HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te"

Transkript

1 HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA ARTIYOR Britanya genelinde domuz gribinden ölenlerin say s 29 a ç karken, Londra'da ölenlerin say s geçen hafta Cuma günü itibariyle 16'ya yükseldi. Yap lan son araflt rmaya göre Türk, Kürt ve K br sl Türk toplumun yo- un olarak yaflad bölgeler de ciddi risk alt nda. Londra'da en fazla vakan n yafland semt bin 360 vakayla Tower Hamlets oldu. City, Hackney, Islington ve New- Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te ham ise vaka say s bak - m ndan Tower Hamlets'i takip eden bölgeler. Geçen hafta Cuma gününe kadar Newham'da vaka say s 747, Islington'da 520, Hackney'de 383, Enfield'de 192, Haringey'de ise 138 olarak tespit edildi. 5 vakayla Richmond, 7 vakayla Kingston, 47 vakayla Kensington ve Chelsea en az vakan n tespit edildi i bölgeler oldu. Devam sayfa 8 de Öldüren de öldürülen de bizim gençlerimiz sayfa 7 de Ev alma sigorta al sayfa 4 te BILA ZAROKÊN ME ÊDÎ NEMIRIN R.27 Genç tiyatrocu Tahsin den bir delilik oyunu sayfa 19 da Ersan Avukatl k Firmas Turnpike Lane deki bürosunu açt sayfa 15 te Suç oranlar nda düflüfl yafland sayfa 3 te

2 2 Kültür sanat dünyas Carla Bruni Mandela için sahneye ç kt Uzun süre ara verdi i sahneye geri dönen Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy nin efli Carla Bruni, Mandela'n n do umgününü flark söyleyerek kutlad. Güney Afrika n n eski Devlet Baflkan Nelson Mandela 91. do um gününü kutlad. New York taki Madison Meydan nda bulunan Radio City binas nda düzenlenen kutlamada Carla Bruni de sahne ald. Böylece Bruni, Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy yle evlendikten sonra ilk kez sahneye ç km fl oldu. Etkinli e Aretha Franklin ve Stevie Wonder n yan s ra çok say da sanatç ve davetli kat ld. Güney Afrika da rkç l kla mücadelenin simgesi olan Mandela, 1994 te ülkenin ilk siyahi devlet baflkan olmas ndan önce apartheid rejimi döneminde 27 y l hapis yatm flt. Angela'n n Külleri nin yazar menenjit oldu ''Angela'n n Külleri'' adl roman n rlandal yazar 78 yafl ndaki Frank McCourt bir tür deri kanserine ba l olarak geliflen menenjit hastal na yakaland. Erkek kardefli Malachy McCourt, yazara, yaklafl k 2 hafta önce menenjit tan s n n konuldu unu ve New York'ta tedavisi olanaks z hastalar n yatt bir hastanede oldu unu söyledi. Malachy McCourt, kardeflinin çok uzun süre yaflamas n beklemediklerini belirterek, melanoma hastas kiflilerden yaln zca yüzde 3 ila 5'inin menenjitin bu türüne yakaland klar n söyledi ve ''Bilinci hala yerinde, ancak duyma yetisi kayboldu ve görme yetisi de gidiyor. Az konufluyor'' dedi. Frank McCourt'un, 1996 y l nda Pulitzer ödülü alan ve 1999 y l nda filmi yap lan, dünyaca ünlü ''Angela'n n Külleri'' roman nda, yazar n büyüdü ü rlanda'n n kenar mahallelerindeki yoksulluk, açl k ve alkolizm anlat l yor. Londra Kürt Film Festivali baflvurular sona erdi Londra Kürt Film Festivali'nin (LKFF) düzenledi i kinci Y lmaz Güney K sa Film Yar flmas 2009'un baflvurular geçti imiz hafta sona erdi. K ürt yönetmen ve oyuncu Y lmaz Güney an s na düzenlenen yar flmada 2008 ve 2009 y llar nda çekilmifl k sa filmler de- erlendirmeye al nacak. Kürt sinemac lara ve T elevizyon dünyas - n n Oscarlar olarak kabul Emmy ödülleri için yar flacak adaylar belli oldu. 'Mad Men', 'Dexter' ve 'Breaking Bad' gibi yap mlar öne ç kt. Emmy'de drama dal nda en çok flans tan nan yap mlar n bafl nda bol ödüllü dizi 'Mad Men' geliyor. Dizinin oyuncular Jon Hamm ile El zabeth Moss da, En yi Erkek ve En yi Kad n oyuncu dallar nda aday. Yine e2 dizilerinden 'Dexter' da drama dal nda yar flacak. Dizi ayr ca M chael C. Hall'a bir kez daha 'En yi Erkek Oyuncu' adayl getirdi. Drama dal ndaki bir baflka aday dizi 'Breaking Bad'. Dizinin baflrol oyuncusu Bryan Cranston ödüle yak n görülüyor. 'The Closer'dan Kyra Sedgwick ise, 4. adayl nda ödülü kazanmak istiyor. Komedi dizisi dal nda Kürtleri konu alan baflka toplumlardan yönetmenlerin filmleri ve sinemac lar na aç k olan yar flmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri da t lacak. Londra Kürt Film Festivali nin alt nc s 'How I Met Your Mother'la 'Family Guy' ödülün güçlü adaylar ndan. Komedi dal nda 'En yi Erkek Oyuncu' adaylar aras nda 'The Big Bang Theory' ile Jim Parsons ve 'Two and a Half Men' ile Charlie Sheen yer al yor. Jul a Lou se- Dreyfuss'la Sarah Silver- Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko bu y l n Sonbahar 'nda Londra da gerçekleflirilecek. Festival komitesi, bu y lki festivale kat lmak isteyen sinemac lar ve sinema severlere flu man, 'The New Adventures of Old Christ ne' ve 'The Sarah Silverman Program'daki rolleriyle komedi dal nda 'En yi Kad n Oyuncu' adaylar aras nda öne ç k yor. Ayr ca, 'The Simpsons', '24', 'South Park', 'Pushing Daisies', 'The Tudors', 'According to duyuruda bulunuyor: Festival Organize Komitesi olarak Kürt Yönetmenler ile Kürtler ile ilgili filmler yapan herkesi bu y l Londra da alt nc s düzenlenecek olan Londra Kürt Film Festivaline kat lmaya davet ediyoruz. Londra Kürt Film Festivali ve film yar flmas hakk nda daha fazla bilgi için veya adreslerine baflvurulabilir. Emmy adaylar aç kland Televizyon dünyas n n Oscarlar Emmy ödülleri için yar flacak adaylar belli oldu. 'Mad Men', 'Dexter' ve 'Breaking Bad' gibi yap mlar favoriler aras nda yer al yor. Jim", 'Battlestar Galactica', 'ER', 'Ghost Whisperer', 'Daily Show With Jon Stewart' ve 'Late Night With Conan O'Brien' çeflitli dallarda ödülleri kazanmak için yar flacak. Bu sene Emmy ödüllerine en fazla dalda aday olan dizi ise '30 Rock' oldu. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas 'Harry Potter ve Melez Prens' gösterimde 2008'deki gösterimi 8 ay ertelen ve hayranlar n n uzun zamand r bekledi i Harry Potter serisinin alt nc s 'Harry Potter ve Melez Prens/ Harry Potter and the Half-Blood Prince' gösterime girdi. J.K.Rowling'in ünlü fantastik serisinin alt nc - s nda macera kald yerden devam ediyor. Büyücüler dünyas nda devam eden kargafla art k Muggle lar n dünyas n da etkilemeye bafllam flt r. Harry Potter, Hogwarts taki alt nc y l n Feci Yorucu Büyücülük S - navlar na haz rlanarak geçirece ini düflünmektedir. Art k Quidditch tak m n n da kaptan d r. Ancak Diagon Yolu ndaki okul al flverifli s ras nda Draco Malfoy un bir fleyler çevirdi ini fark eder. Lord Voldemort un geçmifliyle ilgili pek çok bilinmeyen ortaya ç karken bir yandan da Malfoy un neyin peflinde oldu unu ö renmeye çal flan Harry yi yine zor günler beklemektedir. Paul McCartney, 45 y l sonra New York'ta Efsane grup Beatles' n üyesi Paul McCartney, New York'ta, 45 y l sonra ilk seferki gibi Ed Sullivan Sinema-Tiyatro Salonu'nda bir konser verdi. Efsane grup Beatles' n üyesi Paul McCartney, ABD'nin New York kentinde, 45 y l sonra ilk seferki gibi Ed Sullivan Sinema-Tiyatro Salonu'nda bir konser verdi. Di er Beatles elemanlar ndan yoksun tek bafl na 4 bin seyirci önünde ''Yesterday'' ve ''Get Back'' gibi bestelerini söyleyen Paul McCartney, tarihleri aras nda yaflayan ünlü spiker Ed Sullivan' n program nda, 1964'te ABD'de ilk kez sahneye ç - karken çok heyecanland - n anlatt. McCartney, CSB'nin program nda, 25 Haziran'da 50 yafl nda ölen pop müzi in kral Michael Jackson için ''Fevkalade, muazzam yetenek, cevherinde sanat yap s na sahipti'' dedi.

3 Suç oranlar nda düflüfl yafland ngiltere de yaflanan suç olaylar nda geçen y la göre düflüfl yafland bildirildi. Kriminal suçlarda %5 lik bir düflüfl olurken, kiflilere karfl ifllenen fliddet suçlar da %6 l k bir düflüfl gösterdi. çiflleri Bakanl n n yay nlad rakamlara göre kriminal suçlarda %5 lik bir düflüfl olurken, kiflilere karfl ifllenen fliddet suçlar da %6 l k bir düflüfl gösterdi. Rapora göre bu y l soyulan evlerin say s ile geçen y l soyulan evlerin say s nda fark görülmezken, araç h rs zl nda da yükselifl olmad gibi düflüfl de görülmedi. Yap lan soygunlar n say s - n nda geçen y la göre de ifliklik olmamas polisin çal flma tarz n yeniden tart flma konusu yapt. statistiklere göre soygunlar n say s nda %1 art fl olurken, araçlar n tahrip edilmesi suretiyle ifllenen suçlarda ise %19 düflüfl oldu. Polis taraf ndan verilen rakamlara göre h rs zl k olaylar nda %12 art fl olurken bisiklet h rs zl klar nda her hangi bir de iflim olmad. BAKANI JOHNSON: RAKAMLAR CESARETLEND R C çiflleri Bakan Alan Johnson yay nlanan son istatistikleri cesaretlendirici olarak de erlendirdi. Alan Johnson 1997 y l ndan bu yana suç oranlar nda %36 düflüfl oldu unu ve 12 y l önce ile k - yasland nda 6 milyon daha az suç ifllendi ini söyledi. Bakan Johnson, Son istatistikler suç oranlar nda düflüfllerin oldu unu gösteriyor. Kriminal suçlar nda düflüfl var ve cinayetlerin say s nda da düflüfl var. Yaralama suçlar nda %7 düflüfl oldu. Soygun suçlar nda %5 düflüfl oldu ve soygun suçlar 2002 y l ndan bu yana en afla- seviyeye indi. Ancak bu suçlar n tamamen kontrol alt na al nd n söylemek zor. Geçen y l oldu u gibi bu sene de ekonomik krizin de etki- çiflleri Bakan Alan Johnson si ile suç türleri ve biçimlerinde de de iflmeler oldu. Bunlar yakinen izliyoruz. Her ne kadar baz suçlarda yükselifl olduysa da buna karfl daha etkili mücadele etmek için her zamankinde daha çok polis çal fl - yor dedi. * Grill s cakl n n en iyi derecede da t lmas n sa lar * Yemeklerinizi kolay, cabuk, temiz ve h zl flekilde piflirme garantisi * Genifl yüzey ve ya lar n kolayca akmas n sa lar * Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile * Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi Pengrill kaya tafl ve seramikten oluflan mükembel bir kar fl md r. Belir in olan flekli ile ya lar n kolayca akmas n sa l yor. Pengrill düz ve yatay flekliyle s cakl en iyi derecede da lmas n sa layarak grille koymufl oldu unuz etleri h zl, temiz piflirmesine yard mc oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yap lmaktad r. 3 Elif'in katil zanl s olarak efli Mikdad fiahpaz tutukland 7 Temmuz Perflembe günü Londra da evinde b çaklanarak öldürülen 42 yafl ndaki Elif fiahpaz n katil zanl s olarak efli Mikdad fiahpaz tutukland. M u la nüfusuna kay tl olan ve yirmi y ldan fazlad r Londra da yaflayan Elif fiahpaz n vahfli bir cinayetle katledilmesi toplumlar m - z derin bir üzüntüye bo mufltu. Olay üzerine soruflturma bafllatan polis Elif fiahpaz n efli Mikdad fiahpaz katil zanl s olarak göz alt - na ald ktan sonra mahkemeye sevk etti. Mikdad fiahpaz Brent Magistrates Court (Asliye Ceza Mahkemesi) taraf ndan cinayet zanl s olarak tutuklu yarg lanmak üzere cezaevine gönderildi. Al nan bilgilere göre eflini öldürdü ünü kabul etmeyen Mikdad fiahpaz susma hakk n kullan yor. Adli t p kay tlar n n belge olarak kullan ld mahkeme 21 Ekim tarihinde görülecek. Elif fiahpaz n iki çocu u ise bir komflusunun himayesine verildi.

4 4 EV ALMA S GORTA AL Yaz tatiline giden binlerce insan ev h rs zl korkusu yafl yor. Tatilcilerin ço u da hem eflyalar n kaybediyor hem de zararlar n karfl lamakta zorlan yorlar. Sigorta flirketleriyse ev sigortalar n n özellikle mobilyay sigortalatman n ne kadar önemli oldu unu vurguluyor. H emen her yaz mevsiminde yaflananlar bu yaz da yo un flekilde görülmeye baflland. Yaz tatilleri için memleketlerine giden tatilciler döndüklerinde evlerinin soyuldu- unu görüp y k l yor. Mobilyas n sigortalatanlar zararlar n karfl layabiliyorken di erleri zarar ettikleriyle kal yorlar. Sigorta flirketleri, yasal zorunluluk oldu u için ço- u insan n evini sigortalatt n, ancak özellikle Türk ve Kürt toplumunun neredeyse hiç ev içi malzemeyi sigortalatmad n belirtiyor. Bunun en önemli nedeni de insanlar n ek bir sigorta masraf n ödemek istememeleri. Oysa cüzi ödemelerle mobilyalar kal c flekilde korumaya almak mümkün. YUSUF Ç ÇEK CONSUL- TANCY: R SK ALMAYIN S GORTA POL ÇES ALIN Sigorta alan nda çal flan Yusuf Çiçek Consultancy ev sigortas n n önemini flöyle vurguluyor: Ev sigortas yapt rarak evinizi ve içinde bulunan eflyalar n z maddi zararlara karfl güvence alt na alabilirsiniz. Örne- in yang ndan h rs zl a, su bask n na kadar pek çok riski, sigorta flirketleri sizin ad n za üstlenir. Yusuf Çiçek Consultancy evini sigortalamak isteyenlere ilk olarak bir pazar ar flt rmas yapmalar n öneriyor. Bunun için de bu alanda deneyimli ve güvenilir arac firmalardan biriyle görüflülmesi gerekti ini belirtiyor: Bu firma sizin ad - n za her türlü araflt rmay yaparak sizin ihtiyaçlar n za en uygun ev sigortas n yapt raca n z güvenilir bir sigorta flirketiyle poliçenizi bafllat r. Toplumumuzda ev sigortas ve genel olarak bütün sigortalar konusunda yasalar n tam olarak anlafl lamamas ve sigortan n kendilerine sa l yaca güvencenin tam olarak bilincinde olmamalar ndan kaynakl, sigorta yapma oran n n oldukça düflük oldu una dikkat çeken Yusuf Çiçek Consultancy biz halk m za her türlü sigortac l k konusunda yard mc olacak uzman eleman ve donan mla hizmet etmekten gurur duymaktay z. Risk almay n, sigorta poliçesi al n diyor. Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. ES MORTGAGE: 20 POUNDA EfiYANIZI KURTARIN ES Mortgage'den Hakan Çelebisoy ise ayda 20 pound gibi bir ücret karfl l nda ev içi eflyas n n sigortalat labildi ini söyleyip ekliyor: Özellikle metropollerde kimin ne zaman evinize girece i belli olmuyor. Bu nedenle de evi korumaya almak bir zorunluluk asl nda. Sigortalatman n en önemli faydas art k ne olursa olsun içinizin rahat olmas. Sigorta, sizi h rs zl a karfl haz rl kl k lm fl oluyor. Güvenlik sorununuzu halletmenin yan nda herhangi bir zarara u raman z durumunda zarar sigorta flirketinden karfl lama imkan n z oluyor. Türkiyeli toplumdan neredeyse kimsenin ev içi eflya sigortas n yapmad n söyleyen Çelebisoy, bunun temel nedeninin insanlar n fazladan para ödemek istememeleri oldu unu belirtiyor. Ço u ailenin de evini kiraya verdi i için bu ihtiyac duymad n söyleyen Çelebisoy, insanlar - m z n h rs zl ktan kaynakl ma duriyetler yaflamamas için ev içi eflya sigortas yapt rmas n n bir zorunluluk oldu unu vurguluyor. Çelebisoy, ev sigortas yapmak isteyenlere ise güvendikleri bir sigorta flirketine gitmelerini tavsiye ediyor. TÜRK YEL S GORTA fi RKETLER... Toplumumuza sigorta hizmeti veren çok say da sigorta flirketi bulunuyor. Bu flirketlerden birkaç n n irtibat bilgileri flöyle: ES MORTGAGE: 285A Fore Street - Edmonton/London/N9 0PD Telefon: Fax: Yönetici: mam Göztafl: Hakan Çelebisoy: STRATEGY FINANCE 173 Balls Pond Road/ Dalston/ London/N14AA Telefon: YUSUF CICEK CONSULTANCY LTD. 1ST FLOOR, 410 HIGH ROAD TOTTENHAM LONDON N17 9JB T: F:

5 TECRÜBEL TAZM NAT AVUKATINDAN UYARI: ÇALIfiANLARIMIZ HAKLARINI B LM YOR fi u anki asgari ücret uygulamas n n yafla göre belirlendi ini belirten Arslan, e er 22 yafl ndan büyükseniz o zaman saatine verilen asgari ücret 5.73, e er 18 ile 21 yafl aras ndaysan z saatine 4.77 ve bundan daha küçükseniz saatine en az 3.53 verilmesi gerekti ini aç klad. CEZASI BÜYÜK: Çal flt rd kiflilere asgari ücretten az veren ifl yerlerinin iki yönlü suç iflledi ini belirten Arslan, bu ifl yerleri hem vergi vermekten kaç yorlar hem de kiflinin sivil haklar n zedeliyorlar dedi. Bu gerekli kurumlara rapor edildi inde böyle ifl yerlerinin hem vergi dairesi taraf ndan cezaya çarpt r l p hem de sivil tazminat hukukunda iflçilerin geriye do ru gidip bütün ücret fark n alabilece ini belirtti. Asgari ücretin arkas ndaki mant n patronlar ve ifl yerlerini bir standarda tabi tutmak oldu unu vurgulayan sigorta ve tazminat hukuku uzman fiadiye Arslan bu asgari ücret çal flanlara bir koruma verilip ve kara iflçi pazar engellensin diye getirildi. Ayn zamanda e er çal flanlara çok az para verirseniz o zaman devlet yard m na baflvuracak insan say s daha fazla olacak ve bu yüzden bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Bir ifl yeri olarak hem ifl yerlerinizin asgari ücretini ödemek zorundas n z hem de onlar n sigorta primlerini ödemek zorundas n z. E er ortaya ç karsa ki kiflilerin sigorta primlerini ödememiflseniz o zaman vergi ofisi geriye gelip bunun hepsini alabilir ve bunun hem cezai hem de sivil hukukta sonuçlar vard r dedi. fi YER DAVA ED LEB L R Gazetemizin sorusu üzerine daha önce yapt ilginç davalardan birinden örnek veren Arslan flöyle devam etti: Bizim ifl ve iflçi veren hukuku departman m z burada ngiltere de özel bir okulda çal flan bir ö retmeni temsil etmiflti. Bu ö retmene haftada saatine 4 veriliyordu. Müvekkilimize son 3 y l asgari ücret alt nda ödenmiflti. Dava bize geldi- inde ald k ve müvekkilin bütün geçmifl haklar ödendi ve mahkeme ifl yerine ayr ca para cezas da kesip ve bütün vergilerin ödenmesini emretti. Hakim bu okulun yapt n n kabul edilmez oldu unu söyleyerek elefltirdi. fi YER KAZALARINDA HAKLAR B L NM YOR: Kendisine daha önce baflvuran müvekkiller aras nda nakit ödendikleri için ifl yerini dava edemeyeceklerine inanan müvekkiller oldu unu belirten fiadiye Arslan flöyle dedi: E er bir ifl yerinde çal fl - yorsan z ve patron size na- 5 kit ile ödemeyi tercih etmiflse ve sizi ka tlarda göstermiyorsa ve ifl yerinde kaza yapt ysan z bu demek de il ki çekti iniz ac lar ve kay plar için tazminata baflvuramayacaks n z. Böyle durumlarda tazminata baflvurulmamas halinde ifl verenler hem suçlu hem güçlü durumuna düflüyorlar. Biz müvekkilleri böyle geçmiflte temsil ettik ve bu davalar baflar l oldu. Müvekkille avukat aras nda konuflulan gizlidir ve kimseye söylenilemez baro kurallar dolay - s yla. Böyle kazalara u rayan kiflilerin mutlaka avukata dan fl p görüfl almalar gerekiyor ve bu konuda bilgi almak isteyenler bizi flu telefonlardan arayabilirler: AVUKAT fiad YE ARSLAN DAN HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARI -fiadiye Han m flu an ngiltere de çal flan hamile bayanlar n do um izni haklar nelerdir? fiu anki hamilelik kanununa göre e er bir ifl yerinde çal fl yorsan z ve kazand n z para haftal k en az 95 pound ve üstündeyse ve do umdan 28 gün önce ifl vereninize söylüyorsan z ki do um yapaca n z ve do- umdan sonra çal flamayaca n z bir süre, o zaman hamileyken ödenmeye hak kazan yorsunuz. Bu full time veya part time çal flanlar için ayn. -Peki fiadiye Han m, do umdan sonra ne kadar izin alabilirsiniz? Do umdan sonra 1 y l iflten uzak kalabilirsiniz. Bunun ödemesine gelince, ilk 6 haftas maafl n z n %90 n ödenmek zorunda. Bundan sonra haftada alabilirsiniz. Bu 33 hafta devam edebilir. 33 hafta bittikten sonra hamilelikten dolay baflka bir para alamazs n z. E er iflçi ve ifl veren aralar nda anlafl rlarsa bu yukar da bahsedilen miktarlardan daha fazla ifl veren taraf ndan verilebilir. -Babalar n haklar nelerdir? fiu an babalara da 2 hafta ödemeli izin hakk var. Bu 2010 y l nda 26 haftaya ç kar lacak fakat verilen para daha düflük olacak ve bütün maafl olmayacak ve al nan iznin yani bu 26 haftan n anneyle ayn zamanda olmamas gerekiyor. Hükümet bunu kas tl olarak getirmeye çal fl yor ki ifl yerleri bayana ifl vermeyelim yoksa çocuk yapar ve iflten uzak kal r demesinler çünkü babalara da ayn hak verilirse o zaman erkek ve bayan aras nda seçim yapamazlar ifle al rken mant ndan hareket ediyor. -fiadiye Han m, ifl yerlerinin do- um izni ve hamile olup çal flanlar hakk nda nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Yap lan araflt rmalar ngiltere de her y l yaklafl k 30,000 kad n n hamilelik ve do um iznine iliflkin sebeplerden dolay iflini kaybetti ini göstermektedir. statistiklere göre ifl verenlerin %49 u bir kad n iflçiyi al rken kad n n yafl, evlilik durumu ve gelecekte çocuk yap p yapmayaca na iliflkin durumunu göz önüne ald klar n göstermektedir. Bu kanuna ayk r olan bir fley. Hamile bayan n çal flma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? O yüzden e er ifl yerinde hamile bir bayan çal fl yorsa bunlar n kanuni haklar ndan haberdar olman z gerek ve ona göre izin ve ödeme yapman z gerekiyor. Aksi takdirde dava edilip bunlar n hepsi sizden al nabilir ve masraflar da siz ödersiniz. Bir de ifl yerinizde hamile bayanlar çal - fl yorsa bir risk planlamas yapman z gerekiyor. Mesela kimyasal biyolojik maddelere dokunulmamas gerekiyor ve e er hamile bayan çok uzun saatler çal fl yorsa veya bir fley kald - r yorsa, itiyorsa veya çok sesli bir yerde varsa veya çal flt ortam çok s cak ve so uksa veya oturdu u yer iyi de ilse bunlar n hepsinin dikkate al nmas gerekiyor. E er bayan çal - flan n z hamileyken çok stresli oldu- unu söylüyorsa ve siz hala onun iflinde herhangi bir de ifliklik yapm - yorsan z ve bu yap labilecek bir de- ifliklikse tekrar sizi dava edip adil davranmad n z için sizi dava edip bütün maafllar n sizden alabilirler. Avrupa daki di er ülkelerle karfl laflt r ld nda ngiltere deki hamilelik haklar hangi konumda kal yor? Maalesef ki Avrupa Birli i ülkeleri aras nda ngiltere kad nlar n hamilelik ve do um iznine iliflkin haklar baz nda en kötü ülkeler aras nda yer almaktad r. Bir çok Avrupa ülkesinde kad nlar n do um sonras haklar ve ücretleri çok daha kapsaml ve daha iyidir. Bu konuda en cömert olan ülke sveç tir. sveç te bir kad n Politik, ekonomik göç ve kriz nedeniyle Türkiye den gelen ve burada yerleflen kiflilerin ço unun ifl hukukundaki haklar n bilmedi ini belirten Levenes Avukatl k Firmas n n ortaklar ndan tecrübeli tazminat ve sigorta avukat fiadiye Arslan, asgari ücretin alt nda bile çal flt r lan kifliler oldu unu, bunun kanunsuz oldu unu ve büyük cezas oldu unu ifade etti. iflçi hamilelik ve do um iznine ayr ld tarihten itibaren 1 y l süresince çal flmay p normal maafl n %90 n alabilmektedir. Avrupa Komisyonu nun yeni bir tasar s na göre kad nlara do um iznine ayr ld ktan sonraki 14 ile 18 hafta için tam ücret verilmesi önerilmektedir. Ancak bu önergenin ngiltere taraf ndan onaylanmas ve uygulanmas flimdiki ekonomik durum göz önüne al nd - nda çok zor görünüyor. Kald ki böyle bir tasar kabul edilse bile yukar daki yüzdeler göz önüne al nd - nda kad n iflçiler için yeni yine adil bir sonuç ç kmayacak gibi. ngiltere de hamilelik ve do um izni 52 hafta olsa bile uygulamada ço- u kad n iflçiler bu sürenin tamam n dahi kullanmamaktad r. fiunu da vurgulamak istiyorum ki flçi Partisi hükümete ngiltere de 1997 de geldi inde ngiltere dünyadaki en iyi kötüler aras ndayd hamilelik haklar na geldi- inde. Bundan önce sadece haftada 55 pound al n yordu ve sadece 4 ay Levenes Avukatl k Firmas n n ortaklar ndan iflten uzak tecrübeli tazminat ve sigorta avukat fiadiye Arslan kal nabiliniyordu.

6 6

7 Öldüren de öldürülen de bizim gençlerimiz 20 Haziran günü u rad sald r sonucu hayat n kaybeden Ali Serdar Toprak cinayeti ve hükümetin çeteleflmelere karfl gerekli tedbirleri almamas Londra daki sivil toplum kurulufllar taraf ndan protesto edildi. L ondra da faaliyet yürüten demokratik kitle örgütleri ortak düzenledikleri protesto eylemi ve bas n aç klamas yla Çetelere ve iflledikleri cinayetlere hay r dediler. Polisin göreve ça r ld protestoda demokratik kitle örgütleri ad na ortak bir bas n aç klamas okundu. Kurulufllar sokaklardaki fliddet ve çeteleflmeye karfl yetkililerin sessiz kalmas n protersto ettiler. 19 Temmuz Pazar günü Wood Green Kütüphanesinin önünde yap lan bas n aç klamas na yaklafl k 200 kifli kat ld. Susma sustukça s ra sana gelecek, Çeteleflmeye karfl birleflelim, Yozlaflt r lmaya, asilimleye hay r gibi solaganlar n at ld protestoda Ali Serdar Toprak n posteri aç ld ve Bu son olsun denildi. ngilice ve Türkçe haz lanan bas n aç klamas çevreden geçenlere da t - l rken, çetelere karfl at lan sloganlar çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Okunan bas n aç klamas nda ölenlerin de öldürülenlerin de Kürt ve Türk toplumlar ndan olduklar n n alt çizildi. HÜKÜMET VE YEREL YÖNET MLER SORUMLULUKLARINI YER NE GET RMEL Sokaklardaki fliddet sorununa karfl ortak bir mücadele ça r s yap lan aç klamada flöyle denildi: Suçlanmas gereken ne öldüren ne de öldürülendir. Yarat lan ortam ile öldüren de öldürülen de bizim gençlerimizdir. Hepimiz politik, ekonomik nedenlerden dolay zulümden ve bask ndan kaçarak daha rahat bir yaflam ve çocuklar m za daha iyi bir gelecek için bu topraklara geldik. Ama ne biz rahat yafl yoruz ne de çocuklar m z n gelece i iyi bir gelecek. Sebeplerden biri, kendi kültüründen uzaklaflan toplum yozlaflmaya ve de erlerini yitirmeye mahkumdur. Herkes bu kaç n lmaz yafl yor ve Wood Green Kütüphanesinin önünde yap lan bas n aç klamas na yaklafl k 200 kifli kat ld. nice Ali Serdar Toprak lar bu sisteme kurban ediliyor. Bu konuda hükümet ve yerel yönetimleri duyars zl ktan uzaklaflarak sorumluluklar n yerine getirmeye ve ayn zamanda toplumun can ve mal güvenli- inden sorumlu olan güvenlik güçlerinin bu türden çete ve suç örgütlerini etkisizlefltirmek, toplumun huzur ve bar fl içinde yaflmas n sa lamak için göreve ça r yoruz. Bas n aç klamas n n okunmas ndan sonra Ali Serdar Toprak n bir akrabas da k sa bir konuflma yaparak Bir an önce hiç zaman kaybetmeden örgütlü hale gelmeliyiz ve güç olmaly z. Bunu yaparsak hiç bir çete bizim karfl m zda duramaz dedi. Bas n aç klamas na imza atan demokratik kitle örgütleri flunlar oldu: KOM- KAR, Tohum Kültür Merkezi, K rk srakl lar Dayan flma Merkezi, Yüç Çiçek 7 Açs n Kültür Merkezi, Anadolu Halk Kültür Merkezi, Day-Mer, Haringey Esnaflar Derne i, Gik-Der, Bozca-der, Dersimliler-Der ve Türk E itim Birli i. AL SERDAR TOPRAK IN CENAZES TÜRK YE YE GÖNDER LD Öte yandan Ali Serdar Toprak n cenazesi 18 Temmuz günü ailesi taraf ndan defnedilmek üzere Türkiye ye götürüldü.

8 8 Domuz gribinden ölenlerin say s h zla art yor Britanya da domuz gribinden ölenlerin say s 29 a ç karken, yetkililer Londra'da hastal n yay lma haritas n ç kard lar. Tower Hamlets' n birinci s rada oldu u listede Hackney ve Islington en yüksek risk alt ndaki bölgeler olarak s raland. Haringey ve Enfield ise görece daha iyi durumda... B ritanya genelinde domuz gribinden ölenlerin say s 29 a ç karken, Londra'da ölenlerin say s geçen hafta Cuma günü itibariyle 16'ya yükseldi. Yaflanan son ölümlerin ard ndan Londra'n n domuz gribi haritas da ç kar ld. Yap lan son araflt rmaya göre Türk, Kürt ve K br sl Türk toplumun yo un olarak yaflad bölgeler ciddi risk alt nda. Londra'da en fazla vakan n yafland semt bin 360 vakayla Tower Hamlets oldu. Sa l k uzmanlar Tower Hamlets'daki durumu 'ola and fl ' olarak de- erlendiriyorlar. BELED YE MECL S ÜYES AHMET ÖYKENER'DEN ÖNEML ÖNER LER Konuyla ilgili Telgraf'a konuflan Enfield Belediye Meclis Üyesi Ahmet Öykener toplumun domuz gribi salg n yla ilgili yapmas gereken en önemli fleyin öncelikle pani e kap lmamak oldu unu söylüyor. Öykener flu bilgileri verdi: Bu hastal n bulaflmas halinde ço u insanda normal bir gribin üzerine ç kmadan iyileflme ihtimali çok yüksek ki zaten ço u insan da böyle atlatabiliyor. Ancak ne yaz k ki özellikle çocuklarda veya kronik hastal olanlarda ciddi tehlike arz ediyor. fiimdiye kadar ölenlerin hemen hepsinin bu hastal n yan nda kronik hastal klar vard. Dolay s yla bu anlam yla özellikle kronik hastal olanlar n çok daha dikkatli olmalar gerekiyor. E er bir grip yafl yorsan z, ancak rahats zl - n z n artmas durumunda domuz gribi flüphesi de art yor. Vücutta s cakl k derecesi normal bir gribin üzerinde, yani civar nda muhtemelen salg na yakalanm fls n zd r. Bu durumda panik yapmadan, doktorla telefonla görüflerek, kendinizi korumaya almal s n z. Hastal n daha fazla yay lmas n önlemek için böyle bir durumda d flar ç kmaman z, ilaçlar hastal - a yakalanmam fl birine ald rman z gerekiyor. E er bu belirtiler varsa illa doktorlardan ilaç al nmas gerekmiyor, baflka yerlerden temin etmek mümkün. A ustos ay nda hastal - n ilac ç k yor. Bu ilac n yüzde yüz baflar l olaca tart flmal ama bu önemli bir geliflme. nsanlar n en ufak bir belirtide bile doktorlarla konuflmaktan çekinmemeleri gerekiyor. Telefonla doktorlara dan fls nlar. Benim de bizzat tan kl k etti im vakalar oldu. Bunlardan biri bir arkadafl m n efliydi. Arkadafl m z gerekli önlemler al nd ktan sonra hastal normal bir grip gibi dört befl günde atlatt. Allah'a flükür, arkadafl m z flu anda da gayet iyi durumda. ISLINGTON'DA 520, HACKNEY'DE 383 VAKA City, Hackney, Islington ve Newham ise vaka say - s bak m ndan Tower Hamlets'i takip eden bölgeler. Geçen hafta Cuma gününe kadar Newham'da vaka say s 747, Islington'da 520, Hackney'de 383, Enfield'de 192, Haringey'de ise 138 olarak tespit edildi. 5 vakayla Richmond, 7 vakayla Kingston, 47 vakayla Kensington ve Chelsea en az vakan n tespit edildi i bölgeler oldu. Uzmanlar özellikle Tower Hamlets'da çocuklar n yafll lara oranla daha fazla yakaland n belirtiyor. HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI Hastal ktan korunmak için önerilen ve dikkat edilmesi gereken hususlar flöyle s ralan yor: Öksürme ve hapfl rma s ras nda a z n z ve burnunuzu bir mendil ile kapat n. Mendilinizi kulland ktan sonra çöp sepetine at n. Öksürdükten ve hapfl rd ktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla y kay n. Alkol içeren el y kama antiseptikleri de etkilidir. Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve a z n za dokunmay n z. Domuz gribine yakalan rsan z, belirtilerin bafllamas ndan 7 NG LTERE Ç N FELAKET SENARYOLARI Bu arada ngiltere geneli için en kötü felaket senaryolar da konuflulmaya baflland. Kamu Sa l - Genel müdürü Sir Liam Donaldson ngiltere için olabilecek en kötü senaryonun birkaç ay içinde 65 bin kiflinin hayat n kaybetmesi, 360 bin kiflinin hastaneye kald r lmas, bu hastalar n en az 90 bininin yo- un bak ma al nmas oldu unu duyurdu. Donaldson, ayn felaket senaryosuna göre haz rlan lmas konusunda Milli Sa l k Sistemi'ni (NHS) uyard klar n aç klad. "Sonbahar ve k fl aylar nda ülke nüfusunun yüzde 30'unun hastal a yakalanmas n beklediklerini" belirten Sir Liam Danoldson, "bu oran n çocuklarda yüzde 50'ye kadar yükselece i" uyar - s nda bulundu. gün sonras na ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonras na kadar evde istirahat edin. Hastal n bulaflmamas için çevrenizdeki kiflilerden uzak durun. Bulundu unuz mekan s k s k havaland r n. Domuz gribinin belirtileri olarak ise flunlar s ralan yor: Atefl, öksürük, bo az a r s, yayg n vücut a r s, bafl a r s, üflüme. Baz vakalarda kusma ve ishal de görülüyor. HRF'DEN DOMUZ GR B TOPLANTISI Domuz gribinin giderek yay lmas ve ölüm oran n n artmas nedeniyle Hackney Refugee Forumu da göçmen toplumlar n kurum temsilcilerini bir araya getirecek bir toplant düzenleme karar ald. Göçmen toplumlar n salg nla ilgili son durumunun ne oldu u, al nmas mümkün önlemler ve toplumun bilgilendirilmesi gibi konular n tart fl laca toplant ya çok say da sivil toplum örgütü davet edildi. Hackney Refugee Forumu baflkan Ali Aksoy, üye derneklere gönderdi i mektupta bilgilendirme toplant s na her kesimin kat lmas ça r s yapt. Önümüzdeki hafta 28 Temmuz Sal günü yap lacak toplant saat 12:30'da bafllayacak. LONDRA DAK DOMUZ GR B VAKKALARININ SEMTLERE GÖRE DA ILIM: Lewisham: 467 Camden: 392 Barnet: 352 Harrow: 329 Brent: 316 Ealing: 291 Hillingdon: 274 Lambeth: 235 Wandsworth: 212 Southwark: 199 Sutton ve Merton:194 Hounslow: 190 Redbridge: 181 Croydon: 148 Bromley: 145 Barking-Dag: 143 Greenwich: 122 Westminister: 108 Hammersmith ve Fulham: 107 Waltham Forest: 89 Havering: 5.

9 ngiltere de iflini kaybedenlerin say s her geçen gün art yor. Üç bin 400 kifli daha iflsizler ordusuna kat lacak ngiltere bankac l k sektörünün önemli kurulufllar ndan Lloyds bankas 1200 çal flan n daha ifline son verece ini aç klarken, lüks otomobil üreticisi Jaguar n da 2 bin 200 çal flan n ifllerine son vermeye haz rland bildirildi. ngiltere bankac l k sektörünün önemli kurulufllar ndan Lloyds bankas 1200 çal flan n daha ifline son verece ini aç klarken, lüks otomobil üreticisi Jaguar n da 2 bin 200 çal flan n ifllerine son vermeye haz rland bildirildi. Lloyds bankas 1200 çal flan n ifline son verece ini aç klad. Banka merkezinden yap lan aç klamada, son iflten ç kartmalarla birlikte son bir y l içinde ifline son verilen banka çal flan say s n n 8,200'e yükselece- i kaydedildi. flten ç kart - lacak 1200 kiflinin büyük bölümünün bankan n IT ve sigorta bölümlerinden olacaklar na dikkat çekilen aç klamada, bankan n halen 370 geçici iflçi çal flt rmakta oldu u hat rlat ld. Aç klamada, iflten ç kartmalar n yan s ra son bir y lda 180 yeni aç k ifl pozisyonu yarat ld da bildirildi. Böylelikle 2009 y l bafl ndan bu yana yarat lan aç k ifl pozisyonunun da 1200'e yükseltildi i bildirildi. JAGUAR 2 B N 200 ÇALIfiANI fiten ÇIKARTIYOR Öte yandan lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover' n 2 bin 200 çal flan n ifllerine son vermeye haz rland bildirildi. lk etapta iflten ç kart lacak 300 çal flan n, Jaguar' n Merseyside bölgesindeki Halewood tesislerindeki iflçiler aras ndan seçilece i kaydedildi. flçi ç - kartma karar n n, bu tesiste üretilen X-Type model otomobilin üretiminin sonland - r lmas plan yla ba lant l olarak ortaya ç kt belirtildi. flten ç kartmalarda önce- 9 likle gönüllülük esas n n aranaca, bunun ard ndan da sektördeki zay flamaya ba l olarak fabrikan n üç hafta süreyle üretimine ara verece i de aç kland. Jaguar Land Rover Genel müdürü David Smith, konuyla ilgili aç klamas nda karar n al nmas n n, di er yat r m planlar n n zorlamas yla ortaya ç kt na dikkat çekti. Smith otomobil sektörünün ekonomik krizden en çok etkilenen sektör durumunda bulundu unu da hat rlat rken, Jaguar Land Rover' n üretti i otomobillerin sat fl - n n geçen 10 ay içinde yüzde 28 oran nda azald n vurgulad. Smith, ayr ca yat - r m planlar n n da rafa kald - r ld n ve flu ana kadar toplam 2 bin 200 çal flan n iflten ç kart lmas n n sözkonusu oldu unu savundu.

10 10 Kürt ve Tamilli kad nlar ortak çal flmalar yürütecek Britanya Roj Kad n Meclisi, Tamil kad n temsilcileriyle Kürt Toplum Merkezi nde bir araya geldi. R oj Kad n Meclisi, Tamil kad n temsilcileriyle Haringey deki Kürt Toplum Merkezi nde bir araya geldi. Gorüflmede Tamil gerillalar ile Sri Lanka hükümeti aras nda müzakerelerin bafllad bir dönemde Sri Lanka hükümetinin Tamil halk na imha amaçl operasyonlar yapt n ifade eden Tamil kad n temsilcisi Vino Kanapathipillai Sri Lanka hükümetinin kad n, çocuk demeden bir katliam gerçeklefltirdi ini söyledi. Kanapathipillai, Tamil halk n n büyük ac lar çekti ini, topraklar n terketmek zorunda kald n kaydederek bircok yerde mülteci durumunda oldu unu ve açl kla yüzyüze kald n dile getirdi. En çok kad n ve çocuklar n ma dur oldu unu ifade eden Tamilli kad n yetkili, Britanya'da yaflayan vatans z Tamilli ve Kürt kad nlar olarak dayan flma halinde olmak istediklerini ve bu görüflmeyi bir ilkin bafllang c olarak gördüklerini belirtti. TAM L HALKININ YAfiADI I ACIYI DER NDEN H SSED YORUZ Kad n çal flmalar n n belli bir ivme kazand n ve Tamilli kad nlar n geçmifle oranla daha çok mücadelede aktif rol ald n belirten Tamilli bir di er kad n yetkili Madura Rasaratnam, Kürt kad nlar kadar örgütlü ve ideolojik bir hakimiyete sahip olmad klar n, bilhassa Britanya'da kad n çal flmalar konusunda Kürt kad nlar n n meclisleflme ve kurumsallaflma gibi deneyimlerini örnek alacaklar n aktard. Roj Kad n yetkililerinden Suna Köse, Eylem Güler, Serpil Ersan ve Sultan Gülüm'ün haz r bulundu u görüflmede, Kürt kad n yetkilileri öncelikle Sri Lanka devletinin Tamil halk na karfl uygulad katliam nefretle k nad klar n, Tamil halk n n yaflad ac y derinden hissettiklerini belirttiler. Roj Kad n yetkililerin inkâr ve imhay en derinden yaflayan Kürt halk - n n da benzer vahfletlere defalarca tan kl k etti- ini, bu yönüyle ortak hareket etme ve deneyimlerini paylaflmaya her zaman aç k olacaklar n belirttiler. Avrupa da anti-terör yasalar, her iki toplumun da kriminalize edilme çabalar ve Britanya n n d fl iliflkiler politikas n n da tart fl ld görüflmede, ezilen halklar n birlik mücadelesine kad n cephesinden ortak hareket ederek destek verebileceklerini vurgulayan Kürt ve Tamilli kad nlar karfl l kl dayan flma sözü verdiler. Britanya Roj Kad n Meclisi, Britanya da yaflayan Tamil kad n temsilcileriyle Haringey deki Kürt Toplum Merkezi nde bir araya geldi. Görüflmede, toplumsal ve siyasal konularda ortak çal flma yürütme ve iflbirli i halinde olma sözü verildi. PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S * De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak * fl yerinizi gelifltirmek Ve * GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 11

12 12 Kaza davalar nda zoru baflaran firma: C.I.C Accident Management C.I.C Accident Management n yetkilileri Cuma Yeter ve Ökkefl Dar G eçti imiz y l Cuma Yeter ve Ökkefl Dar yönetiminde hizmete giren kaza firmas C.I.C Accident Management Ltd her geçen gün biraz daha büyüyerek hizmet alan n geniflletiyor. Sektörde çok uzun y llardan beri çal flt n söyleyen Cuma Yeter, Biz çekirdekten yetifltik. Bu sektöre tam lisansl girmeden önce bir buçuk y l kadar garajlarda faaliyet yürüttüm ve dosya al p iflledim diyor. Bir y ldan beri sürekli yükselen bir tempo ile çal - flan firma 26 Nisan günü Haringey e açt klar bürola- Recm korkusuyla ngiltere ye iltica etti Bir ngiliz den gayrimeflru çocuk dünyaya getiren bir Suudi prensesin hem Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden, hem de eflinin ailesinden kaç p, "ülkesine dönerse tafllanarak öldürülece i" gerekçesiyle ngiltere den siyasi s nma hakk kazand öne sürüldü. r ile gelece e daha sa lam ve daha güçlü bak yor. C.I.C Accident Management çal flmalar nda herkesin yapt n de il zor olan baflarmay esas al yor. Bu nedenle Kolay Herkes Baflar r, fl Zoru Baflarmak slogan n temel bir perspektif olarak benimsemifller. MÜfiTER YE %100 TAZM NAT C.I.C Accident Management hizmet anlay fl n n bir gere i olarak müflterilerinin alacaklar tazminatlarda hiç bir kesinti yapm yor. Bu konuda yaflanan sorunlara B ir ngiliz den gayrimeflru çocuk dünyaya getiren bir Suudi prensesin ngiltere den siyasi s nma hakk kazand bildirildi. Suudi Prensesinin iltica davas na bakan mahkemenin, genç kad n n isminin gizli tutulmas konusundaki talebini de kabul etti i belirttildi. Eflini aldatt ve bir baflka erkekten çocuk do urdu u için ülkesinde idam cezas na çarpt r lmas n n kaç n lmaz oldu unu belirten Suudi Kraliyet ailesi mensubu genç kad n n iltica talebinin yarg çlar taraf ndan kabul edilmesi ve kendisine siyasi s nma hakk tan nmas, diplomatik çevrelerce, iki ülke iliflkilerini olumsuz etkileyecek riskli bir ad m olarak yorumlan yor. The Independent gazetesi, Prensesin çocu unu dünyaya getirdi i ngiliz vatandafl yla bir Londra ziyareti s ras nda tan flt n ve aralar nda bir iliflki bafllad n yazd. Genç kad n n iliflkinin bafllamas ndan bir y l sonra hamile kald ve kendisi gibi Kraliyet ailesi mensubu olan kendisinden yafll eflinin flüphelenmemesi dikkat çeken Cuma Yeter, Karfl taraf n sigortas ndan müflteriye çek geliyor. Biz hiç bir koflulda müflterinin ne araba paras ndan ne incinme paras ndan kesinti yapm yoruz. Müflteri taraf ndan istendi i taktirde karfl taraf n telefon numaras n ve detaylar n veriyoruz ve müflteri isterse tazminat miktar hakk nda bilgi alabilir. Karfl taraf n avukat ya da sigorta flitketi ile konuflabilir. Dava bittikten sonra biz müflterinin yan nda karfl taraf n sigortas n ar yoruz ve ne kadar incinme paras gönderdiklerini müflterilerimizin kendisi için onu ikna edip ngiltere ye geldi i, burada gayrimeflru çocu unu gizlice do urdu u iddialar na yer veren gazete, Prensesin daha sonra ülkesine dönmekten vazgeçip iltica baflvurusunda bulundu unu kaydetti. Genç kad n n dava s ras nda, ülkesine dönerse ya bir namus cinayetine kurban gidece ini ya da idam cezas na çarpt r l p, tafllanarak öldürülece ini söyleyerek, ngiltere den iltica hakk kazand, Suudi Arabistan terk etti- inden beri ne kendi ailesi ne de efliyle görüfltü ü Araba, yol, ifl kazalar ve incinme davalar nda uzman firma C.I.C Accident Management Haringey deki bürosunda genifl bir müflteri kitlesine hizmet verirken uzmanl k alan n da geniflletiyor. ö renebiliyor. sterlerse davan n sonucu mektup fleklinde kendilerine gönderilir. Gelen çeklere dokunulmuyor ve sigortan n ad na geliyor. Yani kimse kullanamaz diyor. EN KISA SÜREDE SONUCA VARMAK C.I.C kendilerine gelen davalar en k sa sürece sonuçland rmay hedefliyor. fiu anda ise bir ay ile üç ay aras nda sonuçlanan davalar n daha erken bir sürede sonuçlanmas için çal flmalar n yo unlaflt r yor. Firman n di er yetkilisi Ökkefl Dar, Halk m z kaza yapard ama haklar n bilmedikleri için olay n pefline düflmezdi. Claim flirketlerinin ç kmas ile al namayan haklar aran yor. Bizim amac m z halk m za yard mc olmak, halk m za haklar n bildirmek, haklar n aramak ve hak ettikleri bildirildi. çiflleri Bakanl - n n yorum yapmaktan dikkatle kaç nd dava konusunda Suudi Arabistan n Londra Büyükelçili- i de derin bir sessizli e gömüldü. ngiltere-suudi Arabistan iliflkileri daha önce de Suudi Arabistan Kraliyet ailesi mensuplar n n baz askeri anlaflmalardan komisyon ald klar fleklindeki iddialarla bozulmufl, ngiltere A r Doland r c l k Masas n n (SFO) açt soruflturma 2006 y l nda, dönemin Baflbakan Tony Blair in müdahalesiyle kapat lm flt. tazminat fazlas ile almak ve en k sa zamanda davay sonuçland rmak fleklinde konufluyor. ÜCRETS Z DANIfiMANLIK VE 100 STERL N KOM SYON Firma yetkilileri kendilerine baflvurulmas halinde ücretsiz dan flmanl k hizmeti de vereceklerini söylediler. Konu ile ilgili daha genifl bilgi almak isteyenler rahatl kla telefon ile ya da büroya giderek Cuma Yeter ve Ökkefl Dar ile görüflebilirler. Firma bu hizmetin karfl l - nda herhangi bir ücret talep etmiyor. Firma yetlilileri ayr ca her müflteriyi getiren kifliye 100 sterlin komisyon da ödüyor. C.I.C Accident Management incinme davalar, trafik kazalar, bisiklet kazalar, kay p düflme kazalar, ifl kazalar, araba tamiri, 24 saat içinde kiral k araç, 24 saat çekici servisi, otobüs kazalar ve motorsiklet kazalar konular nda müflterilerine hizmet veriyor. Bilgi almak ve dava vermek isteyenler 637 Green Lanes, Haringey N8 0RE adresine gidebilir ya da telefon ile numaral telefonu arayabilirler. Firman n ayr ca 24 saat aç k müflteri hatt da var. Günün her saatinde nolu telefondan Cuma Yeter e ulafl labilir. Britanyal yönetmen Ken Loach tan srail e sert tepki Filmlerinde toplumsal ve sosyal konulara a rl k veren dünyan n en önemli muhalif yönetmenlerinden Ken Loach srail in Melbourne Uluslararas Film Festivali nin sponsor olmas nedeniyle filmini geri çekti. Sineman n en önemli yönetmenlerden Ken Loach, Avustralya n n Melbourne flehrinde gerçekleflen film festivalinde yar flan Looking for Eric filmini geri çekti. Karar n festival yöneticisi Richard Moore a yaz l olarak bildiren Loach, srail i gerekçe gösterdi. Festivalin sponsorunun srail oldu unu son anda ö renen Loach, fiiddet üreten devletin gölgesinde sanat yap lmaz. Sanat savafla ve yok etmeye de il, bar fla ve insanl a hizmet eder. srail, Ortado u daki politikalar n gözden geçirmeli dedi. Bu tavr ndan sonra dünya sinema endüstrisine hakim olan srail yanl s yap mc lar n sosyalist yönetmene tepkisinin ne olaca- merak konusu. Loach, 2006 da The Wind That Shakes the Barley filmiyle Alt n Palmiye Ödülü alm flt.

13 Ünlüer esnaflar a rlad Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer konuk etti i yerel esnaflara Hackney Belediye binas n gezdirerek, belediyecili in iflleyifline iliflkin bilgiler verdi. Osman C n k, Soner Ermifl, Cllr Muttalip Ünlüer, Ergun Binbay, Ali Tekin, Mustafa Karnas ve Hüseyin Kuran. H ackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ço unlu u Stoke Newington esnaf olmak üzere bir grup esnafa belediye kararlar - n n nas l al nd, meclis üyelerinin nas l topland, nas l karar ald klar ve bunlar nas l uygulad klar konusunda bilgiler verdi. Esnaflardan oluflan delegasyona belediye binas n gezdiren Muttalip Ünlüer, Belediye s n rlar içinde yaflayanlar n yerel yönetimlerin nas l çal flt n ve karar süreçlerini bilmeleri çok önemlidir. Belediye Meclis üyelerinin de yerel esnaflar ve bölge sakinlerinin nas l sorunlar yaflad klar n bilmeleri gerekiyor dedi. Esnaflar Karen Alcock ile de görüfltüler. Karen Alcock belediye çal flmalar nda demokratik sürecin nas l iflledi i konusunda esnaf bilgilendirdi. Genç Hackney i Keflfetmek kursu Ü cretsiz olarak verilecek olan kurs yaz tatili boyunca devam edecek. Kurs süresince kursiyerler foto rafç l k konusunda temel bilgiler alacaklar ve bu konudaki yeteneklerini gelifltirme imkan bulacaklar. Kursiyerler ayr ca foto rafç l k ile masal anlat - c l, müzik ve moda aras ndaki iliflkileri de inceleyecekler. Kursiyerlerin e itim mekan için Hackney Müzesi ve Uluslararas Görsel Sanatlar Enstitüsü kullan lacak ve dersler sanatç Othello De Souza- Harltley ve Obinna Nwosu taraf ndan verilecek. Kursiyerlerin çal flmalar Rivington Place da gösterime sunulacak. Ayr ca Dalston da baz yerlerde de bu foto raflar görmek mümkün olacak. Foto raflar önümüzdeki y l yap lacak Genç Hackney i 13 Hackney Belediyesi Genç Hackney i Keflfetmek etkinliklerinin bir parças olarak yafllar aras ndaki gençlere ücretsiz fotorafç l k ve fotomuhabirlik kursu veriyor. Keflfet etkinli inin bir parças olan festivalde de sergilenecekler. Kursiyerlerin eserleri ayr ca Hackney do umlu olan ünlü foto raf sanatç s Dennis Morris in Hackney Müzesi nde yer alan eserlerinin hemen yan nda da sergilenecek. Hackney Belediye Kabine Üyesi Nargis Khan, Hackney de çok say da foto raf merakl s gencin oldu unu biliyorum. E er bu kurs seni tarif ediyorsa neden bu imkandan yararlan p uzmanlardan ders alm yorsun dedi. Kurs 27 Temmuz günü bafllayacak ve s n rl say da kifli kat labilecek. Kurs ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler adresinden yolu ile ya da nolu telefonu arayarak baflvuru yapabilirler.

14 14 Terör sald r s tehdit seviyesi düflürüldü ngiltere, El Kaide'nin muhtemel bir terör sald r s tehdit ihtimalini, 11 Eylül sald r s ndan bu yana en düflük seviyesine indirdi. Gelir vergisinde aile dikkate al nmal Muhafazakar Parti'nin gölge bakanlar ndan David Willetts, gelir vergisi konusunda evli kiflilerin gelirlerinin ayr ayr de erlendirilmesine, "Türk-Meksikal " modeli olarak adland rarak karfl ç kt. Otistik gencin dahice plan ngiltere de 17 yafl nda bir genç, kendi havayolu flirketini kurmak üzere olan bir ifladam ym fl gibi davranarak, havac l k yetkililerini ikna etmeyi baflard. C atch Me If You Can filminde Leonardo DiCaprio nun oynad karakteri hat rlatan olayda, Adam Tait sahte ismini kullanan genç, Avrupa n n hemen tamam na hizmet verecek bir flirket kurmak için havalimanlar yla "ciddi" müzakereler yürüttü. Sonunda polise yakalanan gencin otistik oldu u, ancak müthifl bir yarat c l a sahip oldu u ortaya ç kt. Yorkshire da yaflayan genç, Jersey Havaliman n n müdürü ile 1.5 saatlik görüflme yapmay baflard. Sahte internet siteleri kuran, hayali dan flmanlar yla sektör yetkililerini e-posta bombard man na tutan Tait, bir de kendisine sekreter tuttu. 6 ay süren sahtekarl k, dergilerde yaz s ç kan D avid Willetts, The Times gazetesindeki makalesinde gazetede daha önce Philip Collins imzas ile yay mlanan bir yaz ya tepki gösterirken, partisinin vergi sisteminde "evlilik" esas al narak vergi koylayl klar n n sa lanaca taahhüdünü savundu. Willetts, ngiltere'de halen dar gelirlilere sa lanan devlet yard mlar n n ço unda ve miras vergisinde de ailenin dikkate al nd n belirtti. Partisinin gelir vergisinde de "evlilik" esas al nmas taahhüdüne destek veren Willetts, Fransa, Almanya ve ABD dahil, OECD ülkelerinin ço ununda gelir vergisi sisteminde efllerin tek bir finansal birim olarak de erlendirildi ine Tait in pefline düflen Airliner World isimli dergi taraf ndan ortaya ç kar ld. "Catch Me If You Can" isimli komedi-dramada Frank Abagnale Jr. isimli bir gencin hayat konu al - n yor. Pilot, savc, doktor gibi çeflitli k l klara giren Frank, 19 uncu yaflgününden önce zengin oluyordu. Frank i Leonarda di Caprio canland rm flt. H ükümet, tehdit seviyesini "sald r ihtimali çok yüksekten", "sald r ihtimali güçlü"ye düflürdü. Bu karar, istihbarat birimi MI5 ile ortak terör analiz merkezinin yeni de erlendirmesi sonras geldi. Yeni ilan edilen seviyenin, 11 Eylül sald r lar sonras kabul edilen en düflük seviye oldu u bildirildi. çiflleri Bakan Alan Johnson, bu karar öncesi yapt bir aç klamada, domuz gribi gibi hastal klar ndan terörden daha büyük bir tehdit oldu unu söylemiflti. Johnson, kabinenin büyük felaketlerle ilgilenen bakanlar n n, domuz gribi ile mücadelede uzun dönemli planlar yapt klar n kaydetmiflti. iflaret etti. Willetts, "Asl nda OECD'de bizim gibi gelir vergisinde evlili i tan mayan sadece iki büyük ülke var Türkiye ve Meksika. Philip Collins, gelir vergisi konusunda Türk-Meksikal modeli olarak adland r labilen ve herkese birey olarak muamele yapan sistemi savunuyor" dedi. Sefaret Yaman Direct number: Askerlerin Açabilece i Davalar Geçti imiz günlerde yüksek mahkeme, ilk defa savafl koflullar nda hak ihlali nedeniyle askerlerin devlete karfl dava açma hakk oldu una karar verdi. Bu haftaki yaz mda, ordu mensuplar ve askerlerin temel haklar n n ihlali durumunda devlete karfl haklar konusuna de inmek istedim. Ordu mensubu askerler, ister ngiltere de de olsun ister d flar da çat flma ya da savafl bölgesinde olsun, nsan Haklar Sözleflmesi temelinde bir tak m haklara ve güvencelere sahiptirler. ngiltere de bu durum ilk defa 1987 y - l nda 10. maddesi de ifltirilen Ordu Personeline liflkin Yasa (Arm Forces Act) ile yasal güvenceye al nd. Peki bir savafl s ras nda ya da bir çat flma ortam nda, yaralanan askerler ya da hayatlar n kaybeden askerlerin yak nlar, bir ihmal durumunda devlete karfl dava açabilirler mi? Bu konu uzun y llard r çeflitli aç lardan tart fl lan ve hala netlik kazanamayan bir konudur. fiuanki mevcut düzenlemeye göre, ordu mensubu askerlerin s cak savafl ya da çat flma ortam nda bir ihmal nedeniyle u rad klar zararlara iliflkin tazminat talep etme haklar yoktur. Savafl muafiyeti olarak tan mlanan durumlarda ngiltere d fl ndaki karargah ya da savafl ortamlar nda temel hak ve özgürleri kapsayan talepler ileri sürülemez. Savafl Muafiyeti nin alan 1995 y l nda karara ba lanan bir davada ngilterede ki askeri tatbikat alanlar n da kaps yordu. Bu güne kadarki hukuk, askerlere tazminat davas açmay, görev süresi devam ederken tan m yordu. Yani baflka bir deyimle ordu mensubu bir kiflinin tazminat talep edebilmesi için askerlik hizmetini bitirmesi gerekiyordu. Ayr ca ordu mensuplar na çok s n rl durumlarda tazminat ödeniyordu. Geçti imiz günlerde, yüksek mahkemenin vermifl oldu u bir karar, ordu mensuplar n n yasal haklar aç s ndan yeni bir tart flma bafllatt. Davan n konusu k saca flöyle idi; Irak savafl s ras nda Irak ta hava koflullar ndan dolay hayat n kaybeden Private Smith ad ndaki bir askerin annesinin yarg yoluna baflvurarak, o lunun sa l k koflullar aç s ndan Irak a gönderilmeye yatk n olmad n ve bu durumun askeri birimlerce yeterince göz önüne al nmad n iddia etti. Davac anneye göre, sa l k koflullar aç s ndan o lu Irak a gönderilmemeliydi. Davac anne davas n, nsan Haklar Sözleflmesi ndeki temel haklara dayand rd. Savunma Bakanl n n tart flmas ise, yurt d fl ndaki askeri karargahlarda ya da çat flma ortamlar nda baz haklar n gözard edilebilmesine yönelikti. Yüksek Mahkeme verdi i kararda, Temel nsan Haklar n n, yurt d fl ndaki hastanelerde kabul edilmesi ancak çat flma bölgesinde kabul edilemeyece ini savunmas n kabul etmedi. nsan haklar bölgeye de il kifliye ba l oldu unu vurgulayan mahkeme, bu davan n kabulüne karar verdi. Yüksek mahkeme daha önceki bir karar nda da nsan Haklar n n yurt d fl ndaki askeri birimler ve savafl ortam nda da gözetlenmesi gerekti ine bir kez daha karar vermiflti. Bu karar Savafl Muafiyeti kavram n yeniden tart flmaya açt. Bu da, art k dünyan n herhangi bir yerinde çat flma ya da s cak savafl ortam ndaki askerlerin de gerekti inde temel hak ihlallerine iliflkin davalar açabilecekleri anlam na gelmektedir.

15 Ersan Avukatl k Firmas Turnpike Lane de Kaza davalar n n uzman firmalar ndan Ersan Avukatl k Firmas Turnpike Lane deki yeni binas n çok say da misafirin kat ld bir törenle hizmete açt. Avukat Serpil Ersan E rsan Avukatl k Firmas hizmet alan n geniflletmek için bir süredir haz rl k çal flmalar n yürüttü ü Turnpike Lane deki yeni binas n 15 Temmuz Çarflamba günü çok say da misafirin kat ld bir tören ile açt. Turnpike Lane istasyonunun karfl - s nda yer alan yeni bina Kürt ve Türk toplumlar n n yaflad klar bölgelere yak n olmas n n yan s ra firma genifl bir kesime de hizmet vermeyi hedefliyor.çok say da sivil toplum kuruluflu temsilcisi ve misafirin kat l d aç l fl resepsiyonunda Ersan Avukatl k Firmas yetkilisi Serpil Ersan ve baz konuklar konuflmalar yapt lar. Türkiye li toplumalara yak n olmaktan mutlu olduklar n ve hizmet alanlar n yeni yerlerinde geniflleteceklerini aç klayan Serpil Ersan flöyle konufltu: Türkiyeli halk m z n yaflad bölgeye gelmek için uzun süreden beridir haz rl k yap - yorduk. ki aydan fazlad r bu binada emek harc yoruz ve bizimle birlikte bir çok arkadafl n katk s oldu. Hizmet alanlar n geniflletmeyi amaçlad klar n belirtern Ersan, Hizmet alan m z geniflletmemiz çok anlaml d r. Ben kaza davalar uzman y m ama herkes bana flunu da yap yor musunuz diye soruyordu. Bir flekilde bask alt ndayd k farkl alanlara aç lmak için. Di- er alanlar m zda da yo- unlaflaca z dedi. Aç l flta flçi Partisi Milletvekili aday Ayfer Orhan da bir konuflma yapt. Orhan, Kad nlar m z ve toplumumuz giderek daha etkili oluyor. Her yerde toplumumuzu görmek benim için büyük bir sevinç kayna dedi. Aç l fl kokteylinde Halkevi, Day-Mer, Gik-Der, Tohum Kültür Merkezi, Cemevi ve Renkart temsilcileri de k sa birer konuflma yapt lar. F RMA H ZMET ALANINI GEN fi TUTUYOR ngiltere d fl ndaki kazalara da bakan Ersan Avukatl k Firmas yeni hizmet alan - na göçmenlik ve gayri menkul devri gibi faaliyetleri katarak yoluna devam edecek. Her türlü trafik kazas, ifl kazalar, spor kazalar, hasarl mallar, tatil kazalar, hayvan sald r lar sonucu yaflanan yaralanmalar konusunda hizmet veren Ersan Avukatl k firman n di er faaliyet alanlar flunlar: ngiltere ve Türkiye den vize baflvurular Ankara Anlaflmas baflvurular ngiltere vizesi redlerine karfl itiraz davalar Aile birleflimi HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Çok say da konuk aç l fl resepsiyonuna kat ld. Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. 15 Evlilik, niflanl l k ve çocuk vizesi Sürekli oturum izni Ev al m-sat m flyeri al m-sat m Bofl dükkan al m-sat mlar. Ersan Avukatl k Firmas 7 Willoughby Road, Turnpike Lane N8 0HR adresinde hizmet veriyor. Telefon ile ulaflmak isteyenler ve nolu telefonlardan ulaflabilirler.

16 16 Türkiye bu y l ngiliz tatilciler için bonus The Daily Mirror'da yay nlanan bir yaz da Türkiye'nin fiyatlar yla bu y l ngiliz tatilciler için bir "bonus" oldu u belirtildi. T he Daily Mirror'n n seyahat bölümünde yay nlanan "Türkiye: S rad fl Manzaralar, güzel konaklama tesisleri ve hepsi birçok Avrupa destinasyonunun yar fiyat - na" bafll kl yaz da Antalya bölgesi için "Likya bölgesi, kule gibi da lar n, çam ormanlar n n, dik ne- AB den göçmenlerle mücadele program! Avrupa Birli i üyesi ülkelerin çiflleri Bakanlar, ortak mülteci ve yasad fl göç politikas nda polis birimleri aras ndaki iflbirli ine temel oluflturacak Stockholm Program n ele ald. A B çiflleri Bakanlar ortak mülteci ve yasad fl göç politikas belirlenmesi için çal flmalar yapmak üzere, önceki hafta sveç in baflkenti Stockholm de bulufltu. Bu çal flmalara çerçeve oluflturan Stockholm Program ve mültecilerin kabulü ve uyumu konusundaki sorumlulu- hir yataklar n n ve bu day tarlalar yla zeytin a açlar n n uzand genifl düzlüklerin oluflturdu- u s ra d fl manzaraya sahip. K y da ise küçük adalar ve 10 mil boyunca uzanan güzel beyaz Kumlu Patara'da oldu u gibi plajlar serpilmifl. Burada güzel tatil tesisleri, hare- un üye ülkeler aras nda paylafl lmas konusu ele al nd. Bakanlar, kaçak göç ile mücadele için üç farkl sistemi bir çat alt nda toplamay tart flt. Bunlardan ilki, Schengen Bilgi Sistemi ad alt nda bir kolluk, gümrük ve d fl s - n r kontrol veri taban oluflturulmaya çal fl l yor. ketli pazarlara sahip kasabalar, camiler ve yüzy llar boyunca çok az de iflime u ram fl köyler bulunuyor" tasviri yap ld. Gazete yaz s nda ngiliz tatilciler için bu y l n büyük bonusu, Türkiye. Türkiye içeceklerden d - flar da yemek yemeye kadar Fransa, spanya, Por- Taraf ülkeler, bu sistem kapsam nda, aranan ve kay p flah slar, kay p ve çal nt nesneler ve girifl yasaklamalar hakk nda bilgi derleyip, ortaklafla kullanabiliyor. Örne in bu yolla, herhangi bir kifli hakk nda 27 üyeden birinde tutuklama emri olup olmad kontrol edilebilecek. Bakanlar n, uzlaflt klar ikinci nokta ise Vize Bilgi Sistemi. Sözkonusu sistemle AB üyesi olmayan ülkelerden Birli e girifl ç k fl yapanlar n n verileri bu havuzda toplanacak. Son olarak ise, iltica baflvurusu yapanlar n bilgilerinin topland Eurodac adl veri bankas bulunuyor. AB Komisyonu, flimdi bu üç projeyi de ayn çat alt nda toplamay hedefliyor. Bu projeyi destek tekiz ve komflusu Yunanistan' n yar fiyat na" denildi. Turizm yazar Iain Mayhew'in kaleme ald makalede turizm yaz lar n n olmazsa olmazlar ndan "Nereye Gidilir, Ne Yenir, Ne çilir" gibi bölümlere de yer verilirken Noel Baba'n n anavatan Patara tasvir edildi. Daily Mirror'daki yaz da Antalya'y içine alan bölgedeki turizm sezonu konusuna de inilirken bahar aylar nda tarlalar n yabani çiçeklerle hal gibi kapland havada çam kokusunun hissedildi i, Temmuz ve A ustos'ta bo ucu s caklar görülebildi i belirtilirken, "Ancak yaz sezonu uzun ve Ekim sonlar na de in tatl bir s cakl kta günefllenebilirsiniz" denildi. Gazete ayr ca "Dini bir yeri ziyaret etmeyi planl - yorsan z kad nlar omuzlar n kapatmal, erkekler ise dizlerinin alt na inen flort giymeli" uyar s nda bulundu veren Almanya hükümeti, öncelikle bu üç sistemin tek tek denenmesi gerekti ini savunuyor. Alman Devlet Müsteflar Peter Altmaier, fiu anda öncelikli hedefimiz, Schengen Bilgi Sistemi ve Vize Bilgi Sistemi nin yak n bir zamanda tam kapasiteyle hayata geçirilebilmesi fleklinde konufltu. Özellikle güvenlik ve s n r güvenli i konusunda AB üyesi ülkeler aras nda daha s k iflbirli- i ve önlemlerin etkinlefltirilmesi amac yla haz rlanan Stockholm Program üzerinde AB Adalet Bakanlar da çal flacak. Program n maddeleri üzerinde görüflbirli i sa lan rsa, belgenin üye ülkeler taraf ndan Aral k ay nda imzalanmas öngörülüyor. Ali Has HUKUK KÖfiES Ankara Anlaflmas ve Ö renci Vizelerinde Temyiz Haklar Son dönemde Ankara Anlaflmas ve Ö renci vizesi ile ngiltere de oturum hakk alan kifli say s h zl bir flekilde yükselmeye bafllad. Bu haftaki yaz mda bu tür vizelerin red edilmesi durumunda yapabilecekleriniz ve yasal haklar n z konusuna de inmek istiyorum. lk önce flunu söylemek gerekir; davan z red edilirse bundan dolay umudunuzu yitirmeyin. Çünkü temyiz davas yolu henüz aç kt r. Yani demek istedi im, karfl taraf n, deyim yerinde ise, tüm kartlar masada olur ve dolay s la temyiz eden taraf olarak siz tam anlam ile red gerekçelerinizi bildi iniz için gerekçelere karfl tam donan ml temyiz davan z haz rlayabilirsiniz. Baflvurunuz e er red edilirse çiflleri Bakanl size red gerekçelerinizi detayl bir flekilde yaz l halde göndermek zorundad r. Size bu red gerekçeleriniz geldi inde mektubun yaz ld tarihten itibaren 28 günlük bir temyize baflvuru hakk n z var. Tabiki e er mektup elinize, örne in 10 gün geç ulafl rsa, bunu tart flarak 28 günlük sürenizi aç kapatmak için uzatabilirsiniz. Bu 28 günlük zaman limitini kaç rmaman z çok önemlidir aksi takdirde temyiz hakk n zdan olabilirsiniz. 28 günlük zaman limiti içinde temyiz baflvurunuzu konuya hakim bir avukat arac l ile gerçeklefltirebilirsiniz. Avukat n z size gerekli temyiz baflvurunuzu yaz l yapmak zorunda olmakla birlik k saca sizin itiraz gerekçelerinizi aç klamak durumundad r. Bu söz konusu süre içinde yap ld taktirde temyiz dosyan z resmi olarak mahkemede aç lacakt r ve dosyan z n mahkeme taraf ndan de erlendirilece ine dair size veya avukat n za tebligat gönderilir. Bu tebligat(notice) size sadece davan n mahkemede oldu unu söyler. Bundan sonra size mahkemede duruflma tahrihinizi belirten bir tebligat gelecektir. Davan z görecek olan mahkemenin ad Immigration Tribunal olarak bilinir ve bu mahkemelerden bir çok flehirde bulunmaktad r. Duruflma tahrihi ald n zda size düflen temyiz davan z n detayl bir flekilde haz rlanmas n sa lamakt r. Bu süreçte ne kadar belge gösterebilirseniz o kadar iyidir. Yani red gerekçelerini çürütmenizi kan tlayan belgeleriniz varsa e er bunlar kesinlikle kulan n. Ayn önemi canl tan klar da teflkil etmektedir. Temyiz duruflman zda davan za bakan hakim red gerekçelerini önceden bildi i için konuya hakimdir. Duruflma esnas nda karfl taraf yaz l olan red gerekçelerini sözlü olarak mahkemeye sunar. Bundan sonra sizin avukat n z red gerekçelerini çürütme amaçl gereken savunmas - n sunar ve vizenizin onaylanmas n talep eder. Tabiki bu duruflma esnas nda tan k ve belgeleriniz de erlendirilir. E er canl tan klar n z olacaksa bunlar dinlenir ve gerekti i do rultuda sorguya çekilir. Duruflmadan sonra davay gören hakim karar n verir. E er temyiz davan z red edilirse ne olur? Bu sorunun cevab neden red edildi i ile ilgisi var. Yani e er, sizin sahtekarl k yapt n z söz konusu ise, örne in belge düzenlemek gibi, o halde yapabilece iniz bir fley yoktur. E er davan z n güçsüzülü ü do rultusunda bir red karar verildi ise o halde temyiz davan z gören hakimden bir üst mahkemeye itiraz edebilmeniz için izin istemeniz gerekecektir. Bu izin do rultusunda üst mahkemeye baflvurarak temyiz davan z n tekrardan de erlendirilmesini talep edebilirsiniz. Bir üst mahkemenin prosedürü yukarda anlatt m n ayn s d r. Tek de ifliklik ilk üst mahkemeye baflvurma süreci 28 gün yerine 10 gündür. Yani 10 gün içinde baflvurunuz yap ld takdirde izlenecek prosedür ayn d r. Bir üst mahkeme daha çok yasal prosedürü de erlendirir. Yani de erlendirmesi tamamen yasal prosedürün ve hukukun ilkeleri do rultusundad r. E er alt mahkeme, üst mahkemeye gidebilmenizi sa layacak gerekli izini vermesse yapabilece iniz ne olabilir? Bu durumlarda yasal aç - dan yapabilce iniz tek ifllem al nan karar n yani izin vermeme karar yanl fl oldu una dair bu karar üst mahkemeye itiraz edebiliriz. Yani k sacas itiraz hakk n z n verilmedi ine dair dava açm fl olursunuz. Buna judicial review deniliyor. E er judicial review itiraz n z sizin lehinize sonuçlan rsa bu size sadece üst mahkemeye as l davan z temyiz etmenizi ön görecektir.

17 Gözlerinizi hmal Etmeyin Vizyon Optik Haringey de hizmete girdi. smail Saito lu yönetiminde çal flan merkez gözlük ihtiyac n n yan s ra her türlü göz muayanesini de yap yor. V izyon Optik geçti imiz hafta Haringey de iki üniversite mezunu göz uzman smail Saito lu nun yönetimimde aç ld. Toplumlar - m z için ciddi bir bofllu u dolduracak olan Vizyon Optik halk m z n göz muayanelerinde yaflad klar tercüman sorununu da ortadan kald r yor. Vizyon Optik sadece gözlük temini yapm yor ayn zamanda her türlü göz kontrolünü de yap yor. Konu ile ilgili gazetemize konuflan Saito lu, Burada tüm göz sorunlar ile ilgili muayane yap yoruz. fieker hastalar için göz taramas, göz tansiyonu taramas...her türlü gözlük, gözlük cam, kontak lens muayaneleri. Muayane ediyoruz ve gerekirse teflhis koyuyoruz, tedavisi burada mümkünse yap - yoruz yok tedavisi burada olmayacaksa GP ler arac - l ile hastaneye havele ediyoruz. Full rutin bir muayane fleklimiz var. fieker hastalar n n göz sa l klar na dikkat etmesi laz m. Göz tansiyonu olanlar düzenli kontrol yapmal d r, olmayanlar n da iki y lda bir göz taramas yapmalar n öneririm dedi. NHS HASTALARINA ÜCRET- S Z MUAYANE VE GÖZLÜK Pazar günleri hariç her gün saat 9 ile aras aç k olan Vizyon Optik, sadece gözlük ihtiyac olanlar için de kap lar n aç k tutuyor yafl üstü kiflilerin yak n veya uzak görememe, göz yorulmas, göz a r s, göz k - zarmas gibi sorunlar n h zl flekilde çözüyor. Vizyon Optik NHS ile yapt anlaflma gere i devletten yard m alanlar n sa l k hizmetlerini ücretsiz yap yor ve varsa gözlük ihtiyaçlar onlar da ayn flekilde ücretsiz karfl - l yor. Türkçe konuflan personel nedeniyle ngilizce bilmeyenlerin rahatl kla sorunlar n anlatabilecekleri Vizyon Optik, çal flmalar nda ana tema olarak topluma hizmet ilkesini benimsiyor. Toplumlar m za tavsiyelerde bulunan uzman Saito lu, çocuklar n gözlerinin ihmal edilmemesi gerekti ini, 8-9 yafllar ndan önce çocuklar n göz kontrolüne tabi tutulmas n n önemine vurgu yaparak, aksi takdirde geç kal naca na dikkat çekti. Gözlerinizi ihmal etmeyin fleklinde konuflan Saito lu, Art k halk m z n ngilizce bilmiyorum ve bu nedenle de gitmiyorum diye bir gerekçesi kalmad. Buraday z ve hizmet için kap lar m z aç kt r dedi. Yak nda bir laboratuvar da kurmay planlayan Vizyon Optik flimdi 3-5 günde verdi i gözlükleri o zaman ayn günde vermeyi planl yor. smail Saito lu uzun y llardan bu yana Britanya da yaflayan deneyimli bir göz uzman. Optometry e itimi ile göz muayanesi Göz uzman smail Saito lu 17 yapma, gözlük ve kontak lens reçetesi yazma yetkisi alan Saito lu, 2002 y - l ndan beri baz göz hastanelerinde ve özel flirketlerde çal flt. Vizyon Optik 527A Green Lanes, London N4 1AN adresinde hizmet veriyor. Telefon ile ulaflmak isteyenler numaral telefondan arayabilirler. Her türlü sebze ve içecek ihtiyac n z temin edilir: Temiz, taze ve çok uygun fiyata sebze, meyve ve içecek ihtiyac n z adresinize teslim edilir. Eflya tafl n r Deliveri yap l r. Büyük van ile her türlü eflyan z çok uygun fiyata tafl n r. Tel:

18 18 HD: Ölümlere ortak oluyorsunuz nsan Haklar Derne i ( HD) Türkiye deki cezaevlerinde sa l k sorunlar nedeniyle yaflanan tutsak ölümlerine dikkat çekerek Cumhurbaflkan Abdullah Gül e, Sadece seyrediyorsunuz. Bu sessizli inizle ölümlere ortak oluyorsunuz diye tepki gösterdi. H akkâri'nin fiemdinli lçesi'ne ba l Ortaklar (Bêsosin) Köyü Ormanc k (Bêgalte) Mezras 'nda 1994 y l nda askerlerin yapt bask nda gözalt - na al nd ktan sonra haber al namayan 12 korucunun Derecik Taburu'na gömüldü üne iliflkin bir askerin savc l a yapt ihbar mektubun bas nda yer almas üzerine, aileler fiemdinli Cumhuriyet Savc l na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öldürülen korucular n aileleri ad na Emrullah öztürk ile Bekirhan fiengül taraf ndan yap ld. Baflvuruyu kabul eden fiemdinli Cumhuriyet Savc l ancak olay n Van Cumhuriyet Savc l 'n n yetki alan na girdi- ini belirterek, bu neden baflvuruyu Van Cumhuriyet Savc l 'na göndererek gelecek talimatlar do rultusunda hareket edece ini söyledi. Hakkari Barosu'na ba l avukatlar ise korucular n gömüldü ü Derecik Taburu ndaki kaz lar n durdurulmas için savc l a baflvurdu. Avukatlar A.Rezzak Ertafl ve Av. Vatan Erler, Derecik Taburu'nda bafllat lan kaz lar n HD yapt aç klamada, y l n bafl ndan beri cezaevlerinde Mehmet El Elçi, Gurbet Mete, Hasan Kert, Beflir Özer, Recep Çelik ve smet Ablak n hayat - n kaybetti ini belirterek, 19 A ustos 2008 tarihinde Cumhurbaflkan Abdullah Gül, kapat lan Refah Partisi'nin eski Genel Baflkan Necmettin Erbakan' n kalan hapis cezas n 2 sürekli hastal k' nedeniyle kald rd hat rlatmas nda bulundu. Kuflkusuz bu duyarl l k Tabura gömülen 12 korucunun aileleri savc l a baflvurdu Hakkâri'nin fiemdinli lçesi'ne ba l Ortaklar (Bêsosin) Köyü Ormanc k (Bêgalte) Mezras 'nda 1994 y l nda askerlerce gözalt na al narak öldürüldükten sonra Derecik Taburu na gömülen 12 korucunun aileleri fiemdinli savc l na baflvurdu. durdurulmas, ç kar lan hafriyat n tafl nd yerin tespit edilmesi için Diyarbak r Cumhuriyet Baflsavc l 'yla irtibata geçilmesini isteyerek, sorumlular hakk nda suç duyurusunda bulundu. Avukatlar n baflvurusu üzerine kaz n n durduruldu u bildirildi. Bu arada, HD incelemelerde bulunmak üzere Derecik beldesine heyet gönderecek. ncelemede bulunacak heyette HD Hakkari fiube Baflkan smail Akbulut ve Hakkari Barosu'ndan iki avukat n yer alaca bildirildi. Türkiye cezaevlerinde bulunan ve ileri derecede sa l k sorunu yaflayan hasta tutuklu/hükümlüleri oldu u gibi biz insan haklar savunucular n da umutland rd diyen HD, Tüm umutlar m za ra men Ali Çekin'le bafllayan ölümler ve bugüne kadar 6 insan m z kaybetti imiz gerçe i ile karfl karfl yay z dedi. fiimdi soruyoruz yetkili makamlara, s ra kimde? diye soran HD, Cezaevlerinde insanlar ölüyor ve siz hala sesinizi Ü çüncü Bo az Köprüsü nün Avrupa aya - n n Tarabya Ömürte ye infla edilece i yönünde bas n yay n organlar nda ç kan haberler mahalle sakinlerini aya a kald rd. Nüfusunun yüzde 80 ini Alevilerin oluflturdu u mahalle sakinleri Çoluk çocuk direnece iz. Evimizi bark m z kolay kolay kimseye y kt rmay z diye konufltular. Mahalle sakinlerinden Adnan Diktepe, köprünün mahallelerine kurulup kurulmayaca yönünde her kafadan bir ses ç kt n, baz kiflilerin Sar yer deki Havantepesi ne infla edilece i yönünde bilgi verdi ini söyledi. Ancak köprü aya n n Ömürtepe ye infla edilece ine kesin gözüyle bakt n aktaran Diktepe, fiimdi itiraz etsen ne olur etmesen ne olur. Devletin arazisinden geçecek köprü diyorlar. Buras garip gureban n kald bir yer. Karfl ç ksak biber gaz yiyece iz, cop yiyece iz. Lanet olsun devlete ne diyeyim. Can mdan çok sevdi im ülkemden nefret etmeme yol açt diye konufltu. ç karm yorsunuz. Sadece seyrediyorsunuz. Bu sessizli inizle ölümlere ortak oluyorsunuz tepkisinde bulundu. HD, bir yandan ölümlere göz yumulurken di er yandan Ergenekon davas ndaki tahliyelere dikkat çekerek flöyle dedi: Bir yandan Ergenekon davas nda flimdiye kadar 7 kifli sa l k sorunu gerekçesiyle tahliye edildi. Arif Do an'n n yan s ra sa l k sorunlar nedeniyle, gazeteci Ayfle Asuman Özdemir, flçi Partisi Genel Baflkan TOK DA RE VERECEKM fi Mahalle sakinlerinden Cemil fiit ise, Ömürtepe nin 70 y ll k bir geçmifli oldu unu, Turgut Özal döneminde kendilerine 2 bin TL karfl l tapu tahsis belgesi verildi ini, mahallede tapular n büyük k sm n n hisse tapulu oldu unu, baz lar n n flah s tapusu ald n, ancak tapusu olmayan yap ve binalar da bulundu unu söyledi. stanbul da yer kalmad bizi ç - kar p nereye gönderecek diye sitem eden fiit, Eylülde yer aç klanacak deniliyor. Daha flimdiden Hasdal da viyadükler kuruluyor. Çatalca da duble yol yap l yor. Devlet TOK den bir daire verecekmifl. 5 katl yere bile tek daire. Böyle adalet mi olur fleklinde konufltu. Yard mc s Ferit lsever, emekli Orgeneral fiener Eruygur, emekli Orgeneral Hurflit Tolon, Prof. Dr. Erol Manisal, Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ile birlikte 2'si general 7 kifli tahliye edildi. Yasalar n herkese eflit uygulanmas n isteyen HD, Biz insan haklar savunucular özel af yetkisi bulunan Say n Cumhurbaflkan na ve Adalet Bakan na bu ölümlere dur demesini bekliyoruz ça r s n yapt. Alevi mahallesinde 3. Köprü tedirginli i stanbul da üçüncü Bo az Köprüsü nün geçece i Ömürtepe Mahallesi sakinleri kazan kald rd. A rl kl olarak Alevilerin yaflad mahalle sakinleri Katliamda olsa evlerimizi y kt rmay z diyorlar. HALKA DOKUNACAKLAR BEYE DE L Köprü infla edilirse alt nda yaflamak güçleflir diyen fiakir Arslan da, y ld r burada oturuyoruz. Fakiriz sahipsiziz. Köprü gelmese dahi bizi buradan kald r rlard. Çünkü buras bo az tepeden gören havas çok temiz bir yer. E er y k m olursa tüm mahalle çoluk çocuk meydanlara ç k p karfl ç kaca z. Halk birlik olursa engellenir yoksa halimiz perifland r. dedi. S T alan diye mahalleye inflaat yapt r lmad n ifade eden Arslan, fiimdi köprü infla edecekler. Ak l al r fley de il. Tabi baflka götürüp nereye kuracaklar. A an n beyin, paflan n oldu u yere dikemezler. Çünkü onlar zengin onlar bey. Tabiki fakirin muhitine dikecekler diye konufltu. MAHALLEDE LER C DEMOKRATLAR YAfiAR Mahalle sakinlerinden Kaz m Yüce de mahallede yaflayanlar n yüzde 95 inin ilerici demokrat insanlar oldu- unu, a rl kl nüfusu Erzincan ve Sivas Alevileri oluflturdu unu belirterek nsanlar katliam da olsa evini vermez diye konufltu. Ömürtepe nin alt k sm nda Albayraklar n büyük bir otel infla etti ini anlatan Yüce, Umudumuz art k Albayraklar oldu. Belki onlar engeller diye düflünüyoruz. Üstünden köprü geçen bir yere dünyan n paras n harcayacak de- iller ya diye konufltu.

19 Genç tiyatrocu Tahsin den bir delilik oyunu 20 yafl nda ilk profesyonel oyununu bu hafta sonu sahneleyecek olan Tahsin Tarzan Gemikonakl, yafl tlar na flu ça r y yap yor: Biz çok yetenekliyiz diye de il, motivasyonumuzu bu ifle verdi imiz için tiyatro yap yoruz. steyen herkes kendini buna katabilir... Hamza Aktan Telgraf Gazetesi T ahsin Tarzan Gemikonakl, University College London da dil bilimleri üzerine, School of Oriental and African Studies de (SO- AS) ise Swahili (Afrika n n yayg n dillerinden) okuyan 20 sinde bir üniversite ö rencisi. Üniversitedeyken bafllad tiyatro u rafl n flu anda profesyonel bir grubun yönetmenli ine getirecek kadar ilerletmifl durumda. Zazu isimli genci yafll s 20 yi aflk n tiyatrocunun oldu- u grubun yönetmenli- ini yap yor. Bu hafta sonu profesyonel olarak ilk kez sahneleyecekleri One Flew Over The Cuckoo s Nest gibi daha çok psikolojik a rl olan konular seçiyor. Gemikonakl, Imogen Lewis le birlikte yönetti- i ilk profesyonel oyunlar n bu Pazar günü Hackney deki Arcola Theatre da sahneleyecekler. Tahsin Gemikonakl, Tarzan ismini Kenya da ders verdi i çocuklar n önerisiyle sahiplenmifl. Bunu bir anlamda sahne ismi olarak kullanmak istedi ini söylüyor. leride Tarzan resmen de kullanmak için baflvuracakm fl. Gençlere örnek olacak ifller yapan, sanat-kültür çal flmlar nda yer alman n gayet mümkün oldu- unu gösteren Gemikonakl, bu Pazar günü saat 05:00 ve 08:00 de olmak üzere iki seansta sahneleyecekleri oyunlar na özellikle Türk ve Kürt gençlerinin ilgi göstermelerini istiyor. - Tiyatro çal flmalar na yafl tlar n gençlerin ilgisi nas l? Çok destekliyorlar kesinlikle. Katk sunam yorlar belki ama izliyorlar, takip ediyorlar. Grubumuz biraz daha tan n rsa katk da sunacaklar n düflünüyorum. PS KOLOJ YE ÖNEM VER YORUZ - Sahneleye iniz oyun psikolojik a rl kl. Bu oyunu seçmenizin nedeni ne? Evet bu çok ünlü bir oyun asl nda, kitab ve filmi var, Jack Nicholson un baflrollerinde oldu u... Biz psikolojik tiyatroyla çok ilgiliyiz. Çünkü küçük psikolojik detaylar n toplumlar n büyük sorunlar hakk nda önemli mesajlar, ipuçlar verdi ini düflünüyoruz. çerdi i metaforlar yla bir oyunda tüm topluma dair bir fikir edinebiliyorsunuz. Bu oyunda spesifik olarak ak l hastanesinde hemflirelerin hastalara nas l davrand klar n, ngiltere de, Amerika gibi sa c toplumlarda ak l hastalar na yönelik bak fl n nas l oldu unu çok iyi görebiliyoruz. Biz böyle oyunlarla kafam zdaki düflünceleri daha farkl bir yol izleyerek ortaya koyma imkan buluyoruz. Dolay s yla da bizim için çok önemli bir arac oluyorlar. - Tiyatrosunu yapmak anlam nda bu tür oyunlar zorluk yaratm yor mu? Di er oyunlara göre sahnelemesi daha zor olmuyor mu? Asl nda bu tür oyunlar oyunculara çok daha fazla motivasyon sa lamak gibi bir özelli e sahip. Oyuncunun konuya derinlikli bir flekilde hakim olmas n gerektiriyor ve bu da oyuncunun kendini oyuna ciddi bir flekilde vermesine yol aç yor. GENÇLER GELS N, ZLES N - Gençlerin oyununu izlemeleri anlam nda bir ça r n, beklentin var m? Biz Arcola Tiyatrosu nu özellikle seçtik. Çünkü Hackney Türkiyeli toplumun yao un yaflad bölge. Bizim çevremizdeki çocuklar n bir k sm sokak çetelerine kat l - yorlar, uyuflturucu kullan yorlar vs... Bizim hem ö renci olarak böyle bir tiyatro yapmam z n o arkadafllar m z etkileyece- ini düflünüyoruz. Onlar n ilgisini çekmeyi umuyoruz en az ndan. Onlar n da tiyatroya veya baflka bir sanat alan na kanalize olmalar n sa lamak istiyoruz. Onlara yarat c l klar n bu alanlarda gösterebileceklerini söylemek istiyoruz. Gençler e er gelip bizim de yafllar nda gençler oldu umuzu görürlerse bence motive de olurlar. Gelmeleri hem bizim için bir manevi destek olur hem de onlar n yarat c l klar n keflfetmelerine belki yard mc olur. Bizim herhangi bir özelli imiz yok, sadece ilgi alan m z, motivasyonumuzu bu alanda kullan p de erlendirdik, o kadar. Baflkalar da bunu yapabilir. Herhalde gelip oyunumuzu izlerlerse daha iyi anlayacaklard r. - Senin tiyatroya yönelmen nas l oldu? Asl nda benim çocukluktan beri ilgim vard ama benim de di er gençler gibi ailevi veya kiflisel sorunlar m vard. Alt ayl - na Afrika ya gitmifltim ve oradan ngiltere ye döndü ümde çok büyük bir depresyona girdim. Çünkü iki co rafya aras nda büyük bir fark var. Ondan dolay moralim çok bozuktu, biraz da bu nedenlerle tiyatroya yöneldim. Kimisi müzikle, resimle duygular n d fla vurur ben de bunlar en iyi tiyatroyla yans tabilece imi düflünüp bu alana yöneldim. KEfiKE HERKES T YATROYA KATSAK - Senin kolundan çekip tiyatroya katt n kimse var m? Bizim bu haftasonu oynayacak ekipte yafllar 15 ile 60 aras nda de iflen 20 oyuncu var. Her birinin tiyatro geçmifli farkl ama mesela ben 15 yafl ndaki kardeflimi oyuna katt m. fiimdi mesela bir ak l hastas n canland racak. 15 yafl nda bir çocuk için zor bir rol ama bence ona çok fleyler katacakt r. Yine de keflke yeterli gücümüz olsa da bir çok genci yakas ndan tutup tiyatroya katabilsek... - Baflka oyun projeleriniz olacak m? leride olabilir belki ama e itimimizi bir seneli ine talya da sürdürme durumumuz var. Bu nedenle bir senelik bir ara vermeyi düflünüyoruz. Fakat gelecekte çal flmalar m z büyütmeyi, yaymay düflünüyoruz. Afrika da oyunlar sahnelemeyi çok istiyoruz mesela, Türkiye ye, Güney Amerika ya gideriz belki... Everett Lord Byron u oynad Ünlü Britanyal aktör Rupert Everett, flair Lord Byron n f rt nalarla dolu bir edebiyat adas na benzeyen yaflam n anlatan bir belgeselde rol ald. T he Scandalous Adventures of Lord Byron adl birer saatlik iki bölümden oluflan belgeselin ilk bölümü 27 Temmuz da Channel 4 da yay nlanacak. Ad ndan anlafl laca gibi ünlü flairin skandallarla dolu yaflam na ayna tutacak olan belgeselin yo un ilgi görece ine kesin gözüyle bak l yor. fiairli inin yan nda özel yaflam yla da haf zalardaki yerini koruyan Lord Byron n hayat na giren kad nlara sevgiden ziyade ac verdi i söylenir. Ancak hakk ndaki tüm söylentilere karfl n, 36 y ll k k sac k yaflam boyunca kad nlar n sevgisini hiç yitirmedi i de bilinir. Do ufltan bir aya sakat olan ve toplum kurallar n k zkardefliyle aflk yaflayabilecek kadar hiçe saymaktan çekinmeyen flairin gerçek ad George Byron idi. Belli ki 19 Tahsin Tarzan Gemikonakl ve arkadafl Imogen Lewis, yönetmenli ini yapt klar oyunlar n n gösterimine tüm tiyatroseverleri beklediklerini söylüyor. h rç n ve kavgac bir karakteri vard, henüz 10 yafl ndayken lord unvan alan bu asilzadenin. Lord Byron iki kere evlendi. lk efli, Lord Byron n sevgililerini sürekli olarak flatosunda kabul etmesine dayanamad ndan onu terk etti. kinci evlili inin ömrü ise sadece iki saat sürdü. Nikâh töreninden iki saat sonra kar s na ondan nefret etti ini ve s rf ac çekti ini görmek için onunla evlendi ini söyler Lord Byron. Tabii ki bu konuflmadan sonra ikinci kar s da onu terk eder.

20 20 ngiltere Toksit at k ihraç etmekle suçlan yor Zehirli at klar n Brezilya'ya gönderen ngiltere, bask lar karfl s nda yükünü geri almak zorunda kald. ngiltere'nin toksit at klar n gönderdi i ülkeler aras nda Türkiye de bulunuyor. ngiltere geliflmekte olan ülkeler aras nda yer alan Brezilya ya yasad fl yollardan ihraç etti i 80 konteyner toksik içeren art n, yetkililerin bask s sonucu geri almak zorunda kald. Toksik içeren sanayi ve ev at klar n iki k - ta üzerinden geliflmekte olan ülkelere boflaltan ngiltere, uluslararas sözleflmeleri ihlal etmekle suçlan yor. ngiltere Çevre Dairesi, ngiltere'den Brezilya'n n çeflitli limanlar na yasa d fl yollardan ihraç edilen 80 konteyner art - n toksik içerdi ini do rularken, bu art klar n geri gönderilmesi içlemlerinin haftalarca sürebilece ini belirtti. Brazilya Çevre Ajans Müfettiflleri, ngiltere den gönderilen konteynerlerde yapt klar aramlarda, aralar nda yüzlerce torba insan kan n n da bulundu u zehirli t bbi at k ele geçirdi ini, di er konteynerlede ise üzerinde Porketizce Brezilyal fakir çocuklara vermeden önce y kay n z yaz l kirli oyuncaklar bulundu unu aç klad. ngiltere den gönderilen konteynerlerde toksik içeren art k tespit edilmesi üzerine hareke geçen Brezilyal yetkililerin, zehirli art klar n geri gönderilmesi için bafllatt klar giriflimleri sonuç verdi. Toksik içeren sanayi ve ev at klar n iki k ta üzerinden Türkiye, Gana, Brezilya, Azerbaycan, Libya, Vietnam ve Çin gibi geliflmekte olan ülkelere boflaltan ngiltere, Brezilya ya yasad fl yollardan ihraç etti i 80 konteyner zehirli art n geri almak zorunda kald. ULUSLARASI SÖZLEfiMELER HLAL ETMEKLE SUÇLANIYOR The Times gazetesi iki k ta üzerinden geliflmekte olan ülkelere toksik içeren art k boflaltan ngiltere nin, uluslaras sözleflmeleri ihlal etmekle suçland n yazd. Gazetenin yay nlad istatistiklere göre, ngiltere nin en popüler çöp destinasyonlar aras nda Breziyla, Türkiye, Azerbeycan, Libya, Çin, Vitenam ve Gana yer al yor. Türkiye, 2007 y l nda 13 milyon ton at n 75 ülkeye paylaflt ran ngiltere nin, 204 milyon ton metal 260 ton plastik ve 13 ton ka t at n gönderdi- i ülke olarak en popüler destinasyonu olarak belirtiliyor. Gazete, ngiltere nin belirtilen ülkelere gönderdi i at k maddeler aras nda bulunan plastik ve ka t kapsam nda hangi tür maddelerin yer ald n ise aç k olarak belirtmezken, toksikli art klar aras nda fl r nga, preverzatif ve çocuk bezi gibi art klar n bulundu u kaydetti. BAKANDAN SORUfiTURMA TAL MATI Çevre Bakan Hilary Bann, bir ngiliz firmas taraf ndan Brezilya n n 3 ayr deniz liman na gönderilen 80 nakliye konteynerinde ton toksik içeren art k bulunmas üzerine soruflturma emri verdi. ngiliz firmas taraf ndan gönderilen konteynerlerde fl r nga, preverzatif ve çocuk bezi gibi art klar n bulundu u belirtiliyor. Savunma Bakanl na ait bir bilgisayar, Gana n n Hasankeyf aktivistleri baflar lar n partiyle kutlad ECA-WATCH adl sivil toplum örgütü, Hasankeyf'e yap lacak baraj için verilecek kredinin durdurulmas n partiyle kutlad. Avusturya n n baflkenti Viyana da faaliyet gösteren ECA-WATCH (Export Kredi Ajans ) adl sivil toplum örgütü, eylemleriyle Il su Baraj n n inflas n durduklar n belirterek, aktivistleri için bir kutlama partisi düzenledi. Kent merkezindeki WUK adl kültür evinde düzenlenen partiye Avusturyal, Kürt, Türk, Irakl ve Suriyeli baz çevreciler kat ld. Il su baraj ve Hasankeyf hakk nda kat - l mc lara sine vizyon gösteri yapan ECA-Watch yetkilileri, geç saatlerde de müzikli parti düzenledi. Il su baraj inflaat n n durdurulmas için üç y ldan beri çeflitli eylemler düzenleyen ECA-Watch Baflkan Thomas Wenidoppler, "Avusturya, Almanya ve sviçre Bankalar n n baraj projesini finanse etmek üzere vadettikleri kredi garantisini geri çektiklerini" ifade ederek, "Üç ülkedeki kontrol bankalar n n kredi garantilerini geri çekmeleri üzerine projeye talip olan özel flirketlerin de taahhütlerini yerine getirmeyeceklerini" söyledi. Baflkan oldu u ECA-Watch ajans n n Almanya, sviçre ve Türkiye deki benzer sivil toplum örgütleriyle ortak hareket ettiklerini anlatan Wenidoppler, "Üç y la yak n bir süredir de iflik eylemler yapt k ve Almanya ile sviçre resmi makamlar n ikna ederek kontrol bankalar n n kredi garantilerini geri çekmelerini baflard k" ifadesini kulland. Wenidoppler, "Il su yu durdur, Hasankeyf i kurtar" slogan yla bafllatt klar eylemlerini bundan sonra da sürdüreceklerini ve projenin kesin olarak iptal edilmesi için AB, OECD ve UNESCO gibi uluslararas örgütler nezdinde de giriflimde bulunacaklar n söyledi. Hasankeyf i kurtarmak amac yla bafllatt klar eylemlerinden olumlu sonuç ald klar n ifade eden ECA-Watch üyeleri gece geç saatlerde düzenledikleri müzikli partide e lendi. varofl mahallelerinden biri olan Akra da bulan The Times, bakanl k yetkililerinin bu konuda aç klama yapmakta zorland klar n iletti. Gazete, hurda elektronik aletleri ay klamaya çal flan ve aralar nda 5 yafl ndaki küçük çocuklar n bulundu u onlarca kiflinin, potasiyel olarak öldürücü kimyasallara maruz kald klar n vurgulad. Türkiye de sigara yasa bafllad Türkiye dumans z hayata ad m att, art k sigara sadece evde ve tamamen aç k alanda içilebilecek. Türkiye dumans z hava sahas na geçti imiz haftadan itibaren kesin geçifl yapt. haftalard r gündemde olan düzenlemeyle art k sigara yaln zca evde ve tamamen aç k alanlarda içilebilecek. Evler hariç, kamu alanlar dahil tüm kapal alanlarda, taksiler dahil tüm toplu tafl ma alanlar nda, dershanelerin, tüm okul öncesi, ilk ve ortaö renim kurumlar n n, kültür ve sosyal hizmet binalar - n n kapal ve aç k alanlar nda art k sigara içmek yasak. Apartman merdivenleri veya asansörü gibi kapal ortak kullan m alanlar da yasak kapsam na giriyor. Lokanta, restoran, kahvehane, kafetarya, birahane, bar gibi tüm e lence mekanlar ile aç k havada yap lan her türlü spor, kültür, sanat, e lence faaliyetinin yap ld yerlerde yasak uygulanacak. Aç k havadaki sanat ve e lence organizasyonlar nda sigara içilmesi için oluflturulan alanlar toplam seyir alan n n yüzde 50'sini geçemeyecek. Bu uygulamayla konser alanlar ve stadyumlar n belirli bölümlerinde sigara içilebilecek. Sabit veya seyyar tavan olan, çat s bulunan yerlerde çad r, günefllik ve flemsiye dahil örtülü olsa da sigara içilemiyor. Sigara içmek için, dört taraf aç k ve gökyüzünü görmek gerekiyor. Sabit ya da seyyar bir tavan olup yan yüzeylerinin yar s ndan fazlas kapal olan alanlarda da sigara içilemeyecek. Bu durum bahçesi olan iflletmeleri ilgilendiriyor. Ancak, düzenlemeye uygun bahçesi olan iflletmelerde de yan masada sigara içen bir müflterinin sigara içmeyen di er müflteriyi etkilemesine izin verilmeyecek.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU RIGHTS OF NON-STATUS WOMEN NETWORK KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU Kanada da insanlar n stat s z olma nedenleri Bir çok insan geçici oturum izni ile Kanada ya geliyor. Oturum s relerini

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı