Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)"

Transkript

1 Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

2

3 -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları [Searching the politics in moral thought: Political implications of Ibn Miskawaih s concept of justice ], Hümeyra KARAGÖZOĞLU, 27 (2009/2), Ahmed Cevdet Paşa ve Bosna Islahatı [Ahmed Cevdet Paşa and the reform of Bosnia], Ahmet Zeki İZGÖeR, 6 (1999/1), Ahmet Arslan, İbn Haldun un İlim ve Fikir Dünyası [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Cumhur ersin ADIGÜZeL, 21 (2006/2), Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Hasan KÖSeBALABAn, 14 (2003/1) Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih: İbn Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Sümeyye PARIL- DAR, 21 (2006/2), Akif araştırmalarına bibliyografik bir katkı: Mehmet Akif in Arapçadan yaptığı tercümeler üzerine notlar [A bibliographical contribution to the research on Akif: Some notes on the translations by Mehmet Akif from Arabic], Suat MeRtOĞLU, 7 (1999/2), Ali Kuşçu nun bir hendese problemi ve Sinan Paşa ya nisbet edilen cevabı [A mathematical problem of Ali Kuşçu and its reply attributed to Sinan Paşa], İhsan FAZLIOĞLU, 1 (1996/1), Âlî Paşa vasiyetnamesine dair birkaç yeni bilgi [Some new information about Âlî Paşa s last will and testament], nergiz YILMAZ AYDOĞDU, 15 (2003/2), Ali Suavi nin usûl-i fıkha dair bir risalesi: Arabî İbâre Usûlü l-fıkh Nâm Risâlenin Tercümesi [A treatise by Ali Suavi on Islamic jurisprudence Arabî İbâre Usûlü l-fıkh Nâm Risâlenin Tercümesi], Sami erdem, 5 (1998/2), Alim Arlı, Oryantalizm ve Oksidentalizm Tartışmaları Ekseninde Şerif Mardin [tez Değerlendirmesi/Dissertation Review], Faruk DenİZ, 14 (2003/1), Allah ın cüz îleri bilmesi: Klasik İbn Sînâ yorumunun değerlendirilmesi [God s knowledge of particulars: Reconsidering the classical approach on Avicenna s position], Rahim ACAR, 20 (2006/1),

4 4 Allah ın halifesi, dünyanın kadısı: Bir dünya imparatorluğu olarak hilafet [God s caliph and world s judge: the caliphate as a world empire], Hayrettin YÜCeSOY, 22 (2007/1), Alternatif İslamî tıp: tıbb-ı nebevî [the alternative Islamic medicine: tıbb-ı nabawî], Ayhan tekineş, 4 (1998/1), Alternatif moderniteler: Osmanlı İmparatorluğu ve İran da Meşrutiyetçilik [Alternative modernities: Constitutionalism in the Ottoman empire and Iran], Fariba ZARIneBAF, 24 (2008/1), 47/78. Arap kültüründe çeviri çalışmaları ve Huneyn b. İshâk ekolü [Hunayn Ibn Ishâq and his school in the translation process from Greek into Arabic], eyyüp tanriverdi, 23 (2007/2), Arapçanın İbranîceye katkısına dair Avram Galanti nin bir makalesi [An essay by Abraham Galante on the contribution of Arabic to the progress of Hebrew], eyyüp tanriverdi, 20 (2006/1), Arapların 1908 Meşrutiyet tecrübesi [the Arab experience of the Second Constitutional era], Hasan KAYALI, 24 (2008/1), Ârif Halîl ebu Îyd, el-alâkâtü d-devliyye fi l-fıkhi l-islâmî [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], A. tahir nur, 30 (2011/1), Aristoteles in sayı tanımı [Aristotle s definition of number], İhsan FAZLIOĞLU, 15 (2003/2), Asaf Hâlet Çelebi, Pali Metinlerine Göre Gotama Buddha [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Fuat AYDIn, 16 (2004/1), Aşık Paşazade, Osmanoğulları nın Tarihi [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Fatma SeL turhan, 15 (2003/2), Aşınan kimlikler, dağılan kişilikler: Benlik, kişilik ve kişilik bozuklukları üzerine kültürel bir okuma [Corrosed identities, fragmented personalities: A cultural reading of self, personality, and personal disorders], Kemal SAYAR, 13 (2002/2), Avrupa ve Japonya da kapitalizm [Capitalism in europe and Japan], Mustafa ÖZeL, 13 (2002/2), Avrupa da yeni-ortaçağ düzeninin yükselişi [the rise of a neo-medieval order in europe], Jan ZIeLOnKA, 23 (2007/2), Aydınlanma zihniyetinin ötesi: Antropokozmik bir bakış açısı [Beyond the enlightenment mentality: An antropocosmic perspective], tu WeIMInG, 22 (2007/1), Bâbürlü Devleti nde türkçe [turkish language in the Mughal empire], Ali Fuat BİLKAn, 17 (2004/2), Başlangıcından Osmanlı ya iktisadî düşünce tarihinin İslamî kaynakları [the Islamic sources of the idea of economic thought from its beginning until the Ottomans], Sabri ORMAn, 6 (1999/1), 9-48.

5 Batı bilim anlayışında gerçeklik meselesi [the question of reality in Western understanding of science], Şakir KOCABAŞ, 8 (2000/1), Batı düşüncesi ve Hint düşüncesi: Bir mukayese denemesi [Western thought and Indian thought: Some comparative steps], Fred DALLMAYR, 16 (2004/1), Batı felsefesiyle ilgili türkiye de yapılan tezler [theses conducted in turkey on Western philosophy], Harun AnAY, 5 (1998/2), Batı siyaset felsefesinde yeni arayışlar: eric Voegelin ve yeni siyaset bilimi [new search in Western political philosophy: eric Voegelin and the new political science], Mehmet Fevzi BİLGİn, 8 (2000/1), Batı daki İslam algısının tarihine giriş [Introduction to the history of Western perceptions of Islam], İbrahim KALIn, 15 (2003/2), Bazı yeni sünnet tanımları üzerine [On some new definitions of sunna], Yavuz KÖKtAŞ, 12 (2002/1), Bedreddin İbn Cemâa, Adl e Boyun Eğmek: Ehl-i İslam ın Yönetimi İçin Hükümler [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Osman Safa BUR- SALI 30 (2011/1), Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muammer İSKenDeROĞLU, 15 (2003/2), Bilgi ve bilimsel çalışma üzerine [On knowledge and scientific study], Mehmet Burçin GÖKGÖZ, 3 (1997/1), Rus Devrimi nin genel bir değerlendirmesi [the Russian Revolution of 1905: A reassessment], Kezban ACAR, 24 (2008/1), Bir Hıristiyan kurtuluş teolojisinden dinlerin bir kurtuluş teolojisine doğru [From a Christian salvation theology towards a salvation theology of the religions], Mahmut AYDIn, 9 (2000/2), Bir İbn Sînâ şârihi: ekmeleddîn en-nahcuvânî ve varlık anlayışı [A commentator of Avicenna: Akmaladdîn al-nahcuwânî and his conception of existence], İbrahim YeMenLİ, 10 (2001/1), Bir iktisat klasiği olarak İbn Haldun un Mukaddime si [Ibn Khaldûn s Muqaddimah as a classical work in economics], Mustafa ÖZeL, 21 (2006/2), 1-8. Bir Katolik tarikatı: Opus Dei [A Catholic sect: Opus Dei], Ali Murat YeL, 9 (2000/2), Bir kemâlin hikâyesi: el-makdisî nin el-kemâl fî esmâi r-ricâl inin dört asırlık serüveni [the story of a kamâl: the four-century long adventure of al-kamâl fî asmâ al-rijâl of al-maqdisî], Mehmet ÖZŞeneL, 11 (2001/2),

6 6 Bir modernleş(tir)me projesi olarak köy enstitüleri [Village institutes as a modernization project], Mehmet AnIK, 20 (2006/1), I. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası düzen kurma sürecinde Osmanlı Devleti nin tavrı: Paris Barış Konferansı na sunulan 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra [the attitude of the Ottoman state towards the new international ordering in the aftermath of WII: the diplomatic note presented to the Paris Peace Conference in June 23, 1919], Mustafa BUDAK, 7 (1999/2), Bizans İmparatorluğu nun çöküşünün başlangıcı [the beginning of the demise of the Byzantine empire], Semavi eyice, 16 (2004/1), Bosna müslümanları arasında reisü l-ulema müessesesi [the establishment of raîs al-ulamâ among the Muslims of Bosnia], Fikret KARÇİÇ, 4 (1998/1), Buda nın diğer dinlere bakışı [Buddha s attitude toward other religions], Fuat AYDIn, 16 (2004/1), Buhara-Bombay-Bursa hattında dervişlerin seyr ü seferi [the journey of darwishes from Bukhara to Bursa via Bombay], Mustafa KARA, 20 (2006/1), Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri [the cloud motif and its earliest examples in the Ottoman art], Aziz DOĞAnAY, 6 (1999/1), Bunalımdan dönüşüme Batı medeniyeti ve Hıristiyanlık [the Western civilization and Christianity from crisis to transformation], Ahmet DAVUtOĞLU, 9 (2000/2), Canı Bek Han devrinde ( ) Altınordu hanlığında bilim hayatı [Scientific life at Golden Horne Khannate during the reign of Canı Bek Khan ( )], Cevat İZGİ, 2 (1996/2), Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], İsmail DenİZ, 16 (2004/1), Cumhuriyet e geçiş sürecinde hilafet teorisine alternatif yaklaşımlar: Seyyid Bey örneği ( ) [Alternative perspectives on the theory of caliphate during the transition to the Republic: the example of Seyyid Bey ( )], Sami erdem, 2 (1996/2), Cüveynî nin el-gıyâsî sinde kat iyyât-zanniyyât ayrımı ve modern Yorumları [the qat iyyât-zanniyyât distinction in al-juwaynî s al- Ghyâthî and its modern interpretations], Özgür KAVAK, 27 (2009/2), Çağdaş Arap düşüncesi [Contemporary Arab thought], Harun AnAY, 10 (2001/1), 1-88.

7 Çevreci hareketin siyasallaşma süreci [Politicization process of the environmental movement], İsmail CeRİtLİ, 5 (1998/2), Çin ve Osmanlı da meşrutiyetçi düşünce ve milliyetçiliğin doğuşu: Karşılaştırmalı bir inceleme [the constitutionalist thought and the emergence of nationalism in China and the Ottoman empire: A comparative perspective], Z. Hale eroğlu SAĞeR, 20 (2006/1), Çok yönlü bir âlim portresi: Gazzâlî [the portrait of a multi-dimensional intellectual: al-ghazâlî], Cağfer KARADAŞ, 10 (2001/1), Daha kapsamlı ve açıklayıcı bir sekülerizm paradigmasına doğru: Modernite, içkinlik ve çözülme ilişkisi üzerine bir çalışma [towards a more comprehensive and explanatory paradigm of secularism: A study on the relations between modernity, immanence, and dissolution], Abdulvahhab el-messirî, 3 (1997/1), Daha mükemmel bir âlem var olabilir mi?: Leyse fi l-imkân tartışmasının kaynakları üzerine notlar [Is this the best of all possible worlds? notes on the sources of the dispute on laysa fî al-imkân], M. Cüneyt KAYA, 16 (2004/1), Devlet ve işadamı [State and the businessman] [Kitap Değerlendirmesi /Book Review], Mustafa ÇeLen, 1 (1996/1), Devr-i dil-ârâ-yı hürriyet te edebî ortam [Literary environment at the period of the beloved freedom ], Beşir AYVAZOĞLU, 25 (2008/2), Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce, Arapça Kültür [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], M. Cüneyt KAYA, 14 (2003/1), Dinî ve bilimsel enstrümentalizm: Çıkmazlar, çözüm arayışları [Religious and scientific instrumentalism: Dead-ends and search for a solution], İbrahim KALIn, 1 (1996/1), Doğrudan doğruya Kur an dan alıp ilhamı : Kur an a dönüş ten Kur an İslamı na [ Being inspired directly by the Qur an : From returning to the Qur an to the discourse of Qur anic Islam], Suat MeRtOĞLU, 28 (2010/1), Doğu-Batı Dîvanı: Goethe ve Hâfız diyaloğu [east-west Dîwan: Dialogue between Goethe and Hâfız], Fred DALLMAYR, 9 (2000/2), Dünya düzeni ve vatandaşlık: Ulus-devletin ötesinde yeni imkânlar [World order and citizenship: Paths beyond the nation-state], Fred DALLMAYR, 22 (2007/1), Dünya görüşü, varlık tasavvuru ve düzen fikri: Medeniyet kavramına giriş [Worldview, existence and order: An introduction to the concept of civilization], İbrahim KALIn, 29 (2010/2),

8 8 Dünyalar arasında: edward W. Said in mirası [Among the worlds: edward W. Said s heritage], Alim ARLI, 15 (2003/2), ebu l-hukemâ/hikmetin Atası: Hermetik felsefenin İslam düşünce tarihinden görünümü [Ab al-hukamâ / the Father of Wisdom: the appearance of Hermetic philosophy from the perspective of the history of Islamic thought], Mahmut erol KILIÇ, 5 (1998/2), el-fârâbî ye atfedilen Yeni-eflatuncu bir eser: Risâle fi l-ilmi l-ilâhî [A neo-platonic work attributed to al-fârâbî: Risâla fî al-ilm al-ilâhî], Fehrullah terkan, 20 (2006/1), emperyalizm karşıtı bir imparatorluk: Osmanlı tecrübesi ışığında 19. yüzyıl dünya düzeni [An anti-imperialist empire? Ottoman lessons on the nature of 19th century world order], Cemil AYDIn, 22 (2007/1), ernest Renan ve reddiyeler bağlamında İslam-bilim tartışmalarına bibliyografik bir katkı [A bibliographic contribution to the debates on Islam and science in the context of ernest Renan and refusals], Dücane CÜnDİOĞLU, 2 (1996/2), eşref Altaş, Fahreddin er-râzî nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Mustakim ARICI, 29 (2010/2), Fahri Unan, İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar: Kınalı-zâde Ali nin Medîne-i Fâzılası [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Ayşe Sıdıka OKtAY, 18 (2005/1), Fârâbî nin Kitâbü l-mille adlı eserinin takdim ve çevirisi [the introduction to and translation of al-fârâbî s Kitâb al-milla], Fatih toktaş, 12 (2002/1), Fethi Kerim Kazanç, Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelamında Ahlak Düşüncesi [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], İlker KÖMBe, 23 (2007/2), Gadamer in yorumlama ve hakikat teorisi [Gadamer s theory of interpretation and truth], Walid AtARİ, 8 (2000/1), Garip bir memleket, garip bir sultan: Bâbürnâme deki Hindistan [A strange country, a strange sultân: Bâbürnâme s India], Fatih BAYRAM, 17 (2004/2), Gautier H. A. Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadîth [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Halit ÖZKAn, 29 (2010/2), Gaza devrinde Kur an ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri [Interpreting the Qur ân in the period of ghazâ: Ottoman interpreters and their works before the conquest of Istanbul], Ahmet Faruk GÜneY, 18 (2005/1),

9 Gazâlî tercümeleri: Osmanlı devri ve 1928 sonrası için bir bibliyografya denemesi [Al-Ghazâlî translations in turkish: A bibliographical sketch of the Ottoman and post-1928 periods], Yusuf turan GÜnAYDIn, 30 (2011/1), Gazâlî nin ilimler tasnif(ler)i ve en üst teorik ilme dair tanımlamaları [Al- Ghazâlî s classifications of the sciences and descriptions of the highest theoretical Science], Alexander treiger, 30 (2011/1), Geçmişten geleceğe İbn Haldun: Vefatının 600. yılında İbn Haldun u yeniden okumak [From past to future Ibn Khaldun: Revisiting Ibn Khaldun at the sexcentenary of his death] [Sempozyum Değerlendirmesi/Conference Review], Yavuz YILDIRIM, 21 (2006/2), Geleneğin bozulması: Kurtuluş teolojisi ve Cizvitler [the Disintegration of tradition: the liberation theology and the Jesuits], Ali Murat YeL, 5 (1998/2), Gelenek ile modernite arasında bir sentez denemesi: Seyyid Süleyman nedvi ( ) [An experiment of synthesis in between tradition and modernity: Seyyid Süleyman nedvi ( )], Mehmet ÖZŞeneL, 21 (2006/2), Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Yunus UĞUR, 14 (2003/1), Hajime nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples: India-China- Tibet-Japan [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muammer İSKenDeROĞLU, 16 (2004/1), Halep-Kosova hattı, 1909: Arnavutluk ta Meşrutiyete karşı bir isyan teşebbüsü [the Aleppo-Kosovo connection, 1909: An attempt of rebellion in Albania against the Ottoman constitutional regime], Abdülhamit KIRMIZI, 26 (2009/1), Halifenin yokluğunda hilafet tartışmaları: 150 lik Rıza tevfik in Amman dan Londra ya gönderdiği bir mektup üzerine [Discussing the issue of chaliphate in the cbsence of chaliph: Some remarks on a letter of political emigre Riza tevfik from transjordan to London], Gültekin YILDIZ, 26 (2009/1), Hatice Kelpetin Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Gülgûn UYAR, 19 (2005/2), Heidegger in modernlikle yüzleşmesi [Heidegger s confrontation with modernity] [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Ahmet ADeM- OĞLU, 1 (1996/1), Hekim-filozof ebû Bekir er-râzî bir mülhid miydi? [Was the physicianphilosopher Abû Bakr al-râzî a heretic?], Seyfi KenAn, 10 (2001/1),

10 10 Hıristiyanlıkta ve Kur an tefsirlerinde Hz. İsa nın mucizeleri [the miracles of the Prophet Jesus in Christianity and in the commentaries of the Qur ân], Betül AVCI, 9 (2000/2), Hikmet hadisi üzerine bir inceleme [An analysis on the wisdom hadith], Mehmet ÖZŞeneL, 2 (1996/2), Hilâfet ve iktisat -usûl üzerine- [On caliphacy and economy: A discussion on method], Cengiz KALLeK, 2 (1996/2), Hindistan hicret hareketi [Hijrat movement in India], Halil toker, 17 (2004/2), Hindistan Yahudileri [the Jews of India], İsmail taşpinar, 16 (2004/1), Hindistan da İngiliz hakimiyeti ve ulemânın tavrı [the British supremacy in India and the attitude of the ulamâ], Azmi ÖZCAn, 17 (2004/2), Hint alt-kıtasında İslam araştırmalarının dünü bugünü: Kurumlar, ilmî faaliyetler, şahıslar, eserler [the Past and present status of Islamic studies in the Indian subcontinent: Organizations, scholarly activities, personalities, and works], Abdülhamit BİRIŞIK, 17 (2004/2), Hint din, düşünce ve tarihine dair türkçe bir bibliyografya denemesi [A turkish bibliography on Indian history and thought], Fuat AYDIn, 16 (2004/1), Hint düşüncesine genel bir bakış [A general look at the Indian philosophy], S. RADHAKRISHnAn Charles A. MOORe, 16 (2004/1), Hintli düşünme tarzı [the Indian way of thinking], Fazıl Önder SÖnMeZ, 16 (2004/1), İbn Bâcce nin ahlak ve siyaset düşüncesi [the ethical and political thought of Avempace], Burhan KÖROĞLU, 1 (1996/1), İbn Haldun ve Hegel de tarihte nedensellik: Aristo mirasını yeniden değerlendirmek [Ibn Khaldûn and Hegel on causality in history: Aristotelian legacy reconsidered], Ali ÇAKSU, 12 (2002/1), İbn Haldun ve Osmanlı da çöküş tartışmaları [Ibn Khaldûn and the debates of decline in the Ottomans], ejder OKUMUŞ, 6 (1999/1), İbn Haldun ve Weber de bilgi ve bilim sorunu [the question of knowledge and science in Ibn Khaldûn and Weber], nurullah ARDIÇ, 15 (2003/2), İbn Rüşd ün düşünce sisteminde hakikat-felsefe-din ilişkileri [the relations of truth-philosophy-religion in the thought of Averroes], Hüseyin SARIOĞLU, 10 (2001/1),

11 İbn Rüşd ün İbn Sînâ yı eleştirisi: el-fark beyne re yeyi l-hakîmeyn [Averroes criticism of Avicenna: al-fark bayn ra yay al-hakîmayn], Ömer Mahir ALPeR, 10 (2001/1), İbn Sînâ nın kelâmcıların hudûs görüşüne yönelttiği eleştiriler [Avicenna s critique of theologians view of hudûth], Muhammet Fatih KILIÇ, 28 (2010/1), İbn Sînâcı felsefe geleneğinin oluşumu ve Behmenyâr ın felsefe tasavvuru [the making of the Avicennian philosophical tradition and Bahmanyâr s view of philosophy], Mustakim ARICI, 28 (2010/1), İbnü l-annâbî ve es-sa yü l-mahmûd fî nizâmi l-cünûd adlı eseri [Ibn al- Annâbî and his al-sa y al-mahmûd fî nizâm al-junûd], İhsan FAZLIOĞLU, 1 (1996/1), İbnü l-ekfânî nin İkmâlü s-siyâse fî ilmi l-firâse adlı eseri [Ibn al-akfânî s Ikmâl al-siyâsa fî ilm al-firâsa], Şükran FAZLIOĞLU, 10 (2001/1), İbnü l-ekfânî nin Risâle fî âdâbi suhbeti l-mülûk adlı risâlesi [Ibn al- Akfânî s Risâla fî âdâb suhbat al-mulûk], Şükran FAZLIOĞLU, 12 (2002/1), İbrahim erol Kozak, İbn Haldun a Göre İnsan-Toplum-İktisat [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Yaylagül CeRAn, 21 (2006/2), İbrahim Kalın, Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Sümeyye PARILDAR, 29 (2010/2), İkbâl de dinamik insan anlayışı [the dynamic understanding of the human being in Iqbal], Ahmet ALBAYRAK, 5 (1998/2), II. Abdülhamid döneminde Kuzey Irak ta tarikat, aşiret ve siyaset [Tarîqa, tribe and politics in northern Iraq during the reign of Abdulhamid II], Gökhan ÇetİnSAYA, 7 (1999/2), II. Meşrutiyet devri türk hikayesinde kadın etrafında gelişen modernleşme tartışmaları [the discussions of modernism on women in turkish story during the second constitutional monarchy], nesime CeYHAn, 19 (2005/2), II. Meşrutiyet dönemi siyer müellifleri arasında geleneğin Sesi: Düzceli Yusuf Suad [A voice of the tradition among sîra authors in the Second Constitutional Period: Düzceli Yusuf Suad], Güllü YILDIZ, 29 (2010/2), II. Meşrutiyet ve medreseler: Geleneksel bir kurumun modernleşme sürecinde var olma mücadelesi [Constitutionalism and the madrasas: A traditional institution s struggle for survival in the face of modernization], Yaşar SARIKAYA, 25 (2008/2),

12 12 II. Meşrutiyet in ilanının Irak taki yansımaları [Reflections of the Second Constitutionalism in Iraq], Davut HUt, 25 (2008/2), II. Vatikan Konsili nden sonra Hıristiyan dünyasındaki yeni temayüller ve gelişmeler [the new tendencies and developments in the Christian world after the Second Vatican Council], J. F. MAYeR, 9 (2000/2), İktisadî oryantalizmin sonu: Çin, Hint ve Osmanlı ekonomilerine yeni bakış [the end of economic orientalism: A new perspective on the economies of China, India, and the Ottoman empire], Mustafa ÖZeL, 8 (2000/1), İktisat tarihi çalışmalarına bir katkı: Avrupa devletlerinin nüfus ve arazi istatistiği [A contribution to economic history: the demographic and territorial statistics of the european states], Coşkun ÇAKIR, 4 (1998/1), İktisat, fiyat ve adalet üzerine [On economics, price, and justice], Mustafa ÖZeL, 1 (1996/1), İlk devir İslam dünyasında akıl üzerine tartışmalar [Debates on reason in early muslim thought], Ayhan tekineş, 10 (2001/1), İlk dönem Osmanlı ilim ve kültür hayatında İhvânu s-safâ ve Abdurrahman Bistâmî [Ikhvân al-safâ and Abdurrahman Bistâmî within the context of the early Ottoman intellectual and cultural life], İhsan FAZLIOĞLU, 2 (1996/2), İlk yaratılan varlık konusundaki rivayetler [Reports about the first created being], Mehmet ÖZŞeneL, 4 (1998/1), İmâm-ı Azam ebû Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu [the Conference on Abû Hanîfa and his thought] [Sempozyum Değerlendirmesi/Conference Review], nurhayat HARAL YALÇI, 15 (2003/2), İmkân metafiziği üzerine: Gazzâlî nin felsefî determinizmi eleştirisi [On the metaphysics of contingency: al-gazzâlî s criticism of philosophical determinism], Muhittin MACİt, 3 (1997/1), İmparatorluk kavramının evrenselleştirilmesi [Universalization of the concept of empire], Hatice PALAZ erdemir, 8 (2000/1), İmparatorluktan ulus devlete geçişte Akçura, Gökalp ve Mustafa Kemal in yeni siyaset arayışları [Search for new politics in Akçura, Gökalp and Mustafa Kemal in the transition from the empire to the nation state], Faruk DenİZ, 21 (2006/2), Inger Furseth - Pal Repstad, An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives [Kitap Değerlendirmesi/ Book Review], Halil AYDInALP, 30 (2011/1),

13 İnkırâzın eşiğinde bir hanedan: III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa ve 17. yüzyıl Osmanlı siyasî krizi [A dynasty at the threshold of extinction: Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I and the 17 th century Ottoman political crisis], Günhan BÖReKÇİ, 26 (2009/1), İnsan doğası temelinde Fârâbî nin toplum ya da devlet görüşü [Al- Fârâbî s conception of society or the state on the basis of human nature], Hatice UMUt, 27 (2009/2), İrşâdu t-tullâb ilâ ilmi l-hisâb: Hesap biliminde öğrencilere kılavuz [Irshâd al-tullâb ilâ ilm al-hisâb: Guide to students in the science of calculation], İhsan FAZLIOĞLU, 13 (2002/2), Islahtan devrime: tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı-türk siyasî düşüncesinde değişim algısı [From reform to revolution: the perception of change in Ottoman-turkish thought from the tanzimat to the turkish Republic], enes KABAKCI & Özgür ADADAĞ, 26 (2009/1), İslam dünyasının siyasî dönüşümü: Dönemlendirme ve projeksiyon [the political transformation of the Muslim world: Periodization and projections], Ahmet DAVUtOĞLU, 12 (2002/1), İslam düşünce geleneğinin temelleri, oluşum süreci ve yeniden yorumlanması [the foundations, formation process and re-interpretation of the tradition of Islamic thought], Ahmet DAVUtOĞLU, 1 (1996/1), İslam düşüncesi alanında türkiye de yapılan tezler [theses conducted in turkey on Islamic thought], Harun AnAY, 4 (1998/1), İslam düşüncesi alanında yapılan İngilizce yüksek lisans ve doktora tezleri [Master and PhD theses in english in the field of Islamic thought in turkey], Harun AnAY, 8 (2000/1), İslam düşüncesi ve Batı felsefesiyle ilgili Arapça yüksek lisans ve doktora tezleri [Master and PhD theses in Arabic in the fields of Islamic thought and Western philosophy], Harun AnAY, 10 (2001/1), İslam düşüncesi ve Batı felsefesiyle ilgili Farsça yüksek lisans ve doktora tezleri [Master and PhD theses in Persian in the fields of Islamic thought and Western philosophy], Harun AnAY, 11 (2001/2), İslam düşüncesinde tarih felsefesi [Philosophy of history in Islamic thought], Kasım ŞULUL, 11 (2001/2), İslam estetiğini yeniden düşünmek: Oliver Leaman ın Islamic Aesthetics: An Introduction adlı eseri üzerine [Islamic aesthetics reconsidered: On Islamic Aesthetics: An Introduction of Oliver Leaman] [Değerlendirme Makalesi/Review Article], Cihat ARInÇ, 21 (2006/2),

14 14 İslam hukuk mirasını algılama ve uygulama yöntemi üzerine [A review on the perception of Islamic law], Ahmet YAMAn, 13 (2002/2), İslam medeniyetine ilişkin bir kavram okuması: İlmü d-dünyâ ve ilmü ddîn [A conceptual reading regarding the Islamic civilization: İlm aldunyâ and ilm al-dîn], İhsan FAZLIOĞLU, 2 (1996/2), İslam mimarisi üzerine düşünceler [thoughts on Islamic architecture], turgut CAnSeVeR, 1 (1996/1), İslam siyaset düşüncesini yeniden okumak: eleştirel bir giriş [Rethinking Islamic political thought: A critical introduction], Hızır Murat KÖSe, 27 (2009/2), İslam ve bilim [Islam and science], Şakir KOCABAŞ, 1 (1996/1), İslam ve bilim e bir eleştiri üzerine [On a criticism of Islam and science ], Şakir KOCABAŞ, 2 (1996/2), İslam-Yahudi polemiği ve tartışma konuları [the polemic of Islam and Judaism and the subjects of discussion], Adem ÖZen, 9 (2000/2), İslamî epistemoloji üzerine [On Islamic epistemology], Şakir KOCABAŞ, 1 (1996/1), İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Mustafa GÜnDÜZ, 19 (2005/2), İstanbul daki ilk Hollanda elçisi: Cornelis Haga ve 1612 tarihli Hollanda kapitülasyonları [the first Dutch ambassador in Istanbul: Cornelis Haga and the Dutch capitulations of 1612], Bülent ARI, 15 (2003/2), İzzet Derveze, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muhammed talha ÇİÇeK, 23 (2007/2), J. M. S. Baljon, Modernist Düşüncenin Şekillenişi: Şah Veliyyullah Dehlevî [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Özgür KAVAK, 21 (2006/2), Japon grand stratejisi: Yirminci yüzyıl Japon dış politikasında süreklilik ve değişim [the Japanese grand strategy: Continuity and change in the Japanese foreign affairs in the twentieth century], Hasan KÖSeBALABAn, 5 (1998/2), Japon kapitalizminin kökenleri ve Osmanlı Devleti ile bir karşılaştırma [the roots of Japanese capitalism: A comparison with the Ottoman experience], Abdülkadir BULUŞ, 13 (2002/2),

15 Japon sanayi siyaseti ve temel aktörleri: Yeni kurumsal ekonomi perspektifi [the industrial policies and main actors of Japan: Perspective of the new institutional economy], İbrahim ÖZtÜRK, 2 (1996/2), Jeopolitik kargaşa ve medeniyet çoğulculuğu [Geopolitical turmoil and civilizational pluralism], Richard FALK, 23 (2007/2), John Rawls un adalet kuramı ve İslam hukuku ışığında değerlendirilmesi [John Rawls theory of justice and its evaluation in the light of Islamic law], Mehmet Fevzi BİLGİn, 2 (1996/2), Jön türklerin Balkan politikası ( ) [the Young turks Balkan policy ( )], Mehmet HACISALİHOĞLU, 24 (2008/1), Kaotik bilgiden senkronik bilgiye bir iktisat tarihi teorisyeni: Mehmet Genç [From the chaotic knowledge to the synchronic: Mehmet Genç as a theorist of economic history], Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY, 22 (2007/1), 107/165. Kelam ilminin metafizikleşme süreci [How did kalâm turn metaphysical?], Ömer türker, 23 (2007/2), Kelile ve Dimne nin tercüme serüveni [Kalila wa Dimna: the story of a translation], Abuzer KALYOn, 16 (2004/1), Kınalızâde Ali efendi nin hayatı ve Ahlâk-ı Alâî isimli eseri [the life of Kınalızâde Ali efendi and his Ahlâk-ı Alâî], Ayşe Sıdıka OKtAY, 12 (2002/1), Klasik devir İstanbul hanedan türbelerinde tezyînât [Decoration of royal tombs in Istanbul in the classical era], Aziz DOĞAnAY, 14 (2003/1), Klasik dönem Osmanlı medreselerinde eğitim üzerine yapılmış çalışmalara dair bir bibliyografya denemesi [A bibliographical assessment of the studies on education in Ottoman madrasas of the classical period], Fahri UnAn, 18 (2005/1), Klasik dönem Osmanlı muhasebe sistemi [the Ottoman accounting system in the classical era], Yaşar BÜLBÜL, 6 (1999/1), Kulluk edilecek, sevilecek ve bilinecek hakikat: Allah [Allah: the truth to be worshipped, to be loved, and to be known], Seyyid Hüseyin nasr, 11 (2001/2), Kur an ve hadislerde kıyamet günü [Apocalypse in the light of the Qur ân and hadîth], Şakir KOCABAŞ, 11 (2001/2), Kur an da iç bütünlük: Islâhî nin tefsir yöntemi [Inner coherence of the Qur ân: Islâhî s method of commentary], Abdülhamit BİRIŞIK, 11 (2001/2),

16 16 Kur an ı modern bilimlerin ışığında okumak: tantâvî Cevherî örneği [Reading the Qur an in light of the modern science: the case of tantâwî Jawharî] M. Suat MeRtOĞLU, 30 (2011/1), Kutsal medya, kutsal çağ: McLuhan düşüncesini anlamaya katkı [Sacred media, sacred age: A contribution to understanding McLuhan s thought], Fahrettin ALtUn, 21 (2006/2), Küreselleşme, medeniyetler ve dünya düzeni [Globalization, civilizations and world order], Robert GILPIn, 23 (2007/2), Lale Devri nde yapılan ilmî faaliyetler [Scientific activities during the tulip era], Salim AYDÜZ, 3 (1997/1), M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Mustafa ŞentOP, 15 (2003/2), Mâverdî nin ahlâkî, içtimaî, siyasî ve iktisadî görüşleri [the ethical, social, political, and economic views of al-mâwardî], Cengiz KALLeK, 17 (2004/2), Medeniyet ve düzen: Sempozyum notları [Civilization and order: notes on the symposioum] [Sempozyum Değerlendirmesi/Conference Review], İsmail YAYLACI, 21 (2006/2), Medeniyetlerin ben-idraki [Self-perception of the civilizations], Ahmet DAVUtOĞLU, 3 (1997/1), Mehdî Ğuleys, Fikrü ş-şevkânî es-siyâsî ve eseruhû l-muâsır fi l-yemen [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], nail OKUYUCU, 29 (2010/2), Mehmed Şah Fenârî nin Enmûzecu l-ulûm adlı eserine göre Fetih öncesi dönemde Osmanlılar da ilim anlayışı ve ilim tasnifi [the Ottoman understanding and classification of science at the pre-conquest period on the basis of Mehmed Şah Fenârî s Anmûzac al- ulûm], Kemal Faruk MOLLA, 18 (2005/1), Meiji Anayasası: Japonların Batı deneyimi ve modern devletin oluşumu [the Meiji Constitution: the Japanese experience of the West and the shaping of the modern state], takii KAZUHIRO, 25 (2008/2), 149/174. Mekkeli şair İbnü l-uleyf in Sultan II. Bayezid e yazdığı kaside [the euology written by the Meccan poet Ibn al-uleyf to Sultan Bayezid II], Şükran FAZLIOĞLU, 11 (2001/2), Meşşâî gelenek bağlamında İbn Rüşd felsefesinde rüya [Averroes thought on dream in the context of peripatetic philosophy], Atilla ARKAn, 15 (2003/2), Metin Bozan, İmâmiyye nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Özgür KAVAK, 27 (2009/2),

17 Mevlid: tarihi ve dinî hükmü [Mawlîd: Its history and religious status], Ahmet ÖZeL, 12 (2002/1), Mezhebe karşı ictihad: Şevkânî nin ictihad düşüncesi ve mezhep eleştirisi [Ijtihâd contra madhab: al-shawkânî s view of ijtihâd and critique of Madhab], nail OKUYUCU, 28 (2010/1), Mısır vilayetinde tanzimat ve Meşrutiyet dönemi [tanzimat and the Constitutional era in the province of egypt], Hilal GÖRGÜn, 24 (2008/1), Michael Hardt-Antonio negri, Empire [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], M. Akif KAYAPInAR, 15 (2003/2), Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], tamer YILDIRIM, 23 (2007/2), Midhat Paşa nın Suriye Lâyihası [the Syrian bill of Midhat Paşa], Fethi GeDİKLİ, 7 (1999/2), Mircea eliade, Asya Simyası [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], eyüp SÜZGÜn, 16 (2004/1), Modern asker-siyaset ilişkisinin Osmanlı Meşrutiyeti ndeki kökleri [the Roots of the contemporary civil-military relations in the Ottoman Constitutinol Period], Ahmet turan ALKAn, 25 (2008/2), Modern Dönemde Dinî İlimlerin temel Meseleleri (İlmî toplantı) [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Özgür KAVAK, 23 (2007/2), Modern Japon tarihinde Batı karşıtlığı: Ôkawa Shûmei nin Asyacılık düşüncesi [Anti-Westernism in modern Japanese history: Pan-Asianist thought of Ôkawa Shûmei], Cemil AYDIn, 13 (2002/2), Modern siyaset düşüncesinde meşrûiyet fikrinin serencamı [the venture of legitimacy in modern political thought], Ahmet OKUMUŞ, 8 (2000/1), Modern türk düşüncesi üzerine erken bir değerlendirme: Ahmed Muhiddin ( ) [An early assessment of the modern turkish thought: Ahmed Muhiddin ( )], Suat MeRtOĞLU, 14 (2003/1), Modernizmin dönüştürücü etkisi: Seyyid Ahmed Han ve ahkamın dünyevileşmesi [transformative effect of modernism: Seyyed Ahmad Khan and the secularization of jurisprudence (ahkâm)], Özgür KAVAK, 14 (2003/1), Modernleşme kuramı ve gelişme sorunu [the theory of modernization and the problem of development], Fahrettin ALtUn, 8 (2000/1),

18 18 Monoteist bir Hıristiyanlık yorumu: Aryüsçülük mezhebi [A monotheistic interpretation of Christianity: the Aryan sect], Bilal BAŞ, 9 (2000/2), Muallim M. Cevdet in arşive ve arşivciliğe hizmetleri [the services of Muallim M. Cevdet to the archives and to archivalism], Seyhan BÜYÜKCOŞKUn, 3 (1997/1), Muhalif bir metin nasıl okunur? Osmanlı medreselerinde Hidâyetü lhikme [How to read a counter-textbook? the Hidâyat al-hikma in Ottoman madrasas], Abdullah YORMAZ, 18 (2005/1), Muhammad Qasim Zaman, Religion and Politics under the Early Abbasids: The Emergence of the Proto-Sunnı Elite [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Osman Safa BURSALI, 27 (2009/2), Mukaddime nin Osmanlı dönemi türkçe tercümesi [turkish translation of the Muqaddimah in the Ottoman period], Yavuz YILDIRIM, 21 (2006/2), Multilateralizm üzerine perspektifler [Perspectives on multilateralism], ebubekir CeYLAn, 5 (1998/2), Murat Sülün, Türk Toplumunun Kur an-ı Kerim Kültürü [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Hatice KeLPetİn ARPAGUŞ, 19 (2005/2), Musa ve tektanrıcılık: Bir tarih psikanalizinin açmazları [Moses and monotheism: the impasse of a historical psychoanalysis], Ali KÖSe, 4 (1998/1), Müşir Hüseyin Kıdwai, Osmanlı nın Son Dostları [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Ahmet GÜZeLeR, 17 (2004/2), nâmûs/nomos Cebrail mi tevrat mı? Bed ü l-vahy hadisindeki nâmûs kavramı üzerine [Is nâmûs/nomos Gabriel or torah? On the concept of nâmûs in bad al-wahy hadîth], Fuat AYDIn, 15 (2003/2), nebi Mehdiyev, Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Hümeyra KARAGÖZOĞLU, 26 (2009/1), neşet toku, İlm-i Umran: İbn Haldun da Toplum Bilimsel Düşünce [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Murat YeŞİLtAŞ, 21 (2006/2), niçin İbn Haldun? [Why Ibn Khaldûn?], Muhammed Âbid el-câbirî, 21 (2006/2), nizâm-ı Cedid düşüncesinde Batılılaşma ve İslamî modernleşme [the westernisation and Islamic modernisation in nizâm-ı jadîd thought], Kahraman ŞAKUL, 19 (2005/2),

19 noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], nurullah ARDIÇ, 28 (2010/1), Omar Ashour, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Halil AYDInALP, 28 (2010/1), Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı iktisadî dünya görüşünün klasik prensiplerindeki değişmeler [transformations in the conventional premises of the Ottoman economic world view in the nineteenth century], Mehmet GenÇ, 6 (1999/1), yüzyıl sonlarında muhalif bir metin: Muhammed b. Hamza el- Aydınî nin Beyʻu l-îne risalesi [A dissident text at the end of 17th century: Muhammad bin Hamza Al-Aydinî s treatise of bayʻ al-ʻîna], Süleyman KAYA, 26 (2009/1), Orhan Şener Koloğlu, Mu tezile nin Felsefe Eleştirisi Harezmli Mu tezilî İbnü l-melâhimî nin Felsefeye Reddiyesi [Kitap Değerlendirmesi/ Book Review], Veysel KAYA, 30 (2011/1), Ortaçağlardan 21. yüzyıla Gazâlî nin kozmolojisinin Batılı alımlanışı [the Western reception of al-ghazâlî s cosmology from the middle ages to the 21st century], Frank GRIFFeL, 30 (2011/1), Ortadoğu ve türkiye-osmanlı tarihi çalışmaları bakımından 2005-MeSA toplantısının bir değerlendirmesi [toplantı Değerlendirmesi/Conference Review], Coşkun ÇAKIR, 20 (2006/1), Osmanlı Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud efendi nin Tarih-i Medinetü l-hukemâ adlı eseri [Ottoman Athens and Kadı Mahmud efendi s Târîh-i Medînetü l-hukemâ from an intellectual history perspective], Gülçin tunali KOÇ, 20 (2006/1), Osmanlı bürokrasisinde gayrimüslim istihdamı [non-muslim presence in the ottoman bureaucracy], Abdülhamit KIRMIZI, 13 (2002/2), Osmanlı coğrafyasında iktidarın sınırlandırılması (Anayasacılık): tunus tecrübesi [the restriction of authority in the Ottoman geography and constitutionalism: the tunisian experience], Ayhan CeYLAn, 24 (2008/1), Osmanlı Devleti nde Batılılaşma öncesi Meşrutiyetçi gelişmeler [Constitutionalism in the Ottoman empire before Westernization], Hüseyin YILMAZ, 24 (2008/1), Osmanlı Devleti nin gayrimüslim tebaanın idaresinde kullandığı bir yöntem olarak ruhanî iltizam sistemi [A method in the administration of non-muslim groups in the Ottoman empire: the system of religious iltizâm], M. Macit KenAnOĞLU, 14 (2003/1),

20 20 Osmanlı Devleti nin nüfus ve iskan politikası [the demographic and housing policy of the Ottoman state], Gülfettin ÇeLİK, 6 (1999/1), Osmanlı Döneminde Kudüs: Uluslararası Kongre (Şam Haziran 2009) [Sempozyum Değerlendirmesi], Ş. tufan BUZPInAR, 26 (2009/1), Osmanlı döneminde yazılan tefsir ile ilgili eserler bibliyografyası [A Bibliography of the works on tafsîr in the Ottoman era], Muhammed ABAY, 6 (1999/1), Osmanlı ekonomik ve toplumsal tarihiyle ilgili tezler bibliyografyası ( ) [A Bibliography of the theses on Ottoman economic and social history ( )], Coşkun ÇAKIR, 7 (1999/2), Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu [Samarkand school of mathematics-astronomy as a background of the Ottoman philosophy-science], İhsan FAZLIOĞLU, 14 (2003/1), Osmanlı Haremi ne dört farklı bakış [Four different approaches to the Ottoman harem] [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Abdurrahman AtÇIL, 15 (2003/2), Osmanlı tarihini dönemlendirme meselesi ve Osmanlı nasihat literatürü [Periodization problem of the Ottoman history and the Ottoman advice literature], erol ÖZVAR, 7 (1999/2), Osmanlı-türk düşüncesinde münâzara ilmi ve Abdünnâfî İffet in Tercüme-i Adâb-ı Gelenbevî adlı eseri [the disputation method in the Ottoman-turkish thought and Abdunnâfî Iffet s commentary: Tercüme-i Âdâb-i Gelenbevî], İlker KÖMBe, 20 (2006/1), Osmanlı-türkiye Batılılaşmasının kararsızlığı: Köhne geçmiş Şanlı gelecek [ the unsteadiness of the Ottoman-turkish westernisation: Dilapidated past, glorious future], Faruk DenİZ, 19 (2005/2), Osmanlı dan günümüze vakıflar [Waqfs from the Ottomans to the present], Adnan ertem, 6 (1999/1), Osmanlıcılıktan Arapçılığa : Arap Gözüyle Osmanlı dizisi üzerine bir değerlendirme [From Ottomanism to Arabism: An evaluation of the series Ottomans in the Eyes of Arabs] [Kitap Değerlendirmesi/Book Review], Muhammed talha ÇİÇeK, 21 (2006/2), Öteki üzerinden hesaplaşma: Celâl nuri ve Abdullah Cevdet in Avrupa tartışmaları hakkında bir değerlendirme [Debating through the other : Celâl nuri and Abdullah Cevdet on europe], tufan BUZPInAR, 19 (2005/2),

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

IBN KHALDŪNISM IN THE 16TH AND 17TH CENTURY OTTOMAN LETTERS AND ETHIC BOOKS: EXAMPLES OF KINALIZÂDE ALİ EFFENDI, KÂTIP ÇELEBI AND NA ÎMÂ

IBN KHALDŪNISM IN THE 16TH AND 17TH CENTURY OTTOMAN LETTERS AND ETHIC BOOKS: EXAMPLES OF KINALIZÂDE ALİ EFFENDI, KÂTIP ÇELEBI AND NA ÎMÂ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 16. VE 17. YÜZYIL

Detaylı

Rifa at Ali Abou-El-Haj: Osmanl Devlet ve Siyasî Yap s na Farkl Bir Bak fl

Rifa at Ali Abou-El-Haj: Osmanl Devlet ve Siyasî Yap s na Farkl Bir Bak fl Türkiye de Tahrir Defterlerine Dayal Yap lm fl Çal flmalar Hakk nda Baz Görüfller 585 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 1, Say 2, 2003, 585-599 Rifa at Ali Abou-El-Haj: Osmanl Devlet ve Siyasî

Detaylı

Burhanettin TATAR. Tamer YILDIRIM. Malik Bin Nebi de Sömürülebilirlik Olgusu. M. Nesim DORU

Burhanettin TATAR. Tamer YILDIRIM. Malik Bin Nebi de Sömürülebilirlik Olgusu. M. Nesim DORU inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN 1304-5482 Burhanettin TATAR Müzik, İman ve Felsefe Arasındaki İlişkilerin Yer ve Mekân Kavramları Açısından Bir Analizi Ismail BARDHI Interpretation

Detaylı

5. ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ CEMİYETİ KONGRESİ. 25-28 Ekim 2010 25-28 October, 2010 ISTANBUL TÜRKİYE

5. ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ CEMİYETİ KONGRESİ. 25-28 Ekim 2010 25-28 October, 2010 ISTANBUL TÜRKİYE 5. ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ CEMİYETİ KONGRESİ 5 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE HISTORY OF ISLAMIC MEDICINE 25-28 Ekim 2010 25-28 October, 2010 ISTANBUL TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Fatih University 2007 Civilacademy Cilt/Volume 5 Sayı/Issue 3 Kış/Winter 2007 Sahibi/Owner Sosyal Bilimler Topluluğu Social Sciences Society

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1300-9672 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel H a k e m l i D e r g i (Refereed Journal) Yıl (Year): 2012/2 Sayı

Detaylı

20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies

20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies University of Crete Department of History and Archaeology Foundation for Research and Technology - Hellas Institute for Mediterranean Studies 20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies Rethymno,

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ ORSAM Rapor No: 73 ORSAM AVRASYA STRATEJİLERİ Rapor No: 11, Ekim 2011 ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE

Detaylı

ORYANTALİST LİTERATÜRDE KUR AN IN KAYNAĞI TARTIŞMALARININ KAYNAĞI DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM

ORYANTALİST LİTERATÜRDE KUR AN IN KAYNAĞI TARTIŞMALARININ KAYNAĞI DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM bilimname V, 2004/2, 61-61 ORYANTALİST LİTERATÜRDE KUR AN IN KAYNAĞI TARTIŞMALARININ KAYNAĞI DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM Dr., Süleyman Demirel Ü. İlahiyat F. bgokkir@yahoo.co.uk Vahy i Kur an a kaynak

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Aslı MURAT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Aslı MURAT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Aslı MURAT 109614002 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

El Nusra Cephesi. Aytekin TERKAN 1 Vedat ZAYIF 2 İsmail YAŞAR 3

El Nusra Cephesi. Aytekin TERKAN 1 Vedat ZAYIF 2 İsmail YAŞAR 3 Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2015, Cilt/Volume 14, Sayı/Issue 1, 39-64. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 El Nusra Cephesi Aytekin TERKAN 1 Vedat

Detaylı

İslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları

İslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 649-673 İslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları Ayşe Güç U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet İslamcı feminizm

Detaylı

Avrupa da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?)

Avrupa da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?) Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 26 ss.55-85, 2011 Avrupa da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?) Hakan Övünç ONGUR Özet Türdeş milliyetçilik ideolojisine karşıt konumlanmış çokkültürlülük anlayışının

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2002 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-5 Konular Araştırma 6-7 Avrupa Birliği 8-14 Bilişim 15-23 Çalışma İlişkileri 24-36

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı