Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)"

Transkript

1 Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

2

3 -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları [Searching the politics in moral thought: Political implications of Ibn Miskawaih s concept of justice ], Hümeyra KARAGÖZOĞLU, 27 (2009/2), Ahmed Cevdet Paşa ve Bosna Islahatı [Ahmed Cevdet Paşa and the reform of Bosnia], Ahmet Zeki İZGÖeR, 6 (1999/1), Ahmet Arslan, İbn Haldun un İlim ve Fikir Dünyası [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Cumhur ersin ADIGÜZeL, 21 (2006/2), Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Hasan KÖSeBALABAn, 14 (2003/1) Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih: İbn Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Sümeyye PARIL- DAR, 21 (2006/2), Akif araştırmalarına bibliyografik bir katkı: Mehmet Akif in Arapçadan yaptığı tercümeler üzerine notlar [A bibliographical contribution to the research on Akif: Some notes on the translations by Mehmet Akif from Arabic], Suat MeRtOĞLU, 7 (1999/2), Ali Kuşçu nun bir hendese problemi ve Sinan Paşa ya nisbet edilen cevabı [A mathematical problem of Ali Kuşçu and its reply attributed to Sinan Paşa], İhsan FAZLIOĞLU, 1 (1996/1), Âlî Paşa vasiyetnamesine dair birkaç yeni bilgi [Some new information about Âlî Paşa s last will and testament], nergiz YILMAZ AYDOĞDU, 15 (2003/2), Ali Suavi nin usûl-i fıkha dair bir risalesi: Arabî İbâre Usûlü l-fıkh Nâm Risâlenin Tercümesi [A treatise by Ali Suavi on Islamic jurisprudence Arabî İbâre Usûlü l-fıkh Nâm Risâlenin Tercümesi], Sami erdem, 5 (1998/2), Alim Arlı, Oryantalizm ve Oksidentalizm Tartışmaları Ekseninde Şerif Mardin [tez Değerlendirmesi/Dissertation Review], Faruk DenİZ, 14 (2003/1), Allah ın cüz îleri bilmesi: Klasik İbn Sînâ yorumunun değerlendirilmesi [God s knowledge of particulars: Reconsidering the classical approach on Avicenna s position], Rahim ACAR, 20 (2006/1),

4 4 Allah ın halifesi, dünyanın kadısı: Bir dünya imparatorluğu olarak hilafet [God s caliph and world s judge: the caliphate as a world empire], Hayrettin YÜCeSOY, 22 (2007/1), Alternatif İslamî tıp: tıbb-ı nebevî [the alternative Islamic medicine: tıbb-ı nabawî], Ayhan tekineş, 4 (1998/1), Alternatif moderniteler: Osmanlı İmparatorluğu ve İran da Meşrutiyetçilik [Alternative modernities: Constitutionalism in the Ottoman empire and Iran], Fariba ZARIneBAF, 24 (2008/1), 47/78. Arap kültüründe çeviri çalışmaları ve Huneyn b. İshâk ekolü [Hunayn Ibn Ishâq and his school in the translation process from Greek into Arabic], eyyüp tanriverdi, 23 (2007/2), Arapçanın İbranîceye katkısına dair Avram Galanti nin bir makalesi [An essay by Abraham Galante on the contribution of Arabic to the progress of Hebrew], eyyüp tanriverdi, 20 (2006/1), Arapların 1908 Meşrutiyet tecrübesi [the Arab experience of the Second Constitutional era], Hasan KAYALI, 24 (2008/1), Ârif Halîl ebu Îyd, el-alâkâtü d-devliyye fi l-fıkhi l-islâmî [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], A. tahir nur, 30 (2011/1), Aristoteles in sayı tanımı [Aristotle s definition of number], İhsan FAZLIOĞLU, 15 (2003/2), Asaf Hâlet Çelebi, Pali Metinlerine Göre Gotama Buddha [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Fuat AYDIn, 16 (2004/1), Aşık Paşazade, Osmanoğulları nın Tarihi [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Fatma SeL turhan, 15 (2003/2), Aşınan kimlikler, dağılan kişilikler: Benlik, kişilik ve kişilik bozuklukları üzerine kültürel bir okuma [Corrosed identities, fragmented personalities: A cultural reading of self, personality, and personal disorders], Kemal SAYAR, 13 (2002/2), Avrupa ve Japonya da kapitalizm [Capitalism in europe and Japan], Mustafa ÖZeL, 13 (2002/2), Avrupa da yeni-ortaçağ düzeninin yükselişi [the rise of a neo-medieval order in europe], Jan ZIeLOnKA, 23 (2007/2), Aydınlanma zihniyetinin ötesi: Antropokozmik bir bakış açısı [Beyond the enlightenment mentality: An antropocosmic perspective], tu WeIMInG, 22 (2007/1), Bâbürlü Devleti nde türkçe [turkish language in the Mughal empire], Ali Fuat BİLKAn, 17 (2004/2), Başlangıcından Osmanlı ya iktisadî düşünce tarihinin İslamî kaynakları [the Islamic sources of the idea of economic thought from its beginning until the Ottomans], Sabri ORMAn, 6 (1999/1), 9-48.

5 Batı bilim anlayışında gerçeklik meselesi [the question of reality in Western understanding of science], Şakir KOCABAŞ, 8 (2000/1), Batı düşüncesi ve Hint düşüncesi: Bir mukayese denemesi [Western thought and Indian thought: Some comparative steps], Fred DALLMAYR, 16 (2004/1), Batı felsefesiyle ilgili türkiye de yapılan tezler [theses conducted in turkey on Western philosophy], Harun AnAY, 5 (1998/2), Batı siyaset felsefesinde yeni arayışlar: eric Voegelin ve yeni siyaset bilimi [new search in Western political philosophy: eric Voegelin and the new political science], Mehmet Fevzi BİLGİn, 8 (2000/1), Batı daki İslam algısının tarihine giriş [Introduction to the history of Western perceptions of Islam], İbrahim KALIn, 15 (2003/2), Bazı yeni sünnet tanımları üzerine [On some new definitions of sunna], Yavuz KÖKtAŞ, 12 (2002/1), Bedreddin İbn Cemâa, Adl e Boyun Eğmek: Ehl-i İslam ın Yönetimi İçin Hükümler [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Osman Safa BUR- SALI 30 (2011/1), Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muammer İSKenDeROĞLU, 15 (2003/2), Bilgi ve bilimsel çalışma üzerine [On knowledge and scientific study], Mehmet Burçin GÖKGÖZ, 3 (1997/1), Rus Devrimi nin genel bir değerlendirmesi [the Russian Revolution of 1905: A reassessment], Kezban ACAR, 24 (2008/1), Bir Hıristiyan kurtuluş teolojisinden dinlerin bir kurtuluş teolojisine doğru [From a Christian salvation theology towards a salvation theology of the religions], Mahmut AYDIn, 9 (2000/2), Bir İbn Sînâ şârihi: ekmeleddîn en-nahcuvânî ve varlık anlayışı [A commentator of Avicenna: Akmaladdîn al-nahcuwânî and his conception of existence], İbrahim YeMenLİ, 10 (2001/1), Bir iktisat klasiği olarak İbn Haldun un Mukaddime si [Ibn Khaldûn s Muqaddimah as a classical work in economics], Mustafa ÖZeL, 21 (2006/2), 1-8. Bir Katolik tarikatı: Opus Dei [A Catholic sect: Opus Dei], Ali Murat YeL, 9 (2000/2), Bir kemâlin hikâyesi: el-makdisî nin el-kemâl fî esmâi r-ricâl inin dört asırlık serüveni [the story of a kamâl: the four-century long adventure of al-kamâl fî asmâ al-rijâl of al-maqdisî], Mehmet ÖZŞeneL, 11 (2001/2),

6 6 Bir modernleş(tir)me projesi olarak köy enstitüleri [Village institutes as a modernization project], Mehmet AnIK, 20 (2006/1), I. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası düzen kurma sürecinde Osmanlı Devleti nin tavrı: Paris Barış Konferansı na sunulan 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra [the attitude of the Ottoman state towards the new international ordering in the aftermath of WII: the diplomatic note presented to the Paris Peace Conference in June 23, 1919], Mustafa BUDAK, 7 (1999/2), Bizans İmparatorluğu nun çöküşünün başlangıcı [the beginning of the demise of the Byzantine empire], Semavi eyice, 16 (2004/1), Bosna müslümanları arasında reisü l-ulema müessesesi [the establishment of raîs al-ulamâ among the Muslims of Bosnia], Fikret KARÇİÇ, 4 (1998/1), Buda nın diğer dinlere bakışı [Buddha s attitude toward other religions], Fuat AYDIn, 16 (2004/1), Buhara-Bombay-Bursa hattında dervişlerin seyr ü seferi [the journey of darwishes from Bukhara to Bursa via Bombay], Mustafa KARA, 20 (2006/1), Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri [the cloud motif and its earliest examples in the Ottoman art], Aziz DOĞAnAY, 6 (1999/1), Bunalımdan dönüşüme Batı medeniyeti ve Hıristiyanlık [the Western civilization and Christianity from crisis to transformation], Ahmet DAVUtOĞLU, 9 (2000/2), Canı Bek Han devrinde ( ) Altınordu hanlığında bilim hayatı [Scientific life at Golden Horne Khannate during the reign of Canı Bek Khan ( )], Cevat İZGİ, 2 (1996/2), Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], İsmail DenİZ, 16 (2004/1), Cumhuriyet e geçiş sürecinde hilafet teorisine alternatif yaklaşımlar: Seyyid Bey örneği ( ) [Alternative perspectives on the theory of caliphate during the transition to the Republic: the example of Seyyid Bey ( )], Sami erdem, 2 (1996/2), Cüveynî nin el-gıyâsî sinde kat iyyât-zanniyyât ayrımı ve modern Yorumları [the qat iyyât-zanniyyât distinction in al-juwaynî s al- Ghyâthî and its modern interpretations], Özgür KAVAK, 27 (2009/2), Çağdaş Arap düşüncesi [Contemporary Arab thought], Harun AnAY, 10 (2001/1), 1-88.

7 Çevreci hareketin siyasallaşma süreci [Politicization process of the environmental movement], İsmail CeRİtLİ, 5 (1998/2), Çin ve Osmanlı da meşrutiyetçi düşünce ve milliyetçiliğin doğuşu: Karşılaştırmalı bir inceleme [the constitutionalist thought and the emergence of nationalism in China and the Ottoman empire: A comparative perspective], Z. Hale eroğlu SAĞeR, 20 (2006/1), Çok yönlü bir âlim portresi: Gazzâlî [the portrait of a multi-dimensional intellectual: al-ghazâlî], Cağfer KARADAŞ, 10 (2001/1), Daha kapsamlı ve açıklayıcı bir sekülerizm paradigmasına doğru: Modernite, içkinlik ve çözülme ilişkisi üzerine bir çalışma [towards a more comprehensive and explanatory paradigm of secularism: A study on the relations between modernity, immanence, and dissolution], Abdulvahhab el-messirî, 3 (1997/1), Daha mükemmel bir âlem var olabilir mi?: Leyse fi l-imkân tartışmasının kaynakları üzerine notlar [Is this the best of all possible worlds? notes on the sources of the dispute on laysa fî al-imkân], M. Cüneyt KAYA, 16 (2004/1), Devlet ve işadamı [State and the businessman] [Kitap Değerlendirmesi /Book Review], Mustafa ÇeLen, 1 (1996/1), Devr-i dil-ârâ-yı hürriyet te edebî ortam [Literary environment at the period of the beloved freedom ], Beşir AYVAZOĞLU, 25 (2008/2), Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce, Arapça Kültür [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], M. Cüneyt KAYA, 14 (2003/1), Dinî ve bilimsel enstrümentalizm: Çıkmazlar, çözüm arayışları [Religious and scientific instrumentalism: Dead-ends and search for a solution], İbrahim KALIn, 1 (1996/1), Doğrudan doğruya Kur an dan alıp ilhamı : Kur an a dönüş ten Kur an İslamı na [ Being inspired directly by the Qur an : From returning to the Qur an to the discourse of Qur anic Islam], Suat MeRtOĞLU, 28 (2010/1), Doğu-Batı Dîvanı: Goethe ve Hâfız diyaloğu [east-west Dîwan: Dialogue between Goethe and Hâfız], Fred DALLMAYR, 9 (2000/2), Dünya düzeni ve vatandaşlık: Ulus-devletin ötesinde yeni imkânlar [World order and citizenship: Paths beyond the nation-state], Fred DALLMAYR, 22 (2007/1), Dünya görüşü, varlık tasavvuru ve düzen fikri: Medeniyet kavramına giriş [Worldview, existence and order: An introduction to the concept of civilization], İbrahim KALIn, 29 (2010/2),

8 8 Dünyalar arasında: edward W. Said in mirası [Among the worlds: edward W. Said s heritage], Alim ARLI, 15 (2003/2), ebu l-hukemâ/hikmetin Atası: Hermetik felsefenin İslam düşünce tarihinden görünümü [Ab al-hukamâ / the Father of Wisdom: the appearance of Hermetic philosophy from the perspective of the history of Islamic thought], Mahmut erol KILIÇ, 5 (1998/2), el-fârâbî ye atfedilen Yeni-eflatuncu bir eser: Risâle fi l-ilmi l-ilâhî [A neo-platonic work attributed to al-fârâbî: Risâla fî al-ilm al-ilâhî], Fehrullah terkan, 20 (2006/1), emperyalizm karşıtı bir imparatorluk: Osmanlı tecrübesi ışığında 19. yüzyıl dünya düzeni [An anti-imperialist empire? Ottoman lessons on the nature of 19th century world order], Cemil AYDIn, 22 (2007/1), ernest Renan ve reddiyeler bağlamında İslam-bilim tartışmalarına bibliyografik bir katkı [A bibliographic contribution to the debates on Islam and science in the context of ernest Renan and refusals], Dücane CÜnDİOĞLU, 2 (1996/2), eşref Altaş, Fahreddin er-râzî nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Mustakim ARICI, 29 (2010/2), Fahri Unan, İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar: Kınalı-zâde Ali nin Medîne-i Fâzılası [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Ayşe Sıdıka OKtAY, 18 (2005/1), Fârâbî nin Kitâbü l-mille adlı eserinin takdim ve çevirisi [the introduction to and translation of al-fârâbî s Kitâb al-milla], Fatih toktaş, 12 (2002/1), Fethi Kerim Kazanç, Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelamında Ahlak Düşüncesi [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], İlker KÖMBe, 23 (2007/2), Gadamer in yorumlama ve hakikat teorisi [Gadamer s theory of interpretation and truth], Walid AtARİ, 8 (2000/1), Garip bir memleket, garip bir sultan: Bâbürnâme deki Hindistan [A strange country, a strange sultân: Bâbürnâme s India], Fatih BAYRAM, 17 (2004/2), Gautier H. A. Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadîth [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Halit ÖZKAn, 29 (2010/2), Gaza devrinde Kur an ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri [Interpreting the Qur ân in the period of ghazâ: Ottoman interpreters and their works before the conquest of Istanbul], Ahmet Faruk GÜneY, 18 (2005/1),

9 Gazâlî tercümeleri: Osmanlı devri ve 1928 sonrası için bir bibliyografya denemesi [Al-Ghazâlî translations in turkish: A bibliographical sketch of the Ottoman and post-1928 periods], Yusuf turan GÜnAYDIn, 30 (2011/1), Gazâlî nin ilimler tasnif(ler)i ve en üst teorik ilme dair tanımlamaları [Al- Ghazâlî s classifications of the sciences and descriptions of the highest theoretical Science], Alexander treiger, 30 (2011/1), Geçmişten geleceğe İbn Haldun: Vefatının 600. yılında İbn Haldun u yeniden okumak [From past to future Ibn Khaldun: Revisiting Ibn Khaldun at the sexcentenary of his death] [Sempozyum Değerlendirmesi/Conference Review], Yavuz YILDIRIM, 21 (2006/2), Geleneğin bozulması: Kurtuluş teolojisi ve Cizvitler [the Disintegration of tradition: the liberation theology and the Jesuits], Ali Murat YeL, 5 (1998/2), Gelenek ile modernite arasında bir sentez denemesi: Seyyid Süleyman nedvi ( ) [An experiment of synthesis in between tradition and modernity: Seyyid Süleyman nedvi ( )], Mehmet ÖZŞeneL, 21 (2006/2), Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Yunus UĞUR, 14 (2003/1), Hajime nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples: India-China- Tibet-Japan [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muammer İSKenDeROĞLU, 16 (2004/1), Halep-Kosova hattı, 1909: Arnavutluk ta Meşrutiyete karşı bir isyan teşebbüsü [the Aleppo-Kosovo connection, 1909: An attempt of rebellion in Albania against the Ottoman constitutional regime], Abdülhamit KIRMIZI, 26 (2009/1), Halifenin yokluğunda hilafet tartışmaları: 150 lik Rıza tevfik in Amman dan Londra ya gönderdiği bir mektup üzerine [Discussing the issue of chaliphate in the cbsence of chaliph: Some remarks on a letter of political emigre Riza tevfik from transjordan to London], Gültekin YILDIZ, 26 (2009/1), Hatice Kelpetin Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Gülgûn UYAR, 19 (2005/2), Heidegger in modernlikle yüzleşmesi [Heidegger s confrontation with modernity] [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Ahmet ADeM- OĞLU, 1 (1996/1), Hekim-filozof ebû Bekir er-râzî bir mülhid miydi? [Was the physicianphilosopher Abû Bakr al-râzî a heretic?], Seyfi KenAn, 10 (2001/1),

10 10 Hıristiyanlıkta ve Kur an tefsirlerinde Hz. İsa nın mucizeleri [the miracles of the Prophet Jesus in Christianity and in the commentaries of the Qur ân], Betül AVCI, 9 (2000/2), Hikmet hadisi üzerine bir inceleme [An analysis on the wisdom hadith], Mehmet ÖZŞeneL, 2 (1996/2), Hilâfet ve iktisat -usûl üzerine- [On caliphacy and economy: A discussion on method], Cengiz KALLeK, 2 (1996/2), Hindistan hicret hareketi [Hijrat movement in India], Halil toker, 17 (2004/2), Hindistan Yahudileri [the Jews of India], İsmail taşpinar, 16 (2004/1), Hindistan da İngiliz hakimiyeti ve ulemânın tavrı [the British supremacy in India and the attitude of the ulamâ], Azmi ÖZCAn, 17 (2004/2), Hint alt-kıtasında İslam araştırmalarının dünü bugünü: Kurumlar, ilmî faaliyetler, şahıslar, eserler [the Past and present status of Islamic studies in the Indian subcontinent: Organizations, scholarly activities, personalities, and works], Abdülhamit BİRIŞIK, 17 (2004/2), Hint din, düşünce ve tarihine dair türkçe bir bibliyografya denemesi [A turkish bibliography on Indian history and thought], Fuat AYDIn, 16 (2004/1), Hint düşüncesine genel bir bakış [A general look at the Indian philosophy], S. RADHAKRISHnAn Charles A. MOORe, 16 (2004/1), Hintli düşünme tarzı [the Indian way of thinking], Fazıl Önder SÖnMeZ, 16 (2004/1), İbn Bâcce nin ahlak ve siyaset düşüncesi [the ethical and political thought of Avempace], Burhan KÖROĞLU, 1 (1996/1), İbn Haldun ve Hegel de tarihte nedensellik: Aristo mirasını yeniden değerlendirmek [Ibn Khaldûn and Hegel on causality in history: Aristotelian legacy reconsidered], Ali ÇAKSU, 12 (2002/1), İbn Haldun ve Osmanlı da çöküş tartışmaları [Ibn Khaldûn and the debates of decline in the Ottomans], ejder OKUMUŞ, 6 (1999/1), İbn Haldun ve Weber de bilgi ve bilim sorunu [the question of knowledge and science in Ibn Khaldûn and Weber], nurullah ARDIÇ, 15 (2003/2), İbn Rüşd ün düşünce sisteminde hakikat-felsefe-din ilişkileri [the relations of truth-philosophy-religion in the thought of Averroes], Hüseyin SARIOĞLU, 10 (2001/1),

11 İbn Rüşd ün İbn Sînâ yı eleştirisi: el-fark beyne re yeyi l-hakîmeyn [Averroes criticism of Avicenna: al-fark bayn ra yay al-hakîmayn], Ömer Mahir ALPeR, 10 (2001/1), İbn Sînâ nın kelâmcıların hudûs görüşüne yönelttiği eleştiriler [Avicenna s critique of theologians view of hudûth], Muhammet Fatih KILIÇ, 28 (2010/1), İbn Sînâcı felsefe geleneğinin oluşumu ve Behmenyâr ın felsefe tasavvuru [the making of the Avicennian philosophical tradition and Bahmanyâr s view of philosophy], Mustakim ARICI, 28 (2010/1), İbnü l-annâbî ve es-sa yü l-mahmûd fî nizâmi l-cünûd adlı eseri [Ibn al- Annâbî and his al-sa y al-mahmûd fî nizâm al-junûd], İhsan FAZLIOĞLU, 1 (1996/1), İbnü l-ekfânî nin İkmâlü s-siyâse fî ilmi l-firâse adlı eseri [Ibn al-akfânî s Ikmâl al-siyâsa fî ilm al-firâsa], Şükran FAZLIOĞLU, 10 (2001/1), İbnü l-ekfânî nin Risâle fî âdâbi suhbeti l-mülûk adlı risâlesi [Ibn al- Akfânî s Risâla fî âdâb suhbat al-mulûk], Şükran FAZLIOĞLU, 12 (2002/1), İbrahim erol Kozak, İbn Haldun a Göre İnsan-Toplum-İktisat [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Yaylagül CeRAn, 21 (2006/2), İbrahim Kalın, Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Sümeyye PARILDAR, 29 (2010/2), İkbâl de dinamik insan anlayışı [the dynamic understanding of the human being in Iqbal], Ahmet ALBAYRAK, 5 (1998/2), II. Abdülhamid döneminde Kuzey Irak ta tarikat, aşiret ve siyaset [Tarîqa, tribe and politics in northern Iraq during the reign of Abdulhamid II], Gökhan ÇetİnSAYA, 7 (1999/2), II. Meşrutiyet devri türk hikayesinde kadın etrafında gelişen modernleşme tartışmaları [the discussions of modernism on women in turkish story during the second constitutional monarchy], nesime CeYHAn, 19 (2005/2), II. Meşrutiyet dönemi siyer müellifleri arasında geleneğin Sesi: Düzceli Yusuf Suad [A voice of the tradition among sîra authors in the Second Constitutional Period: Düzceli Yusuf Suad], Güllü YILDIZ, 29 (2010/2), II. Meşrutiyet ve medreseler: Geleneksel bir kurumun modernleşme sürecinde var olma mücadelesi [Constitutionalism and the madrasas: A traditional institution s struggle for survival in the face of modernization], Yaşar SARIKAYA, 25 (2008/2),

12 12 II. Meşrutiyet in ilanının Irak taki yansımaları [Reflections of the Second Constitutionalism in Iraq], Davut HUt, 25 (2008/2), II. Vatikan Konsili nden sonra Hıristiyan dünyasındaki yeni temayüller ve gelişmeler [the new tendencies and developments in the Christian world after the Second Vatican Council], J. F. MAYeR, 9 (2000/2), İktisadî oryantalizmin sonu: Çin, Hint ve Osmanlı ekonomilerine yeni bakış [the end of economic orientalism: A new perspective on the economies of China, India, and the Ottoman empire], Mustafa ÖZeL, 8 (2000/1), İktisat tarihi çalışmalarına bir katkı: Avrupa devletlerinin nüfus ve arazi istatistiği [A contribution to economic history: the demographic and territorial statistics of the european states], Coşkun ÇAKIR, 4 (1998/1), İktisat, fiyat ve adalet üzerine [On economics, price, and justice], Mustafa ÖZeL, 1 (1996/1), İlk devir İslam dünyasında akıl üzerine tartışmalar [Debates on reason in early muslim thought], Ayhan tekineş, 10 (2001/1), İlk dönem Osmanlı ilim ve kültür hayatında İhvânu s-safâ ve Abdurrahman Bistâmî [Ikhvân al-safâ and Abdurrahman Bistâmî within the context of the early Ottoman intellectual and cultural life], İhsan FAZLIOĞLU, 2 (1996/2), İlk yaratılan varlık konusundaki rivayetler [Reports about the first created being], Mehmet ÖZŞeneL, 4 (1998/1), İmâm-ı Azam ebû Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu [the Conference on Abû Hanîfa and his thought] [Sempozyum Değerlendirmesi/Conference Review], nurhayat HARAL YALÇI, 15 (2003/2), İmkân metafiziği üzerine: Gazzâlî nin felsefî determinizmi eleştirisi [On the metaphysics of contingency: al-gazzâlî s criticism of philosophical determinism], Muhittin MACİt, 3 (1997/1), İmparatorluk kavramının evrenselleştirilmesi [Universalization of the concept of empire], Hatice PALAZ erdemir, 8 (2000/1), İmparatorluktan ulus devlete geçişte Akçura, Gökalp ve Mustafa Kemal in yeni siyaset arayışları [Search for new politics in Akçura, Gökalp and Mustafa Kemal in the transition from the empire to the nation state], Faruk DenİZ, 21 (2006/2), Inger Furseth - Pal Repstad, An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives [Kitap Değerlendirmesi/ Book Review], Halil AYDInALP, 30 (2011/1),

13 İnkırâzın eşiğinde bir hanedan: III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa ve 17. yüzyıl Osmanlı siyasî krizi [A dynasty at the threshold of extinction: Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I and the 17 th century Ottoman political crisis], Günhan BÖReKÇİ, 26 (2009/1), İnsan doğası temelinde Fârâbî nin toplum ya da devlet görüşü [Al- Fârâbî s conception of society or the state on the basis of human nature], Hatice UMUt, 27 (2009/2), İrşâdu t-tullâb ilâ ilmi l-hisâb: Hesap biliminde öğrencilere kılavuz [Irshâd al-tullâb ilâ ilm al-hisâb: Guide to students in the science of calculation], İhsan FAZLIOĞLU, 13 (2002/2), Islahtan devrime: tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı-türk siyasî düşüncesinde değişim algısı [From reform to revolution: the perception of change in Ottoman-turkish thought from the tanzimat to the turkish Republic], enes KABAKCI & Özgür ADADAĞ, 26 (2009/1), İslam dünyasının siyasî dönüşümü: Dönemlendirme ve projeksiyon [the political transformation of the Muslim world: Periodization and projections], Ahmet DAVUtOĞLU, 12 (2002/1), İslam düşünce geleneğinin temelleri, oluşum süreci ve yeniden yorumlanması [the foundations, formation process and re-interpretation of the tradition of Islamic thought], Ahmet DAVUtOĞLU, 1 (1996/1), İslam düşüncesi alanında türkiye de yapılan tezler [theses conducted in turkey on Islamic thought], Harun AnAY, 4 (1998/1), İslam düşüncesi alanında yapılan İngilizce yüksek lisans ve doktora tezleri [Master and PhD theses in english in the field of Islamic thought in turkey], Harun AnAY, 8 (2000/1), İslam düşüncesi ve Batı felsefesiyle ilgili Arapça yüksek lisans ve doktora tezleri [Master and PhD theses in Arabic in the fields of Islamic thought and Western philosophy], Harun AnAY, 10 (2001/1), İslam düşüncesi ve Batı felsefesiyle ilgili Farsça yüksek lisans ve doktora tezleri [Master and PhD theses in Persian in the fields of Islamic thought and Western philosophy], Harun AnAY, 11 (2001/2), İslam düşüncesinde tarih felsefesi [Philosophy of history in Islamic thought], Kasım ŞULUL, 11 (2001/2), İslam estetiğini yeniden düşünmek: Oliver Leaman ın Islamic Aesthetics: An Introduction adlı eseri üzerine [Islamic aesthetics reconsidered: On Islamic Aesthetics: An Introduction of Oliver Leaman] [Değerlendirme Makalesi/Review Article], Cihat ARInÇ, 21 (2006/2),

14 14 İslam hukuk mirasını algılama ve uygulama yöntemi üzerine [A review on the perception of Islamic law], Ahmet YAMAn, 13 (2002/2), İslam medeniyetine ilişkin bir kavram okuması: İlmü d-dünyâ ve ilmü ddîn [A conceptual reading regarding the Islamic civilization: İlm aldunyâ and ilm al-dîn], İhsan FAZLIOĞLU, 2 (1996/2), İslam mimarisi üzerine düşünceler [thoughts on Islamic architecture], turgut CAnSeVeR, 1 (1996/1), İslam siyaset düşüncesini yeniden okumak: eleştirel bir giriş [Rethinking Islamic political thought: A critical introduction], Hızır Murat KÖSe, 27 (2009/2), İslam ve bilim [Islam and science], Şakir KOCABAŞ, 1 (1996/1), İslam ve bilim e bir eleştiri üzerine [On a criticism of Islam and science ], Şakir KOCABAŞ, 2 (1996/2), İslam-Yahudi polemiği ve tartışma konuları [the polemic of Islam and Judaism and the subjects of discussion], Adem ÖZen, 9 (2000/2), İslamî epistemoloji üzerine [On Islamic epistemology], Şakir KOCABAŞ, 1 (1996/1), İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Mustafa GÜnDÜZ, 19 (2005/2), İstanbul daki ilk Hollanda elçisi: Cornelis Haga ve 1612 tarihli Hollanda kapitülasyonları [the first Dutch ambassador in Istanbul: Cornelis Haga and the Dutch capitulations of 1612], Bülent ARI, 15 (2003/2), İzzet Derveze, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muhammed talha ÇİÇeK, 23 (2007/2), J. M. S. Baljon, Modernist Düşüncenin Şekillenişi: Şah Veliyyullah Dehlevî [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Özgür KAVAK, 21 (2006/2), Japon grand stratejisi: Yirminci yüzyıl Japon dış politikasında süreklilik ve değişim [the Japanese grand strategy: Continuity and change in the Japanese foreign affairs in the twentieth century], Hasan KÖSeBALABAn, 5 (1998/2), Japon kapitalizminin kökenleri ve Osmanlı Devleti ile bir karşılaştırma [the roots of Japanese capitalism: A comparison with the Ottoman experience], Abdülkadir BULUŞ, 13 (2002/2),

15 Japon sanayi siyaseti ve temel aktörleri: Yeni kurumsal ekonomi perspektifi [the industrial policies and main actors of Japan: Perspective of the new institutional economy], İbrahim ÖZtÜRK, 2 (1996/2), Jeopolitik kargaşa ve medeniyet çoğulculuğu [Geopolitical turmoil and civilizational pluralism], Richard FALK, 23 (2007/2), John Rawls un adalet kuramı ve İslam hukuku ışığında değerlendirilmesi [John Rawls theory of justice and its evaluation in the light of Islamic law], Mehmet Fevzi BİLGİn, 2 (1996/2), Jön türklerin Balkan politikası ( ) [the Young turks Balkan policy ( )], Mehmet HACISALİHOĞLU, 24 (2008/1), Kaotik bilgiden senkronik bilgiye bir iktisat tarihi teorisyeni: Mehmet Genç [From the chaotic knowledge to the synchronic: Mehmet Genç as a theorist of economic history], Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY, 22 (2007/1), 107/165. Kelam ilminin metafizikleşme süreci [How did kalâm turn metaphysical?], Ömer türker, 23 (2007/2), Kelile ve Dimne nin tercüme serüveni [Kalila wa Dimna: the story of a translation], Abuzer KALYOn, 16 (2004/1), Kınalızâde Ali efendi nin hayatı ve Ahlâk-ı Alâî isimli eseri [the life of Kınalızâde Ali efendi and his Ahlâk-ı Alâî], Ayşe Sıdıka OKtAY, 12 (2002/1), Klasik devir İstanbul hanedan türbelerinde tezyînât [Decoration of royal tombs in Istanbul in the classical era], Aziz DOĞAnAY, 14 (2003/1), Klasik dönem Osmanlı medreselerinde eğitim üzerine yapılmış çalışmalara dair bir bibliyografya denemesi [A bibliographical assessment of the studies on education in Ottoman madrasas of the classical period], Fahri UnAn, 18 (2005/1), Klasik dönem Osmanlı muhasebe sistemi [the Ottoman accounting system in the classical era], Yaşar BÜLBÜL, 6 (1999/1), Kulluk edilecek, sevilecek ve bilinecek hakikat: Allah [Allah: the truth to be worshipped, to be loved, and to be known], Seyyid Hüseyin nasr, 11 (2001/2), Kur an ve hadislerde kıyamet günü [Apocalypse in the light of the Qur ân and hadîth], Şakir KOCABAŞ, 11 (2001/2), Kur an da iç bütünlük: Islâhî nin tefsir yöntemi [Inner coherence of the Qur ân: Islâhî s method of commentary], Abdülhamit BİRIŞIK, 11 (2001/2),

16 16 Kur an ı modern bilimlerin ışığında okumak: tantâvî Cevherî örneği [Reading the Qur an in light of the modern science: the case of tantâwî Jawharî] M. Suat MeRtOĞLU, 30 (2011/1), Kutsal medya, kutsal çağ: McLuhan düşüncesini anlamaya katkı [Sacred media, sacred age: A contribution to understanding McLuhan s thought], Fahrettin ALtUn, 21 (2006/2), Küreselleşme, medeniyetler ve dünya düzeni [Globalization, civilizations and world order], Robert GILPIn, 23 (2007/2), Lale Devri nde yapılan ilmî faaliyetler [Scientific activities during the tulip era], Salim AYDÜZ, 3 (1997/1), M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Mustafa ŞentOP, 15 (2003/2), Mâverdî nin ahlâkî, içtimaî, siyasî ve iktisadî görüşleri [the ethical, social, political, and economic views of al-mâwardî], Cengiz KALLeK, 17 (2004/2), Medeniyet ve düzen: Sempozyum notları [Civilization and order: notes on the symposioum] [Sempozyum Değerlendirmesi/Conference Review], İsmail YAYLACI, 21 (2006/2), Medeniyetlerin ben-idraki [Self-perception of the civilizations], Ahmet DAVUtOĞLU, 3 (1997/1), Mehdî Ğuleys, Fikrü ş-şevkânî es-siyâsî ve eseruhû l-muâsır fi l-yemen [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], nail OKUYUCU, 29 (2010/2), Mehmed Şah Fenârî nin Enmûzecu l-ulûm adlı eserine göre Fetih öncesi dönemde Osmanlılar da ilim anlayışı ve ilim tasnifi [the Ottoman understanding and classification of science at the pre-conquest period on the basis of Mehmed Şah Fenârî s Anmûzac al- ulûm], Kemal Faruk MOLLA, 18 (2005/1), Meiji Anayasası: Japonların Batı deneyimi ve modern devletin oluşumu [the Meiji Constitution: the Japanese experience of the West and the shaping of the modern state], takii KAZUHIRO, 25 (2008/2), 149/174. Mekkeli şair İbnü l-uleyf in Sultan II. Bayezid e yazdığı kaside [the euology written by the Meccan poet Ibn al-uleyf to Sultan Bayezid II], Şükran FAZLIOĞLU, 11 (2001/2), Meşşâî gelenek bağlamında İbn Rüşd felsefesinde rüya [Averroes thought on dream in the context of peripatetic philosophy], Atilla ARKAn, 15 (2003/2), Metin Bozan, İmâmiyye nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Özgür KAVAK, 27 (2009/2),

17 Mevlid: tarihi ve dinî hükmü [Mawlîd: Its history and religious status], Ahmet ÖZeL, 12 (2002/1), Mezhebe karşı ictihad: Şevkânî nin ictihad düşüncesi ve mezhep eleştirisi [Ijtihâd contra madhab: al-shawkânî s view of ijtihâd and critique of Madhab], nail OKUYUCU, 28 (2010/1), Mısır vilayetinde tanzimat ve Meşrutiyet dönemi [tanzimat and the Constitutional era in the province of egypt], Hilal GÖRGÜn, 24 (2008/1), Michael Hardt-Antonio negri, Empire [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], M. Akif KAYAPInAR, 15 (2003/2), Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], tamer YILDIRIM, 23 (2007/2), Midhat Paşa nın Suriye Lâyihası [the Syrian bill of Midhat Paşa], Fethi GeDİKLİ, 7 (1999/2), Mircea eliade, Asya Simyası [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], eyüp SÜZGÜn, 16 (2004/1), Modern asker-siyaset ilişkisinin Osmanlı Meşrutiyeti ndeki kökleri [the Roots of the contemporary civil-military relations in the Ottoman Constitutinol Period], Ahmet turan ALKAn, 25 (2008/2), Modern Dönemde Dinî İlimlerin temel Meseleleri (İlmî toplantı) [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Özgür KAVAK, 23 (2007/2), Modern Japon tarihinde Batı karşıtlığı: Ôkawa Shûmei nin Asyacılık düşüncesi [Anti-Westernism in modern Japanese history: Pan-Asianist thought of Ôkawa Shûmei], Cemil AYDIn, 13 (2002/2), Modern siyaset düşüncesinde meşrûiyet fikrinin serencamı [the venture of legitimacy in modern political thought], Ahmet OKUMUŞ, 8 (2000/1), Modern türk düşüncesi üzerine erken bir değerlendirme: Ahmed Muhiddin ( ) [An early assessment of the modern turkish thought: Ahmed Muhiddin ( )], Suat MeRtOĞLU, 14 (2003/1), Modernizmin dönüştürücü etkisi: Seyyid Ahmed Han ve ahkamın dünyevileşmesi [transformative effect of modernism: Seyyed Ahmad Khan and the secularization of jurisprudence (ahkâm)], Özgür KAVAK, 14 (2003/1), Modernleşme kuramı ve gelişme sorunu [the theory of modernization and the problem of development], Fahrettin ALtUn, 8 (2000/1),

18 18 Monoteist bir Hıristiyanlık yorumu: Aryüsçülük mezhebi [A monotheistic interpretation of Christianity: the Aryan sect], Bilal BAŞ, 9 (2000/2), Muallim M. Cevdet in arşive ve arşivciliğe hizmetleri [the services of Muallim M. Cevdet to the archives and to archivalism], Seyhan BÜYÜKCOŞKUn, 3 (1997/1), Muhalif bir metin nasıl okunur? Osmanlı medreselerinde Hidâyetü lhikme [How to read a counter-textbook? the Hidâyat al-hikma in Ottoman madrasas], Abdullah YORMAZ, 18 (2005/1), Muhammad Qasim Zaman, Religion and Politics under the Early Abbasids: The Emergence of the Proto-Sunnı Elite [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Osman Safa BURSALI, 27 (2009/2), Mukaddime nin Osmanlı dönemi türkçe tercümesi [turkish translation of the Muqaddimah in the Ottoman period], Yavuz YILDIRIM, 21 (2006/2), Multilateralizm üzerine perspektifler [Perspectives on multilateralism], ebubekir CeYLAn, 5 (1998/2), Murat Sülün, Türk Toplumunun Kur an-ı Kerim Kültürü [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Hatice KeLPetİn ARPAGUŞ, 19 (2005/2), Musa ve tektanrıcılık: Bir tarih psikanalizinin açmazları [Moses and monotheism: the impasse of a historical psychoanalysis], Ali KÖSe, 4 (1998/1), Müşir Hüseyin Kıdwai, Osmanlı nın Son Dostları [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Ahmet GÜZeLeR, 17 (2004/2), nâmûs/nomos Cebrail mi tevrat mı? Bed ü l-vahy hadisindeki nâmûs kavramı üzerine [Is nâmûs/nomos Gabriel or torah? On the concept of nâmûs in bad al-wahy hadîth], Fuat AYDIn, 15 (2003/2), nebi Mehdiyev, Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Hümeyra KARAGÖZOĞLU, 26 (2009/1), neşet toku, İlm-i Umran: İbn Haldun da Toplum Bilimsel Düşünce [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Murat YeŞİLtAŞ, 21 (2006/2), niçin İbn Haldun? [Why Ibn Khaldûn?], Muhammed Âbid el-câbirî, 21 (2006/2), nizâm-ı Cedid düşüncesinde Batılılaşma ve İslamî modernleşme [the westernisation and Islamic modernisation in nizâm-ı jadîd thought], Kahraman ŞAKUL, 19 (2005/2),

19 noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], nurullah ARDIÇ, 28 (2010/1), Omar Ashour, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Halil AYDInALP, 28 (2010/1), Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı iktisadî dünya görüşünün klasik prensiplerindeki değişmeler [transformations in the conventional premises of the Ottoman economic world view in the nineteenth century], Mehmet GenÇ, 6 (1999/1), yüzyıl sonlarında muhalif bir metin: Muhammed b. Hamza el- Aydınî nin Beyʻu l-îne risalesi [A dissident text at the end of 17th century: Muhammad bin Hamza Al-Aydinî s treatise of bayʻ al-ʻîna], Süleyman KAYA, 26 (2009/1), Orhan Şener Koloğlu, Mu tezile nin Felsefe Eleştirisi Harezmli Mu tezilî İbnü l-melâhimî nin Felsefeye Reddiyesi [Kitap Değerlendirmesi/ Book Review], Veysel KAYA, 30 (2011/1), Ortaçağlardan 21. yüzyıla Gazâlî nin kozmolojisinin Batılı alımlanışı [the Western reception of al-ghazâlî s cosmology from the middle ages to the 21st century], Frank GRIFFeL, 30 (2011/1), Ortadoğu ve türkiye-osmanlı tarihi çalışmaları bakımından 2005-MeSA toplantısının bir değerlendirmesi [toplantı Değerlendirmesi/Conference Review], Coşkun ÇAKIR, 20 (2006/1), Osmanlı Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud efendi nin Tarih-i Medinetü l-hukemâ adlı eseri [Ottoman Athens and Kadı Mahmud efendi s Târîh-i Medînetü l-hukemâ from an intellectual history perspective], Gülçin tunali KOÇ, 20 (2006/1), Osmanlı bürokrasisinde gayrimüslim istihdamı [non-muslim presence in the ottoman bureaucracy], Abdülhamit KIRMIZI, 13 (2002/2), Osmanlı coğrafyasında iktidarın sınırlandırılması (Anayasacılık): tunus tecrübesi [the restriction of authority in the Ottoman geography and constitutionalism: the tunisian experience], Ayhan CeYLAn, 24 (2008/1), Osmanlı Devleti nde Batılılaşma öncesi Meşrutiyetçi gelişmeler [Constitutionalism in the Ottoman empire before Westernization], Hüseyin YILMAZ, 24 (2008/1), Osmanlı Devleti nin gayrimüslim tebaanın idaresinde kullandığı bir yöntem olarak ruhanî iltizam sistemi [A method in the administration of non-muslim groups in the Ottoman empire: the system of religious iltizâm], M. Macit KenAnOĞLU, 14 (2003/1),

20 20 Osmanlı Devleti nin nüfus ve iskan politikası [the demographic and housing policy of the Ottoman state], Gülfettin ÇeLİK, 6 (1999/1), Osmanlı Döneminde Kudüs: Uluslararası Kongre (Şam Haziran 2009) [Sempozyum Değerlendirmesi], Ş. tufan BUZPInAR, 26 (2009/1), Osmanlı döneminde yazılan tefsir ile ilgili eserler bibliyografyası [A Bibliography of the works on tafsîr in the Ottoman era], Muhammed ABAY, 6 (1999/1), Osmanlı ekonomik ve toplumsal tarihiyle ilgili tezler bibliyografyası ( ) [A Bibliography of the theses on Ottoman economic and social history ( )], Coşkun ÇAKIR, 7 (1999/2), Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu [Samarkand school of mathematics-astronomy as a background of the Ottoman philosophy-science], İhsan FAZLIOĞLU, 14 (2003/1), Osmanlı Haremi ne dört farklı bakış [Four different approaches to the Ottoman harem] [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Abdurrahman AtÇIL, 15 (2003/2), Osmanlı tarihini dönemlendirme meselesi ve Osmanlı nasihat literatürü [Periodization problem of the Ottoman history and the Ottoman advice literature], erol ÖZVAR, 7 (1999/2), Osmanlı-türk düşüncesinde münâzara ilmi ve Abdünnâfî İffet in Tercüme-i Adâb-ı Gelenbevî adlı eseri [the disputation method in the Ottoman-turkish thought and Abdunnâfî Iffet s commentary: Tercüme-i Âdâb-i Gelenbevî], İlker KÖMBe, 20 (2006/1), Osmanlı-türkiye Batılılaşmasının kararsızlığı: Köhne geçmiş Şanlı gelecek [ the unsteadiness of the Ottoman-turkish westernisation: Dilapidated past, glorious future], Faruk DenİZ, 19 (2005/2), Osmanlı dan günümüze vakıflar [Waqfs from the Ottomans to the present], Adnan ertem, 6 (1999/1), Osmanlıcılıktan Arapçılığa : Arap Gözüyle Osmanlı dizisi üzerine bir değerlendirme [From Ottomanism to Arabism: An evaluation of the series Ottomans in the Eyes of Arabs] [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muhammed talha ÇİÇeK, 21 (2006/2), Öteki üzerinden hesaplaşma: Celâl nuri ve Abdullah Cevdet in Avrupa tartışmaları hakkında bir değerlendirme [Debating through the other : Celâl nuri and Abdullah Cevdet on europe], tufan BUZPInAR, 19 (2005/2),

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1997, Religious Studies, Lancaster University. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi.

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1997, Religious Studies, Lancaster University. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi. SALİME LEYLA GÜRKAN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. 40, Üsküdar İstanbul 34662 - Türkiye Tel: 0216 4740850 / dah. 1238 E- mail: slgurkan@29mayis.edu.tr salime.leyla@isam.org.tr Eğitim:

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT

AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye Bağlarbaşı Cad. No. 40 Üsküdar İstanbul Telefon E-posta 2164740860-1239 Doğum Tarihi 01.04.1964 Faks 2164740874 atopaloglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders 3.Y.Y.-A Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI Prof. Dr. Hidayet AYDAR İslam Tarihi II İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Tefsir II D-302 Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof.Dr.Zekeriya GÜLER Tefsir

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Kitap A dı Yayınevi. Wilhelm von Humbold 2012 141-147. Batı Düşüncesi İSAM Yayınları 2009. Husserl Say Yayınları 2006. Yayın Yılı Ahmet Cevizci

Kitap A dı Yayınevi. Wilhelm von Humbold 2012 141-147. Batı Düşüncesi İSAM Yayınları 2009. Husserl Say Yayınları 2006. Yayın Yılı Ahmet Cevizci Mezun Olduğu Fakülte Fakülte Mezuniyet Dokuzeylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tez Adı Enstitü Yer Yıl Nietzsche'nin Postmodernizme Bakımından Etkileri Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

2015-2016 BAHAR - ARA SINAV TAKVİMİ [19.03.2016] Öğr. Üyesi Ders Adı Ders Kodu Grup No Tarih Saat Salon Gözetmen Toplam

2015-2016 BAHAR - ARA SINAV TAKVİMİ [19.03.2016] Öğr. Üyesi Ders Adı Ders Kodu Grup No Tarih Saat Salon Gözetmen Toplam Öğr. Üyesi Ders Adı Ders Kodu Grup No Tarih Saat Salon Gözetmen Toplam ABDULAZİZ HATİP Tefsir II ILH2004 1 30.03.16 Çarşamba 11:30 MC216-MC222 321-352 47 ILH2004 6 30.03.16 Çarşamba 11:30 MC203-MC206 228

Detaylı

TEMÂŞÂ FELSEFE DERGİSİ

TEMÂŞÂ FELSEFE DERGİSİ TEMÂŞÂ FELSEFE DERGİSİ Sayı 1, Haziran 2014 İmtiyaz Sahibi Editör Danışma Kurulu Prof. Dr. Karsten Harries (Yale University), Prof. Dr. Thomas Sheehan (StanfordUniversity), Prof. Dr. Richard Polt (Xavier

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

BAHAR - FİNAL SINAV TAKVİMİ [ ] Toplam Mevcut Ders Adı Ders Kodu Gru Öğr. Üyesi Tarih Saat Salon

BAHAR - FİNAL SINAV TAKVİMİ [ ] Toplam Mevcut Ders Adı Ders Kodu Gru Öğr. Üyesi Tarih Saat Salon Ahlak ve Değerler Eğitimi DKA313 1 MEHMET ZEKİ AYDIN 10.06.2016 Cuma 14:00 MC514 DKA313 2 MEHMET ZEKİ AYDIN 10.06.2016 Cuma 14:00 MC514 Alevilik Bektaşilik ILH422 1 MEHMET TOPRAK 10.06.2016 Cuma 15:30

Detaylı

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu 17-18 - 19 Mayıs 2013 Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 1 ve İslam dünyasında soğuk savaş sonrası dönemin şartları içerisinde tekrar tartışılmaya başlanan düşüncesi ve hareketi iki-üç asırlık tarihi

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Musa Kazım Arıcan (Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

CURRICULUM VİTAE. Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi

CURRICULUM VİTAE. Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi CURRICULUM VİTAE Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi E-Mail: Sezgin.Cebi@antalya.edu.tr sezginseymen@yahoo.com Eğitim Ocak/2003- Mayıs/2008 Nelson A. Rockefeller College Public Affairs & Policy-SUNY-Albany/New

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013 CV Name: Aylin Çankaya Date of Birth: 23.04.1982 Academic Title: Assistant Prof. Education Programme/Department University Graduation Bachelor Philosophy Pamukkale University 2000-2004 Master Philosophy

Detaylı

Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal Bilimler

Detaylı

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1994, Dinler Tarihi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi.

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1994, Dinler Tarihi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi. SALİME LEYLA GÜRKAN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. 40, Üsküdar İstanbul 34662 - Türkiye Tel: 0216 4740850 / dah. 1238 E-mail: slgurkan@29mayis.edu.tr slgurkan@gmail.com Eğitim:

Detaylı

2006 (Ocak)- 2007 (Ocak) SUNY/Albany Uluslararasi Programlar Ofisinde (Office of International Programs) asistan.

2006 (Ocak)- 2007 (Ocak) SUNY/Albany Uluslararasi Programlar Ofisinde (Office of International Programs) asistan. CURRİCULUM VİTAE Yard Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi E-Mail: sezginseymen@yahoo.com Eğitim Ocak/2003- Mayıs/2008 Nelson A. Rockefeller College Public Affairs & Policy-SUNY-Albany/New York Siyaset Bilimi Doktora

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Gürol PEHLİVAN Yabancı Dil Danışmanları Prof. Dr. Metin EKİCİ

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s YARD. DOÇ. DR. ZARİFE ŞEYMA ARSLAN İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Tel: 0212 440 0000 / 26756 e-mail: zseyma@istanbul.edu.tr Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

İÇİNDEKİLER/CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS KIBRIS IN FETHİ: HARİTALARDA 1570-1 MAĞUSA KUŞATMASI CONQUEST OF CYPRUS: 1570-1 SIEGE OF FAMAGUSTA ON MAPS Merve Senem ARKAN 1-12 GELENEKSEL EL SANATLARI BAĞLAMINDA KÜLTÜR ÜRÜNLERİ

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Lisans Fakültesi Ankara Ankara. İstanbul

Derece Alan Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Lisans Fakültesi Ankara Ankara. İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İBRAHİM EROL KOZAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1947 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Lisans Fakültesi Ankara 1968 Lisans Hukuk Fakültesi

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi -

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi - Deniz PARLAK KİŞİSEL BİLGİLER Unvanı: Öğretim Görevlisi Doğum Yeri: İstanbul e-mail: deniz.parlak@kemerburgaz.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı