GİRİŞ. MTA Dergisi 118, , Selahattin KADİR*, Halil BAŞ**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ. MTA Dergisi 118, , Selahattin KADİR*, Halil BAŞ**"

Transkript

1 MTA Dergisi 118, , 1996 Selahattin KADİR*, Halil BAŞ** ÖZ.- Bu çalışmada, Orta Sakarya masifinde Beypazarı-Çayırhan havzasının güney kesiminde yer alan Orta-Üst Miyosen yaşlı volkano-sedimenter birimlerin içerdiği neoformasyon minerallerinin dağılımları ve oluşumları incelenmiştir. İnceleme alanındaki Neojen yaşlı birimler Çoraklar, Hırka, Karadoruk, Akpınar, Bozçayır, Acısu ve Kırmızıtepe formasyonlarından oluşmaktadır. Mineralojik çalışmalar kapsamında, kil ve yan kayaç örnekleri üzerinde petrografik, XRD, DTA-TG. SEM-EDX, IR spektrum çalışmaları yürütülmüştür. Evaporasyona bağlı olarak değişen ph ortamları ve çeşitli alanlardan havzanın tatlı su ile beslenmesiyle, farklı mineral parajenezleri görülmektedir. Başlıca mineral parajenezleri; laflinit + analsim + kalsit + dolomit + feldispat, sepiyolit + analsim + dolomit + illit, sepiyolit + analsim + dolomit + opal-ct + feldispat, montmorillonit + analsim + dolomit + illit + feldispat + kuvars + opal-ct, montmorillonit + analsim + kalsit + feldispat + ilit ve montmorillonit + dolomit + kalsit + analsim + kuvars + feldispat + illitdir. Tatlı su girişine açık, detritik malzeme katılımlı beslenmenin yoğun olduğu zonlarda AI ve Mg'un bulunması sonucu ortamda montmorillonit oluşmuştur. Alüminyum iyonları genellikle havzanın sığ kesimlerinde bulunması nedeniyle karışık tabakalı killer (montmorillonit + sepiyolit) ve montmorillonit sığ su fasiyesli Bozçayır ve Acısu formasyonlarında oluştuğu saptanmıştır. Akpınar formasyonunda bazik ph şartlarında, Mg ve Si'ce zengin ve Al'ce fakir ortamlarda sepiyolit oluşmuştur. Ayrıca inceleme alanının orta kesiminde (Ocak çevresinde) Sepiyolitin oluşumuna benzer şekilde Si ve Mg'un yanı sıra tüflerdeki feldispatların alterasyonu sonucu açığa çıkan Na ile Si ve Mg'un birleşmesi sonucu laflinit (Na-sepiyolit) oluşmuştur. Alterasyonun artışına bağlı olarak ortamda özellikle montmorillonitin oluşumundan sonra Na+K/H oranı artmakta ve sonuç olarak analsim ve feldispat oluşmaktadır. Güneyde Hırka formasyonunun alt kesimlerinde Mg ve ph'ın yüksek, ve Si'in az olduğu ortamda magnezit oluşmuştur. Kuzeye doğru ortamdaki Mg oranının azalmasına bağlı olarak dolomit çökelmiştir. İnceleme alanını kuzeyinde ph'ın tatlı su beslenmesine ve evaporasyona bağlı olarak değişmesi sonucu dolomit ve kalsit ardışıklı olarak çökelmiştir. Sepiyolit, laflinit, analsim, feldispat opal-ct ve az oranda kuvarsın, çözünme boşlukları çevresinde ve içinde volkanik camların alterasyonu sonucu otijenik olarak oluştuğu tespit edilmiştir. GİRİŞ İnceleme alanı, Orta Sakarya masifesinde yer alan Beypazarı-Çayırhan havzasının güney kenarında, Koyunağılı köyü güneybatısında bulunmaktadır (Şek. 1). Çalışma sahasında ve yakın çevresinde Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler yüzeylenmektedir (Şek. 2). Litostratigrafik birim esasına göre yapılan çalışmada, temeli Paleozoyik yaşlı mavişist, glokofanlı yeşilşist ve kloritşistten oluşan Belen metamorfitleri ve bu birimin üzerine bindirmeli olarak gelen Mesozoyik yaşlı serpantinit birimleri oluşturmaktadır. Metamorfitler ve serpantinitler çalışma sahasının güneyinde ve doğusunda geniş bir yayılım göstermektedir. Temel birimler üzerinde uyumsuz olarak Orta-Üst Miyosen yaşlı formasyonlar yer alır. Bunlar; Çoraklar formasyonu (çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, silttaşı ve tüf), Hırka formasyonu (tüfler), Karadoruk formasyonu (silisifiye dolomit ve dolomitler), Akpınar formasyonu (silisifiye tüf, kristal tüf ve karbonat arabantlı kil, * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi, 06520, Ankara. ** Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 42040, Konya.

2 94 Selahattin KADİR; Halil BAŞ kiltaşı ardalanması), Bozçayır formasyonu (alacalı killeri) ve en üste Acısu formasyonudur (kiltaşı-kireçtaşı ardalanması). Bu birimin üzerinde, Pliyosen yaşlı konglomera, kumtaşı, çamurtaşı, kiltaşı ardalanmasından oluşan Kırmızıtepe formasyonu gelmektedir. En genç olarak Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer almaktadır (Şek. 3). Akpınar formasyonu kiltaşları sepiyolit, laflinit (Na-sepiyolit), analsim, montmorillonit, feldispat, dolomit, kalsit, opal-ct ve kuvars mineralleri içermektedir. Ocak bölgesinde laflinit ekonomik bir yatak oluşturmaktadır. Ancak diğer kesit bölgelerinde sepiyolit oluşumları tüfler içerisinde bir mineral parajenezi şeklindedir.

3 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 95

4 96 Selahattin KADİR; Halil BAŞ Çalışma sahasında, daha önce linyit, bitümlü şist ve soda amaçlı araştırmalar yapılmıştır (Siyako, ; Şener, 1981; Tenekeci ve diğerleri, 1983; Kayakıran ve Çelik, 1986, Helvacı ve diğerleri, ; Gündoğdu ve diğerleri, 1985). İnceleme alanında, mineralojik amaçlı ilk çalışma Echle (1967, 1974, 1978) tarafından yapılmıştır. Echle çalışmasında sahanın Sedimentolojik ve sepiyolit - laflinit minerallerinin oluşumunu irdelemiş ve bu mineraller arasında bir transformasyonun varlığından bahsetmiştir. Beypazarı havzasının mineralojisi üzerine çalışan Ataman (1975) analsim, dolomit, k-feldispat, searlesit, laflinit, sepiyolit, paligorskit ve smektit gibi otijenik minerallerin varlığı belirlenmiştir. Bu çalışmada volkanik kökenli sepiyolit - laflinit minerallerinin içinde yer aldığı mineral parajenezinin dikey ve yanal dağılımlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT Laboratuvar çalışmalarında polarizan mikroskop, X-ışınları difraktometre (XRD), difransiyel termik analiz-termal gravimetri (DTA-TG), taramalı elektron mikroskop (SEM-EDX) ve infared spektrometre (IR) analiz yöntemleri kullanılmıştır. Polarizan mikroskop, XRD, DTA-TG ve SEM çalışmaları MTA Genel Müdürlüğü, MAT Daire Başkanlığı, Endüstriyel Hammaddeler mineralojisi servisi laboratuvarında yapılmıştır. EDX analizleri de TPAO Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. Jeokimya çalışmaları ise yine MTA, MAT dairesinin kimya servisi laboratuvarlarında yapılmıştır. Çalışma kapsamı içerisinde 20 adet ölçülü stratigrafik kesit alınmış ve çalışmalar bunlardan alınan 310 adet örnek üzerinde yapılmıştır. Bu kesitler, A, B, C, E, F, G, H, l, L, M, R, Q, Ocak, R, S, T, U rumuzları ile adlandırılmıştır (Şek. 2). Çalışma sahasının merkezinde ölçülü stratigrafik kesitler arasındaki mesafe m. civarında olup, kenar kesimlerde yaklaşık 1500 m.'dir. VERİLER Mineral parajenezi, çalışma sahasındaki formasyonlara göre ele alınarak irdelenmeye çalışılmıştır. Hırka formasyonu: Çalışma sahasının alt seviyesini oluşturan Hırka formasyonu (çalışma sahasının güneyi) H kesitinde mineraller çoğunluk sırasına göre magnezit, dolomit ve montmorillonit ile az miktarda illitten oluşmaktadır (Şek. 4a). F kesitinde ise montmorillonit, sepiyolit, analsim ve feldispat mineralleri saptanmıştır (Şek. 4b). Kuzeye doğru M kesitinde ise dolomit ve az miktarda kaolinit, illit, feldispat ve kuvars ve E kesitinde dolomit, illit, montmorillonit ve analsimin yanı sıra az miktara feldispat ve kalsit mineralleri saptanmıştır (Şek. 4c, 5). Çalışma sahasının kıyı (güney) kesimi oluşturan H kesitinde temelin yakınlığından dolayı Mg'ca oldukça zengin ve Si'ce fakirlikten dolayı magnezit mineralleşmesi hâkimdir. Oysa kuzeye doğru solüsyondaki Mg oranı ve ph'ın daha düşük olması nedeni ile dolomit ve ortamda Al'un bulunmasından dolayı montmorillonit ve analsim oluşmuştur. Hırka formasyonunda 3-10 cm. çapında yeşilimsi opal-ct nodülleri saptanmıştır. Karadoruk formasyonu: Bu formasyon genel olarak dolomit ve kuvars ile az miktarda feldispattan oluşmaktadır (Şek. 4,a, b, c ve Şek. 5). Akpınar formasyonu: Akpınar formasyonunu inceleme alanında ölçülen tüm kesit bölgelerinde izlemek mümkündür (Şek. 4a, b, c; 5; 6a, b, c; 7b). Formasyonda hâkim kil mineralleri sepiyolit ve montmorillonittir. Çalışma sahasının güneyinde H kesitinde dolomit ile sepiyolit egemendir ve az miktarda analsim, illit, feldspat, amfibol, kuvars ve opal-ct tespit edilmiştir. F kesitinde montmorillonit, dolomit, illit ve az miktarda feldispat, talk ve amfibol mineralleri saptanmıştır. M kesitinde dolomit ve opal-ct, B kesitinin alt seviyeleri dolomit, montmorillonit ve illit hakim mineraller olmasına karşın, bu formasyonun üst kısımlarında sepiyolit, montmorillonit ve analsim mineralleri egemendir. Kuzeyde E kesitinde ise sepiyolit, dolomit ve analsim mineralleri hakimdir. Ocak kesitinde ise laflinit mineralizasoynu saptanmıştır. Görüldüğü gibi formasyonlardaki mineral dağılımı güneyde temele yakın kesimlerde montmorillonit, dolomit ve sepiyo-

5 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 97

6 98 Selahattin KADİR; Halil BAŞ

7 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 99

8 100 Selahattin KADİR; Halil BAŞ

9 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 101 littir; kuzeye doğru ise dolomit + opal-ct; dolomit + montmorillonit + sepiyolit + analsim; sepiyolit + dolomit + analsimden oluşmaktadır. Bu da Sepiyolitin güneyden kuzeye doğru arttığını göstermektedir. İnceleme alanının güney, batı ve orta kesimlerinde silika minerali olan opal-ct m. kalınlığında tabakalar oluşturmaktadır. Ayrıca bu formasyonda 3-10 cm.'lik opal-ct nodülleri gözlenmiştir. Bozçayır formasyonu: Bozçayır formasyonunda montmorillonit ve karışık tabakalı killer (montmorillonit + sepiyolit) egemen olup, daha az miktarda analsim, dolomit, kalsit, feldispat ve illitin varlığı gözlenmiştir (Şek. 5; 7a, b). Acısu formasyonu: Formasyonda montmorillonit ve karışık tabakalı killer ve analsim egemendir (Şek. 5; 7b, c). TARTIŞMA Sepiyolit oluşumu SiO 2 ve MgO miktarlarının yüksek olduğu bazik (ph 8-9), tuzlu ortamlarda gerçekleşir (Caillere, 1951; Milton ve Eugster, 1959; İsphording, 1973; Starkey ve Blackmon, 1979; Singer ve Galan, 1984; Velde, 1985; VVeaver ve Back, 1977). Ayrıca, birçok araştırmacı tarafından da deneysel olarak sepiyolit oluşumu incelenmiştir. Bu araştırmacılardan Mumpton ve Roy (1958) Sepiyolitin deneysel oluşumu ile ilgili yaklaşık % 38.1 MgO, % 59.6 SiO 2 % 2.3 AI 2 O 3 kompozisyonu hazırlamışlar ve değişik sıcaklıklar ile su buharı basınçları altında sadece montmorillonit, talk, silika ve klorit fazlarının oluştuğunu göstermişlerdir. Ancak bu solüsyondan sepiyolit oluşmadığını belirtmişlerdir. Hast (1956), VVollast ve diğerleri (1968), Mumpton ve Roy'un (1958) hazırladıkları karışım sistemine AI 2 O3 katmadan sepiyolit oluşumunu gerçekleştirmişlerdir. Bu da solüsyondaki alüminyum varlığının sepiyolit oluşumunu engellediğini gösterir. VVollast ve diğerleri (1968), deniz suyunun çözünmüş silika ile reaksiyonu sonucu hidromagnezyum silikatın oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu oluşumun da, kompozisyon ve yapı olarak sepiyolite benzediğini belirtmişlerdir. Bu yazarlar sepiyolit çökeliminin ph > 8 olduğu, MgO ile SiO 2 değerinin yüksek ve AI 2 3 değerinin düşük veya yok olduğu ortamlarda gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. ph < 8 olursa sepiyolit oluşmaz, ancak ortam amorf silika ile doygun olur. ph > 8 olduğu zaman volkanik küllerin bir kısmı solüsyona geçer ve bu durumda silika ile alkaliler ayrılır. Silika konsantrasyonu bakımından doygun olan ortamda, ph ve magnezyum konsantrasyonu düşük ise sepiyolit oluşumu mümkün değildir. Deneyler sepiyolit-deniz suyu dengesinde ph > 8 ve (OH) -1 konsantrasyonuna bağlı olarak daha hızlı bir sepiyolit çökeliminin gerçekleştiğini göstermiştir. Ayrıca deneysel olarak Sepiyolitin oluşumunun yeterli yükseklikteki ph değerinde ve C sıcaklıkları arasında gerçekleştiği saptanmıştır (Bown ve Tuttle, 1962; Echle, 1974; Hast, 1956). İnceleme alanında fay, kırık ve tabakaların doğrultu-eğimleri ile akarsuların akış istikametleri göz önüne alındığında Ocak çevresinde Killik mevkiinde bir çanağın varlığı belirlenmiştir. Bu çanak içerisinde sepiyolit oluşumu için gerekli olan MgO güneyde ve doğuda yüzeylenen bazik, ultrabazik ve metamorfik kayaçların alterasyonu sonucu taşınarak getirilmiştir. Çünkü inceleme alanında izlenen sepiyolit-dolomit, sepiyolit-montmorillonit-dolomit-magnezit, sepiyolit-montmorillonit-talk, magnezit-dolomit, magnezit-dolomit-montmorillonit-illit mineral parajenezleri bu görüşü desteklemektedir (Şek. 8). Ayrıca inceleme alanında Hırka ile Akpınar formasyonlarında simektit (montmorillonit) ve montmorillonit-sepiyolit mineral parajenezlerinin varlığı da bunu göstermektedir (Şek. 8). Genellikle beslenmenin yoğun olduğu zonlarda az miktarda alüminyumun bulunduğu yüksek alkali ortamda karışık tabakalı montmorillonit grubu killer otijenik olarak oluşmaktadır (Şek. 9). Yukarıdaki prosese benzer olarak Starkey ve Blackmon 1979, 1.984) laboratuvarda yaptıkları çalışmalarda solüsyonda alüminyumu (ph > 9) silika ve magnezyumla birleşerek Sepiyolitin yerine montmorillonit, klorit ve talk minerallerinin oluştuklarını gözlemlemişlerdir. Kimyasal analiz değerlerine göre sepiyolit yataklarının bulunduğu alanlarda MgO değerinin yüksekliği, buna karşılık AI 2 O3 değerinin düşüklüğü

10 102 Selahattin KADİR; Halil BAŞ Şek. 8- İnceleme alanındaki Neojen yaşlı birimlere ait neoformasyon mineral dağılımı.

11 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 103

12 104 Selahattin KADİR; Halil BAŞ dikkati çekmektedir (Şek. 10). Kenardan iç kısımlara (Killik mevkiine) doğru gidildiğinde Al 2 O 3 /MgO oranında azalma gözlenmektedir. Çalışma sahasının aynı formasyon içerisindeki yatay mineralojik dağılımda, havzanın kenarından iç kısımlara (Killik mevkiine) doğru gidildikçe çökeller içindeki alüminyumun azalması söz konusudur (Şek. 10). İnceleme alanının güney kesiminde Mg'un az bulunması ile dioktaedral simektit (montmorillonit) mineralinin oluşmasına karşın havzanın daha duyarlı orta kesiminde Mg ve Si'ce zengin, Al'ce fakir olan sepiyolit oluşmuştur. Bu da Millot (1964) tarafından belirlenen kuzeybatı Afrika'nın göl ortamlardaki kıyıdan merkeze doğru belirttiği şekilde montmorillonit-illitklorit-kaolinit, montmorillonit-paligorskit, paligorskıtsepiyolit, sepiyolit parajenezlerinin çökel kesiti ile inceleme alanının, paligorskit mineralini çok az içermesiyle uyum içerisinde olduğu görülmektedir. İnceleme alanında paligorskit mineralinin sepiyolit ile beraber çok az bulunması ve Millot (1964) çökel kesit modelinden farklı olarak inceleme alanında az paligorskit bulunması ortamdaki paligorskit oluşumu için gerekli olan alüminyumun muhtemelen daha önceden diğer alüminyum silikat ve zeolit minerallerinin oluşumunda tüketilmiş olduğunu düşündürmektedir. Dolayısıyla çalışma sahasındaki mineralojik dağılım ph, tuzluluk ve katyon oranları ile kontrol edilmiştir. Çalışma sahasında illitin çok az olması ortamda K iyonlarının solüsyon içerisindeki oldukça mobil bir şekilde taşınarak uzaklaştığını ifade etmektedir. Benzer durum (Fontes ve diğerleri, 1967; Galan ve Ferros, 1982) tarafından da gözlenmiştir. Çalışma sahasında minerallerin düşey dağılımı ise Hırka formasyonunda montmorillonit, Akpınar formasyonunda, ortam silis ve magnezyumca zengin olduğundan dolayı sepiyolit oluşmuştur. Bozçayır ve Acısu formasyonlarında ve inceleme alanının merkezi kesimindeki (Ocak çevresinde) Akpınar formasyonunun üst kesimlerinde evaporasyona bağlı olarak ph'ın yükselmesi sonucu montmorillonit ve karışık tabakalı killer (montmorillonit ağırlıklı) çökelmiştir. Sepiyolitlerin oluşumu için gerekli olan silis kaynağı volkanik tüflerin alterasyonu ve/veya çevre litolojilerden iyonik halde Si +4 taşınması ile sağlanmıştır. Ayrıca ortamda önemli miktarda amorf malzeme ve opal-ct gözlenmiştir (Kadir ve Baş, 1995). İnceleme alanındaki numunelerin X-ışınları difraksiyon çalışmalarında kil minerallerinin 001 "pik refleksiyonunun oldukça şiddetli ve keskin olduğu gözlenmiştir. Bu da alterasyonun önemli ölçüde şiddetli olduğunu göstermektedir (Jones, 1986). KiIIeşmenin şiddeti de muhtemelen ph'ın yüksekliği ve diyajenez sürecinden kaynaklanmış olabilir (Hardie ve diğerleri, 1978). Taramalı elektron mikroskopu (SEM) incelemelerinde ise sepiyolit ve laflinit liflerinin çözünme boşlukları çevresinde ve çözünme boşluklarının içerisinde volkanik camların alterasyonu sonucu otijenik olarak geliştiği tespit edilmiştir (Şek. 11) (Kadir ve Baş, 1995). Kırmızıtepe'nin güneyinde Ocak (Killik) mevkiinde laflinit küçük bir mercek halinde sepiyolit zonu içerisinde yer almaktadır (Şek. 8). Laflinit, Sepiyolitin oluşumuna benzer şekilde Ocak bölgesinde Si ve Mg'un yanı sıra tüflerdeki feldispatların alterasyonu ile açığa çıkan Na ve K'un insitü oluşumuna katkısıyla oluşmuştur. Çalışma sahasında montmorillonit ilk önce oluştuğu için zeolit kristalleşmesi için gerekli olan şartları sağlamaktadır. Çünkü, bu tip kil oluşumu devam ettikçe kalıntı eriyikteki alkali iyon konsantrasyonu yükselecektir (Sheppard ve Gude, 1969; Moiola, 1970). Montmorillonit oluşumu (Na+K)/H oranı ile aktif olarak orantılıdır (Hemley, (1962). Volkanik camın başlangıç hidrolizi ile ph artar ve alkali iyon konsantrasyonu gerçekleşerek montmorillonit oluşur (Hay, 1963). Bu gözenek sularının (Na+K)/H aktivite oranı artar ve sonuç olarak zeolitlerin oluşması için daha uygun bir ortam sağlanır. Bu varsayımlara göre alterasyonun artışı ile yer altı sularının (Na+K)/H oranı muhtemelen artmaktadır. Buna ilâveten (Na+K)/H aktivite oranı derinlikle artmakta ve sonuç olarak analsim ve feldispat oluşmaktadır. Na +1 ve K +1 oranının farklılığı muhtemelen analsim ve feldispat oluşumu ile kontrol edilmektedir. Analsim oluşumunda kimyasal bileşimlerin tek başına sorumlu olduğu var sayılmakla birlikte, diğer faktörler, ph, sıcaklık, basınç, gözenek suyu basıncı, iklim, zaman buna eşit değerde ve hatta daha fazla önemli olabilir. Bu faktörler tuzluluk, ve/veya alkalinite, ilksel volkanik malzemenin bileşimine ve çözünme hızına, taze su getirimlerine bağlı olarak değişmektedir.

13 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 105 İnceleme alanında gözenek sularının tuzluluğu derinliğin artışına bağlı olarak artmaktadır. Gözenek sularının alkalinitesi analsim çökelmesi için gereklidir. Analsim çökelimi için gerekli olan gözenek suyunun jeokimyasal değişikliği, aşağıdaki faktörler ile kontrol edilmektedir: çökelimi gerçekleşir (Walker ve diğerleri, 1978). Gözenek sularının evaporasyonuna bağlı olarak ph konsantrasyonu artar, ve böylece feldispatların çözülmesiyle alkalinite yükselir Na + ile AI + 3 kaynağı analsim çökelimini sağlar. 1. Çevre kayaçlarının (tüf, magmatik, metamorfik ve ofiyolit) mineralojisi ve jeokimyası, 2. Evaporitik iklim şartları, 3. Kapalı hidrografik basenlerde depolanma, 4. Magmatizmaya bağlı olarak normalden yüksek jeotermal gradiyana bağlıdır. Bölgedeki tüflerin diyajenezi ve alterasyonu kar- - maşıktır. Bu süreçlere bağlı olarak kil minerallerinin yanı sıra analsim, karbonatlar ve az oranda feldispat mineralleri havzada bulunmaktadır. Yukarıdaki çözülme reaksiyonunu takiben tuzlu ortamda alkali tuzlar sıvı olarak havzaya doğru yüzey suları vasıtasıyla hareket etmektedir. Daha sonra gömülmeye bağlı olarak sıcaklık ve evaporasyon artması sonucu kalsit çökelmektedir. Gömülme öncesi, tüflerin diyajenezi ile nötr ph'ta, oksidasyon şartlarında kuvars ve K-feldispat

14 106 Selahattin KADİR; Halil BAŞ Sonuç olarak ortam yeteri kadar alkalilerce zenginse, analsim (100 C sıcaklığın altında) aşağıdaki reaksiyona göre çökelmektedir; 2Sİ(OH) 4 + Na + + AI (OH) H 2 O + 2H+ NaAISi 2 O 6 H 2 O Analsim Çalışma sahasında yüzeylenen zeolit mineralleri ile birlikte az miktarda albit ve sanidin mineralleri saptanmıştır. Otijenik mineralleri oluşumu ile depolanma arasında bir ilişkinin varlığı düşünülebilir (Hay, 1966; lijima ve Hay, 1968; Sheppard and Gude, 1968, 1969, 1973; Hay, 1970; Eugster, 1970; Surdam and Parker, 1972; Surdam, 1981). Bu çalışma çözünmüş camın zeolite ve Zeolitin feldispata dönüşümleri yüksek tuzlu alkalin ortamda gerçekleşmiştir. Surdam (1981) analsimin K-feldispata dönüşümünü şu denklemde gösterilmiştir; NaAISi 2 O 6.H 2 O + SiO 2 + K + ==» KAISi 3 O 8 + H 2 O + Na Analsim K-feldispat NaAISi 2 O 6 -H 2 O + SiO 2 = NaAISi 3 O 8 + H 2 O Analsim Albit Tuzlu ortamlar analsimin alkali feldispata dönüşümünde büyük rol oynamaktadır. Gömülme sırasında tuzluluğun artmasıyla analsimin dehidratasyonu ile alkali feldispatlar oluşmakta ve böylece suyun kimyasal aktivitesi düşmektedir (Campbell and Fyfe, 1965; Hay, 1966). Fazla derinde olmayan tüflerdeki zeolitlerden de feldispat oluşabildiği belirtilmiştir (Hay, 1966 ve Sheppard ve Gude, 1968). Wyoming Green River formasyonu tüflerindeki analsimlerden K-feldispat ve albit oluşmuştur (Hay, 1965,1966, lijima ve Hay, 1968). Potasyum feldispat oluşumunu etkileyen diğer faktörler ise K + /H + oranı ve SiO 2 aktivitesidir (Hemley and Jones, 1964; Hess, 1966). Garrels and Hovvard'a (1959) göre potasyum feldispat 25 C, K+/H+ oranı 'dan daha yüksek ortamlarda oluşur. Çalışma sahasında albit ve sanidin minerallerinin dağılımı K + /Na + oranını yansıtmaktadır. Şayet Na + içeren tuzlar kristallenirse K + /Na + oranı yükselmekte ve sonuç olarak sanidin oluşmaktadır. Ancak albitin f kristallenmesinde K + /Na + oranı sani- din lehine dönüşmektedir (lijima ve Hay, 1968). Killik mevkiinde laflinit ve Ne-feldispatın gözlenmesi diğer alanlarda bu minerallerin saptanmaması, Killik mevkiinde bir Na zenginleşmesini göstermektedir. SEM incelemelerinde otijenik olarak oluşan analsim, albit ve sanidin mineralleri özşekilli kristal yapılarına sahiptirler. Çalışma sahasında genellikle amorf malzeme yanında otijenik opal-ct ile az miktarda kuvars mineralleri saptanmıştır. Silisli analsimlerden feldispatların oluşumu göl ortamını kısmen silissiz kılmaktadır. Arta kalan çok az miktardaki SiO 2 kuvars olarak kristallenmiştir. Böylece inceleme alanında kuvars ya çok az veya hiç bulunmamaktadır. Green River formasyon tüflerindeki analsim kompozisyonu üzerindeki çalışmalar göstermiştir ki analsim, otijenik potasyumlu feldispatlarla birlikte olması durumunda daha az silislidir (lijima ve Hay, 1968). Mineralojik ve jeokimyasal çalışmaların sonucunda magnezit + dolomit, dolomit, dolomit + kalsit ve kalsit mineralleri düşey ve yatay yönde mineralojik zonlanma göstermektedir (Şek. 8). Güneyde Hırka formasyonunda ve Killik bölgesi Akpınar formasyonunun alt kesimlerinde magnezitin oluşması Mg ve ph'ın çok yüksek olduğunu, ayrıca havzanın da muhtemelen en derin yerlerini ifade etmektedir. Magnezitin dolomitle birlikte bulunması, magnezit oluşumundan sonra Mg oranının düştüğünü ve kuzeybatıdan beslenen havzanın kalsiyum bakımından uygun düzeye ulaşmasıyla dolomit çökeldiğini göstermektedir. Kuzeyde Mg ve Ca oranlarının zaman zaman mevsimsel olarak değiştiği gözlenmiştir. Orada Ocak çevresinde ise ilk kalsiyumun gelişi ile kalsit çökelmiştir. İnceleme alanının kuzeyinde ph'ın tatlı su beslenmesine bağlı olarak düşmesi ve evaporasyona bağlı olarak artması sonucu dolomit ve kalsit ardışıklı olarak çökelmiştir. SONUÇLAR 1- Beypazarı - Çayırhan havzasının güney kesiminde yer alan Orta-Üst Miyosen yaşlı gölsel çökeller 6 formasyona ayrılmıştır (Çoraklar, Hırka,

15 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ 107 Karadoruk, Akpınar, Bozçayır ve Acısu formasyonları). 2- Bu formasyonlar içerisinde sepiyolit, laflinit, analsim, montmorillonit, feldispat, magnezit, dolomit, kalsit, illit, kuvars ve opal-ct neoformasyon mineralleri olarak tespit edilmiştir. 3- Çalışma sahasının orta ve kuzey kesiminde bazik ph koşullarında, Mg ve Si egemen olması sonucu sepiyolit oluşmuştur. 4- Çalışma sahasının orta kesimlerinde Killik mevkiinde Na'un fazlalığına bağlı olarak laflinit oluşumu gözlenmektedir. 5- Yüksek ph'ın varlığı ve Al'un yeterli olduğu koşullarda, daha çok havza kenarlarında montmorillonit oluşmuştur. 6- Ortamda montmorillonitin oluşumundan arta kalan Na analsim oluşumunda kullanılmaktadır. 7- İstiflenmenin alt kesimlerinde (Hırka formasyonunda) magnezit ve dolomit egemenken, üst kesimlerinde (Akpınar, Bozçayır ve Acısu formasyonları) dolomit, kalsit ve bunların ardalanması söz konusudur. 8- Ortamdaki mineraller için esas olan Mg'un, temelli oluşturan ve havzanın güney ve doğusunda yüzeylenen bazik-ultrabazik, metamorfik ve ofiyolitlerden, Na ve K'un ortamdaki tüflerden, Si ve Al'un ise her iki ana gruptan da kaynaklandığı düşünülmektedir. DEĞİNİLEN BELGELER Yayına Verildiği Tarih, 16 Kasım 1995 ATAMAN, G., 1976, Türkiye'de yeni bir analsim olu-, şuğu ve zeolitli serilerle plaka tektoniği arasında muhtemel ilişkiler. H.Ü., Yerbilimleri (2), 9-23, Ankara. BOWN, N.L, ve TUTTLE, O.F., 1962, The system MgO-SiO 2 -H 2 O: Bull. Geol. Soc. Am., 60, CAİLLERE, S., 1951, Sepiolite. İn: G. W. Brindley, X-ray identification and structures of clay minerals: Mineral Soc., London, CAMPBELL, A.S. ve FYFE, W.S., 1965, Analcime - albite eguilibria: American Jour. Sci. 263, ECHLE, W., 1967, Loughlinite (Na-sepiolith) und Analcim in Neogenen Sedimenten Anatoliens: Contr. Mineral. Petrol. 14, ; 1974, Zur mineralogie und petrogeneses jungtertiarer tuffitischer Sedimente im Neogen-Becken nördlich Mihalıççık (Westanatolien, Türkei): N. Jb. Miner. Abh. 121, ; 1978, The transformations sepiolite <=> loughlinite experiments and field Observations: N.Jb. Miner. Abh. 133 (3), EUGSTER, H.P, 1970, Chemistry and origin of the brines of lake Magada, Kenya: Mineralog Soc. America Spec. Pub. 3, FONTES, J.C.; FRİTZ P.; GAUTHİER, J. ve KUL- BİCKİ, G.; 1967, Mineraux argileux, elements traces et compositions isotopigues ( 18 O/ 16 O et 13 C/ 12 C) dans les formations gypsiferes de l'eocene Superieur et dans 1'Oligocene de Cormeilles-en-Parisis: Bull. Cent. Rech. Pau.-SNPA, 1, GALAN, E. ve FERROS, A., 1982, Palygorskite-Sepiolite days of Lebrija. Southern Spain: Clays and Clay Minerals, 30, GARRELS, R.M. ve HOWARD, P.F., 1959, Reactions of feldspar and mica with vvater at low temperature and pressure, in Svvineford: Ada-, ed., Sixth Natl. Conf. On Clays and Clay Minerals: Proc., GÜNDOĞDU, M.N.; TENEKECİ, Ö; ÖNER,; DÜNDAR, A. VE KAYAKIRAN, S., 1985, Beypazarı trona yatağının kil mineralojisi, ön çalışma sonuçları: II. Ulusal Kil Sempozyumu Bilidirileri, H.Ü. (Eds: M. Niyazi Gündoğdu ve Hüsnü Aksoy), , Ankara.

16 108 Selahattin KADİR; Halil BAŞ HARDİE, LA; SMOOTH, J.P. VE EUGSTER, HP., 1978, Saline lakes and their deposits. A Sedimentological approach: In modern and ancient lake sediments: A.Matter, M..E Tucker (Eds.) Blackvvell Sci. Publ. Oxford, HAST, N., 1956, Low-tempreture synthesis of sepiolite: Arkiv Mineral Geol., 9, HAY, R.L., 1963, Stratigraphic and zeolitic diagenesis of the John Day Formation of Oregon: California University. Pubs. Geol. Sci., 42, HAY, R.L, 1965, Pattern of silicate authigenesis in the Green River Formation of VVyoming (abstr.): Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 82, 88 s. --; 1966, Zeolites and zeolitic reactions in Sedimentary rocks: Geol. Soc. Amer. Spec. Paper, 85, 130 s. ; 1970, Silicate reactions in three lithofacies of a semi-arid basın, Olduvai George Tanznia: Mineral. Soc. Amer. Spec. Paper, 3, HELVACI, C.; YILMAZ, H. VE İNCİ, U., 1988, Beypazarı (Ankara) yöresi Neojen tortularının kil mineralleri ve bunların dikey ve yanal dağılımı; Jeoloji Mühendisliği, no , ; İNCİ, U., YAĞMURLU, F. VE YILMAZ, H., 1989, Geologie and Neogene trona deposit of the Beypazarı region: Doğa Bilim Dergisi, 13(2), HEMLEY, J.J., 1962, Alteration Studies in the systems Na 2 O-AI 2 O3-SiO2-H2O and K 2 O- Al2O 3 -SiO2-H 2 O (abs), in Abstract for 1961: Geol: Soc. Amer. Spec., 68, 196 s. ; ve JONES, W.R., 1964, Chemical aspects of hydrothermal alteration with emphasis on hydrogen metasomatism: Econ. Geology, 59, HESS, P.C., 1966, Phase equilibria of some minerals in the K 2 O-Na 2 O-AI 2 O 3 -SiO 2 -H 2 O system at 25 C and 1 atmospher: Am. Jour. Sci., 264, İİJİMA, A.,ve HAY, R.L, 1968, Analcime Composition in the Green River Formation of Wiyoming. American Mineralogist, 53 (1-2), İSPHORDİNG, W.C., 1973, Discussion of the occurrence and origin of Sedimentary Palygorskite-Sepiolite deposits: Clays and Clay Minerals, 21, JONES, B.F., 1986, Clay mineral diagenesis in lacustrine sediments. In Diagenesis VVorkshop: U.S. Geol. Survey Bull., 1578, 18 s. KADİR, S. ve BAŞ, H., 1995, Koyunağılı (Mihalıççık-Eskişehir) sepiyolit oluşumlarının mineralojisi, VII. Ulusal Kil Sempozyumu, Kil' 95 Bildiriler Kitabı (Eds: Mehmet Şener, Ferda Öner ve Erdal Koşun), 19-31, Ankara. KAYAKIRAN, S. ve ÇELİK, E., 1986, Beypazarı trona (doğal soda) yatağının maden jeolojisi raporu: MTA Rap., 8079, (yayımlanmamış), Ankara. MİLTON, C. ve EUGSTER, HP., 1959, Mineral assemblages of the Green River Formation. In. P.H. Abelson, Ed., Researches in Geochemistry, Vol. 1, John Wiley and Sons, Nevv York, MİLLOT, G., 1964, Geologie des Argiles. Masson and Cie, Paris, 510 s. MOİOLA, R.J., 1970, Authigenic zeolites and K-feldspars in the Esmeralda Formation, Nevada: American Mineralogist, 55, MUMPTON, F.A. ve ROY, R., 1958, Nevv data on sepiolite and attapulgite: Clays and Clay minerals, 5, Nat. Acad. Sci. Natl. Res. Con. Rub. 566 s. SHEPPARD, R,A. ve GUDE, AJ., 3rd, 1968, Distribution and genesis of authigenic silicate minerals in tuffs of Pleistocene lake Tacopa, İnyo Country, Califomia: U.S. Geol Survey Prof. Paper, 597, 38 s.

17 KOYUNAĞILI NEOFORMASYON MİNERALLERİ ; ve, 3rd, 1969, Diagenesis of tuffs in the Barstovv formation, Mud Hills, San Sarnardino Country, Califomia: U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 634, 35 s. ; ve, 3rd, 1973, Zeolites and associated authigenic silicate minerals in tuffaceous rocks of the Big Sandy Formation, Mohave Country. Arizona: U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 830, 36 s. SİNGER, A. ve GALAN, E., 1984, Palygorskite- Sepiyolite Occurences, Genesis and Uses. Developments in Sedimentology, 352 s. SİYAKO, F., 1982, Eskişehir-Mihalıççık-Koyunağlı linyit kömürü sahası jeoloji raporu: MTA, Rap., 7111, (yayımlanmamış), Ankara ; 1983, Beypazarı (Ankara) kömürlü Neojen havzası ve çevresinin jeoloji raporu. MTA. Rap., 7431, (yayımlanmamış), Ankara. STARKEY, H.C. ve BLACKMON, P.D., 1979, Clay mineralogy of Pleistocene lake Tacopa, İnyo County, Califomia: U.S. Geological Survey Prof. Paper, 1061, 34 s. ; ve, 1984, Sepiolite in Pleistocene lake Takopa, Inyo County, Califomia: Paligorskite-Sepiyolite Occurrence, Genesis and Uses, A. Singer and E. Galan (Ed.), ; ve PARER, R.B., 1972, Authigenic aluminosilicate minerals in the tuffaceous rocks of Green River Formation, VVyoming: Geol. Soc. Amer. Bull., 83, ŞENER, F., 1981, Ankara-Beypazarı soda aramaları ön etüt raporu, MTA, Rap., 6926, (yayımlanmamış), Ankara. TENEKECİ, Ö.; KAYAKIRAN, S. VE ÇELİK, E., 1983, Ankara-Beypazarı trona yatağı ara değerlendirme raporu, MTA, Rap., 7431, (yayımlanmamış) Ankara. VELDE, B., 1985, Clay Minerals, A physico-chemical exploration of their occurrence: Developments in Sedimentology, 40, 427 s. VVALKER, T.R.; VVAUGH, B. ve CRONE, AJ., 1978, Diagenesis in first cycle desert alluvium of Cenozoic age, Southvvestern United States and Northvvestern Mexico: Bulletin of the Geological Society of America, 89, VVEAVER, C.E. ve BECK, K.C., 1977, Miocene of the S.E. United States: A model for chemical sedimentation in a peri-marine environment. Sedimentary Geology, 17, VVOLLAST, R.; MACKENZİE, F. ve BRİCKER, O., 1968, Experimental precipitation and genesis of sepiolite at earth-surface conditions: American Mineralogist, 53, SURDAM, R.C., 1981, Zeolites in closed hydrologis systems: Revievvs in Mineralogy, 4,

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ MTA Dergisi 111, 73-87, 1990 BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ Emel BAYHAN* ve Hüseyin YALÇIN** ÖZ.- Bu çalışmada, Burdur gölü çevresinde

Detaylı

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU MTA Dergisi 114, 71-84, 1992 YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU Mefail YENİYOL* ÖZ. - Lületaşı olarak tanınan yumru sepiolitler dışında 1960 lı yıllardan bu yana

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4A0038 NATURE SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülay Altay Series : 4A Selcuk University

Detaylı

BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI

BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI 1 BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI Prof Dr. Yahya Özpınar, Yard.Doç.Dr. Mete Hançer, ve Araş.Gör. Barış Semiz Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ ÖZET Bölgede Çimento

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the Bigadiç Tertiary Basin

Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the Bigadiç Tertiary Basin Il.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye Bigadiç Tersiyer Havzasinda Borat İçeren Kiltaşlarinin Elektron Mikroskobu Yorumlan Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana Ankara (İmrahor) Killerinin Karakteristik Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Characteristic Properties of Ankara (İmrahor) Clays and Its Use as a Construction Material A. G. Çelik

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 97-104. 1995 ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ Tuman AYYILDIZ*, Erdoğan TEKİN*; Nurettin SONEL* ve Mehmet BÜLBÜL" ÖZ - Liyas yaşlı

Detaylı

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu.

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 363-378, 2007 19 (3), 363-378, 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA,

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Usability Of The Ayazini (Afyon) Tuffs As Trass Material For Cement Production Taner KAVAS'*' Mustafa Yavuz ÇELİK'**'

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları 2010-2011 Yaz Dönemi Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYAÇLAR I en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi KAYAÇ DÖNGÜSÜ VE METAMORFİK KAYAÇLAR METAMORFİZMA Metamorfizma; Yunanca değişme anlamına gelen meta ve

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA ALKALİ SiLiKA REAKSiYONUNUN FARKLI ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 TASLAK Amaç Deneyde Kullanılan Malzemeler Deney Tasarımı Verilerin

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 025801 (1-10) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025801 (1-10)

Detaylı

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.1-2, 2007 SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

Detaylı

U. Köktüric, H. Yılmaz ve A. Baykal

U. Köktüric, H. Yılmaz ve A. Baykal Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. Köse ve Kail (eds) İzmir / Türkiye > 21-22 Nisan 1995 Bigadiç Zeolitlerinde X - Işını Mikroprob Cihazı ile Belirlenen Kanserojen Lifsi Yapılaşmalar U. Köktüric, H. Yılmaz

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI SEDİMANTER MADEN YATAKLARI Her hangi bir çökel havzasında, kimyasal veya klastik olarak oluşan malzemenin tortulaşması ile oluşan maden yataklarıdır. Daha çok demir ve mangan yatakları için önemlidir.

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

SICAK SU İLE SIĞ SOĞUK SUYUN KARIŞMASINDAN MEYDANA GELEN SUDA KARIŞMADAN ÖNCE BUHAR VE ISI KAYBININ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI

SICAK SU İLE SIĞ SOĞUK SUYUN KARIŞMASINDAN MEYDANA GELEN SUDA KARIŞMADAN ÖNCE BUHAR VE ISI KAYBININ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI SICAK SU İLE SIĞ SOĞUK SUYUN KARIŞMASINDAN MEYDANA GELEN SUDA KARIŞMADAN ÖNCE BUHAR VE ISI KAYBININ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI Makale Fournier ve Truesdell (1974)'den kısmen tercüme edilmiştir. Mert ARSLAN*

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi MTA Dergisi 122, 95-106, 2000 KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi Selahattin KADiR* ve Zehra KARAKAŞ**

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU Kayaların dilinden anlar Doğal Endüstriyel Hammaddelerin Ekonomiye Kazandırılmasında Jeolojik / Sedimantolojik Danışmanlık ve Analitik Destek Hizmeti

Detaylı

TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU

TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU THE CHARACTERIZATION OF TUNÇBİLEK COAL PREPERATION PLANT TAILINGS INCLUDED CLAY M.Y.Çelik 1, E.Sabah 1, M.S.Çelik 2 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

PELİTİK ŞİSTLERDE SAPTANAN KARIŞMAMIŞ PLAJİYOKLAZLAR, ALAŞEHİR-MANİSA

PELİTİK ŞİSTLERDE SAPTANAN KARIŞMAMIŞ PLAJİYOKLAZLAR, ALAŞEHİR-MANİSA PELİTİK ŞİSTLERDE SAPTANAN KARIŞMAMIŞ PLAJİYOKLAZLAR, ALAŞEHİR-MANİSA Remzi AKKÖK İ. T. Ü. Maden Fakültesi, İstanbul Alaşehir'in 20 km güneyinde yer alan Derbent bucağının 3 km doğusunda kahverengi, ortakaba

Detaylı

DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR M.E. ÖZGÜLER*; M.I. TURGAY* ve H. ŞAHİN* ÖZ. MTA tarafından yürütülen Jeotermal Enerji Arama Projesi kapsamında, Denizli yöresinde özdirenç ve gravite

Detaylı

Ankara-Beypazarı Doğal Soda (Trona) Sahasının Önemi ve İşletme Parametrelerinin İrdelenmesi.

Ankara-Beypazarı Doğal Soda (Trona) Sahasının Önemi ve İşletme Parametrelerinin İrdelenmesi. 4.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 118-19 Ekim 2001, izmir, Türkiye Ankara-Beypazarı Doğal Soda (Trona) Sahasının Önemi ve İşletme Parametrelerinin İrdelenmesi. T. Onargan & C. Helvacı Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

A. Yıldız Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar

A. Yıldız Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar Kalsinasyonun Seydiler (Afyonkarahisar) Diyatomitinin Özelliklerine Etkisi The Influence of Calcination on Properties of Seydiler (Afyonkarahisar) Diatomite A. Yıldız Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeoloji

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

Geciktirilmiş mega proje

Geciktirilmiş mega proje Geciktirilmiş mega proje (Beypazarı Doğal Soda Yatağı) Dünyanın ikinci en büyük trona (doğal soda) yatakları Türkiye için önemli bir ekonomik potansiyel... Cahit Helvacı* Doğal soda (trona) madeni, Beypazarı'nda

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD w w w. a r g e t e s t. c o m İçindekiler / Table of Contents XRF-WR - Tam Kayaç Analizi / Whole

Detaylı

Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar

Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar Maden Y, Müh, Î8MAÎL ALP } Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, ÖZ : Jeolojik etüd ve aramaların amacı bir yandan bilimsel olarak konuları

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ekim 1997 izmir Türkiye

2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ekim 1997 izmir Türkiye 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997 izmir Türkiye Bilecik (Söğüt) Yöresi Killerin AKW Hidrosiklonu ile Zenginleştirilmesi N. DAY MATEL, BİLECİK İ.TOROGLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,

Detaylı

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir TIBBİ JEOLOJİ Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır. Minerallerin insan sağlığına

Detaylı

Fazlı ÇOBAN *1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

Fazlı ÇOBAN *1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 55-68 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 55-68, December 2014 Bigadiç

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA 1 14. POTAS TUZLARI 14.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Potasyum (K) bitkilerin gelişmesi için en önemli elementlerden biridir. Potas kelimesi K2O anlamında

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ Ankara Üni

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ Ankara Üni ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARABÜK İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Bölüm 3 Spektrometre, Kullanõm Alanlarõ, Hiperspektral Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar B.Taner SAN tanersan@mta.gov.tr Engin Ö. SÜMER esumer@mta.gov.tr

Detaylı

AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI) AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI) AYRIŞMA, EROZYON ve TAŞINMA Yer yüzeyindeki kayaçlar su, hava, sıcaklık değişimler ve diğer etkenler tarafından devamlı değişmektedir. Ayrışma Yer yüzeyinde veya Yer yüzeyinin

Detaylı

Anahtar kelimeler: Dendritli agat, opal, ornatma, manyezit, sepiyolit.

Anahtar kelimeler: Dendritli agat, opal, ornatma, manyezit, sepiyolit. Dereyalak köyü (Eskişehir) çevresindeki agat ve opal oluşumlarının jeolojisi ve ekonomik önemi Ayten Çalık* Uğur Arzoğulları **, * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sol-jel Prosesleri Ders Notları

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sol-jel Prosesleri Ders Notları Alüminyum Alkoksit ve Alümina Üretimi Alüminyum metalinin alkolle reaksiyonu sonucu alkoksit oluşturulması ve bundan elde edilecek jelinde öğütülüp kalsine edildikten sonra alüminaya dönüşmesi beklenmektedir.

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla ili, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. İl, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

Çayırhan (Nallıhan - Ankara) termik santralı baca gazı arıtma kireçtaşı

Çayırhan (Nallıhan - Ankara) termik santralı baca gazı arıtma kireçtaşı 67 Çayırhan (Nallıhan - Ankara) termik santralı baca gazı arıtma kireçtaşı Aydoğan Akbuîut, MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüd Dairesi, Ankara Bu çalışmanın amacı Çayırhan Santralı'nun baca gazı arıtma tesisinde

Detaylı

Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri

Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri Distribution of clay minerals and their effect on cancer Selahattin KADIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-26480

Detaylı

Kömürlerin petrografik özellikleri ile dayanımları arasındaki ilişkinin araştırılması Mahmut ALTINER 1, Abdulkadir ÜRÜNVEREN 2, Suphi URAL 3

Kömürlerin petrografik özellikleri ile dayanımları arasındaki ilişkinin araştırılması Mahmut ALTINER 1, Abdulkadir ÜRÜNVEREN 2, Suphi URAL 3 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 3249-3254, Paper ID:815 Kömürlerin petrografik

Detaylı

DERS 6. Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar

DERS 6. Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar DERS 6 Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar Mineraller Mineraller doğada bulunan, belirli kimyasal bileşimi ve muntazam atomik düzeni

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti;

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim; Yani Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin, geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla giriştikleri fiziksel

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ Vedia TOKER* ÖZ. Karadeniz'in güney bölgesindeki 23 durak noktasında elde edilen karotlardan ahnan 62 örnekte Nannoplankton'-

Detaylı

C. 40, Sayı 1,49-56, Şubat 1997 V. 40, No.l, 49-56, February 1997

C. 40, Sayı 1,49-56, Şubat 1997 V. 40, No.l, 49-56, February 1997 Türkiye Jeoloji Bülteni, Geological Bulletin of Turkey» C. 40, Sayı 1,49-56, Şubat 1997 V. 40, No.l, 49-56, February 1997 Şile bölgesi (Istanbul) Ust Kretase volkaniklerinde mordenit türü zeolit oluşumu

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Manisa (Gördes) bölgesi zeolitlerinin mineralojik, kimyasal ve teknolojik incelenmesi

Manisa (Gördes) bölgesi zeolitlerinin mineralojik, kimyasal ve teknolojik incelenmesi Kibited 1(4) (2010) 273 285 Manisa (Gördes) bölgesi zeolitlerinin mineralojik, kimyasal ve teknolojik incelenmesi Mustafa ALBAYRAK Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü,06520, Ankara mustafa_albayrak@hotmail.com

Detaylı

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh. Böl., İsparta

V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh. Böl., İsparta 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye İsparta Yöresi Kil Yataklarının Seramiğe Uygunluğunun Araştırılması V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU MTA Dergisi, 140, 37-55, 2010 ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU Ýlhan SÖNMEZ * ÖZ.- Ekonomik yönden önemli bir sodyum sülfat minerali olan blödit (Na 2 Mg(SO 4 ) 2.4H

Detaylı