1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu."

Transkript

1 KAREK N DEVEC YAN 1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu de Düyun-u Umumiye daresi nde memuriyete bafllad. Bursa (1903), Band rma (1904), Selanik (1905), Sivas (1908) ve Beyrut (1909) Düyun-u Umumiye bölge müdürlüklerinde memurluk, muhasebecilik, gümrük resmi baflkontrolörlü ü, sand k amirli i gibi görevlerde bulundu da stanbul Bal khanesi Merkez Müdürlü ü ne, 1917 de bal k iflleri baflmüfettiflli ine, 1922 de bal kç l k baflkontrolörlü üne atand. 31 Mart 1927 de, 36 y l süreyle çal flt Düyun-u Umumiye den emekliye ayr ld te stanbul da yay mlad Bal k ve Bal kç l k adl eseriyle alan nda bir ilki gerçeklefltiren ve büyük övgülere mazhar olan Deveciyan, bu kitab n Pêche et Pêcheries en Turquie (Türkiye de Bal k ve Bal kç l k, stanbul) ad alt nda yap lan gelifltirilmifl Frans zca bask s yla, yurtd fl nda da ilgiyle karfl lanan ölümsüz bir eser vermifl oldu. lki 1893 y l nda olmak üzere çeflitli gazete ve dergilerde D. Karekin, D. Karekin Kemal, K. Kemal müstear adlar yla bilimsel konularda pek çok yaz yay mlayan ve çeviriler yapan Deveciyan, bal kç l k terimleriyle ilgili sözlük çal flmalar vesilesiyle, Maarif Nezareti bünyesinde 1910 lu y llarda kurulan Istilahât- lmiyye (Bilimsel terimler) Encümeni ne de üye seçilmiflti. Deveciyan, uzun ve verimli bir çal flma hayat n n sonunda, 1948 de, Türk Bas n Birli i taraf ndan, gazetecilikte elli y l tamamlam fl bir emektar yazar olarak ödüllendirildi. Hayganufl Deveciyan ile evlili inden Levon, finorhig, Vahram ve Ke am ad nda dört çocu u olan Karekin Deveciyan, emeklilik y llar nda s k s k, evinin de bulundu u Ortaköy ün sahilinde, küçük taburesi üzerinde elinde oltas yla bal k avlarken görülüyordu. 8 Ocak 1964 te, k sa bir rahats zl k döneminden sonra hayat n kaybetti; 11 Ocak 1964 te Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi ndeki cenaze merasiminin ard ndan, fiiflli deki Ermeni Katolik Mezarl na gömüldü.

2 usul gere i Bu kitap, stanbul Bal khanesi eski müdürü ve bal kç l k baflmüfettifli Karekin Efendi Deveciyan n 1915 te stanbul da Osmanl ca (Bal k ve Bal kç l k ad yla), 1926 da gelifltirilmifl Frans zca bas m yap lan Pêche et Pêcheries en Turquie adl kitab n n Türkçe çevirisidir. Frans zcadan yap lan bu çeviride kitab n Osmanl ca bas m da kaynak olarak de erlendirilmifl ve göz önünde bulundurulmufltur. Kitab n 6., 10., 16. ve 32. sayfalar ndaki foto raflar Garo Kürkman n kiflisel arflivinden al nm flt r. Say n Kürkman n yan s ra, kitab n Osmanl ca ve Frans zca nüshalar n kullan m m za sunan Sahaf Turkuaz a çok teflekkür ederiz. Türkçe yaz mda, Adam Yay nlar n n Ana Yaz m K lavuzu na uyulmaya çal fl lm flt r. Kitapta kullan lan k saltmalar n aç l mlar flöyledir: Alm. : Almanca Lat. : Latince bkz. : bak n z m : metre cm : santimetre mm : milimetre ç. n. : çevirenin notu MÖ : Milattan Önce D. : Dalyan MS : Milattan Sonra Fr. : Frans zca no : numara, say ng. : ngilizce t. : talyanca Rus. : Rusça gr : gram s. : sayfa km : kilometre V. : Voli kg : kilogram vs. : vesaire yay nc n n notu

3 TÜRK YE DE BALIK ve BALIKÇILIK

4 A r a s Y a y n c l k stiklal Caddesi, H divyal Palas 231/Z Tünel, Beyo lu- stanbul Tel: (0212) Sertifika No: ARAS - Ä ÄÍ 75 Karekin Deveciyan Türkiye de Bal k ve Bal kç l k Yay na Haz rlayan Rober Koptafl Redaksiyon Sosi Dolano lu Kapak Tasar m Mehmet Sinan Niyazio lu Kitab n 1926 tarihi Frans zca bask s n n kapa ndan hareketle Mizanpaj Sayat Ay k Tablolar Tamar Nalc - Garin Çavuflyan 2013, Aras Yay nc l k ISBN Bask ve Cilt Ertem Bas m Ltd. fiti. / Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Sertifika No: Birinci Bask : Mart 2006 Beflinci Bask : Eylül 2013

5 TÜRK YE DE BALIK ve BALIKÇILIK KAREK N DEVEC YAN stanbul Bal khanesi Eski Müdürü Bal kç l k Baflmüfettifli ÇEV REN EROL ÜYEPAZARCI

6 KAREK N DEVEC YAN 1868(?), Harput , stanbul

7 Karekin Deveciyan ve Eseri Hakk nda Erol Üyepazarc * Sizlere sunmakla mutlu oldu umuz Karekin Deveciyan n ünlü eseri Bal k ve Bal kç l k ile yazar n kendisi hakk nda baz bilgiler vermeyi uygun bulduk. Türkiye de bal kç l k konusunda yaz lm fl en önemli eserlerin bafl nda gelen ve konuyla ilgilenen herkesin takdirini kazanan çal flma, son y llarda yay mlanan ve say lar çok h zla artan bal k ve bal kç l kla ilgili kitaplar n hemen hepsinin baflvuru kayna olmufltur. Deveciyan n eserinin kaynak olarak de erini söz konusu kitaplar yazanlar n baz lar belirtmifllerse de baz lar merhum Deveciyan n eserinden sayfalarca al nt yapmalar na karfl n faydaland klar bu kayna göstermek gere ini duymam fllard r. Ancak konular nda gerçekten usta iki isimden biri olan S tk Üner 1975 de yay mlanan Bal k Avc l ve Yemekleri kitab nda ve Ali Pasiner de 1998 de yay mlanan Bal k ve Olta kitab nda Karekin Deveciyan n eserinin önemini belirtip kaynak olarak yararland klar n ifade etmifllerdir. Karekin Deveciyan n eseri, alan ndaki ilk çal flmad r; yazar n n konuya olan hâkimiyeti, verdi i ayr nt l bilgiler ve özellikle Frans zca olarak yap lan ikinci bask s nda mevcut tablolardaki iktisadi malumat, bugün bile onu emsalsiz bir eser olarak de erlendirmemize neden olacak kadar önemlidir. Avrupa bilim çevrelerinde de takdirle karfl lanan ve talyan zoolog Ninni taraf ndan talyancaya da çevrilen bu eser, Türkiye deki deniz ve tatl su bal klar yla deniz canl lar n ; av aletleriyle volileri, dalyanlar ve avlanma tekniklerini içererek bal kç l k konusuna ilgi duyan herkes * 1938, stanbul do umlu yazar ve çevirmen. stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi nden mezun olduktan (1962) sonra, otuz y l kadar Türkiye S nai Kalk nma Bankas nda üst düzey görevlerde bulundu. Telif ve çeviri on yedi kitap yay mlad. Polisiye kitaplar, II. Abdülhamit dönemi ve stanbul tarihi gibi konularla ilgileniyor. 7

8 için zengin bir kaynak oluflturur. Bugün bile Türkiye bal klar ve bal kç - l konusunda Deveciyan n eseri kadar ayr nt l bilgileri içeren bir kitab n hâlâ yaz lamad n rahatl kla iddia edebiliriz. Eser ilk olarak Bal k ve Bal kç l k ad alt nda Rumi 1331 [Miladi 1915] tarihinde Arap harfleriyle Düyun-u Umumiye yönetimi taraf ndan bu kuruluflun matbaas nda bast r lm flt r. Büyük boyda 446 sayfal k bir eserdir ve sonunda bal kç l kla ilgili 60 sayfal k Türkçe-Frans zca bir sözlük bulunmaktad r. 1 Rahmetli hocam z mümtaz tarihçi Reflat Ekrem Koçu ölümsüz eseri stanbul Ansiklopedisi nde Bal k ve Bal kç l k tan flöyle söz etmektedir: 2 Bal k ve Bal kç l k: stanbul Bal khânesi eski merkez müdürlerinden Karakin Bey Deveciyan taraf ndan telif edilmifl milli kütüphanemizin ölmez büyük eserlerinden biridir; stanbul Ansiklopedisi nin tam güven ile istifade eyledi i zengin bir kaynakt r. Eser, eski Düyun-u Umumiye dare Meclisi taraf ndan takdir edilmifl, müellifi ikramiye ile taltif edilmifl ve ad geçen idare taraf ndan bast r lm flt r. Büyük k t ada 440 sahife olan bu muhalled [sonsuza kadar de eri eksilmeyecek] eserinde Karakin Bey Deveciyan mesela mevkilerini, hudutlar - n, devam müddetleri ile her mevsim ne zaman kurulduklar n, ne cins bal k tutuldu unu ve kadimdenberi devam edegelen teamüllerini [eskiden beri süregelen geleneklerini] yazarak stanbul sular nda 42 dalyan ad veriyor ve yaln z Bo aziçi nde eskiden beri devam edegelen teamül ve âdetleriyle 59 voli yerinin mevkiini tespit ediyor Bal k ve Bal kç l k milli kütüphanemizde benzerine ender rastlanan muazzam eserlerdendir; kendi mevzuunda ise tek eserdir. Pek az say - da bas ld muhakkakt r. stanbul sahaflar nda kolay bulunmaz. Elden düflme olarak mesela 1937 de bir nüshas n n 15 liraya sat n al nd ve akabinde ikinci bir nüshas n n 50 liraya aran p da bulunamad görülmüfltür. Bu eserin yeni bir bask s n n yap lmas ve 1915 den bu yana Türk bal kç l üzerine 45 y ll k bofllu un doldurulmas çok hay rl bir ifl olur ancak Bal k ve Bal kç l k kitab gibi önemli bir eseri basmak için stanbul un Bâb - âli sinde yay nc aramak beyhudedir, vaktiyle Dü- 1. Bu sözlük nedeniyle Karekin Deveciyan o günlerde Maarif Nezareti nce kurulan Istilahât- lmiyye (Bilimsel terimler) Encümeni ne üye seçilmifltir. 2. Reflat Ekrem Koçu, Bal k ve Bal kç l k, stanbul Ansiklopedisi içinde, Cilt IV, stanbul, 1960, s

9 yun-u Umumiye daresi taraf ndan bas lm fl olan bu eserin yeni bask - s ancak stanbul Belediyesi nin himmeti ile tahakkuk edebilir. Yazar m z n bu eserinin yay mland günlerde Türk ayd nlar kat nda da olumlu yank lar uyand rd n görüyoruz. Örne in Âyan Meclisi Reisi Ahmet R za Bey, kitab al p okuduktan sonra yazar n, afla da sunaca - m z 24 Mart 1332 [8 Nisan 1916] tarihli mektubuyla kutlam flt r: Dersaadet Bal khane Merkez Müdürü Deveciyan Karekin Efendi ye Bal a ve bal kç l a ait yazm fl oldu unuz kitab sat n ald m ve baz fas llar n kemâl- merakla okudum. Maatteessüf memleketimizde bu gibi kitaplar nadiren yaz l yor. Memleketim nam na sizi tebrik ederim. Meclis-i Âyan Reisi Ahmet R za Karekin Deveciyan Efendi, eserini 1923 y l nda, son Osmanl padiflah Vahidettin in yurt d fl na kaçmas ndan sonra TBMM taraf ndan halifeli e seçilen Abdülmecid e de takdim etmifl ve ondan da 3 Eylül 1339 [1923] tarihinde baflmabeyincisi Ahmet Hikmet Bey vas tas yla flu mektubu alm flt r: Bal khane Merkez Müdürü Karekin Deveciyan Efendi ye; Zât- Hazret-i Hilafetpenahi Serkurenal No: 50 Huzur-u âliy-i Hilafetpenahi ye takdim edilen (Bal k ve Bal kç l k) nam eseriniz led elmütalaa mahzuziyet-i seniyeyi mucib oldu u ve eserin telifinde sarfetmifl oldu unuz mesai ve tetebbuat n z n flâyân- takdir-i âli görüldü ü tebli ve bilvesile beyan- ihtiram olunur efendim. Ahmet Hikmet Serkârin-i Hazret-i Hilafetpenahi Karekin Deveciyan, bu önemli eserini 1925 y l nda yine Düyun-u Umumiye daresi yard m yla bu kez Frans zca olarak Pêche et Pêcherie en Turquie ad yla yeniden yay mlam flt r. Yukar daki iki al nt y yapt m z Rahip Yervant Gomidas Çark n Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler adl kitab için kendi k sa yaflamöyküsünü kaleme alan Deveciyan eserinin bu yeni bask s ndan flöyle söz eder: 3 3. Y. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, stanbul, 1953, s

10 Karekin Deveciyan gençlik y llar nda. Bal k ve Bal kç l k n neflrinden on sene sonra, bu eserim Frans zca olarak Pêche et Pêcherie en Turquie ad yla slah ve tâdil edilerek yeniden neflredilmifltir. Frans zca bu bask da, bilumum su hayvanlar n n Latince isimleri konuldu u gibi, birtak m mühim ilaveler dahi yap lm flt r. Mesela, Türkiye hududu dahilinde avlanan bütün tuzlu ve tatl su bal klar n n cins, fiyat ve miktar n y ldan y la gösterir 15 y ll k bir cetvel, bu cetvele konulan hayvanlar n 4 y ll k av miktar yla fiyat ve k ymetlerini ayl k olarak gösteren bir baflka tablo; Türkiye sahillerinde yakalanan av mahsullerinin yakaland klar yer ile cins, miktar ve k ymetini gösterir bir tablo, Türkiye deki göllerde yaflayan hayvanlar n cinsleriyle bunlardan her y l avlan lanlar n miktar ve k ymetini gösterir bir tablo kitab n sonuna konulmufltur ki bu tablolar 168 büyük sayfa tutmaktad r. Gerçekten de Bal k ve Bal kç l k n Frans zca bask s, ilk Türkçe bask - s ndan daha kapsaml d r ve yazar n belirtti i gibi daha bilimsel bir görünüm kazanm fl ve arkas na eklenen Türkiye deki bal kç l n ekonomik boyutunu saptayacak önemli bilgiler içeren tablolarla da çok zenginleflmifltir. Siz okuyucular m za sundu umuz bu yap t, esas olarak söz konusu Frans zca kitaptan yap lan çeviridir; ancak yazar n daha önce ç kan Arap harfli Türkçe yap t da çeviri yap l rken bir kaynak olarak de erlendirilmifltir. Kitab n yazar Karekin Deveciyan Efendi nin yaflam yla ilgili bilgiler ise maalesef çok k s tl d r. Reflat Ekrem Koçu nun stanbul Ansiklopedisi ndeki Deveciyan Karakin maddesi 4 ve Tarih Vakf ile Kültür Bakanl n n ç kard Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi nde Ali Pasiner in kaleme ald Deveciyan, Karekin maddesi 5 ile 50 y l yazarl k hayat 4. Koçu, Deveciyan (Karakin), a.g.e., Cilt VIII, stanbul, 1966, s Ali Pasiner, Deveciyan Karekin, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi içinde, Cilt III, stanbul, 1994, s

11 olan kifliler için Türk Bas n Birli i taraf ndan 1948 y l nda yap lan jübile hakk nda bilgi veren ve bu arada jübilesi yap lan yazarlardan biri olan Karekin Deveciyan hakk nda da malumat veren 1 Ekim 1948 tarihli Vakit gazetesi eki ve ölümünü müteakip stanbul da Ermenice yay mlanan Marmara ve Jamanak (Vakit) gazetelerindeki yaz lar bulabildi imiz kaynaklard r. Bu dört kaynak ve yukar da sözünü etti imiz Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler kitab ndaki Karekin Deveciyan n kendi kaleminden ç kma metin fl nda yazar m z n yaflam n flöyle özetleyebiliriz. Karekin Deveciyan n do um tarihi ihtilafl d r; Reflat Ekrem Koçu nun makalesinde ve Deveciyan n k sa özyaflamöyküsünde do um tarihi olarak 1868 verilmektedir. Yukar da söz konusu etti imiz Vakit gazetesinin Bas n Hayat nda 50 Y l isimli ekinde de do um tarihi 1 Ocak 1283 [1868] olarak gösterilmektedir. Ölüm haberini veren Ermenice Marmara ve Jamanak gazeteleri ise öldü ünde 103 yafl nda oldu unu yazarak do um tarihini 1861 olarak göstermektedir. Ali Pasiner ise do um tarihini 28 fiubat 1867 olarak vermektedir. Pasiner in gün belirterek verdi i tarihi hangi kaynaktan ö rendi ini bilemiyoruz. Say n Ali Pasiner de Hakk n rahmetine kavufltu undan sorma imkân da bulamad k. Ancak merhum Pasiner in Deveciyan n memuriyet yaflam ile ilgili olarak verdi i ayr nt l bilgiler kendisinin kayna hakk nda olumlu düflünmemize neden olmaktad r. Bütün kaynaklar yazar m z n Harput do umlu oldu unda hemfikirdir. Deveciyan Harput taki Frans z okulunda bafllad ö renimini stanbul da Katolik Ermenilerin okulu olan Lusavoriç dadisi nde tamamlam flt r. 1 Mart 1891 de Düyun-u Umumiye daresi ne girmifltir. Bilindi i gibi Düyun-u Umumiye sözcü ü Genel Borçlar anlam nda olup Osmanl mparatorlu u ile ona borç veren devlet ve kurumlar n, ödenemeyen bu borçlar n tasfiyesi için anlaflmalar yla 1881 de kurulan bir mali örgütlenmedir. Borçlar n bir bölümünün ödenmemesinin kabulü karfl l bu örgüte devletin baz gelirleri güvence olarak verilmifltir. Örne in Karekin Deveciyan n ileride müdürlü ünü yapaca stanbul Bal khanesi nin gelirleri bu ba lamda Düyun-u Umumiye ye terk edilmifltir. Yazar m z, Bursa (1903), Band rma (1904), Selanik (1905), Sivas (1908) ve Beyrut (1909) Düyun-u Umumiye bölge müdürlüklerinde memurluk, muhasebecilik, gümrük resmi baflkontrolörlü ü, sand k amirli i gibi görevlerde bulunmufltur. 1 Kas m 1910 da stanbul Bal khanesi Merkez Müdürlü ü ne, 19 Kas m 1917 de bal k iflleri baflmüfettiflli ine, 1 A ustos 1922 de bal kç l k baflkontrolörlü üne atanm flt r. Lozan Antlaflmas ve onu izleyen di er ge- 11

12 liflmelerle Düyun-u Umumiye merkez idaresi kadrolar n n tedricen kald - r lmas ndan dolay 31 Mart 1927 de 36 y ld r çal flt bu kurumdan ayr lmak zorunda kalm flt r; zaten art k 60 yafl ndad r. Kaynaklar ve kendi ifadesine göre Karekin Deveciyan baz müstear adlarla Tesadüf ve Gül Fidan ad yla iki Frans zca öyküyü dilimize çevirmifltir. Yapt m z araflt rmada Tesadüf adl öykünün 1311 de [1893] dönemin ünlü yazarlar ndan Alexandre Dumas Père den çevrildi ini ve Ermeni yay nc Artin Kantarc yan taraf ndan yay mland n saptam fl bulunuyoruz. Kitap 60 sayfal k bir uzun hikâyedir. 6 Gül Fidan ise 1312 (1894) y l nda S. Schmidt isimli bir yazardan çevrilmifl 59 sayfal k bir öyküdür. 7 Karekin Deveciyan ilk çevirisinde D. Karekin, ikinci çevirisinde D. Karekin Kemal adlar n kullanm flt r. Yazar m z ayr ca, kendi ifadesine göre, K. Kemal ad yla, stanbul da ç kan baz gazete ve dergilerde fenni makaleler yazm flt r. 50. yazarl k y - l n n kutlanmas dolay s yla,vakit gazetesi ekinde Karekin Deveciyan n ilk yaz s n n 17 Kas m 1309 da [29 Kas m 1893] yay mland belirtilmifltir. Karekin Deveciyan, özellikle kitab n n yay mlanmas ndan sonra konuyla ilgilenen uluslararas bilim çevrelerinde hakk olan ilgiyi görmüfl ve kendisine bilimsel konularda baflvurulmufltur. Bu baflvurulardan birini, yaflamöyküsünde kendisi flöyle anlatmaktad r: Ak c ve geçici bal klar n en büyü ü ve mühimmi bulunan ve bizde orkinos denilen ton bal klar n n Adriyatik Denizi nden Karadeniz e kadar her y l gelip gittiklerini milattan evvel yaz lm fl birtak m tarih-i tabii kitaplar da yazm fl olmas na karfl n bunun ne derece gerçek oldu unu anlamak için zooloji bilginlerinden baz tan nm fl kifliler araflt rmaya bafllam fllard. talya, Fransa ve spanya sular nda avlanan tonbal klar n n kar nlar ndan bazan ç kan olta i nesi, zoka, iskandil gibi maddelerin, ortaya ç kar ld tarihle di er ayr nt lar n kay t etmek ve saklamak yerel bal kç lar n her zaman yapt ifllerden oldu undan; M. Seller gibi birkaç bilim adam birleflip yukar da söz konusu edilen memleketlerin sahillerinde avlanan tonlar n karn ndan tesadüfen ç - kan av araçlar n toplay p tetkik ettiklerinde bir k sm n n hangi memleket sular na ait oldu unu saptayamad klar ndan eserimi talyancaya çeviren Ninni nin arac l ile söz konusu araçlar n foto raflar n ayr nt l bir mektupla bendenize gönderdiler. 6. Seyfi Özege, Eski Harflerle Bas lm fl Türkçe Eserler Katalo u, Cilt IV, stanbul, 1977, s Özege, a.g.e., Cilt II, stanbul, 1973, s

13 Foto raflardakilerin baz lar n n bizim Türk bal kç lar taraf ndan kullan lan av araçlar na ait oldu unu yazmam üzerine, tereddüt ettikleri av araçlar n n hepsini bir sand k içerisinde gümrük vas tas yla gönderdiler. Uzun uzad ya tetkik ettikten sonra, gönderilen araçlar n befl alt tanesinin bizim bal kç lar n yapt ve kulland av araçlar oldu unu kan tlar yla ve ayr nt l bir flekilde yazmam üzerine bilimsel bir konunun araflt r lmas na katk lar mdan dolay gerek bendenize ve gerek eski Düyun-u Umumiye yönetim kuruluna tebrik ve teflekkür mektuplar göndermenin yan nda, Profesör Sella Massimo taraf ndan yay mlanan Les Migrations des Thons adl eserde bendenizin düflüncelerini kabul ve hizmetimi sitayiflle takdir ve tebrik ettiler. Karekin Deveciyan, uzun bir emeklilik yaflam ndan sonra neredeyse bir yüzy l süren ömrünü 8 Ocak 1964 tarihinde noktalad. Kentimizde Ermenice yay mlanan Marmara gazetesinin 11 Ocak 1964 tarihli nüshas nda yazar m z n vefat yla ilgili flu haber ç kt : Ermeni cemaati çok de erli evlatlar ndan birini, Bal khane ve Düyun-u Umumiye daresi Bal kç l k Bölümü eski müdürü merhum Karekin Efendi Deveciyan yitirdi. Cenaze töreni dün Ortaköy Ermeni Katolik Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi nde yap ld. Törene seçkin bir cemaat kat ld. Rahip Bedros Kavukyan n yönetti i ayininden sonra, cenaze merasimi Baflpiskopos Bo os Kireçyan baflkanl nda, rahipler Krikor Çar kl yan ve Bo os Basmac yan n kat l m yla gerçekleflti. Merhumun naafl kilisenin ön k sm nda güzel bir kaide üzerine yerlefltirilmiflti. Rahipler Bedros Kavukyan, Kaspar Beyleryan ve Rum bir papaz sayg duruflunda naafl çevrelemifllerdi. Tabutun üzerinde ve etraf nda ailesinin haç fleklindeki çelengi ile evlatlar n n ve yak nlar n n gönderdikleri çelenkler bulunuyordu. Ayr ca stanbul Bal kç lar Cemiyeti nden de bir çelenk gönderilmiflti. lahiler muganni heyeti taraf ndan okundu. Daha sonra Deveciyan Efendi nin tabutu güzel bir cenaze arabas na yerlefltirilerek fiiflli Ermeni Katolik Mezarl na götürüldü. Emektar ve sad k devlet memurunun yorgun bedeni burada topra a verildi. Rahmetli Karekin Efendi Deveciyan, muhteflem, de erli ve eflsiz Bal k ve Bal kç l k adl eseriyle ard nda büyük bir isim b rakt. Kendisi ömrünün sonuna kadar stanbul Ansiklopedisi nde, Avrupa ve Ortado u dilbilim akademilerinde bilgisi tart fl lmaz bir bal kbilimci ve su ürünleri uzman olarak çal flm flt. Rahmetli 103 yafl nda, ard nda dev bir eser, bir baflyap t b rakarak hayata gözlerini yumdu. 13

14 Karekin Deveciyan n ölüm ilan (Jamanak, 9 Ocak 1964) Efli Hayganufl Deveciyan (Paris), kuzeni Baflrahip Isdepan Isdepanyan [Philadelphia], Deveciyan çiftinin çocuklar Levon, finorhig, Vahram ve Ke am (Paris), Karekin Deveciyan n ölümünü ve 11 Ocak 1964 Cumartesi günü saat 11 de Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi nde yap lacak cenaze merasimini duyuruyorlar. Bulabildi imiz kaynaklardan yaflam n vermeye çal flt m z merhum Karekin Deveciyan n bu ilginç ve ayr nt l eserini ilgiyle okuyaca n z umuyoruz. Bir taraftan Türkiye denizlerindeki ve tatl sular ndaki bal klar hakk nda bilimsel verileri incelerken, bir taraftan da bal k yemekleri hakk nda bilgi sahibi olacak, bir yandan özellikle stanbul denizlerinde yüzy l önceki bal k çeflitlili i ve bereketini ö reneceksiniz; bir yandan da çevirmeniniz gibi, Arnavutköy de z pk nla tonbal avland na flafl r p kalacaks n z. Bilimsel oldu u kadar ekonomik veriler içeren, hatta bal kç lar aras ndaki gelenek ve göreneklerin anlat m yla folklorik bir çal flma da olan bu önemli yap t n yeniden yay mlanmas na önayak olan Aras Yay nc l k ilgililerine teflekkür borcumu ifade etmek isterim. Bu arada iki kifliye daha teflekkür borcum var. Birincisi Osmanl ca deyimiyle bir heveskâr ifli olan çevirimi, meslekten bir usta çevirmen olarak denetleyip düzelten Sosi Dolano lu Han mefendi ye, di eri de Karekin Efendi Deveciyan n bu ilginç eserini ilk kez bana tan tan arkadafl m, can dostum Orhan Kaya Çak r ad r. Etiler, fiubat

15 1915 Tarihli Birinci Bask n n Önsözü 1 Mukaddeme Memleketin tabii servetlerinden bulunan bal klar ile sair su hayvanlar hakk nda ecnebi memleketlerde tetkik ve mükemmel incelemeler icra ve mezkur hayvanlar n cinsleri ve flekilleriyle hayat ve avlanma suretleri ve ticareti hakk nda çeflitli lisanlarda çeflitli eserler yaz l p yay mland ve Osmanl ülkesi sular nda ve bilhassa Dersaadet [ stanbul] civar ndaki bo az ve denizlerde avlanan bal klar lezzet ve nefaset itibariyle müstesna bir flöhrete sahip olduklar halde; bunlar hakk nda flimdiye kadar hiçbir inceleme yap lmamas ve buna dair bir eser vücuda getirilmemesi bizde bal kç l k fen ve ticaretinin zaman n terakkisinden nasipsiz ve avc l n yaln zca sahil bal kç l na münhas r kald na delil telakki olunabilir. Bu arada göçmen bal klar n göç zaman ve göç yollar hakk nda da bizim bal kç lar n malumat pek mahduttur. Mesela geçen 1327, 1328 ve 1329 [1911, 1912, 1913] senelerinin avlanma mevsiminde Dersaadet ve civar nda uskumru ve çiroz bal klar avlan lamamas sebebi hakk nda mahalli avc lardan verilen izahat n muhtelif ve farkl olmas, daha do rusu esasl hiçbir sebep gösterilememesi buna örnek olarak verilebilir. fiöyle ki, söz konusu mevsimde uskumru bal klar n n ne olduklar en tecrübeli bal kç larla dalyan sahiplerinden sual olundu unda baz lar Karadeniz Bo az ile Marmara Denizi nde yatm fl olan torik bal klar n n uskumrular yeyip mahveyledi ini ; bir k sm da torik bal klar n n korkusundan uskumru bal klar n n sahile yaklaflmaks z n derinlerden geçip Akdeniz e gittiklerini ve di erleri ise uskumru bal klar n n toriklerin korkusundan Karadeniz de yat p Bo az dan içeriye girmediklerini beyan ettiler; ne gibi tedbirlerin bu hali önleyebilece i sualine de Allah torikleri k rmad kça uskumrunun yüzünü göremeyece iz cevab verilmekte idi. Torik bal klar n n toplam parasal de erinin uskumrunun 1. Bu önsöz yap t n Frans zca bask s nda Frans zcaya çevrilmifl olarak verilmifltir; ancak bu metin, 1915 bask s ndaki önsözün tamam de il, k salt lm fl bir fleklidir. Biz bu k salt lm fl önsözü çevirmektense, Arap harfli Türkçe ilk bask daki önsözün tamam n, yazar n ifade tarz na dokunmadan, mümkün oldu u kadar az sadelefltirerek buraya almay ye ledik. (ç. n.) 15

16 Kitab n 1915 tarihli Osmanl ca bask s n n kapa Bal k ve Bal kç l k / Eser: Deveciyan Karekin / Dersaadet [ stanbul] Bal khane Merkez Müdürü

17 gelirlerinden daha fazla ve ehemmiyetli olmas hasebiyle, uskumru bal avlayabilmek için toriklerin k r lmas n temenni eylemek felaketin daha büyü ünü arzu ve talep eylemek olaca ndan, zaman n son terakkilerinden habersiz olan bal kç lar n cehaletin tesiriyle arzu ve temennilerinde bile kötü örnek oldu u kemâl-i teessür ve teessüfle görülmüfltür. E er bizde bal kç l k fenni hakikaten terakki ve av aletleri tekamül etmifl olsayd, söz konusu senelerde toriklerden korkarak sahile yanaflmayan ve derin sulardan geçti i muhakkak olan uskumru bal klar n n muntazam flekilde avlanmas temin edilir ve bunun neticesinde senede liradan fazla bir servetin kayb na imkan b rak lmam fl olurdu. Bir de Avrupa n n zevk ve ihtiyac na göre bal k konserveleri üretecek fabrikalar bizde mevcut olmad ndan; mevsiminde oldukça nefis ve leziz olan torik bal klar, çok avland klar günlerde pek ucuz fiyatla sat ld ndan, bu yüzden de milli ticaret ve servet çok zarar görmektedir. Mesela geçen 1327 senesi [1911] zarf nda Dersaadet Bal khanesi ne gelen çift torik bal on iki buçuk milyon kurufla sat lm flt r. Bu torik bal klar n n beher çifti befler kilodan hesap edilirse on befl buçuk milyon kiloya bali olmakta ve ortalama hesap ile kilosu otuz iki paraya 2 sat ld anlafl lmaktad r ki çeflitli yiyecek fiyatlar n n günden güne artt ve zam gördü ü flu günlerde kilosu hiç olmazsa befl, alt kurufltan afla sat lmamas laz m gelen ve Avrupa dan kutular içinde gelen tonbal klar na kat kat üstün ve nefis bulunan yerli torik bal klar n n böyle düflük fiyatla sat lmas yukar da arz olundu u üzere sanayiin eksikli inden gelen üzülecek bir vak ad r. Anlat lan mahzurlar n ortadan kald r lmas na hizmet edecek gerekli ilerlemeye bir ç r açmak maksad yla iflbu kitab n yaz l p düzenlenmesine teflebbüs ettim. Gerçi bu teflebbüsümün gerçekleflmesinin, birtak m müflküllerin hâl edilmesine ve baz fedakârl klar n yap lmas na ba l oldu unu ve çok eski zamanlardan beri fiark ta yap lagelen bal kç l n yap l fl tarz yla alet, edevat ve av mahsülleri hakk nda çeflitli malumat içinde bulunduran bir eserin ilk defa olarak vücuda getirilmesinin çok zahmet ve külfete sebep olaca n bildi im için; ifle bafllamadan evvel hayli tereddüt edilmiflse de, Dersaadet Bal khanesi nde merkez müdürü olmam, bal k ve bal kç - l k hakk nda teferrüatl araflt rma yaparken en mahir ve meflhur bal kç lar ve dalyan sahipleriyle istiflare yahut av sahalar na bizzat giderek gerekli aç klama ve malumat toplamaya müsait oldu undan; maddi ve manevi her türlü müflküllere ve külfete katlanarak ifle bafllanm fl ve befl senelik bir sü- 2. Bir kurufl k rk para etti ine göre, torik bal n n fiyat bir kurufltan azd r. (ç. n.) Türkiye de Bal k ve Bal kç l k / Karekin Deveciyan F: 2 17

18 rekli çal flma neticesinde flu eserin bitirilmesine Allah a hamdolsun ki muvaffak olunmufltur. flbu eserin içindeki bahisler hakk nda k sa bir fikir verebilmek için ne flekilde düzenlenip yaz ld n da arz ederim: Her cins bal ktan birer tane al n p önce flekli resmedilip ve bütün vücudunun diken ve k lç klar ayr ayr say l p kaydedildikten ve bal n renk ve büyüklü ü ile göz, difl, kulak ve saire azas n n teflekkül tarz tarif edildikten sonra, her bal n kendine mahsus hayat yla göç zaman ve göç yollar, avlanma mevsimi ve avlanma vas talar, yumurta ve sütünü ne zaman att, k ymet ve lezzet ve nefasetinin derecesi, tuzlan p tuzlanmad, tuzlan yorsa ne flekilde ve hangi mevsimde tuzland ; tazesi ve tuzlanm fl olan n n ecnebi memleketlere gönderilip gönderilmedi i; kurutulan veya dumanlanan bal klar n nas l ifllendikleri ve mevsimleriyle k ymet ve lezzeti; yumurta ve havyarlar n imal flekli ve korunmas, sonuç olarak bütün bal klar n gerek hayat gerek avlanma ve ticaret flekilleri noktas ndan geçerli olan muamele ve faydal malumat toplanm fl ve kaydedilmifltir. Daha sonra ecnebi memleketlerin sular nda bulunan ayn bal n hayat ve avlanma flekli hakk nda ecnebi lisan yla yaz lm fl en bilinen eserlerin özel makaleleriyle mukayese edilip faydal görülen malumat al nmakla birlikte, bazen tesadüf edilen bir tutars zl n halli için hususi bir inceleme yap l p ve bal kç larla istiflare edilip hiçbir maddenin eksik ve yanl fl olmamas için elden geldi i kadar çal - fl lm flt r. Di er su hayvanlar hakk nda ayn tarzda araflt rma ve inceleme icra k - l nm flt r. Bu hususta mündericat ndan istifade edilmifl olan ecnebi eserlerin bafll calar flunlard r: Dictionnaire Universal d Histoire Naturelle; 16 cilt Dictionnaire Général de Pêche Histoire Naturelle de Lacépéde La Pêche Moderne Les Pêcheurs et Les Poissons de la Méditerranée Le Règne Animal, Dr. G. H. de Schubert Atlas de Poche des Poisson de Mer et d Eau Douce Pêcheur d Eau Douce et de Mer Le Vie et les Moeurs des Animaux Bu eser Osmanl sular bal k ve bal kç l na münhas r ise de ecnebi memleketler sular na mahsus baz bilinen bal klar n pek yak n bir cinsi bizim sularda mevcut olmas hasebiyle, iflbu bal n tarifi yap l rken hemcinsi olan ecnebi bal ndan da bahsedilip kâfi ve faydal malumat verilmifltir. Mesela 18

19 Osmanl sular nda ringa bal yoktur fakat ona benzer ve ayn aileden olan tirsi bal anlat l rken ringadan da söz edilmifl ve bu bal k da tarif edilmifltir. Av alet ve edevat bahsine gelince: Eskiden beri Osmanl bal kç l nda kullan lagelen bilcümle a larla, olta, çapari ve paraketeler teker teker tarif ve ehemmiyetli olanlar n flekli de ayr ca verildi i gibi k ymeti, teflkil edilmesi, büyüklü ü ve bunlar n ne cins bal klar n avlanmas na ve hangi mevsime mahsus bulundu u, yani her aletin imal ve kullanma flekli hakk nda mükemmel tafsilat verilmifltir. Av aletleri teferruat ndan bulunan çeflitli i ne ve zokalar n a rl k ve çeflitli flekilleri gösterilmekle beraber; gerek bunlara gerek olta için kullan - lan k l ve misina ile tabii ve suni bal k yemlerine ait faydal aç klama ve malumat da verilmifltir. Kendilerine mahsus k s mlarda bulunan resimlerden anlafl laca veçhile Karadeniz Bo az ile Marmara Denizi nin körfez ve sahillerinde kurulmakta olan dalyanlar befl alt nev olup sahilin mevkiinin vaziyetine, bal klar n geçifl suretlerine ve sular n ak fl tarzlar na göre dalyan kurmak bir hususi fen oldu undan bu meselede mükemmel ve do ru bir malumat alabilmek için dalyanlar n en mühimlerine bizzat gidilip gerekli araflt rma yap lm fl ve söz konusu dalyanlar n cinsi ve büyüklü ü ile, k ymeti ve ne gibi bal klar avland hakk nda laz m gelen izahat arz edilmifltir. Osmanl bal kç lar na ecnebi sular na mahsus dalyanlara dair bir fikir vermek için söz konusu dalyanlardan en meflhur ve bilineninin resmi de kitab m za konulmufltur. Av teknelerimizin flekil ve cinsleriyle büyüklük ve di er hususlar n n tarifleri bir hususi bölümde arz edildi i gibi bal k ve bal kç l a ait kanunlar ve nizamnameler dahi malumat olarak verilmifltir. Osmanl ca bask n n künye sayfas Bal k ve Bal kç l k / Eser: Deveciyan Karekin Dersaadet [ stanbul] Bal khanesi Merkez Müdürü Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Meclis-i daresinin ikram ve takdirat- mahsusas na mazhar olmufltur / Kaffe hukuku müellifine aittir / Dersaadet / Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat- Mahsusa dare-i Merkeziyesi matbaas nda tab olunmufltur / 1331 [1915] 19

20 Av yerleri ve av mahsulünün bollu u ve ehemmiyetiyle maruf ve meflhur olan Karadeniz Bo az ile Marmara Denizi sahillerinde bulunan dalyan ve voli mahallerinin isimleriyle s n r ve gelenekleri ve neden ibaret olduklar da ayr ca arz edilmifltir. Osmanl bal kç lar taraf ndan kullan lagelmekte olan tabirler ve av terimlerinin gerçek manas n gösterir bir kitap mevcut olmamas ve söz konusu kelimelerin Frans zca karfl l klar n aç klar bir sözlük bulunmamas yüzünden birtak m yanl fll klar vuku buldu u ve birçok müflkülat çekildi i görülmüfltür. Mesela flu anda elde bulunan Frans zcadan Türkçeye en meflhur sözlüklerde Barbeau kelimesi sazan, Daurade kelimesi dülgerbal, Limande kalkan yavrusu, Thon, Liche kelimeleri alt parmak, Bonite orkinos, Vive zargana, Dorée lipari diye tercüme edilmifltir ki külliyen yanl flt r. Bundan baflka av terimlerinin büyük k sm n n sözlüklerde bulunmamas ndan ve bizim bal kç esnaf aras nda bile birtak m hatal deyimler kullan lmas ndan, mesela çamokan n gümüflbal n n ufa, çaça bal n n hamsinin yavrusu say lmas ndan dolay av tabir ve terimlerine mahsus küçük bir sözlük yapmaya mecburiyet has l olmufltur. Bu kitab n sonuna konulmufl söz konusu sözlük Türkçeden Frans zcaya ve Frans zcadan Türkçeyedir. Bizim bal kç lar n kullanageldikleri bilcümle av ile ilgili kelime ve terimleri ve bunlar n Frans zca karfl l klar n n hâvidir. Kitapta kullan lm fl ve bu küçük sözlü e konulmufl kelimelerin hizas na kitab n sahife numaralar gösterilmifl oldu undan; söz konusu sözlük as l kitaba fihrist makam nda da hizmet edece i gibi, kitap metninde bahis ve tarif olunmayan ecnebi sular na mahsus baz bal k ile av aletlerinin tarifleri de sözlü e ilave edilmifltir. Bal k ve bal kç l a dair her türlü malumat toplayan bir eser olmas na çaba gösterilmifl ve emek harcanm flsa da, insanlar n eserlerine mahsus olan hata ve noksanlardan aciz eserimin de azade olamayaca n bildi im cihetle, eseri tetkik edenlerle malumat sahiplerinin müsamahalar n ve hatalar m z affetmelerini temenni ederiz. flbu eser Düyun-u Umumiye yüksek yönetiminin sayesinde meydana gelmifl; hele bas lmas ve neflri söz konusu idarenin hususi lütfuyla gerçekleflmifl oldu undan flükran ve minnetlerimi sözümü bitirirken arz etmeyi bir vecibe bilirim. D. Karekin 20

usul gere i Lat. : Latince bkz. : bak n z cm : santimetre mm : milimetre MS : Milattan Sonra

usul gere i Lat. : Latince bkz. : bak n z cm : santimetre mm : milimetre MS : Milattan Sonra KAREK N DEVEC YAN 1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu. 1891 de Düyun-u Umumiye daresi nde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Su ürünleri avcılığı ile ilgili usul ve esaslar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

833 îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 16. YİT, 1945 - Sayı : 6058)

833 îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 16. YİT, 1945 - Sayı : 6058) 833 îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 16. YİT, 1945 - Sayı : 6058) Nb. Kabul tarihi 4792 9. VII. 1945 Kuruluş BİRİNCİ MADDE İş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sigorta Kanunu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı