KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ DOKTORA TEZİ Bahadır APAYDIN Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU MAYIS

2 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ DOKTORA TEZİ Bahadır APAYDIN Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU MAYIS 2009 İÇİNDEKİLER Sayfa 2

3 KISALTMALAR...vi TÜRKÇE ÖZET...viii ABSTRACT...ix 1. BÖLÜM: GİRİŞ Çalışmanın Konusu Kapitülasyonların Tarihi Kavramın İçeriği Neden Kapitülasyonlar Neden Kapitülasyonların Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi Çalışmanın Yararı Çalışmanın Metodu Çalışmanın Planı BÖLÜM: KAPİTÜLASYONLAR ve TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ Tarihsel Gelişim Süreci İlk Kapitülasyonlar Antik Yunan ve Roma Kapitülasyonları Bizans Kapitülasyonları İslam Devletleri ve Kapitülasyonlar Avrupa Devletleri ve Kapitülasyonlar

4 Uzak Asya Devletleri ve Kapitülasyonlar Osmanlı Kapitülasyonları Genel Olarak İlk Kapitülasyonlar İstanbul un Fethi ve Kapitülasyonlar Son Dönem Kapitülasyonları Konusu ve Sağladığı Haklar Bakımından Türleri Genel Olarak Dinsel Nitelikteki Kapitülasyonlar İdari ve Kişisel Nitelikteki Kapitülasyonlar İktisadi Nitelikteki Kapitülasyonlar Adli Nitelikteki Kapitülasyonlar Kapitülasyon Kavramı Terim Hukuki Niteliği BÖLÜM: 19. YÜZYIL OSMANLI MODERNLEŞMESİ ve KAPİTÜLASYON HUKUKU Osmanlı Adli ve İdari Sistemi

5 Genel Olarak Adli ve İdari Sistem Tanzimat tan Önce Osmanlı Hukuku (Klasik Dönem) Kamu Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku Vergi Hukuku Ceza Hukuku Özel Hukuk Tanzimat tan Sonra Osmanlı Hukuku (Klasik Dönem) Kamu Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Toprak Hukuku Vatandaşlık Hukuku Özel Hukuk Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Kapitülasyon Hukukunun Uygulama Alanı

6 3.2.1 Osmanlı İmparatorluğunda Yabancıların Hukuki Statüsü Müstemenler ve Hukuki Statüleri Müstemenlerin Hak ve Ayrıcalıkları Konsoloslar Atanmaları ve Hukuki Statüleri Adli Görev ve Yetkileri Siyasi-İdari Görev ve Yetkileri Ticari ve Mali Görev ve Yetkileri Balyos (Bailos/Balyoz) Koruma (Protège) Sistemi ve Sujeleri Koruma Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Özellikleri Konsolosluk Hizmetlileri Dragoman (Tercümanlar) Tüccarlar Genel Olarak Beratlı Tüccarlar Avrupa Tüccarları Hayriye Tüccarları Koruma Sisteminin Suistimali (Genişlemesi) ve Sonuçları En Çok Gözetilen Millet Statüsü (Most Favored Nation) Konsolosluk Mahkemeleri ve Kapitülasyon Hukuku Aynı Tâbiiyete Sahip Yabancılar Arasındaki Uyuşmazlıklar Hukuk-Ticaret Davaları Ceza Davaları Uygulamadan Örnekler

7 Farklı Tâbiiyete Sahip Yabancılar Arasındaki Uyuşmazlıklar Hukuk-Ticaret Davaları Ceza Davaları Uygulamadan Örnekler Osmanlı Mahkemeleri ve Kapitülasyon Hukuku: Osmanlı Tebaası İle Yabancılar Arasındaki Uyuşmazlıklar Hukuk ve Ticaret Davaları Adli ve İdari Reformlar Öncesi Dönem (Tanzimat a Kadar) Adli ve İdari Reformlar Sonrası Dönem (Tanzimat tan Sonra) Uygulamadan Örnekler Ceza Davaları Adli ve İdari Reformlar Öncesi Dönem (Tanzimat a Kadar) Adli ve İdari Reformlar Sonrası Dönem (Tanzimat tan Sonra) Uygulamadan Örnekler BÖLÜM: KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI Osmanlı Dönemi Girişimleri Yüzyıl Öncesi

8 Yüzyıl Sonrası Tanzimat Sonrası Dönem İttihat Terakki Girişimleri Kapitülasyonların Tümden Kaldırılması: Tek Taraflı İlga Kapitülasyonların Yerine Getirilen Rejim İşgal Yılları ve Kapitülasyonların De Facto Tesisi Cumhuriyet Dönemi ve Kapitülasyonların Sonu Lozan Süreci ve Kapitülasyonlar: Tek Taraflı İlga Kararının Kabulü Lozan Müzakereleri: Başlaması ve Kesilmesi Müzakerelerin Tekrar Başlaması: İmza ve Kapitülasyonların Sonu Bir Dava nın Peşinde: Bozkurt- Lotus BÖLÜM: SONUÇLAR KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

9 KISALTMALAR AJIL : The American Journal of International Law AJP : The American Journal of Philology AKDTYK : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi AÜDTCF : Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBE : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi bkz. : Bakınız BOA : Başbakanlık Osmanlı Arşivi BSOAS : Bulletin of the School of Oriental and African Studies BTTD : Belgelerle Türk Tarihi Dergisi c. : Cilt C.AD : Cevdet Adliye Tasnifi C.DH : Cevdet Dahiliye Tasnifi C.HR : Cevdet Hariciye Tasnifi C.ML : Cevdet Maliye Tasnifi çev. : Çeviren DLR : Dakota Law Rewiev DED : Düvel-i Ecnebiye Defterleri der. : Dergi dip. : Dipnot DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DEÜAİİTE : Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ed. : Editör EI : The Encylopaedia of Islam FO : Foreign Office H. : Hicri HAT : Hattı Hümayûn Tasnifi haz. : Hazırlayan HR-HMŞ.İŞO : Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası HR.MKT : Hariciye Mektubî Kalemi İA : İslam Ansiklopedisi (Milli Eğitim Bakanlığı) İSAM : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İÜ : İstanbul Üniversitesi İÜHFD : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İÜSBFD : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi JCLIL : Journal of Comparative Legislation and International Law KK : Külliyât-ı Kavânîn krş. : Karşılaştırınız LLR : Louisiana Law Review M. : Miladi md. : Madde MEB : Milli Eğitim Bakanlığı MM : Mecmua-i Muahedat 9

10 mtb. : Matbaası MVL : İradeler, Meclis-i Vâlâ no. : Numara OSAV : Osmanlı Araştırmaları Vakfı PRO : Public Record Office R. : Rumi S. : Sayı TDK : Türk Dil Kurumu THİM : Türk Hukuk ve İktisat Mecmuası TLQ : Tepmle Law Quarterly TT : Tarih ve Toplum Dergisi TTK : Türk Tarih Kurumu TTK Belleten : Türk Tarih Kurumu Belleten US : United States vd. : Ve Devamı Vol. : Volume yay. : Yayınları YT : Yeni Türkiye 10

11 Enstitüsü: Sosyal Bilimler : Sosyal Bilimler Anabilim Dalı : Kamu Hukuku Programı: : Kamu Hukuku Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU Tez Türü ve Tarihi : Doktora-Mayıs 2009 KISA ÖZET KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ Bahadır Apaydın Bu çalışmanın konusu kapitülasyonların Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşmesi üzerindeki etkilerinin araştırılarak hukuksal perspektiften değerlendirilmesidir. Amacımız, kapitülasyonların bu süreçte sahip olduğu işlevin somut verilerden yola çıkarak, adli ve idari yapı üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu minvalde başta devletin siyasi ve idari yapısı olmak üzere kara ve deniz ticaret hukuku, şahsın hukuku, uluslararası hukuk, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, sigorta hukuku, toprak hukuku, ceza hukuku ve yargılama hukuku gibi hukukun bir çok alanında yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca Osmanlı-Türk adli ve idari örgütlenmesinde, yönetim ilkelerinde, yasa yapma sürecinde, pozitif yasalara geçişte ve mülkiyet ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ya da değişimlerde de kapitülasyonların etkileri araştırılmıştır. Dolayısıyla kapitülasyonlar ışığında hukuki açıdan bir modernleşme sorgulaması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkması beklenen veriler sayesinde, Osmanlı-Türk hukuk sistemindeki gelişmelerin son iki asırdaki niteliği hakkında daha somut ve teknik değerlendirmeler yapma imkanı olabilecektir. Ayrıca Türkiye ye miras kalan çeşitli kurumların hukuksal temellerinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmada sosyal bilimler alanında yaygın olan, öncelikle konuyla doğrudan ilgili kuramsal çerçevenin oluşturulması, daha sonra birincil ve ikincil kaynaklardan edinilen verilerin mukayeseli olarak değerlendirilmesi ve konunun özgün bilimsel yanını oluşturan örnek olay ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kapitülasyonlar, Adli ve İdari Modernleşme, Uluslararası Hukuk, Yargılama Yetkisi, Yabancıların Hukuki Statüsü. 11

12 University : Istanbul Kültür University Institute : Social Sciences Institute Department : Public law Programme : Public law Supervisor : Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU Degree Awarded and Date : PhD-May 2009 ABSTRACT IMPLICATIONS OF CAPITULATIONS ON THE MODERNISATION OF OTTOMAN-TURCO JUSTICE AND ADMINISTRATIVE SYSTEM Bahadır Apaydın This study deals with the implications of capitulations from a legal perspective on the modernisation of Ottoman-Turco Justice and Administrative System through The purpose is to identify these implications of capitulations through their functions and concrete data. Thus, the relevant developments in many areas of law, such as commercial law, marine commercial law, international law, law on foreigners and nationality law, insurance law, land law, criminal law and procedural law, are examined. Furthermore, the implications of capitulations on the organisation of Ottoman-Turco justice and administrative system as well on the developments and changes of administrative principles, legislation process, transformation to the positive legal norms and ownership relationships are inspected. Consequently, in the light of capitulations, a questioning of modernisation from a legal perspective is conducted. It is expected that through the outcome revealed by this study concrete and technical evaluation of developments and changes occurred in the Ottoman-Turco legal system within the last two centuries can be possible. Moreover, it is believed that the study will contribute to the understating of many institutions passed to Turkey as the heritage of Ottoman Empire. In the course of the study, the method generally used in social sciences was engaged. Through this method a theoretical framework was adopted at the beginning, following which the data gathered from main and secondary sources was comparatively evaluated. Many original documents and cases were also examined in this course. Key words: Capitulations, Administrative and Judicial Modernisation, International Law, Jurisdiction, Legal status of Foreigners. 12

13 1. BÖLÜM: GİRİŞ 1.5. Çalışmanın Konusu Kapitülasyonların Tarihi Kapitülasyonların ortaya çıkış tarihi konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Yazarlar arasında kapitülasyonları çağrıştıran bir takım hak ve ayrıcalıkları, MÖ 1200 yıllarına kadar götürenler vardır. Ancak şurası muhakkak ki kapitülasyonlar, 20. yüzyıla kadar varlığını ve etkilerini mutlak surette devam ettirmiştir. Biz meseleyi kapitülasyonların esas olarak hukuki niteliğinde meydana gelen değişiklikler bakımından ele alıyoruz. Belirtmek gerekir ki kapitülasyonların tarihsel yanı özellik arzeder. Zira zamanla kapitülasyonlara karşı devletlerin ileri sürdükleri karşıt söylemler, çoğu zaman kapitülasyonların tarihsel yanı dayanak yapılarak türetilmiştir. Tarihsel açıdan baktığımızda kapitülasyonların altında yatan temel hukuki anlayış şahsilik ilkesidir. Fakat zamanla hakim hukuk anlayışı, egemen devletin ortaya çıkışına bağlı olarak mülkilik ilkesine dönüşmüştür. İşte tarihsel bağlamda kapitülasyonların hukuki niteliğinin ve etkilerinin bambaşka bir boyut kazanması da bu döneme denk gelmektedir Kavramın İçeriği Kapitülasyonların terimsel karşılığı bakımından yazarların neredeyse ittifak oldukları tek nokta, sözcüğün ortaçağdaki halk Latincesinde capitula denilen başlıklar içeren yazı anlamına gelen capitulatio dan ya da günümüz ifadesiyle, hususlar veya maddeler anlamına gelen capita dan türemiş olduğudur. Bu çalışmada artık ortak bir kullanım haline gelmiş olan kapitülasyon terimi tercih edilmiştir. Çalışmada zaman içindeki değişimle birlikte kapitülasyonlar karşılığı olarak, tek taraflı bir irade ile ülkede bulunan yabancı devlet vatandaşlarına adli, idari, iktisadi ve dini alanlarda bir takım hak, imtiyaz ve muafiyetler sağlayan, hükümlerin sözüne ve ruhuna aykırı harekette bulunulmadığı sürece tarafları bağlayan, geçici ya da sürekli nitelikteki düzenlemeler açıklaması kabul edilmiştir. Bu noktada kapitülasyon terimi daha ziyade hukuki bağlamda değerlendirilerek yabancıların adli ayrıcalıklarının karşılığı olarak kullanılmıştır Neden Kapitülasyonlar 13

14 Tarihsel süreçte toplumlar, siyasal sınırların katı çizgilerini aşarak birbirleriyle etkileşim içinde olmuşlardır. Döneme ve ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteren bu ilişki, kendini; kültürel, ekonomik, siyasal veya hukuksal boyutta ortaya koymuştur. Çalışmanın temelini oluşturan kapitülasyon olgusu, bu etkileşim yumağında, adeta metafor bir kavram olarak karşımıza çıkar: İlk olarak, iktisadi ilişkilerin ayrıcalıklı statüsü niteliği ile doğup, daha sonra bir çok alanda ve özellikle de son dönemde hukuksal karakteri ile öne çıkan kapitulasyonlar, gerek Osmanlı hukuk sistemi ve modernleşme sürecini, gerekse de Türkiye Cumhuriyeti nin yaratmak istediği yeni hukuksal ve toplumsal yapının kuruluş ilkelerini doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle meselenin tarihsel gelişim süreci içinde Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşmesi üzerindeki etkilerinin araştırılarak hukuksal perspektiften değerlendirilmesi gerekmiştir. Böylece Türkiye ye miras kalan çeşitli kurumların hukuksal temelleri üzerine daha teknik ve somut yorumlarda bulunmak mümkün olabilecektir. Kapitülasyonlar basit ya da tek düze metinler değillerdir. Gerek içerikleri gerek şekli hususları karmaşık ve oldukça geniş bir alanda değerlendirme konusu olabilecek mahiyettedir. Kapitülasyonlar, devletlerin iktisadi, siyasi ve idari yapılarını etkilediği gibi uluslararası hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku ve hukukun bir çok temel alanının modernite öncesi esaslarını belirleyen temel ilke ve kuralları da içeriyordu. Bu itibarla kapitülasyonların, hukukun uluslararası ölçekte genişlemesinde öncül kurumlardan biri olduğu kanaatindeyiz. Türkiye özelinde bakıldığında da devletin iktisadi, adli ve idari yapısında yarattığı sonuçlar çok boyutludur. Öyle ki sistemik ve tarihsel yönleri olması sebebiyle, imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini açıklamada anahtar kavram konumundadır. Zira kapitalizmin siyasi, idari ve hukuki üst yapı kurumlarının Osmanlı topraklarına nüfuzu, kapitülasyonlar merkezli yaklaşım olmadan açıklanamaz Neden Kapitülasyonların Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi 19. yüzyıl modernleşme serüveni, özellikle imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini yaşayan siyasal yapılar bakımından ekonomik, siyasi ve hukuki bir takım sıkıntıları barındırır. Bu alandaki gelişmeler, devletleri eski düzene ait siyasi, hukuki ve idari kurumları, zihniyetleri tasfiye etme ya da modernize etme zorunluluğuna itmiştir. Fakat eski yapıyı hemen dönüştürmek, yerleşik bir çok kurum ve ilkeyi bir 14

15 anda ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kaldı ki devletler tüm bunları yaparken tekil iradeleri ile baş başa olmayıp, dünya sisteminin yönlendirici etkisine açık konumdadır. Osmanlı-Türk modernleşmesi de bu etkiden payına düşeni almıştır. Denilebilir ki,19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti nin ekonomik, siyasi, idari ve hukuki modernleşme çabaları bir yönüyle hep kapitülasyonlarla ilintilidir. Velhasıl Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş süreci olan Lozan da da aynı bağlantıyı görebiliyoruz. Kapitülasyonlar, faydalanan devletler tarafından çoğu zaman bir dalı tutmadan diğerini bırakmama bağlamında bir hukuki teminat olarak değerlendirilmiştir. Nedenleri, amaçları ve samimiyetleri tartışmalı olmakla beraber, kapitülasyonların kaldırılması için yapılan bütün girişimler, her zaman bir moderleşme ön şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla devletin tüm bu adli ve idari modernleşme süreci üzerinde, kapitülasyonlar ciddi bir baskı unsuru olmuştur. Bu itibarla kapitülasyonların, Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşme sürecini baskıladığı yönünde güçlü veriler vardır. Amacımız, kapitülasyonların bu süreçte sahip olduğu işlevin somut verilerden yola çıkarak, adli ve idari yapı üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu minvalde başta devletin siyasi ve idari yapısı olmak üzere kara ve deniz ticaret hukuku, şahsın hukuku, uluslararası hukuk, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, sigorta hukuku, toprak hukuku, ceza hukuku ve yargılama hukuku gibi hukukun bir çok alanında yaşanan gelişmeler bu çerçevede değerlendirmelere tabi tutulacaktır. Ayrıca Osmanlı devletinin adli ve idari örgütlenmesinde, yönetim ilkelerinde, yasa yapma sürecinde, pozitif yasalara geçişinde ve mülkiyet ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ya da değişimlerde de kapitülasyonların etkileri araştırılacaktır. Dolayısıyla kapitülasyonlar ışığında hukuki açıdan bir modernleşme sorgulaması yapılacaktır. Hemen ifade etmek gerekir ki bu sorgulama sıkıntılı bir modernleşme sürecine ilişkindir. Sıkıntının temel nedeni ise kapitalist gelişme çemberinin büyük oranda dışında kalmış bir ülke olan Osmanlı Devleti nin ve ardından Türkiye nin, sonradan standart bir toplum olma sürecinin kaçınılmaz zorlukları ile baş başa kalmasıdır. Fakat şunu da belirtelim ki mesele mümkün olduğunca romantik geri kalmışlık söyleminin dışında ele alınmaya çalışılacaktır. Zira bu çalışma, Türkiye, dünya kapitalist ekonomisinin merkezinde dahi olsa, yine değişmeyecek bazı noktaları irdeleme amacı taşımaktadır Çalışmanın Yararı 15

16 Bu çalışma sonucunda ortaya çıkması beklenen veriler sayesinde, Osmanlı- Türk hukuk sistemindeki gelişmelerin son iki asırdaki niteliği hakkında daha somut ve teknik değerlendirmeler yapma imkanı olabilecektir. Çalışmanın tarihsel yanı olduğu gibi, 1990 lı yıllar sonrası Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Birliği sürecinde dahil olduğu büyük reform süreci ile olan benzerlikleri bakımından da güncel bir yanı vardır. Nitekim halen devam etmekte olan bu büyük kodifikasyon hareketinin Tanzimat sonrası girişilen reform süreci ile ekonomik, siyasi ve hukuki cephelerden çeşitli benzerlikler taşıdığı hususu bu çalışmada sonul olarak vurgu yapılan temel noktalardan biridir. Bu bağlamda çalışmada, 19. yüzyılın başından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden Osmanlı-Türk adli ve idari modernleşmesinin kapitülasyonlar ile ilişkisi ortaya konulacaktır. Böylece günümüz Türkiyesinin, Avrupa Birliği sürecinde devam edegelen adli ve idari modernleşmesine, kapitülasyon benzeri kurumların tesir edip etmediği, ediyorsa ne şekilde ettiği sorusunun cevabını bulmamız kolaylaşacaktır. Kapitülasyonların Osmanlı İmparatorluğu üzerinde yarattığı iktisadi, siyasi, idari ve hukuki etkiler hakkında bir çok çalışma yapılmıştır. Bilhassa kapitalizmin kurumsallaşması aşamasında, yani emperyalizm çağında kapitülasyonların yeni bir hukuki biçim ve nitelik kazanması 19. yüzyılın sonlarında yoğun tartışmalara sebebiyet vermiştir. Fakat bu tartışmalar daha ziyade ekonomik ve siyasi bağımsızlık çabalarının gölgesinde yürütüldüğü için meselenin hukuki boyutları etraflıca ele alınmamıştır. Kapitülasyonların yıkıcı etkileri sıklıkla vurgulanmakla beraber yıkıcı yapıcılık rolü ihmal edilmiştir. Nitekim günümüzde Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde gerçekleştirilen ekonomik, siyasi, idari ve hukuki reformlar Türkiye deki idari kurumlar, toplumsal sınıflar, çıkar grupları ve ilişki biçimleri üzerinde benzer şekilde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu itibarla söz konusu etki, farklı toplumsal kesimler tarafından farklı algılamalara yol açmaktadır. Bir sanayi işçisinin, köylünün, iş bitirici bürokratların, hukuk dışı örgütlenmelerin, yerli üretim yapan sanayicinin ya da ithalatçı işadamının AB sürecindeki modernleşme algısı haliyle farklı olacaktır. Siyasi, kültürel ya da dini kimlikleri hesabıyla düşünecek olursak milliyetçi, yurtsever, liberal ya da çeşitli kesimler için de aynı durum geçerlidir. Çalışmanın bir diğer özelliği ise bugüne kadar kapitülasyonlar hakkında çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, bunların hukuksal perspektiften ve hukuksal temadan yoksun olmasıdır. Bu nedenle kapitülasyon hukukunun yarattığı 16

17 mahkeme örgütlerinde verilen kararların hukuki niteliği, uygulanacak hukukun tespiti, yetki sorunu, mahkeme organlarının teşekkülü, kararların infazı gibi konular yerli ve yabancı arşiv kayıtları ışığında örnek dava dosyaları üzerinden ele alınmaktadır. Günümüzde kapitülasyonlar hakkında çok sayıda yorumlar yer almakla birlikte bunlar teknik bakımdan hukuki dayanaktan yoksundurlar. Bu itibarla ilk kez, bir davanın kapitülasyon hukuku sürecindeki seyri somut olarak gözler önüne serilecektir. Böylece bu konuda çalışma yapmak isteyenlere temel bir kaynakça oluşturacaktır Çalışmanın Metodu Çalışmada sosyal bilimler alanında yaygın olan, öncelikle konuyla doğrudan ilgili kuramsal çerçevenin oluşturulması, daha sonra birincil ve ikincil kaynaklardan edinilen verilerin mukayeseli olarak değerlendirilmesi ve konunun özgün bilimsel yanını oluşturan örnek olay ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın içeriği toplumsal ve siyasal yapıdaki büyük değişimleri konu aldığından, konudan uzaklaşmamak kaydıyla makro ölçekte bir zaman aralığı tercih edilmiştir Çalışmanın Planı Çalışma giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci ana bölümde önce kapitülasyonların dünya ve Osmanlı sisteminde ortaya çıkışı incelenmiş, ardından konusu ve sağladığı haklar bakımından türleri ele alınmıştır. Son olarak da kavramın kuramsal açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci ana bölümde 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi ve kapitülasyon hukuku arasındaki ilişki ele alınmıştır. Burada birinci adım olarak klasik Osmanlı hukuk sistemi ortaya konmuş, akabinde adli ve idari modernleşme sonrasındaki dönüşümlerin hukuk sistemine etkileri irdelenmiştir. Devamında yabancılar hukuku ve kapitülasyon rejiminin genel çerçevesi çizilerek Osmanlı modernleşmesi ile ilişkisi sorgulanmıştır. İkinci adım olarak mahkeme kararları ve arşiv kayıtları ışığında uygulamadan örnekler vererek, kapitülasyon hukuku çerçevesinde konsolosluk mahkemelerinin işleyişi ve Osmanlı hukuk sistemine yansımaları ele alınmıştır. Üçüncü ana bölümde kapitülasyonların kaldırılması konu edilmiştir. Önce Osmanlı dönemi girişimleri, ardından kapitülasyonları ortadan kaldıran Lozan süreci ve Cumhuriyet dönemi ele alınmıştır. Son olarak kapitülayon rejiminin sona 17

18 erdiğinin uluslararası hukuk tarafından tescil edildiği bir dava dan bahsedilmiştir. Nihayet çalışma sonuç ve değerlendirme kısmı ile son bulmuştur. 18

19 2. BÖLÜM: KAPİTÜLASYONLAR ve TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 2.1. Tarihsel Gelişim Süreci İlk Kapitülasyonlar İnsan, geçmişle gelecek arasında kendini tanıma, keşfetme ve sürekli yeniden konumlandırma çabası içindedir. Bu nedenledir ki zaman içinde geriye ve ileriye dönük muhakemeler yaparak, bireyin toplumsal varoluşunun ürünü olan müesseselerin, geleneklerin, kuralların, zihniyetlerin ve sair kültür kurumlarının tarihsel ve toplumsal kökenlerini araştırır, irdeler. Bu etkinliği gerçekleştirirken, adeta kör bir kuyuya inerek bilinenden bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkar. Çalışmamıza konu edindiğimiz kapitülasyon kurumunun tarihsel kökenini incelerken de böyle bir yolculuk yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Zira zaman içinde muhtevası değişen bir kurumu, tarihsel açıdan belli bir toplum ve zaman dilimi ile sınırlandırmak hiç de kolay değildir. Nitekim hemen kapitülasyon kurumunun içinde bulunduğu ilişkiler bütününün bağlamından uzaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir. Zikrettiğimiz kaygılar ışığında meseleyi ele alırsak kapitülasyonların tarihi binlerce yıl öncesine kadar götürülebilecek derinliktedir. Bu tarihlendirme esnasında karşımıza çıkan temel kavram ise yabancılık olmaktadır. Çünkü değişen muhtevasına rağmen kapitülasyonların değişmeyen en önemli işlevi yabancıların haklarının korunması ya da bazı yabancılara bir takım özel yararlar sağlamak olmuştur. Toplumların, önceleri içinde yabancılık unsuru ihtiva eden karşılaşmalarda belirli bir önyargıyla hareket ettikleri söylenebilir. Bu itibarla uzaktan gelen yabancı, ilk etapta bir düşman algılamasıyla muhatap oluyordu. Dolayısıyla içinde bulundukları toplum tarafından kendilerine çeşitli haklar sağlanan bir statüye sahip değillerdi. Herhangi bir şekilde kanun, örf-adet ya da başka kurallar silsilesi dahilinde bir hak sujesi olarak değerlendirilmiyorlardı. Böylece hiçbir haktan faydalanamıyorlar ve bir mal olarak kabul görmekte idiler. Zaten esir edilmelerinin doğal bir sonucu olan bu durum, Antik Yunan ve Roma daki kölelerin statüsüyle de benzerlik arzetmektedir. Hindistan daki Manu kanunlarına göre ise hayvanların değerine yakın bir konuma sahiplerdi. Manu kanunlarında bahsi geçen devletin kast 19

20 sisteminde, filler ve atlar gibi asil hayvanların hemen üstündeki dereceyi yabancılar işgal etmektedir 1. Devlet, hukuk ve egemenlik bağlamında meseleyi ele aldığımızda çağdaş egemenlik tanımından yola çıkarak türetilen kavramların konuyu aydınlatmakta yeterli olmadığını görmekteyiz. Nitekim ulus devlet süreci ile başlayan günümüz modern egemenlik anlayışı, doğrudan doğruya ülke/toprak (territory) ile ilişkilendirilmektedir. Fakat eski çağlarda egemenlik daha ziyade kişiler üzerinden vücut buluyordu. Devletin egemenliği sadece kendi uyrukları üzerinde geçerliydi. Kısacası yurttaşlık, bir ülkede yaşayan yabancılara tanınamayacak kadar ayrıcalıklı bir statü idi. Yaygın kanaate göre Antik Yunan da sosyal yapı üç sınıftan oluşuyordu: Hiç bir hak ve özgürlüğe sahip olmayan mal statüsündeki Köleler; özgür olmalarına karşın tüm yurttaşlık haklarından yoksun Polis e yerleşmiş olan Metekler, yani yabancılar; özgür, bağımsız ve siyasal katılım hakkına sahip gerçek Yunanlılar olan Yurttaşlar. Yabancılar daha ziyade zanaat ve ticaretle uğraşan kesimlerdi ve özgür köleler ile aynı statüde sayılırlardı 2. Görüldüğü gibi yurttaşlığın çok değerli bir ayrıcalık olmasından dolayı, devletler başka ülke sınırlarında bulunan uyruklarını korumak ve onlar üzerindeki yargı yetkilerini kullanmak istiyorlardı. Böylece belli bir düzeyde siyasal örgütlenmenin sağlandığı ve hukuk türetecek otoritelerin toplumsal tabakalaşmada yerini aldığı bir ülkede yaşayan yabancı uyrukluların toplumsal ve ekonomik gücü, siyasal açıdan bir hukuki statü gerektirecek düzeye geldiğinde, kendi ülkelerinin hukuk sistemine dahil olmaları yerleşik bir uygulama haline gelmeye başlamıştı. Velhasıl toplumlararası ilişkilerin ve iletişimin artması ile giderek yabancılar lehine bir gelişme dikkati çekmektedir. Bu bağlamda kapitülasyon benzeri uygulamalara tarihin ilk devirlerinden itibaren rastlamak mümkündür. Bilinen ilk kapitülasyon uygulamalarının Akdeniz dünyasında veya onunla bir biçimde ilişki içinde olan toplumlarda ortaya çıktığı söylenebilir. Tarihçi Herodot a göre Tyr kentinden gelen Fenikeliler, Mısır ın Memphis kentine yerleşmiş ve Kral Proteus devrinde (MÖ ) bunlara kendi tapınaklarını yapma izni verilmişti. Hatta bunların Memphis te kurduğu bölge 1 Yılmaz ALTUĞ, Yabancıların Hukuki Durumu (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay. No: 1158, 1966) Esasen bu hususta farklı tasniflemeler olmakla beraber biz burada en yaygın görüşe katılmakla yetiniyoruz. Antik Yunan daki sınıflar ve hukuki yapı hakkında hala en iyi çalışmalardan biri olma özelliğini koruyan Coleman PHİLLİPSON un eserinde bu hususlar, Roma Hukuku ile karşılaştırılmalı bir şekilde ayrıntısıyla izah edilmiştir. Coleman PHİLLİPSON, International Law and Custom of Ancient Greece and Rome (London: Temple, 1911); Antik Yunan daki siyasal ve toplumsal yapı hakkında bkz. Mehmet AKAD, Genel Kamu Hukuku (İstanbul: Der Yayınları, 2006)

21 Tyrlular mahallesi olarak anılıyordu. Aynı Proteus, bir vakit kendisine sığınan Troya lı bir suçluya düşman muamelesi yapmayıp, ona yaşam hakkı da tanımıştı 1. TWISS, ilk kapitülasyonları, Mısır dinine bağlı olmayan Tarsus tüccarlarının MÖ 1200 yıllarında, Nil kıyılarında üç kentte kurdukları ticaret kolonileri sırasında almış olduklarını ileri sürmüştür 2. MÖ 9. yüzyılın başlarında Asur un başkenti Ninova yı kuran, Babil bahçeleri ve kahramanlığı ile bilinen kraliçe Semiramis in kocası kral Ninus da yabancıları başkente davet edip arazi dağıtmış ve onları koruyan kanunlar çıkarmıştır 3. Fakat bu kanunların içeriği hakkında bugün elimizde yazılı hemen hemen hiçbir belge bilgi mevcut değildir. MÖ yılları arasında hüküm süren Mısır Kralı Amasis II 4, Mısır ı Yunan ticaretine açmış ve bu minvalde yabancılara çok önemli haklar sağlayan yasalar çıkarmıştır. Amasis, Yunanlılar ile dostluk ve bağlanma anlaşmaları yaparak onların ticari işletmeler açmalarına ve onlara özel mahkemeler kurulmasına müsaade etmişti. Tek taraflı olarak sağladığı bu özel yararların içinde Yunan site devletlerinden gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için tapınaklar yapma ayrıcalığı da bulunmaktadır. Site devletleri, tanınan bu haklar çerçevesinde ortaklaşa bir şekilde tapınaklar yapmışlardı. Zaten Mısır a ticaret komiserlerini göndermeye yetkili olanlar da aynı sitelerdir 5. Pers İmparatorluğu nda da yabancılara dair önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır. Darius 6 zamanındaki Pers İmparatorluğu nun adli ve idari yapısında 1 Bu husustaki anlatımlar için bkz Herodot Tarihi (II. Kitap, Bölüm ) Herodotos, Herodot Tarihi, çev: Müntekim ÖKTEM (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002) 2 Sir Travers TWISS, The Law of Nations Considered As Independent Political Comunities (London: Clarendon Press, 1884) ALTUĞ, Yabancıların Hukuki Durumu, Pers işgalinden önceki son büyük Mısır Kralı olan Amasis II (Ahmmose II) hakkındaki bilgilerin çoğunu tarihçi Herodotos tan öğrenmekteyiz. Herodot a göre Amasis, toplumsal kökeni bakımından yüksek bir zümreden gelmiyordu ve bu yüzden iktidarının ilk yıllarında epey zorlanmıştır. Ticarete çok önem verdiği için Kyreneliler ve daha başkaları ile çeşitli antlaşmalar yapmıştır. Öyle ki bir Yunanlı olan Battos un kızı Ladike ile olan evliliği dahi bu çerçevede değerlendirilmiştir. Zira Yunanlı tarihçiye göre bu evliliğin Yunanlılar ile daha sıkı ilişkiler kurmak için yapılmış olma ihtimali vardır. Herodot Tarihi (II. Kitap, Bölüm ) 5 Herodot Tarihi, (II. Kitap, Bölüm 178) 6 Darius I (Dara, MÖ ), Büyük Pers Kralı olup 521 de Pers İmparatorluğu nun başına geçmiştir. Saltanatı döneminde imparatorluğu güçlendirip önemli idari ve hukuki reformlar gerçekleştirmiştir. Merkeziyetçi idareyi güçlendirmek için imparatorluğun idari sistemini Satraplık adı verilen eyaletlere bölerek başlarına satrap denilen ve merkeze sıkı surette bağlı valileri getirmiştir. İdari ve adli yetkiler satraptaydı fakat satrapa gözcülük etmesi için doğrudan merkeze bağlı komutanlar da atamıştır. Merkezi idareyi güçlendirmek ve ticareti geliştirmek amacıyla satraplıklar arasında stratejik değerde büyük yollar yaptırmıştır. Bunlardan en önemlisi Efes i Susa ya bağlayan Kral Yolu idi. Bir diğeri ise Babil i Hint ülkesine bağlıyordu. Hukuk reformları arasında hukuki deliller, rehin, rüşvet, köle ticareti, müessir fiil gibi meseleler yer almaktadır. Ayrıca yönettikleri yerlerde tek hakim olan satrapların yanında imparatorluk katipleri bulunur, satrapların bütün yaptıkları 21

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi

Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi Bir segregasyon olarak düşündüğümüz Osmanlı millet sistemi içinde cemaatlerin yöneticileri idari görevlilerdir.

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 6, Sayı: 24 ss.55-76, 2010 Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Muzaffer AKDOĞAN Özet Egemenlik olgusu, Uluslararası Hukuk disiplininin

Detaylı

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar GĐRĐŞ lkemizde sivil toplum kuruluşları 17 Ü Ağustos 1999 depreminden sonra etkinlik kazanan ve asıl işlevine dönen bir evrim geçirmektedir. Bu kavram aslında dünyada

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Murat ÖZVERİ Özet: İş Yasaları, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Yasası, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 18 ss.39-60, 2009 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Ertuğrul UZUN * - Elif UZUN ** Özet İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern

Detaylı

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 [Avrupa] Birliği, yetkilerin Birlik ve Üye Devletler arasında nasıl paylaşılacağını gösteren açık ve kesin ilkelere ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK 9 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Özet Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kadını ve Atatürk konusunda hazırlanan bu makale,

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı