ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ"

Transkript

1 YANGIN YÖNERGESĠ 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN ÇEġĠTLERĠ IV. YANGIN SÖNDÜRME PRENSĠPLERĠ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM I. YANGINDAN KORUNMA PLANI II. YANGIN SÖNDÜRMEDE GENEL HUSUSLAR III. YANGININ HABER VERĠLMESĠ IV. TAHLĠYE V. YANGININ SÖNDÜRÜLMESĠ VI. YANGINDAN KURTARMA VII. YANGIN YERĠNDE ĠLKYARDIM VIII. KORUMA 2

3 BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ Bu yönergede amaç; ait her türlü bina, tesis, araç, gereç ve malzemenin yangına karģı korunması için yangın öncesinde ve yangın esnasında alınacak tedbirleri tespit etmek, Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi konusunda yapılacak iģ ve bu iģleri yapacak görevlileri tespit etmek, Yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin muhafazası ve kullanım esaslarını belirlemek, BoĢalan veya kullanılamayacak duruma gelen yangın cihaz ve malzemelere yapılacak iģlemleri belirlemek, yukarıda sayılan amaca yönelik hizmet ve uygulamalarda standardizasyonu sağlayarak görevin daha akıcı ve en iyi Ģekilde yürümesini temin etmektir. II. KAPSAM Bu yönerge faaliyet gösterdiği bütün bina, tesis, araç ve gereç ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. III. TANIMLAR YANMA Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleģmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyon olup, yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir. YANGIN Yararlanmak amacıyla yakılan ateģ dıģında oluģan, denetlenemeyen ve kontrolümüz dıģındaki yanma olayıdır. YANICI MADDE Isı karģısında yanıcı buhar veya gaz çıkarabilen ya da kolaylıkla korlaģabilen ve alev alma noktası (temperatör) düģük olan maddelerdir. YANGIN TÜRÜ Yangının yanmakta olan maddeye göre çeģididir. 3

4 IV: HEDEF Bu yönergeyle.. ulaģılmak istenen hedefler Ģunlardır ; Mevcut bina ve tesislerde çıkması muhtemel yangınlara karģı bilgili ve hazırlıklı olunmasını sağlamak. En kısa zamanda alarm verilmesi ve erken müdahalede tekniklerinin uygulanmasını sağlamak. Ġhtiyaç duyulan yangın söndürme cihaz ve tesisat ihtiyacını belirlemek ve temin ederek kullanıma sunmak. BoĢalan veya arızalanan yangın söndürme cihazlarının bakım, onarım ve tedariklerinin zamanında yapılmasını sağlamaktır. V. YETKĠ ve SORUMLULUKLAR bina, tesis, araç, gereç ve malzemenin yangına karģı korunmasında gerekli önleyici tedbirlerin, yangın ekiplerinin teģkil edilip edilmediğinden, çıkan yangının baģlangıç anında söndürülmesinde yangının büyümemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından, bunlara ait planların yapılmasından AKYAZI tesisleri için fabrika müdürü, ĠSTANBUL tesisleri için sistem müdürü sorumludur. Bütün çalıģanlar bu yönergede kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludur. Görevli personelin tanımlandığı listeler 3 er aylık periyotlarla güncellenir. 4

5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ yangınla mücadelenin en etkin ve güvenilir yolu yangını baģlatmamaktır. A. Isı Kaynağının Kontrolü Çıplak alev, yanan sigara, soba, buhar boruları, elektrik ark ve kıvılcımları, güneģ ıģığı, sürtünmeden doğan kıvılcım, parlama patlama olayları, egzotermik reaksiyonlar bilinen ısı kaynaklarıdır. Isı kaynağının kontrolü kaynağın karakteristik özelliğine göre yapılmalıdır. B. Yanıcı Maddenin Kontrolü Yanıcı madde kullanılıyorsa, birimde günlük ihtiyaca yetecek kadar bulundurmak, boģ malzeme kaplarını biriktirmeden uygun metotla uzaklaģtırmak, yanıcı maddelerin depolanmasıyla ilgili kurallara uymak bu konudaki en önemli hususlardır. C. Oksijenin Kontrolü Yanma olayında oksijen kontrolü en zor olandır atmosfere açık çalıģmalarda bu mümkün olmamakla birlikte özel iģlemlerde, parlayıcı patlayıcı sıvıların asal gazla pompalanması, yanıcı maddelerin nitratlar, peroksitler, kloratlar, perkloratların yanında bulundurulmaması, havalandırma tesisatlarının bakım ve temizliğinin zamanında yapılması alınabilecek önemli tedbirlerdendir. 5

6 ĠKĠNCĠ BÖLÜM II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ 1- KORUMA ÖNLEMLERĠNĠN ALINMAMASI Elektrik tesisatlarının yetersizliği, bakım ve kontrollerin zamanında ve yeterli yapılmaması. Kimyasal Madde Deposu, Mamul Depo ve Sevkiyat Depolarında sigara içilmesi ve izmaritlerin geliģigüzel atılması. Doğalgaz tesisatı bakım ve kullanımındaki yanlıģlıklar. Mutfak tüplerinin kullanımından doğan yanlıģlıklar. 2- BĠLGĠSĠZLĠK Yangınlara karģı önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitim almamak yangın riskini arttırır. Yangın söndürmek konusunda bilgisiz olmak ve eğitim almamak yangının yaratacağı can ve mal kayıplarını arttıracaktır. Yangın önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmekte ilk müdahaleleri öğrenmek de çok önemlidir. 3- ĠHMAL Yangın konusunda önlemleri alma açısından bilgi almıģ olmasına rağmen bazı önlemleri sonraya bırakmak, önlem almada yeterince titiz olmamak, küçük bir ihmal mal ve can kaybına neden olmaktadır. 4- KAZALAR Zaman zaman istem dıģı bazı olaylar yangına neden olmaktadır. 5- SABOTAJ Gerekli önlemler alındığı halde insanlar tarafından kasıtlı yangın çıkartılmasına sabotaj denir. 6

7 III. YANGIN ÇEġĠTLERĠ 1- A SINIFI YANGINLAR 2- B SINIFI YANGINLAR 3- C SINIFI YANGINLAR 4- D SINIFI YANGINLAR AĢağıda açıklanan yangınların söndürülmesi, ancak baģlangıç halinde iken yangın çeģidine göre kullanılacak uygun tipteki söndürme cihazı ile mümkün olabilir. Aksi halde yangın büyür ve söndürme iģi yangın araçları tarafından dahi söndürülemeyecek duruma gelebilir. AhĢap, kağıt, odun, saman, kumaģ, kömür, vb katı maddelerin alevli ve korlu olarak yandığı yangınlarıdır. Bu sınıftaki yangınlara karģı su diğer yangın söndürme maddelerine göre daha iyi sonuç verir. Su, yanmakta olan cismin içine nüfuz ederek harareti emer yeniden tutuģmasını önler. Benzin, madeni yağ, boya, katran, eter, solventler, alkol gibi süratli ve kolay alevlenebilen sıvılara ait yangınlardır.bu sınıf yangınlarda su sisi veya kuru kimyevi toz, köpük veya karbondioksitli CO2 yangın söndürme tüpleri ile müdahale yapılacaktır.tazyikli su ile müdahale yangının yayılmasına sebep olur. Ancak mecbur kalındığı takdirde akaryakıt yangınlarına Ģayet imkan varsa pulvarize sis halinde devamlı su püskürtülecektir. Böylece yanan cismin hava ile teması kesilmiģ ve boğulma suretiyle söndürme yapılmıģ olacaktır. Yanabilen gazların sebep olduğu yangınlardır. Alevli yanarlar. Likit petrol gazı, hava gazı, metan, propan asetilen, hidrojen gibi yanabilen çeģitli gazları kapsar. Gaz yangınlarında, gazın havadan hafif veya ağır olması önemlidir, çünkü buna göre havalandırma tekniği uygulanır. En uygun söndürme tekniği gazı kaynağından kesmek ve daha sonra uygun söndürme maddesi ile oluģturduğu aleve müdahale etmektir. En uygun söndürme maddesi kuru kimyevi tozdur. Karbondioksit, tazyikli su veya köpükte kullanılabilir. Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum, alüminyum, fosfor veya alaģımları gibi kolay yanabilen hafif metallere ait yangınlar olup genel olarak kuru kimyevi tozlu tip söndürme cihazları ile söndürülebilirler. ġayet sönmezlerse kontrol altında kendi kendine yanmaya bırakılırlar. 5- E SINIFI YANGINLAR Elektrik tesisatı, trafo, muhabere cihazları, grup elektrojenleri vb. gibi elektrikli cisimlere ait yangınlardır. Bu yangınlarda CO2 ve kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı ile ilk müdahale yapılır. Bu sınıf yangınlarda, soda, asit, köpük veya sulu tip yangın söndürme cihazları ile müdahale suyun elektriği iletmesi ile asla yapılmamalıdır. Yangın çıkan bu tip yerlerde önce elektriğin kesilmesidir. 7

8 IV. YANGIN SÖNDÜRME PRENSĠPLERĠ 1- YANAN CĠSMĠ SOĞUTMAK Su İle Soğutma : Yanan cismin su içerisine atılması veya üzerine su tutulması sonucu oksijeni azaltma, yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Kuvvetli Üfleme : Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine veya ısının azalmasına neden olacaktır. BüyümüĢ yangınlarda bu sistem kullanılmaz. 2- YANAN CĠSMĠN OKSĠJENĠNĠ KESMEK Kuru Söndürme : yanan cismin üzerine halı, toprak vb. atarak söndürmektedir. Köpükle Söndürme : Yanan cismin üzerine toz veya sıvı köpük sıkılarak yapılan söndürmedir. Su İle Söndürme : Yanan cismin üzerine su sıkılarak oksijen kesilir. Alevi Boğan Gazla Söndürme : Amonyak, klor, azot, karbondioksit gibi yanıcı ve yakıcı olmayan gazlar kullanılarak yanan cismin oksijen ile teması kesilir. Kimyevi Sıvılarla Söndürme : Karbontetraklorür, kloroform, metilbromür kullanılarak çıkan boğucu gazla ateģin söndürülmesidir. 3- YANICI MADDEYĠ YOK ETMEK Yanıcı Maddenin Ortadan kaldırılması : Yeni tutuģmuģ veya yanması muhtemel yanıcı maddenin yanma yerinden uzaklaģtırılmasıdır. Yanıcı Maddeyi Dağıtma : Yanan maddenin dağılması ile yangında oluģan toplam ısı bölünür, yanan cismin birim kütlesine düģen ısı miktarı azalır ve yangın yavaģ yavaģ söner. 4- REAKSĠYON ZĠNCĠRĠNĠ KIRARAK SÖNDÜRME Yangın unsurlarının reaksiyona girmeleri engellenir. Bunu sağlamak için kuru kimyasal tozlu veya halon gibi kimyasal özellikli söndürücüler kullanılır. 8

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI ÇEġĠTLERĠ, KULLANILMASI, BAKIMI VE KONTROLÜ I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ 1- KARBONDĠOKSĠTLĠ YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI Karbondioksitli yangın söndürme cihazları B ve C sınıfı yangınlarda kullanılır. Elektrik iletkenliği çok düģüktür ve çalıģmakta elektrikli cihaz yangınlarının söndürülmesinde kullanılabilir. Metal yangınlarında etkili olmaz. Kendi basıncını kendisi oluģturduğundan tüplerden boģaltılması için ayrıca bir itici gaza gerek yoktur.deģarj gaz Ģeklinde olduğu için atma mesafeleri düģüktür. Bu gaz tüpten kristal buzcuklar halinde çıkar.(soğuyarak) Bu kristaller gaza dönüģür. Yanıcı bir gaz değildir.ortamdaki ısıyı düģürerek ve boğma usulü ile söndürme iģlemi yapar. Boğucu özelliğinden dolayı kapalı ortamlarda daha etkindir. CO2, toksik bir gazdır, boğulmaya sebep olabilir. Ġnsanların bulunduğu yerde kullanılmaması gerekmektedir. CO2 kararlıdır ve yaygın olarak kullanılan çoğu malzemeye karģı koruyucudur. Bazı durumlarda CO2 nin boģaltılması statik elektriklenmeye sebep olabilir.bu ise patlayıcı bir ortamda tehlike yapabilecek kıvılcım oluģturabilir. CO2 havadan ağır olduğundan çukur ve düģük seviyeli alanlarda toplanabilir. CO2 nin kullanıldığı alanlarda bu yerlere girilirken dikkatli olunmalıdır. Gaz olduğundan kullanıldığı ortamda atık bırakmaz. Bu cihazlar +35 ºC den daha sıcak yerlerde bulundurulmaz. DüĢme, çarpma ve nemden etkilenmemesi için sehpa üzerine veya duvara monte edilerek muhafaza edilir. 2- HALON 1211 (BCF) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI Halon gazlı söndürme cihazları B ve C sınıfı yangınlara karģı kullanılır. Halonlarda yaygın olarak bulunan üç halojen Flor ( F ), Klor ( CL ) ve Brom ( Br ) elemanlarıdır. Zincirleme yanma reaksiyonunda aktif olan maddeleri ortadan kaldırırlar. Yangın söndükten sonra cihaz kapatılır, kalan gaz bilahare kullanılır. Cihazın iklim Ģartlarından etkilenmeyecek yerde bulundurulması gerekir. BoĢalan tüpler ilgililere bildirilerek doldurulması sağlanır. 9

10 3- KURU KĠMYEVĠ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 1- ABC Tozları : Bu tozlar monoamonyum fosfat ve monoamonyum sülfat bazlıdır. 2- BC Tozları : -Sodyumbikarbonat esaslı. -Potasyumbikarbonat esaslı. -Potasyumsülfat esaslı. -Potasyumklorür esaslı. 3- D Tozları : Yanıcı metal maddelerde kullanılan en etkin söndürücü maddeler, sodyumklorür, potasyumklorür, alkali borat esaslı maddelerdir. Yangın sırasında sıcak yüzeyle karģılaģınca erir ve yapıģkan hale gelerek yanan maddenin üzerinde bir tabaka oluģturur. Alevin hava ile temasını keserek yanma olayını durdurur. Sıvı yangınlarında, yanıcı sıvı ile etkileģime girerek yüzeyde sabunsu bir katman meydana getirir ve sıvının alevlenmesini engeller. Püskürtme sırasında görüģü bozduğu, nefes almayı zorlaģtırdığı, yanıcı madde dağıldığında sıcak korun yeniden tutuģabileceği, elektrik yangınlarında etkili olurken, elektrik bağlantı ve nakil hatlarına zarar verdiği göz önünde tutulmalıdır. Yanıcı ortam üzerinde oluģan bu tabaka aynı zamanda yüzeylerin soğumasını da sağlar. Atma mesafeleri rüzgara göre etkilenebilir. Donmaya karģı koruma gerektirmez. Cihaz telaģlanmadan yangın mahalline taģınacak, kullanma kılavuzundaki gibi açılacak ve rüzgar kullanıcının arkasında olacak Ģekilde yangın zeminine tutularak söndürme iģlemi yapılacaktır. Cihaz ve üzerindeki talimatlar iklim Ģartlarından etkilenmemesi için yerde, açıkta ve yağmurda bulundurulmamalıdır. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları çalıģtırılmak suretiyle kontrol edilmeyecektir. 4- KARBONTETRAKLORÜRLÜ YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI Karbontetraklörürlü yangın söndürme cihazları B ve C sınıfı yangınlara karģı kullanılır. Kapalı yerlerde yangınlara karģı kullanılmaz. Cihaz iklim Ģarlarından etkilenmeyecek Ģekilde muhafaza edilir. Mühürün kopmamasına dikkat edilir. 5- KURU TOZ YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI Bir kısmı D sınıfı yangınlarda kullanılır. Sadece tek bir metal için etkilidir. Tüpte ve dıģarıda saklanabilir. 10

11 6- KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI Köpük; köpük konsantresi + su + hava karıģımından mekanik olarak elde edilen, yağ veya sudan daha düģük yoğunlukta, düģey ve yatay yüzeylere yapıģabilen, yanan sıvının üzerinde bir örtü meydana getirerek havanın içeri girmesini, gazların dıģarı çıkmasını önler, bu özelliklerini uzun süre devam ettirebilen, küçük kabarcıklardan meydana gelen kararlı bir kütledir. Yanabilen sıvıların yüzeyini geniģçe kaplama özelliği sıvı yangınlarında tercih edilme sebebidir. Mükemmel bir su tutma kapasitesine sahiptir. Yüksek ısı direncine sahiptir. Donma ve çözülmeden etkilenmeyen bir performansa sahiptir. -7 ile +49 ºC sıcaklıkta saklanabilir. Köpüğün kullanım alanlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz : Rafinelerde, kimya depolarında ve akaryakıt tank sahalarında, Boya ve vernik imalathanelerinde Akaryakıt dolum yerlerinde Uçak hangarlarında Akaryakıt pompa istasyonlarında, boru hendeklerinde artık yağların döküldüğü hendeklerde Akaryakıt taģıyan tankerlerin kazan makine pompa dairelerinde ve bu tankerlerin kargo ambarlarında. 7- SULU SABĠT YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ SU ; Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuzudur Su, zehirleyici etkisi olmayan, kimyasal olarak nötr bir maddedir Su düģük viskozitesinden dolayı çok akıcıdır, büyük uzaklıklara kolaylıkla taģınabilir, düģük basınçlarda toz haline (küçük tanecikler) haline gelebilir Su, kentlerde, sanayi bölgelerinde yeterli miktarda bulunur Suyun çözücü etkisi bir çok yanıcı maddeyi çözerek konsantrasyonunu azaltır ve yanmayı önler. Yanma sonucu meydana gelen atıkları (kül vs...) yıkayarak yangının merkezine ulaģmayı kolaylaģtırır AkıĢkanlığı sayesinde hortum ve pompalarda rahatça kullanılabilir. Yüksek gerilim altındaki yangınlarda su tanecikleri sis haline getirilerek, yangına müdahale etme imkanı sağlar. Sulu sabit yangın söndürme tesisatı A ve C sınıfı yangınların söndürülmesinde kullanılır. Elektrik akımını iletmesi ve bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girerek H2 gazı açığa çıkarması, yüzey gerilimi yüksek olduğundan yanan maddelerin içine iģlemesi dezavantajlarıdır. 11

12 Tesisatın nemden korunması gerekir. Yangın hortumlarının basınç seviyelerinin yıllık olarak yetkili firmaya yapılma Sulu sabit borulu yangın söndürme tesisatında aģağıdaki parametrelerin periyodik aralıklarla kontrol edilmesi gerekir. Suyun tazyikli olup olmadığına Tesisatta kaçak olup olmadığına Hortumların sağlam olup olmadığına HĠDRANT ; Yangın hortum dolaplarına ve itfaiye araçlarına su sağlamak amacıyla tesis edilir. II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ Manometreli cihazlarda ibrenin yeģilde olmasına dikkat edilecektir. Cihazın üzerindeki kullanma talimatındaki genel ağırlığı her ay tartılmak suretiyle kontrol edilecek ve tarih atılarak parafe edilecektir. Dolu ağırlığı %10 oranında azalırsa veya cihaz boģalırsa dolumu için ilgililere bilgi verilecektir. Cihaz düģürülmeyecek, çarpılmayacak, açma vanasında bulunan mühürün kopmamasına dikkat edilecektir. Yangın söndürme cihazlarının aylık bakım ve kontrolünü yapmaktan ilgili görevli sorumludur. Altı aylık bakımları fabrika müdürlüğü tarafından yetkili firmalara yaptırılacaktır.cihazlar depoda stokta bekletilmeyecek ve kullanım yerinde bulundurulacaktır. Aylık bakımlar her ayın ilk haftası içerisinde ilgili görevli tarafından yapılacaktır. Bakım yapılırken ; Emniyet pimi Mühür Hortum ve lansı Basınç göstergesi Ağırlığı Temizliği Boyalı olup olmadığı kontrol edilir. 12

13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM I. YANGINLARDAN KORUNMA PLANI 1. Bu plan faaliyet gösterdiği bütün bina, tesis, araç ve gereç ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 2. Bu yangın koruma planı Özel Yangın Yönergesine göre hazırlanmıģ olup bu yönerge ile beraber uygulanacaktır. 3. Bu planın kapsadığı bina ve tesislerin durumu ile yangın söndürme araç gereçlerinin yerlerini belirten kroki (Ek-1) dedir. 4. Yangınları önlemek için alınacak tedbirler II kısımda yer almaktadır. 5. Yangınla mücadele ile ilgili ekiplerin yapacağı iģler IV kısımda yer almaktadır. 6. Yangın ekipleri listeleri (Ek- 2 ) dedir. 7. Lüzumlu telefon numaraları (Ek- 3 ) tedir. 8. Bu planda kendisine ismen görev verilen personelin ayrılması halinde yerine derhal yenileri seçilerek görevlendirilecektir. 9. Bu planda değiģiklik yapma yetkisi fabrika müdürüne aittir. 10. Bu plan... sayfa ve... surette hazırlanmıģtır. 13

14 II YANGIN SÖNDÜRMEDE GENEL HUSUSLAR Yangının türüne bağlı olarak uygun yangın söndürücü kullanılmalıdır. Yangın söndürüleceği kapalı alana girmeden önce yangın söndürme cihazının çalıģıp çalıģmadığı kontrol edilir. Yangın çıkan kapalı bölgenin camı kırılırken içeriden dıģarıya doğru büyük bir alev akımının olacağı göz önünde bulundurulmalıdır Dumanın alevden daha çabuk yayılacağı unutulmamalıdır. Duman dolu bir hacimde, eğilerek veya sürünerek hareket edilmelidir. Duman içerisinde kalındığında veya duman içerisinden geçmek gerektiğinde ağız ıslak bir bez ya da mendille kapatılmalıdır. Yanan malzemenin oksijen ile irtibatının kesilmesi sağlanmalıdır. Yangına müdahalede kiģi öncelikle kendi sağlığını korumalıdır. Diğer çalıģanları tehlikeye atmamalıdır. Yangın söndürme cihazını kullanırken üzerine eğilinmeyecektir. Yangın sahasına görevliden baģkasının girmesini engelleyiniz. Yangın bölgesinde tüp, benzin artığı, plastik gibi yanıcı patlayıcı malzemeleri uzaklaģtırınız. Rüzgara açık alanlarda alev, duman ve rüzgara karģı mücadele etmeyiniz. Rüzgarı arkanıza alarak yangını söndürünüz. Yanma sonucu havadaki O2 (oksijen) azalarak, karbondioksit miktarı artar, bu durum solunum güçlüğüne neden ve ileri safhada ölüm tehlikesine neden olabilir. Binalardaki malzemelerin özellikleri bilinmelidir. Yangın bir elektrik kontağında meydana gelmiģse öncelikle elektrik sorumluları tarafından elektrik kesilmelidir. Elektrik akımı kesildikten sonra alev alan kısım su ile söndürülmelidir. Eğer elektrik akımı kesilmesi mümkün değilse su ile söndürme yapılması tehlikeli olabilir. Eğer yangın benzin veya yağ gibi maddelerden mütevellit meydana gelmiģ ise tutuģan kısım ile deponun arası kapatılmalı ve su kullanılmamalıdır. Eğer yangın petrol gazı yangını ise ikmal eden gaz kısmı kapatılmalı ayrıca yanan yere su, kum veya toprak kullanarak söndürülmelidir. Yangın söndürme cihazını alevlere püskürtmeyiniz. Cihazı yanan maddenin alevinin dibine püskürtünüz. Yangını önden söndürmeye çalıģınız. PeĢpeĢe yangın söndürme cihazı kullanmak etkili müdahale olmayabilir. Yangın söndürme cihazları aynı anda kullanılırsa daha etkili olur. Tüp yangınlarında tüpün ısınmasını engelleyici tedbirler alınmalıdır, Mesai bitiminde bütün odaların kapıları kilitlenerek anahtarları güvenlik odasındaki camlı dolapta muhafaza edilir. Mesai bitiminde gece güvenlik görevlileri kapıları kontrol eder. Kilitli olmayanları kilitleyerek durumu amirlerine bildirir Güvenlik personeli mesai bitiminde kontrollerinde yanık bırakılmıģ lambaları söndürür, prizde unutulmuģ elektrikli ocak, elektrikli soba, ütü gibi araçların prizden irtibatlarını keser. Doğal gaz ve LPG tesisatı olan yerlerde; doğal gaz ve LPG tesisatına ait borular, musluklar sık sık kontrol edilecek, tespit edilen arızalar giderilecektir. Kullanılmayan tesisatın ana musluğu her zaman kapalı bulundurulacaktır. ĠĢ yerlerinde yangında ilk kurtarılacak önemli ve kıymetli evrak için yeterli miktarda çelik dolap ve kasa temin edilecektir. Yangında ilk kurtarılacak dolap ve malzeme üzerine YANGINDA ĠLK ÖNCE KURTARILACAKTIR anlamına gelen KIRMIZI etiket yapıģtırılacaktır. Fabrika genelinde genel müdürün izni olmadan ateģ yakılmayacaktır. Bilgisayar sistemli odalarda sulu sistem söndürme kullanılmamalıdır. ĠĢyerinde lüzumlu telefon numaraları herkesin görebileceği yerlere asılacaktır. Mesai haricinde hiçbir personelin izinsiz iģyerine girmesine müsaade edilmeyecektir. ĠĢyerinde bütün çalıģan personelin ikametgah adreslerini (varsa telefon numaralarını) gösterir listeler güvenlik amirliğinde bulundurulacaktır. 14

15 II YANGIN SÖNDÜRMEDE GENEL HUSUSLAR Yangın riski yüksek olan yerlere DĠKKAT ATEġLE YAKLAġMA, SĠGARA ĠÇMEK YASAKTIR ibareli kırmızı zemin üzerine beyaz yağlı boya ile yazılmıģ ikaz levhaları asılır. ĠĢletmenin içerisinde ürünlerin arasında sigara içilmesine asla izin verilmez. ĠĢletmede evcil hayvan beslenmez. ĠĢletmenin içerisinde ve sigara içilmesi yasaklanan her yere SĠGARA ĠÇMEK YASAKTIR. Levhaları asılır. Muhtelif çöpler için madeni ve kapaklı çöp bidonları tercih edilmelidir. ĠĢletmenin içerisinde yangın çıkıģ kapıları tespit edilip iģaretlenmelidir. Yangın yolları belirlenmeli ve iģaretlenmelidir. KaçıĢ yollarında sürekli aydınlatılma yapılmalı, güvenli Ģarzlı kaynaklardan sağlanmalı, köģeler, koridorlar, merdiven sahanlıkları ve çıkıģ kapıları en az 10 lüx derecesinde aydınlatılmalıdır. KaçıĢ yolu kapıları, yanlardan menteģeli ve kaçıģ yolu ile aynı istikamete açılmalıdır. KaçıĢ yolu iģaretleri en kötü Ģartlarda bile rahatlıkla fark edilmelidir. ĠĢyerinde sigorta, elektrik tevzi tabloları gibi akım geçiren yerler tozlu olmayacaktır. Her yetkili yangına elveriģli ve yangına yol açma ihtimali bulunan tesisatı en kısa zamanda fabrika müdürlüğüne bildirilecektir. Binalarda mevcut elektrik tevzi dolapları kilit altına alınır. Yalnızca yetkili ve sorumlu kimselerin açıp kapamaları sağlanır. Her binanın elektrik planı camlı bir dolap içerisinde elektrik sayacı yanında veya binaların giriģ kısmında asılı olur. Yürütülen hizmetlerin gereği izin verilen yerler dıģında elektrik sobası, elektrikli ocak, muhtelif su ısıtıcıları vb. elektrikli ev aletleri kullanılmayacaktır. Ancak ihtiyaç duyulan yerler için fabrika müdürlüğünden izin almak suretiyle elektrik tesisat sorumluları teknik yardımı ile tesisatın gücü nispetinde bu tür cihazlar kullanılabilir. Elektrik iç tesisatında prensip olarak otomatik sigorta kullanılır. Trafo merkezi ve tevzi panosunun bulunduğu yerlere ilgililerden baģkası giremez. ĠĢyerine ait elektrik tesisatını gösteren Elektrik Planları bir dosya içerisinde ve fabrika müdürlüğünde bulunur. ĠĢyerindeki elektrik tesisatının kontrolü yılda bir defa genel müdürün talimatı ile yaptırılmalı ve kontrol neticesinde hazırlanacak raporda; mevcut durum varsa arızaları, niteliği ve yerlerini içeren rapor tanzim edilir. Bu rapor bir dosyada muhafaza edilir. Parotoner sisteminde yakalama ucu iniģ iletkeni, iniģ iletkeni ile toprak iletkeni arasındaki bağlantılar çok iyi yapılmalı, oksitlenme ile olabilecek direnç önlenmelidir. Yangın anında iģyerlerinde iç aydınlatma için alternatif yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır. ĠĢyerinde kullanılan tüplerin kaliteli ve bakımlı olması sağlanacak, yeterlilik belgesi olmayan firmalardan tüp alınmayacaktır. Yangın cihaz ve tesisatların önünde hiçbir Ģekilde malzeme bulundurulmayacaktır. ĠĢletme içerisine uygun görülen yerlere yeteri kadar yangın söndürme cihazı konulur. Yangın cihazlarının yerlerinin uzaktan fark edilebilmesi için cihazların bulunduğu yerin yükseğine kırmızı boya ile iģaret konur. Kullanılan tüpleri yerine asmayınız, sorumluya bildirilerek doldurulmasını sağlayınız. Akaryakıt, depo ve yakıt ikmal noktalarında yangın söndürme cihazları bulundurulur. 15

16 II YANGIN SÖNDÜRMEDE GENEL HUSUSLAR Kazan dairesinde ehliyetsiz personel çalıģtırılmayacaktır. Kazan dairesinde basınç kazanlarının yetkili elemanlarca testlerinin her yıl yapılması sağlanacaktır. Ġtfaiyenin kullanacağı ana su boruları, dıģ yangın muslukları su deposu titizlikle döģenmeli ve tüm tesisat iģaretlenmelidir. Yangında kullanılacak hidrofor tesisatının elektrik bağlantısı, yangın anında elektriği kesen Ģalterden ayrı olarak yapılmalı veya hidrofor motorlarından biri dizel olmalıdır. Tesisat ile ilgili önlemler Teknik Müdahale Ekibi tarafından alınır. Elektrikler kesilir. Dizel pompa çalıģtırılır ve pompanın çalıģması kontrol edilir. Yağmur suyu çıkıģları kapatılır. Kazanlar durdurulur. Bina dıģındaki gaz vanaları kapatılır. Dizel pompalar, yangın söndürüldükten en az yarım saat sonra devre dıģı bırakılır. Devre dıģı bırakılan tesisatın tekrra açılması, yangın söndürüldükten sonra Fabrika Müdürünün talimatları doğrultusunda Teknik Müdahale Ekipleri tarafından yapılır. Yağmur suyu çıkıģlarından numune alınarak kirlenme olup olmadığı tespit edilir. kirlenme varsa, su pompa ile konteynerlere çekilerek temizlenmesi sağlanır. 16

17 III YANGINLARIN HABER VERĠLMESĠ A. Yangın mesai saati içinde meydana gelmiģse ; 1- Yangını ilk gören personel... DA YANGIN VAR diye yüksek sesle bağırarak etrafındakileri haberdar eder. 2- Yangın bölgesindeki en yakın yangın alarm düğmesinin camı kırılarak yangın alarm sirenleri çalıģtırılır. 3- Yangın ikaz sirenleri uzun uzun çaldırılarak personel uyarılır. 4- Güvenlik personeli bölümleri dolaģarak personeli uyarır. 5- Yangını gören ve duyan personelinbölüm sorumluları durumu telefonla veya bizzat genel müdürüne, personel müdürüne ve makine enerji müdürüne bildirir. 6- Genel müdür durumu derhal yönetim kurulu baģkan ve yardımcılarına ve mülki amire bildirir. 7- Yangın derhal santral tarafından çevre itfaiyelere (Küçücek Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Karapürçek Belediyesi) ve Akyazı Ġlçe Jandarma Komutanlığı na bildirilir. B. Yangın mesai saatleri dıģında meydana gelirse ; 1- Yangını ilk gören personel... DA YANGIN VAR diye yüksek sesle bağırarak etrafındakileri haberdar eder. 2- Yangın bölgesine ne yakın yerdeki yangın alarm bütonuna basarak sireni çaldırılır. 3- durum derhal en yakından telefondan 0, 365, 366 numaraları tuģlanarak Güvenlik Birimine bildirilir. 4- Güvenlik personeli bölümleri dolaģarak personeli ikaz eder. 5- Güvenlik personeli aģağıda belirtilen yerlere ivedi bildirir. Çevre itfaiyelere ( Küçücek Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Karapüeçek Belediyesi), Akyazı Ġlçe Jandarma Komutanlığına, Genel müdür, personel müdürü ve makine enerji müdürüne bildirir. Genel müdür durumu derhal yönetin kurulu baģkanı ve üyelerin bildirir. C. GENEL HUSUSLAR Yangın Haber Verme Ekibi Listesi Ek.. tedir. 17

18 IV TAHLĠYE ÇalıĢanların tahliyesi ; 1. Bina içerisinde bulunan ekiplerde görev almamıģ olan bütün personel telaģlanmadan, paniğe kapılmadan merdiven ve koridorların sağını kullanarak yangın çıkıģ kapılarından dıģarı çıkılır. 2. Binaların dıģına çıkılınca tespit edilmiģ olan toplanma bölgelerinde toplanılır. 3. Personel binalardan dıģarı çıkarken, kollarında özel iģaret bulunan yangın ekiplerini çalıģmasını zorlaģtırmayacak Ģekilde hareket eder. 4. Bina dıģına çıkarken taģıyabileceği kıymetli evrak ve malzemeyi beraberinde götürüp iģletmeyi terk etmez. 5. ÇalıĢan personel kurtaramadığı malzemeyi kurtarma ekip amirlerine bildirir. 6. Ġlgili amirlerin vereceği muhtemel görevleri almaya hazırlıklı olur ve emir almadıkça iģletmeyi terk etmez. 7. Kendi bölüm amirinin (Ģefinin) bulunduğu yerde toplanarak personel yoklamasına katılır. 8. ĠĢletme içerisinde yangın halinde misafir veya taģeron firma bulunuyorsa yoklamaları güvenlik personeli tarafından yapılır. 9. Bütün personel yangın olayının bitiminde temizlik ve enkaz kaldırma faaliyetlerine katılır. 18

19 V YANGININ SÖNDÜRÜLMESĠ A. GENEL HUSUSLAR ; Yangın söndürmede esas yangının ilk çıktığı anda ve yerinde önlemektir. Bu mümkün olmadığı takdirde yayılmayı önlemektir. Yangını ilk görenler derhal birbirini haberdar ederler ve en yakın yangın söndürme araç ve gereçlerden bu iģe yarayacak her Ģeyden faydalanarak yangını çıktığı yerde bastırmaya çalıģırlar. Diğer taraftan da yangın ekiplerine ve güvenliğe haber verilir. Yangının boyutu artıyor ve kontrol altına alınamıyorsa acil durum haberi vermek için alarma basılır. Yangını haber alan bu iģle görevli personel ile yangına müdahale ekipleri en seri Ģekilde görevlilerin baģına gelmeli ve ekip amirinin emrine girmelidir. Söndürme ekibinde görevli personel herhangi bir yangın alarmı verildiğinde yangın yerindeki mevcut yangın söndürme araç, gereç ve söndürme cihazlarını en iyi Ģekilde ve zamanında kullanmak suretiyle yangına müdahale ederler. Yangın Söndürme Ekibi Listesi Ek. tedir. B. YANGIN SÖNDÜRME EKĠBĠ ÖZEL TALĠMATI Yangın ihbarını alınca önceden yapılan iģ bölümüne göre kendi araç ve gereçlerini al. Yangın araç ve gereçlerini püskürtme durumuna getirmeden yangın bölgesine süratle getir. Yangın yerine geldiğin zaman, yangının büyümesine ve yayılmasına mani olmak üzere varsa açık kapı ve pencereleri kapatın. Ekip baģının vereceği talimat doğrultusunda yangın cinsine göre hangi araç gerekiyorsa onu iģler duruma getir. Püskürttüğün maddeyi alevlere ve dumanlara değil, yangının dip tarafına tut. Yangın bölgesinin ve yangının yayılma ihtimalinin olduğu yerlerin elektriğini elektrik sorumlularına kapattır. Hava gazı (LPG) vanalarını kapattır. Elektrikler kesilmemiģ ise elektrik tesisatı üstüne kesinlikle su sıkma. Yangın söndürme faaliyeti esnasında kendini ve baģkalarını tehlikeye atma. Isı ve dumandan korunmak için eğilerek, çömelerek sürünerek çalıģ. KaçıĢ yollarını daima açık bulundur. Bütün mücadeleye rağmen yangın büyüyor ise yangına tekrar müdahale edebilecek en yakın tehlikesiz yere git. Yangın iyice sönmeden, kapı ve pencereleri açarak havalandırma yapma. Yangın tamamen söndükten sonra da olay bölgesinde bir miktar söndürme aracı ve görevli bulundur. Yangın yerine görevlilerden baģkasının girmesini önle. Ġtfaiye amiri geldiği zaman itfaiye amirinin emrine gir. Ġtfaiye amiri yoksa en büyük mülki amirin emirlerini yerine getir. Görev bittikten sonra yapılan iģ donanım ve malzemeyle ilgili ekip baģına bilgi ver. Yangın söndürme cihazının üzerindeki talimatı oku,öğren ve uygula Ekipleri belli edici kol bağını tak. 19

20 VI YANGINDAN KURTARMA A. GENEL HUSUSLAR ; Yangın ihbarı alındığında kurtarma ekibinde görevli personel derhal önceden belirlemiģ yerde (fabrika giriģ kapısının önündeki boģlukta ) toplanır. Yangın söndürülmesi devam ederken önce camlar kırılır sonra kırmızı zemin üzerine siyah harflerle yazılı YANGINDA ĠLK KURTARILACAK etiketi bulunan kasa, masa, dolap daha sonra üzerinde kırmızı, mavi, yeģil etiketler bulunan dolaplar, masalar daha sonra evrak ve malzemeleri kurtarılır. Yangın Kurtarma Ekibi Listesi Ek. tedir. B. YANGIN KURTARMA EKĠBĠ ÖZEL TALĠMATI Yangın yerini girerken soğukkanlı ol. Zorunlu bir sebep olmadıkça yanan yere tek baģına girme, mecburiyet halinde beline bir ip bağla, ipin ucunu dıģarıdan bir arkadaģına tuttur. Yangın yerine girerken gerektiğinde maske kullan masken yoksa toz, toprak, karbon zerrelerini yutmamak için ağzını burnunu ıslak bir mendille kapat. Kurtarmak için kazazedelerin yanına gitmeden önce; ismini çağır, duymazsa ıslık çal, düdük öttür ve kazazedenin dikkatini çek yanına getirmeye çalıģ. Bütün gayretine rağmen ondan bir hareket ve ondan bir ses gelmezse yanına git. Kazazedeleri çıkıntılar ve masa altları gibi yerlerde ara. Kaçmak mecburiyetinde kaldığında merdivenler tehlikeli hale gelmiģ ise düģüģ yüksekliğini dikkate alarak pencere ve balkonlardan faydalan, baģka bir çare bulamazsan zemine dik olarak atla. Kurtardığın kazazedelere ilk acil yardımı yap sonra onları ilkyardım ekiplerine teslim et. Diğer ekiplerin iģlerini güçleģtirecek enkazı kaldır. Tehlikeli duvar ve binaları yık veya desteklenmesini sağla. basit bozuklukları tamir et. Patlayan su ve havagazı boruları ile kanalizasyonları, kopuk elektrik kablolarını görünce varsa teknik onarım personeline haber ver. Kurtarılan kıymetli evrak ve eģyaları koruma ekip amirine teslim et. Görev bittikten sonra yapılan iģ ile donanım ve malzeme hakkında ekip amirine bilgi ver. Kurtarılan eģyaları imkanlar ölçüsünde düzenli bir Ģekilde istif edilmesini sağla. Ekip ayırıcı kol bağını tak 20

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Yangının Sınıfları A Sınıfı (Odun, kağıt, tekstil ve benzeri maddeler.) B Sınıfı (Yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler)

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni Yangın Yanma Olayı: Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. Yanma Üçgeni

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

T.C ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKİ VE SORUMLULUKLAR İKİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI

ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi 34469 Maslak İstanbul ĠTÜ KĠMYA-METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI Olası bir yangında işyerlerinin ve

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PLANI

YANGIN GÜVENLİK PLANI REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Bu planın amacı Atatürk Eğitim Fakültesi nin bina ve malzemelerinin yangına karşı korunması ve olası bir yangından can

Detaylı

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR Yangına su gönderilmesinde kullanılan hortumlardan gelen suyun yangına işlemek için hortumun ucuna takılan ve basınçlı suyu sıkıştırmak yoluyla daha fazla basınçla verilmesini sağlayan bakır,

Detaylı

YANGIN ÖNLEME TALİMATI

YANGIN ÖNLEME TALİMATI KOD:TL.59 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:01.03.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; Reyhanlı Devlet Hastanesinde herhangi bir yangın olasılığına karşı korunma tedbirlerinin iyi alınması ve

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR ACİL DURUM PLANI İşyerinin Ünvanı : İşyerinin Adresi : İşverenin Adı : İşveren vekili : Hazırlayanın Adı Soyadı : Hazırlayanın Ünvanı : Hazırlandığı Tarih : Geçerlilik Tarihi : ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR 6331

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

TEKNİKER (SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK)

TEKNİKER (SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK) ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI MAYIS 2015 TEKNİKER (SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK) ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :...

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti YANMA NEDİR? Yanma;Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Bu Yönergenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Şırnak

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ. Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ. Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı 1 YANMA NEDİR? YANMA BİR KİMYASAL OLAY OLUP, YANICI MADDELERİN BELİRLİ BİR ISI SEVİYESİNDE

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

ISI OKSİJEN (O 2) YANICI MADDE ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON

ISI OKSİJEN (O 2) YANICI MADDE ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON YANICI MADDE ISI ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON OKSİJEN (O 2) Yangın Sınıfları 1. A SINIFI YANGINLAR (KATI MADDE YANGINLARI) 2. B SINIFI YANGINLAR (SIVI MADDE YANGINLARI) 3. C SINIFI YANGINLAR (GAZ YANGINLARI)

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

ELEKTRİK YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESİ

ELEKTRİK YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESİ ELEKTRİK YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESİ Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir. K. Atatürk 1. Genel Elektrik; insan hayatına sağladığı büyük yararların

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği KAYNAK İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR YANGIN YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR Yangın (Fire): Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır. Yanma: Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ısıtıldığında oksijenle verdiği

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 1/6/1978 Karar No : 22 Amaç BÖLÜM I Genel Esaslar Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın baş göstermesinde gerekli

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1 ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM 12.11.2015 2 3 12.11.2015 4 12.11.2015 5 12.11.2015 6 12.11.2015 İŞ KAZALARI 12.11.2015 7 İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÇIKTI? GENEL İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir.

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir. GĠRĠġ PATLAYICI ORTAMLAR ve ELEKTRĠK CĠHAZLARI Yanıcı gazların, katıların ve sıvıların üretildiği, taģındığı depolandığı ve kullanıldığı endüstriler ve diğer ortamlar elektrik enerjisinin denetim dıģı

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_05 SINIRLI ALAN GİRİŞLERİ GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Sınırlı Alan Girişleri konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin

Detaylı

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR YANGIN YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR Yangın (Fire): Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dıģı yanma olayıdır. Yanma: Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ısıtıldığında oksijenle verdiği

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#8 KONU: - Elle malzeme taşıma ve kaldırma - Kimyasal madde kullanımı - Yangın Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Elle

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. / TSKGV nin Bağlı Ortaklığıdır.

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. / TSKGV nin Bağlı Ortaklığıdır. TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. YANGINDAN KORUMA ORGANİZASYON YANGINDAN KORUMA EKİP LİDERİ YANGIN MÜFETTM FETTİŞİ YANGIN ARAÇLARI BAKIM TEKNİSYEN SYENİ Y.S.C. TEKNİSYEN SYENİ VARDİYA SORUMLUSU

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı