KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI"

Transkript

1 K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) Faks: (312) YA N I N V Ý Z Y O N N O U KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI KONEV YAYINLARI 1

2 HER GÜN BÝR YERDEN BÝR YERE GÖÇMEK NE ÝYÝ HER GÜN BÝR YERE KONMAK NE GÜZEL BULANMADAN, DONMADAN AKMAK NE HOÞ DÜNLE BERABER GÝTTÝ CANCAÐIZIM, NE KADAR SÖZ VARSA DÜNE AÝT ÞÝMDÝ YENÝ ÞEYLER SÖYLEMEK LAZIM HZ. MEVLANA

3 KONEV YAYINLARI 1 KONYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI Ocak

4 KONEV YÖNET M KURULU - HAKKI TEKE VAL YÖNET M KURULU BA KANI - ORHAN ERDEM MEB BAKAN YARDIMCISI YÖNET M KURULU II. BA KANI - HASAN ANGI E. M LLETVEK L / ADAMI ÜYE - MUSTAFA AYDIN ADAMI ÜYE - FEHM ÖZTA BA I ADAMI ÜYE - DOÇ.DR. AHMET KES K KONEV PROJE ARA TIRMA VE GEL T RME GRUP BA KANI 2

5 çindekiler Anayasa n n 166. Maddesi Kalk nma Plan n n Vizyonu ve Temel lkeleri... 8 Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi/Tasam Tübitak/ Vizyon Konya Kalk nma Platformu: Projeler/ Konev Projeler/ Stratejik ehir Bilgi Depolama Üssü/Digikent Konya Yat r m Destek ve Tan t m Ajans...22 Tar m Kampüsü...24 Sanayi Kenti Konya...28 Mega malat ve Sanayi Bölgesi Kurmak...32 Lojistik ve Ula t rma Merkezi Konya...35 Enerji ve leti im...37 Çevre ve Orman...39 Kültür ve Turizm Sufi Köyü/Oteli...42 Disneyland/Uluslararas Fuar, E lence ve Bilim Merkezi...43 Gençlik ve Spor...44 Konya Üniversiteleri Birli i...46 Ankara da Konya Vizyon Evi

6 4

7 De erli hem erilerimiz, Kurulu amaçlar ndan biri de, Ülkemizin ve Konya linin kalk nmas ve geli mesine yönelik her sahadaki teknolojik geli meleri desteklemek olan Vakf m z 1996 y l nda kurulmu tur. Genel merkezi Ankara dad r. Vakf m z, 2010 y l nda yap lan yönetim ve resmi senet de i ikliklerinden sonra yeni bir ivme ile faaliyetlerini sürdürerek önemli mesafeler almaya ba lam t r. Çe itli sosyal faaliyetlerin yan nda, 2011/2012 e itim ö retim y l nda Ankara da yüksek ö renime devam eden ö rencilerimize burs vermeye ba lam t r. Daha da önemlisi geçti imiz y l içinde bir proje ara t rma ve geli tirme grubu kurarak çal malar na aral ks z devam etmektedir. Hz. Mevlana n n BULANLAR, ANCAK ARAYANLARDIR sözünü düstur edinen KONEV proje grubu, Ankara da çe itli kamu kurulu lar nda ve özel sektörde çal an yirmiye yak n hem ehrimiz ile tarama çal malar yapm ve daha sonra da KONEV yönetim kurulu ile birlikte olgunla t rma ve peki tirme çal malar n sürdürmü tür. Bu çal malar esnas nda, ehrimizde çok önemli projelerin hayata geçirildi i görülmü tür. Önceki y llarda Ankara daki hem erilerimizin olu turdu u Konya Kalk nma platformu taraf ndan tespit edilerek kamuoyuna sunulan, o günler için hayal olan, 18 temel projeden büyük bölümünün gerçekle tirildi i, di erlerinde de önemli geli meler sa land memnuniyetle mü ahede edilmi tir. Daha önce yap lan bu ve benzeri çal malarda edinilen tecrübelerden de yararlan larak kurulan KONEV proje ara t rma ve geli tirme grubu, yakla k alt ayl k bir çal ma sonucu ilk ürününü vermi tir. Önemli bir mesai sarf edilerek haz rlanan bu projelerin bir k sm ilk defa kamuoyu ile payla lmakta, bir k sm ise kamuoyu 5

8 taraf ndan bilinmekle beraber henüz uygulamaya geçmeyen projelerden olu maktad r. KONEV, çal malar nda ele ald konular n sosyal verimlili i ve uygulanma kabiliyetinin yüksek olmas na azami özen göstermektedir. Çal ma sonuçlar n belli aral klarla kamuoyu ile payla p ilgililere ula t rmakla beraber, kamuoyuna sunulan projelerin uygulama sonuçlar n da takip gayreti içinde olacakt r. KONEV in ba latt bu mütevaz çal man n kurumsal olarak daha geni bir kat l m ile devam etmesi ve hay rl i lere vesile olmas temennisi ile sayg lar sunar m. Hakk TEKE VAL KONEV BA KANI 6

9 ANAYASA NIN 166. MADDES Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey ( * ) MADDE 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmay, özellikle sanayiin ve tar m n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde h zla geli mesini, ülke kaynaklar n n döküm ve de erlendirilmesini yaparak verimli ekilde kullan lmas n planlamak, bu amaçla gerekli te kilat kurmak Devletin görevidir. Planda millî tasarrufu ve üretimi art r c, fiyatlarda istikrar ve d ödemelerde dengeyi sa lay c, yat r m ve istihdam geli tirici tedbirler öngörülür; yat r mlarda toplum yararlar ve gerekleri gözetilir; kaynaklar n verimli ekilde kullan lmas hedef al n r. Kalk nma giri imleri, bu plana göre gerçekle tirilir. Kalk nma planlar n n haz rlanmas na, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmas na, uygulanmas na, de i tirilmesine ve bütünlü ünü bozacak de i ikliklerin önlenmesine ili kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. (Ek f kra: 12/9/ /23 md.) Ekonomik ve sosyal politikalar n olu turulmas nda hükümete isti arî nitelikte görü bildirmek amac yla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulu ve i leyi i kanunla düzenlenir. * Bu maddenin kenar ba l, I. Planlama iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 say l Kanunun 23 üncü maddesiyle de i tirilmi ve metne i lenmi tir. 7

10 9.KALKINMA PLANININ V ZYONU VE TEMEL LKELER Vizyon dönemine ili kin uluslararas geli meler ve temel e ilimler do rultusunda, Türkiye ekonomisine ili kin geçmi dönemdeki geli meler ile mevcut ekonomik ve sosyal geli meler dikkate al narak haz rlanan Dokuzuncu Kalk nma Plan n n vizyonu, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü en ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlam bir Türkiye olarak belirlenmi tir. Temel lkeler Bu vizyona ula l rken a a daki ilkeler temel al nacakt r: -Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yakla m esast r. -Toplumsal diyalog ve kat l mc l k güçlendirilerek, toplumsal katk ve sahiplenmenin sa lanmas esast r. - nsan odakl bir geli me ve yönetim anlay esast r. -Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum geli me sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak i lev görecektir. -Kamusal hizmet sunumunda; effafl k, hesap verebilirlik, kat l mc l k, verimlilik ve vatanda memnuniyeti esast r. -Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika olu turma, düzenleme ve denetleme i levlerinin güçlendirilmesi esas olacakt r. -Politikalar olu turulurken kaynak k s t göz önünde bulundurularak önceliklendirme yap lacakt r. -Uygulaman n vatanda a en yak n birimlerce yap lmas esast r. 8

11 -Toplumsal yap m z n ve bütünlü ümüzün ortak miras ve payla lan de erler çerçevesinde güçlendirilmesi esast r. -Do al ve kültürel varl klar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlay içinde korunmas esast r. 9

12 TÜRK YE N N STRATEJ K V ZYONU 2023 PROJES /TASAM Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kurulu y ldönümü olan 2023 y l nda, Atatürk'ün belirtti i Muas r medeniyet seviyesinin üzerine ç kmak, hedefleri bugünden belli bir vizyon olu turulmas n, bu hedeflere ula t racak stratejilerin belirlenerek politikalar n uygulanmas n zorunlu k lmaktad r. Türkiye'nin önündeki on be y ll k süreçte baz önemli at l mlar gerçekle tirmesi gerekmektedir. Gerek d politika alan nda gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanda belirlenecek olan hedeflere ula lmas ancak, var olan sorunlara de il vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin tüm kurumlar taraf ndan e güdüm sa lanarak uygulanmas ile mümkün olabilecektir. Bu noktadan hareketle yukar daki hedeflere ula an güçlü bir Türkiye'nin, uluslararas alanda da sözü geçen sayg n bir aktör olmamas için bir neden yoktur. Cumhuriyet in kurulu unun 100. y l nda, sahip oldu u tarihi ve kültürel mirasla Türkiye, özellikle iki kutuplu dünyan n sona ermesiyle gittikçe istikrars zla an bir bölgede, demokratik, insan haklar na sayg l, ya am standartlar yüksek, teknoloji üreten, dinamik ve e itim kalitesi yüksek genç nüfusa sahip bir küresel aktör olarak hem bölgesel sorunlar n çözümünde uzla t r c bir güç hem de örnek al nmas gereken bir model olacakt r. Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi ile Türkiye'yi muas r medeniyetler seviyesinin üzerine ç karacak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ula mada kullan lmas gereken strateji ve politika önerileri ortaya konmaktad r. Projenin sonuçlar uzmanlar ve akademisyenler taraf ndan Ankara ve di er illerin merkez 10

13 te kilatlar n n üst düzey yöneticilerine ve sivil toplum kurulu lar na k sa süreli e itim programlar çal tay olarak sunulmaktad r. Bu sayede belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye nin bilgilendirilmesi ve olu turulacak sinerji ile Türk halk na yeni bir dinamizm kazand r lmas na önemli katk da bulunulmas hedeflenmektedir. 11

14 TÜB TAK/ V ZYON 2023 Vizyon 2023 Projesi Ana Temas Vizyon 2023 Projesinin ana temas ; Cumhuriyetimizin 100. y l nda, Atatürk ün i aret etti i muas r medeniyet seviyesine ula ma hedefi do rultusunda; -bilim ve teknolojiye hakim, -teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, -teknolojik geli meleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönü türme yetene i kazanm bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmi tir. Projede a a daki çal malar n kapsanmas planlanm t r: -Türkiye nin bilim ve teknoloji alan nda mevcut konumunun saptanmas -Dünyada bilim ve teknoloji alan ndaki uzun dönemli geli melerin saptanmas -Türkiye nin 2023 hedefleri ba lam nda, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi -Bu hedeflere ula labilmesi için gerekli stratejik teknolojilerin saptanmas -Bu teknolojilerin geli tirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikalar n önerilmesi -Vizyon 2023 Projesi a a daki Alt Projelerden olu maktad r: -Teknoloji Öngörü Projesi -Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi -Ara t rmac Bilgi Sistemi (ARB S) -TÜB TAK Ulusal Ara t rma Altyap s Bilgi Sistemi (TARAB S) 12

15 KONYA KALKINMA PLATFORMU PROJELER/2001 -HIZLI TREN PROJES - EH R Ç DO ALGAZ DA ITIMI -MEVLANA HO GÖRÜ VE KÜLTÜR MERKEZ -GÜMRÜK MÜDÜRLÜ Ü -FUAR VE KONGRE MERKEZ -TOPLU YERLE M ALANLARI OLU TURULMASI -KONYA MEVLANA ÜN VERS TES -KONYALILAR WEB S TES -TUZ GÖLÜ ENTEGRE ÇEVRE -ORTA ANADOLU ENTEGRE KALKINMA PROJES -TARIMA DAYALI ENTEGRE SANAY -GÖLLER VE TATLISU KAYNAKLARININ KORUNMASI -TUR ZM ALAN VE MERKEZLER PROJES -A AÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE -KONYA VE LÇELER NDE SPOR ALANLARININ GEL T R LMES -KONYA ÇEVRE YOLU -TUZ GÖLÜ DO ALGAZ DEPOLAMA TES S -ULUSLARARASI MEVLANA HAVAALANI * Gerçekle enler * K smen gerçekle enler-devam edenler * Gerçekle meyenler 13

16 KONEV PROJELER/2012 -K-12/001 STRATEJ K EH R (STARKON) -K-12/002 B LG DEPOLAMA ÜSSÜ (D G KON) -K-12/003 KONYA YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TANIKON) -K-12/004 TARIM KAMPÜSÜ (TARKON) -K-12/005 SANAY KENT (SANKON) -K-12/006 MEGA MALAT VE SANAY BÖLGES (MEGAKON) -K-12/007 LOJ ST K VE ULA IM KENT (LUKON) -K-12/008 ENERJ VE LET M (EN KON) -K-12/009 ÇEVRE VE ORMAN (ORKON) -K-12/010 KÜLTÜR VE TUR ZM (TURKON) -K-12/011 SUF KÖYÜ VEYA OTEL (MEVSUF) -K-12/012 ULUSLARARASI FUAR, E LENCE VE B L M MERKEZ (KONLAND) -K-12/013 GENÇL K VE SPOR (SPORKON) -K-12/014 KONYA ÜN VERS TELER B RL (KÜBKON) -K-12/015 ANKARA DA KONYA V ZYON EV (V ZKON) 14

17 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI ; Stratejik ehir PROJE NO ; K-12/001 KISA ADI ; STARKON KONUSU ; Rekabet daha çok firma düzeyinde ve son dönemlerde ulusal düzeyde de ele al nan bir kavram olmakla beraber, dünyan n hemen her önemli ehri daha ya anabilir, daha rekabet edebilir ve daha iyi yönetilebilen bir ehir olmak için stratejiler geli tirmeye ve cazibe merkezi olmaya çal maktad r. Geli tirilen bu stratejiler sonucunda, günümüzde, küresel stratejik ehirler olarak adland r lan yeni bir kavram ortaya ç km t r. Finansal pazarlar n ve kurulu lar n yeniden yap lanmalar, altyap n n varl, sermaye ak nda bilgilenme ve karar verme sürecinde rol oynayan organizasyonlar n olu umu, sermayenin hareketlili ini ve buna ba l olarak sosyo-ekonomik yönden ehirlerin yap s n etkiledi i ifade edilmekte ve küresel stratejik ehirler kavram n n bu olu um neticesinde yeniden yap lanan ehirleri tan mlayan bir kavram olarak ortaya ç kt ifade edilmektedir. ehirlerin küresel ekonomide artan önemi anla lmadan bir ehrin kendisini bölgesel, ulusal ve uluslararas ekonomide uygun bir ekilde konumland rmas mümkün gözükmemektedir. Tarih boyunca ekonomi ve medeniyet ehirler etraf nda büyümü ve geli mi tir. Ülkelerin ehirle me oranlar artt kça refah yaratma kapasiteleri de artmaktad r. Antik Atina, stanbul, Paris, Londra, New York tarih içerisinde belli dönemlerde refah merkezleri olmu lard r. Bu merkezler sahip olduklar refah nedeniyle k rsal kesimlerden nüfus 15

18 alm lar, sanat ve bilimin ye erdi i ve tarihi dönü üm niteli inde olaylar n geli ti i yerler olmu lard r. ehirlerin stratejik bir birim olarak görülüp görülmeyece inin cevab, bir bak ma tarihsel süreç içerisinde hedeflerinin ne oldu unda ve kendilerini nerede konumland rmak istediklerinde yatmaktad r. Firmalar, rakiplerine oranla daha sürdürülebilir bir performans üstünlü ü elde etmeye çal rken, ehirler de, ulusal ve bölgesel ehirlerden nitelik olarak farkl olan küresel stratejik ehir hiyerar isinde yer almak istemektedir. Bu hiyerar i içerisinde yer almak bir rekabeti de beraberinde getirmektedir. Dünya genelinde bilgi ekonomisine dayal rekabeti benimseyen ehir ve bölgelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde u noktalar öne ç kmaktad r. Beceri sahibi ve özgün yetene i olan çal anlar ehre çekmek, Yeni yat r mlar ve kaliteli istihdam imkanlar n cezp etmek, Ülke ve uluslararas ekonomiye katk s yüksek firmalara sahip olmak. Bu ba lamda ehirlerin sürdürülebilir bir hayat kalitesini yakalayabilmesi ancak di er ehirlerle kar la t r ld nda ekonomik kalk nma için daha müsait bir zemin haz rlamas yla mümkün olacakt r. Benzer pazar ve çevre ko ullar na sahip olmas na ve ayn politik güçlerden etkilenmesine ra men neden baz ehirler di erlerine oranla daha üstün performans sergilemektedirler? Bu çerçevede daha üstün performans sergileyen ehirler analiz edildi inde anahtar faktörlerin, a lar, bilgi ve yerel artlar ile ehrin sahip oldu u kaynak ve kabiliyetler, ehrin kültürü, tarihi birikimi, ö renme bölgelerinin varl ve giri imcilik yetene i oldu u görülmektedir. Bundan ba ka, ehirler bu yar ta önde olabilmek için kendi üstünlüklerini öne ç kar p, daha iyi i lemekte ve odak noktas olu turmaktad r. 16

19 Konya n n tarihi, kültürel ve ekonomik birikimi ve zenginli i, küresel stratejik ehir olmak konusunda politikalar geli tirebilece ini göstermektedir. Bu ba lamda Konya daki kamu, özel ve sivil toplum kurulu lar n n belirli bir sinerji yaratarak e güdüm içinde bu hedefe yönelik olarak çok önemli çal malar yapabilecekleri a ikard r. Böylece Konya n n Dünya daki küresel stratejik ehirler aras na girmesi halinde, sanayi, tar m, turizm, ula m vb. bak m ndan ehrimize önemli bir dinamizm ve canl l k getirmesi, bir de er ortaya ç karmas yla birlikte ehrimizin refah n önemli ölçüde art rmas mümkündür. LG L KURULU LAR; DI LER BAKANLI I, KALKINMA BAKANLI I, KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I, VAL L K, BA BAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI, ÜN VERS TELER, L ÖZEL DARES, BÜYÜK EH R BELED YES, KOP DARES, MEVKA, D ER MÜLK VE MAHALL DARELER, MESLEK ODALARI, STK LAR 17

20 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI PROJE NO KISA ADI ; Bilgi Depolama Üssü ; K-12/002 ; D G KON KONUSU ; Güvenli Veri Yedekleme Merkezi Konya Elektronik ortamda saklanan verilerin her geçen gün katlanarak artmas bu verilerin saklanmas için büyük yat r mlar n yap lmas n gündeme getirmektedir. Ayr ca, elektronik verilerin korunmas ve ana verilerin kaybolmas durumunda yedeklerinden ana sistemin tekrar olu turulmas önemli bir i alan olarak ortaya ç km t r. Bu kapsamda; Felaket Durumu Veri Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Center) olarak kullan lacak güvenli veri yedekleme merkezleri kurulmaktad r. Konya, güvenli veri saklama merkezi kurulmas dü ünülen bölgeler aras nda önemli bir co rafi avantaja sahiptir. Kalk nma Bakanl nca e-devlet kap s kapsam nda kamu verilerinin yedeklenmesi için TÜRKSAT a verilen görevde Merkezin Konya da kurulmas öngörülmü tür. Ayr ca Türk Telekomun da bu hususta çal malar ve projeleri oldu u bilinmektedir. TÜRKSAT n kuraca merkezi de içinde bar nd racak, Türkiye de kamu ve özel sektör kurulu lar n n yan s ra uluslararas kamu ve özel kurulu lar n da verilerinin saklanmas için Konya Güvenli Veri Yedekleme Merkezinin uluslararas pazara da hitap edecek büyüklükte olmas esas arzumuzdur. 18

21 Bu kapsamda böyle bir merkezin en önemli iki gereksinimi; - Elektronik haberle me aç s ndan Türkiye ana eri im merkezlerinin dünyan n belirli eri im merkezleri ile yüksek kapasiteli, h zl, kesintisiz ve yedekli veri ba lant s n n olmas, - Birden fazla enerji kayna n n bulunmas d r. Türkiye de Felaket Durumu Veri Kurtarma Merkezi olarak, zmir de net taraf ndan kurulup i letilen ve a rl kl olarak bankac l k sektörüne hizmet eden bir merkez bulunmaktad r. Konya da TÜRKSAT taraf ndan kamu kurulu lar na yönelik hizmet sunacak olan söz konusu Merkezin kurulmas çal malar 2009 y l ndan beri devam etmektedir. Kamu kurulu lar na hizmet verecek olan bu Merkezin yetersiz kalaca bilinmektedir. Bilgi depolama üssü projesi ile ülkemiz insan n n büyük miktarda ki isel elektronik verilerini saklayan google, youtube, msn, facebook, twitter gibi uluslararas kuru lar n tuttu u ki isel ve ticari verilerin yan s ra birçok özel kurulu a ait elektronik verilerin de bu Merkezde yedeklenmesi sa lanacakt r. Türkiye de Felaket Durumu Veri Kurtarma Merkezi standartlar na uygun bir merkez kurulmas durumunda; - Konya da bu sisteme eri im için kurulacak güçlü ileti im alt yap s, telekomünikasyon co location hizmetlerinin sunulmas nda da ülkemize bir merkez olma imkan verecektir. - Güçlü bir eri ime sahip olmas ve elektronik verilerin Türkiye de olmas n n elektronik veri bar nd ran firmalar n veri i leme ve uygulama hizmetlerini de burada yapmas na imkan sa layacakt r. Kesintisiz eri im ehri Konya E-devlet stratejisi kapsam nda Konya n n Türkiye de güvenli veri depolama merkezi olarak kesintisiz ve h zl eri im merkezi olmas 19

22 sa lanmal d r. Konya n n elektronik haberle me aç s ndan Türkiye ana eri im merkezleri ve dünyan n belirli eri im merkezleri ile yüksek kapasiteli h zl ve yedekli veri ba lant s n sa lamak gerekmektedir. Konya da, Türkiye nin yüksek h zl ve kesintisiz eri im merkezi olmas için gerekli olan fiber optik a yat r mlar n n yap lmas sa lanmal d r. Bu kapsamda Konya-Ankara, Konya- stanbul, Konya- zmir ve Konya-Adana ba lant lar n n 100 Gbps DWDM yap ya getirilmesi ve Konya dan MEDNATULUS, JADI, PANTEL ba lant lar ile Konya-Frankfurt, Konya-Londra ve Konya- Cidde ye 10 Gb ve üzeri IP ve data devrelerinin verilebilmesi sa lanmal d r. Veri leme ve Ça r Merkezleri Ça r merkezi hizmetleri en h zl istihdam n sa land i kolu haline gelmi tir. Bingöl, Erzincan, Erzurum gibi ehirler de binlerce ki inin istihdam edildi i ça r merkezleri kurulmu tur. PTT döneminden beri ça r merkezi olan Konya n n bu kapsamda hiçbir yat r ma sahip olmamas bir eksikliktir. Konya da bu sisteme eri im için kurulacak güçlü ileti im alt yap s, Telekomünikasyon co location hizmetleri sunulmas nda da bir merkez olma imkan verecektir. Elektronik verilerin Konya da olmas n n elektronik veri bar nd ran firmalar n veri i leme hizmetlerini de burada yapmas na imkan sa layacakt r. Ayr ca Konya h zl ve güçlü eri im ve elektronik veri bar nd rma avantaj n n yan s ra; kaliteli ucuz i çili i ile Uluslararas Ça r Merkezi (Call Center) kurulmas için en uygun yer olma avantaj elde etmi olacakt r. D G KON projesinin gerçekle mesi halinde, Konya elektronik dünyada yeni ufuklara aç lacakt r. Bir taraftan en az 3-5 bin 20

23 civar nda elektronik ve modern teknolojiye hakim, vas fl beyaz gömlekli istihdam yarat lacak, di er taraftan ula m (kara ve hava yolu), konaklama hizmet ve imkanlar nda önemli geli melerle beraber ülkemize ve ehrimize önemli katk lar sa layacakt r. Ülkemiz ve ehrimiz aç s ndan çok önemli olan bu Projenin Say n Ba bakan m z n ba kanl n yapt Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) gündemine al nmas ve gerçekle tirilmesi hususunda gerekli ad mlar at lmal d r. LG L KURULU LAR; ULA TIRMA BAKANLI I, KALKINMA BAKANLI I, ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I, VAL L K, BÜYÜK EH R BELED YES, D ER MÜLK VE MAHALL DARELER, TÜRKSAT, TÜRK TELEKOM 21

24 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI ; Konya Yat r m Destek ve Tan t m Ajans NUMARASI ; K-12/003 KISA ADI ; TANIKON KONUSU ; ehrimizin tarih, kültür ve turizm bak m ndan yurtiçi ve yurtd nda tan t m n n yap lmas, yat r m imkanlar ile yat r m ortam n n, devlet politikalar ile uyumlu, düzenli ve sürekli olarak yap labilmesi için öncelikle sa l kl bir örgütlenme gerekmektedir. Kurulacak olan Ajans, yurt d nda Ba bakanl k Yat r m Destek ve Tan t m Ajans ile e güdümlü olarak çal mal d r. Mevcut mevzuat m zda, ehirlerin müstakilen tan t m ajans kurmalar na ili kin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, baz iller, bu olu umu bir an önce gerçekle tirme çabas içindedir. Örne in stanbul ve Antalya illeri, sürekli olarak görev yapacak yat r m ajans kurma çabas içindedir. Söz konusu iller, 2010 y l nda bir y l için Kanunla kurulan 2010 stanbul Kültür ve Tan t m Ajans benzeri bir yap olu turmaya çal maktad rlar. Ajans n finansman için ise yasal bir düzenleme olmamas na ra men yerel idareler, meslek odalar ve OSB lerden destek sa lanmas n planlamaktad rlar. Çabuk ve sa l kl organize olabilen ve çal malara önce ba layan illerin önemli avantajlar sa layaca aç kt r. O nedenle, Valilik ve Büyük ehir Belediyesi koordinatörlü ünde, l özel idaresi, meslek odalar, STK lar ve ehrin di er dinamikleri harekete geçirilerek sürekli ve düzenli çal abilecek bir örgütlenme yap lmal ve bu Ajansa düzenli gelir kaynaklar sa lanmal d r. lk a amada, Türkiye Tan tma Fonundan ve Mevka dan proje kar l yard m al nabilir. 22

25 Böyle bir yap lanma, Konya n n ba ta Hz. Mevlana olmak üzere kültürel ve tarihi de erlerinin yurtiçi ve yurtd nda tan t m n n daha düzenli ve sonuç al c ekilde yap lmas n sa layacakt r. Ayr ca bu Ajans, Konya daki yat r m ortam ve imkanlar n anlatarak yat r m yapacaklara da yard m ve destek sa layabilecektir. Böyle bir yap lanma, ayn zamanda Stratejik ehir, Marka ehir ve 2023 vizyonunun gerçekle tirilmesinde önemli katk lar sa layacakt r. Bunun yan nda dünyada ve Türkiye de tedarik ve pazarlama zinciri içerisine girme çal malar na da yard mc olacakt r. Bütün bunlar n d nda, il düzeyinde belediyeler, köy muhtarl klar ve birçok vak f ve derne in çe itli vesilelerle gerçekle tirdikleri, kutlama, ölen, anma vb organizasyonlar n daha düzenli ve amac na uygun yap lmas sa lanm olacakt r. LG L KURULA LAR; VAL L K, BÜYÜK EH R BELED YES, L ÖZEL DARES, KOP DARES, MEVKA, MESLEK ODALARI, OSB, STK LAR 23

26 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI PROJE NO KISA ADI ; Tar m Kampüsü ; K-12/004 ; TARKON KONUSU ; Konya n n tar m ve tar ma dayal sanayide ara t rma ve geli tirme altyap s n güçlendirmek üzere çal malarda bulunmak için Tar m Kampüsü kurulmal d r. Konya, tar m ve tar ma dayal sanayide daha da güçlü olma konusunda gerekli politikalar h zla uygulamaya koymal d r. G da n n, 21. yüzy l n en stratejik girdilerinden biri oldu u art k bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, tar m ve tar ma dayal sanayinin güçlendirilmesi, Konya n n rekabetçi bir bölgesel güç olabilmesi bak m ndan oldukça önemlidir. Konya için tar m ve tar ma dayal sanayi olmazsa olmazd r. E er Konya, içinde bulundu umuz yüzy lda güçlü bir bölgesel ekonomiye sahip olan, üreten, refah yakalam ve rekabetçi bir il olacaksa tar m ve tar ma dayal sanayii ihmal etmemelidir. Günümüzde bunun vazgeçilmez ko ulu da tar m üreticilerinin ve tar ma dayal sanayicilerin, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve kendi Ar- Ge lerini geli tirebilecekleri bir Tar m Kampüsü kurulmas d r. Bunun için en uygun yer de Orta Anadolu Bahri Da da Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ünün bulundu u aland r. Bu alanda, Toprak Su ve Çölle me le Mücadele Ara t rma stasyonu Müdürlü ü, Tar m l Müdürlü ü, KOP daresi, yeni kurulacak çiftçi e itim merkezi ve di er ara t rma birimleri yer almal d r. limiz 24

27 s n rlar içinde yer alan T GEM ler (Alt nova, Gözlü ve Konuklar) tar m kampüsü ile e güdüm halinde çal mal d r. Tar m Kampüsü içinde yer almas gereken bir di er önemli birim ise Tar m ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu Üniversite, tar m ve hayvanc l k sektörlerinde Ar-Ge yaparak yeni teknoloji ve ürünleri tar ma adapte etmeyi amaçlamal d r. Tar m Kampüsü d nda ilimizde tar m, k rsal ve bölgesel kalk nma bak m ndan öncelikli olarak ele al nmas gereken konular unlard r: -Taslak KOP eylem plan yeniden gözden geçirilmelidir. KOP eylem plan, tar m ve sulama eylem plan yerine sanayi, tar m, tar ma dayal sanayi ve ba ta turizm olmak üzere hizmetler sektörünü de içine alan, yenilikçi yakla mlarla desteklenen bir bölgesel kalk nma stratejisi ve eylem plan na dönü türülmelidir. Söz konusu bölgesel kalk nma stratejisi ve eylem plan KOP daresi taraf ndan bir an önce haz rlan p, Bölgesel Geli me Yüksek Kurulunun onay na sunulmal d r. - KOP ve MEVKA daha fonksiyonel hale getirilmelidir. -KOP, altyap yat r mlar n koordine eden ve di er ilgili kurumlar nezdinde e güdüm ve yapt r m gücü olan bir yap ya büründürülmelidir. -MEVKA en uç yerle im yerlerine giderek buralar n güçlü yanlar n n ortaya ç kar lmas na öncülük etmelidir. Bölgesel kalk nmaya ivme kazand racak projelerin üretilmesine yard mc olmal d r. -Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu desteklerinden daha fazla faydalanmak için gerekli i birli i ve dan manl k hizmetleri sa lanmal d r. 25

28 - Konya, su kaynaklar s n rl oldu u için ba ka havzalardan Konya ovas na su getirilmesi hususu ele al nmal d r. Nereden su al naca ise gerekli fizibilite çal malar ve ba ka havzalardaki mevcut su zenginli i dikkate al narak karar verilebilecek bir konudur. -Mevcut su kaynaklar daha iyi de erlendirilerek modern sulama tekniklerinin uygulama alan art r lmal ve su yönetimi konusuna özel bir önem verilmelidir. - Arazi toplula t rma çal malar na h z verilmelidir. Türkiye nin tah l ambar olan Konya için bu durum çok önemlidir. -A açland rma faaliyetleri art r lmal d r. A açland r lmak üzere ayr lan hazine arazileri üzerinde yat r mc lar n a açland rma çal malar yapma çabalar desteklenmelidir. - limizde sulaman n az oldu u yerlerde büyükba hayvan yeti tirmek maliyeti art rmaktad r. Büyük ba hayvanc l n en büyük girdisi kaba yemdir. Bunlar da yeti me döneminde fazla oranda su tüketmektedir. limiz meralar gerek ot verimi gerekse ot yap s olarak küçükba hayvanc l k için daha uygundur. limizin da l k ve yayla olan yörelerinde slah edilmi süt ve et verimi yüksek olan koyun rklar yeti tirilmelidir. -Ar c l k bak m ndan avantajl olan bölgelerimizde ar c l n geli tirilmesi için çal malar yap lmal, bu bölgelerde ar c l k özendirilmelidir. - pek böcekçili i için uygun bölgeler ara t r lmal ve pilot uygulamalar te vik edilmelidir. -K rsal kalk nmada sa l kl bir envantere dayal, dar bölge sistemine geçilerek, uygulanabilir yeni kalk nma modelleri uygulamaya geçirilmelidir. 26

29 -Mera geli tirme çal malar ehrimizde çok büyük önem arz eden konulardan birisidir. Mera geli tirme çal malar na daha fazla kaynak ayr lmal d r. -Her ilçedeki tar m te kilatlar tar m envanteri ç karmal ve ilimize ait olanlar n tescil, patent ya da co rafi i aretleri al nmal d r. -Konya arazi büyüklü ü bak m ndan endüstri bitkileri tohumculu u için ideal bir yerdir. Bu konuda ulusal ve uluslararas irketler nezdinde tan t m yap lmal d r. -Sebze ve meyve üretiminde kapama üretime geçilmeli ve çiftçi bu yönde desteklenmelidir. -Aç k pazar sistemi olu turulmal d r. Konya da elinde satacak ürünü olanlar ile talep edenler sanal ortamda bir araya getirilmelidir. -Konya da talep edilen ve tüketilen ürünlerin Konya da üretilmesi, nihai ürünlere girdi temin edilebilmesi için ilçe, belde ve köyler harekete geçirilmelidir. LG L KURULU LAR; GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I, KALKINMA BAKANLI I, VAL L K, L ÖZEL DARES, KOP DARES, MEVKA 27

30 PROJE ÖN TANITIM FORMU ADI PROJE NO KISA ADI ; Sanayi Kenti Konya ; K-12/005 ; SANKON KONUSU ; 1. Küresel Tedarik Zincirinde Yer Almak Konya Türkiye de ve dünyada tedarik ve pazarlama zinciri içinde yer almal d r. Türkiye de ve dünyada tedarik ve pazarlama zinciri içerisine girme konusu en öncelikli strateji olarak dü ünülmelidir. AB ülkeleriyle k yasland nda, Türkiye de yüksek ve orta üstü teknoloji sektörlerinin hem üretimdeki hem de ihracattaki pay oldukça dü üktür. Üretimde ileri teknoloji yo unlu u yüzde 4,2, ihracatta ise yüzde 4,3 düzeyindedir. Dü ük teknoloji sektörlerinin üretimdeki pay yüzde 38,5, ihracattaki pay ise yüzde 32,6 d r. Bu durum, d ticaret dengemiz aç s ndan önemli bir sorun te kil etmektedir. Son 10 y ld r Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerle birçok geleneksel sektörde rekabet güçle mi tir. Bu nedenle Konya, sanayide hem yurtiçinde hem de dünyada küresel tedarik zinciri içinde yer almal d r. Konya n n küresel tedarik zincirinde yer almas, daha fazla katma de erin ilimizde kalmas anlam na gelecektir. Konya, 2012 y l nda Ekonomi Bakanl taraf ndan aç klanacak olan Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Plan na uygun çal malara hemen ba lamal d r. Bu strateji ile ülkemizin ara mal ithalat na olan ba ml l n n azalt lmas, tedarik süreklili i ve güvenli ini sa layarak küresel rekabet gücünün art r lmas hedeflenmektedir. Konya bu yönde h zl ad m atmal ve bölgemizin üretim ve lojistik üssü haline gelmelidir. Ayr ca kamula t rma 28

31 çal malar devam eden lojistik köy konusu bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede, - n aat devam eden Bilim Merkezinden azami yararlanmak için gerekli çal malar imdiden ba lat lmal d r. - Bir teknik üniversite kurulmal ve sanayi ile i birli i içinde çal mas sa lanmal d r. Özellikle Ar-Ge çal malar nda i birli i ve koordinasyon sa lanmal d r. - Otomotiv ve otomotiv yan sanayii, savunma sanayii ve g da sanayii ile ilgili mükemmeliyet merkezi kurulmal d r. - Ülkemizde yap lmas dü ünülen yerli otomobil konusu tamamen gözden uzak tutulmamal, bu yat r m n Konya da gerçekle tirilmesi için elden gelen gayret gösterilmelidir. - Konya daki firmalar n yap sal bozukluklar n n düzeltilmesi için çaba gösterilmeli ve ilave mü evvikler sa lanmal d r. - Teknokent içinde kümelenmelere gidilmelidir (Savunma sanayii kümesi, g da sanayii kümesi, biyomedikal kümesi vb.). Mevcut uygulaman n alan geni letilmelidir. - Rüzgar gülü ve güne pili üretimi için gerekli haz rl k ve çal malara ba lanmal d r. - OSB taraf ndan Gümrük Müdürlü ü yak n nda yap m tamamlanan geçici depolama merkezinin yan na bir de antrepo yap lmas sanayicilerin faydas na olacakt r. 2. Yat r m Destek Ofisi ve Proje Pazar Klasik yöntemlerin d nda çal an, genç giri imcilerle bire bir ilgilenen, yönlendiren ve dan manl k yapan bir Yat r m Ofisi kurulmal d r. Bu Ofis, yerli ve yabanc yat r mc lara, yeni giri imcilere yat r m yap lacak sektörün ve yerin seçilmesinde, 29

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı