19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ"

Transkript

1 Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Hazırlayan: Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU DanıĢman: Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT Doktora Tezi Samsun, 2009

2 Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Hazırlayan: Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU DanıĢman: Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT Doktora Tezi Samsun, 2009

3 KABUL VE ONAY Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU tarafından hazırlanan 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ baģlıklı bu çalıģma, 05/06/2009 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda baģarılı bulunarak jürimiz tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiģtir. BaĢkan: Üye : Üye : Üye : Üye : Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / /

4 BĠLDĠRĠM Hazırladığım tezin tamamen kendi çalıģmam olduğunu ve her alıntıya, kullandığım baģka yazarlara ait her özgün fikre kaynak gösterdiğimi bildiririm. / / Ġmza Öğrencinin adı soyadı

5 i ÖNSÖZ 19. Yüzyılın ilk yarısı, Osmanlı tarihi için çok önemli bir dönemi ifade eder. Bu dönemde siyasi açıdan büyük çalkantıların yaģandığı ve artık devletin her alanda iyice gerilediği görülmektedir. Bu gerçeklerin fark edilmesiyle birlikte, devleti kurtarma çabaları baģlamıģ ve dönemin baģından itibaren yönetime gelen her padiģah, birtakım ıslahat ve yenileģme giriģiminde bulunmuģtur. Osmanlı yenilik hareketlerinde göze çarpan en önemli nokta BatılılaĢma isteğidir. BatılılaĢma temelde iki anlamda ele alınabilir: Bunlardan birincisi Batı nın ulaģmıģ olduğu seviyeye gelebilme, ikincisi ise Batı gibi düģünebilme. 19. Yüzyılın baģlarında ise, Osmanlı Devleti her kurumunda bu kavramdan yola çıkarak bazı düzenlemeler yapmıģtır. ÇalıĢmamızın GiriĢ bölümünde Osmanlı Adliye TeĢkilatı nın genel yapısı hakkında kısa bilgiler verilmiģtir. Çünkü Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin neler olduğuna girmeden önce, TeĢkilatın ne halde olduğunu bilmek, süreç sonunda ne gibi değiģikliklerin yapıldığını anlamak için ön Ģarttır. Böylece Osmanlı Devleti nin bu konudaki felsefesini anlamak da mümkün olabilecektir. Zira bir teģkilatın oluģum ve iģleyiģ felsefesini anlamak, teģkilatın geliģim sürecinin nasıl olacağı konusunda fikir verebileceği gibi, ilgili teģkilat kanunlarının mahiyetini anlama konusunda da yardımcı olabilir. Ayrıca gayr-i müslim vatandaģların konumu incelenmiģ, böylece vatandaģ, kurum, kanun ve devlet sistemi dörtlüsü birbirleriyle iliģkilendirilmek suretiyle, Adliye TeĢkilatı nın mahiyeti anlaģılmaya çalıģılmıģtır. Osmanlı Devleti ni Yenilik Arayışlarına İten Gelişmeler adını taģıyan 1. Bölüm de sırasıyla, Osmanlı Devleti nin Ġç Dinamiklerindeki GeliĢmeler, 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Devletin Temel Gereksinimleri, Fransız Ġhtilâli nin Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerindeki Etkileri, Balkanlardaki Gayr-i Müslim Tebaanın Bağımsızlık GiriĢimleri, Avrupalı Devletlerin Yayılmacı Politikaları incelemeye alınmıģtır. GiriĢ kısmında tespit edilen bir problem olarak göze çarpan Adliye TeĢkilatı nın mevcut ihtiyacı karģılayamaz hale gelmesi, 1. Bölüm de nedenleriyle birlikte çözümlenmeye

6 ii çalıģılmıģtır. Bu bölümde Adliye TeĢkilatı nda yenilik arayıģı içinde olduğu tezinden hareketle, Batı etkilerinin tamamen Batılı devletlerin baskı ve dayatmaları sonucu olmadığı izlenimine ulaģılmıģtır. Bu savı destekler mahiyette yer verilmeye çalıģılan geliģmeler ve bu geliģmeler karģısında Adliye TeĢkilatı nın yetersiz kaldığı iddiası, yerli ve yabancı kaynaklar ile Osmanlı arģiv belgeleriyle birlikte değerlendirilmiģtir. Batı Etkisi Altında Adliye Teşkilatında Reform Süreci adını taģıyan 2. Bölüm de Osmanlı Devleti ve BatılılaĢma, Adliye TeĢkilatında Yapılan Reformların Gerekçeleri ve Reform Sürecinde Takip Edilen Yol/Metot alt baģlıkları incelenmeye çalıģılmıģtır. Bu bölümde konuyu ilgilendiren süreç, her yönüyle değerlendirilmeye gayret edilmiģtir. Bölüme BatılılaĢma baģlığıyla özellikle giriģ yapılmıģtır. Osmanlı Devleti ndeki yenilik arayıģlarını ve aynı zamanda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti nde yerleģtirmek istedikleri modeli konu alan bir baģlık olarak BatılılaĢma, konuya ıģık tutacak bir mahiyete sahiptir. Bu anlamda gerek BatılılaĢmanın Osmanlı Devleti için ifade ettiği anlam, gerekse de BatılılaĢma fikrinin kaynağı ve sonuçları, Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin yönünü tayin eden baģat neden olarak sayılmak suretiyle, tezin fikri arka planı somut bir temel üzerine oturtulmaya çalıģılmıģtır. Reform gerekçeleri olarak sıralanan nedenler ise, Osmanlı Devleti ndeki değiģimin çok yönlü olduğuna iģaret etmektedir. Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin somut bir Ģekilde ortaya konulmaya çalıģıldığı 3. Bölüm de, Reformlardan Sonra OluĢan Ġdeolojiler baģlığıyla, reform sürecinin tarafları ortaya konulmaya gayret edilecektir. Çift yönlü bir geliģme yaģandığı anlamında ele alınabilecek bu değerlendirme, Batı etkilerinin tamamen bir dıģ baskının eseri olmadığı görüģünün sonucudur. Nitekim arģiv belgelerine dayanarak devletin olumsuz tepkilere karģı aldığı önlemleri göstererek, bu tezi desteklemek istedik. Sürecin sonucunda yapılan değiģiklikler ve özellikle yeni açılan mahkemeler ise, Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin somut göstergeleri olarak değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Tezin baģlangıcında yer alan Adliye TeĢkilatı nın mevcut durumu ile dönemin sonunda gelmiģ olduğu noktanın karģılaģtırmasını

7 iii yapmaya imkân veren bir kurgu öngörülmüģtür. 3. Bölüm ün sonunda yer verilen KanunlaĢtırma Hareketleri ise, Batı etkilerinin boyutunu iyice açığa çıkartan geliģmeler olarak değerlendirilebilir. Genel Değerlendirme kısmında ise, Adliye TeĢkilatı nda yapılan reformlar ve bu reformlara Batı etkilerinin genel sonuçlarını teģkilat, anlayıģ ve taraflar açısından incelemeye çalıģtık. Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkileri, Osmanlı Devleti nin Batı ile olan iliģkilerinin hukuksal boyutunu ilgilendirmektedir. Bu nedenle Osmanlı Devleti nin her ne surette olursa olsun, diğer devletlerle olan iliģkilerinin hukuksal açıdan değerlendirilmesi yapılmıģ ve bu iliģkilerin Adliye TeĢkilatı na nasıl yansıyabileceği tartıģılmıģtır. Bu nedenle Osmanlı Devleti nin Adliye TeĢkilatı nda ön gördüğü değiģiklik ve düzenlemelerle ilgili olan düģünce ve planlar ele alınarak, teori ile pratik karģılaģtırılmak istenmiģtir. Bu bağlamda Sened-i Ġttifak, Tanzimat Fermanı, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye nin açılıģı ve teģkilat yapısı, 1840 Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, yeni açılan mahkemeler ve iģleyiģleri ve diğer ıslahat ve düzenlemeler, yapılıģ nedeni ve sonuçları açısından ele alınarak değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Bu vesileyle Tez çalıģmam boyunca üzerimde büyük emeği olan, baģta Sevgili Anne ve Babama olmak üzere, tez danıģmanım Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT hocama çok teģekkür ederim. Ayrıca Tezimi tamamlamam sırasında her türlü konuda yardımlarını benden esirgemeyen kıymetli hocalarım Prof. Dr. Ahmet Turan YÜKSEL, Doç. Dr. Mehmet Yavuz ERLER, Yrd. Doç. Dr. Kenan AYAR ve Yrd. Doç. Dr. Mucize Ünlü hocama da Ģükranlarımı sunarım. Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU SAMSUN/2009

8 iv ÖZ [ĠMAMOĞLU, Hüseyin Vehbi]. [19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Adliye Teşkilatı Üzerine Batı Etkileri], [Doktora Tezi], Samsun, [2009]. Bu çalıģmada 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Adliye TeĢkilatı üzerine Batı nın yaptığı etkiler ele alınmaktadır. AraĢtırma GiriĢ ve üç (3) Bölüm den oluģmaktadır. GiriĢte araģtırmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi, kavramsal çerçeve ve araģtırmanın kaynak değerlendirmesi yapıldıktan sonra, 19. yüzyılın baģında Osmanlı Devleti nin ve Adliye TeĢkilatının genel durumu ile Osmanlı Mahkemeleri ve yargı anlayıģı üzerinde durulmuģtur. 1. Bölüm genel anlamda Osmanlı Devleti ni yenilik arayıģlarına iten geliģmelere ayrılmıģtır. Bu anlamda Osmanlı Devleti nin iç dinamiklerindeki gerilemeler, 19. yüzyılın baģında devletin temel gereksinimleri, gayr-i Müslim tebaanın bağımsızlık giriģimleri ve Avrupalı devletlerin yayılmacı politikaları incelenmiģtir. Batı etkisi altında Osmanlı Adliye TeĢkilatında gerçekleģen reform sürecinin değerlendirildiği 2. Bölüm de, Osmanlı Devleti ve BatılılaĢma, Adliye TeĢkilatında yapılan reformların gerekçeleri ve reform sürecinde takip edilen yol incelenmiģtir. Batı ile iliģkilerin Adliye TeĢkilatı üzerindeki yansımalarının ele alındığı 3. Bölüm de, Batı etkilerinin somut sonuçları üzerinde durulmuģtur. Adliye TeĢkilatı üzerinde üç temel etkinin olduğu tespit edilmiģtir. Bunlardan ilki ideolojiler üzerindeki etkidir. Reform yanlısı ve reform aleyhtarları açısından oluģan ideolojiler ele alındıktan sonra, yargı örgütündeki dönüģüm ve yeni açılan mahkemeler, kanunlaģtırma hareketleri çerçevesinde açıklanmaya çalıģılmıģtır.

9 v AraĢtırma Genel bir Değerlendirme ile sona ermektedir. Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin araģtırıldığı bu çalıģmada, adlî örgütlenme, anlayıģ ve taraflar açısından bir değiģim ve Batı yönünde bir dönüģüm yaģandığı görülmüģtür. Ayrıca araģtırmada kullanılan BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi nden alınmıģ belgelerin asılları da Ek kısmında ilave edilmiģtir. Anahtar Sözcükler ( 5 ) Osmanlı ArĢivleri, Tanzimat Fermanı, hukuk, adliye, kanun, azınlık, dıģ politika, teģkilat

10 vi ABSTRACT THE WEST EFFECTS ON THE OTTOMAN JUSTICE SYSTEM IN THE FIRST HALF OF 19 th CENTURY In this study, the effects of the West on the Ottoman Justice System in the first half of the 19 th century was studied. The study is composed of the Introductory and three (3) more parts. In the introductory part, after the subject, purpose, importance, method, conceptual framework are explained, and the resource assessment of the research was made, the overall position of the Ottoman Empire, its Justice System, the Ottoman Lawcourts and judicial conception in the early 19 th century are scrutinized. The first part is, in general, on the developments urging the Ottoman Empire to seeking for modernity. In this sense, in this part, the deteriorations in the internal dynamics of the Ottoman Empire, the basic requirements of the state in the early 19 th century, the attempts of the non-muslim subjects for independence, and the expansionistic policies of European countries were studied. In the 2 nd part, in which the reform process that took place in the Ottoman Justice System under the effect of the West is assessed, the Ottoman Empire and westernization, the grounds for the reforms realized in the Ottoman Justice System, and the course pursued within the reform process were studied. In the 3 rd part, in which the reflections of the relations with the West on the Justice System is dealt with, the concrete results of the western effects were emphasized. It was determined that there were three basic effects on the Justice System. The first one

11 vii of them is the effect on ideologies. After dealing with the ideologies that were formed by those who were for and against reforms, the conversion in the Justice System and new lawcourts were explained within the codification movements. The study ends with an assessment. In this study, in which the western effects on the Justice System are researched, it was seen that a change in respect of judicial organization, mentality and the parties, and a westernization oriented conversion was experienced. In addition, the original copies of the documents obtained from the Turkish Prime Ministry General Directorate of Ottoman Archives were also used and added in the Attachments part. Keywords: Ottoman archives, Tanzimat Fermanı (imperial edict, order), justice, justice palace, law, Minority, foreign policy, institution(organization)

12 viii ÖZGEÇMĠġ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : Sürmene Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrenimi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bildiği Yabancı Diller : Ġngilizce, Arapça Bilimsel Etkinlikleri : İş Deneyimi Uygulamalar : Projeler: Çalıştığı Kurumlar: İletişim E-Posta Adresi : Telefon: Ġş: Ev: Cep: Tarih:

13 ix ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... Ġ ÖZ... ĠVV ABSTRACT... VĠ ÖZGEÇMĠġ... VĠĠĠ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠX KISALTMALAR... XVĠ GĠRĠġ ARAġTIRMANIN KONUSU ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ ARAġTIRMANIN AMACI ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ KAVRAMSAL ÇERÇEVE BatılılaĢma ModernleĢme AvrupalılaĢma Reform-Yenilik-Islahat ġark Meselesi Gayr-i Müslim Sorunu Yayılmacı Politika Denge Siyaseti Batı Tipi Toplum Aydın Mutlak Monark ġibih Laiklik... 9

14 x 6.ARAġTIRMANIN KAYNAKLARI ArĢiv Belgeleri Vakanüvis Tarihleri AraĢtırma Eserler YÜZYILIN BAġINDA OSMANLI DEVLETĠ'NĠN GENEL DURUMU YÜZYILIN BAġINDA ADLĠYE TEġKĠLATININ DURUMU Klasik Osmanlı Adliye TeĢkilatının Yapısı Osmanlı Hukuk Sistemi OSMANLI MAHKEMELERĠ VE YARGI ANLAYIġI ġer'i Mahkemeler ve Yargı Düzeni Osmanlı Mahkemeleri Osmanlı Yargı Usûlü Kanun Kaynakları ve Yolları Yargı Sisteminde Gayr-i Müslimlerin Durumu Osmanlı Devleti'nde Gayr-i Müslimlerin Adlî Durumları Osmanlı Değerler Sisteminin Gayr-i Müslimlere Uygulanabilirliği BÖLÜM 1 OSMANLI DEVLETĠ NĠ YENĠLĠK ARAYIġLARINA ĠTEN GELĠġMELER 1.1.OSMANLI DEVLETĠ NĠN ĠÇ DĠNAMĠKLERĠNDEKĠ GELĠġMELER Askerî BaĢarısızlıklar ve DeğiĢen SavaĢ Teknolojileri Ekonomik Alandaki Gerilemeler Ġdari Alandaki Gerileme ve Aksamalar YÜZYILIN ĠLK YARISINDA DEVLETĠN TEMEL GEREKSĠNĠMLERĠ Avrupa da Denge Kurmak Gayr-i Müslim Tebeayı Bir Arada Tutmak... 56

15 xi Ordunun Islahı Merkezî Otoritenin Güçlendirilmesi ve Ekonomik Ġstikrar Üretimi Artırma GiriĢimleri BatılılaĢma Ġsteği Ġdari TeĢkilatta YenileĢme FRANSIZ ĠHTĠLALĠ NĠN OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Fransız Ġhtilali ve Milliyetçilik Akımları Gayr-i Müslim Sorununun Ortaya Çıkması ve Sözde ġark Meselesi BALKANLARDAKĠ GAYR-Ġ MÜSLĠM TEBAANIN BAĞIMSIZLIK GĠRĠġĠMLERĠ Sırp Sorunu Yunan Sorunu Bulgar Sorunu AVRUPALI DEVLETLERĠN YAYILMACI POLĠTĠKALARI Rusya nın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti Ġngiltere nin Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti Fransa nın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti Avusturya nın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti ABD nin Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti. 93 BÖLÜM 2 BATI ETKĠSĠ ALTINDA ADLĠYE TEġKĠLATINDA REFORM SÜRECĠ 2.1.OSMANLI DEVLETĠ VE BATILILAġMA BatılılaĢmanın Anlamı ModernleĢme (Batı nın UlaĢmıĢ Olduğu Seviyeye Gelebilme) Batı Gibi DüĢünebilme

16 xii Osmanlı Devleti nde BatılılaĢma Fikri ve Ġhtiyacı Avrupalı Devletleri Memnun Etme Daha Önce Yapılan Yenilik ve Islahatları Sürdürme Batı Tipi Toplum OluĢturma Devletin Dini Niteliklerini Yeniden Sorgulama BatılılaĢmanın Adliye TeĢkilatına Etkileri Batılı Sistemlerinin Osmanlı Adlî Yapısına Etkisi Adlî TeĢkilatta Yenilik Fikrinin OluĢması Osmanlı Klasik Yapısının Reaksiyonu ADLĠYE TEġKĠLATINDA YAPILAN REFORMLARIN GEREKÇELERĠ (TANZĠMAT A GĠDEN YOL) Klasik Adliye TeĢkilatındaki Aksama, Bozulma ve Yetersizlikler Dinin Ġdeolojik Anlamlar Kazanması Ġslam Hukukunun Durağanlığı Geleneklerin Yeni Ġhtiyaçlar KarĢısında Yetersiz KalıĢı Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Yapıların DeğiĢmesi Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti ne Müdahaleleri Dini Bakımdan Üstünlük Kurma Çabaları Gayr-i müslim Tebaanın Daha Fazla Özerklik Ġstemesi Reformun Gerekliliğine Olan Ġnanç Avrupa Hukukuna Dâhil Olma Çabası Ġlmiye Sınıfında YaĢanan Problemler Bâb-ı Âli ye Tercüme Odasının Eklenmesi Batı Kültürüyle YetiĢmiĢ Bürokratların GörüĢleri Yüzyılın BaĢında Merkezî otoriteyi Sağlama Çabaları Devlet Otoritesinin Zayıflaması ve Baskılar KarĢısında Yetersiz Kalması Islahatları Devam Ettirecek Bir Otoritenin Kurulmak Ġstenmesi Yılları Arası Osmanlı-Avrupa Ekonomik ĠliĢkileri

17 xiii Yüzyılın Ġlk Yarısında Yapılan Ticaret AntlaĢmalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar Tüccarlar Arasında Ortaya Çıkan Problemlerin Çözümü REFORM SÜRECĠNDE TAKĠP EDĠLEN YOL/METOT Avrupa Medeniyetini Örnek Alma veya Taklit Etme Avrupa Devletlerinde Daimi Elçiliklerin Açılması Avrupa Ülkelerine Öğrenci Yollama Batı ile Osmanlı Kanunlarını Sentez Etme Yabancı Devlet Adamlarının Etkinliği Ġngiliz Devlet Adamlarının Etkinliği Fransız Devlet Adamlarının Etkinliği Avusturyalı Devlet Adamlarının Etkinliği PadiĢahlara Sunulan Raporlar/Layihalar Yapılan Reformlara Fetva Alma BÖLÜM 3 BATI ĠLE ĠLĠġKĠLERĠN ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE YANSIMALARI 3.1.REFORMLARDAN SONRA OLUġAN ĠDEOLOJĠLER Reform Yanlılarının Ġdeolojisi Reform Aleyhtarlarının Ġdeolojisi Devletin Olumsuz Tepkilere Yönelik Aldığı Önlemler YARGI ÖRGÜTLENMESĠNDE DEĞĠġĠKLĠKLER VE YENĠ AÇILAN MAHKEMELER ġer iat Mahkemelerinin DönüĢümü Klasik ġer iyye Mahkemesi Mantığında DeğiĢme Reformlardan Sonra ġer iyye Mahkemesi Temsilcileri ġer iyye Mahkemelerinde Yeniden (Yeni) Örgütlenme Cemaat Mahkemelerinin DönüĢümü

18 xiv Reformlardan Sonra Gayr-i müslimlerin Hukukî Durumlarının Kritiği Ayrıcalıkların TeĢkilat Yapısı Bakımından Hukukî ĠzdüĢümleri Konsolosluk Mahkemelerinin DönüĢümü Yüzyıl Kapitülasyonlarının Adlî Getirileri Konsolosların Etkinliğinin Artması ve Sonuçları Ticaret Mahkemelerinin Temellerinin Atılması Umur-ı Nafia Meclisi nin Kurulması Ticaret Nezareti nin Kurulması Karma Ticaret Mahkemesinin OluĢumu Nizamiye Mahkemelerinin DoğuĢu TaĢra Meclisleri Muhassıllık Meclisleri Memleket Meclisleri Evresi Sonrası Polis Meclisi Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Meclis-i Vâlâ nın KuruluĢ Gerekçesi Meclis-i Vâlâ nın ĠĢleyiĢi Meclis-i Vâlâ nın Görev ve Yetkileri Askerî Mahkemeler Divan-ı Harbi Divan-ı Tecessüs (Divan-ı Daimi) KANUNLAġTIRMA HAREKETLERĠ KanunlaĢtırma Deyiminin Anlamı Özel Kanunlar Genel (Ammeye ĠliĢkin) Kanunlar KanunlaĢtırma Hareketlerinin Nedenleri Fransız Ġhtilali nin Uyandırdığı Akisler

19 xv DeğiĢen ġartlara Ayak Uydurma Çabası Avrupalı Devletlerin Baskıları Düzensizliğin ve Baskıların Kaldırılmak Ġstenmesi Tanzimat a Kadar Olan KanunlaĢtırma Hareketleri Nizâm-ı Cedîd Askerî Kanunnâmesi Kanunnâme-i Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Tarik-i Ġlmiyeye Dair Ceza Kanunnâmesi Memurine Dair Ceza Kanunnâmesi Tanzimat tan Sonra KanunlaĢtırma Hareketleri Ceza Kanunnâmesi Kanunnâmenin Özellikleri ve ÇıkarılıĢ Nedeni Kanunnâmenin Fasıl ve Maddeleri Kanunnâmenin Değerlendirmesi Ticaret Kanunnâmesi GENEL DEĞERLENDĠRME ADLÎ ÖRGÜTLENME AÇISINDAN Yeni Mahkemelerin Açılması Yargı Bağımsızlığının Zedelenmesi ANLAYIġ AÇISINDAN Fransız Sisteminin Benimsenmesi Hukukta Ġkilik (Dualite) OluĢması TARAFLAR AÇISINDAN Geleneksel Düzenden KopuĢ (Devlete Bağlılıkta Azalma) Gayr-i Müslimlerin GeniĢ Haklar Kazanması Avrupa Baskısının Giderek Artması KAYNAKÇA EKLER

20 xvi KISALTMALAR A.DVN.MHM: a.g.e.: a.g.m.: a.g.t.: A.K.Ü.S.B.D.: A.K.Ü.S.B.E.: A.MKT.NZD: A.MKT.UM: ASAM: A.Ü.D.T.C.F.T.B.T.A.D.: A.Ü.E.H.F.D.: A.Ü.H.F.: A.Ü.Ġ.F.: A.Ü.Ġ.F.D.: A.Ü.Ġ.Ġ.B.F.D.: A.Ü.S.B.E.: A.Ü.S.B.F.D.: B.: B.D.A.G.M.: Bkz.: BOA: C.: c.: Ca.: C.ADL: C.B.Ü.Ġ.Ġ.B.F.: Sadaret Divan Kalemi Evrakı Adı geçen eser Adı geçen makale Adı geçen tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sadaret Nezaret ve Devair Evrakı Sadaret Umum Vilayet Evrakı Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih AraĢtırmaları Dergisi Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi Akdeniz Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Recep BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Bakınız BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Cemaziyelahir Cilt Cemaziyelevvel Cevdet Adliye Celal Bayar Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

21 xvii C. DH: Cevdet Dahiliye C. HR: Cevdet Hariciye C.ĠKTS: Cevdet Ġktisat C. ML: Cevdet Maliye C.Ü.Ġ.F.D.: Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi C.Ü.Ġ.Ġ.B.D.: Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi C.Ü.S.B.D.: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Çev.: Çeviren Der.: Derleyen DH.EUM.THR: Dahiliye Emniyet-i Umumiye D.Ġ.B.: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Dr.: Doktor D.Ü.S.B.D.: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ed. Editör E.Ü.F.E.F.S.B.E.D.; Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi E.Ü.S.B.E.: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü G.Ü.G.E.F.D.: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi HAT: Hatt-ı Hümayun Haz: Hazırlayan HR. MKT: Hariciye Nezareti Mektûbî Kalemi H.Ü.E.F.D.: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi H.Ü.S.B.E.: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġ. DH: Ġrade-i Dahiliye Ġ.HR: Ġrade-i Hariciye Ġ. MVL: Ġrade-i Meclis-i Vala Ġ. MSM: Ġrade-i Mesâil-i Mühimme Ġ.Ü.E.F.D.: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Ġ.Ü.H.F.: Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

22 xviii Ġ.Ü.Ġ.F.M.: Ġ.Ü.S.B.E.: K.: M.: M.E.B.: M.Ü.Ġ.V.: M.Ü.S.B.E.: M.Ü.S.B.E.D.: M.Ü.T.A.E.: N.: O.M.U.S.B.E.: OSAV: Prof.: P.Ü.E.F.D.: R.: Ra.: S.: s.: ss.: S.Ü.S.B.E.: S.Ü.T.A.D.: ġ.: T.D.V.: Ter.: T.O.D.A.Ġ.E.: T.T.K.: T.Ü.S.B.D.: t.y.: U.Ü.F.E.F.S.B.D.: Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Mecmuası Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt Muharrem Milli Eğitim Bakanlığı Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Vakfı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Marmara Üniversitesi Tarih AraĢtırmaları Enstitüsü Ramazan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Profesör Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Rebiulahir Rebiulevvel Safer Sayfa Sayfalar Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Selçuk Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Dergisi ġaban Türkiye Diyanet Vakfı Tercüme Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Türk Tarih Kurumu Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tarih yok Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

23 xix U.Ü.Ġ.F.D.: U.Ü.S.B.E.: Yay.: Y.EE: Y.K.Y.: yy.: Z.: Za.: Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları Yıldız Esas Evrakı Yapı Kredi Yayınları Yüzyıl Zilhicce Zilkade

24 1 GĠRĠġ 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkileri baģlıklı bir konu, kuģkusuz Osmanlı Devleti nin değiģimi veya Osmanlı Devleti nde yenileģme hareketleri çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur. Bu cümleden olarak, konuya Osmanlı Devleti nin 19. yüzyıldaki genel durumu ve yılları arasında yarım yüzyıllık dönemdeki Adliye TeĢkilatı, Osmanlı Mahkemeleri ve yargı anlayıģının, genel olarak incelenmesiyle baģlamak gerektiği açıktır. Bundan sonra arasındaki adlî ve hukukî reformlar kronolojik olarak sıralanarak, etkili olan iç ve dıģ faktörler dâhilinde bir değerlendirme yapılması mantıklı olacaktır. AraĢtırma alanımıza giren dönemde, Batı etkileri sonucunda Osmanlı Adliye TeĢkilatı nda ne gibi değiģim ve dönüģüm yaģandığı problemine dayanan tezimizde, genel anlamda ideoloji, adlî örgütlenme, yeni kurumlar ve kanunlar çerçevesinde etkilenmenin olduğu varsayılmıģtır. Varsayımımızı desteklemek üzere, önce Osmanlı Devleti ni yenilik arayıģına iten sebepler üzerinde durduk. Çünkü Devlet i Batı dan etkilenmeye müsait bir hale getiren ya da Batı nın etkileyici konumda olmasına sebep teģkil eden geliģmelerin bilinmesi gerekiyordu. Ancak bu Ģekilde Batı etkilerinin mahiyetini anlayabilirdik. Devletin iç dinamiklerindeki geliģmeler ve bu geliģmelerden kaynaklanan gereksinimler, Fransız Ġhtilâli, Balkan uluslarının bağımsızlık giriģimleri ve Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki planları, Osmanlı Devleti nde değiģimi baģlatan ve Batı yı merkeze koyan nedenler olarak öne çıktı. Böylece bir anlamda Batı etkilerinin ön nedenlerini ortaya koymaya çalıģtık. 2. Bölüm de ise, Adliye TeĢkilatındaki reform sürecine değindik. Varsayımımızı doğrulamak için reform sürecinin bilinmesinin önemli olduğu düģüncesindeydik. Nitekim Batı etkilerini doğru yorumlayabilmek için sürece etki eden faktörleri tek tek ortaya koymak gerekiyordu. Bu nedenle reformları baģlatan ve yönlendiren bir olgu olarak değerlendirdiğimiz BatılılaĢma deyimi baģta olmak üzere, Adliye TeĢkilatında yapılan reformların gerekçeleri ve bu süreçte takip edilen metotları incelemeyi uygun

25 2 bulduk. Ancak bundan sonra Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin neler olduğu somut bir Ģekilde ortaya konabilir ve varsayımımız doğrulanabilirdi. Bu anlamda 3. Bölüm de varsayımımızı destekler ve doğrular mahiyette ideolojilerde değiģmelerin olduğunu, adlî yapılanmada değiģikliklerin yapıldığını, yeni mahkemelerin açıldığını ve kanunlaģtırma hareketleri çerçevesinde yeni kanunların çıkarıldığını gördük. Ġlk iki bölümdeki verilerle karģılaģtırmalı ve destekli olarak, söz konusu etkileri ele aldığımız ve değerlendirdiğimiz bu bölümde, Adliye TeĢkilatının Batı etkilerinden sonra geldiği son noktayı görmeye çalıģtık. Neticede örgütlenme, anlayıģ ve taraflar açısından Batı etkilerine dayalı bir değiģim ve dönüģümün olduğu sonucuna vardık. 1.ARAġTIRMANIN KONUSU AraĢtırmanın konusu, 19. Yüzyılın ilk yarısı olan yılları arasında, Osmanlı Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin neler olduğunun belirlenmesi çalıģmasıdır. Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkileri, BatılılaĢma hareketlerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. 15 ve 16. yüzyıllardan itibaren Avrupa nın göstermiģ olduğu teknik geliģme ve buluģların sonucu, Osmanlı Devleti her alanda gerilemeye baģlamıģtır. Fransız Ġhtilali nden sonra Batı da ortaya çıkan milliyetçilik akımları ve insan hak ve özgürlükleri kavramlarının gündeme gelmesi neticesinde, devleti kurtarma çabaları, padiģahların birinci amacı ve endiģesi olarak, birtakım ıslahat ve yenileģme giriģiminde bulunmalarına neden olmuģtur. BatılılaĢma hareketleri olarak yorumlayabileceğimiz bu giriģimler, temelde iki anlamda ele alınabilir. Bunlardan birincisi Batı nın ulaģmıģ olduğu seviyeye gelebilme, ikincisi ise Batılı gibi düģünebilme. Ancak her iki anlamda da Osmanlı Devleti nin her kurumunda bazı düzenlemelerin yapılması söz konusudur. Biz araģtırmamızda Osmanlı Adliye TeĢkilatı nın genel yapısının Batı dan etkilenmesini somut bazı örneklerle ele alacağız. Ayrıca konunun daha iyi anlaģılabilmesi için, Sened-i Ġttifak ve Tanzimat Fermanı gibi dönemin yenilik hareketlerinin geliģim süreçleri ve arka planları ile Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye gibi yeni kurumların açılıģı ve teģkilat yapısını inceleyeceğiz. Bunun yanında 1840 Ceza Kanunu ve 1850 Ticaret Kanunu baģta

26 3 olmak üzere çıkarılan kanunlar, yeni açılan mahkemeler ve iģleyiģleri ve diğer ıslahat ve düzenlemeler yapılıģ nedeni ve sonuçlarıyla ele alacağımız diğer konular arasında yer almaktadır. 2.ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 19. Yüzyılın ilk yarısı, bugün de süregelen BatılılaĢma çabasının çıkıģ noktasıdır ve sürecin Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkileriyle baģladığı iddia edilebilir. Bu anlamda Türk toplumunun BatılılaĢma süreci hal-i hazırda Avrupa Birliği ne doğru iģlemektedir. Bu nedenle Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin bilinmesinin, günümüze de ıģık tutacağı umulmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti, geleneksel uygulamalarının yanı sıra Ģer i esasları benimsemiģ bir devlet olduğu için, devletin dıģ iliģkilerinde bu esasların ne ölçüde etkili olup olmadığı görülebilecektir. 3.ARAġTIRMANIN AMACI Bu araģtırma, 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin neler olduğunu ortaya koymayı ve BatılılaĢma sürecinde Türk toplumunun geçirdiği evrelerden birine ıģık tutarak, devam eden süreçte daha etkin ve daha sağlıklı bir plan ve değerlendirme yapabilmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 4.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ AraĢtırmamızın yöntemi, tarihsel karģılaģtırma yöntemi ile presentizm adı verilen ve tarihi bugüne ıģık tutacak ve bugüne faydalı olacak Ģekilde ele almaya dayanan yöntemdir. AraĢtırmamızda ayrıca elde edilen veriler değerlendirilmiģ, analiz ve sentezler yapılarak, konu bütüncül bir anlayıģla ele alınmıģtır. AraĢtırmamız, 19. Yüzyılın ilk yarısı çerçevesinde, Batı nın Osmanlı Devleti ne Adliye TeĢkilatı özelinde yaptığı etkiyi anlamaya yönelik bir arka plan sorgulamasına dayanmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile Batı arasındaki iliģkileri, her yönüyle incelemeye tabi

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK 1 NERĠMAN HASAN ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK EDĠTURA UNĠVERSĠTARĂ, BUCUREġTI, 2011 3 Tehnoredactare computerizată: Angelica Mălăescu

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği)

TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği) TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI (Karadeniz Bölgesi Örneği) Proje No: 200908 Bitirme Raporu Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ...II ÖZET (Türkçe/Ġngilizce)...III I. GĠRĠġ...1

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2014 24 Ekim 2014-09:00/15:00 Marmara Üniversitesi Sivil Toplum KuruluĢları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ 10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL Ġ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ ĠN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 10/11/2014 21/11/2014 (Temel

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..!

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..! IndEx 16 IndEx 16 Kulübümüzün en geniş katılımlı etkinliği olan IndEx, her sene 6 sektörden 15 Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde konuşmacının katılımı ve 10 case yarışmasıyla 3 gün boyunca

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00. DTCF 441 No'lu Oda

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00. DTCF 441 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları Fransız Dili ve Edebiyatı 13:00 Coğrafya Bölgesel Coğrafya Coğrafya Türkiye Coğrafyası DTCF Ek Bina 314 No'lu Oda DTCF 404 No'lu Oda DTCF 411 No'lu Oda Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : PROF. DR. VEYSEL BAġPINAR (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTELERİ Kısaca FEFKON olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı