Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar"

Transkript

1

2 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini ön planda tutarak siz de erli ifl ortaklar m z n katk lar yla Türkiye de sektöründe öncü firmalar aras nda yer almaktay z. Firmam z, distribütörlü ünü yapmakta oldu u G gaset ürünleriyle birlikte Panasonic, Aselsan, Motorola, Karel, Plantronics gibi bir çok markan n da iletiflim ürünlerini bünyesinde bulundurmaktad r. Kablosuz Telefonlar PMR Telsizler Navigasyon Ürünleri Kablolu Telefonlar Ayr ca h zla ilerleyen teknolojik geliflim, firmam z içinde, kendi markas n oluflturma e ilimini ortaya ç karm flt r. Bu fikirle yola ç karak, Mirax markas yla, kaliteli ve güvenilir iletiflim ürünlerini hizmetinize sunmufltur. Firmam z, pazar dinamiklerini de takip ederek, hizmet kalitesinde ve sat fllar nda hedeflerini yükseltmifltir. Amac m z, siz de erli ifl ortaklar m z n da deste iyle, müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine, kalite ve istikrarla cevap vermektir ürün katalo umuz bu amaçlar do rultusunda haz rlanarak, ürünlerimizi daha yak ndan tan tmay hedeflemifltir. nternet sitemizden de ürünlerimizi tan yabilir, sat fl ekibimizle irtibat kurarak, ilgilendi iniz ürünlerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Sayg lar m zla... IP Telefonlar Faks Cihazlar Operatör Kulakl klar Kablosuz Kulakl klar Telefon Santrallar Malzemeler

3 2 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 3 G gaset SL910 Dünya'da bir ilk olan, 3.2 dokunmatik ekrana sahip bu telefon, ileri teknolojinin sa lad birçok eflsiz özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Yüksek kaliteli malzemelerden yap lm fl son derece zarif olan bu telefon ile konuflman n mutlulu unu yaflayacaks n z. ECO Dect nedir? ECO Dect, dect telefonlar n elektrik tüketimini ve iletiflim gücünü azaltan bir teknolojidir. Eco Dect özelli inin sa lad yararlar Standart kablosuz telefonlar ile karfl laflt r ld nda %60'a varan enerji tasarrufu. Tek el cihaz kay tl oldu unda, el cihaz baz istasyonu üzerindeyken s f ra kadar düflen iletiflim gücü. EcoMode Eco Dect özelli ine sahip modellerde EcoMode ile birden fazla el cihaz tan ml oldu unda bile iletiflim sinyallerini %80'e varan oranda düflürebilirsiniz. (EcoMode özelli inin aktif olmad durumlar ve standart kablosuz modeller ile karfl laflt r ld nda.) Eco Mode Plus ECO Mode Plus özelli i telefon bekleme modundayken iletiflim sinyallerini s f rlar. Bekleme modunda radyasyon yaymaz ile ne kastediliyor? ECO Mode Plus özelli i ile baz istasyonu sadece gerekli oldu unda, örne in arama geldi inde yada telefon kullan l rken sinyal yayar. Telefon kullan m halinde de ilken iletim gücü kapat l r. (EcoMode Plus özelli ini destekleyen tüm tan ml el cihazlar için geçerlidir.) Telefonum ne zaman bekleme modundad r, aktif moda nas l geçer? Telefonunuz her an kullan ma haz r durumdad r, istedi iniz her an arama yapabilirsiniz. Telefonunuzun hatta ba l oldu u, fakat kullan lmad durumlar bekleme modu olarak adland r l r. Evlerde bafllayan dokunmatik devrim. ECO Mode kullan ld nda telefonumun çekim alan de iflir mi? ECO Mode aç ld nda, kapal alan yaklafl k 25 metre, aç k alan ise150 metre olacak flekilde çekim alan %50 azal r. HSP ve HDSP HSP telefonlar Telefonlar n zda net ses kalitesi HSPHigh Sound Performance net ses sa layan bir G gaset teknolojisidir. Bu entegre özellik sayesinde telefon görüflmeleriniz yeni bir tecrübeye dönüflecek. HSP teknolojisi ile G gaset kablosuz telefonlar n zla yapt n z her görüflmede keskin ve net ses sa lar. HDSP ready el cihazlar El cihazlar için mükemmel ses kalitesi G gaset el cihazlar size daima yüksek ses kalitesi sunar. HDSP ready el cihazlar ile (ülke, flebeke ve servis sa lay c ya göre de ifliklik gösterebilir) bu kalite daha da fazla artt r lm flt r. G gaset SL910 3,2 inç 320x80 TFTVA dokunmatik renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 20 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 230 saat bekleme ve 1 saat konuflma süresi, bluetooth, oda dinleme, titreflim, 612 karakter SMS al p gönderme.

4 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 5 G gaset C610 un kullan m son derece kolayd r ve optimum okunabilirlik için büyük renkli ekran vard r. G gaset C610 radyasyonsuz ECO Mode Plus özelli i ile çevre dostu haberleflme sa lar. leri teknoloji ve mükemmel tasar m ile G gaset SL00 tam size göre G gaset SL00 1,8 inç TFT 128 x 160 renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 20 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 230 saat bekleme ve 1 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, titreflim, 612 karakter SMS al p gönderme. G gaset C610 1,8 inç 128 x 160 renkli ayd nlatmal ekran, 150 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 30 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 180 saat bekleme ve 12 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, 612 karakter SMS al p gönderme. Kullan c dostu özellikleri ile yüksek kaliteli telefon Yeni neslin en fl k telefonu Yetenekli haberleflme G gaset C300, renkli ekran olup, 20 saat konuflma ve 300 saat bekleme süresi ile üstün ve ekonomik bir performans sunar. G gaset SL780 2,2 inç 20 x 320 renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 20 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 200 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, 60 karakter SMS al p gönderme. G gaset S810 1,8 inç TFT 128 x 160 renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 60 adet cevaps z ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 180 saat bekleme ve 13 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, 612 karakter SMS al p gönderme. G gaset C300 1,7 inç 128 x 128 renkli ayd nlatmal ekran, 250 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 30 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 300 saat bekleme ve 20 saat konuflma süresi, 160 karakter SMS al p gönderme.

5 6 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 7 fi k görünümü ve üstün özellikleri ile çok farkl. G gaset A510, çekici tasar m ile birlikte tercihinize göre farkl ekran ayd nlatmas sunuyor. Eco Mode Plus sayesinde ayn zamanda çevre dostu... G gaset A510 1,8 inç 96 x 6 3 renk ayd nlatmal ekran,150 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 220 saat bekleme ve 20 saat konuflma süresi. G gaset A00 1,7 inç 96 x 6 ayd nlatmal ekran, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 20 adet zil sesi melodisi, 220 saat bekleme ve 20 saat görüflme süresi. Kaliteli malzemeyle üretilmifl G gaset A00 mükemmel bir görünüm sergiliyor. Ergonomik tasar m rahat kullan m sa l yor. Genifl yüksek kaliteli tufllar ndaki hassas dokunma noktalar yla, kolayl kla arama yapabilme özelli i tafl yor. Teknik Özellikler SL910 SL780 SL00 S810 S810 C610 Ses kalitesi HDSP ready el cihaz 1 Mükemmel ses kalitesi için HSP Eller serbest görüflme rahat eller serbest geliflmifl eller serbest Zil sesi melodileri polifonik gerçek ses yüklenebilir VIP kay tlar için özel melodi Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Bluetooth Kullan m temel özellikler Bekleme süresi konuflma süresi Rehber adres defteri kay tlar Rehber transferi: DECT ile Bluetooth ile LAN ile Son aranan... numara El cihaz nda otomatik tekrar arama fonksiyonu Direkt arama Bluetooth 2 MiniUSB Oda dinleme Titreflim Tarih hat rlat c çalar saat Takvim Ekran ve menü özellikleri Tam dokunmatik ekran TFTVA Ekran Tam dokunmatik Multi medta arabirimi ( MMI) Ekran: numerik alfanumerik yar grafik grafik Ekran: fl kland r lm fl renkli s 1 s piksel,... inç,... renk ve... sat r TFTVA 320x80 3, Kolay kullan labilen metintabanl menü jumbo font ikon tabanl Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma 20 Saat / Tarih gösterimi Mesafe gösterimi (el cihaz ile baz aras ndaki) Arayan n numaras n (CLIP1) resmini (Picture CLIP1) gösterme Tufl Tak m Özellikleri Ifl kl tufl tak m Ifl k rengi beyaz Mesajlaflma Fonksiyonlar (SMS) SMS1 karaktere kadar SMS kiflisel SMS gelen kutusu 1 Eposta uyar s ECO DECT ECO Mode Radyasyon yaymayan 5 ECO Mode Plus Birden Fazla El Cihaz Özellikleri adete kadar el cihaz artt r m 6 Di er özellikleri Duvara monte edilebilme Piller LiIon accu Teknik Veri El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 13x58x s 15s x320 2,2'' 256K 20 beyaz 60 6 LiIon accu 139x8x s 1 s TFT 128x160 1,8'' TFT 128x160 1, TFT 128x160 1, beyaz LiIon 120,8x6x h 13h beyaz xAAA 16x9x h 13h beyaz xAAA 16x9x h 12h x160 1, amber xAAA 19x9x27,5 letiflimin tüm temelleriyle tasarlanm fl ergonomik telefon G gaset A00 DUO 1,7 inç 96 x 6 ayd nlatmal ekran, eift el cihaz, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 20 adet zil sesi melodisi, 220 saat bekleme ve 20 saat görüflme süresi. letiflimin temeli Çift el cihaz na sahip G gaset A00 Duo ile el cihazlar aras nda interkom görüflme yapabilmenin konforunu yaflay n. G gaset A00 Duo nun mükemmel HSP ses kalitesi ile hiçbir kelimeyi kaç rmayacaks n z.

6 8 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 9 Sadelik ve sa laml k bu telefonda bulufltu. Mükemmel ses kalitesi ile G gaset AS180 konuflmalar nda süreklilik arayanlar için biçilmifl kaftan. Güvenli kablosuz iletiflim. Kablosuz iletiflime flimdi geçin. G gaset AL10, kolay kurulum için uygun olup tak çal flt r bir telefondur. Bu güvenilir telefon, temel görüflme özelliklerini ekonomik fiyat ile birlikte sunuyor. G gaset AS180 1,2 inç ayd nlatmal ekran, 0 kiflilik telefon rehberi, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 210 saat bekleme ve 25 saat görüflme süresi. G gaset AL110 Ayd nlatmal ekran, 0 kiflilik telefon rehberi, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 200 saat bekleme ve 17 saat görüflme süresi. Teknik Özellikler A 580 A 510 A 00 A 00 DUO AS 290 AS 295 AS 180 AL 110 HDSP ready el cihaz 1 Mükemmel ses kalitesi için HSP Eller serbest görüflme rahat eller serbest geliflmifl eller serbest Zil sesi melodileri polifonik gerçek ses yüklenebilir VIP kay tlar için özel melodi Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Bluetooth Bekleme süresi konuflma süresi 210s 25s 220h 20h 220h 20h 220h 20h 210h 25h 210h 25h 210s 25s 200h 17h Rehber adres defteri kay tlar Rehber transferi: DECT ile Bluetooth ile LAN ile Son aranan... numara El cihaz nda otomatik tekrar arama fonksiyonu Direkt arama Bluetooth 2 MiniUSB Oda dinleme G gaset AS295 in dahili telesekterine 12 dakikaya kadar mesajlar n z kaydedilebilir. El cihaz n kullanarak, yeni mesajlar ça r n n tarih ve saat ile beraber sesli anons ile ö renebilirsiniz. G gaset AS295 in dahili telesekreteri uzaktan mesaj dinleme özelli ine de sahip olup, bu sayede nerede olursan z olun mesajlar n z dinleyebilir, sizin için önemli olan hiçbirfleyi kaç rmazs n z. Titreflim Tarih hat rlat c Çalar saat Takvim Ekran: numerik alfanumerik yar grafik grafik Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran ayd nlatmas rengi Gece modu... piksel,... inç,... renk ve... sat r Kolay kullan labilen metintabanl menü jumbo font ikon tabanl Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma Saat / Tarih gösterimi Mesafe gösterimi (el cihaz ile baz aras ndaki) Arayan n numaras n (CLIP1) resmini (Picture CLIP1) gösterme Ifl kl tufl tak m Ifl k rengi 1 96x6 1.2'' s/b 25 amber 3 96x6 1,8" b/w 3 25 amber 1 96x6 1,7'' b/w 25 amber 1 96x6 1,7'' b/w 25 amber 1 1.2'' b/w 3 25 amber 1 1.2'' b/w 3 25 amber 1 1.2'' s/b 3 25 amber 1 b/w 3 yes 25 amber G gaset AS290 1,2 inç ayd nlatmal ekran, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 210 saat bekleme ve 25 saat görüflme süresi. G gaset AS295 1,2 inç ayd nlatmal ekran, telesekreter, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 210 saat bekleme ve 25 saat görüflme süresi. Mesajlaflma Fonksiyonlar (SMS) SMS1 karaktere kadar SMS1... kiflisel SMS gelen kutusu..dakikaya kadar kay t Harici bir görüflme ile kay tlara dinleme Tarih ve zaman anonsu Telesekreter kontrolu el cihaz ndan Baz istasyonundan Elektrik kesilmesi durumunda kay tlar n n korunmas ECO Mode Radyasyon yaymayan 5 ECO Mode Plus adete kadar el cihaz artt r m Duvara monte edilebilme Piller El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) A xAAA 17 x 50 x 30 2xAAA 19x9x27,5 2xAAA 153x8x27 2xAAA 153x8x27 2xAAA AS x9x xAAA 18x9x30 2xAAA 17 x 9 x 31 2xAAA 18x9x30

7 10 Kablosuz Telefonlar > Panasonic Kablosuz Telefonlar > Panasonic 11 Panasonic, tüm ev ve ofis iletiflim ihtiyaçlar n za çözüm getirecek ürünler sunmaktad r. Tüm modellerinde bulunan mükemmel ses kalitesi özelli inin yan s ra, nefes kesen esteti i ve eflsiz ergonomik tasar m ile dikkat çekmektedir. Kablosuz modellerden, ilave ahize opsiyonlu ve fl k tasar ma sahip dahili telesekreterli modellere kadar genifl bir ürün yelpazesiyle be eninize sunulmaktad r. Panasonic KXTG ,8 inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 250 saat bekleme ve12 saat konuflma süresi, oda dinleme, gece modu, SMS al p gönderme, alarm, tufl kilidi ve bluetooht. Panasonic KXTG 811 2,0 inç 128x160 65K renkli ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 250 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,0 inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, telesekreter özelli i, 0 dakikaya kadar kay t, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 250 saat bekleme ve 13 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG , inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 50 adet cevaps z arama, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 150 saat bekleme ve 12 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG , inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, telesekreter özelli i, 0 dakikaya kadar kay t, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 150 saat bekleme ve 12 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. KXTG 8611 KXTG 8521 KXTG 811 KXTG 8061 KXTG 8051 KXTG 7511 Eller serbest görüflme Zil melodileri Polifonik Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Blutooht Bekleme süresi konuflma süresi 250h 12h 250h 13h 250h 15h 150h 12h 150h 12h 150h 15h Telefon rehberi Son aranan... numara Gece modu Ça r k s tlama Oda dinleme Alarm Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran özellikleri : Pixel, inç, renk 128x160 1,8 65K 128x160 2,0 65K 128x160 2,0 65K 128x160 1, 65K 128x160 1, 65K 2,1 beyaz Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma Çoklu dil ekran Tufl kilidi Saat / Tarih gösterimi Arayan kimlik kayd Arayan n numaras n gösterme Ifl kl tufl tak m Tufl tak m ayd nlatma rengi mavi mavi mavi mavi mavi amber SMS Özelli i..dakikaya kadar kay t Harici bir görüflme ile kay tlara dinleme 0 0 Elektrik kesilmelerinde konuflulabilme özelli i Duvara monte edilebilme Dokunmatik Eco mode Çoklu ahize Piller NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 15x8x2 160x8x33 151x8x32 160x8x33 160x8x33 160x8x33

8 12 Kablosuz Telefonlar > Panasonic Kablosuz Telefonlar > Panasonic 13 Panasonic KXTG ,1 inç ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 150 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal ekran, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG , inç ayd nlatmal ekran, çift el cihaz, el cihazlar aras nda interkom görüflme, 50 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 170 saat bekleme ve 18 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal mavi ekran, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 170 saat bekleme ve 18 saat konuflma süresi, alarm. Panasonic KXTG , inç ayd nlatmal ekran, 50 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 170 saat bekleme ve 18 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal ekran, çift el cihaz, el cihazlar aras nda interkom görüflme, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, alarm ve tufl kilidi.

9 1 Kablosuz Telefonlar > Panasonic Kablosuz Telefonlar > Panasonic 15 Ergonomik tasar m, pratik kullan m, ekonomik fiyat yla Panasonic KXTG 1311 tam size göre... Panasonic KXTG ,2 inç ayd nlatmal ekran, 50 kiflilik telefon rehberi, 10 adet son arama haf zas, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG 1611 Her zevke uygun renk seçenekleriyle... Panasonic KXTG ,0 inç ayd nlatmal ekran, 50 kiflilik telefon rehberi, 10 adet son arama haf zas, 120 saat bekleme ve 10 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal ekran, çift el cihaz, el cihazlar aras nda interkom görüflme, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, alarm ve tufl kilidi. KXTG 6612 KXTG 6611 KXTG 5511 KXTG 2512 KXTG 2511 KXTG 1612 KXTG 1611 KXTG 1311 Eller serbest görüflme Zil melodileri Polifonik Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Blutooht Bekleme süresi konuflma süresi 170h 15h 170h 15h 170h 18h 170h 18h 170h 18h 170h 15h 170h 15h 120h 10h Telefon rehberi Son aranan... numara Gece modu Ça r k s tlama Alarm Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran özellikleri : Pixel, inç, renk 103x65 1,8 amber 103x65 1,8 amber 103x65 1,8 mavi 1, amber 1, amber 1,2 amber 1,2 amber 1,0 amber Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma Çoklu dil ekran Tufl kilidi Saat / Tarih gösterimi Arayan kimlik kayd Arayan n numaras n gösterme Ifl kl tufl tak m Tufl tak m ayd nlatma rengi amber amber mavi Elektrik kesilmelerinde konuflulabilme özelli i Duvara monte edilebilme Dokunmatik Eco mode Çoklu ahize Piller NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 159x9x29 159x9x29 18x7x25 159x8x32 159x8x32 159x9x30 159x9x30 18x50x33

10 16 Kablosuz Telefonlar > Motorola Kablosuz Telefonlar > Motorola 17 Motorola D 01 Dect Telefon Ayd nlatmal ekran (amber), eller serbest görüflme, polifonik zil sesi melodileri, 50 adet telefon rehberi, arayan n kimli ini gösterme, saat, tarih, alarm, 0 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 1101 Dect Telefon 1,6 inç, renkli ayd nlatmal grafik ekran, eller serbest görüflme, tufl tak m ayd nlatmas, parlayan halka ile uyar, polifonik zil sesi melodileri, 100 adet telefon rehberi ve gelen aramada kay tl olanlar gösterme, oda dinleme, saat, tarih, alarm, 50 adet son arama detay, 30 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 101 Dect Telefon Ayd nlatmal ekran (amber), 50 adet telefon rehberi, arayan kimli ini gösterme, saat, tarih, alarm, 0 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 1001 Dect Telefon Ayd nlatmal sat r ekran (amber), eller serbest görüflme, parlayan halka ile uyar, polifonik zil sesi melodileri, 100 adet telefon rehberi ve gelen aramada kay tl olanlar gösterme, oda dinleme, saat, tarih, alarm, 50 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 1011 Dect Telefon Ayd nlatmal sat r ekran (amber), 60 dakika kay t yapabilen telesekreter, telesekreter mesajlar n uzaktan dinleme, eller serbest görüflme, tufl tak m ayd nlatmas, parlayan halka ile uyar, polifonik zil sesi melodileri, 100 adet telefon rehberi ve gelen aramada kay tl olanlar gösterme, oda dinleme, saat, tarih, alarm, 30 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. D1101 D1011 D1001 D01 D101 Bekleme konuflma süresi 100 s 10 s 150 s 10 s 150 s 10 s 250 s 12 s 250 s 12 s Eller serbest görüflme Polifonik zil sesi Rehber kay tlar Tekrar arama Oda dinleme Telesekreter Çalar saat Saat Takvim Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran ayd nlatmas rengi 1,6 inç renkli amber amber amber amber Son arama detay Saat / Tarih gösterimi Arayan kimli ini gösterme Ifl kl tufl tak m Tufl kilidi ECO Mode Piller NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa

11 18 PMR Telsizler > Motorola PMR Telsizler > Aselsan 19 Profosyonellerin tercihi 2000 mw ses ç k fl ile ola anüstü ses kalitesi, suya, neme, toza dayan kl, yüksek ve düflük s cakl k ortamlar nda rahatl kla kullanabilen XTNi, CPS yaz l m sayesinde bir çok fonksiyonel özellikleri bünyesinde bar nd r yor. letifliminizde ekonomik çözüm Basit, kompakt ve kolay kullan m Motorola TLKR T ile al flveriflte, plajda, parkta sevdiklerinizle birlikte sürekli iletiflim halinde kal n. Herhangi bir lisans gerektirmeden kullanabilece iniz 6 km menzile sahip bu walkietalkie, ekonomik fiyat yap s ve özellikleri ile iletiflim ihtiyac n z için en pratik çözümdür. Motorola XTNI 10 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, yüksek ses gücü, PMR6 frekans band, CPS Müflteri programlama yaz l m, programlanabilir yan tufllar, rüzgar gürültüsü azalt lmas, CTCSS ve DCS ton sistemi, ya mur, toz, kum, nem gibi kötü çevre flartlar na dayan kl, görüflme bitti sesi, devaml dinleme özelli i, kapsama alan alg lama özelli i, kulakl k girifli, 32 saat kullan m süresi. Motorola T 6 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, LCD ekran, tufl sesi, PMR6 frekans band, tufl kilidi, batarya seviye göstergesi, 3 x AAA Alkaline pille çal flma, bel klipsi, 20 saat kullan m süresi. Outdoor aktivitelerinde iletiflimde konfor Sa lam yap s, 10 km menzili, eller serbest kullan m, ayd nlatmal ekran ile su s çramalar na karfl dayan kl d r. Ayr ca titreflimli uyar s ve hatta dahili el feneri özellikleri ile Motorola TLKR T8, her türlü outdoor aktivitelerde mükemmel bir çözüm sunar. Motorola T8 10 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, ayd nlatmal LCD ekran, PMR6 frekans band, dahili el feneri, eller serbest (VOX) görüflme, tufl sesi, tufl kilidi, kulakl k girifli, titreflimli uyar, batarya seviye göstergesi, oda sesi dinleme, masa üstü flarj seti, bel klipsi, 16 saat kullan m süresi. K sa mesafede haberleflme ihtiyac olanlar için... Günümüzde herhangi bir lisans izni olmaks z n kullan labilen PMR telsiz ürünleri, ücretsiz iletiflim olana sayesinde, tercih edilen haberleflme teknolojileri içinde yer almaktad r. Bafll ca tercih edilen kullan m alanlar, inflaat flantiyeleri, güvenlik firmalar, okullar, hastaneler, fabrika alanlar, tatil köyleri, aramakurtarma gruplar, outdoor aktiviteleri, al flverifl merkezleridir. Her flartta kesintisiz iletiflim Üstün özellikleri, fl k görünümü, su s çramalar na karfl dayan kl yap s ve 8 km menzili ile her türlü do a ortam nda ücretsiz iletiflim sa lar. XTNI TLKR T 8 TLKR T 6 TLRK T Görüflme mesafesi ( * ) 10 km 10 km 8 km 6 km Görüflme kanal kod kod kod Ç k fl gücü 0,500 mw 0,500 mw 0,500 mw 0,500 mw Frekans band PMR6 PMR6 PMR6 PMR6 Eller serbest görüflme (VOX) Oda sesi dinleme Titreflim Tufl sesi Tufl kilidi Kulakl k girifli 9V Jack 9V Jack Dahili el feneri Led uyar s Programlanabilir yan tufllar Kapsama alan alg lama özelli i CTCSS ve DCS Ton sistemi (Gizlilik) Görüflme bitti sesi Devaml dinleme özelli i (Monitör) LCD ekran Ekran ayd nlatmas Batarya seviyesi göstergesi Batarya LiIon NiMH NiMH 3xAAA Alkaline Kullan m süresi 32 s 16 s 16 s 20 s Masa üstü flarj ünitesi Bel klipsi Enerji Tasarruf modu ( Power Save ) El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 11,5x5,8x,5 16,7x5,5x3,9 16x5,x3.6 12,6x5x3,5 () Görüflme mesafeleri aç k arazi koflullar nda belirlenmifl maksimum de erlerdir. Kullan lan yerin co rafi koflullar na göre farkl l k gösterebilir. Motorola T6 8 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, ayd nlatmal LCD ekran, PMR6 frekans band, eller serbest (VOX) görüflme, tufl sesi, tufl kilidi, kulakl k girifli, batarya seviye göstergesi, oda sesi dinleme, masa üstü flarj seti, bel klipsi, 16 saat kullan m süresi. Aselsan MT km görüflme mesafesi( ), 8 x 38 ara kanal, kolay okunur ayd nlatmal LCD ekran, kanal tarama, tufl kilidi, eller serbest görüflme (VOX), kulakl k girifli, masa üstü flarj ünitesi. Aselsan MT km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, 121 alt kanal, kolay okunur ayd nlatmal LCD ekran, titreflimli uyar, iki kanal ayn anda izleme, oda dinleme, tufl kilidi, tufllama tonu, güç tasarufu, 10 farkl ton seçene i ile ça r uyar s.

12 20 Navigasyon > Aselsan Navigasyon > Aselsan 21 Cep telefonunuz ile muhteflem senkronizasyon; Aselsan 3060 ve 3050 modelleri ile cep telefonunuza dokunmadan gelen tüm ça r lar ekran üzerinden yönetebilir ve sadece ekrana dokunarak arama yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, dikkatinizi da tmadan cihaz n z n ekran n cep telefonu ekran gibi kullanabilirsiniz. Aselsan ASN 305 Navigasyon Cihaz 5.0 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE ve IGO 8 iflletim sistemi, MTK ARM11 MT MHz ifllemci, 2 GB dahili flash bellek, bluetooth, FM verici özelli i, Baflarsoft 3 y l harita güncelleme, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, 2,5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c MT3328(165dBm), DUN ile internete ba lanma, USB 2.0, LiPolimer batarya 900mAh. Aselsan ASN 3060 Navigasyon Cihaz 5.0 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE Net 6.0 & IGO 8 iflletim sistemleri, SIRF AtlasIV AT Mhz ifllemci, 2GB flash bellek, bluetooht özelli i ile eller serbest konumda görüflme, FM Transmitter özelli i, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, AVIN girifli, 2.5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c SiRF 3+, AVIN girifli, 900 mah LiPolimer batarya. Aselsan ASN 3050 Navigasyon Cihaz.3 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE. Net 6.0 & GO 8 iflletim sistemleri, SIRF AtlasIV AT Mhz ifllemci, 2GB flash bellek, bluetooht özelli i ile eller serbest konumda görüflme, FM Transmitter özelli i, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, AVIN girifli, 2.5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS Al c SiRF 3+, AVIN girifli, USB 2.0, 750 mah LiPolimer batarya. Aselsan ASN 300 Navigasyon Cihaz 5.0 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE ve IGO 8 iflletim sistemi, MTK ARM11 MT MHz ifllemci, 2 GB dahili flash bellek, FM verici özelli i, Baflarsoft 3 y l harita güncelleme, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, 2,5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c MT3328 (165dBm), DUN ile internete ba lanma, USB 2.0, LiPolimer batarya Aselsan ASN 3030 Navigasyon Cihaz.3 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE ve IGO 8 iflletim sistemi, MTK ARM11 MT MHz ifllemci, 2 GB dahili flash bellek, FM verici özelli i, Baflarsoft 3 y l harita güncelleme, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, 2,5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c MT3328 (1 65dBm), USB 2.0, LiPolimer batarya 750mAh.

13 22 Kablolu Telefonlar > G gaset Kablolu Telefonlar > G gaset 23 G gaset DA710 Arayan numaray gösterme (CLIP) özelli i, eller serbest görüflme, 50 son arayan, 16 isim ve numara için 8 adet isim tuflu, 5 aranan listesi, pilsiz çal flma. G gaset 5005 adet tek, 10 adet çift tufllu arama haf zas, ayarlanabilir flash süresi, tekrar arama fonksiyonu, duvara monte edilebilme. G gaset DA310 adet tek tufllu, 10 adet çift tufllu arama haf zas, ayarlanabilir flash süresi, tekrar arama fonksiyonu, duvara monte edilebilme. G gaset 5020 Arayan numaray gösterme (CLIP) özelli i, eller serbest görüflme, 50 son arayan ve 5 aranan numaray gösterme, 10 adet çift numara kay tl k sa arama tuflu, pilsiz çal flma. G gaset DA adet arama haf zas, son numara tekrar, ayarlanabilir flash süresi.

14 2 Kablolu Telefonlar > Mirax Kablolu Telefonlar > Mirax 25 TC50 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl ayd nlatmal (amber) LCD ekran, 99 arayan numara haf zas, 18 aranan numara haf zas, 2 adet tek ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, 16 adet zil melodisi, eller serbest görüflme, hesap makinesi fonksiyonu, 3 adet bekletme melodisi, rahats z edilmeme özelli i, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, alarm, cevaps z ça r lar için uyar fl. TC520 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl ayd nlatmal (mavi) LCD ekran, 99 arayan numara haf zas, 18 aranan numara haf zas, 3 adet tek ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, 16 adet zil melodisi, eller serbest görüflme, hesap makinesi fonksiyonu, 3 adet bekletme melodisi, rahats z edilmeme özelli i, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, alarm, cevaps z ça r lar için uyar fl. TC530 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl ayd nlatmal (yeflil) LCD ekran, 99 arayan numara haf zas, 18 aranan numara haf zas, 3 adet tek ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, 16 adet zil melodisi, eller serbest görüflme, hesap makinesi fonksiyonu, 3 adet bekletme melodisi, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, alarm. TC10 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl LCD ekran, 30 arayan numara haf zas, 3 adet tek tufllu ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, eller serbest görüflme, ayarlanabilir flash süresi, son numara tekrar, ekran kontrast ayar, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, gelen ça r lar için uyar fl, duvara monte edilebilme.

15 26 Kablolu Telefonlar > Karel Kablolu Telefonlar > Karel 27 Karel TM 910 Ekranl Duvar tipi telefon Arayan numaray gösterme, aktarma tuflu, sessize alma tuflu, LCD ekran, duvara monte edilebilme, tekrar arama tuflu, arayan numara haf zas. Karel TM211 Ekranl kablolu telefon Arayan numaray gösterme, tekrar arama haf zas, handsfree, tone ve darbeli arama, aktarma tuflu, flash tuflu, h zl arama tuflu, bekletme tuflu, zil sesi kademe ayar, LCD ekran, tekrar arama tuflu, arayan numara haf zas. Karel TM 900 Duvar tipi telefon Aktarma tuflu, sessize alma tuflu, zil sesi kademe ayar, duvara monte edilebilme, tekrar arama tuflu. Karel TM 131 Ekranl kablolu telefon Arayan numaray gösterme, tekrar arama haf zas, handsfree, tone ve darbeli arama, aktarma tuflu, flash tuflu, h zl arama tuflu, bekletme tuflu, zil sesi kademe ayar, LCD ekran, tekrar arama tuflu, arayan numara haf zas. Karel TM 115 Telefon Flash tuflu, zil sesi kademe ayar, tekrar arama tuflu. Ladin Her tip telefon santrali ile uyumlu, son numara tekrar tuflu (Redial), çatal alt tuflu (Flash),ton (DTMF) ve darbe (DP) hat sinyalleflme seçenekleri, ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil.

16 28 IP Telefonlar > Karel IP Telefonlar > Karel 29 Karel IP112 IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP112 IP telefon estetik tasar m, HD ses kalitesi, özel ayd nlatmal grafik ekran ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel IP118 IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP118 IP telefon estetik tasar m, özel ayd nlatmal genifl renkli ekran, gigabit deste i, HD ses kalitesi ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel NT32I IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, NT32I IP telefon estetik tasar m, KTSoIP deste i ile Karel santrallerin tüm abone özelliklerini destekleyebilmesi, bluetooth deste i, üstün ses kalitesi ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel IP111 IP Telefon Karel IP Santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP111 IP telefon estetik tasar m, HD ses kalitesi, fulldublex handsfree ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel IP116 IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP116 IP telefon estetik tasar m, HD ses kalitesi, özel ayd nlatmal genifl grafik ekran ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel NT2I IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, estetik tasar m, KTSoIP özelli i ile Karel santrallerin tüm abone özelliklerini destekleyebilmesi, bluetooth deste i, özel ayd nlatmal genifl renkli ekran, gigabit deste i, HD ses kalitesi ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel YT 500 Yaz l m Tabanl Telefon Karel YT500, sesli görüflme, video konferans, anl k mesajlaflma ve durum takibi gibi farkl iletiflim ihtiyaçlar na ayn anda çözüm sa layan,türkçe arayüze sahip kullan c dostu yaz l m tabanl IP telefondur. fiirketinizdeki dahili numaran z kullanarak, internet olan her yerden her an iletiflim kurabilmenizi sa lar. Destekledi i özelliklere göre lisanslarla farkl laflt r lan YT510, YT520, YT530 ürün isimleriyle 3 versiyona sahiptir. Bu yaz l mlar aras nda bir üst versiyona geçifl yap lmas mümkündür. Böylece ihtiyaçlar n za uygun çözüm için esneklik yarat l r.

17 30 Faks Cihazlar > Panasonic Faks Cihazlar > Karel, Sharp 31 Termal faks ihtiyac n z için arad n z pratik ve ekonomik bir çözüm ise Karel FM 210 sizin için do ru seçim olacakt r. Ofisinizde veya evinizde kullanabilece iniz bu üründe, arayan numaray gösteren LCD ekran, telefon rehberi, sayfa küçültme ve fotokopi gibi bir çok özellik bulunmaktad r. Panasonic KXFT 98 TK Termal Faks Arayan numaray gösterme (Caller ID), otomatik ka t kesici, ka t bitti inde 28 sayfaya kadar haf zaya alma, çoklu faks gönderimi (6 numaraya kadar), eller serbest görüflme, gecikmeli gönderim, poling ve fotokopi fonksiyonu, 100 adetlik telefon rehberi ve daha fazlas. Panasonic KXFP 205 Termal TransferA Faks Normal ka da bask yapan kompakt faks, arayan numaray gösterme (Caller ID), zenginlefltirilmifl fotokopi fonksiyonu, 28 sayfal k doküman haf za, hata düzeltme modu, çoklu gönderim, navigatör tuflu ile kolay kullan m, gecikmeli gönderim, A doküman boyutu, 6 ad ml gri tonlama, elektronik ses ayar kontrolü, polling fonksiyonu ve daha fazlas. Panasonic, tüm ofis ve ev ihtiyaçlar n za göre çözüm getirecek ürünler sunmaktad r. Tüm modellerinde bulunan bask ve ses kalitesi özelli inin yan s ra, esteti i ve eflsiz ergonomik tasar mlar ile dikkat çekmektedir. htiyaçlar n za göre gelifltirilmifl birbirlerinde farkl bask tekni i özellikleri ile fl k bir tasar ma sahip genifl bir ürün yelpazesi ile be eninize sunulmaktad r. Karel FM 210 Termal Faks Arayan numaray gösterme (Caller ID), otomatik tekrar arama, teyid raporu, telefon rehberi, numara ve isim girme, 50 adet isim ile arama haf zas, manuel ve otomatik ça r cevap seçenekleri, fotokopi özelli i, gecikmeli gönderim, grup faks gönderimi, 15 adede kadar faks iletisini kaydetme, dil seçenekleri, sayfa küçültme fonksiyonu, gönderim h z n de ifltirme, otomatik faks alma, 10 sayfa ADF deste i, ayarlanabilir zil sesi melodileri, adet tek tufl ile arama haf zas. Panasonic KXMB 2030 MTP Çok Fonksiyonlu Yaz c Windows Microsoft Windows 2000 / XP / 7 / Windows Vista, iflletim sistemi, 250 sayfa kapasitesi, otomatik 20 sayfa belge besleyici, 2 sat r, 16 dijit LCD ekran, 32 MB dahili haf za, 600 x 600 bask çözünürlü ü, 99 sayfa çoklu kopyalama, taray c, 600 x 1200 dpi ye kadar tarama çözünürlü ü, 33.6 kbps Super G3 uyumluluk, 100 adet telefon defteri, 6 adet tek tufllu arama ve daha fazlas. Panasonic KXMB 1520 Çok Fonksiyonlu Yaz c 150 sayfa ka t kapasitesi, 32 MB dahili haf za, Windows Microsoft Windows 2000 / XP / 7 / Windows Vista uyumluluk, USB ba lant, 18 ppbm yüksek h zl lazer yaz c, 600X600 dpi bask çözünürlü ü, renkli tarama, dijital hoparlör, çok fonksiyonlu yaz c, 2 sat r 16 dijit LCD ekran, 33.6 kbps Super G3 uyumluluk, 100 adet telefon defteri. Sharp UX 53 Termal Faks Arayan numaray gösterme (CLIP), 9600 bps gönderim h z, istenmeyen fakslar engelleme, 0 numaray otomatik arama, 8 kb haf za, tufl kilitleme, telefon faks ayr m. Sharp UX 73 Termal Faks Arayan numaray gösterme (CLIP), otomatik ka t kesme, Gönderim h z, termal ka t, çoklu kopya, 10 sayfa kapasite, fakstelefon otomatik seçim, 5 adet tek tufl, 35 h zl arama haf zas, istenmeyen fakslar engelleme.

18 32 Operatör Kulakl klar > Plantronics Operatör Kulakl klar > Plantronics 33 ENTERA HW 111N ENTERA HW HW 121N Güçlü ve yüksek ses performans, konfor ve dayan kl l ile siz de erli müflterilerimiz için ideal bir Plantronics ürünüdür. Noise canceling özelli iyle arka plan gürültüsünü keserek temiz ve kaliteli ses iletir. Genifl ve de ifltirilebilen kulakl k süngerlerine sahiptir. Esnek dizayn ile diledi iniz gibi ayarlanabilen mikrofon ve taç bulunmaktad r. Plantronics DUOPRO H 171A Voice tube özellikte olan bir kulakl kt r. Mikrofon k sm ses tüpü mikrofon özelliktedir. Ses tüpü belirli bir süre sonunda de ifltirilebilir. Plantronics DUOPRO H 171N Gürültü engelleyici (noisecancelling) özellikte bir mikrofona sahiptir. Sadece mikrofon stillerinde de ifliklik mevcuttur. Taç ve kulak aparatlar ile birlikte kit halindedir. S12 Telefon Kulakl k Sistemi Plantronics S12, evde veya ofiste ellerinizi kullanmadan rahat telefon görüflmeleri yapabilmenizi sa layan telefon kulakl k sistemidir. Ofis ve Call Center'larda kullan labilir, kullan fll ve düzenli bir tasar ma sahiptir. Kulakl k hem taçl, hem de kulak halkas ile kullan labilir. Kulakl takacak bir ask l k mevcuttur. Kulakl k ortamdaki gürültüyü filtreleme özelli ine sahiptir. % 70 e kadar sesi süzer ve yüksek ses kalitesine sahiptir. Ifl kl göstergeleri (Firefly) sayesinde telefonda görüflme yapt n z uzaktan kolayl kla görülebilir. Telefon ile ba lant sa layan adaptöre sahiptir. Pille veya opsiyonel baflka bir güç kayna ile çal flt r labilir. S k kullan lan telefonlarla kullan labilir. Üzerinde ses ayar tuflu, mute butonu ve çal flt rma butonu yer almaktad r. Türkiye'de en yayg n kullan lan ve sizi memnun edecek telefon kulakl k sistemidir. Supra Plus HW 251A Supra Plus HW 261A Plantronics SupraPlus, call center veya ofislerde, iflinin ço unu telefon görüflmesi yaparak geçiren çal flanlar için, konforu ve ses kalitesi ile Plantronics ürünler aras ndan en çok tercih edilen modeldir. Hafif, fl k ve modern bir tasar m, daha do al bir ses için genifl bant frekans tepkisi. Sa lam tasar m ve a rl sadece 9 gram. Supra Plus HW 251N Supra Plus HW 261N Plantronics SupraPlus, call center veya ofislerde, iflinin ço unu telefon görüflmesi yaparak geçiren çal flanlar için, konforu ve ses kalitesi ile Plantronics ürünler aras ndan en çok tercih edilen modeldir. Hafif, fl k ve modern bir tasar m, daha do al bir ses için genifl bant frekans tepkisi. Sa lam tasar m ve a rl sadece 9 gram. Encore Pro HW 291N Encore Pro HW 301N 2009 y l dizayn ödülü kazanan Dünya Lideri Plantronics in yeni ürünü Encore PRO dizayn ve deri kulak yast ile sizlere konforlu bir iletiflim sunar. Hafif olmas n n yan nda dayan kl olan kulakl k ayn zamanda uzat l p ayarlanabilen mikrofona sahiptir. AudioIQ Teknolojisi ile cihaz arka plan gürültüsüne göre kendini uyarlar ya da gürültüyü keser ve karfl daki insan n konuflulan sesi daha iyi duymas n sa lar. %95 net ses özelli iyle dünyan n en iyi noise cancelling kulakl d r. Plantronics in en üst seviye ürünü olarak size hizmet vermektedir.

19 3 Operatör Kulakl klar > Plantronics Operatör Kulakl klar > Plantronics 35 Blackwire 210 Blackwire 220 Profesyonel ve ekonomik kulakl k siz müflterilerimize hem rahatl hem de dayan kl l sunmak için tasarlanm flt r. USB giriflli tek kula kapatan (210) ve iki kula kapatan (220)modelleri mevcuttur. Wideband PC Audio teknolojisine sahiptir. Noise cancelling microphone yani gürültü filtreleme özelli i ile size rahat bir iletiflim sunmaktad r. Hafif, deri süngerli ve ergonomiktir. Kolay kullan m için üzerinde açma kapama tuflu ve ses ayar dü meleri vard r. Microsoft sertifikal versiyonu da mevcuttur. Blackwire 20 Evde, ofiste veya yolculukta kullanabilece iniz Blackwire 20, size PC ortam nda kristal berrakl nda ses kalitesi sunar. Kolay kullan m için üzerinde açma kapama tuflu ve ses ayar dü meleri vard r. Yumuflak kulak yast klar tüm gün boyunca size maksimum konfor sa lar. HiFi stereo ses kalitesi ile PC ortam nda müzik dinlemeniz için de idealdir. SoundGuard teknolojisi, ani yüksek seslere karfl koruma sa lar. Plantronics AUDIO 310 Konuflma ve ses uygulamalar için özel olarak tasarlanm fl, Plantronics Audio 310 gürültü kesen mikrofonu sayesinde rahat bir görüflme olana sa lar. QuickAdjust, konuflmatabanl uygulamalarda ve multiplayer oyun üzerinde tam kontrol sa lamak için idealdir. PC'nizin Soundcard içine 3.5mm ba lant d r. Plantronics AUDIO 326 Bilgisayar n zda müzik ve ça r için optimize edilmifltir. Bu esnek kulakl k, ayarlanabilir ve gürültü önleyici mikrofonu sayesinde dinlemenin yan s ra ça r almak ve yan tlamak için idealdir. PC'nizin Soundcard içine 3.5mm ba lant d r. Plantronics AUDIO 626 Dijital Sinyal flleme özelli i (DSP) ile geliflmifl ses kalitesi. Gürültü engelleyici mikrofonu sayesinde akustik yank ça r larda bile sesi daha net ve daha do al duyulmas n sa lar. Tak çal flt r özelli i ile USB ba lant s kurmak için herhangi bir yaz l m gerektirmez. Rahat, hafif ve kullan m kolay kontrolleri ile tüm PC ses ihtiyaçlar n z için mükemmel bir kulakl kd r. Blackwire 610 Blackwire 620 letiflimi çok daha etkin ve verimli hale getirmek için tasarlanm fl bu model, size ola anüstü ses netli i ve tüm gün rahatl k sa l yor. Gürültü önleyici mikrofonu (Noisecancelling) sayesinde, yo un olan ça r ortamlar nda size yüksek performans ve ola anüstü ses netli i sunuyor. Digital Sinyal flleme (DSP), SoundGuard, Wideband PC Audio teknolojisine sahiptir. Maksimum konfor için tasarlanm fl yumuflak kulak yast klar ile PC ortam nda ses iletiflimi, konferans görüflme gibi yo un ortamlar için idealdir. USB giriflli tek kula kapatan (610), iki kula kapatan (620) modelleri ve Microsoft sertifikal versiyonu da mevcuttur. Blackwire 35 Tüm multimedya uygulamalar için yüksek ses kalitesi sunan, ister mono, isterseniz stereo olarak kullanabilece iniz çok farkl bir kulakl kt r. Geliflmifl Dijital Sinyal flleme (DSP) teknolojisi sayesinde daha do al ses imkan sunar. SoundGuard teknolojisi, ani yüksek seslere karfl koruma sa lar. Bu ürün kulakl n z yan n za al p tafl yabilmeniz için sa lam ve fl k bir çanta ile birlikte sunulmaktad r. Practica SP 11 Plantronics Practica SP11, kurulumu kolay ve pratik olup, gürültü filtreleme özelli i ile ça r merkezleri için en ekonomik çözümdür. DA0 Adaptör Hem sabit hatl telefon (masa telefonu) hem de VOIP uygulamalar nda softphone kullanan kurumlar ve çal flanlar içindir.uygun boyutlu oldu u için az yer kaplar, masan zdaki alan rahatça kullanman z saglar.

20 36 Kablosuz Kulakl klar > Plantronics Kablosuz Kulakl klar > Plantronics 37 Voyager Pro Mobil ofis sistemine destek sa layan PC ve cep telefonu ile uyumlu yüksek performans sa layan kablosuz kulakl k, AudioIQ2 DSP teknoloji, wideband teknoloji, Microsoft OCS ve standart USB versiyonu mevcut, bluetooth teknolojisi. Savi GO Plantronics Savi Go kablosuz kulakl k sistemi ile ifl görüflmeleri için kaynak seçin. Ofis profesyonelleri için tasarlanan bu tek kulakl k sistemi sorunsuz bir flekilde cep telefonu ve PC üzerinden al nan ça r lar aras nda geçifl yapman z sa lar. Savi Office Birden fazla uygulamay tek bir ürün ile kontrol sa lama yetene i, üç yönlü ba lant s sayesinde, bilgisayar, masa telefonu ve cep telefonu aramalar n tek bir kablosuz kulakl k aras nda geçifl sa layabilmenize olanak sa l yor. CS50 Yeni tasar m ve gelifltirilmifl performans yetene i ile masa telefonu görüflmeleriniz için mükemmel kablosuz iletiflim arac. Parmaklar n z n ucunda sonland rma ve mute denetimleri ile masan zda 100 metreye kadar kesintisiz konuflma, gürültü filtreleme mikrofonu, de ifltirilebilir pil.

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı