KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ DOKTORA TEZİ Bahadır APAYDIN Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU MAYIS

2 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ DOKTORA TEZİ Bahadır APAYDIN Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU MAYIS 2009 İÇİNDEKİLER Sayfa 2

3 KISALTMALAR...vi TÜRKÇE ÖZET...viii ABSTRACT...ix 1. BÖLÜM: GİRİŞ Çalışmanın Konusu Kapitülasyonların Tarihi Kavramın İçeriği Neden Kapitülasyonlar Neden Kapitülasyonların Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi Çalışmanın Yararı Çalışmanın Metodu Çalışmanın Planı BÖLÜM: KAPİTÜLASYONLAR ve TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ Tarihsel Gelişim Süreci İlk Kapitülasyonlar Antik Yunan ve Roma Kapitülasyonları Bizans Kapitülasyonları İslam Devletleri ve Kapitülasyonlar Avrupa Devletleri ve Kapitülasyonlar

4 Uzak Asya Devletleri ve Kapitülasyonlar Osmanlı Kapitülasyonları Genel Olarak İlk Kapitülasyonlar İstanbul un Fethi ve Kapitülasyonlar Son Dönem Kapitülasyonları Konusu ve Sağladığı Haklar Bakımından Türleri Genel Olarak Dinsel Nitelikteki Kapitülasyonlar İdari ve Kişisel Nitelikteki Kapitülasyonlar İktisadi Nitelikteki Kapitülasyonlar Adli Nitelikteki Kapitülasyonlar Kapitülasyon Kavramı Terim Hukuki Niteliği BÖLÜM: 19. YÜZYIL OSMANLI MODERNLEŞMESİ ve KAPİTÜLASYON HUKUKU Osmanlı Adli ve İdari Sistemi

5 Genel Olarak Adli ve İdari Sistem Tanzimat tan Önce Osmanlı Hukuku (Klasik Dönem) Kamu Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku Vergi Hukuku Ceza Hukuku Özel Hukuk Tanzimat tan Sonra Osmanlı Hukuku (Klasik Dönem) Kamu Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Toprak Hukuku Vatandaşlık Hukuku Özel Hukuk Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Kapitülasyon Hukukunun Uygulama Alanı

6 3.2.1 Osmanlı İmparatorluğunda Yabancıların Hukuki Statüsü Müstemenler ve Hukuki Statüleri Müstemenlerin Hak ve Ayrıcalıkları Konsoloslar Atanmaları ve Hukuki Statüleri Adli Görev ve Yetkileri Siyasi-İdari Görev ve Yetkileri Ticari ve Mali Görev ve Yetkileri Balyos (Bailos/Balyoz) Koruma (Protège) Sistemi ve Sujeleri Koruma Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Özellikleri Konsolosluk Hizmetlileri Dragoman (Tercümanlar) Tüccarlar Genel Olarak Beratlı Tüccarlar Avrupa Tüccarları Hayriye Tüccarları Koruma Sisteminin Suistimali (Genişlemesi) ve Sonuçları En Çok Gözetilen Millet Statüsü (Most Favored Nation) Konsolosluk Mahkemeleri ve Kapitülasyon Hukuku Aynı Tâbiiyete Sahip Yabancılar Arasındaki Uyuşmazlıklar Hukuk-Ticaret Davaları Ceza Davaları Uygulamadan Örnekler

7 Farklı Tâbiiyete Sahip Yabancılar Arasındaki Uyuşmazlıklar Hukuk-Ticaret Davaları Ceza Davaları Uygulamadan Örnekler Osmanlı Mahkemeleri ve Kapitülasyon Hukuku: Osmanlı Tebaası İle Yabancılar Arasındaki Uyuşmazlıklar Hukuk ve Ticaret Davaları Adli ve İdari Reformlar Öncesi Dönem (Tanzimat a Kadar) Adli ve İdari Reformlar Sonrası Dönem (Tanzimat tan Sonra) Uygulamadan Örnekler Ceza Davaları Adli ve İdari Reformlar Öncesi Dönem (Tanzimat a Kadar) Adli ve İdari Reformlar Sonrası Dönem (Tanzimat tan Sonra) Uygulamadan Örnekler BÖLÜM: KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI Osmanlı Dönemi Girişimleri Yüzyıl Öncesi

8 Yüzyıl Sonrası Tanzimat Sonrası Dönem İttihat Terakki Girişimleri Kapitülasyonların Tümden Kaldırılması: Tek Taraflı İlga Kapitülasyonların Yerine Getirilen Rejim İşgal Yılları ve Kapitülasyonların De Facto Tesisi Cumhuriyet Dönemi ve Kapitülasyonların Sonu Lozan Süreci ve Kapitülasyonlar: Tek Taraflı İlga Kararının Kabulü Lozan Müzakereleri: Başlaması ve Kesilmesi Müzakerelerin Tekrar Başlaması: İmza ve Kapitülasyonların Sonu Bir Dava nın Peşinde: Bozkurt- Lotus BÖLÜM: SONUÇLAR KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

9 KISALTMALAR AJIL : The American Journal of International Law AJP : The American Journal of Philology AKDTYK : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi AÜDTCF : Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBE : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi bkz. : Bakınız BOA : Başbakanlık Osmanlı Arşivi BSOAS : Bulletin of the School of Oriental and African Studies BTTD : Belgelerle Türk Tarihi Dergisi c. : Cilt C.AD : Cevdet Adliye Tasnifi C.DH : Cevdet Dahiliye Tasnifi C.HR : Cevdet Hariciye Tasnifi C.ML : Cevdet Maliye Tasnifi çev. : Çeviren DLR : Dakota Law Rewiev DED : Düvel-i Ecnebiye Defterleri der. : Dergi dip. : Dipnot DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DEÜAİİTE : Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ed. : Editör EI : The Encylopaedia of Islam FO : Foreign Office H. : Hicri HAT : Hattı Hümayûn Tasnifi haz. : Hazırlayan HR-HMŞ.İŞO : Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası HR.MKT : Hariciye Mektubî Kalemi İA : İslam Ansiklopedisi (Milli Eğitim Bakanlığı) İSAM : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İÜ : İstanbul Üniversitesi İÜHFD : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İÜSBFD : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi JCLIL : Journal of Comparative Legislation and International Law KK : Külliyât-ı Kavânîn krş. : Karşılaştırınız LLR : Louisiana Law Review M. : Miladi md. : Madde MEB : Milli Eğitim Bakanlığı MM : Mecmua-i Muahedat 9

10 mtb. : Matbaası MVL : İradeler, Meclis-i Vâlâ no. : Numara OSAV : Osmanlı Araştırmaları Vakfı PRO : Public Record Office R. : Rumi S. : Sayı TDK : Türk Dil Kurumu THİM : Türk Hukuk ve İktisat Mecmuası TLQ : Tepmle Law Quarterly TT : Tarih ve Toplum Dergisi TTK : Türk Tarih Kurumu TTK Belleten : Türk Tarih Kurumu Belleten US : United States vd. : Ve Devamı Vol. : Volume yay. : Yayınları YT : Yeni Türkiye 10

11 Enstitüsü: Sosyal Bilimler : Sosyal Bilimler Anabilim Dalı : Kamu Hukuku Programı: : Kamu Hukuku Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU Tez Türü ve Tarihi : Doktora-Mayıs 2009 KISA ÖZET KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ Bahadır Apaydın Bu çalışmanın konusu kapitülasyonların Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşmesi üzerindeki etkilerinin araştırılarak hukuksal perspektiften değerlendirilmesidir. Amacımız, kapitülasyonların bu süreçte sahip olduğu işlevin somut verilerden yola çıkarak, adli ve idari yapı üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu minvalde başta devletin siyasi ve idari yapısı olmak üzere kara ve deniz ticaret hukuku, şahsın hukuku, uluslararası hukuk, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, sigorta hukuku, toprak hukuku, ceza hukuku ve yargılama hukuku gibi hukukun bir çok alanında yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca Osmanlı-Türk adli ve idari örgütlenmesinde, yönetim ilkelerinde, yasa yapma sürecinde, pozitif yasalara geçişte ve mülkiyet ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ya da değişimlerde de kapitülasyonların etkileri araştırılmıştır. Dolayısıyla kapitülasyonlar ışığında hukuki açıdan bir modernleşme sorgulaması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkması beklenen veriler sayesinde, Osmanlı-Türk hukuk sistemindeki gelişmelerin son iki asırdaki niteliği hakkında daha somut ve teknik değerlendirmeler yapma imkanı olabilecektir. Ayrıca Türkiye ye miras kalan çeşitli kurumların hukuksal temellerinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmada sosyal bilimler alanında yaygın olan, öncelikle konuyla doğrudan ilgili kuramsal çerçevenin oluşturulması, daha sonra birincil ve ikincil kaynaklardan edinilen verilerin mukayeseli olarak değerlendirilmesi ve konunun özgün bilimsel yanını oluşturan örnek olay ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kapitülasyonlar, Adli ve İdari Modernleşme, Uluslararası Hukuk, Yargılama Yetkisi, Yabancıların Hukuki Statüsü. 11

12 University : Istanbul Kültür University Institute : Social Sciences Institute Department : Public law Programme : Public law Supervisor : Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU Degree Awarded and Date : PhD-May 2009 ABSTRACT IMPLICATIONS OF CAPITULATIONS ON THE MODERNISATION OF OTTOMAN-TURCO JUSTICE AND ADMINISTRATIVE SYSTEM Bahadır Apaydın This study deals with the implications of capitulations from a legal perspective on the modernisation of Ottoman-Turco Justice and Administrative System through The purpose is to identify these implications of capitulations through their functions and concrete data. Thus, the relevant developments in many areas of law, such as commercial law, marine commercial law, international law, law on foreigners and nationality law, insurance law, land law, criminal law and procedural law, are examined. Furthermore, the implications of capitulations on the organisation of Ottoman-Turco justice and administrative system as well on the developments and changes of administrative principles, legislation process, transformation to the positive legal norms and ownership relationships are inspected. Consequently, in the light of capitulations, a questioning of modernisation from a legal perspective is conducted. It is expected that through the outcome revealed by this study concrete and technical evaluation of developments and changes occurred in the Ottoman-Turco legal system within the last two centuries can be possible. Moreover, it is believed that the study will contribute to the understating of many institutions passed to Turkey as the heritage of Ottoman Empire. In the course of the study, the method generally used in social sciences was engaged. Through this method a theoretical framework was adopted at the beginning, following which the data gathered from main and secondary sources was comparatively evaluated. Many original documents and cases were also examined in this course. Key words: Capitulations, Administrative and Judicial Modernisation, International Law, Jurisdiction, Legal status of Foreigners. 12

13 1. BÖLÜM: GİRİŞ 1.5. Çalışmanın Konusu Kapitülasyonların Tarihi Kapitülasyonların ortaya çıkış tarihi konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Yazarlar arasında kapitülasyonları çağrıştıran bir takım hak ve ayrıcalıkları, MÖ 1200 yıllarına kadar götürenler vardır. Ancak şurası muhakkak ki kapitülasyonlar, 20. yüzyıla kadar varlığını ve etkilerini mutlak surette devam ettirmiştir. Biz meseleyi kapitülasyonların esas olarak hukuki niteliğinde meydana gelen değişiklikler bakımından ele alıyoruz. Belirtmek gerekir ki kapitülasyonların tarihsel yanı özellik arzeder. Zira zamanla kapitülasyonlara karşı devletlerin ileri sürdükleri karşıt söylemler, çoğu zaman kapitülasyonların tarihsel yanı dayanak yapılarak türetilmiştir. Tarihsel açıdan baktığımızda kapitülasyonların altında yatan temel hukuki anlayış şahsilik ilkesidir. Fakat zamanla hakim hukuk anlayışı, egemen devletin ortaya çıkışına bağlı olarak mülkilik ilkesine dönüşmüştür. İşte tarihsel bağlamda kapitülasyonların hukuki niteliğinin ve etkilerinin bambaşka bir boyut kazanması da bu döneme denk gelmektedir Kavramın İçeriği Kapitülasyonların terimsel karşılığı bakımından yazarların neredeyse ittifak oldukları tek nokta, sözcüğün ortaçağdaki halk Latincesinde capitula denilen başlıklar içeren yazı anlamına gelen capitulatio dan ya da günümüz ifadesiyle, hususlar veya maddeler anlamına gelen capita dan türemiş olduğudur. Bu çalışmada artık ortak bir kullanım haline gelmiş olan kapitülasyon terimi tercih edilmiştir. Çalışmada zaman içindeki değişimle birlikte kapitülasyonlar karşılığı olarak, tek taraflı bir irade ile ülkede bulunan yabancı devlet vatandaşlarına adli, idari, iktisadi ve dini alanlarda bir takım hak, imtiyaz ve muafiyetler sağlayan, hükümlerin sözüne ve ruhuna aykırı harekette bulunulmadığı sürece tarafları bağlayan, geçici ya da sürekli nitelikteki düzenlemeler açıklaması kabul edilmiştir. Bu noktada kapitülasyon terimi daha ziyade hukuki bağlamda değerlendirilerek yabancıların adli ayrıcalıklarının karşılığı olarak kullanılmıştır Neden Kapitülasyonlar 13

14 Tarihsel süreçte toplumlar, siyasal sınırların katı çizgilerini aşarak birbirleriyle etkileşim içinde olmuşlardır. Döneme ve ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteren bu ilişki, kendini; kültürel, ekonomik, siyasal veya hukuksal boyutta ortaya koymuştur. Çalışmanın temelini oluşturan kapitülasyon olgusu, bu etkileşim yumağında, adeta metafor bir kavram olarak karşımıza çıkar: İlk olarak, iktisadi ilişkilerin ayrıcalıklı statüsü niteliği ile doğup, daha sonra bir çok alanda ve özellikle de son dönemde hukuksal karakteri ile öne çıkan kapitulasyonlar, gerek Osmanlı hukuk sistemi ve modernleşme sürecini, gerekse de Türkiye Cumhuriyeti nin yaratmak istediği yeni hukuksal ve toplumsal yapının kuruluş ilkelerini doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle meselenin tarihsel gelişim süreci içinde Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşmesi üzerindeki etkilerinin araştırılarak hukuksal perspektiften değerlendirilmesi gerekmiştir. Böylece Türkiye ye miras kalan çeşitli kurumların hukuksal temelleri üzerine daha teknik ve somut yorumlarda bulunmak mümkün olabilecektir. Kapitülasyonlar basit ya da tek düze metinler değillerdir. Gerek içerikleri gerek şekli hususları karmaşık ve oldukça geniş bir alanda değerlendirme konusu olabilecek mahiyettedir. Kapitülasyonlar, devletlerin iktisadi, siyasi ve idari yapılarını etkilediği gibi uluslararası hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku ve hukukun bir çok temel alanının modernite öncesi esaslarını belirleyen temel ilke ve kuralları da içeriyordu. Bu itibarla kapitülasyonların, hukukun uluslararası ölçekte genişlemesinde öncül kurumlardan biri olduğu kanaatindeyiz. Türkiye özelinde bakıldığında da devletin iktisadi, adli ve idari yapısında yarattığı sonuçlar çok boyutludur. Öyle ki sistemik ve tarihsel yönleri olması sebebiyle, imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini açıklamada anahtar kavram konumundadır. Zira kapitalizmin siyasi, idari ve hukuki üst yapı kurumlarının Osmanlı topraklarına nüfuzu, kapitülasyonlar merkezli yaklaşım olmadan açıklanamaz Neden Kapitülasyonların Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi 19. yüzyıl modernleşme serüveni, özellikle imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini yaşayan siyasal yapılar bakımından ekonomik, siyasi ve hukuki bir takım sıkıntıları barındırır. Bu alandaki gelişmeler, devletleri eski düzene ait siyasi, hukuki ve idari kurumları, zihniyetleri tasfiye etme ya da modernize etme zorunluluğuna itmiştir. Fakat eski yapıyı hemen dönüştürmek, yerleşik bir çok kurum ve ilkeyi bir 14

15 anda ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kaldı ki devletler tüm bunları yaparken tekil iradeleri ile baş başa olmayıp, dünya sisteminin yönlendirici etkisine açık konumdadır. Osmanlı-Türk modernleşmesi de bu etkiden payına düşeni almıştır. Denilebilir ki,19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti nin ekonomik, siyasi, idari ve hukuki modernleşme çabaları bir yönüyle hep kapitülasyonlarla ilintilidir. Velhasıl Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş süreci olan Lozan da da aynı bağlantıyı görebiliyoruz. Kapitülasyonlar, faydalanan devletler tarafından çoğu zaman bir dalı tutmadan diğerini bırakmama bağlamında bir hukuki teminat olarak değerlendirilmiştir. Nedenleri, amaçları ve samimiyetleri tartışmalı olmakla beraber, kapitülasyonların kaldırılması için yapılan bütün girişimler, her zaman bir moderleşme ön şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla devletin tüm bu adli ve idari modernleşme süreci üzerinde, kapitülasyonlar ciddi bir baskı unsuru olmuştur. Bu itibarla kapitülasyonların, Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşme sürecini baskıladığı yönünde güçlü veriler vardır. Amacımız, kapitülasyonların bu süreçte sahip olduğu işlevin somut verilerden yola çıkarak, adli ve idari yapı üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu minvalde başta devletin siyasi ve idari yapısı olmak üzere kara ve deniz ticaret hukuku, şahsın hukuku, uluslararası hukuk, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, sigorta hukuku, toprak hukuku, ceza hukuku ve yargılama hukuku gibi hukukun bir çok alanında yaşanan gelişmeler bu çerçevede değerlendirmelere tabi tutulacaktır. Ayrıca Osmanlı devletinin adli ve idari örgütlenmesinde, yönetim ilkelerinde, yasa yapma sürecinde, pozitif yasalara geçişinde ve mülkiyet ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ya da değişimlerde de kapitülasyonların etkileri araştırılacaktır. Dolayısıyla kapitülasyonlar ışığında hukuki açıdan bir modernleşme sorgulaması yapılacaktır. Hemen ifade etmek gerekir ki bu sorgulama sıkıntılı bir modernleşme sürecine ilişkindir. Sıkıntının temel nedeni ise kapitalist gelişme çemberinin büyük oranda dışında kalmış bir ülke olan Osmanlı Devleti nin ve ardından Türkiye nin, sonradan standart bir toplum olma sürecinin kaçınılmaz zorlukları ile baş başa kalmasıdır. Fakat şunu da belirtelim ki mesele mümkün olduğunca romantik geri kalmışlık söyleminin dışında ele alınmaya çalışılacaktır. Zira bu çalışma, Türkiye, dünya kapitalist ekonomisinin merkezinde dahi olsa, yine değişmeyecek bazı noktaları irdeleme amacı taşımaktadır Çalışmanın Yararı 15

16 Bu çalışma sonucunda ortaya çıkması beklenen veriler sayesinde, Osmanlı- Türk hukuk sistemindeki gelişmelerin son iki asırdaki niteliği hakkında daha somut ve teknik değerlendirmeler yapma imkanı olabilecektir. Çalışmanın tarihsel yanı olduğu gibi, 1990 lı yıllar sonrası Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Birliği sürecinde dahil olduğu büyük reform süreci ile olan benzerlikleri bakımından da güncel bir yanı vardır. Nitekim halen devam etmekte olan bu büyük kodifikasyon hareketinin Tanzimat sonrası girişilen reform süreci ile ekonomik, siyasi ve hukuki cephelerden çeşitli benzerlikler taşıdığı hususu bu çalışmada sonul olarak vurgu yapılan temel noktalardan biridir. Bu bağlamda çalışmada, 19. yüzyılın başından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşmesinin kapitülasyonlar ile ilişkisi ortaya konulacaktır. Böylece günümüz Türkiyesinin, Avrupa Birliği sürecinde devam edegelen adli ve idari modernleşmesine, kapitülasyon benzeri kurumların tesir edip etmediği, ediyorsa ne şekilde ettiği sorusunun cevabını bulmamız kolaylaşacaktır. Kapitülasyonların Osmanlı İmparatorluğu üzerinde yarattığı iktisadi, siyasi, idari ve hukuki etkiler hakkında bir çok çalışma yapılmıştır. Bilhassa kapitalizmin kurumsallaşması aşamasında, yani emperyalizm çağında kapitülasyonların yeni bir hukuki biçim ve nitelik kazanması 19. yüzyılın sonlarında yoğun tartışmalara sebebiyet vermiştir. Fakat bu tartışmalar daha ziyade ekonomik ve siyasi bağımsızlık çabalarının gölgesinde yürütüldüğü için meselenin hukuki boyutları etraflıca ele alınmamıştır. Kapitülasyonların yıkıcı etkileri sıklıkla vurgulanmakla beraber yıkıcı yapıcılık rolü ihmal edilmiştir. Nitekim günümüzde Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde gerçekleştirilen ekonomik, siyasi, idari ve hukuki reformlar Türkiye deki idari kurumlar, toplumsal sınıflar, çıkar grupları ve ilişki biçimleri üzerinde benzer şekilde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu itibarla söz konusu etki, farklı toplumsal kesimler tarafından farklı algılamalara yol açmaktadır. Bir sanayi işçisinin, köylünün, iş bitirici bürokratların, hukuk dışı örgütlenmelerin, yerli üretim yapan sanayicinin ya da ithalatçı işadamının AB sürecindeki modernleşme algısı haliyle farklı olacaktır. Siyasi, kültürel ya da dini kimlikleri hesabıyla düşünecek olursak milliyetçi, yurtsever, liberal ya da çeşitli kesimler için de aynı durum geçerlidir. Çalışmanın bir diğer özelliği ise bugüne kadar kapitülasyonlar hakkında çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, bunların hukuksal perspektiften ve hukuksal temadan yoksun olmasıdır. Bu nedenle kapitülasyon hukukunun yarattığı 16

17 mahkeme örgütlerinde verilen kararların hukuki niteliği, uygulanacak hukukun tespiti, yetki sorunu, mahkeme organlarının teşekkülü, kararların infazı gibi konular yerli ve yabancı arşiv kayıtları ışığında örnek dava dosyaları üzerinden ele alınmaktadır. Günümüzde kapitülasyonlar hakkında çok sayıda yorumlar yer almakla birlikte bunlar teknik bakımdan hukuki dayanaktan yoksundurlar. Bu itibarla ilk kez, bir davanın kapitülasyon hukuku sürecindeki seyri somut olarak gözler önüne serilecektir. Böylece bu konuda çalışma yapmak isteyenlere temel bir kaynakça oluşturacaktır Çalışmanın Metodu Çalışmada sosyal bilimler alanında yaygın olan, öncelikle konuyla doğrudan ilgili kuramsal çerçevenin oluşturulması, daha sonra birincil ve ikincil kaynaklardan edinilen verilerin mukayeseli olarak değerlendirilmesi ve konunun özgün bilimsel yanını oluşturan örnek olay ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın içeriği toplumsal ve siyasal yapıdaki büyük değişimleri konu aldığından, konudan uzaklaşmamak kaydıyla makro ölçekte bir zaman aralığı tercih edilmiştir Çalışmanın Planı Çalışma giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci ana bölümde önce kapitülasyonların dünya ve Osmanlı sisteminde ortaya çıkışı incelenmiş, ardından konusu ve sağladığı haklar bakımından türleri ele alınmıştır. Son olarak da kavramın kuramsal açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci ana bölümde 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi ve kapitülasyon hukuku arasındaki ilişki ele alınmıştır. Burada birinci adım olarak klasik Osmanlı hukuk sistemi ortaya konmuş, akabinde adli ve idari modernleşme sonrasındaki dönüşümlerin hukuk sistemine etkileri irdelenmiştir. Devamında yabancılar hukuku ve kapitülasyon rejiminin genel çerçevesi çizilerek Osmanlı modernleşmesi ile ilişkisi sorgulanmıştır. İkinci adım olarak mahkeme kararları ve arşiv kayıtları ışığında uygulamadan örnekler vererek, kapitülasyon hukuku çerçevesinde konsolosluk mahkemelerinin işleyişi ve Osmanlı hukuk sistemine yansımaları ele alınmıştır. Üçüncü ana bölümde kapitülasyonların kaldırılması konu edilmiştir. Önce Osmanlı dönemi girişimleri, ardından kapitülasyonları ortadan kaldıran Lozan süreci ve Cumhuriyet dönemi ele alınmıştır. Son olarak kapitülayon rejiminin sona 17

18 erdiğinin uluslararası hukuk tarafından tescil edildiği bir dava dan bahsedilmiştir. Nihayet çalışma sonuç ve değerlendirme kısmı ile son bulmuştur. 18

19 2. BÖLÜM: KAPİTÜLASYONLAR ve TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 2.1. Tarihsel Gelişim Süreci İlk Kapitülasyonlar İnsan, geçmişle gelecek arasında kendini tanıma, keşfetme ve sürekli yeniden konumlandırma çabası içindedir. Bu nedenledir ki zaman içinde geriye ve ileriye dönük muhakemeler yaparak, bireyin toplumsal varoluşunun ürünü olan müesseselerin, geleneklerin, kuralların, zihniyetlerin ve sair kültür kurumlarının tarihsel ve toplumsal kökenlerini araştırır, irdeler. Bu etkinliği gerçekleştirirken, adeta kör bir kuyuya inerek bilinenden bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkar. Çalışmamıza konu edindiğimiz kapitülasyon kurumunun tarihsel kökenini incelerken de böyle bir yolculuk yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Zira zaman içinde muhtevası değişen bir kurumu, tarihsel açıdan belli bir toplum ve zaman dilimi ile sınırlandırmak hiç de kolay değildir. Nitekim hemen kapitülasyon kurumunun içinde bulunduğu ilişkiler bütününün bağlamından uzaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir. Zikrettiğimiz kaygılar ışığında meseleyi ele alırsak kapitülasyonların tarihi binlerce yıl öncesine kadar götürülebilecek derinliktedir. Bu tarihlendirme esnasında karşımıza çıkan temel kavram ise yabancılık olmaktadır. Çünkü değişen muhtevasına rağmen kapitülasyonların değişmeyen en önemli işlevi yabancıların haklarının korunması ya da bazı yabancılara bir takım özel yararlar sağlamak olmuştur. Toplumların, önceleri içinde yabancılık unsuru ihtiva eden karşılaşmalarda belirli bir önyargıyla hareket ettikleri söylenebilir. Bu itibarla uzaktan gelen yabancı, ilk etapta bir düşman algılamasıyla muhatap oluyordu. Dolayısıyla içinde bulundukları toplum tarafından kendilerine çeşitli haklar sağlanan bir statüye sahip değillerdi. Herhangi bir şekilde kanun, örf-adet ya da başka kurallar silsilesi dahilinde bir hak sujesi olarak değerlendirilmiyorlardı. Böylece hiçbir haktan faydalanamıyorlar ve bir mal olarak kabul görmekte idiler. Zaten esir edilmelerinin doğal bir sonucu olan bu durum, Antik Yunan ve Roma daki kölelerin statüsüyle de benzerlik arzetmektedir. Hindistan daki Manu kanunlarına göre ise hayvanların değerine yakın bir konuma sahiplerdi. Manu kanunlarında bahsi geçen devletin kast 19

20 sisteminde, filler ve atlar gibi asil hayvanların hemen üstündeki dereceyi yabancılar işgal etmektedir 1. Devlet, hukuk ve egemenlik bağlamında meseleyi ele aldığımızda çağdaş egemenlik tanımından yola çıkarak türetilen kavramların konuyu aydınlatmakta yeterli olmadığını görmekteyiz. Nitekim ulus devlet süreci ile başlayan günümüz modern egemenlik anlayışı, doğrudan doğruya ülke/toprak (territory) ile ilişkilendirilmektedir. Fakat eski çağlarda egemenlik daha ziyade kişiler üzerinden vücut buluyordu. Devletin egemenliği sadece kendi uyrukları üzerinde geçerliydi. Kısacası yurttaşlık, bir ülkede yaşayan yabancılara tanınamayacak kadar ayrıcalıklı bir statü idi. Yaygın kanaate göre Antik Yunan da sosyal yapı üç sınıftan oluşuyordu: Hiç bir hak ve özgürlüğe sahip olmayan mal statüsündeki Köleler; özgür olmalarına karşın tüm yurttaşlık haklarından yoksun Polis e yerleşmiş olan Metekler, yani yabancılar; özgür, bağımsız ve siyasal katılım hakkına sahip gerçek Yunanlılar olan Yurttaşlar. Yabancılar daha ziyade zanaat ve ticaretle uğraşan kesimlerdi ve özgür köleler ile aynı statüde sayılırlardı 2. Görüldüğü gibi yurttaşlığın çok değerli bir ayrıcalık olmasından dolayı, devletler başka ülke sınırlarında bulunan uyruklarını korumak ve onlar üzerindeki yargı yetkilerini kullanmak istiyorlardı. Böylece belli bir düzeyde siyasal örgütlenmenin sağlandığı ve hukuk türetecek otoritelerin toplumsal tabakalaşmada yerini aldığı bir ülkede yaşayan yabancı uyrukluların toplumsal ve ekonomik gücü, siyasal açıdan bir hukuki statü gerektirecek düzeye geldiğinde, kendi ülkelerinin hukuk sistemine dahil olmaları yerleşik bir uygulama haline gelmeye başlamıştı. Velhasıl toplumlararası ilişkilerin ve iletişimin artması ile giderek yabancılar lehine bir gelişme dikkati çekmektedir. Bu bağlamda kapitülasyon benzeri uygulamalara tarihin ilk devirlerinden itibaren rastlamak mümkündür. Bilinen ilk kapitülasyon uygulamalarının Akdeniz dünyasında veya onunla bir biçimde ilişki içinde olan toplumlarda ortaya çıktığı söylenebilir. Tarihçi Herodot a göre Tyr kentinden gelen Fenikeliler, Mısır ın Memphis kentine yerleşmiş ve Kral Proteus devrinde (MÖ ) bunlara kendi tapınaklarını yapma izni verilmişti. Hatta bunların Memphis te kurduğu bölge 1 Yılmaz ALTUĞ, Yabancıların Hukuki Durumu (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay. No: 1158, 1966) Esasen bu hususta farklı tasniflemeler olmakla beraber biz burada en yaygın görüşe katılmakla yetiniyoruz. Antik Yunan daki sınıflar ve hukuki yapı hakkında hala en iyi çalışmalardan biri olma özelliğini koruyan Coleman PHİLLİPSON un eserinde bu hususlar, Roma Hukuku ile karşılaştırılmalı bir şekilde ayrıntısıyla izah edilmiştir. Coleman PHİLLİPSON, International Law and Custom of Ancient Greece and Rome (London: Temple, 1911); Antik Yunan daki siyasal ve toplumsal yapı hakkında bkz. Mehmet AKAD, Genel Kamu Hukuku (İstanbul: Der Yayınları, 2006)

21 Tyrlular mahallesi olarak anılıyordu. Aynı Proteus, bir vakit kendisine sığınan Troya lı bir suçluya düşman muamelesi yapmayıp, ona yaşam hakkı da tanımıştı 1. TWISS, ilk kapitülasyonları, Mısır dinine bağlı olmayan Tarsus tüccarlarının MÖ 1200 yıllarında, Nil kıyılarında üç kentte kurdukları ticaret kolonileri sırasında almış olduklarını ileri sürmüştür 2. MÖ 9. yüzyılın başlarında Asur un başkenti Ninova yı kuran, Babil bahçeleri ve kahramanlığı ile bilinen kraliçe Semiramis in kocası kral Ninus da yabancıları başkente davet edip arazi dağıtmış ve onları koruyan kanunlar çıkarmıştır 3. Fakat bu kanunların içeriği hakkında bugün elimizde yazılı hemen hemen hiçbir belge bilgi mevcut değildir. MÖ yılları arasında hüküm süren Mısır Kralı Amasis II 4, Mısır ı Yunan ticaretine açmış ve bu minvalde yabancılara çok önemli haklar sağlayan yasalar çıkarmıştır. Amasis, Yunanlılar ile dostluk ve bağlanma anlaşmaları yaparak onların ticari işletmeler açmalarına ve onlara özel mahkemeler kurulmasına müsaade etmişti. Tek taraflı olarak sağladığı bu özel yararların içinde Yunan site devletlerinden gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için tapınaklar yapma ayrıcalığı da bulunmaktadır. Site devletleri, tanınan bu haklar çerçevesinde ortaklaşa bir şekilde tapınaklar yapmışlardı. Zaten Mısır a ticaret komiserlerini göndermeye yetkili olanlar da aynı sitelerdir 5. Pers İmparatorluğu nda da yabancılara dair önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır. Darius 6 zamanındaki Pers İmparatorluğu nun adli ve idari yapısında 1 Bu husustaki anlatımlar için bkz Herodot Tarihi (II. Kitap, Bölüm ) Herodotos, Herodot Tarihi, çev: Müntekim ÖKTEM (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002) 2 Sir Travers TWISS, The Law of Nations Considered As Independent Political Comunities (London: Clarendon Press, 1884) ALTUĞ, Yabancıların Hukuki Durumu, Pers işgalinden önceki son büyük Mısır Kralı olan Amasis II (Ahmmose II) hakkındaki bilgilerin çoğunu tarihçi Herodotos tan öğrenmekteyiz. Herodot a göre Amasis, toplumsal kökeni bakımından yüksek bir zümreden gelmiyordu ve bu yüzden iktidarının ilk yıllarında epey zorlanmıştır. Ticarete çok önem verdiği için Kyreneliler ve daha başkaları ile çeşitli antlaşmalar yapmıştır. Öyle ki bir Yunanlı olan Battos un kızı Ladike ile olan evliliği dahi bu çerçevede değerlendirilmiştir. Zira Yunanlı tarihçiye göre bu evliliğin Yunanlılar ile daha sıkı ilişkiler kurmak için yapılmış olma ihtimali vardır. Herodot Tarihi (II. Kitap, Bölüm ) 5 Herodot Tarihi, (II. Kitap, Bölüm 178) 6 Darius I (Dara, MÖ ), Büyük Pers Kralı olup 521 de Pers İmparatorluğu nun başına geçmiştir. Saltanatı döneminde imparatorluğu güçlendirip önemli idari ve hukuki reformlar gerçekleştirmiştir. Merkeziyetçi idareyi güçlendirmek için imparatorluğun idari sistemini Satraplık adı verilen eyaletlere bölerek başlarına satrap denilen ve merkeze sıkı surette bağlı valileri getirmiştir. İdari ve adli yetkiler satraptaydı fakat satrapa gözcülük etmesi için doğrudan merkeze bağlı komutanlar da atamıştır. Merkezi idareyi güçlendirmek ve ticareti geliştirmek amacıyla satraplıklar arasında stratejik değerde büyük yollar yaptırmıştır. Bunlardan en önemlisi Efes i Susa ya bağlayan Kral Yolu idi. Bir diğeri ise Babil i Hint ülkesine bağlıyordu. Hukuk reformları arasında hukuki deliller, rehin, rüşvet, köle ticareti, müessir fiil gibi meseleler yer almaktadır. Ayrıca yönettikleri yerlerde tek hakim olan satrapların yanında imparatorluk katipleri bulunur, satrapların bütün yaptıkları 21

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER İÇİNDEKİLER DEKAN IN MESAJI... vii SUNUŞ...ix PROF. DR. SELİM KANETİ NİN HAYAT HİKAYESİ...xv PROF. DR. SELİM KANETİ NİN KİTAPLARI... xvii İÇİNDEKİLER...xix Ekonomik Hukuk

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı