Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar"

Transkript

1

2 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini ön planda tutarak siz de erli ifl ortaklar m z n katk lar yla Türkiye de sektöründe öncü firmalar aras nda yer almaktay z. Firmam z, distribütörlü ünü yapmakta oldu u G gaset ürünleriyle birlikte Panasonic, Aselsan, Motorola, Karel, Plantronics gibi bir çok markan n da iletiflim ürünlerini bünyesinde bulundurmaktad r. Kablosuz Telefonlar PMR Telsizler Navigasyon Ürünleri Kablolu Telefonlar Ayr ca h zla ilerleyen teknolojik geliflim, firmam z içinde, kendi markas n oluflturma e ilimini ortaya ç karm flt r. Bu fikirle yola ç karak, Mirax markas yla, kaliteli ve güvenilir iletiflim ürünlerini hizmetinize sunmufltur. Firmam z, pazar dinamiklerini de takip ederek, hizmet kalitesinde ve sat fllar nda hedeflerini yükseltmifltir. Amac m z, siz de erli ifl ortaklar m z n da deste iyle, müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine, kalite ve istikrarla cevap vermektir ürün katalo umuz bu amaçlar do rultusunda haz rlanarak, ürünlerimizi daha yak ndan tan tmay hedeflemifltir. nternet sitemizden de ürünlerimizi tan yabilir, sat fl ekibimizle irtibat kurarak, ilgilendi iniz ürünlerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Sayg lar m zla... IP Telefonlar Faks Cihazlar Operatör Kulakl klar Kablosuz Kulakl klar Telefon Santrallar Malzemeler

3 2 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 3 G gaset SL910 Dünya'da bir ilk olan, 3.2 dokunmatik ekrana sahip bu telefon, ileri teknolojinin sa lad birçok eflsiz özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Yüksek kaliteli malzemelerden yap lm fl son derece zarif olan bu telefon ile konuflman n mutlulu unu yaflayacaks n z. ECO Dect nedir? ECO Dect, dect telefonlar n elektrik tüketimini ve iletiflim gücünü azaltan bir teknolojidir. Eco Dect özelli inin sa lad yararlar Standart kablosuz telefonlar ile karfl laflt r ld nda %60'a varan enerji tasarrufu. Tek el cihaz kay tl oldu unda, el cihaz baz istasyonu üzerindeyken s f ra kadar düflen iletiflim gücü. EcoMode Eco Dect özelli ine sahip modellerde EcoMode ile birden fazla el cihaz tan ml oldu unda bile iletiflim sinyallerini %80'e varan oranda düflürebilirsiniz. (EcoMode özelli inin aktif olmad durumlar ve standart kablosuz modeller ile karfl laflt r ld nda.) Eco Mode Plus ECO Mode Plus özelli i telefon bekleme modundayken iletiflim sinyallerini s f rlar. Bekleme modunda radyasyon yaymaz ile ne kastediliyor? ECO Mode Plus özelli i ile baz istasyonu sadece gerekli oldu unda, örne in arama geldi inde yada telefon kullan l rken sinyal yayar. Telefon kullan m halinde de ilken iletim gücü kapat l r. (EcoMode Plus özelli ini destekleyen tüm tan ml el cihazlar için geçerlidir.) Telefonum ne zaman bekleme modundad r, aktif moda nas l geçer? Telefonunuz her an kullan ma haz r durumdad r, istedi iniz her an arama yapabilirsiniz. Telefonunuzun hatta ba l oldu u, fakat kullan lmad durumlar bekleme modu olarak adland r l r. Evlerde bafllayan dokunmatik devrim. ECO Mode kullan ld nda telefonumun çekim alan de iflir mi? ECO Mode aç ld nda, kapal alan yaklafl k 25 metre, aç k alan ise150 metre olacak flekilde çekim alan %50 azal r. HSP ve HDSP HSP telefonlar Telefonlar n zda net ses kalitesi HSPHigh Sound Performance net ses sa layan bir G gaset teknolojisidir. Bu entegre özellik sayesinde telefon görüflmeleriniz yeni bir tecrübeye dönüflecek. HSP teknolojisi ile G gaset kablosuz telefonlar n zla yapt n z her görüflmede keskin ve net ses sa lar. HDSP ready el cihazlar El cihazlar için mükemmel ses kalitesi G gaset el cihazlar size daima yüksek ses kalitesi sunar. HDSP ready el cihazlar ile (ülke, flebeke ve servis sa lay c ya göre de ifliklik gösterebilir) bu kalite daha da fazla artt r lm flt r. G gaset SL910 3,2 inç 320x80 TFTVA dokunmatik renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 20 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 230 saat bekleme ve 1 saat konuflma süresi, bluetooth, oda dinleme, titreflim, 612 karakter SMS al p gönderme.

4 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 5 G gaset C610 un kullan m son derece kolayd r ve optimum okunabilirlik için büyük renkli ekran vard r. G gaset C610 radyasyonsuz ECO Mode Plus özelli i ile çevre dostu haberleflme sa lar. leri teknoloji ve mükemmel tasar m ile G gaset SL00 tam size göre G gaset SL00 1,8 inç TFT 128 x 160 renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 20 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 230 saat bekleme ve 1 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, titreflim, 612 karakter SMS al p gönderme. G gaset C610 1,8 inç 128 x 160 renkli ayd nlatmal ekran, 150 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 30 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 180 saat bekleme ve 12 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, 612 karakter SMS al p gönderme. Kullan c dostu özellikleri ile yüksek kaliteli telefon Yeni neslin en fl k telefonu Yetenekli haberleflme G gaset C300, renkli ekran olup, 20 saat konuflma ve 300 saat bekleme süresi ile üstün ve ekonomik bir performans sunar. G gaset SL780 2,2 inç 20 x 320 renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 20 adet cevaps z arama ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 200 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, 60 karakter SMS al p gönderme. G gaset S810 1,8 inç TFT 128 x 160 renkli ayd nlatmal ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 60 adet cevaps z ve 20 adet son arama haf zas, polifonik ve yüklenebilir zil sesi melodileri, 180 saat bekleme ve 13 saat konuflma süresi, bluetooht, oda dinleme, 612 karakter SMS al p gönderme. G gaset C300 1,7 inç 128 x 128 renkli ayd nlatmal ekran, 250 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 30 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 300 saat bekleme ve 20 saat konuflma süresi, 160 karakter SMS al p gönderme.

5 6 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 7 fi k görünümü ve üstün özellikleri ile çok farkl. G gaset A510, çekici tasar m ile birlikte tercihinize göre farkl ekran ayd nlatmas sunuyor. Eco Mode Plus sayesinde ayn zamanda çevre dostu... G gaset A510 1,8 inç 96 x 6 3 renk ayd nlatmal ekran,150 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 220 saat bekleme ve 20 saat konuflma süresi. G gaset A00 1,7 inç 96 x 6 ayd nlatmal ekran, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 20 adet zil sesi melodisi, 220 saat bekleme ve 20 saat görüflme süresi. Kaliteli malzemeyle üretilmifl G gaset A00 mükemmel bir görünüm sergiliyor. Ergonomik tasar m rahat kullan m sa l yor. Genifl yüksek kaliteli tufllar ndaki hassas dokunma noktalar yla, kolayl kla arama yapabilme özelli i tafl yor. Teknik Özellikler SL910 SL780 SL00 S810 S810 C610 Ses kalitesi HDSP ready el cihaz 1 Mükemmel ses kalitesi için HSP Eller serbest görüflme rahat eller serbest geliflmifl eller serbest Zil sesi melodileri polifonik gerçek ses yüklenebilir VIP kay tlar için özel melodi Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Bluetooth Kullan m temel özellikler Bekleme süresi konuflma süresi Rehber adres defteri kay tlar Rehber transferi: DECT ile Bluetooth ile LAN ile Son aranan... numara El cihaz nda otomatik tekrar arama fonksiyonu Direkt arama Bluetooth 2 MiniUSB Oda dinleme Titreflim Tarih hat rlat c çalar saat Takvim Ekran ve menü özellikleri Tam dokunmatik ekran TFTVA Ekran Tam dokunmatik Multi medta arabirimi ( MMI) Ekran: numerik alfanumerik yar grafik grafik Ekran: fl kland r lm fl renkli s 1 s piksel,... inç,... renk ve... sat r TFTVA 320x80 3, Kolay kullan labilen metintabanl menü jumbo font ikon tabanl Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma 20 Saat / Tarih gösterimi Mesafe gösterimi (el cihaz ile baz aras ndaki) Arayan n numaras n (CLIP1) resmini (Picture CLIP1) gösterme Tufl Tak m Özellikleri Ifl kl tufl tak m Ifl k rengi beyaz Mesajlaflma Fonksiyonlar (SMS) SMS1 karaktere kadar SMS kiflisel SMS gelen kutusu 1 Eposta uyar s ECO DECT ECO Mode Radyasyon yaymayan 5 ECO Mode Plus Birden Fazla El Cihaz Özellikleri adete kadar el cihaz artt r m 6 Di er özellikleri Duvara monte edilebilme Piller LiIon accu Teknik Veri El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 13x58x s 15s x320 2,2'' 256K 20 beyaz 60 6 LiIon accu 139x8x s 1 s TFT 128x160 1,8'' TFT 128x160 1, TFT 128x160 1, beyaz LiIon 120,8x6x h 13h beyaz xAAA 16x9x h 13h beyaz xAAA 16x9x h 12h x160 1, amber xAAA 19x9x27,5 letiflimin tüm temelleriyle tasarlanm fl ergonomik telefon G gaset A00 DUO 1,7 inç 96 x 6 ayd nlatmal ekran, eift el cihaz, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 20 adet zil sesi melodisi, 220 saat bekleme ve 20 saat görüflme süresi. letiflimin temeli Çift el cihaz na sahip G gaset A00 Duo ile el cihazlar aras nda interkom görüflme yapabilmenin konforunu yaflay n. G gaset A00 Duo nun mükemmel HSP ses kalitesi ile hiçbir kelimeyi kaç rmayacaks n z.

6 8 Kablosuz Telefonlar > G gaset Kablosuz Telefonlar > G gaset 9 Sadelik ve sa laml k bu telefonda bulufltu. Mükemmel ses kalitesi ile G gaset AS180 konuflmalar nda süreklilik arayanlar için biçilmifl kaftan. Güvenli kablosuz iletiflim. Kablosuz iletiflime flimdi geçin. G gaset AL10, kolay kurulum için uygun olup tak çal flt r bir telefondur. Bu güvenilir telefon, temel görüflme özelliklerini ekonomik fiyat ile birlikte sunuyor. G gaset AS180 1,2 inç ayd nlatmal ekran, 0 kiflilik telefon rehberi, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 210 saat bekleme ve 25 saat görüflme süresi. G gaset AL110 Ayd nlatmal ekran, 0 kiflilik telefon rehberi, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 200 saat bekleme ve 17 saat görüflme süresi. Teknik Özellikler A 580 A 510 A 00 A 00 DUO AS 290 AS 295 AS 180 AL 110 HDSP ready el cihaz 1 Mükemmel ses kalitesi için HSP Eller serbest görüflme rahat eller serbest geliflmifl eller serbest Zil sesi melodileri polifonik gerçek ses yüklenebilir VIP kay tlar için özel melodi Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Bluetooth Bekleme süresi konuflma süresi 210s 25s 220h 20h 220h 20h 220h 20h 210h 25h 210h 25h 210s 25s 200h 17h Rehber adres defteri kay tlar Rehber transferi: DECT ile Bluetooth ile LAN ile Son aranan... numara El cihaz nda otomatik tekrar arama fonksiyonu Direkt arama Bluetooth 2 MiniUSB Oda dinleme G gaset AS295 in dahili telesekterine 12 dakikaya kadar mesajlar n z kaydedilebilir. El cihaz n kullanarak, yeni mesajlar ça r n n tarih ve saat ile beraber sesli anons ile ö renebilirsiniz. G gaset AS295 in dahili telesekreteri uzaktan mesaj dinleme özelli ine de sahip olup, bu sayede nerede olursan z olun mesajlar n z dinleyebilir, sizin için önemli olan hiçbirfleyi kaç rmazs n z. Titreflim Tarih hat rlat c Çalar saat Takvim Ekran: numerik alfanumerik yar grafik grafik Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran ayd nlatmas rengi Gece modu... piksel,... inç,... renk ve... sat r Kolay kullan labilen metintabanl menü jumbo font ikon tabanl Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma Saat / Tarih gösterimi Mesafe gösterimi (el cihaz ile baz aras ndaki) Arayan n numaras n (CLIP1) resmini (Picture CLIP1) gösterme Ifl kl tufl tak m Ifl k rengi 1 96x6 1.2'' s/b 25 amber 3 96x6 1,8" b/w 3 25 amber 1 96x6 1,7'' b/w 25 amber 1 96x6 1,7'' b/w 25 amber 1 1.2'' b/w 3 25 amber 1 1.2'' b/w 3 25 amber 1 1.2'' s/b 3 25 amber 1 b/w 3 yes 25 amber G gaset AS290 1,2 inç ayd nlatmal ekran, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 210 saat bekleme ve 25 saat görüflme süresi. G gaset AS295 1,2 inç ayd nlatmal ekran, telesekreter, 80 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 25 adet cevaps z arama ve 10 adet son arama haf zas, 10 adet zil sesi melodisi, 210 saat bekleme ve 25 saat görüflme süresi. Mesajlaflma Fonksiyonlar (SMS) SMS1 karaktere kadar SMS1... kiflisel SMS gelen kutusu..dakikaya kadar kay t Harici bir görüflme ile kay tlara dinleme Tarih ve zaman anonsu Telesekreter kontrolu el cihaz ndan Baz istasyonundan Elektrik kesilmesi durumunda kay tlar n n korunmas ECO Mode Radyasyon yaymayan 5 ECO Mode Plus adete kadar el cihaz artt r m Duvara monte edilebilme Piller El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) A xAAA 17 x 50 x 30 2xAAA 19x9x27,5 2xAAA 153x8x27 2xAAA 153x8x27 2xAAA AS x9x xAAA 18x9x30 2xAAA 17 x 9 x 31 2xAAA 18x9x30

7 10 Kablosuz Telefonlar > Panasonic Kablosuz Telefonlar > Panasonic 11 Panasonic, tüm ev ve ofis iletiflim ihtiyaçlar n za çözüm getirecek ürünler sunmaktad r. Tüm modellerinde bulunan mükemmel ses kalitesi özelli inin yan s ra, nefes kesen esteti i ve eflsiz ergonomik tasar m ile dikkat çekmektedir. Kablosuz modellerden, ilave ahize opsiyonlu ve fl k tasar ma sahip dahili telesekreterli modellere kadar genifl bir ürün yelpazesiyle be eninize sunulmaktad r. Panasonic KXTG ,8 inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 250 saat bekleme ve12 saat konuflma süresi, oda dinleme, gece modu, SMS al p gönderme, alarm, tufl kilidi ve bluetooht. Panasonic KXTG 811 2,0 inç 128x160 65K renkli ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 250 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,0 inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, telesekreter özelli i, 0 dakikaya kadar kay t, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 250 saat bekleme ve 13 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG , inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 50 adet cevaps z arama, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 150 saat bekleme ve 12 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG , inç 128 x K renkli ayd nlatmal ekran, telesekreter özelli i, 0 dakikaya kadar kay t, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 150 saat bekleme ve 12 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. KXTG 8611 KXTG 8521 KXTG 811 KXTG 8061 KXTG 8051 KXTG 7511 Eller serbest görüflme Zil melodileri Polifonik Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Blutooht Bekleme süresi konuflma süresi 250h 12h 250h 13h 250h 15h 150h 12h 150h 12h 150h 15h Telefon rehberi Son aranan... numara Gece modu Ça r k s tlama Oda dinleme Alarm Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran özellikleri : Pixel, inç, renk 128x160 1,8 65K 128x160 2,0 65K 128x160 2,0 65K 128x160 1, 65K 128x160 1, 65K 2,1 beyaz Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma Çoklu dil ekran Tufl kilidi Saat / Tarih gösterimi Arayan kimlik kayd Arayan n numaras n gösterme Ifl kl tufl tak m Tufl tak m ayd nlatma rengi mavi mavi mavi mavi mavi amber SMS Özelli i..dakikaya kadar kay t Harici bir görüflme ile kay tlara dinleme 0 0 Elektrik kesilmelerinde konuflulabilme özelli i Duvara monte edilebilme Dokunmatik Eco mode Çoklu ahize Piller NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 15x8x2 160x8x33 151x8x32 160x8x33 160x8x33 160x8x33

8 12 Kablosuz Telefonlar > Panasonic Kablosuz Telefonlar > Panasonic 13 Panasonic KXTG ,1 inç ayd nlatmal ekran, 200 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 150 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, SMS al p gönderme, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal ekran, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG , inç ayd nlatmal ekran, çift el cihaz, el cihazlar aras nda interkom görüflme, 50 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 170 saat bekleme ve 18 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal mavi ekran, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 170 saat bekleme ve 18 saat konuflma süresi, alarm. Panasonic KXTG , inç ayd nlatmal ekran, 50 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, 170 saat bekleme ve 18 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal ekran, çift el cihaz, el cihazlar aras nda interkom görüflme, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme, 10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, alarm ve tufl kilidi.

9 1 Kablosuz Telefonlar > Panasonic Kablosuz Telefonlar > Panasonic 15 Ergonomik tasar m, pratik kullan m, ekonomik fiyat yla Panasonic KXTG 1311 tam size göre... Panasonic KXTG ,2 inç ayd nlatmal ekran, 50 kiflilik telefon rehberi, 10 adet son arama haf zas, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG 1611 Her zevke uygun renk seçenekleriyle... Panasonic KXTG ,0 inç ayd nlatmal ekran, 50 kiflilik telefon rehberi, 10 adet son arama haf zas, 120 saat bekleme ve 10 saat konuflma süresi, alarm ve tufl kilidi. Panasonic KXTG ,8 inç ayd nlatmal ekran, çift el cihaz, el cihazlar aras nda interkom görüflme, 100 kiflilik telefon rehberi, eller serbest görüflme,10 adet son arama haf zas, polifonik zil sesi melodileri, elektrik kesilmelerinde konuflabilme özelli i, 170 saat bekleme ve 15 saat konuflma süresi, gece modu, alarm ve tufl kilidi. KXTG 6612 KXTG 6611 KXTG 5511 KXTG 2512 KXTG 2511 KXTG 1612 KXTG 1611 KXTG 1311 Eller serbest görüflme Zil melodileri Polifonik Kulakl k arayüzü kablolu 2,5 mm Blutooht Bekleme süresi konuflma süresi 170h 15h 170h 15h 170h 18h 170h 18h 170h 18h 170h 15h 170h 15h 120h 10h Telefon rehberi Son aranan... numara Gece modu Ça r k s tlama Alarm Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran özellikleri : Pixel, inç, renk 103x65 1,8 amber 103x65 1,8 amber 103x65 1,8 mavi 1, amber 1, amber 1,2 amber 1,2 amber 1,0 amber Son cevaps z ça r y tarih ve saat bilgisiyle tutma Çoklu dil ekran Tufl kilidi Saat / Tarih gösterimi Arayan kimlik kayd Arayan n numaras n gösterme Ifl kl tufl tak m Tufl tak m ayd nlatma rengi amber amber mavi Elektrik kesilmelerinde konuflulabilme özelli i Duvara monte edilebilme Dokunmatik Eco mode Çoklu ahize Piller NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA NiMH 2XAAA El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 159x9x29 159x9x29 18x7x25 159x8x32 159x8x32 159x9x30 159x9x30 18x50x33

10 16 Kablosuz Telefonlar > Motorola Kablosuz Telefonlar > Motorola 17 Motorola D 01 Dect Telefon Ayd nlatmal ekran (amber), eller serbest görüflme, polifonik zil sesi melodileri, 50 adet telefon rehberi, arayan n kimli ini gösterme, saat, tarih, alarm, 0 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 1101 Dect Telefon 1,6 inç, renkli ayd nlatmal grafik ekran, eller serbest görüflme, tufl tak m ayd nlatmas, parlayan halka ile uyar, polifonik zil sesi melodileri, 100 adet telefon rehberi ve gelen aramada kay tl olanlar gösterme, oda dinleme, saat, tarih, alarm, 50 adet son arama detay, 30 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 101 Dect Telefon Ayd nlatmal ekran (amber), 50 adet telefon rehberi, arayan kimli ini gösterme, saat, tarih, alarm, 0 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 1001 Dect Telefon Ayd nlatmal sat r ekran (amber), eller serbest görüflme, parlayan halka ile uyar, polifonik zil sesi melodileri, 100 adet telefon rehberi ve gelen aramada kay tl olanlar gösterme, oda dinleme, saat, tarih, alarm, 50 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. Motorola D 1011 Dect Telefon Ayd nlatmal sat r ekran (amber), 60 dakika kay t yapabilen telesekreter, telesekreter mesajlar n uzaktan dinleme, eller serbest görüflme, tufl tak m ayd nlatmas, parlayan halka ile uyar, polifonik zil sesi melodileri, 100 adet telefon rehberi ve gelen aramada kay tl olanlar gösterme, oda dinleme, saat, tarih, alarm, 30 adet son arama detay, 10 adet tekrar arama, tufl kilidi, ecomod. D1101 D1011 D1001 D01 D101 Bekleme konuflma süresi 100 s 10 s 150 s 10 s 150 s 10 s 250 s 12 s 250 s 12 s Eller serbest görüflme Polifonik zil sesi Rehber kay tlar Tekrar arama Oda dinleme Telesekreter Çalar saat Saat Takvim Ekran: fl kland r lm fl renkli Ekran ayd nlatmas rengi 1,6 inç renkli amber amber amber amber Son arama detay Saat / Tarih gösterimi Arayan kimli ini gösterme Ifl kl tufl tak m Tufl kilidi ECO Mode Piller NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa NiMH, 2 xaa

11 18 PMR Telsizler > Motorola PMR Telsizler > Aselsan 19 Profosyonellerin tercihi 2000 mw ses ç k fl ile ola anüstü ses kalitesi, suya, neme, toza dayan kl, yüksek ve düflük s cakl k ortamlar nda rahatl kla kullanabilen XTNi, CPS yaz l m sayesinde bir çok fonksiyonel özellikleri bünyesinde bar nd r yor. letifliminizde ekonomik çözüm Basit, kompakt ve kolay kullan m Motorola TLKR T ile al flveriflte, plajda, parkta sevdiklerinizle birlikte sürekli iletiflim halinde kal n. Herhangi bir lisans gerektirmeden kullanabilece iniz 6 km menzile sahip bu walkietalkie, ekonomik fiyat yap s ve özellikleri ile iletiflim ihtiyac n z için en pratik çözümdür. Motorola XTNI 10 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, yüksek ses gücü, PMR6 frekans band, CPS Müflteri programlama yaz l m, programlanabilir yan tufllar, rüzgar gürültüsü azalt lmas, CTCSS ve DCS ton sistemi, ya mur, toz, kum, nem gibi kötü çevre flartlar na dayan kl, görüflme bitti sesi, devaml dinleme özelli i, kapsama alan alg lama özelli i, kulakl k girifli, 32 saat kullan m süresi. Motorola T 6 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, LCD ekran, tufl sesi, PMR6 frekans band, tufl kilidi, batarya seviye göstergesi, 3 x AAA Alkaline pille çal flma, bel klipsi, 20 saat kullan m süresi. Outdoor aktivitelerinde iletiflimde konfor Sa lam yap s, 10 km menzili, eller serbest kullan m, ayd nlatmal ekran ile su s çramalar na karfl dayan kl d r. Ayr ca titreflimli uyar s ve hatta dahili el feneri özellikleri ile Motorola TLKR T8, her türlü outdoor aktivitelerde mükemmel bir çözüm sunar. Motorola T8 10 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, ayd nlatmal LCD ekran, PMR6 frekans band, dahili el feneri, eller serbest (VOX) görüflme, tufl sesi, tufl kilidi, kulakl k girifli, titreflimli uyar, batarya seviye göstergesi, oda sesi dinleme, masa üstü flarj seti, bel klipsi, 16 saat kullan m süresi. K sa mesafede haberleflme ihtiyac olanlar için... Günümüzde herhangi bir lisans izni olmaks z n kullan labilen PMR telsiz ürünleri, ücretsiz iletiflim olana sayesinde, tercih edilen haberleflme teknolojileri içinde yer almaktad r. Bafll ca tercih edilen kullan m alanlar, inflaat flantiyeleri, güvenlik firmalar, okullar, hastaneler, fabrika alanlar, tatil köyleri, aramakurtarma gruplar, outdoor aktiviteleri, al flverifl merkezleridir. Her flartta kesintisiz iletiflim Üstün özellikleri, fl k görünümü, su s çramalar na karfl dayan kl yap s ve 8 km menzili ile her türlü do a ortam nda ücretsiz iletiflim sa lar. XTNI TLKR T 8 TLKR T 6 TLRK T Görüflme mesafesi ( * ) 10 km 10 km 8 km 6 km Görüflme kanal kod kod kod Ç k fl gücü 0,500 mw 0,500 mw 0,500 mw 0,500 mw Frekans band PMR6 PMR6 PMR6 PMR6 Eller serbest görüflme (VOX) Oda sesi dinleme Titreflim Tufl sesi Tufl kilidi Kulakl k girifli 9V Jack 9V Jack Dahili el feneri Led uyar s Programlanabilir yan tufllar Kapsama alan alg lama özelli i CTCSS ve DCS Ton sistemi (Gizlilik) Görüflme bitti sesi Devaml dinleme özelli i (Monitör) LCD ekran Ekran ayd nlatmas Batarya seviyesi göstergesi Batarya LiIon NiMH NiMH 3xAAA Alkaline Kullan m süresi 32 s 16 s 16 s 20 s Masa üstü flarj ünitesi Bel klipsi Enerji Tasarruf modu ( Power Save ) El cihaz boyutlar (Y x E x D mm) 11,5x5,8x,5 16,7x5,5x3,9 16x5,x3.6 12,6x5x3,5 () Görüflme mesafeleri aç k arazi koflullar nda belirlenmifl maksimum de erlerdir. Kullan lan yerin co rafi koflullar na göre farkl l k gösterebilir. Motorola T6 8 km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, ayd nlatmal LCD ekran, PMR6 frekans band, eller serbest (VOX) görüflme, tufl sesi, tufl kilidi, kulakl k girifli, batarya seviye göstergesi, oda sesi dinleme, masa üstü flarj seti, bel klipsi, 16 saat kullan m süresi. Aselsan MT km görüflme mesafesi( ), 8 x 38 ara kanal, kolay okunur ayd nlatmal LCD ekran, kanal tarama, tufl kilidi, eller serbest görüflme (VOX), kulakl k girifli, masa üstü flarj ünitesi. Aselsan MT km görüflme mesafesi ( ), 8 kanal, 121 alt kanal, kolay okunur ayd nlatmal LCD ekran, titreflimli uyar, iki kanal ayn anda izleme, oda dinleme, tufl kilidi, tufllama tonu, güç tasarufu, 10 farkl ton seçene i ile ça r uyar s.

12 20 Navigasyon > Aselsan Navigasyon > Aselsan 21 Cep telefonunuz ile muhteflem senkronizasyon; Aselsan 3060 ve 3050 modelleri ile cep telefonunuza dokunmadan gelen tüm ça r lar ekran üzerinden yönetebilir ve sadece ekrana dokunarak arama yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, dikkatinizi da tmadan cihaz n z n ekran n cep telefonu ekran gibi kullanabilirsiniz. Aselsan ASN 305 Navigasyon Cihaz 5.0 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE ve IGO 8 iflletim sistemi, MTK ARM11 MT MHz ifllemci, 2 GB dahili flash bellek, bluetooth, FM verici özelli i, Baflarsoft 3 y l harita güncelleme, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, 2,5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c MT3328(165dBm), DUN ile internete ba lanma, USB 2.0, LiPolimer batarya 900mAh. Aselsan ASN 3060 Navigasyon Cihaz 5.0 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE Net 6.0 & IGO 8 iflletim sistemleri, SIRF AtlasIV AT Mhz ifllemci, 2GB flash bellek, bluetooht özelli i ile eller serbest konumda görüflme, FM Transmitter özelli i, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, AVIN girifli, 2.5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c SiRF 3+, AVIN girifli, 900 mah LiPolimer batarya. Aselsan ASN 3050 Navigasyon Cihaz.3 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE. Net 6.0 & GO 8 iflletim sistemleri, SIRF AtlasIV AT Mhz ifllemci, 2GB flash bellek, bluetooht özelli i ile eller serbest konumda görüflme, FM Transmitter özelli i, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, AVIN girifli, 2.5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS Al c SiRF 3+, AVIN girifli, USB 2.0, 750 mah LiPolimer batarya. Aselsan ASN 300 Navigasyon Cihaz 5.0 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE ve IGO 8 iflletim sistemi, MTK ARM11 MT MHz ifllemci, 2 GB dahili flash bellek, FM verici özelli i, Baflarsoft 3 y l harita güncelleme, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, 2,5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c MT3328 (165dBm), DUN ile internete ba lanma, USB 2.0, LiPolimer batarya Aselsan ASN 3030 Navigasyon Cihaz.3 TFT LCD dokunmatik ekran, 80x272 piksel çözünürlük, MS Windows CE ve IGO 8 iflletim sistemi, MTK ARM11 MT MHz ifllemci, 2 GB dahili flash bellek, FM verici özelli i, Baflarsoft 3 y l harita güncelleme, tüm Türkiye ve detayl il haritalar, dahili anten, 2,5 mm stereo kulakl k ç k fl, GPS al c MT3328 (1 65dBm), USB 2.0, LiPolimer batarya 750mAh.

13 22 Kablolu Telefonlar > G gaset Kablolu Telefonlar > G gaset 23 G gaset DA710 Arayan numaray gösterme (CLIP) özelli i, eller serbest görüflme, 50 son arayan, 16 isim ve numara için 8 adet isim tuflu, 5 aranan listesi, pilsiz çal flma. G gaset 5005 adet tek, 10 adet çift tufllu arama haf zas, ayarlanabilir flash süresi, tekrar arama fonksiyonu, duvara monte edilebilme. G gaset DA310 adet tek tufllu, 10 adet çift tufllu arama haf zas, ayarlanabilir flash süresi, tekrar arama fonksiyonu, duvara monte edilebilme. G gaset 5020 Arayan numaray gösterme (CLIP) özelli i, eller serbest görüflme, 50 son arayan ve 5 aranan numaray gösterme, 10 adet çift numara kay tl k sa arama tuflu, pilsiz çal flma. G gaset DA adet arama haf zas, son numara tekrar, ayarlanabilir flash süresi.

14 2 Kablolu Telefonlar > Mirax Kablolu Telefonlar > Mirax 25 TC50 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl ayd nlatmal (amber) LCD ekran, 99 arayan numara haf zas, 18 aranan numara haf zas, 2 adet tek ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, 16 adet zil melodisi, eller serbest görüflme, hesap makinesi fonksiyonu, 3 adet bekletme melodisi, rahats z edilmeme özelli i, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, alarm, cevaps z ça r lar için uyar fl. TC520 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl ayd nlatmal (mavi) LCD ekran, 99 arayan numara haf zas, 18 aranan numara haf zas, 3 adet tek ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, 16 adet zil melodisi, eller serbest görüflme, hesap makinesi fonksiyonu, 3 adet bekletme melodisi, rahats z edilmeme özelli i, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, alarm, cevaps z ça r lar için uyar fl. TC530 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl ayd nlatmal (yeflil) LCD ekran, 99 arayan numara haf zas, 18 aranan numara haf zas, 3 adet tek ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, 16 adet zil melodisi, eller serbest görüflme, hesap makinesi fonksiyonu, 3 adet bekletme melodisi, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, alarm. TC10 Ekranl Telefon Arayan numaralar gösteren genifl LCD ekran, 30 arayan numara haf zas, 3 adet tek tufllu ve 10 adet çift tufllu arama haf zas, eller serbest görüflme, ayarlanabilir flash süresi, son numara tekrar, ekran kontrast ayar, 3 seviyeli zil ayar, saat, tarih, gelen ça r lar için uyar fl, duvara monte edilebilme.

15 26 Kablolu Telefonlar > Karel Kablolu Telefonlar > Karel 27 Karel TM 910 Ekranl Duvar tipi telefon Arayan numaray gösterme, aktarma tuflu, sessize alma tuflu, LCD ekran, duvara monte edilebilme, tekrar arama tuflu, arayan numara haf zas. Karel TM211 Ekranl kablolu telefon Arayan numaray gösterme, tekrar arama haf zas, handsfree, tone ve darbeli arama, aktarma tuflu, flash tuflu, h zl arama tuflu, bekletme tuflu, zil sesi kademe ayar, LCD ekran, tekrar arama tuflu, arayan numara haf zas. Karel TM 900 Duvar tipi telefon Aktarma tuflu, sessize alma tuflu, zil sesi kademe ayar, duvara monte edilebilme, tekrar arama tuflu. Karel TM 131 Ekranl kablolu telefon Arayan numaray gösterme, tekrar arama haf zas, handsfree, tone ve darbeli arama, aktarma tuflu, flash tuflu, h zl arama tuflu, bekletme tuflu, zil sesi kademe ayar, LCD ekran, tekrar arama tuflu, arayan numara haf zas. Karel TM 115 Telefon Flash tuflu, zil sesi kademe ayar, tekrar arama tuflu. Ladin Her tip telefon santrali ile uyumlu, son numara tekrar tuflu (Redial), çatal alt tuflu (Flash),ton (DTMF) ve darbe (DP) hat sinyalleflme seçenekleri, ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil.

16 28 IP Telefonlar > Karel IP Telefonlar > Karel 29 Karel IP112 IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP112 IP telefon estetik tasar m, HD ses kalitesi, özel ayd nlatmal grafik ekran ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel IP118 IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP118 IP telefon estetik tasar m, özel ayd nlatmal genifl renkli ekran, gigabit deste i, HD ses kalitesi ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel NT32I IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, NT32I IP telefon estetik tasar m, KTSoIP deste i ile Karel santrallerin tüm abone özelliklerini destekleyebilmesi, bluetooth deste i, üstün ses kalitesi ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel IP111 IP Telefon Karel IP Santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP111 IP telefon estetik tasar m, HD ses kalitesi, fulldublex handsfree ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel IP116 IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, IP116 IP telefon estetik tasar m, HD ses kalitesi, özel ayd nlatmal genifl grafik ekran ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel NT2I IP Telefon Karel IP santrallar ve di er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal flan, estetik tasar m, KTSoIP özelli i ile Karel santrallerin tüm abone özelliklerini destekleyebilmesi, bluetooth deste i, özel ayd nlatmal genifl renkli ekran, gigabit deste i, HD ses kalitesi ve fark yaratan di er özellikleriyle, internet eriflimi olan heryerde kesintisiz iletiflim sa lar. Karel YT 500 Yaz l m Tabanl Telefon Karel YT500, sesli görüflme, video konferans, anl k mesajlaflma ve durum takibi gibi farkl iletiflim ihtiyaçlar na ayn anda çözüm sa layan,türkçe arayüze sahip kullan c dostu yaz l m tabanl IP telefondur. fiirketinizdeki dahili numaran z kullanarak, internet olan her yerden her an iletiflim kurabilmenizi sa lar. Destekledi i özelliklere göre lisanslarla farkl laflt r lan YT510, YT520, YT530 ürün isimleriyle 3 versiyona sahiptir. Bu yaz l mlar aras nda bir üst versiyona geçifl yap lmas mümkündür. Böylece ihtiyaçlar n za uygun çözüm için esneklik yarat l r.

17 30 Faks Cihazlar > Panasonic Faks Cihazlar > Karel, Sharp 31 Termal faks ihtiyac n z için arad n z pratik ve ekonomik bir çözüm ise Karel FM 210 sizin için do ru seçim olacakt r. Ofisinizde veya evinizde kullanabilece iniz bu üründe, arayan numaray gösteren LCD ekran, telefon rehberi, sayfa küçültme ve fotokopi gibi bir çok özellik bulunmaktad r. Panasonic KXFT 98 TK Termal Faks Arayan numaray gösterme (Caller ID), otomatik ka t kesici, ka t bitti inde 28 sayfaya kadar haf zaya alma, çoklu faks gönderimi (6 numaraya kadar), eller serbest görüflme, gecikmeli gönderim, poling ve fotokopi fonksiyonu, 100 adetlik telefon rehberi ve daha fazlas. Panasonic KXFP 205 Termal TransferA Faks Normal ka da bask yapan kompakt faks, arayan numaray gösterme (Caller ID), zenginlefltirilmifl fotokopi fonksiyonu, 28 sayfal k doküman haf za, hata düzeltme modu, çoklu gönderim, navigatör tuflu ile kolay kullan m, gecikmeli gönderim, A doküman boyutu, 6 ad ml gri tonlama, elektronik ses ayar kontrolü, polling fonksiyonu ve daha fazlas. Panasonic, tüm ofis ve ev ihtiyaçlar n za göre çözüm getirecek ürünler sunmaktad r. Tüm modellerinde bulunan bask ve ses kalitesi özelli inin yan s ra, esteti i ve eflsiz ergonomik tasar mlar ile dikkat çekmektedir. htiyaçlar n za göre gelifltirilmifl birbirlerinde farkl bask tekni i özellikleri ile fl k bir tasar ma sahip genifl bir ürün yelpazesi ile be eninize sunulmaktad r. Karel FM 210 Termal Faks Arayan numaray gösterme (Caller ID), otomatik tekrar arama, teyid raporu, telefon rehberi, numara ve isim girme, 50 adet isim ile arama haf zas, manuel ve otomatik ça r cevap seçenekleri, fotokopi özelli i, gecikmeli gönderim, grup faks gönderimi, 15 adede kadar faks iletisini kaydetme, dil seçenekleri, sayfa küçültme fonksiyonu, gönderim h z n de ifltirme, otomatik faks alma, 10 sayfa ADF deste i, ayarlanabilir zil sesi melodileri, adet tek tufl ile arama haf zas. Panasonic KXMB 2030 MTP Çok Fonksiyonlu Yaz c Windows Microsoft Windows 2000 / XP / 7 / Windows Vista, iflletim sistemi, 250 sayfa kapasitesi, otomatik 20 sayfa belge besleyici, 2 sat r, 16 dijit LCD ekran, 32 MB dahili haf za, 600 x 600 bask çözünürlü ü, 99 sayfa çoklu kopyalama, taray c, 600 x 1200 dpi ye kadar tarama çözünürlü ü, 33.6 kbps Super G3 uyumluluk, 100 adet telefon defteri, 6 adet tek tufllu arama ve daha fazlas. Panasonic KXMB 1520 Çok Fonksiyonlu Yaz c 150 sayfa ka t kapasitesi, 32 MB dahili haf za, Windows Microsoft Windows 2000 / XP / 7 / Windows Vista uyumluluk, USB ba lant, 18 ppbm yüksek h zl lazer yaz c, 600X600 dpi bask çözünürlü ü, renkli tarama, dijital hoparlör, çok fonksiyonlu yaz c, 2 sat r 16 dijit LCD ekran, 33.6 kbps Super G3 uyumluluk, 100 adet telefon defteri. Sharp UX 53 Termal Faks Arayan numaray gösterme (CLIP), 9600 bps gönderim h z, istenmeyen fakslar engelleme, 0 numaray otomatik arama, 8 kb haf za, tufl kilitleme, telefon faks ayr m. Sharp UX 73 Termal Faks Arayan numaray gösterme (CLIP), otomatik ka t kesme, Gönderim h z, termal ka t, çoklu kopya, 10 sayfa kapasite, fakstelefon otomatik seçim, 5 adet tek tufl, 35 h zl arama haf zas, istenmeyen fakslar engelleme.

18 32 Operatör Kulakl klar > Plantronics Operatör Kulakl klar > Plantronics 33 ENTERA HW 111N ENTERA HW HW 121N Güçlü ve yüksek ses performans, konfor ve dayan kl l ile siz de erli müflterilerimiz için ideal bir Plantronics ürünüdür. Noise canceling özelli iyle arka plan gürültüsünü keserek temiz ve kaliteli ses iletir. Genifl ve de ifltirilebilen kulakl k süngerlerine sahiptir. Esnek dizayn ile diledi iniz gibi ayarlanabilen mikrofon ve taç bulunmaktad r. Plantronics DUOPRO H 171A Voice tube özellikte olan bir kulakl kt r. Mikrofon k sm ses tüpü mikrofon özelliktedir. Ses tüpü belirli bir süre sonunda de ifltirilebilir. Plantronics DUOPRO H 171N Gürültü engelleyici (noisecancelling) özellikte bir mikrofona sahiptir. Sadece mikrofon stillerinde de ifliklik mevcuttur. Taç ve kulak aparatlar ile birlikte kit halindedir. S12 Telefon Kulakl k Sistemi Plantronics S12, evde veya ofiste ellerinizi kullanmadan rahat telefon görüflmeleri yapabilmenizi sa layan telefon kulakl k sistemidir. Ofis ve Call Center'larda kullan labilir, kullan fll ve düzenli bir tasar ma sahiptir. Kulakl k hem taçl, hem de kulak halkas ile kullan labilir. Kulakl takacak bir ask l k mevcuttur. Kulakl k ortamdaki gürültüyü filtreleme özelli ine sahiptir. % 70 e kadar sesi süzer ve yüksek ses kalitesine sahiptir. Ifl kl göstergeleri (Firefly) sayesinde telefonda görüflme yapt n z uzaktan kolayl kla görülebilir. Telefon ile ba lant sa layan adaptöre sahiptir. Pille veya opsiyonel baflka bir güç kayna ile çal flt r labilir. S k kullan lan telefonlarla kullan labilir. Üzerinde ses ayar tuflu, mute butonu ve çal flt rma butonu yer almaktad r. Türkiye'de en yayg n kullan lan ve sizi memnun edecek telefon kulakl k sistemidir. Supra Plus HW 251A Supra Plus HW 261A Plantronics SupraPlus, call center veya ofislerde, iflinin ço unu telefon görüflmesi yaparak geçiren çal flanlar için, konforu ve ses kalitesi ile Plantronics ürünler aras ndan en çok tercih edilen modeldir. Hafif, fl k ve modern bir tasar m, daha do al bir ses için genifl bant frekans tepkisi. Sa lam tasar m ve a rl sadece 9 gram. Supra Plus HW 251N Supra Plus HW 261N Plantronics SupraPlus, call center veya ofislerde, iflinin ço unu telefon görüflmesi yaparak geçiren çal flanlar için, konforu ve ses kalitesi ile Plantronics ürünler aras ndan en çok tercih edilen modeldir. Hafif, fl k ve modern bir tasar m, daha do al bir ses için genifl bant frekans tepkisi. Sa lam tasar m ve a rl sadece 9 gram. Encore Pro HW 291N Encore Pro HW 301N 2009 y l dizayn ödülü kazanan Dünya Lideri Plantronics in yeni ürünü Encore PRO dizayn ve deri kulak yast ile sizlere konforlu bir iletiflim sunar. Hafif olmas n n yan nda dayan kl olan kulakl k ayn zamanda uzat l p ayarlanabilen mikrofona sahiptir. AudioIQ Teknolojisi ile cihaz arka plan gürültüsüne göre kendini uyarlar ya da gürültüyü keser ve karfl daki insan n konuflulan sesi daha iyi duymas n sa lar. %95 net ses özelli iyle dünyan n en iyi noise cancelling kulakl d r. Plantronics in en üst seviye ürünü olarak size hizmet vermektedir.

19 3 Operatör Kulakl klar > Plantronics Operatör Kulakl klar > Plantronics 35 Blackwire 210 Blackwire 220 Profesyonel ve ekonomik kulakl k siz müflterilerimize hem rahatl hem de dayan kl l sunmak için tasarlanm flt r. USB giriflli tek kula kapatan (210) ve iki kula kapatan (220)modelleri mevcuttur. Wideband PC Audio teknolojisine sahiptir. Noise cancelling microphone yani gürültü filtreleme özelli i ile size rahat bir iletiflim sunmaktad r. Hafif, deri süngerli ve ergonomiktir. Kolay kullan m için üzerinde açma kapama tuflu ve ses ayar dü meleri vard r. Microsoft sertifikal versiyonu da mevcuttur. Blackwire 20 Evde, ofiste veya yolculukta kullanabilece iniz Blackwire 20, size PC ortam nda kristal berrakl nda ses kalitesi sunar. Kolay kullan m için üzerinde açma kapama tuflu ve ses ayar dü meleri vard r. Yumuflak kulak yast klar tüm gün boyunca size maksimum konfor sa lar. HiFi stereo ses kalitesi ile PC ortam nda müzik dinlemeniz için de idealdir. SoundGuard teknolojisi, ani yüksek seslere karfl koruma sa lar. Plantronics AUDIO 310 Konuflma ve ses uygulamalar için özel olarak tasarlanm fl, Plantronics Audio 310 gürültü kesen mikrofonu sayesinde rahat bir görüflme olana sa lar. QuickAdjust, konuflmatabanl uygulamalarda ve multiplayer oyun üzerinde tam kontrol sa lamak için idealdir. PC'nizin Soundcard içine 3.5mm ba lant d r. Plantronics AUDIO 326 Bilgisayar n zda müzik ve ça r için optimize edilmifltir. Bu esnek kulakl k, ayarlanabilir ve gürültü önleyici mikrofonu sayesinde dinlemenin yan s ra ça r almak ve yan tlamak için idealdir. PC'nizin Soundcard içine 3.5mm ba lant d r. Plantronics AUDIO 626 Dijital Sinyal flleme özelli i (DSP) ile geliflmifl ses kalitesi. Gürültü engelleyici mikrofonu sayesinde akustik yank ça r larda bile sesi daha net ve daha do al duyulmas n sa lar. Tak çal flt r özelli i ile USB ba lant s kurmak için herhangi bir yaz l m gerektirmez. Rahat, hafif ve kullan m kolay kontrolleri ile tüm PC ses ihtiyaçlar n z için mükemmel bir kulakl kd r. Blackwire 610 Blackwire 620 letiflimi çok daha etkin ve verimli hale getirmek için tasarlanm fl bu model, size ola anüstü ses netli i ve tüm gün rahatl k sa l yor. Gürültü önleyici mikrofonu (Noisecancelling) sayesinde, yo un olan ça r ortamlar nda size yüksek performans ve ola anüstü ses netli i sunuyor. Digital Sinyal flleme (DSP), SoundGuard, Wideband PC Audio teknolojisine sahiptir. Maksimum konfor için tasarlanm fl yumuflak kulak yast klar ile PC ortam nda ses iletiflimi, konferans görüflme gibi yo un ortamlar için idealdir. USB giriflli tek kula kapatan (610), iki kula kapatan (620) modelleri ve Microsoft sertifikal versiyonu da mevcuttur. Blackwire 35 Tüm multimedya uygulamalar için yüksek ses kalitesi sunan, ister mono, isterseniz stereo olarak kullanabilece iniz çok farkl bir kulakl kt r. Geliflmifl Dijital Sinyal flleme (DSP) teknolojisi sayesinde daha do al ses imkan sunar. SoundGuard teknolojisi, ani yüksek seslere karfl koruma sa lar. Bu ürün kulakl n z yan n za al p tafl yabilmeniz için sa lam ve fl k bir çanta ile birlikte sunulmaktad r. Practica SP 11 Plantronics Practica SP11, kurulumu kolay ve pratik olup, gürültü filtreleme özelli i ile ça r merkezleri için en ekonomik çözümdür. DA0 Adaptör Hem sabit hatl telefon (masa telefonu) hem de VOIP uygulamalar nda softphone kullanan kurumlar ve çal flanlar içindir.uygun boyutlu oldu u için az yer kaplar, masan zdaki alan rahatça kullanman z saglar.

20 36 Kablosuz Kulakl klar > Plantronics Kablosuz Kulakl klar > Plantronics 37 Voyager Pro Mobil ofis sistemine destek sa layan PC ve cep telefonu ile uyumlu yüksek performans sa layan kablosuz kulakl k, AudioIQ2 DSP teknoloji, wideband teknoloji, Microsoft OCS ve standart USB versiyonu mevcut, bluetooth teknolojisi. Savi GO Plantronics Savi Go kablosuz kulakl k sistemi ile ifl görüflmeleri için kaynak seçin. Ofis profesyonelleri için tasarlanan bu tek kulakl k sistemi sorunsuz bir flekilde cep telefonu ve PC üzerinden al nan ça r lar aras nda geçifl yapman z sa lar. Savi Office Birden fazla uygulamay tek bir ürün ile kontrol sa lama yetene i, üç yönlü ba lant s sayesinde, bilgisayar, masa telefonu ve cep telefonu aramalar n tek bir kablosuz kulakl k aras nda geçifl sa layabilmenize olanak sa l yor. CS50 Yeni tasar m ve gelifltirilmifl performans yetene i ile masa telefonu görüflmeleriniz için mükemmel kablosuz iletiflim arac. Parmaklar n z n ucunda sonland rma ve mute denetimleri ile masan zda 100 metreye kadar kesintisiz konuflma, gürültü filtreleme mikrofonu, de ifltirilebilir pil.

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım. Vox Özelliği: Ses Algılama. Kanal Monitör. Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği

Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım. Vox Özelliği: Ses Algılama. Kanal Monitör. Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım Vox Özelliği: Ses Algılama Kanal Monitör Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği Otomatik Batarya Tasarruf Modu Meşgul Kanal Kilidi Gönderme Zaman Sınırlayıcı (TOT)

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Sabit telefonda sektörün güçlü oyuncusu Gigaset, VoIP, ISDN ve sabit hatlı aramalar için hibrid masaüstü telefon DX800A yı kullanıcılara sunuyor. Birçok özelliği bir araya getiren DX800A, küçük ofislerin

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü TASNİF DIŞI 4700 Telsiz Ailesi Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü Haziran 2014 İçindekiler 4700 Telsiz Ailesi... 1 4700 Telsiz Tipleri... 1 4700 Telsizlerin Genel Özellikleri... 1 4700

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞYERLERİ İÇİN TASARLANMIŞ MODELLERDİR. MS48 SERİSİ SANTRALLAR, MODÜLER YAPIDA VE FARKLI KAPASİTE SEÇENEKLERİNE

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

VX2880ML 28" UHD 4K LED

VX2880ML 28 UHD 4K LED VX2880ML 28" UHD 4K LED Monitör, Flicker Free Teknolojisi 1.07Milyar Renk Desteği, MHL/HDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort Giriş/Çıkış (Çoklu Monitör, Uyumu) Girişleri ve Hoparlör VX2880ml ViewSonic VX2880ml,

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Akıllı Zarafet D4501B/38

Akıllı Zarafet D4501B/38 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz telefon 4,6 cm ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü D4501B/38 Akıllı Zarafet Modern tasarıma ve birinci sınıf kaplamaya sahip bu zarif ve şık

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

JABRA EVOLVE 65. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/evolve65 Kullanım Kılavuzu jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, sahiplerinin

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her bakımdan üstün performans KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her koşulda uygun maliyet Yeni nesil KX-HDV serisi telefonlar, ekonomik fiyatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özellikleri

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

IP İnterkom IP İNTERKOM NEDİR? IP?

IP İnterkom IP İNTERKOM NEDİR? IP? IP İnterkom IP İNTERKOM NEDİR? IP? IP İnterkom Üretilen tüm elektronik cihazlar, Ethernet çıkışlı olarak üretilmekte ve dış dünyaya bağlanabilmektedir. Bu sebeple İnterkom sistemleri de aynı yapıya uygun

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ

YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ YETKİLİ SATICI FİYAT LİSTESİ SANTRAL / TERMİNAL / YAKINSAMA ÜRÜNLERİ OCAK 2017 A) MÜŞTERİ SATIŞ KOŞULLARI MS SANTRAL VE FİYAARI KAREL MS26S (2/6 sabit kapasiteli) 659 KAREL MS26C (2/6 sabit kapasiteli)

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Data Sheet [BAROMETRE]

Data Sheet [BAROMETRE] Data Sheet [BAROMETRE] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Profesyonel Haberleşme Çözümleri.

Profesyonel Haberleşme Çözümleri. Profesyonel Haberleşme Çözümleri www.aselsan.com.tr Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme Çözümleri ASELSAN ın Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme Sistem Çözümleri, normal, kriz veya afet durumlarında,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı