktisadi diizenefin bir tek Qukurova'da etkili oldufunuvebiiyirkgiftliklerinkurulmasrndangokdahaoncedemezraa arda pamukti'iriindensrnaibitkilerinyetigtirildifinigostererekdilnya-ekonomi talebininsoziiedilenp,y'riginosmanlriktisadrnragtklayrcrenonemliamil olmadr[rnr ortaya koymuqtur'38 Bir baqka ornek Profinalctk, F' Braudel'in La Mediterrande et le monde mediterraniendl,epoquedephilippell(2cilt,ilkyaytmlanmayrlr1949) kitabr ile 1950,de Paris,te toplanan Le Congrds des Sciences' Historiques,te i",,,iuoi^,r ve onu okuduktan soma Annale-s okulunun geliqtirdifi yontemlerin osmanlriktisadivetoplumsaltarihinebakrqtakoktendefigiklikler getirebilecefini teslim etmiq ve bu yolda gahqmalar yapmaya baglamtqttr' Bununtizerinelmmanuelwallerstein,lgii'deFernandBraudelResearch Center,iagmak iizere Binghamton'da uluslararast bir konferans tertiplendifinde Prof'inalcrk'tdaBraudetciai,aiyedavetetmiqtir.a0 Annales okulunun genel olarak tarihyazrcrh[rna getirdifi iig biiyiik katkt vardrr: I ki,,longdurde,,kavramtilesimgeleqenvebirdevirdekidefigiklikleri tarihi verilerden/krmtrlardan yola grkarak ormeye gahgmak olarak ozetlenebilir' ikincisitiimtoplumsalhadiseleribirbiitirnolarakalgrlamakve araqttrmakttr. Ugiinctisiitoplumungeliqimindekicofraffa,iktisatveniifushareketleri gibi belli baqtr ana amilleri ve onlardaki degiqmeleri incelemektir. Bu okula gore baqta gelen amillerden biri de cofraffadrr' Omefin higbir zaman Ortaasya steplerinde italya,daki geliqmeler olmamrgttr. Kolayca farkedilecektir ki bu tiir yaklagrmlar,4 nnalesokuiunu bir y6nde gerek' clli$e (ieterminizm)kaydtrmtqtu'al BirdonemAnnalesokulunuyakndantakipedenProf.inalcrkbununla birlikte bu okuldaki bazr sakathklan erken tarihlerde goriip' tarihi yiiriiten esas amilinhiirinsaniradesivebuiradedenoluqansmtflarvestatiigruplarrarasmda vakiolantoplumsalgafiqmalaroldufiunutespitvebraudelcilifinosmanlt 38 Halil inalclk,..the impact of the Annales school on ottoman studies and new findings',, Review, Journal o7 th.'inrrond Braudel c"";;;: i Binghampton, y Y, 1'1978: 89-90; Halil Inalcrk,.,The emergence of big farms, cftlik: r,ut., ruiarotis and tenants", Contributions it ],histoirebconomtqueetsocialedel,empireottomtan,collectionturcica,ill,lg84: ; f*:'\ji'',t'i:^i:i.:t,?6:{^h imparatorlufu'nun kuruluq ve inkiqari iizerine riirkive'nin iktisadi vaziyetr iizerine bir teikik -ii"uttbltiylt"' ielleten' 15' 1951: ve Binghamton,d" -*i"di.olt; id;k,,.the impact of the Annales school...": 69-96' ot "Hulil inalcrk ile s6yleqi": 8' 14

15 PROF. INALCIK TARiHCiLiGi'NiN TAHLIL DENEMESI tarihine olan etkisini ve uygulamalardan kaynaklanan hatalan tashih etmiqtir.a2 Mesela aynr cofrafi gevrede bulunsalar da farkh medeniyet dairelerine mensup Yunan ve Osmanh gibi toplumlann olageldifini vurgulamtqtr.a3 Ozellikle F. Braudel'e yonelik bu trirden benzer eleqtiriler Jacques Le Gof gibi Annales okulunun son temsilcilerinden de gelmektedir. Krsaca tarih yazarken gerekircilikten ziyade insan iradesi amilini cine alarakyazmak, Prof. inalcrk'rn tarihgililinin tebari.iz eden hususiyetidir. Prof. inalcrk'rn di[er disiplinlerle ilgilenmesi Dil Tarih Cofraffa'daki zengrn geqitlilifin yanrnda ozellikle bulundufu uzun yurtdrqr kahglannda sozkonusu olmustur Londra'da, Columbia Universitesi'nde, daha sonra I yrl Harvard'da, 1961'de Princeton Universitesi'nde, l9'71'de Pennsylvania'da ve arasr Chicago'da farkh disiplinlerden gelen akademisyenlerle irtibata gegerek Osmanlt imparatorlufiu tarihinin Eyyrbi ve Abbasi tarihleri, Mezopotamya. Eski Mtsrr ve fran medeniyetleri bilinmeden anlaqrlamayacafr ve agrklanamayacafr kanaatini elde etmigtir.aa Prof. inalcrk'rn Osmanh tarihgilifindeki yeri ve iinemi Bu yerin ve onemin tespitinde Prof. inalc*'m ilk veya bazt araqtrmalanna bakarak tayin yaptldt{mda yanilgt kaqmilmazdtr. Qiinki Prof. inalctk'm fikirlerinde ve aragtrmalannda donemler, tek6mtiller ve farkhlagmalar sciz konusudur. Birkag eserine bakarak deferlendirme yapmak korlerin fili tarifine benzeyecektir. Tarihgi kigilifinin geligmesinde Marxgt yorumun oldukga kuwetli bir tesiri oldu[unu biliyoruz. Prof. inalcrk'daki bu tesir, 1929 Dnnya iktisadi buhranr akabinde Atattirk devrimlerinin toplumsal gergekle biittinlegmesi tezi r.izerinden Ttirk tarihini toplumsal-iktisadi kuramlarla incelemeye dayah ' lu yrllann ortalanndaki Kadro Hareketi sonucunda meydana grkan sol akrmla baglar. Dikkatinizi gekerim Marxgrhfrn Ti.irkiye'de tarih sahasrnda itibar gormeye baqlamasr 70'1i yllara tekabiil eder. Yani Prof. inalcrk'tnkinden yaklagrk 35 yrl sonraya.ot Demokrat Parti ve devamt olan saf iktidarlar doneminde ise gittikge islam tarihine daha fazlayer ayrlmaya baqlandrfirnr ve trpkr 15. ve 16. yy.larda oldufu gibi Tiirk tarihinin islam tarihinin aynlmaz bir pargasr olarak gortildt[iinii biliyoruz. tt Benzer bir yorum igin bkz. Ozer Ergeng, "Ha1il inalcrk neden "btiyi.ik"", Dogu Bafi,3172, tr "Halil inalcrk ile sriylegi": 8. aa inalcft, "The shaykh's story told by himself': 139. r5 inalcrk, Dolu Ban:

16 A, TEYFIIRERDOGDU arasl koskoca bir 10 yrl ise Prof. inalcrk'rn araqtrmalanndan kopuk bir ztimre tarihgi, ya$anan hrzlt ntfussal ve toplumsal-iktisadi geliqmeler sonrasr ortaya grkan toplumsal gatrqmalann ve srnrf bilinci zaytfltfmtn ve Tiirkiye'nin "geri kalmtq"lt[mtn koklerinin ve nedenlerinin sorgulanmast ile ufragmrq ve bunun igin Marxgr Gesellschaftsformation ve Braudelci histoire titate bahq agrlanyla Osmanlt tarihine efilmiglerdir. O zamamn reva.gta olan akrmr budur. Marxgr-Braudelci kuramlann birleqiminden oftaya ATUT yani feodalizmin bir ttiri.i Asya Tipi Uretim Tarzt (Asiatic mode of production) kuramt ortaya qtkartlmtst tr.oo 80'li yrllara geldifimizde ise ATUT kuramtrun arazinin bti]uk ellerde toplanmasr, koylii emeginin ve artr-iirtiniin istismar edilmesi, tanm iktisadiyatt, fiyat hareketleri gibi Osmanh tarihinde oriaya grkardrfr sorunlar iizerinde sozii edilen Marxqr ziimrenin aksine Prof. inalcrk, araqttrmalarrnr derinleqtirmeye ve bu konularda ilk elden kaynaklara inmeye baqlamrqtrr. Qiinki ATUT kuramrntn Osmanlt topiunsal yaplsmm meselelerine cevap veremedigini gormiigtiir' Ona gore yeni bir kuram lazrmd:6. O da ilk elden belgeleri inceleyerek ortaya yaratrcr tarihgi olarak yeni bir kuram koymuqtur: Qift-hane sistemi. Goriildiigii giui k*urn laztmsa yaraticl (mimar) tarihqi onu da bulup grkarmaktadr' Ama yukarrda belirtildigi gibi belgeden-bilgiden :uzak sadece toplumbilimsel genellemelerle tarihgilikte bir yere vanlamamaktadr. Prof. Inalcrk bunu bizzat hayatryla ve gahgmalanyla gostermiqtir'"' lgg yrllal arasrnda genel e[ilim ise Avrupa Birlifi ile biittinlepme gabalarr sonucu, Tiirk tarihini Avrupa tarihi ile birlikte ele almak ve onun ayrrlmazbir pargasr olarak gdstermek qeklinde filizlenmiqtir. Bugiinden itibaren ise gelecek yll iginde Osmanh tarihinin gevre iilkelerle birlikte defeilendirilece[ini ve ele almacafmt ve bu egilimin gittikqe giiglenece[ini diipi.inmek hatah goziikmemektedir. Prof. inalc*'m Osmanh Tarihi'ne miiteallik olan buluqlart: Burada yer darhfr sebebiyle Balkan tarihine mtiteallik olanlar; Hristiyan timarltlar;as gazilik-atp1k; Osman Gazi;ae Bizans miiesseselerinin Osmanl ou A.g.y.; inalcik, "Village, peasant and empire": ' at inalcft, Dolu Batr314,315. as inalcrk,,,timariotes chrdtiens en Albanie...". Bu makalede Prof. ihalcrk, 1432 tairhli arqivimizdeki en eski tahrir defteri olan Arvanid defterine (Hicri 835 tarihli suret-i defter-i sancak-i Arvanid, haz. Halil inalcrk, Ankara 1954) dayanarak gok eski timar diizenefini incelemektedir. Osmanh Devleti'nin yerli Hristiyan ileri gelenlerine, piskoposlarrna timar verdigini gostermektedir. Bu Prof. inalcrk'a ait garprcr bir buluqtur. Qiinkii bu makale negredilinceye kadar osmanlt'nrn gittigi her yercle mevcut asilzadeleri krhgtan gegirdili ve sipahilerin tamamen Trirklerden miiteqekkil oldufu soylenirdi' t6

17 PRoF. INALCIK TARiHCiLiGi,NiN TE T-L DENEMESI mriesseselerine etkisi;5o Fatih Sultan Mehmed'in hayatr ve eserleri; Sultani Kanun-$eriat ikilemi;5r 16. yy.da Avrupa'yt qekillendiren Osmanlt Devleti; 17. yy.da Osmanh diinyasrnrn gegirdigi defigim gibi buluglan ele alamadan sadece bir buluquna yer verece[im: Qift-hane sistemi. Difer buluglann tamaml yayma hazrrlamakta oldu[um kitapta yer bulacaktrr. Osmqnh Devleti'nin klasik donemi igin agrklaytct gilcii yilksek olan gifthane sistemidir. Oncelikle belirtilmelidir ki Prof. inalcrk gift-hane sistemini ortaya koyarken birden fazla bulug yapmrg, daha sonra bu buluglarr birlegtirerek btiydk bir kurama imza atmrqtrr. Osmanh imparatorlu[u'nun gergek ve kesin kurucusunun (Fatih Sultan) II. Mehmed ( ) oldufunu biliyoruz. Fatih'in fiituhat ve kuruculuk faaliyetlerinin yarunda kanun koymada da kendi dnciillerine iistrinlii$i barizdirs2 ve mutlak iktidannr serbest kanun koyma yontinde kullanmtqtrr." Bu faaliyetlerinin bir tininii olan reaya kanunnamesi ise gift-hane sisteminin anlaylmasr igin anahtar nitelieinde bir belgedir.to Ortaya konmast igin defil anlagtlmast igin diyorum. Qtinki It. Mehmed'den once II. Murad (d l45llt. 142I-1,444 ve ) devrine ait defter ve vesikalara da bakldtfmda rcayaya ait bu kanunlann uygulandrfr gori.ilmektedir. II. Mehmed'in yaphlt ise da[rnrk bulunan bu kanunlann umumi esaslannt -kanunname tertibi uygulamasrnrn hakim oldufiu islam fikhrntn tesiriyle-madde ve fasrl tizerine- bir kanunname qeklinde diizenleyerek tedvin etmesidir." Prof. inalcrk, Osmanlt toplumunun Marxgt yazarlarrn iddia ettifinin aksine hydraulic olmadrgmr56 Fatih Kanunnamesi'nden yola grkarak incelemeye 19 :0 Halil inalcrk, "Osmanh tarihine toplu bir bakr;", Osmanlr, ed. G. Eren, I, Ankara 1999:37-60, Halil inalcft, "The problem of the relationship between Byzantine and Ottoman taxation", Akten. XI. Internationalen Byzantinisten Kongress, Miinchen 1958: ; inalcrk, "Kdy. kdylii ve imparatorluk": 7; inalcrk, "Osmanhlar'da railyet nisumu". Ergeng, "Halil inalcrk neden "briyiik"": 127; Halil Inalcrk, "Kanun", EI2,lY ; Halil inaicrk, "Kanunname", EI2,lY ; Ha1il inalcrk, "Reisu'-ktittab", i'l.,ix: ; Halil inalcrk, "Osmanl hukukuna girig. Orfi-sultani hukuk ve Fetih'in kanirnlan", Osmanlr impararorlugu. Toplum ve Ekonomi. istanbul 1993: 3lq-341: Halil inalcrk. "Tr,irk-islam devletlerinde devlet kanunu gelenegi", Osmanh'da devlet, hukuk, adalet, istanbul 2000: 33; Halil inalcft, "Adaletnameler", Osmanh'da devlet, hukuk, adalet,istanbul 2000: Inalcrk. "Osmanlrlar'da raiyryel r isumu": 3 I. inalcft, "Osmanh hukukuna giriq...": 326,327. Inalcrk, "Osmanlrlar'da raiyryel riisumu": J l. A.g.e.: 32. Inalcrk, "Vil1age, peasant and empire": 139, 140. t7

18 A. TEYFURERDOGDU bagladrfir raiyyet riisumunun izlerini Eski Mezopotamya tarihlerine kadar stirerek gosterir.5t Eski Mezopotamya uygarhklarrndan itibarenktxu-zitaat (dry farming) ile bugday-arpa ekirni yapan Subtropikal iklim kuqafmda yeralan bolgelerde bir gift okiizle gekilen sapan, en ileri tanm teknolojisi olarak zamanla diinyanrn di[er bolgelerine de yayrlmrqtrr. Ktsacast bir gift oki.iz, geleneksel tanmrn traktorti gibidir. Qiffhane sistemi Eski iran, Geq-Roma imparatorlu[u (colon adryla), Galya (mansus adryla) donemlerinde goriilen ve osmanh'ya Bizans (zeugarion adryla) ve Selguklu donemlerinden miras kalan bir sistemdir.5s $imdi tek tek bu sistemin ilk adrm buluqlanna bakahm: l.bulus: Marginalist okulda veya chayanov'da oldufu gibi aile emefini esas alan genel koylii iktisadi kuramcrlannrn tersine, Prof. inalcrk gift-hane sisteminin temel unsurlanndan biri olan okiiz gi.iciinti de hesaba katar'5e Qafdaq kapitalist di.izenek tanm makineleri olmadan aqrklanamayacalr gibi gift-hane diizenefi de sapantn boy'undurupuna ko;ulmuq ve denenmiq en etkin halvan olan okiiz olmadan agtklanamaz.6u Prof. inalcrk osmanh miri tapulu arazi rejiminin ancak gift-hane diizenefi gergevesinde anlaqrlabilece[ini ortaya koymuqtur' Bir gift cikflz, onun iqleyebilecefi kadar toprak ve bu toprapr tapu rejimi kurallan dairesinde tasam;fu altrnda bulunduran koylti ailesi, yani bu tigii hep birlikte zirai rejimin ana birimi olarak di.izene[in temelini oluqtururlar. Bu birim imparatorluk biirokrasisi igin aynr zamanda ana vergi birimlerinden biridir. Bu birim kombine olan ve gift resmi denilen bir vergi sistemine bafhdrr.6r Prof. inalcrk, Fatih kanunnamesinde sozti edilen yedi kulluktan otiirti alman 22 akgantn yorumlanmasmt yaparak bu22 akeanrn imparatorlukta asrlar boyunca korunan gift-resmi (:kulluk-akgasr:rialyet resmi) oldu[unu tespit etmiqtir. Bu vergi, koylii ile eski senyorler arasrndaki bazr feodal hizmetlerin Osmanh devrinde paraya gevrilmesinden ibarettir. Osmanlt devrinde bazr yerlerde bu hizmetlerin bir ktsmtntn paraya gevrilmeden de devam ettifini de gorilriiz.62 Osmanlt'da vergiyi veya hizmeti alan artrk feodal bey defil ama merkezi devletin memum 57 inalcft, "Koy, ktiylii ve imparatorluk": 2, 6. " A.g.y.t inalcrk, "Village, peasant and empire": n ina"1cft, "K6y, kciylii ve imparatorluk":2,6,7; Hali1 inalcrk, "Qift-hane sistemi: OsmanL ktrsal toplumunun orgiitlenmesi" : inilcrk, "Qift-hane sistemi: Osmanl krrsal toplumunun drgiitlenmesi": 189' 6r inalctk, "Kciy, koylii ve imparatorluk":2' 6'7. 62 inalctk, "Osmanlilar'da railyet rtisumu": 36,

19 PROF. INALCIK TARiHCiLiGi'NN TAHLiL DENEMESi olan sipahidir. Bdylelikle toprak tasarufu ve aile emefi iizerinde devletin merkeziyetgi bir denetimi kurulmug olur ve bu denetim bu diizenefiin devam etmesinin en onemli koquludur. Qiinki hem yerel beylerin tecaviizleri hem de devletin taqradaki temsilcilerinin egraflaqmasr onlenmiq olmakta ve temel yapr tagr boylel ikle korunagelmektedir.6l Osmanh biirokrasisi, az bir istisna ile okiizii de vergilendirme birimi olarak kabul etse de esas olarak vergilendirilen bir gift oki.izrin igleyebilecefi kadar topraktrr. Osmanh merkez biirokrasisinin titizlikle korumaya gahqtrfr ve krr toplumunun temel hiicresi olan bu birim, hem toplumsal hem de mali (fiscal) bir birimdir. Bu birim Asya bi.irokrasileri igin de miikemmel (iddat) olandr.oo 2.Buluq: Krrsal Tiirk toplumunda ataerkil Qtatriarcale) alle tarztntn bugi.in bile neden hakim gekil oldu[unu Prof. inalcrk, geleneksel tarlmrn temelinde bulunan emek biriminin evlenmiq goluk gocuk sahibi olmuq erkek koyliintin simgeledi[i kdylr-! ailesine dayandrlrnr soyleyerek agrklar. Bu ailede koca, aile iktisadiyatrnrn yani iqletmenin son sciz sahibidir ve orgtitleyicisidir. Prof. inalcft'a kadar ortaya konan birqok araqttrma genel Osmanlt kanunnamelerinde miizewecin neden bu kadar dnemli oldufunu agrklayamamtqttr.o' 3.BuluS: Miri toprak rejimi ile ilgili bazr kilit kavramlar Prof. inalcrk'a kadar agrlamamrg ve/veya yanhg yorumlanagelmigtir. Agmak ve yorumlamak igin de Osmanh toplumsal yaplsr hakkrnda gegitli toplumbilimsel modellerden alman yetersiz kuramlar ileri siirtilmi.iqtiir. Biiyiik kitlelerin gegiminin, gegimlik iktisadiyatrn, ordulann ve qehirlerin iaqesinin hububat ekimine dayah oldu$u ve darhk ve aghfrn hububat ekiminin noksanhfrndan ileri geldili malum oldufundan istenen iktisadi ve toplumsal rejimin uygulanmasr ve korunmasr konusunda devlet, tarla arazisini kendi mutlak denetimi alttna alma gerefini duymuqtur. Bu rejime miri arazi rejimi denir. Burada giidiilen esas gaye miri arazi rejimi defildir. O sadece vazgeeilmez bir araettr. Yukanda da belirtildifii gibi bir gift okiizii olan aile, bir igletme birimini olugturur. Bir gift okiiziin de iqleyebilece[i toprak birimi iktisadi bakrmdan en verimli iqletme olarak tanmmr$ ve tanrmlanmrqtr. Bu da raityet qiftligidir. Bunun pargalanmast ve kaybolmasrna karqr devlet kanunla cinlem alr.oo 4.Bulus: Marxgr yoruma gore feodal (ekdbir, kudret sahiplerinin) denetiminin ortaya grkmasma kargr imparatorlufun merkezi biirokrasisinin verdifi sava$rmrn asrl konusu dofrudan i.iretici olan kdyliiniln arfl-iiriinii ve bu 63 inalcrk, "Qift-hane sistemi: Osmanl krrsal toplumunun rirgiitlenmesi": 189. no inalcrk, "Kdy, kdylii ve imparatorluk":2, 6,7. 6s A.g.e.: 2-3. oo A.e.e.:

20 A. TEYFTIR ERDOGDU artl-iininlin segkin slnlfin hangi ziimresinin eline gegecefi lizerinedir ve toprafrn esas miilkiyeti ile ilgili de[ildir. Gergekten de bu savagtm ana imparatorluk rejimi olarak eski ga$ardan beri Akdeniz ve Ortadolu tarihine yon vermig temel bir dtizenektir ve imparatorluklann yaprsml gayet iyi agrklamaktadrr. Modellerin katr gergevesinde saplanrp kalmadan hadiseye bakrldrfrnda ise bu sava$lmm asrl konusunun artr-iiriine el koymak de[il ama topra[rn millkiyeti ve gift-haneye gdre parsellenen topraklann pargalanmamasr ve kaybolmamasr oldufu gdri.ilecektir. Boylelikle devlet, koyltiniin emek ve htirriyetini de giivence altma alr. Artrk hem toprak_hem de koylii emeli devlet denetimi altrndadrr. Buna da miri tapulu arazi denir."' 5.BultrS : Qift-hane sistemine gdre parsellenmiq toprafrn pargalanmamasl igin tapunun babadan olula gegmesi yani babadano[ula (patrilineal) rsiyet ilkesi kabul edilmigtir. Bu Osmanh klasik doneminde tapu rejiminin temelidir. Daha sonra railyet giftli$i birimi, kdyliiniin balrmsrzhfr ve difier ti$eler degigiklife ufrasa da 20. 1y.a kadar kiigiik koylii aile igletmeleri rejimi, ana hatlarmr koruyarak gelecektir.6t Tanm yaprlan arazilerin pargalanmamasr igin ve/veya bakrmsrzlft durumu oldulunda kadr marifetiyle giftin ihyastna ve resmini odemeye istekli bir raiyyet grktrlrnda arazi kimin elinde bulunursa bulunsun ona verilebilirdi.6e Aynca terekelerde higbir zaman hububat tanmr yaprlan tarlalann miras boliiqiilmesine konu olmadr[r goriilmektedir.t0 qifte tasamrf eden raiyyet ohince "kaq o{lu kalursa atasr qiftli{ine musd' ve miiqtereklik iizere mutasarrtf' olurlar hfikmii gegerlidir. Bir giftlik defterde en fazla nim-gift olarak ikiye bdliinmi.iq olarak gosterilebilirdi." Varisler arastnda paylagrlan sadece baf ve bahgelerdir. '' 6.BuluS: Prof. inalcrk'rn ortaya koymasma kadar tapulu arazi ile mukataalr arazi ayrrmr agrk bir gekilde belirlenemedi[i igin hem yanhg yorumlara saprlmrq hem de merkezi bi.irokrasinin asrl gayesinin miri mukataalr arazileri, giftlikleri, mezraalan sonunda devletin takip ettifi esas toprak rejimi olan koyliiniin yerleqtili tapulu miri araziye gevirmek oldufu anlagtlamamtqtr. Bu siireg Geg-Roma imparatorlu$u'nda boq kalan latifundia arazisi iizerine drqandan gelen kolon ailelerinin yerleqtirilmesine benzemektedir. 7r ut A.g.e.: 4,5,10. 6E A.g.e.: 4, 5. 6e inalcrk, "Osmanhlar' d a r aiyy et riisumu" : inalcrk, "Kciy, kdylii ve imparatorluk": 13. 1l + ' Inalcrk. "Osmanlrlar'da raiylet ri.isumu": J8. 72 inalcrk, "Kciy, kdylii ve imparatorluk": A.g.e.: 6. )o

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn Marmara itetieim TELEViZYON YAYINcII-tGiun ALTERNATIF TEKNOLOJI:MMDS.* Dog,Dr. Ahmet $A,[ITI{KA:YA,' * :M,tl,, lleritirn.fittirresi Bir televizyon kuruluqu, programlannrn igerili, kaplama alanr ve lisans

Detaylı

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn Tarih Ogretiminde Tek Kiqilik Akademi: Halil Inafqk Bundan krsa bir stire 6nce Prof. Dr. Ozer Ergeng, Dogu Bafi dergisinin Akademidekiler Ozel Saytxndal Prof. Dr. Halil inalcrk'r tanrtan makalesinin baqh[rnda

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ilil JlillllllilullLLll

ilil JlillllllilullLLll ilil JlillllllilullLLll TARiH HAIILiNALCIK RONFSANS AVRUPASI TURKiYE,NN SATI MEDN.TiYETiYLN OZONTN5TT,TT S{JRECi Halil inalcrk @ rtlmivr, iq nenrest rutriin YeYrNuett' zorr - Sertifika No: 11213 uoi:ron

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn Strateji ve Internet MrcuaBr- E. Ponrnn 6zet irurerruer igir.riru qox snvronorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsini ihlal

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35 GAZi Univrnsirrsi Edebiyat X'akiiltesi Dekanl{t FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi TOPLANTI TARiHi TOPLANTI NO : 35 KARAR NO z 07 2014 DGS sonucunda Faktiltemiz bdltimlerine kesin kayrt yaptrran Olrencilerin

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 ADI SOYADI : NO: SINIF : 9

ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II 1 2 FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II 3 4 FİZİK ÖDEV TESTİ

Detaylı

Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK

Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, p. 589-599, March, 2013 Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 25 den

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

guvenc de kullanrlmaya baqlanmasl an- Tiirk Hava Kuvvetgeliqmeleri yakrndan rrlmaya baqlanmrqtrr. Ses altr si.i-

guvenc de kullanrlmaya baqlanmasl an- Tiirk Hava Kuvvetgeliqmeleri yakrndan rrlmaya baqlanmrqtrr. Ses altr si.i- 0 G guvenc klerin 1010 yrhnda iinlii bir Tiirk bilgini olan Ismail CEVI{ERi'nin Almanlar tarafindan ueurulmastna ra$men, jet uqaklannln savag- uqma denemesiyle baqlayan Ttirklerin havacrhk seriiveni, larda

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Prof. Dr. Halil İnalcık *

Prof. Dr. Halil İnalcık * Prof. Dr. Halil İnalcık * Prof. Dr. Melek Delilbaşı 26 Mayıs 1916 da doğan İnalcık ın çocukluğu savaş dönemlerine rastlar. Babası Seyit Osman Nuri 1905 te Kırım ı terk ederek İstanbul da yerleşmiş ve Bahriye

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F.

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Sayr : 8.08.DÖG.0.14.01.02.323- -t 2/ Lf Konu : Dilekqeni z ANKARA Wufz"",s Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. ALMANYA ilgi: Sayrn Bakanrmrz Dog.

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

runxler ve BALKANLAR i. Kuzey'den Gelen Tiirkler 2. Anadolu Tiirkleri Balkanlar'da GiRiS Prof. Dr. Halil INALCIK

runxler ve BALKANLAR i. Kuzey'den Gelen Tiirkler 2. Anadolu Tiirkleri Balkanlar'da GiRiS Prof. Dr. Halil INALCIK i. Kuzey'den Gelen Tiirkler GiRiS runxler ve BALKANLAR Prof. Dr. Halil INALCIK Balkanlarlarihi, Ti.irk tarihinin ayrrlmazbr pargasrdrr. Balkan kelimesi dahi. xro-dad veya da$hfr anlamrna TiirkEe bir sozctikttir.

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ tr ISTANBUL UNfiIERSITESI NPPE1YAT IIAI{IILTESI YA]ruNLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS' ISTANBUL UNIVERSITY 4st+ I istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ BHRGISfi ( REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMTC

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak ,1,':,-... 1.rr rr^d/atrfa\/ I II.I\\JI I ft I ^\mi_i\-,ri.ttr.rlrrr. ul\ltllul\!,r ra u r\!..j \ - r-lr{ires i KARAR 200s19999 SAYISI DAVACI DAVALI YARGITAY KARARI :lstanbul 2.Fikri ve Snai Haklar l{ukuk

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ I Ders No : 0310440122 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

SORUNLARI SOZUM ONERTLERT I. RAPORU r F.'LAZTG'TM. 1[l -;lr- 3l

SORUNLARI SOZUM ONERTLERT I. RAPORU r F.'LAZTG'TM. 1[l -;lr- 3l F.'LAZTG'TM SORUNLARI I H r l aa.aa aa o o SOZUM ONERTLERT I RAPORU r h Avukat. Aziz DLNQ Yegildere Sok. Qizmeciler Ig Merkezi Kat:7 Tel 2128288 Fax'.231 51 30 Cep: 0 532 235 53 45 Harput V.D. 298 OO0

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

suc MAiDuniyrri ve PoLiS:

suc MAiDuniyrri ve PoLiS: Polis Bilimleri Dergisi Cilt:6(l -2) Turkish Journal of Po be Sfudies Vol.:6(1-2) suc MAiDuniyrri ve PoLiS: olaylara Miidahale Eden Polisin Sug Mafdurtarryla itiqkisi Crime Victimisation and Police: The

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005 Adı Soyadı: Ahmet AVCI Doğum Tarihi: 18.09.1979 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Strateji ve Internet

Strateji ve Internet Strateji ve Internet MrcsnBL E. Ponrnn Ozet iruterruet i$inin QoK snvtonorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsinihlal eder bigimlerde

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi Mamura letisim Dersisi, Sav:9, Ocak 1995 Marnnra Joumal of Commuiications, Number:9, January 1995 FM RADYO STtJDYO V YAYN HiZMTLRi Yrd. Dog. Dr. Ahmet $ANKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi letiqim Faktiltesi Konvansyonel

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 260506006 Abstract Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law in the same

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Tarih Bölümünde 4. Sınıfta (Örgün ve II. Öğretim) okutulmakta olan Bitirme Çalışması dersinde

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

OSMANLI i TANBULU. I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi

OSMANLI i TANBULU. I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi OSMANLI i TANBULU I I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi e di tör ler Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y.'Dog. Dr. Emrah Safa Gürkan

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

ENERTi SORUNTJNU COZtinnr,EyEBiLiR Mi?

ENERTi SORUNTJNU COZtinnr,EyEBiLiR Mi? Doian HAKTANIR YENiLENEBILiR EI\ERIi, KA zey KIBRIS ENERTi SORUNTJNU COZtinnr,EyEBiLiR Mi? Yrd. Dog. Dr. Dofan HAKIANIR (MASERAI" MInstD., MCEE, AEEIE) Yakrn Dolu 0nivenitesi, Miihendislik Faktiltesi,

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi Prof. Dr Abuzer KENDIGELEI' I. GENEL OI"ANAK Bilindi!,iiizereSermayePiyasasrKanununun(=SerPK)22.nad. desinin (i) Lendi htikmti ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı