ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE"

Transkript

1 Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum. Genel olarak ekonomi açýsýndan baktýðýmýzda ise büyüme oranlarýnda bir yavaþlama gözüküyor. Dünya ekonomisiyle de baðlantýlý olarak. Bunun dýþýnda Türkiye de istihdamýn esnekleþtirilmesiyle istihdam yaratýlmaya çalýþýlýyor. Burada ekonomideki küçük bir daraltma istihdamdaki büyük azalmalara neden olabilir. Esnek çalýþma ve ücretlerin gerilemesi, iþ güvencesinin giderek azalmasý, sermaye açýsýndan verimliliðin artmasý anlamýna geliyor. Bu etken de orta vadede istihdamda daralmaya yol açabilir. Biraz konjonktürel duruma da baðlý. Dünya ekonomisinde de daralma söz konusu. Uzmanlar ciddi bir krize doðru gidildiðini söylüyor. Ayrýca Türkiye nin kendi bölgesindeki sorunlar giderek büyüyor. Özellikle Suriye üzerinden yürüyen ticaret bitme noktasýna geldi. Suriye ve Ortadoðu ülkelerine yapýlan üretimler aksýyor. Sermayenin doðayý, insaný ve emeði tarumar ettiði, 1 milyar insanýn açlýktan, bir o kadar insanýn ise dengesiz ve sýnýrsýz gýda tüketimi yani obeziteden kaynaklanan saðlýk sorunlarý yaþadýðý bir ortamda, Dünya Gýda Günü`nü hep birlikte yeniden kutluyoruz (!) Birleþmiþ Milletler Tarým ve Gýda Örgütü (FAO) bu yýlki kutlamanýn ana temasýný "Dünyayý Beslenmenin Anahtarý Tarýmsal Kooperatifler" olarak benimsemiþ ve ilan etmiþtir. Özellikle son yýllarda gündem iþgal etmekte olan temel ürünlerin yetiþtirildiði ülkelerde yaþanan doðal afetler, iklimdeki istikrarsýzlýklar ve bir yanda gýda artýklarýný çöpe atan ülkeler varken, bir yanda açlýðýn yaþanýyor oluþu ve bu koþullarda gýda ticaretinin tümüyle serbestleþtirilmesi; tarýmsal fiyatlarýn ve üretimin dýþ etkilere ve spekülasyona daha açýk hale gelmesi; tarýmsal üretimin sürdürülebilirliðini saðlayacak politikalarýn önemini de bir kez daha gözler önüne sermiþtir. CHP Genel Merkezi Parti Ýçi Eðitim Birimi tarafýndan baþlatýlan Parti Okulu projesi ile parti yöneticilerine eðitim veriyor. Nevþehir'de düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi Programýna Nevþehir, Kayseri, Niðde, Aksaray ve Kýrþehir'deki 70 parti yöneticisi katýldý. CHP Parti Okulu, Nevþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde ve Kýrþehir'deki CHP il ve ilçe yöneticilerinin katýlýmý ile Ekim 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi programý Kapadokya Dedeman Otel'de gerçekleþtirildi. 3 gün süren eðitim programýna katýlan 70 parti yöneticisine, CHP Genel Merkezi'nden gelen 18 eðitmen tarafýndan Etkili Sunum, Halkla Ýliþkiler, Proje Yönetimi ve Stratejik Planlama konularýnda eðitim verildi. Unesco'nun hem kültür ve hem de doðal kültür mirasý olarak dünya genelinde belirlediði 28 merkezden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri... Son yýllarda ilgi gören bilim dallarýndan biri, sinirbilim. Nörobilim adamlarý, insan beynini, duygularýmýzýn gücünü, dünyayý algýlama biçimimizi anlamaya ve bir formüle oturtmaya çalýþýyorlar. Beynin kimyasýný analiz ederek, davranýþ ve duygularýmýzýn...

2 Biz var ya biz, biz kimiz siz biliyor musunuz! Hah iþte. Biz istersek var ya, arzu edersek var ya bunu çok iddia ederek söylüyoruz, üç saatte Þam'a varýrýz" Yaaa! "Savaþabilecek her türlü hazýrlýk yapýlmýþtýr. Yeter ki Türkiye'nin sabrýný zorlamasýnlar. Þam'a kadar varabilecek harekât hazýrlýðý yapýldý ve tamamlandý. Varsayalým vardýk Þam a. Nasýl döndeceðiz Þam dan? Ama beþ çayýna Atina da, akþam yemeðine Londra da, sahura Washington dayýz. Olmadý tersten döner Tokyo ya, oradan Pekin e. Çinli prensesler yüzünden bölünmüþ Türk devletleri nin ahýný yerde býrakmayýz. Döneriz! Ecdadýmýýzz!. Korkma sönmez bu þafaklarda yüzen Siz hiçbir Ýstiklal Marþý okumuyor musunuz? Biz ondan ilham alýyoruz. Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým! Kükremiþ sel gibiyim: Bendimi çiðner, aþarým; Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam taþarým.taþarým. Ýlla AB, ABD, Suudi Arabistan Katarýn peþine düþüp, güç devþirmek hevesiyle, Rusya nýn, Ýran ýn, Çin in karþýsýna geçmiþ olabiliriz. Hesaplar yanlýþ gitmiþ jetler Akdeniz in sularýna gömülmüþ olabilir. Kendi Kürtlerimizi kendi içimizde kendi networklerimize dahil etme, kendi dinsel eksenimiz etrafýnda örgütleme planlarýmýz boþa çýkmýþ olabilir. Olmadý siyaset yapsýnlar. Yapsýnlar! Ama siyaset yapanlarý hapseder, sýnýrdan mal geçirenleri bombalarýz. Bombalarýz. Umurumuzda bile olmaz. Suriye de iþler sarpa sarabilir. Ýnsani yardým yaparýz. Ýnsani yardým dediðim top tüfek kabilinden olmalý. Ýçerdeki çatýþma arttýkça kendi politik tutumumuza göre sýnýrý bir açar bir kaparýz. Mültecileri yerleþtirdiðimiz kamplara ÝHH dan baþka hiçbir teþkilatý sokmayýz. Sokmayýz. Ýnsaniyet namýna. Mültecilerle orada evvel ezel yaþamakta olan haklarýn yaþadýðý, yaþayacaðý sýkýntýlarý çözmek bir yana adeta bu sýkýntýlardan bir haz duyarýz. Duyarýz. Ýþte bizim insaniyet dediðimiz þey. Ýþte biz bu insaniyet namýna Suriye ye müdahale etmek niyetindeyiz. Suriye halkýna memleket sathýnda tesis etmiþ bulunduðumuz adalet, özgürlük ve ileri demokrasiyi götüreceðiz. Memleketin adaleti, özgürlüðü ve ileri demokrasisi sayesinde bugün memleket hapishaneleri gazeteci, sendikacý, öðrenci, siyasetçi kadýn erkek yurttaþlarýmýzla dolu. Toplu iþ iliþkileri yasasý görüþmeleri gaz ve toz bulutu içerisinde baþladý. Ýþ iliþkileri yasasý dediðin iþte böyle toplu tüfekli olur. Memleket sathýnda kendini evine kilitleyen vatandaþlarý özel harekat timleri ile boþalttýk. Rantsal pardon kentsel dönüþtüreceðiz. HES tir, nükleerdir, altýn madenidir talanýnýn sonu yok. Esad rejiminden az hallice Tayyip rejimi. Kendi halkýný bombalýyor diye çok celalleniyor baþbakanýmýz. Gerçi kendisi Roboski de aþaðý kalmadý idi. Hah iþte, tam da Suriye sýnýrýndan memleket içerisinde top mermileri düþmesi vesilesi ile, Suriye ye bu ileri demokrasiyi götüreceðiz. Ama ondan evvel Moskova dan Þam a giden uçaðý türlü çeþit istihbarat sonucu Esenboða ya indirip ileri demokrasiyi bir tattýralým yolculara. Deðil mi ya! Suriye ye silah ambargosu var da biz mi içtik? Esad Rusya dan gemilere silah yüklese getirse ne diyeceðiz de, sivil uçakta çakma malzeme arýyoruz? Bu arada deriniz, stratejikiz, zira dýþ politikamýz kuma battý. Suriye de özerk bir Kürt bölgesi ortaya çýktý, PYD nin tartýþmasýz etkinliði ile. Tercüme ediyorum PKK nin tartýþmasýz etkinliði ile. Stratejisi derin olanlar düþünsün. Düþünmüþ olmalý ki malum zat. Barzani nin kapýsýný çalýp, þunlarý bir ayýrayým telaþýnda. Hah þimdi tezkere ile tam demokrasiyi götürecekken Suriye ye, yani derdimiz tam bu iken, PYD yi devreden çýkarýveririm diyen akýllara rahmet. Yalnýz stratejik bir derinlik açalým þuraya, not düþelim. Ýki ateþ arasýnda kalmak kestane maþa benzetmesinde yepyeni çýðýrlar açabilir. Açabilir. Hani bir koyup üç alalým derken, üç koyup Bu arada tezkereyi meclise getiren ve götürenler arasýnda savaþa gidecek olan var mý? Sýrf meraktan soruyorum yani. Hani tarih onlarýn adýný yazacak ya büyük adamlarýn. Özel paþa buraya yumruk havaya kabilinden! Aralarýnda savaþa gidecek yakýný olan var mý? Tarih bilinci anlamýnda baþbakanýmýzýn tavsiyesine uyaraktan, Ýstiklal Marþý ndan baþka bir þiirle son vereyim isterim sözlerime: Yedi kapýlý Teb þehrini kuran kim? Kitaplar yalnýz krallarýn adýný yazar. Yoksa kayalarý taþýyan krallar mý? Bir de Babil varmýþ boyuna yýkýlan, kim yapmýþ Babil i her seferinde? Yapý iþçileri hangi evinde oturmuþlar altýnlar içinde yüzen Lima nýn? Ne oldular dersin duvarcýlar Çin Seddi bitince? Yüce Roma da zafer anýtý ne kadar çok! Kimlerdir acaba bu anýtlarý dikenler? Sezar kimleri yendi de kazandý bu zaferleri? Yok muydu saraylardan baþka oturacak yer dillere destan olmuþ koca Bizans ta? Atlantik te, o masallar ülkesinde bile, boðulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarýsý, baðýrýp imdat istedilerdi kölelerinden. Hindistan ý nasýl aldýydý tüysüz Ýskender? Tek baþýna mý aldýydý orayý? Nasýl yendiydi Galyalýlar ý Sezar? E bir aþçý olsun yok muydu yanýnda? Ýspanyalý Filip aðladý derler batýnca tekmil filosu. Ondan baþkasý aðlamadý mý? Yediyýl Savaþý ný 2. Frederik kazanmýþ? Yok muydu ondan baþka kazanan? Kitaplarýn her sayfasýnda bir zafer yazýlý. Ama piþiren kim zafer aþýný? Her adýmda fýrt demiþ fýrlamýþ bir büyük adam. Ama ödeyen kimler harcanan paralarý? Ýþte bir sürü olay sana Ve bir sürü soru. Ekonomik büyüme hýzýndaki yavaþlama, Avrupa daki krizin Türkiye yi etkilemesi, üretim hacmindeki azalma derken resmi iþsizlik de yeniden artýþ eðilimine girdi. Türkiye genelinde iþsizlik oraný Temmuz 2012 dönemimde bir önceki döneme göre artarak yüzde 8.4 olarak gerçekleþti. Haziran 2012 döneminde iþsizlik oraný yüzde 8 idi. Bu rakamlara göre, Temmuz da yaklaþýk 100 bin kiþi iþsiz kaldý. Yaz dönemi, mevsimlik iþlerin artýþýyla iþsizlik oranlarýnda düþme eðiliminin gözlendiði aylardýr. Ancak Temmuz verileri, iþsizliðin en düþük olmasý gereken bir dönemde bile iþsizlikteki artýþýn baþladýðýný gösteriyor. Açýklanan son rakamlar geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ýn, ekonomiden sorumlu bakanlarla birlikte açýkladýðý Orta Vadeli Programdaki (OVP) hedeflerle de uyum içinde. Çünkü hükümet, OVP de 2015 sonu için iþsizlik hedefini yüzde 8.7 olarak belirlemiþti. ÝSTÝHDAM AZALDI Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri Temmuz 2012 (Haziran, Temmuz, Aðustos) verilerini açýkladý. Buna göre 2012 yýlý Temmuz döneminde, Türkiye de kurumsal olmayan nüfus geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 217 bin kiþilik bir artýþ ile 73 milyon 638 bin kiþiye, kurumsal olmayan çalýþma çaðýndaki nüfus ise 1 milyon 124 bin kiþi artarak 54 milyon 759 bin kiþiye ulaþtý. Genç nüfusta iþsizlik oraný, yine resmi iþsizlik oranýnýn oldukça üzerinde bir seyir izledi. Buna göre genç iþsizliði Temmuz da 16.3 düzeyinde gerçekleþti. Kentsel yerlerde genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 19.8 iken, kýrsal yerlerde yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleþti. Ýþsiz sayýsý geçen aya göre 97 bin kiþi artarak 2 milyon 323 bin kiþi oldu. Temmuz ayýnda mevcut iþsizlerin yüzde 19.8 ini oluþturan 459 bin kiþi iþsiz kaldý. Tarým dýþý iþsizlik oraný ise yüzde 10.7 oldu. GERÇEK ÝÞSÝZ SAYISI 4.3 MÝLYON KÝÞÝ Bilindiði üzere TÜÝK, aralarýnda iþ bulma umudu olmayanlarýn da yer aldýðý iþsizlik oranýna iþ aramayýp, çalýþmaya hazýr olanlarý dâhil etmeksizin iþsizlik oranýný belirliyor. Bu hesapla TÜÝK, Temmuz döneminde iþsiz sayýsýný 2 milyon 323 bin kiþi olarak açýkladý. Bu rakamlara, aralarýnda iþ bulma umudu olmayanlarýn da yer aldýðý iþsizlik oranýna iþ aramayýp, çalýþmaya hazýr olanlar ile mevsimlik çalýþtýðý için iþsiz olanlar da eklenince, iþsiz sayýsý 4 milyon 273 bini buluyor. KAYITDIÞI ÝSTÝHDAM: YÜZDE 40.2 Yaptýðý iþten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna kayýtlý olmadan çalýþanlarýn oraný yüzde 40.2 olarak gerçekleþti. Bu dönemde, geçen yýlýn ayný dönemine göre tarým sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalýþanlarýn oraný yüzde 84.2, tarým dýþý sektörlerde yüzde 24.7 oldu. Temmuz döneminde istihdam edilenlerin; yüzde 70.3 ünü erkek nüfus oluþtururken, yüzde 57.9 u lise altý eðitimlilerden, yüzde 62.3 ü ücretli, maaþlý veya yevmiyelilerden, yüzde 23.3 ü kendi hesabýna veya iþverenden, yüzde 14.4 ü ise ücretsiz aile iþçisinden meydana geldi. Yüzde 58.1 inin 10 kiþiden az çalýþaný olan iþyerlerinde çalýþtýðý, yüzde 3.1 inin ek bir iþi olduðu, yüzde 2.2 sinin mevcut iþini deðiþtirmek için veya mevcut iþine ek olarak bir iþ aradýðý, ücretli olarak çalýþanlarýn yüzde 86.2 sinin sürekli bir iþte çalýþtýðý belirlendi. ÇAÐLAYAN: ÝÞSÝZLÝK BÝRAZ DAHA ARTACAK Temmuz 2012 döneminde, bir önceki aya göre iþsizlik oranýndaki artýþa raðmen Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, istihdam verilerini olumlu deðerlendirdi. Ýþsizlik oranýndaki yükselmeyi göz ardý eden Çaðlayan, istihdam oranýna dikkat çekti: 25.5 milyon olan istihdam hacmimiz, ekonomimizin istihdam yaratmaya devam ettiðinin bir göstergesi. Bakýn son 2 aydýr istihdam oranýmýz da rekor kýrýyor. Bu ay yüzde 46.6 oldu. Bu orana pek dikkat edilmiyor fakat iþsizlik oraný kadar önemli olan bir oran da bu. Ýstihdamýn sanayide artmasýnýn amaçlanmasý gerektiðini söyleyen Bakan Çaðlayan þöyle devam etti: Türkiye üretmek zorunda olan bir ülke. Güçlü bir ekonomiyiz. Ama tüketerek deðil, üreterek ve ihraç ederek büyümeliyiz. Yeni teþvik sistemi etkisini göstermeye baþladýktan sonra iþsizlikte çok daha iyi oranlar yakalayacaðýmýza eminim. Ýþsizlik oranýnda yakalanan bu seviye, 2012 OVP de belirtilen yüzde 9 un oranýn altýnda. OVP hedefini kolaylýkla yakalayacaðýz. Önümüzdeki aylarda mevsim etkileri ve ekonomimizin yavaþlamadý nedeniyle iþsizlik oranýnda bir miktar artýþ yaþanacaktýr. Ama bizim için önemli olan dalgalanmalar deðil ana trenddir. Bu trend ise büyüme, yatýrým, ihracat ve istihdam artýþýdýr. ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE OLDUKÇA KÖTÜ Yrd. Doç. Özgür Müftüoðlu (Marmara Üniversitesi Çalýþma Ekonomisi Bölümü): Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak-Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum. Genel olarak ekonomi açýsýndan baktýðýmýzda ise büyüme oranlarýnda bir yavaþlama gözüküyor. Dünya ekonomisiyle de baðlantýlý olarak. Bunun dýþýnda Türkiye de istihdamýn esnekleþtirilmesiyle istihdam yaratýlmaya çalýþýlýyor. Burada ekonomideki küçük bir daraltma istihdamdaki büyük azalmalara neden olabilir. Esnek çalýþma ve ücretlerin gerilemesi, iþ güvencesinin giderek azalmasý, sermaye açýsýndan verimliliðin artmasý anlamýna geliyor. Bu etken de orta vadede istihdamda daralmaya yol açabilir. Biraz konjonktürel duruma da baðlý. Dünya ekonomisinde de daralma söz konusu. Uzmanlar ciddi bir krize doðru gidildiðini söylüyor. Ayrýca Türkiye nin kendi bölgesindeki sorunlar giderek büyüyor. Özellikle Suriye üzerinden yürüyen ticaret bitme noktasýna geldi. Suriye ve Ortadoðu ülkelerine yapýlan üretimler aksýyor. Bunun genel olarak Türkiye ye önemli bir etkisi olacak. Diðer yandan ekonomideki yavaþlama da iþsizliði etkileyecek. Ancak genel olarak büyüme rakamlarý övünülecek þeyler deðil. Yoksulluk artýyor, güvencesizlik artýyor ve bunlarýn üzerinden bir büyüme gerçekleþiyor. Sadece iktisatçý gözüyle bakýnca büyüme rakamlarý olumlu gözüküyor ama sosyal yönü oldukça kötü. TZOB: TARIMDA ÝSTÝHDAM ARTTI Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmýn Temmuz ayýnda da bir önceki aya göre istihdamý en fazla artýran sektör olduðunu belirterek, Temmuz ayýnda tarýmda istihdam bir önceki aya göre 83 bin artarak, 6 milyon 638 bine ulaþtý dedi. Tarýmýn istihdamdaki payý Temmuz da, Haziran ayýna göre 0.4 puan artýþla, yüzde 26 ya çýktýðýný ifade eden Bayraktar, Temmuz ayýnda hizmetlerin payýnýn 0.3 puan azalarak yüzde 47.9 a, inþaatýn payýnýn 0.1 puan azalarak yüzde 7.4 e inerken, sanayinin payýnýn 0,1 puan artarak yüzde 18.7 ye ulaþtýðýný belirtti. Tarým istihdamýndaki artýþa dikkat çeken Bayraktar þunlarý söyledi: Eðer tarým Ocak ta olduðu gibi 5 milyon 416 bin istihdam saðlasaydý, iþsiz sayýsý 2 milyon 323 bin deðil, 3 milyon 545 bin kiþi olurdu. Ýþsizliðin yüzde 8,4 olmasýnda tarýmýn etkisi tartýþýlamaz. Nitekim tarýmý dýþarýda tutarsak Temmuz ayý iþsizlik rakamý yüzde 8,4 deðil yüzde 10,7 olur. Tarýmýn iþsizliði 2,3 puan düþürmesi Türk çiftçisinin baþarýsý ve gurur kaynaðýdýr. EVRENSEL

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN CHP Genel Merkezi Parti Ýçi Eðitim Birimi tarafýndan baþlatýlan Parti Okulu projesi ile parti yöneticilerine eðitim veriyor. Nevþehir'de düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi Programýna Nevþehir, Kayseri, Niðde, Aksaray ve Kýrþehir'deki 70 parti yöneticisi katýldý. CHP Parti Okulu, Nevþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde ve Kýrþehir'deki CHP il ve ilçe yöneticilerinin katýlýmý ile Ekim 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen Eðitimcilerin Eðitimi programý Kapadokya Dedeman Otel'de gerçekleþtirildi. 3 gün süren eðitim programýna katýlan 70 parti yöneticisine, CHP Genel Merkezi'nden gelen 18 eðitmen tarafýndan Etkili Sunum, Halkla Ýliþkiler, Proje Yönetimi ve Stratejik Planlama konularýnda eðitim verildi. Eðitimi baþarýyla tamamlayan partililer görev yaptýklarý illerde eðitmen sýfatýyla diðer partililere eðitimler verecekler. Eðitim programýnýn açýlýþýnda konuþan CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Ahmet Göktaþ, çevre illerden gelen CHP'li yöneticileri Nevþehir'de aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný söyledi. Partilerinin yaklaþan yerel seçimlere oldukça iddialý bir þekilde hazýrlandýðýný ve bu kapsamda parti içi eðitim çalýþmalarýna büyük önem verdiðini ifade eden Ýl Baþkaný Göktaþ, "CHP gibi bir partide yöneticilik yapan kiþilerin sürekli olarak kendilerini yenilemesi gerek. Bu nedenle bu çalýþmalar çok önemli. Bizler eðitimli, bilgili olacaðýz ki halkýmýza daha iyi hizmet sunabilelim, siyaset yapabilelim" dedi. CHP Parti Ýçi Eðitim Birimi Üyesi ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Danýþmaný Dr. Ümit Erkol ise, düzenledikleri bu eðitim çalýþmalarýnýn partilerinin iktidara yürüyüþünün bir aþamasý olduðunu söyledi. CHP olarak sürekli kendisini yenileyebilen ve ayný zamanda eleþtirebilen bir örgüt oluþturmayý hedeflediklerini dile getiren Genel Baþkan Yardýmcýsý Danýþmaný Erkol, "Biz ekip ve takým olma kültürünü geliþtirmek istiyoruz.sürekli muhalefet eden deðil çözüm üreten bir parti olmak istiyoruz." diye konuþtu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Geleneksel Türk Kaðýt süsleme sanatlarýndan biri olarak da bilinen Ebru sanatýnýn geliþtirilmesi amacýyla çalýþmalar yapan Nevþehir Belediyesi, bu alanda genç sanatçýlarýn yetiþmesine öncülük yapýyor. Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) de 22. eðitim döneminde açýlan eðitim kurslarý arasýnda yerini alan Ebru kursu ile bu sanatýn inceliklerini öðrenmeye çalýþan kursiyerler, kurs eðiticisi Nigar Güçlü den öðrendiklerini pratikte de hayata geçirmek için çaba harcýyor. Tarih boyunca önemli bir geçmiþe sahip olan Ebru sanatýný öðrenmeye çalýþan 17 kursiyer, 4 ay süre ile devam edecek eðitim dönemi sonrasýnda yapýlacak sýnavda baþarýlý olmalarý halinde baþarý sertifikasý almaya hak kazanýyor. Ev hanýmlarýnýn yaný sýra çeþitli mesleklerdeki iþ kadýnlarýnýn da yoðun ilgisini çeken Ebru kursu her hafta Cumartesi ve Pazar günü düzenleniyor. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Divriði, Ýstanbul, Nevþehir Kapadokya, Hattuþa, Nemrut Daðý, Pamukkale, Xanthos- Letoon, Safranbolu, Troya ve Selimiye Cami ve külliyesi Dünya Mirasý Listesi ndeki yerini korurken, Bursa Büyükþehir Belediyesi nin Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalýkýzýk baþvurularý kabul edilirse bu sayý artacak. Büyükþehir Belediyesi'nin Bursa'daki tarihi 6 alanýn 2014 yýlýnda dünya kültür mirasý listesine alýnmasý yönünde UNESCO ya yaptýðý baþvurunun son deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Büyükþehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Alan Baþkanlýðý koordinasyonunda toplanan Eþgüdüm ve Deðerlendirme Kurulu, Hanlar Bölgesi- Cumalýkýzýk ve sultan külliyelerini kapsayan çalýþmalarýn dünya miras listesine alýnmasýný öngören ve Dýþiþleri Bakanlýðý kanalýyla UNESCO ya iletilen yönetim taslak planýný tartýþtý. Kurulun planýn uygulamada yaþayabileceði muhtemel sýkýntýlarý ele aldýðýný ve son eklemelerin yapýldýðýný bildiren Bursa Alan Baþkaný Prof. Dr. Neslihan Dostoðlu, revize edilen taslak planýn UNESCO ya iletileceðini ve kesinlik kazanacaðýný söyledi. Eþgüdüm ve Deðerlendirme Kurulu nun konuya iliþkin toplantýsý, Heykel'deki tarihi baþkanlýk binasý encümen salonunda yapýldý. Bursa Alan Baþkanlýðý nýn koordine ettiði toplantýya kurul üyeleri olarak Bursa Alan Baþkaný Prof.Dr. Neslihan Dostoðlu, Vali Yardýmcýsý Mustafa Karslýoðlu, Vakýflar Bölge Müdürü Mürsel Sarý, Osmangazi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kenan Akan, Yýldýrým Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hikmet Aydoðdu, Büyükþehir Belediyesi Etüd-Proeler Daire Baþkaný Nalan Fidan, Prof.Dr. Handan Türkoðlu ve Prof.Dr. Füsun Alioðlu katýldý. Bursa nýn Orhangazi Külliyesi ve çevresi, Cumalýkýzýk Köyü, 1. Murat-Hüdavendigar- Muradiye-Yeþil ve Yýldýrým külliyeleriyle UNESCO nun dünya kültür mirasý listesine girmeye aday olduðunu ve bu konuda baþvuruda bulunduðunu belirten Bursa Alan Baþkaný Prof. Dr. Neslihan Dostoðlu, yapýlan toplantýnýn konuya iliþkin çalýþmalarýn saðlanmasý hedefini taþýdýðýný söyledi. Kurul üyeleriyle UNESCO ya sunulan yönetim planýný deðerlendirdiklerini, planýn uygulanmasýyla ilgili sorun ile önerileri tartýþtýklarýný söyleyen Prof. Dr. Dostoðlu, "Bursa nýn dosyasý, çok yoðun bir çalýþma döneminden sonra Kültür Bakanlýðý na teslim edildi. 30 Eylül itibariyle de Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan Paris te bulunan UNESCO merkezine gönderildi. Þu anda ön deðerlendirmeler yapýlýyor. Hedefimiz, 1 Þubat tarihi itibariyle dosyamýzýn revizyonlarýyla birlikte teslim edilmesi. Nihai hedefimiz de 2014 yýlýnda Bursa nýn tarihi alanlarýyla UNESCO dünya kültür mirasý listesinde hak ettiði yeri almasýdýr. Umarým bu süreci baþarýyla tamamlayabiliriz" dedi. UNESCO nun Dünya Mirasý Listesi nde 936 kültürel miras, 267 de somut olmayan miras bulunuyor. UNESCO ya üye 185 ülkeden 145 i, `dünya miras listesinde bulunurken, Türkiye de bu listede 10 eserle yer alýyor. Divriði, Ýstanbul, Kapadokya, Hattuþa, Nemrut Daðý, Pamukkale, Xanthos-Letoon, Safranbolu, Troya ve Selimiye Cami ve külliyesi Dünya Mirasý Listesi ndeki yerini korurken, Bursa Büyükþehir Belediyesi nin Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalýkýzýk baþvurularý kabul edilirse bu sayý artacak.

4 Suriye'den gelen bombanýn Urfa'nýn Akçakale ilçesine düþmesi sonucunda giderek gerilen Türkiye-Suriye iliþkileri geçtiðimiz günlerde AKP-MHP iþbirliði ile Meclis'ten geçirilen ve sýnýrötesi operasyonlarýn önünü açan tezkere sonrasýnda daha da karmaþýklaþtý. Akçakale'de bulunan gazeteci-yazar Mustafa Kemal Erdemol yaþanan süreci, Akçakale izlenimlerini ve bundan ne olacaðýna dair görüþlerini BirGün'e anlattý. Erdemol 'ezkereden sonra Türkiye güçlenmiþ diye bir olgu yok. Ortadoðu'da baþka dengeler var. Geçtiðimiz akþam yanýlmýyorsum Ýran Cumhurbaþkan Yardýmcýsý nýn Türkiye'ye tehditi vardý. Ben tehdit demiyorum, uyarýsýydý bence. 'Ayaðýnýzý denk alýn, kendinizi rezil edersiniz, ne sanýyorsunuz siz Suriye'yi' anlamýnda konuþtu. Þimdi böyle bir durumu var' diye konuþtu Yaklaþýk 2 ay önce Suriye'ye gitmiþtiniz. Genel hatlarýyla Suriye'deki yaþamý, halkýn durumunu nasýl yorumluyorsunuz? Ya da gözlemleriniz nelerdir? Ýlk gittiðim dönemlerde anlatýldýðý gibi deðildi. Özellikle buna dikkat çekmiþtim. Oraya gittiðimde ciddi bir þeyle karþýlaþtým, beklemediðim bir þeyle. O da durumun çok sakin olmasýydý. Öyle Batý medyasýnýn anlattýðý gibi insanlar ölüyor, facialar oluyor, çatýþmalar var benzeri bir þey yoktu. Sakinliðin dikkatimi çektiðini de yazmýþtým gazetede. Yani çok ciddi bir batý propagandasýnýn yaþandýðý yerdi Þam. Yani ortada bir manipülasyon var diyorsunuz? Evet kesinlikle öyle. yani medya yalanlarýnýn ne olduðu konusunda en iyi labaratuarlardan birisi. Manipülasyonun ne olduðunu gidip orada bizzat görmüþtüm. BURADAKÝ ÝNSALARIN 'BÝZ ÖLDÜKTEN SONRA MI BÝZÝMLE ÝLGÝLENÝYORSUNUZ' ÞEKLÝNDE BÝR ALGISI VAR Tezkere sonrasýnda Akçakale ye gittiniz. Oradaki durum þu anda nedir? Yani olasý bir savaþ riski oradaki halký nasýl etkiliyor? Savaþýn kendisinden çok, söylentisi burada çok etkili. Yani, evet bomba düþmüþ, birtakým sýkýntýlar yaþanmýþ, can kaybý var bunlar tabi ki bilinen þeyler. Ama bundan çok daha önce de benzer sorunlarla karþý karþýya kalmýþ Akçakale halký. Ölümcül olmayan fakat birtakým yaralanmalara yol açan þarapnel parçalarýnýn düþtüðü dönemleri de yaþamýþlar. Tabi bunlar çok da eskiden olmuþ þeyler deðil. Yaklaþýk bir ay önce benzeri sorunlarý, sýkýntýlarý yaþamýþ buradaki insanlar. Þimdi olan ise tabi bu ölümlerden sonra buranýn dikkat çekici bir merkez haline gelmesine yol açýyor. Bu da buradaki insanlarýn hoþuna gitmiyor. Yani burada insanlar öldükten sonra bizi hatýrladýnýz gibi bir algý var. Ayrýca sað eðilimin, MHP'nin çok güçlü olduðu, þimdi AKP nin etkili olduðu -hatta buradaki Belediye AKP nin elinde- geleneksel ideolojiye çok uygun bir konumda. MHP çok etkin diyorsunuz Akçakale'de? Çok fazla, haddinden fazla. Yani kiminle konuþsanýz burada kendisini öyle tanýmlýyor. BURADAKÝ MHP'LÝLER DURUMUN FARKINDA DEÐÝL MHP tezkereye evet diyen kesim içerisinde yer aldý. Tezkerenin geçiþi ile birlikte Akçakale çok ciddi bir risk altýnda. AKP ve MHP'ye karþý halkýn bakýþý nedir þu anda? Þimdi MHP liler ile konuþtuk burada. Durumun öyle pek farkýnda deðiller. Yani AKP ye karþýyýz, çok kötü oldu falan deyip Suriye ye girelim, onlarý orada tepeleyelim diyenler de var. Þöyle bi anlatýnca, yahu iyi de iþte bu tezkere sizin de pek yararýnýza olmayacak kötü bir durum, dediðiniz zaman haklýsýnýz, siz de doðru söylüyorsunuz gibi bir yaklaþýmýna sahip olanlar da var. Meseleyi gerçekten bilen, çok daha iyi kavradýðýný anlayabildiðimiz ifadelerle durumu özetleyen insanlar da var; Oradaki AKP li MHP li yönetici kadrolarýn meselenin içeriðine dair manipülasyon durumu sözkonusu mu? Yani halka þöyle bir dayatma var mý: biz bunu Hatay Samandað da yaþanan olaylarda görmüþtük. Esnaflarla konuþma, orada Savaþa Hayýr diyen kesimleri engelleme gibi bir durumlarý vardý. Tezkere sonrasýnda ya da hemen öncesinde bu tarz iþlere giriþenler var mý? bu konuda size gelen bir bilgi var mý? Yani henüz öyle bir þey duymadým ben. Çünkü daha bugün geldim; fakat yarýn bu sözünü etmiþ olduðun durumla karþýlaþabiliriz. Emin deðilim. Yani bugün buna pek rastlamýþ deðilim þu anda. Bu anlatmýþ olduðun þeyi Hatay da yapmýþ olan kesimler burada da yaparlar. Karþýlaþýlmasý muhtemel bir þey. AKP'NÝN BU TEZKEREYÝ KÝME KARÞI KULLANACAÐI BELÝRSÝZ Uluslararasý politik dengeleri de gözeterek, tezkerenin geçiþi ne gibi bir etki yaratýr sizce? Genel anlamda bir çerçeve çizebilir misiniz bu konu hakkýnda? Tezkerenin geçmiþ olmasý AKP iktidarýna, arkasýnda parlemento ve halk desteði var imajýný, daha doðrusu meþruiyetini verir. Ben böyle bir irade ile çýktým, dolayýsýyla bundan geri adým atamam diyebilme þansý var. Çünkü tezkerelerde ya da buna benzer mutabakatlarda geriye dönüþ olmuyor, biliyorsunuz. Ýkincisi -hatta en önemlisiherkes de bilir, Suriye adý geçmiyor tezkerede. Dolayýsýyla herhangi bir ülkeye karþý seferberlik ilan etme yetkisi elindedir AKP iktidarýnýn. Þimdi Suriye gibi gözüküyor ama bu yetkiyi hangi ülkeye karþý kullanacaðý konusu malum, yani bunun Irak olduðu herkes tarafýnda biliniyor. Irak ýn egemenliðini tanýyan diðer emperyal güçlerin eleþtirisi de aslýnda Türkiye'ye yönelikti. Þimdi ben parlementonun aldýðý güçle ve anlaþma kurallarý gereðince istediðim yere girebilirim diyebilme hakkýný meþru anlamda kazanmýþ oldu. Bu bir tehlike gibi görünmeyebilir; ama bu meþru iradeyi nasýl kullanabileceði konusunda kuþkularýmýz var. AKP'nin bunu nasýl kullanacaðýný bilmiyoruz. Uluslararasý baðlamda da öyle bir þey var. Yani þimdi parlementosundan tezkeresini geçirimiþ bir ülkeye müttefik olduðu ülkeler pek itiraz etmeyeceklerdir. NATO orada, yani bir ittifak birliði içinde olmasa bile AB vs. bunlar da itiraz etmeyeceklerdir. Çünkü bir yasallýk var ortada. AKP'nin elini çok güçlendiren, bu ülkedeki demokrasi ve barýþ güçlerini ters köþeye yatýran bir talihsizlik oldu. Türkiye ile Suriye arasýndaki bu sorunlar, ya da bu sorunlu iliþki diye de tanýmlayabiliriz, genel hatlarýyla Ortadoðu'ya yansýmasý nedir? Yani siz o coðrafyayý bilen biri olarak bu konu hakkýnda görüþlerinizi paylaþabilir misiniz? Öncelikle sana bir gözlemimi söyleyeyim. Ortadoðu'da 'anti-amerikan' gibi gözüken odaklar hepsi Þii merkezli, hep Þii kaynaklý odaklar. ABD'nin dostu gibi gözükenler de Sünni odaklý. Türkiye Sünni bir ülke olarak 'anti-amerikancý' Þii anlayýþýn karþýsýnda Amerikan yanlýsý gibi duruyor. Þimdi o büyük Amerikancý Sünni ittifakýn içerisinde Türkiye de var. Benim gözlemim bu oldu. Türkiye bu ortamda çok uðursuz bir rol üstlenmiþ durumda. Yani þöyle çok basit bir denklem hatýrlatayým sana, Irak Baþbakaný ile kavgalý Recep Tayyip Erdoðan, Irak Baþbakaný da bir Þii. Esad'la kavgalý, Esad bir Þii. Ýran'la muhabbeti pek iyi deðil Türkiye'nin, onlar da Þii. Bir dönem Mýsýr la yarýþan Türkiye Mýsýr la iyi geçiniyor þimdi. Yani Amerikan ortaklýðýnda, Amerikan ittifakýnda Mýsýr la çok iyi geçinen bir Türkiye var, ama Ýran'la ya da ne bileyim Irak'la -ki Irak biliyorsun Ýngilizce'de klein state diye bir kavram vardýr- bugün bi anlamda taþeron da diyebileceðimiz devletlere kullanýlabilir bu kavram. Bu hakaret olsun diye söylenmez, uluslararasý iliþkilerde oluþturulmuþ, uzaktan kumandalý dominionlarýn etkisinde bir ülke anlamýna gelir. Bu klein state'in baþkaný, sorumlusu bile Türkiye'ye deyim yerindeyse fýrça atabiliyor. Ýslam dünyasýnda, Arap Ýslam dünyasnýnda özellikle, mezhep çatýþmalarýnda Türkiye mezhepçi bir tavýr almaya devam ediyor Amerikan yanlýsý olarak. Þimdi genel görünüm bu. Yani Esad'la doðrudan doðruya kavga etmesinin baþka bir nedeni yok! Kime sorsanýz, Davutoðlu'nun kendisine de sorsanýz, doðru dürüst bir gerekçe bulamýyor. 'Neden? Suriye'yle yarýþýyoruz' diye sorulduðu zaman, böyle aklý baþýnda biri karþýsýndakini ikna edecek bir þey söylemiyor farkýndaysan. Bu durum tezkere sonrasýnda nasýl bir hal alýr? Süreç daha da sertleþir mi yoksa var olan durum devam eder m? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Hiçbir þey olmaz. Yani tezkere Türkiye'yi daha güçlü kýlmaz. Önce onu söyleyeyim. Çünkü senin gücün nedir önce onu sorarlar. Yani Türkiye NATO'suna yani baþka ittifak unsurlarýna güvenerek bunu yapýyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu da açýkçasý yeni bir hayal kýrklýðýna yol açabilir. O da çok yakýndýr. Tezkerenin elbette bir takým tehlikeleri var; ama Türkiye bu tehlikeleri baþlatacak adýmlarý tek baþýna kolay kolay atamaz. Biz prensip olarak, demokrasi kültürüne aykýrý olduðu için tezkereye karþý çýkýyoruz. 'TÜRKÝYE BU DURUMDA SAVAÞA GÝREMEZ' Yani Türkiye bu konseptte savaþa giremez diyorsunuz? Hayýr, giremez diyorum. Yani girmemesini isteyen birisiyim kuþkusuz; ama öyle celallenmenin bir anlamý yok, hiç de savaþacak güçleri de yok! Sadece güç meselesi deðil, bu çok iyi orduya sahip olmakla açýklanacak bir þey de deðil. Çok iyi ordunuz vardýr da eliniz kolunuz baðlýdýr. Yani tezkereden sonra Türkiye güçlenmiþ diye bir olgu yok. Ortadoðu'da baþka dengeler var. Geçtiðimiz akþam yanýlmýyorsum Ýran Cumhurbaþkan Yardýmcýsý nýn Türkiye'ye tehditi vardý. Ben tehdit demiyorum, uyarýsýydý bence. 'Ayaðýnýzý denk alýn, kendinizi rezil edersiniz, ne sanýyorsunuz siz Suriye'yi' anlamýnda konuþtu. Þimdi böyle bir durumu var. Ýran'ýn bu açýklamasý zaten Suriye'nin yanýnda olduðunu bir anlamda üstü kapalý bir biçimde Türkiye'ye gösteriyor? Tabi ki elbette öyle. Son olarak, Türkiye'de tezkerenin meclisten geçiþinden sonra, Türkiye'nin birçok noktasýnda Savaþa Hayýr! eylemleri düzenlendi. Suriye'de Esad ve karþýsýnda yer alan güçlerden ziyade, bizim bu manada savunduðumuz savaþa hayýr diyen bir kesim var mý? Suriye'de þu an bir iç savaþ yaþanýyor. Yaþamýn her alanýnda hakim olan bir savaþ mantýðý var bu durumda, barýþý dile getirebilecek bir zemin kalmadý. Suriye terörün içine sokulmuþ bir ülke artýk. Baþkentinin göbeðinde bile bombalar patlatýlýyor. Yani barýþýn dile getirilebileceði bir zeminin kalmadýðý, iç savaþ ortamýnýn kendini çok ciddi bir þekilde hissettirdiði bir yerden bahsediyorsunuz. Evet, katýlýyorum. BirGün Pazar

5 Son yýllarda ilgi gören bilim dallarýndan biri, sinirbilim. Nörobilim adamlarý, insan beynini, duygularýmýzýn gücünü, dünyayý algýlama biçimimizi anlamaya ve bir formüle oturtmaya çalýþýyorlar. Beynin kimyasýný analiz ederek, davranýþ ve duygularýmýzýn doðasý hakkýnda bilgi edinmek istiyorlar. Nasýl aþýk olduðumuzun, dost seçtiðimizin ya da neden bir dosta güvendiðimizin sýrlarý peþindeler. Benzer þekilde edebiyat eleþtirmeni de okuduðu romanlarý, þiirleri, öyküleri anlamanýn yolunun analiz etmekten geçtiðini düþünür. Formüller hazýrdýr: kurgunun dengesi, yükseliþi, sonlanýþý, karakterlerin dramatik geliþmesi derken her romanda keþfedilmeyi bekleyen bir kalýp görmeye baþlar. Ta ki karþýsýna Yaþar Kemal in bir romaný çýkýp da o güne kadar öðrendiði tüm analiz yöntemleri çökene kadar. Aþkýn ve dostluðun formülü olamayacaðý gibi, Yaþar Kemal in romanlarý da formülle anlaþýlacak eserler deðildir. Dört ciltlik Bir Ada Hikayesi romanlarýnýn sonuncusu Çýplak Deniz Çýplak Ada yine yüzyýllar öncesinin destanlarýna baðlý bir anlatýyla sürüyor. Yaþar Kemal, Anadolu nun yirminci yüzyýlda yaþadýðý en büyük trajedilerinden birini, mübadeleyi, evinden ve topraðýndan uzak düþmeyi anlatmaya devam ediyor. Ýlk cildi 1998 yýlýnda yayýmlanan dörtlüyü, yaklaþýk on beþ yýl sonra açýk uç býrakmadan, tüm karakterleri bir araya getiren þekilde bitiriyor. Anadolu, Ege ve tüm Ortadoðuda, evrenin varoluþundaki büyük patlama benzeri bir þey oluyor geçtiðimiz yüzyýl baþlarýnda. Savaþlar ve Osmanlý nýn parçalanmasý ardýndan darmadaðýnýk oluyor nüfus. Dörtlemenin ilk cildi Fýrat Suyu Kan Akýyor Baksana bu parçalanmayý, daðýlmayý, kimsesiz kalmayý anlatýyordu; son cildi ise hayatýn yeniden anlam bulmasýný, ailelerin kurulmasýný anlatýyor. Ýlk kitap, Lena Ana savaþta kaybettiði oðullarý yerine Vasili ile Poyraz Musa yý koyunca, yeni bir hayata geçileceði umudunu vererek sonlanýyordu. Bu son kitap umudun doðru olduðunu, yeni hayatýn mümkün olduðunu, insan sevgisinin üstün geleceðini gösteriyor bize. Bunca parçalanýþ, kimsesizlik, ýssýzlýk, yeni ailelerin ve dostluklarýn kurulmasýyla daðýlýyor. Yaþar Kemal, cennetten kovulan insanýn kendi cennetini yarattýðý bir destan kuruyor. Roman, adaya yeni gelen bir çift ile baþlýyor: Kerim ve Peri. Kerim, keskin bir niþancý, Poyrazý öldürmek üzere Þeyh tarafýndan yollanýyor adaya. Eðer Poyrazý öldüremezse, bunun kendi hayatýna mal olacaðýný biliyor, çünkü kendisinden önce bu cinayeti deneyip baþarýlý olamayan her silahþör, kayýplara karýþýyor. Peri, onu öldürmekten vazgeçirmeye çalýþsa da, Ben bir silahþörüm, iþim öldürmek diye yanýtlýyor sevdiði kadýný. Poyraza garip bir þekilde saygý duyar gibidirler, bir yandan da çok korkarlar öldürülmesi gereken bu adamdan. Onun madalya sahibi bir savaþ kahramaný olduðunu da bilirler. Adaya ulaþtýklarýnda günlerdir yemek yememiþ, açlýktan halsizlerdir. Öldürülmeyi beklerlerken, hiç tahmin etmedikleri bir biçimde karþýlanýrlar. Poyraz Musa nýn dostu Niþancý Veli onlarý öldürmek nerede, kucaklayarak karþýlar. Ayný sýcaklýk Lena ana ve Poyraz Musa dan da gelir: Hoþgelmiþsiniz çocuklarým, hoþ gelmiþsiniz. Hepimiz sizi bekliyorduk, hoþ gelmiþsiniz, sözleriyle kucaklanýrlar. Kerim ve Peri içlerinde kötülük olmayan gençler olduðu için bu karþýlanma tüm süngülerini düþürür. Düþmanlýk kalmaz. Çünkü düþmanlýk tek taraflý olamaz Yaþar Kemal in destanýnda. Ýyiliðin gücü yenik düþmez. Homeros un torunlarý Yaþar Kemal in destanlarla kan baðý, sözlü anlatý geleneðine kendini baðlamasýndan kaynaklanmaz sadece. Roman içinde mitolojiye ve halk efsanelerine sayýsýz kereler deðinir. Bu romanýnda ilk dikkatimizi çeken adanýn üç güzelidir: Melek Hatun, Zehra ve Nesibe. Mitolojideki üç güzeller Zeus ile Eurynome nin kýzlarýdýr. Neþe, görkem ve güzelliði temsil ederler ve destanlarda birey olarak ele alýnmaz, hep üçü bir arada anlatýlýrlar. Aþk tanrýçasýnýn nedimeleri olarak da bilinen üç güzeller, düðünlerde, eðlencelerde, Apollon un liriyle çaldýðý güzel müziðe eþlik ederler ve etrafa her zaman neþe saçarlar. Elele tutuþmuþ, birbirlerine sarýlmýþ halde resmedilirler çünkü bolluk, zarafet ve güzellik bir bütündür, birbirinden ayrýlmaz. Genelde hep baharýn geliþiyle (Botticelli nin Ýlkbahar tablosunda olduðu gibi) sevinç, aydýnlýk, bolluk ve doðanýn güzelliðiyle resmedilirler. Ayrýca üç güzellerin en genci Aglaea, zanaatkâr tanrý Hephaistos un karýsý olur; bu da el sanatlarý ile güzelliðin birleþmesini simgeler. Yaþar Kemal in romanýnda da güzellerin en genci Nesibe, doðanýn özünü süzerek çýkartan ve nesillerdir kök boya yapan bir ailenin yakýþýklý oðluyla evlenecektir. Tüm roman ziyafetlerle donatýlmýþ masalarda, birbirlerini deli gibi seven çiftlerin bakýþmalarý, sabýrsýzlýkla kavuþmayý beklemeleriyle geçer. Aþýklarýn önünde duran engeller baharla birlikte yavaþ yavaþ ortadan kalkar, denge bulunur. Aþk ve bahar Zaten her þeyin mor menekþelerin açmasýyla baþlayacaðýný, her þeyin ilkbahar ve çiçeklerle çözüleceðini tüm karakterler bilir. Büyük bir sabýrsýzlýkla her gün pýnarlarýn olduðu yerlere gidip bakýlýr, açtý mý mor menekþeler diye. Çünkü bilirler ki çiçeklerin güzel kokusuna kimsenin yüreði dayanmaz. Aþkýn ivmesidir ilkbahar. Doðanýn canlanýþýyla birlikte aþk da doruðunu bulur. Çýplak Deniz Çýplak Ada, Yaþar Kemal in aþk üzerine yazdýðý en güzel satýrlarla dolu baþtan sona. Erteleme tekniðiyle kurguya ayrý bir zarafet katýyor. Bir öpüþme anýný ya da iki elin birbirine deðmesini ciltler boyunca uzatarak, okurun da nefesini kesiyor. Bu dörtleme ayný zamanda ölümden býkmýþ bir nesli de anlatýyor. Ölüm içine doðmuþ yeni nesil, artýk öldürmek istemiyor. Ölümü ve savaþý geride býrakmak istiyorlar. Bu, bir bakýma, onlarýn destaný. Gençler ile yaþlýlar arasýnda düþünce farký en çok kendini geçmiþe baðlýlýk konusunda gösteriyor. Örneðin, adanýn en güçlü ve saygýn adamý Musa Kazým, diðer bilinen adýyla Aðaefendi, Girit te býraktýðý servetini unutamaz bir türlü. Rüyalarýna her gece Girit te yýlkýya býraktýðý atý, yanýnda çalýþan seyisi ve evi girer. Geldiði bu adayý evi olarak görmez. Aklýnda hep geri dönmek, eski hayatýna kavuþmak vardýr. Oysa kýzlarý için durum böyle deðildir. Onlar adayý cennet olarak tanýmlarlar. Ýkisi de burada aþký bulmuþtur ama babalarý geri dönmek arzusunda olduðu için üzülerek beklerler. Adadaki herkes Girit in en zenginlerinden Aðaefendi ye karþý çok saygýlýdýr. Adaya yerleþen diðerlerinden farklýdýr Aðaefendi. Elbette burada aðalýk yoktur. Herkes sürgündür. Eþittir. Yine de ona Aðaefendi derler. Ýnce Memed in aðasý gibi deðildir, aslýnda belki romanýn en korunmaya muhtaç karakteridir ve kýzlarý dahil herkes onu korur. Herkesin bildiði gerçekler ondan gizlenir çünkü üzülmesi istenmez. Ayrýca gerçeklerle baðý gün geçtikçe zayýflayan biridir Aðaefendi. Geçmiþte bazý anýlara takýlý kaldýðý ve kendi yarattýðý hayallere inanmaya baþladýðý görülür. Kýzlarý ise onun aksine çok gerçekçidir. Babalarýndaki gerçekten kopuþu görürler. Ölü atýnýn hala yaþadýðýna inanmasý, geride býraktýðý insanlarý idealize etmesi, onu bir çeþit Don Kiþotlaþtýrýr. Evinden, bahçesinden, Girit ten, varlýðýndan, sahip olduðu her þeyden kopartýlýp getirilmiþ olmayý kabul edemez bir türlü. Zihin saðlýðýný da ancak her an geri döneceðine ve kurduðu hayallere inanarak korur. Ýki nesil arasýndaki en önemli fark budur. Gençler yeni bir hayata kendilerini hazýr hissederken, yaþlýlar bu deðiþime ayak uydurmakta zorlanýrlar. Onurlarý kýrýlýr. Fethi Naci, Yaþar Kemal in Romancýlýðý adlý incelemesinde Yaþar Kemal in diliyle ilgili olarak çok güzel bir tanýmlama yapar: Ancak þiirle uðraþmýþ yazarlar düzyazýyý ustalýkla kullanabiliyorlar; þiiri býrakmýþ da olsalar, þiirle içli dýþlý olmak, Türkçenin olanaklarýný sonuna kadar zorlayabilmek için gerekli. Yaþar Kemal dilin ve düþüncenin tüm olanaklarýný zorlayan ve yenilik getiren bir yazardýr. Hiç kimse Anadolu nun doðasýný ve insanýný onun gibi anlatamaz. Onun gibi hissettiremez. Gerçek bir aydýn: Yaþar Kemal Asýl adý Kemal Sadýk Gökçeli. Van Gölü ne yakýn Ernis köyünden olan ailesinin Birinci Dünya Savaþý ndaki Rus iþgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleþtiði Osmaniye nin Kadirli ilçesine baðlý Hemite köyünde 1926 da doðdu. Doðum yýlý bazý biyografilerde 1923 olarak geçer. Ortaokulu son sýnýftan býrakýp ýrgat kâtipliði, ýrgatbaþýlýk, öðretmen vekilliði, kütüphane memurluðu, traktör þoförü, çeltik tarlalarýnda kontrolörlük yaptý lý yýllarýn baþlarýnda Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eðilimli sanatçý ve yazarlarla tanýþtý. On yedisinde siyasi nedenlerle ilk kez tutuklandý te bir folklor derlemesi olan ilk kitabý Aðýtlar ý yayýmladý. Askerliðini yaptýktan sonra 1946 da gittiði Ýstanbul da havagazý þirketinde gaz kontrol memuru olarak çalýþtý de Kadirli ye döndü, bir süre yine çeltik tarlalarýnda kontrolörlük, arzuhalcilik yaptý de Komünizm propagandasý yaptýðý iddiasýyla tutuklandý, Kozan cezaevinde yattý de salýverildikten sonra Ýstanbul a gitti, arasýnda Cumhuriyet gazetesinde Yaþar Kemal imzasýyla fýkra ve röportaj yazarý olarak çalýþtý. Bu arada 1952 de ilk öykü kitabý Sarý Sýcak ý, 1955 te ise bugüne dek kýrktan fazla dile çevrilen romaný Ýnce Memed i yayýmladý de girdiði Türkiye Ýþçi Partisi nde genel yönetim kurulu üyeliði, merkez yürütme kurulu üyeliði görevlerinde bulundu. Yazýlarý ve siyasi etkinlikleri dolayýsýyla birçok kez kovuþturmaya uðradý de haftalýk siyasi dergi Ant ýn kurucularý arasýnda yer aldý te Türkiye Yazarlar Sendikasý nýn kuruluþuna katýldý ve arasýnda ilk genel baþkanlýðýný üstlendi de kurulan PEN Yazarlar Derneði nin de ilk baþkaný oldu te Der Spiegel deki bir yazýsý nedeniyle Ýstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi nde yargýlandý, aklandý. Ayný yýl bu kez Index on Censorhip teki yazýsý nedeniyle 1 yýl 8 ay hapis cezasýna mahkûm edildiyse de cezasý ertelendi. Yaþar Kemal, yirmiyi aþkýn ödül, ikisi yurtdýþýnda beþi Türkiye de olmak üzere, yedi fahri doktorluk payesi aldý. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Kapadokya Avanos Spor Futbol sezonu Nevþehir 1. Amatör Küme B grubu 3. hafta maçýnda kendi evinde Saðlýk Spor ile oynadýðý maçý Ergün ve Kazým'ýn ayaðýndan kazandýðý 2 golle 2-1 kazandý ve 3 puaný hanesine yazdýrdý.14 Ekim Pazar günü saat 15.00'te baþlayan maçý Hakan Durmaz, Gökhan Dur, Erman Piyaslý, Esad Demirtaþ (4.hakem) yönetirken gözlemci olarak Halil Göksu görev yaptý.avanos Spor'un ilk golü 25. dakikada kazanýlan penaltý atýþý sonucu geldi. Penaltýyý kullanan kaptan Ergün topu düzgün bir vuruþla aðlarla buluþturdu. Bu gol ayný zamanda ilk yarýda atýlan tek gol oldu. 2. yarýnýn 47. dakikasýnda bu defa rakip takým bir penaltý kazandý ve atýþý kullanan Adem topu aðlara göndererek durumu 1-1 yapan golü attý. Avanos Spor'u galibiyete taþýyan gol ise 54. dakikada Kazým'ýn ayaðýndan geldi. Bu dakikada ceza sahasý dýþýnda topla buluþan Kazým sol ayaðýnýn dýþýyla güzel bir vuruþ yaptý ve topu kalecinin uzanamayacaðý bir noktaya göndererek takýmýnýn galibiyet sayýsýný kazandýrdý. Maçýn geri kalan dakikalarýnda her iki takým da yakaladýklarý gol pozisyonlarýný deðerlendiremeyince maç 2-1 olarak tamamlandý. Bu skorla Avanos Spor puanýný 3 yaparken Saðlýk Spor 0 punda kaldý. Maçýn ardýndan Kulüp Baþkaný Ahmet Adýyaman tarafýndan futbolculara baklava ikram edildi. Kapadokya Avanos Spor; Aslan Alsancak, Mustafa Baytatlý, Mustafa Balaban, Ergün Güneren(K), Numan Karaca, Mahmut Efe, Hakan Þengül, Aytunç Deðirmenci, Cem Pilav, Mehmet Kýlýç, Kazým Tugay Çiftçi ilk onbiri ile sahada yer aldý. Takýmýn yedekleri ise: Serdar Ükünç, Resul Aldað, Yavuz Yüksel, Serdar Orman, Süleyman Özdamar, Hüseyin Altýparmak, Soner Kaya oldu. Takýmda antrenör Hadi Atasavun ve teknik sorumlu olarak Saim Çiftçi yer aldý. Saðlýk Spor Kadrosu: Halil Erkek, Emrah Yýldýrým, Necati Temiz, Ali Þahin, Seyfettin Tekin, Sinan Çadýrcý, Yusuf Akkuþ, Yakup Sarýtosun, Mehmet Davarcý, Adem Korkmaz, Alper Kardeþ Seven Yedekler: Selim Özefe, Abdullah Aslan Kapadokya Avanos Spor 20 Ekim Cumartesi günü 4. hafta maçýnda Gülþehir deplasmanýna çýkacak. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Unesco'nun hem kültür ve hem de doðal kültür mirasý olarak dünya genelinde belirlediði 28 merkezden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri bu yýlýn 9 aylýk bölümünde 2 milyon 39 bin 222 yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan turizme açýk bulundurulan Göreme Açýk Hava Müzesi baþta olmak üzere Zelve, Mustafapaþa ve Gülþehir Açýk Saray örenyeri, Karanlýk, El Nazar, Çavuþin ve Gülþehir St. Jean Kilisesi, Nevþehir, Ürgüp ve Hacýbektaþ Veli müzesi ALÝ RIZA AYDIN. ADANA Deðerli Arkadaþlar Adana Pir Sultan Abdal Derneði, Adana'da kurulduðundan buyana, derneðimizin içinde olup, dernek bünyesindeki muhabbetlere katýlan Av. Kemal Derin arkadaþýmýz Hacý Bektaþ Veli'nin hayatýný bir roman kurgusu içinde anlattýðý ÞAHDÝZ adlý kitap yayýnlandý. Aslýnda bu kitap bir anlamda bu kollektif çabanýnda bir ürünüdür. Kitapla ilgili ilerde geniþ bir deðerlendirme yazacaðým. Ancak bunu yazmadan, tüm ile Hacýbektaþ Atatürk Evi, Kaymaklý, Özkonak, Tatlarin ve Derinkuyu yeraltý þehirlerini, bu yýlýn ocak- eylül döneminde 518 bin 890'ý ücretli, 510 bin 105'i ücretsiz, 215 bin 576'sý müze kartlý ve 794 bin 651'ide TÜRSAB'a baðlý seyahat acenteleri ile gelen turistler olmak üzere 2 milyon 39 bin 222 turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesi'ndeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yýlýn ayný döneminde 2 milyon 40 bin 482 yerli ve yabancý turist ziyaret etmiþti. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri bu yýl sonuna kadar ziyaret eden turist sayýsýnýn 2 milyon 500 bini aþmasý bekleniyor. dostlarýmýzýn haberi olsun diye ekli dosyada kitabýn kapaðýný gönderiyorum. Alevi derneklerinin kendi iç eðitimlerinde, Hacý Bektaþý anlatýrken ÞAHDÝZ romanýndan faydalanacaklarýný düþünüyorum. Kitabýn bu anlayýþ içinde okunup eleþtiri süzgecinden geçirilmesini diliyorum. Saygýlarýmla Selamlar DESTEK YAYINLARI ÝLKNUR MUÞTU Görsel Tasarým Sorumlusu Ýnönü cad. Bosfor Aprt. No:33/4 Gümüþsuyu/ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks: (0212)

7 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Gýda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odasý, 16 Ekim Dünya Gýda Günü dolayýsýyla ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Ýnsanlar zaman zaman sýkýntýya düþerler ve bu durumda ne yaðacaklarýný þaþýrýrlar. Bu yüzden de yanlýþ yaparlar. Günümüzde siyasiler bunu sýkça yaparlar ama buna da kendilerince kýlýf bulurlar fakat bunu halk yutmaz ama bir kýsým insanlar yutmuþ gibi gözükürler. Bunu fýrsat bilen siyasilerde yanlýþ yapmaya devam ederler. Bir baþkasý da çýkar ve bu yanlýþý kendince farklý bir yöntemle savunmaya çalýþýr; Onun söylediðine deðil asýl söylemek istediðine bak derler. Sorunlarýný Devlete,Ýktidara taþýyan Sivil toplum örgütleri yada Demokratik Kitle Örgütleri ne yazýk ki yetkililere ulaþmakta zorlanýyorlar. Seslerini duyuramýyorlar. Özellikle Kültürel ve inançsal anlamda mücadele veren kurumlarýn mücadelelerini çürütecek ve onlarýn taraftarlarýna söyleyecek o kadar güzel sözler buluyorlar,o kadar güzel çalýþmalar baþlatýyorlar ki söylenecek söz kalmýyor. Bir çalýþtay furyasý baþladý. Herkes susmak zorunda kaldý ama bir süre sonra bakýldý ki söylenenle uygulanan hiç mi hiç baðdaþmýyor. Genel Kurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð devir terlim töreninde yaptýðý konuþmanýn bir bölümünde; Siviller Ovaya baktýklarýnda düzlüðü görürler,askerler engebeyi görürler. Siviller Denize baktýklarýnda Maviliði görürler,askerler derinliði görürler. Siviller ormana baktýklarýnda aðaçlarý görürler,askerler ormandaki tehlikeyi görürler. Siviller daða baktýklarýnda yüksekliði görürler,askerler daðdaki uçurumu görürler. demiþti. Þimdi düþünüyorum da insanlarýn özellikle siyasilerin söylediklerine mi bakýlmalý yoksa yaptýklarýna mý? Ülkede yaþanan bunca olaylardan sonra kimin ne düþündüðü de, yaptýðý da, yapmak istediði de gün gibi ortada ama herkes kendince gerekçeleri bularak geçiþtirmeye çalýþýyor da halk ne yapacak acaba? Bunu halktan sorduðunda cevabýný alamazsýn,çünkü onlar artýk þaþýrmaya baþlamýþlar.kendi yaþadýklarý ile anlatýlan kendileri bir deðiller. Belki de birileri diyecek ben ben miyim. Ama Mahzuni nin dediði gibi BEN BENÝ,KENDÝMÝ Ülkede siyaset iyi deðil çünkü siyasiler konuþamýyorlar (bir kaçýnýn dýþýnda),ekonomi hiç iyi deðil,iþçi zaten yok olmuþ,sendikal hak diye bir þey yok. Ýstersen bir var de de göreyim. Cop mu gaz mý? Köylüye söylenecek bir þey yok ektiðinin karþýlýðýný alamýyor,isterse ben hakkýmý alamýyorum desin ona hemen Mersin li çiftçiye ananý da al git dendiðini hatýrlatýrlar.emekli mi o zaten olacaðýný olmuþ. Onun için bir þey demeye gerek yok. Onlar bugün var yarýn yoklar,bir de onlarla mý uðraþalým. Haksýzýn karþýsýnda hakkýný savunacak kimse de kalmadý onda da bir halsizlik var dava açsam da bir þey çýkmaz ki diyor. Dernekler,Vakýflar üyelerinin haklarýný istiyor bahanesiyle ülkedeki gerçek sorunlarý adam gibi dillendirmeye çalýþýyorlar ama onlara gaz ve cop zaten hiç eksik deðil. Üstelik yeni coplar gelecek,yakýnda kullanýma baþlandýðýnda onlarý da göreceðiz. Geriye ne kaldý derseniz var var daha geride birileri var biz onlara bir avuç yiyiciler ve onlarýn yartakcýlarý var diyoruz. Hap anlatýrlar; Tazý tavþaný kovalamýþ,tazý kovalýyor tavþan kaçýyor. Kovalamaca epey sürüyor ve yüksekçe bir tepede karþý karþýya geliyorlar ve tavþan tazýya soruyor! Beni niçin kovalýyorsun? Yakalayacaðým. Yakalayýp ne yapacaksýn? Boðacaðým. Sonra ne olacak? Aðam gelip seni alýp yiyecek. Tavþan soruyor Sen hep aðana köpeklik mi yapacaksýn? DÜNYA GIDA GÜNÜ, "AÇLIK GÜNÜ" OLMASIN! Sermayenin doðayý, insaný ve emeði tarumar ettiði, 1 milyar insanýn açlýktan, bir o kadar insanýn ise dengesiz ve sýnýrsýz gýda tüketimi yani obeziteden kaynaklanan saðlýk sorunlarý yaþadýðý bir ortamda, Dünya Gýda Günü`nü hep birlikte yeniden kutluyoruz (!) Birleþmiþ Milletler Tarým ve Gýda Örgütü (FAO) bu yýlki kutlamanýn ana temasýný "Dünyayý Beslenmenin Anahtarý Tarýmsal Kooperatifler" olarak benimsemiþ ve ilan etmiþtir. Özellikle son yýllarda gündem iþgal etmekte olan temel ürünlerin yetiþtirildiði ülkelerde yaþanan doðal afetler, iklimdeki istikrarsýzlýklar ve bir yanda gýda artýklarýný çöpe atan ülkeler varken, bir yanda açlýðýn yaþanýyor oluþu ve bu koþullarda gýda ticaretinin tümüyle serbestleþtirilmesi; tarýmsal fiyatlarýn ve üretimin dýþ etkilere ve spekülasyona daha açýk hale gelmesi; tarýmsal üretimin sürdürülebilirliðini saðlayacak politikalarýn önemini de bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Artýk gýdanýn silah kadar önemli bir madde olduðu kabul edilmektedir. Açlýk tehlikesi bu kadar belirgin iken, gýdanýn serbest piyasa ekonomisinin insafýna býrakýlamayacaðý bilinmektedir. Dünya Bankasý`nýn rakamlarýna göre temel gýda fiyatlarý son dört yýlda % 100`e yakýn artmýþtýr. Daha önce söyledik, yine söylüyoruz: Dünyada yaþanan açlýk ve yetersiz beslenmenin nedeni üretim yetmezliði deðil, üretim ve tüketimin adaletli bir þekilde saðlanamamasýdýr. Kontrol altýna alýnamayan gýda fiyatlarý sorunu, dünyada ve ülkemizde sýklýkla gündeme gelmektedir. Doðru politikalar belirlenememesi halinde, bu durumun ülkeler için baðýmsýzlýk sorunu haline geleceðinden kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Yaþanan bu olumsuzluklar, birincil üretimle uðraþan çiftçiyi, üreticiyi üretimden uzaklaþtýrmamalýdýr. Kýrsal ve kentsel hayatta yoksulluk artmakta; üretici tarýmsal üretimden vazgeçerek þehirlere göç etmekte, üreticinin etkin bir örgütlülük içinde olmamasý bu süreci hýzlandýrmaktadýr. Tarýmsal üretimle uðraþanlar zorlu bir yaþam içerisindedirler. Üretime küsen üreticiyi daha sonra geri döndürmek mümkün olmayacaktýr. Yeterli ve uygun fiyatta gýda arzýnýn saðlanmasý için tarýmsal üretimin sürekli olarak yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Uygulanan her politikanýn, verilen desteklerin üretimi kýsýtlayýcý yönde olmamasý ve doðru yönlendirilmesi temel hedef olmalýdýr. Küçük üreticinin korunmasý, üretimden uzaklaþtýrýlmamasý bir diðer hedef olmalýdýr. Tarýmsal üretim ve buna baðlý olarak küçük üreticinin hayatta kalmasý ve etkin üretim yapmasýnýn biricik yolu olan tarýmsal kooperatifler ve üretici örgütleri; ayný zamanda güvenli üretimin biricik anahtarlarýdýr. Tarýmsal kooperatifler ve üretici örgütleri olmaksýzýn izlenebilirliðin saðlanmasý olanaksýzdýr. Ülkemizde, 12 Eylül sonrasýnda sendikalar sadece ekonomik bir çýkar birlikteliðine dönüþürken, sosyal ve siyasal aidiyet de zayýflamýþtýr. Kent yoksullarý temel geçim araçlarýndan uzaklaþýrken, kýr emekçileri de kapitalizmin acýmasýz koþullarýyla rekabet edemez hale gelmiþtir. Bütün bu süreç kýr ve kentte yoðun bir emek ve doða sömürüsüyle perçinlendiðinde, yaþama ve dayanýþma olanaklarý giderek daralmýþtýr. Bu çerçevede uzun yýllar boyunca kooperatiflerin yapýlanmasý siyasi olarak pek tercih edilmeyen yapýlar olarak deðerlendirilmiþtir. Ancak gelinen noktada; bu örgütlenme modelinin önemi FAO tarafýndan da altý çizilerek vurgulanmaktadýr. Kýrdaki bu yýkýcýlýk karþýsýnda direnmeye ve ayakta kalmaya çalýþan üreticiler birlikte üretmek, paylaþmak ve birbirlerinin sorunlarýndan haberdar olmak durumundadýr. Kýrsaldaki üreticinin ürününü aracýsýz alýcýsýna ulaþtýrmasýnýn saðlanmasý, geleneksel tarýmda ýsrar ederek geçimini saðlayan bu yapýlarýn, þirketlerin emeði artýklaþtýrma, doðayý atýk haline getirme süreçlerine direnebilmeleri için, ekonomik açýdan güçlü bir konum elde etmeleri gerekmektedir. Kýrsalda üretim yapanlarýn tasfiyesi eninde sonunda bir siyasal iktidar ve kapitalist modelin sonucudur. Ancak bu siyasal yönelimin tekrar sorgulanmasýnýn vazgeçilmez olduðu günümüzde, kooperatifler yoluyla birincil üreticilerin gerçek anlamda birlikteliðini saðlamanýn yollarýný aramamýz gerekmektedir. Bir dayanýþma, iþinin gerçek sahibi olma modeli olarak kooperatifler, yoðunlaþmalýdýr. Bu kapsamda kentsel dönüþüm alanlarýnda yaþanan sorunlarla, madencilik, enerji, su ve gýda ekseninde kýrda yaþanan sömürü bir arada düþünülmelidir. Özellikle kýrsalda yýkým politikalarýna maruz kalan emekçilerin tarýmsal ürünlerini, tüketiciye direkt ulaþtýracak kooperatiflere ihtiyaç vardýr. Dikkate alýnmasý gereken diðer bir yapý ise; bu kooperatiflerin ürünlerinin tüketiciye yine ayný etkinlik ve ekonomiklikle ulaþtýracak örgütlenme modellerinin oluþturulmasýdýr. Kentlerde kurulacak kooperatifler de hem tüketicilerin gýda ihtiyacýnýn, güvenli, saðlýklý, ucuz teminine yönelik olmalý, hem de kooperatif ortaklarýnýn bu ürünlerin satýþýndan elde ettikleri geliri kendi yaþam alanlarýnda verecekleri mücadelede harcamalarý saðlanmalýdýr. Sonuç olarak; sömürü düzeninin giderek yerleþtiði günümüzde, doðayý ve emeði birlikte geliþtirecek, üreticiyi üretimden uzaklaþtýrmayacak üretim tarzlarýna ihtiyacýmýz vardýr. Bu ihtiyaç ayný zamanda kendi geçim araçlarýmýzý üretme, geleceðimiz üzerinde söz sahibi olma ve temelde de kendi kendimizi yönetebilme gerekliliðinden doðmaktadýr. Yýllardýr her gýda gününde söylediðimiz gibi, tohumdan sofraya, tarladan üreticiye tüm aþamalarda gýda güvenliði ve güvencesinin saðlanmasý ile halkýn ucuz ve saðlýklý gýdaya ulaþabilmesi; kooperatifleþmeyi bir kez daha hedeflenen faydayý saðlamak üzere bu yapýlarý sadece ekonomik deðil, ayný zamanda siyasal bir mücadele bütününün bileþeni olarak görmekle mümkün olabilecektir. Halkýmýza saygý ile duyuruyoruz. Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Mehmet BESLEME Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Dr. Turhan TUNCER

8 SÜREÇ Sanayi devriminden sonra, bilim insanlarý tarafýndan, atmosferdeki karbondioksitin (CO2) artýþ gösterdiði gözlenmeye, artýþýn nedenleri ve iklim üzerindeki etkileri incelenmeye baþladý yýlýnda J. Fourier, atmosfer olmasaydý dünyanýn çok daha soðuk olacaðýný hesapladý da J. Tyndall, bazý gazlarýn kýzýlötesi radyasyonu bloke ettiðini ve yoðunluklarýndaki deðiþikliklerin iklim deðiþikliðine yol açabileceðini söyledi da S. Arrhenius, fosil yakýtlarýn küresel ýsýnmaya neden olabileceðini, He proposed a relation between atmospheric carbon dioxide concentrations and temperature.co2 yoðunluðu ile sýcaklýk arasýnda iliþki olduðunu ve yoðunluðun iki katýna çýkmasý halinde, 5 C sýcaklýk artýþýna yol açacaðýný ileri sürdü. YHe found that the average surface temperature of the earth is about 15 o C because of the infrared absorption capacity of water vapor and carbon dioxide.eryüzünün ortalama yüzey sýcaklýðýnýn, su buharý ve CO2 soðurma kapasitesi nedeniyle yaklaþýk 15oC olduðunu gösterdi. This is called the natural greenhouse effect. Bu olayý doðal sera etkisi olarak adlandýrdý.arrhenius suggested a doubling of the CO 2 concentration would lead to a 5 o C temperature rise.he and Thomas Chamberlin calculated that human activities could warm the earth by adding carbon dioxide to the atmosphere. Bir yýl sonra, TC. Chamberlin ile birlikte, atmosferdeki insan etkinliklerine baðlý CO2 artýþýnýn ýsýnmaya neden olduðunu bildirdiler yýlýnda A. Lotka, kömür kullanýmýna dayanarak, endüstriyel etkinlik sonucu, atmosferdeki CO2 nin500 yýl içinde iki katýna çýkacaðýný hesapladý. atmospheric CO2 in 500 years de GS. Callendar, CO2 nin sera etkisinin küresel ýsýnmayý uyardýðýný söyledi yýlýnda G. Plass, atmosferde endüstriyel kaynaklý CO2 salým artýþýnýn küresel ýsýnmaya yol açtýðýný; CO2 yoðunluðunun, 2000 li yýllara kadar 1900 yýlýndaki düzeylerine göre %30 artmasý halinde sýcaklýðýn 1 C; iki katýna çýkmasý halindeyse 3.6 C artacaðýný söyledi deg. Evelyn Hutchinson, a Yale biologist, first suggests that deforestation will increase atmospheric CO2. GE. Hutchinson tarafýndan, ormansýzlaþmanýn atmosferik CO2 yi artýrdýðý bildirildi yýlýnda He concluded that adding more carbon dioxide to the atmosphere would intercept infrared radiation that is otherwise lost to space, warming the earth. G. Plass, atmosfere daha fazla CO2 eklenmesinin radyasyon dengesi üzerinde önemli bir etki göstererek dünyayý ýsýttýðýný açýkladý.the argument that the oceans would absorb most carbon dioxide was still intact yýllarýnda R. Revelle, okyanuslarýn CO2 emdiðini, ahowever, in the 1950's evidence was found that carbon dioxide has an atmospheric lifetime of approximately 10 years.ncakmoreover, it was not yet known what would happen to a carbon dioxide molecule after it would eventually dissolve in the ocean.perhaps the carbon dioxide holding capacity of oceans was limited, or carbon dioxide could be transferred back to the atmosphere after some time.co2t tutma kapasitesinin sýnýrlý olduðunuresearch showed that the ocean could never be the complete sink for all atmospheric CO 2., tüm atmosferik CO2 nin en çok üçte birinin okyanuslar tarafýndan emilebileceðini bildirdi de CD. Keeling, atmosferdeki CO2 mikarýný 315 ppm olarak buldu ve yýllýk artýþlardan söz etti yýlýnda CO2 düzeyindeki deðiþikliklere iklimin çok hýzlý yanýt vereceði bildirildi de S. Manabe ve RT. Wetherald, CO2 nin dünyanýn sýcaklýk derecelerini yükselteceðini gösteren inandýrýcý hesaplamalar yaptý Antarctica buz tabakalarýnýn çöküþ olasýlýðýnýn katastrofik deniz düzeylerini gündeme getireceði; 1970 yýlýnda insan etkinlikleri sonucu aerosollerin hýzla arttýðý gösterildi. Ýlk Dünya Gününde küresel bozulma endiþesi ve çevre hareketi yayýlmaya baþladý de SMIC konferansýnda bilim adamlarýnýn organize bir araþtýrmasý, insana baðlý nedenlerle hýzlý ve ciddi bir küresel deðiþim tehlikesine iþaret etti de Afrika, Ukrayna ve Hindistan daki kuraklýða baðlý gýda krizi, iklim deðiþikliði konusunda korkularýn daha da yayýlmasýna yol açtý. Ayný yýl, Birleþmiþ Milletler çevre konferansý sonrasýnda, doðadaki aþýrý kirliliðe, yenilenemeyen kaynaklarýn azalmasý ve yok edilmesine insanlarýn yol açtýðý; geliþmiþ ülkelerdeki çevre sorunlarýnýn sanayiden ve teknoloik ilerlemelerden kaynaklandýðý bildirildi yýlýnda, kloroflorokarbonlarýn ozon tabakasýna zarar verebileceðinin bildirilmesi ve 1972 den beri süregelen önemli kuraklýklar iklimle ilgili endiþeleri iyice artýrdý yýlýnda metan ve ozon gazlarýnýn sera etkisine anlamlý bir katkýsýnýn olduðu gösterildi yýlýnda ormansýzlaþma ve diðer ekosistem deðiþikliklerinin iklim deðiþikliklerinin ana etkeni olduðu öne sürüldü. Ve sonunda 1977 yýlýnda önümüzdeki yüzyýlda baþ iklim riskinin, küresel ýsýnma olduðu bilimsel görüþünde büyük ölçüde birleþme oldu da ABD Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences NAS), atmosferdeki CO2 nin iki katýna çýkmasý halinde 1,5-4,5 C küresel ýsýnmanýn olacaðý önermelerini son derece inandýrýcý bulduðunu açýkladý ve It is thought that only nearly a third of anthropogenic CO 2 is absorbed by oceans. ilk iklim konferansý düzenlendi de NAS tarafýndan, 1983:önemli iklim deðiþikliklerini önlemek için artýk çok geç diyene kadar beklemeyi gerektiren beklegör politikasýndan söz edildi. Bir yýl sonra An NAS report confirms that a doubling of CO2 levels eventually would warm the Earth by 3 to 8 degrees bir NAS raporunda, CO2 düzeylerinin ikiye katlanmasý sonunda Dünya nýn 3-8 FThe same year a US Environmental Protection Agency (EPA) study called Can We Delay A ýsýnacaðý doðrulandý. Sanayi öncesi dönemde 280 ppm olan CO2 nin, 1988 de 350 ppm e çýktýðý görüldü (7.8); ayný yýl BM hükümetler arasý Ýklim Deðiþikliði Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) kuruldu. IPCC nin 1990 yýlýnda yayýnladýðý, ilk raporunda, sera gazý salýmýnýn artmasýnýn, insan etkinliklerinin sonucu olduðu, sera etkisinin artmasý ile resulting on average in an additional warming of the Earth s surface. It calculates that an immediate 60% bir ek ýsýnmaya yol açacaðý,reduction in CO2 emissions would stop the buildup of carbon dioxide. CO2 birikimini durdurmak için salýmýnýn hemen % 60 azaltýlmasýnýn gerektiði vurguladý. Ayný yýl ABD Çevre Koruma Ajansý (EPA) çalýþmasý, ýsýnmanýn bir sonucu olarak, devletlerin tarým koþullarý önemli ölçüde deðiþmiþ, çevresel ve ekonomik sistemler potansiyel olarak bozulmuþ olacaktýr denildi. (9,10,11,12) 1992: 1989 yýlýnda yapýlan, IPCC nin ilk toplantýsýndan sonra, ABD endüstrisinin 46 büyük þirketi ve ticaret birlikleri tarafýndan, Küresel Ýklim Koalisyonu (Global Climate Coalition GCC) adýyla iklim deðiþikliði inkarcýsý bir örgüt oluþturuldu. GCC, uluslararasý iklim görüþmelerinin yapýldýðý toplantýlarda, Küresel ýsýnmayla mücadele politikalarýnýn orta-sýnýf Amerikan kapitalizmine bir saldýran kýzýl Marksist sosyo-ekonomik doktrin olduðunu. CO2 düzeyindeki artýþýn aslýnda bitkilerin üretimini artýrdýðý söylemleriyle, küresel ýsýnmayla mücadele karþýtý agresif lobicilik yapýyordu (13,14,15) 1991yýlýnda Exxon Mobil ve Peabody Energy nin önderlik ettiði, National Coal Association ( NCA), Western Fuels Association (WFA) ve Edison Electric Institute ( EEI) tarafýndan oluþturulan Information Council on the Environment ( ICE), küresel ýsýnmaya iliþkin halk arasýnda þüphe yaratmak amacýyla bazý bilim insanlarý ve kitle iletiþim araçlarýnýn da katýlýmýyla, ICE Campaign adýný verdikleri bir kampanya baþlattýlar yýlýndan itibaren GCC, ExxonMobil, Koch industries, Science and Environmental Policy Project (SEPP), Greening Earth Society (GES), WFA, Center for the Study of Carbon Dioxide & Global Change, Oregon Institute of Science and Medicine ve George C Marshall Institute, gibi büyük sanayi ve ticaret þirketleri ve onlarýn oluþtuduklarý fosil yakýt lobisi kuruluþlar, milyonlarca dolar harcayarak iklim deðiþikliði ile ilgili bilimsel ve diplomatik çalýþmalara durmaksýzýn saldýrdýlar.(15,16,17,18)

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı