19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ"

Transkript

1 Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Hazırlayan: Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU DanıĢman: Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT Doktora Tezi Samsun, 2009

2 Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Hazırlayan: Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU DanıĢman: Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT Doktora Tezi Samsun, 2009

3 KABUL VE ONAY Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU tarafından hazırlanan 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ baģlıklı bu çalıģma, 05/06/2009 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda baģarılı bulunarak jürimiz tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiģtir. BaĢkan: Üye : Üye : Üye : Üye : Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / /

4 BĠLDĠRĠM Hazırladığım tezin tamamen kendi çalıģmam olduğunu ve her alıntıya, kullandığım baģka yazarlara ait her özgün fikre kaynak gösterdiğimi bildiririm. / / Ġmza Öğrencinin adı soyadı

5 i ÖNSÖZ 19. Yüzyılın ilk yarısı, Osmanlı tarihi için çok önemli bir dönemi ifade eder. Bu dönemde siyasi açıdan büyük çalkantıların yaģandığı ve artık devletin her alanda iyice gerilediği görülmektedir. Bu gerçeklerin fark edilmesiyle birlikte, devleti kurtarma çabaları baģlamıģ ve dönemin baģından itibaren yönetime gelen her padiģah, birtakım ıslahat ve yenileģme giriģiminde bulunmuģtur. Osmanlı yenilik hareketlerinde göze çarpan en önemli nokta BatılılaĢma isteğidir. BatılılaĢma temelde iki anlamda ele alınabilir: Bunlardan birincisi Batı nın ulaģmıģ olduğu seviyeye gelebilme, ikincisi ise Batı gibi düģünebilme. 19. Yüzyılın baģlarında ise, Osmanlı Devleti her kurumunda bu kavramdan yola çıkarak bazı düzenlemeler yapmıģtır. ÇalıĢmamızın GiriĢ bölümünde Osmanlı Adliye TeĢkilatı nın genel yapısı hakkında kısa bilgiler verilmiģtir. Çünkü Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin neler olduğuna girmeden önce, TeĢkilatın ne halde olduğunu bilmek, süreç sonunda ne gibi değiģikliklerin yapıldığını anlamak için ön Ģarttır. Böylece Osmanlı Devleti nin bu konudaki felsefesini anlamak da mümkün olabilecektir. Zira bir teģkilatın oluģum ve iģleyiģ felsefesini anlamak, teģkilatın geliģim sürecinin nasıl olacağı konusunda fikir verebileceği gibi, ilgili teģkilat kanunlarının mahiyetini anlama konusunda da yardımcı olabilir. Ayrıca gayr-i müslim vatandaģların konumu incelenmiģ, böylece vatandaģ, kurum, kanun ve devlet sistemi dörtlüsü birbirleriyle iliģkilendirilmek suretiyle, Adliye TeĢkilatı nın mahiyeti anlaģılmaya çalıģılmıģtır. Osmanlı Devleti ni Yenilik Arayışlarına İten Gelişmeler adını taģıyan 1. Bölüm de sırasıyla, Osmanlı Devleti nin Ġç Dinamiklerindeki GeliĢmeler, 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Devletin Temel Gereksinimleri, Fransız Ġhtilâli nin Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerindeki Etkileri, Balkanlardaki Gayr-i Müslim Tebaanın Bağımsızlık GiriĢimleri, Avrupalı Devletlerin Yayılmacı Politikaları incelemeye alınmıģtır. GiriĢ kısmında tespit edilen bir problem olarak göze çarpan Adliye TeĢkilatı nın mevcut ihtiyacı karģılayamaz hale gelmesi, 1. Bölüm de nedenleriyle birlikte çözümlenmeye

6 ii çalıģılmıģtır. Bu bölümde Adliye TeĢkilatı nda yenilik arayıģı içinde olduğu tezinden hareketle, Batı etkilerinin tamamen Batılı devletlerin baskı ve dayatmaları sonucu olmadığı izlenimine ulaģılmıģtır. Bu savı destekler mahiyette yer verilmeye çalıģılan geliģmeler ve bu geliģmeler karģısında Adliye TeĢkilatı nın yetersiz kaldığı iddiası, yerli ve yabancı kaynaklar ile Osmanlı arģiv belgeleriyle birlikte değerlendirilmiģtir. Batı Etkisi Altında Adliye Teşkilatında Reform Süreci adını taģıyan 2. Bölüm de Osmanlı Devleti ve BatılılaĢma, Adliye TeĢkilatında Yapılan Reformların Gerekçeleri ve Reform Sürecinde Takip Edilen Yol/Metot alt baģlıkları incelenmeye çalıģılmıģtır. Bu bölümde konuyu ilgilendiren süreç, her yönüyle değerlendirilmeye gayret edilmiģtir. Bölüme BatılılaĢma baģlığıyla özellikle giriģ yapılmıģtır. Osmanlı Devleti ndeki yenilik arayıģlarını ve aynı zamanda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti nde yerleģtirmek istedikleri modeli konu alan bir baģlık olarak BatılılaĢma, konuya ıģık tutacak bir mahiyete sahiptir. Bu anlamda gerek BatılılaĢmanın Osmanlı Devleti için ifade ettiği anlam, gerekse de BatılılaĢma fikrinin kaynağı ve sonuçları, Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin yönünü tayin eden baģat neden olarak sayılmak suretiyle, tezin fikri arka planı somut bir temel üzerine oturtulmaya çalıģılmıģtır. Reform gerekçeleri olarak sıralanan nedenler ise, Osmanlı Devleti ndeki değiģimin çok yönlü olduğuna iģaret etmektedir. Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin somut bir Ģekilde ortaya konulmaya çalıģıldığı 3. Bölüm de, Reformlardan Sonra OluĢan Ġdeolojiler baģlığıyla, reform sürecinin tarafları ortaya konulmaya gayret edilecektir. Çift yönlü bir geliģme yaģandığı anlamında ele alınabilecek bu değerlendirme, Batı etkilerinin tamamen bir dıģ baskının eseri olmadığı görüģünün sonucudur. Nitekim arģiv belgelerine dayanarak devletin olumsuz tepkilere karģı aldığı önlemleri göstererek, bu tezi desteklemek istedik. Sürecin sonucunda yapılan değiģiklikler ve özellikle yeni açılan mahkemeler ise, Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin somut göstergeleri olarak değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Tezin baģlangıcında yer alan Adliye TeĢkilatı nın mevcut durumu ile dönemin sonunda gelmiģ olduğu noktanın karģılaģtırmasını

7 iii yapmaya imkân veren bir kurgu öngörülmüģtür. 3. Bölüm ün sonunda yer verilen KanunlaĢtırma Hareketleri ise, Batı etkilerinin boyutunu iyice açığa çıkartan geliģmeler olarak değerlendirilebilir. Genel Değerlendirme kısmında ise, Adliye TeĢkilatı nda yapılan reformlar ve bu reformlara Batı etkilerinin genel sonuçlarını teģkilat, anlayıģ ve taraflar açısından incelemeye çalıģtık. Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkileri, Osmanlı Devleti nin Batı ile olan iliģkilerinin hukuksal boyutunu ilgilendirmektedir. Bu nedenle Osmanlı Devleti nin her ne surette olursa olsun, diğer devletlerle olan iliģkilerinin hukuksal açıdan değerlendirilmesi yapılmıģ ve bu iliģkilerin Adliye TeĢkilatı na nasıl yansıyabileceği tartıģılmıģtır. Bu nedenle Osmanlı Devleti nin Adliye TeĢkilatı nda ön gördüğü değiģiklik ve düzenlemelerle ilgili olan düģünce ve planlar ele alınarak, teori ile pratik karģılaģtırılmak istenmiģtir. Bu bağlamda Sened-i Ġttifak, Tanzimat Fermanı, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye nin açılıģı ve teģkilat yapısı, 1840 Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, yeni açılan mahkemeler ve iģleyiģleri ve diğer ıslahat ve düzenlemeler, yapılıģ nedeni ve sonuçları açısından ele alınarak değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Bu vesileyle Tez çalıģmam boyunca üzerimde büyük emeği olan, baģta Sevgili Anne ve Babama olmak üzere, tez danıģmanım Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT hocama çok teģekkür ederim. Ayrıca Tezimi tamamlamam sırasında her türlü konuda yardımlarını benden esirgemeyen kıymetli hocalarım Prof. Dr. Ahmet Turan YÜKSEL, Doç. Dr. Mehmet Yavuz ERLER, Yrd. Doç. Dr. Kenan AYAR ve Yrd. Doç. Dr. Mucize Ünlü hocama da Ģükranlarımı sunarım. Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU SAMSUN/2009

8 iv ÖZ [ĠMAMOĞLU, Hüseyin Vehbi]. [19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Adliye Teşkilatı Üzerine Batı Etkileri], [Doktora Tezi], Samsun, [2009]. Bu çalıģmada 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Adliye TeĢkilatı üzerine Batı nın yaptığı etkiler ele alınmaktadır. AraĢtırma GiriĢ ve üç (3) Bölüm den oluģmaktadır. GiriĢte araģtırmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi, kavramsal çerçeve ve araģtırmanın kaynak değerlendirmesi yapıldıktan sonra, 19. yüzyılın baģında Osmanlı Devleti nin ve Adliye TeĢkilatının genel durumu ile Osmanlı Mahkemeleri ve yargı anlayıģı üzerinde durulmuģtur. 1. Bölüm genel anlamda Osmanlı Devleti ni yenilik arayıģlarına iten geliģmelere ayrılmıģtır. Bu anlamda Osmanlı Devleti nin iç dinamiklerindeki gerilemeler, 19. yüzyılın baģında devletin temel gereksinimleri, gayr-i Müslim tebaanın bağımsızlık giriģimleri ve Avrupalı devletlerin yayılmacı politikaları incelenmiģtir. Batı etkisi altında Osmanlı Adliye TeĢkilatında gerçekleģen reform sürecinin değerlendirildiği 2. Bölüm de, Osmanlı Devleti ve BatılılaĢma, Adliye TeĢkilatında yapılan reformların gerekçeleri ve reform sürecinde takip edilen yol incelenmiģtir. Batı ile iliģkilerin Adliye TeĢkilatı üzerindeki yansımalarının ele alındığı 3. Bölüm de, Batı etkilerinin somut sonuçları üzerinde durulmuģtur. Adliye TeĢkilatı üzerinde üç temel etkinin olduğu tespit edilmiģtir. Bunlardan ilki ideolojiler üzerindeki etkidir. Reform yanlısı ve reform aleyhtarları açısından oluģan ideolojiler ele alındıktan sonra, yargı örgütündeki dönüģüm ve yeni açılan mahkemeler, kanunlaģtırma hareketleri çerçevesinde açıklanmaya çalıģılmıģtır.

9 v AraĢtırma Genel bir Değerlendirme ile sona ermektedir. Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin araģtırıldığı bu çalıģmada, adlî örgütlenme, anlayıģ ve taraflar açısından bir değiģim ve Batı yönünde bir dönüģüm yaģandığı görülmüģtür. Ayrıca araģtırmada kullanılan BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi nden alınmıģ belgelerin asılları da Ek kısmında ilave edilmiģtir. Anahtar Sözcükler ( 5 ) Osmanlı ArĢivleri, Tanzimat Fermanı, hukuk, adliye, kanun, azınlık, dıģ politika, teģkilat

10 vi ABSTRACT THE WEST EFFECTS ON THE OTTOMAN JUSTICE SYSTEM IN THE FIRST HALF OF 19 th CENTURY In this study, the effects of the West on the Ottoman Justice System in the first half of the 19 th century was studied. The study is composed of the Introductory and three (3) more parts. In the introductory part, after the subject, purpose, importance, method, conceptual framework are explained, and the resource assessment of the research was made, the overall position of the Ottoman Empire, its Justice System, the Ottoman Lawcourts and judicial conception in the early 19 th century are scrutinized. The first part is, in general, on the developments urging the Ottoman Empire to seeking for modernity. In this sense, in this part, the deteriorations in the internal dynamics of the Ottoman Empire, the basic requirements of the state in the early 19 th century, the attempts of the non-muslim subjects for independence, and the expansionistic policies of European countries were studied. In the 2 nd part, in which the reform process that took place in the Ottoman Justice System under the effect of the West is assessed, the Ottoman Empire and westernization, the grounds for the reforms realized in the Ottoman Justice System, and the course pursued within the reform process were studied. In the 3 rd part, in which the reflections of the relations with the West on the Justice System is dealt with, the concrete results of the western effects were emphasized. It was determined that there were three basic effects on the Justice System. The first one

11 vii of them is the effect on ideologies. After dealing with the ideologies that were formed by those who were for and against reforms, the conversion in the Justice System and new lawcourts were explained within the codification movements. The study ends with an assessment. In this study, in which the western effects on the Justice System are researched, it was seen that a change in respect of judicial organization, mentality and the parties, and a westernization oriented conversion was experienced. In addition, the original copies of the documents obtained from the Turkish Prime Ministry General Directorate of Ottoman Archives were also used and added in the Attachments part. Keywords: Ottoman archives, Tanzimat Fermanı (imperial edict, order), justice, justice palace, law, Minority, foreign policy, institution(organization)

12 viii ÖZGEÇMĠġ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : Sürmene Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrenimi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bildiği Yabancı Diller : Ġngilizce, Arapça Bilimsel Etkinlikleri : İş Deneyimi Uygulamalar : Projeler: Çalıştığı Kurumlar: İletişim E-Posta Adresi : Telefon: Ġş: Ev: Cep: Tarih:

13 ix ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... Ġ ÖZ... ĠVV ABSTRACT... VĠ ÖZGEÇMĠġ... VĠĠĠ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠX KISALTMALAR... XVĠ GĠRĠġ ARAġTIRMANIN KONUSU ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ ARAġTIRMANIN AMACI ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ KAVRAMSAL ÇERÇEVE BatılılaĢma ModernleĢme AvrupalılaĢma Reform-Yenilik-Islahat ġark Meselesi Gayr-i Müslim Sorunu Yayılmacı Politika Denge Siyaseti Batı Tipi Toplum Aydın Mutlak Monark ġibih Laiklik... 9

14 x 6.ARAġTIRMANIN KAYNAKLARI ArĢiv Belgeleri Vakanüvis Tarihleri AraĢtırma Eserler YÜZYILIN BAġINDA OSMANLI DEVLETĠ'NĠN GENEL DURUMU YÜZYILIN BAġINDA ADLĠYE TEġKĠLATININ DURUMU Klasik Osmanlı Adliye TeĢkilatının Yapısı Osmanlı Hukuk Sistemi OSMANLI MAHKEMELERĠ VE YARGI ANLAYIġI ġer'i Mahkemeler ve Yargı Düzeni Osmanlı Mahkemeleri Osmanlı Yargı Usûlü Kanun Kaynakları ve Yolları Yargı Sisteminde Gayr-i Müslimlerin Durumu Osmanlı Devleti'nde Gayr-i Müslimlerin Adlî Durumları Osmanlı Değerler Sisteminin Gayr-i Müslimlere Uygulanabilirliği BÖLÜM 1 OSMANLI DEVLETĠ NĠ YENĠLĠK ARAYIġLARINA ĠTEN GELĠġMELER 1.1.OSMANLI DEVLETĠ NĠN ĠÇ DĠNAMĠKLERĠNDEKĠ GELĠġMELER Askerî BaĢarısızlıklar ve DeğiĢen SavaĢ Teknolojileri Ekonomik Alandaki Gerilemeler Ġdari Alandaki Gerileme ve Aksamalar YÜZYILIN ĠLK YARISINDA DEVLETĠN TEMEL GEREKSĠNĠMLERĠ Avrupa da Denge Kurmak Gayr-i Müslim Tebeayı Bir Arada Tutmak... 56

15 xi Ordunun Islahı Merkezî Otoritenin Güçlendirilmesi ve Ekonomik Ġstikrar Üretimi Artırma GiriĢimleri BatılılaĢma Ġsteği Ġdari TeĢkilatta YenileĢme FRANSIZ ĠHTĠLALĠ NĠN OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Fransız Ġhtilali ve Milliyetçilik Akımları Gayr-i Müslim Sorununun Ortaya Çıkması ve Sözde ġark Meselesi BALKANLARDAKĠ GAYR-Ġ MÜSLĠM TEBAANIN BAĞIMSIZLIK GĠRĠġĠMLERĠ Sırp Sorunu Yunan Sorunu Bulgar Sorunu AVRUPALI DEVLETLERĠN YAYILMACI POLĠTĠKALARI Rusya nın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti Ġngiltere nin Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti Fransa nın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti Avusturya nın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti ABD nin Osmanlı Toprakları Üzerindeki Planları ve Osmanlı Siyaseti. 93 BÖLÜM 2 BATI ETKĠSĠ ALTINDA ADLĠYE TEġKĠLATINDA REFORM SÜRECĠ 2.1.OSMANLI DEVLETĠ VE BATILILAġMA BatılılaĢmanın Anlamı ModernleĢme (Batı nın UlaĢmıĢ Olduğu Seviyeye Gelebilme) Batı Gibi DüĢünebilme

16 xii Osmanlı Devleti nde BatılılaĢma Fikri ve Ġhtiyacı Avrupalı Devletleri Memnun Etme Daha Önce Yapılan Yenilik ve Islahatları Sürdürme Batı Tipi Toplum OluĢturma Devletin Dini Niteliklerini Yeniden Sorgulama BatılılaĢmanın Adliye TeĢkilatına Etkileri Batılı Sistemlerinin Osmanlı Adlî Yapısına Etkisi Adlî TeĢkilatta Yenilik Fikrinin OluĢması Osmanlı Klasik Yapısının Reaksiyonu ADLĠYE TEġKĠLATINDA YAPILAN REFORMLARIN GEREKÇELERĠ (TANZĠMAT A GĠDEN YOL) Klasik Adliye TeĢkilatındaki Aksama, Bozulma ve Yetersizlikler Dinin Ġdeolojik Anlamlar Kazanması Ġslam Hukukunun Durağanlığı Geleneklerin Yeni Ġhtiyaçlar KarĢısında Yetersiz KalıĢı Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Yapıların DeğiĢmesi Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti ne Müdahaleleri Dini Bakımdan Üstünlük Kurma Çabaları Gayr-i müslim Tebaanın Daha Fazla Özerklik Ġstemesi Reformun Gerekliliğine Olan Ġnanç Avrupa Hukukuna Dâhil Olma Çabası Ġlmiye Sınıfında YaĢanan Problemler Bâb-ı Âli ye Tercüme Odasının Eklenmesi Batı Kültürüyle YetiĢmiĢ Bürokratların GörüĢleri Yüzyılın BaĢında Merkezî otoriteyi Sağlama Çabaları Devlet Otoritesinin Zayıflaması ve Baskılar KarĢısında Yetersiz Kalması Islahatları Devam Ettirecek Bir Otoritenin Kurulmak Ġstenmesi Yılları Arası Osmanlı-Avrupa Ekonomik ĠliĢkileri

17 xiii Yüzyılın Ġlk Yarısında Yapılan Ticaret AntlaĢmalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar Tüccarlar Arasında Ortaya Çıkan Problemlerin Çözümü REFORM SÜRECĠNDE TAKĠP EDĠLEN YOL/METOT Avrupa Medeniyetini Örnek Alma veya Taklit Etme Avrupa Devletlerinde Daimi Elçiliklerin Açılması Avrupa Ülkelerine Öğrenci Yollama Batı ile Osmanlı Kanunlarını Sentez Etme Yabancı Devlet Adamlarının Etkinliği Ġngiliz Devlet Adamlarının Etkinliği Fransız Devlet Adamlarının Etkinliği Avusturyalı Devlet Adamlarının Etkinliği PadiĢahlara Sunulan Raporlar/Layihalar Yapılan Reformlara Fetva Alma BÖLÜM 3 BATI ĠLE ĠLĠġKĠLERĠN ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE YANSIMALARI 3.1.REFORMLARDAN SONRA OLUġAN ĠDEOLOJĠLER Reform Yanlılarının Ġdeolojisi Reform Aleyhtarlarının Ġdeolojisi Devletin Olumsuz Tepkilere Yönelik Aldığı Önlemler YARGI ÖRGÜTLENMESĠNDE DEĞĠġĠKLĠKLER VE YENĠ AÇILAN MAHKEMELER ġer iat Mahkemelerinin DönüĢümü Klasik ġer iyye Mahkemesi Mantığında DeğiĢme Reformlardan Sonra ġer iyye Mahkemesi Temsilcileri ġer iyye Mahkemelerinde Yeniden (Yeni) Örgütlenme Cemaat Mahkemelerinin DönüĢümü

18 xiv Reformlardan Sonra Gayr-i müslimlerin Hukukî Durumlarının Kritiği Ayrıcalıkların TeĢkilat Yapısı Bakımından Hukukî ĠzdüĢümleri Konsolosluk Mahkemelerinin DönüĢümü Yüzyıl Kapitülasyonlarının Adlî Getirileri Konsolosların Etkinliğinin Artması ve Sonuçları Ticaret Mahkemelerinin Temellerinin Atılması Umur-ı Nafia Meclisi nin Kurulması Ticaret Nezareti nin Kurulması Karma Ticaret Mahkemesinin OluĢumu Nizamiye Mahkemelerinin DoğuĢu TaĢra Meclisleri Muhassıllık Meclisleri Memleket Meclisleri Evresi Sonrası Polis Meclisi Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Meclis-i Vâlâ nın KuruluĢ Gerekçesi Meclis-i Vâlâ nın ĠĢleyiĢi Meclis-i Vâlâ nın Görev ve Yetkileri Askerî Mahkemeler Divan-ı Harbi Divan-ı Tecessüs (Divan-ı Daimi) KANUNLAġTIRMA HAREKETLERĠ KanunlaĢtırma Deyiminin Anlamı Özel Kanunlar Genel (Ammeye ĠliĢkin) Kanunlar KanunlaĢtırma Hareketlerinin Nedenleri Fransız Ġhtilali nin Uyandırdığı Akisler

19 xv DeğiĢen ġartlara Ayak Uydurma Çabası Avrupalı Devletlerin Baskıları Düzensizliğin ve Baskıların Kaldırılmak Ġstenmesi Tanzimat a Kadar Olan KanunlaĢtırma Hareketleri Nizâm-ı Cedîd Askerî Kanunnâmesi Kanunnâme-i Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Tarik-i Ġlmiyeye Dair Ceza Kanunnâmesi Memurine Dair Ceza Kanunnâmesi Tanzimat tan Sonra KanunlaĢtırma Hareketleri Ceza Kanunnâmesi Kanunnâmenin Özellikleri ve ÇıkarılıĢ Nedeni Kanunnâmenin Fasıl ve Maddeleri Kanunnâmenin Değerlendirmesi Ticaret Kanunnâmesi GENEL DEĞERLENDĠRME ADLÎ ÖRGÜTLENME AÇISINDAN Yeni Mahkemelerin Açılması Yargı Bağımsızlığının Zedelenmesi ANLAYIġ AÇISINDAN Fransız Sisteminin Benimsenmesi Hukukta Ġkilik (Dualite) OluĢması TARAFLAR AÇISINDAN Geleneksel Düzenden KopuĢ (Devlete Bağlılıkta Azalma) Gayr-i Müslimlerin GeniĢ Haklar Kazanması Avrupa Baskısının Giderek Artması KAYNAKÇA EKLER

20 xvi KISALTMALAR A.DVN.MHM: a.g.e.: a.g.m.: a.g.t.: A.K.Ü.S.B.D.: A.K.Ü.S.B.E.: A.MKT.NZD: A.MKT.UM: ASAM: A.Ü.D.T.C.F.T.B.T.A.D.: A.Ü.E.H.F.D.: A.Ü.H.F.: A.Ü.Ġ.F.: A.Ü.Ġ.F.D.: A.Ü.Ġ.Ġ.B.F.D.: A.Ü.S.B.E.: A.Ü.S.B.F.D.: B.: B.D.A.G.M.: Bkz.: BOA: C.: c.: Ca.: C.ADL: C.B.Ü.Ġ.Ġ.B.F.: Sadaret Divan Kalemi Evrakı Adı geçen eser Adı geçen makale Adı geçen tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sadaret Nezaret ve Devair Evrakı Sadaret Umum Vilayet Evrakı Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih AraĢtırmaları Dergisi Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi Akdeniz Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Recep BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Bakınız BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Cemaziyelahir Cilt Cemaziyelevvel Cevdet Adliye Celal Bayar Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

21 xvii C. DH: Cevdet Dahiliye C. HR: Cevdet Hariciye C.ĠKTS: Cevdet Ġktisat C. ML: Cevdet Maliye C.Ü.Ġ.F.D.: Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi C.Ü.Ġ.Ġ.B.D.: Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi C.Ü.S.B.D.: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Çev.: Çeviren Der.: Derleyen DH.EUM.THR: Dahiliye Emniyet-i Umumiye D.Ġ.B.: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Dr.: Doktor D.Ü.S.B.D.: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ed. Editör E.Ü.F.E.F.S.B.E.D.; Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi E.Ü.S.B.E.: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü G.Ü.G.E.F.D.: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi HAT: Hatt-ı Hümayun Haz: Hazırlayan HR. MKT: Hariciye Nezareti Mektûbî Kalemi H.Ü.E.F.D.: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi H.Ü.S.B.E.: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġ. DH: Ġrade-i Dahiliye Ġ.HR: Ġrade-i Hariciye Ġ. MVL: Ġrade-i Meclis-i Vala Ġ. MSM: Ġrade-i Mesâil-i Mühimme Ġ.Ü.E.F.D.: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Ġ.Ü.H.F.: Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

22 xviii Ġ.Ü.Ġ.F.M.: Ġ.Ü.S.B.E.: K.: M.: M.E.B.: M.Ü.Ġ.V.: M.Ü.S.B.E.: M.Ü.S.B.E.D.: M.Ü.T.A.E.: N.: O.M.U.S.B.E.: OSAV: Prof.: P.Ü.E.F.D.: R.: Ra.: S.: s.: ss.: S.Ü.S.B.E.: S.Ü.T.A.D.: ġ.: T.D.V.: Ter.: T.O.D.A.Ġ.E.: T.T.K.: T.Ü.S.B.D.: t.y.: U.Ü.F.E.F.S.B.D.: Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Mecmuası Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt Muharrem Milli Eğitim Bakanlığı Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Vakfı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Marmara Üniversitesi Tarih AraĢtırmaları Enstitüsü Ramazan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Profesör Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Rebiulahir Rebiulevvel Safer Sayfa Sayfalar Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Selçuk Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Dergisi ġaban Türkiye Diyanet Vakfı Tercüme Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Türk Tarih Kurumu Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tarih yok Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

23 xix U.Ü.Ġ.F.D.: U.Ü.S.B.E.: Yay.: Y.EE: Y.K.Y.: yy.: Z.: Za.: Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları Yıldız Esas Evrakı Yapı Kredi Yayınları Yüzyıl Zilhicce Zilkade

24 1 GĠRĠġ 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkileri baģlıklı bir konu, kuģkusuz Osmanlı Devleti nin değiģimi veya Osmanlı Devleti nde yenileģme hareketleri çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur. Bu cümleden olarak, konuya Osmanlı Devleti nin 19. yüzyıldaki genel durumu ve yılları arasında yarım yüzyıllık dönemdeki Adliye TeĢkilatı, Osmanlı Mahkemeleri ve yargı anlayıģının, genel olarak incelenmesiyle baģlamak gerektiği açıktır. Bundan sonra arasındaki adlî ve hukukî reformlar kronolojik olarak sıralanarak, etkili olan iç ve dıģ faktörler dâhilinde bir değerlendirme yapılması mantıklı olacaktır. AraĢtırma alanımıza giren dönemde, Batı etkileri sonucunda Osmanlı Adliye TeĢkilatı nda ne gibi değiģim ve dönüģüm yaģandığı problemine dayanan tezimizde, genel anlamda ideoloji, adlî örgütlenme, yeni kurumlar ve kanunlar çerçevesinde etkilenmenin olduğu varsayılmıģtır. Varsayımımızı desteklemek üzere, önce Osmanlı Devleti ni yenilik arayıģına iten sebepler üzerinde durduk. Çünkü Devlet i Batı dan etkilenmeye müsait bir hale getiren ya da Batı nın etkileyici konumda olmasına sebep teģkil eden geliģmelerin bilinmesi gerekiyordu. Ancak bu Ģekilde Batı etkilerinin mahiyetini anlayabilirdik. Devletin iç dinamiklerindeki geliģmeler ve bu geliģmelerden kaynaklanan gereksinimler, Fransız Ġhtilâli, Balkan uluslarının bağımsızlık giriģimleri ve Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki planları, Osmanlı Devleti nde değiģimi baģlatan ve Batı yı merkeze koyan nedenler olarak öne çıktı. Böylece bir anlamda Batı etkilerinin ön nedenlerini ortaya koymaya çalıģtık. 2. Bölüm de ise, Adliye TeĢkilatındaki reform sürecine değindik. Varsayımımızı doğrulamak için reform sürecinin bilinmesinin önemli olduğu düģüncesindeydik. Nitekim Batı etkilerini doğru yorumlayabilmek için sürece etki eden faktörleri tek tek ortaya koymak gerekiyordu. Bu nedenle reformları baģlatan ve yönlendiren bir olgu olarak değerlendirdiğimiz BatılılaĢma deyimi baģta olmak üzere, Adliye TeĢkilatında yapılan reformların gerekçeleri ve bu süreçte takip edilen metotları incelemeyi uygun

25 2 bulduk. Ancak bundan sonra Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin neler olduğu somut bir Ģekilde ortaya konabilir ve varsayımımız doğrulanabilirdi. Bu anlamda 3. Bölüm de varsayımımızı destekler ve doğrular mahiyette ideolojilerde değiģmelerin olduğunu, adlî yapılanmada değiģikliklerin yapıldığını, yeni mahkemelerin açıldığını ve kanunlaģtırma hareketleri çerçevesinde yeni kanunların çıkarıldığını gördük. Ġlk iki bölümdeki verilerle karģılaģtırmalı ve destekli olarak, söz konusu etkileri ele aldığımız ve değerlendirdiğimiz bu bölümde, Adliye TeĢkilatının Batı etkilerinden sonra geldiği son noktayı görmeye çalıģtık. Neticede örgütlenme, anlayıģ ve taraflar açısından Batı etkilerine dayalı bir değiģim ve dönüģümün olduğu sonucuna vardık. 1.ARAġTIRMANIN KONUSU AraĢtırmanın konusu, 19. Yüzyılın ilk yarısı olan yılları arasında, Osmanlı Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkilerinin neler olduğunun belirlenmesi çalıģmasıdır. Adliye TeĢkilatı üzerine Batı etkileri, BatılılaĢma hareketlerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. 15 ve 16. yüzyıllardan itibaren Avrupa nın göstermiģ olduğu teknik geliģme ve buluģların sonucu, Osmanlı Devleti her alanda gerilemeye baģlamıģtır. Fransız Ġhtilali nden sonra Batı da ortaya çıkan milliyetçilik akımları ve insan hak ve özgürlükleri kavramlarının gündeme gelmesi neticesinde, devleti kurtarma çabaları, padiģahların birinci amacı ve endiģesi olarak, birtakım ıslahat ve yenileģme giriģiminde bulunmalarına neden olmuģtur. BatılılaĢma hareketleri olarak yorumlayabileceğimiz bu giriģimler, temelde iki anlamda ele alınabilir. Bunlardan birincisi Batı nın ulaģmıģ olduğu seviyeye gelebilme, ikincisi ise Batılı gibi düģünebilme. Ancak her iki anlamda da Osmanlı Devleti nin her kurumunda bazı düzenlemelerin yapılması söz konusudur. Biz araģtırmamızda Osmanlı Adliye TeĢkilatı nın genel yapısının Batı dan etkilenmesini somut bazı örneklerle ele alacağız. Ayrıca konunun daha iyi anlaģılabilmesi için, Sened-i Ġttifak ve Tanzimat Fermanı gibi dönemin yenilik hareketlerinin geliģim süreçleri ve arka planları ile Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye gibi yeni kurumların açılıģı ve teģkilat yapısını inceleyeceğiz. Bunun yanında 1840 Ceza Kanunu ve 1850 Ticaret Kanunu baģta

26 3 olmak üzere çıkarılan kanunlar, yeni açılan mahkemeler ve iģleyiģleri ve diğer ıslahat ve düzenlemeler yapılıģ nedeni ve sonuçlarıyla ele alacağımız diğer konular arasında yer almaktadır. 2.ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 19. Yüzyılın ilk yarısı, bugün de süregelen BatılılaĢma çabasının çıkıģ noktasıdır ve sürecin Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkileriyle baģladığı iddia edilebilir. Bu anlamda Türk toplumunun BatılılaĢma süreci hal-i hazırda Avrupa Birliği ne doğru iģlemektedir. Bu nedenle Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin bilinmesinin, günümüze de ıģık tutacağı umulmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti, geleneksel uygulamalarının yanı sıra Ģer i esasları benimsemiģ bir devlet olduğu için, devletin dıģ iliģkilerinde bu esasların ne ölçüde etkili olup olmadığı görülebilecektir. 3.ARAġTIRMANIN AMACI Bu araģtırma, 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Adliye TeĢkilatı Üzerine Batı Etkilerinin neler olduğunu ortaya koymayı ve BatılılaĢma sürecinde Türk toplumunun geçirdiği evrelerden birine ıģık tutarak, devam eden süreçte daha etkin ve daha sağlıklı bir plan ve değerlendirme yapabilmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 4.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ AraĢtırmamızın yöntemi, tarihsel karģılaģtırma yöntemi ile presentizm adı verilen ve tarihi bugüne ıģık tutacak ve bugüne faydalı olacak Ģekilde ele almaya dayanan yöntemdir. AraĢtırmamızda ayrıca elde edilen veriler değerlendirilmiģ, analiz ve sentezler yapılarak, konu bütüncül bir anlayıģla ele alınmıģtır. AraĢtırmamız, 19. Yüzyılın ilk yarısı çerçevesinde, Batı nın Osmanlı Devleti ne Adliye TeĢkilatı özelinde yaptığı etkiyi anlamaya yönelik bir arka plan sorgulamasına dayanmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile Batı arasındaki iliģkileri, her yönüyle incelemeye tabi

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DİN UNSURU

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DİN UNSURU TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DİN UNSURU Gökhan KOÇER Özet İslam, Türk kimliğinin bir boyutudur. Ancak, Türk dış politikasını belirleyen şey, Türk ulusal kimliği değil, Türkiye Cumhuriyeti devlet kimliğidir.

Detaylı

AVRUPA DA GELİŞEN MODERNLİK VE MODERNLEŞME ANLAYIŞLARI VE BU ANLAYIŞLARIN TÜRKİYE YE YANSIMALARINA TARİHÎ SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ * ÖZET

AVRUPA DA GELİŞEN MODERNLİK VE MODERNLEŞME ANLAYIŞLARI VE BU ANLAYIŞLARIN TÜRKİYE YE YANSIMALARINA TARİHÎ SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 55-79, ANKARA-TURKEY AVRUPA DA GELİŞEN MODERNLİK VE MODERNLEŞME ANLAYIŞLARI VE BU ANLAYIŞLARIN TÜRKİYE YE YANSIMALARINA

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASI OLARAK TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ ve ÖNEMİ

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASI OLARAK TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ ve ÖNEMİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.109-125. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet Türkiye de kooperatif düşüncesinin ve hareketinin gelişimi,

Detaylı

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET Erdoğan ULUDAĞ Türkî-i Basît divân edebiyatında Arapça ve özellikle Farsça kelime ve tamlamaların kullanımının artması üzerine XVI. yüzyılda Tatavlalı

Detaylı

TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1

TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1 TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1 ÖZET Hatice AYNUR * Genel Türk edebiyatı ile Osmanlı dönemi Türk edebiyatı tarihini yazan araştırmacılar tarafından muhakkak söz edilip tartışılan en önemli

Detaylı

HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU

HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ* ÖZET Adaletin yavaģlığının sonuçları, idarî yargı düzeni söz konusu olduğunda daha ciddî bir durum arz etmektedir. Bu çalıģmamdaki

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ

ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ Burcu KAYA ERDEM Özet Katar -bizim ülke gündemimize yeni girmiş gibi görünmekle birlikte- önemi ve zenginliğinin yeni farkına varılmış bir ülke değildir.

Detaylı

ENGELLĠ BĠREYLERE ĠLĠġKĠN KÜLTÜREL TANIMLAMALARIN BAŞKA DİLDE AŞK FĠLMĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ

ENGELLĠ BĠREYLERE ĠLĠġKĠN KÜLTÜREL TANIMLAMALARIN BAŞKA DİLDE AŞK FĠLMĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı ENGELLĠ BĠREYLERE ĠLĠġKĠN KÜLTÜREL TANIMLAMALARIN BAŞKA DİLDE AŞK FĠLMĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ Çiğdem Sema POLAT Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ SINIRLANMASI VE SONUÇLARI PERSONAL FREEDOM AND SECURITY RIGHT LIMITATION AND RESULTS

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ SINIRLANMASI VE SONUÇLARI PERSONAL FREEDOM AND SECURITY RIGHT LIMITATION AND RESULTS KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ SINIRLANMASI VE SONUÇLARI PERSONAL FREEDOM AND SECURITY RIGHT LIMITATION AND RESULTS İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30. YIL ARMAĞANI (SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ NĠN KURULUġUNUN 30. YILI: 1983-2013) Cilt: 21 Sayı: 1 Yıl: 2013 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK

Detaylı

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Nergis Pilaslı Lisansüstü Eğitim Öğretim ve AraĢtırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Hangi KüreselleĢme? Whıch Globalization?

Hangi KüreselleĢme? Whıch Globalization? 18 Hangi KüreselleĢme? Özet Can EKĠZ * KüreselleĢme, hem bireylerin hem de devletlerin pozisyonunu ve çevremizdeki tüm geliģmeleri derinden etkileyen bir süreç olması nedeniyle bugün üzerinde çokça durulan

Detaylı

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE-

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- ÖZET Kadir CANATAN Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı