Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA FİYATI:25Kr. Keçiörenlilerin refah ve mutluluğunu artırmak için çalışan Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezi, pedagojik danışmanlıktan sağlıklı beslenmeye hukuk danışmanlığından beden diline varan çeşitlilikte ücretsiz danışmanlık ve seminer hizmetleri veriyor. HABERİ 18 DE Hacettepe Teknokentindeki mühendisler, SIM kart üzerinden kişinin bulunduğu yerin koordinatlarını 10 santimetre sapma ile verebilen yerli bir yazılım geliştirdi. Saat, kolye ya da anahtarlık şeklinde tasarlanan "kişi takip sistemi", "bas-konuş'" özelliğiyle ailenin çocuğuyla sürekli iletişim kurabilmesini de sağlıyor. Dünyanın başka bir yerinde de olsa kayıp kişiyi bulan sistem, çocuklar, yaşlılar ve hastalar için çeşitli şekillerde tasarlanabiliyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayalım dedi İş dünyası, siyasette YUMUŞAMA istiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iç gerilimlerle boş yere vakit kaybettiğini belirterek, "Siyasette bir yumuşama ortamı istiyoruz. Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza dönelim. Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Önümüzde müthiş bir yol haritası var. Biz bunu yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birbirimizin üzerindeki negatifliği alalım" dedi. Enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayalım Hisarcıklıoğlu, dünya iş aleminin geleceğe umutla baktığını, Türk iş dünyasında da benzer bir algı bulunduğunu belirterek, "Bir tek şundan kaygımız var; enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayalım. Gelecekte çok büyük bir dünya var. Pastadan alacağımız çok büyük paylar var, pozitif gündeme bakalım diyoruz" şeklinde konuştu. HABERİ 17 DE Haberi15 de Haberi15 de Haberi 20 de

2 2 SineMagazin Türk dizileri Ortado u da bomba etkisi yapt AMMAN - ZEHRA YAMAN - Türk dizilerini Arapça ya tercüme eden Suriyeli tercüman Abdullah Abdulli, Türk dizilerini Arapça ya tercüme etmekteki amac m z, Türkler ve Araplar aras ndaki ba lar güçlendirmekti dedi. Türk dizilerini Arapça ya çevirerek Ortado u da tan nmas n sa layan tercüman ve yap mc Abdulli, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk dizilerinin Ortado u daki etkisi anlatt. Lisans ve yüksek lisans e itimini Türkiye de Mimar Sinan Üniverisitesi Tiyatro Bölümü nde tamamlad n ifade eden Abdulli, Türkiye de bulundu u y llarda Türkler ve Araplar aras ndaki yak nl keflfetti ini ve iki taraf n birbirini daha iyi tan mas için Türkçe kitaplar Arapça ya tercüme etmeye bafllad n belirtti. Abdulli, Üniversite y lar nda Türk edebiyat na afl k olmufltum. fiam a döndü ümde Arapça ya çevrilen önemli Türk edebiyat ait eserleri, kültür ve toplumdan uzak yap ld n, okuyucuya hissiyat vermedi ini gördüm. Birbirimizi daha iyi tan man n yolu dil oldu undan bu kitaplar, Türkçe de verilen manalar ile Arapça ya çevirdim diye konufltu sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Türk edebiyat ndan 50 kitap ve çok say da makale tercüme etti ini söyleyen Abdulli, Birbirine bu kadar yak n iki tolpum ve kültür aras nda ba lar güçlendirmek için kitap tercümesine önem verdim ifadesini kulland. Abdulli, kitap tercümelerinden sonra dizi tercümelerine karar verdi ini belirterek, 10 y l önce Gümüfl dizisini tercüme ederek, Türk dizilerinin Ortado u da izlenmesini sa lam flt k hat rlatmas nda bulundu. lk dizi tercümelerinde büyük bir Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay etki beklemediklerini dile getiren Abdulli, Gümüfl dizisinin, bu kadar patlama yapaca n hiç düflünmemifltik. Türk dizileri Arapça dublaj ile Ortado u kanallar nda gösterime girdi inde, bomba etkisi yapt ve bir patlama yafland diyerek Türk dizilerinin Ortado u da yüksek reyting ile izlendi ine dikkati çekti. Abdulli, Türk dizilerinin yo un bir flekilde izlenmesinde dublaj n da etkisi oldu una de inerek, flöyle devam etti: Türk dizilerinin dublaj için Suriye nin önde gelen oyuncular Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 16 Nisan 2014 seslendirme yapt. Dizilerdeki ruhu ve duyguyu izleyiciye uygun bir ses ile ileterek, tercümeden kaynaklanacak anlam düflüklü ünü engelledi ve daha genifl bir kitleye ulaflmas n sa lad. Arapça ya 10 Türk dizisini tercüme etti ini kaydeden Abdulli, flunlar söyledi: Türk dizilerini Arapça ya tercüme etmekteki amac m z, Türkler ve Araplar aras ndaki ba lar güçlendirmekti. Diziler arac l ile Araplar ve Türkler aras ndaki ba lar güçlendirmek, birbirlerini, ortak noktalar n tan malar n sa lamak ve tarihten kaynaklanan ayr flmalar n ortadan kald r lmas için Arap toplumlar n n büyük bölümünün yak nl n kazanmakt. Ortado u da, kemikleflmifl, karfl taraf tan mak ve bilmek istemeyen bir tabaka var ve onlar için art k birfley yapamay z. Bir de genç, ö renmeye ve yeniliklere aç k bir kesim var, bunlar Türklere ve Türkiye ye dair her fleye aç klar ve direk yak nlaflt lar. Bizim amac m z ise bu iki tabakan n aras nda kalan ve toplumun ço unlu unu oluflturan s n f kazanmakt ve bunu baflard m z düflünüyorum. (AA)

3 16 Nisan 2014 ADIYAMAN - HAKAN FURKAN - EMRE EVREN - Besni ilçesinde polisle esnaf n ortaklafla yürüttü ü proje kapsam nda kentin çeflitli noktalar ile iflyerlerine güvenlik kameras tak l nca h rs zl k oran yüzde 80 azald. Besni lçe Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik Birimince haz rlanan Daha Güvenli Gelece e projesi çerçevesinde ilk etapta Emniyet Müdürlü ünün takt rd MOBESE kameralar Atatürk Caddesindeki refüjde kazalar n önlenmesi amac yla araç sürücülerinin görüfl aç s na göre düzenlendi. Baz parklarda güvenlik aç s ndan düzenlemelerin yap lmas n n ard ndan kent merkezinde bulunan iflyerleri Toplum Destekli Polisler taraf ndan, tek tek dolafl larak güvenlik kamera sisteminin önemi anlat ld. Esnaftan iflyerlerinin içine yeteri kadar, bir tane de d flar da olacak flekilde kamera sistemi kurmalar yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Besni Emniyet Müdürlü ünce 4 ayd r süren çal flmalarda tüm iflyerleri, resmi ve özel kurumlar ile yüz yüze görüflüldü. flyerlerinin büyük bir bölümüne d fl k sm, girifli ve önündeki soka görecek flekilde kamera tak lmas n n ard ndan ilçede yaflanan h rs zl k olaylar nda yüzde 80 düflüfl yafland noktaya kamera tak ld lçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede kamera ve güvenlik sistemlerini yayg nlaflt rarak, suçlara karfl cayd r c l n artt r lmas ve önlenmesi, güvensizlik endiflesini azalt lmas ve suçlular n kolayl kla tespit edilip yakalanabilmesini amaçlad klar n söyledi. Çal flmayla Besni yi Türkiye nin en huzurlu ve güvenli ilçesi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Avan, esnafa kameran n önemini anlatt klar n ifade etti. Projenin tamamlanmas ile iflyerlerini kameralarla daha güvenli Yaflam H CR 16 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 3 Nisan 1430 hale getireceklerini dile getiren Avan, flöyle devam etti: Esnafla bir araya gelerek niçin kamera tak lmas gerekti ini anlatt k. Bu kapsamda esnaf n da deste iyle 50 noktada sokaklar m z ve caddelerimizi görecek flekilde kamera takt k. Bunun da faydas n ilçemizde meydana gelen h rs zl k olaylar n n ayd nlat lmas nda gördük. Valimiz ve l Emniyet Müdürümüzün deste ini alarak iki dönerli 9 sabit kamera daha takaca z. fiu ana kadar tak lan kameralar sayesinde ilçemizde h rs zl k oran yüzde 80 düfltü. - fiimdi daha güvendeyiz Esnaf Mustafa Pektafl, güvenlik kameralar n n tak lmas ndan sonra h rs zl k olaylar n n neredeyse bitti ini söyledi. Emniyet Müdürlü ü ekiplerine teflekkür eden Pektafl, uygulaman n Türkiye ye örnek olmas n diledi. fl yerine güvenlik kameras takt ran fiahin Y lmaz da ilçenin daha güvenli hale geldi ini belirterek, al nan önlemin kendileri için oldu unu, bu nedenle de msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Güvenlik kameras yla donat lan Besni de h rs zl k olaylar azald emniyet müdürlü ü ekiplerinin çal flmalar na destek olduklar n kaydetti. fl adam smet Nergiz ise projeye destek verdi ini, esnaftan da yard mc olmalar n istedi ini söyledi. lçede ciddi bir hadise olmad n, yaflanan h rs zl k olaylar n n da d flar dan gelenler taraf ndan gerçeklefltirildi ini öne süren Nergiz, güvenlik kameras sayesinde yaflanan bir h rs zl k olay n n ayd nlat ld n ifade etti. - Uyar y dikkate almad, ifl yeri soyuldu Arif Turan da emniyet ekiplerinin uyar lar n dikkate almad için ifl yerinden 18 bin liral k eflyas n n çal nd n ifade etti. H rs zl k sonras ilk iflinin kamera takt rmak oldu unu dile getiren Turan, uyar lar dikkate almad için piflman oldu unu belirtti. fllerin yo unlu undan dolay f rsat bulamad na iflaret eden Turan, esnaf, can ve mal güvenli i için güvenlik kameras takt rmaya ça rd. (AA) 3 Paravan flirketle 1 milyon liral k içki vurgunu ZM R - zmir Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ü ekipleri, paravan bir firma arac l yla kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen, piyasa de eri yaklafl k 1 milyon lira olan alkollü içki ele geçirdi. Ekipler, yurtd fl ndan kaçak getirilen alkollü içkilerin bir büfede sat ld ihbar ald. Araflt rma sonucunda "R.A." unvanl firman n getirerek antrepoya koydu u içkileri, gümrük ifllemine tâbi tutmadan ülkeye soktu u, bunlar n "P.B." unvanl büfede sat ld tespit edildi. Harekete geçen ekipler, firman n antrepo ve iflyerlerinde arama yapt. Alkollü içki cinsi eflyalar n gerekenden eksik oldu u, içi bofl içki kutular bulundu u görüldü. Ülkeye kaçak olarak sokulmak istenen ve piyasa de eri yaklafl k 1 milyon lira olan toplam 15 bin 730 flifle alkollü içkiye el koyuldu. Büfede yap lan aramalarda ise 51 adet kaçak alkollü içki ve üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan, yabanc menfleli 26 adet kaçak sigara ve puro cinsi eflyalar ele geçirildi. Söz konusu firman n faal olmad, M.K. nin kaçakç l k amac yla paravan olarak kurdu u, resmî olarak kiralamad ve hiçbir suretle kullanmad bir depoyu kiralam fl ve kullanm fl gibi gösterdi i, bu amaçla haz rlad içeri i sahte belgeyle ithalatç -da t c belgesi ald, bunu kullanmak suretiyle içkilere tatbik etmek üzere bandrol temin etti i ve bu sayede alkollü içki ithalat yapt, ayr ca antrepodaki içkileri kaçak olarak ülkeye soktu u ve flüphelilerden birine ait iflyerinde sat fla sundu u ortaya ç kar ld. zmir Cumhuriyet Baflsavc l 'na 12 flüpheli hakk nda suç duyurusunda

4 4 LONDRA - nci Gürda - Türkiye gündemini karikatür ve animasyonlar yla topluma yans tan Osman Turhan, gerilimsiz, daha tebessüm ettiren konular çizmeyi arzu etti ini söyledi. lüstrasyon ve kitap tasar mlar n incelemek üzere Londra Kitap Fuar nda bulunan karikatürist Osman Turhan, AA muhabirinin sorular n yan tlad. Uluslararas kitap fuarlar na ilgisi oldu unu belirten Turhan, kendi branfl yla alakal farkl ilüstrasyon ve kitap tasar mlar n görmek istedi i için Londra da oldu unu, farkl çal flmalar görmenin üretim aflamas nda çeflitlili e katk da bulundu unu söyledi. Çizerlik serüveninin bafllang ç noktas n n çocuklu unu oldu unu belirten Turhan, Çizgi kabiliyetimin temelinde çocukken oyuncaklar m kendi tasarl yor olmam yat yor. Belki imkans zl ktand ama oyuncaklar kendimiz tasarl yorduk. Daha sonra bu kabiliyeti e itimle belli bir profosyonel çizgiye çekmek gerekiyor. Mutlaka bir e itim süzgeçinden geçmeli. Üniversitede ayr ca grafik tasar mla ilgilendim. Bu alan n çizgilerimi daha vurucu, daha çarp c ve daha alg lanabilir hale getirece ini düflündüm. Bunun faydas n da çok gördüm. Çizginin etkisi bambaflka. Okurun gözünde çok cazip bir etkisi var diye konufltu. - Her çizgim olay oldu Osman Turhan, Türkiye de yaflanan siyasi gerilim sürecinde kendisinin de bu geliflmelerden etkilendi ini belirterek, Çünkü her çizgim olay oldu. Gönül bunun çizgi sanat na verilen de erden kaynaklanan bir fley olmas n isterdi. Okuyucular n insan yoran çok sert tepkileri oluyor. Kahraman görenler oluyor. Bunlar n hiçbirisini ciddiye alamazd m. Alsayd m bu ifli b rakmam gerekirdi çünkü insan vicdanen yapt ndan emin olmas gerekli dedi. Gezi Park odakl olaylar s ras nda çizdi i durufl ile son dönemdeki duruflunun ayn oldu unu kaydeden Turhan, Ancak öyle olmad n düflünen çok say da tepkiyle karfl lafl yorum. Oysa arflivler aç k. Umar m bu gerilim de çok fazla sürmez çünkü her geçen gün kaybeden Türkiye oluyor. Gerilimsiz, daha tebessüm ettiren konular çizmeyi arzu ediyorum ifadelerini kulland. - Çizgiler çok fazla ciddiye al n yor Çizgi sanat n n toplum üzerinde çok etkili oldu unu dile getiren Turhan, bunun Türkiye de özellikle son dönemde karikatürlere verilen tepkilerden anlafl labilece ine dikkati çekti. Çizgi, makaleden, yaz dan çok daha güçlü, çok daha vurucu diyen Turhan, okuyucunun 3-5 saniyede mesaj almak istedi ini, bunun da çizgiyle mümkün oldu unu söyledi. Turhan, çizgilerinde karfl laflt tepkiye iliflkin, Espri olarak bak p, tebessüm edip Kültür Sanat Çizginin etkisi bambaflka geçmekten öte, çizgiler çok fazla ciddiye al n yor, afl r tepkiler veriliyor. Ben mizah sanat çerçevesinde bak lmas taraftar y m. Bu manada çizgi üslubumu biraz dengeli kullanmaya çal fl yorum. Belli bir kifliyi, flahs direkt çizmeyip o düflünceyi elefltirmek gibi daha genel kapsaml bir yaklafl m m var de erlendirmesinde bulundu. - Aslan olarak bile çizseniz, o bir hayvan Karikatürlerde dünya liderlerinin sanatç lar için iyi malzeme oluflturdu unu ancak bu durumun Türkiye de hofl karfl lanmad n kaydeden Turhan, Siyasi liderlerin karikatürize edilmesi Türkiye de direkt hakaret olarak alg lanabilir dedi. Toplumsal de erlerin alg lamada çok etkili oldu unu belirten Turhan, Sonuçta bir siyasiyi hayvan olarak tasvir etmenin Bat da hiçbir sak ncas yok. (AA) T.C. S NCAN 2. ASL YE HUKUK MAHKEMES ESAS NO : 2010/581 Esas LAN 16 Nisan 2014 Kral Türkiye Müzik Ödülleri 2013 adaylar belli oldu STANBUL - Müzik dünyas nda 2013 ün en iyilerinin belirlendi i Kral Türkiye Müzik Ödülü nde yar flacak adaylar belli oldu. Kral Grubu ndan yap lan aç klamaya göre, Kral Türkiye Müzik Ödülleri nde yar flacak adaylar, Kral Pop TV, Kral TV, KralPOP Radyo ve Kral FM ortak yay n nda aç kland. Aday adaylar ; meslek birliklerinden al nan bilgiler fl nda ülkenin önde gelen yap mc lar, radyocular, müzik adamlar ve sanatç lar n n görüfllerine baflvurularak oluflturuldu. Her kategoride yar flacak 5 aday, 200 kiflilik uzman jüri kadrosunun yan s ra 20 Mart-8 Nisan aras nda gerçekleflen halk oylamas nda, 3 milyon 900 bin oyla belirlendi. Adaylar n seçilme kriterlerinde; MÜYAP 2013 fiziki sat fl resmi rakamlar, MÜYAP 2013 internetten dinlenme ve indirilme resmi rakamlar, MusicTopTR verilerine göre 2013 te radyolarda en çok çalan flark lar verisi, MusicTopTR verilerine göre 2013 te radyolarda flark lar en çok çal nan flark c lar verileri, 200 kiflilik jüri ve halk oylamas esas al nd. Kral Türkiye Müzik Ödülleri nde 15 farkl kategoride yar flacak her kategoriden 5 aday, SMS ile 30 Nisan a kadar halk oylamas na sunulacak. (AA) Dahili Daval : RAZ YE GENÇ (Emrullah ve Meryem k z, 1958 D.lu) Davac taraf ndan daval aleyhine aç lan nüfus kayd n n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda 04/10/2011 tarihinde karar verilmifltir. Mahkememizce verilen 04/10/2011 tarih 2010/581 Esas ve 2011/339 Karar say l karar ile; Davan n KABULÜNE, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Afl kpafla Mahallesi Cilt: 5 Hane:32 Bsn:6 da nüfusa kay tl TC Kimlik numaral Merve Y ld z (Altuntafl) ' n nüfus kayd nda "Mülazim" olan baba ad n n ve "Serfinaz" olan anne ad n n iptaline, baba ad n n TC Kimlik Numaral "Y lmaz Y ld z" oldu unun, tespiti ile nüfusa TASH HEN TESC L NE, Temyiz yolu aç k olmak üzere daval Nüfus Müdürlü ü temsilcisinin yüzüne karfl, daval lar n yoklu- unda karar verilmifltir. Yukar da hükmü özetlenen karar, daval Etimesgut Nüfus Müdürlü ünce süresi içinde temyiz edilmifltir. Dahili Daval Raziye GENÇ ad na ç kart lan tebligatlar n PTT arac l yla tebli edilememesi ve adresinin de tespit edilememesi nedeniyle 7201 say l yasan n 31. maddesi uyar nca ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde karar temyiz etmeleri veya temyiz dilekçesine karfl cevap vermeleri gerekti i hususu tebli yerine geçmek üzere ilanen tebli olunur. (Bas n-4303) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

5 16 Nisan YEN MAHALLE LÇES BANDIRMA SOKAK D KMEN DERES BAKSI DEPLASE VE VARLIK MAHALLES BEYPAZARI CADDES Y VL SOKAK YA MURSUYU KOLLEKTÖRÜ DEPLASE - GÖLBAfiI LÇES YAYLABA CADDES MOGAN - EYM R GÖLLER ARASI BA LANTI MENFEZ YAPIM fi ANKARA SU KANAL DARES KANAL YATIRIM DA RES BAfiKANLI I Yenimahalle lçesi Band rma Sokak Dikmen Deresi Baks Deplase ve Varl k Mahallesi Beypazar Caddesi Yivli Sokak Ya mursuyu Kollektörü Deplase - Gölbafl lçesi Yaylaba Caddesi Mogan - Eymir Gölleri Aras Ba lant Menfez Yap m fli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : KAZIM KARABEK R CAD ULUS ALTINDA /AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yaklafl k 2290 m3 Betonarme Betonu ve 266 ton Betonarme Çeli i ile Betonarme Baks ve Menfez Yap m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Yenimahalle ve Gölbafl lçeleri / ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer: : ASK GENEL MÜDÜRLÜ Ü KANAL YATIRIM DA- RES BAfiKANLI I KAT:6 ODA NO: 615 b) Tarihi ve saati : : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. stekliler, ihale konusu yap m iflinde alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Resmi lanlar dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve di er ekipmana iliflkin belgeler NO EK PMAN C NS KAPAS TES TOPLAM ADET 1 Ekskavatör 1 Yd3 100HP 2 2 Yükleyici 1 1/2 1 Yd3 2 3 Asfalt Kesme Makinesi 1 4 Kamyon 15 tonluk 8 5 Motopomp 15hp(en az) 2 6 Kompresör 210 cfm 1 7 Betoniyer 250 lt 2 8 Jeneratör Yeterli Büyüklükte 2 9 Kompaktör Vibr. Tablal 2 10 Silindir Kendinden yürür vbr Nivo Yeteri Kadar 12 Totalstation Yeteri Kadar 13 GPS/GNSS RTK VE CORS Uyumlu 1 Tkm. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: A/IV Grubu " çme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon flleri veya B/III. Grubu " Bina flleri " veya A/II. Grubu: "Tünel flleri" veya A/III. Grubu: "Boru ve letim Hatt flleri" veya A/VIII. Grubu: "Barajlar" veya A/IX Grubu "Su Yap lar " veya A/X. Grubu: "Deniz Yap lar " Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l ASK GENEL MÜDÜRLÜ Ü KANAL YATIRIM DA RES BAfi- KANLI I KAT:6 ODA NO: 615 adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASK GENEL MÜDÜRLÜ Ü KA- NAL YATIRIM DA RES BAfiKANLI I KAT:6 ODA NO: 615 adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOK- SAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,2 (Bas n-5028) (www.bik.gov.tr)

6 6 Turistler, arkeolojik zenginlikleri havadan paramotorla seyrediyor ANTALYA - Dünya ünlü turizm beldesi Antalya Side'yi gezmeye gelen yerli ve yabanc turistler antik kentte bulunan tarihi eserleri halk aras nda motorlu yamaç paraflütü olarak bilinen paramator ile görüyor. Turistler, Mu la Fethiye Ölüdeniz ile Antalya Kafl'ta bölgenin do al güzelliklerini yamaç paraflütü uçufluyla yaparken, Side'de motorlu yamaç paraflütüyle tarih üstünde uçufl yap yor. Paramotorla uçufl yapan turistler, baflta Roma ve Bizans olmak üzere de iflik dönemlere ait tarihi eserleri havadan foto raflaman n heyecan n yafl yor. Side'de y ll k ortalama 2 bin turist paramotor ve mikrolayt(dünyan n en küçük uçak türü) uçuflu yaparak tarihi ören yerine havadan bakarak tatilini heyecan kat yor. Alman turist David Helnston, Side'de tarihi ören yeri üstünde paramotor uçuflu yapman n kendisine keyif verdi ini söyledi. Paramotorla Side üstünde uçarken afla da bakarken tarihe yolculuk yapt n belirten Helnston, Side Antik Tiyatro, tarihi Side Liman An tsal Kütüphane ve Apollon Tap na üstünde motorlu yamaç paraflütü ile uçmaktan mutluluk duydu unu kaydetti. Hollandal turist Joyce Peters'te paramotorla uçufl heyecan n n anlat lmaz oldu unu, Turizm Side'nin havadan görünümünün antik flehrin bütününe bakma aç s ndan büyüleyici oldu unu kaydetti. Peters, "Side'ye havadan bakma çok güzel bir duygu. Ayn heyecan 2 y l önce Fethiye Ölüdeniz'e Babada 'dan yamaç paraflütüyle atlarken yaflam flt m. Ölüdenizde denizle do an n uyum güzelli ini görmüfltüm. Side'de ise adeta havadan bir müzeye girmifl gibi oldum. Side Antik Tiyatro'yu havadan görmek bana heyecan verdi." dedi. Paramotor pilotu hava foto rafç s Nevzat Bodur da, motorlu yamaç paraflütüyle havadan foto raf çekmenin insana huzur ve mutluluk verdi ini kaydetti. Side'nin havadan do al ve tarihi güzelli inin büyüleyici oldu unu belirten Bodur, havadan adeta antik kenttin aç k hava müzesi konumunda oldu unu ifade etti. (CHA) 16 Nisan 2014 Uluda n yeni gezi arac Arap turistlerin gözdesi oldu BURSA - K fl turizminin önemli merkezlerinden Uluda 'da, bir giriflimci taraf ndan modifiye edilen gezi arac, turistlerin yo un ilgisini görüyor. Oteller bölgesine ç kan yerli ve yabanc turistler, Fiat 126 Bis model otomobilin yeni halini görünce flaflk na dönüyor. Üstü aç l p modifiye edilerek gezi arac na dönüfltürülen otomobil, yo un talep görüyor. Arac saati 100 liraya kiralayan Mustafa Salt k, flunlar dile getirdi: Bizim modelimiz, arac biz yapt k. Asl nda araba 126 Bis ama biz Bugi ye çevirdik bunu. Uluda da gezi amaçl, gelen turistlerin binip gezmesi için yapt k. Arac saati 100 TL ye kiral yoruz. Yeni getirdik ve baya bir talep oldu, ilgi görmeye bafllad. Bunun belli bir güzergah var, o güzergahta, rehber eflli inde geziliyor. De ifliklik olsun, Uluda a gelen misafirlere farkl bir fley sunmak istedik. Yabanc turistler çok ilgi gösteriyor. Salt k, özellikle Araplar turistlerin arac çok be endi ini ifade etti. (CHA)

7 16 Nisan BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Ba da ürünün toplanmas. 2. Evrensel al c kan grubu. Meflgul etme. 3. Bir sebze. Ümit. 4. Antlaflma. Gözleri görmeyen. 5. Uzakdo u sporlar nda siyah kufla n derecelerinden her biri. nce, narin. 6. Japon lirik dram. Belli, aç k. 7. Çocuk sahibi olmufl kad n. Omuzluk. 8. Barbunyaya benzer bir bal k. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. 9. Hardal kokulu savafl gaz. 10. De erli bir kömür türü. Rutubet. Kiloamperin simgesi. 11. Saha, meydan. Kötü dikifl nedeniyle kumaflta oluflan büzülme. 12. Pamuk ipli ini saran küçük el ç kr. 13. Parazit, tufeyli. Demiryolu. 14. Kesici araç kab. slimle çal flan a rl k kald rma makas. 15. Belirti, niflan. 16. Vuruflma, savafl. Bedenin belden afla bölümlerini y kamakta kullan lan tuvalet arac. 17. yice yanarak atefl durumuna gelmifl kömür ya da odun parças. Tellürün simgesi. Rütbesiz asker. 18. Tafl levre i. 19. Bildik, tan d k. Eski M s r da bir tanr. 20. Dervifl selam. Yelkenlerin aç lmas için verilen komut. Yukar dan afla ya: 1.Çocuk sahibi olmufl erkek. Eski dilde düflünüp söyleme yetene i. Akarsu yata, mecra. Bir fleyin do ru oldu unu belirtmek için yap lan iflaret. 2. Dövüflemeyecek duruma gelen boksör. htimal. Bir gösterme s fat. 3. Madencilikle u raflan kurumumuzun k saltmas. Müslümanlarda, bir çocu un do umundan yedi gün sonra Allaha flükretmek için kesin kurban. Beden yap s, gövde yap s. 4. Tek kürekle sandal geri geri götürme. Kal n sicim. Kimileri u ur sayar. Yat liman. 5. At n boynuna tak lan dizgin ve süsler. Arkadafl, dost. Mikroskop cam. San, unvan. 6. Güney Afrika n n plaka iflareti. Havaya f rlat lan bir plakan n vurulmas ilkesine dayanan bir at c l k dal. Efllik etme, birlikte bulunma. Uzakl k anlat r. 7. Yüksek, yüce. Bir flirket türü. Evli olmayan kimse. 8. Ankara ilinin bir ilçesi. slamiyet ten önce Kâbe de bulunan üç puttan biri. Bir çeflit hamur yeme i. Kalça kemi i. 9. Genellik. Pulluk, büyük saban. Bir mal n toptan sat ld ve çokça bulundu u yer. 10. Cüretkâr. Bir ilimiz. Yard mc. Hollanda n n plaka iflareti. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 Mursi'nin k z ndan "Kafesteki babam de il" iddias KAH RE - M s r'da darbeyle görevinden uzaklaflt r lan seçilmifl cumhurbaflkan Muhammed Mursi'nin k z fieyma'n n "duruflmalarda mahkeme salonuna getirilen kiflinin babas olmad " fleklindeki iddias, sosyal medyada genifl yank buldu. fieyma Mursi, sosyal paylafl m sitesi Facebook'taki sayfas nda paylaflt, biri babas n n cumhurbaflkanl makam nda gülümseyen, di eri duruflma salonundaki kafeste çekilmifl iki foto rafla ilgili "Dikkatli olanlar farkedebilir. Kafeste duran Cumhurbaflkan de il, o kim? Cumhurbaflkan nerede? Ona ne oldu" fleklinde yazd. Mursi'nin k z fieyma'n n bu sorusu, sosyal paylafl m sitelerinde genifl yank buldu. Pek çok kifli, sosyal paylafl m sitelerinde Mursi'nin sa l - ndan endifle etti ini dile getiren paylafl mlarda bulundu. Darbeyi Ret ve Meflruiyete Destek için Ulusal ttifak' n çat s alt ndaki Selefi e ilimli Asale Partisi bas n sözcüsü Mahmud Nusayr, Mursi'nin yerinin aç klanmas hedefiyle yap lan çal flmalar kapsam nda, "???_??????_????#" (Cumhurbaflkan Mursi nerede) hashtag ile etiketlenen tweetler atmalar n istedi. Nusayr, "Mursi'nin k z, babas n n nerede oldu unu soruyor. Bu adrese tweet atarak, kat l m say s n milyara ulaflt ral m" fleklinde yazd. AA muhabirinin görüfltü ü Mursi'nin savunma heyeti sözcüsü avukat Muhammed ed-dimati ise "Mursi'nin kas m ay ndan bu yana güvenlik gerekçesiyle ailesi ile görüfltürülmedi i gözönüne al n rsa bu sorular anlay flla karfl lanabilir" dedi. Ailesinin Mursi hakk nda endiflelenmelerinin en do al haklar oldu u dile getiren Dimati, "En k - sa zamanda Cumhurbaflkan n n k - z, efli ve çocuklar yla görüflmesine müsaade edilmeli. Önümüzdeki günlerde Mursi'nin ailesiyle görüflmesi için savc l ktan izin almaya çal flaca z" diye konufltu. (A.A) D fl Haberler MOSKOVA - Ukrayna'n n do u kentlerinde yaflanan olaylar AA muhabirine de erlendiren Rus uzmanlar, Ukrayna krizinde konuflulmas gereken as l konunun bu ülkenin toprak bütünlü ünün tehlikede olmas de- il, federal bir yap n n oluflturulmas sorunu oldu unu ileri sürüyor. Uzmanlar, Rusya'n n ekonomik nedenlerden, Ukrayna'n n güneydo usuna yard m edemeyece- ini savunurken, Moskova yönetiminin ülken bu ülkenin do usunu topraklar na katmak gibi bir niyetinin olmad n iddia ediyor. Rus uzmanlar, Ukrayna krizinden ç k fl yolunun federal sisteme geçmek oldu u görüflünde birlefliyor. Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT) Entitüsü Direktörü Konstantin Zatulin, Rusya, ekonomik nedenlerden dolay Ukrayna'n n do usuna yard m edemeyece ini söyledi. "Ufukta Ukrayna'n n da lmas gibi bir ihtimal" görünmedi ini dile getiren Zatulin, Kiev yönetiminin, politik diyalog seçene i yerine güç kullanarak, gelecekteki istikrars zl k için tüm flartlar oluflturdu unu öne sürdü. Zatulin, "as l sorunun Ukrayna'n n toprak bütünlü ünün tehlikede olmas de il, federal bir yap n n oluflturulmas oldu- unu" savunarak, flöyle devam etti: "Ukrayna'da eyaletlere, kendi yöneticilerini seçme hakk, istedikleri dilde konuflma hakk ve bütçe eflitli i verilmeli. Ancak ekonomiyi ve politikay elinde tutan zümre, yönetime halk taraf ndan seçilmifllerin gelmesinden korkuyor. Ukrayna'da as l entrika topak bütünlü ü de il, federal yap ya geçifl konusu etraf nda dönüyor." Rusya Stratejik Araflt rmalar Merkezi Uzman Boris Nemenskiy, Ukrayna'n n devlet yap s n de- ifltirerek federal sisteme geçmesi durumunda ülkenin toprak bütünlü ünü en az birkaç y l daha uzaca n öne sürdü. Nemenskiy, Rusya'n n teklif etti i federal modelle, "Yönetimde sadece bat bölgelerinin de il, son günlerde olaylar n yafland güney ve do u eyaletlerinde temsilcilerinin de yer alaca bir sisteme" geçilmesinin kastedildi ini belirtti. Ukrayna'n n, co rafi 16 Nisan 2014 Rus uzmanlara göre; Ukrayna'n n reçetesi federal yönetim Yelena Teslova - Rus uzmanlar, Ukrayna'n n do usundaki olaylar n ülkenin federal yönetime geçmesiyle sona erece ini savunuyor. aç dan istikrars z bir üke olarak kalaca n iddia eden Nemenskiy, Kremlin'in, "Ukrayna'n n toprak bütünlü ünden" yana oldu unu vurgulad. Ukrayna yönetiminin istikrar n oluflmamas için her fleyi yapt n öne süren Nemenskiy, "Bu insanlar (Ukrayna yönetimi) herhangi bir taviz vermek niyetinde de il. Ukraya'n n do usunu anlafl labilecek bir taraf olarak kabul etmiyorlar ve olaylar güç kullanarak çözmek gerekti ini düflünüyorlar"de erlendirmesinde bulundu. Nemenskiy, Kiev'in mevcut tutumunun Ukrayna'y bir iç savafla sürükleyebilece ine vurgu yaparak, böyle bir durumda oluflmas muhtemel senaryoyu flu ifadelerle anlatt : "Ülke en az ikiye bölünebilir ve sadece bafllang çta ikiye bölünece ini düflünüyorum, ileride bat k sm da kendi yolunu çizmek isteyebilir Üçüncü bir ihtimal, Kiev yönetimi üç büyük do u eyaleti olmadan ülkenin üniter yap s n korumay baflar rsa Ukrayna'dan ayr lan bu üç büyük bölge K r m örne inde oldu u gibi Rusya'ya ba lanmak isteyebililir." Rusya Parlamentosu'nun alt kanad Duma BDT iliflkileri ve Avrasya Entegrasyonu Komisyonu Birinci Baflkan Yard mc - s Vladimir Nikitin, Ukrayna'da Rusça'n n resmi dil olmaktan ç kart lmas - n n olaylar n fitilini atefllendi ini öne sürdü. Ukrayna'da ve K r m'da yaflananlardan Kiev yönetimini sorumlu tutan Nikitin, ülkenin do usunda yaflananlar "yönetimi kabul etmeyen Rus halk - n n manevi ve fiziki olarak özgürlük savafl " olarak nitelendirdi. Nikitin, "Kiev'in meflru olmayan yönetimi olaylar daha da zorlaflt rmak için elinden geleni yap - yor. Ukrayna ekonomik olarak zay f bir ülke, politik olarak da ayn durum söz konusu, yaflanan bu olaylar manevi olarak da büyük yaralar oluflturdu. Ülkenin yaflad krizden en mant kl ç k fl yolu federal sisteme geçmek olarak görünüyor" diye konufltu. Rusya'n n önemli araflt rma flirketlerinden birinin yapt son kamuoyu yoklamas, Ukrayna'da yaflanan olaylardan sonra Rus halk n n, Kiev'e ve Bat 'ya olan bak fl aç s n n de ifltirdi ini gösteriyor. (AA)

9 16 Nisan 2014 Fransa'da siyaset dünyas n flafl rtan anket PAR S - Fransa'da bir kamuoyu araflt rmas, sosyalist Cumhurbaflkan François Hollande ile ayn partiden Baflbakan Manuel Valls aras nda popülarite aç s ndan büyük bir uçurum oldu unu ortaya koydu. Ifop kamuoyu araflt rma flirketinin anketine göre, yüzde 18 halk deste i ile Hollande, 5. cumhuriyet tarihinin ''en sevilmeyen cumhurbaflkan '' unvan n elinde tutmay sürdürürken, baflbakan olarak atad Valls ise yüzde 58 oran nda popülarite ile halk taraf ndan oldukça sevildi ini gösterdi. Siyasi gözlemcilere göre, yar baflkanl k sisteminin geçerli oldu- u Frans z sisteminde cumhurbaflkan ile baflbakan aras ndaki popülarite aç s ndan yüzde 40 oran ndaki farkl l k oldukça flafl rt c ve flu ana kadar bu tür bir durum hiç yaflanmad. Son olarak 2008 y l nda eski cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy'nin popülaritesi yüzde 37 iken yine eski baflbakan François Fillon'un popülaritesi yüzde 58 civar ndayd y l nda Sarkozy ve Fillon aras nda halk deste i aç s ndan yüzde 21'lik fark yine flafl rt c bir sonuç yorumlanm flt. Hollande, yerel seçimlerin ikinci turunda iktidardaki Sosylalist Partisinin hezimete u ramas - n n ard ndan Baflbakan Jean Marc Ayrault'un yerine, Valls'i atam flt. Öte yandan siyasi çevrelerde, gelecek cumhurbaflkanl seçimlerinde Sosyalist Partisinin Hollande yerine Valls'i aday göstermesini ciddi bir ihtimal olaca tart fl l yor. (AA) smail Heniye D fl Haberler GAZZE - Gazze'deki Filistin Hükümeti Baflbakan smail Heniye, Hamas ve Fetih aras nda mutabakat çabalar nda, yak n gelecekte somut ad mlar n at lmas n umut etti ini söyledi. Heniye, Fetih Hareketi üyesi Nahid er-reis'in ad n n verildi i caddenin aç l fl nda yapt konuflmada, Hamas ve Fetih aras nda devam eden "siyasi bölünmüfllü ün" Filistinlilere verdi i zararlara ve son dönemde yürütülen mutabakat çal flmalar na de inerek, "Umut ediyorum yak n gelecekte, siyasi bölünmüfllü ü sonland racak somut ad mlar atmak için gerekli kararlar n alt na imzalar atmaya bafllar z" dedi. Caddeye ad verilen kiflinin önemli bir flahsiyet oldu unu ifade eden Heniye, "Reis, fikir ve hareket adam yd. Kurflun ve kelimeyi ayn zamanda kullanan direnifl ve Irak tan s n r ihlaline hendekli çözüm Terör gruplar n n ve kaçakç lar n geçiflini önlemek için Irak' n Suriye s n r ndaki hendek kazma çal flmas devam ediyor. DUHOK - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentindeki Aloka Köyüne ulaflan hendek kazma çal flmas n n bitmesine 15 kilometre kald belirtildi. fl makinalar 3 metre derinli- inde 2 metre geniflli- inde hendekler aç yor. Irak S n r Muhaf zlar ve Peflmerge güçleri, hendek çal flmas n n devam etti i bölgeyi koruyor. Bölgede güvenli i koordine eden Peflmerge komutan Binbafl Muhammet Hasan, AA muhabirine yapt aç klamada, "Irak hükümeti, Suriye ile olan 605 kilometre s n r boyunca hendek kaz lmas na karar verdi. fiimdiye kadar 590 kilometre hendek kaz ld. Son 15 kilometre kald " dedi. "Bu hendek, Berlin duvar ya da Çin Seddi de ildir. Gerekli güvenlik sa land zaman hendekin doldurulmas kolay olacak" diyen Hasan, baz lar n n iddia etti i gibi Suriyeli s nmac lar n geçiflini engellemedi ini, sivil halk n geçifli için Peflhabur S - n r Kap s 'n n aç k tutuldu unu kaydetti. S n r n Suriye taraf nda gerekli güvenli in sa lanamamas nedeniyle çok say da terör örgütü mensubunun elini kolunu sallayarak Irak topraklar na geçti ini öne süren Hasan, son bir ay içerisinde kaçak yollarla geçmek isteyen 905 kifli yakalad klar n bildirdi. Hasan, "Bu kiflilerin ifadelerini ald m zda ço unun terör sald r lar n organize etmek için Irak'a geçmek istedi ini tespit ettik. Bunlar aras nda silah kaçakç l yapan tüccarlar da vard. Çok say da roketatar, makinal tüfek, suikast silahlar, patlay c madde ve mühimmat ele geçirdik. Elbette bu silah tüccar için sorun de il. Onlar paras n almaya bakar. S n r, sadece bir taraftan kontrol edilemez. Gördü ümüz kadar yla Suriye taraf nda s n r güvenli ini sa layacak askeri güç yok. Biz Irak hükümetinin ald karar do rultusunda güvenli i sa l yoruz" fleklinde konufltu. Hendek kaz lar n protesto eden grubun, birkaç gün önce ifl makinalar n yakmak istemesi üzerine gerginlik ç kt - n hat rlatan Hasan, flöyle devam etti: ''Biz Kürdistan Peflmerge Bakanl 'na ba l bir güvenlik gücüyüz. Hiçbir partiye ba l de- iliz. Amac m z s n r n iki taraf nda güvenli i sa lamak. Ama nedense bu yanl fl anlafl l yor. Suriye taraf ndan hendeki protesto eden gruba atefl açt m z öne sürüldü. Böyle birfley kesinlikle do ru de ildir. Onlar, ifl makinalar n yakmaya çal flt ve bize atefl açt. Protesto, bir mesaj iletmek için yap l r, askere atefl etmek veya ifl makinalar n yakmak için de il. Oluflturdu umuz güvenlik koridoruyla asl nda Suriye Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) yard m ediyoruz. Sald rmalar n de il, bizi kutlamalar n beklerdik.'' Peflmerge komutan Binbafl Muhammet Hasan, PYD'nin kontrol etti i s n r bölgesinin ticari bir yola dönüfltürüldü- ünü, s n r geçen kiflilerden gümrük vergisi ad alt nda 300 dolar al nd n öne sürerek, "Bir horoz bile geçirildi- i zaman PYD gümrük vergisi al yor'' ifadesini kulland. (A.A) Filistin'de milli mutabakat çal flmalar sürüyor edebiyat insan yd. De iflen flartlar n kendisini belirlemedi i ilkeli bir kiflilikti" diye konufltu. Fetih Hareketi meclis üyeli i ve bir dönem adalet bakanl görevinde bulunan flair ve yazar Nahid er-reis, 13 Nisan 2010 y l nda vefat etmiflti. (AA)

10 10 Ekonomi BUG AD Bat Afrika ile ticaret köprüsü kuruyor 16 Nisan 2014 CATEF-2014 Su Teknolojileri Fuar 'na büyük ilgi Azerbaycan' n baflkenti Bakü de düzenlenen CATEF Uluslararas Hazar Su Teknolojileri Fuar 'na kat lan firmalar yo un ilgiden memnun kald. BAKÜ - Fuarda ayr ca 90' n üzerinde akademisyenin sunum yapt bir de konferans düzenlendi. Konferansta hayat için en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen su ile ilgili yeni teknolojiler konular nda oturumlar düzenlendi. Fuara; Avusturya, Almanya, ABD, Kanada, Türkiye, srail, Rusya, Fransa, Macaristan, Danimarka, sviçre ve talya gibi sektörde söz sahibi ülkelerle birlikte yerli firmalarda ifltirak etti. Uluslararas Su Kaynaklar Birli- inin(iwra) de destek verdi i fuarda su kaynaklar n n verimli kullan m na iliflkin su teçhizatlar, at k su ve ar tma sistemlerinin sergilendi i stantlar ilgi oda- oldu. Fuara Türkiye'den kat lan Erkon Döküm yetkilisi Ramazan Erkufl, Cihan Haber Ajans 'na(cihan) yapt aç klamada firma olarak söz konusu fuara ikinci kez kat ld klar n ve her iki fuarda da gördükleri ilgiden memnun kald klar n bildirdi. Erkufl ''Azerbaycan' n alt yap s n oluflturmak için buraday z. Kaliteli mallar m zla ülkeye katma BURSA - Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), dünyaca ünlü "Dünya Ticaret Köprüsü" programlar n n bir yenisi olan Türkiye Bat Afrika program kapsam nda Afrikal ve Türk ifladamlar n n ikili ifl görüflmeleri, 14 Nisan 2014 Pazartesi günü Bursa da yap lacak. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan TUSKON Yönetim Kurulu Baflkan R zanur Meral, biur bas n toplant s düzenleyecek. fl dünyas nca 2006 y l ndan de er sa layaca m z düflünüyoruz.''dedi. Gauss Elektrik sat fl sorumlusu fiakir Köse de CA- TEF-2014 fuar n n firmalar n tan tma ad na çok iyi bir f rsat oldu unu söyledi. Dikkaya Su Kontrol Sistemleri hracat Müdürü Özgür Dikkaya da Azerbaycan'da alt yap ad na yap lan ifllerle ilgili bilgi ald klar n ifade ederek, üretimini yapt klar mallara ihtiyaç duyuluyor, olmas ndan dolay ileriye ümitle bakt klar n ifade etti. Hafta sonu sona erecek olan CATEF-2014 Fuar 'nda 24 ülkeden 80'e yak n firma su teknolojileri, at k sular n güvenli olarak tafl nmas ve ar tma ile ilgili ürünlerini sergiliyorlar. (CHA) beri her y l ilgiyle takip edilen Dünya Ticaret Köprüsü etkinlikleri, Bat Afrika dan 10 ülkenin kat l m yla bu y l da oldukça aktif olacak. Holiday Inn Otel de düzenlenecek ve yurtd fl ndan 120 firman n kat laca organizasyonda g da, tar m, hal c l k, inflaat malzemeleri, kozmetik ve kiflisel bak m, tekstil, çelik ev aletleri, enerji, ev ve ofis mobilyalar sektörlerinden kat l mc lar yer alacak. Stant ziyaretleri ve ikili ifl görüflmelerinin yap laca organizasyonda ifladamlar, yeni yat r m alanlar belirleyecek. Fildifli, Gine, Moritanya, Senegal, Mali, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Yeflil Burun Adalar ve Gine Bissau'nun kat laca programda firmalar, belirlenen sektörlerdeki ürünlerini tan tacak. Bursa Giriflimci fladamlar Derne i (BUG AD) Yönetim Kurulu Baflkan Ali Fuat Er, bu organizasyonla birlikte kurulan ticaret köprülerinin, yeni yat r mlar n önünü açt n söyledi. (CHA) ET K: zmir turizmi kan kaybediyor ZM R - zmir e geçen mart ay nda gelen turist say s n n, 2013 y l n n ayn dönemine göre yüzde 20,70 azald n belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Yard mc s ve Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i (ET K) Baflkan Mehmet fller, flehrin turizmin kan kaybetti ini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanl verilerine göre 2013 Mart ay nda zmir'e 46 bin 41 turist geldi, bu y l ise say 36 bin 511 oldu. Ocak-Mart döneminde gelen turist say s ise geçen y - l n ayn dönemine göre 356 kifli artarak 88 bin 156'ya ç kt. Bu dönemdeki turistlerin büyük bölümü havayoluyla geldi Mart ay nda havayolu giriflleri bir önceki y la göre yüzde 11,72, denizyolu giriflleri ise yüzde 40,67 azald. Bakanl n verileriyle ilgili aç klama yapan ET K Baflkan fller, zmir futbol liginden düfltü, sanayi liginden düfltü, finans merkezi olmaktan düfltü. fiimdi turizm liginden de düflüyor. Her geçen gün turizmde kan kaybediyor. fiehiriçinde yatak kapasitesi artarken fiyatlar artt ramad m z gibi zmir'e yeni pazarlar kazand ram yoruz. Yeni hedef kitlelere yönelemiyoruz. dedi. Bu gerilemenin sebebinin, flehrin kanaat önderlerinin turizme üvey evlat muamelesi yapmalar oldu unu savunan fller, Bizler sivil toplum örgütleriyiz, ayn zamanda turizm sektörünün paydafllar y z. Zaten tesislerimizi doldurmak ad na yurtd fl fuarlara, workshoplara, roundtriplere kat l yoruz ve oralarda kenti tan t p pazarlamaya çal fl yoruz. (CHA)

11 16 Nisan 2014 Ekonomi Pasta üretimi için 1 milyon liral k yat r m yapt STANBUL -G da sektörünün önde gelen firmalar ndan Seyido lu, 1 milyon lira tutar nda kapasite art r m yat r m yapt. Bu yat r mla pasta ve çocuk ürünlerinin üretimine a rl k verilmesi planlan yor. Seyido lu Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Makine parkuru da dâhil 1 milyon lira yat - r mla üretim birimimizi devreye ald k. stanbul Had mköy'de bulunan 8 bin metrekarelik üretim alan m za bin metrekarelik daha alan ekledik. Burada pasta, sütlü ve flerbetli tatl lar ve çocuklara dönük yeni konseptimizin üretimini yapmaya bafllad k. Kan m o, bu yat r mla ihracat m za katk yapaca z. dedi.had mköy'de günlük 25 ton helva, 20 ton tahin, 15 ton reçel üretimi yapt klar n aktaran Göksu, flunlar ifade etti: "Üretim ve kapasite bak m ndan Avrupa'n n önde gelen üretim alanlar ndan birini elimizde bulunduruyoruz. Son senelerde ihracatta etkiniz. Bu kapsamda 20'ye yak n ülkeye 4 ayr markam zla sat fl yapmaktay z. Ar- Ge faaliyetlerimizin ard ndan ürün türünü art rmaktay z. Osmanl saray n n nadide reçellerini yeniden üretmeye bafllad k. Ananevi tatlar m z çocuklara sevdirmek için çizgi film karakterlerini kulland m z yeni bir ürün serisi ortaya koyduk. Yeni ürünlerin yan nda kapasite art r m na ve ek yat r mlara gerek duyduk. Daha evvel ufak miktarda üretti imiz pasta, sütlü tatl lar ve kimi unlu mamullerin tonaj n art rd k. Yeni yat r mla 30 yeni eleman al m oldu, böylece toplam çal flan say - m z 400 ü aflt. Sultanbac, Seysu, ve Çokomiss markalar yla da üretim yapt klar n aç klayan Göksu, flöyle devam etti: "65 senelik markam zla Osmanl tatlar n n üretimini yap yoruz. fiu an ayr gruplarla üretime bafllad k. Yak nda sat n ald m z Sultanbac markas yla flu anda Avrupa'n n pek çok ülkesinde gross marketlere giriyoruz. Ananevi tatlar m z dünyan n en ücra ülkelerine kadar ihraç etmekteyiz Baflar ç tam z üst s ralara tafl mak ad na ma azalaflma ve kapasite art - r m yat r mlar m za devam edece iz. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ B A B O Z U M U 2 A B O Y A L A M A 3 B A M Y A U M U T 4 A N T A N T A M A 5 D A N R A K K 6 N O A Y A N Y 7 A N A A P O L E T 8 T E K R N A T O 9 I P E R T K 10 K O K N E M K A 11 A L A N F P O T 12 A A L A M T 13 A S A L A K R A Y 14 K I N M A Ç U N A 15 A L A M E T H V 16 K I T A L B D E 17 K O R T E E R 18 S M N A K O P 19 A N A A M O N 20 H U A M O R A L

12 12 Ekonomi ZM R - Polonya da 2013 y l nda da Polfish Fuar na kat ld klar n kaydeden STG Yönetim Kurulu Baflkan Melih flliel, özellikle alabal a yönelik yo un bir ilgi oldu unu söyledi. Worldfood Warsaw'da bin kifliye, Polonya da yaflayan Türk aflç Do an Zorlu nun sunumuyla özel soslarla haz rlanm fl alabal k, levrek ve çipura tatt rd klar n, ayr ca füme alabal k ikram ettiklerini anlatt. Polonya n n dünya su ürünleri üretimindeki pay n n yaln zca yüzde 0,2 seviyesinde oldu una iflaret eden flliel, 484 bin ton tutar ndaki iç tüketimin büyük bölümünü ithalatla karfl l yorlar. Ayr ca Polonya n n, ithal edilen bal iflleyerek ihraç eden geliflmifl bir bal kç l k endüstrisi bulunuyor. Polonya ya 2012 y - l nda 7 milyon 330 bin dolar seviyesinde su ürünleri ihracat gerçeklefltirmifltik y l nda bu rakam, yüzde 60 l k art flla 11 milyon 697 bin dolara ç kard k y l - n n ilk çeyre inde ise art fl oran m z yüzde 68 e ulaflt ve ihracat rakam - m z 3 milyar 745 bin dolara yükseldi. Polonya, yak n gelecekte Türk su ürünleri sektörünün en fazla ihracat yapt pazarlardan biri konumuna yükselecek potansiyele sahip. fleklinde konufltu. Polonya da alabal a yo un talep oldu una vurgu yapan flliel flöyle devam etti: Polonya, son y llarda dünya ekonomisindeki önemi ve pay yükselen bir ülke küresel mali krizi boyunca pozitif büyüme gösteren yegâne AB üyesi oldu y l nda, AB üyesi olmas - na ra men h zla geliflen bir ülke. Üstelik y lda 11 milyonun üzerinde turist Polonya y ziyaret ediyor. Almanya ya da çok yak n bir ülke. Polonya, 320 milyar dolar civar ndaki perakende piyasas ile AB ye yeni kat lan 10 ülke aras nda en büyük pazara sahip. Perakende piyasas düzenli olarak büyümekte, buna ba l olarak talep art yor. Su ürünleri sektörü için cazip bir pazar. Ekonomisinin AB deki birçok ülkeden çok daha fazla geliflti ini gözlemledik. Polonya pazar na yönelik çal flmalar m z bundan sonraki y llarda da sürdürece iz. Worldfood Warsaw Fuar, 9-11 Nisan 2014 tarihinde Varflova da ilk kez düzenlendi. Fuara 91 firma kat ld. Fuarda STG stand n Türkiye nin Varflova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan ziyaret ederken STG yi Yönetim Kurulu Baflkan flliel, Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Yeniç kan ve Ahmet Tuncay Sagun ile Ege hracatç Birlikleri fiefi Serap Ünal temsil etti.(cha) 16 Nisan 2014 Türk su ürünlerine Polonya da büyük ilgi Do u Avrupa'da en sa l kl ekonomiye sahip ülke konumundaki Polonya, Türk su ürünleri sektörünün yeni gözdesi oldu. Su Ürünleri Tan t m Grubu (STG), 9-11 Nisan 2014 aras nda düzenlenen Worldfood Warsaw Fuar na kat ld. Körfez ülkelerinden Antalya'ya direkt uçulacak ANTALYA - Direkt uçufl olmad için Antalya'n n turist say s n artt ramad Arap pazar nda önemli bir geliflme yafland. Havayolu flirketi Air Arabia, BAE'nin Sharjah flehrinden Antalya'ya direkt uçma karar ald. Ramazan Bayram 'n n ikinci günü bafllayacak uçufllar, haftan n üç günü karfl - l kl yap lacak. Geliflme hakk nda bilgi veren Bat Akdeniz Kalk nma Ajans (BAKA) Antalya Yat r m Ofisi Koordinatörü Alattin Özyürek, Körfez bölgesinden Antalya'ya ilk direkt uçufl izni için Sivil Havac l k Genel Müdürlü- ü ile görüflmelerin bir y ldan fazlad r sürdü ünü söyledi. Dubai'ye 25 kilometre mesafede, yaklafl k 1 milyon nüfuslu Sharjah'dan ilk seferin 29 Temmuz 2014 Sal günü yap laca, sal, perflembe ve cumartesi olmak üzere haftan n üç günü karfl l kl uçufllar n, Antalya'ya gelen Arap turist say s n artt - raca n kaydetti. Sharjah-Antalya uçuflu yaklafl k 3,5 saat sürecek. Halihaz rda stanbul üzerinden yap - lan uçufllar ise 4,5 saat sürüyor. Uçaklar n rötar yapmas halinde bir Arap turistin Antalya'ya ulaflmas 10 saati bulabiliyor. Arap turistlerin Antalya'y tercih etmemelerinin sebeplerinin bafl nda bu durum geliyor. Körfez bölgesi ülkeleri olarak adland r lan Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, BAE ve Umman'dan Türkiye'ye, geçen y l 450 bin turist geldi. Araplar n Türkiye'de en çok ziyaret etti i yerlerin bafl nda ise stanbul ve Bursa'n n yan s ra Karadeniz Bölgesi bulunuyor. Koordinatör Özyürek, direkt uçufllar n bafllamas yla Antalya'ya gelen Arap turist say s nda önemli miktarda art fl olaca- n ifade etti. Harcama al flkanl yüksek Araplar n yan s - ra Körfez ülkelerinde çal flan yabanc uyruklu yöneticilerin de Antalya'y tercih etmeye bafllayaca n söyledi. BAKA'n n davetlisi olarak Antalya'ya gelen BAE'den yedi turizmci ve iki gazeteciyi kabul eden Vali Sebahattin Öztürk de flehrin yeni turizm alanlar ndan birinin Ortado u olmas n istediklerini ifade etti. Vali Öztürk, "Bizim hem kültürel olarak yak nl k duydu umuz bir ülke hem de bizim için üzerinde çal fl lmas gereken bakir bir alan. Daha fazla turistin ülkemizi ziyaret etmesini ve ayr ca burada mülk sahibi olmas n istiyoruz. Bu da çok önemli. Ev sat n almalar n, yazl k sahibi olmalar - n da arzu ediyoruz." diye konufltu. Körfez ülkelerinin Türkiye'de ilgi gösterdi i Bursa ve Karadeniz Bölgesi gibi destinasyonlar aras na Antalya'y da ilave etmek istediklerini kaydeden Öztürk, ilde 60 bine yak n yabanc n n y l boyu ikamet etti- ini sözlerine ekledi.(cha)

13 16 Nisan 2014 Ekonomi TAP do algaz projesi yap m 2015'te bafll yor Türkmenistan, ABD ve Rusya'n n da destek verdi i Türkmen gaz n Pakistan ve Hindistan'a tafl yacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAP ) do algaz boru hatt projesinin yap m - na 2015 y l nda bafllamay hedefliyor. AfiKABAT -Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov, petrol ve do algaz sektör yetkilileri ile yap lan çal flma toplant s nda bu konuda hedefleri belirledi. Devlet Baflkan Berdimuhamedov, söz konusu projenin yap m na 2015 y l nda bafllanmas için gereken çal flmalar n yap lmas n istedi. "2014 y l nda proje ile ilgili bütün anlaflmalar haz rlayal m ve imzalayal m y l nda bu uluslararas do algaz boru hatt projesinin inflaat na bafllayal m." diye konuflan Berdimuhamedov, do algaz n çeflitli yollarla dünya piyasas na ç - kar lmas konusunda kararl olduklar n kaydetti. Türkmen lider ayr ca, Türkmen MALATYA - Demokrat E itimciler Sendikas (DES) Malatya l Baflkan Veysel F rat, Y l n ilk 3 ay nda 3,57 oran nda artan enflasyon memurun 2014 y l zamm n eritti. dedi. Veysel F rat, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan dün aç klanan 2014 Mart ay enflasyon rakamlar na göre, Tüketici Fiyatlar Endeksi'nin y lbafl na göre yüzde 3,57 oran nda art fl gösterdi ini belirtti. Hükümetin imzalanan toplu sözleflmeye dayal olarak memurlara 2014 y l için toplam 175 TL brüt zam yapt - n hat rlatan F rat, lk üç ayl k enflasyon oran daha flimdiden kimi memurlar n y ll k maafl zamm n yedi. Böyle giderse haziran ay nda tüm memurlar n y ll k maafl zamm enflasyon karfl s nda tamamen erimifl olacak. Biz hükümetten memur maafl zamlar, enflasyon art fl oran n n alt nda kalmas durumunda, aradaki fark n maafllara zam olarak yans t lmas yoluna gaz n n Avrupa'ya ulaflmas na imkan sa layacak TransHazar do algaz boru hatt projesinde çal flmalar n devam ettirilmesi gerekti ini ve 2018 y l na kadar Türkmenistan-Çin boru hatt n n 4. k sm n n inflas n n tamamlanmas gerekti ini belirtti. TAP projesinde dev ad m 2010 y l nda at ld. Aflkabat'ta dört ülke baflkanlar seviyesinde imzalar at ld ve projenin gerçeklefltirilmesi için yola ç k ld. Gerçeklefltirilen fizibilite çal flmalar na göre, boru hatt n n do algaz tafl - ma kapasitesi y ll k 33 milyar metreküp olacak. Bin 735 kilometre uzunlu undaki hatt n maliyeti 7,6 milyar dolar bulacak. (CHA) 3 ayl k enflasyon art fl memur zamm n eritti gitmesini istiyoruz. diye konufltu. Toplu sözleflme metnine göre 2014 y l enflasyon art fl oran her ne olursa olsun maafllara ilave art fl yap lmayaca n vurgulayan F rat, flöyle devam etti: Hükümet 2014 y l için belli bir yüzde oran nda zam yap lmas yerine sadece brüt 175 TL taban ayl k art fl yapma yoluna gitmiflti. Bu durum ise maafllara farkl oranlarda art fla sebep olmufl ve 2014 y l için maafl art fl oranlar kadro unvan ve dereceleri itibariyle yaklafl k yüzde 1,50 ile yüzde 7,70 Aral nda gerçekleflmiflti. 3 ayl k enflasyonun yüzde 3,57 ç km fl olmas, 2014 y l için bu orandan daha düflük maafl art fl sa lanan çok say daki kamu personelinin ma duriyetine flimdiden sebep oldu. Tüm memurlar daha flimdiden ilerleyen aylara iliflkin enflasyon art fl nedeniyle tedirginlikle beklenmeye bafllad. Hükümetin yasal bir düzenleme ile bu duruma karfl tedbir almas - n istiyoruz y l ilk üç ayl k enflasyon art fl karfl s nda memur ve emeklileri daha flimdiden ezilmeye bafllad. Bu durumun ilerleyen aylarda 13 daha da a rlaflaca n düflünüyorum. Biz hükümetten enflasyon karfl s nda ezilen ve eriyen bir ücret politikas de- il aksine enflasyonu ezen bir maafl art fl politikas istiyoruz. F rat, 657 Say l Devlet Memurlar Kanunu'nun ilgili hükümleri gere ince kariyer meslek gruplar na sa lanan 3 bin 600 ek göstergenin ö retmenler için de uygulanmas n istedi. F rat, E itim sisteminin bilimsel, nitelikli, demokratik, milli ve özgün bir form kazanmas için stratejik vizyon planlar yapan ve bir k sm n uygulamaya bafllayan Milli E itim Bakanl m z n bu vizyon ve projeksiyon hedeflerine ulaflmas için e itim ordusunun ifade etti im bu hakl ve meflru taleplerine bir an önce karfl l k vermesini ve hayata geçirmesini bekliyorum. Bütçesi k s tl bir e itim kadrosu ile 2023 hedeflerini yakalayamay z. E itim çal - flanlar n n zihnindeki ekonomik s k nt giderildi i oranda e itimde kalite artacakt r. ifadelerini kulland.(cha)

14 14 Ekonomi ANKARA - Çakar, "Tüketici temsilcisinin bulunmad BDDK taraf ndan haz rlanan bu Yönetmelik Tasla bu flekilde yürürlü e girerse, bankalar yapt klar her ifl ve ifllem bafl na ayr ayr ücret alabilecekler." dedi. THD genel merkezinde düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Çakar, "BDDK tarf ndan haz rlanan Yönetmelik Tasla bu flekilde yay nlan rsa, May s sonunda yürürlü e girecek olan Yeni Tüketiciyi Koruma Yasas 'na göre, mevcut bu haks z ücret, komisyon ve masraflar n büyük ço unlu u kesinleflmifl olacak ve yasal olarak al nmaya bafllanacakt r. Yenilerinin de önü aç lm fl olacakt r. K saca, bankalar n bugün itibariyle ald klar 70 dolay ndaki 'Deli Dumrul' ücretleri konusunda bizzat Yeni Tüketici Yasas dayanak oluflturarak vatandafllar n bankalarca soyulmas n n önü aç lm fl olacakt r." diye konufltu. BDDK taraf ndan haz rlanan tasla yürürlü e girmesi halinde bankalar n yapt ifllem bafl na ayr ayr ücret alabileceklerini vurgulayan Çakar, flunlar kaydetti: "Ne ac d r ki, bizzat Tüketiciyi Koruma Yasas 'na dayanarak meflrulaflm fl bulunan faiz d fl gelirlerden 16 Nisan 2014 THD: BDDK yönetmeli i yürürlü e girerse ifllem bafl na ücret al nabilecek Tüketici Haklar Derne i Genel Baflkan Turhan Çakar, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan bankalar n yeni tüketiciyi koruma yasas na dayanarak her türlü faiz d fl gelirleri alabilmesine yönelik 'Yönetmelik Tasla 'na tepki gösterdi. ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Belçika Baflbakan Yard mc s, Sosyal fller ve Kamu Sa l Bakan Laurette Onkel nx ile bakanl kta bir araya geldi. Çelik ve Onkelinx iki ülke aras nda sosyal güvenlik anlaflmas imzalad. Faruk Çelik, Türkiye ve Belçika aras nda imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaflmas 'na yönelik bugün imzalanacak anlaflman n asl nda Belçika ile imzalad klar en eski anlaflmalardan biri oldu unu söyledi. Çelik, "Bugüne kadar sorunsuz bir flekilde bu anlaflma ile gelindi ve geliflen flartlar yap lan mevzuat de ifliklikleri neticesinde baz yenilenmelere ihtiyaç duyuldu. Bu anlaflma ile Belçika da yaflayan ve sigortal olarak çal flan veya emekli olanlar ile bunlar n efl ve çocuklar n n Türkiye de iken sa l k hizmetlerinden yararlanma süreleri kesintisiz olarak 45 günden 90 güne ç kar lmaktad r. Bugüne kadar sadece SSK l lar n yararland sosyal güvenlik anlaflmas n n kapsam kamu çal flanlar ve ba ms z çal flanlar da kapsayacak flekilde geniflletiliyor ve Belçika da çal flan vatandafllar m z n Türkiye de yaflayan çocuklar na ödenen çocuk paras miktar da bu anlaflma ile yükseltiliyor." diye konufltu. Çelik, bu anlaflman n her iki ülke için hay rl olmas n temenni ederek Belçika da 25 May s ta yap lacak olan seçimler için Laurette Onkel nx'e baflar lar diledi. Görüflmenin ard ndan bas n mensuplar n n sorular n cevaplayan Çelik, D SK, KESK gibi sendikalar ve sivil toplum kurulufllar 1 May s Taksim de yapma karar ald. Bu karar nas l de erlendiriyorsunuz? Bu y l için hükümet 1 May s da Taksim i kutlamalara açmay düflünüyor mu?' sorusuna, "1 May s biliyorsunuz emek ve dayan flma günü olarak iflçilerin bayram günü olarak tatil günü ilan edildi olarak hükümetimiz taraf ndan. Daha önceleri 1 May s emekçiler için yasakl bir gündü. Bu yasa ortadan kald rd k ve emek ve dayan flma günü olarak ilan ettik.1 May s için Taksim önem arz ediyor. Neden dolay, 1977 deki müessir yaflanan olaylardan dolay e er amaç 1977 de hayatlar n Taksim meydan nda kaybedenleri anmak ise, e er amaç 1 May s ta mesaj vermek ve 1 May s emek ad - na kutlamak ise bunlarla ilgili bir sorun yok." fleklinde karfl l k verdi. Bakan Çelik Türkiye de miting ve gösteri alanlar n n belli oldu unu ifade ederek flöyle devam etti: "Yani gidip Taksim de 1977 de yaflanan olaylardan dolay çelenk b rak p orada belli bir say da insan anma yapabilir. Ama Türkiye de miting ve gösteri alanlar belli, gösteri ve mitingi diledi iniz alanda yapabilirsiniz. Art k bu eme in dayan flma günü olarak ilan edildi ine göre, as l olan 1 May s ta eme in karfl karfl ya bulundu u olan kredi kart as l ve ek kart üyelik ücretine ek olarak ayr ca halk aras nda Deli Dumrul ücretleri denilen ve yasal olarak al nabilecek ücretlerden baz lar flöyle s ralan yor; kart n yeniledim ücreti, ATM'den hesaba bakt n ücreti, bankac l k yapmak için hesap açt m hesab n iflletiyorum ücreti, kredi için seni sordum istihbarat ücreti, kredi ifllem fifli verdim ücreti, krediyi verdim ücreti, ödeme plan n de ifltirdim, kredinin bir k sm n erkenden ödedin ücreti. Art k hatt müdafaa yoktur. Sath müdafaa vard r. Bu sat h tüm tüketiciler olarak, bu Deli Dumrul ve soygun ücretlerine karfl her ortam ve platformda karfl ç kmay gerektirir. Öncelikle, kifli baz nda hepimiz sosyal medya baflta olmak üzere tüm kanallar kullanarak BDDK'y protesto edelim ve uyaral m. Aksi takdirde, bu anlay fl, ülkemizin ticari anlay fl na girerse, bundan böyle hizmet sektöründe, örne in; dolmuflçunun vites de ifltirdim ücreti, otobüsçünün muavin ücreti, hava yollar flirketlerinin pilot ve hostes ücreti, PTT nin pul yap flt rma ücreti, belediyelerin asfaltta yürüme ücretleri gibi ücretleri almalar n n önü aç lm fl olacakt r." (CHA) Türkiye ile Belçika aras nda Sosyal Güvenlik Anlaflmas imzaland sorunlar dile getirmek olmal d r. Eme- in sorunlar n dile getirmek de il, yer konusunda veya baflka ideolojik çat flmalarla 1 May s halen eski anlay fllarla gündeme getirmek son derece yanl flt r inanc içerisindeyim. Geliniz orada çelenginizi b rak n z 1977 olaylar n an n z ama mitinginizi de nerede yapacaksan z, Türkiye nin dört bir yan nda 81 ilin de geçti imiz y l bu etkinlikler yap ld. fiu anda da buna niyetleniyoruz ama müsaade edin de nerede bu gösterilerin toplumsal büyük gösterilerin yap laca konusunda baz belirlenen yerlerde bunlar gerçeklefltirelim. Umar m sendikalar ve sivil toplum kurulufllar 1 May s gerçekten eme in hak arama günü olarak kutlarlar ve eme in sorunlar n dile getirmeye yo unlafl rlar. Aksi takdirde di er olumsuz bak fl aç lar n nelere mal oldu unu dünden bugüne hepimiz biliyoruz." (CHA)

15 16 Nisan 2014 Ankara Çankaya da Toplu fl Sözleflmesi imzaland HABER MERKEZ y - l nda öncü bir uygulama olarak bafllayan ve 2 y lda bir yenilenen Toplu fl Sözleflmesi imza törenine çal flanlar n yan s ra CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin de kat ld. Sözleflme kamu personeline y l n kapsayacak sosyal ve ekonomik haklar getiriyor. Sözleflme ile Çankaya Belediyesi memur çal flanlar na ayl k 732 lira brüt ek ücret ödenecek. Sözleflmede dikkat çeken bir madde ise kad nlar korumaya yönelik. Bu maddeye göre efline fliddet uygulayan üyelerin sözleflmeden do an ekonomik haklar, beyanlar halinde efllerine ödenecek. Çankaya Belediyesi nde gerçekleflen imza töreninde, Bir yolculuk güzel bafllarsa devam da güzel gelir diyerek sözlerine bafllayan Baflkan Tafldelen, Biz yola ç karken sosyal demokrat belediyecili- Çankaya Belediyesi kamu personelinin sosyal denge tazminat hakk kazand Toplu fl Sözleflmesi, Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen ve Tüm Bel Sen Genel Baflkan Ömer Salih Erol un kat ld törenle imza alt na al narak yenilendi. 15 in örneklerini gösterece iz demifltik. Memurlar m za sosyal ve ekonomik haklar getirecek bu sözleflmeyi, imkanlar m z tavan üzerinden de erlendirerek belirledik. Yüre imizdekinin ka da dökülmüfl hali olan bu sözleflmenin hay rl olmas n diliyorum. dedi. Baflkan Demirel, muhtarlar a rlad HABER MERKEZ - Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, 33 mahalle muhtar yla tan flma ve kaynaflma toplant s nda bir araya geldi. Atakent Sosyal Tesisleri nde düzenlenen yemekli toplant da ilk kez seçilen muhtarlar n yan s ra tekrar seçilen k demli muhtarlar da yer ald. Muhtarlar söz alarak kendilerini tan tt lar, mahalleriyle ilgili temel sorunlar dile getirdiler. Baflkan Demirel, 30 Mart seçimleriyle ilçedeki 33 mahallenin muhtar n n da belirlendi ini hat rlatarak, Seçimlerin ard ndan muhtarlar m zla bir araya gelip, tan flmak kaynaflmak amac yla bu program düzenledik. Sonuçta hepimiz halk n oylar yla ilçemize hizmet için seçildik. nflallah 5 y l el ele vererek iflbirli i yaparak hep birlikte ilçemize en güzel hizmetleri sunar z. Bizim tek amac - m z budur dedi. Mahalle say s n n Büyükflehir yasas yla birlikte 28 den 33 e yükseldi ini vurgulayan Demirel, Bütün mahallerimize ayr m yapmadan, belediye kaynaklar m z en rantabl flekilde kullanarak hizmet götürece iz. Muhtarlar m zla istiflare içinde mahallerimizin öncelikli sorunlar n tespit edece iz. Hizmet planlamalar m z yaparak, bütün mahallerimizi daha modern daha yaflanabilir hale getirecek yat r mlar gerçeklefltirece iz. Bu yönüyle muhtarlar m zla iflbirli ini, istiflareyi çok önemsiyoruz fleklinde konufltu.

16 16 Ankara 16 Nisan 2014 Kaymakam Dündar dan, Baflkan Yaflar a tebrik Yenimahalle Kaymakam Mustafa Dündar, yerel seçimlerde yüzde 50,9 oy alarak zaferini ilan eden Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret ederek tebrik etti. ANKARA-Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay a ziyaretler devam ediyor. Baflkanl k makam na oturdu u gündem bu yana Gölbafl l vatandafllar taraf ndan makam nda ziyaret edilen Baflkan Fatih Duruay, Çank r l lar Derne i taraf ndan da ziyaret edildi. Dernek Baflkan Mustafa Tafl ve beraberindeki dernek üyeleri Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret ederek, baflkanl k görevi için tebrik etti. Dernek Baflkan Tafl, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay a Çank r da ç kan özel bir tafltan yap lm fl plaket hediye etti. Çank r l lar Derne i nin kendisini ziyaret etmesinden mutluluk duydu unu belirten Baflkan Duruay, ziyaretlerinden dolay dernek üyelerine teflekkür etti. Ziyaretleriyle kendisine güç verdiklerini de dile getiren Baflkan Fatih Duruay, De erli Çank r l hemflehrilerimiz ziyaretleriyle bize güç verdi. Sa olsunlar desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Tüm dernek ve sivil toplum kurulufllar m z bizim için çok de erli. Gölbafl nda ataca m z her ad mda onlarla beraber hareket edece iz. nflallah birçok hizmette beraber olaca z. Ziyaret ve desteklerinizden dolay hepinize teflekkür ederim dedi. (CHA) HABER MERKEZ -Rakiplerine aç k ara fark atan Yaflar göstermifl oldu u azim ve baflar nedeniyle kutlayan Dündar, yeni dönemde de uyum içerisinde çal flacaklar n söyledi. Dürüst hizmet kazand 5 y l boyunca Yenimahalle için yo un çaba sarf ettiklerini ifade eden Yaflar, dev projelere imza att klar n belirtti. Yenimahalle de do ru ve dürüst hizmetin kazand n sözlerine ekleyen Yaflar, Halk vicdan n dinledi ve oyunu hizmetten yana kulland. Baflkanl hak etti ime inanc m sonsuz. 5 y l daha halka hizmet edecek olmak beni gururland r yor. Beni destekleyen, bana inanan herkese çok teflekkür ediyorum diye konufltu. Baflkan Duruay a Çank r l lar dan ziyaret

17 16 Nisan 2014 Ankara TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayal m dedi. fl dünyas, siyasette YUMUfiAMA istiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye nin iç gerilimlerle bofl yere vakit kaybetti ini belirterek, Siyasette bir yumuflama ortam istiyoruz. KOCAEL - Yumuflama olsun ki pozitif ajandam za dönelim. Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Önümüzde müthifl bir yol haritas var. Biz bunu yapaca m za inan yoruz. Yeter ki birbirimizin üzerindeki negatifli i alal m dedi. Hisarc kl o lu, Ekonomi Gazetecileri Derne i nin (EGD) her y l düzenledi i Kartepe Ekonomi Zirvesi nin 10 uncusunda, özel sektörün gündemini de erlendirdi. Türkiye deki yo un siyasi gündem nedeniyle ülkenin dünyan n tart flt konular es geçti ini ifade eden Hisarc kl - o lu, dünya ekonomisine iliflkin, Dünyan n finans haritas de ifliyor den bafllay p artarak devam eden likidite bollu u, kazanmadan harcama, olmadan harcama dönemi yafland. Ama art k paran n eskisi kadar olmayaca bir dönemi yaflayaca z. Para eskisi gibi bol de il, az ve k ymetli bir hale geliyor de erlendirmesini yapt. Dünya genelinde her y l 150 milyon insan n orta gelir s n f na yükseldi ini an msatan Hisarc kl o lu, tüketim ihtiyac n n gün geçtikçe artaca n söyledi. ABD ve AB aras nda öngörülen Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl (TTIP) anlaflmas na Türkiye nin dahil olmas için daha fazla çaba sarfedilmesi gerekti ini aktaran Hisarc k- l o lu, karar alma mekanizmalar n n bu konuya odaklanmalar gerekti ini belirtti. Türkiye nin TTIP gibi önemli konular göz ard edip iç tart flmalarla çok fazla zaman kaybetti ini vurgulayan Hisarc kl o lu, flunlar kaydetti: Dünya ekonomisinin 4 te 3 ünü etkileyecek flekilde ticaretin kurallar de ifliyor. Türkiye olarak kendi içimize çok kapand m z için dünya ticaretinin nas l de iflti ini es geçiyoruz. Transatlantik - Transpasifik anlaflmalar yla ABD nin liderlik yapt, dünya ekonomisinin 3 te 2 si tek bir çat alt nda bulufluyor. Dünyada bugüne kadar var olmam fl yeni bir dönem. Bunun müzakereleri sürüyor, biz bunu tart flm yoruz, tam tersine bu halk n zenginli ini fakirli- ini etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi buö Maalesef biz içerde kendi önümüze bakmaktan dünyada ne oldu una bakm yoruz. Bu anlaflmalar sadece gümrük birli- ini kapsam yor, yat r mlar, dünya ekonomisinin 3 te 2 sinin standartlar n hep beraber koyacaklar. Örnek vereyim; kulland m z elektrik voltaj 220 mi olacak, 110 mu olacak? Bu al nacak karar hepimizi otomatikman etkileyecek. Üretim metotlar m z de iflme noktas na götürecek. E er biz bu pazar n içinde olamazsak bize dünyada sadece Rusya, Hindistan, satabilirseniz Çin ve Afrika pazarlar kal yor. fl dünyas ekonomi odakl ajandaya dönmek istiyor Türk özel sektörü temsilcisi oda ve borsa üyesi 2 bin 570 kifliyle yap lan anketten al nt - lar yapan Hisarc kl o lu, Türk özel sektörünün Türkiye nin gelece ine ümitle bakt n söyledi. Özel sektörün tart flmalardan s yr larak ekonomik geliflme ve büyüme odakl ajandaya geri dönmeyi istedi ini anlatan Hisarc kl o lu, anket sonuçlar n 11 Nisan Pazartesi günü, 5 STK yla gerçeklefltirdikleri ziyaret s ras nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la da paylaflt n kaydetti. Bankac l k sektörüne elefltiri Reel sektörün temsilcisi olarak bankalardan flikayetçi oldu unu söyleyen Hisarc kl o lu, 9. Kartepe Ekonomi Zirvesi nde oldu u gibi bu sene de bankalar elefltirdi. Temelleri güçlü bir finans sektörünün bu ülkeye güç kataca n, buna karfl n hizmet ve komisyon ücretlerinde makul oranlara dönülmesi gerekti ine dikkati çeken Hisarc kl o lu, bankalar reel sektöre daha fazla destek olmaya ça rd. H sarc kl o lu, bankalar n ald klar hizmet ve komisyon ücretlerinin, mevduat için verdikleri her 100 lira faize oranla 2011 y l nda 36 lira, 2012 y l nda 46 lira ve 2013 y l nda ise 53 liraya yükseldi ini kaydetti. Rifat Hisarc kl o lu, dünya ifl aleminin gelece e umutla bakt n, Türk ifl dünyas nda da benzer bir alg bulundu unu belirterek, Bir tek flundan kayg m z var; enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayal m. Gelecekte çok büyük bir dünya var. Pastadan alaca m z çok büyük paylar var, pozitif gündeme bakal m diyoruz fleklinde konufltu. Enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayal m Hisarc kl o lu, Ekonomi Gazetecileri 17 Derne i nin (EGD) düzenledi i Kartepe Ekonomi Zirvesi nde yapt sunumun ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Hisarc kl o lu, 5 sivil toplum kuruluflunun (STK) liderleriyle heyet olarak Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la görüflmelerinde Baflbakan n tutumunun ne yönde oldu u sorusuna, Bir baflkas yla yap lan bir görüflmede karfl taraf n ne söyledi iyle ilgili kamuoyuna aç klama yapmadan söylememiz uygun olmaz. Yani toplamda 6 sivil toplum kuruluflu baflkan ve say n Baflbakan aras ndaki görüflmeyi iletmemiz uygun olmaz. Say n Baflbakan gerekirse zaten aç klamada bulunur yan t n verdi. Hisarc kl o lu, Türkiye nin ABD ve AB aras nda öngörülen Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl (TTIP) anlaflmas n n d fl nda kalmas halinde Brookings Enst tüsü raporuna göre y ll k 20 milyar dolar kayb olaca n söyledi. Türkiye nin sanayi envanteri yok Türkiye nin henüz bir sanayi envanterinin olmad n dile getiren Hisarc kl - o lu, TOBB un bu konuda çal flmalar - n n bulundu unu, ancak kurumlar aras nda zaman zaman görülen çekiflme nedeniyle bu konunun ötelendi ine dikkati çekti. Bürokrasinin takdir yetkisini geniflleten yasal düzenlemelerin yar n nas l kullan laca n öngöremiyoruz Bürokrasiye iliflkin düzenlemelerle ilgili bir soru üzerinde ise Hisarc kl o lu, Milli iradenin yetkilerinin bir bölümü yasayla bürokratlara devredilmesiö Biz buna karfl y z. Aç k söylüyorum. Bürokrasinin takdir yetkisini geniflleten yasal düzenlemelerin yar n nas l kullan laca - n öngöremiyoruz. Bunu da hep beraber yaflay p görece iz. Biz 6 kurum olarak Baflbakan m za bu konuda görüfllerimizi ilettik. dedi.(aa)

18 18 Genel Kifli Takip Sistemi ile kaybolmalara son Hacettepe Teknokentindeki mühendisler, SIM kart üzerinden kiflinin bulundu u yerin koordinatlar n 10 santimetre sapma ile verebilen yerli bir yaz l m gelifltirdi. Saat, kolye ya da anahtarl k fleklinde tasarlanan kifli takip sistemi, bas-konufl özelli iyle ailenin çocu uyla sürekli iletiflim kurabilmesini de sa l yor. Dünyan n baflka bir yerinde de olsa kay p kifliyi bulan sistem, çocuklar, yafll lar ve hastalar için çeflitli flekillerde tasarlanabiliyor. ARGUS Savunma Yöneticisi brahim Sezgin, AA muhabirine yapt aç klamada, yurt d fl kaynakl kifli takip sistemlerinin Türkiye de kullan m nda pek çok sak ncalar n ortaya ç kt n, bu ürünlerin yerli üretiminin ise bulunmad - n söyledi. Son günlerde çocuklarla ilgili üzücü haberler üzerine Ar-Ge ekiplerinin çal flmas yla çocuklar, hastalar ve yafll lar için Argus Arama sistemlerini (AR-A) gelifltirdiklerini belirten Sezgin, sistemin bileklik, saat, tak gibi flekillerde tasarland n anlatt. Sistemin, iki farkl kategoride çal flt n ifade eden Sezgin, küçük boyutta saat, bileklik, kolye ve anahtarl k boyutlar nda ve fleklinde yapt klar modelin, RFID denilen infrared okuyucularla çal flt n anlatan Sezgin, flu bilgileri verdi: Bu sistem herhangi bir SIM kartla çal flm yor. Çocuk, ailenin belirledi i alan n d fl na ç kt nda, alarm ya da bilgi veriyor. Bu uzakl k 50 metre de olabiliyor, 20 metre de... Çocuk bu alandan ç kt anda, kap n n çal nmas, cep telefonunun alarm n n çal flt r lmas ya da evin içinde sirenin ötmesi gibi aileleri ikaz ediyor. Bu sistem, herhangi bir GSM operatörüne ba l olmad için çok daha ucuza temin edilebiliyor. Sezgin, di er kategorilerinin ise yine saat fleklinde oldu unu, bu modelin içine bir SIM kart tak ld - n belirtti. Sezgin, flu modelle ilgili, Bu SIM kart, ba lan lan kifliyle ve uyduyla sürekli haberlefliyor. Ayn zamanda bas-konufl fleklinde tek tufla basarak çocu un ailesiyle do rudan iletiflime geçmesini sa l yor. Mesafe s n r olmaks z n çocu unuzun yerini koordinat olarak bildirebiliyor. Dünyan n baflka bir yerinde de olsa bu sistem kay p kifliyi bulabiliyor. Bu bildirim yerini bilmek istedi iniz kiflinin yerini cep telefonunuza 10 santimetre sapma ile an nda bildiriyor dedi. Arama sistemlerinin GSM ve GPS özelli inin bulundu unu anlatan Sezgin, sistemin kiflinin yan nda bulunaca aparata, cep telefonuna veya tablet, laptop gibi kaynaklara an nda koordinat ve yer durumu bildirebilece ini kaydetti. Sezgin, SIM kartl sistemin arabalara tak lmas halinde çal nt arabalar n da ülke de ifltirmesi halinde bile rahatl kla bulunabilece ine iflaret etti. Sistemin hiçbir operatörle anlaflma yapmadan kullan labilece ini anlatan Sezgin, Gelifltirdi imiz yaz l m sayesinde GSM flirketine herhangi bir bildirimde bulunman - za gerek yok. Basit bir SIM kart, bu saatin içine tak l nca sistem çal flmaya bafll yor. Ondan sonda ça r merkezimizi arayarak çocu- unun bulundu u yerin koordinatlar n bizden alabiliyor. Ancak kriminal bir flüphesi varsa emniyet birimlerine bu koordinatlar kendisi de aktarabilir ya da biz de aktarabiliyoruz. Bunun için gerekli Ça r Merkezi ni de kurduk. Ürünü bir çocu un koluna tak p ya da çantas na koyarak GSM flirketlerine ekstra bir bedel ödemeden çok h zl bir flekilde kifli takibi yapabiliyoruz. Sezgin, bilgi ak fl na çocu un veya hastan n kalp at fl, tansiyon ve benzeri sa l k durumu kriterlerini eklemenin de mümkün olaca - n söyledi. Sezgin, yaz l m n yerli olmas dolay s yla sistemin alzheimer hastalar, mahkumlar için de yap labilece ini, ayr ca elektronik kelepçe gibi formatlar n n da gelifltirilebilece ini sözlerine ekledi. (AA) Elma için Ayafl'a 'erken uyar sistemi' kuruldu Elma üretiminde büyük zararlara yol açan 'elma içkurdu' ve 'elma karalekesi' mücadelesinde kullan lmak üzere Ankara Ayafl ilçesi Gökler köyüne Tahmin ve Erken Uyar Sistemi kuruldu. Elektrik ihtiyac günefl paneli ile sa lanan sistem sayesinde hastal k ve zararl etmenleriyle mücadele için en do ru zaman tespit edilecek. Ankara da ikisi Kalecik biri de Ayafl ta olmak üzere toplam üç adet tahmin ve erken uyar sisteminin bulundu unu kaydeden Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc - l k Müdürü Muhsin Temel, yaz l aç klamas nda, mevcut sistemler sayesinde bölgedeki hava s cakl -, nem, ya fl miktar ve yaprak slakl gibi verilerin saatlik ortalamalar n n kaydedilebildi ini, böylece hastal k ve zararl etmenleriyle mücadele etmek için en do ru zaman n tespit edilebildi ini söyledi. Tahmin ve erken uyar sistemlerinin zararl popülasyon yo nlu- unun de iflmesinde etkili olan tüm faktörleri de erlendirerek ekonomik eflik düzeyini önceden tahmin etmeyi sa lad n vurgulayan Temel, Buna göre ilaçlaman n gerekli olup olmad na karar verilmekte, en uygun ilaçlama zaman saptanmakta ve üreticiler önceden uyar lmaktad r. Böylece zararl larla mücadelede para, enerji ve zaman tasarrufu sa lanmaktad r. dedi.(cha)

19 16 Nisan 2014 HABER MERKEZ y l Kas m ay nda kurulan merkez, Aile Dan flmanl, Beslenme Dan flmanl, Hukuk Dan flmanl, Pedagojik Dan flmanl k ve Psikolojik Dan flmanl k alanlar nda bireylerin veya ailelerin yaflam kalitelerini yükseltecek destek hizmeti sunuyor. Seminer çal flmalar ise, Keçiören Belediyesi nin KEDEM, KA- DEM ve KEÇMEK kurs merkezleri, Kur an kurslar ile ilkö retim ve liselerde Anne Baba Okulu, Beslenme Okulu, E itim Dan flmanl, Etkili letiflim ve Beden Dili alanlar nda düzenleniyor. Dan flmanl k alanlar nda haftada birer gün hizmet veren merkez, talep yo- unlu undan dolay pedagojik dan flmanl k alan nda haftada iki gün iki uzmanla görev yap yor. Telefonla randevu sistemi ile çal flan merkez, kifliler hakk nda k sa bir bilgi al nmas n n ard ndan gerekli dan flmanl k alan na yönlendiriyor. Özellikle okul ve k fl sezonunda dan flmanl k hizmeti büyük ilgi görüyor. Hukuk Dan flmanl nda daha çok boflanma öncesi ve sonras ifllemler ile miras ifllemleri konular nda dan flmanl k talep ediliyor ve haftada ortalama olarak 4-5 dan flan baflvurusu de- erlendiriliyor. Psikolojik Dan flmanl k alan nda ise 15 yafl üstü yetiflkin kifliler, Ankara Keçiören Belediyesi nden ailelere büyük hizmet Keçiörenlilerin refah ve mutlulu unu art rmak için çal flan Keçiören Belediyesi Aile E itim Merkezi, pedagojik dan flmanl ktan sa l kl beslenmeye hukuk dan flmanl ndan beden diline varan çeflitlilikte ücretsiz dan flmanl k ve seminer hizmetleri veriyor. genellikle sorunlar yla bafla ç kma ve çözme, mutlu yaflam becerileri kazanma ve stres yönetimi becerilerini elde etmek için dan flmanl k talep ederken, haftada ortalama baflvuru al n - yor. Seanslar uzmanlar n gerek gördü- ü sürece devam ediyor. Aile Dan flmanl na genelde aileler, anne baba ve çocuk, kar -koca, gelinkaynana olarak aile içi problemlerini çözmek, iletiflim becerileri kazanmak için baflvuruyor. Dan flmanl k seanslar uzmanlar taraf ndan ailelerin takibi yap lacak flekilde devam ettiriliyor ve haftada ortalama 6-8 seans hizmet veriliyor yafl gurubundaki çocuklara hitap eden Pedagojik Dan flmanl k alan nda ise okul öncesi ve sonras olmak üzere yo unlukla, Anne çocuk iletiflimi, hiperaktivite ve dikkat eksikli i, alt slatma, davran fl ve uyum bozukluklar flikayetleri ile yap lan baflvurular de erlendiriliyor. Haftada iki günde yaklafl k 20 baflvuru kabul edilirken, iki pedagoji uzman dan flanlar n takibini de yap yor. Beslenme Dan flmanl alan nda ise genellikle grup seminerlerinin yap lmad yaz aylar nda bireysel dan flmanl k Yaflar, gelece in doktorlar yla bir araya geldi HABER MERKEZ - Turgut Özal Üniversitesi nin 5 incisini düzenledi i Uluslararas T p Ö renci Kongresi 70 farkl fakülteden 1110 ö rencinin kat l - m yla, K z lcahamam da gerçekleflti. 18 farkl ülkeden kat lan ö renciler, 2 gün boyunca en seçkin bilim adamlar yla t p alan nda gerçekleflen yenilikleri tart flt. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n da kat ld t p kongresinde ö renciler, Yaflar a büyük ilgi gösterdi. Kâinattaki en büyük sanat eseriyle ilgilenen ö rencilerle sohbet eden Yaflar, gençlere de böyle önemli bir meslekte sevdikleri branfl seçmelerinin önemini vurgulad. Yaflar dan ö rencilere nasihat Yaflar ö rencilere, Doktorlar kendilerini yenilemek, bilmedi ini ö renmek zorunda. Çünkü seçti iniz meslek, sadece sizi ekonomik olarak ayakta tutacak bir meslek de il. Verece iniz yanl fl bir karar, tedavide uygulayaca n z yanl fl bir uygulama insan sa l n tehlikeye sokabilir. Onun için iyi yetiflmelisiniz. Ne kadar iyi yetiflirseniz o kadar faydal olursunuz. Yar n okulunuz bitecek, size gelen hastalar n dinine, rk na bakmadan, ayr m yapmadan tedavi etmelisiniz. Zenginle fakiri ayn görmelisiniz. Herkese ayn flekilde hizmet etmek zorundas n z. Devaml olarak dünyay takip ederek, gezeceksiniz, araflt racaks - n z. Sevmedi iniz bir ifli yapmay n. T p alan nda sevmedi iniz bir iflte asla baflar l olamazs n z diye konufltu. Turgut Özal Üniversitesi taraf ndan organize edilen kongre, t p e itiminin sadece hasta bakmay de il, bilimsel fikirler üzerine düflünmeyi, araflt rmalar yapmay ve de iflik tecrübeler sonucu elde edilen birikimleri doktor adaylar na aktar yor. Birbirinden yararl bilgilerle dolu 2 gün geçiren t p ö rencileri, gelece e emin ad mlarla yürüyor. 19 hizmeti sunuluyor. Daha çok bayan olan dan flanlar n kilo takiplerinin yan - s ra,sa l kl ve do ru beslenme ilkelerini ö renerek al flkanl k haline getirmeleri sa lan yor. Bu alanda bir ayl k dönemleri kapsamak üzere haftada ortalama baflvuru takip ediliyor. Aile E itim Merkezi nin düzenlendi- i e itim seminerleri de Keçiörenlilerden büyük ilgi görüyor. Evlilik okulu seminerlerinde, Evlilik tan mlamas, efl olabilmek, aile olman n önemi, evlilikte kad n ve erke in sorumluluklar, aile içi hedefler gibi konu bafll klar n n yan s ra evlilikte iletiflim becerileri ve sevgi dilleri gibi ilgi çekici konular da ele al n - yor. Anne-baba okulu seminerlerinde ise, anne ve babalar n sorumluluklar, anne-baba aras ndaki iliflkinin çocuklara etkisi, ailede sevginin önemi, do umla bafllayan süreç ve aflamalar, çocuk e itiminde dikkat edilmesi gerekenler gibi konu bafll klar nda e itim veriliyor. Geleceklerine etki edecek önemli s navlara haz rlanan çocuk ve gençleri de unutmayan merkez, düzenledi i e itim dan flmanl seminerleri ile ö renmeyi ö renme, s nava nas l haz rlan l r, baflar ve motivasyon, s nav stresini yenme, soru çözme teknikleri gibi konularda ö rencilere destek oluyor.

20 20 Ankara 16 Nisan 2014 Pursaklar da komflular piknikte bulufluyor Sosyal belediyecilik alan nda anlaml projelere imza atan Pursaklar Belediyesi, ilçedeki komfluluk iliflkilerini geliflmesini sa lamak amac yla Haydi Komflular Pikni e organizasyonu düzenledi. Çok say da aile Mavi Göl de pikni in keyfini ç kard. HABER MERKEZ - Bahard n gelmesiyle birlikte geleneksel hale gelen Haydi Komflular Pikni e kampanyas kapsam nda Pursaklar daki yüzlerce aile Mavi Göl de piknik yapt. Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü nün düzenlemifl oldu u piknik organizasyonu hem komfluluk iliflkilerini geliflmesini sa l yor hem de sosyalleflmeye vesile oluyor. Pursaklar Belediyesi taraf ndan tahsis edilen otobüslerle Mavi Göl e giden Pursaklar sakinleri, mangal yakarak keyifli anlar yafl yor. Pikni- e kat lan Pursaklar halk Yemyeflil ve ferah ortamda, yüzünü bile unuttu umuz komflular m zla bir araya gelmemize vesile olan Baflkan m z Selçuk Çetin e teflekkür ediyoruz diyerek duygular n ifade etti.kampanya ile ayn muhitte yaflayan ailelerin piknik ortam n n samimiyeti sayesinde birbirlerini daha iyi tan mas n ve birbirleriyle güzel bir flekilde vakit geçirmeleri hedefleniyor. Piknik organizasyonu devam edecek. Keçiörenli çocuklar ÇODAM ile daha mutlu Psikolojik dan flmanl ktan atölye çal flmalar na, liderlik kamplar ndan e itim seminerlerine varan çeflitlilikteki faaliyetleriyle Keçiören Belediyesi Çocuk Dan flma Merkezi(ÇODAM), Keçiörenli çocuklar n gözdesi haline geldi. HABER MERKEZ -Çocuklar n yeteneklerini keflfetme ve gelifltirme çal flmalar na a rl k veren Merkez, onlar n kendilerini ifade etmelerine olanak sa layan atölye çal flmalar n ön planda tutuyor. Merkezin Gazetecilik, Satranç, Yarat c Resim, Yarat c Drama, Ebru, Müzik ve Model Uçak branfllar nda açt atölyeler Keçiörenli çocuklardan büyük ilgi gördü. Üstün yetenekli çocuklara yönelik faaliyetler de gelifltiren Merkez, Üstün Zekal ve Yetenekli Çocuklar Derne i (ÜZYEÇDE) ile iflbirli i halinde özel atölye çal flmalar da gerçeklefltiriyor. Atölye faaliyetlerinde çocuklar n, bilimsel ve sosyal sorgulama yeteneklerinin gelifltirilmesine yönelik çal flmalarda bulunuluyor. Merkez, ayn zamanda parçalanm fl aile çocuklar, yetim çocuklar, k rsaldan göç etmifl aile çocuklar, çocuk iflçiler, engelli çocuklar, sokak çocuklar, madde ba ml s çocuklar, suça itilmifl çocuklar baflta olmak üzere dezavantajl ve risk alt ndaki çocuklarla ilgili gerekli psiko- sosyal destek hizmet programlar sunarak önleyici ve koruyucu çal flmalar da yap yor. Uzman psikologlar rehberli inde dan flmanl k hizmeti veren Merkez, aileler için çocuklar n geliflimlerini destekleyecek ve fark ndal klar n artt racak e itim seminerleri de düzenliyor. Çocuk iflçili i konusuna da e ilen ÇODAM, yerel yönetimlerin bu konuya duyarl l n n artt - r lmas, çocuklar n soka n ve ifl yaflam n n olumsuz etkilerinden korunabilmesi ve onlar n risklere karfl bilinçlendirilmesi için, özellikle bu çocuklarla ilk karfl laflan birim olan zab ta müdürlüklerinde görevli personele yönelik seminerler gerçeklefltiriyor. Sömestr ve yaz tatillerinde düzenlenen geleneksel Bilim Haftalar ve Liderlik Kamplar çocuklardan büyük ilgi görüyor. Okullarla iflbirli i içindeki çal flmalar n da sürdüren ÇODAM, e itim-ö retim y l n n aç l fl dönemlerinde okula yeni bafllayan çocuklar n oryantasyon sürecini desteklemek amac yla veli seminerleri düzenliyor. Ayr ca okula yeni bafllayan çocuklara her sene k rtasiye malzemesi da t l yor. Merkez bu kapsamda geçti imiz e itim döneminde Keçiören ilçesindeki 64 ilkö retim okulunda Okula Bafllarken seminerlerini düzenledi. Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi nin deste i ile okullarda A z ve Difl Sa l Haftas boyunca ö retmen ve ö rencilere bilgilendirme yap larak difl macunu da da t ld. ÇODAM e itim faaliyetlerinin yan s ra, geleneksel oyunlar yaflatmak ve canland rmak amac yla okullarda Geleneksel Çocuk Oyunlar etkinliklerini de gerçeklefltiriyor.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı