TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor"

Transkript

1 TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi ve lokomotif ürünlerin art fl na sebep olaca n belirtti. GÜNCEL Palandöken yaz l de erlendirmesinde, Biz zam yapmay n dedikçe zamlar h z kesmeden artarak devam ediyor. Son zamdan sonra motorinin fiyat 9 kuruflluk art fl ile litre fiyat 4 lira 54 kurufla yükseldi. En son 25 Aral k'ta benzine 13 kurufl zam yap ld. Bu zamm n da geri al nmas n istedik. Ancak kimseden ses ç kmad için dolar kurundaki yükselifl bahane edilerek fiyatlar yükseltiliyor. Ama fiyatlar düflünce kimsenin sesi ç km yor. Benzine yap lan zam ne kadar yersiz ise motorine yap lan zam da o kadar yersiz. dedi. HABER 2. SAYFADA 4 OCAK 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Trafik canavar özellikle küçük yafltaki çocuklar hayattan kopar yor MAMAK ÇANKAYA Çankaya da vergiler kuyruksuz ödendi Çankaya Belediyesi nin vatandafllar n emlak ve çevre temizlik vergilerini yat r rken s - k nt çekmemeleri için uygulamaya koydu u kolayl klar semeresini verdi. Çankayal lar vergi kuyruklar na girmeden rahatça vergilerini ödeme imkan buldular. HABER 4. SAYFADA Mamak a yeni nikah salonu yap l yor Mamak Belediyesi ilçeye yeni bir nikah salonuna daha kavuflturacak. Mamak ta bulunan nikah salonlar n 2014 y l içerisinde bir çok yeni nikah salonu ekleyecek olan Mamak Belediyesi, Mamak Kültür Merkezi (MKM) içerisinde de yeni bir nikah salonu için çal flma yap yor. HABER 2. SAYFADA Pursaklar da sinema salonu aç ld 16 DA Yaflam Alan na vatandafl ilgisi 16 DA fientepe Teleferi i baharda aç l yor 13 TE TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor Karayollar Trafik ve Yol Güvenli i Araflt rma Derne i Genel Baflkan hsan Memifl, trafik kazalar nda en fazla 0-14 yafl grubunda çocuklar n öldü ünü kaydetti. GÜNCEL Lokman Hekim Van Hastanesi uluslararas baflar ya imza att Lokman Hekim Van Hastanesi, merkezi Hollanda da bulunan Neuropyhxia Çal flma Grubu taraf ndan Türkiye deki iki önemli hastaneden biri olarak seçildi. Lokman Hekim Van Hastanesi Yenido an Yo un Bak m Ünitesi nin Türkiye de çal flma orta oldu unu duyuran Neuropyhxia, üniteye 50 bin dolar de erinde beyin izleme cihaz hediye etti. Lokman Hekim Van Hastanesi Yenido an Yo un Bak m Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ercan K rmi, merkezi Hollanda da bulunan Neuropyhxia Çal flma Grubu taraf ndan Türkiye de çal flma orta seçilmelerinin kendilerini çok mutlu etti ini söyledi. Prof. Dr. K rmi, Neuropyhxia Çal flma Grubu ile karfl l kl e itim çal flmalar na baflland - n kaydetti. HABER 2. SAYFADA Tamer Karahan SEKTÖREL BAKIfi LÖSEV de yeni y l coflkusu 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... Bugün 3 te lanlar n z için irtibat: LÖSEV, tedavilerini LÖSANTE Lösemili Çocuklar Hastanesi nde sürdüren miniklere moral verebilmek için yeni y l kutlamas gerçeklefltirdi. 4 TE Süleyman Göksu Bugün 4 te Karayollar Trafik ve Yol Güvenli i Araflt rma Derne i (KTYG) Genel Baflkan hsan Memifl yapt yaz l aç klamada, trafik canavar n n en fazla yafl grubu çocuklar hayattan kopard n belirtti. E T M PROJES Memifl, derneklerince Ankara Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü ile iflbirli ine gidilerek çocuklar için film, slayt, poster ve boyama afisleri haz rlad klar n belirtti. Memifl, Çankaya bölgesinde yaklafl k 40 okula bu e itim projesi bafllat lm flt r. E itimi bu alanda uzman bir ekip vermektedir. Önce çocuklar n bilinçlenmesi için filmler gösterilmekte ve daha sonra slaytlar anlat lmakta, sorular sorulmaktad r. Daha sonrada boyama fiflleri da - t larak pastel boyalar ile boyanmaktad r. Derne imizin bu çal flmalar kendi imkanlar ile yürümekte ve malzeme ve nakit deste i oldu u takdirde tüm ilçelere verilecektir. dedi. Memifl, okullardaki e itimlerin pazartesi ve cuma günlerinde verildi ini ifade etti. (CHA) Japonya ile ortak üniversite Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye ile Japonya n n ortaklafla kuracaklar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili olarak mutabakat muht ras n ocak ay içinde imzalayacaklar n belirtti. Y ld z, ayr ca, Nükleer Santral Projesi Ev Sahibi Ülke Anlaflmas n n da hazirana kadar meclisten geçece ini söyledi. HABER 4. SAYFADA Yalç n ÇYER Bugün 13 te

2 ANKARA /2 Mamak a yeni nikah salonu M amak Belediyesi ilçeye yeni bir nikah salonuna daha kavuflturacak. Mamak ta bulunan nikah salonlar n 2014 y l içerisinde bir çok yeni nikah salonu ekleyecek olan Mamak Belediyesi, Mamak Kültür Merkezi (MKM) içerisinde de yeni bir nikah salonu için çal flma yap yor. Çal flmalar yerinde inceleyerek bilgi alana Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Ayn zamanda tarihi bir bina olan MKM her yönüyle kültüre hizmet veriyor. çerisinde bir çok beceri ve meslek edindirme kursunun da bulundu u MKM de yeni bir nikah salonu daha hizmet vermeye bafllayacak y l içerisinde tamamlamay hedefledi imiz bir çok kültür merkezi ve gençlik merkezinin içerisinde de nikah salonlar m z bulunuyor. Yeni ç kan yönetmelikler çerçevesinde sokakta yap lan dü ünlere yasak geliyor. Bu manada vatandafllar n s k nt Lokman Hekim Van Hastanesi uluslararas baflar ya imza att Lokman Hekim Van Hastanesi, merkezi Hollanda da bulunan Neuropyhxia Çal flma Grubu taraf ndan Türkiye deki iki önemli hastaneden biri olarak seçildi. BUGÜN Ankara S cakl k L okman Hekim Van Hastanesi Yenido an Yo un Bak m Ünitesi nin Türkiye de çal flma orta oldu unu duyuran Neuropyhxia, üniteye 50 bin dolar de erinde beyin izleme cihaz hediye etti. Lokman Hekim Van Hastanesi Yenido an Yo un Bak m Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ercan K rmi, merkezi Hollanda da bulunan Neuropyhxia Çal flma Grubu taraf ndan Türkiye de çal flma orta seçilmelerinin kendilerini çok mutlu etti ini söyledi. Prof. Dr. K rmi, Neuropyhxia Çal flma AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 3 Rebi-ül Evvel 22 Kanun-i Evvel msak :05 31 Günefl :07 03 Ö le :11 59 YARIN Grubu ile karfl l kl e itim çal flmalar na baflland n kaydetti. Lokman Hekim Van Hastanesi Yenido an Yo un Bak m Ünitesi nin yo un ve üst düzey çal flma kapasitesine sahip oldu unu vurgulayan Prof. Dr. K rmi, flunlar söyledi: Yenido an Yo un Bak m Ünitesi miz bu çal flmalara kat lmakla hem üst düzey bak m hem de kaliteli ve disiplinli hasta hizmeti sundu unu kan tlam flt r. Lokman Hekim Van Hastanesi olarak Neuropyhxia Çal flma Grubu ile yapt m z bu iflbirli i sayesinde hastalar m za daha iyi hizmeti sunaca z. Anlaflma yapt m z Neuropyhxia Çal flma Grubu taraf ndan ünitemizde kullan lmak üzere 50 bin dolar de erinde cihaz verildi. Bu cihaz sayesinde hasta bafl nda bebe in beyin fonksiyonlar çok yak ndan, modern bir flekilde izlenebilecek ve gerekli tedaviler de rahatl kla yapabilecek. Söz konusu beyin izleme cihaz Türkiye de s n rl say da merkezlerde bulunuyor. Prof. Dr. K rmi, ortak çal flma kapsam nda Neuropyhxia Grubu ve Utrecht Üniversitesi nden Prof. Kaasha Peters ile Dr. Huibert Tjaibbes öncülü ünde heyetin Van a gelerek e itim seminerleri düzenlediklerini belirterek, Yak n zamanda hastanemizden doktor ve hemflirelerinden bir grup da e itim için Hollanda da da yap lacak olan seminerlere kat lacaklar diye konufltu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :14 20 Akflam :16 42 Yats :18 07 yaflamamas için hem yeni yapt m z gençlik ve kültür merkezlerinin içerisinde nikah salonlar na yer ay rd k. Bunun yan s ra üstü kapal pazarlar alanlar n n içerisinde de isteyen vatandafl dü ününü yapabilecek dedi. MKM bünyesinde yap lan yeni salon yüz kifli oturma kapasitesine sahip olacak. Ocak ay n n sonuna do ru tamamlanarak hizmete sokulmas hedeflenen yeni salonda; asma tavan, gelin odas, misafir koridoru baflta olmak üzere genifl kapsaml bir tadilat çal flmas yap ld. Çal flmalar yerinde inceleyen Akgül e Mamak Belediyesi Meclis Baflkan Vekili Erdal Ak da efllik etti. TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki CHA-ANKARA T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi ve lokomotif ürünlerin art fl na sebep olaca n belirtti. Palandöken yaz l de erlendirmesinde, Biz zam yapmay n dedikçe zamlar h z kesmeden artarak devam ediyor. Son zamdan sonra motorinin fiyat 9 kuruflluk art fl ile litre fiyat 4 lira 54 kurufla yükseldi. En son 25 Aral k'ta benzine 13 kurufl zam yap ld. Bu zamm n da geri al nmas n istedik. Ancak kimseden ses ç kmad için dolar kurundaki yükselifl bahane edilerek fiyatlar yükseltiliyor. Ama fiyatlar düflünce kimsenin sesi ç km yor. Benzine yap lan zam ne kadar yersiz ise motorine yap lan zam da o kadar yersiz. Çünkü benzin, mazot, elektrik ve do algaz gibi ürünlere yap lan zamlar A'dan Z'ye her türlü ürünün fiyat n etkilemektedir. En önemlisi çiftçinin üretti i üründen tutun da üreticinin üretti i ürüne, esnafa ve sanatkara satt ürüne var ncaya kadar A dan Z ye tüm fiyatlar etkileyecektir. Bu da enflasyonun artmas d r. Zaman kaybedilmeden zamlar geri al nmal d r. dedi.

3 zcilik Kulübü nden Akgül e ziyaret ler içinde imzalanacak protokolle Bilgi Evleri nde A nkara Gençlik Spor ve zcilik Kulübü Mamak verilecek izcilik e itimi hakk nda da Akgül ü bilgilendiren Kiraz, protokol kapsam nda ö rencilere Temsilcili i Yönetim Kurulu Baflkan Erdal Kiraz ve yönetim kurulu üyeleri Mamak izcili e giriflten, oba ya, and içme törenlerinden, Belediye Baflkan Mesut Akgül ü makam nda gezi ve seminer programlar na kadar bütün detaylar n uygulamal olarak anlat laca n söyledi. Heyet ziyaret etti. Kulüp faaliyetleri ve projeleri hakk nda Akgül ü bilgilendiren Kiraz, izcili in gönüllü, uluslararas, üniformal bir gençlik faaliyeti olman n takdim etti. Akgül, bireylerin toplumsallaflmas nda Akgül e kulübe verdikleri destekten dolay plaket yan s ra uygulamal bilgi ve beceri kazand ran bir aile ve okulun yan s ra, gençlerin belirli amaçlar e itim faaliyeti oldu unu kaydetti. Mamak do rultusunda bir araya geldi i dernekler ve kulüplerin önemli rol oynad n Belediyesi ile AS LDER aras nda önümüzdeki gün- belirtti. ANKARA /3 Pursaklar da çal flmalar ARALIKSIZ SÜRÜYOR K uzey Ankara n n de iflen yüzü Pursaklar h zla gelifliyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yan nda alt yap ve imar çal flmalar yla da takdir toplayan Pursaklar Belediyesi, önemli hizmetlere imza att. H zla büyüyen ilçenin altyap s nda önemli çal flmalar yaparak metrelerce yeni imar yolu açan ekipler, aral k ay içerisinde 29 soka n asfalt ve yama iflini yeniledi. lçe genelindeki alt yap çal flmalar nda k fl mevsimi engeli tan mayan Pursaklar Belediyesi, asfalt yama ve serim ifllerinin yan s ra yeni imar yollar da açt. Hem Ankara Büyükflehir Belediyesi ekipleri hem de Pursaklar Belediyesi ekipleri ilçe genelinde gece gündüz mesai yaparak hizmete devam Pursaklar Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ekipleri aral k ay nda da ilçedeki çok say da soka n asfalt ve yama iflini tamamlad. So uk havalar ise hizmet yapmaya engel olamad. etti. K fl haz rl klar n da tamamlayan Pursaklar Belediyesi, çok say da personel, büyük ifl makinesi ile hizmet veriyor. Bu kapsamda yap lan çal flmalar aras nda Pursaklar, Saray, Alt nova ve Sirkeli de bin 200 ton asfalt alt at ld, 3 bin 400 metre imar yolu yap ld, metrelerce kald r m onar ld, çok say da kurumun ihtiyaçlar giderildi, kanalizasyon ihtiyaçlar giderildi. K rflehirli ifl adamlar ndan Baflkan Yaflar a ziyaret Tamer Karahan AfiK-I EFSUN GAMZELER ''Aflk n,saklambaç oynad kap s z bir labirentten,kalemin efendisi olarak aflk üflüyorum Geceye ve gamzelerine...'' So uk bir k fl gecesi Parmak uçlar m üflüyor ama dilim, yaz diyor...!!! Gecenin karanl na,düfllerimi kar flt r yorum. Gündüz saçmal klar na inatla... Sen kad n m,hangi gül kokulu yataktas n flimdi... Gördü ün rüyada, yanaklar ndaki gamzeleri öpen benim.. Yüzündeki s cakl k benim nefesim... Yanaklar ndaki sab ka, Ald n cezan n gülümsemesi.. Gamzelerinin içine bir kainat koymaya kalksam,almaz sevgilim... Çalmas n kimse,gamzelerini... P rlanta gibi parlayan,iki y ld z var yüzünde.. flte sevgilim, ben tam oraday m... Gündüz güneflim,gece y ld zlar m sönse, ne yapar m..? Bu gece, yanaklar na bir fliir düflürmek istedim.. Bir resim çizmeye bafllad m,sat rlar ma... Gamzelerin bir veda olmas n..!!! Al flamad m ben gidifllere. Her gidifl gözyafl, Her gözyafl,bir bafllang ç olur bana... Bu gece, akl m ve yüre imi zorlayan yazd - m tüm fliirleri, Aflk n kardelenleri ile süsleyece im... Bir hayat düflün sevgilim,iki duda n n aras ndaki gülümsemede. Güldükçe, iki yana nda açan gamzeler de, binlerce parçaya bölünsün.. Aflk m diyerek,sevgilim diyerek,dizlerimin üstüne çökerim. Kutsal tanr çan n gözlerine,dualarday m.. Aflk n enkaz nday m,ayaklar n n alt na yüzüm düfler.. Dokunmay ö renmeliyim göz ucumla,yanaklar na.. nsan, yüre inden geçenleri yazmaktan korkar m...? Düfllerimin en fakir oldu u an ve fliirlerimi gömdü ün gamzelerin.. Affet beni..! Gamzelerin,habersiz yaflanan aflklar n cellad olmas n.. Bu gece ilk defa, Mabedimdeki perdeleri,sonuna kadar açaca m.. Y ld zlara, iyi geceler diyerek,hayk r yorum.. fiiirlerimdeki en keskin harflerle,dudaklar m parçalayarak Cennet çiçekleri sunaca m,puslu yüre imden sana... Bildi im tüm renkler,iki yana na düflsün... Gamzelerin, brahim in çiçek bahçesi... Aflk n tad n sevgilim, en çok Yusuf un gömle i bilirmifl.. Ac n ve mutluluklar n,polyana n n yanaklar ndaki gamzede mi? S rlar n da anlatsana..!! Bir çift gamzenin.. Sen,bir dünya savafl bafllatabilece ini, biliyor musun sevgilim..? Yanaklar ndaki çatlaklarda, harflerim sakl.. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, K rflehirli Sanayici ve fl Adamlar flbirli i-güç Birli i heyetini makam nda a rlad, Ziyarete K rflehirli Sanayici ve fladamlar flbirli i-güç Birli i Baflkan Mehmet Akyürek ve yönetim kurulunun yan s ra CHP Mamak Belediye Baflkan Aday Coflkun Torun da kat ld. Gündem ve adayl k sürecinin tart fl ld ziyarette Yaflar, heyete yeni y lda bol kazanç ve baflar diledi. Geçen seçimde Ankara da yaflayan K rflehirlilerden ciddi destek gördü ünü ifade eden Yaflar, Kayna yerinde kullan p, 5 y l boyunca talepler do rultusunda hizmet ettik. Geçmiflteki borçlar ödeyip gelece e yat r m yapabilen bir belediye haline geldik. Yenimahalle Belediyesi ayaklar yere sa lam basan, ço u büyükflehir belediyesinden daha güçlü bir belediye dedi. Geride b rakt m z y lda iyi ya da kötü birçok fleyin yafland n dile getiren Yaflar, flunlar söyledi: fl adamlar bu ülkenin gelece inin flekillenmesinde büyük rol oynuyor. Türkiye nin kalk nmas n sa layan siz giriflimcilere elimizden geldi ince destek olmaya haz r z. Yeter ki toplumsal fayday göz önünde bulundurun. Yaflar n yeni y l n kutlayan ve yerel seçimlerde baflar lar dileyen Akyürek, Camilere, okullara verdi iniz hizmetten ve bölgeye yapt n z yat r mlardan ötürü teflekkür ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde sizi destekliyoruz. Ankara da yaflayan K rflehirliler olarak her zaman yan n zday z diye konufltu.

4 ANKARA Ç ankaya Belediyesi taraf ndan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödenmesi ile ilgili getirilen yeni yöntemler vatandafllara büyük kolayl klar sa lad. Eskiden yaln zca merkez büro ile semtlerdeki yedi tahsilat bürosundan yat r labilen emlak vergilerinin, PTT, internet ve Halkbank arac l yla yat rma kolayl n n da sisteme eklenmesi ile uzun kuyruklar n da önüne geçilmifl oldu. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n göreve geldikten sonra kent bilgi ifllem altyap s n güncellefltirerek yeniletmesi ile vergi kaçaklar n n 4 önüne geçilerek bilgi ak fl da eskisinden daha düzenli hale getirilmiflti. Düzenli bilgilerin getirdi i kolayl klar n yan s ra son dönemde özellikle internet üzerinden ve Halkbank n tüm ATM ve flubelerinden ödemelerin yap labilmesi vatandafllar n da be enisini kazand. Vatandafllar n büyük bir bölümü 2013 y l nda ki vergi borçlar n internet üzerinden ve banka arac l yla yapman n keyfini yaflad lar y l nda vatandafllar n internet üzerinden yapt klar vergi ödemelerinin % 37'ye vard n ifade eden yetkililer, bu oran n h zla artt n, banka üzerinden gerçekleflen ödemelerin de eklenmesiyle yurttafllar n önemli bir bölümünün belediyeye LÖSEV de yeni y l coflkusu Çankaya Belediyesi nin vatandafllar n emlak ve çevre temizlik vergilerini yat r rken s k nt çekmemeleri için uygulamaya koydu u kolayl klar semeresini verdi. Çankayal lar vergi kuyruklar na girmeden rahatça vergilerini ödeme imkan buldular Çankaya da vergiler kuyruksuz ödendi L ösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV), tedavilerini ayakta alabilen minikleriyle gerçeklefltirdi i yeni y l partisinin ard ndan tedavilerini LÖSANTE Lösemili çocuklar hastanesinde sürdüren miniklere moral verebilmek için yeni y l kutlamas gerçeklefltirdi. LÖSANTE de gerçekleflen ve 20 çocu un kat ld etkinlik kapsam nda çocuklar haz rlad klar birbirinden güzel dans, flark ve gösterilerle yeni y la nefle ile girdi. Kutlaman n sunuculu unu yapan Aysun Çorbac (9), Herkesin yeni y ldan bir dile i vard r. Yeni y l n herkese sa l k mutluluk getirmesini diliyorum dedi. Yeni y l kutlamas nda miniklerle bir araya gelen LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Doktor Üstün Ezer çocuklara yeni y lla birlikte tamamen iyileflmenizi diliyoruz diyerek umut verdi. Hediyelerin da t lmas n n ard ndan yeni y l pastas kesildi. gelmeden ödeme yapabildi ini söylediler. Böylece, Çankaya Belediyesi ifl yükünü ve oluflan kuyruklar azalt p gelirini art r rken, Çankayal vatandafllarda rahat, h zl ve güvenli bir flekilde ödemelerini yapabilme imkan na kavuflmufl oldular. Belediyenin gelirlerinde de çok önemli bir art fl sa lanmas na yol açan böylesi kolayl klar ve teknoloji altyap s na yap lan yat r mlar n sürece ini ifade eden Baflkan Bülent Tan k, belediyenin gelir bütçesinin 2009 y l nda 178 milyon TL iken, 2013 y l sonu itibariyle 420 milyon düzeyinde bir gerçekleflme beklediklerini de söyleyerek, belediyesine ve kentine sahip ç kan yurttafllara da teflekkür etti. Genifl Aç Süleyman GÖKSU "DUÂ BADET N ÖZÜDÜR" Dua, Allâhü Teâlâ'ya tezellül, iltica ve kullu unu göstermektir. Dua, slam' n sünnetlerindendir. Hadis-i fierifte "Cenab Hak kat nda dua kadar k ymetli ve itibarl fley yoktur. Muhakkak dua, ibadetin ili idir." Buyrulmufltur. Yani bedenin kemikleri ilikle ve beden de kemikle dik durabiliyorsa, ibadet de dua ile tamam olur. Bundan dolay her ibadet dua ile bitirilmelidir. Dua müminin silah d r. Hadis-i fierifte: "Size düflman n zdan kurtaracak, r z klara kavuflturacak fleyi bildireyim mi? Allâhü Teâlâ'ya gece ve gündüz dua edersiniz. Zira dua müminin silah d r," buyrulmufltur. Dua, inmifl ve inmemifl belaya fayda verir. Muhakkak bela kula iner, dua onu karfl lar da k yamete kadar onunla savafl r, onu defeder, geri çevirir. Dua belay hafifletir, ona karfl sabra vesile olur. Duan n baz adab vard r: En birincisi helal yemektir. Hz. Sa'd bin Ebî Vakkâs (r.a.), Resûlullâh Efendimizden (s.a.v.) duas makbul olanlardan olmas için dua etmesini istedi. "Ya Sa'd, haramlardan sak n. Zira midesine haram lokma giren her kifliden k rk gün dua kabul olunmaz" buyurdular. Dua, ihtiyaçlar n görülmesinin anahtar d r, o anahtar n diflleri de helâl lokma yemek ve helal giyinmektir. Duan n di er adab, günah ve hatalardan çok tövbe etmek ve istenilen fleyde acele etmemek, duadan usanmamakt r. Dua edilen fleyin hemen verilmemesi ya mukadder vakti gelmedi inden veya Cenab Hakk' n kulunun yalvarmas n sevdi inden yahut Cenab Hakk' n bildi i baflka bir hikmettendir. Kula düflen, duas nda srar ve ilticaya devam etmektir. Bir kimseye duas n n karfl l dünyada verilmese ahrette sevab n al r. Dua için faziletli vakitleri gözetmeli, faziletli makamlarda duay ganimet bilmelidir. Japonya ile ortak üniversite LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi ANKARA (CHA)- E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye ile Japonya n n ortaklafla kuracaklar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili olarak mutabakat muht ras n ocak ay içinde imzalayacaklar n belirtti. Taner Y ld z, ayr ca, Nükleer Santral Projesi Ev Sahibi Ülke Anlaflmas n n da bu y l n haziran ay na kadar TBMM den geçece ini söyledi. Üç milyon tirajl Japon gazetesi Nikkei, 1 Ocak 2014 tarihli sabah bask s nda Bakan Taner Y ld z ile yapt röportaj yay mlad. Türkiye ile Japonya n n ortaklafla kuracaklar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili mutabakat muht ras n imzalayacaklar n belirten Taner Y ld z, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 6-8 Ocak tarihleri aras nda Japonya ya yapaca seyahat esnas nda iki ülke hükümeti aras nda konu hakk nda anlaflmaya var laca n bildirdi. Y ld z, ayr ca, Japonya n n lideri oldu u konsorsiyumun, Karadeniz k y s ndaki Sinop ta infla edece i nükleer santral projesinin ticari sözleflmesi olan ev sahibi ülke anlaflmas n n Haziran ay na kadar Meclis ten geçece i yönünde öngörüsünü paylaflt. Baflbakan n Japonya seyahatine efllik edecek olan Y ld z, Japon gazetesine verdi i demeçte, Know how transferi önemli, diyerek Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nin kurulmas yla insan kayna n n yetifltirilmesi konusundaki beklentisini dile getirdi. Bakan Y ld z, Japon akademisyenleri Türkiye ye davet ederek, nükleer mühendislik alan d fl nda kimya, elektronik gibi birçok mühendislik anabilim dallar kurulmas planlar n da aktard. Bakan, üniversite arazisi için de stanbul un Asya yakas nda 120 bin metrekarelik bir alan n tahsis edilmesinin planland n aç klad. Türkiye nin, söz konusu üniversite ile ilgili de erlendirme komitesi üyeleri, Aral k ay nda Japon üyelerle Tokyo da bir araya gelerek içerik üzerinde çal flmalara bafllad. Y ld z, De erlendirme komitelerinin yapaca toplant larda üniversitesinin kurulufl zaman da belirlenecek. dedi. Haziran ay na kadar, yat r m yapacak Japon, Frans z ve Türk flirketlerinin nükleer santral proje flirketini kurmay planlad klar n da aç klayan Y ld z, Türkiye taraf n n hisse oran ile ilgili olarak Yüzde aras nda düflünülüyor. bilgisini verdi. Y ld z, nükleer santralin iflletmesini üstlenecek Frans z GDF Suez in de yat r m yapmas öngörüsünü iletti. Y ld z, Fransa Cumhurbaflkan Hollande ile Baflbakan Erdo an n, ocak ay sonlar nda Türkiye de gerçeklefltirecekleri ikili görüflmelerde Japon-Frans z konsorsiyumunun üstlenece i nükleer santral projesi üzerinde de fikir al flveriflinde bulunacaklar n dile getirdi. Bakan Y ld z, nükleer enerji santrali d fl nda da elektrik altyap s sektöründe yer almalar için Japon flirketlere ça r da bulundu. Kahramanmarafl ta ülkenin linyit rezervlerinin yaklafl k yüzde 40 n n bulundu u sahalarda büyük termik santrallerin kurulmas yönünde çal flmalar n devam etti ini belirten Y ld z, Proje büyüklü ü 10 milyar dolar boyutunda ve toplam 6-7 bin megavat gücünde birçok termik santralin inflas planlan yor. Türkiye, projeyi kazanmay hedefleyen Katar ile müzakerelerini sürdürürken, Japonya dan Mitsubishi Corporation ve Mitsui Co. ile Çinli flirketler de ilgilerini beyan etmifl durumda. 2-3 ay içerisinde projeyi üstlenecek flirket üzerinde karar vermek istiyoruz. diye konufltu. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Ikea, Almanya da ata a geçiyor FRANKFURT (CHA) sveç merkezli mobilya flirketi Ikea, Almanya daki pazar pay n yüzde 13 ten yüzde 25 e ç karmay hedefliyor. fiirket internet sat fllar na a rl k verece- ini duyurdu. Dünyaca ünlü mobilya flirketi Ikea, Almanya daki sat fllardan memnun oldu unu Türkiye rüzgar ve günefli enerjiye çeviremiyor ve bu ülkedeki pazar pay n geniflletmeyi düflündü ünü aç klad. sveçli mobilya flirketi, halihaz rda yüzde 13 olan Almanya daki pazar pay n yüzde 25 e ç karaca n duyurdu. Ikea n n Almanya Müdürü Peer Betzel, Handelsblatt gazetesine yapt aç klamada bu hedefe gelecek 8 ila 10 y l içinde ulaflabileceklerini söyledi. Özellikle online sat fllara a rl k verece- iz. diyen Betzel, flimdilerde 3 bin 500 ürünün internetten sat labildi ini ancak bu rakam 7 bine ç karmay hedeflediklerini kaydetti.2012/2013 y l nda Almanya da 4 milyar Euro ciro yapan sveçli flirket, bu rakam n 92 milyon Euro sunu internet üzerinden ya- not art r m beklentileriyle devam ettirerek, 22 May s ta tarihi zirve rekorunu ,33 puana, kapan fl rekorunu ise ,87 puana tafl d. Bu dönemde döviz kurlar 2012 y l flubat ay ndan beri devam eden yatay bant içindeki seyrini sürdürürken, alt n n ons fiyat ise y l bafl ndan itibaren düflüfl trendi içinde hareket etti. Dolar bazl BIST 100 endeksi ise s n r na kadar yükseldi i 2010 y l - n n kas m ay ndaki ,11 puan kapan fl rekorunu k ramad. Bu dönemde BIST 100 endeksi için borsa çevrelerinde seviyeleri konuflulmaya bafllan rken, ayn zamanda yetkililer taraf ndan endeksten s - f r at lmas n n gündeme gelebilece i de dillendirilmiflti. Kredi derecelendirme kuruluflu Moody s in 16 May s ta Türkiye nin kredi notunu yat r m yap labilir seviyeye yükseltmesiyle 2013 ün devam na iliflkin Borsay daha yukar lara tafl yacak pozitif beklenti eksikli i kar sat fllar n tetiklerken, Fed Baflkan Ben Bernanke nin parasal genifllemeden ç k fl sinyalini vermesi ve Gezi Park odakl geliflmeler de endeksin y l sonuna kadar devam edecek düflüfl trendine girmesine neden oldu. Ayn dönemde döviz kurlar yükselifle geçerken, alt n n ons fiyat ise Fed in ç k fl stratejisi ile ilgili beklentilerle düflüflünü h zland rd. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluflundan Fitch 2012 y l n n kas m ay nda Türkiye ye yat r m yap labilir notu verirken (BBB-), di- er kurulufl S&P ise 2013 y l n n mart ay nda Türkiye nin notunu yat r m yap labilir seviyenin bir EKONOM /5 Piyasalarda 2013 y l dalgal seyretti Borsa stanbul 2013 y l nda yat r mc s na yüzde 13,31, alt n ise yüzde 27,56 oran nda zarar ettirirken, dolar yüzde 20,83 ve avro ise yüzde 26,13 oran nda getiri sa lad. ZM R (CHA) G ediz Üniversitesi Enerji Uzman Yrd. Doç. Dr. Ümit Çal, bir TÜ- B TAK projesi kapsam nda enerji raporu haz rlad. Almanya'n n, Türkiye nin elektrik üretim kapasitesinden daha fazlas n rüzgar ve güneflten elde etti ini, ihtiyac n n yüzde 25,8 ini bu çevreci kaynaklardan sa lad n belirten Çal, daha avantajl konumda olan Türkiye'de ise bu oran n yüzde 5 oldu unu kaydetti. A r k fl flartlar sebebiyle do algaz sarfiyat ndaki art fla ba l elektrik kesintileri, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n önemini bir kere daha ortaya koydu. Almanya da enerji üzerine 12 y l çal flt ktan sonra bilimsel faaliyetini zmir de sürdüren Yrd. Doç. Dr. Çal, TÜB TAK n deste iyle haz rlad projede yenilenebilir enerji kaynaklar ve enerji verimlili ini artt ran teknolojilerinin Türk enerji piyasas ve flebekesi üzerindeki rolünü, uluslararas örneklerle karfl laflt rmal olarak ele ald. ki y l sürecek projedeki incelemelerinin ilk sonuçlar n bir raporda toplayarak Türkiye nin, enerjide d fla ba ml l ktan kaynaklanan risklerinin azalt lmas için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar ndan azami seviyede faydalanmas gerekti- ini ortaya koydu. Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi akademisyeninin tespitlerine göre Türkiye nin toplam elektrik üretim gücü 62,7 gigawatt. Bunun yüzde 45 i do algazdan karfl lan yor. Bu oran, yüzde 20 olan AB ortalamas n n iki kat ndan fazla. Türkiye'deki elektrik üretiminde rüzgar ve güneflin pay sadece yüzde 5. Bu alanda daha dezavantajl konumda bulunan Almanya, Türkiye nin toplam kurulu güç kapasitesinin de üzerinde 68 gigawatt elektri i, rüzgar ve güneflten elde ediyor. Topraklar n n güneyini günefl tarlalar, kuzeyini ise rüzgar türbinleriyle dolduran Almanya, elektrik ihtiyac n n yüzde 25,8 ini çevreci kaynaklardan sa l yor. Y ll k günefllenme süresinin Almanya da ortalamada bin 600 saat, Türkiye de ise 2 bin 700 saat oldu u bilgisini aktaran Ümit Çal, Türkiye nin bu konuda co rafi olarak avantajl oldu unu, çevreci kaynaklar n daha faal kullan lmas halinde flu an yüzde 5 seviyesinde olan elektrik ihtiyac n karfl lama oran n n çok daha yukar lara ç kabilece ini vurguluyor. Çal, yenilenebilir enerji sektörünün geliflememesini de mevcut yüksek potansiyelin, flebeke k s tlar gibi teknik altyap handikaplar sebebiyle kullan lamamas ve bu alandaki teknolojinin halen büyük oranda yurtd fl ndan temin edilmesine ba l yor. MÜN H (CHA) Y eni y lla birlikte Avrupa Birli i (AB) ülkelerine serbest dolafl m ve çal flma hakk kazanan Bulgar ve Rumen göçmenlerinin Almanya da çocuk paras alma haklar n n yasal olarak engellenemeyece i bildirildi. Bu y l 180 bin Bulgar ve Rumen göçmenin gelmesinin beklendi i Almanya da özellikle muhafazakar siyasiler, sosyal sisteme STANBUL (AA) A A muhabirinin veri da t m terminallerinden derledi i bilgilere göre 2012 y l n ,44 puandan kapatan BIST 100 endeksi, 2013 y l nda en yüksek ,33 puan ve en düflük ,17 puan gördükten sonra 2013 y l n yüzde 13,31 oran nda düflüflle ,73 puandan tamamlad y l na 1.675,30 dolar seviyesinden bafllayan alt n n ons fiyat ise y l boyunca düflüfl trendinde hareket ettikten sonra y l n son saatlerinde yüzde 27,56 oran nda de er kayb yla dolar seviyelerinden ifllem görüyor. Döviz kurlar ise özellikle y l n ikinci yar s ndaki yükselifl ile y ll k bazda yat r mc s na yüzde 20 nin üzerinde kazanç sa lad. Bankararas piyasa verilerine göre dolar yat - r mc s 2013 y l nda yüzde 20,83, avro yat r mc s ise yüzde 26,13 oran nda getiri elde etti. Yurtiçi piyasalar yat r mc lar may stan önce ve may stan sonra diye iki farkl zaman diliminde de erlendiriyor. May s ay nda dünyan n önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluflundan ikincisi olan Moody s Türkiye ye yat r m yap - labilir notu verirken, ABD Merkez Bankas n n (Fed) parasal genifllemeden ç k fl için ilk sinyali vermesi ve Gezi Park olaylar da May s ay nda gerçekleflti. BIST 100 endeksi 2012 y l ndaki uzun vadeli yükselifl trendini 2013 y l n n ilk 5 ay nda özellikle kredi derecelendirme kurulufllar na iliflkin alt olan BB+ya yükseltmiflti. Analistler, not art fl beklentisiyle 2012 y l n n ikinci yar s ndan itibaren yurtiçi piyasalarda görülen pozitif ayr flman n, bu beklentinin ortadan kalkmas yla 2013 y l n n May s ay sonras nda yerini küresel piyasalardan negatif ayr flmaya b - rakt n kaydetti. Y l n son ay nda gündemin en önemli maddesi olan stanbul merkezli operasyon ise piyasalarda sert bir türbülansa neden olarak endeksin puan ile y l n en düflük seviyesine kadar gerilemesine, dolar ve avronun da TL karfl s nda tarihinin en yüksek seviye rekorlar n k rmas na neden oldu. Bu dönemde dolar/tl paritesi en yüksek seviye rekorunu 2,1770 e tafl rken, avro/tl paritesi de en yüksek rekorunu 3,0155 e gelifltirdi. Alt n n onsu ise aral k ay nda üst üste dördüncü ay da düflüflle tamamlayarak y ll k bazda 12 y l aradan sonra ilk kez yat - r mc s na zarar ettirdi. BIST 100 endeksinin y l içinde gördü ü en yüksek ve en düflük seviyeler dikkate al nd nda 7 ayda yaklafl k yüzde 36 oran nda bir gerileme görülürken, dolar baz nda bak ld nda ise bu düflüfl yüzde 44 ü afl yor. Y ll k de erlendirmede 4 yat r m arac n n da 2013 y l nda 2012 y l performans n n tersini gerçeklefltirmifl olmas dikkati çekiyor y - l n kazançla kapatan BIST 100 endeksi ve alt n 2013 y l nda de er kaybederken, 2012 y l nda yat r mc s na kaybettiren dolar ve avro ise 2013 y l nda kazanç sa lad. Son geliflmeler ekonomiyi kötü etkilese de Türkiye, uzun ve orta vadede olumlu bir görünüme sahip STANBUL (AA) M armara Üniversitesi ktisat Fakültesi Ö retim Görevlisi ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslano lu, Türkiye nin orta ve uzun vadede büyüme dinamikleri ve potansiyeli yüksek bir ülke oldu unu belirterek, Ancak son dönemde yaflanan iç geliflmeler, Türk ekonomisinin büyümesi ve Türkiye de yap lacak yat r mlar üzerinde bask oluflturmaya bafllad dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Aslano lu, Türk ekonomisinin orta ve uzun vadede iyi bir görünüme sahip oldu unu, ancak Türkiye nin k sa vadede s k nt yaratabilecek ve beklentileri etkileyebilecek bir durumla karfl karfl ya oldu unu ifade etti. Aslano lu, belirsizliklerin azalmas ve siyasi risk alg s n n düflmesi gerekti ine iflaret ederek, 2013 y - l nda Türkiye de yaflanan Gezi Park ve 17 Aral k operasyonu yla geliflen süreç, ekonomide belli hasarlara yol açm fl olsa da Türkiye nin uzun vadeli baflar hikayeleri daha fazlad r diye konufltu. fiu anda yaflanan belirsizli in Türkiye nin büyüme dinamiklerini de etkiledi ini bildiren Aslano lu, flu an yaflanan sürecin uzamas durumunda beklentilerin ve yat r m kararlar n n etkilenece ini ve bu durumun da olumsuz sonuçlar meydana getirebilece ini dile getirdi. Aslano lu, Amerikan Merkez Bankas n n (Fed) parasal genifllemede azalmaya gitmesi ve Türkiye de yolsuzluk operasyonlar n n ayn zamana dek gelmesi ekstra bir olumsuzluk meydana getirmedi çünkü Fed in eylemlerinin normalde de Türkiye ye fazla bir etkisi olmayacakt ve Türkiye de son yaflanan olaylar ne zaman yaflan rsa yaflans n yaratt risk alg s nedeniyle Türkiye yi flimdiki gibi olumsuz etkilerdi. Türkiye nin flu anda finansal piyasalar nda yaflanan negatiflik, büyük oranda iç dinamiklerden kaynaklan - yor. Borsa da yaflanan kay plar, son dönemlerde büyük oranda iç nedenlerden kaynaklan yor. Borsa n n bugün 75 bin de il de 68 bin civar nda olmas, kurun 2,10 a yaklaflmas Türkiye nin içerideki gündemiyle alakal d r ifadelerini kulland. Dünyan n en büyük para yönetim fonlar ndan ve Halkbank n hissedarlar ndan Blackrock n Türkiye deki finans sektörüne iliflkin pozisyonlar m z art raca z ifadesini de erlendiren Aslano lu, Bu tür haberler artarsa yabanc lar n Türkiye ile ilgili alg s daha net olur diye konufltu. TCMB, kurlarda ne kadar fazla istikrar sa larsa ekonominin genel gidiflat na iliflkin alg da o kadar güçlenecek Prof. Dr. Aslano lu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) flu anda s k politika izlemesi gereken bir dönem içinde oldu- unu belirterek, TCMB nin kontrol edemedi i faktörlerin de oldu unu aktard. Aslano lu, TCMB, kurlarda ne kadar fazla istikrar sa larsa ekonominin genel gidiflat na iliflkin alg da o kadar güçlenecek dedi. TCMB nin yeri geldi i zaman esnek bir politika izlemekten çekinmemesi gerekti ine dikkati çeken Bulgar ve Rumen göçmenler çocuk paras alabilecek göçü engellemek için çocuk paras uygulamas n yeni göçmenler için baz flartlara ba lamay düflünmüfltü. Çocuk paras n bu göçmenlere k s tlama fikrinin, federal ve eyalet hükümetleri komisyonundan geldi- i kaydedildi. Plana göre bu ailelere, çocuklar n n gerçekten Almanya da yaflamas ve okula gitmesi flart yla çocuk paras verilmesi gündeme geldi. AB nin bu iki Aslano lu, TCMB nin elindeki araçlar bu süreç içerisinde en etkin biçimde kullanmas ve güçlü bir irade göstermesinin önemli oldu unu vurgulad. Negatif reel faiz dönemi yavafl yavafl sona eriyor ve Fed in flu anki stratejisi de bu durumu destekliyor Fed in tahvil al mlar n azaltmas n de erlendiren Aslano lu, bu durumun geliflmekte olan ülkeleri fazla etkilemedi ini, Türk ekonomisinin ise flu anki özel durumu nedeniyle birtak m etkilere maruz kald n kaydetti. Aslano lu, ancak tahvil al m n n azalt lmas ndaki sürecin ilerlemesinin faizler üzerindeki bask y art raca n belirtti. Enflasyonu düflük tutabilen ülkelerin faizdeki art fltan daha az etkilenece ini ifade eden Aslano lu, bu durumun borsalar olumlu etkileyece ini bildirdi. Aslano lu, Ancak enflasyonu yüksek olan ülkeler, Fed in tahvil al m n azaltmas ndan dolay faizlerdeki bask y hissetmeye devam edecek. Geliflmekte olan ülkeler, enflasyonu düflüremezse gelecek y l n sonlar ve 2015 y l nda bu ülkelerde faizlerde bask oluflur diye konufltu. Negatif reel faiz döneminin yavafl yavafl azalmaya bafllad n ve bu sebepten dolay faizlerin artaca- n aktaran Aslano lu, nominal faizde bask olaca n ve reel faizin de pozitif olaca n belirterek, Fed in flu anki stratejisinin de bu durumu destekledi ini ifade etti. do u ülkesinden Almanya ya gelen göçmenlerin büyük k sm n n ald klar çocuk paras ile geçindikleri ve halihaz rda bu çocuklar n Almanya da bulunmas flart aranmad kaydedildi. Ancak konu hakk nda aç klama yapan Federal Aile Bakanl, yap lan denetimlerin ard ndan çocuk paras hakk n n Alman okuluna gitme flart na ba lanmas n n anayasaya ve AB yasalar na ters düfltü ünü belirtti. Bakanl k, çocuk paras n n hem Alman hem de di er AB vatandafl çocuklar n geçimini garanti alt na ald n vurgulad. AB nin fakir ülkelerinden Almanya n n sosyal sistemine göçün engellenmesini talep eden H ristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bavyera Baflbakan Horst Seehofer, partisine yap lan elefltirilerin haks z oldu unu savundu.

6 /6 DIfi HABERLER ORHAN AKKURT NEW YORK (CHA)- A BD nin New York flehrinin belediye baflkanl n yapan Michael Bloomberg (71), 31 Aral k itibariyle görevini yeni baflkan Bill de Blasio'ya devretti. Eski belediye baflkan n n bugünlerde New York'a (NYC) yapt hizmetlerden ziyade, baflkanl k döneminde kendi cebinden harcad serveti konufluluyor. New York Times (NYT) gazetesi, Michael Bloomberg in baflkanl k sürecinde kendi servetinden 650 milyon dolar harcad n yazd. Belediyenin iflleri için yapt gezilerde 24 milyon dolarl k özel jetini kullanan Bloomberg, 6 milyon dolarl k masraf kendi cebinden karfl lad. Bloomberg, 2.7 milyon dolar tutar ndaki baflkanl k maafl ndan feragat ederek y ll k sadece 1 dolar ücret karfl l nda çal flt. New York un önemli zenginleri aras nda yer alan Michael Bloomberg, belediyenin kendisine tahsis etti i evi kullanmad halde 5 milyon dolarl k bak m onar m harcamas yapt. Lazkiye Liman kimyasal silahlar karfl lamaya haz r E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Antarktika da Rus gemisinde mahsur kalanlar kurtar ld ABDURRAHMAN KAMBURO LU MOSKOVA (CHA)- R us buzk ran gemisi ile Antarktika da mahsur kalan 74 kifliden 52 si kurtar ld. Bir haftadan beri buzlar aras nda s k flan Rus buzk ran gemisi Akademik fiokalskiy de kurtar lmay bekleyen yolcular, mutlu sona ulaflt. Buzk randa bulunan 74 kifliden 52 si helikopter ile yard ma gelen gemiye tahliye edildiler. 22 kifliden oluflan mürettebat ise gemide kalmaya devam ediyor. Bir hafta önce, Avustralya tur operatörü taraf ndan iflletilen Rusya ya ait Akademik fiokalskiy buzk ran gemisi, içindeki 74 kifli ile buzlar aras nda s k flarak mahsur kalm flt. Yolcular kurtarmaya giden Çin ve Avustralya ya ait gemiler kal n buzlar nedeniyle mahsur kalan gemiye yaklaflmay New York eski Belediye Baflkan Bloomberg'in, 12 y ll k belediye baflkanl döneminde cebinden 650 milyon dolar harcad aç kland. Bloomberg, belediye baflkanl süresince servetinden 650 milyon dolar harcad Nüfusu 8 milyondan fazla olan NYC nin 3 dönem yönetimini üstlenen Bloomberg, belediye çal flanlar n n kahvalt ve ö le yeme i masraflar için harcad 890 bin dolar da ayn flekilde kendi cebinden karfl lad. Cömert baflkan, belediye binas nda bulunan akvaryumun 62 bin 400 dolarl k masraf n da kendisi ödedi. Baflkan, seçim kampanyalar nda da toplam 268 milyon dolar harcad. Michael Bloomberg, belediyenin yan s ra New York taki sanat, kültürel ve sa l k kurulufllar na toplamda 263 milyon dolar ba flta bulundu. Bloomberg, ülke geneline yay lan silahs zland rma yasa teklifine destek kampanyalar na 7 milyon, göçmenlik reformu için 5.7 milyon ve gönüllü çal flan gruplara 6.2 milyon dolar maddi yard mda bulundu. NYC de özellikle emlak ve çevre dostu yat r mlar ile tan nan Bloomberg, hem otobüs hem bisiklet yollar n geniflleterek vatandafllar n toplu tafl ma araçlar n kullanmas n teflvik etti. Eski baflkan, evinden iflyerine giderken zaman zaman metroyu tercih ediyordu. tehlikeli bulmufltu. Daha sonra yolcular Çin gemisinde bulunan helikopter ile tahliye edilmesine karar verildi, ancak olumsuz hava flartlar nedeniyle ifllem bugüne ertelendi.mahsur kalanlar n aras nda 22 Rusya vatandafl oldu u belirtiliyor.1982 y l nda üretilen ve Rusya ya ait olan Akademik fiokalskiy buzk ran gemisi Avustralya'daki bir tur operatörü taraf ndan iflletiliyor. Orta Afrika Cumhuriyeti nde çat flmalar fliddetleniyor TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- O rta Afrika Cumhuriyeti nde (OAC) Hristiyan Balaka çetelerinin, darbe yapan Seleka grubuna yard m etmekle suçlad klar Müslümanlara yönelik sald r lar devam ediyor. Çad, Senegal ve Fildifli gibi ülkeler vatandafllar n tahliye ederken, 2 bin Nijeryal baflkent Bangui deki büyükelçiliklerine s nm fl durumda. OAC deki din çat flmalar üzerine geçen ay ülkeye bin 600 asker gönderen Fransa ad na D fliflleri Bakan nezdinde Kalk nmadan sorumlu Bakan Yard mc s Pascal Canfin yapt aç klamada, "OAC de durum kötü. ç savafl n ç kmamas için mücadele veriyoruz." dedi. 4.5 milyon nüfusa sahip OAC de halk n yaklafl k üçte biri can güvenli inden dolay evlerini terk etti. En son Sal günü Balaka çetesinin sald r lar ile 20 kifli hayat n kaybederken, 2 Frans z askeri de öldürüldü. Öte yandan yüz bine yak n insan, Bangui havaalan na s nm fl durumda. Nijerya elçili ine s nan 2 bin sivile ise diplomatlar n en ufak bir yard mda bulunmad klar, insanlar n aç bekledikleri söyleniyor. ddialara göre Seleka grubu komflu Çad n yard m ile 9 ay önce darbe yapt ve Devlet Baflkan François Bozize yi indiren Michel Djotodia iktidara geldi. Müslüman olan Djotodia, Selaka grubunu da tarak Hristiyan Nicolas Tiangaye yi bütün yetkileri elinde bulunduran baflbakanl k görevine getirmesine ra men, Bozize ye ba l gruplar, Müslümanlara sald rmaya devam ediyor. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA LAZK YE (CHA)- S uriye yönetimi kimyasal silahlar n tafl naca Lazkiye Liman nda gerekli tüm önlemlerin al nd n söyledi. fiam yönetimi Lazkiye Liman 'n n kimyasal silahlar n tafl nmas için haz r oldu unu bildirdi. Lazkiye Valisi Ahmet Abdulkadir, kimyasal silahlar n gemilere yüklenece i Lazkiye Liman nda gerekli tüm denetimlerin tamamland n söyledi. Vali Abdulkadir, Kimyasal Silahlar n Yasaklamas Örgütü Suriye deki Koordinatörü Sigrid Kaag n da liman n silahlar n nakline haz r hale geldi ini onayland n aktard. Öte yandan Kaag, geçen y l sonunda tamamlanmas öngörülen kimyasal silah nakli ile ilgili tüm taraflara Apple dan casusluk iddialar na yalanlama FRANKFURT (CHA)- A pple flirketi yetkilileri, iphone lara ABD Ulusal Güvenlik Ajans (NSA) taraf ndan casusluk amac yla yaz l m yüklendi inden habersiz olduklar n aç klad. Alman Der Spiegel dergisi, NSA in iphone lara, veri s zd rmak için gizli bir yaz l m yükledi ini öne sürmüfltü. Dergide yay nlanan 2008 tarihli gizli bir NSA belgesine göre, telefonlara DROPOUT JEEP ad verilen bir yaz l m yüklendi. Derginin haberine göre, bu yaz l m, telefondaki verilerin ele geçirilmesine, hatta telefonun gizli kamera ve mikrofon olarak kullan lmas na imkan sa l yor. Apple dan yap lan aç klamada, arka kap olarak çabalar n art rmalar n istedi. Gecikme gerekçesi olarak kötü hava flartlar ve ulafl mdaki aksakl klar gösterdi. Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü, 15 Kas m da Suriye deki kimyasal silahlar n 31 Aral k a kadar ülke d fl na ç kar lmas için bir takvim belirlemiflti. Bu takvim, Suriye nin tüm kimyasal silahlar n n 2014 ortas na kadar imha edilmesini de öngörüyor. Söz konusu plan n ilk aflamas nda, Suriye nin kimyasal silahlar paketlenip Lazkiye Liman na tafl nacak. Ard ndan kimyasallar Danimarka ve Norveç'in kargo gemileri ile talya'daki bir limana tafl nacak ve burada Amerikan Cape Ray gemisine yüklenecek. Kimyasal silahlar, bu ifl için özel olarak teçhiz edilen Amerikan gemisinde aç k sularda imha edilecek. adland r lan bu tür casus yaz l m projelerinde NSA ile çal fl lmad ve bu tür bir program n varl ndan haberdar olunmad belirtildi. Aç klamada, Arkalar nda kim olursa olsun, kötü niyetli kiflilere karfl, müflterilerimizi sald r lardan korumak için bütün kaynaklar m z kullanmaya devam edece iz. denildi. NSA den yap lan aç klamada ise dergideki iddialara at fta bulunulmazken, ABD istihbarat n n yabanc istihbarat servislerinin kulland teknolojileri takip etti i belirtildi. Aç klamada, ABD, istihbarat misyonunu bu teknolojileri kullanan masum insanlar n zarar görmeyece i biçimde devam ettirmektedir. denildi.

7 HAM T KAVAK KAHRAMAN- MARAfi (CHA)- Seçmen listeleri 10 Ocak ta ask ya ç kar l yor 3 0 Mart 2014 tarihinde yap lacak olan yerel seçimler öncesinde seçim kurullar nda çal flmalar h z kazand. 30 Mart 2014 günü yap lacak olan Mahalli dareler Genel Seçimleriyle ilgili Muhtarl k Bölgesi Ask Listeleri 10 Ocak 2014 günü saat 08:00 den itibaren bafllayarak 23 Ocak günü saat 17:00 a kadar tüm mahalle ve köy muhtarl klar nda ask ya ç kart lacak. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri, belirtilen süre içerisinde seçmen niteli ine sahip oldu u halde muhtarl k bölgesi ask listesinde ismi bulunmayanlar, tarihinde ve daha önce do anlar, baflka bir muhtarl k bölgesi ask listesinde yaz l olup da sürekli olarak oturmak amac yla listenin ask ya ç kart ld muhtarl k bölgesine gelenler, ö renci olup seçmen niteli ini tafl yan ve ö renim gördükleri yerleflim birimlerinde oylar n kullanmak isteyenler, muhtarl k bölgesi ask listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanl fll k veya eksiklik bulunanlar, nüfus bilgisi de iflenler, askerlikte terhis olan, yada aste menli e nasbedilen ancak silah alt nda bulunmalar nedeniyle ask listelerinde kayd bulunmayanlar ve yine ayn nedenle kay tlar dondurulmufl bulunanlar n listedeki durumu de ifltirmeleri istendi. Mu la n n Bodrum ilçesinde, sa anak ya fl sebebiyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Dolu ve ya mur, günlük hayat durma noktas na getirdi. lçe merkezi baflta olmak üzere birçok belde su alt nda kald. Bodrum sokaklar dereye döndü KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Çal flma iste inizin artmas ile olaylara bak fl n z yeniden de iflebilir. Sabr n z ve gücünüz yerine gelecektir. sorumluluk duygunuzun yeniden kabarmas ile ifl ve aile yaflam n z düzene giriyor. Çal flkanl n zdan baflar kazanacaks n z. Yine bu dönemin özelli i yafll kad nlarla iliflkilerinizin düzenli olmas fleklinde olacakt r. Daha sempatik birisi olarak görünmek isteyeceksiniz. Bunda da baflar l olacaks n z. De iflik sanatsal faaliyetler bu devrede yeniden gündeme gelebilir. Tiyatro, sinema, konferanslar ve seminerler dönemin hareketli geçece ini gösteriyor. Hatta genelde sosyal iliflikleriniz uyumlu ve her zamankinden daha gündemde olacakt r. Gün ortas na do ru ani bir maddi sars nt yaflaman z olas d r fakat fazla moralinizi bozacak bir fley yok. Çünkü k sa bir süre içinde s k nt n n feraha dönüflmesi ve maddi konularda rahatlaman z da olas d r. Bir arkadafl n z n bilerek ya da bilmeyerek, parayla ilgili bir iflinizi engellemesi mümkündür. Hislerinizi iyi anlatabildi iniz ve aktarabildi iniz bugün hofl kimselerle tan flman za ve özellikle de sevdi inizle iyi iletiflim kurman za yard mc olacakt r. Yeni ve kal c bir iliflki düflünüyorsan z iyi de erlendirmeniz gerekecek. fians n z n aflk ve sevgi konular nda size daha çok destek vermesi iyi bir f rsat olabilir. Sosyal yönünüzün bu dönemde a r basmas ile de iflik ortamlarda bulunmak ve de iflik sanatsal faaliyetlere kat lmak isteyeceksiniz. Gücünüz sizi ve beraber oldu unuz kimseyi oldukça flafl rtabilir. Gün sizin için en flansl yan ifl ve para konular d r. Olumlu haberler alabilirsiniz. Gerek iliflkilerinizde, gerek duygusal iliflkilerde ba ms zl k ihtiyac duyman z olas d r. Bu ihtiyaçtan dolay birlikte oldu unuz kimselere karfl olumsuz tutumlar içine girebilir ve fark nda olmadan çevrenizdekileri kendinizden uzaklaflt rabilirsiniz. Karfl laflaca n z kimseler içinde ard niyetli birisi oldu u takdirde, sezgileriniz onun ne oldu unu anlasa bile içgüdüleriniz sizi ona itebilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Harcamalar n zda da art fl görülüyor. Hofl eflyalar alabilirsiniz. Bu dönemde bireysel iliflkileriniz önem tafl yacakt r. Ayn fikre sahip kiflilerle beraber olma iste iniz ve beraber oluflturulan konularda çaba harcama arzunuz yo unluk kazanacak. Çabalar n z geliflen iste iniz do rultusunda geliflecektir. Çünkü bu dönemde oldukça sa l kl olacaks n z. Bunun d fl nda mal ve toprakla ilgili konular öne ç kabilir. Ev YENGEÇ veya arsa al m ya da kiralanmas 22 Haziran ile ilgili bürokratik ifllemlere 22 Temmuz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gözünüzden kaçabilecek ufak bir ifl daha sonra bafl n z oldukça a r tabilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Sosyal iliflkiler ve etkinler için son derece baflar l s n z. Baz sosyal faaliyetleri organize edebilir ve bunda son derece baflar l olabilirsiniz fakat bu durumlar size biraz da masraf açabilir. Kalabal k ortamlarda baz konuflmalar yapman z ve oldukça be enilmeniz olas d r. Hiç bir konuda fazla aç lmamal s n z. Sevdi inizin size sad k oldu u kadar sizin ona sad k olmad n z görülüyor. Küçük ve heyecanl kaçamaklar yapabilirsiniz. Arzular n z n art fl sizi oldukça kar fl k düflüncelere götürebilir. Bu sebeple daha dikkatli iliflkiler kurman zda yarar var. Hisleriniz ve duygular n z fluursuzca yükselebilir. Hangi cinsiyetten olursan z olun bugün unutkanl ktan dolay bafl n z n a r yaca görülmektedir. Duygusal iliflkide oldu unuz kimseyle aran zda önemli bir k rg nl k ve hatta ayr l k olabilir. E er sürekli bir duygusal iliflkiniz yoksa sizden oldukça yafll bir kimseyle duygusal yak nlaflma içine girebilirsiniz. Bu kimse sosyal çevrenizden veya sosyal statü aç s ndan önemli konumda olan birisi olabilir. Sosyal iliflkiler ve etkinlikler için son derece baflar l s n z. Baz sosyal faaliyetleri organize edebilir ve bunda son derece baflar l olabilirsiniz fakat bu durumlar size biraz da masraf açabilir. Kalabal k ortamlarda baz konuflmalar yapman z ve oldukça be enilmeniz de olas d r. Bu dönem flans n z yüksektir. TU BA AYHAN MU LA (CHA)- Y a mur sular n n birikmesi sebebiyle sokakta sel meydana geldi. Duruma isyan eden bir vatandafl, olta att ve kefal avlayaca n söyledi. Sokakta mahsur kalan Mustafa Karadeniz, Buras dünyan n gözbebe i Bodrum. Turizmin cenneti ve tüm dünyan n imrenerek tatil yapmaya geldi i yer. Buras Bodrum un en merkezî yeri olan Atatürk Caddesi. Bodrum un bir köyü veya bir beldesi de il. Ne zaman ya mur ya sa, bu ya mur da befl dakika sürüyor, iflte buran n hali bu. fiu anda ne kald r m görebiliyoruz ne de bu caddeyi kullanabiliyoruz. Sokak. bildi in dere. dedi. B TEZ'DE SEL MEYDANA GELD Sabah saatlerinde itibaren sa anak fleklinde ya an ya mur sebebiyle Bitez köy içinde bulunan dere taflt. Sular alt nda kalan sokaklar, bir süre trafi e kapat ld. Birçok ev ve iflyerini su basan beldede Bodrum Belediyesi ve tfaiyesi ekipleri taraf ndan çal flma bafllat ld. Evlerinde ve dükkanlar nda mahsur kalanlar, belediyeden yard m istedi. Baz esnaflar, kendi imkanlar yla dükkanlar n temizlemeye çal flt. Baz sokaklarda asfalt n patlamas sebebiyle yol kullan lamaz hale geldi.cadde ve sokaklarda biriken ya mur sular n n Kumbahçe'de birleflerek akmas yla deniz de çamura bürüdü. Çamura dönen sahiller kullan lamaz hale geldi. Metrekareye yaklafl k 70 kg. ya fl n düfltü ü ilçede, sa anak ya murun aral klarla akflam saatlerine kadar devam edece i bildirildi. stavritler, bal kç lar peflinden Tekirda 'a getirdi RECEP YEfi L TEK RDA (CHA)- E ylül ay nda 'vira bismillah' diyerek sezonu açan bal kç lar, istavritin peflinden Tekirda 'a geldi. G rg r ismini verdikleri tekneleriyle Tekirda limanlar na gelen bal kç lar, aç klarda ak n n yo un oldu u bölgelerde avlan yor. stanbul'dan geldiklerini ifade eden tekne sahibi Yakup Aslan, bal klar n Karadeniz'den Marmara'ya geçti ini ve flu anda Tekirda önlerinde oldu unu, bu nedenle bal kç lar n Tekirda 'a kadar geldi ini söyledi. Yaklafl k bir haftad r Tekirda 'da olduklar n anlatan Aslan flunlar aktard : "Tekirda 'da flu /7 GÜNCEL YAfiAM Kur an kursunu bitiren mahkumlara sertifikalar verildi MESUT MERCAN AFYONKARAH SAR (CHA)- A fyonkarahisar E Tipi Kapal Cezaevi'nde düzenlenen Kur an- Kerim okuma kursunu baflar yla bitiren 17 mahkuma düzenlenen bir törenle belgeleri verildi. l Müftülü ü, mahkumlara yönelik olarak Kur'an- ilk ö renme ve tecvitli okuma kurslar düzenlendi. Kursu baflar yla bitiren 17 mahkum için Cezaevi Müdürlü ü nce hükümlülerin moral ve motivasyonlar n sa lanmas amac yla mezuniyet program düzenlendi.cezaevi konferans salonunda yap lan Kur an- Kerim'i okuma belge töreninde, mahkumlardan bir grup ö renmifl olduklar surelerden okudu. Di er gruplar ise Kur an ayetlerinin meallerinden, hadislerden bir demet ve mini bir ilahi konseri sundu. Yine mahkumlar ad na bir konuflma yapan Kur an kursu ö rencisi, Kur an- geç de olsa ö renmenin çok güzel oldu unu, kendisinin ve tüm arkadafllar n n manevi bak mdan daha fazla istifade ettiklerini anlatt. Cezaevi vaizlerinden Bünyamin Gölcü, hükümlülere ilmihal, ahlak ve akaid bilgilerinin yan nda 17 hükümlüye de Kur an- Kerim ö rettiklerini söyledi. Gölcü, program esnas nda çok k sa süre içerisinde Kur an ö renenlerin mutluluklar n n görülmeye de er oldu unu ifade etti. Kapal Cezaevi Müdürü Yaflar Yücel de yapm fl oldu u konuflmada hükümlü olan arkadafllar n kendilerine emanet olduklar n, onlara en iyi flekilde faydal olmaya çal flt klar n belirtti. Yücel, bu hususta cezaevi vaizlerine, l müftülü üne, Diyanet flleri Baflkanl 'na teflekkürlerini iletti. Müftülük Personel fiube Müdürü Ahmet Arslan da Kur an hizmetinin yayg nlaflmas için ellerinden geleni yapmaya haz r olduklar n dile getirdi. Programda Afyonkarahisar Din görevlileri Derne i (AFD YAD) ad na Ömer Çetin, 17 hükümlüye birer adet Kur an- Kerim hediye etti. Cezaevi müdürlü ünce de sertifika ve ceza infaz kurumu ödül yönetmeli inin belirlemifl oldu u ödüller da t ld. Program, AFD YAD taraf ndan gerçeklefltirilen tasavvuf müzi i konseri ile program son buldu. anda 50'ye yak n g rg r var. Buradan Kumba 'a kadar olan limanlarda gündüzleri bekleyip gece avlan yoruz. Her bir g rg rda ortalama kifli çal fl yor ve bu mevsim bal n azl ndan dolay ciddi s k nt lar çekiyoruz. Masraflar a r ve mazot fiyatlar yüksek. En az ndan masraflar m z ç kartmak istiyoruz. Bal k sezonunun son demlerini yafl yoruz. Bu nedenle bal n peflinden buralara geldik ve bir haftad r bal n peflindeyiz. Baflka bir yerde bal k olursa oraya da gideriz. Bal k nerede biz orada. nflallah biraz daha devam eder de biz de ekme imizi kazan r z."

8 SA LIK /8 Parfümü cilde de il, giysinize s k n ESK fieh R(AA) E skiflehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. lham Sabuncu, aç k havaya ç karken cilde parfüm s kman n, ciltte kal c lekelere yol açabilece i uyar s nda bulundu. Prof. Dr. Sabuncu, AA muhabirine, parfümün do rudan tene s k lmamas gerekti ini ve içeri indeki maddelerin iyi bilinmesi gerekti ini söyledi. Parfüm s k lan cildin, günefle maruz kalmamas gerekti ine dikkati çeken Prof. Dr. Sabuncu, flöyle devam etti: Parfümü günefl fl görmeyen, kulak arkas ile el bileklerinize veya giysilerinize s k n. Yüz ve boyun bölgesi, günefle maruz kalan alanlar oldu u için aç k havaya ç k laca- zaman asla bu bölgelere parfüm s kmay n. Gebeliklerin takibi önemli K r kkale Üniversitesi (KÜ) T p Fakültesi Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Doç. Dr. Yavuz fiimflek, Gebeliklerin yüzde 5 ile 10 u hafif ya da a r sorunlarla seyredebiliyor. Bu sorunlar n da takibi özel bir merkez, özel bir ünite, özel alt yap gerektiriyor dedi. KIRIKKALE (CHA) fi imflek, AA muhabirine yapt aç klamada, KÜ T p Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete giren Riskli Gebelikler ünitesi sayesinde, K r kkale ve yak n illerdeki sorunlu gebeliklerin takiplerinin daha etkili yürütüldü- ünü belirtti. Ünitenin temelde gebelikte anne ya da bebek aç s ndan yaflanan sa l k sorunlar nda çevre illerden sevk edilen hastalara üçüncü basamak düzeyinde hizmet vermek amac yla aç ld n ifade eden fiimflek, flöyle konufltu: Burada anne ya da bebek aç - AFYONKARAH SAR (CHA) fyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Psikiyatri Uz- Dr. Hülya Edil, ba- Aman ml l k kavram n n art k alkol, sigara ve uyuflturucu maddelerin d fl nda ifl, al flverifl ve spor için de kullan lmaya baflland n söyledi. Dr. Hülya Edil, yapt aç klamada, al flverifl ba ml l na dikkat çekti. Dr. Edil, "Bütçemizin elverdi- i ölçüde giyim, eflya, yiyecek gibi ihtiyaçlar m z karfl lamak için yapt m z al flverifl, üzüntü, s - k nt, yaln zl k gibi duygular n giderilmesi için yap l yorsa ve bu olumsuz duygular gidermek için her seferinde al flverifle baflvuruluyorsa 'ba ml l k' söz konusu demektir. dedi. Bunun en önemli göstergesinin kiflinin ihtiyac olmad ve ald ürünleri kullanmad halde kendine engel olamayarak al flverifl yapmaya devam etmesi oldu unu belirten Edil, bu kiflilerin yaln zl k, mutsuzluk, sinirlilik, engellenme, kendini ifade edememe gibi depresyona neden olabilecek etkenlerden dolay, afl r derecede harcama yapt klar n kaydetti. Edil, bu tür kiflilerin sadece al flverifl yapt klar zaman kendilerini iyi ve mutlu hissettiklerini ifade ederek, kad nlar n daha çok giysi, kozmetik, mücevher, ayakkab ve çanta, erkeklerin ise elektronik, cep telefonu, bilgisayar otomobil ya da h rdavat sat n ald klar n dile getirdi. s ndan her türlü riskli durumu de- erlendiriyoruz. 4 boyutlu ultrason de erlendirmesi, ileri yafl gebeliklerinin de erlendirilmesi, anne karn ndaki bebe in içinde bulundu u s v dan genetik amaçl örnek alma, plasentadan örnek al nmas ifllemleri, geliflme gerili i olan bebeklerin takibi, yüksek tansiyonlu ya da fleker hastal olan gebelerin takibi, bebeklerdeki a r sakatl klar n tan s n n konulmas ve aileye bilgi verilmesi uygulamalar n riskli gebelik ünitemizde yap lan ana ifllemler olarak özetleyebiliriz. K r kkale, K rflehir, Yozgat, Çorum, Nevflehir ve Çank r gibi illerden hastalar geliyor. Gebeliklerin yüzde 5 ile 10 u hafif ya da a r sorunlarla seyredebiliyor. Bu sorunlar n da takibi özel bir merkez, özel bir ünite, özel alt yap gerektiriyor. Bu alt yap klini imizde mevcut. Tecrübeli ö retim üyesi arkadafllar m zla, ultrason görüntülerini ve genetik inceleme imkan sa layan laboratuvar deste imizle birlikte riskli gebeliklerin anne ya da bebek aç s ndan tan s n koyarak, takibini yap - yoruz. Doç. Dr. fiimflek, gebelikte anne ya da bebeklerdeki sorunlar n zaman nda tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yap lmas n n anne ve bebek ölümlerini azaltt n kaydetti. Erken teflhisin, erken yönetimin, aileyi erken bilgilendirmenin her aç dan sa l kl sonuçlar n elde edilmesine yard m etti- ini anlatan fiimflek, sözlerini flöyle sürdürdü: Burada ailelere bebekleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Örne in bebe inde çeflitli anormallikler saptanan ya da genetik hastal k flüphesi olan hastalar. Bunlarda amniyosentez (bebe in içinde bulundu u s v dan örnek alma ifllemi) ve koryon villus (bebe in eflinden örnek alma ifllemi) örneklemesi, bebe in kordonundan genetik test ya da enfeksiyon tan s amac yla kan alma imkanlar m z mevcut. Ayr ca ileri gebelik haftalar nda tansiyonunu çok yükselen gebeleri, ikiz ya da üçüz gebe olan hastalar m z ünitemizde takip edip gerekti inde yo un bak m flartlar alt nda do uma alabiliyoruz. Bunlar n takibi özel oluyor ve özel bilgilendirme gerekiyor.(aa) ' htiyaç olmad halde rahatlamak için yap lan al flverifl ba ml l k iflareti' Dr. Hülya Edil, al flverifl ba ml - l de erlendirme ölçe i için flu sorularla insanlar n kendini test etmesini bu fl klardan dördüne veya daha fazlas na verilen cevab n 'evet' ise muhtemelen insanlar n ba ml oldu u anlam na geldi ini belirtti. 1.Kendinizi iyi hissetmedi iniz zamanlarda para harcamak için güçlü bir istek duyuyor musunuz? 2.Yaflam sorunlar n kald rmak çok güç oldu u zamanlarda para harcamak için güçlü bir istek du yuyor musunuz? 3.Yukar daki eylemler ruh halinizi de ifltiriyor mu? 4.Harcad n z para miktar son bir iki y ld r artt m? 5.Harcamalar n z ailenizde veya eflinizde bir hayal k r kl yaratt m? 6.Baflkalar sizin para harcaman - z n bir sorun veya kontrolünüz d - fl nda oldu unu söyledi mi? 7.Planlad n zdan daha fazla sat n ald n z oluyor mu? 10.Bu davran fl n z durdurmaya hiç çal flt n z m? 11.Harcamalar n z veya borçlar - n z yüzünden intihar etmeyi düflündünüz mü? 12.Bir önceki harcama döneminizden kalan borçlar n z varken, yine de afl r harcama yapmaya devam etti iniz oluyor mu? Sevdiklerimizle Sa l kl Yaflama Yürüyoruz etkinli i düzenlendi MUfi (CHA) M ufl Halk Sa l Müdürlü ü, Sa l k Bakanl n n 2014 y l için belirledi i Sa l kl Yaflam çin Hareket Y l etkinlikleri kapsam nda kentte Sevdiklerimizle Sa l kl Yaflama Yürüyoruz etkinli i düzenlendi. Sa l k Bakanl 'n n 2014 y l için belirledi i 'Sa l kl Yaflam çin Hareket Y l ' etkinli i kapsam nda 81 ilde gerçeklefltirilen Sevdiklerimizle Sa l kl Yaflama Yürüyoruz etkinli i ilk defa Mufl ta da yap ld. Mufl Valili i Hükümet Kona önünde bafllayan yürüyüfle, Mufl Halk Sa l Müdürü Dr. Serdal Türko lu, fiube Müdürleri, sa l k personelleri ve vatandafllar kat ld. Yap lan etkinlik ile ilgili gazetecilere aç klama yapan Mufl Halk Sa l Müdürü Dr. Serdal Türko lu, sa l kl beslenme ve hareketli hayat n her vatandafl m z için önemli oldu unu vurgulad. Türko lu, bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde devam edece ini söyledi. Dr. Türko lu, obezitenin önemine dikkati çekmek ve ba l sa l k risklerini azaltmak amac yla gerçeklefltirilen etkinliklere vatandafllar n kat l m n beklediklerini kaydetti. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Özfiliz Çevreli Cad. No:62/A Ayd nl - kevler Alt nda Do antepe fiifa Do antepe Mah Cad. No:25/A Alt nda Alt nda Sevgi Sümer Mah. Sar kad n Sok. No:55 Hamamönü Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Tu ba fieker Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:2/B Beypazar Beypazar S M Huzur Mah. Dikmen Cad.No:382/39 Çankaya/AN- KARA Çankaya Çak r Emek Mah. Biflkek Cad.(eski 8. cad.) No1/A Çankaya Çankaya Aura Balgat Mah. Ziyabey Cad Sok. No:24/B Çankaya Çankaya Zehra Y ld zevler Mah. 720.Sok No:2/A Çankaya Akar Necatibey Cad. No:90/1 K z - lay Çankaya Öznur Y ld r m Beyaz t Mah. Berat Cad. No:20/B-6 Çubuk Çubuk Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Sander stasyon Mah. Leylak Cad. No:4 Etimesgut Etimesgut Solmaz Atakent Mah. 14. Cad Sok. No: 8/A Elvankent Etimesgut Güven 2. Etap Çarfl s No:11 Etimesgut Etimesgut Furkan Se menler Mah. Cumhuriyet Cad. No:39/D Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD.NO:80/A Kazan Baflak Filiz Ayval Mah.146. Cad. No:37/A Ayval Keçiören Atapark Sa l k Atapark Mah. Atapark Cad. No:70/B Keçiören Keçiören Özdo an Rafet Genç Cad. No:11/B Keçiören Keçiören KAYRA BASINEVLER MAH. BA- SIN CAD. NO:47/C Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Can Ata fiahintepe Mah Cad. No:200/12 Mamak Mamak Alpin Balkiraz Mah. Okul Sok. No:31/C-B Mamak Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Say n Zafer Mah. Mentefle Cad. No:68/12 Polatl Polatl Yeni Coflkun Yunus Emre Mah. Yunus Emre Sok. No:10/A Pursaklar Pursaklar Merve Atatürk Cad. No:128/D Sincan Sincan Aktürk Akflemsettin Mah. Polatl 1. Cad. No:32/9 Sincan Sincan Erkmen Yunus Emre Mah. Devrimler Cad. No:33/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Sa l k Kale Mah. Ankara Cad. No:101 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Demetkent Ersan

9 Filosundaki 5 uçakla gelece in teknisyenlerini yetifltiriyor TEKNOLOJ /9 TÜBA bilim tarihinin sayfalar n yeniden aç yor Filosunda 5 uçak bulunan Eskiflehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde, havac l k sektörü için gelece- in uçak bak m teknisyenleri yetifliyor. Okul Müdürü S rr Kabaday, AA muhabirine yapt aç klamada, biliflim teknolojilerinde de e itim veren lisedeki 550 ö renciden 18'si k z, 285'inin uçak bak m alan nda ö renim gördü ünü bildirdi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ESK fieh R (AA) Ö rencileri, sektörün istek ve beklentilerine uygun bilgi, beceriye sahip teknik elemanlar olarak yetifltirip, ifl hayat na ve yüksekö retime haz rlamay amaçlad klar n belirten Kabaday, "1991 y l nda uçak bak m alan nda ö retim vermeye bafllayan Eskiflehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye'de uçak bak m alan nda kurulmufl olan ilk mesleki ve teknik lisedir" dedi. Kabaday, ö rencilerinin, yapt klar ifl birli iyle Hava kmal Bak m Merkezi Komutanl nda uygulamal mesleki e itim gördü ünü ve mezun olduklar nda sektörde ifl kayg s tafl mad n ifade ederek, flunlar kaydetti: "En yüksek SBS puan yla okulumuza giren ö rencilerimiz, atölye ve laboratuvarlar m zdaki araç gereçlerle en iyi flekilde mesleki e itim alarak sektöre haz rlan yor. Ö rencilerimiz, Türkiye'deki en baflar l Anadolu Teknik Lisesi ö rencileridir. Mezunlar m z, geçti imiz y llara göre bu y l çok daha baflar l ve Anadolu teknik liseleri aras nda üniversitelere ilk 100'de yerleflen en fazla say ya sahip durumdad r. Havac - l k sektörümüzün ihtiyaç duydu u nitelikli elemanlar yetifltirmenin onurunu ve gururu yafl yoruz. Bize bu f rsatlar sa layan Milli E itim Bakanl m za, Hava Kuvvetleri Komutanl m za ve Türk Hava Yollar baflta olmak üzere sektördeki sivil havac l k kurulufllar na teflekkür ediyoruz." Okuldaki uçak say s n n 5'e ulaflt n aktaran Kabaday, flöyle devam etti: "Daha önce Hava Kuvvetleri Komutanl taraf ndan okulumuza hibe edilen 'F-104' ve 'T-33' tipi uçaklardan sonra 'T-41' ve iki 'U-17' tipi uçak da filomuza kat ld. Bu uçaklar faal olup, üzerinde ö rencilerimiz uygulama yapabilmektedir. Uçaklar n okulumuza BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA kazand r lmas nda eme i geçen Kara Kuvvetleri Komutanl m za çok teflekkür ediyoruz. Böylece ö rencilerimiz, uygulamal mesleki e itimlerini daha fazla yapabilmekte ve sektöre daha nitelikli eleman olarak yetiflebilmektedir." Ö rencilerden Berfin Gönüllü ise havac l k tutkusu ve tekni e merak ndan dolay ülke çap nda baflar s ndan söz edilen Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini tercih etti ini anlatt. Rehber ö retmenleri sayesinde Malatya'dan Eskiflehir'e gelip, uçak bak m alan nda e itim ald n dile getiren Enes Boyraz da Askeri Lise'yi kazan p pilotluk hayalini gerçeklefltiremeyince, uçak bak m bölümünü ifl f rsatlar nedeniyle seçti ini vurgulad. Beste Mercan da havac l n sürekli geliflen bir sektör oldu unu, uçak bak m alan nda k z ö rencilerin say s n n her geçen dönem artt n belirterek, "Bu okula geldim çünkü gelece i parlak bir bölümde okuyorum. Mezun oldu umuz zaman ifl imkan ve yüksekö retimde de kendimizi gelifltirip, daha iyi yerlere gelebiliriz" diye konufltu. "Etraf mda üniversite kazanan insanlar görüyordum, hepsinin ifl buldu u söylenemez" diyen Kerem Metin de flöyle konufltu: "Kendi mesleklerini yapan çok az insan tan yorum. En az ndan elimde bir ifl olsun istedim. O amaçla Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine girdim. Hem bizim girdi imiz sene katsay engeli de kalkt. Ö renimime üniversitede devam etmek istiyorum. Üniversiteden sonra elimde bir meslek olmas n n benim için art de er tafl d n düflünüyorum." Ahmet Talha Y lmaz ile O uzhan K rkaya ise uçak bak m alan nda e itim alman n mutlulu unu yaflad klar n ifade etti. ANKARA (AA) T ürkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baflkan Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Kalk nma Bakanl 'n n deste- iyle bafllat lan Türk Bilim Klasikleri (TBK) Projesi ile seçilecek 100 temel eser, Türkçe'ye çevrilecek" dedi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Acar, ulusal bilim ve kültür miras niteli indeki prestij eserlerin, bilim hayat na kazand r lmas n n TÜBA gibi ulusal bilim akademilerinin, önemli görevlerinden biri oldu- unu söyledi. Türkiye'nin, söz konusu eserler bak m ndan oldukça zengin bir mirasa sahip oldu una dikkati çeken Acar, "Türk- slam klasikleri say labilecek yaklafl k 3 milyon eser var ancak bunlar n çok az günümüz Türkçesine çevrilmifl. Hatta bu eserlerin baz lar, bizden önce baflka milletlerce kendi dillerine tercüme edilmifl" diye konufltu. Bilim ve kültür miras n n, Türkçe'ye çevrilmesinin uluslararas yar flta gerek duyulan "ulusal özgüven ve motivasyon" aç s ndan da tarihi bir öneme sahip oldu unu vurgulayan Acar, Türk alimleri taraf ndan geçmiflte kaleme al nm fl kültür miras eserlerin, tan t lmas ve günümüzde de yararlan lmas amac yla, TBK Projesini bafllatt klar n ifade etti. Kalk nma Bakanl 'n n, TBK Projesine 2014'ten itibaren 3 y l süreyle, 5 milyon 55 bin lira tutar nda destek sa layaca n aç klayan Acar, projeyle do a ve teknik bilimler, felsefe ve musiki, Türkiyat ve slami ilimler ana bafll klar ndan, alanlar nda büyük etkilere neden olan, insanl n bilgi birikimine katk da bulunmufl 100 temel eserin kütüphanelere kazand r - laca n anlatt. Arapça ya da Farsça telif edilen ve farkl Türk lehçelerindeki eserlerin, Türkçe'ye çevrilmesini amaçlad klar n dile getiren Acar, flöyle konufltu: "Kalk nma Bakanl 'n n deste iyle bafllat lan TBK Projesi ile seçilecek 100 temel eser, Türkçe'ye çevrilecek. Belirlenen 100 eser; t pk bas ma haz rlanacak, Türkçeye tercüme edilecek. Eser daha önce Türkçe'ye tercüme edilmiflse, mevcut tercümenin dilinin ve bilimsel terminolojisinin yeterlili i konusunda uzman görüflü al nacak. Kullan labilir tercümeler, gerekli izinleri ve telif haklar al narak yeniden dizilerek kullan lacak, kullan lamaz görüflü verilen eserler yeniden tercüme edilecek. Proje, Türk dünyas nda üzerinde çal fl lmam fl birçok eser ve konunun akademik boyutlarda incelenmesine ön ayak olacak, akademik çevrelerde yank uyand racak. Osmanl medreselerinde, ilim çevrelerinde itibar edilen ve slam dünyas nda kaynak niteli i tafl yan eserlerin, 21. yüzy l okuyucular na ulaflt r lmas, Türklerin düflünce ve kültür tarihindeki konumunu hat rlatacak. T pk bas m ve tercümeler, yeni nesillerin geçmiflimizin önemli de erleri olan Türk alim ve bilginlere hak ettikleri de eri vermelerini sa layacak." TBK Projesini "prestij proje" olarak tan mlayan Acar, Cumhurbaflkanl, Baflbakanl k, bakanl klar ve üniversitelere da- tmak için yaklafl k 5 bin adet bas lacak klasiklere, dijital ortamdan da ulafl labilinece ini kaydetti. Soldan sa a 1. Kalça kemi i (halk a z )... Polisin kuflkulu gördü ü kimseler üzerinde b çak, silah, esrar vb. yasak fleyler aramas Sözleflme... Rizeli olma durumu Ac, s z duyuldu unda veya s k nt l bir durumda söylenen bir söz... Simge (eski)... Tanr ya, do aüstü güçlere, çeflitli kutsal varl klara inanmay ve tap nmay sistemlefltiren toplumsal bir kurum, diyanet... Hassiyum elementinin simgesi Yükü olan... Baba... Bol ve güçlü olarak ç kan veya f flk ran Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna diflli çarklar, tekerlekler veya pervane ba lanan demir mil... Herhangi bir konuda al nan son karar Devlet ile din ifllerinin ayr l, devletin, din ve vicdan özgürlü ünün gerçekleflmesi bak m ndan yans z olmas, laisizm... Büyük, yetiflkin, yafll, kart (halk a z ) Atefl yak - lan veya konulan yer... Gözlem Tema... Aç lan kredinin en üst miktar Epey... Dövülmek, dayak yemek Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu... Bir fleyin gerçekleflmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müflkül, pürüz, mânia, handikap... Kötülük, fenal k Yanan maddelerin veya gazlar n türlü biçimlerdeki fl kl uzant s, yal m, yalaz, alaz, flule... Amerikan usulü Para aktar - m... E ik olarak kesilmifl kenar (eski)... Dayan kl, güçlü, zorlu (eski) Köy muhtar yard mc s (halk a z )... Riyolit A zdan s zan tükürük... Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmifl bir oyun türü... Servis say s Kayg duymak, çok üzülmek... E iklik, e im, ak nt... Yukar dan afla ya 1. Baz kimseler ve nesneler... Ifl n tedavisi Yasa d fl ifllerle u raflan, zor kullanarak birtak m gizli ç karlar sa layan örgüt... Tepesi olan... Ac km fl olma durumu plik, sicim, tel vb. ince fleylerden kafes biçiminde yap lm fl örgü... Üflemek ifli... Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir Ayn rktan olanlardan her biri... Bir günlük çal flma karfl l verilen ücret, gündelik K r lm fl kemiklerin düzgün bir biçimde sar labilmesi için kullan lan türlü malzemelerden yap lm fl destek... Baflta, bafllang çta, önce, iptida... Paylama nkâr eden, kabul etmeyen... Zengin, varl kl (eski) ran dan geçerek Kuzey Hindistan a yerleflen halk veya bu halktan olan kimse... lke ile ilgili... Boyun e en, kendini baflkas n n buyru una b rakan (eski) çinde gülmece bulunan, gülmece niteli i tafl yan (yaz, karikatür vb.)... Genellikle tahtadan yap lm fl, bölme veya çekmelerine eflya konulan kapakl mobilya... Tellür elementinin simgesi Nicelik, nitelik, güç, süre, say bak m ndan eksik... Yaklaflt rma (eski)... Manda yavrusu (halk a z ) Ça r fl m (eski)... Manisa iline ba l ilçelerden biri "Kurnazca ve haince düzen" anlam nda "... Cengiz oyunu", "çok zorba" anlam nda "... k ran bafl kesen", "bir kimse birinden ald n ötekine, ötekinden ald n bir baflkas na vererek iflini yürütmek" anlam nda "... külah n Veli'ye, Veli'nin külah n..." giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... Kasa bafl nda oturarak para al p kasa fifli veren kimse, kasadar... ç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçalar tutturmaya yarayan bir tür tahta veya metal çivi Kemikli bal klardan, l k denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaflan ve tütsü ile kurutulmuflu s kça tüketilen, uskumru irili inde bir bal k... Dünya üzerinde yer alan bir k ta Alüminyum elementinin simgesi... Belirli faaliyet ve ifllemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal... Karaim Odak... Tedavi eden kimse, terapist Dingil... Arkadafl, dost (eski)... Nitelik bak m ndan, nitelikle ilgili, kalitatif...

10 YAfiAM HAL L ÖZCAN STANBUL (CHA)- /10 ADEM EL TOK BURSA (CHA)- B ursa merkez Osmangazi Belediyesi, ruhsats z yap larla mücadelesini sürdürüyor. Yap Kontrol Bürosu ekipleri taraf ndan, kaçak oldu u belirlenen tek katl bina yerle bir edildi. Yunuseli Mahallesi'nde ruhsats z LAN ANKARA 15. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN Dosya No: 2013/437 Mahkememizden verilen 26/12/2013 tarih ve 2013/437 esas 2013/515 Karar say l ilam yla davan n kabulü Davan n KABULÜ LE; Ankara li, Çankaya lçesi, Seyranba lar Mahallesi 69 cilt, 580 hane, 6 BSN de nüfus a kay tl bulunan T.C. Kimlik nolu Ahmet ve Zahide den olma, 04/03/1984 D.lu, Çidem ALPHAN n Ç DEM olan isminin KARDELEN olarak DE fit R LMES NE ve bu flekilde nüfusa TES- C L NE, karar verilmifl olup karar ilan olunur. 02/01/2014 Bursa da y l n ilk kaçak bina y k m yap ld G aziosmanpafla da y lbafl gecesi donmak üzereyken kurtar lan 5 yafl ndaki çocuk ve kad - n n kald evden aile dram ç kt. Baba Ali. nin nikahs z yaflad iki efline ve çocuklar na fliddet uygulad iddia ediliyor. Ailenin yaflad apartman sakinleri, her gece gürültü ve a layan çocuk seslerinden dolay karakola çok defa flikayette bulunmufl. Gaziosmanpafla da ailesi taraf ndan evde yaln z b rak lan 5 yafl ndaki Furkan smed. ile evde bulunan akli dengesi bozuk olan Remziye Irmak A. (30), donma tehlikesi geçirirken y lbafl gecesi polis ve itfaiye yard m yla kurtar lm flt. Evin penceresinde saatlerce yard m bekleyen küçük Furkan ve akli dengesi olmad iddia edilen Irmak A. n n yaflad evde aile dram ç kt. Baba Ali. nin nikahs z yaflad efli ve çocuklar na fliddet uygulad iddia ediliyor. Apartman sakini Fatma Çiçek, ailede yaflananlar anlatt. Gürültü ve çocuklar n dövdü ü için defalarca karakola flikayette bulunduklar n ifade eden Çiçek, Çare bulamad k. Arka odada televizyon sabaha kadar gürültü yap yor. Hasta kad n önceden öyle de ildi. Benim gibi senin gibiydi. Kaç tane çocu u vard onlar ne yapt bilmiyorum. Bazen 8 tane o lum var diyordu. Bir de çok yalan konufluyor. Evde iki tane kad n vard ama resmi nikahlar yok. Devlete gidip kuzenimdir diyor. Belediyeden yard m al yor. Kad nlara ilaç veriyor. Kad n n kollar simsiyah olmufl. diye konufltu. Mahalle sakinlerinden Ahmet Çelik de ailede yaflanan drama tan k olanlardan. Çelik, Ali. nin iki efliyle beraber yaflad n ancak kad nlardan birinin uzun zamand r eve gelmedi ini söyledi. Çelik, ki tane efli vard. Birer tane de çocu u var. Çocuklardan birini pencereden bofllu a att onun ne oldu unu art k bilmiyoruz. Bir efli di er odaya, bir eflini de buraya kilitliyor. Kendisi odalar ve kap y kilitliyor kaç yor. Yard m istiyoruz flikayetçi de olduk. Huzursuzluk verdikleri için savc l a da bildirdik yine bir fley olmad. Bir yerde de çal flm yor. Kafas na göre gidiyor geliyor. Çocuklar n ve efllerini dövdü- ünü duyuyoruz. Hemen hemen her gece kavga ediyorlar. Kad n al p hastaneye götürdüler, çocu u da yetim yurduna götürdüler. Evde 3 kifli kal yorlard ikisini polis götürdü, kendisi de ortal kta görünmüyor. dedi. Tedavilerinin ard ndan küçük Furkan n çocuk esirgeme kurumuna, genç kad n n ise Bak rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa l ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi ne sevk edildi i ö renildi. Yaflanan olaydan sonra Ali., bir daha eve gelmemifl. Mahalle sakinleri, çocuklar n babas na geri verilmesini istemiyor. Sürekli gürültü ve huzursuzluk veren Ali. nin de evden ç kar lmas n istiyor. olarak inflaat na bafllanan tek katl bina, 2014 y l n n ilk günlerinde belediye ekipleri taraf ndan y k ld. Çevik kuvvet ekiplerinin yo un güvenlik önlemi ald y k mlarda herhangi bir olay yaflanmad. Belediye yetkilileri, ruhsats z konut yapmamalar konusunda vatandafllar uyard. Ekipler, kaçak yap ile mücadelenin kesintisiz sürece ini ifade etti. Kimse Yok Mu bir kamyon yard m malzemesini Suriye ye gönderdi Donmaktan son anda kurtar lan çocu un aile dram Kimse Yok Mu Derne i fianl urfa flubesi Suriye ye bir kamyon temel ihtiyaç malzemesi gönderdi. FETH ALTUN fianliurfa (CHA)- bir kamyon yard m gönderdi. fiehirdeki hay rseverlerden toplanan yard mlar s k s k gönderecek- A r k fl flartlar na direnmeye çal flan Suriyelilere Kimse Yok Mu Derne i bir kamyon lerini belirten Kimse Yok Mu Derne i fianl urfa yard m malzemesi gönderdi. Derne in fianl urfa flubesi, flehirde yard m yapt 50 ailenin ya- yard m, s nma, battaniye, çocuk mamas oldu u- fiube Müdürü Fevzi fiahin, Suriye de en çok ilk n s ra s n r ötesine de yard m göndermeye devam nu vurgulayarak hay rseverlerden destek istedi. ediyor. Dernek binlerce savafl ma duru Suriyeliye fiahin flunlar söyledi: Elektrik ve içme suyu g da, battaniye ve giyim malzemelerinden oluflan s k nt s da çekilen bu k fl flartlar nda g da, battaniye ve s nma ve çocuk mamas gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yan nda, ayr ca ilaç ve ilk yard m malzemeleri de yoklar listesinde. Dernek olarak fianl urfa da her hafta 50 aileye yard m yapmay planlad k ancak Suriye deki ve kamplardaki insanlar da unutmamak gerekiyor en çok onlara yard m elini uzatmak gerekiyor. Bu nedenle s n r d fl yard mlar m z artt rmay hedefliyoruz. Cemiyetten, para ile haber yap lmas n isteyen SEDAfi a tepki DURAN SAVAfi SAKARYA (CHA) - S akarya Elektrik Da t m Afi nin elektrik kesintileri haberinin yay m karfl l nda Sakarya daki yerel gazetelere her 500 lira+kdv ödeme teklifi yapmas, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti nin tepkisine sebep oldu. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Sezai Matur, yapt yaz l aç klamada, SEDAfi n Sakarya da yay n yapan gazetelere gönderdi i mektupta, SE- DAfi n bölgede uygulayaca elektrik kesintilerinin haber olarak yay n n n taahhüt edilmesi halinde ayl k 500 lira ödenece inin teklif edildi ini belirtti. Matur, teklifin bas n meslek ilkelerine, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi nde yer alan Gazeteci, bir bilginin, haberin yay n yahut yay nlanmamas karfl l hiçbir maddi veya manevi avantaj n peflinde olamaz fleklindeki temel ilkeye ayk r oldu unu vurgulad. "Bu çirkin teklifi Sakarya bas n na kabul edilemez bir hakaret olarak kabul ettiklerini" ifade eden Matur, aç klamas nda flunlar kaydetti: Gazetelerin haber sütunlar sat l k de ildir. SEDAfi elektrik kesintilerinin vatandafla duyurulmas n talep ediyorsa, gazetelerin ilan servisiyle irtibat kurabilir. Sakarya bas n n sat l k gibi gören SEDAfi yönetimini k n yor, bu davran fl nedeniyle bizlerden özür dilemeye davet ediyoruz." SEDAfi' n para karfl l haber yap lmas n iste i ve tepkiye sebep olan teklifin maddeleri flöyle: "- fiebeke Yönetim Müdürlü ümüz sizin belirleyece iniz, gazetenizce sürekli ve düzenli takibi yap - lan 2 adresine, her gün kesinti yap lacak bölgelerin listesini iletecek. - Sizler gelen bilgiyi al p yine haber haline getirip her gün yay nlayaca n z taahhüt edeceksiniz. - Her ay n sonunda 1 ayl k duyurular m z n yay nland gazetelerin yay n örneklerinin afla da belirtilen adrese kargolanmas sa lanacak. - SEDAfi bu hassasiyete göstermifl oldu unuz destek için size her ay n 15 inde 500 TL+KDV lik bir ek katk sa layacak. - Her ay n son günü yukar da belirtilen tutar faturaland r p ilanlar m z n takibini yapan MEDAfi a gönderilecek." BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Resmi lanlar (Bas n - 41) (www.bik.gov.tr)

11 Çald ran a Befl As rl k Bar fl an t yap lacak VAN (AA) - SITKI YILDIZ - T ürkiye ile ran aras nda 5 as rd r süren dostlu a dikkati çekmek amac yla, Van n Çald ran ilçesinde an t yap lacak. Çald ran Kaymakaml Proje Ofisi taraf ndan haz rlanan, Do u Anadolu Kalk nma Ajans (DAKA) Yat r m ve Turizm Altyap s n n Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program ile desteklenen Kaz Gölünün Korunmas ve Turizme Kazand r lmas projesi uygulama alan na, 5 as rl k Türk- ran dostlu unu anlatan an t dikilecek. Türklerle ve ranl lar aras nda yaflanan son savafl olan Çald ran Savafl ile sonras nda yap lan ve halen devam eden bar fl n 500. y l n simgeleyecek an t, Kaz Gölü Projesi uygulama alan na kurulacak. Yap lacak 5 metrelik an tta, 500 y l önce yaflanan Çald ran Savafl nda Osmanl ordusunun bafl nda bulunan Yavuz Sultan Selim ile ran fiah smail in kaideleri yer alacak. Çald ran Kaymakam brahim Dündar, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaymakaml k Proje Ofisi taraf ndan haz rlanan bu projeye Befl As rl k Bar fl ad n verdiklerini söyledi. TUR ZM /11 Türkiye nin Alpleri Erciyes e 150 milyon avro yat r m KAYSER (AA) - MUSA ÖZYÜREK - Koreli turistler, kültür turunda Side ve Xanthos Antik Kent'i tercih ediyor Güney Koreli turistler Efes'ten sonra en fazla Side Antik Kent ile Xanthos Antik Kent'i ziyaret ediyor. ANTALYA - ABDURRAHMAN tan ma turuna ç kt flehrin Antalya BÜYÜKKESK N CHA oldu unu kaydetti. Güney Korelilerin, kültür ve insanl k kültür miras n tan ma A nadolu Varl klar 'n tan yal m turlar kapsam nda dünyada en fazla ziyaret ettikleri ülkelerin talya, Fransa, Singapur, kapsam nda geçen y l Antalya'n n Manavgat ilçesine ba l Side Antik Tayland, ngiltere, Çin, Hindistan, Ürdün, Kent ile UNESCO korumas alt nda bulunan Kafl' n K n k beldesi Xanthos Antik Portekiz ve Türkiye oldu unu belirten M s r, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Kent'i 32 bin Güney Koreli turistin ziyaret Hee, "Güney Korelilerin tatil tercihini birinci s rada kültürel varl klar tan ma etti i bildirildi. Güney Koreli turistlerin Avrupa, vard r. Koreli turistlerde deniz,kum ve skandinav ve Rus turistler gibi deniz, günefl turizmine yönelik bir turizm kum ve günefl turizmi yerine kültür, tarih anlay fl yoktur. Antalya bölgesinde çok ve arkeolojik varl klar tan maya yönelik say da antik kentin olmas Güney Koreli turizm anlay fl n n oldu u belirtildi. Seul nsanl k Kültür Miras n Koruma ve Tan tma Vakf Baflkan Arkeolog Doç.Dr. Myung Hee, Güney Koreli turistler Türkiye'de Efes'ten sonra en fazla kültür ve arkeolojik varl klar tan ma turuna Side Antik Kent ile Xanthos'ta ç kt n söyledi. Likya Birli i'nin baflflehri olan Xanthos ile Pamfilya'n n önemli ticaret merkezi olan Side Antik Kent'le ilgili Güney Kore'de yeterli derecede ngilizce ve Korece olmak üzere kaynak eserin oldu unu belirten Hee, Korelilerin stanbul ve Kapodokya bölgesinden sonra en fazla kültür, tarihi ve arkeolojik varl klar MAN SA (AA) - EMRE SAÇLI - B uharl lokomotiflerin su ihtiyac n karfl lamak için yap lan su cendereleri ve depolar, demir yollar n n 138 y ll k tarihine fl k tutuyor. Manisa n n Salihli ilçesinde 2 su cenderesi hala varl n sürdürüyor. Salihli Turizm Derne i (SATURDER) Baflkan Mustafa Uçar, AA muhabirine yapt aç klamada, Frans zlar taraf ndan yap lan cendere ve depolar n, Devlet Demiryollar n n 138 y ll k tarihine fl k tuttu unu söyledi. Salihli Tren Gar n n Türkiye nin en eski garlar ndan oldu unu hat rlatan Uçar, ilçeden geçen demiryolu hatt n n 1850 li y llarda ngilizler taraf ndan planland n ve 1875 y l ndan itibaren hizmet vermeye bafllad n belirterek, flöyle konufltu: O dönemlerde kullan lan lokomotifler suyla ve kömürle çal flt için suya ihtiyaç duyulurdu. Bu nedenle demiryolu hatt planlan rken her 50 kilometrede bir su cenderesi ve depolar yap lm fl. Su cenderelerinden ilçede iki tane mevcut. Su cendereleri ve depolar, istasyonun do u ve bat cephelerine konulmufl. Su depolar doldurulmak için Frans zlar Salihli nin Bahçecik köyünden tren gar na kadar hat döflemifller. Lokomotifler y llar y l burada su ihtiyaçlar n karfl lad ktan sonra yoluna devam edermifl. Devlet Demiryollar n n tarihi aç s ndan su cendereleri ve depolar n oldukça önemli bir konuma sahip oldu unu kaydeden Uçar, Avrupa n n çeflitli flehirlerinde lokomotiflerle çeflitli turlar n düzenlendi ini, benzer projelerin Türkiye de de uygulanabilece ini dile getirdi. Uçar, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye de de bu tür projeler gelifltirilirse su cendereleri ve depolar haz r vaziyette, kullan lmay bekliyor turistler için cazip bir bölge. Güney Koreli turistler, kültürel ve arkeolojik varl klar birinci s rada tan mada UNESCO korumas alt ndaki flehirleri tercih ediyor. Bu ba lamda Xanthos Antik Kent'in özel bir yeri var. kinci olarak ta 2 bin y ld r ayakta olan Side Antik Tiytaro ile Apollon Tap na. Geçen kültür varl klar n tan ma kapsam nda 32 bin Koreli turist Side ve Xanthos Antik Kent'i ziyaret etti. Bu sene bu rakam 40 bine ç karmak istiyoruz." dedi. Yurt geneline y ll k ortalama 190 bin Güney Koreli turist tatile geliyor. Tarihe tan kl k eden su cendereleri y l nda bu hat aç ld ktan sonra 1985 y l na kadar, yani buharl lokomotifler devre d fl kalana kadar 110 y l boyunca ifllevini sürdürdü. Günümüzde mazotlu ve elektrikli trenler devreye girdi i için lokomotifli trenler art k nostaljik seyahatlerde kullan l yor. Su cendereleri hem ilçenin 138 y ll k tarihine tan kl k ediyor hem de bunca y la ra men ayakta kalm fl ve nostaljik bir görüntü sergiliyor. Salihli Tren Gar n n büyük özellikleri oldu unu vurgulayan Uçar, flunlar kaydetti: Demiryolu hatt n ngilizler yap yor ama istasyon gar n Frans zlar kullan l yor. Demiryolu üzerinde hareket eden vagonlar da Rumlar ve Frans zlar taraf ndan yap l yor. Gar binas 1924 y l nda restore edildi. Çünkü Kurtulufl Savafl s ras nda Salihli deki gar ve çevresinde büyük çat flmalar yafland. Bu çat flmalar s ras nda bina büyük zarar gördü. Yunan askerleri geri çekilirken bu binay atefle verdiler. T ürkiye nin en uzun ve en çok kayak pistine sahip Erciyes Da nda Kayseri Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2005 y l nda bafllan lan Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi kapsam nda bu zamana kadar yap lan yat r m miktar 150 milyon avroyu buldu. Kayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Cahid C ng, AA muhabirine yapt aç klamada, da yönetimi olarak yaz n çal fl p k fl n da onun meyvesini yediklerini söyledi. Yaz n Erciyes Da n n her taraf nda inflaat çal flmalar yürütüldü ünü ifade eden C ng, 2012 y l na göre mekanik tesis ve yolcu tafl ma kapasitesinin yüzde 100 e yak n artt n dile getirdi. Erciyes Kayak Merkezi nde bu y l yap lanlarla birlikte 102 kilometrelik pist uzunlu una ulafl ld n belirten C ng, flunlar söyledi: fiu anda Türkiye nin en uzun kayak pistine sahibiz. Ayr ca 26 milyon metrekarelik alanda bulunan 34 pistimizin tamam birbiriyle entegre durumunda. Dört farkl girifl noktas ndan kayakç lar m z pistlere girifl yapabiliyor ve pistlerin tamam n kayarak dolaflabiliyor. Alpler de de ayn sistem mevcut. Alpler de bir pistten baflka bir piste geçerken kayak merkezleri s ra da lar üzerine kurulu oldu u için ülke de ifltiriliyor. Erciyes te de kayakç lar m z istedikleri pistte kayak yapabiliyor. Türkiye nin hiçbir yerinde böyle bir pist yok. Erciyes bu yönüyle Türkiye nin Alpler i olma özelli ini de sahip. Erciyes teki kayak pistlerinin her birinin farkl zorluk derecesine sahip oldu una dikkati çeken C ng, her kayakç n n kendi kabiliyetine, zevkine, zorluk derecesine göre pist seçip kayak yapabildi ini vurgulad. Kayak pistlerinin tamam n n karlama üniteleriyle donat ld n ve pistlere kar takviyesi yapt klar n belirten C ng, Erciyes te bu sezon pistlerin bulundu u kayak merkezine bir sefer kar ya d n onun da tipi fleklinde oldu u için zeminin kar tutmad n ifade etti. Bu y l hizmete giren karlama sistemlerini çal flt rarak, pistlerde kar ürettiklerini kaydeden C ng, Bu sayede 2 hafta öncesinden Hac lar Kap da, yaklafl k 10 gün önce de Tekir Kap da sezonu açt k. Ana pistlerimizde suni kar üreterek, pistlerimizi karlad k ve kayak için haz r hale getirdik. Kayakseverlerimiz hafta içi ve hafta sonu farketmeksizin Erciyes te kayak yapman n keyfini yafl yor. nflallah bundan sonra ya fllar tatmin edici seviyede olur, bütün pistlerimizi kayakç lar m z n hizmetine sunabiliriz diye konufltu. Bütün ana pistlerde toplamda 150 yapay kar makinesi bulundu unu anlatan C ng, kar makinelerinin Tekir bölgesindeki göletten ve Hac lar kap daki lifos istasyonunun üst taraf na yap lan suni göletten ald sularla kar üretti ini ifade etti. Karlama için s cakl k de erinin s f r n alt nda 5 dereceye düflmesi gerekti ini vurgulayan C ng, Erciyes te aral k ay ndan itibaren özellikle gece hava s cakl n n s f r n alt nda 5 dereceye düfltü ünü ve pistler için kar üretebildiklerini söyledi. Pistlerin karlanarak kayak yap labilir hale getirildi ini ifade eden C ng flunlar kaydetti: Karlama üniteleri sayesinde sezonu daha erken aç p daha geç kapatma imkan m z oluyor. Erciyes te kayak sezonu genel olarak ocak ay n n ortalar nda bafllay p nisan ay ortalar nda da bitiyordu. Biz kar erken üretip pistlerde buzlanmay sa lad ktan sonra kar n erime süresi daha da uzuyor. Hem de kayak sezonunu erkene çekmifl oluyoruz. E er karlama sistemimiz olmasayd muhtemelen flu an da n hiçbir taraf nda kayak sezonunu açm fl olamayacakt k.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 ESK fieh R (AA) "K r m Türkleri'nin haf - zas " olarak an lan ünlü yazar Cengiz Da c 'n n 2. Dünya Savafl s ras nda K r m Tatarlar n n çekti i ac lar anlatt "Korkunç Y llar" roman beyaz perdeye aktar lacak. "Korkunç Y llar" roman beyaz perdeye yans yacak BURSA (AA) Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans taraf ndan kal c eserler projeleri aras nda yer alan filmin çekimleri için Afyonkarahisar ve Bolu Alada lar'da özel platolar kuruluyor. Çekimlerine 24 Ocak 2014'te Afyonkarahisar'da bafllan p Bolu Alada lar'da devam edecek filmi, gazeteci-yazar Avni Özgürel projelendirdi. Senaryosunu Atilla Ünsal ve Nil Ünsal' n kaleme ald filmin baflrollerini Murat Y ld r m, Selma Ergeç, Bülent Alk fl, Gülçin Sant rc o lu ve Burç Kümbetlio lu paylafl yor. "Türk Pasaportu" adl ödüllü filmin yönetmenli ini yapan Burak Arl el'in çekece i filminin görüntü yönetmenli ini Feza Çald ran, sanat yönetmenli- ini Vahit Yaz c, kostüm tasar mlar n da Fadim Üçbafl yapacak. Çeflitli belgesel ve sinema filmlerine imza atm fl TFT Prodüksiyon'un yap mc l n üstlendi i filmin dünya sinemalar - na da t m ise Warner Bros flirketi taraf ndan gerçeklefltirilecek. (A.A) Halepli hattat, ac günlerini sanatla unutmaya çal fl yor GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Suriye'nin Halep kentinde yaflarken iç savafltan kaçarak efli ve 4 çocu uyla Bursa'ya yerleflen hattat, resim sanat yla klasik Arap hatt n birlefltirdi i özgün eserler yap p satarak hem ölüm tehlikesiyle geçirdikleri günleri unutmaya hem de geçimlerini sa lamaya çal fl - yor. H attat Muhammed Karah Damor (49), AA muhabirine yapt aç klamada, merkez Y ld r m ilçesinde kiralad evde ailesiyle bar nd n söyledi. Halep Sanat Uygulama Merkezinde Arap hatt ve resim, Halep Üniversitesinde ise makine mühendisli i e itimi ald n ve yaklafl k 35 y ld r hat sanat yla ilgilendi ini belirten Damor, kendine has hat tarz bulundu unu anlatt. Resimle hatt birlefltiren bir stilde çal flt n ve bunu Türkiye'de hiç görmedi ini dile getiren Damor, sanat n sergilerde tan tt n, yeni ve farkl bir üslup olarak görüldü ünü bildirdi. Damor, Bursa'da açt 3 sergide satt eserlerle geçindikleri bilgisini vererek, flöyle devam etti: "Biz sanatç lar, tabiata farkl bir gözle bak yoruz. Çal flmalar - m zdaki renkleri tabiattan al yoruz. Bursa'da böyle bir güzellik yakalad m. nsanlarda da ahlaken bir güzellik var. Bursa'n n güzelli inden etkilendim. Burada bana pek çok insan yard mc oluyor. Eflim, emekli s n f ö retmeni. 3 çocu um ise bir terzinin yan nda ç rakl k yap yor. Büyük k z m Frans zca bölümü 3'üncü s n f, bir küçü ü Halep Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyat Bölümünde 2'nci s n f ö rencisiydi. O lum Hasan ise lise son s n fta say sal bölüm ö rencisiydi. Burada üçü de okuyam yor. Hayat - m z devam ettirebilmemiz için çal fl yorlar. Sadece en küçük k - sinem KUSURSUZLAR Çeflme. May s n son günleri. stanbul dan gelen iki k z kardefl, Lale ve Yasemin bir kaç ay önce vefat etmifl anneannelerinin yazl nda tek bafllar na kal yorlar. ki kardefl gün içinde, yar maday arabayla geziyor ve ss z plâjlarda uzan p tembellik yap yorlar. lk baflta her fley çok güzel, hava berrak, deniz p r l p r l ve belde huzurlu... Ancak bu iliflkide tuhaf bir gerginlik var. Kusursuzlar Antalya Alt n Portakal da En yi Yönetmen ödülünü alm flt. A V ZYONA YEN G REN F LMLER HALAM GELD Film, gazeteci Evrim Kanpolat n bizzat flahit oldu u gerçek bir olaydan yola ç karak yazd senaryosu ile Türkiye nin en büyük problemlerinden birini, çocuk yaflta gelin olan k zlar n ac dram n ve akraba evliliklerini ele al yor. Ayn zamanda K br s Bar fl Harekat n n 40. y l na denk gelen filmde, K br s Rum Kesimi taraf ile yaflanan s n r meselesi de en insani yan yla iflleniyor. z m 8'inci s n fa gidiyor. Çocuklar m n okullar n tamamlamalar n çok istiyorum. nflallah böyle bir f rsat olur." Suriyeli olmaktan gurur duydu unu vurgulayan Damor, iç savafl öncesi Halep'te Alevi, Sünni ve Hristiyanlar n beraber yaflad n anlatt. Olaylar bafllay nca büyük zorluklar yaflad klar n ifade eden Damor, flöyle konufltu: " ç savafl bafllad ktan sonra oturacak bir evimiz kalmad. Hayat m z tehlikede oldu u için ülkeden ç kmak durumunda kald k. Türkiye'de olmam n sebebi; yaflama iste idir. Kimse ülkesini terk etmek istemez. Orada çal flmalar m yapabilece im bir atölyem, evim, arabam, arkadafllar m ve çevrem vard. fiartlar dolay - s yla terk etmek zorunda kald m. Bunun için üzgünüm. Ülkemin selametini ümit ediyor ve istiyorum. Savafl sonras nda ülkeme dönmeyi düflünüyorum. Çünkü Suriye'nin bir parças y m. Ülkemdeki bütün ölüm ve y k mlar için çok üzgünüm. Hiç kimsenin bir damla kan n n akmas n istemem. Beraber yaflayan kardeflleriz. Suriye as ll y m ama tüm dünya insanlar bir anne ve babadan gelmeleri itibar yla kardefltir. Bütün insanl k için mutluluk istiyorum." Damor, Suriye'deki arkadafllar ve akrabalar yla nadiren telefonla görüfltükleri bilgisini verdi. Ülkelerindeki duruma üzüldükleri için mutlu olamad klar n belirten Damor, "Her gün telefonla konuflurken ya da televizyondan komflular m z n, arkadafllar m z n, akrabalar m z n ölüm haberlerini al yoruz" ifadesini kulland. nkara WALTER MITTY N N G ZL YAfiAMI Walter Mitty nin Gizli Yaflam nda, herkesin iyi hissetmesi için gereken potansiyelin içinde bir yerlerde gizlendi i anlat l yor. S radan bir adam olan Walter, sessiz sakin hayat na devam ederken, komik ve flok eden gerçek üstü hayaller görmeye bafllar. Bir gün kaderi öyle bir de iflir ki, hayallerinin bile ötesinde bir maceralar zincirine ad m atar. Ben Stiller in yönetti i ve Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn ile Kathryn Hahn n oynad Walter Mitty nin Gizli Yaflam macera, dramatik-komedi türünde. OLDBOY Günümüz film dünyas fanatik intikam hikâyeleriyle doludur. Fakat bunlardan hiçbiri Oldboya yanaflabilmifl de il. Öyle ki Oldboy, soyutlanmay, psikolojik bask y, kan davas n, ahlak duygusunu, suçluluk duygusunu ve günahlardan ar nmay modern pop kültürünün karanl k yüre inde birbirine ba layan; ayn anda k flk rt c biçimde duygusal ve vahfli bir hikâye. Kore yap m orijinal filme ba l kal rken, yeniden yap m ile seyirci ile buluflan Oldboy, bafl n kendi flok edici ve gölgeli alan na çeviriyor.

13 2013 ün haf zada iz b rakan olaylar Bir y l daha geride b rak rken, manfletlerde en uzun kalan konular, en çok yer kaplayan haberler, gündemden düflmeyen isimler Ajans Press taraf ndan raporland. K eçiören de pazaryerlerini yaflam alan na çevirerek haftan n 7 günü hareketli olmas n sa layan Zümrüt Yaflam Alanlar n n üçüncüsü olarak hizmete giren Çald ran Zümrüt Yaflam Alan vatandafllardan büyük A jans Press taraf ndan haz rlanan 2013 raporu aç kland. Rapor sonucu ilk ç kan sonuç ise bir miktar flafl rt c oldu. Tüm medya, Gezi Olaylar n yeteri kadar yans tmad için suçlan rken, 143 bin 273 haberle yaz l bas n n en çok yer verdi i konunun aç k ara farkla Gezi Park oldu u ortaya ç kt. Böylelikle Gezi olaylar - n n TV lerde yeterince yans - ma bulamad, yaz l bas n n s nav geçti i gerçe i raporlanm fl oldu. Ajans Press in haber adetleri baz nda haz rlad rapora göre 2013 y l na bafltan itibaren göz atarak unutulan bafll klara göz atal m. Ocak ay nda, Drogba n n Galatasaray a gelifli ortal sarst. Mehmet Ali Birand n beklenmeyen ölümü medya dünyas n sarst. fiubat ay Suriye'deki savafl n Hatay a etkilerini ilk duydu umuz zamand. Mart ay nda, srail in Mavi Marmara için özür dilemesi tarihe geçti. Nisan ay ile birlikte Akil nsanlar heyetini konuflmaya bafllad k. Heyet ile ilgili haberler tüm y l boyunca 17 binin üzerinde habere konu olarak y l n 3. s radaki gündem maddesi oldu. May s ay nda gündemde maalesef yine terör vard. Reyhanl da 2 ayr bombal sald r sonucu 52 kifli öldü, 146 kifli yaraland. B ölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grup ekibi Etimesgut Belediyespor, 19 Ocak ta bafllayacak ikinci yar haz rl klar n sürdürüyor. Teknik Direktör Mete Ifl k yönetimindeki futbolcular, Etimesgut Belediyesi nin Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde kondisyon çal flmas yla güç yüklemesi yap yor. Mevsim flartlar n da dikkate alan Mete Ifl k, oyuncular na spor salonunda fizik güçlerini art racak antrenmandan geçiriyor. Oyuncular, antrenman n ard ndan havuz ve hamam sefas yla stres at yorlar. 14 tak ml ligi 1 maç eksi iyle 23 puanla kapatan Etimesgut May s sonunda ise Gezi olaylar n n patlak vermesiyle, gündem birden de iflti. Haziran da Gezi nin yans malar devam ederken Akdeniz Oyunlar ile ilgili 12 binin üzerinde haber ve Alkol sat fl na yasaklamalar ile ilgili 11 binin üzerinde haber dikkat çekti. Yo un Haziran da ayr ca Beflflar Esad n kimyasal silahlar konuflulmaya baflland. Temmuz da Gezi olaylar nda yaflam n kaybeden Ali smail Korkmaz manfletlerdeydi; 6 bin 956 habere konu oldu. Ergenekon kararlar n n aç klanmas yla A ustos ta gündem bir miktar de- iflti, Gezi den uzaklaflt. Ancak Eylül de ODTÜ nün içinden geçmesi planlanan yol için kesilen a açlar, yeni protestolara ve polisle çat flmalara sebep oldu. Eylül ün di er gündem maddesi ise stanbul, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar adayl oldu yi Tokyo ya kapt - ilgi gördü. Vatandafllar n gönül rahatl yla bir yandan al flverifllerini yaparken bir yandan da Keçiören Belediyesi taraf ndan verilen di er hizmetlerden de yararlanabildi i Çald ran Zümrüt Yaflam Alan Keçiörenlilerin gönlünü kazand. Haftan n yedi günü kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipli i yapan yaflam alan nda, krefl, çocuk oyun alan ve keyifli bilgilendirme sohbetlerine tan kl k edecek mekanlar dahil yer detay düflünüldü. Mahallenin sosyal ve kültürel hayat na hareket getiren Çald ran Zümrüt Yaflam Alan, içerisinde 11 derslik ve 1 toplant salonu bulunan Keçiören Meslek Edindirme Kurs Merkezi (KEÇMEK), 6 ofis, sivil toplum kurulufllar n n kullanabilece i 2 toplant salonunu içeren STK çal flma merkezi, 2 dü ün salonu, zab ta noktas, k sa süreli çocuk bak m merkezi, bay-bayan ve engelliler için tuvaletler ve bebek bak m odas ndan olufluyor. Vatandafllar n her zaman yan nda olan ve onlar n hayatlar n Belediyesi, Sincan Belediyesi nin 3 puan gerisinde 2. s - rada bulunuyor. 14 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik alan Etimesgut sadece 1 kez yenildi. Rakip fileleri 27 kez ran stanbul 8 bin habere konu oldu te Gezi den sonra y l n en çok konuflulan 2. gündemi Demokratikleflme Paketi, Ekim ay nda aç ld ve 23 bine yak n habere konu oldu. Yo un geçen Ekim ay - n n bir di er gündemi ise Marmaray n aç l fl oldu. Kas m ay ile birlikte Ö renci evi tart flmalar gündeme oturdu. K zl Erkekli yaflam tart flmalar y l n ilk 10 s ralamas na giremese de 7 bin 700 haberle Kas m ay n n en çok konuflulan konusu oldu. Aral k ay nda ise 95 yafl nda hayata gözlerini yuman Nelson Mandela 5 bin 375 haberle manfletlerimizdeydi. Ancak y l n son 2 haftas nda patlayan yolsuzluk ve rüflvet haberleri ve devam nda gelen istifalar, k sa zamanda 10 bin haberi geçerek, Aral k ay n n birincisi, tüm y l n ise 9. a r gündemi olarak kay tlara geçti. Çald ran Zümrüt Yaflam Alan na vatandafl ilgisi Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz renklendirip kolaylaflt ran Keçiören Belediyesi nin hayata geçirdi- i Zümrüt Yaflam Alanlar projesi büyük be eni topluyor. Yaflam alanlar n zenginlefltiren bu proje ile ilgili Keçiörenliler, Haftan n bir günü pazar kurulup sonra at l duran yerleri yaflam alanlar na dönüfltürerek, bizleri ve çocuklar m - z düflünen Belediyemize teflekkür ediyoruz görüflünü dile getirdiler. Etimesgut ta 2. yar haz rl klar havaland rarak grubun en çok gol atan tak m olan Etimesgut, kalesinde 10 gol gördü. Etimesgut 17 averajla ligin en iyi averaj na sahip tak m durumunda. ANKARA/13 PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar R SALET N B ZE YÜKLED B R SORUMLULUK (NAS HAT) Art k, Salih onlardan yüz çevirdi ve Andolsun, ben size Rabbimin vahyettiklerini tebli ettim ve size nasihatte bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz dedi.'7/79 I-G R fi Bizi kendi arzu ve isteklerimizle baflbafla b rakmay p, örnek imamlar olarak Resullerini gönderen alemlerin Rabbi için ne kadar hamdedersek yine azd r. Bize güzel örneklik b rakan tüm Resullere ve dostlar na salat ve selam olsun. Rabbim onlar n yolunda olanlardan raz olsun bizi de onlardan eylesin. Sevgili Okurlar m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah' n selam ile selaml yorum. Bugün sizinle önderlerimiz Resullerin b rakt, büyük bir sorumlulu u anlatan Kur'an'i bir kavram paylaflaca m. Bu kavram seçmemi üç sebep gerektirdi. Birincisi risaletin bir gelene i olmas. kincisi, gerek Türkiye'de iken ve gerek burda bu sorumlulu un bizlerce çok ihmal edilmesidir. Üçüncüsü ise bu sorumlulu un yeniden diriltilmesi ve bu konuda son Resul Hz. Muhammed'in uyar lar. Bu üç gereklilik bana bir sorumluluk yükledi ve onu da sizlerle paylaflay m dedim. Rabbim, insan kurtarma eylemi olan bu sorumlulu u Resuller gibi hayata geçirmeyi bize de nasip etsin. Sözkonus kavram 'Emri bil maruf ve nehyi anil münker'in bir flekli olan 'NAS HATT R' Onun için yaz ma bu bafll verdim. Bu bir toplumsal sünnettir. Toplumu ayakta tutan siyasi, ekonomik güçler, korkutucu ve kölelelefltirici güçlerdir. Ancak manevi ba insan n de erini yüce tutan ve onu koruyan bir güçtür. Kur'an özellikle bu yötemi tercih etmifltir. Bu gücü ayakta tutan yol ise iyli in emir edilmesi ve kötülü ün uzaklaflt r lmas yoludur. flte bunun bir flekli olan nasihati hem kelime olarak ve hem de kavram olarak tan yal m. II-'NAS HAT' kelimesinin sözlük anlam Literatürde, siyaset ve ahlaki alanlarda çok kullan lan bu kelimenin tahlili fludur. Kökü ' Nesehe fiiliidir. Anlam : 'Halis oldu, kurtuldu, kurtard, flüphelerden uzak oldu, kalp flüphenden temizlendi, irflad etti, kendisini islaha götürecek fleye yönlendirmek, En-Nesiheh: Kifliyi fesattan kurtar p islaha götürecek ça r, söz veya davet.' III-Kur'an'da kullan l fl a)-düflmanlar n aleyhimize bu güzel kelimeyi kullanmas Çok tatl anlamlar tafl yan kelimeyi iblis atam z ve eflini kand rmak için kullan yor ve onlar kand - r yor. Onlara tuzak kuruyor. Adem(a.s) ve eflinin k ssas n bize anlatan Rabbimiz dikkat m z çekiyor. Ve yemin ederek flüphe yok ki dedi ben size ö üt verenlerdenim.' Yemin ederek onlara hitap ediyor ve onlara nasihatç oldu unu söylüyor. Ve onlara insanl k için kurulacak büyük tuzaklar n kap s n aç yor. Gözlerini perdeliyor ve onlar ilahi yasalardan ay r yor. Bu tuza, Yakub'un(ass) çocuklar onu kand rmak ve Yusuf'u al p ona suikast kurmak için kuruyorlar. Babalar na flöyle dediler: Ey babam z! Yûsuf hakk nda bize neden güvenmiyorsun? Hâlbuki biz onun iyili ini isteyen kiflileriz. 12/11 Görüyorsunuz, onlarda saf ve temiz baba Yakub'u(ass) kand - r yorlar. Asl nda Hz. Yakup(ass) onlar n samimi olamad n bildi i halde bu güzel kelime ile süslenmifl tekliflerine evet diyor. Bu tuza aleyhimize tarih boyunca kulland lar. Bizim saf ve iyi niyetimizden de yararlanarak bize tuzak kurdular. Bu bafll bafl na bir konu Müsadenizle ben flu Anlmanya da cereyan eden aktüel bir olaydan bahsedeyim. Avrupa'da özellikle Almanya'da ilerleyen slam durdurma yolu olarak bize slam ö retmeye kalk flt lar. Bunun için bizim maslahatç ve menfaatçi düflünen Müslümanlar n iyi niyeti ile gelin size yard m edelim. Bizim kurumlar m zda slam ö renin. Kitaplar bizden, e itimciler bizden. Kurumlar bizden. Ayn slam dünyas nda oynan oyunlar gibi. Üniversitelerde kürsüler kurdular. Münister flehrinde kurulan kürsüde her getirdirkleri eleman slam tahrif etti.

14 E T M ANTALYA (AA) A ntalya'da yaflayan ve ortaokul ö rencisiyken yapt bir resmi gösterdi i ö retmeninin kendisine inanmad "Eissenmenger Sendromu" hastas Eray Ye eno lu, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazand. Kastamonu'da ticaretle u raflan bir baba ile ev han m annenin ilk çocuklar olarak dünyaya gelen 22 yafl ndaki Eray Ye eno lu'na, 10 günlükken gitti i hastanede kalp rahats zl olan "Eissenmenger Sendromu" teflhisi konuldu. Hastal nedeniyle tedavi gören ve ilerleyen y llarda yafl tlar gibi efor sarf edemeyen Ye eno lu, ortaokulda resme olan yetene ini keflfetti. Ortaokul ikinci s n ftayken resim ö retmenin verdi i ödev üzerine vazo ve çiçek resmi çizen Ye eno lu'na ö retmeni, "Bu resmi sen yapmam fls n" diyerek azarlad. Bunun üzerine h rslanarak resimle daha fazla ilgilenmeye ve daha iyi resimler yapmaya bafllayan Ye eno lu, Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazand. Yetene iyle kendisini fark ettiren Ye eno lu, ilk kiflisel resim sergisini lisede açt. Ye eno lu, baflar l bir lise hayat n n ard ndan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazand. Sanat n toplum için yap lmas gerekti i felsefesinden yola ç kan Ye eno lu, organ nakline dikkat çekmek amac yla Türkiye'nin ilk yüz nakli yap lan U ur Acar' n ya l boya portresini yapt. Bu y l üçüncü s n fta e itimini baflar yla sürdüren Ye eno lu, ikinci kiflisel resim sergisini açma haz rl klar yap yor. Ye eno lu, AA muhabirine yapt aç klamada, hastal nedeniyle kendisinin de bir gün kalp nakline ihtiyaç duyma ihtimali bulundu una iflaret ederek, toplumun organ nakline önem vermesi KIRKLAREL - (AA) K rklareli'de bir grup üniversite ö rencisi taraf ndan bafllat lan "Köy Okullar na Yard m Kampanyas " kapsam nda "Masallar Diyar " adl tiyatro oyunu sahnelendi. Üniversitenin kültür merkezinde sergilenen oyun sonucunda 6 bin lira gelir elde edildi. Parayla, köy okullar nda okuyan ihtiyaç sahibi Köy okullar için yard m kampanyas gerekti ini söyledi. Ye eno lu, yapt resmi U ur Acar'a gösterdi ini, Acar' n resmi çok be endi ini kaydetti. Hastal n n kendisini olumsuz etkiledi ini dile getiren Ye eno lu, "Di er insanlar kadar efor sarf edemiyorum. Sanat mla ve yapt m iflle, hiçbir zaman pes etmeden üniversite y llar na gelmeyi baflard m. nsan n azmedince baflaramayaca bir fley olmayaca na inan yorum" dedi. Toplum için bar fl, huzur ve özgürlük gibi kavramlar kadar sa l n da önemli oldu unu vurgulayan Ye eno lu, "Bir sanatç tablolar ile milyon dolarlar kazanmay amaçlamaktan ziyade önce sanat ile insanl k yarar na, fark ndal k ad na eserler veriyorsa mutlu olmal d r. Sanatla u raflt m sürece bu düflünceyi eserlerimde yaflatmaya çal flaca m. Befl paras z kalsam bile halk n ressam olmak için her dilde anlafl lan aflk gibi eserler üretmekten gurur duyaca m" diye konufltu. ö rencilere yard m edilecek. K rklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü Baflkan Ozan Güney Yaman, gazetecilere yapt aç klamada, bafllatt klar kampanyaya her kesimden destek geldi ini söyledi. Kampanya çerçevesinde gelir elde etmek için "Masallar Diyar " adl oyunu sahnelediklerini ifade eden Yaman, flunlar kaydetti: /14 Kendisine inanmayan ö retmenine inat ressam oldu "Kampanyayla köy okullar ndaki çocuklar n ihtiyaçlar n bir nebze de olsa karfl lamaya çal flaca z. Oradaki ö rencilerin de bu tür yard mlara ihtiyac var. Onlar da bizim kardefllerimiz. Tüm ö rencilere yard m edemeyiz belki ama kampanyay sürdürerek ulaflabildi imiz bütün ö rencilere ulaflmaya çal flaca z." BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 fianliurfa - Türkiye'de sadece 3 ilde gerçeklefltirilen gece yar fllar n n bu y ldan itibaren fianl urfa, Diyarbak r ve Elaz hipodromlar nda da yap lmas planlan yor. Do u ve Güneydo u bölgelerindeki yar flseverlerin özlem duydu u gece yar fllar yayg nlaflmaya bafll yor. At yar fl sektörünün gelifltirilmesi için fianl urfa, Diyarbak r ve Elaz hipodromlar nda gece yar fllar sistemi kurulmas için alt yap çal flmalar na a rl k verildi. fianl urfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, yar fllar na yar flseverlerinin yo un ilgi gösterdi ini söyledi. Son dönemde ülke genelindeki hipodromlar n iyilefltirilmesine yönelik ciddi yat r mlar n yap ld n belirten Kazo lu, bu y l fianl urfa'da da gece yar fllar n n yap lmas n n hedeflendi ini ifade etti. stanbul, Ankara ve Adana'da gece yar fllar n n organize edildi ini hat rlatan Kazo lu, bu y l da fianl urfa, Diyarbak r ve Elaz ' n dahil edilmesinin planland n dile getirdi. Chelsea'nin transfer yapmas çok zor CENEVRE (AA) G alatasaray' n UEFA fiampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea, aç klad 59,5 milyon avro zararla UEFA kurallar na uymak için harcama politikas n gözden geçirmek zorunda sezonunda 49,4 milyon sterlin (59,5 milyon avro) zarar etti ini aç klayan ngiliz futbol kulübü Chelsea'nin, Galatasaray maç öncesinde kadrosuna yeni takviyeler yapmas zora girdi. Londra ekibinin geçen sezonki zarar n n, UEFA'n n yürürlü e koydu u Finansal Fair Play (FFP) uygulamalar do rultusunda, harcamalar n kontrol etmesi gereken kritik bir eflikte oldu u ortaya ç kt. Gece yar fllar n n yar flseverler için ayr bir önem tafl d n vurgulayan Kazo lu, "Gece yar fllar n n bu y l n y l n sonuna yetifltirilmesi planlan yor. Çal flmalar hipodromlarda aral klarla sürecek ve peyder pey tamamlanacakt r. Çal flmalar tamamland nda hem gündüz hem de gece yar fllar gerçeklefltirilecek" dedi. Kazo lu, hipodromlardaki fl kland rma çal flmalar n n yan s ra atlar n bak m konusunda ciddi anlamda önem tafl yan at hastanelerinin de k sa sürede hizmete girmesinin planland n söyledi. Türkiye'de 11 at hastanesinin sektöre kazand r laca n ifade eden Kazo lu, flunlar kaydetti: "Bölgede yap lan en büyük at hastanelerinden birisi de fianl urfa'da olacak. Tüm hipodromlarda yap lmas planlanan hastanelerin tamam ayn standartlarda olacak. Yaklafl k 3 bin metrekarelik kapal alana sahip bu hastaneler modern ve büyük olacak. Bu konuda özellikle yetifltiricilere büyük bir hizmetin daha verilece ine inan yoruz." UEFA'n n kulüpler için belirledi i ve sezonlar toplam için 45 milyon avro zarar üst s n r n aflmamas gereken Chelsea, sadece geçen bir sezonda bu rakam n 15 milyon avro üstüne ç karak, önümüzdeki sezonda harcamalar n kontrol alt nda tutmak zorunda oldu unun sinyalini verdi. Hipodromlarda gece yar fllar yayg nlafl yor Kayserispor'dan son 9 sezonun en kötü ilk yar performans... KAYSER (AA) S por Toto Süper Lig'in ilk yar s n 12 puanla 17. s rada tamamlayan Kayserispor, bu sonuçlarla son 9 sezonun en kötü performans na imza atm fl oldu. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, sar -k rm z l lar, sezonunda ilk defa yükseldi i Spor Toto Süper Lig'de bu y l 19. kez mücadele ediyor sezonundan itibaren aral ks z olarak son 10 sezondur Spor Toto Süper Lig'de yer alan Kayseri temsilcisi, son y llarda ald baflar l sonuçlarla taraftar n n yüzünü güldürürken, bu sezon ligin ilk yar s nda hedefledi i baflar ya ulaflamad. Geçti imiz sezonu 5. s rada bitiren kadrosunu büyük oranda koruyan ve önemli oyuncularla da daha da güçlendiren Kayseri temsilcisi, ligin ilk devresinde umdu unu bulamad. Lige Sivasspor galibiyetiyle iyi bir girifl yaparak bafllayan sar -k rm z l lar, daha sonra oynad 16 karfl laflmada sadece 1 kez 3 puan sevinci yaflad. Ligin ilk yar s n n büyük bölümünde önemli oyuncular n n sakatl ve kart cezalar nedeniyle istedi i kadroyu kurmakta zorlanan Kayseri temsilcisi, ald baflar s z sonuçlarla ligin alt s ralar ndan kurtulamad. Kayserispor, ligin ilk yar s nda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 ma lubiyet alarak, toplad 12 puanla 17. s rada kendisine yer buldu. Sar -k rm z l lar ald bu sonuçlarla Spor Toto Süper Lig'de son 9 sezonun en kötü ilk yar performans na imza atm fl oldu. Kayseri temsilcisi, sezonunun ilk yar s nda ise toplad 34 puanla en iyi performans n sergilemiflti. OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL ÇA RI LANI Say : 2013/9 Say n Üyemiz; lbank Mensuplar Derne i Tüzü ü nün 8. maddesi gere ince, Bankam z çal flanlar n n da derne e üye olabilmeleri imkan sa lanm fl oldu undan, Dernek Yönetim ve Denetim Kurullar na seçilecek üyelerin Bankada çal flan personel ve emekli mensuplar ndan teflkil edilmesi Derne imiz çal flmalar nda daha iyi imkanlar sa lanaca amac yla Ola anüstü Genel Kurul Toplant s yap lmas na ihtiyaç duyurulmufltur. Ola anüstü Genel Kurul Toplant s n n ilki, Pazar günü saat:13.30 da Gazi Mustafa Kemal Bulvar No:16/1 K z lay-ankara Adresindeki Viflne Restoran salonunda, ilk toplant da ekseriyet sa lanamad takdirde ço unluk aranmaks z n Pazar günü ayn yer ve saatte gündemimizde yaz l maddeleri görüflmek üzere yap lacakt r. Üyelerimizin teflriflerini rica eder; sayg lar sunar m LBANK MENSUPLARI DERNE. Do an Bilge Yönetim Kurulu Baflkan GÜNDEM 1- Aç l fl ve yoklama 2- Sayg duruflu 3- Baflkanl k Divan seçimi 4- Yönetim ve Denetim Kurullar raporlar ile mali tablolar n okunmas 5- Raporlar ve Mali Tablolar üzerinde görüflme aç lmas, 6- Yönetim ve Denetim Kurullar n n ayr ayr aklanmas 7- Derne e yeni üye olmak isteyen ve mevcut üyelerin girifl ve üyelik aidatlar n n tespiti , 2015, 2016 y llar tahmini bütçeleri ve prensiplerinin görüflülmesi ve kabülü 9- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 10- Dilek ve temenniler, 11- Kapan fl. (Olay - 2) SPOR 4 OCAK2013 CUMARTES /15 Doping yeni y l n da gündem maddesi oldu ANKARA - Geçen y l özellikle atletizm, gürefl ve halter gibi branfllarda doping vakalar yla sars lan Türk spor kamuoyu, 2014'ün ilk sabah na da doping haberleriyle uyand. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Dopingle Mücadele Komlisyonu'nun verilerine göre atletizm, halter ve vücut gelifltirme baflta olmak üzere gürefl, tekvando ve bisiklet branfllar nda olmak üzere 171 sporcu, numune vermekten kaçmak ya da yasakl madde kullanmak yoluyla kural ihlali yapt. "Dopingsiz bir y l olsun" temennileriyle girilen yeni y l n ilk haberi, stanbul Maratonu'ndan geldi. stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Afi Genel Müdürü Alparslan Baki Ertekin, 35. Vodafone stanbul Maratonu'nu erkeklerde birinci tamamlayan Kenya as ll Frans z atlet Abraham Kiprotich'in doping numunesinin pozitif ç kt bilgisinin kendilerine ulaflt n bildirdi. Ertekin, Kiprotich'in A numunesinde yasakl madde tespit edildi ini onaylad. Günün ikinci doping haberi ise ya l güreflle ilgili oldu. Gürefl Federasyonu'nun, 18'ine yasakl madde kullanmaktan, ikisine de numune vermekten kaçmak suçundan 20 sporcuya 15'er ay müsabakalardan men cezas verildi i ö renildi y l n n ilk doping haberi atletizmden geldi. Biyolojik pasaport uygulamas yla doping yapt tespit edilen milli atlet Alemitu Bekele Degfa'ya verilen 4 y ll k men cezas, Uluslararas Atletizm Federasyonlar Birli i'nin (IAAF) cezal atletler listesinde yer almas yla ortaya ç kt. 24 A ustos 2012'de doping yapt gerekçesiyle ömür boyu spordan men edilen ABD'li bisikletçi Lance Armstrong da 2013 y l n n Ocak ay nda ünlü talk flovcu Oprah Winfrey'nin program nda 7 Fransa Bisiklet Turu flampiyonlu unu, doping yaparak elde etti ini itiraf etti. Atletizm ve bisikletin ard ndan halter de y l n ilk ay nda dopingten nasibini ald. Türkiye Halter Federasyonu Baflkan Hasan Akkufl ve yönetim kurulu, Avrupa 23 Yafl Alt fiampiyonas 'nda 5 Türk sporcunun dopingli ç kmas üzerine istifa ettiklerini aç klad lar. Y l n ikinci ay nda doping basketbola s çrad. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türko lu, doping yapt gerekçesiyle 20 maç ceza ald. Ard ndan Türkiye Halter Federasyonu, 2012 y l aral k ay nda yap lan iç denetim sonras nda, 23 Yafl Alt Milli Tak m 'nda yer alan 16 sporcuda doping kapsam na giren "Stanozolol" maddesine rastland n bildirdi. Mart ay nda Türk atletizminin en önemli iki sporcusu Asl Çak r Alptekin ile Nevin Yan t' n numunelerinde yasakl maddeye rastland kulislerde konuflulmaya bafllad. Konu, mart ay n n sonlar nda gazete manfletlerine yans sa da yetkili kurumlardan uzun süre tatmin edici bir aç klama gelmedi. Nisan ay nda Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Medical Park' n ABD'li oyuncusu David Hawkins'e, doping numunesinde yasakl maddeye rastland için 4 y l hak mahrumiyeti cezas verdi.

16 4 OCAK 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: Ankara Büyükflehir Belediyesi, fientepe yi Yenimahalle merkeze ba layacak teleferik projesinin ilk etab n h zl bir flekilde sürdürüyor. Yaz T eleferi in ilk etab n n yerel seçimlerden önce fientepelilerin hizmetine sunulaca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Teleferi imizin aç l fl n inflallah Mart ay nda yapaca z. Kabinler sürekli çal flaca için de hemflehrilerimizin rahat rahat merkeze inmesi için ücretsiz olmas na karar verdik dedi. Yeni metrolar için gün sayan Baflkent te, ard ard na yap m na bafllanan ve hizmete aç lan yeni yollar ile trafik rahatlat l p, yeni nesil do algazl çevreci otobüsler ile toplu tafl mada ilkler yaflan rken, kent içi ulafl m konforunu art - racak yepyeni bir proje daha h zla yol al yor. Türkiye nin toplu tafl ma amaçl ilk teleferi i Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro dura aras nda ad m ad m yükseliyor. Yenimahalle fientepe teleferik hatt n n 2 etaptan olufltu unu, seçimden önce 3 istasyonlu ilk etab n hizmete aç laca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, tek istasyonlu ikinci etab n ise yaz sezonunda tamamlanaca n bildirdi. Projenin ilk etab n n 10 adet direk üzerinde yol ald n ifade eden Baflkan Gökçek, projenin son durumu hakk nda flu bilgileri verdi: stasyonlar m z n kaba inflaat bitti, boyas, dekorasyonu, yürüyen merdiven montaj ve çat s yap lacak. Direk montajlar - m z, yol kenarlar nda trafi- i engellemeyecek flekilde konumland r ld. Bunun için dünyada ilk defa özel direk imalat yap ld. lk etaptaki en yüksek direk 50 metre yüksekli inde monte edildi. Kabinlerin ve halatlar n imalat bitirildi. Projenin 3 istasyonlu ilk etab n n yüzde 85 i tamamland diyebiliriz. stasyon düzenlemeleri ve halatlar n montaj ndan sonra teleferi imizin ilk etab seçimlerden önce iflletmeye al nacak. fientepeliler, ilkbaharla birlikte yeni, h zl, ücretsiz ve konforlu bir ulafl m imkan na kavuflmufl olacak. Teleferik projesindeki yerli üretimine de dikkat çeken Baflkan Gökçek, direklerin Polatl da üretildi- ini, Türkiye de teleferik yap m ndaki yerli pay n n ilk defa yüzde 50 seviyesine ç kar ld n vurgulad. Kabinlerin yüksek güvenlikli bir malzemeden imal edildi ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Kabinler, kamera sistemleri ve mini ekranlarla donat ld. Ayr ca dünyada çok az uygulanan koltuk s tma sistemi de kabinlerde mevcuttur dedi. Baflkan Gökçek, kent içi ulafl mda ilk kez kullan lacak teleferik hatt yla ilgili ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) fientepe Teleferi i baharda aç l yor P ursaklar Belediyesi Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi nde bulunan cep sinemas hizmete bafllad. Yüzlerce genç, sineman n keyfini yaflad. Pursaklar halk n en güzel ve en sa l kl pazar alan na kavuflturan belediye, burada geçler için cep sinemas açt. 13 bin metrekare alan üzerine infla edilen Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi birçok hizmeti bünyesinde bulunduruyor. Esnaf n yüzünü güldüren pazar alan n n yan s ra kültür merkezi de halka hizmet ediyor. Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi al fl lagelen pazarlardan farkl olarak tasarland. Kapal Pazar olma özelli i tafl yan bu projede Erdemli Gençlik Kulübü, cep sinemas, fitness salonlar, derslikler, kafeteryalar, dede torun evi, sa l k oca, dükkânlar ve kapal otopark bulunuyor. çerisinde cep sinemas bulunan Kültür Merkezi nde ö renciler belirlenen günlerde ücretsiz sinema izlemeye bafllad. Gençleri sinema ve tiyatro ile buluflturan Pursaklar Belediyesi, bu tür hizmetlere devam ediyor. flunlar söyledi: lk istasyon Yenimahalle metro istasyonu olacak ve fientepe merkezine kadar ulafl m havadan sa lanacak. Teleferik kabinler sürekli çal flaca için ücretsiz olacak. 4 durak boyunca 106 kabinin ayn anda hareket edece i teleferik sistemi saatte tek yönde 2 bin 400 kifli tafl yacak ve 3 bin 257 metre uzunlu- unda olacak. Her kabin 15 saniyede bir istasyona girecek. Otobüsle veya özel araçlarla dakika süren yolculuk süresi teleferikle 13.5 dakikaya inecek. 11 dakikal k metro süresi buna ilave edilince flu anda 55 dakikay bulan K - z lay-fientepe aras yolculuk yaklafl k 25 dakikada tamamlanacak. Pursaklar da sinema salonu aç ld YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Teleferi in en çevreci ve en güvenli ulafl m olmas gibi nedenlerle cazip bir ulafl m yöntemi oldu unu söyleyen Baflkan Gökçek, teleferik ile metro ve otobüs karfl laflt rmas da yapt. Otobüs giderleriyle karfl laflt r ld nda teleferi in yüzde 75 daha ekonomik oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, seferlerin ayn flartlarda yaklafl k 175 otobüsün trafi e ç kmas ile denk düfltü ünü ifade etti. Mevcut hatta e imin ortalama yüzde 6 olmas ve yer yer yüzde 20 lere ç kmas nedeniyle metro yap m n n mümkün olmad n da vurgulayan Baflkan Gökçek, ayr ca 267 metre metro fiyat na 3 bin 257 metre teleferik hatt döflendi ine dikkat çekti. Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: K saca Yenimahalle-fientepe teleferik yap m için ideal bir hat. Yenimahalle metro istasyonu ile fientepe merkezini ba layacak olan teleferik sistemi metrodan ç kanlar n beklemeden k sa sürede fientepe ye ulaflmalar n sa layacak. Ankara da metro ile senkronize çal - flacak olan sistem trafi in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Engelli, yafll, çocuk ve her kesim taraf ndan rahatl kla kullan lacak. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Ekonomik Gündem Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hafta sonu İngiltere de yayımlanan Brexit anketi ile birlikte oldukça hareketli başladı. Yayımlanan ankette Birlik içerisinde kalmak isteyenlerin sayısı

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 26 Şubat 2015

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 26 Şubat 2015 ı GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 26 Şubat 2015 25.02.2015 Açılış Kapanış % EUR 1,13398 1,13612 0,18 ALTIN 1200,71 1203,95 0,26 TRY 2,46239 2,48780 1,03 EURTRY 2,79271 2,82679 1,22 JPY 118,961 118,857 0,08 GBP

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 05.06.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35983 1,36599 0,45 ALTIN 1243,80 1253,40 0,77 TRY 2,11513 2,09592 0,90 EURTRY 2,87559 2,86263 0,45 JPY 102,743 102,407 0,32 GBP

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU 21 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU Aralık ayında tüketici güveni geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak.

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak. Ekonomik Gündem Asya hisse senetleri, ABD ekonomisinin faiz artırımını kaldıracak denli güçlü olduğu yolundaki iyimserliğin küresel hisse senetlerine alım getirmesi ile birlikte değer kazandı ve bunun

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı