1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu."

Transkript

1 KAREK N DEVEC YAN 1868 (veya 1867) tarihinde Harput ta do du. lkö renimini kentteki Frans z okulunda ald ktan sonra stanbul daki Lusavoriçyan Katolik okulunda okudu de Düyun-u Umumiye daresi nde memuriyete bafllad. Bursa (1903), Band rma (1904), Selanik (1905), Sivas (1908) ve Beyrut (1909) Düyun-u Umumiye bölge müdürlüklerinde memurluk, muhasebecilik, gümrük resmi baflkontrolörlü ü, sand k amirli i gibi görevlerde bulundu da stanbul Bal khanesi Merkez Müdürlü ü ne, 1917 de bal k iflleri baflmüfettiflli ine, 1922 de bal kç l k baflkontrolörlü üne atand. 31 Mart 1927 de, 36 y l süreyle çal flt Düyun-u Umumiye den emekliye ayr ld te stanbul da yay mlad Bal k ve Bal kç l k adl eseriyle alan nda bir ilki gerçeklefltiren ve büyük övgülere mazhar olan Deveciyan, bu kitab n Pêche et Pêcheries en Turquie (Türkiye de Bal k ve Bal kç l k, stanbul) ad alt nda yap lan gelifltirilmifl Frans zca bask s yla, yurtd fl nda da ilgiyle karfl lanan ölümsüz bir eser vermifl oldu. lki 1893 y l nda olmak üzere çeflitli gazete ve dergilerde D. Karekin, D. Karekin Kemal, K. Kemal müstear adlar yla bilimsel konularda pek çok yaz yay mlayan ve çeviriler yapan Deveciyan, bal kç l k terimleriyle ilgili sözlük çal flmalar vesilesiyle, Maarif Nezareti bünyesinde 1910 lu y llarda kurulan Istilahât- lmiyye (Bilimsel terimler) Encümeni ne de üye seçilmiflti. Deveciyan, uzun ve verimli bir çal flma hayat n n sonunda, 1948 de, Türk Bas n Birli i taraf ndan, gazetecilikte elli y l tamamlam fl bir emektar yazar olarak ödüllendirildi. Hayganufl Deveciyan ile evlili inden Levon, finorhig, Vahram ve Ke am ad nda dört çocu u olan Karekin Deveciyan, emeklilik y llar nda s k s k, evinin de bulundu u Ortaköy ün sahilinde, küçük taburesi üzerinde elinde oltas yla bal k avlarken görülüyordu. 8 Ocak 1964 te, k sa bir rahats zl k döneminden sonra hayat n kaybetti; 11 Ocak 1964 te Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi ndeki cenaze merasiminin ard ndan, fiiflli deki Ermeni Katolik Mezarl na gömüldü.

2 usul gere i Bu kitap, stanbul Bal khanesi eski müdürü ve bal kç l k baflmüfettifli Karekin Efendi Deveciyan n 1915 te stanbul da Osmanl ca (Bal k ve Bal kç l k ad yla), 1926 da gelifltirilmifl Frans zca bas m yap lan Pêche et Pêcheries en Turquie adl kitab n n Türkçe çevirisidir. Frans zcadan yap lan bu çeviride kitab n Osmanl ca bas m da kaynak olarak de erlendirilmifl ve göz önünde bulundurulmufltur. Kitab n 6., 10., 16. ve 32. sayfalar ndaki foto raflar Garo Kürkman n kiflisel arflivinden al nm flt r. Say n Kürkman n yan s ra, kitab n Osmanl ca ve Frans zca nüshalar n kullan m m za sunan Sahaf Turkuaz a çok teflekkür ederiz. Türkçe yaz mda, Adam Yay nlar n n Ana Yaz m K lavuzu na uyulmaya çal fl lm flt r. Kitapta kullan lan k saltmalar n aç l mlar flöyledir: Alm. : Almanca Lat. : Latince bkz. : bak n z m : metre cm : santimetre mm : milimetre ç. n. : çevirenin notu MÖ : Milattan Önce D. : Dalyan MS : Milattan Sonra Fr. : Frans zca no : numara, say ng. : ngilizce t. : talyanca Rus. : Rusça gr : gram s. : sayfa km : kilometre V. : Voli kg : kilogram vs. : vesaire yay nc n n notu

3 TÜRK YE DE BALIK ve BALIKÇILIK

4 A r a s Y a y n c l k stiklal Caddesi, H divyal Palas 231/Z Tünel, Beyo lu- stanbul Tel: (0212) Sertifika No: ARAS - Ä ÄÍ 75 Karekin Deveciyan Türkiye de Bal k ve Bal kç l k Yay na Haz rlayan Rober Koptafl Redaksiyon Sosi Dolano lu Kapak Tasar m Mehmet Sinan Niyazio lu Kitab n 1926 tarihi Frans zca bask s n n kapa ndan hareketle Mizanpaj Sayat Ay k Tablolar Tamar Nalc - Garin Çavuflyan 2013, Aras Yay nc l k ISBN Bask ve Cilt Ertem Bas m Ltd. fiti. / Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Sertifika No: Birinci Bask : Mart 2006 Beflinci Bask : Eylül 2013

5 TÜRK YE DE BALIK ve BALIKÇILIK KAREK N DEVEC YAN stanbul Bal khanesi Eski Müdürü Bal kç l k Baflmüfettifli ÇEV REN EROL ÜYEPAZARCI

6 KAREK N DEVEC YAN 1868(?), Harput , stanbul

7 Karekin Deveciyan ve Eseri Hakk nda Erol Üyepazarc * Sizlere sunmakla mutlu oldu umuz Karekin Deveciyan n ünlü eseri Bal k ve Bal kç l k ile yazar n kendisi hakk nda baz bilgiler vermeyi uygun bulduk. Türkiye de bal kç l k konusunda yaz lm fl en önemli eserlerin bafl nda gelen ve konuyla ilgilenen herkesin takdirini kazanan çal flma, son y llarda yay mlanan ve say lar çok h zla artan bal k ve bal kç l kla ilgili kitaplar n hemen hepsinin baflvuru kayna olmufltur. Deveciyan n eserinin kaynak olarak de erini söz konusu kitaplar yazanlar n baz lar belirtmifllerse de baz lar merhum Deveciyan n eserinden sayfalarca al nt yapmalar na karfl n faydaland klar bu kayna göstermek gere ini duymam fllard r. Ancak konular nda gerçekten usta iki isimden biri olan S tk Üner 1975 de yay mlanan Bal k Avc l ve Yemekleri kitab nda ve Ali Pasiner de 1998 de yay mlanan Bal k ve Olta kitab nda Karekin Deveciyan n eserinin önemini belirtip kaynak olarak yararland klar n ifade etmifllerdir. Karekin Deveciyan n eseri, alan ndaki ilk çal flmad r; yazar n n konuya olan hâkimiyeti, verdi i ayr nt l bilgiler ve özellikle Frans zca olarak yap lan ikinci bask s nda mevcut tablolardaki iktisadi malumat, bugün bile onu emsalsiz bir eser olarak de erlendirmemize neden olacak kadar önemlidir. Avrupa bilim çevrelerinde de takdirle karfl lanan ve talyan zoolog Ninni taraf ndan talyancaya da çevrilen bu eser, Türkiye deki deniz ve tatl su bal klar yla deniz canl lar n ; av aletleriyle volileri, dalyanlar ve avlanma tekniklerini içererek bal kç l k konusuna ilgi duyan herkes * 1938, stanbul do umlu yazar ve çevirmen. stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi nden mezun olduktan (1962) sonra, otuz y l kadar Türkiye S nai Kalk nma Bankas nda üst düzey görevlerde bulundu. Telif ve çeviri on yedi kitap yay mlad. Polisiye kitaplar, II. Abdülhamit dönemi ve stanbul tarihi gibi konularla ilgileniyor. 7

8 için zengin bir kaynak oluflturur. Bugün bile Türkiye bal klar ve bal kç - l konusunda Deveciyan n eseri kadar ayr nt l bilgileri içeren bir kitab n hâlâ yaz lamad n rahatl kla iddia edebiliriz. Eser ilk olarak Bal k ve Bal kç l k ad alt nda Rumi 1331 [Miladi 1915] tarihinde Arap harfleriyle Düyun-u Umumiye yönetimi taraf ndan bu kuruluflun matbaas nda bast r lm flt r. Büyük boyda 446 sayfal k bir eserdir ve sonunda bal kç l kla ilgili 60 sayfal k Türkçe-Frans zca bir sözlük bulunmaktad r. 1 Rahmetli hocam z mümtaz tarihçi Reflat Ekrem Koçu ölümsüz eseri stanbul Ansiklopedisi nde Bal k ve Bal kç l k tan flöyle söz etmektedir: 2 Bal k ve Bal kç l k: stanbul Bal khânesi eski merkez müdürlerinden Karakin Bey Deveciyan taraf ndan telif edilmifl milli kütüphanemizin ölmez büyük eserlerinden biridir; stanbul Ansiklopedisi nin tam güven ile istifade eyledi i zengin bir kaynakt r. Eser, eski Düyun-u Umumiye dare Meclisi taraf ndan takdir edilmifl, müellifi ikramiye ile taltif edilmifl ve ad geçen idare taraf ndan bast r lm flt r. Büyük k t ada 440 sahife olan bu muhalled [sonsuza kadar de eri eksilmeyecek] eserinde Karakin Bey Deveciyan mesela mevkilerini, hudutlar - n, devam müddetleri ile her mevsim ne zaman kurulduklar n, ne cins bal k tutuldu unu ve kadimdenberi devam edegelen teamüllerini [eskiden beri süregelen geleneklerini] yazarak stanbul sular nda 42 dalyan ad veriyor ve yaln z Bo aziçi nde eskiden beri devam edegelen teamül ve âdetleriyle 59 voli yerinin mevkiini tespit ediyor Bal k ve Bal kç l k milli kütüphanemizde benzerine ender rastlanan muazzam eserlerdendir; kendi mevzuunda ise tek eserdir. Pek az say - da bas ld muhakkakt r. stanbul sahaflar nda kolay bulunmaz. Elden düflme olarak mesela 1937 de bir nüshas n n 15 liraya sat n al nd ve akabinde ikinci bir nüshas n n 50 liraya aran p da bulunamad görülmüfltür. Bu eserin yeni bir bask s n n yap lmas ve 1915 den bu yana Türk bal kç l üzerine 45 y ll k bofllu un doldurulmas çok hay rl bir ifl olur ancak Bal k ve Bal kç l k kitab gibi önemli bir eseri basmak için stanbul un Bâb - âli sinde yay nc aramak beyhudedir, vaktiyle Dü- 1. Bu sözlük nedeniyle Karekin Deveciyan o günlerde Maarif Nezareti nce kurulan Istilahât- lmiyye (Bilimsel terimler) Encümeni ne üye seçilmifltir. 2. Reflat Ekrem Koçu, Bal k ve Bal kç l k, stanbul Ansiklopedisi içinde, Cilt IV, stanbul, 1960, s

9 yun-u Umumiye daresi taraf ndan bas lm fl olan bu eserin yeni bask - s ancak stanbul Belediyesi nin himmeti ile tahakkuk edebilir. Yazar m z n bu eserinin yay mland günlerde Türk ayd nlar kat nda da olumlu yank lar uyand rd n görüyoruz. Örne in Âyan Meclisi Reisi Ahmet R za Bey, kitab al p okuduktan sonra yazar n, afla da sunaca - m z 24 Mart 1332 [8 Nisan 1916] tarihli mektubuyla kutlam flt r: Dersaadet Bal khane Merkez Müdürü Deveciyan Karekin Efendi ye Bal a ve bal kç l a ait yazm fl oldu unuz kitab sat n ald m ve baz fas llar n kemâl- merakla okudum. Maatteessüf memleketimizde bu gibi kitaplar nadiren yaz l yor. Memleketim nam na sizi tebrik ederim. Meclis-i Âyan Reisi Ahmet R za Karekin Deveciyan Efendi, eserini 1923 y l nda, son Osmanl padiflah Vahidettin in yurt d fl na kaçmas ndan sonra TBMM taraf ndan halifeli e seçilen Abdülmecid e de takdim etmifl ve ondan da 3 Eylül 1339 [1923] tarihinde baflmabeyincisi Ahmet Hikmet Bey vas tas yla flu mektubu alm flt r: Bal khane Merkez Müdürü Karekin Deveciyan Efendi ye; Zât- Hazret-i Hilafetpenahi Serkurenal No: 50 Huzur-u âliy-i Hilafetpenahi ye takdim edilen (Bal k ve Bal kç l k) nam eseriniz led elmütalaa mahzuziyet-i seniyeyi mucib oldu u ve eserin telifinde sarfetmifl oldu unuz mesai ve tetebbuat n z n flâyân- takdir-i âli görüldü ü tebli ve bilvesile beyan- ihtiram olunur efendim. Ahmet Hikmet Serkârin-i Hazret-i Hilafetpenahi Karekin Deveciyan, bu önemli eserini 1925 y l nda yine Düyun-u Umumiye daresi yard m yla bu kez Frans zca olarak Pêche et Pêcherie en Turquie ad yla yeniden yay mlam flt r. Yukar daki iki al nt y yapt m z Rahip Yervant Gomidas Çark n Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler adl kitab için kendi k sa yaflamöyküsünü kaleme alan Deveciyan eserinin bu yeni bask s ndan flöyle söz eder: 3 3. Y. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, stanbul, 1953, s

10 Karekin Deveciyan gençlik y llar nda. Bal k ve Bal kç l k n neflrinden on sene sonra, bu eserim Frans zca olarak Pêche et Pêcherie en Turquie ad yla slah ve tâdil edilerek yeniden neflredilmifltir. Frans zca bu bask da, bilumum su hayvanlar n n Latince isimleri konuldu u gibi, birtak m mühim ilaveler dahi yap lm flt r. Mesela, Türkiye hududu dahilinde avlanan bütün tuzlu ve tatl su bal klar n n cins, fiyat ve miktar n y ldan y la gösterir 15 y ll k bir cetvel, bu cetvele konulan hayvanlar n 4 y ll k av miktar yla fiyat ve k ymetlerini ayl k olarak gösteren bir baflka tablo; Türkiye sahillerinde yakalanan av mahsullerinin yakaland klar yer ile cins, miktar ve k ymetini gösterir bir tablo, Türkiye deki göllerde yaflayan hayvanlar n cinsleriyle bunlardan her y l avlan lanlar n miktar ve k ymetini gösterir bir tablo kitab n sonuna konulmufltur ki bu tablolar 168 büyük sayfa tutmaktad r. Gerçekten de Bal k ve Bal kç l k n Frans zca bask s, ilk Türkçe bask - s ndan daha kapsaml d r ve yazar n belirtti i gibi daha bilimsel bir görünüm kazanm fl ve arkas na eklenen Türkiye deki bal kç l n ekonomik boyutunu saptayacak önemli bilgiler içeren tablolarla da çok zenginleflmifltir. Siz okuyucular m za sundu umuz bu yap t, esas olarak söz konusu Frans zca kitaptan yap lan çeviridir; ancak yazar n daha önce ç kan Arap harfli Türkçe yap t da çeviri yap l rken bir kaynak olarak de erlendirilmifltir. Kitab n yazar Karekin Deveciyan Efendi nin yaflam yla ilgili bilgiler ise maalesef çok k s tl d r. Reflat Ekrem Koçu nun stanbul Ansiklopedisi ndeki Deveciyan Karakin maddesi 4 ve Tarih Vakf ile Kültür Bakanl n n ç kard Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi nde Ali Pasiner in kaleme ald Deveciyan, Karekin maddesi 5 ile 50 y l yazarl k hayat 4. Koçu, Deveciyan (Karakin), a.g.e., Cilt VIII, stanbul, 1966, s Ali Pasiner, Deveciyan Karekin, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi içinde, Cilt III, stanbul, 1994, s

11 olan kifliler için Türk Bas n Birli i taraf ndan 1948 y l nda yap lan jübile hakk nda bilgi veren ve bu arada jübilesi yap lan yazarlardan biri olan Karekin Deveciyan hakk nda da malumat veren 1 Ekim 1948 tarihli Vakit gazetesi eki ve ölümünü müteakip stanbul da Ermenice yay mlanan Marmara ve Jamanak (Vakit) gazetelerindeki yaz lar bulabildi imiz kaynaklard r. Bu dört kaynak ve yukar da sözünü etti imiz Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler kitab ndaki Karekin Deveciyan n kendi kaleminden ç kma metin fl nda yazar m z n yaflam n flöyle özetleyebiliriz. Karekin Deveciyan n do um tarihi ihtilafl d r; Reflat Ekrem Koçu nun makalesinde ve Deveciyan n k sa özyaflamöyküsünde do um tarihi olarak 1868 verilmektedir. Yukar da söz konusu etti imiz Vakit gazetesinin Bas n Hayat nda 50 Y l isimli ekinde de do um tarihi 1 Ocak 1283 [1868] olarak gösterilmektedir. Ölüm haberini veren Ermenice Marmara ve Jamanak gazeteleri ise öldü ünde 103 yafl nda oldu unu yazarak do um tarihini 1861 olarak göstermektedir. Ali Pasiner ise do um tarihini 28 fiubat 1867 olarak vermektedir. Pasiner in gün belirterek verdi i tarihi hangi kaynaktan ö rendi ini bilemiyoruz. Say n Ali Pasiner de Hakk n rahmetine kavufltu undan sorma imkân da bulamad k. Ancak merhum Pasiner in Deveciyan n memuriyet yaflam ile ilgili olarak verdi i ayr nt l bilgiler kendisinin kayna hakk nda olumlu düflünmemize neden olmaktad r. Bütün kaynaklar yazar m z n Harput do umlu oldu unda hemfikirdir. Deveciyan Harput taki Frans z okulunda bafllad ö renimini stanbul da Katolik Ermenilerin okulu olan Lusavoriç dadisi nde tamamlam flt r. 1 Mart 1891 de Düyun-u Umumiye daresi ne girmifltir. Bilindi i gibi Düyun-u Umumiye sözcü ü Genel Borçlar anlam nda olup Osmanl mparatorlu u ile ona borç veren devlet ve kurumlar n, ödenemeyen bu borçlar n tasfiyesi için anlaflmalar yla 1881 de kurulan bir mali örgütlenmedir. Borçlar n bir bölümünün ödenmemesinin kabulü karfl l bu örgüte devletin baz gelirleri güvence olarak verilmifltir. Örne in Karekin Deveciyan n ileride müdürlü ünü yapaca stanbul Bal khanesi nin gelirleri bu ba lamda Düyun-u Umumiye ye terk edilmifltir. Yazar m z, Bursa (1903), Band rma (1904), Selanik (1905), Sivas (1908) ve Beyrut (1909) Düyun-u Umumiye bölge müdürlüklerinde memurluk, muhasebecilik, gümrük resmi baflkontrolörlü ü, sand k amirli i gibi görevlerde bulunmufltur. 1 Kas m 1910 da stanbul Bal khanesi Merkez Müdürlü ü ne, 19 Kas m 1917 de bal k iflleri baflmüfettiflli ine, 1 A ustos 1922 de bal kç l k baflkontrolörlü üne atanm flt r. Lozan Antlaflmas ve onu izleyen di er ge- 11

12 liflmelerle Düyun-u Umumiye merkez idaresi kadrolar n n tedricen kald - r lmas ndan dolay 31 Mart 1927 de 36 y ld r çal flt bu kurumdan ayr lmak zorunda kalm flt r; zaten art k 60 yafl ndad r. Kaynaklar ve kendi ifadesine göre Karekin Deveciyan baz müstear adlarla Tesadüf ve Gül Fidan ad yla iki Frans zca öyküyü dilimize çevirmifltir. Yapt m z araflt rmada Tesadüf adl öykünün 1311 de [1893] dönemin ünlü yazarlar ndan Alexandre Dumas Père den çevrildi ini ve Ermeni yay nc Artin Kantarc yan taraf ndan yay mland n saptam fl bulunuyoruz. Kitap 60 sayfal k bir uzun hikâyedir. 6 Gül Fidan ise 1312 (1894) y l nda S. Schmidt isimli bir yazardan çevrilmifl 59 sayfal k bir öyküdür. 7 Karekin Deveciyan ilk çevirisinde D. Karekin, ikinci çevirisinde D. Karekin Kemal adlar n kullanm flt r. Yazar m z ayr ca, kendi ifadesine göre, K. Kemal ad yla, stanbul da ç kan baz gazete ve dergilerde fenni makaleler yazm flt r. 50. yazarl k y - l n n kutlanmas dolay s yla,vakit gazetesi ekinde Karekin Deveciyan n ilk yaz s n n 17 Kas m 1309 da [29 Kas m 1893] yay mland belirtilmifltir. Karekin Deveciyan, özellikle kitab n n yay mlanmas ndan sonra konuyla ilgilenen uluslararas bilim çevrelerinde hakk olan ilgiyi görmüfl ve kendisine bilimsel konularda baflvurulmufltur. Bu baflvurulardan birini, yaflamöyküsünde kendisi flöyle anlatmaktad r: Ak c ve geçici bal klar n en büyü ü ve mühimmi bulunan ve bizde orkinos denilen ton bal klar n n Adriyatik Denizi nden Karadeniz e kadar her y l gelip gittiklerini milattan evvel yaz lm fl birtak m tarih-i tabii kitaplar da yazm fl olmas na karfl n bunun ne derece gerçek oldu unu anlamak için zooloji bilginlerinden baz tan nm fl kifliler araflt rmaya bafllam fllard. talya, Fransa ve spanya sular nda avlanan tonbal klar n n kar nlar ndan bazan ç kan olta i nesi, zoka, iskandil gibi maddelerin, ortaya ç kar ld tarihle di er ayr nt lar n kay t etmek ve saklamak yerel bal kç lar n her zaman yapt ifllerden oldu undan; M. Seller gibi birkaç bilim adam birleflip yukar da söz konusu edilen memleketlerin sahillerinde avlanan tonlar n karn ndan tesadüfen ç - kan av araçlar n toplay p tetkik ettiklerinde bir k sm n n hangi memleket sular na ait oldu unu saptayamad klar ndan eserimi talyancaya çeviren Ninni nin arac l ile söz konusu araçlar n foto raflar n ayr nt l bir mektupla bendenize gönderdiler. 6. Seyfi Özege, Eski Harflerle Bas lm fl Türkçe Eserler Katalo u, Cilt IV, stanbul, 1977, s Özege, a.g.e., Cilt II, stanbul, 1973, s

13 Foto raflardakilerin baz lar n n bizim Türk bal kç lar taraf ndan kullan lan av araçlar na ait oldu unu yazmam üzerine, tereddüt ettikleri av araçlar n n hepsini bir sand k içerisinde gümrük vas tas yla gönderdiler. Uzun uzad ya tetkik ettikten sonra, gönderilen araçlar n befl alt tanesinin bizim bal kç lar n yapt ve kulland av araçlar oldu unu kan tlar yla ve ayr nt l bir flekilde yazmam üzerine bilimsel bir konunun araflt r lmas na katk lar mdan dolay gerek bendenize ve gerek eski Düyun-u Umumiye yönetim kuruluna tebrik ve teflekkür mektuplar göndermenin yan nda, Profesör Sella Massimo taraf ndan yay mlanan Les Migrations des Thons adl eserde bendenizin düflüncelerini kabul ve hizmetimi sitayiflle takdir ve tebrik ettiler. Karekin Deveciyan, uzun bir emeklilik yaflam ndan sonra neredeyse bir yüzy l süren ömrünü 8 Ocak 1964 tarihinde noktalad. Kentimizde Ermenice yay mlanan Marmara gazetesinin 11 Ocak 1964 tarihli nüshas nda yazar m z n vefat yla ilgili flu haber ç kt : Ermeni cemaati çok de erli evlatlar ndan birini, Bal khane ve Düyun-u Umumiye daresi Bal kç l k Bölümü eski müdürü merhum Karekin Efendi Deveciyan yitirdi. Cenaze töreni dün Ortaköy Ermeni Katolik Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi nde yap ld. Törene seçkin bir cemaat kat ld. Rahip Bedros Kavukyan n yönetti i ayininden sonra, cenaze merasimi Baflpiskopos Bo os Kireçyan baflkanl nda, rahipler Krikor Çar kl yan ve Bo os Basmac yan n kat l m yla gerçekleflti. Merhumun naafl kilisenin ön k sm nda güzel bir kaide üzerine yerlefltirilmiflti. Rahipler Bedros Kavukyan, Kaspar Beyleryan ve Rum bir papaz sayg duruflunda naafl çevrelemifllerdi. Tabutun üzerinde ve etraf nda ailesinin haç fleklindeki çelengi ile evlatlar n n ve yak nlar n n gönderdikleri çelenkler bulunuyordu. Ayr ca stanbul Bal kç lar Cemiyeti nden de bir çelenk gönderilmiflti. lahiler muganni heyeti taraf ndan okundu. Daha sonra Deveciyan Efendi nin tabutu güzel bir cenaze arabas na yerlefltirilerek fiiflli Ermeni Katolik Mezarl na götürüldü. Emektar ve sad k devlet memurunun yorgun bedeni burada topra a verildi. Rahmetli Karekin Efendi Deveciyan, muhteflem, de erli ve eflsiz Bal k ve Bal kç l k adl eseriyle ard nda büyük bir isim b rakt. Kendisi ömrünün sonuna kadar stanbul Ansiklopedisi nde, Avrupa ve Ortado u dilbilim akademilerinde bilgisi tart fl lmaz bir bal kbilimci ve su ürünleri uzman olarak çal flm flt. Rahmetli 103 yafl nda, ard nda dev bir eser, bir baflyap t b rakarak hayata gözlerini yumdu. 13

14 Karekin Deveciyan n ölüm ilan (Jamanak, 9 Ocak 1964) Efli Hayganufl Deveciyan (Paris), kuzeni Baflrahip Isdepan Isdepanyan [Philadelphia], Deveciyan çiftinin çocuklar Levon, finorhig, Vahram ve Ke am (Paris), Karekin Deveciyan n ölümünü ve 11 Ocak 1964 Cumartesi günü saat 11 de Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi nde yap lacak cenaze merasimini duyuruyorlar. Bulabildi imiz kaynaklardan yaflam n vermeye çal flt m z merhum Karekin Deveciyan n bu ilginç ve ayr nt l eserini ilgiyle okuyaca n z umuyoruz. Bir taraftan Türkiye denizlerindeki ve tatl sular ndaki bal klar hakk nda bilimsel verileri incelerken, bir taraftan da bal k yemekleri hakk nda bilgi sahibi olacak, bir yandan özellikle stanbul denizlerinde yüzy l önceki bal k çeflitlili i ve bereketini ö reneceksiniz; bir yandan da çevirmeniniz gibi, Arnavutköy de z pk nla tonbal avland na flafl r p kalacaks n z. Bilimsel oldu u kadar ekonomik veriler içeren, hatta bal kç lar aras ndaki gelenek ve göreneklerin anlat m yla folklorik bir çal flma da olan bu önemli yap t n yeniden yay mlanmas na önayak olan Aras Yay nc l k ilgililerine teflekkür borcumu ifade etmek isterim. Bu arada iki kifliye daha teflekkür borcum var. Birincisi Osmanl ca deyimiyle bir heveskâr ifli olan çevirimi, meslekten bir usta çevirmen olarak denetleyip düzelten Sosi Dolano lu Han mefendi ye, di eri de Karekin Efendi Deveciyan n bu ilginç eserini ilk kez bana tan tan arkadafl m, can dostum Orhan Kaya Çak r ad r. Etiler, fiubat

15 1915 Tarihli Birinci Bask n n Önsözü 1 Mukaddeme Memleketin tabii servetlerinden bulunan bal klar ile sair su hayvanlar hakk nda ecnebi memleketlerde tetkik ve mükemmel incelemeler icra ve mezkur hayvanlar n cinsleri ve flekilleriyle hayat ve avlanma suretleri ve ticareti hakk nda çeflitli lisanlarda çeflitli eserler yaz l p yay mland ve Osmanl ülkesi sular nda ve bilhassa Dersaadet [ stanbul] civar ndaki bo az ve denizlerde avlanan bal klar lezzet ve nefaset itibariyle müstesna bir flöhrete sahip olduklar halde; bunlar hakk nda flimdiye kadar hiçbir inceleme yap lmamas ve buna dair bir eser vücuda getirilmemesi bizde bal kç l k fen ve ticaretinin zaman n terakkisinden nasipsiz ve avc l n yaln zca sahil bal kç l na münhas r kald na delil telakki olunabilir. Bu arada göçmen bal klar n göç zaman ve göç yollar hakk nda da bizim bal kç lar n malumat pek mahduttur. Mesela geçen 1327, 1328 ve 1329 [1911, 1912, 1913] senelerinin avlanma mevsiminde Dersaadet ve civar nda uskumru ve çiroz bal klar avlan lamamas sebebi hakk nda mahalli avc lardan verilen izahat n muhtelif ve farkl olmas, daha do rusu esasl hiçbir sebep gösterilememesi buna örnek olarak verilebilir. fiöyle ki, söz konusu mevsimde uskumru bal klar n n ne olduklar en tecrübeli bal kç larla dalyan sahiplerinden sual olundu unda baz lar Karadeniz Bo az ile Marmara Denizi nde yatm fl olan torik bal klar n n uskumrular yeyip mahveyledi ini ; bir k sm da torik bal klar n n korkusundan uskumru bal klar n n sahile yaklaflmaks z n derinlerden geçip Akdeniz e gittiklerini ve di erleri ise uskumru bal klar n n toriklerin korkusundan Karadeniz de yat p Bo az dan içeriye girmediklerini beyan ettiler; ne gibi tedbirlerin bu hali önleyebilece i sualine de Allah torikleri k rmad kça uskumrunun yüzünü göremeyece iz cevab verilmekte idi. Torik bal klar n n toplam parasal de erinin uskumrunun 1. Bu önsöz yap t n Frans zca bask s nda Frans zcaya çevrilmifl olarak verilmifltir; ancak bu metin, 1915 bask s ndaki önsözün tamam de il, k salt lm fl bir fleklidir. Biz bu k salt lm fl önsözü çevirmektense, Arap harfli Türkçe ilk bask daki önsözün tamam n, yazar n ifade tarz na dokunmadan, mümkün oldu u kadar az sadelefltirerek buraya almay ye ledik. (ç. n.) 15

16 Kitab n 1915 tarihli Osmanl ca bask s n n kapa Bal k ve Bal kç l k / Eser: Deveciyan Karekin / Dersaadet [ stanbul] Bal khane Merkez Müdürü

17 gelirlerinden daha fazla ve ehemmiyetli olmas hasebiyle, uskumru bal avlayabilmek için toriklerin k r lmas n temenni eylemek felaketin daha büyü ünü arzu ve talep eylemek olaca ndan, zaman n son terakkilerinden habersiz olan bal kç lar n cehaletin tesiriyle arzu ve temennilerinde bile kötü örnek oldu u kemâl-i teessür ve teessüfle görülmüfltür. E er bizde bal kç l k fenni hakikaten terakki ve av aletleri tekamül etmifl olsayd, söz konusu senelerde toriklerden korkarak sahile yanaflmayan ve derin sulardan geçti i muhakkak olan uskumru bal klar n n muntazam flekilde avlanmas temin edilir ve bunun neticesinde senede liradan fazla bir servetin kayb na imkan b rak lmam fl olurdu. Bir de Avrupa n n zevk ve ihtiyac na göre bal k konserveleri üretecek fabrikalar bizde mevcut olmad ndan; mevsiminde oldukça nefis ve leziz olan torik bal klar, çok avland klar günlerde pek ucuz fiyatla sat ld ndan, bu yüzden de milli ticaret ve servet çok zarar görmektedir. Mesela geçen 1327 senesi [1911] zarf nda Dersaadet Bal khanesi ne gelen çift torik bal on iki buçuk milyon kurufla sat lm flt r. Bu torik bal klar n n beher çifti befler kilodan hesap edilirse on befl buçuk milyon kiloya bali olmakta ve ortalama hesap ile kilosu otuz iki paraya 2 sat ld anlafl lmaktad r ki çeflitli yiyecek fiyatlar n n günden güne artt ve zam gördü ü flu günlerde kilosu hiç olmazsa befl, alt kurufltan afla sat lmamas laz m gelen ve Avrupa dan kutular içinde gelen tonbal klar na kat kat üstün ve nefis bulunan yerli torik bal klar n n böyle düflük fiyatla sat lmas yukar da arz olundu u üzere sanayiin eksikli inden gelen üzülecek bir vak ad r. Anlat lan mahzurlar n ortadan kald r lmas na hizmet edecek gerekli ilerlemeye bir ç r açmak maksad yla iflbu kitab n yaz l p düzenlenmesine teflebbüs ettim. Gerçi bu teflebbüsümün gerçekleflmesinin, birtak m müflküllerin hâl edilmesine ve baz fedakârl klar n yap lmas na ba l oldu unu ve çok eski zamanlardan beri fiark ta yap lagelen bal kç l n yap l fl tarz yla alet, edevat ve av mahsülleri hakk nda çeflitli malumat içinde bulunduran bir eserin ilk defa olarak vücuda getirilmesinin çok zahmet ve külfete sebep olaca n bildi im için; ifle bafllamadan evvel hayli tereddüt edilmiflse de, Dersaadet Bal khanesi nde merkez müdürü olmam, bal k ve bal kç - l k hakk nda teferrüatl araflt rma yaparken en mahir ve meflhur bal kç lar ve dalyan sahipleriyle istiflare yahut av sahalar na bizzat giderek gerekli aç klama ve malumat toplamaya müsait oldu undan; maddi ve manevi her türlü müflküllere ve külfete katlanarak ifle bafllanm fl ve befl senelik bir sü- 2. Bir kurufl k rk para etti ine göre, torik bal n n fiyat bir kurufltan azd r. (ç. n.) Türkiye de Bal k ve Bal kç l k / Karekin Deveciyan F: 2 17

18 rekli çal flma neticesinde flu eserin bitirilmesine Allah a hamdolsun ki muvaffak olunmufltur. flbu eserin içindeki bahisler hakk nda k sa bir fikir verebilmek için ne flekilde düzenlenip yaz ld n da arz ederim: Her cins bal ktan birer tane al n p önce flekli resmedilip ve bütün vücudunun diken ve k lç klar ayr ayr say l p kaydedildikten ve bal n renk ve büyüklü ü ile göz, difl, kulak ve saire azas n n teflekkül tarz tarif edildikten sonra, her bal n kendine mahsus hayat yla göç zaman ve göç yollar, avlanma mevsimi ve avlanma vas talar, yumurta ve sütünü ne zaman att, k ymet ve lezzet ve nefasetinin derecesi, tuzlan p tuzlanmad, tuzlan yorsa ne flekilde ve hangi mevsimde tuzland ; tazesi ve tuzlanm fl olan n n ecnebi memleketlere gönderilip gönderilmedi i; kurutulan veya dumanlanan bal klar n nas l ifllendikleri ve mevsimleriyle k ymet ve lezzeti; yumurta ve havyarlar n imal flekli ve korunmas, sonuç olarak bütün bal klar n gerek hayat gerek avlanma ve ticaret flekilleri noktas ndan geçerli olan muamele ve faydal malumat toplanm fl ve kaydedilmifltir. Daha sonra ecnebi memleketlerin sular nda bulunan ayn bal n hayat ve avlanma flekli hakk nda ecnebi lisan yla yaz lm fl en bilinen eserlerin özel makaleleriyle mukayese edilip faydal görülen malumat al nmakla birlikte, bazen tesadüf edilen bir tutars zl n halli için hususi bir inceleme yap l p ve bal kç larla istiflare edilip hiçbir maddenin eksik ve yanl fl olmamas için elden geldi i kadar çal - fl lm flt r. Di er su hayvanlar hakk nda ayn tarzda araflt rma ve inceleme icra k - l nm flt r. Bu hususta mündericat ndan istifade edilmifl olan ecnebi eserlerin bafll calar flunlard r: Dictionnaire Universal d Histoire Naturelle; 16 cilt Dictionnaire Général de Pêche Histoire Naturelle de Lacépéde La Pêche Moderne Les Pêcheurs et Les Poissons de la Méditerranée Le Règne Animal, Dr. G. H. de Schubert Atlas de Poche des Poisson de Mer et d Eau Douce Pêcheur d Eau Douce et de Mer Le Vie et les Moeurs des Animaux Bu eser Osmanl sular bal k ve bal kç l na münhas r ise de ecnebi memleketler sular na mahsus baz bilinen bal klar n pek yak n bir cinsi bizim sularda mevcut olmas hasebiyle, iflbu bal n tarifi yap l rken hemcinsi olan ecnebi bal ndan da bahsedilip kâfi ve faydal malumat verilmifltir. Mesela 18

19 Osmanl sular nda ringa bal yoktur fakat ona benzer ve ayn aileden olan tirsi bal anlat l rken ringadan da söz edilmifl ve bu bal k da tarif edilmifltir. Av alet ve edevat bahsine gelince: Eskiden beri Osmanl bal kç l nda kullan lagelen bilcümle a larla, olta, çapari ve paraketeler teker teker tarif ve ehemmiyetli olanlar n flekli de ayr ca verildi i gibi k ymeti, teflkil edilmesi, büyüklü ü ve bunlar n ne cins bal klar n avlanmas na ve hangi mevsime mahsus bulundu u, yani her aletin imal ve kullanma flekli hakk nda mükemmel tafsilat verilmifltir. Av aletleri teferruat ndan bulunan çeflitli i ne ve zokalar n a rl k ve çeflitli flekilleri gösterilmekle beraber; gerek bunlara gerek olta için kullan - lan k l ve misina ile tabii ve suni bal k yemlerine ait faydal aç klama ve malumat da verilmifltir. Kendilerine mahsus k s mlarda bulunan resimlerden anlafl laca veçhile Karadeniz Bo az ile Marmara Denizi nin körfez ve sahillerinde kurulmakta olan dalyanlar befl alt nev olup sahilin mevkiinin vaziyetine, bal klar n geçifl suretlerine ve sular n ak fl tarzlar na göre dalyan kurmak bir hususi fen oldu undan bu meselede mükemmel ve do ru bir malumat alabilmek için dalyanlar n en mühimlerine bizzat gidilip gerekli araflt rma yap lm fl ve söz konusu dalyanlar n cinsi ve büyüklü ü ile, k ymeti ve ne gibi bal klar avland hakk nda laz m gelen izahat arz edilmifltir. Osmanl bal kç lar na ecnebi sular na mahsus dalyanlara dair bir fikir vermek için söz konusu dalyanlardan en meflhur ve bilineninin resmi de kitab m za konulmufltur. Av teknelerimizin flekil ve cinsleriyle büyüklük ve di er hususlar n n tarifleri bir hususi bölümde arz edildi i gibi bal k ve bal kç l a ait kanunlar ve nizamnameler dahi malumat olarak verilmifltir. Osmanl ca bask n n künye sayfas Bal k ve Bal kç l k / Eser: Deveciyan Karekin Dersaadet [ stanbul] Bal khanesi Merkez Müdürü Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Meclis-i daresinin ikram ve takdirat- mahsusas na mazhar olmufltur / Kaffe hukuku müellifine aittir / Dersaadet / Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat- Mahsusa dare-i Merkeziyesi matbaas nda tab olunmufltur / 1331 [1915] 19

20 Av yerleri ve av mahsulünün bollu u ve ehemmiyetiyle maruf ve meflhur olan Karadeniz Bo az ile Marmara Denizi sahillerinde bulunan dalyan ve voli mahallerinin isimleriyle s n r ve gelenekleri ve neden ibaret olduklar da ayr ca arz edilmifltir. Osmanl bal kç lar taraf ndan kullan lagelmekte olan tabirler ve av terimlerinin gerçek manas n gösterir bir kitap mevcut olmamas ve söz konusu kelimelerin Frans zca karfl l klar n aç klar bir sözlük bulunmamas yüzünden birtak m yanl fll klar vuku buldu u ve birçok müflkülat çekildi i görülmüfltür. Mesela flu anda elde bulunan Frans zcadan Türkçeye en meflhur sözlüklerde Barbeau kelimesi sazan, Daurade kelimesi dülgerbal, Limande kalkan yavrusu, Thon, Liche kelimeleri alt parmak, Bonite orkinos, Vive zargana, Dorée lipari diye tercüme edilmifltir ki külliyen yanl flt r. Bundan baflka av terimlerinin büyük k sm n n sözlüklerde bulunmamas ndan ve bizim bal kç esnaf aras nda bile birtak m hatal deyimler kullan lmas ndan, mesela çamokan n gümüflbal n n ufa, çaça bal n n hamsinin yavrusu say lmas ndan dolay av tabir ve terimlerine mahsus küçük bir sözlük yapmaya mecburiyet has l olmufltur. Bu kitab n sonuna konulmufl söz konusu sözlük Türkçeden Frans zcaya ve Frans zcadan Türkçeyedir. Bizim bal kç lar n kullanageldikleri bilcümle av ile ilgili kelime ve terimleri ve bunlar n Frans zca karfl l klar n n hâvidir. Kitapta kullan lm fl ve bu küçük sözlü e konulmufl kelimelerin hizas na kitab n sahife numaralar gösterilmifl oldu undan; söz konusu sözlük as l kitaba fihrist makam nda da hizmet edece i gibi, kitap metninde bahis ve tarif olunmayan ecnebi sular na mahsus baz bal k ile av aletlerinin tarifleri de sözlü e ilave edilmifltir. Bal k ve bal kç l a dair her türlü malumat toplayan bir eser olmas na çaba gösterilmifl ve emek harcanm flsa da, insanlar n eserlerine mahsus olan hata ve noksanlardan aciz eserimin de azade olamayaca n bildi im cihetle, eseri tetkik edenlerle malumat sahiplerinin müsamahalar n ve hatalar m z affetmelerini temenni ederiz. flbu eser Düyun-u Umumiye yüksek yönetiminin sayesinde meydana gelmifl; hele bas lmas ve neflri söz konusu idarenin hususi lütfuyla gerçekleflmifl oldu undan flükran ve minnetlerimi sözümü bitirirken arz etmeyi bir vecibe bilirim. D. Karekin 20

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 86-115-CUM-2-A 27/7/06 0:08 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 2

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

KÖY ENST TÜLER NDE YÖNET M

KÖY ENST TÜLER NDE YÖNET M IX KÖY ENST TÜLER NDE YÖNET M Yasal Dayanak Köy enstitülerinde yönetimin hukuksal dayana ; yasalar, yönetmelikler ve emirlerdir. Ayr ca Genel Müdür Tonguç un enstitü müdürlerine yazd mektuplar, yöneticileri

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies Ayd n Sefa AKAY* ÖZET nsanl n ortak kültürel miras n n korunmas amac

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı