İNGİLİZCEDE TEMEL KAVRAMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCEDE TEMEL KAVRAMLAR"

Transkript

1 İNGİLİZCEDE TEMEL KAVRAMLAR Gramer konu anlatımına geçmeden önce Temel Kavramlar başlığı altında, genel olarak bilmeniz gereken ve gramer konu anlatımımızı daha kolay anlamanızı sağlayacak yapıları açıklayacağız. * İNGİLİZCE CÜMLENİN TEMEL UNSURLARI Cümlenin temel unsurlarını Verb (fiil), ve Noun (isim) olarak ikiye ayırabiliriz, çünkü bir cümle temel olarak bir özne ve bir fiilden oluşur. Cümlenin öznesi isim ya da isim gibi işlev gören herhangi bir yapı (zamir, isim öbeği, isim cümleciği, vb.) olabilir. Ancak, İngilizce de Noun Phrase (isim öbeği) adı verilen ve sadece bir isimden değil ismin önüne gelerek onu niteleyen kelimeler dizisinden oluşan bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca, Verb (fiil) ve Noun Phrase (isim öbeği) yapılarını birbirine bağlamak için kullandığımız Prepositions (Edatlar) yapılarını da bu başlık altında işleyeceğiz. 1. Verb (Fiil): İngilizce de, fiilleri nesne alıp almadıklarına ya da kaç nesne aldıklarına göre 3 başlık altında toplayabiliriz. Bu gruplandırmayı yapmamızın amacı, daha sonra işleyeceğimiz Passive Voice (Edilgen Çatı) konusunda edilgenliği anlatırken fiillerin nesne alıp almadıklarına göre bir yaklaşım kullanacak olmamızdır. Buna göre İngilizce de fiilleri, a) V Intransitive Verbs (Nesne almayan fiiller): ( neyi/kimi/neye/kime sorularına cevap vermeyen fiiller) b) V + O Transitive Verbs (Tek nesne alan fiiller) ( neyi/kimi/neye/kime sorularından sadece birine cevap veren fiiller) c) V + O + O Ditransitive Verbs (Çift nesne alan fiiller) ( neyi/kimi/neye/kime sorularından ikisine birden cevap veren fiiller) şeklinde 3 ana grupta toplayabiliriz. Cümlenin öğelerini anlatırken Verb başlığı altında bu grupları ayrıca detaylı olarak işleyeceğiz. 2. Noun Phra se (İsim Öbeği): İngilizce bir cümleyi anlamak için en önemli hususlardan birisi o cümledeki Noun Phrase yapılarını anlayabilmektir, çünkü Noun Phrase yapıları sadece tek bir isimden oluşabileceği gibi aşağıda verileceği üzere çeşitli kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı da olabilir. Ama, her durumda son kelime mutlaka bir isim olmalıdır. Şimdi Noun Phrase yapılarının nelerden oluşabileceğini görelim: a) Tek başına bir isim aynı zamanda bir Noun Phrase olarak da adlandırılabilir: boy; car; etc. : NP b) Bir isim, öncesine onu niteleyen bir sıfat alarak kullanılabilir. Türkçede Sıfat Tamlaması denilen bu kullanım İngilizce de Noun Phrase olarak adlandırılır: clever boy; expensive car; etc.: NP c) İsmi niteleyen bir sıfatın önüne onu niteleyen bir zarf getirildiğinde yine son kelime bir Noun (isim) olduğu için elde edilen yapı bir Noun Phrase dir: highly clever boy; extremely expensive car; etc.: NP d) Bir isim, öncesine onu niteleyen bir başka isim alarak da kullanılabilir. Türkçe de İsim Tamlaması denilen bu kullanım İngilizce de Noun Phrase olarak adlandırılır: wall paper; television channel; etc.: NP 3

2 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH e) Bir isim, öncesine onu niteleyen bir quantifier ya da bir determiner alarak da kullanılabilir. Bu kullanım da bir Noun Phrase oluşturur: many topics; a car; the problem ; etc.: NP Yukarıdaki örneklerde farklı şekillerde oluşturulmuş isim öbekleri görmekteyiz. Bu öbeklerin nasıl oluşturulduğunu inceledik. Hatta, yukarıdaki örneklerde bahsi geçen yapıların tamamını tek bir isim öbeği oluşturmak için de kullanabiliriz. Bu durumda son kelime yine mutlaka bir isim olmalıdır: an extremely huge key hole ; etc.: NP 3. Prepositions (Edatlar): Edatlar, yapıca yukarıda bahsettiğimiz dilin yapı taşlarını birbirine bağlamak için kullanılırlar. The students in the classroom next to our room are waiting for their teachers. NP 1 NP2 NP3 NP4 cümlesinde altı çizili olan in, next to ve for edatları cümledeki Noun Phrase (NP) yapılarını ve cümlenin fiilini birbirlerine bağlamıştır. Ayrıca, burada hatırlatmamız gereken önemli bir bilgi de bu cümlenin gerçek öznesinin, yani fiilin are şeklinde çoğul çekimlenmesini sağlayan ismin, the students ismi olduğudur. Fiilin önündeki diğer isimler olan the classroom ve our room ifadelerinin önünde edat kullanıldığını görmekteyiz. The students isminin önünde ise bir edat yoktur. Buradan yola çıkarak şu genellemeyi yapabiliriz. Bir cümlenin öznesinin önünde asla edat (preposition) olmaz, ya da önünde edat olan bir isim bir cümlede asla özne olamaz. Bu bilgiyi bize öznenin ne olacağının sorulduğu sorularda kullanacağız. The city ( lies in the middle of the country) has great natural resources. a) which b) whom c) who d) in which e) where Yukarıdaki soruda parantez içindeki kısım bir Adjective Clause olup öznesi eksiktir. Özne eksik olduğu için seçeneklerde önünde edat olan dizilimler elenmelidir. Ayrıca, where (=prep + which) ve when (prep + which) gibi zaten içinde edat taşıyan yapılar da özne eksikliğinde kullanılamazlar. Bu bilgiyle yukarıdaki soruda, özne eksikliğinde kullanabileceğimiz iki yapı bulunmaktadır. Bunlar which ve who yapılarıdır. Nitelenen şey insan dışında bir şey olduğu için de which yapısı kullanılmalıdır. Diğer seçenekleri incelersek, whom yapısını nesne eksikken kullanırız. D seçeneğindeki in which yapısı ve E seçeneğinde zaten içinde edat taşıyan where yapısı yukarıdaki öznenin önünde edat olmaz bilgisi dolayısıyla özne olamaz. Bu durumda doğru yanıt A seçeneğindeki which yapısı olmalıdır. Bu konunun ayrıntılarını Adjective Clause başlığı altında inceleyeceğiz. 4

3 SENTENCE ve CLAUSE nedir? Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ İngilizce öğrenen ya da İngilizce sınavlara hazırlanan kişilerin yaşadığı temel sıkıntılardan biri de sentence (cümle) ve clause (cümlecik) kavramlarını tam olarak ayırt edememeleridir. Bu kavramların ne anlama geldiğini, yapılarının nasıl olduğunu ve dildeki yerlerini inceleyelim: SENTENCE nedir? : İngilizce de sentence (cümle) diye adlandırılan şey nokta ile bitirilen söz dizisidir ve sadece basit bir özne ve yüklemden oluşabileceği gibi bağlaçlarla birbirine bağlanmış birden fazla cümlecik de (clause) içerebilir. Sentence kavramı Simple Sentence, Compound Sentence ve Complex Sentence olmak üzere üçe ayrılır. a) Simple Sentence: Tek bir eylemden oluşan cümleler simple sentence olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle, cümlede tek yüklem söz konusudur; çekimli tek fiil vardır. She was too ill. Simple Sentence b) Compound Sentence: Daha sonraki konularımızdan olan Conjunctions and Adverbial Clauses başlığı altında detaylı olarak ele alacağımız ve baş harflerini kullanarak fantboys diye formülize ettiğimiz For, And, Nor, Then, But, Or, Yet, So bağlaçları ile birbirine bağlanan cümleciklerin oluşturduğu yapılara Compund Sentence adı verilir. She was too ill, but she still went out. Compound Sentence c) Complex Sentence: Daha sonraki bölümlerimizde detaylı olarak ayrı ayrı ele alacağımız Noun Clauses, Adjective Clauses ve Adverbial Clauses yapılarından en az bir tanesini içeren cümleler Complex Sentence olarak adlandırılır. The boy solved the problem which had hampered them a lot previously. Adjective Clause Complex Sentence CLAUSE nedir? : İngilizce de üç tip clause vardır. Bunlar Noun Clauses (isim cümlecikleri), Adjective Clauses (sıfat cümlecikleri), ve Adverbial Clauses (zarf cümlecikleri) yapılarıdır. Aslında, clause (cümlecik) diye adlandırılan her dizilim kendi içinde tam bir cümledir. Yani her clause diziliminin kendi içinde bir öznesi ve fiili mutlaka vardır. Ancak, clause yapıları sentence içinde, ya özne/nesne (Noun Clauses), ya sıfat (Adjective Clauses), ya da zarf (Adverbial Clauses) görevinde kullanılır. Örneğin, I don t know what she really wants. cümlesinde, altı çizili kısım bir Noun Clause yapısıdır. Kendi içinde tam bir cümle olan bu kısım sentence içinde değerlendirildiğinde know fiilinin nesnesini oluşturmuştur. Yani altı çizili kısım cümlede fiilin nesnesi görevinde bulunan bir clause (Noun Clause) yapısıdır. Dizilimin tamamı ise sentence diye adlandırılır. 5

4 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH * CÜMLENİN ÖĞELERİ İngilizce de cümle dizilimi genel olarak Subject + Verb + Object şeklindedir. Ancak, cümlede kullanılan fiil nesne almayan fiil ise ( neyi ya da kimi sorusuna cevap vermiyorsa) nesne kullanılmayacağı için sadece Subject + Verb dizilimi de cümle yapmak için yeterli olabilir. Cümle formülleri aşağıdaki gibidir: S + V : nesne almayan fiil ile oluşan cümle S + V + O : bir nesne alan fiil ile oluşan cümle S + V + O1 + O2 : iki nesne alan fiil ile oluşan cümle Şimdi, sırasıyla Subject, Verb ve Object başlıklarını detaylı olarak inceleyelim: A) SUBJECT (ÖZNE) POZİSYONUNDA KULLANILABİLECEK YAPILAR: Cümlede özne pozisyonunda kullanabileceğimiz yapıları işleyeceğimiz bu bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bütün yapıların isim ya da isim gibi işlev gören yapılar olmalarıdır. Çünkü, bir cümlenin öznesi ancak ve ancak isim ya da isim gibi işlev gören yapılardan oluşabilir. 1. Noun Phra se (isim öbeği): İngilizce Cümlenin Temel Yapıları başlığı altında işlediğimiz Noun Phrase (isim öbeği) yapıları bir cümlede özneyi oluşturabilecek yapılardan biridir. The car is expensive. Araba pahalı. Some awfully rich men came here to spend the weekend. Birkaç oldukça zengin adam haftasonunu geçirmek üzere buraya geldi. 2. Subject Pronouns (I, you, he, she, it, we, you, they): Özne zamirleri şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz bu gruptaki yapılar bir cümlede ancak özne pozisyonunda kullanılabilirler. She hates cooking. O, yemek yapmaktan nefret eder. They arrived at the crime scene later than the police. Onlar, suç mahaline polisten sonra vardılar. 3. Ving (gerund): Türkçe de fiilimsi, eylemsi adı altında işlenen bu yapı fiilden isim yapmanın iki yolundan biridir. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cümlede özne pozisyonunda kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. Learning is a never-ending process. Öğrenme sonu olmayan bir süreçtir. Smoking too much is to the detriment of your health. Çok sigara içmek sağlığına zararlıdır. Reading is not an end itself. Okuma, başlıbaşına bir amaç değildir. 6

5 Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ 4. To V 0 (infinitive): Türkçe de mastar adı altında işlenen bu yapı fiilimsilerden sonra, fiilden isim yapmanın ikinci yoludur. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cümlede özne pozisyonunda kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. e.g: To read daily newspapers keeps one knowledgeable about current issues. Günlük gazete okumak kişiyi güncel konularda bilgili tutar. To swim in the sea is m y favorite. Denizde yüzmek benim favorim dir. Birinci örnekteki one sözcüğü bu cümlede genel anlamda kişi şeklinde çevrilebilir ve a person ifadesinin yerine kullanılan bir zamir görevindedir. Ayrıca, To V 0 yapısının cümle başındaki kullanımı ile ilgili önemli bir noktayı hatırlatmak gerekir. İngilizce de To V 0 yapısı cümle başında ancak iki şekilde kullanılabilir: a) To V 0 yapısı yukarıdaki örneklerde olduğu gibi cümlenin öznesi olur. b) Cümlenin öznesi olmadığında, amaç bildirir ve -mek için şeklinde çevrilir. Amaç bildiren To V 0 yapısı yerine aynı şekilde in order to V 0 ya da so as to V0 yapıları da kullanılabilir: e.g: To In order to So as to be successful, you should work hard. Başarılı olmak için çok çalışmalısın. Bu kullanımda To V 0 yapısı amaç bildirmektedir, yani özne değildir. Cümlenin öznesi ise you zamiridir. To V 0 yapısı bu şekilde amaç bildirmek için kullanıldığında genelde cümlenin öznesinden virgül ile ayrılır. ] To V 0 yapısı eğer cümlenin öznesini oluşturuyor ise infinitive olarak yorumlayınız ve -mek şeklinde çeviriniz. To V 0 yapısı eğer cümlenin öznesini oluşturmuyor ise, cümlenin öznesi yukarıdaki örnekte de olduğu gibi dizilimin devamındaki başka bir ifadedir. Bu durumda To V 0 yapısını amaç bildiren bir yapı olarak yorumlayınız ve -mek için şeklinde çeviriniz. To smoke too much is dangerous : Çok sigara içmek tehlikelidir. To smoke, the visitors went out. : Sigara içmek için ziyaretçiler dışarıya çıktı. 5. İşaret Zamirleri (This, The se, That, Those): Devamlarına isim alıp işaret sıfatı olarak da kullanılabilen bu yapılar devamlarına isim almadan bir isme gönderme yapmak için de kullanılabilirler. Bu durumda ismin yerini tuttukları için işaret zamiri olarak adlandırılan bu yapılar bir cümlede özne olabilirler, ancak hangi isme gönderme yaptıkları bir önceki cümleden anlaşılabilir.. These will prove to be useful. Bunlar faydalı olacak.. This is my book. Bu benim kitabım. 7

6 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH İlk cümledeki these ifadesi bunlar anlamına gelmektedir ve öncesinde konuşulmuş cümledeki çoğul bir isme gönderme yapmaktadır. İkinci cümledeki this yapısı ise tekil işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Bir başka deyişle, işaret edilen şeyin ismi yerine this (bu) ifadesi kullanılmıştır. 6. Bazı miktar ifadeleri (Some, Both, None, All, Many, etc.): Genelde devamlarına bir isim alıp onun miktarını anlatmak için kullanılan bazı miktar ifadeleri devamlarına isim almadan, yani bahsi edilen bir ismin yerine zamir olarak da kullanılabilirler. Ancak, bu durumda neye gönderme yaptıkları daha önceden verilen bir cümleden anlaşılabilmektedir. Zamir olarak ismin yerine kullanıldıkları için de cümlede özne olabilirler.. Both are my friends. İkisi de benim arkadaşım.. Some believe that he is the murderer. Bazıları katilin o olduğuna inanıyor. Birinci örnekteki both yapısı her ikisi de anlamı vermektedir. Daha önce bahsi geçen iki kişiye gönderme yapan bu yapı tek başına, isim almadan, yani zamir olarak ismin yerine kullanılmış ve özneyi oluşturmuştur. İkinci örnekteki some yapısı ise cümleden çıkarılacak anlama bakılırsa some people yerine kullanılmış ve yine zamir olup tek başına cümlede özne görevinde kullanılmıştır. 7. Noun Clause s (İ sim Cümlecikleri): Noun Clause yapıları her ne kadar kendi içlerinde tam bir cümle gibi olsalar da cümle içinde cümlecik gibi kullanılırlar. Bu cümlecikler isim gibi işlev gördüğü için de bir isim hangi pozisyonda kullanılabiliyorsa o pozisyonlara bulunabilirler. Bu pozisyonlardan biri de özne pozisyonudur. Şimdi Noun Clause yapılarını iki ana başlık altında inceleyerek özne pozisyonunda nasıl kullanıldıklarını görelim: Noun Clauses dediğimizde aklınıza aşağıdaki tablo gelmelidir: NOUN CLAUSES A) THAT / THE FACT THAT B) WHETHER / IF C) WH- / HOW Kararlı Durum Bağlaçları Kararsız Durum Bağlaçları a) Kararlı Durum Bağlaçları: That & The fact that İngilizce de tam bir cümlenin önüne that ya da the fact that getirildiğinde o cümle artık bir cümle (sentence) olmaktan çıkar ve cümlecik (clause) olur. İsim görevinde kullanılacağı için de isim cümleciği (Noun Clause) diye adlandırılır. That ve the fact that yapılarına kararlı durum bağlacı dememizin nedeni kendilerinden sonra gelen cümlenin net bir yargı içermesidir. Ayrıca, that ve the fact that bağlaçlarıyla yapılan Noun Clause yapıları özne konumunda kullanıldıklarında aralarında ne anlamsal ne de gramer olarak bir farklılık söz konusu değildir. That he came late made me angry. Onun geç gelmesi beni kızdırdı. The fact that they lost the match disappointed us. Onların maçı kaybetmeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı. 8

7 Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ That / the fact that + SV(O) + Verb + (Object) Subject Yukarıdaki dizilimde that/the fact that + SV(O) kısmı cümlenin öznesini oluşturmaktadır ve bir Noun Clause dizilimidir. b) Kararsız Durum Bağlaçları: Kararsız Durum Bağlacı olarak adlandırdığımız ve Noun Clause (isim cümleciği) yapan yapılardan cümlede özne olabilecekler aşağıda listelenmiştir. Bu yapılara kararsız dememizin nedeni içinde bulundukları cümlede net bir yargı içermemeleri, belirsiz, kararsız bir durumdan bahsetmeleridir. Wh- soru kelimeleri How soru kelimesi ve oluşturduğu yapılar (how long/how far/how much/how many/how often ) Whether (or not) Whether they will come (or not) is not certain yet. Onların gelip gelmeyecekleri henüz kesin değil. How he cooks these meals is still a mystery. Bu yemekleri nasıl pişirdiği hala bir sır. Where she was yesterday isn t known to anyone. Onun dün nerede olduğu hiç kimse tarafından bilinmiyor. Kararsız Durum Bağlacı olmasına rağmen if yapısı özne konumunda kullanılmaz, onun yerine whether bağlacı kullanılır. If yapısı Kararsız Durum Bağlacı olarak kullanıldığında ıp, ıpmadığı şeklinde çevrilir. Bu çeviri aynı zamanda bir diğer Kararsız Durum Bağlacı olan whether bağlacının da çevirisidir. 8. NP + Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri) Bu başlığı, aslında yukarıda 1 no lu maddede Noun Phrase (NP) adı altında açıkladık. Ancak, noun phrase olan ifadeler who/which/that gibi yapılar ile açıklanabilir ve nitelenebilir. Daha sonra adjective clauses başlığı altında çok detaylı inceleyeceğimiz adjective clause yapıları da NP + adj. clause şeklinde cümlenin öznesini oluşturabilir. Şimdilik, isimden sonra gelen who, which, that açılımlarını adjective clause olarak yorumlayınız. The man who came late made me angry. Geç gelen adam beni kızdırdı The method which is used will be effective. Kullanılan metot etkili olacak 9. Boş özne: it It her zaman öncesinde geçen bir ifadeye gönderme yapmaz. Zaman zaman devamındaki dizilimlerin de yerini tutar ve bu durumdaki kullanımına boş özne adı verilir. It is claimed that she stole the money. Onun parayı çalıdığı iddia ediliyor. Daha sonraki açıklamalarımızda bu ifadeyi ; That she stole the money is claimed şeklinde de göreceksiniz. Şu anda boş özne: it olarak bilmeniz yeterlidir. 9

8 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH Yukarıda detaylarıyla açıkladığımız özne pozisyonunda kullanılabilecek yapıları maddeler halinde tekrarlayalım: 1. Noun Phrase (isim öbeği): NP 2. Subject Pronouns (I, you, he, she, it, we, you, they) 3. Ving (gerund) 4. To V 0 (infinitive) 5. İşaret Zamirleri (This, These, That, Those) 6. Bazı miktar ifadeleri (Some, Both, None, All, Many, etc.) 7. Noun Clauses (İsim Cümlecikleri) 8. NP + Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri) 9. Boş özne: it B) VERB (FİİL): Bu bölümde İngilizce bir cümlede fiillerin hangi formlarda karşımıza çıkabileceklerini inceleyeceğiz. Ayrıca, fiilleri nesne alıp almadıklarına göre gruplandırarak daha sonra işleyeceğimiz Passive Voice (edilgen çatı) konusuna da ön hazırlık yapacağız. Şimdi, bir fiilin hangi halleri olduğunu detaylı olarak işleyelim : 1) İngilizce de Fiilin Halleri: (V 0 / V 1 / V 2 / V 3 / V ing / To V 0 ) V 0 : Fiilin yalın, yani hiçbir özne ya da zamana göre çekimlenmemiş halidir. She can swim well. V1: Fiilin Present Simple halidir. I go to school. She goes to school. He has to go örneğinde go fiili V0 halindedir. Bu cümlede özneyi değiştirdiğinizde we have to go ; ya da zamanı Past şeklinde değiştirdiğimizde he had to go çekimlemesini görürsünüz. Bu örneklerde go fiilinde herhangi bir değişim söz konusu değildir. O halde, öncesindeki özneye veya herhangi bir zamana göre çekimlenmemiş fiiller V 0 olarak yorumlanmalıdır. He goes örneğinde ise go fiili önündeki he öznesine göre çekimlenmiştir ve -s takısı almıştır. Bu nedenle fiilin V 1 olarak yorumlanmalıdır. Bu cümlede özneyi değiştirdiğinizde we go çekimlemesini görürsünüz. Bu örnekte de go fiili we öznesine gore çekimlenmiş V 1 yapısıdır. V2: Fiilin Past Simple halidir. I went to the school. She went to the school. 10

9 Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ *** Ancak, V2 yapısını 6 özel yapı dışında Past anlam verir şeklinde yorumlayınız. Bu yapılar Tense System in English başlığı altında Simple Past (V 2) konusunda ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. V3: Fiilin V3 halini have V3 yapısında Perfect Aspect yaparken, be V 3 yapısında ise Passive yaparken kullanırız. She has finished the school. (Present Perfect) They had left the room before we got there. (Past Perfect) She will have graduated by the year (Future Perfect) This question was asked by John. (Past Simple Passive) Ving: Fiilin Ving halini Be V ing yapısında Progressive (Continuous) Aspect yaparken ve V ing yapısında Gerund (fiilimsi) yaparken kullanırız. To V 0 : Fiilin to V0 halini Infinitive (mastar) yaparken kullanırız. Ving ve V3 yapıları İngilizce cümlede yukarıda verilen kullanımlarının yanı sıra daha başka şekillerde de karşımıza çıkabilirler. Şimdi bu kullanımların hem V ing hem de V3 için neler olabileceğini görelim: Ving: Sıfat yapar: Developing countries; exciting games; interesting result; etc. Olayların devam ettiğini gösterir: developing countries Aktif Adjectival Clause kısaltmalarında kullanılır. (noun + V ing) The man who is reading the newspaper is my father. The man reading the newspaper is my father. Gazeteyi okuyan adam benim babam. Aktif Adverbial Clause kısaltmalarında kullanılır. (Ving.., özne ) While he was walking down the street, he saw me. Walking down the street, he saw me. Sokaktan aşağı inerken beni gördü. V3: Sıfat yapar: Developed countries; excited boy; etc. Olayların bittiğini gösterir: developed countries Pasif Adjectival Clause kısaltmalarında kullanılır: (noun + V 3) The method which was used last year proved to be effective. The method used last year proved to be effective. Geçen yıl kullanılan metot etkili oldu. Pasif Adverbial Clause kısaltmalarında kullanılır: (V 3.., özne ) If it is used properly, this computer will last at least three years. If used properly, this computer will last at least three years. Doğru kullanılırsa bu bilgisayar en az 3 yıl dayanır. 11

10 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH 2) İngilizce de Fiil Türleri: Bu grupta fiilleri nesne alıp almadıklarına ya da kaç nesne aldıklarına göre 3 ayrı grup altında detaylı olarak ele alacağız. Türkçe de bir fiilin nesne alıp almadığını fiile yönelttiğimiz neyi / kimi sorularına cevap verip vermediğinden anlayabiliriz. Ancak, İngilizce de bu sorulara neye / kime sorularını da eklemek durumunda kalacağız, çünkü neye / kime soruları Türkçe de dolaylı tümleç öğesini verirken İngilizce de dolaylı nesne öğesini vermektedir. Yani, Türkçe de dolaylı tümleç denilen yapı İngilizce de dolaylı nesne olduğu için İngilizce de nesne unsuru hem neyi / kimi hem de neye / kime sorularıyla tespit edilir. Bu konuya daha sonra Passive Voice (edilgen çatı) konusunu anlatırken de ayrıca değineceğimizi hatırlatarak fiil türlerini inceleyelim: Intransitive Verbs (V): Türkçe de geçişsiz fiil diye adlandırılan bu gruptaki fiiller nesne almazlar. Yani neyi/kimi ya da neye/kime sorularına yanıt vermezler. Bundan dolayı da Pasif yapılamazlar, çünkü Pasif yaparken fiilin nesnesi özne poziyonuna getirilmelidir. Nesne olmadığı için de bu fiiller pasif yapılmaz diyebiliriz. She slept for hours. Saatlerce uyudu. Some unexpected problems arose. Bazı beklenmedik problemler ortaya çıktı. Transitive Verbs (V + O): Türkçe de geçişli fiil diye adlandırılan bu gruptaki fiiller tek nesne alırlar. Yani, ya neyi/kimi ya da neye/kime sorularına yanıt verirler. Nesne alabildiği için pasif yapılabilen bu fiillerin ardından pasif yapıda artık başka bir nesne kullanılmaz, çünkü pasif yaparken mevcut nesne özne pozisyonuna getirilmiş olur. She broke the window last night. (aktif) Fiilin devamında nesnesi var. Dün gece camı kırdı. The window was broken last night. (pasif) Fiilin devamında nesnesi yok. Dün gece cam kırıldı. Ditransitive Verbs (V + O + O): Türkçe de böyle bir fiil grubu bulunmasa da İnglizce de var olan bu gruptaki fiiller iki nesne birden alabilirler. Yani, hem neyi/kimi hem de neye/kime sorularına aynı anda yanıt verirler. İki nesne alabildikleri için iki şekilde pasif yapılabilen bu fiillerin ardından pasif yapıda tek nesne kullanılabilir, çünkü pasif yaparken sadece bir nesne özne pozisyonuna getirilir ve diğer nesne normal yerinde kullanılır. Ayrıca, aşağıdaki aktif örneklerde de görüldüğü üzere nesneler kendi aralarında yer değiştirebilirler. She gave me a present. (aktif) Fiilin devamında 2 nesnesi var. Bana bir hediye verdi. She gave a present to me. (aktif) Fiilin devamında 2 nesnesi var. Bana bir hediye verdi. I was given a present. (pasif) Fiilin devamında tek nesne var. Bana bir hediye verildi. A present was given to me. (pasif) Fiilin devamında tek nesne var. Bir hediye b ana verildi. Fiil başlığı altında gördüğümüz 2 grubu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 1. Hallerine göre: V0 / V1 / V2 / V 3 / Ving / To V0 2. Devamlarında nesne alıp almadıklarına göre: (V) / (V + O) / (V + O1+ O2) 12

11 Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ C) OBJECT (NESNE) POZİSYONUNDA KULLANILABİLECEK YAPILAR: Bu kısımda hangi yapıları nesne görevinde kullanabileceğimizi ve nesne unsurunu bir cümlede nerede arayacağımızı işleyeceğiz. İngilizce cümlede fiillerin ve edatların (preposition) nesnesi olur. Yani ya bir fiilden sonra ya da bir Preposition dan (edat) sonra nesne aranır. Şimdi fiillerin ve Preposition ların nesnesi olabilecek yapıları ayrı a yrı ele alacağız: A) Verb + object B) Preposition + Object Verb + Object (Fiilin nesnesi olabilecek yapılar) : Bu grupta bir fiilin nesnesi nelerden oluşabilir onu inceleyeceğiz. Unutulmaması gereken en önemli şey, nesne olabilecek yapıların tamamının bir isim ya da isim gibi işlev gören yapılar olduğudur. Şimdi, bir fiilin nesnesi olabilecek yapıları işleyelim: 1. Noun Phra se (isim öbeği): İngilizce Cümlenin Temel Yapıları başlığı altında işlediğimiz Noun Phrase (isim öbeği) yapıları cümlede fiilin nesnesini oluşturabilecek yapılardan biridir. I want this book. Bu kitabı istiyorum. They already know the truth. Onlar zaten gerçeği biliyorlar. 2. Object Pronouns (me, you him, her, it, us, you, them): Nesne zamirleri olarak Türkçe leştirebileceğimiz bu gruptaki yapılar cümlede fiilin nesnesi olabilecek yapılardandır. Jonathon doesn t like me. Jonathon beni sevmez. I know them very well. Onları çok iyi tanıyorum. 3. Ving (gerund): Türkçe de fiilimsi adı altında işlenen bu yapı fiilden isim yapmanın iki yolundan biridir. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cümlede fiilin nesnesi olarak kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. V ing bir fiilin nesnesi olduğunda genelde üç farklı anlam ve kullanımı vardır.: a) V ing, nesnesi olduğu fiile göre daha önce olmuş bir eylemi gösterir: He admitted stealing the money. Parayı çaldığını itiraf etti. Bu örnekte çalma (stealing) eylemi itiraf etme (admit) eyleminden daha önce olmuştur. b) V ing, geçmişten geleceğe değişmeyen bir anlam veren ve genele gönderme yapan fiillerin nesnesi olur: I like playing the piano. Piyano çalmayı seviyorum. She hates walking in the rain. Yağmurda yürümeyi sevmez. c) V ing, genelde tavsiye, öğüt, öneri anlamı veren fiillerin nesnesi olur: They suggested going on a long vacation. Uzun bir tatile çıkmayı önerdiler. 13

12 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH 4. To V 0 (Infinitive): Türkçe de mastar adı altında işlenen bu yapı fiilimsilerden sonra fiilden isim yapmanın ikinci yoludur. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cümlede fiilin nesnesi pozisyonunda kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. To V 0 yapısı bir fiilin nesnesi olduğunda, genelde nesnesi olduğu fiilden daha sonra gerçekleşecek olan bir eylemi yani o fiile göre geleceği işaret eder: e.g: I am planning to go on holiday in June. Haziran da tatile gitmeyi planlıyorum. She decided to study German at university. Üniversitede Almanca okumaya karar verdi. Birinci örnekte tatile gitme (to go) eylemi planlama (planning) eyleminden daha sonra olacaktır. İkinci örnekte ise okuma (to study) eylemi karar verme (decided) eyleminden daha sonra olacaktır. 5. İşaret zamirleri (This, These, That, Those): Devamlarına isim alıp işaret sıfatı olarak da kullanılabilen bu yapılar devamlarına isim almadan bir isme gönderme yapmak için de kullanılabilirler. Bu durumda ismin yerini tuttukları için işaret zamiri olarak adlandırılan bu yapılar bir cümlede fiilin nesnesi de olabilirler, ancak hangi isme gönderme yaptıkları bir önceki cümleden anlaşılabilir. e.g. I want to buy these. Bunları satın almak istiyorum.. Sue knows this. Sue bunu biliyor. İlk cümledeki buy fiilinin nesnesi olan these yapısı bunlar anlamına gelmektedir ve öncesinde konuşulmuş cümledeki çoğul bir isme gönderme yapmaktadır. İkinci cümlede, know fiilinin nesnesi olan this yapısı ise bu anlamında tekil bir isme gönderme yapmak için kullanılmıştır. 6. Bazı miktar ifadeleri (Some, Both, None, All, Many, etc.): Genelde devamlarına bir isim alıp onun miktarını anlatmak için kullanılan bazı miktar ifadeleri devamlarına isim almadan, yani bahsi edilen bir ismin yerine zamir olarak da kullanılabilirler. Ancak, bu durumda neye gönderme yaptıkları daha önceden verilen bir cümleden anlaşılabilmektedir. Zamir olarak ismin yerine kullanıldıkları için de cümlede fiilin nesnesi olabilirler.. I learned both. İkisini de öğrendim.. He believes neither. İkisine de inanmıyor. İlk cümledeki learned fiilinin nesnesi olan both yapısı her ikisi anlamına gelmektedir. Daha önce bahsi geçen iki şeye gönderme yapmaktadır İkinci cümlede, believes fiilinin nesnesi olan neither yapısı ise ikisi de değil anlamında yine daha öncesinde bahsi geçmiş olan iki şey ya da kişiye gönderme yapmaktadır. 7. Noun Clause s (İ sim cümlecikleri): Noun Clause yapıları her ne kadar kendi içlerinde tam bir cümle gibi olsalar da cümle içinde cümlecik gibi kullanılırlar. Bu cümlecikler isim gibi işlev gördüğü için de bir isim hangi pozisyonda kullanılabiliyorsa o pozisyonlarda bulunabilirler. Bu pozisyonlardan biri de nesne pozisyonudur. Şimdi Noun Clause yapılarını iki ana başlık altında inceleyerek bir fiilin nesnesi pozisyonunda nasıl kullanıldıklarını görelim: a) Kararlı Durum Bağlaçları: That & The fact that İngilizce de tam bir cümlenin önüne that ya da the fact that getirildiğinde o cümle artık bir cümle (sentence) olmaktan çıkar ve cümlecik (clause) olur. İsim görevinde kullanılacağı için de isim cümleciği (Noun Clause) diye adlandırılır. 14

13 Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ That ve the fact that yapılarına kararlı durum bağlacı dememizin nedeni kendilerinden sonra gelen cümlede net bir yargı içermesidir. Ayrıca, that ve the fact that bağlaçlarının bir fiilin nesnesi konumunda kullanıldıklarında aralarında ne anlamsal ne de gramer olarak bir farklılık söz konusu değildir, ancak genelde that bağlacı tercih edilir. Hatta, istenildiği takdirde bir fiilin nesnesi oldukları durumda that ya da the fact that bağlaçları kullanılmadan da Noun Clause devam edip fiilin nesnesi görevini sürdürebilir. I know (that) he is a murderer. Onun bir katil olduğunu biliyorum. Brad believes (that) they have some psychological problems. Brad, onların bazı psikolojik problemleri olduğuna inanıyor. Subject + Verb + That / the fact that + SVO Object Yukarıdaki dizilimde that/the fact that + SV(O) kısmı cümlede fiilin nesnesini oluşturmaktadır ve bir Noun Clause dizilimidir. b) Kararsız Durum Bağlaçları: Kararsız Durum Bağlacı olarak adlandırdığımız ve Noun Clause (isim cümleciği) yapan yapıların tamamı bir fiilin nesnesi olabilir. Bu yapılara kararsız dememizin nedeni içinde bulundukları cümlede net bir yargı içermemeleridir. Bir fiilin nesnesini oluşturabilecek Kararsız Durum Bağlaçları aşağıda listelenmiştir: Wh- soru kelimeleri How soru kelimesi Whether (or not) / if ( or not) I don t know whether / if they will come (or not). Onların gelip gelmeyeceklerini bilmiyorum. I don t know where Ays un was yesterday. Aysun un dün nerede olduğunu bilmiyorum. I don t know how Geremy managed to pass that test. Geremy nin o sınavı nasıl geçtiğini bilmiyorum. Özne konumunda kullanılmayan if Kararsız Durum Bağlacının bir fiilin nesnesi olarak kullanılabildiğini görmekteyiz. Ancak, hatırlatılması gereken önemli bir husus da şudur: whether bağlacı or not yapısını kendinden hemen sonra da alabilir, cümlenin sonunda da alabilir, ya da istenirse or not hiç kullanılmayabilir. Am a, if bağlacı or not yapısını ya cümlenin sonunda alır ya da hiç almaz. Kısacası, if bağlacı kendinden hemen sonra or not yapısını alarak kullanılmaz. 8. NP + Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri): Bu başlığı, aslında yukarıda 1 no lu maddede Noun Phrase: NP adı altında açıkladık. Ancak, noun phrase olan ifadeler who/which/that gibi yapılar ile açıklanabilir ve nitelenebilir. Daha sonra adjective clauses başlığı altında çok detaylı inceleyeceğimiz adjective clause yapıları da NP + adj.clause şeklinde cümlenin nesnesini oluşturabilir. Şimdilik, isimden sonra gelen who, which, that açılımlarını adjective clause olarak yorumlayınız. I know the man who came late. Geç gelen adamı tanıyorum. 15

14 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH 9. Bo ş ne sne: it It her zaman öncesinde geçen bir ifadeye gönderme yapmaz. Zaman zaman devamındaki dizilimlerin de yerini tutar ve bu durumda boş nesne olarak kullanılabilir. The president made it clear that the new law would protect all citizens. Başkan yeni yasanın bütün vatandaşları koruyacağını netleştirdi. Yukarıda detaylarıyla açıkladığımız nesne pozisyonunda kullanılabilecek yapılarımızı maddeler halinde tekrarlayalım: 1. Noun Phrase (isim öbeği): NP 2. Object Pronouns (me, you, him, her, it, us, you, them) 3. Ving (gerund) 4. To V 0 (infinitive) 5. İşaret Zamirleri (This, These, That, Those) 6. Bazı miktar ifadeleri (Some, Both, None, All, Many, etc.) 7. Noun Clauses (İsim Cümlecikleri) 8. NP + Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri) 9. Boş nesne: it Preposition + Object (Edatın ne snesi olabilecek yapılar): İngilizce cümlede devamında nesne olması gereken ikinci ve son yapı Preposition (edat) yapılarıdır. Bu grupta bir Preposition ın nesnesi nelerden oluşabilir onu inceleyeceğiz. Unutulmaması gereken en önemli şey, nesne olabilecek yapıların tamamı ya bir isim ya da isim gibi işlev gören yapılar olduğudur. Şimdi, bir Preposition ın nesnesi olabilecek yapıları işleyelim: 1. Noun Phra se (isim öbeği): İngilizce Cümlenin Temel Yapıları başlığı altında işlediğimiz Noun Phrase (isim öbeği) yapıları cümlede bir Preposition ın nesnesini oluşturabilecek yapılardan biridir. I am very much interested in the latest technology. Son teknolojiyle çok ilgiliyim. These problems are beyond my capacity. Bu problemler benim kapasitemin ötesindeler. Birinci örnekte in edatından sonra, ikinci örnekte ise beyond edatından sonra getirilen yapılar birer Noun Phrase olup bu edatların nesnesi pozisyonunda kullanılmışlardır. 2. Object Pronouns (me, him, her, it, us, you, them): Nesne zamirleri olarak Türkçe leştirebileceğimiz bu gruptaki yapılar cümlede fiilin nesnesi olabilecek yapılardandır. I am thinking of him. Onu düşünüyorum. They are against me. Onlar bana karşılar. Birinci örnekte of edatından sonra, ikinci örnekte ise against edatından sonra getirilen yapılar birer Object Pronoun olup bu edatların nesnesi pozisyonunda kullanılmışlardır. 16

15 Suat GÜRCAN & Rıdvan GÜRBÜZ 3. Ving: (gerund): Türkçe de fiilimsi adı altında işlenen bu yapı fiilden isim yapmanın iki yolundan biridir. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cümlede Preposition ın nesnesi olarak kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. Hatta, bir Preposition dan sonra aktif fiil getirilecekse bu fiil mutlaka V ing şeklinde getirilmelidir. Bir başka deyişle bir Prepositon dan sonra to V0 yapısı kullanılmaz. He is really good at reading. Okuma konusunda gerçekten iyidir. I am thinking about becoming a member of them. Onların bir üyesi olmayı düşünüyorum. 4. İşaret zamirleri (This, These, That, Those): Devamlarına isim alıp işaret sıfatı olarak da kullanılabilen bu yapılar devamlarına isim almadan bir isme gönderme yapmak için de kullanılabilirler. Bu durumda ismin yerini tuttukları için işaret zamiri olarak adlandırılan bu yapılar bir cümlede Preposition ın nesnesi de olabilirler, ancak hangi isme gönderme yaptıkları bir önceki cümleden anlaşılabilir. I am not that fond of these. Bunları o kadar da sevmiyorum. She is not interested in this. Bununla ilgilenmiyor. Birinci cümledeki these ifadesi bunlar anlamına gelmektedir ve öncesinde konuşulmuş cümledeki çoğul bir isme gönderme yapmaktadır. İkinci cümledeki this yapısı ise bu anlamına gelmektedir ve öncesinde bahsi geçen tekil bir isme gönderme yapmaktadır. 5. Bazı miktar ifadeleri (Some, Both, None, All, Many, etc.): Genelde devamlarına bir isim alıp onun miktarını anlatmak için kullanılan bazı miktar ifadeleri devamlarına isim almadan, yani bahsi edilen bir ismin yerine zamir olarak da kullanılabilirler. Ancak, bu durumda neye gönderme yaptıkları daha önceden verilen bir cümleden anlaşılabilmektedir. Zamir olarak ismin yerine kullanıldıkları için de cümlede bir Preposition ın nesnesi olabilirler. I don t know about either. İkisi hakkında da bilgim yok. Cümledeki either yapısı ikisinden biri (bu cümledeki gibi olumsuz cümlede olduğunda ikisinden hiçbiri) anlamı vermektedir ve daha önce bahsi geçen iki şeye gönderme yapmaktadır. Bu cümlede tek başına, isim almadan, yani zamir olarak ismin yerine kullanılmıştır. 6. Noun Clau se s (İ sim cümlecikleri): Noun Clause yapıları her ne kadar kendi içlerinde tam bir cümle gibi olsalar da cümle içinde cümlecik gibi kullanılırlar. Bu cümlecikler isim gibi işlev gördüğü için de bir isim hangi pozisyonda kullanılabiliyorsa o pozisyonlarda bulunabilirler. Bu pozisyonlardan biri de nesne pozisyonudur. Şimdi Noun Clause yapılarını iki ana başlık altında inceleyerek bir Preposition ın nesnesi pozisyonunda nasıl kullanıldıklarını görelim: a) Kararlı Durum Bağlacı: The fact that Kararlı Durum Bağlacı olan That yapısı bir Preposition dan sonra kullanılmaz. Onun yerine sadece the fact that yapısı kullanılır. In spite of the fact that he is rich, he is not happy. Zengin olmasına rağmen mutlu değil. 17

16 BASIC CONCEPTS IN ENGLISH b) Kararsız Durum Bağlaçları: Kararsız Durum Bağlacı olarak adlandırdığımız ve Noun Clause (isim cümleciği) yapan yapıların tamamı bir fiilin nesnesi olabilir. Bu yapılara kararsız dememizin nedeni içinde bulundukları cümlede net bir yargı içermemeleridir. Bir Preposition dan sonra gelip onun nesnesini oluşturabilecek Kararsız Durum Bağlaçları aşağıda listelenmiştir: Wh- soru kelimeleri How soru kelimesi Whether (or not) I am not sure about whether she will come (or not). Gelip gelmeyeceğinden emin değilim. I am not concerned about where she was yesterday. Dün nerede olduğuyla ilgilenmiyorum. I don t know about how she managed to pass that test. O testi geçmeyi nasıl başardığını bilmiyorum. Özne konumunda kullanılmayan if Kararsız Durum Bağlacının bir Preposition ın nesnesi olarak kullanılmayacağını da hatırlatalım. Preposition ile ilgili sınav adına önemli kurallar aşağıda özetlenmiştir: 1. Prep + V ing 2. Prep + the fact that (that gelmez!!!) 3. Prep + whether / wh- / how (if gelmez) 18

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

İngilizce. Brackets- Ayraçlar Base Form- Kök Biçim

İngilizce. Brackets- Ayraçlar Base Form- Kök Biçim İngilizce A Abberviation- Kısaltmalar Active Sentence- Etken Cümle Adjective Clause- Sıfat Tamlaması Antonym-Karşıt Anlamlı Accusative Case- Belirtme Durum Abstract Noun- Soyut İsim Adjective- Sıfat Adverb-

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Reading (Okuma) She wants to go to a movie. ( Sinemaya gitmek istiyor. ) I m planning to work in Canada. (

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Entry Grammar Lesson 52 Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Ders 53: Edilgen Çatının Sorgulama Formu Reading (Okuma) Is that letter written by him? (Bu mektup onun tarafından mı yazılmış?)

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER PRONOUNS İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Possesive Pronouns ( İyelik

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

THE BEST TO READ - I

THE BEST TO READ - I THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1

Detaylı

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri TEKNİK K METİNLERDE SIK KULLANILAN BAZI GRAMER YAPILARI Simple Present Tense (Geniș Zaman) Present Continuous Tense (Șimdiki Zaman) Present Perfect Tense (

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com)

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com) 57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tlanmış Zan) (www.konuanlatımı.com) Bu dersimizde Future Perfect Tense i anlatacağım. Bu zanı Gelecekte Tlanmış Zan şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Future

Detaylı

53. Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı (Geçmişte başlayıp devam eden zaman) (www.konuanlatımı.com)

53. Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı (Geçmişte başlayıp devam eden zaman) (www.konuanlatımı.com) 53. Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı (Geçmişte başlayıp devam eden zaman) (www.konuanlatımı.com) Bugün size Devam eden yakın geçmiş zaman ya da Geçmişte başlayıp devam eden zaman olarak Türkçeleştirebileceğimiz

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.)

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) 1.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) Simple Present Tense Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) I do not love this film. (Bu filmi sevmem.) Do you

Detaylı

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com)

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com) 56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Dev Eden Zan) (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zanlara bu derste Future Continuous Tense ile dev ediyorum. Gelecekte Dev Eden Zan şeklinde Türkçeye

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

NOUN CLAUSES (İsim Cümlecikleri)

NOUN CLAUSES (İsim Cümlecikleri) NOUN CLAUSES (İsim Cümlecikleri) Noun Clause yapıları bir isim gibi işlev görürler ve cümlede bir isim nasıl kullanılıyorsa Noun Clause yapıları da aynı şekilde kullanılır. Genelde Noun Clause yapıları

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Lesson 57 : all, both, each Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Reading (Okuma) All the birds flew away. ( Bütün kuşlar uçtu.) Did you eat all of the cakes? ( Tüm kekleri yedin mi?) Not all the seats

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Relative - Adjective Clauses / Tanımlayan - Tanımlamayan Cümlecikler (who, which-where-when, that) Çarşamba, 27 Nisan 2011 19:14

Relative - Adjective Clauses / Tanımlayan - Tanımlamayan Cümlecikler (who, which-where-when, that) Çarşamba, 27 Nisan 2011 19:14 RELATIVE / ADJECTIVE CLAUSES İlgi cümlecikleri de denilen bu cümlecikler tanımlayan, tanımlamayan ve bağlayıcı olmak üzere üçe ayrılır. who, which-where-when, that niteledikleri isimleri takip ederler.

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Reading (Okuma) Isn t James playing soccer this year? Aren t they coming to the party? (Partiye gelmiyorlar mı?) (James bu sene

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR VOLCANOES 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR earthquake (n) volcano (n) Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı deprem yanardağ, volkan frighten (v) korkutmak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 3.4.2017 Diploma Program Adı : EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar)

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Lesson 38: Infinitive 3 (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3 (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Reading (Okuma) He knows how to cook spaghetti. ( O spagettinin nasıl pişirileceğini

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Can t have done. Might have done. May have done Should have done

Can t have done. Might have done. May have done Should have done 1) ZAMANLAR VE ZAMAN BAĞLAÇLARI Not: Bu materyal İngilizcedeki tenseleri öğretmek için değil test çözme tekniği vermek için hazırlanmıştır. İstisnalar dili olan İngilizcede her kuralın istisnası olabileceği

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI AĠĠT I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Detaylı bilgi ve Temel Seviye Eğitimlerimiz ya da Özgün Materyallerimiz İçin; https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane 1 İçindekiler 1.)Simple Past Tense in Cümle Yapısı... 3 A)Olumlu Cümleler...

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor Detaylı bilgi ve Temel Seviye Eğitimlerimiz ya da Özgün Materyallerimiz İçin; https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane 1 İçindekiler 1.)Present

Detaylı