BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ"

Transkript

1 BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ Türkiye ve Dünyada zaman zaman görülen ve büyük maddi ve manevi zararlara yol açan yangın, günümüzde yapı tekniği açısından önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Yapılar çeşitli mekanik, fiziksel ve çeşitli kimyasal etkiler altında zamanla bozulmaya ve eskimeye uğrarlar. Bu etkilerden su, buhar geçirimliliği, atmosfer etkileri gibi etkilerin kimileri belli bir süreç içinde kendini göstermesine karşın yangın ve deprem gibi yıkımların yapılar üzerindeki etkileri ani ve kısa sürelidir. Yangınlar can kaybına yönelik olmaları nedeni ile özellikle önemlidir. Yangının felaket olarak nitelendirilmesi, hiç kuşkusuz onun kontrol dışı gelişen yanma olgusu olarak tanımlamaktadır. Yalnız yangın biz insanlar için devamlı bir tehdit ve tehlike unsuru olmasına rağmen toplum nazarında felaket olma görünümü; çok kere, neden olduğu can kayıpları ve/veya maddi zararlar sonucu ortaya koyar. İnsanoğlu, yangına karşı savaşımını 4000 yılı aşkın süredir sürdürmektedir. Yangın tarih içinde şehir dokularının değişimine bile neden olmuştur da büyük Londra yangınından sonra alınan önler, yangını çıktığı yapıda bırakmak, yanındaki yapılara sıçramasını önlemek biçimindeydi Chicago yangını, endüstri devriminden sonra moda olan demir kolon ve kirişlerin yangına karşı nasıl dayanıksız olduğunu ortaya koydu. 18. yüzyıldan sonradır ki, yanan yapılardaki insanların kaçabilmelerini sağlayacak önlemler düşünülmeye başlandı Coconart Grove yangınında, yeni kaplama gereçlerinin yanıcılığı nedeni ile 500 kişi ölünce, yeni gereçlerin özellikleri önem kazandı. Ülkemizde, bilhassa İstanbul da çıkan yangınlar şehirde önemli yapı değişikliklerine neden olmuştur. Osmanlı saraylarında çıkan yangınlar sarayların çoğunda yapıların ya tamamen veya kısmen yok olmasına neden olmuştur. III. Murat zamanında saray mutfağında çıkan bir yangın büyük hasar yaratmış sarayın büyük bir kısmını yok etmiştir. Bu nedenle 1539 yılında çıkarılın İstanbul Kadısının Fermanı ile yangın güvenlik önlemlerinin daha, bundan 400 sene evvel ciddi yasalarla ele alınmağa başladığını söyleyebiliriz. Eldeki belgelere göre İstanbul da 1800 lü yıllarda her sene yanan yapı sayısı ortalama 500 civarındadır. Örneğin İstanbul da 1886 da 3334, 1871 de 3024, 1911 de 4644 yapı yanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilimsel yaklaşımlarla yangına karşı savaşımda korunum çalışmalarına, ancak 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru başlanabilmiştir. Yıllardan beri yangın ve güvenlik konusunda vurdumduymaz davranışımız devam etmiş, her zaman olay meydana geldikten sonra önlemlerin alınacağı belirtilmiş ve her defasında da birkaç gün sonra unutulmuştur. Türkiye de yılda civarında yangın meydana gelmekte ve bu yangınlarda, yüzlerce vatandaş yanarak ölmekte, çok sayıda kişi yaralanmakta, binlerce dönüm orman yok olmakta, geçmişten günümüze köprü görevi yapan tarihi binalar azalmakta, değerli itfaiyecilerimiz hayatını kaybetmekte, aileler evsiz kalmakta ve çalışanlar işinden olmaktadır YANGIN NEDĠR? Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya yanma denir. Veya yanıcı maddelerin yakıtın/havanın O 2 ile çevreye ısı ve ışık vererek birleştikleri hızlı bir oksidasyon olayıdır. Yangın kontrol altına alınamayan yanma olayıdır. Ekzotermik bir reaksiyondur. Açığa çıkan ısının etkisi ile zincirleme oksidasyon reaksiyonları kısa sürede meydana gelmesiyle ani bir yayılım gösteren olaydır. Oluşan kimyasal olayın gözle görülebilen bölümüne ateş denir. Bu ateşin kontrol dışı yanması olayına yangın denir. 1

2 Hiçbir yangın (patlama ve parlama dışında) başlangıçta büyük ve şiddetli değildir. Yangına başlangıç anında müdahale edilmezse yangının büyüklüğü ve şiddeti kısa sürede artar. YANGININ NEDENLERĠ A-Korunma önlemlerinin alınmaması,b-bilgisizlik,c-ihmal,d-kazalar,e-sabotaj YANGININ ETKENLERĠ A-Bacalar,B-Sigara-Kibrit,C-Kıvılcım,D-Elektrik,E-Benzin ve benzerleri,f-likit petrol gazı,g- Hayvanlar,H-Yıldırım,I-Güneş YANGININ MEYDANA GELĠġĠ VE SAFHALARI Yangının meydana gelebilmesi için ateş tetrahedronunun unsurlarının bir arada olması gerekmektedir. Bir madde ister sıvı, ister katı veya ister gaz halinde olsun, bazı istisnai maddeler dışında, bu maddelerin yeterli ısı karşısında çıkardıkları yanıcı gazları yanar. Bir sıvı yanıcı maddenin yeterli ısıyı alıp gazlarını vermeye başladığı noktaya parlama noktası, katı yanıcılarınkine tutuşma noktası denir. Bu buharların yanması için, yeterli oksijen karışımının da olması şarttır. Bu nokta da sıvı yanıcılar sadece parlarlar, fakat yanma devam etmez. Yangın üç safhada gelişir. -BaĢlangıç Safhası: Bu safhada, havadaki oksijen miktarı fazla düşmemiştir ve yangında su buharı, karbondioksit belki bir miktar da sülfürdioksit, karbonmonoksit ve diğer gazlar ortamda oluşmaya başlamıştır. Bir miktar ısı üretilmektedir. Bu ısı yangın devam ettiği sürece artacaktır. Yangının sıcaklığı sadece bir miktar artacaktır. -Alev Yayılma Safhası: Bu safhada, oksijen yönünden zengin olan hava alevlere doğru hava akımı (convestion) şeklinde çekilir. Isınan gazları kapalı yerin yüksek noktalarına doğru taşır. Yukarıya taşınan bu sıcak gazlar yavaş yavaş yayılarak aşağıdaki daha serin havayı aşağı doğru bastırır, aşağıda başka yerler aramaya iter. Sonunda, bu sıcak gazlar yangın mahallinin üst noktalarında bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasına neden olur. Bu çok sıcak havada yangıncıların mümkün mertebe eğilerek çalışmaları ve mutlaka teneffüs cihazı kullanmaları gerekir. Bu aşırı sıcak havada alınacak tek nefes, ciğerlerin solup kurumasına yeterlidir. Bu aşamada odanın üst tarafındaki sıcaklık 700 C yi aşar. Oksijen biraz daha tükenmiştir. -Sıcak Boğulma Safhası: Bu safhada, eğer yangın mahalline hava girme durumu varsa, alevler kaybolur, yangın artık parlak ışık saçan bir kor haline döner. Yangın yeri kesif bir duman ve gazlarla dolar, bu gazlar ve duman binanın tüm girintilerine çok büyük bir basınçla dolar. Bu andaki ısı tüm yangın mahallinde 1000 C nin çok üzerindedir. Bu sıcaklık yüzünden, yangın yerindeki yanıcı maddelerde bulunan ve daha hafif olan hidrojen ve metan gibi gazlar bu maddelerden buharlaşır. Bu gazlara bir de yangının çıkardığı gazlar eklendiğinde, geri tepme (back draft) tehlikesi ortaya çıkar. -Geri Tepme (Back draft): Yangının, sıcak boğma safha sında serbest yanma safhasında meydana gelen ısı kalır, bununla beraber, oksijen oranı yangını besleyecek düzeyde değildir. Bu anda yanlış yapılacak bir havalandırma, eksik olan oksijenin içeri girmesini sağlar. YANGININ YAYILMASI A-Değme-Dokunma, (Kondüksiyon) B-Işınım,(radyasyon) C-Akma-Sıçrama, (konveksiyon) YANGININ ÇEġĠTLERĠ *A Sınıfı Yangın 2

3 Katı yanıcı maddeler yangınıdır. *B Sınıfı Yangın: Sıvı yanıcı maddeler yangınıdır. *C Sınıfı Yangın: Gaz türü yanıcı maddeler yangınıdır. *D Sınıfı Yangın: Yanabilen metal yanıcı maddeler yangınıdır.(mg,li,k,na) *E Sınıfı Yangın: Elektrik hat ve sistemindeki kısa devre ve arklar YANGIN TEHLĠKELERĠ Yanma Ürünlerinden Çıkan Zehirli Gazlar : Yangınlarda en çok rastlanan ölüm nedenlerinin başında zehirli gazlar gelmektedir. Dumanın bileşiminde zehirli gazlar vardır. -Karbondioksit (CO 2 ) -Kükürtkarbonat (CS 2 ) -Siyanit (HCN) -Akrolin (akrilik aldehit ) (C 3 H 4 O) -Benzol (C 6 H 6 ) -Karbonmonoksit (CO), kanda hemoglobin maddesi ile karboksihemoglobin (COHb) meydana gelir. CO + O 2 Hb ---- COHb + O 2 CO aslında bir kan zehiridir. Karbonmonoksit hemoglobinle 2/3 oranında birleşirse ölüm muhakkaktır. -Kükürtdioksit (SO 2 ) -Kükürtlü Hidrojen (H 2 S): -Yanma Sonucu Ortaya Çıkan Isı ve Etkisi: -Proteinler pıhtılaşmaya başlar. -Kan basıncının artması ile hayati organlarda iç kanamalar oluşabilir. -Kalbin ritmik temposu bozulur, aşırı su kaybı, solunum sıkışması ve zorluğu meydana gelir. YANGININ YAPI MALZEMELERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ: Yangında yanan, binayı teşkil eden bileşenler olan malzemeler ve tefriş elemanlarıdır. Doğal olarak yapı duvarları tabakalardan oluştuğundan, ısı bu katmanlardan geçerek iletilmektedir. Her bir malzemenin atom yapısı farklı olduğundan atom titreşimleri de farklıdır. Bu nedenle her bir yapı malzemesinde ısı iletkenliğinin de farklı olması sonucu ortaya çıkarmaktadır. Değişik özellik ve yetenekteki malzemeler de çeşitli genleşme göstermektedir. Sonuç olarak ısı iletiminde, sıcaklık, malzeme yoğunluğu, malzeme nem oranı etken faktörler, binaların yangın karşısında dayanımını etkiler. Malzemelerin yangındaki davranışlarına bir ölçü olabilmesi amacıyla: -Yanabilirlik, yanabilirlik sınıfı -Isısal genleşme davranışı -Mekanik-termik deformasyon davranışı -Ateş direnci veya sıcaklığa bağlı olarak kimyasal açıdan yangından korunma reaksiyonları ( örneğin. Alçının dehidrotasyonu) -Termik dayanımı gibi kriterlerden hareket edilir. Yapı malzemelerinin, yangın esnasındaki fiziksel ve kimyasal davranışları yangından korunma tekniği açısından önemli bir konu 3

4 oluşturur. Bu konu, binaların tasarım işlemi sırasında başlayarak ilk dikkate alınacak konular arasında yer alır. MĠMARĠ TASARIMINDA YANGIN GÜVENLĠĞĠNĠN ÖNEMĠ Binalarda, ofislerde, fabrikalarda yanıcı maddeler bulunduğu sürece bu mekanlarda her an yangın çıkması mümkündür. Bina içinde yangın çıkma ihtimali ( yangın riski) binanın yapısına ve bina içindeki yanıcı madde oranına bağlı olarak artar. Binaların oranına bağlı olarak artar. Binaların gittikçe büyüyerek kompleksler haline gelmesi, modernleşmesi, içinde karmaşık birçok elektromekanik sistemlerin kullanılması, enerji ve kumanda kablolarının yoğunluğunun çok artması sadece endüstriyel tesislerde değil (fabrikalar, otel, iş merkezi, alışveriş merkezi gibi) normal oturulan binalarda dahi yangın yükü ve riskini arttırmıştır. Yangınla karşılaşıldığında yangına karşı savaşda yardımcı olacak yangın söndürücü ekipmanlardan derhal faydalana bilindiğinde yangını başlangıç aşamasında durdurma şansı doğar. Fakat yangın, başlangıç aşamasında söndürülemezse, bina içindeki boşluklardan, deliklerden, şaftlardan, kapı aralıklarından faydalanarak çok hızlı bir şekilde genişler. Tasarlanan her yapıda bir yangın riski vardır ve yangına karşı tümden bir güvenlik sağlanması,erişilmesi olanaksız bir hedeftir. Değişik türde yapıların işlevlerine bağlı olan yangınlar, ancak ölümcül olaylardan sonra kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Böyle yangınlar mimari tasarımın önemini daha da belirginleştirir. Ve mimarlara yapılardaki yangın riskini en aza indirgeme konusundaki sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Yangın güvenliği,mimarın yapıyı tasarlama süreci sürecinde varacağı tek ana amaç değildir. Zira bir dizi başka amaçlar da (estetik, işlevsellik, teknolojik ve ekonomik) vardır. Tasarımın başarılı olması isteniyorsa tasarım sürecinin başında bir bütün oluşturacak şekilde düşünülmesi gereklidir. Bu gerekliliğin sağlanması ve güvencesi mimarın sorumluluğundadır. Mimarların, yapı denetçilerinin ve tasarım grubunda yer alan diğer elamanların başarılı bir tasarım yapabilmeleri, yangın güvenliğiyle ilgili temel ilkelerin bilinmesini zorunlu kılar. Çünkü yasalar mimarların uyması gereken güvenlik standartlarını minimum düzeyde içerirler. Gerisindeki mantığı anlamadan uymak yetersiz düzeyde yada gereksiz ağırlıkta güvenlik uygulamalarına yol açabilir. Tasarım grubu yasalara temel bir rehber olarak bakmamalıdırlar. Zira yasalar güvenlikli tasarım yapılmasını denetlemek için yetkililerce kullanılması amacıyla çıkartılır. Bu açıdan mimarların tasarımda yangın güvenliğiyle ön bilgilerden yola çıkmaları temel bir anlayış olmakla birlikte bu onları yangın bilimci olmalarını gerektirmez. Mimar, hesaplama gerektiren durumlara karışmamalıdırlar. Buna gerek varsa bir yangın güvenliği danışmanına baş vurabilirler. Mimarın bir yangına neden olabileceği, bu doğrultuda tasarım hedeflerini ne olması gerektiği ve bunların nasıl başarılacağı konusunda bilgilenmesi önemlidir. Bu bağlamda yangın korunumu kimyasına ilişkin teorik bilgiler aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: Yangın bilimi Tutuşma -Yangın gelişimi-isı-duman-yangın güvenliği tasarımı-yangın güvenliği hedefleri- Yangın güvenliği taktikleri-yangın güvenliği bileşenleri gibi; teorik bilgiler yanında bazı teknik terimlerin, tanımların bilinmesi tasarımcıların üreticilerle ilgili yayınların izlenmesinde ve tasarımlarını, yasaları uygulayan yetkililerle tartışmalarında onlara yardımcı olur. Bu bildiride, yukarda belirtilen başlıkların bilindiği var sayılarak yangın güvenlikli tasarım ve alt başlıkları genel olarak ele alınacaktır. 4

5 YANGIN GÜVENLĠĞĠ TASARIMI Mimar, belirli bir düzeyde yangın güvenliği istenen yapıları tasarlarken temelde yanma ürünlerinden doğacak riskleri en aza indirmeyi amaçlar. Bunun için de amaçlar ve hedefler konusunda bilinçli olması gerekir. Bu amaçlara ulaşabilmek için özel taktikler kullanılarak uygulanan önlemler (yangın kapıları, sprinkler sistemleri, kaçış merdivenleri v.b.) yangın güvenliğinin özel düzenlerini oluşturur...ancak mimarın izlemek zorunda olduğu bu düzenlerin, çok daha genel taktikler ve hedeflerle karıştırılmaması büyük önem taşır. Örneğin bölümleme (kompartmantasyon ), tasarımcı için çok değerli bir araçtır ancak anlamı iyi kavranmadan kullanılır ve yangın sınırlamada belirlenen hedeflere erişmede tek başına etkili bir taktik değildir. Bunu başarmak için mimarın yangın güvenliği kavramının altında yatan ilkeleri çok iyi kavramış olması gerekir. Yangın Güvenliği Taktikleri: Mimarın can güvenliği ve mal varlığı korunumu hedeflerine varmasını sağlayan beş adet taktik bulunmaktadır. 1 Önleme: Tutuşma ve yanıcı kaynakların denetimi yoluyla yangın çıkışlarının önlenmesi 2 HaberleĢme: Tutuşma oluşması halinde yapıyı kullananların uyarılması ve uygun aktif yangın korunma sistemlerinin devreye sokulması. 3 KaçıĢ:Yapıda ve çevre alanlarda bulunan insanların ısı ve duman tehlikesinden etkilenmeden önce güvenlikli yerlere ulaşabilmeleri 4 Sınırlama: Can güvenliği tehlikesini ve olası mal varlığı zararlarını en aza indirgemek amacıyla yangının mümkün olan en küçük alan içinde tutulması 5 Söndürme: Yangının yapıya vereceği zararı en düşük düzeyde tutmak için ivedilikle söndürülmesi Yangın Güvenliği BileĢenleri Mimarın yangın güvenliğinde başarıya ulaşmak için kullanabileceği verilerden olan yangın güvenliği bileşenleri yapının kendisi, mobilyalar, sabit donanımlar ve kullanıcılardır. Bileşenlerin sayısı sınırsız olup ne şekilde gruplandırıldıklarına bağlıdır ve içeriğinde duvar kaplamalarından kullanıcıların yöntemine kadar ilgili her şey bulunabilir. Her bileşen bir diğerine ve 5 taktiğin tümüne de katkıda bulunabilir. Karşılıklı etkileşimlerdeki karmaşıklık, yangın güvenliği taktiklerine mantıklı bir yaklaşım gerektirir. Yangının boyutuna ve sonraki gelişme hızına getirilen bu sınırlama strüktürel hasarı en aza indirgemeli ve üretilecek duman miktarını da sınırlandırmalıdır. Yangının başladığı mekanda tutulması kaçış için gereken süreyi de uzatmalıdır. Ancak, aynı zamanda duman sıcaklığını da azaltabilecek olan bu durum bazı yerlerde duman kümelenmesi olasılığını artırabilir. Bu ise kompartman basınçlarını da azaltabilir böylece merdiven yuvalarında duman kümelenmesi riskini çoğaltabilir. Duman denetimi sorunları can kaybı riskinde artışlara neden olabilir. Bunların yanında SPRİNKLER düzeninin işlevini yeterli düzeyde yerine getirememesi riski de vardır. Bu durum can ve mal güvenliğine yönelik riskleri değiştirebilir. Görüldüğü gibi yangın güvenliği kararları karmaşık bir nitelik taşır. Bu nedenle mimar, hedefler taktikler bileşenler arasındaki etkileşimleri iyi etüt etmeli bunlardan hangilerini ve ne ağırlıkta kullanacağı konusunda doğru kararlar vermelidir. Yangın güvenliği önlemleri: Tüm binalarda proje aşamasından başlayarak yangınla ilgili önlemler alınmalıdır. Mimari tasarımda pasif sistemlerin yeterli ve uygun olması ile hem can güvenliği sağlanmış olur hem de 5

6 mekanik sistemlere olan gereksinim azalır. Genel olarak, yangın güvenlik önlemleri mimari açıdan ele alındığında, pasif ve aktif olmak üzere iki grupta incelenebilir. Pasif önlemler doğrudan doğruya planlama safhasında başlayan ve yapılardaki pencere büyüklüklerinden, çıkışlara kadar tüm tasarımı etkileyen önlemler dizisidir ve binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, tesisat şaftları, pompa dairesi, su deposu, yangın bölmeleri, yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sayılabilir. Aktif önlemler ise bina bittikten sonra konulan alarm ve yağmurlama sistemleri gibi daha ziyade mekanik savunma ve önleme sistemleridir. Örneğin: yangın dolapları, sprinkler sistemi, gazlı söndürme sistemi, duman tahliye sistemi, merdiven basınçlandırması, algılama ve uyarı sistemleri gibi sistemlerdir. Pasif sistemler tamamiyle mimari tasarıma etki eden hususlardır. Pasif ve aktif güvenlik önlemleri olarak adlandırılan yangın güvenliği koşullarını mimari tasarım çalışmalarının başında, bina strüktürünü tayin, yapı malzeme ve elemanları ile bina donatım ve dekorasyon düzenlerini belirlerken ele alıp çözümlemek ve bunlar ile ilgili zorunlu sınır değerlerine uymak gerekli şarttır. Yangınlarda, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu, binanın yangın güvenliğine uygun olarak dizayn edilmemesi nedeniyle olmaktadır. Çoğunlukla kaçış yolları yeterli olmadığından bina içindekiler duman içinde kalmakta ve istenmeyen sonuçlar oluşmaktadır. Özellikle topluma açık binalarda yangın güvenliği konusunda daha binaların projelendirme aşamasında önlemlerin düşünülmesi ve mimarlar tarafından öncelikle ele alınması gerekir. Bina kullanma şekline bağlı olarak yapıda kullanılan yapı malzeme ve elemanları yangına direnç göstermeleri, üstelik yangının büyüyüp gelişmesini önleyici nitelikte olmaları beklenir. Bu özelliğe pasif güvenlik önlemi denir. Bilindiği gibi, bir yapının yangına dayanıklı olup olmadığını belirleyen daha ziyade onun yapısal bileşenleridir. Ayrıca kaplama ve bitirme malzemeleri ile eşya ve mobilyaların meydana getirdikleri bina içi yangın yük seviyesi yangın başlama ve gelişmesini artırır. Dayanıklı olarak kabul edilen yapı malzeme ve bileşenlerinin bu nitelikleri de büyük ölçüde ortadan kalkar.farklı yangın riski sıralamasında yüksek yapının yeri ne olursa olsun kullanılan yapı bileşenlerin yangına dayanıklılığı 90 dakikadan az olmamalıdır. Yapı pasif yangın güvenliği açısından günümüzde ortaya çıkan bir sorunda sentetik yapı malzemelerinin kullanımındaki artıştır. Pasif yangın güvenlik önlemlerinin hedefleri: A-Teknolojinin geliģmesiyle birlikte bilimsel yaklaģımlarla yangına karģı savaģımda korunum: Yangına karģı dayanıklı bina tasarımında genel olarak 3 ana hedef gözetilir: 1.Yangında yaralanma ve ölme riskini en aza indirmek 2.Yangının çevreye yayılmasını önleyerek toplumu korumak 3.Mal kaybını en aza indirgemek B-Bu hedeflere ulaģabilmek için alınacak mimari planlama önlemleri: 1. Arazideki konumu ve yangının yayılmasının önlenmesi a. Yangın araçlarının ulaşabilir olmalı b. Çok yüksek (en uzun yangın merdiveni binanın 8. katına ulaşabilir) veya çok büyük hacimli binalarda ek önlemler alınmalı 2. Binanın iç planlaması a. Dumanın yayılmasını önleme b. Kontrollü havalandırma sağlamak c. Yangının yayılmasını önleme d. Binadan çıkışların planlanması 6

7 C. Yangının baģladığı binadan bir diğerine atlamasındaki iki önemli faktör: 1. İki bina arasındaki uzaklık 2. Yangının başladığı binanın dış kabuğu; yani, dış duvarları ve çatısı. Dış duvarlar başlıca üç amaca hizmet etmektedir; a. Yangının her kattan diğerine atlamasını önlemek b. Kontrol altına alınıncaya veya kendi kendine sönünceye kadar yangını, başladığı bina içinde tutmak c. Çevredeki binalarda başlamış olan bir yangının bina içene girmesini önlemektir. d. Sıra evlerde çatılar arasına yangın duvarları yapılmalı, yapının çatı kısmını bölümler halinde planlamalı ve her bölümü birbirinden duman perdesi ile ayırmalıdır. Duman perdesi çatıdan 60 cm yüksek olmalıdır. D. Yangının bir yapıdan diğerine geçiģini Önlemede baģlıca iki yöntem kullanılabilir: 1. Yangın ile yanıcı malzemeler arasına yanıcı olmayan ve koruyucu engeller yapmak 2. Yangın ile yanıcı malzemeler arasında yeterli uzaklık bırakmak suretiyle gelen yüksek ısının tutuşmaya neden olan seviyenin altında kalmasını sağlamaktır. E. Çok geniģ ve bölümlere ayrılmamıģ mekanlarda baģlıca iki tip önlem alınmaktadır: 1. Yapının çatı kısmını bölümler halinde planlamak ve her bölümü birbirinden duman perdesi ile ayırmak, 2. Çatıdaki her bölüme dumanın ve ısının çıkmasını sağlayacak (65 o C de otomatik kendiliğinden açılacak) havalandırma pencereleri koymak, 3. Bodrumdan başlayıp tavan seviyesine kadar devam eden birbirinden ayrı temiz hava ve duman bacaları yapılmalı, 4. Asansör ve merdiven gibi düşey; pencere, kapı gibi yatay yayılımdaki zayıf noktalara engeller konmalı, 5. Genel çıkıştan ayrı ve korunmuş sahanlığı olan yangın merdiveni yapılmalı, 6. Yanıcı malzemelerin bir bölümden diğer bir bölüme geçişi sürekli olmamalı, 7. Kapıların çelik kapı olması ve duman fitilleri konarak duman geçişinin geciktirilmesi, 8. Bir binadaki yangın bölümlerinin uzunluğunun 60 m yi geçmemesi ve ara bölümler arasındaki duvarların ise yangın riskine göre 2 veye 4 saat yangına dayanıklı olması; bu bölümlerin içindeki ara bölme duvarların 1 saat yangın dayanımlı olması gerekir. Ülkemizde de teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle de topluma açık yapılarda yangından ötürü ortaya çıkacak can ve mal kaybını en aza indirebilmek amacıyla çalışmalar yapılmış ve 1992 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yangından Korunma Yönetmeliği hazırlanmış ve bu yönetmelikte pasif sistemlere çok geniş yer verilmiştir. Bu yönetmelikte; bina yerleşimi ve binaya ulaşım, yangının yayılmasını önleyici tedbirler, tahliye durumunda kullanılan kaçış yolları ve yangın merdivenleri, bina kritik bölmelerine ilişkin önlemler ve binalarda kullanılacak yapı malzemeleri konusunda genel esaslar belirtilmiştir. Bilhassa kaçış yolları konusundaki maddeler; her türlü durumda insanların kolaylıkla tahliyelerini sağlayabilecekleri özelliktedir. Özellikle kaçış yolları ve yangın merdivenleri yapının tasarımını tamamen değiştirebilmektedir. Pasif güvenlik önlemleri yeterli ise yangının genişlemesi yavaş olur, insanların tahliyesi kolaylaşır ve yangının verdiği zarar az olur. Binanın pasif sistemlerinin iyi tasarlanması ile 7

8 mekanik sistemlere olan ihtiyaç çok azalacak, hem binanın maliyeti düşecek hem de yangın güvenliği daha iyi sağlanmış olacaktır. Fakat, bunu her zaman sağlamak mümkün değildir. Mimar genellikle binanın kullanım alanını artırmak ister. Özellikle mal sahibinin bilinçsiz isteklerine yanıt aramaya ve onları yerine getirmeye çalışır. Mimar mal sahibinin isteklerini yerine getirirken güvenliğin gerekliliğini daha öne almalıdır. Bir yapının fonksiyonel olması kadar güvenli olması da gerekir. Özellikle topluma açık yapılarda güvenlik, birinci planda gelmelidir. Kaçış yolları için ayrılan alanların insanların panik ve yangınlarda kurtuluş alanları olduğu unutulmamalıdır. Kaçış koridorlar ve yangın merdivenleri amaca hizmet edecek özellikte olmalıdır. Bir yasağı savmak için değil bir tehlikeyi önlemek için planlanmalıdır. Tasarım sırasında en kötü şartlarda kullanılabilecekleri göz önüne alınmalıdır. Kötü hava şartlarında çocukların yaşlıların binayı nasıl çıkacakları mutlaka düşünülmelidir. Daha imar planları yapılırken fonksiyon bölgelerinin ayrılması, su kaynaklarının düşünülmesi, yerleşim planı üzerinde itfaiyenin yaklaşma yolları ve giriş noktaları belirlenmesi durumunda binanın yangın güvenliğine uygun projelendirilmesi daha kolay olur. Bina tasarlanırken kaçış yolları, yangın merdivenleri, asansör kovalarının yerleri uygun düzenlenmeli, dumandan arındırma, yangının yavaşlatılması için kompartımanlar oluşturulmalı, topluma açık ve yüksek yapılarda özel önlemler alınmalıdır. Binadan kaçış yollarının planlanmasında yeterli sayıda çıkış temin edilmeli,yangına ve dumana karşı korunmuş olmalı,merdiven ve asansör alanları yangının bir diğer kata geçmesine engel olacak şekilde planlanmalıdır. Binadan kaçış yollarının planlanması içerideki insan sayısına bağlı olduğu kadar binanın genel planlamasına ve yüksekliğine de bağlı düşünülmelidir. Yangın emniyeti açısından sadece merdivenler ve yangın merdivenleri değil, tüm çıkış yollarının yangına dayanıklı ve korunmuş bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Yangının büyümesini ve yayılmasını sınırlandırmak için bina içinde yatay ve düşey bölmeler meydana getirmek gerekir. Mimari tasarımda yangın önlemleri alırken her şeyden önce yapının kullanım amacı göz önüne alınmalıdır. Bahsi geçen sistemlerin tümü mimari tasarımı etkileyen önemli konulardır. Genel olarak belirtilen hususların her biri üzerinde ayrı ayrı durulması gerekir. PASĠF YANGIN YALITIMI Pasif yangın yalıtımı: bir yapının pasif yangın koruması yapıdaki sıcaklık yükselmelerine karşı ve /veya yapının yangınla karşılaşmayacak tarafında maksimum müsaade edilebilir sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık oluşacak şekilde izole etmektir. Pasif yangın yalıtım malzemeleri yangın anında yapıdaki insanların dışarı çıkabilmesi ve itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için gerekli çok değerli zamanı sağlar. Ayrıca yapının olası çökmesini engeller. Çeliğe yapısal zararı önler; yapı malzemesinin özelliklerinin korunmasını sağlar. Yangında 427 o C de çelik çekme mukavemetini kaybeder; 538 o C geçildiğinde ise bina yükü altında çelikte eğilme ve bükülmeler görülür. Yapı dizayn yükünü taşıyamaz ve binanın yapısal bütünlüğü bozulur. Yapı malzemeleri içinde, ülkemizdeki üretilen veya ülkemizde üretilen veya ülkemize ithal edilen ısı yalıtım malzemeleri alt grubunda baktığımızda, bunların da temelde iki tip olduğunu görüyoruz; Ġnorganik yapılı: cam yünü, taşyünü, perlit, Organik yapılı: polistiren, poliüretan ve polietilen köpükler. Yapılar projelendirilirken yatay ve düşeyde yangın bölmeleri (zone) düşünülmelidir. Yanmayan malzemeler ile yapılmış döşemeler ve şayet varsa asma tavanların yanmaz malzemelerden yapılması bu işlevi yerine getirir. Düşeyde ise, belirli aralıklarla inşaa edilebilecek yangın duvarları ile yangına dayanıklı, duman sızdırmaz kapılar kullanılmalıdır. Yapı cephesinde ve 8

9 çatıda da yanmayan malzemeler tercih edilmelidir. Bina içinde yer alan tesisat üzerinden yayılması önlenmelidir. Pasif yangın yalıtımının özellikleri şu şekildedir: A-Pasif yangın yalıtımında kullanılan izolasyon malzemeleri kendi içinde de ikiye ayrılır: 1. Yangına dirençli (fire-proofing) malzemeler: Bunlar yapı elemanlarına yangın direnci sağlayan malzemeler ve ürünlerdir. 2. Yangını durduran (firestopping) malzemeler:yapının diğer bölümleri ile yangın sınıflı duvar, döşeme arasındaki birinden diğerine delip geçen boşluklardan (borular, kablo kanalları, kanallar,, vs..) alev, zehirli duman ve gaz geçişini önlerler. Çoğu yangın durdurucu malzeme ısıyla kendiliğinden şişen ( intumescent) özelliğe haizdir. B- Pasif Yangın Yalıtımında Kullanılan Ġzolasyon Malzemeleri; 1. Taşyünü (350 o C de ısıl iletkenliği: W/mK) 2. Seramik Yünü ( 1200 o C de ısıl iletkenliği: 0.44 W/mK) 3. Kalsiyum silikat plakaları ( ısıl iletkenliği: 0.18 W/mK) 4. Vermikulid plakalar (ısıl iletkenliği: 0.13 W/mK) 5. Alçı plakalar (ısıl iletkenliği: 0.24 W/mK) 6. Yüksek ısıyla şişen malzemeler (intumescent) 7. Püskürtülebilir çimento bazlı malzemeler 8. Silikon mastikler C- Kullanım yerlerine göre pasif yangın yalıtım malzemeleri: 1. Çelik yüzeylerde a. Yüksek ısıyla şişen boyalar, astar, esas genleşen tabaka ve istenilen renk verilen sonkat iç ve dış ortamda kullanılabilir. b. Mineral elyaf ve bağlayıcıdan oluşan püskürtülerek uygulanan sistemler. İç ortamlar için uygun. c. Çimento bazlı püskürtülerek uygulanan malzemeler. 2. Hidrokarbon yangınlar için ( Petro-kimya tesisleri, savunma sanayi, vanalar, gemiler, konteynırlar): epoksi kaplamalarla kaplanır. 3. Ahşap yüzeyler: Yüksek ısıyla şişen şeffaf vernikler veya boyalar 4. Genleşme birleşim noktalarında ( pencere kasası- duvar; kapı kasası- duvar; çelik kolonduvar) : Yüksek ısıyla şişebilen sıkışabilir şeritler. 5. Düşey pvc ve benzerleri geçiş yerlerinde: a. Hasır donatıyla desteklenmiş harç b. Yüksek ısıyla şişen yakalar c. Yüksek ısıyla şişen boru çevresini saran bantlar 6- Betonarme a. Yüksek ısıyla şişen boyalar b. Vermikülit içeren düşük dansiteli(yoğunluk) kalsiyüm silikat levhalar c. Özel rabitz teliyle beraber perlitli alçı sıvalar 7- Havalandırma kanalları: a. Kalsiyum silikat levhalar b. Cam elyaflı yüksek yangın dayanımlı alçı levhalar, taşyünü 8- Yangın kapıları: Çelik kapılar içi taşyünü dolu 9

10 9- Kapı pencereleri: a. Telli cam b. Pencere çıtalarının kenarları yüksek ısıyla şişen fitil ve mastikler 10- İç bölme duvarları: a. Alçıpan, fireboard ve taşyünü b. Kalsiyum silikat levhalar ve taşyünü Kolon ve kirişlerin ateşin zararlarından korunması için direkt olarak veya metal bir konstrüksiyon üzerine fireboard plakalar ile kaplanması olasıdır. 11-Elektrik kablolarında: Fırça veya sprey şeklinde uygulanan flexible su bazlı malzemeler 12-Elektrik kabloları duvar geçiş bölümleri: a. Yüksek ısıyla şişen yastıklar b. Taşyünü aleve temas edebilecek yüzü yüksek ısıyla şişen boya kaplı malzemeler Elektrik ġaftlarında Yangının Yayılmasının Önlenmesi: Bir bina içinde veya geniş bir alana yayılan komplekslerde yangına en hassa bölgelerden birisi Elektrik Şaftlarıdır. Zira yangının bina içind çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan yerlerin başında elektrik ve mekanik şaftlar gelmektedir. Elektrik şaftları bina içine bir örümcek ağı gibi yayılmış olan elektrik kuvvetli akım ve zayıf akım kablolarını dar bir alan içinde muhafaza etmektedir. Aynı zamanda elektrik şaftları mimari yapısı nedeni ile bina içlerinde galeriler oluşturmakta ve doğal baca görevi de görmektedir. Bu nedenle bina içinde herhangi bir bölgede çıkan yangın elektrik şaftlarında çok hızlı bir şekilde ilerleyerek bina içinde farklı bölgelere atlayabilir, yayılabilir. PVC kablolar sadece yangının yayılmasına neden olmazlar. Aynı zamanda yoğun koyu renkte dumana da nedenm olular. Bu duman ; -İtfaiyecilerin kurtarma ve söndürme çalışmalarını çok zorlaştırır, -İçerdiği toksik ve kanserojen maddeler insanlara zararlıdır, -Çok miktarda HCl gazı içerdiği için söndürme çalışmaları kullanılan su ile karşılaştığında hidroklorik asiti oluşturur. Hidroklorik asitin bina içindeki taşıyıcı malzemeleri korozyona uğratırır ve ciddi hasarlar verir. Elektrik ġaftlarının Ġzolasyonu: Elektrik şaflarının bir disiplin altında belli yangın zonlamaları yapılarak bölümlendirilmesi gerekmektedir. Bu bölümlendirmelerde özel olarak imal edilerek yangına karşı dayanıklı olan, sıcaklık ve ateş ile karşılaştığında karşı direnç gösteren yangın geciktirici sistemler kullanılmaktadır. Sistemler şunlardır; a- Yangına KarĢı Korunma Sistemleri (Mortar - Harç Tipi): Toz halindeki Mortar, kablo şaftına uygulanacağında su ile belli oranda karıştırlarak harç haline getirilir. Bu harç kablo şaftına mala ile perdahlanır. Mortar şaftlara perdahlanırken hacmini %3 oranında genişleterek kablolar arasındaki boşlukları doldurmaktadır. b- Sealbags (Yastık Tipi): Yastık tipi yangın durdurucu malzemeler kablo şaftlarında zaman zaman yeni kablo çekimi yapılan veya değiştirilen mahallerde ( örneğin: telefon santralleri, bilgi işlem merkezi, operasyon merkezleri gibi) özellikle temiz olması istnen ortamlarda kullanılmak için özel olarak imal edilmiştir.. 10

11 c- Coating ( Kaplama Tipi): Kaplama tipi yangın durdurucu malzeme su bazlı bir kaplama olup, özellikle kablo ve kablo demetleri üzerinde ve kablo şaftlarında yangını durdurmak için özel olarak üretilmiştir. Kaplamanın (coating) kullanılmasının ana amacı dikey veya yatay kablo yollarında muhtemel bir yangın durumunda alevin kablo üzerinden yayılmasını önlemektir YAPI MALZEMELERĠNĠN SEÇĠMĠ Yapıda kullanılan malzemeler yanıcı ve yanmaz şeklinde iki kısıma ayrılır. Bunlarda kendi aralarında yanabilirlik ve yanmazlık niteliklerinin şiddetine göre tablodaki gibi sınıflara ayrılır. Bu niteliklerine göre kullanılma özellikleri vardır ve kullanılabilecek yerleri de farklıdır. Şemada görüldüğü gibi yapı malzemeleri 2 sınıftır ve kullanıldıkları yerlere göre değişik özellikler gösterir. Bu alanda yerleşmiş olan genel ilkeleri gösterebilmek için bazı örnekler verebiliriz. Yapı malzemeleri seçilirken, bunların yanıp yanmadığı veya yangına ne kadar süre direnç gösterdiği hesaba katılmalıdır. Buna karar verirken yapının büyüklüğü ve yüksekliği de göz önünde bulundurulur; çünkü yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında en önemli faktörlerden biri de yapının boyutlarıdır. Alman Standart ve İmar Yönetmeliklerinin getirdiği temel zorunluluklardan bazıları şunlardır; 1- Kolay alev alan B3 sınıf malzemeler yapılarda kullanılamaz, 2- Normal alev alan B2 sınıfı malzemelerin (polistirin e poliüretan köpük) alev almadığı veya yanarak damlamadığı kontrol edilir. 3-3 kat ve daha yüksek yapılarda, cephe kaplaması A sınıfı malzemelerden olmalıdır, 4-3 kat ve daha yüksek yapılarda, kaçış yolları ve genel koridorların duvar ve tavanlarındaki ısı ve ses yalıtımların A sınıfı olmalıdır, 5-6 kat ve daha yüksek yapılarda, cephe ısı yalıtımı A sınıfı malzemelerden olmalıdır, 6- Her türlü yapıda, havalandırma kanallarının ısı ve ses yalıtımları A sınıfı olmalıdır. Ayrıca küçük ve alçak yapılarda kullanımına izin verilen B1 ve B2 sınıfı malzemelerin dahi, yangına dirençli sıva veya kaplamalar arkasında kullanılması şeklinde zorunluluklar vardır. Buna benzer kısıtlamalar henüz ülkemizdeki yönetmeliklerde yer almamıştır. BĠNAYI OLUġTURAN BÖLÜMLERĠNDE YANGIN ÖNLEMLERĠ 1-ÇATILAR: Çatı aralarındaki yalıtım eğer yanıcı malzemeden yapılmış ise yayılma açısından çok tehlikeli olmaktadır. Ayrıca, sıra evlerde tutuşma, duman ve zehirli gazlar, bir evden diğer eve çatı araları yolu ile çabuk geçer. Bu yüzden çatılara yangın kesiciler ve yangın duvarları yerleştirilmelidir. Çatıdaki her bölüme dumanın ve ısının çıkmasını sağlayacak havalandırma pencereleri otomatik olarak 65 ºC de açılacak şekilde tasarlanmalıdır. 2-DĠKEY BOġLUKLAR ĠLE ATEġ HAVALANDIRMA BACALARI: 11

12 Asansör, merdiven ve havalandırma boşluklarını işlevlerinden dolayı katlar hizasında kesme olanağı yoktur. Bu yüzden, yangının yayılmasına engel olabilmek için bu tür boşluklar, yangına dayanıklı duvarlarla çevrilmelidir. Bunlar bir baca gibi davranarak duman, sıcak gazlar ve yanan parçacıkların yukarı doğru çevreye dağıtılmasına neden olurlar. Asansör kapıları yangına en az 30 dak. dayanıklı ve yanmaz malzemelerden yapılmış olacaktır. Bodrumlarda döşeme seviyesinde temiz hava giriş yeri, tavan seviyesinde ise duman çıkış yeri yapmak suretiyle hava akımı sağlanabilir. 3-BĠNA KRĠTĠK BÖLÜMLERĠ Kazan Daireleri: Kazan daireleri, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olacaktır. Kazan Daireleri Yakıt Depoları: Yakıt deposu ile kazan dairesinin yangına 120 dak. dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olmaları esastır. 4-KAÇIġ YOLLARI Kaçış yolları için ayrılan alanların insanların panik ve yangınlarda kurtuluş alanları olduğu unutulmamalıdır. Kaçış koridorları ve yangın merdivenleri amaca hizmet edecek özellikte olmalıdır. Bir yasağı savmak için değil bir tehlikeyi önlemek için planlanmalıdır. Tasarım sırasında en kötü şartlarda kullanılabilecekleri göz önüne alınmalıdır. Kötü hava şartlarında çocukların yaşlıların binayı nasıl çıkacakları mutlaka düşünülmelidir. Daha imar planları yapılırken fonksiyon bölgelerinin ayrılması, su kaynaklarının düşünülmesi, yerleşim planı üzerinde itfaiyenin yaklaşma yolları ve giriş noktaları belirlenmesi durumunda binanın yangın güvenliğine uygun projelendirilmesi daha kolay olur. Bina tasarlanırken kaçış yolları, yangın merdivenleri, asansör kovalarının yerleri uygun düzenlenmeli, dumandan arındırma, yangının yavaşlatılması için kompartımanlar oluşturulmalı, topluma açık ve yüksek yapılarda özel önlemler alınmalıdır. Herhangi bir binada her an karşılaşabileceğimiz bir yangın anında, binada bulunan yangın merdiveni binanın tahliyesinde kullanılacak en önemli yapı elemanıdır. Fakat yurdumuzdaki binaların ancak pek azında kullanılabilir. Yangın yönetmeliğe göre konutlarda, giriş katından itibaren bir genel merdivenden giriş katları hariç, 20 den fazla dairenin faydalandığı binalarda, 10 veya daha yüksek katlı binalarda, katlar alanı toplam 600 m² den daha fazla olan veya zemin ile beraber dört normal katı aşan büro binalarında yangın merdiveni yapılması zorunludur. Bunların dışında, bütün işyeri, ticaret merkezleri ve topluma açık yapılarda kat sınırlamasına bakılmaksızın birden fazla kat varsa yangın merdiveni yapılmalıdır. Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, sergi salonları okullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları, lokaller, klüpler, hastaneler, masa sayısı 10 dan fazla olan lokantalar, huzurevleri, kreşler, tehlikeli madde depoları fabrikalar 100 m²den büyük imalathaneler vb. yapılarda her kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantılı olmalıdır. Yangın hangi noktadan çıkarsa çıksın, o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılmalı, yanyana yapılmamalı, yangın merdiveni kovası ile merdiven aynı katta olmalı ve genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmamalıdır. Binalarda yangın merdiveni tercihen bölgenin hakim rüzgar yönünde kurulmamalı ve bütün dışa açık olan yangın merdivenleri kar ve buzlanmadan korunmalıdır. 12

13 KAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Dayanıklılık sürelerine göre kapıların kullanılma alanlarına şöyle özetlenebilir. 3 Saatlik Yangın Kapıları: Parlayıcı sıvı ambarı gibi rizikosu yüksek alanlarda da bu kapılar kullanılır. Tabii ki, 3 saat dayanması istenen bir yangın duvarındaki boşluklara da bu kapılar takılmalıdır. Yangına 4 saat dayanacak bir duvarda ise, boşluğun her iki tarafına birer tane 3 saatlik yangın kapısı takmak gereklidir. 1 ½ Saatlik Yangın Kapıları: Binalarda, 2 saatlik duvarlarda çevrili dikey boşluklara açılan kapılar bu cinsten olmalıdır. 1 Saatlik Yangın Kapıları: Binalarda, 1 saatlik duvarlarla çevrili dikey boşluklara açılan kapılar 1 saatlik olmalıdır. ¾ (45 dak.) Saatlik Yangın Kapıları: Koridor ve oda bölmelerindeki boşluklar ¾ saatlik kapılarla korunmalıdır. Koridor kapılarının, genellikle kendiliğinden kapanan veya otomatik kumandalı olmaları gereklidir. Bu iş için duman detektörleri kullanılabilir. ¾ (45 dak.) Saatlik Yangın Kapıları ve Kapaklar: Dış duvarlarda bulunan, ancak çok ciddi yangınlara maruz kalma rizikosu olamayan boşluklara ¾ saatlik yangın kapıları ve kapaklar takılmalıdır. ½ (30 dak.) Saatlik ve 1/3 (20 dak.) Saatlik Yangın Kapıları: Asıl amacın, dumanı kontrol etmek olduğu alanlarda bu kapılar kullanılır. Ayrıca, koridorların rizikosu az olan alanlara açıldığı noktalara da bu kapılar takılabilir Binalarda yangın merdiveni tercihen bölgenin hakim rüzgar yönünde kurulmamalı ve bütün dışa açık olan yangın merdivenleri kar ve buzlanmadan korunmalıdır. Yangın merdivenlerine, yangına en az 30 dk. dayanıklı ve alev kesici, kaçış yönünde açılan ve kendi kendine kapanan kapılar aracılığıyla ulaşılmalıdır. AKTĠF YANGIN ÖNLEMLERĠ Binanın tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu sınıflara uygun en etkin söndürme sisteminin seçilmesi Risk Analizi çalışması ile yapılır. Koruma yapılacak kompleksin birimleri, içerdikleri yanıcı madde, içerdikleri insan yoğunluğuna ve proses türüne bakılarak tehlike sınıflarına; düşük, orta ve yüksek dereceli tehlike sınıflarına ayrılırlar. Seçilecek söndürme sistemi, ilgili tehlike sınıfına göre gerekli söndürme ekipman ve tekniklerini kullanmalı ve yeterli söndürücü madde miktarını içermelidir. Bu tür önlemlere aktif yangın önlemleri denir. Aktif önlemler, bina bittikten sonra konulan alarm ve yağmurlama sistemleri gibi daha ziyade mekanik savunma ve önleme sistemleridir. Belirlenen tehlike sınıfına ve mahallerin içerdiği yanıcı madde sınıflarına göre şu söndürücü maddeler kullanılır: -A sınıfı yangınlarda; sprey ve jet halinde su ya da çok maksatlı kimyevi tozlar -B sınıfı yangınlarda; sis halinde su, köpük, karbondioksit, temiz söndürücü gazlar veya kimyevi tozlar -C sınıfı yangınlarda; Söndürücü gazlar, kimyevi tozlar -D sınıfı yangınlarda; Kimyevi tozlar, köpük -E sınıfı yangınlarda; karbondioksitli söndürücüler. Yapılarda çeşitli yangın risk sınıflarına göre çeşitli yangın söndürme sistemleri kullanmak mümkündür. Amaç risk analizi yaparken yangına neden olabilecek risk parametrelerini ( ısı ve duman algılamalaları, söndürme yapılacak ortamın yapısı, ortamda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri vs..) iyi belirlemek, riskin boyutlarına göre en etkili söndürme sistemini seçmek ve kurmaktır. İnsan faktöründen bağımsız çalışabilecek, kendini denetleyen, erken 13

14 teşhisle söndürmede büyük verim sağlayan otomatik yangın söndürme sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler şöyledir: A-Algılama Sistemleri: 1-Isı Algılama : 2-Duman Algılama: B-Söndürme Sistemleri: 1-Otomatik Sulu Söndürme Sistemleri(sprinkler): a. Islak Borulu Sprinkler Sistemleri ( wet pipe sprinkler systems) Islak borulu sprinkler sistemleri donma tehlikesinin olmadığı ıstılan ortamlarda yangından koruma için geliştirilmiş sistemlerdir. Isıtılan fabrika, üretim alanları, depolar, konser ve konferans salonları, kapalı otoparklar gibi mahallerde kullanılır. b. Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri ( dry pipe sprinkler systems) Bu sistemler donma tehlikesi olan ortamlarda yangından koruma için geliştirilmiştirler. Özellikle ısıtılmayan otoparklarda, soğuk depolarda ve tesislerde kullanılır. c. Baskın Sistemleri Bu sistemler, sistem borulamasının boş olduğu ve tamamı açık olan sprinklerlerden (veya nozul) oluşan, risk sınıfı yüksek olan mahallerde özel uygulamalar için geliştirilmiş otomatik sulu söndürme sistemleridir. d. Ön Tepkili Sprinkler Sistemleri(preaction systems) Bu sistemler, sistem borulamasında basınçlı veya basınçsız hava bulunan, yardımcı bir algılama sistemi ile birlikte çalışan sistemlerdir. Özellikle bilgisayar odalarında, müzelerde, kütüphanelerde ve tarihi binalarda kullanılanılır. i.kilitlemesiz Ön Tepkili Sprinkler Sistemleri (non-interlocted preaction systems) ii.tek Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemleri (Single interlocted preaction systems) iii.çift Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemleri (Double interlocted preaction systems 2-Otomatik Köpüklü Sulu Söndürme Sistemleri: a.köpüklü Sulu Islak Borulu Sprinkler Sistemileri: (Foamed-water wet pipe sprinkler systems) b. Köpüklü Sulu Baskın Sistemleri(Foamed-water Deluge Systems): 3-Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri: Söndürmede etkili olan ve yeni bulunan FM-200, NAF-S3, FE-13, Argonite CEA-410, CO 2 gibi gazlar kullanılmaktadır. Kolayca tutuşabilen malzeme ya da sıvılarla çalışan işletmeler, atom santralları, cila fabrikaları, kimyasal fabrikalar, otomobil endüstrisi vs. tesislerde kullanılır. Temiz söndürücü gazlar, elektrik şebeke merkezleri, yüksek gerilim bulunan tesisler, elektronik bilgi işlem merkezleri, telefon merkezleri, arşivler, müzeler vs. için etkili bir söndürücüdür. 4-Kimyasal Tozlu Otomatik Söndürme Sistemleri Kimyasal tozlu sistemlerde kullanılan tozlar etkili oldukları yangın sınıflarına göre farklı kimyasal bileşimlerde olup, BC, ABC ve D tipi olarak gruplandırılır. BC ve ABC tipi tozlar mutfak yangınlarında etkilidir. a- Islak Kimyasal Tozlu Sistemleri b-kuru Kimyasal Tozlu Sistemleri 5- Yardımcı Sistemler a. Yangın suyu pompa istasyonu Pompa istasyonunda kullanılacak pompanın bu değişken debi ihtiyacına istenilen anma basıncında ( veya çok yakın değerde) yanıt verebilmesi gerekir. b. Yangın dolapları 14

15 Bina içlerinde yangına manuel müdahale için yangın dolapları kullanılır. Hortum uzunluklarına göre (20-30 m ) hortumların her noktaya kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak şekilde bina içlerine, koridorlara yerleştirilirler. Ayarlanabilir tip nozullar ve basınç düşürücü vanalar vasıtası ile istenilen basınçtaki su istenilen bölgeye rahatlıkla yönlendirilebilir. Sıvı yangınlarına karşı manuel olarak müdahale edebilmek için geliştirilmiş köpüklü sulu yangın dolapları da vardır. c. Hidrantlar Yangın pompası ile su depolarına bağlanarak kullanılan hidrantlar özellikle eğitilmiş personele ve/veya itfaiye ekiplerine basınçlı ve yeterli miktarda su sağlarlar. Yer altı ve yer üstü hidrantları olmak üzere İki türlü hidrant vardır; Görülebilir ve müdahalelerde kullanma kolaylığı olması nedeniyle en kullanışlı olanı yer üstü hidrantıdır. Bitişik alanlarda iki hidrant arasında 150 m olması kabul edilmiştir. Alan ihtiyaçları yeterince karşılanabilmesi için, hidrantlar mümkün oldukça yol ağızlarına yakın yerleştirilmelidir. Hidrantlar arası mesafe çok riskli bölgelerde 75 m veya m ye kadar da olabilmektedir. Hidrantlara bağlı olarak kullanılacak hortumlar mümkün olduğu kadar kısa, en fazla 75 m olacak şekilde düzenlenme yapılmalıdır. SONUÇ Yangını önlemek hem mimar için, hem inşat mühendisi için ve hem de kullanıcı için her şeyden önce bir eğitim sorunudur. Mimar ve inşaat mühendisi yangının çıkış nedenlerinden, yayılmasından, temel davranışlarından ve sonuçlarından haberdar olmalı, bilinçli olmalıdır. Tasarı, inşaat ve bitirme aşamalarında yangın emniyeti en önde gelen bir özellik olmalı sonradan düşünülen, sorun çıkınca çözüm aranan bir durum olmamalıdır.yapılarda yangın güvenliği tasarımı yalnızca yasaların, standartların belirlediği önlemleri uygulamakla başarılamaz. Çünkü bunların gerisindeki mantığın anlaşılması gereklidir. Mimarın bu bağlamda yangın güvenliğiyle ilgili hedefler, taktikler, bileşenler ve bunların arasındaki etkileşimler konusundaki bilgilerle donatılı olması zorunludur. Yapı tasarlandıktan sonra düşünülen bir konu olmamalı, yangına karşı önlemler yapı tasarımı ile bütünleşmeli, yapı tasarımının bölünmez bir parçası olmalıdır. Bu bilgiler karmaşık olan yangın güvenliği kararlarının doğru verilmesi kendisine yardımcı olacaktır. 15

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com SPRİNKLER SİSTEMLERİ SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE OLAN DONANIM

Detaylı

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER OTELLER Konaklama amaçlı binalar sağladıkları hizmetler nedeniyle insan yoğunluğunun yüksek olduğu mekanlardır. Bu özel durum değerlendirilmiş ve yangın yönetmeliğinde yer bulmuştur. Yangın yönetmeliğine

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar 1 Sunumun Amaçları Yangına dayanımlı camlama sistemi hakkında mimar kullanıcının aydınlatılması, ve son Camlama dışında yangın koruma metotlarının tartışılması, Yangın

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

SANAYİ YAPILARINDA YALITIM Murat ERKEKEL Aralık 12, 2015 Gaziantep

SANAYİ YAPILARINDA YALITIM Murat ERKEKEL Aralık 12, 2015 Gaziantep SANAYİ YAPILARINDA YALITIM Murat ERKEKEL Aralık 12, 2015 Gaziantep SANAYİDE KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİ TAŞYÜNÜ CAMYÜNÜ KAUÇUK POLİETİLEN 650 250 80 0-10 -30 0 C MALZEME TİPLERİ ŞİLTE LEVHA PREFABRİK

Detaylı

FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ ABDURRAHMAN İNCE

FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ ABDURRAHMAN İNCE FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ ABDURRAHMAN İNCE FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ Ülkemizdeki fabrikaların çoğunluğunda yanıcı çatı kaplama ve yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Bunların tamamına

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ

MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ 737 MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ Abdurahman KILIÇ Kazım BECEREN ÖZET Mimari tasarım, bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan etkilediğinden binanın pasif sistemlerinin iyi tasarlanması ile mekanik

Detaylı

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ I. SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ II.SU SİSİ SİSTEMLERİ UYGULAMA ÇEŞİTLERİ Düşük Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar

Detaylı

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ) Yangın Sınıfı TS EN 11 Sıcaklık Dayanımı ( C) (Uzun Süreli) Sıcaklık Dayanımı (

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. FOAMGLAS - CAM KÖPÜĞÜ nedir? FOAMGLAS - CAM KÖPÜĞÜ uzun ömürlü ve ölçüsel dengeye sahip kapalı gözenekli cam köpüğü ısı yalıtım malzemesidir. Saf camın erimesi ve pudra halindeki camla karbonun köpükleşmesi

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ ışığında MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler Sunan Aydın ÖZKAYA KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.Şti. 8-9 Temmuz 2003 Denizli 1 Giriş Tanışma Amaç-Hedefler

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun)

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun) Sprinkler borulaması tanımı Standart sadece EN 12259-1 de belirtilen sprinkler tipleri için geçerlidir. Sprinkler ile korunması gerekmeyen bölmeler Bina içerisinde kimi bölgelerin sprinkler ile korunmasına

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ www.altuninsaat.com.tr bilgi@altuninsaat.com.tr DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK NEDİR? Sprey Poliüretan Köpük; Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri içinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Dünyada 18. yüzyılın

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Yangın durumunda duman tabakası

Yangın durumunda duman tabakası Duman Kontrolü Yangın durumunda duman tabakası Yapıda bulunan maddelerin miktarına Madde türüne Yapının havalandırma koşullarına Bağlı olarak oluşur Birkaç dakika içinde duman tabakası önemli boyutlara

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİ KİTABI II. CİLT İZMİR mmo yayın no : 229/2 KASIM 1999 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No:

Detaylı

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ Orman Koruma Dersi ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 1.2. Orman Yangını Tanımı Orman yangını, çevresi açık olması nedeniyle serbest yayılma eğiliminde olan ve ormandaki

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Giriş: Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma

Detaylı

SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi

SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi DuyarVana.com.tr SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi SPRİNKLER Yangını söndürmek veya kontrol altına almak için suyu özel bir yöntemle yanan bölge üzerine boşaltan yağmurlama

Detaylı

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler EN Test Prosedürü & Aplikasyonlar 2015 1 İçerik Bina Yangın Yalıtımının Önemi EN 1366-3 Test Standardı (Penetrasyon Yalıtımı) & Yangın Dayanımı Pasif

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri YANGNA AYANKL Zettex Yangına ayanıklı İzolasyon Ürünleri Yangın güvenliği son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu olmuştur. Yangın güvenliğinin başlangıç noktası bölmelere ayırmadır. Buna

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR RESTORAN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI Genel olarak bir mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz, kanallar, egzoz fanı, baca

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

Temel Kavramlar - Teknik Terimler

Temel Kavramlar - Teknik Terimler İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİĞE GİRİŞ Temel Kavramlar - Teknik Terimler Öğretmen: Güngör Uzun Acil Aydınlatma: Normal aydınlatmanın çalışmadığı, kaçış/tahliye sırasında sağlanan aydınlatmadır.

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi İÇERİK Yangın Standartlar,Yönetmelikler ve Onaylar Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Yağmurlama sistemi Yangın pompa grubu Hidrantlar

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç YANGIN KAPILARI

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç YANGIN KAPILARI YANGIN KAPILARI Yangın kapıları yangın merdivenlerinin duman ve alevden korunması, yangın zonları arasında yangın ve dumanın geçişinin önlenmesi için kullanılan insanların can ve mal güvenliğini sağlayan

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı