TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: Osmanlı Türkçesi nin, harflerle birleşmelerinden başlanarak, yapım ve çekim ekleri ve kurallarıyla öğretilmesi, metin okuma alıştırmaları. Osmanlı Türkçesi ndeki Arapça ve Farsça unsurları, metin okuma alıştırmaları. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika), İstanbul TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I T U K/AKTS: Eskiçağ Tarihi kavramı, kapsamı, yöntemi, Kronoloji, Tarih öncesi dönem, Prehistorik Dönem, Neolitik Dönem, Kalkolitik Dönem, Mezopotamya Coğrafyası ve devletler Sümerler, Akadlar, Babiller ve Asurlar), Mısır medeniyeti, Anadolu coğrafyası (Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar, Fenikeliler) siyasi tarihi, devlet yönetimi, inanç yapıları, hukuk ve askerî sistemleri ile sosyal ve iktisadî yapıları. 1. Afet A. İnan, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Ankara Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihi nin Ana Hatları, Eskişehir Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul TAR 105 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ T U K/AKTS: Türk adı, kökeni ve anlamı, Türklerin ortaya çıkışı, Ortaasya coğrafyası ve kurulan devletler; Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karluklar, Basmıllar, Hazarlar, Oğuzlar, Peçenekler, Sabirler vb. Türk devletleri ve boyların tarihi. 1. A.Rıza Bekin, İpek Yolu, DTCF Yayını, Ankara A.Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, 2 cilt, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul Sadettin Gömeç, Köktürk Tarihi, Akçağ Yayıncılık, Ankara

2 TAR 107 İSLAM TARİHİ I T U K/AKTS: İslâm Dininin ortaya çıkışından önce dünyadaki diğer dinler ve durumları, İslamiyetten önce Araplar ın sosyal, kültürel ve inanç yapıları, İslâmiyetin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed in hayatı, savaşları ve diğer faaliyetleri, Dört Halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) dönemleri siyasi ve askeri olayları, İslâm öncesi, Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemlerinde devlet idaresi, hukuk sistemi, inanç yapısı, aile, iktisadî hayat ve müesseseleri, güvenlik ve askerî teşkilat. 1. Asım Köksal, İslam Tarihi, Şamil Yay. c. I-XII., İstanbul M. Zeki Canan, İslam Tarihi, İstanbul Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İrfan Yay. İstanbul Neşet Çağatay, Başlangıçtan Abbasilere Kadar (Dini-İçtimai-İktisadi-Siyasi Açıdan) İslam Tarihi, TTK, Ankara Sabri Hizmetli, Başlangıştan Dört Halife Devrine Kadar İslam Tarihi, Yeni Çizgi Yay. Ankara TAR 109 ARAPÇA I T U K/AKTS: ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I T U K/AKTS: İnkılâbın tanımı, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ndeki reformların kısa tarihi, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşanın Samsun a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TBMM nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı. 1. Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: M. Kıratlı), T.T.K., Ankara Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Ankara Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). ENG 101 İNGİLİZCE I T U K/AKTS: Geniş zaman uygulamaları, isimler, sıfatlar, dili geçmiş zaman uygulamaları. Gramer kitapları 2

3 TRK 101 TÜRK DİLİ I T U K/AKTS: Dil nedir? Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, dilimizin gelişmesi, dünyadaki yayılma alanları, lehçe ve ağız, kelime türleri ve ekler, dilimizin sesleri ve özellikleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri, cümle bilgisi, sağlam cümlenin nitelikleri. Türk Dili ile ilgili kaynak kitaplar. ENF 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KULLANIMI I T U K/AKTS: Bilgisayar Kurma, Klavye Kullanma, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar alımında dikkat edilecek hususlar, Bilgisayar açılmadığında yapılabilecekler, Donanım ekleme ve sorunları, Windows kurma, Windows XP ile Bilgisayar kullanma, Word ile doküman hazırlama, Disket ve CD kullanma, Yazıcı ve tarayıcı kullanma. 1- İhsan KARAGÜLLE-Zeydin PALA, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar. I. SINIF II. YARIYIL TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II T U K/AKTS: Osmanlı Türkçesi ndeki Arapça ve Farsça unsurları, metin okuma alıştırmaları. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II T U K/AKTS: Helen kavramı; Ege, Batı Anadolu ve Yunanistan coğrafyası, Sparta ve Atina Kent devletleri, Büyük Kolonizasyon dönemi, Pers-Yunan Savaşları, İskender İmparatorluğu, Roma Cumhuriyet Dönemi, İmparatorluk Dönemi, Bizans İmparatorluğuna dönüşüm ve Batı Roma nın yıkılması, Batı Roma imparatorluğu. Helen ve Roma dönemlerinde devlet yönetimi, inanç yapıları, hukuk ve askerî sistemleri ile sosyal ve iktisadî yapıları. 1- Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları II, Marmara Üniv. Yay., İstanbul Tarihsiz. 2- George Thomson, Tarih Öncesi Ege, C.I-II, (Çev.: Celal Üster), İstanbul Halil Demircioğlu, Roma Tarihi I, Ankara Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, C.I-II, İstanbul Sabahat Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları, İstanbul

4 TAR 106 İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ T U K/AKTS: Kültür ve medeniyet kavramları, Türk kültür tarihinin kaynakları, Türk milletini meydana getiren değerler, Bozkır kültürü, Türklerde hayvan kültürü, toplumsal hayat, aile, din ve inanış, günlük hayat, Kutadgu Bilig, destanlar, Dede Korkut hikâyeleri, Türklerde hükümdarlık ve hakimiyet anlayışı, toprak ve memleket yönetimi, örf ve âdetler, mimari, sanat, edebiyat, bilim ve benzeri kültürel özelliklerin günümüze yansımaları 1. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I-II, TTK, Ankara Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (Çev.: Reşit Rahmeti Arat), 6. baskı, TTK, Ankara Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-it-Türk, (Haz.: Besim Atalay), C.I-IV, TDK, Ankara Ünver Günay, Harun Güngör, Türklerin Dini Tarihi, Ocak Yay., Ankara TAR 108 İSLAM TARİHİ II T U K/AKTS: Emeviler, Abbasiler ve Endüslüs Emevi Devletlerinin kuruluş, gelişme ve yıkılışları, dönemin siyasi ve askeri tarihi, Emeviler devri fikir ve düşünce hareketlerinin oluşması, Endülüs Emevi Medeniyeti, Emeviler, Abbasiler ve Endülüs Emevileri devirlerinde fikir ve düşünce hayatı. 1. Ali Aktan, İslam Tarihi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri Asım Köksal, İslam Tarihi, Şamil Yay. c. I-XII. İstanbul M. Zeki Canan, İslam Tarihi, İstanbul Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İrfan Yay. İstanbul Neşet Çağatay, Başlangıçtan Abbasilere Kadar (Dini-İçtimai-İktisadi-Siyasi Açıdan) İslam Tarihi, TTK, Ankara Sabri Hizmetli, Başlangıştan Dört Halife Devrine Kadar İslam Tarihi, Yeni Çizgi Yay. Ankara TAR 110 ARAPÇA II T U K/AKTS: ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II T U K/AKTS: Türkiye de siyasi, sosyal, eğitim ve kültür ve hukuk alanında yapılan inkılaplar, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Atatürk döneminde Türkiye, Atatürk ten sonra Türkiye de yaşanan gelişmeler. 1- Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: M.Kıratlı), T.T.K., Ankara Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Ankara Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). 4

5 ENG 102 İNGİLİZCE II T U K/AKTS: Zarflar, emirler, zamirler, gereklilik modülleri, gelecek zaman uygulamaları, tamamlanmış zaman uygulamaları. Gramer kitapları TRK 102 TÜRK DİLİ II T U K/AKTS: Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, anlatım biçimleri, anlatım türleri, Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örneklerden yararlanılarak retorik uygulaması, bilimsel araştırma metodu, sözlü anlatımın yazılı anlatımdan ayrıldığı noktalar, röportaj ve mülakat. Türk Dili ile ilgili kaynak kitaplar. ENF 102 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II T U K/AKTS: İnternete Bağlanma ve kullanma, kullanma, Bilgisayarla faks gönderme ve alma, Sıkıştırma Programları, Excel ile hesap yapma, Powerpoint sunu hazırlama, Access ile veritabanı hazırlama, BIOS ve SETUP ayarları, Virüs temizleme. 1- İhsan KARAGÜLLE-Zeydin PALA, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar. 5

6 II. SINIF I. YARIYIL TAR 201 OSMANLICA TARİHİ METİNLER I T U K/AKTS: Osmanlıca yazı çeşitlerinden olan Rika Yazısı, Kufi Yazısı, Nesih Yazısı, Divani Yazısı, Sülüs Yazısı, Talik Yazısı, ve Siyakat Yazısı ile ilgili Osmanlıca metin okuma ve tahlilleri. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul TAR 203 OSMANLI TARİHİ I ( ) T U K/AKTS: XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu nun sosyal, kültürel, ekonomik ve dini durumu, Osmanlı beyliğinin kuruluşu, Osman Bey den I. Yıldırım Bayezid dönemine kadar Osmanlı Devleti nin siyasi ve askeri tarihi. Türkiye Selçuklu Devleti nin dağılmaya başlamasıyla Anadolu da kurulan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliklerinin Osmanlı ile ilişkileri de incelenecek. 1. Aşıkpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, (Neşr.: Ali Bey), İstanbul Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Osmanlı Beyliği ( ), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5. baskı, TTK, Ankara Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), (Çev.: Ruşen Sezer, 3. baskı, YKY, İstanbul İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5. baskı, TTK, Ankara İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, II.Defter. (Haz.: Şerafettin Turan), TTK, Ankara TAR 205 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ I T U K/AKTS: Talas savaşının etkileri, Türklerin Müslüman oluşu, Tolunoğulları, Sacoğulları, Karahanlılar, İhşidiler, Gazneliler, siyasi tarihleri, kültür ve medeniyetleri, sosyal, iktisadi ve idari durumları. 1. Nesimi Yazıcı, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK. Ankara M. Ç. Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, MEB. Yay. Ankara Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fak. Yay., Ankara Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, Kamer Yay. İstanbul TAR 207 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ T U K/AKTS: Selçuklu Devletinin Kuruluşu sırasında İslam dünyasının durumu, Oğuzlar, Oğuz Yabgu Devleti ve Selçuk Bey, Selçukluların Samanoğulları, Gazneli ve Karahanlılarla münasebetleri, Büyük Selçuklu Devleti siyasi ve askeri tarihi (Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Berkyanık, Muhammed 6

7 Tapar, Sultan Mahmud, Sultan Sencer) Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları, Suriye ve Filistin Selçukluları. 1. Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTK, Ankara M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enst. Yay., Güven Matbaası Ankara M. Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, Ankara M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu Devleti Alp Arslan ve Zamanı, TTK, Ankara Osman Turan, Büyük Selçuklu Devleti Türk İslam Medeniyeti, Dergah Yay. İstanbul TAR 209 SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ T U K/AKTS: Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletlerinde devlet teşkilatı, memleket yönetimi, toprak yönetimi, ekonomi, ilmiye, dini ve kültürel hayat, Selçuklu eğitim ve öğretim kurumları, güzel sanatlar, mimari ve sosyal gelişmeler. 1- Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Ankara İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara M. H. Yınanaç, Tükiye Tarihi, Selçuklular Devri, I. Anadolu nun Fethi, İstanbul Nizamulmülk, Siyasetname, (Ter.: M. Altay Köymen), Ankara Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat, İstanbul Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul TAR 211 TARİHTE USÛL I T U K/AKTS: Tarih, Metod ve Metodoloji kavramlarının açıklanması, tarih biliminin tanımı, gayesi, faydası, tarihin yardımcı ilimleri, tarihin diğer ilimlerle metodolojik ilişkisi, sosyal ilim metotları, felsefi görüşler, tarih görüşleri, tarihi kaynaklar, tarihi kaynakların tenkidi, araştırma konusunun tespiti, kaynakların toplanması ve bibliyografya taraması. 1- Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Ankara Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İzmir Descartes, Metot Üzerine Konuşma, (Çev.: Mehmet Karasan), İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usül, İstanbul, TAR 213 FARSÇA I T U K/AKTS:

8 II. SINIF II. YARIYIL TAR 202 OSMANLICA TARİHİ METİNLER II T U K/AKTS: Rika Yazısı, Kufi Yazısı ve Türleri, Nesih Yazısı, Divani Yazısı, Sülüs Yazısı, Talik Yazısı, Nesta lik Yazısı, Siyakat Yazısı ile yazılmış Osmanlıca örnek metinlerin 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Mahmud Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul TAR 204 OSMANLI TARİHİ II ( ) T U K/AKTS: Yıldırım Bayezid döneminden İstanbul un fethine kadar Osmanlı Devleti nin siyasi ve askeri tarihi. Türkiye Selçuklu Devleti nin dağılmaya başlamasıyla Anadolu da kurulan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliklerinin Osmanlı ile ilişkileri de incelenecek. 1. Aşikpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, (Neşr.: Ali Bey), İstanbul Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Osmanlı Beyliği ( ), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5. baskı, TTK, Ankara Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), (Çev.: Ruşen Sezer, 3. baskı, YKY, İstanbul İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5. baskı, TTK, Ankara İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, II.Defter. (Haz.: Şerafettin Turan), TTK, Ankara TAR 206 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ II T U K/AKTS: İlk Müslüman Türk Devletlerinden Eyyubîler, Mısır Memlukleri, Bahrî Memlukleri, Burcî Memlukleri, Harzemşahlar, İlhanlılar, Altınordu ve Timurlular ın siyasi tarihleri, kültür ve medeniyetleri, sosyal, iktisadi ve idari durumları. 1. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ yayınları, İstanbul İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi, TTK Yayını, Ankara Eyyubiler, Harzemşahlar, Memlukler Maddeleri, MEB İslam Ansiklopedisi. TAR 208 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ T U K/AKTS: Selçukluların fethinden önce Anadolu ve Bizans ın durumu, Türkiye Selçukluları Kuruluşu- Süleymanşah Devri-Kuruluş ile ilgili görüşler, Haçlı Seferlerinin çıkış nedenleri ve I. Kılıçarslan Devri. Sahinşah ve İzzeddin Mesud Dönemi. II. Kılıç Arslan ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi. II. Süleymanşah, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve İzzeddin Keykavus dönemleri, Alaaddin Keykubat ve Selçuklu Devletinin yükselme Dönemi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Babai Ayaklanması. Kösedağ Savaşı-Moğolların Tahakkümü. Merkezi yönetimin sarsılması-üçlü Yönetim, IV. Rükneddin 8

9 Kılıçarslan ve III. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi-Anadolu Beylerinin isyan girişimleri, II. Gıyaseddin Mesud ve Moğolların İdari baskısı, III.Alaeddin Keykubat-II. Gıyaseddin Mesud ve devletin yıkılışı. Danişmentliler, Saltuklular, Mengücüklüler, Artuklular, Çaka Beyliği, Ahlatşahlar, Dilmaçoğulları ve İnaloğulları beyliklerinin siyasî tarihleri de değerlendirilecek. 1. Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTK., Ankara Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Osman Çetin, Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, Marifet Yay. İstanbul Osman Turan, Büyük Selçuklu Devleti Türk İslam medeniyeti, Dergah Yay. İstanbul TAR 210 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ T U K/AKTS: Avrupa coğrafyası, Antik Dönemde Avrupa tarihine genel bir bakış, Avrupa nın etnik, dinî ve sosyal durumu, Roma İmparatorluğu nun kuruluş, gelişme ve yıkılış dönemleri, Roma sonrası Avrupa nın siyasi yapısı, Karolenj imparatorluğu, Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Bizans Tarihi, Haçlı Seferleri, ulusal krallıkların ortaya çıkması, şehir hayatının ve ticaretin gelişmesi, Hıristiyan siyasal düşünüşü (kilise ve papalık), Haçlı Seferleri, Endülüs Emevileri, Avrupa da sosyal ve iktisadi hayat. 1. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarih Öncesinde İlkçağda, Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, 6.baskı, Bilim ve Sanat Yay., Ankara Aron Guryeviç, Ortaçağ Avrupası nda Birey, (Çev.: İlknur İgan-Zeynep Ülgen), Afa Yay., İstanbul Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta Reform ve Protestanlık Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul İsmet Zeki Eyüpoğlu, Ortaçağ Felsefesi, Pencere Yayınları, Georges Duby, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, 2.bs., (Çev.: M.Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, Ankara Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev.: Uygur Kocabaşoğlu), Alan Yay., İstanbul Turgay Üçal, Derek Malcolm, Kilise Başlangıç Tarihine Giriş, Haberci Yayınları, TAR 212 TARİHTE USÛL II T U K/AKTS: Birinci dönemin devamı olarak Tarih kaynakların fişlenmesi, plan yapma ve içindekiler kısmının oluşturulması, dipnot düşme usulleri, bibliyografya yazımı, eklerin kullanılması, sonuç yazımı. Arşiv Malzemesi ve Kullanımı, tarihin genel kaynakları, tarih Araştırmalarında kullanılan müracaat eserleri, Osmanlı tarih yazarları ve eserlerinin anlatılması. 1- Cavit Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul E. H. Carr, Tarih Nedir, (Çev.; Misket Gözem Göktürk), İstanbul G. Monod, Tarihte Usûl, (Çev.: Kazım Şinasi Dersan), İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul TAR 214 FARSÇA II T U K/AKTS:

10 10

11 III. SINIF I. YARIYIL TAR 301 OSMANLI PALEOGRAFYASI VE DİPLOMATİKASI I T U K/AKTS: Osmanlıca belge türleri okuma ve diplomatika ilmi, Diplomatika ilmine giriş, terimler, ferman, berat, hüccet, tevzi, mürasele ve buyuruldu vb. ile uygulamalı metinleri, Osmanlıca yazı çeşitleri ve uygulamalı metinler. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Arşiv belgeleri. TAR 303 OSMANLI TARİHİ I ( ) T U K/AKTS: İstanbul un fethinden I. Mustafa dönemine kadar Osmanlı siyasi ve askeri tarihi. 1. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5. baskı, TTK, Ankara Aşikpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, (Neşr.: Ali Bey), İstanbul Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Osmanlı Beyliği ( ), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5. baskı., TTK, Ankara Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), (Çev.: Ruşen Sezer, 3. baskı, YKY, İstanbul İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5.bs., TTK, Ankara İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, II.Defter. (Haz.: Şerafettin Turan), Ankara, TTK, TAR 305 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ I T U K/AKTS: Osmanlı da devlet anlayışı, Osmanlı da yönetim, hanedan ve saray teşkilatı, Osmanlı hükümeti (divan-ı hümayun), askeri teşkilat, maliye teşkilatı, eğitim teşkilatı. 1- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 5 cilt, Ankara Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devleti nde Bürokrasi, İstanbul İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, 2 cilt, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin İlmiye Teşkilatı, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin Saray Teşkilatı, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.iv, Ankara Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 cilt, İstanbul

12 TAR 307 OSMANLI SOSYAL TARİHİ I T U K/AKTS: Osmanlı tarihinde Osmanlı toplum yapısı, Osmanlı toplumunda aile, sosyal hareketlilik, günlük yaşam, adet ve merasimler, haberleşme, ulaşım ve konaklama, Osmanlı toplumunun ve toplumu oluşturan etnik unsurların yaşam biçimleri, birbirleriyle ilişkileri, üretim-tüketim biçimleri, inançları, ibadetleri, giyim kuşamları, eğlence adetleri. 1- Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu nda Aşiretlerin İskanı, İstanbul Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul Ö.L. Barkan, Osmanlı İmparatorluğu nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu olarak Sürgünler, İÜİFM, XI, 1951, s ; XIII, 1953, s ; XV, 1955, s Osmanlı Medeniyeti Tarihi I-II, (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), Zaman Yay., İstanbul, Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul Suraiya Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, İstanbul Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara TAR 309 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ T U K/AKTS: Yeniçağ Avrupa tarihinin kaynakları, Ortaçağ ın genel özellikleri (Antik Grek-Roma Kültürü), Ortaçağın genel özellikleri, papa ve krallıklar, skolastik düşünce, feodalizm, Hümanizma, Rönesans ve Reform hareketleri, Coğrafi Keşifler, Avrupa nın dışarıya açılması, ilk sömürgeler (İspanya-Portekiz), Avrupa nın iktisadi ve zirai durumu, ticaretin gelişmesi, merkantalizm, yeni fikirler, Otuzyıl Savaşları ve Westphalia Barışı, Avrupa devlet sisteminin gelişmesi, Fransız-Avusturya çatışması, Alman, Avusturya ve Fransız ilişkileri ve Prusya nın gelişmesi. 1. Erwing İ. J. Rosental, Ortaçağ da İslam Siyasal Düşüncesi, İstanbul Georges Castellan, Balkanların Tarihi, İstanbul Oral Sander, Siyasi Tarih, I II, İstanbul Tenbrock, Geschichte Deutschlands, München William H. McNeill, Dünya Tarihi, İstanbul TAR 311 TARİH FELSEFESİ I T U K/AKTS: Kültür-Tarih İlişkisi, tarih telakkileri, Tarih-Felsefe tarşıtlığı, İslam Dünyasında tarih telakkileri, Eski ve Ortaçağda tarih tavramı, Yeniçağda tarih tavramı, 19.YY.tarih tnlayışı, 20.YY. tarih tnlayışı, Alman idealizmi, Alman Tarih Okulu, Tarihselcilik, Sözlü Tarih. 1- Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, İstanbul Büşra Ersanlı Behar, İktidar ve Tarih, İstanbul D. Thomson, Tarihin Amacı, İzmir E. Bernheim, Tarih İlmine Giriş, Tarihin Metodu ve Felsefesi, İstanbul E. H. Carr, What is History? Tarih Nedir, İstanbul Fernard Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Ankara Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, Ankara Max Nordau, Tarih Felsefesi, İstanbul Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Elazığ

13 10- Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi:Annales Okulu, Ankara R. G. Collingwood, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, İstanbul R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, (çev.kurtuluş Dinçer), Ankara III. SINIF II. YARIYIL TAR 302 OSMANLI PALEOGRAFYASI VE DİPLOMATİKASI II T U K/AKTS: Osmanlıca belge türleri okuma ve diplomatika ilmi, Diplomatika ilmine giriş, terimler, ferman, berat, hüccet, tevzi, mürasele ve buyuruldu vb. ile uygulamalı metinleri, Osmanlıca yazı çeşitleri ve uygulamalı metinler. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Arşiv vesikları. TAR 304 OSMANLI TARİHİ II ( ) T U K/AKTS: I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, (Karlofça Antlaşması), III. Ahmed (Lale Devri), I. Mahmud, III. Osman ve I. Abdülhamid Dönemi siyasi ve askeri tarihi. 1. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, (Redaksiyon: Hakkı Dursun Yıldız), C.10, Çağ Yay., İstanbul 1994 ve MEB İslam Ansiklopedisi. 2. Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu (Çev.: Ayşe Berktay), İstanbul Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, C. I-IV, Yeditepe Yay., İstanbul İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., Ankara Mehmet Öz, Osmanlı da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları, İstanbul Osmanlı Devleti Tarihi I-II, (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), Zaman Yay., İstanbul, TAR 306 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ II T U K/AKTS: Osmanlı da toprak sitemi (tımar), eyaletlerin yönetimi, kaza idaresi, Osmanlı taşra teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar ve bunların işleyişi. 1- Ahmet Mumcu, Divân-ı Hümâyûn, Ankara Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 5c., Ankara Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devleti nde Bürokrasi, İstanbul İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.iv, Ankara Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3c., İstanbul Osmanlı Devleti Tarihi, (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul Osmanlı, c.6, Ankara

14 10- Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul Yücel Özkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara TAR 308 OSMANLI SOSYAL TARİHİ II T U K/AKTS: Osmanlı tarihinde Osmanlı toplum yapısı, Osmanlı toplumunda aile, sosyal hareketlilik, günlük yaşam, adet ve merasimler, haberleşme, ulaşım ve konaklama, Osmanlı toplumunun ve toplumu oluşturan etnik unsurların yaşam biçimleri, birbirleriyle ilişkileri, üretim-tüketim biçimleri, inançları, ibadetleri, giyim kuşamları, eğlence adetleri. 1- Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul Ahmed Refik (Altınay), Onaltıncı Asırda İstanbul Hayatı ( ), İstanbul Ahmet Akgündüz, Osm. Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu nda Aşiretlerin İskanı, İstanbul Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), YKY, İstanbul Haluk Sena Arı, Osmanlı da Aile Hayatı, İstanbul Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul Suraiya Faroqhi, Osmanlı da Kentler ve Kentliler, İstanbul TAR 310 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ T U K/AKTS: ABD nin kuruluşu, Fransız ihtilalinin sebep ve sonuçları, Avrupa da 1830 ve 1848 ihtilalleri, Aydınlanma devri, kapitalizm, sosyalizm ve liberalizmin ortaya çıkışı, İtalya ve Avrupa Birliklerinin kuruluşu, Avrupa da bloklaşmalar, I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa, I. Dünya savaşı ve sonuçları. 1- Ali Reşad, Fransa İhtilal-i Kebiri, Mufassal Musavver, I-II, İstanbul Aulard, Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi, (Çev. N. Poroy), I-III, Ankara Charles Seignobos, Tarih-I Siyasi, 1814 den 1896 ya Kadar Asr-ı Hazır da Avrupa, (Çev.: Ali Reşat), I-III, İstanbul Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, (Çev. Bahadır Sina Şener), Ankara Fahir Armaoğlu, XIX, Yüzyıl Siyasi Tarihi , Ankara Georges Castellan, Balkanların Tarihi, İstanbul TAR 312 TARİH FELSEFESİ II T U K/AKTS: Aydınlanma ve aydınlanmanın taşıyıcıları, doğal hukuk, felsefe ve bilim, akılcı hristiyanlık, eğitim kurumlarının modernizasyonu, kentli orta sınıfın yükselişi, sanayi inkılabı, devrimler ve getirdikleri. 1- Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul

15 2- Aron Guryeviç, Ortaçağ Avrupası nda Birey (Çev.: İlknur İgan), İstanbul Berneard Lewis, Çatışan Kültürler, Keşifler Çağında Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler (Çev.: Nurettin Elhüseyni) İstanbul Eric Hobsbawm, Devrim Çağı (Çev.: Bahadır Sina Şener), Ankara

16 IV. SINIF I.YARIYIL TAR 401 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I T U K/AKTS: Tarih, iktisat, iktisat tarihi, iktisat tarihinin doğuşu ve gelişimi, Osmanlı ekonomisi, temel esaslar, sosyal yapı, nüfus, yerleşim durumu, içtimai yaşantı, mali yapı, sayımlar, gelir ve gider kalemleri, tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaştırma, ticaret, para ve finans sistemi, esnaf birlikleri, narh sistemi vb. Osmanlı ekonomisinin temelleri; sosyal ve mali yapı, timar ve vakıf sistemi, üretim yapısı, ulaşım, ticaret, para sistemi. 1- Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara, Süreyya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, (Çev.: Zeynep Altıok), İstanbul Ziya Kazıcı, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C: 1-2, Ankara Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul, Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu nda İktisadi ve Sosyal Değişim, İstanbul TAR 403 OSMANLI TARİHİ I ( ) T U K/AKTS: Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları, III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecid devri siyasi olayları ve ıslahat hareketleri. 1- Ahmet Cevdet, Cevdet Tarihi, 12.cilt, İstanbul Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: Metin Kıratlı), Ankara Edward Engelhardt, Tanzimat, (Çev.: Ayda Düz), İstanbul Matthew Smith Anderson, Doğu Sorunu , (Çev.: İdil Eser), İstanbul Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Osmanlı Devleti Tarihi, (Ed.: Ekmeleddin İhsanoğlu), 2 cilt, İstanbul Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, (Çev.: Mehmet Harmancı), 2 cilt, İstanbul Yılında Tanzimat, (Yayına Haz.: Hakkı Dursun Yıldız), Ankara TAR 405 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I T U K/AKTS: II. Meşrutiyet in ilanı, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgaller, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun'a çıkışı ve kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, TBMM Hükümeti'ne karşı tepkiler ve iç isyanlar, Büyük zafer ve Lozan Antlaşması nın imzalanması. 1. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 5. Baskı, Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). 4. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi, muhtelif ciltler. 16

17 TAR 407 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ I T U K/AKTS: Yenileşme, çağdaşlaşma ve reform kavramları, Avrupa da 1789 Fransız Devrimi ve devrim sonunda ortaya çıkan Liberalizm, Nasyonalizm, Pozivitizm, Materyalizm, Kapitalizm ve Sosyalizm akımların Osmanlı ya etkileri, Tanzimat dönemi, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı da ortaya çıkan akımlar ve temsilcileri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Adem-i Merkeziyetçilik, Batıcılık. 1. Ahmet Ş. Esmer, Siyasi Tarih ( ), Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: Metin Kıratlı), Ankara Clement R. Attlee, Sosyalizmin Yolu (Terc.: Ekmel Mola ) İstanbul Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara İhsan Güneş, Parlamento Tarihi (I. ve II.Meşrutiyet), c.i, Ankara Tanıl Bora-Murat Gültekingil (Edit.), Modern Türkiye de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi, c.1, İstanbul TAR 409 XX. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ I T U K/AKTS: Dünya Savaşı öncesi Avrupa da kurulan ittifaklar, I. Dünya Savaşı ve anlaşmalar, Geçici barış dönemi ve 1929 ekonomik krizi, Almanya, İtalya ve Rusya daki siyasal gelişmeler. 1. Fahir ARMAOĞLU, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi , Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul TAR 411 MEZUNİYET ÇALIŞMALARI I T U K/AKTS: Bibliyografik künyelerin yazılış şekilleri, fişleme usulleri, kitap tanıtma yazıları. 1- Cavit Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul E. H. Carr, Tarih Nedir, (Çev.; Misket Gözem Göktürk), İstanbul G. Monod, Tarihte Usûl, (Çev.: Kazım Şinasi Dersan), İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul

18 IV. SINIF II. YARIYIL TAR 402 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II T U K/AKTS: Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilik, aile yapısı, gelir ve vergi sistemi, ekonomik dar boğazlar, toplumsal bunalımlar, esnaf birlikleri, sosyal güvenlik ve çalışma sistemi. 1. Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara, Süreyya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Çev: Zeynep Altıok, İstanbul Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu nda İktisadi ve Sosyal Değişim, İstanbul Ziya Kazıcı, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C: 1-2, Ankara Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul TAR 404 OSMANLI TARİHİ II ( ) T U K/AKTS: Sultan Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemi siyasi olayları. 1- Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul TAR 406 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-II T U K/AKTS: ten sonra Türkiye nin siyasi oalyları, siyasi, sosyal, eğitim, kültür ve hukuk alanında yapılan devrimler. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Atatürk döneminde Türkiye, Atatürk'ten sonra Türkiye'de yaşanan gelişmeler, II. Dünya savaşı ve sonuçları 1- Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). TAR 408 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ-II T U K/AKTS: Demokrasi ve temel siyasal sistemlerle ilgili temel kavramlar, Osmanlı Devletinin son yüzyılından günümüze değin geçen süredeki demokratik ve anayasal gelişmeler, 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının nitelikleri Türk demokrasisine katkıları. 1- Ahmet Yeşil, Türkiye de Çok partili Siyasi Hayata Geçiş,Ankara Ali Fuat Başgil, Demokrasi Yolunda, İstanbul Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, Ankara Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri,İstanbul Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye( ) İstanbul Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul Niyazi Berkes,Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Rıfkı Salim Burçak, Türkiye de Demokrasiye geçiş( ), İstanbul

19 9- Tarık Zafer Tunaya, Türkiye de Siyasi Partiler, İstanbul Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, Ankara TAR 410 XX. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-II T U K/AKTS: II. Dünya Savaşı siyasi ve askeri olayları, Doğu ve Batı Blokunun ortaya çıkması, NATO, Varşova Paktı, BM, Ortadoğu, Uzakdoğu ve ABD de ortaya çıkan gelişmeler. 1- Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul TAR 412 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II T U K/AKTS: Yapılmakta olan tezlerin takip ve kontrolü. 19

20 SEÇMELİ DERSLER II. YIL 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ TAR 213 İLKÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI I T U K/AKTS: Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır ve Anadolu Uygarlıkları (Hitit, Firig, Lidya, Urartu, İyonya) ile ilgili kaynakça tanıtımı. 1- Yusuf Kaya (Ed.), Eskiçağ Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir, Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihi nin Ana Hatları, Eskişehir, TAR 215 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I T U K/AKTS: Kültür ve Medeniyet nedir? Kültür ve Medeniyetin farkları, Türk Kültürünü oluşturan değerlere giriş, Türklerde dil, yazı, din ve bilim ve bunların Türk kültürüne etkileri. 1. Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, Ankara Bozkurt Güvenç, Sosyal Kültürel ve Gelişme, Ankara Mehmet Kaplan, Türk Milleti nin Kültürel Değerleri, Ankara Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya TAR 217 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ I T U K/AKTS: Kültür ve Medeniyet kavramlarının içeriği; Kadim Medeniyetlere ait bilgi birikiminin insanlığın ortak mirası olduğu; İslam medeniyetinden önce var olan Mısır-Yunan-Hind-İran-Sabii ve Uzakdoğu kültür ve medeniyetleri ile İslam medeniyetinin ilişkileri; Kültürel bilgi birikiminin geçiş yolları; Tercüme faaliyetleri ve medreseler; İslam medeniyetinin temelleri. 1- W.Barthold-M. Fuat Köprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, Diyanet İşleri Bşk.Yay., Ankara Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yay., İstanbul M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, I-IV, İnsan Yay., İstanbul Ziya Kazıcı-Mehmet Şeker, İslam-Türk Medeniyeti Tarihi, Çağrı Yay. İstanbul Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I-IV, (Çev.: Salih Tuğ), Boğaziçi Yay. İstanbul TAR 219 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ T U K/AKTS: Haçlı Seferlerini ortaya çıkaran siyasal, toplumsal, dini ve ekonomik nedenlere genel bir bakış, 8 Haçlı Seferinin kendi içerisinde nedenleri-gelişmeleri ve sonuçları, Haçlı Seferlerinin sonuçları hakkında genel bir değerlendirme. 1. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Yay., İstanbul Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi,C.I-III, (Çev.: F. Işıltan), TTK, Ankara

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ I. Sınıf 00101-102 Osmanlıca (4 0 4 ) Tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Tarihi çalışmalarına

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Saati (saat/hafta)

Ders Saati (saat/hafta) DERS BİLGİ FORMU TASLAĞI TC MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TÜRK TARİHİ I Bu derste İslam Öncesi Türk Devletlerinin siyasi tarihi verilecek ve aynı zamanda bu dönemlerde ilişkide bulundukları devletlerin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri; Yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF )

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF ) TARİH BÖLÜMÜ ( 1. SINIF ) 30 Mart 15 Pazartesi 09:25 B 357 - B 359 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ 31 Mart 15 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR 1002 Osmanlı Paleografyası II Doç.Dr. Bilgin ÇELİK 31

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-12:20 : OSMANLI PALEOGRAFYASI I ANS Eğitim 2 Blok - 111 Yrd.Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ Doç.Dr. MUSTAFA GÜLER Osmanlı alfabesi,

Detaylı

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN I. Sınıf Örgün 14 Nisan 2014 Pazartesi TAR 1030 Çağdaş Tarihçiliğin Evrimi B460 - B359 09:00 Doç.Dr. Melih TINAL Araş. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ 16 Nisan 2014 Çarşamba TAR 1028 Çağdaş Dünya Tarihi B356 -B357

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) DERS BİLGİ FORMU TASLAĞI TC MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

TAR 101 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi (Zorunlu)

TAR 101 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi (Zorunlu) 1.YARIYIL TAR 101 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi (Zorunlu) 3 0 0 3 Bu derste yöntem bilgisi, tarihin ve tarihçinin yeri toplumun neresi olduğu, tarih alanında ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 DERSİ ÖĞRETİM PLANI

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 DERSİ ÖĞRETİM PLANI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 205206 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersin Kodu TAR

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF III.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği Tarih Anabilim Dalı Doktora (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Milli Mücadele Tarihi TAR801 1 3+0 6 Mondros Mütarekesinden Lozan

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 İNG-101/RUS-101 İngilizce-I / Rusça-I 2 4 4 TAR - 101 Tarih Araştırmalarında Metod-I 3 0 3 TAR - 103 İslâm Öncesi Türk Tarihi-I 3

Detaylı

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Adı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Kodu 1206.6102 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

TARIH BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

TARIH BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI TARIH BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI HİTİTOLOJİYE GİRİŞ HİTİTOLOJİYE GİRİŞ TÜRK DİLİ II KARAHANLI VE GAZNE TÜRK DİLİ II KARAHANLI VE GAZNE UZAK DOĞU TARİHİ(Ç UZAK DOĞU TARİHİ(Ç

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

BİRİNCİ YIL III. YARIYIL

BİRİNCİ YIL III. YARIYIL EK 1 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (2013-2014) BİRİNCİ YIL I. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K T101 İslam Medeniyeti Tarihi-I TD101 Türk Dili

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

İlk Türk İslam Devletleri

İlk Türk İslam Devletleri İlk Türk İslam Devletleri Fadlan, I. (1975). İbn Fadlan Seyahatnâmesi. İstanbul: Bedir Yayınevi. Mıynat, A. (2009). "Eyyubi Hanedanlığının Son Kalesi Hasankeyf'in Düşüşü". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXIV-II

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Labaratuvar Yerel Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AİT 204 Bahar 2 - - 2 2 Önkoşullar - Dersin dili Türkçe Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I. HAFTA 1 2 GİRİŞ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Türk Devrim Tarihi, yeni ve çağdaş bir devlet kuran ulusumuzun tarihidir. Bu devrim, bir taraftan ülkeyi işgal eden emperyalist devletlere karşı yürütülen

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TAR 511 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ ANALİZİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TAR 511 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek

Detaylı