KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI"

Transkript

1 K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) Faks: (312) YA N I N V Ý Z Y O N N O U KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI KONEV YAYINLARI 1

2 HER GÜN BÝR YERDEN BÝR YERE GÖÇMEK NE ÝYÝ HER GÜN BÝR YERE KONMAK NE GÜZEL BULANMADAN, DONMADAN AKMAK NE HOÞ DÜNLE BERABER GÝTTÝ CANCAÐIZIM, NE KADAR SÖZ VARSA DÜNE AÝT ÞÝMDÝ YENÝ ÞEYLER SÖYLEMEK LAZIM HZ. MEVLANA

3 KONEV YAYINLARI 1 KONYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI Ocak

4 KONEV YÖNET M KURULU - HAKKI TEKE VAL YÖNET M KURULU BA KANI - ORHAN ERDEM MEB BAKAN YARDIMCISI YÖNET M KURULU II. BA KANI - HASAN ANGI E. M LLETVEK L / ADAMI ÜYE - MUSTAFA AYDIN ADAMI ÜYE - FEHM ÖZTA BA I ADAMI ÜYE - DOÇ.DR. AHMET KES K KONEV PROJE ARA TIRMA VE GEL T RME GRUP BA KANI 2

5 çindekiler Anayasa n n 166. Maddesi Kalk nma Plan n n Vizyonu ve Temel lkeleri... 8 Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi/Tasam Tübitak/ Vizyon Konya Kalk nma Platformu: Projeler/ Konev Projeler/ Stratejik ehir Bilgi Depolama Üssü/Digikent Konya Yat r m Destek ve Tan t m Ajans...22 Tar m Kampüsü...24 Sanayi Kenti Konya...28 Mega malat ve Sanayi Bölgesi Kurmak...32 Lojistik ve Ula t rma Merkezi Konya...35 Enerji ve leti im...37 Çevre ve Orman...39 Kültür ve Turizm Sufi Köyü/Oteli...42 Disneyland/Uluslararas Fuar, E lence ve Bilim Merkezi...43 Gençlik ve Spor...44 Konya Üniversiteleri Birli i...46 Ankara da Konya Vizyon Evi

6 4

7 De erli hem erilerimiz, Kurulu amaçlar ndan biri de, Ülkemizin ve Konya linin kalk nmas ve geli mesine yönelik her sahadaki teknolojik geli meleri desteklemek olan Vakf m z 1996 y l nda kurulmu tur. Genel merkezi Ankara dad r. Vakf m z, 2010 y l nda yap lan yönetim ve resmi senet de i ikliklerinden sonra yeni bir ivme ile faaliyetlerini sürdürerek önemli mesafeler almaya ba lam t r. Çe itli sosyal faaliyetlerin yan nda, 2011/2012 e itim ö retim y l nda Ankara da yüksek ö renime devam eden ö rencilerimize burs vermeye ba lam t r. Daha da önemlisi geçti imiz y l içinde bir proje ara t rma ve geli tirme grubu kurarak çal malar na aral ks z devam etmektedir. Hz. Mevlana n n BULANLAR, ANCAK ARAYANLARDIR sözünü düstur edinen KONEV proje grubu, Ankara da çe itli kamu kurulu lar nda ve özel sektörde çal an yirmiye yak n hem ehrimiz ile tarama çal malar yapm ve daha sonra da KONEV yönetim kurulu ile birlikte olgunla t rma ve peki tirme çal malar n sürdürmü tür. Bu çal malar esnas nda, ehrimizde çok önemli projelerin hayata geçirildi i görülmü tür. Önceki y llarda Ankara daki hem erilerimizin olu turdu u Konya Kalk nma platformu taraf ndan tespit edilerek kamuoyuna sunulan, o günler için hayal olan, 18 temel projeden büyük bölümünün gerçekle tirildi i, di erlerinde de önemli geli meler sa land memnuniyetle mü ahede edilmi tir. Daha önce yap lan bu ve benzeri çal malarda edinilen tecrübelerden de yararlan larak kurulan KONEV proje ara t rma ve geli tirme grubu, yakla k alt ayl k bir çal ma sonucu ilk ürününü vermi tir. Önemli bir mesai sarf edilerek haz rlanan bu projelerin bir k sm ilk defa kamuoyu ile payla lmakta, bir k sm ise kamuoyu 5

8 taraf ndan bilinmekle beraber henüz uygulamaya geçmeyen projelerden olu maktad r. KONEV, çal malar nda ele ald konular n sosyal verimlili i ve uygulanma kabiliyetinin yüksek olmas na azami özen göstermektedir. Çal ma sonuçlar n belli aral klarla kamuoyu ile payla p ilgililere ula t rmakla beraber, kamuoyuna sunulan projelerin uygulama sonuçlar n da takip gayreti içinde olacakt r. KONEV in ba latt bu mütevaz çal man n kurumsal olarak daha geni bir kat l m ile devam etmesi ve hay rl i lere vesile olmas temennisi ile sayg lar sunar m. Hakk TEKE VAL KONEV BA KANI 6

9 ANAYASA NIN 166. MADDES Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey ( * ) MADDE 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmay, özellikle sanayiin ve tar m n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde h zla geli mesini, ülke kaynaklar n n döküm ve de erlendirilmesini yaparak verimli ekilde kullan lmas n planlamak, bu amaçla gerekli te kilat kurmak Devletin görevidir. Planda millî tasarrufu ve üretimi art r c, fiyatlarda istikrar ve d ödemelerde dengeyi sa lay c, yat r m ve istihdam geli tirici tedbirler öngörülür; yat r mlarda toplum yararlar ve gerekleri gözetilir; kaynaklar n verimli ekilde kullan lmas hedef al n r. Kalk nma giri imleri, bu plana göre gerçekle tirilir. Kalk nma planlar n n haz rlanmas na, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmas na, uygulanmas na, de i tirilmesine ve bütünlü ünü bozacak de i ikliklerin önlenmesine ili kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. (Ek f kra: 12/9/ /23 md.) Ekonomik ve sosyal politikalar n olu turulmas nda hükümete isti arî nitelikte görü bildirmek amac yla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulu ve i leyi i kanunla düzenlenir. * Bu maddenin kenar ba l, I. Planlama iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 say l Kanunun 23 üncü maddesiyle de i tirilmi ve metne i lenmi tir. 7

10 9.KALKINMA PLANININ V ZYONU VE TEMEL LKELER Vizyon dönemine ili kin uluslararas geli meler ve temel e ilimler do rultusunda, Türkiye ekonomisine ili kin geçmi dönemdeki geli meler ile mevcut ekonomik ve sosyal geli meler dikkate al narak haz rlanan Dokuzuncu Kalk nma Plan n n vizyonu, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü en ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlam bir Türkiye olarak belirlenmi tir. Temel lkeler Bu vizyona ula l rken a a daki ilkeler temel al nacakt r: -Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yakla m esast r. -Toplumsal diyalog ve kat l mc l k güçlendirilerek, toplumsal katk ve sahiplenmenin sa lanmas esast r. - nsan odakl bir geli me ve yönetim anlay esast r. -Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum geli me sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak i lev görecektir. -Kamusal hizmet sunumunda; effafl k, hesap verebilirlik, kat l mc l k, verimlilik ve vatanda memnuniyeti esast r. -Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika olu turma, düzenleme ve denetleme i levlerinin güçlendirilmesi esas olacakt r. -Politikalar olu turulurken kaynak k s t göz önünde bulundurularak önceliklendirme yap lacakt r. -Uygulaman n vatanda a en yak n birimlerce yap lmas esast r. 8

11 -Toplumsal yap m z n ve bütünlü ümüzün ortak miras ve payla lan de erler çerçevesinde güçlendirilmesi esast r. -Do al ve kültürel varl klar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlay içinde korunmas esast r. 9

12 TÜRK YE N N STRATEJ K V ZYONU 2023 PROJES /TASAM Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kurulu y ldönümü olan 2023 y l nda, Atatürk'ün belirtti i Muas r medeniyet seviyesinin üzerine ç kmak, hedefleri bugünden belli bir vizyon olu turulmas n, bu hedeflere ula t racak stratejilerin belirlenerek politikalar n uygulanmas n zorunlu k lmaktad r. Türkiye'nin önündeki on be y ll k süreçte baz önemli at l mlar gerçekle tirmesi gerekmektedir. Gerek d politika alan nda gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanda belirlenecek olan hedeflere ula lmas ancak, var olan sorunlara de il vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin tüm kurumlar taraf ndan e güdüm sa lanarak uygulanmas ile mümkün olabilecektir. Bu noktadan hareketle yukar daki hedeflere ula an güçlü bir Türkiye'nin, uluslararas alanda da sözü geçen sayg n bir aktör olmamas için bir neden yoktur. Cumhuriyet in kurulu unun 100. y l nda, sahip oldu u tarihi ve kültürel mirasla Türkiye, özellikle iki kutuplu dünyan n sona ermesiyle gittikçe istikrars zla an bir bölgede, demokratik, insan haklar na sayg l, ya am standartlar yüksek, teknoloji üreten, dinamik ve e itim kalitesi yüksek genç nüfusa sahip bir küresel aktör olarak hem bölgesel sorunlar n çözümünde uzla t r c bir güç hem de örnek al nmas gereken bir model olacakt r. Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi ile Türkiye'yi muas r medeniyetler seviyesinin üzerine ç karacak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ula mada kullan lmas gereken strateji ve politika önerileri ortaya konmaktad r. Projenin sonuçlar uzmanlar ve akademisyenler taraf ndan Ankara ve di er illerin merkez 10

13 te kilatlar n n üst düzey yöneticilerine ve sivil toplum kurulu lar na k sa süreli e itim programlar çal tay olarak sunulmaktad r. Bu sayede belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye nin bilgilendirilmesi ve olu turulacak sinerji ile Türk halk na yeni bir dinamizm kazand r lmas na önemli katk da bulunulmas hedeflenmektedir. 11

14 TÜB TAK/ V ZYON 2023 Vizyon 2023 Projesi Ana Temas Vizyon 2023 Projesinin ana temas ; Cumhuriyetimizin 100. y l nda, Atatürk ün i aret etti i muas r medeniyet seviyesine ula ma hedefi do rultusunda; -bilim ve teknolojiye hakim, -teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, -teknolojik geli meleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönü türme yetene i kazanm bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmi tir. Projede a a daki çal malar n kapsanmas planlanm t r: -Türkiye nin bilim ve teknoloji alan nda mevcut konumunun saptanmas -Dünyada bilim ve teknoloji alan ndaki uzun dönemli geli melerin saptanmas -Türkiye nin 2023 hedefleri ba lam nda, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi -Bu hedeflere ula labilmesi için gerekli stratejik teknolojilerin saptanmas -Bu teknolojilerin geli tirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikalar n önerilmesi -Vizyon 2023 Projesi a a daki Alt Projelerden olu maktad r: -Teknoloji Öngörü Projesi -Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi -Ara t rmac Bilgi Sistemi (ARB S) -TÜB TAK Ulusal Ara t rma Altyap s Bilgi Sistemi (TARAB S) 12

15 KONYA KALKINMA PLATFORMU PROJELER/2001 -HIZLI TREN PROJES - EH R Ç DO ALGAZ DA ITIMI -MEVLANA HO GÖRÜ VE KÜLTÜR MERKEZ -GÜMRÜK MÜDÜRLÜ Ü -FUAR VE KONGRE MERKEZ -TOPLU YERLE M ALANLARI OLU TURULMASI -KONYA MEVLANA ÜN VERS TES -KONYALILAR WEB S TES -TUZ GÖLÜ ENTEGRE ÇEVRE -ORTA ANADOLU ENTEGRE KALKINMA PROJES -TARIMA DAYALI ENTEGRE SANAY -GÖLLER VE TATLISU KAYNAKLARININ KORUNMASI -TUR ZM ALAN VE MERKEZLER PROJES -A AÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE -KONYA VE LÇELER NDE SPOR ALANLARININ GEL T R LMES -KONYA ÇEVRE YOLU -TUZ GÖLÜ DO ALGAZ DEPOLAMA TES S -ULUSLARARASI MEVLANA HAVAALANI * Gerçekle enler * K smen gerçekle enler-devam edenler * Gerçekle meyenler 13

16 KONEV PROJELER/2012 -K-12/001 STRATEJ K EH R (STARKON) -K-12/002 B LG DEPOLAMA ÜSSÜ (D G KON) -K-12/003 KONYA YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TANIKON) -K-12/004 TARIM KAMPÜSÜ (TARKON) -K-12/005 SANAY KENT (SANKON) -K-12/006 MEGA MALAT VE SANAY BÖLGES (MEGAKON) -K-12/007 LOJ ST K VE ULA IM KENT (LUKON) -K-12/008 ENERJ VE LET M (EN KON) -K-12/009 ÇEVRE VE ORMAN (ORKON) -K-12/010 KÜLTÜR VE TUR ZM (TURKON) -K-12/011 SUF KÖYÜ VEYA OTEL (MEVSUF) -K-12/012 ULUSLARARASI FUAR, E LENCE VE B L M MERKEZ (KONLAND) -K-12/013 GENÇL K VE SPOR (SPORKON) -K-12/014 KONYA ÜN VERS TELER B RL (KÜBKON) -K-12/015 ANKARA DA KONYA V ZYON EV (V ZKON) 14

17 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI ; Stratejik ehir PROJE NO ; K-12/001 KISA ADI ; STARKON KONUSU ; Rekabet daha çok firma düzeyinde ve son dönemlerde ulusal düzeyde de ele al nan bir kavram olmakla beraber, dünyan n hemen her önemli ehri daha ya anabilir, daha rekabet edebilir ve daha iyi yönetilebilen bir ehir olmak için stratejiler geli tirmeye ve cazibe merkezi olmaya çal maktad r. Geli tirilen bu stratejiler sonucunda, günümüzde, küresel stratejik ehirler olarak adland r lan yeni bir kavram ortaya ç km t r. Finansal pazarlar n ve kurulu lar n yeniden yap lanmalar, altyap n n varl, sermaye ak nda bilgilenme ve karar verme sürecinde rol oynayan organizasyonlar n olu umu, sermayenin hareketlili ini ve buna ba l olarak sosyo-ekonomik yönden ehirlerin yap s n etkiledi i ifade edilmekte ve küresel stratejik ehirler kavram n n bu olu um neticesinde yeniden yap lanan ehirleri tan mlayan bir kavram olarak ortaya ç kt ifade edilmektedir. ehirlerin küresel ekonomide artan önemi anla lmadan bir ehrin kendisini bölgesel, ulusal ve uluslararas ekonomide uygun bir ekilde konumland rmas mümkün gözükmemektedir. Tarih boyunca ekonomi ve medeniyet ehirler etraf nda büyümü ve geli mi tir. Ülkelerin ehirle me oranlar artt kça refah yaratma kapasiteleri de artmaktad r. Antik Atina, stanbul, Paris, Londra, New York tarih içerisinde belli dönemlerde refah merkezleri olmu lard r. Bu merkezler sahip olduklar refah nedeniyle k rsal kesimlerden nüfus 15

18 alm lar, sanat ve bilimin ye erdi i ve tarihi dönü üm niteli inde olaylar n geli ti i yerler olmu lard r. ehirlerin stratejik bir birim olarak görülüp görülmeyece inin cevab, bir bak ma tarihsel süreç içerisinde hedeflerinin ne oldu unda ve kendilerini nerede konumland rmak istediklerinde yatmaktad r. Firmalar, rakiplerine oranla daha sürdürülebilir bir performans üstünlü ü elde etmeye çal rken, ehirler de, ulusal ve bölgesel ehirlerden nitelik olarak farkl olan küresel stratejik ehir hiyerar isinde yer almak istemektedir. Bu hiyerar i içerisinde yer almak bir rekabeti de beraberinde getirmektedir. Dünya genelinde bilgi ekonomisine dayal rekabeti benimseyen ehir ve bölgelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde u noktalar öne ç kmaktad r. Beceri sahibi ve özgün yetene i olan çal anlar ehre çekmek, Yeni yat r mlar ve kaliteli istihdam imkanlar n cezp etmek, Ülke ve uluslararas ekonomiye katk s yüksek firmalara sahip olmak. Bu ba lamda ehirlerin sürdürülebilir bir hayat kalitesini yakalayabilmesi ancak di er ehirlerle kar la t r ld nda ekonomik kalk nma için daha müsait bir zemin haz rlamas yla mümkün olacakt r. Benzer pazar ve çevre ko ullar na sahip olmas na ve ayn politik güçlerden etkilenmesine ra men neden baz ehirler di erlerine oranla daha üstün performans sergilemektedirler? Bu çerçevede daha üstün performans sergileyen ehirler analiz edildi inde anahtar faktörlerin, a lar, bilgi ve yerel artlar ile ehrin sahip oldu u kaynak ve kabiliyetler, ehrin kültürü, tarihi birikimi, ö renme bölgelerinin varl ve giri imcilik yetene i oldu u görülmektedir. Bundan ba ka, ehirler bu yar ta önde olabilmek için kendi üstünlüklerini öne ç kar p, daha iyi i lemekte ve odak noktas olu turmaktad r. 16

19 Konya n n tarihi, kültürel ve ekonomik birikimi ve zenginli i, küresel stratejik ehir olmak konusunda politikalar geli tirebilece ini göstermektedir. Bu ba lamda Konya daki kamu, özel ve sivil toplum kurulu lar n n belirli bir sinerji yaratarak e güdüm içinde bu hedefe yönelik olarak çok önemli çal malar yapabilecekleri a ikard r. Böylece Konya n n Dünya daki küresel stratejik ehirler aras na girmesi halinde, sanayi, tar m, turizm, ula m vb. bak m ndan ehrimize önemli bir dinamizm ve canl l k getirmesi, bir de er ortaya ç karmas yla birlikte ehrimizin refah n önemli ölçüde art rmas mümkündür. LG L KURULU LAR; DI LER BAKANLI I, KALKINMA BAKANLI I, KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I, VAL L K, BA BAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI, ÜN VERS TELER, L ÖZEL DARES, BÜYÜK EH R BELED YES, KOP DARES, MEVKA, D ER MÜLK VE MAHALL DARELER, MESLEK ODALARI, STK LAR 17

20 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI PROJE NO KISA ADI ; Bilgi Depolama Üssü ; K-12/002 ; D G KON KONUSU ; Güvenli Veri Yedekleme Merkezi Konya Elektronik ortamda saklanan verilerin her geçen gün katlanarak artmas bu verilerin saklanmas için büyük yat r mlar n yap lmas n gündeme getirmektedir. Ayr ca, elektronik verilerin korunmas ve ana verilerin kaybolmas durumunda yedeklerinden ana sistemin tekrar olu turulmas önemli bir i alan olarak ortaya ç km t r. Bu kapsamda; Felaket Durumu Veri Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Center) olarak kullan lacak güvenli veri yedekleme merkezleri kurulmaktad r. Konya, güvenli veri saklama merkezi kurulmas dü ünülen bölgeler aras nda önemli bir co rafi avantaja sahiptir. Kalk nma Bakanl nca e-devlet kap s kapsam nda kamu verilerinin yedeklenmesi için TÜRKSAT a verilen görevde Merkezin Konya da kurulmas öngörülmü tür. Ayr ca Türk Telekomun da bu hususta çal malar ve projeleri oldu u bilinmektedir. TÜRKSAT n kuraca merkezi de içinde bar nd racak, Türkiye de kamu ve özel sektör kurulu lar n n yan s ra uluslararas kamu ve özel kurulu lar n da verilerinin saklanmas için Konya Güvenli Veri Yedekleme Merkezinin uluslararas pazara da hitap edecek büyüklükte olmas esas arzumuzdur. 18

21 Bu kapsamda böyle bir merkezin en önemli iki gereksinimi; - Elektronik haberle me aç s ndan Türkiye ana eri im merkezlerinin dünyan n belirli eri im merkezleri ile yüksek kapasiteli, h zl, kesintisiz ve yedekli veri ba lant s n n olmas, - Birden fazla enerji kayna n n bulunmas d r. Türkiye de Felaket Durumu Veri Kurtarma Merkezi olarak, zmir de net taraf ndan kurulup i letilen ve a rl kl olarak bankac l k sektörüne hizmet eden bir merkez bulunmaktad r. Konya da TÜRKSAT taraf ndan kamu kurulu lar na yönelik hizmet sunacak olan söz konusu Merkezin kurulmas çal malar 2009 y l ndan beri devam etmektedir. Kamu kurulu lar na hizmet verecek olan bu Merkezin yetersiz kalaca bilinmektedir. Bilgi depolama üssü projesi ile ülkemiz insan n n büyük miktarda ki isel elektronik verilerini saklayan google, youtube, msn, facebook, twitter gibi uluslararas kuru lar n tuttu u ki isel ve ticari verilerin yan s ra birçok özel kurulu a ait elektronik verilerin de bu Merkezde yedeklenmesi sa lanacakt r. Türkiye de Felaket Durumu Veri Kurtarma Merkezi standartlar na uygun bir merkez kurulmas durumunda; - Konya da bu sisteme eri im için kurulacak güçlü ileti im alt yap s, telekomünikasyon co location hizmetlerinin sunulmas nda da ülkemize bir merkez olma imkan verecektir. - Güçlü bir eri ime sahip olmas ve elektronik verilerin Türkiye de olmas n n elektronik veri bar nd ran firmalar n veri i leme ve uygulama hizmetlerini de burada yapmas na imkan sa layacakt r. Kesintisiz eri im ehri Konya E-devlet stratejisi kapsam nda Konya n n Türkiye de güvenli veri depolama merkezi olarak kesintisiz ve h zl eri im merkezi olmas 19

22 sa lanmal d r. Konya n n elektronik haberle me aç s ndan Türkiye ana eri im merkezleri ve dünyan n belirli eri im merkezleri ile yüksek kapasiteli h zl ve yedekli veri ba lant s n sa lamak gerekmektedir. Konya da, Türkiye nin yüksek h zl ve kesintisiz eri im merkezi olmas için gerekli olan fiber optik a yat r mlar n n yap lmas sa lanmal d r. Bu kapsamda Konya-Ankara, Konya- stanbul, Konya- zmir ve Konya-Adana ba lant lar n n 100 Gbps DWDM yap ya getirilmesi ve Konya dan MEDNATULUS, JADI, PANTEL ba lant lar ile Konya-Frankfurt, Konya-Londra ve Konya- Cidde ye 10 Gb ve üzeri IP ve data devrelerinin verilebilmesi sa lanmal d r. Veri leme ve Ça r Merkezleri Ça r merkezi hizmetleri en h zl istihdam n sa land i kolu haline gelmi tir. Bingöl, Erzincan, Erzurum gibi ehirler de binlerce ki inin istihdam edildi i ça r merkezleri kurulmu tur. PTT döneminden beri ça r merkezi olan Konya n n bu kapsamda hiçbir yat r ma sahip olmamas bir eksikliktir. Konya da bu sisteme eri im için kurulacak güçlü ileti im alt yap s, Telekomünikasyon co location hizmetleri sunulmas nda da bir merkez olma imkan verecektir. Elektronik verilerin Konya da olmas n n elektronik veri bar nd ran firmalar n veri i leme hizmetlerini de burada yapmas na imkan sa layacakt r. Ayr ca Konya h zl ve güçlü eri im ve elektronik veri bar nd rma avantaj n n yan s ra; kaliteli ucuz i çili i ile Uluslararas Ça r Merkezi (Call Center) kurulmas için en uygun yer olma avantaj elde etmi olacakt r. D G KON projesinin gerçekle mesi halinde, Konya elektronik dünyada yeni ufuklara aç lacakt r. Bir taraftan en az 3-5 bin 20

23 civar nda elektronik ve modern teknolojiye hakim, vas fl beyaz gömlekli istihdam yarat lacak, di er taraftan ula m (kara ve hava yolu), konaklama hizmet ve imkanlar nda önemli geli melerle beraber ülkemize ve ehrimize önemli katk lar sa layacakt r. Ülkemiz ve ehrimiz aç s ndan çok önemli olan bu Projenin Say n Ba bakan m z n ba kanl n yapt Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) gündemine al nmas ve gerçekle tirilmesi hususunda gerekli ad mlar at lmal d r. LG L KURULU LAR; ULA TIRMA BAKANLI I, KALKINMA BAKANLI I, ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I, VAL L K, BÜYÜK EH R BELED YES, D ER MÜLK VE MAHALL DARELER, TÜRKSAT, TÜRK TELEKOM 21

24 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI ; Konya Yat r m Destek ve Tan t m Ajans NUMARASI ; K-12/003 KISA ADI ; TANIKON KONUSU ; ehrimizin tarih, kültür ve turizm bak m ndan yurtiçi ve yurtd nda tan t m n n yap lmas, yat r m imkanlar ile yat r m ortam n n, devlet politikalar ile uyumlu, düzenli ve sürekli olarak yap labilmesi için öncelikle sa l kl bir örgütlenme gerekmektedir. Kurulacak olan Ajans, yurt d nda Ba bakanl k Yat r m Destek ve Tan t m Ajans ile e güdümlü olarak çal mal d r. Mevcut mevzuat m zda, ehirlerin müstakilen tan t m ajans kurmalar na ili kin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, baz iller, bu olu umu bir an önce gerçekle tirme çabas içindedir. Örne in stanbul ve Antalya illeri, sürekli olarak görev yapacak yat r m ajans kurma çabas içindedir. Söz konusu iller, 2010 y l nda bir y l için Kanunla kurulan 2010 stanbul Kültür ve Tan t m Ajans benzeri bir yap olu turmaya çal maktad rlar. Ajans n finansman için ise yasal bir düzenleme olmamas na ra men yerel idareler, meslek odalar ve OSB lerden destek sa lanmas n planlamaktad rlar. Çabuk ve sa l kl organize olabilen ve çal malara önce ba layan illerin önemli avantajlar sa layaca aç kt r. O nedenle, Valilik ve Büyük ehir Belediyesi koordinatörlü ünde, l özel idaresi, meslek odalar, STK lar ve ehrin di er dinamikleri harekete geçirilerek sürekli ve düzenli çal abilecek bir örgütlenme yap lmal ve bu Ajansa düzenli gelir kaynaklar sa lanmal d r. lk a amada, Türkiye Tan tma Fonundan ve Mevka dan proje kar l yard m al nabilir. 22

25 Böyle bir yap lanma, Konya n n ba ta Hz. Mevlana olmak üzere kültürel ve tarihi de erlerinin yurtiçi ve yurtd nda tan t m n n daha düzenli ve sonuç al c ekilde yap lmas n sa layacakt r. Ayr ca bu Ajans, Konya daki yat r m ortam ve imkanlar n anlatarak yat r m yapacaklara da yard m ve destek sa layabilecektir. Böyle bir yap lanma, ayn zamanda Stratejik ehir, Marka ehir ve 2023 vizyonunun gerçekle tirilmesinde önemli katk lar sa layacakt r. Bunun yan nda dünyada ve Türkiye de tedarik ve pazarlama zinciri içerisine girme çal malar na da yard mc olacakt r. Bütün bunlar n d nda, il düzeyinde belediyeler, köy muhtarl klar ve birçok vak f ve derne in çe itli vesilelerle gerçekle tirdikleri, kutlama, ölen, anma vb organizasyonlar n daha düzenli ve amac na uygun yap lmas sa lanm olacakt r. LG L KURULA LAR; VAL L K, BÜYÜK EH R BELED YES, L ÖZEL DARES, KOP DARES, MEVKA, MESLEK ODALARI, OSB, STK LAR 23

26 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI PROJE NO KISA ADI ; Tar m Kampüsü ; K-12/004 ; TARKON KONUSU ; Konya n n tar m ve tar ma dayal sanayide ara t rma ve geli tirme altyap s n güçlendirmek üzere çal malarda bulunmak için Tar m Kampüsü kurulmal d r. Konya, tar m ve tar ma dayal sanayide daha da güçlü olma konusunda gerekli politikalar h zla uygulamaya koymal d r. G da n n, 21. yüzy l n en stratejik girdilerinden biri oldu u art k bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, tar m ve tar ma dayal sanayinin güçlendirilmesi, Konya n n rekabetçi bir bölgesel güç olabilmesi bak m ndan oldukça önemlidir. Konya için tar m ve tar ma dayal sanayi olmazsa olmazd r. E er Konya, içinde bulundu umuz yüzy lda güçlü bir bölgesel ekonomiye sahip olan, üreten, refah yakalam ve rekabetçi bir il olacaksa tar m ve tar ma dayal sanayii ihmal etmemelidir. Günümüzde bunun vazgeçilmez ko ulu da tar m üreticilerinin ve tar ma dayal sanayicilerin, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve kendi Ar- Ge lerini geli tirebilecekleri bir Tar m Kampüsü kurulmas d r. Bunun için en uygun yer de Orta Anadolu Bahri Da da Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ünün bulundu u aland r. Bu alanda, Toprak Su ve Çölle me le Mücadele Ara t rma stasyonu Müdürlü ü, Tar m l Müdürlü ü, KOP daresi, yeni kurulacak çiftçi e itim merkezi ve di er ara t rma birimleri yer almal d r. limiz 24

27 s n rlar içinde yer alan T GEM ler (Alt nova, Gözlü ve Konuklar) tar m kampüsü ile e güdüm halinde çal mal d r. Tar m Kampüsü içinde yer almas gereken bir di er önemli birim ise Tar m ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu Üniversite, tar m ve hayvanc l k sektörlerinde Ar-Ge yaparak yeni teknoloji ve ürünleri tar ma adapte etmeyi amaçlamal d r. Tar m Kampüsü d nda ilimizde tar m, k rsal ve bölgesel kalk nma bak m ndan öncelikli olarak ele al nmas gereken konular unlard r: -Taslak KOP eylem plan yeniden gözden geçirilmelidir. KOP eylem plan, tar m ve sulama eylem plan yerine sanayi, tar m, tar ma dayal sanayi ve ba ta turizm olmak üzere hizmetler sektörünü de içine alan, yenilikçi yakla mlarla desteklenen bir bölgesel kalk nma stratejisi ve eylem plan na dönü türülmelidir. Söz konusu bölgesel kalk nma stratejisi ve eylem plan KOP daresi taraf ndan bir an önce haz rlan p, Bölgesel Geli me Yüksek Kurulunun onay na sunulmal d r. - KOP ve MEVKA daha fonksiyonel hale getirilmelidir. -KOP, altyap yat r mlar n koordine eden ve di er ilgili kurumlar nezdinde e güdüm ve yapt r m gücü olan bir yap ya büründürülmelidir. -MEVKA en uç yerle im yerlerine giderek buralar n güçlü yanlar n n ortaya ç kar lmas na öncülük etmelidir. Bölgesel kalk nmaya ivme kazand racak projelerin üretilmesine yard mc olmal d r. -Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu desteklerinden daha fazla faydalanmak için gerekli i birli i ve dan manl k hizmetleri sa lanmal d r. 25

28 - Konya, su kaynaklar s n rl oldu u için ba ka havzalardan Konya ovas na su getirilmesi hususu ele al nmal d r. Nereden su al naca ise gerekli fizibilite çal malar ve ba ka havzalardaki mevcut su zenginli i dikkate al narak karar verilebilecek bir konudur. -Mevcut su kaynaklar daha iyi de erlendirilerek modern sulama tekniklerinin uygulama alan art r lmal ve su yönetimi konusuna özel bir önem verilmelidir. - Arazi toplula t rma çal malar na h z verilmelidir. Türkiye nin tah l ambar olan Konya için bu durum çok önemlidir. -A açland rma faaliyetleri art r lmal d r. A açland r lmak üzere ayr lan hazine arazileri üzerinde yat r mc lar n a açland rma çal malar yapma çabalar desteklenmelidir. - limizde sulaman n az oldu u yerlerde büyükba hayvan yeti tirmek maliyeti art rmaktad r. Büyük ba hayvanc l n en büyük girdisi kaba yemdir. Bunlar da yeti me döneminde fazla oranda su tüketmektedir. limiz meralar gerek ot verimi gerekse ot yap s olarak küçükba hayvanc l k için daha uygundur. limizin da l k ve yayla olan yörelerinde slah edilmi süt ve et verimi yüksek olan koyun rklar yeti tirilmelidir. -Ar c l k bak m ndan avantajl olan bölgelerimizde ar c l n geli tirilmesi için çal malar yap lmal, bu bölgelerde ar c l k özendirilmelidir. - pek böcekçili i için uygun bölgeler ara t r lmal ve pilot uygulamalar te vik edilmelidir. -K rsal kalk nmada sa l kl bir envantere dayal, dar bölge sistemine geçilerek, uygulanabilir yeni kalk nma modelleri uygulamaya geçirilmelidir. 26

29 -Mera geli tirme çal malar ehrimizde çok büyük önem arz eden konulardan birisidir. Mera geli tirme çal malar na daha fazla kaynak ayr lmal d r. -Her ilçedeki tar m te kilatlar tar m envanteri ç karmal ve ilimize ait olanlar n tescil, patent ya da co rafi i aretleri al nmal d r. -Konya arazi büyüklü ü bak m ndan endüstri bitkileri tohumculu u için ideal bir yerdir. Bu konuda ulusal ve uluslararas irketler nezdinde tan t m yap lmal d r. -Sebze ve meyve üretiminde kapama üretime geçilmeli ve çiftçi bu yönde desteklenmelidir. -Aç k pazar sistemi olu turulmal d r. Konya da elinde satacak ürünü olanlar ile talep edenler sanal ortamda bir araya getirilmelidir. -Konya da talep edilen ve tüketilen ürünlerin Konya da üretilmesi, nihai ürünlere girdi temin edilebilmesi için ilçe, belde ve köyler harekete geçirilmelidir. LG L KURULU LAR; GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I, KALKINMA BAKANLI I, VAL L K, L ÖZEL DARES, KOP DARES, MEVKA 27

30 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI PROJE NO KISA ADI ; Sanayi Kenti Konya ; K-12/005 ; SANKON KONUSU ; 1. Küresel Tedarik Zincirinde Yer Almak Konya Türkiye de ve dünyada tedarik ve pazarlama zinciri içinde yer almal d r. Türkiye de ve dünyada tedarik ve pazarlama zinciri içerisine girme konusu en öncelikli strateji olarak dü ünülmelidir. AB ülkeleriyle k yasland nda, Türkiye de yüksek ve orta üstü teknoloji sektörlerinin hem üretimdeki hem de ihracattaki pay oldukça dü üktür. Üretimde ileri teknoloji yo unlu u yüzde 4,2, ihracatta ise yüzde 4,3 düzeyindedir. Dü ük teknoloji sektörlerinin üretimdeki pay yüzde 38,5, ihracattaki pay ise yüzde 32,6 d r. Bu durum, d ticaret dengemiz aç s ndan önemli bir sorun te kil etmektedir. Son 10 y ld r Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerle birçok geleneksel sektörde rekabet güçle mi tir. Bu nedenle Konya, sanayide hem yurtiçinde hem de dünyada küresel tedarik zinciri içinde yer almal d r. Konya n n küresel tedarik zincirinde yer almas, daha fazla katma de erin ilimizde kalmas anlam na gelecektir. Konya, 2012 y l nda Ekonomi Bakanl taraf ndan aç klanacak olan Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Plan na uygun çal malara hemen ba lamal d r. Bu strateji ile ülkemizin ara mal ithalat na olan ba ml l n n azalt lmas, tedarik süreklili i ve güvenli ini sa layarak küresel rekabet gücünün art r lmas hedeflenmektedir. Konya bu yönde h zl ad m atmal ve bölgemizin üretim ve lojistik üssü haline gelmelidir. Ayr ca kamula t rma 28

31 çal malar devam eden lojistik köy konusu bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede, - n aat devam eden Bilim Merkezinden azami yararlanmak için gerekli çal malar imdiden ba lat lmal d r. - Bir teknik üniversite kurulmal ve sanayi ile i birli i içinde çal mas sa lanmal d r. Özellikle Ar-Ge çal malar nda i birli i ve koordinasyon sa lanmal d r. - Otomotiv ve otomotiv yan sanayii, savunma sanayii ve g da sanayii ile ilgili mükemmeliyet merkezi kurulmal d r. - Ülkemizde yap lmas dü ünülen yerli otomobil konusu tamamen gözden uzak tutulmamal, bu yat r m n Konya da gerçekle tirilmesi için elden gelen gayret gösterilmelidir. - Konya daki firmalar n yap sal bozukluklar n n düzeltilmesi için çaba gösterilmeli ve ilave mü evvikler sa lanmal d r. - Teknokent içinde kümelenmelere gidilmelidir (Savunma sanayii kümesi, g da sanayii kümesi, biyomedikal kümesi vb.). Mevcut uygulaman n alan geni letilmelidir. - Rüzgar gülü ve güne pili üretimi için gerekli haz rl k ve çal malara ba lanmal d r. - OSB taraf ndan Gümrük Müdürlü ü yak n nda yap m tamamlanan geçici depolama merkezinin yan na bir de antrepo yap lmas sanayicilerin faydas na olacakt r. 2. Yat r m Destek Ofisi ve Proje Pazar Klasik yöntemlerin d nda çal an, genç giri imcilerle bire bir ilgilenen, yönlendiren ve dan manl k yapan bir Yat r m Ofisi kurulmal d r. Bu Ofis, yerli ve yabanc yat r mc lara, yeni giri imcilere yat r m yap lacak sektörün ve yerin seçilmesinde, 29

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 31.10.2011 tarihi

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı