AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ"

Transkript

1 AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN

2 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN YÖNERGESĠ GENEL ESASLAR : AMAÇ : Kamu Binalarının Yangından Korunması hakkında tarih ve 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve tarih ve B10SAV /2652 sayılı Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi nin 136 ve 137 nci maddeleri gereğince merkezimiz birimleri tarafından kullanılan alanlardaki (ambar, atölye, depo, hizmet binaları) açık ve kapalı yerlerde bulunan her türlü taşıt araçları ile bütün gereçlerin, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, Can ve Mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır. KAPSAM : Bu Yönerge, Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğine doğrudan bağlı birimlerin genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım,yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar. YASAL DAYANAK : Bu Yönerge, tarih ve 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve tarih ve B10SAV /2652 sayılı Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi nin 136 ve 137 nci maddeleri gereğince hazırlanmıştır. GENEL SORUMLULUKLAR VE YASAKLAR Bu Talimatın uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar 11. belirlenmiştir. Madde olarak a- Yangını Haber Verme : Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığı veya dumanı görenin bunu doğru tarif ederek ve meşgül etmeden İtfaiye hemen ve derhal aranılacak. b-park Yasağı : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi giriş kapısı önü ve çevresi herhangi acil durum ve yangın olayında itfaiye teşkilatı arazörleri ve diğer araçların rahatlıkla içeriye girmesini engelleyecek araç park edilmesi gibi fiili hareketler yasaktır. 2

3 c- Yangın Söndürme Malzemelerine Müdahale : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve binalarında her türlü bina, açık arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan Sabit veya seyyar Yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak, kullanılamayacak hale getirmek yasaktır. d- Açıkta AteĢ Yakmak : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı binalarında park, bahçe ve ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak yasaktır. Kağıt, Plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekanlara, kapı önlerine, çöp konteynırlarına, açık alanlara ve çevredeki sokak ve caddelere atılması ve dökülmesi yasaktır. e- Ġhbar Telefonu : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarına ait telefon kabinlerinin içine Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte YANGIN 110 yazılacaktır. f- Bina Sorumlusu : Bu Talimatın bu bölümdeki konu başlıklarında yer alan yangın güvenliği, İtfaiye ye yardım ve yasakları ile ilgili hususların uygulanması Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibinin sorumluluğundadır. g- Ġtfaiye Amirinin talimatlara Uyma Zorunluluğu : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği yangın söndürme personellerinin gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve bina sorumlularınca aynen yerine getirilir. h- Ġtfaiye Emrine Girmek : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği binalarında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine geldiğinde onun emrinde ve onların talimatlarına göre hareket ederler. I- Ġtfaiye Ġle ĠĢbirliği : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli ekip personelleri ve gönüllü ekipler İtfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar ve çalışmalarını güçleştirici davranışlarda bulunmazlar. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Bazı kavramların tanımları. Tanımlar Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi : Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir. KaçıĢ yollarının aydınlatılması : 1) Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir. 2) Kaçış yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçış yollarının kullanılmasının gerekli olacağı bütün zamanlarda sürekli olarak yapılması şarttır. Aydınlatma bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma yeterli kabul edilmez. 3

4 Acil durum aydınlatması sistemi : 1) Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. 2) Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde, acil durum aydınlatması yapılması şarttır: Acil durum yönlendirmesi : 1) Birden fazla çıkışı olan binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır. 2) Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200 den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır. 3) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili Yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için ÇIKIġ, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, ACĠL ÇIKIġ yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretleri, her noktadan görülebilecek şekilde ve yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir. 4) Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz. Acil Durum : Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik,ihmal,kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Acil Durum Ekibi : Yangın, Deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekiptir. Acil Durum Planları : Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale,korunma, arama-kurtarma ve ilk yardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağı hazırlanmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir. Açık Arazi ĠĢletmesi : Doğa şartlarına açık olan arazi konumları (Otopark,hurdalık,piknik alanı) Alev Noktası : Isınan maddeden çıkan gazların bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmaya başladığı en düşük sıcaklıktır. Alev Yönlendirme Bacası : Bir yangında alevlerin istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacadır. 4

5 Apartman Binası : Bağımsız mutfak ve banyoları bulunan, üç veya daha fazla mesken birimi içeren binadır. Atriumlu yapı : İki yada daha çok sayıda katın içine açıldığı tepesi kapalı geniş ve yüksek yapıdır. Basınçlandırma : Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekanlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemidir. Bina Yüksekliği : Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar planı ve bu yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. Bodrum Kat : Döşemesinin üst kotu yapı dışı duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 1.2 m daha aşağıda olan kattır. Duman Haznesi : İçinde duman toplanması amacı ile tavanda tasarlanan hacimdir. Duman Kontrolü : Yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini yada yayılmasını denetlemek için alınan önlemdir. Duman Perdesi : Yükselen dumanın yanal yayılmasını sınırlamak amacı ile tavanda sabit konumda uzaktan kapatılabilen yada bir dedektör uyarısı ile kapanan yangına karşı dayanıklı bölücü perdedir. Duman Tahliyesi : Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkması ya da mekanik yolla zorlamalı olarak atılmasıdır. Güvenlik Bölgesi : Binadan tahliye edilen şahısların güvenle bekleyecekleri bölgedir. Ġtfaiye Asansörü : Kullanımı doğrudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında olan ve ek korunum uygulanmış özel asansördür. Islak Sprinkler Sistemi : Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sitemidir. Kademeli Yatay Tahliye : Kullanıcıların bir yangından uzaklaşarak aynı kat düzeyinde yer alan bir yangın geçirimsiz kompartımana ya da alt kompartımana sığınmasıdır. KaçıĢ Aydınlatması : Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğrama durumunda armatürün kendi gücüyle sağlanan aydınlatmadır. KaçıĢ Uzaklığı : Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanıcının kedisine en yakın bir kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yolun geçer uzunluğudur. KaçıĢ Yolu : Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş yolun tamamıdır. Kamuya Açık Kullanım : Binanın önceden kimliği bilinen kişilerin yanı sıra işi olan herkesin giriş çıkışına açık olarak kullanılmasıdır. 5

6 Kullanıcı Yük Katsayısı : Belirli tip yapılarda 1m2 yüzey için olası kullanıcı sayısıdır. Kullanıcı Yükü : Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belli bir bölümünde bulunma olasılığı olan toplam insan sayısıdır. Kuru Boru Sistemi : Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düşey borudur. Kuru Sprinkler Sistemi : Çalışma öncesi boruların çoğunluğu hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir. Korunumlu Koridor/Hol : Bitişik olduğu mekanlardan yangına karşı dayanıklı yapı elamanlarıyla ayrılarak yangın eteklerinden korunmuş hol yada koridordur. Korunumlu Merdiven : Yangına karşı dayanıklı bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir son çıkışla güvenlikli bir alana açılan yangın merdivenidir. Mevcut Yapı : Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapımın tamamlanmış yada yapı ruhsatı verilmiş olan yapıdır. Ortak Merdiven : Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçış merdivenidir. Otomatik : İnsan müdahalesine ihtiyaç göstermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine getiren sistemdir. Sertifikalı : TSE veya TSE tarafından kabul gören uluslar arası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek ilgili standartlara uygunluğu onaylanmış,ekipman malzeme veya hizmetlerdir. SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (SPG veya LPG) : Sıvılaştırılmış propan, propilen, normal bütan, izo-bütan ve bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin karışmalarını ifade eder. Site : Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ve yönetim bütünlüğü olan konutlar veya işyerleri topluluğudur. Son ÇıkıĢ : Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki güvenlikli bir alana (yol,cadde vb.) geçit veren bitiş noktasıdır. Sprinkler : Yangınları söndürmek ve gelişen yangınları itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacıyla kurulan ve su püskürtülmesi yapan otomatik sistemlerdir. Sulu Boru Sistemi : Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan düşey borudur. Yangın Bölmesi (Bariyeri) : Bina içinde yangının ve dumanın ilerlemesi ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elamandı. 6

7 Yangın Bölgesi (Zonu) : Yangın durumunda uyarı ve söndürme önlemleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümdür. Yangın Dayanıklılık Sınıfı : Bir yapı malzemesi veya elemanını uygun ısıtma ve basınç koşulları altında TS 1263, TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlarında belirlenen yanmaya dayanıklı deneyleri sonucunda saptanan yangın dayanıklılık süresini belirler. a) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F30, b) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F60, c) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F90, d) Yangına dayanıklılık süresi dakika olan F120, e) Yangına dayanıklılık süresi 180 dakika ve yukarısı olan F180, olarak gösterilir. Yangına KarĢı Dayanıklılık : Bir yapı bileşeni yada elemanın yük taşıma, bütünlük ve yakınlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangına dayanmasıdır. Yangın Duvarı : İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken durumlarda yangının ilerlemesini ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran düşey elemandır. Yangın Güvenlik Holü : Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak yangın güvenlik holleridir. Yangın Kapısı : Bir yapıda kullanıcılar hava yada nesneler için dolaşım olanağı sağlayan kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak ya da kepenktir. Yangın Kompartımanı : Bir bina içerisinde üstü ve altıda dahil olmak üzere her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ıs geçirmez alanlara ayrılmış (hacim)bölümüdür. Yangın Merdiveni : Yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için olarak yapılan yangından korunmuş kaçış merdivenidir. Yangın Mukavemet : Yanma hızı 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle ahşap elemanının bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00 e eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıya bildiği süredir. Yangın Perdesi : Korunması gereken obje ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya ısının yatay veya düşeyde yayılmasını önlemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı engellerdir. Yangın Türü : Yangın türü yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir ve dört sınıfa ayrılır. a) A Sınıfı yangınlar, yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun,kömür,kağıt, ot, dokümanlar plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer. b) B Sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin,Benzol,Makine yağları, boyalar,katran vs gibi yanıcı madde yangınları. 7

8 c) C Sınıfı yangınlar, yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, Propan, bütan, S.P.G. Asetilen, havagazı,hidrojen gibi. d) D Sınıfı Yangınlar, Lityum,sodyum,Potasyum,Alüminyum, Magnezyum. gibi. Yangın Yükü : Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımlarının toplamının plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen büyüklüktün. ( MJ/m2) Yapı Sahibi : Yapı üzerindeki mülkiyet hakkına sahip olan dır. Yapı Sorumluları : Yapı İşlerinde görev alan yapım müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetim kuruluşudur. Yapı yüksekliği : Bodrum kat,asma katlar ve çatı arası piyesler dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam yüksekliğidir. Yırtılma Yüzeyi : Patlama riskine karşı kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf yüzeydir. Yüksek Bina : Bina yüksekliği M den fazla veya yapı yüksekliği M den fazla olan binalar yüksek yapı olarak kabul edilir. Yüksek Risk : Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı, depolandığı yerlerdir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Binaların Kullanım Sınıfları Merkezimize ait binalarının kullanım özelliklerine göre sınıfları EK dadır. a) Büro Binaları b) Depolama Amaçlı Tesisler c) Karışık Kullanımlı Binalar a) Büro Binaları : İş Amacı ile her türlü büro hizmetlerinin ( Ticaret amaçlı binalar kapsamına giren işler hariç ) yürütüldüğü hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır. b) Depolama Amaçlı Tesisler : her türlü mal,emtia ürün, araç veya hayvanların depolanması veya muhafazası için kullanılan tüm bina ve yapılardır. c) KarıĢık Kullanımlı Binalar; bir binada iki ya da daha fazla kullanım alanı olan ve kullanılan yerlerdir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bina Tehlike Sınıflandırması 8

9 Bina veya bölümün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlem ve operasyonların niteliğine bağlı olarak üç sınıfa ayrılır. a) DüĢük Tehlike : Kendi kendine yayılabilen bir yangının oluşmasına imkan vermeyecek şekilde yanan yangınlar. Konutlar,Kütüphaneler,İbadethaneler, Hastaneler, Müzeler,Bürolar gibi b) Orta tehlike : Orta hızla önemli miktarda duman çıkaran yangınlardır. Otoparklar,Kuru temizleyiciler, Deri üreticileri, Ticarethaneler, Tekstilciler,Lastik üreticileri,marangozlar gibi. c) Yüksek Tehlike : Çok hızlı yayılma olasılı olan yangınlardır. Uçak hangarları,yanıcı ve patlayıcı sıvı gazların üretildiği,depolandığı ve dağıtıldığı yerler. Tutuşma sıcaklığı 38 C dan düşük yanıcı madde kullanılan yerler Boyahaneler gibi. ĠKĠNCĠ KISIM Yangın, Yangın Sebepleri ve yangın Sınıfları Yangın : BĠRĠNCĠ BÖLÜM Yanıcı madde ısı ve oksijenin uygun şartlarda birleşmesinden meydana gelen kimyasal olaya YANMA, yararlı ateş yakılan yerler dışında yanmanın kontrolden çıkmış haline YANGIN denir. Bu üç faktörden herhangi biri ortadan kaldırılınca Yangın söner. Sıvı, Gaz ve Katı maddelerin yanabilmesi için belirli bir sıcaklıkta ve yoğunlukta yanabilme (Parlama) noktasına ulaşmaları gerekir. Yangın olayının önüne geçebilmek için bu üç faktörün kontrol edilmesi gerekir. Oksijen (hava) her ortamda bulunur, yanıcı madde bu ortamlarda mutlaka bulunacaktır.birim ısıyı kontrol altında tutmamız yangının önlenmesinde en çok dikkat etmemiz gereken konu olacaktır. Yangınla mücadele için EK-A da belirtilen hususlara riayet edilmesi ve bütün personele Amirleri tarafından öğretilecektir. Yangının Sebepleri : Genel anlamda Yangın Sebepleri ; a) Yangına karşı korunma prensip ve emirlerine, talimatlarına uymamak, b) Yangın önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması, c) Çalışan personelin yangın söndürme ve önlemede eğitimsiz ve bilgisiz olması, d) İhmal, e) Sabotaj, f) Kazalar- sıçrama, g) Tesislerdeki mevcut, bütan gaz, doğalgaz sistemlerinin eksikliği, h) Doğal olaylar, i) Nükleer ve konvansiyonel silahların etkilerinden meydana gelen yangınlar, Yangın Sınıfları ; A Sınıfı Yangınlar: 9

10 Katı madde yangınlarıdır. Bunlar tahta, kağıt, pamuk, ot, yün, parafin, mum, katı yağlar gibi maddelerdir. Bu sınıftaki maddelerde genel olarak ısı etkisi ile yanıcı buhar ve gaz oluşmakta, oksijen ile birleşmeleri halinde yanma olayı meydana gelmektedir. Bu gruptaki bazı yanıcı maddeler, önce eriyerek sıvı hale geçmekte daha sora buhar haline gelerek yanmaktadır.(parafin, mum, katı yağlar,) Bazıları ise doğrudan buhar haline gelerek yanmaktadır. Söndürme yöntemi yangın faktörlerinden ısıya yöneliktir. Isının ortadan kaldırılması ile A sınıfı yangın söner, Söndürme maddeleri SU dur. B Sınıfı Yangınlar: Sıvı yangınlardır. Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Bu yangınlara Akaryakıt yangınları da denir. Yanan madde çeşitleri akaryakıt türevleridir. Benzin, motorin, Fuel-Oil ve İnorganik maddeler, (Bitkisel olmayan maddeler) akrilik, tiner, boya vb. maddelerdir.sıvı yanıcı maddeler genelde buharlaştıktan sonra yanarlar. Söndürme, oksijene (havaya) yöneliktir. Oksijenin ortadan kaldırılması B sınıfı yangını söndürür. C Sınıfı Yangınlar : Gaz yangınları ve Elektrik yangınları bu sınıfa girer. Likit Petrol gazı, Hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanmasıyla oluşan yangınlar gaz yangınlarıdır. Elektrik yangınlarında yanan madde izolasyon maddeleridir. Yangın sebebi kıvılcım ve şeraredir. Taşıması gerektiği dirençten daha fazla yüklenen kablo ve tesisatlar ısınarak izolasyon maddesini kavurur ve sonucunda yangın meydana gelir. Söndürme tekniği maddenin yani üç faktörden birisinin ortadan kaldırılmasıdır. Elektrik kaynağı kapatılır, sigorta, şalter, ana besleme hattı Elektriği iletmeyen söndürücülarle çıkan yangın söndürülür. Elektrik yangınlarında su iletken olduğu için kullanılmaz. D Sınıfı Yangınlar : Metal Yangınları bu sınıfa girer. Yanabilen hafif metaller ve alaşımlarının yangınlarıdır. Magnezyum, titanyum, zirkonyum, fosfor gibi metaller yanarken oksijene ihtiyaç duymazlar. Yanan madde (metal) ısınırken eriyen özel yangın tozlarının kullanılmasıyla sönerler. Bu tozlar TBM (Trimetoksi Broksin) Metal x, MI gibi maddelerdir. Bu maddeler yanan metali camımsı bir katmanla kapatır. İçten yanmayı bir süre sonra söndürürler. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TaĢınabilir Söndürme Tüpleri Genel Hükümler : Yangın söndürme sistemleri, 2002/4290 sayılı tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ki tüm yapı ve binalarda yangın anında kullanılan sabit söndürme tesisatlarıdır. Bu bölümde belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup daha üstün nitelikli ve daha yüksek performanslı tesisat ve sistemlerin tercih edilmesine engel oluşturmaz. Binada kurulan söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek panşk çıkmasını önleyerek yangını söndürecek şekilde tasarlanarak tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacak Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca sistem gerektiğinde otomatik veya elle devreye gereken hızla girerek görevi yerine getirebilmelidir. 10

11 Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır. Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulanması, yetki sahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabii tutulacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilen şekilde bina koruma yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca sistem gerektiğinde otomatik veya elle devreye gereken hızla girerek görevi yerine getirebilmelidir. Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır. Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulanması, yetki sahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabii tutulacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilen şekilde bina koruma amiri gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur. Sulu söndürme sistemleri: Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarını yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak. Depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir. Yangın Depoları: Yangın dolapları koridorda aralarındaki mesafe 20 metreyi aşmamak suretiyle yerleştirilecektir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışları gibi kolaylıkla görülebilecek noktalara yerleştirilecektir. Köpüklü Gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri Köpüklü Gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun güncel sertifikalı ve ilgili TSE Standartlarına göre tasarlanacaktır. Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilecektir. TaĢınabilir Söndürme Tüpleri : Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenerek her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 metrekare taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kilogramlık yangın söndürücü bulundurulması esas alınacak, A sınıfı çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu söndürme cihazları bulundurulacaktır. Söndürme tüpleri dışarıya doğru geçiş boşluklarının yakınına dengeli dağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenir her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleştirilecektir. Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 santimetreyi aşmayacak şekilde montaj yapılacaktır.. Bütün arabalı yangın söndürücüler TS EN 1866 kalite belgeli olacak ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS862 EN 3 kalite belgesi olacaktır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik bakım ve kontrolü TS11748 standardına göre yapılacaktır. 11

12 Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Dolum ve Servis Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler. Binalar konulacak yangın söndürme tüplerinin cins miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanının görüşü alınacaktır. 2002/4390 sayılı tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 99. Maddesi gereğince, TSE li Kuru Kimyevi yangın söndürücü cihazlardan 6. Kg.lık olanlardan Amasya Ağız ve Diş sağlığı Merkezi 13 adet konulmuştur. Yangın söndürme cihazları bir yıl süreli olup, cihazların dolumları gerekli şartları taşıyan özel sektöre yaptırılmaktadır. Söndürme cihazlarının üzerinde bulunan bakım kartında imal tarihi ve en son ve numune kontrol tarihleri belirtilmiştir. Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli personellerin ihtiyaçlarını karşılaması bakımından çay ocağı Yönetmeliğin fenni esaslarına uymak suretiyle Baştabipliğin müsaade ve sorumluluğu altında açılmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Evrak, ArĢiv, Yangın Güvenliği Yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır. 1- Elektrik tesisatına ait alınacak tedbirler. a) Elektrik tesisatının Elektrik iç tesisat yönetmeliği ve şartname esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren Elektrik tesisatı planı camlı dolap içinde elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacak. b) Elektrik tesisatı görevli yetkili elemanca en az yılda bir defa kontrol edilecek fenni muayenesi yapılacak ve sonuç. Bir rapor ile İl Müdürlüğüne bildirilecektir. c) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına bağlanacaktır. d) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlantı cihaz yada aydınlatma aracının nominal akımından küçük olmayacaktır. e) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak. Ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır. f) Topraklama gerektiren cihaz ve aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma kablosu kullanılacaktır. g) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak duvarlar,tavanlar, ve döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altından ve halı gibi yer döşemelerinin altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbeye maruz bırakılmayacaktır. h) Acil durum aydınlatması: Acil durum aydınlatması sistemi şehir şebekesi veya bir dış elektrik beslenmesinin kesilmesi, yangın deprem gibi nedenlerle bina yada yapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmada kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girecek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 2-Çatıda alınacak tedbirler.: a) Çatıda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya yanıcı, 12

13 patlayıcı madde bulundurulamaz, çatının depo ve arşiv olarak kullanılması için springler sistemi ile korunması zorunludur. b) Çatıya elektrik tesisatı çekilmesi yasaktır.isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcısı, verici cihazlarının yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilir. c) Çatıya bina koruma amiri izniyle çıkılabilecektir. Çatıya açılan kapıya yakın yerde çıkış için madeni merdiven bulundurulacaktır. d) Çatının giriş kapağı devamlı kapalı ve kilitli tutulacaktır, çatıda bulunan kuş gübreleri veya rüzgarların getirdiği pislikler yılda bir defa temizlenecektir. 3- Kalorifer Kazan dairesine ait tedbirler: a) Kazan dairesinde en az bir adet 6(altı) kilogramlık çok maksatlı kuru kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı ve bir adet yangın dolabı bulundurulacaktır. b) Kazan dairesinde en az bir metreküp hacminde uygun bir yerde betondan pis su çukuru yapılmalı, zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleri ile toplanarak pis su çukuruna akıtmalı ve pis su çukuru kanalizasyona bağlanacaktır. 4- Bacalara ait alınacak tedbirler. a) Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanması halinde projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemler alınacaktır. b) Sıvı katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az iki kez yetkili kişilere temizlettirilecektir. c) Odun kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenecektir. d) Baca temizliği mahalli itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinde faaliyet gösteren özel firmalara da temizlik yaptırılabilir. 5- Koridorlara ait tedbirler: a) Tüm bürolarda elektrik sobası, elektrik ocağı, ütü ve ispirtolu gaz ocakları kullanılmayacaktır. Ancak; çay ocağında yetkilinin gerekli görmesi ve sorumluların kontrolü altında bu araçlardan ihtiyaç duyulanlar kullanılabilecektir. b) Yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Cihazların yıllık kontrolleri yapılarak üzerlerine konan etikete işlenecektir. c) Yangınlarda ilk kurtarılması gereken kıymetli evrak, evrak dolapları ve önemli eşyalar saptanarak görülecek YANGINDA ĠLK ÖNCE KURTARILACAKTIR etiketi konulacaktır. d) Koridorlarda sigara izmaritleri için yeteri kadar madeni sigara tablası konulacaktır. Sigara izmaritleri tablalara atılacaktır. Öteye beriye ve kağıt sepetlere atılmayacaktır.kül tablaları periyodik aralıklarla görevliler tarafından kısa aralıklarla temizlenecektir. e) Sigara içilmesi sakıncalı olan yerlere SĠGARA ĠÇĠLMEZ levhası asılacaktır. f) Mesai bitiminden sora büro görevlileri her türlü emniyet bakımından kapıları kontrol ederek kilitleyeceklerdir. Ancak anahtarları idarece uygun görülen bir yerde monte edilen dolaptaki yerlerine konulacaktır. g) Her gün mesai bitiminde çöp sepetlerinde biriken kağıtların hizmetliler tarafından bina önündeki bidonlara dökülerek kontrollü bir şekilde yakılacaktır. 13

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK 2341 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551 Dayandığı Kanunun

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ Tanımlar Mineral: Doğada çeşitli elementlerin birleşerek meydana getirdiği, belirli kimyasal ve fiziksel yapıya sahip bileşiklerdir. Mineral Birikimi:

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı