BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ"

Transkript

1 AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur. DeğiĢiklikler ise, orjinal kopyalarında kendilerince yapılması ve saklanması için, tüm birimlere tarihinde, liste olarak gönderilmiģtir. (DEĞĠġĠKLĠK 1) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ 2005

2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO B.Ü.Yangın Ön.ve Sön.Yön. Onay Protokol BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç 1 Kapsam 2 1 Yasal Dayanak 3 1 Uygulama 4 1 Görev Yetki ve Sorumluluk 5 1 Genel Sorumluluk ve Yasaklar ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANIMLAR Tanımlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAÇIġ YOLLARI, KAÇIġ MERDĠVENLERĠ, ÇIKIġ KAPILARI KaçıĢ Yolları 8 4 KaçıĢ Merdivenleri 9 5 ÇıkıĢ Kapıları 10 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BĠNA BÖLÜMLERĠNE VE TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Genel 11 5 Kazan Dairesi 12 5 Yakıt Depoları 13 5 Mutfaklar 14 5 Bacalar 15 6 Sığınaklar 16 6 Otoparklar 17 6 Çatılar 18 6 Asansörler 19 6 Paratonerler 20 6 Transformatör (Trafo Mrk.) 21 6 Jeneratör 22 6

3 BEġĠNCĠ BÖLÜM ELEKTRĠK TESĠSATI, ACĠL DURUM AYDINLATMASI ve YÖNLENDĠRMESĠ Elektrik Tesisatının Kontrolü 23 7 Ġç Donanım 24 7 Acil Durum Aydınlatması 25 7 Aci Durum Yönlendirmesi 26 7 ALTINCI BÖLÜM YANGIN ALGILAMA VE UYARI SĠSTEMLERĠ Genel 27 7 Algılama ve Ġhbar Donanımı 28 7 Alarm Verme 29 8 Yangın Kontr.Pan.Tekr.Pan.Gazlı Sönd.S Elektrik Donanımının Kontrolü 31 8 YEDĠNCĠ BÖLÜM YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ Genel 32 8 Sulu Söndürme Sistemleri 33 8 Yangın Dolapları Sistemleri 34 8 Hidrat Sistemi 35 8 Sprinkler Sistemi 36 9 Köp., Gazlı ve Kuru Kim.Toz.Sabit Sön.Sis TaĢınabilir Yangın Söndürme Tüpleri 38 9 Düzenli Testler ve Bakım 39 9 SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM YANGIN GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUĞU, EKĠPLER, EĞĠTĠM, DENETĠM, ĠġBĠRLĠĞĠ VE ÖDENEK Yangın Güvenliği Sorumluluğu 40 9 Ekiplerin KuruluĢu 41 9 Ekiplerin Görev ve ÇalıĢma Esasları Araç Gereç ve Malzeme Eğitim Denetim ĠĢbirliği Ödenek 47 11

4 DOKUZUNCU BÖLÜM SON HÜKÜMLER Yönergeye Aykırı Durumlar Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Mevzuat Hükümleri Yürürlük Yürütme ĠKĠNCĠ KISIM B.Ü.Ġtfaiye Aracı Talimatı Yangın Ġhbar Rehberi 1 Mesai Ġçerisinde 1 SSGM Personeli DıĢındaki Personel 1 SSGM Personeli 1 Mesai DıĢında 1 SSGM Personeli DıĢındaki Personel 1 SSGM Personeli 1 Tarafların Birbirleri ile ĠletiĢim Bilgileri 2 Bilkent Üniversitesi 2 Tepe Savunma Güvenlik 2 Hacettepe Beytepe Kampüsü 2 Rektörlüğe Bağlı Birimlerin Yangınla Ġlgili Görevleri 2 SSGM Doğu Kampüs Birim Amiri 3 SSGM Mrk.Kampüs Md.Yrdc.ları Amirleri 3 Bütün Sekreterlikler ve Ofis ÇalıĢanları 3 Merkez Doğu Sağlık Merkezi ÇalıĢanları 4 Kütüphane ÇalıĢanları 4 Kütüphane Özel Yangın Alarm Talimatı 4 Kafeteryalar Müdürlüğü ÇalıĢanları 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ÇalıĢanları 5 Yurtlar Müdürlükleri ÇalıĢanları 5 Çevre Müdürlüğü ÇalıĢanları 5 Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı ÇalıĢanları 6 Lojman ĠĢletmeleri Müdürlüğü ÇalıĢanları 6 Fen Fakültesi Ġleri AraĢtırma Laboratuvar ÇalıĢanları 6 Fen Fakültesi Ġleri AraĢtırma Laboratuvarı Yangın Ġçin Özel Müdahale 7 SSGMd.lüğü Nöbetçi Amirinin Görevleri 7 Bilkent Üniversitesi SSGMd.lüğü Ġtfaiye Servisi 8 Ekipler 8 Söndürme Ekibi 8 Kurtarma ve Tahliye Ekibi 9 Koruma Ekibi 9 Ġlk Yardım Ekibi 10 YSC Nasıl Kullanılır 10 LPG Gaz Tüplerinin Kullanılması ile ilgili Esaslar 10 Yangın Halinde Uyulması Gereken Kurallar 11

5 ÜÇÜNCÜ KISIM EKLER Ek 1 Transformatör (trafo) jeneratör Haritası Ek 2 Yangın Söndürme Cihazı Bakım Kartı Ek 3 Merkez Doğu Kampüs Hidrant Yerleri Listesi Ek 4 Merkez Doğu Kampüs YSC.ları Listesi Ek 5 Üniversitede Yangına KarĢı Kullanılacak Malzemeler Listesi Ek 6 DeğiĢiklik Kayıt Çizelgesi Ek 7 Yangın Söndürme Tatbikat Sonuç Formu Ek 8 Ġtfaiye Aracı Malzeme Listesi Ek 9 Yangın Söndürme Cihazı Nasıl Kullanılır Ek 10 Yangın Emniyet Talimatı

6 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ ONAY../ /200.. KürĢat AYDOĞAN Rektör Yardımcısı

7 PROTOKOL BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TEPE GRUBU DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ĠġBĠRLĠĞĠ SAĞLANMASI AMACI ĠLE AġAĞIDAKĠ PRENSĠPLERDE ANLAġMIġ BULUNMAKTADIR. 1. Yukarıda belirtilen üç kuruluģ Doğal Afetler ( yangın, su baskını, deprem ) ve olağanüstü hallerde aynı koruma bölgesinde bulunduklarından, Ġtfaiye, kurtarma, Ġlk yardım servislerinde olanakları elverdiğince birbirlerine yardımcı olurlar. 2. Sözkonusu yardımlaģma, taraflardan birinin temsilcisinin (Bilkent Sivil Savunma Güvenlik Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Tepe Grubu Savunma ve Güvenlik Sistemleri Koordinatörlüğü) istemi ile baģkaca bir emir beklemeksizin yerine getirilir. 3. Taraflar arasındaki bu yardımlaģma 1. Maddedeki konular için geçerlidir. 4. Tarafların birbirleri ile iletiģim bilgileri ektedir. 5. ĠĢ bu protokol 5 madde olup, taraf temsilcileri ile imza altına alınmıģtır. F.Salih OLUÇ Cevdet YALÇIN Okan DOĞRAMACILAR Bilkent Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tepe Savunma ve Güvenlik SSG.Md. Kor. ve Güv.Md. Sistemleri Koordinatörü

8 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Bilkent Üniversitesi tarafından kullanılan binaların, tasarımı, yapımı, iģletimi, bakımı ve kullanımı aģamalarında herhangi bir Ģekilde çıkan yangında, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır. KAPSAM Madde 2- Bu yönerge; Bilkent Üniversitesinin her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı olan iģletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme önlemlerini, yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz,boğucu gaz ve panik nedeniyle oluģan can güvenliğine yönelik tehlikeleri enaza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve iģletim esaslarını kapsar. YASAL DAYANAK Madde 3- Bu yönerge; TARĠHLĠ VE 7126 SAYILI Sivil Savunma Kanununun Ek 9. maddesi tarihli ve 3152 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun 33. maddesi ve tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 / A Maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. UYGULAMA Madde 4- Bu yönerge Bilkent Üniversitesi YerleĢkesi içerisindeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan iģletmelerinde uygulanır. GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK Madde 5- Bu yönergenin uygulanmasından, Genel Sekreter Yardımcısı, Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü ile Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı müģtereken sorumludur. GENEL SORUMLULUK VE YASAKLAR Madde 6- Bu Yönergenin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aģağıda belirtilmiģtir. a) Yangını Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dıģı ateģ veya duman çıktığını görenlerin, bunu doğru Ģekilde tarif ederek (Yangının yeri, cinsi, büyüklüğü) öncelikle yangının büyüklüğüne göre, yangın butonuna basar, en yakın SSGM personeline bildirir. Santral Acil hat. (-6666-) ta bildirir. Üniversite itfaiyesi yangın bölgesine sevk edilir. Yangın büyüme eğiliminde ise, BüyükĢehir Ġtfaiyesinin Nolu telefonu aranır. Bu arada, SSGM. G.S.Yrdc. Rektör Yrdc.ları ve Rektör e haber verilir. Ot ve Orman Yangını ise, Ayrıca 117 Orman Yangın Hattına da bilgi verilir. (ayrıntı bilgiler 2.kısımdadır.) b) Söndürme Malzemeleri: YerleĢkedeki binalarda, bina eklentileri ve dıģ alanlarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesis ve cihazlarını karıģtırmak, bozmak, kırmak ve kullanılmayacak hale getirmek yasaktır. 1

9 c) Park Yasağı: YerleĢke içerisindeki, sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarının kullanımını ve itfaiye araçlarının geçiģini zorlaģtıracak Ģekilde park etmeleri yol vermemeleri, yaya kaldırımını aģacak Ģekilde, tabela ve afiģ asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, gibi fiil ve hareketler yasaktır. d) Açıkta AteĢ yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yapılan yerlerde ilgili kurum ve kuruluģları ile iģleticilere ve vatandaģlara, ocak yeri olarak ayrılmıģ yerler dıģında ateģ yakmak, ateģle ilgili iģler yapmak, anız, ot yakmak yasaktır. Kağıt, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı alanlara, kapı önlerine,çöp kutularına, ormanlık alanlara, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır. e) Bina önünü açık bulundurma: Yangına ulaģmayı kolaylaģtırmak bakımından yapıların ana giriģi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaģmasını sağlamaya yönelik, Park yasağı konulur ve bu husus trafik levha ve iģaretleri ile gösterilir. f) Ġhbar telefonu: Telefon makinalarının yanına, güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte YANGIN 110 yazılması zorunludur. g) Bina (yerleģke) sorumlusu: Bu yönergede yer alan, yangın güvenliği, yangına müdahale, itfaiye yardımı ve yasaklarla ilgili hususlara uyulmasından Üniversite Rektörüne karģı G.S.Y. sorumlu olup, hizmetlerin yürütülmesinde, S.S.G.M. ve bağlı ekipleri ile binalardaki görevliler sorumludur. h) Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yangın söndürme cihaz ve donanımını bozmak, kırmak, karıģtırmak, sökmek, içine yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek, bozuk bir durumda tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçiģini güçleģtirecek Ģekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente astırmak, sergi kurdurmak yasaktır. Yangın söndürücü ve malzemesi amacı dıģında kullanılamaz. i) Ġtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu: Gerek, Üniversite itfaiye görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden, itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirinin, can ve mal güvenliğini korumaya yönelik, vereceği, karar ve talimatlar diğer Üniversite görevlilerince ve bina sorumlularınca aynen yerine getirilir. j) Ġtfaiye Emrine Girmek: Üniversitedeki binalarda yangın çıkması durumunda, bina sorumluları, yerel itfaiye teģkilatı amirinin olay yerine gelmesinden sonra onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardım etmek zorundadırlar. k) Ġtfaiye ile ĠĢbirliği: Üniversite görevlileri, bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar ve çalıģmasını engelleyici davranıģta bulunamazlar. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANIMLAR Madde 7: Bu yönergede geçen bazı kavramlar aģağıda tanımlanmıģtır. Acil Durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeģitli amaçlarla ortaya çıkan olayların tümünün yol açtığı durumlardır. 2

10 Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binaların boģaltılmasını sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekiptir. Acil Durum Planları: Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak iģler, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır. Açık Arazi ĠĢletmesi: Doğa Ģartlarına açık olan, otopark, piknik alanı, tesis ve benzeri gibi çeģitli amaçlarla kullanılan çeģitli büyüklükteki arazı iģletmeleridir. Alevlenme Noktası: Isınan maddeden çıkan gazların bir alevin geçici olarak yaklaģtırılıp, uzaklaģtırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düģük sıcaklıktır. Alev Yönlendirme Bacası: Bir yangında alevlerin istenilen yöne çekilerek, yangının geniģlemesini, önlemeye yönelik bacadır. Basınçlandırma: KaçıĢ yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer bölümlerindeki, basınca göre daha yüksek tutarak, duman sızıntısını önleme yöntemidir. Duman Haznesi: Ġçinde duman toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacimdir. Duman Kontrolü: Yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini yada yayılımını denetlemek için alınan önlemlerdir. Duman Tahliyesi: Dumanın yapının dıģına kendiliğinden çıkması, yada mekanik yolla zorlamalı olarak atılmasıdır. Güvenlik Bölgesi: Binadan tahliye edilen Ģahısların güvenle bekleyecekleri bölgedir. Islak Sprinkler Sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir. Ġtfaiye Asansörü: Kullanımı doğrudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetim altında olan ve ek korunum uygulanması olan özel asansördür. KaçıĢ Aydınlatması: Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması durumunda donanımın kendi gücüyle sağlanan aydınlatmadır. KaçıĢ Uzaklığı: Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın bir kat çıkıģına kadar almak zorunda olduğu yolun gerçek uzunluğudur. KaçıĢ Yolu: Binanın her hangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde ve sokağa kadar olan ve hiç bir Ģekilde engellenmemiģ bulunan yolun tamamıdır. Kapılar, katlardaki koridor ve benzeri geçiģler, kat çıkıģları, zemin kata ulaģan merdivenler ve bina çıkıģına giden yollar bu kapsamdadır. Kuru Boru Sistemi: Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düģey borudur. Sulu Boru Sistemi: Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan düģey borudur. Korunumlu Merdiven: Yangına karģı dayanıklı bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir son çıkıģla güvenlikli bir alana açılan yangın merdivenidir. Ortak Merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçıģ merdivenidir. 3

11 Otomatik Sistem: ĠĢlevini kendi kendine yerine getiren sistemdir. Sertifikalı: TSE veya TSE tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluģu tarafından test edilerek ilgili standartlara uygunluğu onaylanmıģ ekipman, malzeme veya hizmetlerdir. Sprinkler: Yangınları söndürmek ve geliģen yangınları itfaiye gelinceye kadar, sınırlamak amacıyla, kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemlerdir. SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları ( SPG ve LPG): SıvılaĢtırılmıĢ propan, propilen, normal bütan, izobütan ve bütilen bileģiklerini veya bileģiklerin karıģımlarını ifade eder. Son ÇıkıĢ: Bir yapıdan kaçıģ sağlayan yolun yapı dıģındaki güvenlikli bir alana (yol, cadde vs.) geçiģ veren bitiģ noktasıdır. Yangın Bölmesi ( Bariyeri): Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesi ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran, yatay veya düģey konumlu elemandır. Yangın Bölgesi: Yangın durumunda, uyarı ve söndürme önlemleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümdür. Yangına KarĢı Dayanıklılık: Bir yapı bileģeni, yada elemanının yük taģıma, bütünlük veya yalıtkanlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak, yangına karģı dayanmasıdır. Yangın Kapısı:Bir yapıda kullanıcılar, hava ya da nesneler için dolaģım olanağı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçiģine belirli bir süre direnecek nitelikteki, kapı-kapak yada kepenktir. Yangın Kompartımanı: Bir bina içerisinde, üstü ve altı da dahil olmak üzere her yanı en az 60 dakika yangına karģı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmıģ (hacim) bölümdür. Yangın Merdiveni: Yangın durumunda bir aradaki insanların emniyetli ve hızlı bir Ģekilde bölgeden ayrılması için, özel olarak yapılan yangından korunmuģ kaçıģ merdivenidir. KaçıĢ yolları bütününün bir parçası olup, diğer kaçıģ yolu bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanamazlar. Yangın Türleri: Yangın türü yanmakta olan maddeye göre çeģitlidir ve dört sınıfa ayrılır. a) A Sınıfı Yangınlar ; Yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun, kömür, kağıt, ot, dökümanlar, plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer. b) B Sınıfı Yangınlar; Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran,asfalt gibi madde yangınları bu sınıfa girer c) C Sınıfı Yangınlar; Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, propan, bütan, sıvılaģtırılmıģ petrol gazı, (SPG) asetilen, havagazı ve hidrojen gibi gaz yangınları bu sınıfa girer. d) D Sınıfı Yangınlar; Lityum, sodyum, potasyum, aliminyum, magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktip maddeler yangınıdır. 4

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KaçıĢ Yolları KAÇIġ YOLLARI, KAÇIġ MERDĠVENLERĠ, ÇIKIġ KAPILARI Madde 8 Gerçek bir kaçıģ yolu bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiģ kaçıģ yolunun tamamıdır. KaçıĢ yolu kapsamına, oda ve diğer bağımsız bölmelerden çıkıģlar, her kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkıģları, zemin kata ulaģan merdivenler, zemin katta merdiven ağızlarından, aynı katta yapı son çıkıģına götüren yollar ve son çıkıģ dahildir. Yangın ve diğer acil durumlarda hızlı kaçıģların sağlanması için kaçıģ yollarının belirlenmesi gerekir. KaçıĢları engellememek için çıkıģlara, kapılara kilit, sürgü vb.bileģenleri takılmayacaktır. Ancak, koruyucu güvenlik açısından, gerekli tedbirler alınacaktır. Asansörler kaçıģ yolu olarak kabul edilmez. KaçıĢ Merdivenleri Madde 9: Yangın durumunda, bir binadaki insanların emniyetli ve hızlı bir Ģekilde bölgeden ayrılmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan korunumlu merdivenlerdir. Yapının olağan merdivenlerinden yangında kullanılabilecek özellikte olanları da yangın merdiveni olarak kabul edilir. Yangın merdivenleri, kullanılan kaçıģ yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçıģ yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. ÇıkıĢ Kapıları Madde 10: ÇıkıĢ kapılarının geniģliği 80 cm.den az olmayacak, kapılarda eģik olmayacaktır. Döner kapılar ve turnikeler, çıkıģ kapısı olarak kullanılmayacaktır. KaçıĢ merdivenlerine, kaçıģ geçitlerine açılan çıkıģ kapılarının kanatları kullanıcıların hareketini engellemeyecek, kullanıcı yükü 50 kiģiyi aģan mekanlardaki çıkıģ kapıları kaçıģ yönüne doğru açılacak ve kendiliğinden kapanan düzeneklerle donatılacaktır. KaçıĢ merdiveni ve yangın güvenlik holü geçiģ kapıları, elle açılabilecek ve kilitli tutulmayacaktır. GENEL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BĠNA BÖLÜMLERĠNE VE TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 11:Binaların yangın bakımından, kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar ve çatılar, asansörler, paratoner, transformatör (trafo) jeneratör gibi kısımlarda alınacak önlemleri kapsar. Bu yerlere yanıcı madde atılması veya depolanması yasak olup, belirli aralıklarla temizlenmesi, bakımının yapılması zorunludur. YĠTD. BaĢkanlığı anılan hususlar ile ilgili yetkili birimdir. Kazan Dairesi Madde 12: Doğu YerleĢkede; Lojmanlar K blok, 90. yurt, Bilintur kafeterya, Merkez Orta YerleĢkede; MSSF, 101ve 106 nolu lojmanların, ısı santralleri doğal gazlı olup çalıģır durumdadır. Merkez YerleĢkenin tamamı Meteksan dan alınan kızgın su sistemi ile çalıģmaktadır. Doğu YerleĢkede; lojmanlar Jblok, ĠDMYO, C ve N binası, TOMYO, ĠDV Ġlköğretim Okulu, Merkez Orta YerleĢkede; 103 nolu lojman,10,11,23,29,36,40 ve 43. lojmanlar, eski rektör konutu, öğrenci dekenlığı, sera binası,meteksan market, çevre koruma müdürlüğü binası, iktisat ek bina, güzel sanatlar binası, rektörlük, 5

13 G binası, iktisat, fen fakültesi, ileri araģtırma, merkez spor salonu, kafeterya, 71. ve75. yurtlardaki kazan daireleri gerektiğinde fuel oil ile çalıģabilecek Ģekilde faal olup, ısıtmada kızgın su sistemine geçildiği için kullanılmamaktadırlar. Yakıt Depoları Madde 13: Yakıt depoları yangına dayanıklı bölmelerde ve kazan daireleri içinde gömülü vaziyettedir. Yeterli havalandırmaları vardır. Mutfaklar Madde 14: Üniversitede, Merkez Kampüste 12, Doğu Kampüste 3, Orta Kampüste 1 olmak üzere toplam 16 adet mutfak hizmet vermektedir. Merkez Kampüs Haksan; Bilintur Tabldot Kafeterya, Caféin, Coffee Break, Kıraç, Speed, Bilka Kantin ĠĢlt.Halı Saha Café, Cafe Dolce, Sözeri Pide, Express Café, Orta Kampüs; Mozart Café, Doğu Kampüs, Bilintur Catering Centre, Coffee Break, BUPS dur. Bacalar Madde 15: Her kazan dairesi için ayrı baca vardır. Bacalar yılda 2 kere yetkili (itfaiye) kiģiler tarafından temizletilir. YĠTDB.sorumludur. Kontrol edildiğini gösterir form tutulur. (YĠTDB) Sığınaklar Madde 16: Üniversiteye ait sığınak yerleģim planı hazırlanarak Sivil Savunma Planında ele alınmıģtır. Otoparklar Madde 17: Merkez YerleĢkede 11 adet Akademik, 11adet Öğrenci ve ziyaretci, 2 adet Üniversite araçları, Yurtlar ve Lojmanlar otoparkları olmak üzere toplam 24 adet otopark, Merkez ve orta yerleģkede 1 adet Akademik, 1 adet Öğrenci, 1 adet VĠP olmak üzere toplam 3 adet otopark, Doğu YerleĢkede 4 adet Akademik, 4 adet öğrenci, Yurtlar ve Lojmanlar olmak üzere toplam 10 adet otopark mevcuttur. YerleĢkede toplam 37 adet otopark bulunmaktadır. Çatılar Madde 18: Çatılarda yangına karģı koruma gereçlerinden baģka bir eģya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulmaz. Çatıya elektrik tesisatı çekilmez. Çatı giriģ kapıları devamlı kilitli tutulur. Çatıya yetkili kiģilerin izniyle çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir. YĠTDB Sorumludur. Temizlik formu tutulur. Asansörler Madde 19: Asansörler TS ye uygun olarak üretilmiģ ve yerleģtirilmiģtir. Asansör kuleleri ve makina daireleri yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmıģtır. Asansörler jeneratör desteklidir. Asansörlerin üst kısımları yangın ve tehlike anında mekanik olarak açılmaktadır. Asansör periyodik bakımlarından YĠTDB lığı sorumludur. Paratonerler Madde 20: YerleĢkedeki tüm binaları kapsamına alan, değiģik yerlere monte edilmiģ paratoner sistemi mevcuttur. Her yıl gerekli bakımları yapılmaktadır. (YĠTDB) 6

14 Transformatör (trafo mrk.) Madde 21: YerleĢkenin 19 ayrı noktasında çalıģır durumda transformatör vardır. Kapıları kilitli olup, sürekli bakımları yapılmaktadır. Tabanı, tavanı, duvarları yangına dayanıklıdır. Yağ toplama çukuru ve Sekonder koruma sistemleri vardır. Transformatör yerleri haritası (Ek- 1) dedir. Jeneratör Madde 22: Jeneratörlerin bulunduğu odaların duvarları, tabanı ve tavanı yangına dayanabilecek Ģekilde yapılmıģtır. Jeneratör yakıt deposunun bulunduğu yerdedir. Gerekli önlemler alınmıģtır. YerleĢkede 2 ayrı noktada jeneratör vardır. Jeneratör yerleri haritası (Ek - 1) dedir. BEġĠNCĠ BÖLÜM ELEKTRĠK TESĠSATI, ACĠL DURUM AYDINLATMASI ve YÖNLENDĠRMESĠ Madde 23: YerleĢkede bulunan binalar, kurulan elektrik donanımları, kaçıģ yolları aydınlatmaları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın veya benzeri bir acil durumda, binalarda bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binaların emniyetli bir Ģekilde boģaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortam oluģturacak Ģekilde tesis ve inģa edilmiģtir. Bir yangın baģlangıcını tüm binalarda bulunanlara duyuracak ayrı ayrı yangın alarm sistemi vardır. Binalardaki elektrik donanımları, kaçıģ yolları aydınlatması, yangın algılama ve uyarı sistemleri yetkililerce devamlı bakım ve kontrol altında tutulmaktadır. Ġç Donanım Madde 24: Üniversitenin elektrik iç donanımı, yürürlükte olan Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği ne uygundur. Uzatma Kabloları TaĢınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için her uzatma kablosu bir prize takılır. Sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına bağlıdır. Topraklı tip uzatma kablosu kullanılmaktadır. Elektrik Planları Elektrik iç donanımına iliģkin Ģemalar, YĠTD BaĢkanlığı arģivinde gerektiğinde kullanılmak üzere bulunmaktadır. Kuvvetli Akım Tesisatı Kuvvetli akım donanımı ve topraklamalar Elektrik akım tesisleri ve topraklama yönetmeliği ne uygun olarak yapılmıģtır. Acil Durum Aydınlatması Madde 25: KaçıĢ yolları her zaman aydınlatılmıģ durumdadır. Olağanüstü durumlarda otomatik olarak devreye girmekte ve yeterli aydınlatmayı sağlamaktadır. Acil Durum Yönlendirmesi Medde 26:KaçıĢ yollarında yönlendirme iģaretleri dıģında, kaçıģ yönüyle ilgili Ģüphe ve karıģıklık yaratabilecek hiç bir ıģıklı iģaret veya nesne bulundurulmaz. 7

15 ALTINCI BÖLÜM YANGIN ALGILAMA ve UYARI SĠSTEMLERĠ GENEL Madde 27: Üniversite binalarında bulunan yangın alarm sisteminin beslenmesi, binaların elektrik donanımından ve aynı zamanda, mevcut jeneratörlerden ve akümülatör sistemlerinden yapılmaktadır. Yangın alarm sistemini oluģturan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletiģim amacı ile kullanılan tüm hatlar, kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karģı sürekli olarak denetim ve kontrol altında tutulmaktadır. Algılama ve Ġhbar Donanımı Madde 28: Yangını haber vermek için uyarı butonları, lojmanlar, idari birimler binası hariç kısmen tüm binalarda dumanı algılama ve sesli uyarı sistemleri mevcuttur. Alarm Verme Madde 29: Bir yangın alarm sisteminin uyarması durumunda sesli ve ıģıklı olarak alarm verme aģağıdaki gibi yapılır. a) Binaların kullanılan tüm bölümlerinde çalıģanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli veya ıģıklı uyarı cihazlarıyla, b) Üniversitede bulunan yangın ve acil durum ekiplerinin uyarılması Üniversite itfaiye ve BüyükĢehir Belediyesi itfaiye ye haber verilmesi için sesli ve ıģıklı uyarı cihazları ile direkt hatlar yada diğer iletiģim ortamları üzerinden yapılır. Yangın Kontrol Panelleri ve Tekrarlayıcı Paneller Gazlı Söndürme Sistemi Madde 30: Üniversitede sürekli görevli personel bulunan pek çok binada yangın kontrol paneli vardır. Yangın Kontrol panellerinde; Genel sistem arıza lambası, ıģıklı alfa nümerik gösterge ve her yangın veya arıza sinyali alındığında aktive olan sesli uyarı cihazları vardır. Elektrik Donanımının Kontrolü Madde 31: Üniversitenin elektrik donanımı, YĠTDB.Mühendisleri ile teknisyenleri tarafından sürekli kontrol edilir, raporlar hazırlanır. Raporlar YĠTD BaĢkanlığına bildirilir. Saptanan aksaklıklar yetkililerce en kısa sürede giderilir. GENEL YEDĠNCĠ BÖLÜM YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ Madde 32: Yangın Söndürme Sistemleri, Üniversite binalarında yangın öncesi ve sırasında kullanılan sabit söndürme sistemidir. Binalardaki söndürme sistemlerinin kontrol ve bakımı sık sık yapılmakta, her 2 yılda bir tüm tüpler yetkili firmalarca doldurulmaktadır. Ayrıca doldurulan tüpler 6 ayda bir yine firmalarca teste tabi tutulmaktadır. Yangın söndürücüler bakım kartı örneği ( Ek - 2 ) dedir. Sulu Söndürme Sistemleri Madde 33: Sulu söndürme sistemi, yangın dolapları sistemi, Üniversitedeki tüm binalarda, her katta bulunmakta olup, su ihtiyacı Ģehir Ģebekesine bağlı, depolardan karģılanmaktadır. 8

16 Yangın Dolapları Sistemleri Madde 34: Yangın Dolapları Sistemi, sabit boru tesisatı ile yangın dolaplarından meydana gelir.yangın dolapları tüm binaların her katında olup, aralarındaki uzaklık 30 m.den fazla değildir. Kolaylıkla görünebilecek Ģekilde yapılmıģtır. Dolaplar yangın sırasında, hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaģtırmayacak Ģekilde tasarlanmıģ, sadece yangın söndürme amacıyla kullanılmaktadır. Hortumlar, yuvarlak yarı sert TS.EN-694 normuna uygun çapı 25 mm. hortum uzunluğu 30 m.yi aģmamaktadır. Hidrant Sistemi Madde 35: Ġtfaiyenin kolay yanaģabileceği ve bağlantı yapabileceği Ģekilde, Merkez, Orta ve Doğu Kampüslerde ayrı ayrı düzenlenmiģtir. Sistemde kullanılan hidrantlar yer üstü yangın hidrantı olup, bakım iģlemleri için hat kesme vanaları vardır. Merkez ve Doğu Kampüste, direkt ġehir su Ģebekesine bağlı, acil durum hidrantları vardır. Hidrantların basınçları sık kontrol edilmektedir. Hidrantlar yerleģim krokisi (Ek- 3) dedir. Sprinkler Sistemi Madde 36: Üniversitede otomatik Sprinkler sistemi mevcut değildir. Köpüklü Gazlı ve Kuru Kimyevi Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri Madde 37: Köpüklü, gazlı ve kuru kimyevi tozlu sabit söndürme sistemleri, Üniversitenin gereksinimlerine bağlı olarak belirlenmiģ güncel sertifikalı ve TSE normlarına uygundur. Gazlı söndürme sistemi, özellik arzeden Üniversite Merkez kütüphanesinde üç özel bölümde, elektronik yangın algılama, ihbar ve otomatik gazlı söndürme sistemi mevcuttur. 24 saat esasına göre görevli bulunmaktadır. Görevliler özel eğitiminden geçirilmiģ olup, sistemin bakımı ilgili firma tarafından düzenli aralıklarla yapılmaktadır. TaĢınabilir Yangın Söndürme Tüpleri (YSC) Madde 38: Söndürme tüplerinin sayısı, ilgili ortamlardakı durum ve risklere göre belirlenmiģtir. DüĢük tehlike sınıfında her 500 m2, orta ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inģaat alanı için 1 adet olmak üzere uygun tipte 6 kg. Lık yangın söndürme tüpü bulundurulması esas alınarak, A sınıfı yangın çıkması olası yerlerde çok amaçlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkması olası yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması olası yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması olası yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazları vardır. YerleĢkedeki tüm tüplerin sayısal dökümü (Ek- 4) dedir. Düzenli Testler ve Bakım Madde 39: Tüplerin dolumu ve bakımı, yeterlilik belgesine sahip firmalarca 4 yılda bir dolum, her 6 ayda bir kontrolleri düzenli yapılmaktadır. Ayrıca binadaki görevliler tarafındanda tüplerin basınçları sürekli konrol edilmektedir. 9

17 SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM YANGIN GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUĞU, EKĠPLER, EĞĠTĠM, DENETĠM, ĠġBĠRLĠĞĠ ve ÖDENEK Yangın Güvenliği Sorumluluğu Madde 40: Bilkent Üniversitesinde Yangın Güvenliğinden, gerekli önlemleri aldırmaktan, G.S.Y.na bağlı, SSGM.lüğü sorumludur. Üniversitede, pek çok binada, 24 saat esasına göre, cumartesi, pazar dahil nöbetçi memuru ve Güvenlik Görevlisi bulunmaktadır. Ekiplerin KuruluĢu Madde 41: Üniversitede yangınla mücadele amacıyla, sürekli hazır durumda bir itfaiye aracı olup, ekipler oluģturulmuģtur. a) Söndürme Ekibi b) Kurtarma Ekibi c) Koruma Ekibi d) Ġlkyardım Ekibi Sivil Savunma bünyesindeki personele bu ekipler yardımcı olurlar. Ekiplerin Görev ve ÇalıĢma Esasları Madde 42: Ekiplerin birbirleriyle iģbirliği yapmaları ve karģılıklı yardımlaģmalarda bulunmaları esastır. Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi itfaiye gelinceye kadar, yönergeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcısına aittir. Bu süre içerisinde ekipler, amirlerinden emir alırlar. Ġtfaiye gelince söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. Yangın haberini alan ekipler, kendilerine ait araç ve gereçleriyle, olay yerinde olurlar. Olay yerinde; a) Söndürme Ekipleri: Üniversiteye ait binalarda çıkan yangına anında el koyarak yangını söndürmeye çalıģır.yangın yerinin, alt, üst ve yanlarındaki oda ve bölümlerinde gereken önlemleri alır, yangının geniģlemesini önlemeye çalıģırlar. b) Kurtarma Ekipleri: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eģyayı büro sorumlularının gözetiminde, çuvallara veya torbalara koyarak, büroları boģaltmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar bina yetkililerinin gerek görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taģınır. Yanan binanın boģaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya SSGMd.nün emriyle baģlanır. c) Koruma Ekipleri: Yangın nedeniyle olası panik ve kargaģayı önlemeye çalıģır. BoĢaltılan eģya ve evrakı güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde korumaya alır ve yangın söndürüldükten sonra ilgililere teslim ederler. d) Ġlk Yardım Ekipleri: Yangında yaralananlar veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler ve duruma göre hastaneye veya sağlık merkezine ulaģımını sağlarlar. Araç, Gereç ve Malzeme Madde 43: Üniversitede yangına karģı kullanılacak malzemeler listesi (Ek-5) dedir. 10

18 Eğitim Madde 44: Üniversitede, SSGM.lüğüne bağlı güvenlik görevlilerinin tamamı, amirlerinin sorumluluğunda, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarmayla ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile iģbirliği ve organizasyon sağlanması konularında yerel itfaiye ve sivil savunma teģkilatlarından yararlanılarak eğitilir. Yapılan uygulamalı eğitimlerle bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler binalardaki yangın söndürme gereçlerinin nasıl kullanılacağı, en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaģılacağı konularında uygulamalı eğitimden geçirilir. Üniversite bünyesinde özel itfaiye birimi bulunması nedeniyle, SSGM.ve Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı tarafından, Yangın ekiplerinde görevli personel zaman zaman eğitilmektedir. Denetim Madde 45: Üniversite binalarında yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını, GSY.adına SSG. Md. denetler. Denetim sonucunda eksik bulunan ve giderilmesi istenen aksaklıklar ile istenilen önlem ve öneriler, öngörülen uygun zamanda ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. ĠĢbirliği Madde 46: Bilkent Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ve Tepe Grubu arasında, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda iģbirliği sağlanması amacıyla, yönergenin 3.sayfasında bulunan protokol taraflarca imzalanmıģtır. Ödenek Madde 47: Yönergede belirlenen araç, gereç ve malzemenin temin, bakım ve onarımı için her yıl Bilkent Üniversitesi Bütçesinden ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek baģka bir amaç için kullanılmaz. Yangınla mücadele amacıyla alınması zorunlu olan mal ve hizmetlerde her hangi bir neden öne sürülerek kısıtlamaya gidilmez. Yönergeye Aykırı Durumlar DOKUZUNCU BÖLÜM SON HÜKÜMLER Madde 48: Bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç ve kabahat teģkil etmesine göre 5237 sayılıtürk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanunu hükümlerince iģlem yapılır Ġlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 49: tarihinde hazırlanan Bilkent Üniversitesi Yangın Söndürme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıģtır. Mevzuat Hükümleri Madde 50: Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Bakanlar Kurulunun ve sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat uygulanır. 11

19 Yürürlük Madde 51: Bu yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 52: Bu yönerge Hükümlerini, Ġdari ve Mali ĠĢler Rektör Yardımcısı yürütür. 12

20 İKİNCİ KISIM

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Bu Yönergenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Şırnak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şırnak Üniversitesi Senatosu CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şırnak Üniversitesi Senatosu CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 27/03/2017-E.3422 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şırnak Üniversitesi Senatosu *BD434112921* Sayı :84701698-050.01.04/ Konu :17/05-01 Sayılı Senato Kararı CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PLANI

YANGIN GÜVENLİK PLANI REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Bu planın amacı Atatürk Eğitim Fakültesi nin bina ve malzemelerinin yangına karşı korunması ve olası bir yangından can

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK EYLEM PLANI

YANGIN GÜVENLİK EYLEM PLANI 1. AMAÇ Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi ve ek hizmet binalarında herhangi bir yangın olasılığına karşı korunma tedbirlerini almak, tedbirleri kontrol etmek ve istenmeyen bir olay olması durumunda,

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 -Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından kullanılan ve bütün

Detaylı

EK-4 SANKO Üniversitesi Senatosunun 02.10.2015 tarihli ve 2015/07-4 no lu kararıyla onaylanmıştır

EK-4 SANKO Üniversitesi Senatosunun 02.10.2015 tarihli ve 2015/07-4 no lu kararıyla onaylanmıştır SANKO ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesine bağlı birim ve kişilerce kullanılan ve

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ 2012-2013 1 1-GENEL ESASLAR AMAÇ: Bu İç Düzenlemenin amacı; Vezirköprü İlçesi İncesu İlkokulu Müdürlüğü ne ait her

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

MUTFAK ACİL DURUM PLANI

MUTFAK ACİL DURUM PLANI MUTFAK PI NO KULI TOP 1 KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ (KKN) VE ÜRETİMDEKİ CİHAZLARIN BOZULMASI Üretilen gıdaların istenilen gıda güvenliği şartlarını sağlayamaması Problem tespit edildiği anda üretim durdurulur.

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı