SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Turunçlu Cami Sok. No:10 Lefkoşa/K.K.T.C. de KITSAB hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla web portalı kurulumu hizmet alımı nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği b) Adresi: Turunçlu Cami Sok. No:10 Lefkoşa/K.K.T.C. c) Telefon numarası: 0.(392) ( ) d) Faks numarası:0.(392) ( ) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Özbek DEDEKORKUT İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: KUZEY KIBRIS TÜM TUR OPERATÖRLERİ ORTAK PORTAL KURULMASI, ONLINE REZERVASYON VE TURİZM TANITIM İMKANLARININ GELİŞTİRİLEREK ÜLKEYE GELEN TURİST SAYISI VE GELİRİN ARTIRILMASI PROJESİ b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: KITSAB hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla web portalı kurulumu hizmet alımı d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Turunçlu Cami Sok. No:10 Lefkoşa/K.K.T.C. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:yok f) Son teklif verme tarihi ve saati : 15/09/2012, 09:30 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza Teklif Veren

3 İLAN NUMARASI: TÇKB /17 1. Genel Tanım Teknik Şartname Standart Formu KUZEY KIBRIS TÜM TUR OPERATÖRLERİ ORTAK PORTAL KURULMASI, ONLINE REZERVASYON VE TURİZM TANITIM İMKANLARININ GELİŞTİRİLEREK ÜLKEYE GELEN TURİST SAYISI VE GELİRİN ARTIRILMASI PROJESİ kapsamında KITSAB hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla web portalı kurulumu hizmet alımı gerçekleştirilecektir. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar Kurulacak Web Portalı Kapsamında 1 Bilgisayar işletmenliği eğitimi 10 Gün 2 Web tasarımı eğitimi 10 Gün 3 Etkin web sitesi kullanma eğitimi 10 Gün 4 Etkin sosyal medya kullanma eğitimi 10 Gün 5 Ödeme yöntemleri ve sistemleri eğitimi 10 Gün 6 Satış elemanı eğitimi 10 Gün 7 Tercüme hizmeti (4 dilde: İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça ) 1 adet 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Yoktur. 4. Garanti Koşulları: Yoktur. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Yoktur. 4. Gerekli Yedek Parçalar: Yoktur. 5. Kullanım Kılavuzu: Yoktur. 6. Teslim süresi: Eğitimler planlanan günlerde gerçekleştirilecektir. 7. Diğer Hususlar : Yoktur. 8. Eğitimler KITSAB Lefkoşa merkezinde gerçekleştirilecektir. 9. Eğitimi verecek kişiler (referansları ile birlikte) ve eğitim programı sunulacaktır.

4 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 8 Web Portalı Kurulumu Kapsamı: Acente Login, Acente Online Konuşma Hattı, XML Data Verimi, Destinasyon Bilgisi, KITSAB Admin Bölümü, Uçak Rezervasyon Sistemi, Hotel rezervasyon Bölümü, Sigorta Bölümü, Outgoing Turlar Bölümü, Cruise Satış Bölümü, Rent a Car Sistemi, Havalimanı Transferleri Bölümü, Otobüs Ulaşım Biletlerinin Satışı, Otobüs Fiyatları Bölümü, Gemi Bilet Satış Bölümü, Müze Bilet Satış Bölümü, Rehberler Bölümü, Restaurantlar Bölümü, Günlük Yat Turları Bölümü, Aktiviteler Bölümü. 1 adet Web portalı kurulumu teknik detay: ANA ÖZELLİKLER Web tabanlı gelişmiş satış ve bilet özelliklerine sahip havayolu rezervasyon sistemi. Kiralama özeliği Kolay ve hızlı kurulum Satış acentelerine ve havayolu ofislerine Internet dağıtımı Entegre Internet Booking Engine Departure Control System ile entegre Check-in Elektronik Biletleme Biletsiz Seyahat IATA standartlarına uyumlu Share hizmetleri ve diğer seyahat partnerleri Dinamik Envanter Kontrol Sistemi Güçlü ücret modülü Tarifeli,kiralık ve yarı kiralık uçuş yönetim sistemi Müşteri yönetimi sistemi,pnr dan kolaylıkla müşteri dosyası oluşturulması,müşteri dosyasından kolaylıkla PNR oluşturulması Güvenilir kredi kartı ödemeleri Ücretlerin müşteri ve dağıtım kanalı bazında kolaylıkla idare edilebilmesini sağlayan etkili sistem yönetimi Dağıtım kanalı bazında indrim uygulaması 1 REZERVASYON YÖNETİMİ Internet üzerinden kolay ve ucuz satış ve dağıtım Yolcu isimlerini ekleme ve değiştirme özelliği System Recovery Yönetimi özelliği On-line gelişmiş koltuk haritası ve koltuk seçimi Etkili ve yönetilebilir acenta lokasyon tanımlaması ve kullanıcı yetki tanımlaması Rezervasyon listeleri Değişik kullanıcılara değişik satış limiti tanımlanması Değişik kullanıcılara değişik kalkış öncesi değişik saat limiti tanımlanması Şirket içinde kullanılan muhasebe sistemi ile satış raporlarının entegrasyonu Çifte kayıtların denetimi Satış ofisine /ofisinden ve acentalara/acentalardan mesaj gönderimi/alımı Tablo yönetimli ve esnek opsiyon yönetimi.opsiyonu dolan PNR ların otomatik iptal edilmesi. +3 ve -3 gün uçuş olabilirlik sorgulaması, ayrıca 15 günlük uçuş olabilirlik sorgulaması En ucuz uçuş olabilirliği sorgulanması Kolaylıklı sigorta satışı,otel ve araba kiralama şirketlerine link verilmesi Müşteri profilinden otomatik PNR yaratılması Sadakat programına üye yolcular, gruplar ve personel için özel rezervasyon yönetim sistemi Hem rezervasyon hem de kalkış kontrol sisteminde koltuk haritası ve koltuk seçimi yönetimi

5 BİLETLEME YÖNETİMİ Web tabanlı biletsiz seyahat ve elektronik biletleme Ekstra bagaj,ekstra koltuk,koltuk rezervasyonu gibi hizmetlerin biletlenmesi Havalimanı ve diğer vergiler dahil otomatik parkur hesaplama Rezervasyon değişikliği ve yeniden bilet düzenleme Nakit,kredi kartı,debit kartı,cepbank,fatura,çeşitli ödemeler formu ile ödeme yapılabilmesi.mil ile ödeme ve personel için ücretsiz biletleme Açık bilet düzenlenmesi Esnek komisyon ve hizmet ücreti yönetimi ENVANTER KONTROL VE ÜCRETLER Tek bir uçuş için güncelleme kolaylığı Bir uçuştan diğer bir uçuşa yolcuların elektronik ortamda aktarımı Kullanıcıların gerekli notları için alanların ayrılması Sınıf envanter sıralaması Envanter şablonlarının uçuşlara otomatik olarak uygulanması Ücretler uçuş envanteri ile sıkı bir şekilde entegre Ücret taban ve tarifeleri standart kurallar ve kısıtlar çerçevesinde Ceza ve iptal kuralları Ücretlerin farklı kurlarla ifadesi Önde gelen gelir yönetimi sistemlerine destek verilmesi Otorizasyon verilerek fazla yolcu yönetimi ve fazla yolcu alarm mekanizması Bağlantılı sefrelerin yönetimi ve bağlantılı seferlere ait addon ücret yönetimi Allotment( tahsis edilmiş koltuk ) yönetimi- Anlaşmalı havayollarının sistemlerinin güncellenmesi ve anlaşmalı havayolu sistemlerinden gelen güncellemelerin sisteme işlenmesi ve faturalanması INTERNET REZERVASYON MOTORU Müşteriler hesaplarında yaratma, yönetme ve kayıt işlemlerinin izlerini tutabilirler: Bilet satın alımları Geçmiş ve gelecek rezervasyonlar Rezervasyon değişiklik ve iptalleri Koltuk seçimi (ücretli veya ücretsiz) Internet üzerinden check-in Web üzerinden eş zamanlı uçuş bilgisi Adı bilinmeyen müşteriler bilet alıp, Internet üzerinden check-in yapabilirler Bir çok dil desteği ( Halen, Arnavutça,Arapça,Danimarkaca,Flemenkçe,Almanca,Rumca,İngilizce,İtalyanca,İbranice, Türkçe ) Dinamik para birimi çevrimi, tüm yaygın para birimlerinde ücret hesaplama MOBİL REZERVASYON MOTORU Mobil cihazlara özel ve etkili bir arayüz tasarımı ile kolay, hızlı ve teknolojik trendlere uyumlu bir yapı Müşteriler mobil cihazları ile rezervasyon yapabilir ve bilet satın alabilirler Mobil kullanıcılar için koltuk seçimi (ücretli veya ücretsiz) Eş zamanlı uçuş bilgisi Bir çok dil desteği Dinamik para birimi çevrimi, tüm yaygın para birimlerinde ücret hesaplama Mobil cihazlar ile online check-in imkanı Mobil Rezervasyon Motoru müşterilere istenilen zamanda istenilen yerde rezervasyon yapma ve bilet satın alma özgürlüğü sağlamaktadır. TUR SATIŞ MOTORU MODÜLÜ Sınırsız sayıda Otel ve Tur ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz Otel veya Turları, Adına, Fiyatına, Kontenjanın Miktarına ya da Eklenme Tarihine göre listeleyerek düzenlemelerin yapılabilmesi. İlanlarınıza birden fazla fotoğraf eklenebilmeli. Bu fotoğrafların boyutlarını otomatik olarak belirlenebilmeli. İlanlarınızın başlangıç-bitiş tarihini belirlenebilmeli.

6 KİRALIK ARABA REZERVASYONU MOTORU Sınırsız araç ekleme, düzenleme, silme Sınırsız araç donanım ekleme, düzenleme, silme (manuel vites, benzinli vs. gibi) Sınırsız extra ürünler girebilme ve rezervasyon gününe göre farklı fiyatlar girebilme (örn. Navigasyon 1 gün için 10 TL, 2 gün için 9 TL vs. gibi) Araçlarda fiyat tanımlaması yaparken günlere göre farklı fiyatlar girebilme (örn. bir gün için 100 TL, 2 ile 10 gün arası 90 TL, 10 gün üzeri 80 TL gibi) Sınırsız araç sigortası girebilme ve fiyatlandırabilme Sınırsız araç genel özellik tanımlayabilme (200km sınırlı, sınırsız km gibi) Alış günlerine göre yüzde veya tutar şeklinde indirim yapabilme (pazar günü %5 indirim, cuma günü 5 TL indirim, vs.) Sınırsız sezon tanımlayıp, her sezon için farklı fiyat belirleyebilme (yükesek sezon, düşük sezon vs.) Araçların sezon fiyatlarını excele export ederek bilgisayara indirebilme Sınırsız alış Ofisleri tanımlayabilme, düzenleme, silme Sınırsız iade Ofisleri tanımlayabilme, düzenleme, silme Alış ve İade Ofisleri arasında varsa tutar tanımlaması yaparak, müşteri rezervasyonu sırasında, aracın alış ve bırakış yerine göre otomatik tutar hesaplaması yapabilme Rezervasyon alımında müşteriye (hem mail hem de pdf formatında) ve yöneticiye otomatik mail gönderimi Giden maillerin içeriği dinamik olarak site üzerinde güncelleyebilme (yılbaşında rezervasyon yapanlar için tebrik mesajı eklenebillmeli) Sınırsız sayfa ekleme, sayfaları düzenleme, arama motoru optimizasyonu (SEO) vb. işlemleri yönetim paneli aracılığı ile yapabilme Yönetim paneli aracılığı ile satış birimini belirleyebilme (TL, Dolar, Euro vs.) Yönetim paneli aracılığı ile google site doğrulama kodunu ve analytics kodunu girebilme Üç adımda rezervasyon ile kullanıcıları sıkmadan hızlı bir şekilde rezarvasyon yapmalarını sağlama Hızlı rezervasyon ile Rezervasyonu iki adıma indirebilme Sınırsız haber ekleme, düzenleme, silme ve haber sayfaların SEO çalışmasını dinamik olarak gerçekleştirebilme Profesyonel SEO çalışması yapan ekibimizle seo hizmeti sağlama Esnek modüler yapısı sayesinde yeni modüllerin kolayca siteye entegre edilebilmesi Sınırsız dil tanımlama Sınırsız Para Birimi tanımlama Yabancı dillerin tercümelerini kolayca yapabilme Kredi kartı ile ödeme opsiyonu HAVALİMANI TRANSFER REZERVASYONU MOTORU Tek sayfadan Transfer Online Rezervasyon imkanı sağlanabilmeli, Birden fazla havalimanı, birden fazla Ülke, Bölge, Destinasyon tanımlanabilmeli, 1 kişi ile, 40 kişi arası, Özel Araç ( Private Service ) ve/veya toplu taşıma ( Shuttle Service ) imkanı sunmalı, hesaplamalarını buna göre yapmalı. Transfer rezervasyonu yapan kişinin, aynı sayfada tüm özlük bilgilerini alır, veri tabanına kaydetmeli. Kişi isim bilgileri, pasaport bilgileri, uçuş detayları v.b. tüm detaylar aynı sayfada işlem görebilmeli. Farklı pazarlarda, farklı para birimleriyle satış imkanı sunmalı. Özel yapılandırılmış veritabanı yazılımı ile, tüm kayıtları saklı tutar, istatistiklendirme ve raporlandırma yapabilmeli. Özel hazırlanmış içerik yönetimi sistemi sayesinde, çok kolay ve güvenli bir şekilde, anlık fiyat değişikliği, stop sale v.b. işlemler anında sisteme yansıtılmalı. Kredi kartı soruşturmasını aynı anda yapar, bilgiler doğru ise anında Banka Sanal Pos sistemine ilgili miktarı aktarmalı. Kredi kartında bir sorun var ise, bildirim vermeli. Rezervasyon sonucu, ekranda kullanıcıya Voucher ( Seyahat Belgesi ) çıkartır, aynı anda konfirme mailini ilgili mail adresine göndermeliş. Rezervasyon, özel olarak yazılımı yapılmış veritabanına kaydeder, yönetim kadrosuna mail atar, tanınmış olan kontenjandan yapılan rezervasyonu düşmeli. Üstelik, ileri aşamada, XML bağlantısı ile alt acentelerinize, bayilerinize kendi ürünlerinizi, onların web sitesi üzerinden sattırabilir, hem onlara direk komisyon verme, hemde kendi hizmetleriymiş gibi sunma imkanı sağlayabilmeli. Veya, iframe sistemi ile, kendi web sitelerinde, sizin banka hesabınıza ödeme yapılacak şekilde arayüz oluşturarak satış yapılmasını sağlayabilmeli. KONAKLAMA REZERVASYONU MOTORU Konaklama rezervasyon motoru konaklama işletmelerinin satış ve pazarlamalarını kendi websitelerinden başarılı bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılım olmalıdır.. Ayrıca farklı fiyat ve kontenjan tanımlama, otomatik ve toplu mesaj gönderme, farklı dillerde rezervasyon alma gibi birçok özelliğiyle müştereler, acenteler ve kurumlar ile aranızda bir iletişim ağı oluşturmanızı sağlamalı. Müşteriler Konaklama sayfalarına websitesine yerleştirilecek linkler ya da rezervasyon kutusu sayesinde ulaşabilmeli. DİĞER MOTORLAR Sigorta Bölümü, Cruise Satış Bölümü, Gemi Bilet Satış Bölümü, Müze Bilet Satış Bölümü, Rehberler Bölümü, Restaurantlar Bölümü, Günlük Yat Turları Bölümü, Aktiviteler Bölümü Birliğin talebi ve isteği doğrultusunda hazırlanması. Teknololoji = Asp.net c# Sarp Sql Server 2012.

7 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Yoktur. 4. Garanti Koşulları: 1 yıl. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Yoktur. 4. Gerekli Yedek Parçalar: Yoktur. 5. Kullanım Kılavuzu: Yoktur. 6. Teslim süresi: 45 gün. 7. Diğer Hususlar : Hizmetler 5 dilde yayınlanacaktır Yükleyici firmaların uluslar arası akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş firmalar tarafından verilmiş, aşağıda belirtilen sistem belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Teslimat ofis adresimize yapılacaktır.

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı