Kronolojiler. Gösterim: 9637

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronolojiler. Gösterim: 9637"

Transkript

1 Osmanl? tarihinin ba?lamas? 1299?lk müzik olay? (Selçuklu sultan?nca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) 1302 Osman Gazi'nin Koyunhisar? Zaferi 1302 III. Alaeddin Keykubad'?n ölümü 1312 Mevlevilik tarikat?n? kuran Sultan Veled'in ölümü 1317 Gül?ehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mant?ku'ttayr'? Ferideddin el-attar'?n ayn? adl? eserini tercüme etmesi 1320 Türk edebiyat?nda bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü 1324 Orhan Gazi'nin tahta geçi?i 1326 Bursa'n?n fethi 1330 A??k Pa?a'n?n Garib-name'yi telif tarihi 1331?znik'in fethi 1331?lk Osmanl? medresesinin?znik'te Orhan Gazi taraf?ndan kurulmas? 1334 Karesi Beyli?i'nin ilhak? 1337 Kocaeli bölgesinin al?n??? 1346 Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un k?z? ile evlili?i ve Bizans ile ittifak? Bizans'a yard?m için Süleyman Pa?a'n?n Rumeli'ye geçi?i ve Çimpi Kalesinin üs olarak al?n??? 1350 Davud B. Mahmud el-kayseri'nin ölümü 1352 Osmanl?lar'?n Cenevizliler'e Osmanl? topraklar?nda serbest ticaret yapma imtiyaz? vermeleri 1354 Gelibolu'nun fethi 1361?lk müzikli spor gösterisi (Edirne K?rkp?nar ya?l? güre?leri) 1362 Orhan Gazi'nin vefat? ve I. Murat'?n tahta ç?k??? 1362 Kad?askerli?in te?kili 1363 Pençik Kanununun ç?k??? 1366 Gelibolu'nun elden ç?k??? 1371 Çirmen Zaferi 1376 Bulgar Krall???'n?n Osmanl? hakimiyetini kabulü 1377 Gelibolu'nun Osmanl?lar'a iadesi Ni? ve Sofya'n?n al?n??? 1388 Plo?nik bozgunu ve Balkan ittifak?n?n te?ekkülü 1389 I. Kosova Zaferi 1389 I. Murat'?n?ehadeti, Y?ld?r?m Bayezid'in tahta cülusu 1390 Ayd?n-Saruhan-Germiyan-Mente?e beyliklerinin ilhak? 1390 Karaman Seferi, Konya'n?n muhasaras? 1390 Gelibolu tersanesi'nin in?as? 1391?stanbul'un ilk muhasaras? 1 / 81

2 1393 Mahkeme Rüsumunun ilk ihdas? 1396 Ni?bolu Zaferi Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanl? hakimiyetini kabulü 1398 Kad? Burhaneddin'in ölümü Karadeniz beyliklerinin ilhak? 1400?lk musiki nazariyat? eseri (K?r?ehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'?) 1400 Bursa'da I. Bayezid taraf?ndan Ulu Cami'nin yapt?r?lmas?;?lk Osmanl? Darü'?-?ifa's?n?n Y?ld?r?m Bayezid taraf?ndan in?a edilmesi 1402 Ankara bozgunu ve Y?ld?r?m Bayezid'in esareti Fetret Devri, iç kar???kl?klar 1409 Süleyman Çelebi taraf?ndan Türk Edebiyat?'nda ilk mevlid örne?i olan Vesiletü'n-Necat adl? eserin yaz?l???;?lk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i) 1411 Çelebi Mehmed'in tahta ç?k??? 1413 I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuru?u 1413 (Celaleddin H?z?r) Hac? Pa?a'n?n ölümü 1416 Osmanl?-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü,?eyh Bedreddin isyan? 1416 Macar Seferi 1417 Avlonya'n?n fethi 1418 Makam teriminin ilk kullan?l??? (A. Meragi'nin Makas?du'l-elhan'?nda) Samsun bölgesinin zapt? Bursa'da Hac??vaz'a I. Mehmed taraf?ndan Ye?il Külliye'nin yapt?r?lmas? 1421 Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'?n cülusu ?lk resmi musiki çevresi (II. Murad Saray?) 1422 Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertaraf? 1425 Molla Fenar?'n?n ilk?eyhülislam olarak tayini ?zmir Beyi Cüneyd'in idam? Teke Beyli?i'nin intikali Germiyan Beyli?i'nin intikali 1429 Manyaso?lu Murad taraf?ndan Türk edebiyat?nda Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyat? sahas?nda ilk Gülistan tercümesinin yap?l??? 1429?eyh Hamdullah'?n Amasya'da do?u?u 1430?lk iki Türkçe musiki kitab? (H?z?r B. Abdullah'?n Edvar'? ve Bedr-? Dil?ad'?n Muradname'sindeki musiki bölümü) 1430 Selanik'in fethi ?emsüddin Muhammed B. Hamza el-fenari'nin ölümü 2 / 81

3 Kad?zade, Salahaddin Musa b. el-kadi Mahmud el-bursavi el- Rumi'nin ölümü 1432 Fatih Sultan Mehmed'in do?umu 1434 Edirne'de II. Murad taraf?ndan Muradiye Camii'nin yapt?r?lmas? 1436 Muiniddin B. Mustafa taraf?ndan II. Murad'?n iste?iyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adl? eserin yaz?l??? 1437 Ömer bin Mezid taraf?ndan ilk nazire mecmuas?n?n derleni?i 1439 Semendire'nin al?n??? 1440 Osmanl? musiki çalg?lar? üzerine ilk notlar (Ahmedo?lu?ükrullah) 1440 Ba?ar?s?z Belgrad ku?atmas? 1444 Segedin Sulhü 1444 II. Murat'?n tahttan çekili?i, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi 1445 II. Mehmed'in tahttan çekili?i ve II. Murad'?n ikinci defa cülusu 1447 Edirne'de II. Murad taraf?ndan Üç?erefeli Camii'nin yapt?r?lmas? 1448 II. Kosova Zaferi 1451 II. Murad'?n ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu Geçi? devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri 1453?stanbul'un fethi 1453 Ayasofya'n?n camiye çevrilmesi 1454?lk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü) Mora'n?n ele geçirili?i 1461 Trabzon Rum?mparatorlu?u'nun sonu 1461 Candaro?ullar?'n?n ilhak? 1463 Osmanl?-Venedik Sava??'n?n ba?lamas? ?stanbul'da Fatih Külliyesi'nin in?aas? 1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi 1468 Karamano?ullar?'n?n sonu 1468 II. Mehmed taraf?ndan?stanbul'da Topkap? Saray?'n?n tesisi 1469 Ahmed Karahisar?'n?n Afyonkarahisar'da do?u?u 1470 E?riboz'un al?n??? 1471 Fatih Külliyesinin aç?l??? 1472 Topkap? Saray?n?n in?as? 1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanl? Akkoyunlu mücadelesi 1474 Ali Ku?çu'nun ölümü 1475 K?r?m'?n Osmanl? tabiiyetine giri?i 1476 Bo?dan seferi ve zaferi 1478 Fatih taraf?ndan ilk alt?n paran?n darbettirilmesi 1478?erafeddin Sabuncuo?lu'nun ölümü 1479 Osmanl?-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de 3 / 81

4 ticaret yapma hakk? tan?yan ahidname vermesi 1480 Otranto'ya ç?k?? ve ba?ar?s?z Rodos ku?atmas? 1480 Kad?askerli?in Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayr?lmas? 1481 II. Mehmed'in vefat? ve II. Bayezid'in tahta ç?k??? dirhem gümü?ten 400 akçe kesilmesi 1481?eyh Hamdullah'?n?stanbul'a geli?i 1482 Cem Sultan'?n ma?lubiyeti, Rodos'a ilticas? 1483 Morova Seferi ve Hersek'in ilhak? 1484 Bo?dan Seferi 1484 Kili ve Akkirman'?n fethi Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni in?as? 1485 Osmanl?-Memlük mücadelesinin ba?lamas? 1485?eyh Hamdullah'?n aklam-? sitte'de kendi üslubunu bulu?u 1486 Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi?ifahanesi) 1488 Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-bursavi'nin ölümü 1488 Sultan II. Bayezid taraf?ndan Edirne'de Bayezid Darü'?-?ifas?'n?n yap?m? 1489 Memlüklere kar?? toprak kayb? 1491 Osmanl?-Memlük Bar??? 1492 Macar Seferi 1492?spanya'dan ç?kar?lan Yahudiler'in de Osmanl? Devleti'nin himayesine girmesi 1494 Nakibüle?rafl???n yeniden ve devaml? olarak te?kili 1494 Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullan?l??? 1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'?n ölümü,?ehzade Süleyman'?n do?umu 1497?lk Rus elçisinin?stanbul'a geli?i 1498 Lehistan Seferleri 1499 Venedik Harbi 1499?nebaht?'n?n al?n??? 1499 Preveze bask?n? 15???lk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlar?nda üç beste-i kadim) 1500 Modon, Navarin ve Koron'un al?n??? ?stanbul'da Yakub?ah B. Sultan?ah'?n II. Bayezid'in Külliyesi'ni in?as? 1502 Venedikle sulh 1503 Anadolu sahas?nda ilk hamse sahibi Ak?emseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü 4 / 81

5 1505 Bayezid Külliyesi'nin aç?l??? 1509?stanbul'da k?yamet-? su?ra (küçük k?yamet) zelzelesi 1511?ahkulu Baba Tekeli isyan?,?ehzade Selim Hareketi 1512 II. Bayezid'in tahttan çekili?i, I. Selim'in cülusu 1512 Anadolu Türk edebiyat?nda ilk?ehrengiz örne?ini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre Çald?ran Zaferi, Tebriz'e giri? 1514?ahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i i?galiyle Amasya'ya sürgün gönderili?i 1514 Çald?ran Zaferi, Tebriz'e giri? 1516 M?s?r Seferi ve Mercidab?k Zaferi 1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giri? 1517 Haremeyn'in himaye alt?na al?nmas? 1517 Haliç'te tersane yap?m?n?n tamamlanmas? 1517 Piri Reis'in M?s?r'da Sultan Selim'e ilk dünya haritas?n? sunmas? 1519 Celali isyan? 1519 Cezayir'in iltihak? 1520 I. Selim'in vefat?, I. Süleyman'?n cülusu 1520?eyh Hamdullah'?n?stanbul'da vefat?;?ahkulu'nun?stabul'a gelip Ehli Hiref te?kilat?na giri?i; Hattat?eyh Hamdullah'?n vefat? ?ahkulu'nun nakka?hanede faaliyet göstermesi 1521 Belgrad'?n fethi 1521 Piri Reis'in Kitab-? Bahriye ad?ndaki eserini haz?rlamas? 1522 Kanuni Sultan Süleyman'?n validesi, Yavuz Sultan Selim'in e?i Ay?e Hafsa Sultan taraf?ndan Manisa'da bimaristan in?a edilmesi 1522 Rodos adas?n?n ilhak? 1524 M?s?r'da Hain Ahmed Pa?a isyan? 1524 Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-tebrizi'nin ölümü 1525 Yeniçeri isyan? 1525?lk Frans?z elçisi?stanbul'da 1525?eyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü 1525 Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kad?zade'nin ölümü 1526 Mohaç Zaferi 1526 Ahmed Karahisari'nin?stanbul'da vefat? 1527 Bosna'n?n fethi'nin tamamlanmas? 1528 Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritas?n? takdim etmesi 1528 Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-bircendi'nin ölümü 5 / 81

6 1529 Viyana ku?atmas?, Budin'in istirdad?, Barbaros'un Marsilya'ya ç?kmas? Divan-? Selimi'nin yaz?lmas? Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi Sinan'?n imparatorlu?un ba? mimar? olarak faaliyet göstermesi 1532 Alaman Seferi Barbaros'un Osmanl? hizmetine giri?i ve Cezayir beylerbeyli?ine tayini 1534 Irakeyn seferinin aç?l???, Tebriz'e ikinci defa giri? ve Ba?dat'?n al?n??? 1534?eyhülislam?bn-i Kemal'in ölümü 1536 Frans?zlara kendi bayraklar? ile Osmanl? limanlar?nda ticaret hakk? veren ahidname verilmesi 1536 Veziriazam?brahim Pa?a'n?n idam? 1537 Körsof - Avlonya seferi 1538 Preveze Zaferi 1538 Had?m Süleyman Pa?a'n?n Hint Seferi 1540 Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyaz?n?n kald?r?lmas? Kara Memi'nin nakka?hanede faaliyet göstermesi 1541 Budin'in kati olarak ilhak? ve beylerbeyi?i olmas? 1543 Estergon'un ve?stolni Belgrad'?n fethi 1543 Bat? musikisiyle ilk resmi temas (I. François'n?n Kanuni'ye gönderdi?i saray orkestras?) 1547 Osmanl?-Habsburg Sulhü 1547 Avusturyal?lar'a Osmanl? topraklar?nda emn ü aman üzere ticaret yapma hakk?n?n tan?nmas? 1547 San'a'n?n fethi 1548?kinci?ran seferi 1550 Süleymaniye Külliyesi'nin in?aas? 1551 Trablusgarb'?n fethi 1552 Piri Reis'in Portekizlilere kar?? seferi 1553 Piri Reis'in ölümü Turgud Reis'in Akdeniz seferi Nahc?van Seferi 1555?lk Osmanl?-?ran antla?mas? : Amasya Müsalahas? 1556?ankulu'nun vefat?; Kara Memi'nin saray nakka?hanesine Sernakka? olu?u; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefat? 1557 Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'?n fethi 1557 Süleymaniye külliyesinin aç?l??? 1558?akay?k-? Nu'maniye telifi 6 / 81

7 1558 Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanmas? 1559?ehzade Bayezid ile Selim'in Konya Sava?? ve Bayezid'in yenilerek?ran'a s???nmas? 1560 Cerbe'nin al?n??? Osman'?n Nakka?hanede faaliyet göstermesi 1561 Ta?köprüzade'nin ölümü 1562 Osmanl?-Habsburg Sulhü 1563 Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-katibi'nin ölümü 1565 Ba?ar?s?z Malta ku?atmas? dirhem gümü?ten 450 akçe kesilmesi 1566 Kanuni Sultan Süleyman'?n son seferi : Sigetvar ve Sultan?n vefat?, II. Selim'in cülusu 1567 Yemen isyan? 1568 Davud el-antaki'nin Tezkire adl? eserini telif etmesi 1569 Astarhan seferi 1569 Kaptan Kurd?o?lu H?z?r Beyin Sumatra seferi Lokman'?n?ehnameci olarak vazife görmesi 1571 K?br?s fethinin ikmali 1571?nebaht? hezimeti 1571 Mustafa B. Ali el-muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimba??l??a tayin edilmesi 1574 Bu?day Zaferi 1574 Tunus'un fethi 1574 Selimiye'nin aç?l??? 1574 II. Selim'in vefat? ve III. Murad'?n cülusu 1575 Mün?eat'üs-Selat?n'in III. Murad'a takdimi 1575 Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin in?as? 1577 Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de k?smen tamamlanan Daru'r- Rasadü'l-Cedid'de (?stanbul Rasathanesi) devam etmesi 1578 Osmanl?-?ran Sava??'n?n ba?lamas? 1578 Fas'ta el-kasrü'l-kebir Zaferi 1578 Kafkaslarda hareket 1580?lk?ngiliz ahidnamesinin verili?i 22 Ocak Kas?m 1583?stanbul Rasadhanesi'nin y?kt?r?lmas? Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerle?erek burada St. Benoit mektebini açmalar? 1583 Me?ale Zaferi Lokman'?n iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanmas? 1585 Tebriz'in al?n??? 7 / 81

8 1585 Takiyüddin el-ras?d'?n ölümü 1586?lk Sikke tashihi 1587 Gürcistan harekat? 1588 Gence seferi 1588 Resm-i tashih-i sikke konulmas? Bosnal? Mehmed'in saraydaki kuyumcular?n (zergeran bölü?ünün) ba?? olarak vazife görmesi 1589?kinci sikke tashihi 1590 Osmanl?-?ran Antla?mas? 1590 Yeniçerilerin et ihtiyaçlar?n? kar??lamak üzere gümrük resmine "zarar-? kassabiye" ad?yla %1 oran?nda ilave yap?lmas? 1593 Osmanl?-Habsburg Sava?lar? 1595 Estergon'un dü?ü?ü 1595 III.Murad'?n vefat?, III. Mehmed'in cülusu 1596 E?ri Kalesi'nin al?n??? ve Haçova Zaferi Davud ve Mehmed A?alar taraf?ndan?stanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin in?as? 1599 Osmanl? saray?nda ilk Bat? müzi?i aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdi?i org); Davud el-antaki'nin ölümü 1600 Sikke tashihi 1601 Kanije Zaferi 1601?ngiliz tüccar?n?n ödeyece?i gümrük resminin %3'e indirilece?inin ahidnameye derci 1603 Osman?-?ran Sava??'n?n ba?lamas? 1603 III. Mehmed'in vefat?, I. Ahmed'in cülusu I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre 1607 Asi Canbolato?lu ve Maano?lu'nun Oruç ovas?nda bozguna u?rat?lmas? Celali tenkili için Kuyucu Murad Pa?a Anadolu'da 1612 Osmanl?-?ran Antla?mas? 1612 Hollandal?lara ahidname verilmesi 1613 Ömer B. Ahmed el-ma'i el-çulli'nin ölümü 1614 Ali B. Veli B. Hamza el-ma?ribi'nin ölümü 1615?ran Sava??'n?n yeniden ba?lamas? 1615 Revan Seferi 1617 I. Mustafa'n?n cülusu 1617?stanbul'da Mehmed A?a taraf?ndan Sultan Ahmed Camii'nin in?as? 1618 I. Mustafa'n?n hal'i ve II. Osman'?n cülusu 1618 Sikke tashihi 8 / 81

9 1621 II. Osman'?n Lehistan seferine ç?k??? (Hotin seferi) 1622 II. Osman'?n katli ve I. Mustafa'n?n yeniden tahta ç?k??? 1623 I. Mustafa'n?n tahttan indirilip IV. Murad'?n cülusu 1624 Sikke tashihi 1629 Cizvitler taraf?ndan, 1629'da?stanbul'da "Saint Georges" Frans?z okulu ile yine "St. Louis Dil O?lanlar Mektebi"nin kurulmas? 1634?lk?eyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi) 1635 IV. Murad'?n Revan seferine ç?k??? 1638 Ba?dat Seferi ve Ba?dat'?n al?n??? 1638 Hekimba?? Emir Çelebi'nin ölümü 1639 Osmanl?-?ran sulhü : Kasr??irin Antla?mas? 1640 IV. Murad'?n ölümü,?brahim'in tahta ç?k???, sikke tashihi 1642 Haf?z Osman'?n?stanbul'da do?u?u Hattat Haf?z Osman 1645 Girit seferinin aç?l???, Hanya'n?n al?n??? 1648?brahim'in hal'?, IV. Mehmed'in cülusu 1648 Kandiye ku?atmas? 1650 Osmanl? musikisi eserlerinin ilk notal? tesbiti (Ali Ufki'nin eseri) 1656 Çanakkale Bo?az?'n?n Venedik ablukas? alt?na al?nmas? 1656 Ç?nar Vak'as? 1656 Köprülüler devrinin ba?lamas? 1658 Katip Çelebi'nin ölümü 1660 Varad Kalesi'nin al?n??? 1663 Uyvar seferi, Uyvar'?n fethi 1664 St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antla?mas? 1666 Türk Divan edebiyat?nda sebk-? Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü 1669 Kandiye'nin al?n???, Girit'in tamam?yla Osmanl? hakimiyetine giri?i 1670 Hekimba?? Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü 1672 Lehistan seferi, Kamaniçe'nin al?n??? 1672 Buca? Antla?mas? 1673 Frans?z tüccar?n?n ödedi?i gümrük resminin %3'e indirilmesi 1676 Osmanl?-Lehistan sulhü : Zorawna Antla?mas? 1678 Ukrayna'da Çehrin seferi 1678 Haf?z Osman'?n kendi üslubunu gerçekle?tirmesi 1680 Mehter etkisinde ilk Bat? müzi?i eseri (N. A. Strungk'un Esther operas?) 1682 Osmanl?-Rus Antla?mas? 1682 Seyahatname'nin yazar? Evliya Çelebi'nin ölümü 9 / 81

10 1683 II. Viyana ku?atmas? ve büyük bozgun 1683 Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-fasi b. Tahir; el-r?dvani'nin ölümü 1685 Uyvar'?n elden ç?k??? 1685 Saraydaki alt?n ve gümü?ten sikke bas?m? 1686 Budin'in dü?ü?ü 1687 IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'?n cülusu 1687 E?ri kalesinin dü?ü?ü 1687 Bir akçe itibar? de?erli "mankur" un piyasaya ç?kar?lmas? 1688 Belgrad'?n elden ç?k??? 1690 Kanije kalesinin dü?ü?ü 1690 Belgrad'?n geri al?n??? 1690 Frans?zlar?n M?s?r'da ödedi?i gümrük resminin %3 olarak tesbiti 1691 Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-d?maski'nin ölümü 1691 II. Ahmed'in tahta ç?k??? 1691 Salankamen bozgunu 1691 Enflasyonu körükledi?i için mankur darb?n?n yasaklanmas? 1695 II. Ahmed'in ölümü 10 / 81

11 1695 II. Mustafa'n?n cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya ba?lanmas? 1697 Zenta bozgunu 1698?ehremini Baruthanesi yang?n? 1698 Haf?z Osman'?n?stanbul'da vefat? 1699 Karlofça Antla?mas?n?n imzalanmas? 1700 Ruslar'la?stanbul Antla?mas?'n?n imzalanmas? 1702?skender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi 1702 Müneccimba?? Ahmed Dede b. Lütfullah'?n ölümü 1702?stanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulmas? 1703 Edirne Vak'as? 1703 III. Ahmed'in tahta ç?k??? 1703 "Tu?ral?" alt?n paran?n piyasaya ç?kar?lmas? 1708?stanbul'da Selanikli ustalar?n çal??t??? çuka imalathanesinin kurulmas? 1709 Tersane içinde bir "lengerhane" yap?m? 11 / 81

12 1711 Prut Zaferi ve Bar??? 12 / 81

13 1711 R?dvan b. Abdullah el-razzaz el-feleke'nin ölümü 1713 "Zincir" alt?n?n ç?kar?lmas? 1715 Venedik'e sava? aç?lmas? ve Mora Seferi 1716 Osmanl?-Avusturya Sava??, Varadin bozgunu, Tema?var'?n elden ç?k??? 1716 "F?nd?k" alt?n?n?n piyasaya ç?kar?lmas? 1718 Pasarofça Antla?mas? 1718 Valilerin sefer masraflar?n? kar??lamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalar?n?n kabulü ?lk bestekarlar antolojisi (?eyhülislam Es'ad Efendi'nin Nev?ehirli?brahim Pa?a'ya sundu?u Atrabu'l Asar'?) 1720?stanbul'da devlet taraf?ndan bir ipekli imalathanesinin kurulmas? 1720 Bat?ya hediye gönderilen ilk mehter tak?m? (III. Ahmed taraf?ndan Lehistan'a) 1720 III. Ahmed için tasvirleri Levni taraf?ndan yap?lan Surname-i Vehbi 1721 Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidi?i 1723?ran seferinin üç cepheli olarak aç?l??? 13 / 81

14 Azerbaycan harekat?, Tebriz ve Cence'nin al?n??? 1726?brahim Müteferikka taraf?ndan ilk Türk matbaas?n?n kurulu?u Türk matbaas?n?n kurulu?u ve yeni unsurlar devresi 1729 "Zer-i mahbub" ad?yla yeni bir alt?n?n piyasaya sürülmesi 1729 Cevheri'nin Lügat-? S?hah'?n?n Vankulu taraf?ndan yap?lan tercümesinin matbaada bas?lan ilk kitap olmas? 1730 Yanyal? Mehmed Esad b. Ali b. Osman'?n ölümü 1730 Patrona Halil isyan?, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu 1732 Osmanl?-?ran bar??? 1733?ran Sava??'n?n h?zlanmas?, Nadir?ah'?n ba?ar?lar? 1733 Kefe Mukataas?'n?n?stanbul Mukataas? Kalemi ile birle?tirilmesi 1735 Bonneval Ahmed Pa?a (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbarac? Oca??'n?n kurulmas? 1736 Osmanl?-Avusturya-Rus Sava?lar? 1736 Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-mara?i'nin ölümü 1739 Belgrad Antla?mas? 14 / 81

15 1739 Rus tüccarlar?na Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanl? sular? ve topraklar?nda ticaret hakk? tan?nmas? 15 / 81

16 1742 Ömer?ifai'nin ölümü 1743 Osmanl?-?ran Sava??'n?n yeniden h?zlanmas? 1745 Matbaan?n kurucusu?brahim Müteferrika'n?n ölümü 1746 Osmanl?-?ran bar??? 1747 Humbarac?ba?? Bonneval Ahmed Pa?a'n?n ölümü 1748 Avlonya ve E?riboz mukataalar?n?n Bursa Mukataas? Kalemi'ne kat?lmas? ?stanbul'da I. Mahmud ve III. Osman taraf?ndan Nuruosmaniye Camii'nin in?a ettirilmesi 1751 Osmanl? musikisi üzerine Bat?da yaz?lan ilk eser (Charles Fonton'un Essai 'si) 1754 I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'?n cülusu 1757 III. Osman'?n ölümü, III. Mustafa'n?n cülusu Haremeyn mukataalar?n?n sat?? ve iltizam i?lerinin defterdar taraf?ndan yürütülmeye ba?lanmas? 1758 Mustafa Rak?m'?n Ünye'de do?u?u 1760 (1173) Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'?n ölümü 16 / 81

17 1766 Haremeyn mukataalar?n?n darphanece idare olunmaya ba?lanmas? 1768 Osmanl?-Rus Sava??'n?n ba?lamas? 1770 Rus filosunun?ngilizler'in yard?m?yla Akdeniz'e girmesi Frans?z Subay? Baron de Tatt'un?stanbul'da bulunmas? 1771 K?r?m'?n i?gali 1772 Tersane yak?nlar?nda Topçu Mektebi'nin kurulmas? 1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kurulu?u Darphanenin Hazine-i Amire'nin yede?i vazifesini görmeye ba?lamas? 1774 Avrupa tarz?nda te?kil edilmi? olan Sürat Topçular? Oca??'n?n kurulmas?; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin?brahim el-ceberti'nin ölümü 1774 Sür'at Topçular? Oca??'n?n kurulmas? 21 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Antla?mas? ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakk? tan?nmas? 29 Nisan 1775 Tersane ambarlar?nda bir odada "Hendese Odas?" n?n kurulmas? 1776 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un aç?l???; Bo?dan Prensi Alexand?r?spilanti Bey'in Bükre? ve Ya?'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz e?itimin ilk ad?mlar? atmas?; Hendese odas?na nizam verilmesi 17 / 81

18 10 Mart 1779 Aynal?kavak Tenkihnamesi 1780 Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hatt?nda Osmanl? üslubunu bulu?u 1781 Hendese odas?n?n Mühandishane olarak isimlendirilmesi 1783 Rusya'n?n K?r?m'? ilhak? 1784 Avusturyal?lar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakk? verilmesi 1784 Frans?z Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri 8 Ocak 1784 Osmanl? Devleti'nin Rusya'n?n K?r?m'? ilhak?n? bir "sened" ile resmen tan?mas? ?stanbul'da bulunan Frans?z uzmanlar?n ve subaylar?n tamamen ülkelerine dönmeleri 17 A?ustos 1787 Osmanl?-Rus Sava??'n?n ilan? 9?ubat 1788 Rusya'n?n müttefiki s?fat?yla Avusturya'n?n da sava?a girmesi 1789 K?ymetli maden i?lenmesinin yasaklanmas? ve neticesiz d?? istikraz te?ebbüsü Ocak 1789 Özi Kalesi'nin Ruslar taraf?ndan zapt? 7 May?s I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta ç?kmas? 18 / 81

19 Temmuz 1789 Osmanl?-?sveç ittifak? 1790?lk resmi Ermeni mektebinin Kumkap?'da aç?lmas?; Gelenbevi,?smail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü 31 Ocak 1790 Osmanl?-Prusya ittifak? 27 Temmuz 1790 Avusturya'n?n Prusya taraf?ndan bar??a zorlanmas?. Reichenbach Konvansiyonu 18 Eylül 1790 Yergö?ü Mütarekesi Ekim - Kas?m 1790 Kili ve?smail kalelerinin Rusya taraf?ndan zapt? Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi,?eyh Galib/III. Selim zaman?) 4 A?ustos 1791 Avusturya ve Osmanl? Devleti aras?ndaki son sava??n bitirilmesi. Zi?tovi Antla?mas? 11 A?ustos 1791 Rus Sava??'n?n sonu. Kalas Mütarekesi 1792 Nizam-? Cedid hareketinin ba?lamas? 1792 III. Selim devrinde 100'lük guru? bas?lmas? 19 / 81

20 10 Ocak 1792 K?r?m'?n Rusya'ya b?rak?lmas? 20 / 81

21 10 Ocak 1792 Ya? Antla?mas? 1793 Daimi elçiliklerin?slah? ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdas? 1793 Nizam-? Cedid Ordusu'nun Kurulu?u 1793 Hasköy'de Humbarac? ve La??mc? Oca?? k??las?nda Mühendishane-i Cedide'nin aç?lmas?; Faz?l Hüseyin'in III. Selim'in saray?nda haz?rlad??? Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshas? 1793 Zahire Nezareti'nin kurulmas? Baruthane-i Amire'de?ngiliz perdah? barut imaline ba?lanmas? 1794 Halkal?'da yap?lan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi 1795 Lehistan'?n Avrupa haritas?ndan silinmesi 1795 Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un aç?l???; Kara Mühendishanesi binas?n?n in?as?; Osmanl? saray?nda ilk yabanc? bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdi?i) 1795 Zahire Hazinesi'nin kurulmas? 1797 Mühendishane'de aç?lan Matbaan?n faaliyete geçmesi 1797 Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdas? 21 / 81

22 1797 Pazvando?lu isyan? 1797 Rumeli'de da?l? e?kiya hareketleri ve isyanlar? 17 Eylül 1797 Venedik Devleti'nin ortadan kald?r?lmas? 1798 Mehmed Es'ad Yesari'nin?stanbul'da vefat? 3 Ocak 1798 Fransa'ya kar?? Osmanl?-Rus ittifak? 1 Temmuz 1798 Fransa'n?n M?s?r'a sald?rmas? 3 Eylül 1798 Fransa'ya sava? ilan? 1799 Neticesiz d?? istikraz te?ebbüsü 5 Ocak 1799 Fransa'ya kar???ngiltere ile ittifak?ubat 1799 Napolyon'un El-Ari? ve Gazze'yi ele geçirmesi May?s 1799 Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Pa?a taraf?ndan ma?lup edilmesi A?ustos 1799 Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, M?s?r'?n i?galinin devam? 1800 Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre haz?rlanmaya ba?lamas? Mart 1800 Rus ve Osmanl? kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmalar? 22 / 81

23 1801 Kara Mühendishanesi hocal???na Hüseyin R?fk? Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Haf?z Hasan Efendi'nin ölümü 23 / 81

24 A?ustos 1801 M?s?r'?n tahliyesine dair mütareke 1802 Frans?z ve?ngiliz gemilerinin kendi bayraklar? alt?nda Karadeniz'e ç?kmalar?na müsaade edilmesi 1802 Avrupa ile ticaret yapan Osmanl? gayri müslim tüccar?na Avrupa devletleri tüccar? statüsünün tan?nmas?yla "Avrupa tüccar?" denilen s?n?f?n ortaya ç?kmas? 25 Haziran 1802 Paris Antla?mas?. Fransa ile bar?? 1803 "Ayval?k?konomos Akademisi'nin kurulmas?; "Kuruçe?me Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulmas??ubat 1804 S?rp isyanlar?n?n ba?lamas? 1805 Avrupa tarz?nda ilk hastane'nin Kas?mpa?a'daki Tersane-I Amire'de aç?lmas? 1805 Osmanl? Devleti'nin Napolyon'un "?mparator" unvan?n? tan?mas? 1805 Tersane Hazinesi'nin kurulmas? 1805 Beykoz Çuka ve Ka??t Fabrikas?'n?n faaliyete geçmesi Temmuz 1805 Mehmed Ali Pa?a'n?n M?s?r'a vali olarak tayini 1806 Nizam-? Cedid'in ba?ar?s?zl??? ve gerilemesi.?kinci Edirne Vak'as? 24 / 81

25 1806 Osmanl?-Rus Sava?? 1806 III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi Ocak 1806 Tersane T?bbiyesi'nin kurulmas? Ekim 1806 Memleketeyn 'in Rusya taraf?ndan i?gal edilmesi 1807 Vehhabi isyan?n?n had safhaya varmas?. Hacc?n engellenmesi 20?ubat 1807?ngiltere'nin Rusya'n?n yan?nda Osmanl? sava??na i?tiraki ve?ngiliz filosunun?stanbul önlerine gelmesi Mart - Eylül 1807?ngiliz filosunun?skenderiye'ye sald?rmas? ve Mehmed Ali taraf?ndan ma?lup edilmesi 25 May?s 1807 Nizam-? Cedid'e kar?? ayaklanma 29 May?s 1807 III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-? Cedid'in ilgas? 29 May?s Temmuz 1808 IV. Mustafa devri. Siyasi istikrars?zl?klar ve darbeler 1808 Mustafa Rak?m'?n celi sülüs ve tu?ra'ya yeni üslubunu getiri?i 28 Temmuz 1808 Alemdar Mustafa Pa?a'n?n müdahalesi, IV. Mustafa'n?n tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta ç?kmas? 25 / 81

26 28 Temmuz Kas?m 1808 Alemdar'?n k?sa süren sadareti 26 / 81

27 29 Eylül 1808 Sened-i?ttifak : Devletin ayanlarla uzla?mas? Kas?m 1808 Yeniçeri Ayaklanmas? : Alemdar?n Sonu 5 Ocak 1809?ngiltere ile süren sava??n sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antla?mas? 1810 II. Mahmud devrinde be?lik "cihadiyye"lerin bas?lmas? 1810?zmir Jimnasium'unun kurulmas?; Yesarizade Mustafa?zzet'in ta'lik'e son?eklini veri?i 1812 Vehhabi ayaklanmas?n?n Mehmed Ali Pa?a taraf?ndan bast?r?lmas? 1812 Frans?z postalar?n?n ilk kurulu?u 28 May?s 1812 Rus Sava??'n?n sonu : Bükre? Antla?mas?, S?rbistan'a özerklik verilmesi 1816 Milo? Obronoviç'in "ba?knez" olarak tan?nmas? ve S?rbistan'?n özerli?inin temini 1817 Hüseyin R?fk? Tamani'nin ölümü?ubat - Mart 1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlar?n?n ba?lamas? 1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yap?lmas?na te?ebbüs edilmesi 1824 Rum ayaklanmas?n? bast?rmak üzere M?s?r kuvvetlerinin 27 / 81

28 ça?r?lmas? 1824 Fatih Külliyesindeki Darü'?-?ifa'n?n y?k?lmas?; Sultan II. Mahmud'un Talim-i s?byan ad? ile ferman yay?nlamas?; St. Pierre mektebinin kurulmas? 1826?htisab müessesesinin düzenlenmesi 1826?inasi'nin do?umu; Mustafa Rak?m'?n?stanbul'da vefat?; Ermeni ustalara Nakka?l?k hakk?n?n verilmesi 14 Haziran 1826 Yeniçeri Oca??'n?n ortadan kald?r?lmas?, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulmas? 7 Ekim 1826 Rusya ile Akkerman Antla?mas?'n?n akdi 1827 Osmanl?lar'?n?ngiliz yap?s? ilk buharl? gemiye sahip olmalar? 1827 T?phane-i Amire'nin kurulmas?;?lk "Mar?-? Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a) 1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayr?lmas? 4 Nisan 1827?ngiltere ile Rusya aras?nda Yunanistan'?n ba??ms?zl???na dair Petersburg Protokolü Temmuz 1827 M?s?r kuvvetlerinin Rum isyan?n? bast?rmalar?, Atina'n?n teslimi 20 Kas?m 1827 Navarin sald?r?s? : Osmanl?-M?s?r donanmas?n?n yak?lmas? 28 / 81

29 26 Nisan 1828 Rusya'n?n sava? ilan etmesi 29 / 81

30 1829 Ziya Pa?a'n?n do?umu; Mahmud Celaleddin'in?stanbul'da vefat?;?evki Efendi'nin?stanbul'da do?u?u 1829 Deli Te?kilat?n?n kald?r?lmas? 14 Eylül 1829 Edirne Bar??? : Yunanistan'?n ba??ms?zl??? 1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki k??laya ta??nmas?;?shak Efendi'nin Mühendishane ba?hocal???na getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye ba?lanmas? 1830 Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yeti?tirilmeye ba?lanmas? 1830 Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tan?nmas? Nüfus say?mlar? 5 Temmuz 1830 Frans?zlar'?n Cezayir'e sald?rmalar? ve ele geçirmeleri 1831?lk saray konservatuar? (M?z?ka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestras?) 1831 Timarlar?n kald?r?lmas? (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti) ?shak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-? Riyaziye adl? eserinin bas?lmas? 1 Kas?m 1831?lk gazete Takvim-i Vekayi'nin ne?ri 30 / 81

31 1832 T?phane-i Amire'nin?ehzadeba??'ndan Cerrahhane'nin bulundu?u binaya nakledilmesi 1832 Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatay?na e?itlenip derece ve elkab?n (titulature) tesbiti 1832 M?s?r Valisi Mehmed Ali Pa?a'n?n isyan? 1832?stanbul-?zmit "posta yolu" nun yap?m? 1832?ngiliz postalar?n?n kurulu?u 29 Ocak 1832 Topkap? Saray?'na biti?ik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin aç?lmas? 12 Aral?k 1832 M?s?r kuvvetlerinin Konya'da Osmanl? ordusunu yenmeleri 1833 Feshanenin kurulu?u 2?ubat 1833 M?s?r kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri 5 Nisan 1833 Rus kuvvetlerinin yard?m amac? ile Beykoz'a asker ç?kartmalar? ve Rus filosunun?stanbul'a gelmesi May?s 1833 Mehmed Ali'nin uzla?maya zorlanmas? : Kütahya Sözle?mesi 8 Temmuz 1833 Mehmed Ali Pa?aya kar?? Osmanl?-Rus ittifak? : Hünkar?skelesi Antla?mas?, Bo?azlar'?n di?er devletlere kapat?lmas? 31 / 81

32 18 Eylül 1833 Münchengraetz Antla?mas? 32 / 81

33 1834 Maçka K??las?'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulmas? 1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak de?i?tirilmesi 1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birle?tirilmesi ?lk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi ( )?stanbul Süleymanpa?a Han?'ndaki kahvede] 1836 Ba?hoca?shak Efendi'nin ölümü 1836?slimye Çuka Fabrikas?'n?n devlet taraf?ndan i?letilmeye ba?lanmas? 1836 Ba?hoca?shak Efendi'nin ölümü 1836?slimye Çuka Fabrikas?'n?n devlet taraf?ndan i?letilmeye ba?lanmas? 11 Mart 1836 Umur-? Hariciye Nezareti'nin kurulmas? (hatt-? hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) 26 Kas?m 1837 Osmanl? yap?m? "Eser-i Hayr" adl? buharl? geminin denize indirilmesi 1838 Mekteb-i Adli'nin aç?lmas?; Üsküdar'da Cemaran adl? Ermeni yat?l? yüksek okulunun kurulmas?; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binas?na nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk ö?retim alan?nda yeni bir te?ebbüse giri?mesi; Sami Efendi'nin?stanbul'da do?u?u 33 / 81

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir?

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir? 1 ) Siyaset ve yцnetim bilimleri aзэsэndan her toplum yцnetenler ve yцnetilenler olarak tasnife tabi tutulabilir. Buna gцre Osmanlэ Devletinde yцnetenler sэnэfэna ne ad verilirdi? Askerо Molla Reaya Mьderris

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları III

İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları III İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları III İçindekiler Önsöz 9 Kısaltmalar 13 IV. MEHMED Doğumu ve Şehzadelik Yılları 17 Merkezde ve Taşrada Kaos (1648-1656) 19 Kösem Sultan - Turhan Sultan Arasında Nüfuz

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M.

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/08/2017-E.11106 T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı *BENNN7KF* Sayı : 48865165-051.04 Konu : Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

A. KURULUŞTAN TANZİMATA OSMANLI MALİYESİ

A. KURULUŞTAN TANZİMATA OSMANLI MALİYESİ Maliye Tarihçesi A. KURULUŞTAN TANZİMATA OSMANLI MALİYESİ Osmanlı Devleti 1299 yılında Bilecik merkez olmak üzere bir beylik olarak kurulmuştur. Osmanlı Devleti maliye teşkilatı, esas itibariyle Batı Moğolları

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ Belirli bir askerlik süresi yok Belirli bir askerlik süresi yok Muvazzaflık : 5 yıl Rediflik : 7 yıl NİZAMİYE Silahaltı : 4 yıl İhtiyat : 2 yıl (Süvari ve topçunun bir sene ihtiyatlık süresi silâhaltında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

2013-2014 Kocaeli Liseleri TEOG Taban Puanları

2013-2014 Kocaeli Liseleri TEOG Taban Puanları Onyirmi.com 0-0 Kocaeli Liseleri TEOG Taban Puanları İşte Kocaeli Liselerinin 0-0 TEOG Taban Puanları... Yayın Tarihi : Temmuz 0 Cuma (oluşturma : //0) l / lçe Okul Alan Cin s Taban Puan zmit Körfez Fen

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle ABDULVAHABÝ GAZÝ MAHALLESÝ Çayboyu Caddesi...............136.71 Abdulvahabigazi Caddesi.........136.71 Çaðlayan Sokak..................32.83 Þehit Sokak.....................32.83 Gazi Sokak.....................54.71

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM 18-19 Kasım 2011 Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 2011 yılı Sultan Abdülmecid in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle,

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

MEHMET AKİF ERSOY - Genç Gelişim Kişisel Gelişim 873-1936 Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul da doğdu. Fatih Camii Medresesi nde hoca olan babası Arnavutluk asıllı, annesi ise Buhara lıdır. Dört yaşında Emir Buhari mahallesinde başladığı eğitimini Fatih

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY 1873-1936 HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( )

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( ) II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808-1839 ) A- askeri Alanda : Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. Yeniçerilerden

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ

TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ MÜBADELE 5 Mayıs 2013, Pazar Saat: 13.30 162 159 259 182 166 TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ 193 MÜBADELE 5 Mayıs 2013 Pazar TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ MÜBADELE ŞARTLARI 1. Dernek, sadece

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı