Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar"

Transkript

1 Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yavuz Akpınar Hüseyinzade Ali Turan ın arşivi kızı Feyzaver Alpsar hanımefendi tarafından 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arşivi ne bağışlanmış bulunmaktadır. Yayımlanan belgeler bu arşivden alınmıştır. Sözü edilen arşiv, Hüseyinzade Ali Bey hakkındaki kitabının ikinci baskısında yararlanmak üzere, kültür tarihçimiz Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Bey e verilmişti. Ali Haydar Bayat Bey, arşivdeki materyallerin bir kısmından, Saide Santur ve Feyzaver Alpsar hanımların verdiği bilgilerden yararlanarak, daha yeni kaynaklar kullanarak önceki monografisini yeniden işleyip genişletti (Bayat 1998). Ali Haydar Bayat beyin ani vefatı üzerine aile arşivi alarak İstanbul a götürdü. Bunun üzerine biz Feyzaver Alpsar hanımla görüşerek, tanzim ve tasnif edilerek araştırmacılara açılması sözünü vererek Hüseyinzade Ali Turan arşivini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ne aldık. Şimdi bütün belgeler tasnif edilmiş, kayıtlara geçirilmiştir. Hâlen arşiv materyallerinin dijital ortama geçirilmesi işlemi devam etmektedir. Bu iş bittikten sonra bütün belgelerin internet üzerinden araştırmacıların, okuyucuların hizmetine sunulacaktır. Türk Yurdu dergisinin 100. yayım yılını tamamlaması münasebetiyle Türklüğe ve Türk Ocağı na unutulmaz büyük hizmetler veren, Türk fikir hayatında derin izler bırakan Hüseyinzade Ali Turan Bey i ve Yusuf Akçura yı şükran ve saygıyla anmak istedik. Bu vesileyle arşivden Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e yazmış olduğu mektupları yayımlamayı uygun gördük. Yılmaz Özkaya da yine bu arşivden Ahmet Ağaoğlu nun Hüseyinzade Ali Turan a yazdığı mektupları neşre hazırladı. Onlar da Türk Yurdu nda yayımlanacaktır. Arşivde Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e muhtelif tarihlerde yazmış olduğu 9 mektup, bir kartpostalla, gönderdiği bir davetiye vardır. Ayrıca Yusuf Akçura nın yayımladığı meşhur Türk Yılı 1928 adlı kitabın matbu bir duyurusu da arşiv materyalleri arasında bulunmaktadır. Bu duyuruyu da yayımlamayı kültür tarihimiz açısından yararlı gördük. Ne yazık ki burada yayımladığınız, tarihli kartpostal ile 1 Kânun-i Sani 1327, 23.VI.1931; 15.III.1932; 8.IV.1932 ve 9.VI.1932 tarihli mektuplar fotokopidir; bunların asılları arşivde yoktur. Feyzaver Alpsar Hanımefendi bize ablası Saide Santur Hanım ın ömrünün son zamanlarında birçok belgeyi götürüp fotokopilerini yaptırdığını (hem de bazen aynı belgenin birkaç kere fotokopisini çektirdiğini) söylemişti. Buna rağmen bazı belgelerin asıllarının aileden alınıp iade edilmediği anlaşılıyor. Burada mektupları, davetiye ve kartpostalı ve Türk Yılı 1928 in matbu duyurusunu cins ayrımı yapmadan tarihî sıra içerisinde okuyuculara sunuyoruz. Arşivde ayrıca Turan Heyeti olarak da adlandırılan gruptan dört kişinin fotoğrafı da vardır. Mektuplarla birlikte okuyuculara sunduğumuz bu resimde, Osmanlı hükûmeti tarafından 1915 sonu ile 1916 başlarında Avrupa ya gönderilen Rusya'da Sâkin Müslüman Türk-Tatar Halkların Hukukunu Müdafaa Komitesi nden Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Türkistanlı Mukimüddin Beycan (veya Bekcan) ve Kırımlı Muhammet Esat Çelebizade bulunmaktadır. Bu komitenin hazırlayıp bazı Avrupa devletlerine sunduğu Rusça muhtıra nın metni de arşivdeki evrak arasındadır.

2 Yusuf Akçura nın el yazısı zor okunan bir stile sahiptir. Bütün çabamıza rağmen mektuplarda okuyamadığımız kelimeler oldu. Bunları metinde (?) şeklinde göstermek zorunda kaldık; veya okunuşundan iyice emin olmadığımız bazı kelimelerin sonuna (?) işareti koyduk. Daha kolay takip edilmesi için de mektupları tarih sırasına göre numaraladık. Yusuf Akçura nın, İsmail Gaspıralı nın Kırım ın Bahçesaray kasabasında çıkardığı Tercüman gazetesinin antetli kâğıdına yazılmış 18 Nisan [1 Mayıs] 1908 tarihli 1. mektubundan 1908 e kadar Hüseyinzade Ali Bey le tanışıp görüşmediği anlaşılıyor. Bu ayni zamanda onun Hüseyinzade Ali Bey e yazdığı ilk mektuptur. Yusuf Akçura nın biyografisinden bu mektubu yazdığı günlerde Bahçesaray da İsmail Gaspıralı nın yanında olduğunu anlaşılmaktadır. Ahmet Temir in yazdığına göre; Yusuf Akçura nın 3 Haziran Vak a-i Müessifesi adlı eseri, Rusya da bütün Türk ve Müslüman hareketinin amansız düşmanı olan şarkiyatçı ve sansör Profesör Smirnov tarafından matbuat kanununa muhalif görülerek savcılığa ihbar edilmiş ve yazar hakkında takibata geçilmiştir. Akçura o sıralarda doktorların tavsiyesi üzerine Kırım a gelmiş, Bahçesaray da İsmail Bey in Tercüman gazetesinde çalışıyordu. Soruşturma celpnamesi onu arayıp bulmadan önce Türkiye de meşrutiyetin ilanı haberi kulağına gelip yetişti. Bunun üzerine Yusuf Akçura ufak tefek işlerini yoluna koyarak 1908 Ekim ayında İstanbul a hareket etti. (Temir 1987: 39-40) A. Temir Rus polisinden kaçtığı için İsmail Bey in yanına gittiğini söylüyorsa da onun Sadri Maksudi (Arsal) Bey le birlikte Tercüman ın 20. yıl jübilesine katılmak için Kırım da olduğunu, jübilede güzel bir konuşma yaptığını ve o tarihlerde Tercüman da bazı yazılarının neşredildiğini biliyoruz. Belki de her iki sebepten dolayı Bahçesaray da idi. Böylece Y. Akçura nın en azından 1 Mayıs 1908 tarihinden daha önce Bahçesaray a gittiği ve Ekim ayında ayrıldığı anlaşılıyor. Mektup: 1 İdare-i Ceride-i Tercüman Şehr-i Bağçesaray РЕДАКЦIЯ ГАЗЕТЫ ТЕРДЖУМАНЪ Г. Бахчисарай. 18 Nisan [1 Mayıs] 1908 Muhterem Ali Beyefendi, Sizi on yıldan beri gıyaben tanıyorum. Şeref vapuruyla İstanbul dan Trablus a sefer ederken Küçük Cevdet, Kafkasyalı Ali Bey diye sizi methedip bitiremezdi. Sonra Paris te Büyük Cevdet ten, Mağmumi den, daha sonra Petersburg ve Nijni de Ali Merdan 1 Bey den fazl ve kemalinizi birçok def alar işittim. Böylece hakkınızda büyük bir ihtiram beslemeye başladım. Şimdiye kadar doğruca mektup yazmaya nedense cesaret edememiştim. Bugün işte onunla müşerref oluyorum. 1 Ali Merdan Topçubaşı ( ): Avukat, sadece Azerbaycan Türklerinin değil Rusya Müslümanlarının yetiştirdiği en önde gelen fikir ve siyaset adamlarından biri ten sonra Rusya Müslümanlarını-Türklerinin çeşitli faaliyetlerinde önemli rol oynamıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti nin (1918) kurucuları arsında yer almış 1919 da bu cumhuriyetin fevkalede selahiyetli elçisi olarak Türkiye de iken giyabî olarak meclis başkanı seçilmiş ve Azerbaycan devleti adına Paris Sulh Konferansı na gönderilmiştir ( ). Komünistlerin Azerbaycan ı ele geçirmeleri sebebiyle bir daha memleketine dönememiş, Avrupa da Sovyetlere karşı mücadelesine devam etmiştir.

3 Ciddi ve derin hürmetime küçücük bir nişane olmak üzere de size bugünlerde münteşir olan bir risaleciğimi takdim eyliyorum. Eğer mektubuma lütfen cevap verilse iki de bir de sizinle yazışarak müstefit olmak, istifaza etmek pek isterim. Kemal-i ihtiramla. Y. Akçuraoğlu Şimdilik adresim Tercüman İdarehanesidir Bu mektupla birlikte gönderildiği bildirilen risale Üç Tarz-ı Siyaset in 1907 Mısır baskısı olmalı. Yusuf Akçura, 1 Mayıs 1908 tarihinde eserinden bugünlerde münteşir şeklinde söz ettiğine göre Üç Tarz-ı Siyaset in 1907 yılının sonlarında basıldığını düşünülebilir. Mektup: 2 13 Teşrin-i sani 1327 [26 Kasım 1911] İstanbul Azizim Ali Bey, Bugün arkadaşlarınızdan Aziz Bey geldi. Türklüğe ait bazı eserlerin satıldığı yerleri filan sordu, selamınızı getirdi. Bildiğim şeyleri söyledim. Kutadgu Bilig İstanbul da bulunamaz sanırım. Onu Leibzig den istemeli. Ne ise arayıp bulup size ihbara çalışırım. Geçenlerde bir açık muhabere varakanız vardı. Şimdiye kadar cevap yazmadığımı affediniz. Selanik e verdiğiniz en iyi Türk şehri ismi pek doğru olabilirdi; eğer Selanik in ekser ahalisi Türk olsa idi geçelim. Selanik te yeni bir mecmuanın çıkacağını bildirir bir mektub-ı umumî (tabir-i caizse) ben de aldım. Bu babdaki teşekkürümü bugün Hacı Adil Bey e arz ettim ve ilave ettim ki benim fikrimce böyle bir risalenin neşri muvafık-ı maslahat değildir. İşte zannımın sebepleri: Evvelen bir fırka-i siyasiyenin mecmuası velev vukuattan bahsetsin, fırkaca tahrir olunmak mecburiyetinde tabir-i diğerle fırkaca kat i kararlaştırılmış fikirleri yazmak ıztırarında kalır ki bunun neticesi mecmua, bir takdim-i vakayi, bir yours official şeklini iktisap eder. Böyle evamir ve mukarrerat-ı resmiye mecmuaları tabiî asla okunmaz. Bu nazarî mütalaamın hayatta bir tecrübesini de gördüm. Bu Rusların K. D. leri onbeş günde bir kere çıkmak üzere Konstitüsyonel Demokrat 2 resmî bir risale neşredecek oldular. Hiç kimse okumadığı için bir seneden fazla devam edemedi. Bu hâldir ki her yerde partilere Tanin gibi resmî değil gayr-i resmî ceride veya mecmua neşrini (Речь gibi) 3 tercih ettirmiştir. Saniyen ilmî, sonraki tabir ile içtimaî bir mecmua neşri ve bunun da İttihat ve Terakki esası ve programına muvafık yazılarla doldurulması gayetü l-gaye müşkil bir iştir. Salisen memleketimizde muhteris, aç ve binaenaleyh sû-yı zanna mağlub efkâr-ı umumiye, pireyi deve yapmakla uğraşırken mecmuada içtimaî, ilmî fikirler, bin 2 Anayasacı Demokrat. 3 Burada sözü edilen Речь (оригинальное название: Рѣчь) 1906 dan itibaren on beş günde bir değil, günlük olarak neşredilmiştir. Y. A.

4 türlü sû-yi tefsirlere uğratılarak zaten başını bir türlü beladan alamayan, partinin başına püsküllü belalar celp edecektir. Gayet basit. Şura-yı Ümmet in macerası hatıra getirilsin. Eğer bir az daha ta mikata ve akıl icap ettirdiği hürriyet ve bî-tarafane, doğru yürümek tecrübelerine başlanırsa vay hâlinize! İşte bu gûna ve buna benzer düşünceler, mecmua çıkarmak pek lüzumlu görülürse isminin başka türlü konması ve parti ile münasebetinin asla itiraf olunmaması lâbüt olduğuna beni kandırdı. Bilmem artık siz nasıl düşünürsünüz? * * * Bu hafta Türk Yurdu inşallah çıkacak. Çıktığıyla derhal takdim ederim. Aziz Bey e şifahen de rica ettiğim vechile parti kulüplerinin adreslerini göndermenizi istirham eylerim; tâ ki ilk nüshayı meccanen kulüplere gönderebileyim. Efkaf, yurt binası için hiç eser-i hayat göstermiyor. Oradan biraz kıdaklasanız, 4 hatta çimdikleseniz iyi olur sanırım. Yurdun binası vücut bulursa her taraftan iane geleceğini son aldığım mevsuk haberler temin ediyor. Ha, Ali Bey! Siz yurdun azasınız. Hiç olmazsa iki nüshasına bir makale gönderseniz a. Yakında bayram, sizin ve tanıdıklarımın ellerinden öperek bayram tebrik ederim. * * * Askerde erkân (ceneraller) kalpaklarını mecburî Astragandan (Karakuldan 5 ) yaptırtmak acaba mümkün olmaz mı? Bu Karakul un yegâne çıktığı bir yer olan memleketle Türkiye arasında bir muamele-i ticariye açmaya vesile olurdu. Bunu bir hayli müddetten beri düşünüyorum. Aziz Bey e münasebet açıldı da söyledim. Bilmem sizce düşünmeye değer mi? İhtiramla ellerinizi sıkarız. Bu mektubun gönderildiği tarihte Hüseyinzade Ali Bey, Selanik tedir. Burada konferanslar verdiği ve konferanslarının ilgiyle takip edildiği bilinmektedir. İttihat ve Terakki Partisi nin 1911 deki kongresinde Talat Paşa nın teklifiyle partinin Merkez-i Umumî azalığına seçilmiş ve cemiyetin İstanbul ve Selanik merkezi azalığı görevini de yürütmüştür (Bayat 1998: 13). Yusuf Akçura nın mektuptaki ifadelerinden aralarındaki haberleşmenin devam ettiği, Hüseyinzade nin Selanik için en iyi Türk şehri kanaatine sahip olduğu, Yusuf Akçura nın da bu hükme ekser ahalisi Türk olsa idi olabilirdi diye karşı çıktığı anlaşılıyor. Demek ki Hüseyinzade Ali Bey, o sıralarda Selanik teki genel havadan (herhalde konferanslarının ilgi ve coşkuyla takip edilmesinden, Selanik in siyasî, sosyal, kültürel hayatından) oldukça memnundur ve bu bakımdan da Selanik i en iyi Türk şehri olarak tanımlamaktadır. O sıralarda yine İttihat ve Terakki Partisi nin Merkez-i Umumi üyelerinden, Edirne Valisi Hacı Adil Bey in de parti adına çıkartılacak mecmua için Yusuf Akçura ya bir mektub-i umumî gönderdiğinden söz ediliyor. Bu mecmua çıkarma fikrini Maliye Nazırı Cavid Bey hatıralarında şöyle anlatıyor: 4 Kıdaklamak: Gıdıklamak. 5 Bu kelime Karakül/Karagül olmalı; Astragan da denilen kürkün elde edildiği koyun cinsinin adıdır. Benzer telaffuzu sebebiyle yanlış yazılmış. Bu kürkün elde edildiği memleket, o günlerde yarı bağımsız olan Buhara Hanlığı idi. (Y. A.).

5 9 Mayıs, Çarşanba: Gece, İttihat ve Terakki nin himâyesi altında olarak bir genç yurdu teşkil etmek için bizim evde toplanıldı. Büyük ve Küçük Talatlar, Ziya, Midhat, Sâhir, Naci (Ömer), Hüseyinzade Ali Bey, kira ile bir yer tutulmak konuşulduğu gibi, iâne toplayarak bir bina yapmak ciheti de görüşüldü. Prensip gayet iyi idi. Gençler için mecmua-i ilim ve irfan vücuda getirmek. Fakat bunu bütün levazımiyle yapabilmeli ki istenilen te siri husûle getirsin. Para tedarikini düşünmek üzere benim riyasetim altında bir komisyon teşkil edildi (Tevetoğlu 1973: ). Yusuf Akçura, bu mecmua çıkarma ve bir yurt binası yapma teşebbüsü içinde Hüseyinzade Ali Bey in de bulunduğunu biliyor olmalı. Bunun için mektubunda konuya temas etmiş bu mecmuanın parti adına çıkartılmasına, resmî bir nitelik taşımasına itiraz etmiştir. Fikrini desteklemek üzere her ikisinin de mutlaka iyi bildiği Rusya da Kadet lerin (Konstitütsiyonel Demokrat Parti nin) vaktiyle çıkartmış oldukları Reç mecmuasını örnek olarak göstermiştir. Devam eden cümlelerinde meseleye objektif baktığı, İttihat ve Terakki Partisi hakkında soğukkanlı bir değerlendirmede bulunduğu görülüyor. Nitekim Yusuf Akçura İttihat ve Terakki Partisi ne karşı pek hevesli olmamış, tenkitçi, objektif tavrını korumuştur. Yusuf Akçura nın yurt binası teşebbüsü için de Hüseyinzade Ali Bey den yardım istemesi dikkati çeker. Demek ki Akçura, o sıralarda Hüseyinzade Ali Bey i hem partinin Merkez-i Umumî azası hem de parti yöneticileri üzerinde etkili bir insan olarak görmektedir. Bu da Hüseyinzade nin İttihat ve Terakki yöneticileri, ileri gelenleri üzerinde bir hayli nüfuzu olduğunu ileri sürenlerin görüşlerini doğrulamaktadır. Mektupta dikkati çeken bir başka husus da Osmanlı paşalarının Astragan kalpak takmaya mecbur edilmesi teklifidir. Astragan kürkünün elde edildiği Karagül koyun derilerini dünyaya ihraç eden, o zaman Rus Çarlığı içinde (sözde de olsa) yarı müstakil bir vaziyette bulunan Buhara Hanlığı yla Türkiye arasında ticarî bir münasebet kurma bu teklifin gerekçesi olarak ileri sürülmüştür. Yusuf Akçura nın Rusya içindeki ekonomik hayatı yakından takip ettiği hatta bu hususta yazılar yazdığı düşünülürse teklifinin sadece bir ticarî münasebet kurma olarak görülmesi yanlış olur kanaatindeyiz. Bu teklif arkasında, İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerini Buhara vasıtasıyla Türkistan la irtibat kurma, bu büyük Türk vatanını daha yakından tanımaya teşvik etme fikri olmalıdır, diye düşünüyoruz. Kalpak meselesine gelince, bu konuda orduda alınmış bir karar var mıdır bilemiyoruz: ama. Türkiye de subayların kalpak kullanma alışkanlıklarının hangi tarihten sonra ve ne gibi sebeplerle giderek arttığı, Kurtuluş Savaşı yıllarında niçin bir simgeye dönüştüğü, sanırız araştırılmaya değer bir konudur. İkinci ve üçüncü mektuptan, 1911 yılı sonlarına doğru Hüseyinzade Ali Bey in Kutadgu Bilik üzerinde ciddi bir çalışmaya başladığı anlaşılıyor. Bu eseri temin etmesi için İstanbul a giden Aziz Bey i Yusuf Akçura nın yanına göndermesi ve Akçura nın da kitabı nereden nasıl temin edeceğine dair açıklamalarda bulunması, adres yazması bunu göstermektedir. Hüseyinzade Ali Bey in genel olarak Türk kültürüne, dil ve edebiyatına kısacası Türkolojiye eskiden beri ilgisi olduğu bilinmektedir. Kendisi de otobiyografilerinden birinde 6 Leningrat ta tıp fakültesi derslerinin yayında Şarkiyat bölümünün de derslerini takip ettiğini açıklar. Yusuf Akçura nın 1904 te Mısır da Türk gazetesinde yayımlanan Üç Tarz-ı Siyaset adlı yazısının ardından 1905 yılında Bakû da Hayat gazetesinde yazmış olduğu Türkler Kimdir, Kimlerden İbarettir adlı seri makaleler, onun Türk tarih ve kültürü hakkındaki derin bilgisini ortaya koymaktadır. Bu makale Üç Tarz-ı Siyaset in Türkiye de uyandırdığı alakanın bir benzerini Rusya Türkleri arasında uyandırır. Bu iki fikir adamımızın 6 Hüseyinzade Ali Bey in arşivinde eski ve yeni harflerle birkaç nüsha otobiyografisi bulunmaktadır. (Y. A. )

6 Türk tarih ve kimliğine bakışlarını karşılaştırmak, Türkçülük tarihi açısından önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Mektup: 3 İstanbul 1 Kanun-i Evvel 1327 [14 Aralık 1911] Azizim Ali Bey, Yurdu n ikinci sayısı bugün çıktı. Birincisini tabiî gördünüz. Lakin 80 nüsha ayırıp Kemal Bey e vermiştim. Onun azimeti te ehhur ettiğinden burada yatmış. Ve hem Kemal Bey e rast gelip anladım. Ben çoktan gitmiş sanıyordum. Birinci iyi rağbet gördü. İkinciyi bugün pazara çıkardık. Allah versin de o da birinci gibi gitsin. Size Kudatku Bilik hakkında adres: Otto Harrassowitz, Buchhandlung Leipzig, Querstram 14 Kitap için şöyle yazınız. Wambery, Kudatku Bilik, Leipzig 1870, fiyatı 12,5 ve 24,5 dir. Bundan başka diğer bir tekstten Radloff bu yakında Petersburg da tab a başlamışdır fakat bitmemiştir. Daha birisi olacak. Yukarıda adresini yazdığım kitapçı bütün (?) Şark kitapları içindir. Onun vasıtasıyla her şey getirttirebilirsiniz, katalog da inşallah. Muhabet-i Kalbî (?) A. Y. [Matbu davetiye:] [Davetiye Zarfının Üzerinde:] Darülfünün Tıb Şubesi Muallimlerinden Hüseyinzade Ali Bey Efendi Hazretleri Efendim Hazretleri Bu defa Rusya dan gelen amcazadem Akçuraoğlu Hasan Bey e memleketimizin sebeb-i iftiharı olan zevatın aşinalığını kazandırmak istediğimden zatı âlilerini Kânun-ı Sani nin 5 inci Pazar günü zevali saat yedi buçukta Tokatlıyan da tertip olunan akşam yemeğine davet eder ve lütfen bizi huzurunuzla şerefyab etmenizi rica eylerim, efendim hazretleri. İstanbul, 2 Kanun-i Sani 1329 [15 Ocak 1915] Akçuraoğlu Yusuf (İmza yok) Bir yandan bu davetiyenin üslubu, diğer yandan İstanbul a gelen amcaoğlu için dönemin önemli ve seçkin mekânlarından biri olan biri olan Tokatlıyan da bir yemek verilmesi dikkati çekiyor ve bizi acaba bu işin içinde başka bir iş mi var diye düşünmeye davet ediyor. Çünkü 1915 Rusya nın çalkantılı yıllarından biri, Rusya Müslümanlarının- Türklerinin bir yığın siyasî kültürel faaliyette bulunduğu bir tarih. Akçuralar da iktisadî, siyasî, kültürel hayatın içinde olan etkili bir aile. Acaba bu zahirî vesileyle Rusya Türklerinin

7 durumunun müzakere edileceği bir toplantı mı yapılmak istenmiştir? Hüseyinzade Ali Bey den başka kimlere davetiye gönderildiğini bilmediğimiz için bu hususta bir tahmin yapamıyoruz. Kart Postal: (Yusuf Akçura-Esat Paşa) Devlet-i Osmaniye Postaları Açık Muhabere Varakası Mürselin İsim ve İkametgâhı:(Derci ihtiyarîdir): Göz tabibi Esad Paşa Ankara da Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Dersaadette Haydar Paşa da Tıp Fakültesi Seririyyat-ı Cildiye Muallimi Hüseyinzade Ali Beyefendiye Dersaadet Gideceği Yer: Prof. Esat Paşa ile Yusuf Akçura nın mektubu [kartın üzerine sonradan yazılmış] [Kartın arkası:] Azizim Ali Beyefendi Hemen iki ay oluyor ana vatana ayak basarak hava-yı hürriyeti teneffüs etmekle bahtiyar oldum. Fakat iki sene tevali eden te essürât ve hâdis olan vukuât o kadar mütenevvi ve mütehalüf ki henüz başımdaki sersemlik tamamen zâili olmadı. Burada nimet-i tesadüf Ali Akçura Bey i buldum ve komşu bulunuyoruz. Birleştikçe dâima sizden bahsederek teskin-i tahassüre çalışıyoruz. Fart-ı tahassürle gözlerinizden öper ve bilcümle efrad-ı ailenizle sıhhat ve afiyette bulunmanızı temenni eylerim. Göz tabibi Esat Ankara [18 Şubat 1921] Muhterem Ali Bey, Vefasızlığıma kendim de şaşıyorum. Paşa hazretlerinin irşadı olmasa idi. İhtimal şimdi bile bir mektup veya kart yazmamış bulunacaktım. Afvını rica ederim. Paşa Hazretleri kendilerine iftir[a] ediyorlar. Fakat iftiralarını doğru gibi göstermek için an-kasdin benim ismimi unutmuş gibi Ali yazmışlar Hanım efendilerin ellerinden, senin ve çocukların gözlerinden öperim. Baki cümleye hürmetlerimi arz ederim. Yusuf Yusuf Akçura nın Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara da olduğu bilinmektedir. Bu kart da 1921 de oradan gönderilmiştir. O yıllarda İstanbul da bulunan Hüseyinzade Ali Bey le pek sık haberleşmedikleri anlaşılıyor. Nitekim Hüseyinzade nin evrakı içinde bu yıllara ait bir mektup da yoktur. Göz tabibi Esat Paşa ile Hüseyinzade nin ise yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz.

8 Mektup: 4 Akçuraoğlu Yusuf Ankara, Keçiören 3.II Azizim Ali Bey, Mektubunuzu vaktinde aldımdı. Belki işi bitirir de neticeyi yazabilirim diye şimdiye kadar bekledim. Henüz neticeyi alamadığımdan daha çok bekletmeyi muvafık bulmadım, yazıyorum. İnşallah müspet netice çıkar. O zaman bir daha yazarım. İktisat vekili beyi, bizzat görüp meseleyi anlattım ve mektubunuzu da hatırında kalsın diye kendisine bıraktım. Çalışırım, demişti. Arası uzayınca kendisine bir mektup yazdım. Henüz cevabı gelmedi ve son günlerde mecliste de görünmedi. Muntazamca bir adam olduğundan her hâlde bir cevabını verecektir. Henüz tahkikat vesairesi hitam bulmamış olacak. Biliyorsunuz ya tabiatta en seri hareket eden fikir, en ağır hareket eden de bürokrasi işleridir. Ali Bey, İstanbul dan giderken Türk Yılı nüshasını ben sana otel odasında odadaki nüshalardan verdim idi gibi hatırıma geliyor. Hâlbuki kitapçı Misak, Ali Bey e ben verdim diye bir hesap gösteriyor. Misak ın hesaplarında bir-iki hata daha bulduğumdan bu işe merak ettim. Hafızam pek kuvvetli olmamakla beraber bir ay evveline ait bir meselede bile bu kadar bunaklık etmez gibi geliyor. Lütfen şunu bana bildiriniz : Yıl ı ben mi sana verdim, sen mi Misak dan aldın? Mektubunu bekliyorum. Hanımefendilerin ve senin ellerinizden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bizim küçükler -küçükler içinde karım Selma da dahilcümlenin el ve gözlerinizden öperler. İmza [Yusuf Akçura] Mektup: 5 Akçuraoğlu Yusuf Ankara Keçiören, 23.VI.1931 Pek Muhterem Ali Bey, Rahatsız olduğunuzu bu günlerde işittim. Çok müteessir oldum. İnşallah geçmiştir? Rahatsızlığınız neden ibaret? Mesafe uzun, gelip görüşmek imkânı yok. Bu sene bizim vakans 7 da kaynadı. Bilmem ne zaman denizi ve sizi görmek nasip olacak. Haziran yirmisine kadar sıcak yüzü görmedik. Çocuk odasından mangalı kaldıramadık. Birdenbire kılıçla kesilmiş gibi sıcaklar geldi. Şimdi de meclisin üç yüz kişi dolmuş, deliksiz deşiksiz bir demir kasa gibi mazbut salonunda terden bir nev i banyo alıyoruz. Havanın harareti sinirleri geriyor. Gazetelerde gördüğünüz münakaşaların mesulü fevkalade 25 o dir. Benim Keçiören yaylasına çıktıkça nefes almak kabil ama, ancak sabahın sekizine kadar bundan istifade kabil. Sonra gece donabiliyorum. Bizim yolu düzelteceğiz diye iki-üç yerinden kestiler ve kalan aksamı da müteselsil tepe ve ırmaklardan ibaret. İnsan ihtiyar ve 7 Vakans: tatil.

9 hurda otobüslerde tıpkı 8 [mektubun fotokopisinde bir satır kesik] (?) damarlarım kırılacak ve kopacak gibi oluyor. Bütün gece bunların ağrısıyla inliyorum. İşte bu da (?) sonraki hayat tarzım. Kendimden çok bahsettim. Sizinkini de biliyorum. Süleymaniye den Karaköy iskelesine yayan gidip gelme elbette bundan kolay değil. Rahatsızlığınızın masdarı bu olsa gerek. Ah Ali Bey, elli altmış yıl elden geldiği kadar çalıştıktan sonra hayatımız bize bu mükâfatı mı verecekti? Maamafih buna da şükür. Allah beterinden saklasın! Ahmet Bey, zinde ve çalışkan. Abdullah Cevdet in enerjisi, dersleri. Allah ona doğarken bahşetmiş. Hiç durmadan çalışır, konuşur, kavga eder durur. Erkenden daha uyanmadan bi l-merre onun emirlerini, şerefli, adetâ bir kumandan paşa gibi emirlerini işitiyorum. Çapacılarına kumanda eder. Sıhhat ve afiyet haberinizi veren mektubunuzu sabırsızlıkla bekliyorum, İnşallah. Edhiye Hanım 9 ve çocuklar (?) büyük hanıma da kezalik. Sizin ve büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Bizim hanım cümlenize arz-ı hürmet eder, çocuklar ellerinizden öperler. Akçuraoğlu Yusuf Bu mektuptan Yusuf Akçura nın kendisini yaşlanmış, yorgun hissetmesi dikkati çekiyor. Özellikle Ah Ali Bey, elli altmış yıl elden geldiği kadar çalıştıktan sonra hayatımız bize bu mükâfatı mı verecekti? cümlesi onun kendi sonunu hissettiğini hatırlatacak kadar hayatının gerçekleriyle örtüşüyor. Mektup: 6 T. B. M. M. Azasına mahsus 15.III.1932 Azizim Ali Bey, Mektubunu vaktinde aldım ve derhal Maarif Vekâlet-i celilesine müracaat ettim. Evvelan senin 10 gönderdiğin evrak numerosundan(?) garip bir şey çıktı: Sabık Fransızca hocalarından Ali Bey namında bir zat kütüphane memurluğu istemiyormuş! Herhalde bu olmayacak dediler. Elbette olmayacak dedim. Bir daha aradılar Daha Hüseyinzade Ali Bey e ait bir kâğıt gelmemiş, dediler. Biraz daha aramanızı rica ederim dedim: Başka kalemden araya araya nihayet bir haftada sizin kâğıt, Talim ve Terbiye reisi müverrih İhsan Bey in 11 himmeti sayesinde, o bahr-i bî-kerân-ı mütelatüm evrak-ı perişandan bulunup çıkarılabildi. Bu sefer de Darülfünunca yapılan muamelenin bazı cihetlerden kanuna uygun olmadığı cihetle Darülfünün a tekrar yazılıp cevabı alınmak icap ettiği bana bildirildi. Şimdi evrak-ı mezkûre yine İstanbul da Darülfünun da olsa gerektir. Oraca muameleyi tesrî ettirip bu tarafa uçurursanız ve bana da gönderilmiş olduğuna dair bir haber isal ederseniz peşini bırakmam (?) takip ile bir an evvel geri dönmesine çalışırım. Fakat bu sefer de başka bir Ali Bey e mesela? futbol riyasetine tayin isteyen sabık İngilizce hocası Ali Bey e ait evrak numerosu göndermemenizi de ayrıca rica ederim. Ondan sonra yine top oyununa devam ederiz. 8 Mektup fotokopi çekilirken alttan bir satır kesilmiş, okunmuyor. (Y. A.). 9 Edhiye Hanım: Hüseyinzade Ali Bey in eşi. 10 (Metinde yazılıp üzeri çizilen kelime:) verdiğin 11 İhsan Sungu olmalı. Y. A.

10 Ahmet Bey hâlâ burada, işini takip ile meşguldür. Hemen yakaladım derken suda balık gibi elinden kaçıyor. Haydi bir gayret daha Fakat Ahmet Bey in bu yaşta bu enerjisine hayranım. Allah nazardan saklasın! Cümlemizden, cümlenize selam ve hürmetler, muhterem ve aziz üstat. A. Yusuf Bu mektup ve daha sonraki mektuplarda Hüseyinzade Ali Bey in emekliye ayrılma isteği ve Ankara, İstanbul bürokrasisinin ister istemez öne sürdüğü sinir yıpratıcı uğraştırmalardan söz edilir. Milletvekili olan Yusuf Akçura nın yardımlarına ve işi ısrarla takip etmesine rağmen muamelenin uzayıp gitmesi, her seferinde bir başka evraka ihtiyaç duyulması, Hüseyinzade Ahi Bey in sinirlerini de yıpratmış olmalı. Yusuf Akçura nın bir şeyler bahane ederek işi alaya alması, espriler yapması, muhatabını daha fazla üzmemeye gayret etmesi bunu düşündürüyor. Mektup: 7 Akçuraoğlu Yusuf Ankara, Keçiören 8. IV Aziz ve Muhterem Ali Bey, Burada nihayet ilkbahar geldi. Bizim bahçe beyaz zerdali, bilmediğim çok güzel renkli badem ve körpe körpe henüz doğmuş insan yavrusu gibi sevimli. açık yeşil ve pek mini mini yaprakçıklarla süslendi. Ben eskiden ne ilkbaharı ne de sonbaharı anlamazdım ve Halide Hanım ın İlkbaharla çileği sevmem dediğine bir türlü mana vermezdim. Meğer ilkbaharı anlamak, çileği sevmemek ihtiyarlık demekmiş! Aman kendisi işitmesin; beni artık aforoz ettiğine eminim. Bunu işitirse mutlaka idam ettirir Senin kendi kitabın geldi. Milyonlarca teşekkür! Meğer tekaüt işin bitmeden de çıkarabiliyormuşsun. Göte [Goethe] gününde 12 senin gibi tam bir Göte-perest mutlaka radyo ile bir konferans vermeliydi, niçin vermedin? Bana ithafınıza çok (?) bir san at bulmuşsun, keşke olabilseydim ve keşke benim eşek ahurunun gübre kokan altından bir Mefisto gelip çıksa ve bana bir az hayatı tanıttırsa idi. Şeyhü l-bekerân (?) Abdulah el-izmirî ye, 13 Mefistoya ram olmayan demişsin, bilmem doğru mu? Doğru ise çok acırım ona. Ben altmışına yakın Mefisto ya tâbi olmayı pek özlüyorum fakat, çıkmıyor zarîr şeytan! Senin evrak pul olmakta, vekâlet ve emanetler futbol oynamakta hâlâ devam ediyorlar. Mektubunu alınca yeni müsteşar Sedat Paşa ya (?) ettim. Birkaç gün sonra Müdafaa-i Milliye Cemiyeti şubesi reisi doktor, miralay Abdullah Ahi Bey cevap verdi. İşini tetkik ile meşgul olduklarını ve tetkik neticesinde yapılan muameleyi bildireceğini söyledi. Dün de neticeyi telefon etti. Evrakınız 7.IV tarih ve 630 numero ile Darülfünun eminliğine tekrar gönderilmiş. Sebebi; Müdafaa-i Milliye kayıtlarında sizin firardan avdet ettikten sonra kolağalığına terfi edildiğiniz mukayyet ise de askerlikten nasıl ayrıldığınız ve Tıp Fakültesi muallimliğine nasıl intisap ettiğinize dair bir kayda dest-rest olunamıyormuş. Bu hususta malumatları da olmadığından Darülfünun Emaneti nden istizah-ı keyfiyet olunmuş. Doktor, miralayın Âhi tekenni etmesi garip göründü, kendisinden sordum gençlikte şairlikle biraz meşgul oldum da... dedi. 12 Hüseyinzade Ali Bey, Goethe nin ölümünün yüzüncü yıldönümü münasebetiyle Faust (İstanbul, 1932) adlı manzum tercümesini yayımlamıştır. Mektupta bu eserden söz ediliyor. (Y. A.). 13 Burada kastedilen Abdullah Cevdet olabilir mi?

11 - Ey, şimdi şiir yazıyor musunuz? - Ara sıra. Oh dedim, kendi kendime? Bir şair ve doktorun işi, diğer bir şair ve doktorun elinde. Bu iş mutlaka çabuk çıkar!.. Takibe memur fertut da isimlerin istizahı ve Mefistoyu beklemekle meşgul! Her ne ise bir an evvel bu iliştikleri noktayı da hallettirip topa bir tekme vurarak Müdafaa-i Milliye ye iade ettirmeye bak. Bütçeler mütçeler müzakeresi başlamadan işe hüsn-i hitam verdirelim. Senin işin bana hiç zahmet olur mu? Memnuniyetle takip ediyorum. Ancak bilirsin ki dünyada en seri yürüyen elektrik veya fikir ise, en ağır yürüyen de bürokrasi evrakı veya bizim bir ulum (?) getirdiğimiz bonne a tout faire okkalık nazik hanımın (!) kafasıdır? Bu kadınımız ekseriya bir iş söyledikten sonra mutfağa inip on dakika sonra çıkarak ne demiştiniz? diye soruyor. Artık tekaüt olduktan sonra şu Göte yi ikmal edersin, değil mi? Selma, ben, çocuklar ellerinizden öperiz. Hanım efendiye arz-ı hürmetle çocukların gözlerinden öperiz. Ahmet Bey i görürseniz, çok hürmetler. Bu günlerde kendisine bir mektup yazmıştım, inşallah almıştır. Akçuraoğlu Yusuf. Mektup: 8 İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Ankara, Keçiören 9.VI Azizim Ali Bey, Nihayet top yine senin tarafa atıldı. Şimdi kullanınız. Şair, miralay, doktor Ahi Bey den bir telefon darbesi geldi; aynen şöyle diyor: 9.VI.1932 tarih ve 1085 numero ile Darülfünuna Eminliğine Ali Bey in kâğıdı gönderiliyor. Demek bu gün benim mektubumla beraber aynı tren sizin evrak-ı resmiyeyi de hamil olacak fakat, eminim ki benim mektup bürokratik olmadığından ve nihayet ev adresini de bildirmiş bulunduğundan senin eline daha evvel vasıl olur. Aksi de gayr-i muhtemel değil. Çünkü İstanbul dan bana bir ayda gelen mektuplar oldu! Posta da nihayet bir bürokratik müessesedir. Ahi Bey in verdiği malumata göre senin askerlikten istifa tarihin, İstanbul a avdetin nefy 1.X olarak kabul edilmiştir. Mektuptan 10.X de çıkmış olduğuna göre 14 sene 11 ay, 21 gün olmamış; 4 sene de mektep ediyor: 18 [sene olmalı], 11 [ay olmalı], 21 [gün olmalı] sene; 1 sene de Yunan Harbi zammı oldu 19 sene, 11 ay, 21 günde, yani 20 sene istifandan itibaren fakültede geçen müddeti hesap etmek fakültenin işi imiş. Bu hâlde (burasını artık yıl hesap ediyorum) = sene kadar da Darülfünun hocalığın var; eder = 41. Belki hesabım yanlış olsa da hiç olmazsa 40 yıl. Bu da zannederim sana tekaüt maaşı vermelerine kâfidir. Ahi Bey den kâğıdını bir an evvel göndertmek için kendisine bir iki telefonla, Müdafaa Müsteşarı na da bir hâlde şifahî müracaat etmiştim. 14 Her işe bakan hizmetçi.

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi)

Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi) Melekler, Vatanperverler ve Ajan Provokatörler: Mutlakiyet Devri Diyarbakır Okul Gençliği, Bürokrasi ve Ziya Gökalp in Đdadi Öğrenciliği ne Đlişkin Soruşturma Kayıtları (1894-1895) Selçuk Akşin Somel (Sabancı

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

Can Dündar. SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar

Can Dündar. SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar Can Dündar 10. yıla önsöz İnanması güç: Sarı Zeybek yazılalı 10 yıl olmuş. Kitabı bitirdiğim günü dün gibi anımsıyorum oysa... 1994 güzüydü. Gece eşim

Detaylı

TÜRKÇE KUR'AN İDEOLOJİ

TÜRKÇE KUR'AN İDEOLOJİ TÜRKÇE KUR'AN İDEOLOJİ Dücane Cündioğlu KİTABEVİ Yayın No: 88 Kapak: Yazıevi Dizgi S.B. Dizgi Baskı ve Cilt: Umut Matbaası. Baskı istanbul, Ocak 998 KİTABEVİ Çataiceşme Sok. 52 / A Cağaloğlu İSTANBUL Tel:

Detaylı

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR Bir Cumhuriyet Çocuğunun Hayat Hikâyesi TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR İdris Yamantürk Hazırlayan: Osman Çakır Osman Çakır: 1951 yılında Ankara nın Çamlıdere ilçesi Bayındır köyünde doğdu. İlk, orta ve lise

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT Yalçın Küçük, yakın zamanda Çöküş (Mızrak Yayınları, Đstanbul 2010) adlı bir kitap yayınladı. Bu kitabında

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ

II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ , s.s.381-395 II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ Mithat Kadri VURAL* Özet II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye nin yaşadığı iç ve dış sorunlara karşı ülkenin tepkisini

Detaylı

Dilde, fikirde, işte birlik!

Dilde, fikirde, işte birlik! Dilde, fikirde, işte birlik! 16 İsmail Bey Gaspıralı nın birlik kavramlarının en önemlilerinden biri, dünyadaki bütün Türklerin, hiç değilse onların aydınlarının anlayıp okuyacağı bir ortak Türk dilinin

Detaylı

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2010 ISBN : 978-975-409-568-5

Detaylı

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1): 247-262 Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Özet Orta Asya da kurulan Türk devletleri,

Detaylı

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ Dr. Vahdet Keleşyılmaz Türkiye nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

Radyo Daima. 6 Mayıs a sesi en güzel şekilde, en. ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü olarak. bakabiliriz. Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü

Radyo Daima. 6 Mayıs a sesi en güzel şekilde, en. ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü olarak. bakabiliriz. Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü 6 Mayıs a sesi en güzel şekilde, en ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü olarak bakabiliriz. Radyo Daima T ürkiye de Radyo Yayıncılığı nın başlaması daha önce denemeler olmasına

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA Alev SINAR ÖZET Bursa nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı