ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE"

Transkript

1 Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum. Genel olarak ekonomi açýsýndan baktýðýmýzda ise büyüme oranlarýnda bir yavaþlama gözüküyor. Dünya ekonomisiyle de baðlantýlý olarak. Bunun dýþýnda Türkiye de istihdamýn esnekleþtirilmesiyle istihdam yaratýlmaya çalýþýlýyor. Burada ekonomideki küçük bir daraltma istihdamdaki büyük azalmalara neden olabilir. Esnek çalýþma ve ücretlerin gerilemesi, iþ güvencesinin giderek azalmasý, sermaye açýsýndan verimliliðin artmasý anlamýna geliyor. Bu etken de orta vadede istihdamda daralmaya yol açabilir. Biraz konjonktürel duruma da baðlý. Dünya ekonomisinde de daralma söz konusu. Uzmanlar ciddi bir krize doðru gidildiðini söylüyor. Ayrýca Türkiye nin kendi bölgesindeki sorunlar giderek büyüyor. Özellikle Suriye üzerinden yürüyen ticaret bitme noktasýna geldi. Suriye ve Ortadoðu ülkelerine yapýlan üretimler aksýyor. Sermayenin doðayý, insaný ve emeði tarumar ettiði, 1 milyar insanýn açlýktan, bir o kadar insanýn ise dengesiz ve sýnýrsýz gýda tüketimi yani obeziteden kaynaklanan saðlýk sorunlarý yaþadýðý bir ortamda, Dünya Gýda Günü`nü hep birlikte yeniden kutluyoruz (!) Birleþmiþ Milletler Tarým ve Gýda Örgütü (FAO) bu yýlki kutlamanýn ana temasýný "Dünyayý Beslenmenin Anahtarý Tarýmsal Kooperatifler" olarak benimsemiþ ve ilan etmiþtir. Özellikle son yýllarda gündem iþgal etmekte olan temel ürünlerin yetiþtirildiði ülkelerde yaþanan doðal afetler, iklimdeki istikrarsýzlýklar ve bir yanda gýda artýklarýný çöpe atan ülkeler varken, bir yanda açlýðýn yaþanýyor oluþu ve bu koþullarda gýda ticaretinin tümüyle serbestleþtirilmesi; tarýmsal fiyatlarýn ve üretimin dýþ etkilere ve spekülasyona daha açýk hale gelmesi; tarýmsal üretimin sürdürülebilirliðini saðlayacak politikalarýn önemini de bir kez daha gözler önüne sermiþtir. CHP Genel Merkezi Parti Ýçi Eðitim Birimi tarafýndan baþlatýlan Parti Okulu projesi ile parti yöneticilerine eðitim veriyor. Nevþehir'de düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi Programýna Nevþehir, Kayseri, Niðde, Aksaray ve Kýrþehir'deki 70 parti yöneticisi katýldý. CHP Parti Okulu, Nevþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde ve Kýrþehir'deki CHP il ve ilçe yöneticilerinin katýlýmý ile Ekim 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi programý Kapadokya Dedeman Otel'de gerçekleþtirildi. 3 gün süren eðitim programýna katýlan 70 parti yöneticisine, CHP Genel Merkezi'nden gelen 18 eðitmen tarafýndan Etkili Sunum, Halkla Ýliþkiler, Proje Yönetimi ve Stratejik Planlama konularýnda eðitim verildi. Unesco'nun hem kültür ve hem de doðal kültür mirasý olarak dünya genelinde belirlediði 28 merkezden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri... Son yýllarda ilgi gören bilim dallarýndan biri, sinirbilim. Nörobilim adamlarý, insan beynini, duygularýmýzýn gücünü, dünyayý algýlama biçimimizi anlamaya ve bir formüle oturtmaya çalýþýyorlar. Beynin kimyasýný analiz ederek, davranýþ ve duygularýmýzýn...

2 Biz var ya biz, biz kimiz siz biliyor musunuz! Hah iþte. Biz istersek var ya, arzu edersek var ya bunu çok iddia ederek söylüyoruz, üç saatte Þam'a varýrýz" Yaaa! "Savaþabilecek her türlü hazýrlýk yapýlmýþtýr. Yeter ki Türkiye'nin sabrýný zorlamasýnlar. Þam'a kadar varabilecek harekât hazýrlýðý yapýldý ve tamamlandý. Varsayalým vardýk Þam a. Nasýl döndeceðiz Þam dan? Ama beþ çayýna Atina da, akþam yemeðine Londra da, sahura Washington dayýz. Olmadý tersten döner Tokyo ya, oradan Pekin e. Çinli prensesler yüzünden bölünmüþ Türk devletleri nin ahýný yerde býrakmayýz. Döneriz! Ecdadýmýýzz!. Korkma sönmez bu þafaklarda yüzen Siz hiçbir Ýstiklal Marþý okumuyor musunuz? Biz ondan ilham alýyoruz. Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým! Kükremiþ sel gibiyim: Bendimi çiðner, aþarým; Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam taþarým.taþarým. Ýlla AB, ABD, Suudi Arabistan Katarýn peþine düþüp, güç devþirmek hevesiyle, Rusya nýn, Ýran ýn, Çin in karþýsýna geçmiþ olabiliriz. Hesaplar yanlýþ gitmiþ jetler Akdeniz in sularýna gömülmüþ olabilir. Kendi Kürtlerimizi kendi içimizde kendi networklerimize dahil etme, kendi dinsel eksenimiz etrafýnda örgütleme planlarýmýz boþa çýkmýþ olabilir. Olmadý siyaset yapsýnlar. Yapsýnlar! Ama siyaset yapanlarý hapseder, sýnýrdan mal geçirenleri bombalarýz. Bombalarýz. Umurumuzda bile olmaz. Suriye de iþler sarpa sarabilir. Ýnsani yardým yaparýz. Ýnsani yardým dediðim top tüfek kabilinden olmalý. Ýçerdeki çatýþma arttýkça kendi politik tutumumuza göre sýnýrý bir açar bir kaparýz. Mültecileri yerleþtirdiðimiz kamplara ÝHH dan baþka hiçbir teþkilatý sokmayýz. Sokmayýz. Ýnsaniyet namýna. Mültecilerle orada evvel ezel yaþamakta olan haklarýn yaþadýðý, yaþayacaðý sýkýntýlarý çözmek bir yana adeta bu sýkýntýlardan bir haz duyarýz. Duyarýz. Ýþte bizim insaniyet dediðimiz þey. Ýþte biz bu insaniyet namýna Suriye ye müdahale etmek niyetindeyiz. Suriye halkýna memleket sathýnda tesis etmiþ bulunduðumuz adalet, özgürlük ve ileri demokrasiyi götüreceðiz. Memleketin adaleti, özgürlüðü ve ileri demokrasisi sayesinde bugün memleket hapishaneleri gazeteci, sendikacý, öðrenci, siyasetçi kadýn erkek yurttaþlarýmýzla dolu. Toplu iþ iliþkileri yasasý görüþmeleri gaz ve toz bulutu içerisinde baþladý. Ýþ iliþkileri yasasý dediðin iþte böyle toplu tüfekli olur. Memleket sathýnda kendini evine kilitleyen vatandaþlarý özel harekat timleri ile boþalttýk. Rantsal pardon kentsel dönüþtüreceðiz. HES tir, nükleerdir, altýn madenidir talanýnýn sonu yok. Esad rejiminden az hallice Tayyip rejimi. Kendi halkýný bombalýyor diye çok celalleniyor baþbakanýmýz. Gerçi kendisi Roboski de aþaðý kalmadý idi. Hah iþte, tam da Suriye sýnýrýndan memleket içerisinde top mermileri düþmesi vesilesi ile, Suriye ye bu ileri demokrasiyi götüreceðiz. Ama ondan evvel Moskova dan Þam a giden uçaðý türlü çeþit istihbarat sonucu Esenboða ya indirip ileri demokrasiyi bir tattýralým yolculara. Deðil mi ya! Suriye ye silah ambargosu var da biz mi içtik? Esad Rusya dan gemilere silah yüklese getirse ne diyeceðiz de, sivil uçakta çakma malzeme arýyoruz? Bu arada deriniz, stratejikiz, zira dýþ politikamýz kuma battý. Suriye de özerk bir Kürt bölgesi ortaya çýktý, PYD nin tartýþmasýz etkinliði ile. Tercüme ediyorum PKK nin tartýþmasýz etkinliði ile. Stratejisi derin olanlar düþünsün. Düþünmüþ olmalý ki malum zat. Barzani nin kapýsýný çalýp, þunlarý bir ayýrayým telaþýnda. Hah þimdi tezkere ile tam demokrasiyi götürecekken Suriye ye, yani derdimiz tam bu iken, PYD yi devreden çýkarýveririm diyen akýllara rahmet. Yalnýz stratejik bir derinlik açalým þuraya, not düþelim. Ýki ateþ arasýnda kalmak kestane maþa benzetmesinde yepyeni çýðýrlar açabilir. Açabilir. Hani bir koyup üç alalým derken, üç koyup Bu arada tezkereyi meclise getiren ve götürenler arasýnda savaþa gidecek olan var mý? Sýrf meraktan soruyorum yani. Hani tarih onlarýn adýný yazacak ya büyük adamlarýn. Özel paþa buraya yumruk havaya kabilinden! Aralarýnda savaþa gidecek yakýný olan var mý? Tarih bilinci anlamýnda baþbakanýmýzýn tavsiyesine uyaraktan, Ýstiklal Marþý ndan baþka bir þiirle son vereyim isterim sözlerime: Yedi kapýlý Teb þehrini kuran kim? Kitaplar yalnýz krallarýn adýný yazar. Yoksa kayalarý taþýyan krallar mý? Bir de Babil varmýþ boyuna yýkýlan, kim yapmýþ Babil i her seferinde? Yapý iþçileri hangi evinde oturmuþlar altýnlar içinde yüzen Lima nýn? Ne oldular dersin duvarcýlar Çin Seddi bitince? Yüce Roma da zafer anýtý ne kadar çok! Kimlerdir acaba bu anýtlarý dikenler? Sezar kimleri yendi de kazandý bu zaferleri? Yok muydu saraylardan baþka oturacak yer dillere destan olmuþ koca Bizans ta? Atlantik te, o masallar ülkesinde bile, boðulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarýsý, baðýrýp imdat istedilerdi kölelerinden. Hindistan ý nasýl aldýydý tüysüz Ýskender? Tek baþýna mý aldýydý orayý? Nasýl yendiydi Galyalýlar ý Sezar? E bir aþçý olsun yok muydu yanýnda? Ýspanyalý Filip aðladý derler batýnca tekmil filosu. Ondan baþkasý aðlamadý mý? Yediyýl Savaþý ný 2. Frederik kazanmýþ? Yok muydu ondan baþka kazanan? Kitaplarýn her sayfasýnda bir zafer yazýlý. Ama piþiren kim zafer aþýný? Her adýmda fýrt demiþ fýrlamýþ bir büyük adam. Ama ödeyen kimler harcanan paralarý? Ýþte bir sürü olay sana Ve bir sürü soru. Ekonomik büyüme hýzýndaki yavaþlama, Avrupa daki krizin Türkiye yi etkilemesi, üretim hacmindeki azalma derken resmi iþsizlik de yeniden artýþ eðilimine girdi. Türkiye genelinde iþsizlik oraný Temmuz 2012 dönemimde bir önceki döneme göre artarak yüzde 8.4 olarak gerçekleþti. Haziran 2012 döneminde iþsizlik oraný yüzde 8 idi. Bu rakamlara göre, Temmuz da yaklaþýk 100 bin kiþi iþsiz kaldý. Yaz dönemi, mevsimlik iþlerin artýþýyla iþsizlik oranlarýnda düþme eðiliminin gözlendiði aylardýr. Ancak Temmuz verileri, iþsizliðin en düþük olmasý gereken bir dönemde bile iþsizlikteki artýþýn baþladýðýný gösteriyor. Açýklanan son rakamlar geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ýn, ekonomiden sorumlu bakanlarla birlikte açýkladýðý Orta Vadeli Programdaki (OVP) hedeflerle de uyum içinde. Çünkü hükümet, OVP de 2015 sonu için iþsizlik hedefini yüzde 8.7 olarak belirlemiþti. ÝSTÝHDAM AZALDI Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri Temmuz 2012 (Haziran, Temmuz, Aðustos) verilerini açýkladý. Buna göre 2012 yýlý Temmuz döneminde, Türkiye de kurumsal olmayan nüfus geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 217 bin kiþilik bir artýþ ile 73 milyon 638 bin kiþiye, kurumsal olmayan çalýþma çaðýndaki nüfus ise 1 milyon 124 bin kiþi artarak 54 milyon 759 bin kiþiye ulaþtý. Genç nüfusta iþsizlik oraný, yine resmi iþsizlik oranýnýn oldukça üzerinde bir seyir izledi. Buna göre genç iþsizliði Temmuz da 16.3 düzeyinde gerçekleþti. Kentsel yerlerde genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 19.8 iken, kýrsal yerlerde yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleþti. Ýþsiz sayýsý geçen aya göre 97 bin kiþi artarak 2 milyon 323 bin kiþi oldu. Temmuz ayýnda mevcut iþsizlerin yüzde 19.8 ini oluþturan 459 bin kiþi iþsiz kaldý. Tarým dýþý iþsizlik oraný ise yüzde 10.7 oldu. GERÇEK ÝÞSÝZ SAYISI 4.3 MÝLYON KÝÞÝ Bilindiði üzere TÜÝK, aralarýnda iþ bulma umudu olmayanlarýn da yer aldýðý iþsizlik oranýna iþ aramayýp, çalýþmaya hazýr olanlarý dâhil etmeksizin iþsizlik oranýný belirliyor. Bu hesapla TÜÝK, Temmuz döneminde iþsiz sayýsýný 2 milyon 323 bin kiþi olarak açýkladý. Bu rakamlara, aralarýnda iþ bulma umudu olmayanlarýn da yer aldýðý iþsizlik oranýna iþ aramayýp, çalýþmaya hazýr olanlar ile mevsimlik çalýþtýðý için iþsiz olanlar da eklenince, iþsiz sayýsý 4 milyon 273 bini buluyor. KAYITDIÞI ÝSTÝHDAM: YÜZDE 40.2 Yaptýðý iþten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna kayýtlý olmadan çalýþanlarýn oraný yüzde 40.2 olarak gerçekleþti. Bu dönemde, geçen yýlýn ayný dönemine göre tarým sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalýþanlarýn oraný yüzde 84.2, tarým dýþý sektörlerde yüzde 24.7 oldu. Temmuz döneminde istihdam edilenlerin; yüzde 70.3 ünü erkek nüfus oluþtururken, yüzde 57.9 u lise altý eðitimlilerden, yüzde 62.3 ü ücretli, maaþlý veya yevmiyelilerden, yüzde 23.3 ü kendi hesabýna veya iþverenden, yüzde 14.4 ü ise ücretsiz aile iþçisinden meydana geldi. Yüzde 58.1 inin 10 kiþiden az çalýþaný olan iþyerlerinde çalýþtýðý, yüzde 3.1 inin ek bir iþi olduðu, yüzde 2.2 sinin mevcut iþini deðiþtirmek için veya mevcut iþine ek olarak bir iþ aradýðý, ücretli olarak çalýþanlarýn yüzde 86.2 sinin sürekli bir iþte çalýþtýðý belirlendi. ÇAÐLAYAN: ÝÞSÝZLÝK BÝRAZ DAHA ARTACAK Temmuz 2012 döneminde, bir önceki aya göre iþsizlik oranýndaki artýþa raðmen Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, istihdam verilerini olumlu deðerlendirdi. Ýþsizlik oranýndaki yükselmeyi göz ardý eden Çaðlayan, istihdam oranýna dikkat çekti: 25.5 milyon olan istihdam hacmimiz, ekonomimizin istihdam yaratmaya devam ettiðinin bir göstergesi. Bakýn son 2 aydýr istihdam oranýmýz da rekor kýrýyor. Bu ay yüzde 46.6 oldu. Bu orana pek dikkat edilmiyor fakat iþsizlik oraný kadar önemli olan bir oran da bu. Ýstihdamýn sanayide artmasýnýn amaçlanmasý gerektiðini söyleyen Bakan Çaðlayan þöyle devam etti: Türkiye üretmek zorunda olan bir ülke. Güçlü bir ekonomiyiz. Ama tüketerek deðil, üreterek ve ihraç ederek büyümeliyiz. Yeni teþvik sistemi etkisini göstermeye baþladýktan sonra iþsizlikte çok daha iyi oranlar yakalayacaðýmýza eminim. Ýþsizlik oranýnda yakalanan bu seviye, 2012 OVP de belirtilen yüzde 9 un oranýn altýnda. OVP hedefini kolaylýkla yakalayacaðýz. Önümüzdeki aylarda mevsim etkileri ve ekonomimizin yavaþlamadý nedeniyle iþsizlik oranýnda bir miktar artýþ yaþanacaktýr. Ama bizim için önemli olan dalgalanmalar deðil ana trenddir. Bu trend ise büyüme, yatýrým, ihracat ve istihdam artýþýdýr. ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE OLDUKÇA KÖTÜ Yrd. Doç. Özgür Müftüoðlu (Marmara Üniversitesi Çalýþma Ekonomisi Bölümü): Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak-Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum. Genel olarak ekonomi açýsýndan baktýðýmýzda ise büyüme oranlarýnda bir yavaþlama gözüküyor. Dünya ekonomisiyle de baðlantýlý olarak. Bunun dýþýnda Türkiye de istihdamýn esnekleþtirilmesiyle istihdam yaratýlmaya çalýþýlýyor. Burada ekonomideki küçük bir daraltma istihdamdaki büyük azalmalara neden olabilir. Esnek çalýþma ve ücretlerin gerilemesi, iþ güvencesinin giderek azalmasý, sermaye açýsýndan verimliliðin artmasý anlamýna geliyor. Bu etken de orta vadede istihdamda daralmaya yol açabilir. Biraz konjonktürel duruma da baðlý. Dünya ekonomisinde de daralma söz konusu. Uzmanlar ciddi bir krize doðru gidildiðini söylüyor. Ayrýca Türkiye nin kendi bölgesindeki sorunlar giderek büyüyor. Özellikle Suriye üzerinden yürüyen ticaret bitme noktasýna geldi. Suriye ve Ortadoðu ülkelerine yapýlan üretimler aksýyor. Bunun genel olarak Türkiye ye önemli bir etkisi olacak. Diðer yandan ekonomideki yavaþlama da iþsizliði etkileyecek. Ancak genel olarak büyüme rakamlarý övünülecek þeyler deðil. Yoksulluk artýyor, güvencesizlik artýyor ve bunlarýn üzerinden bir büyüme gerçekleþiyor. Sadece iktisatçý gözüyle bakýnca büyüme rakamlarý olumlu gözüküyor ama sosyal yönü oldukça kötü. TZOB: TARIMDA ÝSTÝHDAM ARTTI Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmýn Temmuz ayýnda da bir önceki aya göre istihdamý en fazla artýran sektör olduðunu belirterek, Temmuz ayýnda tarýmda istihdam bir önceki aya göre 83 bin artarak, 6 milyon 638 bine ulaþtý dedi. Tarýmýn istihdamdaki payý Temmuz da, Haziran ayýna göre 0.4 puan artýþla, yüzde 26 ya çýktýðýný ifade eden Bayraktar, Temmuz ayýnda hizmetlerin payýnýn 0.3 puan azalarak yüzde 47.9 a, inþaatýn payýnýn 0.1 puan azalarak yüzde 7.4 e inerken, sanayinin payýnýn 0,1 puan artarak yüzde 18.7 ye ulaþtýðýný belirtti. Tarým istihdamýndaki artýþa dikkat çeken Bayraktar þunlarý söyledi: Eðer tarým Ocak ta olduðu gibi 5 milyon 416 bin istihdam saðlasaydý, iþsiz sayýsý 2 milyon 323 bin deðil, 3 milyon 545 bin kiþi olurdu. Ýþsizliðin yüzde 8,4 olmasýnda tarýmýn etkisi tartýþýlamaz. Nitekim tarýmý dýþarýda tutarsak Temmuz ayý iþsizlik rakamý yüzde 8,4 deðil yüzde 10,7 olur. Tarýmýn iþsizliði 2,3 puan düþürmesi Türk çiftçisinin baþarýsý ve gurur kaynaðýdýr. EVRENSEL

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN CHP Genel Merkezi Parti Ýçi Eðitim Birimi tarafýndan baþlatýlan Parti Okulu projesi ile parti yöneticilerine eðitim veriyor. Nevþehir'de düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi Programýna Nevþehir, Kayseri, Niðde, Aksaray ve Kýrþehir'deki 70 parti yöneticisi katýldý. CHP Parti Okulu, Nevþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde ve Kýrþehir'deki CHP il ve ilçe yöneticilerinin katýlýmý ile Ekim 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi programý Kapadokya Dedeman Otel'de gerçekleþtirildi. 3 gün süren eðitim programýna katýlan 70 parti yöneticisine, CHP Genel Merkezi'nden gelen 18 eðitmen tarafýndan Etkili Sunum, Halkla Ýliþkiler, Proje Yönetimi ve Stratejik Planlama konularýnda eðitim verildi. Eðitimi baþarýyla tamamlayan partililer görev yaptýklarý illerde eðitmen sýfatýyla diðer partililere eðitimler verecekler. Eðitim programýnýn açýlýþýnda konuþan CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Ahmet Göktaþ, çevre illerden gelen CHP'li yöneticileri Nevþehir'de aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný söyledi. Partilerinin yaklaþan yerel seçimlere oldukça iddialý bir þekilde hazýrlandýðýný ve bu kapsamda parti içi eðitim çalýþmalarýna büyük önem verdiðini ifade eden Ýl Baþkaný Göktaþ, "CHP gibi bir partide yöneticilik yapan kiþilerin sürekli olarak kendilerini yenilemesi gerek. Bu nedenle bu çalýþmalar çok önemli. Bizler eðitimli, bilgili olacaðýz ki halkýmýza daha iyi hizmet sunabilelim, siyaset yapabilelim" dedi. CHP Parti Ýçi Eðitim Birimi Üyesi ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Danýþmaný Dr. Ümit Erkol ise, düzenledikleri bu eðitim çalýþmalarýnýn partilerinin iktidara yürüyüþünün bir aþamasý olduðunu söyledi. CHP olarak sürekli kendisini yenileyebilen ve ayný zamanda eleþtirebilen bir örgüt oluþturmayý hedeflediklerini dile getiren Genel Baþkan Yardýmcýsý Danýþmaný Erkol, "Biz ekip ve takým olma kültürünü geliþtirmek istiyoruz.sürekli muhalefet eden deðil çözüm üreten bir parti olmak istiyoruz." diye konuþtu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Geleneksel Türk Kaðýt süsleme sanatlarýndan biri olarak da bilinen Ebru sanatýnýn geliþtirilmesi amacýyla çalýþmalar yapan Nevþehir Belediyesi, bu alanda genç sanatçýlarýn yetiþmesine öncülük yapýyor. Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) de 22. eðitim döneminde açýlan eðitim kurslarý arasýnda yerini alan Ebru kursu ile bu sanatýn inceliklerini öðrenmeye çalýþan kursiyerler, kurs eðiticisi Nigar Güçlü den öðrendiklerini pratikte de hayata geçirmek için çaba harcýyor. Tarih boyunca önemli bir geçmiþe sahip olan Ebru sanatýný öðrenmeye çalýþan 17 kursiyer, 4 ay süre ile devam edecek eðitim dönemi sonrasýnda yapýlacak sýnavda baþarýlý olmalarý halinde baþarý sertifikasý almaya hak kazanýyor. Ev hanýmlarýnýn yaný sýra çeþitli mesleklerdeki iþ kadýnlarýnýn da yoðun ilgisini çeken Ebru kursu her hafta Cumartesi ve Pazar günü düzenleniyor. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Divriði, Ýstanbul, Nevþehir Kapadokya, Hattuþa, Nemrut Daðý, Pamukkale, Xanthos- Letoon, Safranbolu, Troya ve Selimiye Cami ve külliyesi Dünya Mirasý Listesi ndeki yerini korurken, Bursa Büyükþehir Belediyesi nin Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalýkýzýk baþvurularý kabul edilirse bu sayý artacak. Büyükþehir Belediyesi'nin Bursa'daki tarihi 6 alanýn 2014 yýlýnda dünya kültür mirasý listesine alýnmasý yönünde UNESCO ya yaptýðý baþvurunun son deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Büyükþehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Alan Baþkanlýðý koordinasyonunda toplanan Eþgüdüm ve Deðerlendirme Kurulu, Hanlar Bölgesi- Cumalýkýzýk ve sultan külliyelerini kapsayan çalýþmalarýn dünya miras listesine alýnmasýný öngören ve Dýþiþleri Bakanlýðý kanalýyla UNESCO ya iletilen yönetim taslak planýný tartýþtý. Kurulun planýn uygulamada yaþayabileceði muhtemel sýkýntýlarý ele aldýðýný ve son eklemelerin yapýldýðýný bildiren Bursa Alan Baþkaný Prof. Dr. Neslihan Dostoðlu, revize edilen taslak planýn UNESCO ya iletileceðini ve kesinlik kazanacaðýný söyledi. Eþgüdüm ve Deðerlendirme Kurulu nun konuya iliþkin toplantýsý, Heykel'deki tarihi baþkanlýk binasý encümen salonunda yapýldý. Bursa Alan Baþkanlýðý nýn koordine ettiði toplantýya kurul üyeleri olarak Bursa Alan Baþkaný Prof.Dr. Neslihan Dostoðlu, Vali Yardýmcýsý Mustafa Karslýoðlu, Vakýflar Bölge Müdürü Mürsel Sarý, Osmangazi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kenan Akan, Yýldýrým Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hikmet Aydoðdu, Büyükþehir Belediyesi Etüd-Proeler Daire Baþkaný Nalan Fidan, Prof.Dr. Handan Türkoðlu ve Prof.Dr. Füsun Alioðlu katýldý. Bursa nýn Orhangazi Külliyesi ve çevresi, Cumalýkýzýk Köyü, 1. Murat-Hüdavendigar- Muradiye-Yeþil ve Yýldýrým külliyeleriyle UNESCO nun dünya kültür mirasý listesine girmeye aday olduðunu ve bu konuda baþvuruda bulunduðunu belirten Bursa Alan Baþkaný Prof. Dr. Neslihan Dostoðlu, yapýlan toplantýnýn konuya iliþkin çalýþmalarýn saðlanmasý hedefini taþýdýðýný söyledi. Kurul üyeleriyle UNESCO ya sunulan yönetim planýný deðerlendirdiklerini, planýn uygulanmasýyla ilgili sorun ile önerileri tartýþtýklarýný söyleyen Prof. Dr. Dostoðlu, "Bursa nýn dosyasý, çok yoðun bir çalýþma döneminden sonra Kültür Bakanlýðý na teslim edildi. 30 Eylül itibariyle de Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan Paris te bulunan UNESCO merkezine gönderildi. Þu anda ön deðerlendirmeler yapýlýyor. Hedefimiz, 1 Þubat tarihi itibariyle dosyamýzýn revizyonlarýyla birlikte teslim edilmesi. Nihai hedefimiz de 2014 yýlýnda Bursa nýn tarihi alanlarýyla UNESCO dünya kültür mirasý listesinde hak ettiði yeri almasýdýr. Umarým bu süreci baþarýyla tamamlayabiliriz" dedi. UNESCO nun Dünya Mirasý Listesi nde 936 kültürel miras, 267 de somut olmayan miras bulunuyor. UNESCO ya üye 185 ülkeden 145 i, `dünya miras listesinde bulunurken, Türkiye de bu listede 10 eserle yer alýyor. Divriði, Ýstanbul, Kapadokya, Hattuþa, Nemrut Daðý, Pamukkale, Xanthos-Letoon, Safranbolu, Troya ve Selimiye Cami ve külliyesi Dünya Mirasý Listesi ndeki yerini korurken, Bursa Büyükþehir Belediyesi nin Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalýkýzýk baþvurularý kabul edilirse bu sayý artacak.

4 Suriye'den gelen bombanýn Urfa'nýn Akçakale ilçesine düþmesi sonucunda giderek gerilen Türkiye-Suriye iliþkileri geçtiðimiz günlerde AKP-MHP iþbirliði ile Meclis'ten geçirilen ve sýnýrötesi operasyonlarýn önünü açan tezkere sonrasýnda daha da karmaþýklaþtý. Akçakale'de bulunan gazeteci-yazar Mustafa Kemal Erdemol yaþanan süreci, Akçakale izlenimlerini ve bundan ne olacaðýna dair görüþlerini BirGün'e anlattý. Erdemol 'ezkereden sonra Türkiye güçlenmiþ diye bir olgu yok. Ortadoðu'da baþka dengeler var. Geçtiðimiz akþam yanýlmýyorsum Ýran Cumhurbaþkan Yardýmcýsý nýn Türkiye'ye tehditi vardý. Ben tehdit demiyorum, uyarýsýydý bence. 'Ayaðýnýzý denk alýn, kendinizi rezil edersiniz, ne sanýyorsunuz siz Suriye'yi' anlamýnda konuþtu. Þimdi böyle bir durumu var' diye konuþtu Yaklaþýk 2 ay önce Suriye'ye gitmiþtiniz. Genel hatlarýyla Suriye'deki yaþamý, halkýn durumunu nasýl yorumluyorsunuz? Ya da gözlemleriniz nelerdir? Ýlk gittiðim dönemlerde anlatýldýðý gibi deðildi. Özellikle buna dikkat çekmiþtim. Oraya gittiðimde ciddi bir þeyle karþýlaþtým, beklemediðim bir þeyle. O da durumun çok sakin olmasýydý. Öyle Batý medyasýnýn anlattýðý gibi insanlar ölüyor, facialar oluyor, çatýþmalar var benzeri bir þey yoktu. Sakinliðin dikkatimi çektiðini de yazmýþtým gazetede. Yani çok ciddi bir batý propagandasýnýn yaþandýðý yerdi Þam. Yani ortada bir manipülasyon var diyorsunuz? Evet kesinlikle öyle. yani medya yalanlarýnýn ne olduðu konusunda en iyi labaratuarlardan birisi. Manipülasyonun ne olduðunu gidip orada bizzat görmüþtüm. BURADAKÝ ÝNSALARIN 'BÝZ ÖLDÜKTEN SONRA MI BÝZÝMLE ÝLGÝLENÝYORSUNUZ' ÞEKLÝNDE BÝR ALGISI VAR Tezkere sonrasýnda Akçakale ye gittiniz. Oradaki durum þu anda nedir? Yani olasý bir savaþ riski oradaki halký nasýl etkiliyor? Savaþýn kendisinden çok, söylentisi burada çok etkili. Yani, evet bomba düþmüþ, birtakým sýkýntýlar yaþanmýþ, can kaybý var bunlar tabi ki bilinen þeyler. Ama bundan çok daha önce de benzer sorunlarla karþý karþýya kalmýþ Akçakale halký. Ölümcül olmayan fakat birtakým yaralanmalara yol açan þarapnel parçalarýnýn düþtüðü dönemleri de yaþamýþlar. Tabi bunlar çok da eskiden olmuþ þeyler deðil. Yaklaþýk bir ay önce benzeri sorunlarý, sýkýntýlarý yaþamýþ buradaki insanlar. Þimdi olan ise tabi bu ölümlerden sonra buranýn dikkat çekici bir merkez haline gelmesine yol açýyor. Bu da buradaki insanlarýn hoþuna gitmiyor. Yani burada insanlar öldükten sonra bizi hatýrladýnýz gibi bir algý var. Ayrýca sað eðilimin, MHP'nin çok güçlü olduðu, þimdi AKP nin etkili olduðu -hatta buradaki Belediye AKP nin elinde- geleneksel ideolojiye çok uygun bir konumda. MHP çok etkin diyorsunuz Akçakale'de? Çok fazla, haddinden fazla. Yani kiminle konuþsanýz burada kendisini öyle tanýmlýyor. BURADAKÝ MHP'LÝLER DURUMUN FARKINDA DEÐÝL MHP tezkereye evet diyen kesim içerisinde yer aldý. Tezkerenin geçiþi ile birlikte Akçakale çok ciddi bir risk altýnda. AKP ve MHP'ye karþý halkýn bakýþý nedir þu anda? Þimdi MHP liler ile konuþtuk burada. Durumun öyle pek farkýnda deðiller. Yani AKP ye karþýyýz, çok kötü oldu falan deyip Suriye ye girelim, onlarý orada tepeleyelim diyenler de var. Þöyle bi anlatýnca, yahu iyi de iþte bu tezkere sizin de pek yararýnýza olmayacak kötü bir durum, dediðiniz zaman haklýsýnýz, siz de doðru söylüyorsunuz gibi bir yaklaþýmýna sahip olanlar da var. Meseleyi gerçekten bilen, çok daha iyi kavradýðýný anlayabildiðimiz ifadelerle durumu özetleyen insanlar da var; Oradaki AKP li MHP li yönetici kadrolarýn meselenin içeriðine dair manipülasyon durumu sözkonusu mu? Yani halka þöyle bir dayatma var mý: biz bunu Hatay Samandað da yaþanan olaylarda görmüþtük. Esnaflarla konuþma, orada Savaþa Hayýr diyen kesimleri engelleme gibi bir durumlarý vardý. Tezkere sonrasýnda ya da hemen öncesinde bu tarz iþlere giriþenler var mý? bu konuda size gelen bir bilgi var mý? Yani henüz öyle bir þey duymadým ben. Çünkü daha bugün geldim; fakat yarýn bu sözünü etmiþ olduðun durumla karþýlaþabiliriz. Emin deðilim. Yani bugün buna pek rastlamýþ deðilim þu anda. Bu anlatmýþ olduðun þeyi Hatay da yapmýþ olan kesimler burada da yaparlar. Karþýlaþýlmasý muhtemel bir þey. AKP'NÝN BU TEZKEREYÝ KÝME KARÞI KULLANACAÐI BELÝRSÝZ Uluslararasý politik dengeleri de gözeterek, tezkerenin geçiþi ne gibi bir etki yaratýr sizce? Genel anlamda bir çerçeve çizebilir misiniz bu konu hakkýnda? Tezkerenin geçmiþ olmasý AKP iktidarýna, arkasýnda parlemento ve halk desteði var imajýný, daha doðrusu meþruiyetini verir. Ben böyle bir irade ile çýktým, dolayýsýyla bundan geri adým atamam diyebilme þansý var. Çünkü tezkerelerde ya da buna benzer mutabakatlarda geriye dönüþ olmuyor, biliyorsunuz. Ýkincisi -hatta en önemlisiherkes de bilir, Suriye adý geçmiyor tezkerede. Dolayýsýyla herhangi bir ülkeye karþý seferberlik ilan etme yetkisi elindedir AKP iktidarýnýn. Þimdi Suriye gibi gözüküyor ama bu yetkiyi hangi ülkeye karþý kullanacaðý konusu malum, yani bunun Irak olduðu herkes tarafýnda biliniyor. Irak ýn egemenliðini tanýyan diðer emperyal güçlerin eleþtirisi de aslýnda Türkiye'ye yönelikti. Þimdi ben parlementonun aldýðý güçle ve anlaþma kurallarý gereðince istediðim yere girebilirim diyebilme hakkýný meþru anlamda kazanmýþ oldu. Bu bir tehlike gibi görünmeyebilir; ama bu meþru iradeyi nasýl kullanabileceði konusunda kuþkularýmýz var. AKP'nin bunu nasýl kullanacaðýný bilmiyoruz. Uluslararasý baðlamda da öyle bir þey var. Yani þimdi parlementosundan tezkeresini geçirimiþ bir ülkeye müttefik olduðu ülkeler pek itiraz etmeyeceklerdir. NATO orada, yani bir ittifak birliði içinde olmasa bile AB vs. bunlar da itiraz etmeyeceklerdir. Çünkü bir yasallýk var ortada. AKP'nin elini çok güçlendiren, bu ülkedeki demokrasi ve barýþ güçlerini ters köþeye yatýran bir talihsizlik oldu. Türkiye ile Suriye arasýndaki bu sorunlar, ya da bu sorunlu iliþki diye de tanýmlayabiliriz, genel hatlarýyla Ortadoðu'ya yansýmasý nedir? Yani siz o coðrafyayý bilen biri olarak bu konu hakkýnda görüþlerinizi paylaþabilir misiniz? Öncelikle sana bir gözlemimi söyleyeyim. Ortadoðu'da 'anti-amerikan' gibi gözüken odaklar hepsi Þii merkezli, hep Þii kaynaklý odaklar. ABD'nin dostu gibi gözükenler de Sünni odaklý. Türkiye Sünni bir ülke olarak 'anti-amerikancý' Þii anlayýþýn karþýsýnda Amerikan yanlýsý gibi duruyor. Þimdi o büyük Amerikancý Sünni ittifakýn içerisinde Türkiye de var. Benim gözlemim bu oldu. Türkiye bu ortamda çok uðursuz bir rol üstlenmiþ durumda. Yani þöyle çok basit bir denklem hatýrlatayým sana, Irak Baþbakaný ile kavgalý Recep Tayyip Erdoðan, Irak Baþbakaný da bir Þii. Esad'la kavgalý, Esad bir Þii. Ýran'la muhabbeti pek iyi deðil Türkiye'nin, onlar da Þii. Bir dönem Mýsýr la yarýþan Türkiye Mýsýr la iyi geçiniyor þimdi. Yani Amerikan ortaklýðýnda, Amerikan ittifakýnda Mýsýr la çok iyi geçinen bir Türkiye var, ama Ýran'la ya da ne bileyim Irak'la -ki Irak biliyorsun Ýngilizce'de klein state diye bir kavram vardýr- bugün bi anlamda taþeron da diyebileceðimiz devletlere kullanýlabilir bu kavram. Bu hakaret olsun diye söylenmez, uluslararasý iliþkilerde oluþturulmuþ, uzaktan kumandalý dominionlarýn etkisinde bir ülke anlamýna gelir. Bu klein state'in baþkaný, sorumlusu bile Türkiye'ye deyim yerindeyse fýrça atabiliyor. Ýslam dünyasýnda, Arap Ýslam dünyasnýnda özellikle, mezhep çatýþmalarýnda Türkiye mezhepçi bir tavýr almaya devam ediyor Amerikan yanlýsý olarak. Þimdi genel görünüm bu. Yani Esad'la doðrudan doðruya kavga etmesinin baþka bir nedeni yok! Kime sorsanýz, Davutoðlu'nun kendisine de sorsanýz, doðru dürüst bir gerekçe bulamýyor. 'Neden? Suriye'yle yarýþýyoruz' diye sorulduðu zaman, böyle aklý baþýnda biri karþýsýndakini ikna edecek bir þey söylemiyor farkýndaysan. Bu durum tezkere sonrasýnda nasýl bir hal alýr? Süreç daha da sertleþir mi yoksa var olan durum devam eder m? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Hiçbir þey olmaz. Yani tezkere Türkiye'yi daha güçlü kýlmaz. Önce onu söyleyeyim. Çünkü senin gücün nedir önce onu sorarlar. Yani Türkiye NATO'suna yani baþka ittifak unsurlarýna güvenerek bunu yapýyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu da açýkçasý yeni bir hayal kýrklýðýna yol açabilir. O da çok yakýndýr. Tezkerenin elbette bir takým tehlikeleri var; ama Türkiye bu tehlikeleri baþlatacak adýmlarý tek baþýna kolay kolay atamaz. Biz prensip olarak, demokrasi kültürüne aykýrý olduðu için tezkereye karþý çýkýyoruz. 'TÜRKÝYE BU DURUMDA SAVAÞA GÝREMEZ' Yani Türkiye bu konseptte savaþa giremez diyorsunuz? Hayýr, giremez diyorum. Yani girmemesini isteyen birisiyim kuþkusuz; ama öyle celallenmenin bir anlamý yok, hiç de savaþacak güçleri de yok! Sadece güç meselesi deðil, bu çok iyi orduya sahip olmakla açýklanacak bir þey de deðil. Çok iyi ordunuz vardýr da eliniz kolunuz baðlýdýr. Yani tezkereden sonra Türkiye güçlenmiþ diye bir olgu yok. Ortadoðu'da baþka dengeler var. Geçtiðimiz akþam yanýlmýyorsum Ýran Cumhurbaþkan Yardýmcýsý nýn Türkiye'ye tehditi vardý. Ben tehdit demiyorum, uyarýsýydý bence. 'Ayaðýnýzý denk alýn, kendinizi rezil edersiniz, ne sanýyorsunuz siz Suriye'yi' anlamýnda konuþtu. Þimdi böyle bir durumu var. Ýran'ýn bu açýklamasý zaten Suriye'nin yanýnda olduðunu bir anlamda üstü kapalý bir biçimde Türkiye'ye gösteriyor? Tabi ki elbette öyle. Son olarak, Türkiye'de tezkerenin meclisten geçiþinden sonra, Türkiye'nin birçok noktasýnda Savaþa Hayýr! eylemleri düzenlendi. Suriye'de Esad ve karþýsýnda yer alan güçlerden ziyade, bizim bu manada savunduðumuz savaþa hayýr diyen bir kesim var mý? Suriye'de þu an bir iç savaþ yaþanýyor. Yaþamýn her alanýnda hakim olan bir savaþ mantýðý var bu durumda, barýþý dile getirebilecek bir zemin kalmadý. Suriye terörün içine sokulmuþ bir ülke artýk. Baþkentinin göbeðinde bile bombalar patlatýlýyor. Yani barýþýn dile getirilebileceði bir zeminin kalmadýðý, iç savaþ ortamýnýn kendini çok ciddi bir þekilde hissettirdiði bir yerden bahsediyorsunuz. Evet, katýlýyorum. BirGün Pazar

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı