Proje: Romanya ya hoşgeldiniz! Üçüncü ülke vatandaşlarının, Romen toplumuna entegrasyon hakları, sorumlulukları ve imkanları ile ilgili bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje: Romanya ya hoşgeldiniz! Üçüncü ülke vatandaşlarının, Romen toplumuna entegrasyon hakları, sorumlulukları ve imkanları ile ilgili bilgileri"

Transkript

1

2 Proje: Romanya ya hoşgeldiniz! Üçüncü ülke vatandaşlarının, Romen toplumuna entegrasyon hakları, sorumlulukları ve imkanları ile ilgili bilgileri iyileştirme. Ocak 2010

3

4 Romanya ya Hoşgeldiniz! Yurtdışı vatandaşları için bilgilendirme rehberi

5

6 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI İÇERİK 1. GİRİŞ METODOLOJİ ROMANYA -GENEL BİLGİLER Genelbilgiler genelçerçeve;romenlerinhükümveesasdeğerleri;sosyal anlaşmalar;devletyapısıvekanunlar;romanya dagöçmenlerinyönetimi Entegrasyonpolitikalarıvekurumlar. 3.2.Temelhakvesorumluluklar 3.3.Sosyalentegrasyon Romencedilkurslarıvekültürelistikraz;entegrasyon programlarıvefaaliyetleri 4. ROMANYA da OTURUM HAKKI Romanya yagirişileilgiligenelşartlar 4.2.Yabancılaraverilenbelgetürleri:Romanya yagirişvizeleriveoturum; Romanya daoturumiznivemeskenoturum 4.3.Ailetamamlaması 4.4.Romanyavatandaşlığı 4.5.Yabancılarınuzaklaştırılması 4.6.Diğertedbirler 5. ROMANYA da ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK Çalışmaizni:işealınma;detaşe;meslekifaaliyetlergerçekleştirme;ticarive iktisadifaaliyetleringerçekleştirilmesi. 5.2.Romanya daçalışmaşartları:bireyselçalışmasözleşmesi;detaşe;maaş; çalışmasüresiveatilsüresi;çalışmahedefleri;işyerindesağlıkvegüvenlik; telifhaklarısözleşmelerivesivilsözleşmeler(hizmetsunmasözleşmeleri) 5.3.Yasadışıkoşullardaçalışmak; 5.4.İnsanticareti. 5.5.Bireyselişsözleşmelerindendoğanhakvesorumluluklarlailgiliihtilafların çözümlenmesi:sendikalarındesteği,bölgeselçalışmaveyaişdenetleme mufettişliği,mahkemelerinişihtilaflarıüzerindeuzmanlaşmışolanbölümleri, DevletMüdafisi. 5.6.Sosyalgüvenlik:katkılar,emeklilikmaaşlarıvediğersosyalsigortahakları, sağlıksigortalarıveişsizlikprimleri. 5.7.İstihdambüroları 6. EĞİTİM VE KÜLTÜR Eğitim Bireğitimşeklinekayıtşekilleri:burslar;Romendileğitimliokullarıneğitim sisteminseviyesivegrafiği;romenokullarındanotvermesistemi;yabanci 6

7 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! dildekursvereneğitimmüesseseleri;yabancıüniversiteöğrencilerin Romanya yagirişiveoturumları;üniversiteyurtlarınaöğrencilerin yerleştirilmesi; Diplomalarıntanınmasıvedenkliği Ömürboyueğitim 6.2.Kültür:BirkaçRomenkültürelipuçlar;sanat,kültür,medya,eğlence;Romen mutfağı;gelenekvebayramlar. 7. DİĞER HAK VE SORUMLULUKLAR Konuthakkı:dairekiralama;dairesatınalma;sosyalkonutlardanfaydalanma; kamuhizmetlerinkayıdı;evinsigortalanması. 7.2.Sosyalyardım 8. ULAŞIM...57 Şehiriçiulaşım;şehirlerarasıulaşım;ehliyetler;ehliyetlerindeğiştirilmesi 9. AİLE Doğum-doğumunkayıdı;biriveyaikisideyabancıolanvelilerincoçukları 9.2.Evlilik-evliliğinkayıdı;anlaşmalıevlilik 9.3.Vefatilanıvekayıdı 10. FINANS...62 Ulusalparabirimi;bankahesapları;yurtdışındanveyayurtdışınaparahavalesi; krediler;romenposta;vergilendirme vergiveharçlar. 11. GEL SENDE TOPLUMA KATIL! Siyasihayata,gönülülük,çağırışımlıhayatakatılımv.s Hükümetebağlıolmayan,karamacıgütmeyen,Romanya yayabancıların entegrasyonuveyabancılarasunulandestekhakkındauzmanörgütler Hükümetlerarasıörgütler Kamukurumvekuruluşları,mufettişlik/acente/ilmüdürlükleri SendikavePatronluklar 12. EKLER...70 Ek1 Gereklibilgiler Ek2 BireyselÇalışmaSözleşmesi Ek3 Yasalar Ek4 Kısaltmalar Ek5 Romencedilindekullanılangünlükdeyimler. 7

8 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI 1. GİRİŞ Yabancı bir ülkenin vatandaşıysanız ve Romanya ya çalışmak, okumak, aile tamamlaması,ticaretveyadiğeramaçlarilegelmişseniz,işbubilgilendirmerehberisizin içindir enönemligayesiromentoplumuileilketkileşimlersüresincesizlererehberlik etmektir. Burehberiniçeriği,hükümetebağlıolmayankurumlarveherbiri,kendilerinehasolan yöntemlerileserbest,sorumluluğubilenveçeşitliolanbirtoplumiçindeinsanhaklarını koruyanarca-forumulromânpentrurefugiaţişimigranţi(arca-frrm)ileasociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM(ADO SAH ROM) ve Fundaţia Soros Româniatarafındanhazırlanmıştır. İşburehber,ilkönceAvrupaülkeleriolmayanülkelerdengelenvatandaşlarahitap etmektedir, sebebi ise, bu yabancıların kanuni statüsü, Avrupa Birliği veya Avrupa EkonomikBölgesineüyeolanülkelerinvatandaşlarınauygulunanstatüdenbirçokaçıdan farklıolduğundandır. BilgilendirmeKılavuzunamacı,sizin,Romanya daoturumhakkıolanbiryabancı olarak,entegrasyonolanakları,hakvesorumluluklarıhakkındakibilgilerigeliştirmektir. Bu yönde size konukluk eden ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına aktif katılımınızı kolaylaştırır. Romanya daki kamu kurumlarnı, sosyal destek ve güvenlik sistemin, şikayetleri çözme yöntemlerin, ortaklaşma şekillerin, istihdamın, iş bulma kurumlarınhakveyükümlülükleriileilgilibilgilerintarafınıziletmemizaracılığıile,bu haklardanfaydalanmanızadairşanslarınızakatkıdabulunduğumuzu,işyerindeayrımcılık vesosyaldışlamayıöngördüğümüzüveönlediğimizi,hareketliliğiartırmavebulunduğunuz toplum içindeki aktif katılım yollarını göstermeyi ümit etmekteyiz.ayrıca kendinizi Romanya daevinizdekigibihissedeceğinizumuduyla,işbubilgilendirmekılavuzuile, karşılıklıgüvenvesorumluluğadayalıbirilişkigeliştirmearzusundayız. İşbuBilgilerndirmeKılavuzuRomence,Ingilizce,Fransızca,TürkçeveÇince dillerindeolmaküzere,kanunüstüdeğildir,fakatokuyucuyuözelkonuhakkındayetkili bilgikaynaklarınayönlendirmektedir.işburehberdegeçenbilgilerdoğruvetutarlıolmasına gayretgöstermemizerağmen,lütfenkanun,telefonnumaraları,adresvediğerbilgiler gündengünedeğişebildiğinigözönündebulundurunvebundandolayisizleriilgilendiren konuylailgiliherzamanyetkilikurumveyakuruluşabaşvurmanızıtavsiyeetmekteyiz. İşburehberihazırlayanlara,destektebulunlara,hazırlanmasınayardımedenlere,tarafımıza lüzümlüvefaydalıbilgiverenlereteşşeküretmekteyiz. 8

9 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! 2. METODOLOJI İşbu Bilgilendirme Rehberi, hükümete bağlı olmayan üç örgütün çabası ile yapılmıştır:arca-forumulromânpentrurefugiaţişimigranţi(mültecivegöçmenler içinromenforumu),asociaţiapentrudezvoltareaorganizaţieisahrom(sahrom ÖrgütüGeliştirmeDerneği)veFundaţiaSOROSRomânia(RomanyaSOROSVakıfı)ve BunvenitînRomânia!Îmbunătăţireacunoştinţelorresortisanţilorstatelorterţe(RTT)cu privireladrepturile,obligaţiileşiposibilităţilelordeintegrareînsocietatearomânească. Projeninneticesinitemsiletmektedir. Bilgilendirmerehberidoğrudanolarak,Romanya daoturumhakkıbulunanveya gelecekteböylebirhakkabuledecekolanyabancılarahitapetmektedir.işbubilgilendirme rehberinden dolaylı olarak yararlanıcıları: devlet kurum ve kuruluşları, (özelikle göçmenliğin idaresi ve göçmenlerin entegrasyonu ile sorumlu olanlar), işverenler, sendikalar,hükümetebağlıolmayanörgütler,göçmenlerindernekleri,abüyesiolmayan ülkelerinbüyükelçilikleri,basın-yayınvegenelolarakromenvatandaşıdır. İşbu rehberin hazırlaması temelinde bulunan bilgiler, Kasım 2009 ayında yayımlanan NevoiledeinformarealeimigranţilorînRomânia araştırmaraporunsonuçveönerilerine dayalıdır. Sahaaraştırması,göçmentoplumların,Romanya dakigöçtoplumlarıiçinmurahhas elçiliklerin ve hatta göç ve göçmenlerin entegrasyonu alanında etkin kuruluşların danışmalarıiçinyapılmıştır.üstelik,işbubilgirehberindüzenlenmesiürününyararlanıcısı niteliğinde olan Romanya Göç için Ofisine de danışmanlığı gerektirdi. Bilgilendirme Rehberiniçeriğivesonsunumşekli,doğrudanyararlanıcılarıolanyabancıülkelerden gelenvatandaşlara,birönsunumsonucundagerçekleşmiştir. İşburehberiokuduğunuzda,Romanya yayenigelmişbiryabancıiçin,izlemesi gerekenentegrasyonyolunuiyideğerlendirmesikonusundaengenişveaçıklayıcıtemel bilgileribulabilirsiniz. Aradığınızalanlardakiherbirinedahakolayerişmeniziçin,rehberbirkaçbüyük bölümlerhalindehazırlanmıştır.böylece,ilkkısımda,romanyahakkındagenelbilgiler, Romentoplumunesasdeğerleri,Romendevletinyapısı,kurumlarıvedevletinçalışması içintemelyasalar,romanya yagöçalanındayasavekurumlarıdüzenlemeçerçevesi, göçmenlerinulusalentegrasyonprogramları,uluslalarasıveavrupayasalarındaöngörülen temelhakvesorumluluklarsunulmaktadır.kitapçığındiğerbölümleriiseözelbilgiler içermektedir:romanya daoturumhakkı,işveistihdamaerişim,eğitimvekültür,sosyalve sağlıkhizmetleri,ulaşım,konut,aile,finansvevergilendirme,toplumhayatınakatılımve 9

10 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI gereklibilgiveirtibatlarlistelerideekolaraksunulmuştur. İşburehberkapsamındabulunanbilgiler,rehberindüzenlendiğitarihtegeçerli olanlar olduğunu göz önünde bulundurmanızı hatırlatmaktayız. Romanya nın sosyal, ekonomik, kültürel, kurum ve yasaların düzenlenme çerçevesininin hareketliliğini gözönündebulundurursak,işburehberdüzenlenmesitarihindensonrakiyeralanusule ilişkinveyasaldeğişiklikleriyansıtmadığıhakkındadikkatiniziçekiyoruz.dolayısıyla, rehbersonundabulunangerekliirtibatbilgilerinkullanımıile,güncelleştirilenesasbilgi kaynaklarınabaşvurmanızönemlidir. İşbukılavuzuRomence,İngilizce,Fransızca,TürkçeveÇindillerindehemGöç için Romen Ofisi websitesinde hem de işbunun düzenlenmesine katılan örgütlerin sitelerindedebulabilirsiniz. ARCA Mülteci ve Göçmenler için Romen Forumu Bucureşti,str.Austruluinr.23,sector2,cod024071,tel: , Örgütü Geliştirme Derneği SAH ROM Bucureşti,CaleaMoşilor284,bl.22A,ap.47,sector2,cod020894,tel/fax: Romanya Soros Vakıfı Bucureşti,str.CădereaBastilieinr.33,sect.1,cod010613,tel.: ,fax: Üçüncüdevletlerdekiyabancılarahitapedenişburehberkapsamındakibilgilerin, gelecekte,iyileştirmekamacıylaönerivetavsiyeleriniziçin,lütfenaşağıdakilerleirtibatta geçiniz: Simina Guga, Proje Koordinatörü, ARCA, tel , Rodica Novac, Proje Sorumlusu,ADO SAH ROM, tel , IrisAlexe,ProjeSorumlusu,RomanyaSorosVakıfı,tel , 10

11 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! 3. ROMANIA-GENERAL FRAMEWORK 3.1. Genel Bilgiler ROMANYA Romanya, OrtaAvrupanıngüney-doğusunda 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren bulunan,bulgaristan,sırbistan,macaristan,ukrayna AvrupaBirliğiüyesi vemoldavyacumhuriyetiilekomşuolanvegüneydoğusundaisekaradeniz ekıydaşbirülkedir. güney-doğusunda Coğrafi konum: Avrupa nın Ana etnik grup toplamnüfusüzerinden% Saat: DoğuAvrupa(GMT+2saat) 89,5 Rumenlerden, nüfusun % 6,6 Macarlardan Resmi dili: Rumence oluşmaktadır yılında yapılan sayıma göre, Romanya da çingene yaşamaktadır. Diğer önemli toplumlar ise: Almanlar, Ukraynalılar, Hükümet şekli: cumhuriyet Para birimi: leu Nüfus: 2002yılında kişi Lipovanlar,Türk,Tarar,Sırplar,Slovaklar,Bulgarlar, Hava: dortmevsimliılımlıiklim Hırvatlar,Yunanlar,Ruslar,İbraniler,Çekler,Lekler, Ulusal marş: Deşteaptă-teromâne! (UyanRomen!) İtalyalılarveErmeniler. Romanya bayrağı üç renklidir; Resmi dili latince kökenli olup,rumencedir renkler dikey şekildedir ve ve bir çok slav kelime ve deimler içermektedir. mızraktan başlayarak: mavi,sarı, Nüfusun %20 den fazla azınlık ağırlıklı olduğu kırmızıdır. bölgelerde, sözkonusu azınlığın dili hem yerel yönetimde,hemdeyargısalsistemdedekullanılabilir. Romanya dakiokullardaeğitimverildiğienönemli yabancıdilleringilizce,fransızcavealmancadır. Dini hayat, Romanya dadiniinançhürriyeti Bölgesel-idari birimler: 41eyalet ve Bükreş ili. Elayetler ilçe ve beldelere bölünmektedir. Beldeler kırsalyerleşimleridir. prensibinegöregerçekleşmektedir.romanyalaikbir Nüfüsa göre en büyük kentler: devlettir ve dolayısıyla kamu makamları dini Bucureşti (başkent), Timişoara, gruplarınavederneklerinekarşıtarafsızlıkgöstermek Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, zorundadırlar yılında yapılan sayıma göre, Craiova, Galaţi, Braşov, Ploieşti, Romanyanüfusunençoğuortodoxhristiyan(86,7%), Brăila romano-katolik(4,7%),protestan(3,7%),pentikostal (1,5 %) ve yunan-katolik (0,9 %) olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca, kişi yahudi dinine mensup Diğer bilgiler: Ölçü birimleri: metre/m veya olduklarını,21.349kişiateistveyadinsizolduklarını ve kişi dinini belirtmemiştir. Dobruca kilometre/km(uzalık),kilogram/kg (ağırlık) bölgesinde, özelikle Türk ve Tatarlardan oluşan, üslümanbirazınlıkyaşamaktadır. Romenlerin Hüküm ve Esas Değerleri Romentoplumundaaşağıdakideğerlerekarşısaygıvetakdirgösterilmekteve 11

12 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI promove edilmektedir: müsamaha, cömertlik, eğitim, görgü kuralları, şenlik, iş ve çalışmak, dürüstlük, azimlik, konukseverlik l Romanya Devleti insan hakları ve temel özgürlükleri, çoğulculuk, demokrasi değerleri, azınlık hakları, çok kültürlülük ve açık toplum ilkelerini şeffaflık, medeni aktivizm, görüş ve çıkarların çokluğunu korumakta ve teşvik etmektedir. l Romanya da kadın ve erkek arasındaki eşitlik ilkesine saygı gösterilmektedir. İşbunlar, eğitim, istihdam, kültür, sosyal yaşam, yüksek kamu ve politik görevlerine erişim konusunda hak ve muamelelerden eşit olarak yararlanmaktadır. Sosyal Anlaşmalar l Diğerleri ile her hangi bir etkileşim esnasında, medeni ve saldırgan olmayan bir ses tonu ile konuşulmalı. Herbir konuşmacı söylemek istediklerini kesintisiz bir şekilde, bitirmesi beklenmektedir. l Erkekler arasındaki selamlaşma ise çoğu zaman el sıkışması eşliğinde yapılmaktadır. l Kafayı dikey yönde hareket etme (yukardan aşağı) Evet manasına gelmekte ve onayı ifade etmektedir. Yatay yönde kafa hareketi ise (sağdan sola) Hayır manasına gelmekte ve onayınız vermediğinizi ifade etmektedir. l Çiçekler tek sayıda verilmektedir. l Bir görüşmede ise, dakik olmanız çok takdir edilmektedir. Gecikmeler haber verilmelidir. l Toplu taşıt vasıtaları yaşlılar, hastalar, hamile bayanlar ve kucakta çocuk taşıyan kişiler için özel koltuklar ile öngörülmüştür. l Devlet kurumlarında, memur ve halk arasındaki etkileşim karşılıklı saygılı, medeni ve saldırgan olmayan bir ses tonu ile gerçekleşmektedir. 12

13 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! Devlet Yapısı ve Kanunlar Romanyahemvatandaşlarıhemdekenditopraklarıüzerindebulunandiğerkişiler içinde,anayasanınvediğeryasalarınasaygıgöstermekmecburiolan,demokratikbir cumhuriyet,birhukukdevletidir. Romanya dagüçayrılığıprensibiuygulanmaktadır teşrii,icraiveyargısalolarak; teşriigücü Parlamento yasalarıdüzenleyenvekabuledenmakamdır.aynıanda,abüye devleti konumunda olarak, Romanya kendi iç yasalarına AB yasa ve düzenlemeleri uygulamaktadır. Yasal çerçeve ise, aşağıdakiler tarafından verilmektedir: l içhukukunabağlıolandüzenlemeler,bellibirandayürürlükteolanulusalhukuk kurallarıntoplamıanlamınagelmektedir. l Romanyakatıldığıveyaonayladığı veöncelikleuygulanan,uluslararasıhukuka aitbazıbelgeleranlamınagelmektedir. RomendevletintemelkanunuAnayasadır(1991yılındakabuledilmişve2003 yılındareferandumyoluyladeğiştirilmiştir).anayasahükümlerihariç,romenvatandaşlar veromanyasınırlarıiçerisindebulunanyabancılar,bellisosyalilişkileriveyaalanları düzenleyen yönetmenliklere uymaları gerekmekte; işbu yasalar yabancıların rejimi, hatalarıncezalandırılması,eğitim,sivilanlaşmaların,ticariilişkilerinveticarişirketilerin düzenlemesigibifarklıalanlardauygulanmaktadır.buyasalariseorganikyasa,olağan yasa,hükümetkararı,acilkararveemirlervsgibisınıflandırılmıştır. Önemlialanlariçinise,bellidüzenlenmetopluluğumevcuttur:İşKanunu işveren ileişçiarasındakiişilişkileriyleilgili;medenikanun,ailekanunu,ticaretkanunu,ceza Kanunu(kişilerarasındakiolabilecekvetemelsosyalilişklieritehditedengenelanlamdaki cezalarveilgiliuygulanabilircezalarhakkındadır),vergikanunu. Göç Hakkında Ulusal Stratejinin Uygulanması için Koordinasyon Grubun Üye Kurumları A. İdariReformveİçişleriBakanlığıkapsamında:a)GöçiçinRomenOfisi;b)GenelHudutPolis Müfettişliği;c)RomanyaGenelPolisMüfettişliği;d)UluslararasıveAvrupaİlişkileriGenel Müdürlüğü;e)SchengenGenelMüdürlüğü;f)UluslararasıPolisİşbirliğiMerkezi;g)İnsan TrafiğinekarşıUlusalAcente; B. DışişleriBakanlığıkapsamında:a)KonsoloslukİşleriGenelMüdürlüğü; C. Aile,ŞansEşitliğiveÇalışmaBakanlığıkapsamında:a)StratejiveİstihdamDepartmanı;b) İstihdamiçinUlusalAcente;c)ÇocukHaklarıveEsirgemeUlusalKurumu;d)EngelliKişiler UlusalKurumu;e)ÇalışmaMüfettişliği; D. Araştırma,GençlikveMilliEğitimBakanlığıkapsamında:a)ÜniversiteöncesiYönetimGenel Müdürlüğü;b)UluslararasıveAvrupaİlişkileriGenelMüdürlüğü;c)UluslararasıÖğrenci Departmanı; E. SağlıkBakanlığıkapsamında:a)SağlıkAlanındaStratejiveKaliteYönetimiGenelPolitika Müdürlüğü; F. Hükümethimayesialtındabulunankurumlar:a)YabancıYatırımlariçinRomanyaAcentesi,b) UlusalİstatistikEnstitüsü; G. Bağımsızkamukuruluşları:a)UlusalSağlıkSigortaKurumu 13

14 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI Avrupa Birliği dışındaki bir ülkenin vatandaşı olarak Romanya da oturum hakkına sahipseniz, aşağıdakileri incelemeniz gerek: l Romanya Anayasası; l 12 Aralık 2002 tarihli Romanya da yabancılar rejimi hakkında 194 sayılı Hükümetin Acil Kararnamesi; l Romanya da oturum hakkı veya her hangi bir sığınma hakkını kabul eden yabancıların sosyal entegrasyonu hakkında 44/2004 sayılı Hükümet Kararı. Romanya da Göç Yönetimi Entegrasyon Politikaları ve İlgili Makamlar. Romanya da,göçyönetimiiçinsorumlulukmerkeziseviye(hükümetyapıları)ve yerelseviyede(yerelkamuidaremakamlarıvemerkezebağlıolmayanhizmetler)bulunan belli sayılı kurumlar arasında bölünmüştür. İşbunlar hem birbirleriyle hem de diğer devletlerin benzer kuruluşları ile, uluslararası örgütler ve sivil toplumlar ile işbirliği yapmaktadırlar. ABpolitikalarıveaynızamandaulusalseviyedeöncelikleriileuyumiçerisinde, RomendevletihayatageçirilmeküzereGöçkonusundabirUlusalStratejivebirFaaliyet Planıbaşlattı.Ayrıca,diğerdevletlerileimzalananikilianlaşmalaryoluyla,Romanya nın sözkonusu ülkelerin uyrukluları için uyguladığı tedbirleri bireyselleştirmekte ve farklılaştırmaktadır. Romanya daoturumhakkıolanveyabuhakkıeldeetmekisteyenlerekarşıromen devletinilgisi,doğrudanhizmetler(gişede),ücretsizkursvesosyalvekültürelentegrasyon programlarıvekanunhükümlerineriayetederek,bedavaveyaücretkarşılığında eğitim vediğerkamuhizmetlerindenfaydalabilmeşeklindebelirtilmektedir Temel Hak ve Sorumluluklar BiryabancıolarakRomanya dayasalşekildebulunduğunuztakdirde,temelhakve özgürlüklerdenyararlanabilirsiniz,fakataynızamandabirkaçönemlisorumluluklarınızda vardır.uluslararasıinsanhaklarıantlaşmalarıileuyumiçinde,anayasahükümlerisizin lehinizeuygulanarak,vatandaşlıkkriterinegöre,kısıtlayıcısayılmamaktadır. RomanyaAnayasasıdevletindemokratikvesosyalkarakterindenbahsemekteve aynızamandainsanhaysiyeti,vatandaşlarınhakveözgürlükleri,kişiliğinserbestgelişmesi, adaletvesiyasiçoğulculukbuülkedegarantiedilen,yücedeğerleritemsiletmektedir. Dolayısıylasizede,yabancıbirvatandaşolarak,vazgeçilmezbazıtemelhaklar (anayasahükümlerinegöre)tanınmaktadır.herhangibirkısıtlamaolmadan,yaşamayave ruhivefizikibütünlülükhakkı(işbuvatandaşıntemelhaklarındanbiriolamaktaveaynı zamandainsanınendoğalhakkıdır;romanya daölümcezasıyasaktırvehiçbirinsan işkenceyeveyainsalıkdışıveyaaşağılayıcıcezalaramaruzkalamaz),bireyselönzgürlük vekişigüvenliğihakkı,savunmahakkı,yazışmalarıngizliliğihakkı,sağlığıkorumahakkı, vicdanveifadeözgürlüğü,sağlıklıbirçevrehakkı,vb.haklarasahipsiniz.bazıhaklarının yerinegetirilmesindeaşağıdabelirtilenbazıönemlidurumlarıdagözönündebulundurmanız gerekmekte: diğer kişilerin haklarını, kamu düzenini veya ahlak özgürlüklerini ihlal etmemeniz şartı ile, aile ve özel yaşama temel hakka sahipsiniz; aynı yönde, yabancı vatandaşolarakçalışmaiznihakkındayasalöngörülerinuygulanmasıileçalışmahakkına 14

15 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! sahipsiniz.ayrıca,belirlidurumlardaeğitim,ortaklıkhakkıvb.toplanmaözgürlüğünden faydalanabilirsiniz. Yabancıvatandaşolarak,osiyasıhaklarıyürütmeyesahipdeğilsiniz oykullama veyaşecilmehakkı. Anayasaya göre, sizin temel yükümlülükleriniz, mali katkıların (vergi ve yükümlülükler)ödenmesivediğerlerinhakveözgürlükleriniihlaletmeden,iyiniyetli olarakhakveözgürlükleriyürütme. Tabiiki,toplumunbirüyesiolarak,özeldurumunuzaorehaklarınızvar,fakat Romanya da bulunduğunuz süre içerisinde özellikle yürürlükte olan yasaların yerine getirilmesiile,ahlak,kamudüzenivesakinliğinekarşısaygıgibibaşkayükümlülükleride yerinegetirmenizgerekmektedir. Romanya da tanınan temel hak ve özgürlükler hakkında bütün anayasanın öngörüleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Romanya nın taraf olduğu diğer antlaşmalarauygunveişbunagoreyorumlanmaktaveiçkanunlarveuluslararasıhaklar ileilgiliantlaşmalarveyasözleşmelerarasındauyuşmazlıkolduğutakdirde,sadeceiçyasa hükümleridahaolumluhükümlerkapsamadığıdurumda,uluslararasıdüzenlemeleröncelik tanımaktadır Sosyal Entegrasyon Romanya da, göç politikaların oluşturucu bir parçası olarak entegrasyon politikaları,hizmetlerinsağlandığıveyabancılariçinentegrasyonproğramlarıngeliştiği yasal ve kurumsal bir çerçevede uygulanmaktadır. Böylece, 44/2004 sayılı Hükümet Kararınhükümleriile,Romanya dabirhimayeşeklikazanankişilerinveyaromanya da ikamet hakkı kazanan yabancıların sosyal entegrasyonun kolaylaştırılmasını izlemektedirler. Sosyalentegrasyon, Romentoplumukoşullarınauyumsağlamakgayesiile,sosyal dışlamayıönlemevemücadeleetmeaçısındanromanya daoturumhakkıveyabirsığınma hakkıeldeedenyabancılarınromentoplumunekonomik,sosyalvekültürelhayatınaaktif katılım sürekliveçok-boyutlubirsürecinnihayisonucudur.sosyalentegrasyon,dört boyutundeğerlerinigerçekleştirmeanlamınagelmektedir:kültürel(romencedilinibilme seviyesi,romanya dageçirdiğisüre,kültüreldeğerleribenimseme,medeniyetvs.),sosyal (arkadaşların olup olması, karma evlilik, ayrımcılık yapmayan bir tutum aracılığı ile değerlendirilmekte),ekonomi(istihdam,konut,eğitim,sağlıkvediğerhizmetlereulaşımile ölçülmektedir)veaynızamandakamuoyunungörüşü(yabancılarhakkındagörüşler,sosyal temsiller,bazıklişelerinveöngyargıların,v.s.varlığıveyayokluğuilesomutlaşmakta). Biryabancı,evsahipliğiyapantoplumaentegrasyonsürecini,aşağıdakidurumlarda başarı ile tamamlamaktadır: istihdam, konut, eğitim, sağlık, gibi alanlarda sözkonusu ülkeninvatandaşlarıtarafındaneldeedilenlerileeşitvegözlegörünenneticelereldeettiği durumda;özdeşleşentoplumunüyeleriile,evsahipliğiyapantoplumunüyeleriilevedevlet kurumlarıilesosyalilişkilerivarisevedurumunuevsahipliğiyapanülkeninvatandaşına benzervekesinolduğunuvegüvendeolduğunuhissedeceğikadaryeterlidilvekültür bilgisinesahipolduğudurumda,evsahipliğiyapanülkeninvatandaşlığınıeldeetmesiiçin desteklenmeli. 15

16 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI Romence Dil Kursları ve Kültürel İstikraz l Romanya daoturumhakkınıkazanmışsanız,birdefayamahsus,isteküzerineve bedava,romanyadevletinrttsosyalentegrasyonstratejisinekayıtlıkültürel alıştırmaseanslarıveromenceöğrenmekurslarındanyararlanabilirsiniz. l Entegrasyonprogramınakatılanheryetişkininsan,birbireyselplanuyarınca yürütülen, herbiri iki saatlik olan haftada iki kültürel alıştırma seansından yararlanabilir. l Kurslar, istek üzerine MECI veya ORI nin sınıflarında yapılabilir ve bunlar geneldebelliokul/liseveyakonaklamaveilticaprosedürmerkezleridir.kurslar genellikleeylülayındabaşlamaktavekayıtlarbirkaçhaftaöncesindensizin bulunduğunuzil/ilçedebulunanorimerkezindeyapılmaktadır. Daha çok bilgi edinmeniz için ve işbu kurslara kayıt olmanız için bulunduğunuz şehirdeki bölgesel ORI (Romanya Göçmenler Ofisi ) ofisleri ile irtibatta geçebilirsiniz: ENTEGRASYON PROGRAMLARI VE FAALİYETLERİ İşburehberdesizlerinRomanya daalışmanıziçin,burdakidurumunuzuanlamanız için,yararlanabileceğinizhaklarveüzerinizedüşensorumluluklarhakkındaveentegrasyon sürecinbaşlangıcındasizlereyardımcıolabilmesiaçısındangereklibilgileriburdabulmanız arzusundayız. 16

17 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! 4. RIGHT TO STAY IN ROMANIA Romanya ya gelme sebebiniz ve burada kalmak istediğiniz süre farketmeksizin, oturumunuzungeçerlikılınmasıdiğerhakveimkanlaraerişmenizaçısındailkadımıtemsil etmektedir. RomenkanunuaileleriilebirlikteAvrupaBirliği(AB)veyaAvrupaEkonomikAlanına üyeülkelerindengelenyabancılarvediğerülkelerdengelenyabancılararasındaayırım yapıyor. Romanya dayabancılarınrejiminidüzenleyenkanun,194/2002sayılıhükümetacil KararnamesiniORIwebsitesindeRomenceveİngilizcebulabilirsiniz.www.ori.mai.gov.ro 4.1. Romanya ya Giriş ile İlgili Genel Şartlar F Romanya ya girebilmeniz için, aşağıdaki belgelere sahip olmanız gerekmektedir: pasaportveyaromendevletitarafındankabuledilenbaşkabirsınırıgeçmeevrağı vize,oturumizniveya(durumagöre)meskenoturumu garantiler:geçinebileceğinizedairmaddiaraçlarıispatlayanbelgeler(para,voucher, vs.) veya(duruma göre) vize sürenin bitiminde ülkeyi terkettiğinizi veya tranzit geçtiğiniziispatlayanulaşımbileti. F Aşağıdaki durumlarda Romanya ya girişiniz red edilebilir: Romanya topraklarına girme yasağınız var ise veya (daha önceden) istenmeyen yabancıolarakilanedilmişiseniz. ulusalgüvenlik,düzen,ahlakyadakamusağlığıiçinbirtehdittemsilettiğinizvar sayıldığınızdurumda. F Romanya ya girişinizden sonra, aşağıdaki yükümlülüklere sahipsiniz: Giriş tarihinden itibaren 3 gün içerisinde bulunduğunuz yerleşimdeki Polis KarakolunaveyabölgeselORIbürosunahabervermenizlazım. Şahsikimlikbilgilerindeğişmesi(vatandaşılığıdeğiştirme,evlilik,boşanma,biraile ferdinvefatı,çocukdoğumu,vs.),işyeriveyaadresileilgilideğişiklikleriveya oturum iznin veya sınırı geçme belgesini kaybetmeniz/değiştirmeniz durumunda ORI yebildirmenizlazım Yabancılara Verilen Belge Türleri F Romanya ya Giriş ve Oturum Vizesi. Üçüncü ülkelerden gelen yabancıların çoğu Romanya gireilmeleri için bir vizeye 17

18 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI ihtiyaçlarıvardır,ancak,bukonuda,buanlamdaimzalanananlaşmalarıolanbazıülkelerin vatandaşlarıiçin,istisnalardavardır. Romanya yagelmedenönce,giriş/oturumvizesineihtiyacınızolupolmadığınıkontroledin Aşağıdaki durumlarda vizeye ihtiyacınız yoktur: l AvrupaBirliği/AvrupaEkonomikAlanıvatandaşınınaileferdigibibirAvrupa Birliği/AvrupaEkonomikAlanındaoturumkimliğinizvarise; l AvrupaBirliği/AvrupaEkonomikAlanınaüyeülkelerdenherhangibirindedaimi oturumkimliğinizvarise; l geçerlibirschengenvizenizvarise,işbudurumdaromanya yıenfazla5güniçinde tranzitolarakgeçebilirsiniz. l Vize,sadeceolağanüstündurumlardaRomanya nınyurtdışındabulunanherhangibir BüyükelçilikveyaKonsoloslukŞübesinden,HudutPolisindeneldeedilebilir.İşbu vize,ancakyukarıdasayılangibibaşkasebepledendolayı,ülkeyegirişinizesnasında girme yasağı yanıtı alabileceğiniz durumlar hariç, Romanya ya girişinizi sağlamaktadır. l Vizeninuygulandığıpasaportungeçerliliği,vizeningeçerliliğindenenaz3aydaha büyükolmasıgerekmektedir. l Vizeninverilmedilekçesineekolarakseyahatınızınamacınıveşartlarınıispateden evraklar, kaldığınız süre için geçim kaynakların olması, sağlık sigorta belgesi, vergiler,vs.sunulmasılazım.genelolarak,romanya dantüzelveyagerçekbirşahıs tarafındangönderilenbirdavetiyeyeihtiyacınıvarvebazıdurumlardavetiyeori tarafından da onaylanması gerekmektedir. Böyle bir davetiyeye ihtiyacı olan vatandaşlarınülkelerinlistesi: l Vizeyivermereddivizeninverilmesiiçinşartlarıyerinegetirmediğinizdurumda, öncedenaldığınızbaşkabirvizebazındakalmasüresiniaştığınızdurumdada,talep edilenvizeyasadışıgöçiçinkullanılacağınadairsayılmasebeplerivardır,vs. l Vizeniniptali/feshi,vizeiçinbaşvurudabulunduğunuzveekolaraksunduğunuz evrakların sahte olduğuna dair ıspatlanması durumda, gümrük veya hudut mevzuatlarınıihlalettiğinizdurumda,istenmeyenkişiolarakilanedildiğinizdurumda veyabeyanettiğinizamaçlarauymadığınızdurumunda,vizeniziptaledilmektedir. Romanya ya giriş vizeleri hakkında geniş bilgiler: ve 194/2002 sayılı Hukümet Acil Kararnamesi. 18

19 ROMANYA YA HOŞGELDINIz! Vize tipleri Havalimanı tranziti (A) Tranzit (B) Kısa süre oturum (C) Uzun süre oturum (D) Seyahat amacı Tranzit Bir ülkenin tranzit geçilmesi Diplomatik Görev, turizm, ziyaret, iş, ulaşım, spor, kültürel, bilimsel, insani faaliyetler Ekonomik faaliyetler (D/AE), ticari faalieytler (D/AC), profesiyonel faaliyetler (D/AP), istihdam (D/AM), eğitim (D/SD),aile tamamlaması (D/VF), dini veya insani faaliyetler (D/RU), bilimsel araştırma faaliyetler (D/CS), diplomatik vize ve görev vizesi (DS), diğer amaçlar (D/AS). Girişler Tek girişli Tek girişli/ Çok girişli Tek girişli/ Çok girişli Tek girişli/ Çok girişli Geçerlilik/ Şartlar Belge üzerinde yazılı Belge üzerinde yazılı Romanya da devamlı veya kesintili olarak toplam 90 gün oturma olanağı olarak, en fazla 6 ay için verilmektedir. Romanya da devamlı veya kesintili olarak toplam 90 gün oturma olanağı olarak, bir yıl için verilmektedir. Uzatmalar Uzatılm amaktadır Uzatılm amaktadır Uzatılmamaktadır. Oturum Eğer oturum amacı iznini talep etme hakkına izin değişmediği durumda vermemektedir. uzatılabilir. Buna dayanarak bir oturum tezkeresi elde edilemez. Yorumlar Bazı ülkelerin vatandaşları için zorunludur. Tranzit süresi, azami 5 gündür. Alınmış olduğu amaç değiştirilememektedir. Alınmış olduğu amaç değiştirilememektedir. Bu durumda, ülkeyi terk etmeniz ve yeni bir vizeye b a ş v u r m a n ı z gerekmektedir. 19

20 YURTDIŞI VATANDAŞLARI IÇIN BILGILENDIRME REHBERI F Romanya da Oturum İzni ve Mesken Oturumu l Biroturumizniveya(geçiciveyadaimi)meskenoturumueldeetmeniziçin, yerel ORI merkezinde ilan edilmiş olan ıspatlayıcı belgeler ile beraber bir başvurudilekçesiteslimetmenizgerekmektedir. l Her ne zaman şahsi durumlarınızda değişiklikler yer aldığı anda (adınız, soyadınız, vatandaşlık, adresiniz) veya oturum izninizi ispatlayan belgeyi kaybettiğiniz/çaldırdığınızdurumundaori ehabervermekzorundasınız. l Dosyayıteslimettiğinizdensonra,ilgilitaraf,kanununbelirlediğisüreiçerisinde ORI denbircevapkabuledecektir.reddurumunda,birgerekçeyazısıbaşvuru sahibineteslimedilecektir. Romanya dailkoturumizniveyameskenoturumunuzukabulettiğinizzaman, üzerinde13rakamlıbireyselkimliknumarası(cnp)bulunacaktır.bukimliknumarası, girişsayısıveyaromanya daoturumsüresifarketmeksizin,birdefayamahsusverilmekte vegelecektealacağınızgeçiciveyadaimioturumbelgelerinüzerindedeyazılacaktır. BireyselKimlikNumaras,kişiyeözelşahsinumarasıvebireyselbilgileriişleyentümbilgi sistemleriçintekbireyseltanımlayıcıdır.bireyselkimliknumarasıtümbelgevenufüs belgelerivesertifikalarınüzerineyazılmakta,kişininadınaverilendiğerresmibelgelere kopyalanmaktavenufüsdairesikayıtdefterindekaydedilmektedir.demekkibunumara, (şayet Romanya da almış iseniz) ehliyet üzerinde, bireysel çalışma sözleşmesinde, sigortada,kirasözleşmelerinde,birbankadahesapaçmaevraklarında,sağlıkdefterinizde veyasosyalsigortakayıtlarınızdadayazılmaktadır.bukod,sadeceromanyavatandaşlığı aldığınızdurumundadeğişmektedir. Oturum izni, hüvviyetinizi, Romanya daki oturum veya ikamet adresinizi ispatlamakta ve Romanya da oturum hakkına sahip olduğunuzu, ve işbu hakkının veriliş süresi ve verilme gayesini de ispatlayan bir dayanaktır. Bu belgenin devamlı üzerinizde bulundurmanız, yabancılara vermemeniz ve yetkili makamlar tarafından her talep edildiğinde ibraz etmeniz lazım. F Geçici Oturum İzni l Veriliş izin, aşağıdaki şartlarının bütününü yerine getiren ve Romanya ya vizesizveyauzunsürelivizeilegirenlertarafındanalınabilmektedir:geçerlibir seyahatbelgesinesahip,dahaönceuzunsürelioturumvizesialdığıamaçileaynı amaçlıoturumiznitalepediyor,dahaönceoturumunverildiğiamacınasadık kalmışise,sosyalsağlıksigortayasahipse,oturmayeriniyasalolarakıspatladığı durumda.. l Oturumamacı(izinüzerindebelirtilenbilgi): ekonomik,profesyonelveticari faaliyetler,çalışma,eğitim,ailetamamlaması,insaniveyadinifaaliyetler,vs. l Uzatma oturmaizninuzatılması,dahaöncekioturmaizninsüresiveyavize süresi bitmeden 30 gün önceden, istenilen belgeler ile beraber (ORI ilan panosunda yazılanlar) bir dilekçe başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Gözönünüzde bulundurmanız gerekiyor ki bir görüşme çağrısında bulunabilirsiniz. 20

Romanya'ya Hoşgeldiniz!

Romanya'ya Hoşgeldiniz! AVRUPA BİRLİĞİ Ç LER VE DARES BAKANLI I Ç LER VE DARES BAKANLI I AVRUPA BİRLİĞİ tarafından finanse edilen proje Avrupa İşleri ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Göçmen için Romen Te kilat ADO SAH

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) 391 Avrupa Sosyal Şartı AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır 1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır Yürürlüğe giriş: 6 Haziran 1960, Madde 39'a uygun olarak Metin: Birleşmiş Milletler Antlaşma Dizileri, Sayı:

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

Belçika. Belçika. da yaşamak. da yaşamak. Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber. Temel haklar. Belçika. Yönetim.

Belçika. Belçika. da yaşamak. da yaşamak. Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber. Temel haklar. Belçika. Yönetim. Belçika Belçika Yönetim İş Konut Sağlık Eğitim Aile Toplum Para Bilgiler-öneriler Bu broşür, istek üzerine aşağıdaki idarelerden edinilebilir : Wallonie-Brüksel Federasyonu Bakanlığı Gençlik ve Sürekli

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

KONU: GÖÇ VE MESLEK DÜNYASI

KONU: GÖÇ VE MESLEK DÜNYASI KONU: GÖÇ VE MESLEK DÜNYASI Ön söz: Yerleşme ve çalışma izni konuları çok yönlü ve karmaşıktır. Her ayrı durumda, dikkate alınması gereken birçok ayrıntı ve istisnai düzenlemeler vardır. Bizim açıklamalarımızın

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR

HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR Sercan Reçber Marmara Üniversitesi Özet: Uluslararası insan hakları hukuku belgelerinin tamamlayıcılıkları ve birbirlerine etkileri düşünüldüğünde mültecilere

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

A. KURULUŞ ANLAŞMASI

A. KURULUŞ ANLAŞMASI A. KURULUŞ ANLAŞMASI 2 İÇİNDEKİLER ANA MADDELER...5 İlave I: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası...15 Ek 1: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nin ve Kurucu Devletlerin Haritası...41 Ek 2: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR

İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.2 milyon üyesi ile insan hakları ihlallerine karşı kampanya yürüten

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı