... AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI: MADALYONUN OBUR YUZU. lll? . ı=e.l TAMER OZEL. r:j ~: ~-~, ' r,... lnkilap KiTABEVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI: MADALYONUN OBUR YUZU. lll? . ı=e.l TAMER OZEL. r:j ~: ~-~, ' r,... lnkilap KiTABEVİ"

Transkript

1 ı L,_..... ı ll TAMER OZEL AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI: MADALYONUN OBUR YUZU. * Federal Yönetim Sistemi * Serbest Pazar Ekono.misi (Kapitalizm) * Jeknoloji Uretimı * Geri Kalmış Ulkelerin Yapmaları Gerekenler 1 ~. ı=e.l 1 ~. ı ~~ ı ı.ı... ~: ~-~, ' ı ' r,ı ' i!_ ı ~"".~ lll? rı ı.. -.,, r; - : ~, ~: ı r,... r:j ~ı ~ ~ 1 lnkilap KiTABEVİ

2 AMERiKA BiRLEŞiK DEVLETLERi: MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ * FEDERAL YÖNETiM SiSTEMi * SERBEST PAZAR EKONOMiSi ( = KAPiTALiZM) * TEKNOLOJi ÜRETiMi * GERi KALMIŞ ÜLKELERiN YAPMALARI GEREKENLER Tamer ÖZEL t inkilap KİTABEVİ YAYlN SANAYİ VE TiCARET A.Ş. Ankara Cad İSTANBUL

3 ı992, Tamer Özel P.K. 114, Marmaris Dizgi: PAMUKÇUOÖLU Tel: ( ı ) Baskı: ANKAOFSET Cemalnadir S ok. No: 24 Cağaloğ lu-lstanbul ISBN X y Kü'tüphaneler için kataloglama bilgileri: Yazar: ÖZEL, Tamer Başlık: Amerika Birleşik Devletleri: Madalyonun Öbür Yüzü Baskı: ı Konu girişleri: ı. Federasyon, 2. Demokrasi, 3. Serbest Pazar Ekonomisi, 4. Kapitalizm, 5. 1 Devresi, 6. Teknoloji, 7. Patent, 8. Copyright, 9. Lisans Başlık girişleri: I. Federal Yönetim Sistemi IL Serbest Pazar Ek<momisi III. Teknoloji Üretimi IV. Amerika Birleşik Devletleri: Madalyônun Öbür Yüzü

4 Bilmeyen ve bilmedigini bilen, çocuktur; Ona ögretin. Bilen ve bildigini bilmeyen, uykudadır; Onu uyandınn. Bilmeyen ve bilmedigini bilmeyen, aptaldır; Bilen ve bildigini bilen, liderdir; Onu izleyin. Ondan sakının. ÇinAtasözü Yardım etmek istiyorsanız balık vermeyiniz, ona balık tutmasını ögretiniz. Amerikan Atasözü

5 İÇİNDEKİLER SAYFA Onsöz... xi Şükran... xv Tanıtım... ı I. ABD'de Federal Yönetim Sistemi ABD Anayasası Amerikan Cumhuriyetinin Temeli Yönetimin Prensipleri Değ;işikliklere İnıkan... ı O I. ı.2 Federal Sistemin Amacı.... ı İcra Kolu... ı Başkanlık... ı Başkan'ın Yetkileri... ı İcra Departmanları... ı Bağ;ımsız Ajanslar Yasama Kolu ı. İki M eelisli Kongre Kongre Üyelerinin Nitelikleri Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Gücü Kongre'nin Yönetleileri Kanun Yapma Prosedürü Yargı Kolu... 3ı Federal Mahkeme Sistemi... 3 ı Jüri Mahkemesi...; Birçok Devletten Oluşan Ülke Federalizin... ~ Eyalet Yönetimi i. Eyalet Yönetimi Organizasyonu Şehir Yönetimi Şehir Yönetimi Organizasyonu Şehir Mahkemeleri... 4 ı Di!!; er Yerel Yönetimler... 4 ı İlçe Yönetimi... 4 ı Kasaba, Köy Yönetimleri Yönetimin Finanse Edilmesi ı. Federal Gelir Kaynakları vıı

6 II ı ı. ı II Il ı ll III. III Eyalet Gelirleri Yerel Yönetimlerin Gelirleri Sonuç... : Serbest Pazar Ekonomisi..... ; İş Devresi ve Federal Yedek Sistemi İş Devresi Giriş İş Devresi Günümüz İş Devresi: Maliyet ve Enflasyonun Rolü Gayri Safi Milli Hasıla -GNP Endüstriyel Üretim Kapasite Kullanınıı İşçi Prodüktivitesi Üretici Fiyatlan Maliyet/Fiyat Dinamiğ;i Federal Yedek Sistemi (FED) FED ve Enflasyon FED'in Tarihçesi Serbest Pazar Operasyonlan FED ve Para Arzı FED ve Faiz Oranlan Federal Mali Politika Bütçe Açıklannın Tarihçesi ve Keynes Teorisi Kennedy Vergi İndirimi Arz Ekonomisi Borçlanma Darbagazı Uluslararası Ticari İşlemler ve Ödemeler Dengesi... : ABD'nin Uluslararası Ticari İşlemleri ABD'de Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret Fazlası Sonuç Teknoloji Üretimi Bilimsel ve Teknik Literatür Bilimsel ve Teknik Literatürun Özellikleri ve Yapıı:;ı vııı

7 III. ı.2. III.l.3. III. ı.4. III III.ı.4.2. III. ı.4.3. III III.2. III III.2.3. III.2.3. ı. III III III III III , III III III.2.4. III.3. III III.3.ı.2. Bilimsel ve Teknik Literatürün Özellikleri... ı ı O Bilimsel ve Teknik Literatürün Çoğ;alrnası... ı ı 4 Bilimsel ve Teknik Literatürün Yapısı... ı ı 7 Birincil Kaynaklar... ı ı 9 ikincil Kaynaklar... ı22 Üçüncü! Kaynaklar... ı 23 Bilimsel ve Teknik Literatürün Kullanılması... :... ı25 Bilimsel ve Teknik Bilginin Yayılması İçin Bazı Gelişmiş Ülkelerde Alınmış Tedbirler... ;... ı 28 Rus Modeli... ı29 Arnerikan Modeli... ı33 Norveç... ı44 Giriş... ı44 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Organizasyonu ihtiyacı... :... ı46 AR-GE Enstitüleri: Bilginin Perakende Satıcılan... ı 49 N orveç Enformasyon Merkezi (NSI)... ı 50 YönetiminTeknoloji Enstitüsü (STI)... ı57 Tanm Bakanlığ;ı'nın Danışma Hizmeti (L01')... ı58 Baltık Ülkeleri Arası Organizasyonlar... ı 60 Uygulamalı Araştırmalar İçin İskandinavya Komisyonu (NORDFORSK)... ı 60 Enformasyon ve Dökümantasyon İçin Baltık Ülkeleri Komitesi (NORDDOC)... ı64 Araştılma Kütüphaneleri ve Bilimsel Dökümantasyon İçin Baltık Ülkeleri Komitesi (N ORD INFO)... ı 65 Sonuç... :... ı66 Patent Sistemi ve Teknoloji Üretimi... ı68 ABD Patent Kanunu... ı68 ABD Patent Kanunu Hakkında Açıklamalar... ı 7 4 ıx

8 Patent Sistemi... ı ı. Patent Sisteminin Yakıtım Oluşturdugu Faaliyetler..... ı üretim Şirketlerinin Temeli..... ı Patentlerle Teknolojiler Tarihi..... ı Patent Sisteminin Uluslararası Üretime Etkisi...:... ı84 III.3.3. Sonuç III.4. ABD Copyright Kanunu... ı ı. ABD Copyright Kanunu'nun Tarihçesi..... ısa III.4.2. ABD Copyright Kanunu... ı90 Genel Anlamıyla Copyright... ı90 Copyright ve Kütüphaneler.... ı97 Copyright'ın Sagladıgı Tekel Copyright Korumasının Saglanması ABD Copyright Kanunu Hakkında Açıklaınalar Teknoloji, Bilim ve Sahte Bilim ı. Bilim, Teknoloji... 2ı O Sahte Bilim... 2ı Sonuç... 2ı Teknik Enformasyon un Üretimde Kullanılması... 2ı ı. YogunAraştırmayla İlk Üretim... 2ı Araştırma Geliştirme Faaliyetleri III.6.3. Patent Kütüphaneleri N. Geri Kalmış tilkeler ve Yapmalan Gerekenler N.l. Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri... 23ı ı. Grup Özellikler ı 2. Grup Özellikler N.2. Geri Kalmış Ülkelerin Yapmalan Gerekenler N.3. Sonuç Kaynaklar Ek: ABD'deki Patent Kütüphaneleri İndeks...: X

9 ÖN SÖZ GELİŞMİŞ 'ÜLKELER ve GERİ KALMIŞLAR veya ENDÜSTRlLEŞMlŞ ÜLKELER ve ENDÜSTRlLEŞEMEMlŞLER veya ~NDl TEKNOLOJlLERlNİ ÜRETEN ÜLKELER ve ÜRE'lEMEYENLER veya ÜRETİM ve TÜKETİM TOPLUMLARI veya PA1ENT SlS1EMlN1 KURMUŞ OLANLAR ve KURAMAMIŞ OLANLAR veya. BlLlM, 1EKNOLOJl ÜRE'IENLER ve SADECE "SAH1E BlLlM" ÜRETENLER veya ENFORMASYON ÖZGÜRLÜGÜ OLANLAR ve FlKlR ÖZGÜRLÜGÜ OLANLAR veya KILAVUZLARI KARGA OLMAYANLAR ve OLANLAR Kılavuzları karga olmayanlar yani gelişmiş ülkeler! Toplum fertleıinin daha müreffeh, saglıklı ve güvenli yaşamaları için "teknoloji üretimi ve üretim rekabetini" ana ilke edinmiş günümüzün gelişmiş ülkelerinde kurucu ve liderielin gerçekleştirdikleri sistemler tetkik edildiklelinde bu toplurnlara gelişmiş yeline "klavuzlan karga olmayanlar" da denebilecegi ortaya çıkmaktadır. Kitabın amacı, üretim toplumlannda fertleıin kendi teknolojiielini üretebilmeleri için kurucu ve liderlerin nasıl bir sistem kutpuklanm göstermek, geri kalmış ülkelerdeki insanların başlarını iki ellerinin arasına ~arak düşünmeielini saglamaktır. :x:i

10 Pentagon'un Politika Planlama Departmaru'na göre dünya ülkelerinin hedefleri (mo.li politikalan) üç ana başlık altında toplamnaktadır: ' - Teknoloji üretiminde liderlik, - Tüketimle körüklenen milliyetçilik fanatizmi, - Tüketirole körüklenen dini fanatizm. "Üçüncü dünya ülkeleri" diyorlar "son ikislile vakit kaybetmektedirler." Teknoloji ise "haydi teknoloji üretelim" veya "daha çok çalışalım" denince maalesef üremiyor. Gelişmiş ülkelerde "teknoloji üretiıni"nin nasıl gerçekleştigine dair Türkiye'de yapılmış saglıklı bir araştırmaya ne yazık ki rastlanamamaktadır. Konudaki mevcut kaynaklann yanlış olarak oluşmuş bazı inanışları. tabulan pekiştiren, gerçeklerle ilgisi olmayan, yanıltıcı bilgiler veren yayınlardan oluştugu gözlenmektedir, Yazarın nasıl uyduruldugunu anlayamadıgı bazı inançlar ve saçma buldugu bazı sözlerden örnek vermek gerekirse: - Japon.mucizesi (veya Kore mucizesi); - Japonlar gelişmiş ülkelerden almışlar, parçalara ayırmışlar. bakrnışlar, taklit etmişler. daha iyisini yapmışlar ve tekrar gelişmiş ülkelere satınışlar; - Daha çok çalışmalıyız; - Bilimsel araştırmalara.daha çok para ve adam ayımialıyız; - Herşeyden önce egitim; -Türkiye'de endüstri vardır; - Türkiye'de bilim vardır; - Teknoloji transferi; - Enflasyona mani olacagız; - Enflasyona mani olunamaz; -Avrupa Toplulugu'na girecegiz; - Beyin göçü; xıı

11 -Sanayi casuslugu; - Fabrika kuran fabrikalar; - Tüketim toplumlannda kurulan "Menkul Deger Borsalan;" - Geri kalmış ülkelerde rastlanan demokrasiler; - Fikir özgürlügü; vb... Bütün bu sözlerin tutarsızlıklan bu kitap okunduktan sonra daha iyi anlaşılacaktır. TamerÖZEL Xlll

12 TANITIM 'TEKNOLOJi ÜRETİMİ+ ÜRETİM REKABETi"(= KA PİTAiiZM) üzerine kurulu olan serbest pazar ekonomisi ve bütün bunların gerçekleşmesi için ortamı yaratan devlet yönetim sistemi, federasyon. İlk bakışta birbirleriyle ilgisiz görünen bu başlıklar aslında bir resmi oluşturan parçalar gibidir. Devlet yönetim sistemi bir plasentaya benzetilebilir (plasenta = ana kamuıda yavruyu beslerneye yarayan ortam). Plasenta ne kadar saglıklıysa içindeki varlık o kadar çok gelişip saglıklı olabilir. Plasenta saglıksız ise ya o canlı yaşayamaz, ya da acuze olabilir. 20. yüzyılın sonunda kapitalist toplumlar, fertlerine sagladıkları daha müre.ffeh, sağlıklı ve güvenli yaşam ile dikkatleri üzerlerine çekmişler, sözleri digerlerininkinden daha fazla deger verilir hale gelmişlerdir. Kapitalist toplumların ciddi bir kısmında (örn. Amerika Birleşilc Devletleri [ABD), Kanada. Avustralya.!sviçre, Almanya vb.) devlet yönetim sistemi federasyondur. Hiçbir toplumun yönetim sisteminin en iyi oldugu iddia edilemez. Ancak federal yönetim sistemini uygulayan toplumların gerçek demokrasiye diger idare sistemlerinden daha fazla yaklaştıkları ve ülkeler arası yanşta daha başarılı olduklan görülebilir. Kitabın ilk başlıgında ABD Federal Sistemi anlatılacak, devlet yönetim sisteminin üretim toplumunun plasentasını nasıl oluşturdugu gösterilecektir. Serbest pazar ekonomisi, kapitalist toplumların bir karakteristigidir ve tek bir cümleyle özetlenınesi zor ve

13 2/ ABD: Madalyonun Öbür Yüzü yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla baglayıcı olmamak üzere, sadece çok kaba bir tanıtım girişi gayesi ile şu benzetme yapılabilir: Toplumu açık denizde bir yelkenliye benzetirsek devlet yönetim sistemi yelkenlinin iskelet!, teknoloji üretimi iskeletin dışında tekneyi oluşturanlar, yelkenliye yön veren rüzgar da serbest pazar ekonomisidir. Yelkenlinin istenilen istikamete gidebilmesini saglamak için serbest pazar ekonomisini çok iyi anlamak lazımdır. Kapitalist toplumlarda yelkenlinin ratası günlük ekonomi gazetelerinde yayınlanan bir çok parametre ile günü gününe takip edilebilir. Serbest pazar ekonomisi kitabın ikinci başlıgını oluşturmaktadır. Kapitalist toplumları, biraz evvel ifade edildigi üzere, kendi teknolojilerini üreten ve üretim rekabeti olan toplumlar diye tanımlayabiliriz. Kendi teknolojisini üreten ancak üretim rekabeti olmayan toplumlarda ise komünist ideoloji söz konusu olur. Kendi teknolojisini üretemeyen bir toplumda ise ne kapitalizm ne de komünizmden söz edilebilir. "TEKNOLOJi ÜRETİMİ" hem KAPiTALiST, hem de KOMÜNiST toplumların altyapısı, temelidir. Teknoloji üretiminin kapitalist toplumlarda nasıl gerçekleştigi 3. başlıgın konusudur. Dördüncü ve son başlıkta, kitabı okuyan herkesin ka' fasında oluşmuş olacagı tahmin edilen, üretim toplumu olabilmek, kendi teknolojilerini üretebilıri.ek için tüketim toplumlarında alınması gereken tedbirler özetlenecektir. Kitabı okumaya hazırlananların birkaç noktaya dikkatlerinin çekilmesinde fayda görülmüştür. Bunlardan ilki okuyucunun bu kitapta karşılaşacagı bir çok tabiri,

14 Tanıtun 13 gene bu kitapta tannnlandıgı şekilde anlaması, söz konusu tabirin Türkçe'de bugüne kadar kullanılan anlamlan içinde algılamakta diretmemesidir. Tercümeler esnasında bazı kelimelerin Türkçe'si bulunurken güçlük çekilmiştir. Buna en basit örnek İngilizce'deki "govemment" kelimesidir. 1ürkçe'de buna benzer bir anlam taşıyacagı düşünülebilecek kelime "devlet"tir. Her fırsatta kullanılan bu kelime, (örn. "devlet memuru", "devlet için çalışmak", "devlet baba", "Bu devletin vazifesidir" vb) herkesin kafasında başka bir çagrışım yapmaktadır. Aynı kelimenin sözlük tanımı ise şöyledir: "Belirli bir ülkesi olup bir hükümet yönetimi altında örgütlenmiş bulunan ve yurtdışı hiçbir denetlerneye baglı olmayan, benzerleri tarafından tanınmış siyasi ve bagımsız topluluk." (Türk Dil Kurumu Yayınlan, Sayı 293, Türkçe Sözlük). Haliyle "govemment:' kelimesinin çevirisinde Türkçe'de yanlış olarak kullanılan "devlet" yerine, "yönetim" kelimesi kullanılmıştır. 1ürkiye ve birçok ülkede "patent" diye bilinen ancak 1ürkçe'de, Fransızca'dan tercümeyle "ihtira beratı" denen tabire patent denilmesi uygun görülmüştür. "Copyright" orijinal aniamma göre "kopyahakkı" diye tercüme edilmiştir. Bunlar gibi daha birçok kelime vardır. Tercümede esas olarak, ifade edilen anlamın verilebilmesi alınmıştır. Okuyucu daha evvel aşına oldugu veya olmadıgı birçok tabir ve kavramla karşılaşacaktır. Dolayısıyla bunları kitapta tanımlandıkları şekilde anlarsa, verilen mesajlan algılamakta güçlük çekmeyecektlr. İkinci olarak, kitabı hasıma hazırlarken okuyanların Okuma kolaylıgı bakımından ortak bir önerisi olmuştur. kitabın iki kere okunmasını tavsiye etmişlerdir. İlk okumanm, fazla anlamaya çalışmadan, çabuk bir şekilde yapılmasını önermişlerdir. Bunun sebebi, bir evvelki paragrafta bahsediligı gibi, karşılaşılan, birbirleri ile ilişkili, birçok tabir ve kaviamm kitabın degişik yerleri okunduktan sonra anlaşıldıgıdır. İlk okuma hızlı bir şekilde yapıldık-

15 4 1 ABD: Madalyonun öbür Yüzü tan sonra, ikinci okuruada öz ve mesajların algılanması çok daha kolay olmaktadır. Son olarak, dünyanıızda her gün hızla üreyen verilere yetişilemedigi için okuyucunun affına sıgınılır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir1igi (SSCB) kitabın hazırlanması sürecinde varken, kitap basıma girerken yok olmuştur. Ancak, bilginin yayılması için gelişmiş ülkelerde alınan tedbirler anlatılırken, ABD ile birlikte iki uç modelden birini oluşturan, SSCB sırasında uygulanan, Rus modeli degiştirilmemiştir. SSCB parçalarının enformasyon özgürlüğünün ne kadar farkında olduklarını ve kapitalizmi ne kadar başarabileceklerini zaman gösterecektir.

16 Yazar hakkmda çok ktsa. Yazar Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra makina mühendisliği konusunda ingiltere'de lisans, ABD'de lisans üstü eğitim görmüştür. Değişik firmalarda mühendis olarak çalışmış yılları arasında Devlet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında bilim, teknoloji, patent/er, copyright, kütüphaneler konularında bakan danışmanlığı yapmıştır. Bakan danışmanı olarak çalışırken ve ABD'deyken yapmış olduğu araştırmalara dayanarak Amerika'daki teknoloji üretimi üzerine hazırlamış olduğu rapor, daha da genişletilerek kitap haline getiritmiştir: ABD'yi bugünkü durumuna getiren sistemi perspektif olarak anlatmaktadır Teknolojistlere. hukukçulara, kütüphanecilere, üretici firrna yöneticilerine. devletin üst düzey idarecilerine. aydınlara referans olacağı düşünülmektedir. İÇİNDEKİLER Gerçek demokrasiye en yakın: ABD Federal Yönetim Sistemi. Başkanın, Kongrenin, Yargının güçleri. Politik etkilerden arınmış memur seçimi. Serbest pazar ekonomisi. iş devresi. Federal Yedek Sistemi -FED- (ABD merkez bankası). Enflasyon, GNP (gayri safi milli hasıla), dış ticaret dengesi. Marshall planı. ABD'de teknoloji üretimi. Teknolojik Bilgiler nasıl herkese açık olabiliyor? Rusya, ABD ve Norveç teknolojik bilgiye nasıl ulaşıyorlar? Patent, copyright, lisans nedir? Bilim, teknoloji ve sahte bilim. ABD'de teknolojistler nasıl çalışırlar? Geri kalmışlıktan kurtulmak için yapılması gerekenler. Geri kalmışlık: Fikir- özgürlüğünün OLMASI, ENFORMASYON ÖZGÜRLÜGÜ'nün olmaması.

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

AR-GE MERKEZLERİNDE DEGERLENDİRME VE DENETİM GÖREVLERİNDE BULUNACAK HAKEMLER İÇİN AR-GE KAPSAMI İÇİNDE/DIŞINDA TUTULACAK FAALİYETLER HAKKINDA KILAVUZ

AR-GE MERKEZLERİNDE DEGERLENDİRME VE DENETİM GÖREVLERİNDE BULUNACAK HAKEMLER İÇİN AR-GE KAPSAMI İÇİNDE/DIŞINDA TUTULACAK FAALİYETLER HAKKINDA KILAVUZ T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZLERİNDE DEGERLENDİRME VE DENETİM GÖREVLERİNDE BULUNACAK HAKEMLER İÇİN AR-GE KAPSAMI İÇİNDE/DIŞINDA TUTULACAK FAALİYETLER HAKKINDA KILAVUZ Mart 2013,

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ EKONOMİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ EKONOMİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ EKONOMİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILDIRIM* ÖZET Bu makalenin amacı, bilgi ekonomisini diğer ekonomik sistemlerle karşılaştırmak, böylece bilgi

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

başarılı uygulamalar Emniyet Kemeri ve Çocuk Koruma Sistemleri

başarılı uygulamalar Emniyet Kemeri ve Çocuk Koruma Sistemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 O Blok 06450 Çankaya / Ankara TÜRKİYE Tel.: (00 90) 312 21 80 / Faks: (00 90) 467 25 39 E-posta : infotam@ egm.gov.tr İnternet Adresi : www. trafik.gov.tr

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel çözümler

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Kürşad MAHMAT Ankara-2008 T.C.

Detaylı

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ Yüksek Lisans Tezi CEMAL EVCİ ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı