Proje: Romanya ya hoşgeldiniz! Üçüncü ülke vatandaşlarının, Romen toplumuna entegrasyon hakları, sorumlulukları ve imkanları ile ilgili bilgileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje: Romanya ya hoşgeldiniz! Üçüncü ülke vatandaşlarının, Romen toplumuna entegrasyon hakları, sorumlulukları ve imkanları ile ilgili bilgileri"

Transkript

1

2 Proje: Romanya ya hoşgeldiniz! Üçüncü ülke vatandaşlarının, Romen toplumuna entegrasyon hakları, sorumlulukları ve imkanları ile ilgili bilgileri iyileştirme. Ocak 2010

3

4 Romanya ya Hoşgeldiniz! Yurtdışı vatandaşları için bilgilendirme rehberi

5

6 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI İÇERİK 1. GİRİŞ METODOLOJİ ROMANYA -GENEL BİLGİLER Genelbilgiler genelçerçeve;romenlerinhükümveesasdeğerleri;sosyal anlaşmalar;devletyapısıvekanunlar;romanya dagöçmenlerinyönetimi Entegrasyonpolitikalarıvekurumlar. 3.2.Temelhakvesorumluluklar 3.3.Sosyalentegrasyon Romencedilkurslarıvekültürelistikraz;entegrasyon programlarıvefaaliyetleri 4. ROMANYA da OTURUM HAKKI Romanya yagirişileilgiligenelşartlar 4.2.Yabancılaraverilenbelgetürleri:Romanya yagirişvizeleriveoturum; Romanya daoturumiznivemeskenoturum 4.3.Ailetamamlaması 4.4.Romanyavatandaşlığı 4.5.Yabancılarınuzaklaştırılması 4.6.Diğertedbirler 5. ROMANYA da ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK Çalışmaizni:işealınma;detaşe;meslekifaaliyetlergerçekleştirme;ticarive iktisadifaaliyetleringerçekleştirilmesi. 5.2.Romanya daçalışmaşartları:bireyselçalışmasözleşmesi;detaşe;maaş; çalışmasüresiveatilsüresi;çalışmahedefleri;işyerindesağlıkvegüvenlik; telifhaklarısözleşmelerivesivilsözleşmeler(hizmetsunmasözleşmeleri) 5.3.Yasadışıkoşullardaçalışmak; 5.4.İnsanticareti. 5.5.Bireyselişsözleşmelerindendoğanhakvesorumluluklarlailgiliihtilafların çözümlenmesi:sendikalarındesteği,bölgeselçalışmaveyaişdenetleme mufettişliği,mahkemelerinişihtilaflarıüzerindeuzmanlaşmışolanbölümleri, DevletMüdafisi. 5.6.Sosyalgüvenlik:katkılar,emeklilikmaaşlarıvediğersosyalsigortahakları, sağlıksigortalarıveişsizlikprimleri. 5.7.İstihdambüroları 6. EĞİTİM VE KÜLTÜR Eğitim Bireğitimşeklinekayıtşekilleri:burslar;Romendileğitimliokullarıneğitim sisteminseviyesivegrafiği;romenokullarındanotvermesistemi;yabanci 6

7 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! dildekursvereneğitimmüesseseleri;yabancıüniversiteöğrencilerin Romanya yagirişiveoturumları;üniversiteyurtlarınaöğrencilerin yerleştirilmesi; Diplomalarıntanınmasıvedenkliği Ömürboyueğitim 6.2.Kültür:BirkaçRomenkültürelipuçlar;sanat,kültür,medya,eğlence;Romen mutfağı;gelenekvebayramlar. 7. DİĞER HAK VE SORUMLULUKLAR Konuthakkı:dairekiralama;dairesatınalma;sosyalkonutlardanfaydalanma; kamuhizmetlerinkayıdı;evinsigortalanması. 7.2.Sosyalyardım 8. ULAŞIM...57 Şehiriçiulaşım;şehirlerarasıulaşım;ehliyetler;ehliyetlerindeğiştirilmesi 9. AİLE Doğum-doğumunkayıdı;biriveyaikisideyabancıolanvelilerincoçukları 9.2.Evlilik-evliliğinkayıdı;anlaşmalıevlilik 9.3.Vefatilanıvekayıdı 10. FINANS...62 Ulusalparabirimi;bankahesapları;yurtdışındanveyayurtdışınaparahavalesi; krediler;romenposta;vergilendirme vergiveharçlar. 11. GEL SENDE TOPLUMA KATIL! Siyasihayata,gönülülük,çağırışımlıhayatakatılımv.s Hükümetebağlıolmayan,karamacıgütmeyen,Romanya yayabancıların entegrasyonuveyabancılarasunulandestekhakkındauzmanörgütler Hükümetlerarasıörgütler Kamukurumvekuruluşları,mufettişlik/acente/ilmüdürlükleri SendikavePatronluklar 12. EKLER...70 Ek1 Gereklibilgiler Ek2 BireyselÇalışmaSözleşmesi Ek3 Yasalar Ek4 Kısaltmalar Ek5 Romencedilindekullanılangünlükdeyimler. 7

8 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI 1. GİRİŞ Yabancı bir ülkenin vatandaşıysanız ve Romanya ya çalışmak, okumak, aile tamamlaması,ticaretveyadiğeramaçlarilegelmişseniz,işbubilgilendirmerehberisizin içindir enönemligayesiromentoplumuileilketkileşimlersüresincesizlererehberlik etmektir. Burehberiniçeriği,hükümetebağlıolmayankurumlarveherbiri,kendilerinehasolan yöntemlerileserbest,sorumluluğubilenveçeşitliolanbirtoplumiçindeinsanhaklarını koruyanarca-forumulromânpentrurefugiaţişimigranţi(arca-frrm)ileasociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM(ADO SAH ROM) ve Fundaţia Soros Româniatarafındanhazırlanmıştır. İşburehber,ilkönceAvrupaülkeleriolmayanülkelerdengelenvatandaşlarahitap etmektedir, sebebi ise, bu yabancıların kanuni statüsü, Avrupa Birliği veya Avrupa EkonomikBölgesineüyeolanülkelerinvatandaşlarınauygulunanstatüdenbirçokaçıdan farklıolduğundandır. BilgilendirmeKılavuzunamacı,sizin,Romanya daoturumhakkıolanbiryabancı olarak,entegrasyonolanakları,hakvesorumluluklarıhakkındakibilgilerigeliştirmektir. Bu yönde size konukluk eden ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına aktif katılımınızı kolaylaştırır. Romanya daki kamu kurumlarnı, sosyal destek ve güvenlik sistemin, şikayetleri çözme yöntemlerin, ortaklaşma şekillerin, istihdamın, iş bulma kurumlarınhakveyükümlülükleriileilgilibilgilerintarafınıziletmemizaracılığıile,bu haklardanfaydalanmanızadairşanslarınızakatkıdabulunduğumuzu,işyerindeayrımcılık vesosyaldışlamayıöngördüğümüzüveönlediğimizi,hareketliliğiartırmavebulunduğunuz toplum içindeki aktif katılım yollarını göstermeyi ümit etmekteyiz.ayrıca kendinizi Romanya daevinizdekigibihissedeceğinizumuduyla,işbubilgilendirmekılavuzuile, karşılıklıgüvenvesorumluluğadayalıbirilişkigeliştirmearzusundayız. İşbuBilgilerndirmeKılavuzuRomence,Ingilizce,Fransızca,TürkçeveÇince dillerindeolmaküzere,kanunüstüdeğildir,fakatokuyucuyuözelkonuhakkındayetkili bilgikaynaklarınayönlendirmektedir.işburehberdegeçenbilgilerdoğruvetutarlıolmasına gayretgöstermemizerağmen,lütfenkanun,telefonnumaraları,adresvediğerbilgiler gündengünedeğişebildiğinigözönündebulundurunvebundandolayisizleriilgilendiren konuylailgiliherzamanyetkilikurumveyakuruluşabaşvurmanızıtavsiyeetmekteyiz. İşburehberihazırlayanlara,destektebulunlara,hazırlanmasınayardımedenlere,tarafımıza lüzümlüvefaydalıbilgiverenlereteşşeküretmekteyiz. 8

9 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! 2. METODOLOJI İşbu Bilgilendirme Rehberi, hükümete bağlı olmayan üç örgütün çabası ile yapılmıştır:arca-forumulromânpentrurefugiaţişimigranţi(mültecivegöçmenler içinromenforumu),asociaţiapentrudezvoltareaorganizaţieisahrom(sahrom ÖrgütüGeliştirmeDerneği)veFundaţiaSOROSRomânia(RomanyaSOROSVakıfı)ve BunvenitînRomânia!Îmbunătăţireacunoştinţelorresortisanţilorstatelorterţe(RTT)cu privireladrepturile,obligaţiileşiposibilităţilelordeintegrareînsocietatearomânească. Projeninneticesinitemsiletmektedir. Bilgilendirmerehberidoğrudanolarak,Romanya daoturumhakkıbulunanveya gelecekteböylebirhakkabuledecekolanyabancılarahitapetmektedir.işbubilgilendirme rehberinden dolaylı olarak yararlanıcıları: devlet kurum ve kuruluşları, (özelikle göçmenliğin idaresi ve göçmenlerin entegrasyonu ile sorumlu olanlar), işverenler, sendikalar,hükümetebağlıolmayanörgütler,göçmenlerindernekleri,abüyesiolmayan ülkelerinbüyükelçilikleri,basın-yayınvegenelolarakromenvatandaşıdır. İşbu rehberin hazırlaması temelinde bulunan bilgiler, Kasım 2009 ayında yayımlanan NevoiledeinformarealeimigranţilorînRomânia araştırmaraporunsonuçveönerilerine dayalıdır. Sahaaraştırması,göçmentoplumların,Romanya dakigöçtoplumlarıiçinmurahhas elçiliklerin ve hatta göç ve göçmenlerin entegrasyonu alanında etkin kuruluşların danışmalarıiçinyapılmıştır.üstelik,işbubilgirehberindüzenlenmesiürününyararlanıcısı niteliğinde olan Romanya Göç için Ofisine de danışmanlığı gerektirdi. Bilgilendirme Rehberiniçeriğivesonsunumşekli,doğrudanyararlanıcılarıolanyabancıülkelerden gelenvatandaşlara,birönsunumsonucundagerçekleşmiştir. İşburehberiokuduğunuzda,Romanya yayenigelmişbiryabancıiçin,izlemesi gerekenentegrasyonyolunuiyideğerlendirmesikonusundaengenişveaçıklayıcıtemel bilgileribulabilirsiniz. Aradığınızalanlardakiherbirinedahakolayerişmeniziçin,rehberbirkaçbüyük bölümlerhalindehazırlanmıştır.böylece,ilkkısımda,romanyahakkındagenelbilgiler, Romentoplumunesasdeğerleri,Romendevletinyapısı,kurumlarıvedevletinçalışması içintemelyasalar,romanya yagöçalanındayasavekurumlarıdüzenlemeçerçevesi, göçmenlerinulusalentegrasyonprogramları,uluslalarasıveavrupayasalarındaöngörülen temelhakvesorumluluklarsunulmaktadır.kitapçığındiğerbölümleriiseözelbilgiler içermektedir:romanya daoturumhakkı,işveistihdamaerişim,eğitimvekültür,sosyalve sağlıkhizmetleri,ulaşım,konut,aile,finansvevergilendirme,toplumhayatınakatılımve 9

10 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI gereklibilgiveirtibatlarlistelerideekolaraksunulmuştur. İşburehberkapsamındabulunanbilgiler,rehberindüzenlendiğitarihtegeçerli olanlar olduğunu göz önünde bulundurmanızı hatırlatmaktayız. Romanya nın sosyal, ekonomik, kültürel, kurum ve yasaların düzenlenme çerçevesininin hareketliliğini gözönündebulundurursak,işburehberdüzenlenmesitarihindensonrakiyeralanusule ilişkinveyasaldeğişiklikleriyansıtmadığıhakkındadikkatiniziçekiyoruz.dolayısıyla, rehbersonundabulunangerekliirtibatbilgilerinkullanımıile,güncelleştirilenesasbilgi kaynaklarınabaşvurmanızönemlidir. İşbukılavuzuRomence,İngilizce,Fransızca,TürkçeveÇindillerindehemGöç için Romen Ofisi websitesinde hem de işbunun düzenlenmesine katılan örgütlerin sitelerindedebulabilirsiniz. ARCA Mülteci ve Göçmenler için Romen Forumu Bucureşti,str.Austruluinr.23,sector2,cod024071,tel: , Örgütü Geliştirme Derneği SAH ROM Bucureşti,CaleaMoşilor284,bl.22A,ap.47,sector2,cod020894,tel/fax: Romanya Soros Vakıfı Bucureşti,str.CădereaBastilieinr.33,sect.1,cod010613,tel.: ,fax: Üçüncüdevletlerdekiyabancılarahitapedenişburehberkapsamındakibilgilerin, gelecekte,iyileştirmekamacıylaönerivetavsiyeleriniziçin,lütfenaşağıdakilerleirtibatta geçiniz: Simina Guga, Proje Koordinatörü, ARCA, tel , Rodica Novac, Proje Sorumlusu,ADO SAH ROM, tel , IrisAlexe,ProjeSorumlusu,RomanyaSorosVakıfı,tel , 10

11 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! 3. ROMANIA-GENERAL FRAMEWORK 3.1. Genel Bilgiler ROMANYA Romanya, OrtaAvrupanıngüney-doğusunda 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren bulunan,bulgaristan,sırbistan,macaristan,ukrayna AvrupaBirliğiüyesi vemoldavyacumhuriyetiilekomşuolanvegüneydoğusundaisekaradeniz ekıydaşbirülkedir. güney-doğusunda Coğrafi konum: Avrupa nın Ana etnik grup toplamnüfusüzerinden% Saat: DoğuAvrupa(GMT+2saat) 89,5 Rumenlerden, nüfusun % 6,6 Macarlardan Resmi dili: Rumence oluşmaktadır yılında yapılan sayıma göre, Romanya da çingene yaşamaktadır. Diğer önemli toplumlar ise: Almanlar, Ukraynalılar, Hükümet şekli: cumhuriyet Para birimi: leu Nüfus: 2002yılında kişi Lipovanlar,Türk,Tarar,Sırplar,Slovaklar,Bulgarlar, Hava: dortmevsimliılımlıiklim Hırvatlar,Yunanlar,Ruslar,İbraniler,Çekler,Lekler, Ulusal marş: Deşteaptă-teromâne! (UyanRomen!) İtalyalılarveErmeniler. Romanya bayrağı üç renklidir; Resmi dili latince kökenli olup,rumencedir renkler dikey şekildedir ve ve bir çok slav kelime ve deimler içermektedir. mızraktan başlayarak: mavi,sarı, Nüfusun %20 den fazla azınlık ağırlıklı olduğu kırmızıdır. bölgelerde, sözkonusu azınlığın dili hem yerel yönetimde,hemdeyargısalsistemdedekullanılabilir. Romanya dakiokullardaeğitimverildiğienönemli yabancıdilleringilizce,fransızcavealmancadır. Dini hayat, Romanya dadiniinançhürriyeti Bölgesel-idari birimler: 41eyalet ve Bükreş ili. Elayetler ilçe ve beldelere bölünmektedir. Beldeler kırsalyerleşimleridir. prensibinegöregerçekleşmektedir.romanyalaikbir Nüfüsa göre en büyük kentler: devlettir ve dolayısıyla kamu makamları dini Bucureşti (başkent), Timişoara, gruplarınavederneklerinekarşıtarafsızlıkgöstermek Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, zorundadırlar yılında yapılan sayıma göre, Craiova, Galaţi, Braşov, Ploieşti, Romanyanüfusunençoğuortodoxhristiyan(86,7%), Brăila romano-katolik(4,7%),protestan(3,7%),pentikostal (1,5 %) ve yunan-katolik (0,9 %) olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca, kişi yahudi dinine mensup Diğer bilgiler: Ölçü birimleri: metre/m veya olduklarını,21.349kişiateistveyadinsizolduklarını ve kişi dinini belirtmemiştir. Dobruca kilometre/km(uzalık),kilogram/kg (ağırlık) bölgesinde, özelikle Türk ve Tatarlardan oluşan, üslümanbirazınlıkyaşamaktadır. Romenlerin Hüküm ve Esas Değerleri Romentoplumundaaşağıdakideğerlerekarşısaygıvetakdirgösterilmekteve 11

12 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI promove edilmektedir: müsamaha, cömertlik, eğitim, görgü kuralları, şenlik, iş ve çalışmak, dürüstlük, azimlik, konukseverlik l Romanya Devleti insan hakları ve temel özgürlükleri, çoğulculuk, demokrasi değerleri, azınlık hakları, çok kültürlülük ve açık toplum ilkelerini şeffaflık, medeni aktivizm, görüş ve çıkarların çokluğunu korumakta ve teşvik etmektedir. l Romanya da kadın ve erkek arasındaki eşitlik ilkesine saygı gösterilmektedir. İşbunlar, eğitim, istihdam, kültür, sosyal yaşam, yüksek kamu ve politik görevlerine erişim konusunda hak ve muamelelerden eşit olarak yararlanmaktadır. Sosyal Anlaşmalar l Diğerleri ile her hangi bir etkileşim esnasında, medeni ve saldırgan olmayan bir ses tonu ile konuşulmalı. Herbir konuşmacı söylemek istediklerini kesintisiz bir şekilde, bitirmesi beklenmektedir. l Erkekler arasındaki selamlaşma ise çoğu zaman el sıkışması eşliğinde yapılmaktadır. l Kafayı dikey yönde hareket etme (yukardan aşağı) Evet manasına gelmekte ve onayı ifade etmektedir. Yatay yönde kafa hareketi ise (sağdan sola) Hayır manasına gelmekte ve onayınız vermediğinizi ifade etmektedir. l Çiçekler tek sayıda verilmektedir. l Bir görüşmede ise, dakik olmanız çok takdir edilmektedir. Gecikmeler haber verilmelidir. l Toplu taşıt vasıtaları yaşlılar, hastalar, hamile bayanlar ve kucakta çocuk taşıyan kişiler için özel koltuklar ile öngörülmüştür. l Devlet kurumlarında, memur ve halk arasındaki etkileşim karşılıklı saygılı, medeni ve saldırgan olmayan bir ses tonu ile gerçekleşmektedir. 12

13 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! Devlet Yapısı ve Kanunlar Romanyahemvatandaşlarıhemdekenditopraklarıüzerindebulunandiğerkişiler içinde,anayasanınvediğeryasalarınasaygıgöstermekmecburiolan,demokratikbir cumhuriyet,birhukukdevletidir. Romanya dagüçayrılığıprensibiuygulanmaktadır teşrii,icraiveyargısalolarak; teşriigücü Parlamento yasalarıdüzenleyenvekabuledenmakamdır.aynıanda,abüye devleti konumunda olarak, Romanya kendi iç yasalarına AB yasa ve düzenlemeleri uygulamaktadır. Yasal çerçeve ise, aşağıdakiler tarafından verilmektedir: l içhukukunabağlıolandüzenlemeler,bellibirandayürürlükteolanulusalhukuk kurallarıntoplamıanlamınagelmektedir. l Romanyakatıldığıveyaonayladığı veöncelikleuygulanan,uluslararasıhukuka aitbazıbelgeleranlamınagelmektedir. RomendevletintemelkanunuAnayasadır(1991yılındakabuledilmişve2003 yılındareferandumyoluyladeğiştirilmiştir).anayasahükümlerihariç,romenvatandaşlar veromanyasınırlarıiçerisindebulunanyabancılar,bellisosyalilişkileriveyaalanları düzenleyen yönetmenliklere uymaları gerekmekte; işbu yasalar yabancıların rejimi, hatalarıncezalandırılması,eğitim,sivilanlaşmaların,ticariilişkilerinveticarişirketilerin düzenlemesigibifarklıalanlardauygulanmaktadır.buyasalariseorganikyasa,olağan yasa,hükümetkararı,acilkararveemirlervsgibisınıflandırılmıştır. Önemlialanlariçinise,bellidüzenlenmetopluluğumevcuttur:İşKanunu işveren ileişçiarasındakiişilişkileriyleilgili;medenikanun,ailekanunu,ticaretkanunu,ceza Kanunu(kişilerarasındakiolabilecekvetemelsosyalilişklieritehditedengenelanlamdaki cezalarveilgiliuygulanabilircezalarhakkındadır),vergikanunu. Göç Hakkında Ulusal Stratejinin Uygulanması için Koordinasyon Grubun Üye Kurumları A. İdariReformveİçişleriBakanlığıkapsamında:a)GöçiçinRomenOfisi;b)GenelHudutPolis Müfettişliği;c)RomanyaGenelPolisMüfettişliği;d)UluslararasıveAvrupaİlişkileriGenel Müdürlüğü;e)SchengenGenelMüdürlüğü;f)UluslararasıPolisİşbirliğiMerkezi;g)İnsan TrafiğinekarşıUlusalAcente; B. DışişleriBakanlığıkapsamında:a)KonsoloslukİşleriGenelMüdürlüğü; C. Aile,ŞansEşitliğiveÇalışmaBakanlığıkapsamında:a)StratejiveİstihdamDepartmanı;b) İstihdamiçinUlusalAcente;c)ÇocukHaklarıveEsirgemeUlusalKurumu;d)EngelliKişiler UlusalKurumu;e)ÇalışmaMüfettişliği; D. Araştırma,GençlikveMilliEğitimBakanlığıkapsamında:a)ÜniversiteöncesiYönetimGenel Müdürlüğü;b)UluslararasıveAvrupaİlişkileriGenelMüdürlüğü;c)UluslararasıÖğrenci Departmanı; E. SağlıkBakanlığıkapsamında:a)SağlıkAlanındaStratejiveKaliteYönetimiGenelPolitika Müdürlüğü; F. Hükümethimayesialtındabulunankurumlar:a)YabancıYatırımlariçinRomanyaAcentesi,b) UlusalİstatistikEnstitüsü; G. Bağımsızkamukuruluşları:a)UlusalSağlıkSigortaKurumu 13

14 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI Avrupa Birliği dışındaki bir ülkenin vatandaşı olarak Romanya da oturum hakkına sahipseniz, aşağıdakileri incelemeniz gerek: l Romanya Anayasası; l 12 Aralık 2002 tarihli Romanya da yabancılar rejimi hakkında 194 sayılı Hükümetin Acil Kararnamesi; l Romanya da oturum hakkı veya her hangi bir sığınma hakkını kabul eden yabancıların sosyal entegrasyonu hakkında 44/2004 sayılı Hükümet Kararı. Romanya da Göç Yönetimi Entegrasyon Politikaları ve İlgili Makamlar. Romanya da,göçyönetimiiçinsorumlulukmerkeziseviye(hükümetyapıları)ve yerelseviyede(yerelkamuidaremakamlarıvemerkezebağlıolmayanhizmetler)bulunan belli sayılı kurumlar arasında bölünmüştür. İşbunlar hem birbirleriyle hem de diğer devletlerin benzer kuruluşları ile, uluslararası örgütler ve sivil toplumlar ile işbirliği yapmaktadırlar. ABpolitikalarıveaynızamandaulusalseviyedeöncelikleriileuyumiçerisinde, RomendevletihayatageçirilmeküzereGöçkonusundabirUlusalStratejivebirFaaliyet Planıbaşlattı.Ayrıca,diğerdevletlerileimzalananikilianlaşmalaryoluyla,Romanya nın sözkonusu ülkelerin uyrukluları için uyguladığı tedbirleri bireyselleştirmekte ve farklılaştırmaktadır. Romanya daoturumhakkıolanveyabuhakkıeldeetmekisteyenlerekarşıromen devletinilgisi,doğrudanhizmetler(gişede),ücretsizkursvesosyalvekültürelentegrasyon programlarıvekanunhükümlerineriayetederek,bedavaveyaücretkarşılığında eğitim vediğerkamuhizmetlerindenfaydalabilmeşeklindebelirtilmektedir Temel Hak ve Sorumluluklar BiryabancıolarakRomanya dayasalşekildebulunduğunuztakdirde,temelhakve özgürlüklerdenyararlanabilirsiniz,fakataynızamandabirkaçönemlisorumluluklarınızda vardır.uluslararasıinsanhaklarıantlaşmalarıileuyumiçinde,anayasahükümlerisizin lehinizeuygulanarak,vatandaşlıkkriterinegöre,kısıtlayıcısayılmamaktadır. RomanyaAnayasasıdevletindemokratikvesosyalkarakterindenbahsemekteve aynızamandainsanhaysiyeti,vatandaşlarınhakveözgürlükleri,kişiliğinserbestgelişmesi, adaletvesiyasiçoğulculukbuülkedegarantiedilen,yücedeğerleritemsiletmektedir. Dolayısıylasizede,yabancıbirvatandaşolarak,vazgeçilmezbazıtemelhaklar (anayasahükümlerinegöre)tanınmaktadır.herhangibirkısıtlamaolmadan,yaşamayave ruhivefizikibütünlülükhakkı(işbuvatandaşıntemelhaklarındanbiriolamaktaveaynı zamandainsanınendoğalhakkıdır;romanya daölümcezasıyasaktırvehiçbirinsan işkenceyeveyainsalıkdışıveyaaşağılayıcıcezalaramaruzkalamaz),bireyselönzgürlük vekişigüvenliğihakkı,savunmahakkı,yazışmalarıngizliliğihakkı,sağlığıkorumahakkı, vicdanveifadeözgürlüğü,sağlıklıbirçevrehakkı,vb.haklarasahipsiniz.bazıhaklarının yerinegetirilmesindeaşağıdabelirtilenbazıönemlidurumlarıdagözönündebulundurmanız gerekmekte: diğer kişilerin haklarını, kamu düzenini veya ahlak özgürlüklerini ihlal etmemeniz şartı ile, aile ve özel yaşama temel hakka sahipsiniz; aynı yönde, yabancı vatandaşolarakçalışmaiznihakkındayasalöngörülerinuygulanmasıileçalışmahakkına 14

15 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! sahipsiniz.ayrıca,belirlidurumlardaeğitim,ortaklıkhakkıvb.toplanmaözgürlüğünden faydalanabilirsiniz. Yabancıvatandaşolarak,osiyasıhaklarıyürütmeyesahipdeğilsiniz oykullama veyaşecilmehakkı. Anayasaya göre, sizin temel yükümlülükleriniz, mali katkıların (vergi ve yükümlülükler)ödenmesivediğerlerinhakveözgürlükleriniihlaletmeden,iyiniyetli olarakhakveözgürlükleriyürütme. Tabiiki,toplumunbirüyesiolarak,özeldurumunuzaorehaklarınızvar,fakat Romanya da bulunduğunuz süre içerisinde özellikle yürürlükte olan yasaların yerine getirilmesiile,ahlak,kamudüzenivesakinliğinekarşısaygıgibibaşkayükümlülükleride yerinegetirmenizgerekmektedir. Romanya da tanınan temel hak ve özgürlükler hakkında bütün anayasanın öngörüleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Romanya nın taraf olduğu diğer antlaşmalarauygunveişbunagoreyorumlanmaktaveiçkanunlarveuluslararasıhaklar ileilgiliantlaşmalarveyasözleşmelerarasındauyuşmazlıkolduğutakdirde,sadeceiçyasa hükümleridahaolumluhükümlerkapsamadığıdurumda,uluslararasıdüzenlemeleröncelik tanımaktadır Sosyal Entegrasyon Romanya da, göç politikaların oluşturucu bir parçası olarak entegrasyon politikaları,hizmetlerinsağlandığıveyabancılariçinentegrasyonproğramlarıngeliştiği yasal ve kurumsal bir çerçevede uygulanmaktadır. Böylece, 44/2004 sayılı Hükümet Kararınhükümleriile,Romanya dabirhimayeşeklikazanankişilerinveyaromanya da ikamet hakkı kazanan yabancıların sosyal entegrasyonun kolaylaştırılmasını izlemektedirler. Sosyalentegrasyon, Romentoplumukoşullarınauyumsağlamakgayesiile,sosyal dışlamayıönlemevemücadeleetmeaçısındanromanya daoturumhakkıveyabirsığınma hakkıeldeedenyabancılarınromentoplumunekonomik,sosyalvekültürelhayatınaaktif katılım sürekliveçok-boyutlubirsürecinnihayisonucudur.sosyalentegrasyon,dört boyutundeğerlerinigerçekleştirmeanlamınagelmektedir:kültürel(romencedilinibilme seviyesi,romanya dageçirdiğisüre,kültüreldeğerleribenimseme,medeniyetvs.),sosyal (arkadaşların olup olması, karma evlilik, ayrımcılık yapmayan bir tutum aracılığı ile değerlendirilmekte),ekonomi(istihdam,konut,eğitim,sağlıkvediğerhizmetlereulaşımile ölçülmektedir)veaynızamandakamuoyunungörüşü(yabancılarhakkındagörüşler,sosyal temsiller,bazıklişelerinveöngyargıların,v.s.varlığıveyayokluğuilesomutlaşmakta). Biryabancı,evsahipliğiyapantoplumaentegrasyonsürecini,aşağıdakidurumlarda başarı ile tamamlamaktadır: istihdam, konut, eğitim, sağlık, gibi alanlarda sözkonusu ülkeninvatandaşlarıtarafındaneldeedilenlerileeşitvegözlegörünenneticelereldeettiği durumda;özdeşleşentoplumunüyeleriile,evsahipliğiyapantoplumunüyeleriilevedevlet kurumlarıilesosyalilişkilerivarisevedurumunuevsahipliğiyapanülkeninvatandaşına benzervekesinolduğunuvegüvendeolduğunuhissedeceğikadaryeterlidilvekültür bilgisinesahipolduğudurumda,evsahipliğiyapanülkeninvatandaşlığınıeldeetmesiiçin desteklenmeli. 15

16 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI Romence Dil Kursları ve Kültürel İstikraz l Romanya daoturumhakkınıkazanmışsanız,birdefayamahsus,isteküzerineve bedava,romanyadevletinrttsosyalentegrasyonstratejisinekayıtlıkültürel alıştırmaseanslarıveromenceöğrenmekurslarındanyararlanabilirsiniz. l Entegrasyonprogramınakatılanheryetişkininsan,birbireyselplanuyarınca yürütülen, herbiri iki saatlik olan haftada iki kültürel alıştırma seansından yararlanabilir. l Kurslar, istek üzerine MECI veya ORI nin sınıflarında yapılabilir ve bunlar geneldebelliokul/liseveyakonaklamaveilticaprosedürmerkezleridir.kurslar genellikleeylülayındabaşlamaktavekayıtlarbirkaçhaftaöncesindensizin bulunduğunuzil/ilçedebulunanorimerkezindeyapılmaktadır. Daha çok bilgi edinmeniz için ve işbu kurslara kayıt olmanız için bulunduğunuz şehirdeki bölgesel ORI (Romanya Göçmenler Ofisi ) ofisleri ile irtibatta geçebilirsiniz: ENTEGRASYON PROGRAMLARI VE FAALİYETLERİ İşburehberdesizlerinRomanya daalışmanıziçin,burdakidurumunuzuanlamanız için,yararlanabileceğinizhaklarveüzerinizedüşensorumluluklarhakkındaveentegrasyon sürecinbaşlangıcındasizlereyardımcıolabilmesiaçısındangereklibilgileriburdabulmanız arzusundayız. 16

17 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! 4. RIGHT TO STAY IN ROMANIA Romanya ya gelme sebebiniz ve burada kalmak istediğiniz süre farketmeksizin, oturumunuzungeçerlikılınmasıdiğerhakveimkanlaraerişmenizaçısındailkadımıtemsil etmektedir. RomenkanunuaileleriilebirlikteAvrupaBirliği(AB)veyaAvrupaEkonomikAlanına üyeülkelerindengelenyabancılarvediğerülkelerdengelenyabancılararasındaayırım yapıyor. Romanya dayabancılarınrejiminidüzenleyenkanun,194/2002sayılıhükümetacil KararnamesiniORIwebsitesindeRomenceveİngilizcebulabilirsiniz.www.ori.mai.gov.ro 4.1. Romanya ya Giriş ile İlgili Genel Şartlar F Romanya ya girebilmeniz için, aşağıdaki belgelere sahip olmanız gerekmektedir: pasaportveyaromendevletitarafındankabuledilenbaşkabirsınırıgeçmeevrağı vize,oturumizniveya(durumagöre)meskenoturumu garantiler:geçinebileceğinizedairmaddiaraçlarıispatlayanbelgeler(para,voucher, vs.) veya(duruma göre) vize sürenin bitiminde ülkeyi terkettiğinizi veya tranzit geçtiğiniziispatlayanulaşımbileti. F Aşağıdaki durumlarda Romanya ya girişiniz red edilebilir: Romanya topraklarına girme yasağınız var ise veya (daha önceden) istenmeyen yabancıolarakilanedilmişiseniz. ulusalgüvenlik,düzen,ahlakyadakamusağlığıiçinbirtehdittemsilettiğinizvar sayıldığınızdurumda. F Romanya ya girişinizden sonra, aşağıdaki yükümlülüklere sahipsiniz: Giriş tarihinden itibaren 3 gün içerisinde bulunduğunuz yerleşimdeki Polis KarakolunaveyabölgeselORIbürosunahabervermenizlazım. Şahsikimlikbilgilerindeğişmesi(vatandaşılığıdeğiştirme,evlilik,boşanma,biraile ferdinvefatı,çocukdoğumu,vs.),işyeriveyaadresileilgilideğişiklikleriveya oturum iznin veya sınırı geçme belgesini kaybetmeniz/değiştirmeniz durumunda ORI yebildirmenizlazım Yabancılara Verilen Belge Türleri F Romanya ya Giriş ve Oturum Vizesi. Üçüncü ülkelerden gelen yabancıların çoğu Romanya gireilmeleri için bir vizeye 17

18 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI ihtiyaçlarıvardır,ancak,bukonuda,buanlamdaimzalanananlaşmalarıolanbazıülkelerin vatandaşlarıiçin,istisnalardavardır. Romanya yagelmedenönce,giriş/oturumvizesineihtiyacınızolupolmadığınıkontroledin Aşağıdaki durumlarda vizeye ihtiyacınız yoktur: l AvrupaBirliği/AvrupaEkonomikAlanıvatandaşınınaileferdigibibirAvrupa Birliği/AvrupaEkonomikAlanındaoturumkimliğinizvarise; l AvrupaBirliği/AvrupaEkonomikAlanınaüyeülkelerdenherhangibirindedaimi oturumkimliğinizvarise; l geçerlibirschengenvizenizvarise,işbudurumdaromanya yıenfazla5güniçinde tranzitolarakgeçebilirsiniz. l Vize,sadeceolağanüstündurumlardaRomanya nınyurtdışındabulunanherhangibir BüyükelçilikveyaKonsoloslukŞübesinden,HudutPolisindeneldeedilebilir.İşbu vize,ancakyukarıdasayılangibibaşkasebepledendolayı,ülkeyegirişinizesnasında girme yasağı yanıtı alabileceğiniz durumlar hariç, Romanya ya girişinizi sağlamaktadır. l Vizeninuygulandığıpasaportungeçerliliği,vizeningeçerliliğindenenaz3aydaha büyükolmasıgerekmektedir. l Vizeninverilmedilekçesineekolarakseyahatınızınamacınıveşartlarınıispateden evraklar, kaldığınız süre için geçim kaynakların olması, sağlık sigorta belgesi, vergiler,vs.sunulmasılazım.genelolarak,romanya dantüzelveyagerçekbirşahıs tarafındangönderilenbirdavetiyeyeihtiyacınıvarvebazıdurumlardavetiyeori tarafından da onaylanması gerekmektedir. Böyle bir davetiyeye ihtiyacı olan vatandaşlarınülkelerinlistesi: l Vizeyivermereddivizeninverilmesiiçinşartlarıyerinegetirmediğinizdurumda, öncedenaldığınızbaşkabirvizebazındakalmasüresiniaştığınızdurumdada,talep edilenvizeyasadışıgöçiçinkullanılacağınadairsayılmasebeplerivardır,vs. l Vizeniniptali/feshi,vizeiçinbaşvurudabulunduğunuzveekolaraksunduğunuz evrakların sahte olduğuna dair ıspatlanması durumda, gümrük veya hudut mevzuatlarınıihlalettiğinizdurumda,istenmeyenkişiolarakilanedildiğinizdurumda veyabeyanettiğinizamaçlarauymadığınızdurumunda,vizeniziptaledilmektedir. Romanya ya giriş vizeleri hakkında geniş bilgiler: ve 194/2002 sayılı Hukümet Acil Kararnamesi. 18

19 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! Vize tipleri Havalimanı tranziti (A) Tranzit (B) Kısa süre oturum (C) Uzun süre oturum (D) Seyahat amacı Tranzit Bir ülkenin tranzit geçilmesi Diplomatik Görev, turizm, ziyaret, iş, ulaşım, spor, kültürel, bilimsel, insani faaliyetler Ekonomik faaliyetler (D/AE), ticari faalieytler (D/AC), profesiyonel faaliyetler (D/AP), istihdam (D/AM), eğitim (D/SD),aile tamamlaması (D/VF), dini veya insani faaliyetler (D/RU), bilimsel araştırma faaliyetler (D/CS), diplomatik vize ve görev vizesi (DS), diğer amaçlar (D/AS). Girişler Tek girişli Tek girişli/ Çok girişli Tek girişli/ Çok girişli Tek girişli/ Çok girişli Geçerlilik/ Şartlar Belge üzerinde yazılı Belge üzerinde yazılı Romanya da devamlı veya kesintili olarak toplam 90 gün oturma olanağı olarak, en fazla 6 ay için verilmektedir. Romanya da devamlı veya kesintili olarak toplam 90 gün oturma olanağı olarak, bir yıl için verilmektedir. Uzatmalar Uzatılm amaktadır Uzatılm amaktadır Uzatılmamaktadır. Oturum Eğer oturum amacı iznini talep etme hakkına izin değişmediği durumda vermemektedir. uzatılabilir. Buna dayanarak bir oturum tezkeresi elde edilemez. Yorumlar Bazı ülkelerin vatandaşları için zorunludur. Tranzit süresi, azami 5 gündür. Alınmış olduğu amaç değiştirilememektedir. Alınmış olduğu amaç değiştirilememektedir. Bu durumda, ülkeyi terk etmeniz ve yeni bir vizeye b a ş v u r m a n ı z gerekmektedir. 19

20 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI F Romanya da Oturum İzni ve Mesken Oturumu l Biroturumizniveya(geçiciveyadaimi)meskenoturumueldeetmeniziçin, yerel ORI merkezinde ilan edilmiş olan ıspatlayıcı belgeler ile beraber bir başvurudilekçesiteslimetmenizgerekmektedir. l Her ne zaman şahsi durumlarınızda değişiklikler yer aldığı anda (adınız, soyadınız, vatandaşlık, adresiniz) veya oturum izninizi ispatlayan belgeyi kaybettiğiniz/çaldırdığınızdurumundaori ehabervermekzorundasınız. l Dosyayıteslimettiğinizdensonra,ilgilitaraf,kanununbelirlediğisüreiçerisinde ORI denbircevapkabuledecektir.reddurumunda,birgerekçeyazısıbaşvuru sahibineteslimedilecektir. Romanya dailkoturumizniveyameskenoturumunuzukabulettiğinizzaman, üzerinde13rakamlıbireyselkimliknumarası(cnp)bulunacaktır.bukimliknumarası, girişsayısıveyaromanya daoturumsüresifarketmeksizin,birdefayamahsusverilmekte vegelecektealacağınızgeçiciveyadaimioturumbelgelerinüzerindedeyazılacaktır. BireyselKimlikNumaras,kişiyeözelşahsinumarasıvebireyselbilgileriişleyentümbilgi sistemleriçintekbireyseltanımlayıcıdır.bireyselkimliknumarasıtümbelgevenufüs belgelerivesertifikalarınüzerineyazılmakta,kişininadınaverilendiğerresmibelgelere kopyalanmaktavenufüsdairesikayıtdefterindekaydedilmektedir.demekkibunumara, (şayet Romanya da almış iseniz) ehliyet üzerinde, bireysel çalışma sözleşmesinde, sigortada,kirasözleşmelerinde,birbankadahesapaçmaevraklarında,sağlıkdefterinizde veyasosyalsigortakayıtlarınızdadayazılmaktadır.bukod,sadeceromanyavatandaşlığı aldığınızdurumundadeğişmektedir. Oturum izni, hüvviyetinizi, Romanya daki oturum veya ikamet adresinizi ispatlamakta ve Romanya da oturum hakkına sahip olduğunuzu, ve işbu hakkının veriliş süresi ve verilme gayesini de ispatlayan bir dayanaktır. Bu belgenin devamlı üzerinizde bulundurmanız, yabancılara vermemeniz ve yetkili makamlar tarafından her talep edildiğinde ibraz etmeniz lazım. F Geçici Oturum İzni l Veriliş izin, aşağıdaki şartlarının bütününü yerine getiren ve Romanya ya vizesizveyauzunsürelivizeilegirenlertarafındanalınabilmektedir:geçerlibir seyahatbelgesinesahip,dahaönceuzunsürelioturumvizesialdığıamaçileaynı amaçlıoturumiznitalepediyor,dahaönceoturumunverildiğiamacınasadık kalmışise,sosyalsağlıksigortayasahipse,oturmayeriniyasalolarakıspatladığı durumda.. l Oturumamacı(izinüzerindebelirtilenbilgi): ekonomik,profesyonelveticari faaliyetler,çalışma,eğitim,ailetamamlaması,insaniveyadinifaaliyetler,vs. l Uzatma oturmaizninuzatılması,dahaöncekioturmaizninsüresiveyavize süresi bitmeden 30 gün önceden, istenilen belgeler ile beraber (ORI ilan panosunda yazılanlar) bir dilekçe başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Gözönünüzde bulundurmanız gerekiyor ki bir görüşme çağrısında bulunabilirsiniz. 20

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

ROMANYA DA UZUN SÜRELĠ OTURUM HAKKINA SAHĠP OLMAK ĠÇĠN NE GĠBĠ ġartlar GEREKĠYOR?

ROMANYA DA UZUN SÜRELĠ OTURUM HAKKINA SAHĠP OLMAK ĠÇĠN NE GĠBĠ ġartlar GEREKĠYOR? AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ tarafından finanse edilen proje Schengen BaĢkanlığı Göç ve Mülteciler Dairesi Genel Müdürlüğü Genel Proğram: Dayanışma ve göçmen akımlarının

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İkamet Çalışma Grup Başkanlığı SUNUM AKIŞI 환영 HOŞGELDİNİZ İkamet çalışma grup başkanlığı 2 1 - Ülkenizden bir seyahat belgesi(pasaport) ile ayrıldığınıza emin olun 2 Kore

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

10 Temmuz 2011. Sayın Ahmet Ahmetoğlu,

10 Temmuz 2011. Sayın Ahmet Ahmetoğlu, 10 Temmuz 2011 Sayın Ahmet Ahmetoğlu, Kanada ya göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesi amacıyla kendiniz ve eşiniz Ayşe Ahmetoğlu adına gönderdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Detaylı

Yabancıların İkamet Kanununun 22. maddesi uyarınca iş amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için gereken belgeler:

Yabancıların İkamet Kanununun 22. maddesi uyarınca iş amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için gereken belgeler: Yabancıların İkamet Kanununun 22. maddesi uyarınca iş amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için gereken belgeler: 3x3,5 cm ebatlarında iki fotoğraf Kalış nedenini onaylayan 90 günden eski olmayan

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

Çalımsa izin türleri. istisnai-

Çalımsa izin türleri. istisnai- Çalımsa izin türleri istisnai- Türkiye nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

Kişisel Geçmiş Formu

Kişisel Geçmiş Formu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI Kişisel Geçmiş Formu LİMATLAR: lütfen her soruyu açık, net ve tam olarak cevaplayınız. Mürekkepli kalemle doldurunuz veya çıktı alınız. Dikkatli bir şekilde okuyunuz

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler. Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası.

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler. Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi. Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize. Şirketin İmza Sirküleri

Detaylı

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. 1.Soyadınız 2.Varsa önceki soyadınız 3. Adınız 4. Doğum tarihi (gün ay - yıl) 5. Doğum yeriniz

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 1 Tamim Tarihi : 24.08.2016 Tamim No : 2016/7 Tamim Konusu : 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM 13.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6735 Sayılı Uluslararası

Detaylı

Bu süre aşıldığı takdirde yapılan Yabancıların çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır

Bu süre aşıldığı takdirde yapılan Yabancıların çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır Başvuru evrakları Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar Türkiyede çalışmak için yabancıların yurt dışından başvurusu, Türkiyede çalışacak yabancıların yurt dışından başvurması, Çalışma izni

Detaylı

10 Temmuz 2011. Sayın Ahmet Ahmetoğlu,

10 Temmuz 2011. Sayın Ahmet Ahmetoğlu, 10 Temmuz 2011 Sayın Ahmet Ahmetoğlu, Kanada ya göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesi amacıyla kendiniz ve eşiniz Ayşe Ahmetoğlu adına gönderdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Detaylı

YABANCI İŞÇİ İSTİHDAMINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

YABANCI İŞÇİ İSTİHDAMINDA SON DEĞİŞİKLİKLER YABANCI İŞÇİ İSTİHDAMINDA SON DEĞİŞİKLİKLER Cumhur Sinan ÖZDEMİR * Giriş 24.10.2011 tarih,28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye

Detaylı

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler 1.1.1. İlk başvuru 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) (*) 1 Çalışma izni (Eğitim sektörü)

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU

YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU Bu formdaki bilgiler birebir konsolosluğa sunulacak olan forma yazılmaktadır. Konsolosluk memuru bu formdaki bilgilerle

Detaylı

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye de Taşınmaz Malı Bulunanlar (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b)

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye de Taşınmaz Malı Bulunanlar (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b) KISA DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye de Taşınmaz Malı Bulunanlar (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b) İlk Başvuru 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir.

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize, yabancı ülke vatandaşlarının Bulgaristan ı sınırlı bir süre ziyaret etmesine izin vermek amacıyla verilmektedir. Eğer Bulgaristan da uzun bir süre (90 günden fazla)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

Gereklilikler nelerdir?

Gereklilikler nelerdir? AB MAVİ KART AB MAVİ KART NEDİR? İtalyan işverenlere kendi iş yerlerinde AB vatandaşı olmayan yüksek vasıflı işçileri istihdam yetkisi veren, sınırlı sayıda olmayan bir çalışma iznidir 2 Gereklilikler

Detaylı

Aile birleşimi nedir?

Aile birleşimi nedir? Almanyada aile birlesimi Aile birleşimi nedir? Aile birleşimi eşlerin ve/veya çocukların velileri ile birlikte yaşamak için bir araya gelmeleridir. Aile birleşimi anayasanın koruma altına önemli haklardan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKUS-2016 KESİN KAYIT KILAVUZU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKUS-2016 KESİN KAYIT KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKUS-2016 KESİN KAYIT KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU A. SONUÇLARIN İLANI: Adaylar, akus.akdeniz.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara

TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara HUKUKİ KAYNAKLAR ANKARA ANLAŞMASI (12 Eylül 1963) : PRENSİPLER KATMA PROTOKOL (23 Kasım

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

Göç Belgeler. Belgeler - Genel. Belgeler - Kişisel bilgiler. için nereden form bulabilirim? Nereden form bulabileceğinizi sormak

Göç Belgeler. Belgeler - Genel. Belgeler - Kişisel bilgiler. için nereden form bulabilirim? Nereden form bulabileceğinizi sormak - Genel için nereden form bulabilirim? Nereden form bulabileceğinizi sormak [belge] ne zaman verildi? Bir belgenin hangi tarihte verildiğini sormak [belge] nerede verildi? Bir belgenin nerede verildiğini

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.4.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18740) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2922

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

Büyükdere Cad. No.16/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL Fax: +90 212 2915551 PASAPORT NOSU: ALIŞ TARIHI: BITIS TARIHI: DURUMU:

Büyükdere Cad. No.16/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL Fax: +90 212 2915551 PASAPORT NOSU: ALIŞ TARIHI: BITIS TARIHI: DURUMU: Büyükdere Cad. No.16/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL Fax: +90 212 2915551 İNGİLTERE KONSOLOSLUĞU İÇİN HAZIRLANMIŞ BİLGİ FORMUDUR. İstenilen vize süresi: Birleşik Krallık'ta ne yapacaksınız? Pasaport veya seyahat belgesinde

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ön lisans ve lisans

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

ROMANYA YA HOŞ GELDİNİZ! Üçüncü ülke vatandaşları için Bilgilendirme Rehberi

ROMANYA YA HOŞ GELDİNİZ! Üçüncü ülke vatandaşları için Bilgilendirme Rehberi Simina Guga, Oana Iacob, Rodica Novac ROMANYA YA HOŞ GELDİNİZ! Üçüncü ülke vatandaşları için Bilgilendirme Rehberi III. Baskı Tercüman: Niculae Păscuț Bükreş, 2015 ISBN: 978-973-0-19390-9 III. Baskı 1.

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

eğitim ücretsiz yönlendirme dil bütünleşme rota Yeni gelenleri karşılama

eğitim ücretsiz yönlendirme dil bütünleşme rota Yeni gelenleri karşılama ücretsiz rota yönlendirme dil eğitim bütünleşme Yeni gelenleri karşılama 21 Uyum sağlamak ne demek? Sıkca göçmenlerin entegrasyonundan bahsediyoruz, ne demek istiyoruz? Ilk olarak iki yönlü bir süreçtir:

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

ĐNGĐLTERE TASLAK VĐZE BAŞVURU FORMU

ĐNGĐLTERE TASLAK VĐZE BAŞVURU FORMU Randevu Talep Edilen Şehir: Đstanbul / Ankara / Đzmir / Gaziantep/ Bursa ĐNGĐLTERE TASLAK VĐZE BAŞVURU FORMU Bu formdaki cevaplarınız birebir konsolosluk sistemine işlenmektedir. Konsolosluk memuru verilen

Detaylı

Romanya'ya Hoşgeldiniz!

Romanya'ya Hoşgeldiniz! AVRUPA BİRLİĞİ Ç LER VE DARES BAKANLI I Ç LER VE DARES BAKANLI I AVRUPA BİRLİĞİ tarafından finanse edilen proje Avrupa İşleri ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Göçmen için Romen Te kilat ADO SAH

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? SSS Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ne bağlı Sosyoloji bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI

AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Hizmet Adı İSTENEN BELGELER 2.- Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumlarını gösterir belge. HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı. Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Doç. Dr. Erol ESEN

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı. Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Doç. Dr. Erol ESEN Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Doç. Dr. Erol ESEN Berlinliler Taranıyor Yaklaşık 3,5 milyon Berlinli, göç arka planı konusunda taranıyor Kamu çalışanları

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

TRABZON VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TRABZON VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. NO MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışından Gelen ve İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,

Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda, İKAMET İZİN TÜRLERİ 1- Çalışmak Üzere İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR Seçim öncesi başvuru işlemleri 1. Erasmus yabancı dil sınavının başvuru tarihlerini takip etmek. 2. Yabancı dil sınavına girmek.

Detaylı

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Gözetim faaliyeti nedir? Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Mart 2011

Detaylı

YABANCI UYRUKLU İDARİ PERSONEL ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU İDARİ PERSONEL ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU İDARİ PERSONEL ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili birim tarafından anlaşma sağlanan ve çalışması uygun bulunan idari personel ile irtibata geçilip Rektörlük onayı 2. Rektörlük onayı ve ya havalesi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Adı İstenen Belgeler Hizmetin ÖĞRENCİ İŞLERİ 1.T.C. Kimlik numarası 2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge Kayıt Kabul 3-Öğrencinin okul

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik

Detaylı

BÖLÜM 1 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER. BÖLÜM 2 YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMASINDA ıoo SORU ıo ı CEVAP

BÖLÜM 1 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER. BÖLÜM 2 YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMASINDA ıoo SORU ıo ı CEVAP İçindekiler İçindekiler Önsöz Özgeçmiş içindekiler Kısaltmalar BÖLÜM 1 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER ı. GENEL HUSUSLAR: 2. İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ A. Anayasa B. Kanunlar C. Yönetmelikler

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Işık Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına

Detaylı

Aile Birleştirmesi Family Reunion

Aile Birleştirmesi Family Reunion Refugee Advice and Casework Service (Mülteci Danışmanlık ve Vaka Çalışması Servisi) A. Level 12, 173-175 Phillip Street Sydney NSW 2000 P. [02] 9114-1600 F. [02] 9114-1794 E. admin@racs.org.au W. www.racs.org.au

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitemizde

Detaylı

FRANSA DA EĞİTİM. Öğrenci Vizesi Prosedürü

FRANSA DA EĞİTİM. Öğrenci Vizesi Prosedürü FRANSA DA EĞİTİM Öğrenci Vizesi Prosedürü Fransa da bir eğitim programına başvurmak Fransa da lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde bir yükseköğretim kurumunda (özel veya devlet) okumak veya dil

Detaylı

VATANDAŞLIĞINIZ KİMLİK NUMARANIZ

VATANDAŞLIĞINIZ KİMLİK NUMARANIZ AVUSTURALYA BİLGİ FORMU AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİLGİLER DS-160 ONLİNE FORMUNUZ İÇİN OLUP EKSİK YADA YANLIŞ BİLGİLER VİZE BAŞVURUNUZUN OLUMSUZ SONUÇLANMASINA YOL AÇABİLİR SOYAD AD ÖNCEKİ SOYADINIZ MEDENİ DURUM

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

ABD VİZESİ GENEL BİLGİ FORMU

ABD VİZESİ GENEL BİLGİ FORMU ABD VİZESİ GENEL BİLGİ FORMU SN. BAŞVURU SAHİBİ, ŞİRKETİMİZİN SİZİN ADINIZA VİZE BAŞVURUSUNU YAPABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE AŞAĞIDAKİ SORULARI TAM VE EKSİKSİZ OLARAK DOLDURUNUZ VE KESİNLİKLE CEVAPSIZ BIRAKMAYINIZ;

Detaylı

Makedonya da Çalışma ve Oturma İzinleri

Makedonya da Çalışma ve Oturma İzinleri Makedonya da Çalışma ve Oturma İzinleri 1- Sürecin Başlatılması Yabancı uyruklu işçi çalıştırma prosedürünü çoğunlukla Makedonya da yerleşik şirket temsilcilerinin yürütmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ali Can BAŞAY Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma Grup Başkanı

Ali Can BAŞAY Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma Grup Başkanı Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma Grup Başkanı SUNUM PLANI Öğretim Üyelerinin İkamet İzni İşlemleri Vize Öğrenci Vizesi Diğer Vizeler Öğrenci İkamet İzni İle İlgili Hususlar Öğrencilerin Çalışma İzni

Detaylı

MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK

MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Mülteci Merkezi Refugee Rights Turkey Geçici Koruma Uygulaması ve İşgücü Piyasasına Erişim SORULAR ve YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Suriye den Türkiye ye sığındım. Yasal olarak çalışabilir

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı